Schoolgids Iedereen is uniek, samen zijn we één! Bizetlaan 2 Postbus GR Nijkerk 3860 AE Nijkerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2015-2016. Iedereen is uniek, samen zijn we één! Bizetlaan 2 Postbus 224 3862 GR Nijkerk 3860 AE Nijkerk 033-245 14 12 baken@kpoa."

Transcriptie

1 Schoolgids Iedereen is uniek, samen zijn we één! tijdelijk adres postadres Bizetlaan 2 Postbus GR Nijkerk 3860 AE Nijkerk Nieuw adres medio Groenestraat 7

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Een woord vooraf Visie en uitgangspunten Uitgangspunten Visie Het werken in de groepen; vak- en vormingsgebieden; schoolontwikkeling Het werken in de groepen Zelfstandig werken Vak- en vormingsgebieden Werken in groep 1 en Taal en lezen Schrijven Rekenen en wiskunde Wereldverkenning Catechese Engels Expressieactiviteiten Bewegingsonderwijs Speciale projecten Lesrooster Huiswerk Werken met computers Schoolontwikkeling Schooljaar Schooljaar Ondersteuning en zorg voor kinderen Het leerlingvolgsysteem Het bijhouden van gegevens over leerlingen Doubleren en versnellen Verslaggeving aan de ouders Informatieplicht aan gescheiden ouders die niet met het gezag belast zijn Speciale zorg Logopedische screening groep Vergoedingsregeling voor diagnostiek en behandeling dyslexie Passend onderwijs/ School Ondersteuningsprofiel (SOP) Gebiedsteams Nijkerk Wet meldcode Verwijsindex Toedienen van medicijnen Jeugdgezondheidszorg Zieke leerlingen Hoofdluis Van en naar een andere basisschool Naar scholen voor het voortgezet onderwijs Resultaten De school Naam van de school Schoolgrootte Locatie Zorg voor veiligheid Het bestuur De directie Het team Intern begeleider (IB er) Begeleider leerlingen met speciale zorg Stagiair(e)s Wijze van vervanging bij ziekte of in het geval van calamiteiten De Medezeggenschapsraad (MR) en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Medezeggenschapsraad Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad De ouders Oudervereniging/ouderraad Ouderbijdrage Betrokkenheid van de ouders Communicatie tussen ouders en de school Oudertevredenheid Klachtenregeling De dagelijkse schoolpraktijk Aanmelding en inschrijving Spreidingsbeleid De schooltijden Gymtijden Vakanties/studiedagen/continurooster Absentieregeling/Verplichte deelname aan onderwijs Schorsing en verwijdering Tussenschoolse opvang Buitenschoolse opvang (BSO) Inzameling oud papier, kleding, cartridges en batterijen Gevonden voorwerpen Spelletjesdag / schoolreisje / schoolkamp Sportief en gezond Excursies Buitenschoolse activiteiten Schoolfotograaf Sponsoring Filmopnames in de klas Website en Facebook-pagina van de school Verstrekken van leerlinggegevens Schoolverzekeringen en aansprakelijkheid Namen en adressen Namen en adressen... 27

3 Een woord vooraf De schoolgids is een document dat geraadpleegd kan worden door de ouders/verzorgers van de kinderen die onze school bezoeken. Daarnaast is deze gids een bron van informatie voor ouders die, in verband met de schoolkeuze, belangstelling hebben voor onze school. Naast een aantal zakelijke en praktische gegevens bevat deze gids informatie over: - onderwijs en onze visie daarop; - de ontwikkeling van ons onderwijs; - de organisatie van onze leerlingenzorg; - ouders en de school; - onze resultaten. Deze schoolgids is digitaal beschikbaar via onze website Op onze website is meer informatie te vinden over onder andere overblijfmogelijkheden, buitenschoolse opvang en diverse extra activiteiten die de school gedurende het jaar met de kinderen onderneemt. Een aantal (vooral praktische) onderdelen uit de schoolgids zijn verwerkt in een jaarkalender, die de ouders/ verzorgers aan het begin van het schooljaar mee krijgen. Indien ouders/verzorgers na het lezen van deze schoolgids een bezoek willen brengen aan onze school, zijn zij van harte uitgenodigd contact op te nemen voor het maken van een afspraak. Gerard Hogerwerf Directeur Basisschool Het Baken Schoolgids

4 1 Visie en uitgangspunten 1.1 Uitgangspunten Onze school is een school voor basisonderwijs bestemd voor kinderen van 4 tot ± 12 jaar. We stemmen ons onderwijs af op een ononderbroken voortgang in de ontwikkeling van de kinderen, waarin gespeeld én geleerd wordt. En waarin de kinderen worden voorbereid op het voortgezet onderwijs en op de maatschappij. Het onderwijs op Het Baken wordt gegeven vanuit de kernwaarden: integer en zorgzaam, creatief en open, katholiek. De waarden sluiten goed aan bij de betekenis van de naam van Het Baken, die staat voor de veilige geborgen wijze waarop de school een kind begeleidt naar zijn toekomst. Integer en zorgzaam Deze twee kernwaarden vormen het fundament van Het Baken. Het is de kracht waar de school op draait. Het Baken is integer in de manier van besturen, het omgaan met elkaar en betrokken partners. Doen wat je belooft, praktisch en realistisch zijn woorden die bij de school horen. Integriteit zorgt voor vertrouwen, een onmisbare eigenschap in de samenwerking met betrokken partners als ouders. Zorgzaam staat voor de hartelijke en behulpzame wijze waarop Het Baken zijn kernopdracht vervult; samen goed onderwijs bieden dat aansluit bij de behoeften en talenten van elk kind. Creatief en open Creatief staat voor de manier waarop Het Baken zijn maatschappelijke opdracht wil vervullen: het bieden van de beste kansen voor elk kind. Het Baken is in die opdracht ambitieus, ondernemend en enthousiast. De school staat open voor ieder kind. De kernwaarde open staat ook voor transparantie, eerlijkheid en duidelijkheid, zowel in de omgang met elkaar als in de manier waarop de school zich presenteert. Katholiek Hiermee onderscheidt Het Baken zich van andere basisscholen in Nijkerk. De normen en waarden die bij het katholieke geloof horen, vormen de basis van elke handeling op school.. Deze kernwaarden geven richting aan hoe Het Baken wil zijn en sluiten goed aan op onze slogan Iedereen is uniek, samen zijn we één! De gedachte hierachter is, dat binnen Het Baken alle kinderen, teamleden en ouders hun eigenheid meebrengen en dat zij zichzelf mogen zijn. Zo brengt iedereen bijvoorbeeld zijn eigen talenten mee die in te zetten zijn. Tegelijkertijd streven we ernaar een eenheid te vormen. We hebben elkaar namelijk nodig om onze doelen te bereiken. Om samen één te kunnen zijn, moeten we echter wel rekening houden met elkaar en zal gedrag binnen bepaalde kaders moeten vallen. Samen gaat het ons dan lukken. Dit geldt voor kinderen in de groep, voor ons als team, maar ook voor ouders binnen de school. Wat dat betekent voor onze omgang met de kinderen die extra zorg behoeven, voor onze kwaliteitszorg, onze manier van onderwijs geven (didactiek), ons gedrag richting kinderen (pedagogisch handelen), ouders (communicatie) en elkaar (teamfunctioneren), is verwoord in de bouwstenen voor onze visie. 1.2 Visie Als basisschool met een katholieke identiteit willen wij de kinderen leren nadenken over onze normen en waarden en respectvolle omgang met elkaar. Dit doen we door het geven van levensbeschouwelijk onderwijs en het houden van gezamenlijke vieringen in de school en de kerk. We vertrouwen erop dat de kinderen hierdoor op een positieve manier leren deelnemen aan onze samenleving. Leerkrachten en ouders hebben een gezamenlijke zorg voor de kinderen. Deze betrokkenheid maakt dat wij het belangrijk vinden een goede relatie met ouders op te bouwen. We streven hierbij naar een open, tijdige en oplossingsgerichte communicatie. De zorg aan kinderen zal voornamelijk in de groep geboden worden. Groepsleerkrachten worden hierbij ondersteund door de intern begeleider en overige collega s. Hierbij is de groepsleerkracht eindverantwoordelijk. Ieder kind en teamlid is en leert anders. Daarom wordt het onderwijs afgestemd op de individuele leerstijlen. Een voorwaarde om te kunnen leren is een veilige omgeving waarin iedereen het gevoel heeft dat hij/zij de moeite waard is. Hierbij wordt er in een open sfeer tijdig met elkaar gecommuniceerd. Door een positieve benadering kan en mag een ieder zichzelf zijn en wordt het zelfvertrouwen vergroot. Basisschool Het Baken Schoolgids

5 Als school willen wij de kinderen een uitdagende leeromgeving bieden waarbij zij betekenisvol, zelfontdekkend kunnen leren. Hierbij gaan we uit van ieders talenten die we optimaal willen benutten. Dit uitgangspunt zullen wij niet alleen toepassen op het gebied van rekenen, taal en lezen, maar ook op het gebied van wereldoriëntatie, ICT, natuur en techniek, muzikale vorming en de creatieve vakken. Hierbij zijn kinderen medeverantwoordelijk voor hun eigen resultaten. Door middel van coöperatieve werkvormen worden er omstandigheden gecreëerd, waarin kinderen en teamleden goed en betrokken samenwerken. Een groep, waarin elk persoon een onderzoekende instelling heeft en actief lid is van een lerende gemeenschap. Door deze activiteiten gaan zowel leerlingen als teamleden elkaar meer waarderen en respecteren. Willen we passend onderwijs kunnen geven, dan is het belangrijk dat kinderen zelfstandig leren werken. We gebruiken Taakspel om kinderen te laten werken met opdrachten die de zelfstandigheid, groepsverantwoordelijkheid en het groepsklimaat bevorderen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het benoemen en belonen van positief gewenst gedrag. Deze methode past ook goed binnen een door de minister gepropageerd anti-pestprogramma. We werken vanuit vastgestelde leerlijnen en doelen en passen ons onderwijs daarop aan. Als team blijven wij ons professionaliseren. We zijn gespecialiseerd op het gebied van handelingsgericht werken, waarbij het handelen van de leerkracht gericht is op de onderwijsbehoeften van het kind. Dit betekent dat er afstemming zal plaatsvinden tussen de leerkracht, kind en ouders. Basisschool Het Baken Schoolgids

6 2 Het werken in de groepen; vak- en vormingsgebieden; schoolontwikkeling 2.1 Het werken in de groepen Daar waar in de kleutergroepen de nadruk ligt op het kindgericht werken, komt vanaf groep 3 het taakgericht werken meer en meer in beeld. De leerkracht geeft vaker klassikaal instructie Zelfstandig werken Het zelfstandig werken waar bij de kleuters al mee begonnen is, wordt voortgezet en uitgebouwd in de hogere groepen. Kinderen leren om te gaan met uitgestelde aandacht. Het zelfstandig werk wordt gesplitst in verplicht werk en keuze werk. Het kind krijgt een toenemende verantwoordelijkheid voor het eigen werk. Daarbij kan het rekenen op een goede begeleiding van de leerkracht. 2.2 Vak- en vormingsgebieden Werken in groep 1 en 2 Kleuters leren veel van elkaar door met elkaar te praten, te spelen, m.b.v. spel- en ontwikkelingsmateriaal, door zelf te ontdekken en te experimenteren, door imitatie en herhaling. De leerkracht creëert een uitdagende omgeving, waarin een veelheid van activiteiten mogelijk is. De kleuterlokalen zijn dan ook ingericht met allerlei hoeken; er is doorgaans een themahoek, een speelhoek, een bouwhoek, een hoek met een zand-watertafel, een lees-taalhoek, een computerhoek en kasten met ontwikkelingsmateriaal. Afhankelijk van het thema waaraan gewerkt wordt, kan de inrichting van het lokaal veranderen. N.B. Gedurende het schooljaar maken we in verband met onze nieuw te bouwen school gebruik van een tijdelijke locatie. We gebruiken binnen de groepen 1 en 2 de methode Kleuterplein. Er zijn tien thema s per schooljaar. Veel voorkomende thema s zijn: thuis, het weer, thema van de Kinderboekenweek, herfst, Sinterklaas, familie, winter, gezondheid, lente. De kinderen krijgen bij elk thema een informatiebrief mee naar huis. Bij elk thema wordt een thematafel ingericht, is er een lettermand, wordt er interactief voorgelezen en komt Raai de Kraai op bezoek. We werken met woordenlijsten en doen vijf-minutenspelletjes op taal- en rekengebied, in een grote en een kleine kring. Aan het eind van de kleuterperiode zijn de gestelde einddoelen voor groep 2 op het gebied van taal en lezen, rekenen en motoriek bereikt. We maken daarbij gebruik van: - ontwikkelingsmateriaal zoals spijkerplankjes, lotto's, puzzels, constructiemateriaal, bouwmateriaal - handvaardigheid materialen zoals papier, klei, kosteloos materiaal - kleutergymmateriaal zoals klimrekken, banken en pittenzakken; - buitenspelmateriaal zoals karren, fietsen, schepjes en emmers. De activiteiten op motorisch vlak zijn spellessen (binnen of buiten), danslessen, schrijfdanslessen en gymlessen. De gymlessen worden in het speellokaal gegeven. De schrijfdanslessen worden in de vrije ruimte en op papier gegeven. Naast Kleuterplein gebruiken we de methode Wereld in Getallen die zorgt voor een doorgaande lijn naar groep 3. Deze methode bevat de domeinen: tellen en getalbegrip, meten en vergelijken, tijd, ruimtelijke en meetkundige oriëntatie en diversen, waaronder grafieken, spiegelen, schaduwen, patronen en logisch redeneren. Observatie- en registratiemethode KIJK! KIJK! is een praktisch ontwikkelingsvolgsysteem voor het observeren en registreren van de ontwikkeling bij vier- tot zevenjarigen. Bij het observeren staan welbevinden en betrokkenheid van kinderen centraal. De ontwikkelingslijnen geven structuur aan het kijken naar kinderen. Het ontwikkelingsverloop van de kinderen m.b.v. KIJK! wordt uiteraard met ouders besproken. In de gemeente Nijkerk is afgesproken dat alle voorschoolse instellingen werken met de observatiemethode KIJK!. KIJK! wordt gehanteerd als een gezamenlijk kindvolgsysteem gedurende de hele voorschoolse periode. Na de laatste registratie bij de voorschoolse instelling worden de ontwikkelingsuitkomsten die relevant zijn voor de verdere ontwikkeling van het kind overgedragen aan de hand van KIJK! middels een gesprek tussen een medewerker van de voorschoolse instelling en de basisschool. Zo wordt de ontwikkeling en de doorgaande lijn van uw kind zo goed mogelijk gewaarborgd. Basisschool Het Baken Schoolgids

7 2.2.2 Taal en lezen We besteden aandacht aan leren praten, luisteren naar wat anderen zeggen en daarop goed antwoorden. We leren leerlingen hun eigen mening onder woorden te brengen. Wennen aan een optreden in het openbaar en het spreken in een grotere groep zijn enkele doelstellingen die wij spelenderwijs trachten te realiseren. Zo zijn er bijvoorbeeld kringgesprekken en vanaf groep 5 boekenpraatjes en spreekbeurten. Het voorbereidend lezen begint in de kleutergroepen. We volgen hier de methode Kleuterplein. Bij het lezen in groep 3 wordt gebruikt gemaakt van de nieuwste versie van de methode Veilig Leren Lezen. Vanaf groep 4 werken we vanaf het schooljaar met de nieuwe leesmethode Station Zuid. We hebben het afgelopen jaar met deze methode geoefend en zijn er heel enthousiast over: Kinderen vinden het geweldig en de opbrengsten zijn hoog! We hebben een uitgebreide en actuele schoolbibliotheek, waar we veelvuldig gebruik van maken. De kinderen houden een leesdossier bij, wat betekent, dat ze over ieder boek dat ze lezen een verslagje maken. Uitgangspunt bij het lezen is het maken van zoveel mogelijk leeskilometers waarbij het leesplezier een belangrijke rol speelt. We hebben een overeenkomst gesloten met de bibliotheek, waarbij we sinds augustus 2013 structureel samenwerken volgens een lees/mediaplan. Het lezen wordt hierdoor nog meer gestimuleerd. Elke groep is betrokken bij speciale leesactiviteiten en elk kind heeft de beschikking over een (gratis) bibliotheekpasje. Van het thema van de Kinderboekenweek maken we ieder jaar een schoolproject. Vanaf het schooljaar doen alle kinderen mee aan een training mediawijsheid. Voor begrijpend lezen gebruiken we de internetmethode Nieuwsbegrip XL. Deze methode biedt wekelijks teksten aan, die inspelen op de actualiteit. Voor spelling, grammatica en woordenschatontwikkeling maken we in de groepen 4 t/m 8 gebruik van de methode Taal Actief. We hebben de nieuwste versie in gebruik vanaf februari 2014 en worden als team begeleid bij de het implementeren en borgen ervan Schrijven Al in de kleutergroepen zijn we bezig met het voorbereidend schrijfonderwijs door gebruik te maken van de methode Schrijfdans. Bij deze methode zetten kinderen muziek om in grote en kleine bewegingen met het lichaam en met bijv. wasco op papier. Vanaf groep 3 gebruiken we de methode Pennenstreken. In groep 2 krijgen de kinderen een stabilo vulpotlood. In groep 3 en 5 krijgen de kinderen een rollerpen. Gaat de pen tussentijds door onzorgvuldig handelen stuk dan vragen we de betreffende ouders een nieuwe te vergoeden Rekenen en wiskunde Bij rekenen en wiskunde gebruiken we de nieuwste versie van de methode Wereld in getallen. Wij leren de kinderen rekenen door het oplossen van praktische problemen die ze in het dagelijkse leven tegenkomen. Ze zoeken samen naar oplossingen. Tabellen en grafieken leren we lezen en opstellen. Voor uitgebreide bewerkingen wordt vanaf groep 7 een rekenmachine gebruikt. Er wordt, waar nodig, op een handige manier uit het hoofd gerekend. Het verkrijgen van inzicht staat centraal Wereldverkenning Bijna alles wat we met kinderen doen heeft te maken met het verkennen van de hen omringende wereld, deze te begrijpen en te ordenen. In de groepen 1 en 2 wordt bijna altijd in themavorm gewerkt. Bij oudere kinderen wordt wereldoriënterende vorming meer toegespitst op vakgebieden zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, verkeer, techniek en burgerschap. Bij de geschiedenislessen gebruiken we de methode Bij de tijd. Er wordt aandacht besteed aan diverse periodes zoals de Middeleeuwen, de Gouden Eeuw, Tweede Wereldoorlog. Kinderen leren ook het een en ander van de geschiedenis van Nijkerk. De kinderen brengen een bezoek aan bijvoorbeeld het stoomgemaal, de toren, het museum en diverse monumenten. Wereld van verschil is de methode die we gebruiken voor aardrijkskunde. Kinderen leren Nederland, Europa en de werelddelen kennen. Naast topografische kennis behandelen we onderwerpen als wonen, werk, milieu, vervoer, vrije tijd, samenleving en cultuur. Basisschool Het Baken Schoolgids

8 Bij natuuronderwijs proberen we de kinderen belangstelling, verwondering, zorg en liefde voor en kennis van de natuur bij te brengen. We gebruiken hierbij de methode Leefwereld. Daarnaast kijken we regelmatig schooltelevisie en zijn er jaarlijks excursies onder leiding van het IVN. In ons verkeersonderwijs sluiten we aan bij de ervaringen van kinderen als voetganger, fietser, passagier in de auto of in het openbaar vervoer. We werken vanaf groep 3 met verkeerskranten uitgegeven door Veilig Verkeer Nederland. In groep 7 doen de kinderen mee aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Het onderdeel techniek wordt nog niet gestructureerd aangeboden. Hiervoor maken we de komende jaren plannen. We beschikken voor alle groepen over uitdagend techniekmateriaal en bieden dat (nu nog vrijblijvend) aan. In groep 8 krijgen de kinderen de gelegenheid om het getuigschrift Jeugd EHBO-A te behalen. De EHBO-lessen worden gegeven door een vrijwilliger van de EHBO vereniging in Nijkerk. Aan het eind van de cursus doen de kinderen schriftelijk en praktisch examen. De begrippen burgerschap en sociaal-emotionele vorming komen terug in onze houding naar kinderen en wordt aangeboden binnen de vakgebieden catechese, taal, aardrijkskunde, natuuronderwijs, verkeer en geschiedenis. Bovendien maken we gebruik van de methode Goed Gedaan, waarin elk jaar 16 vaste thema s als opkomen voor jezelf grapje, plagen, pesten en vrienden behandeld worden. Alle kinderen krijgen jaarlijks een weerbaarheidstraining volgens de principes van Bertha Verschueren. Weerbaar zijn betekent laten zien wie je bent. En daarvoor moet je stevig in je schoenen staan en voor jezelf opkomen. Weerbaar zijn betekent ook keuzes maken. Kinderen laten ontdekken dat hun gedrag een keuze is, ze laten zien dat er verschillende keuzes zijn en dat ze de baas zijn over die keuze, is waar weerbaarheidstraining voor kinderen om draait. Achtereenvolgens komen aan bod: houding, ogen, stem, eigenwaarde, grenzen, kracht, intuïtie, samenwerken, uitdaging (plankje doorslaan). Alle leerkrachten zijn getraind in het werken met deze methode. Normaal gesproken brengen we regelmatig een bezoek aan Huize Sint Jozef om daar met de bewoners te gymmen, zingen, verhalen te vertellen, iets te maken. En laten we ons zien met Sint Maarten, Palmpasen en carnaval. Nu we een jaar lang ongeveer 2 km verwijderd zijn van dit verzorgingshuis, zullen we een jaar overslaan Catechese Wij vinden dat de primaire geloofsopvoeding en - vorming een taak is van de ouders. De school draagt slechts bepaalde elementen aan, die in de lijn van een katholieke opvoeding verwacht mogen worden. Zij is hierbij slechts ondersteunend naar ouders en geloofsgemeenschap/parochie. We verwachten van iedere leerling dat deze deelneemt aan de catecheseactiviteiten. Trefwoord Bij de geloofsontwikkeling werken we vanuit de catechesemethode Trefwoord. De methode bestaat uit gedichten, liedjes, spellen, verhalen of Bijbelteksten die als dagopening gebruikt kunnen worden. Gedurende enkele weken vormen al die onderwerpen samen één thema dat uitgebeeld is op de kleurenposters bij de kalender in de klas. In een doorgaande lijn komen op die manier elk schooljaar een aantal thema s aan bod. Deze thema s sluiten aan bij de belevings- en ervaringswereld van de kinderen, bij actuele ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving. Catechesewerkgroep De catechesewerkgroep speelt een belangrijke rol bij de invulling van onze identiteit. Deze werkgroep bestaat uit leerkrachten en ouders. De catechesewerkgroep verzorgt: de vieringen in de kerk (openings-, paasen slotviering); adventsbijeenkomsten; de kerstvieringen (afwisselend in de kerk en op school) onderhoudt contact met de parochie; 2x per jaar gezinsviering m.m.v. de school; ouderbrief schrijven over thema s van de catechesemethode Engels In de groepen 7 en 8 krijgen de kinderen Engels. Onze bedoeling is kinderen met deze taal kennis te laten maken. De nadruk ligt op het kunnen spreken en luisteren. We gebruiken de methode Real English. Basisschool Het Baken Schoolgids

9 2.2.8 Expressieactiviteiten We hechten grote waarde aan de ontwikkeling van creatieve vaardigheden van de kinderen. Dit komt tot uiting in activiteiten zowel op groepsniveau als op schoolniveau. In het kader van beeldende vorming werken we met de methode Laat maar zien!. Er is een doorgaande lijn in het gebruik van materialen en technieken. Voor het muziekonderwijs maken we gebruik van de methode Muziek: Moet je doen!. De kinderen zingen, luisteren, spelen, noteren en bewegen. We beschikken over een uitgebreid instrumentarium Bewegingsonderwijs De kleuters gymmen in het speellokaal met behulp van touwtjes, ballen, pittenzakken, hoepels, blokken, stokken, banken, matten, kasten, klim- en klautermateriaal. De groepen 2-3 t/m 8 gymmen twee keer per week in sporthal Strijland. Het schoolzwemmen wordt vanaf het schooljaar helaas door de gemeente Nijkerk niet meer gesubsidieerd. We schrijven ons jaarlijks in voor minimaal drie sportieve toernooien die in Nijkerk voor scholen worden georganiseerd: voetbal, handbal en tennis. Ook schrijven we regelmatig in op sportclinics die door verenigingen worden aangeboden. En uiteraard lopen we mee met de jaarlijkse Veluwewandeltocht Speciale projecten Elk jaar draaien we een bijzonder project. Dit gebeurt in principe in een cyclus van vier jaar. Afgelopen schooljaar stond muziek centraal: We vormden met de hele school een bijzonder orkest; we organiseerden een playbackshow; we traden met alle kinderen op met het Shantykoor en zongen zeemansliederen; alle kinderen verzorgden een muzikaal optreden in huize St. Jozef; alle kinderen kregen zes lessen gymmen op muziek ; een ouder verzorgde een aantal zanglessen in de bovenbouw en de ouderraad organiseerde een ouderavond over het belang van muziek. In het tweede jaar staat kunst, waaronder fotografie centraal. Zo deden we in het schooljaar mee aan de Nijkerkse atelierroute, bezochten alle kinderen meerdere kunstenaars en volgden ze professionele workshops. Het derde jaar staat in het teken van sport en gezondheid. In het schooljaar volgden alle kinderen meerdere clinics en maakten ze kennis met sport voor gehandicapten. Ook de relatie met gezonde voeding kreeg de benodigde aandacht. Het vierde jaar in de cyclus bevat onderdelen als drama en dans. In het schooljaar organiseerden we o.m. een Parade waarop alle kinderen konden laten zien wat ze konden en durfden (van acrobatiek tot poppenkastspel; van levend standbeeld tot zang; van dans tot totaaltheater). Voor het schooljaar staat weer een jaar van de kunst op het programma. Daarnaast gaan we volop door in het kader van bewegen en gezondheid. In samenwerking met Nijkerk sportief en gezond zullen we een aantal items op dit punt inzetten (50 tot 100 lesuren voor de school) Lesrooster De vak- en vormingsgebieden laten zich vooral in de groepen 1 en 2 moeilijk scheiden. De daar vermelde uren zijn dan ook een indicatie. Wekelijks lesrooster Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-8 Bewegingsonderwijs 6 1,5 1,5 Taal 6 10,75 8 Rekenen en 4 4,5 5 wiskunde Wereldverkenning 2 2,25 5 Catechese Expressie 4,5 4,5 4 Pauze 1,25 1,25 1,25 Met ingang van het schooljaar gaan we over naar een vijf gelijke dagenrooster in combinatie met een continurooster. Alle groepen gaan dan op maandag t/m vrijdag naar school van 8.30 uur tot In ons nieuwe pand zullen we een samenwerking aangaan met SKA (Stichting Kinderdagverblijven Amersfoort). Zij zullen dan o.m. voor- en naschoolse opvang verzorgen. Om aan het wettelijk minimum van in totaal 7520 lesuren te komen is het schooljaar een overgangsjaar, waarin beduidend meer lesuren worden gemaakt dan het gebruikelijke minimum van 880 (groepen 1 t/m 4) en 1000 (groepen 5/8) Huiswerk De groepen 6, 7 en 8 zullen regelmatig opdrachten mee naar huis nemen. De opdrachten kunnen variëren van het leren van proefwerken tot het maken van werkstukken. Ook reken- en taalopdrachten behoren tot de mogelijkheden. Voor de groepen 3 tot en met 5 geldt, dat we alleen werk mee naar huis geven in overleg met de ouders. Basisschool Het Baken Schoolgids

10 Werken met computers In iedere groep staan minimaal 4 computers. Software wordt gebruikt als ondersteuning bij kleuter-, reken-, taal-, spelling- technisch en begrijpend lezen- en topografiemethodes in alle groepen. In groep 6 tot en met 8 kunnen de leerlingen ook voor hun werkstuk gebruik maken van de computer. Vanaf groep 7 geven leerlingen digitale presentaties. Er wordt veel gewerkt met Gynzy en onze dyslectische leerlingen maken gebruik van Kurzweil. In alle groepen werken we met touchscreens. Deze digitale schoolborden worden veelvuldig interactief gebruikt. Vanaf het schooljaar gaan we (leerlingen en personeel) werken met een vernieuwde digitale leeromgeving. 2.3 Schoolontwikkeling Schooljaar Dit schooljaar besteedden we extra aandacht aan onder andere: Verdere invulling van ons programma van eisen t.bv. de nieuw te bouwen school (van kleur- en materiaalgebruik tot inrichting) Het (her)inventariseren van onze materialen in verband met de verhuizing naar onze tijdelijke huisvesting Het onderzoeken van mogelijkheden tot een brede school te komen. Het in dit verband aangaan van een overeenkomst met SKA Het onderzoeken van mogelijkheden en wensen te komen tot een vijf gelijke dagenrooster in combinatie met een continurooster Implementatie van een nieuwe methode voor taal, speling en woordenschat. Het proefdraaien met een nieuwe methode voor technisch lezen ( Station Zuid ) in groep 4 en het maken van een keuze voor volgend schooljaar Invoering observatie- en registratiesysteem KIJK! in de groepen 1 en 2 Het voortdurend bespreken van leeropbrengsten (resultaten van methode-gebonden toetsen en Citotoetsen) en de daarop gebaseerde groepsplannen Het verder uitbouwen van onze schoolbibliotheek Het in alle groepen starten van de training mediawijsheid Het in alle groepen starten met de weerbaarheidstraining (methode B ) Uitwerking van ons protocol Veilig schoolklimaat, waarin o.m. aandacht voor schoolregels Schooljaar Dit schooljaar besteden we extra aandacht aan onder andere: De inrichting van ons nieuwe schoolgebouw en het plein en de voorbereiding op de verhuizing Overleg met SKA: inhoudelijke afstemming en organisatie (Het Baken als brede school) Implementatie en borging van de nieuwe taalmethode Taalactief de leesmethode Station Zuid. Voortzetting trainingen mediawijsheid, weerbaarheid en verdere profilering van Het Baken als leesschool en school waarin sportief en gezond centraal staat. In het kader van opbrengsten en het Passend onderwijs verdere versterking van het handelen in het omgaan met verschillen tussen kinderen (handelingsgericht werken) Inrichten van een nieuwe digitale leeromgeving voor leerlingen en leerkrachten Basisschool Het Baken Schoolgids

11 3 Ondersteuning en zorg voor kinderen Uitgangspunt bij de leerlingenzorg is dat niet alle kinderen zich in hetzelfde tempo ontwikkelen. Ook de wijze waarop kinderen zich ontwikkelen kan verschillend zijn. 3.1 Het leerlingvolgsysteem Om een ononderbroken ontwikkeling te kunnen bewaken, worden de kinderen door middel van ons leerlingvolgsysteem systematisch gevolgd. De intern begeleider bespreekt op vaste momenten in het schooljaar de vorderingen van de leerlingen. Het handelingsgericht werken geeft de leerkrachten de instrumenten om het onderwijsprogramma zo goed mogelijk af te stemmen op de individuele mogelijkheden van de kinderen. Met behulp van observatielijsten kijkt de groepsleerkracht heel gericht naar het gedrag van kinderen, de wijze waarop het kind omgaat met groepsgenoten, zijn uitingen van al of niet welbevinden en de betrokkenheid van zijn omgeving. Door middel van lees-, reken- en taaltoetsen meet de school regelmatig de wijze van beheersing van de aangeboden leerstof. Deze toetsen zijn een vast onderdeel van de op school gebruikte leerboeken. Daarnaast nemen we de zogeheten Cito-toetsen af. Dat zijn algemene, landelijke toetsen, die de resultaten meten, los van de eigen leermethoden. Voor de onderbouw gebruiken we de CITOtoetsen: Rekenen voor Kleuters en Taal voor Kleuters. De bovenbouw gebruikt de CITO-toetsen voor rekenen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat en technisch lezen. In alle groepen volgen we ook de sociaal-emotionele ontwikkeling. Na elke toets-periode worden de toets-resultaten geanalyseerd. Aan de hand van de bevindingen wordt eventueel een hulpplan opgesteld. De groepsleerkracht zet planmatig, gedurende een bepaalde tijd, de beschikbare middelen in. Daarna volgt opnieuw een toetsing om na te gaan of de hulp effectief is geweest. 3.2 Het bijhouden van gegevens over leerlingen Sinds april 2015 werken we met het leerlingvolgen leerlingadministratiesysteem ParnasSys. Iedere leerling heeft in ParnasSys een leerlingdossier. Daarin staan de toets- en rapportgegevens, notities over besprekingen van het kind, aantekeningen van de gesprekken met de ouders, verslagen van speciale onderzoeken en de plannen voor extra hulp aan het kind. Het leerlingendossier is strikt vertrouwelijk. Ouders hebben uiteraard het recht van inzage. Voor het raadplegen van een dossier vragen we u een afspraak te maken. Indien de school een leerlingendossier met anderen wil bespreken, bijvoorbeeld met een orthopedagoog, wordt eerst toestemming gevraagd aan de betrokken ouders. 3.3 Doubleren en versnellen Vroeger zaten kinderen die in oktober, november of december vier jaar werden automatisch bijna drie jaar bij de kleuters. Die grens is verschoven: Deze kinderen gaan ongeveer een half jaar al wel naar groep 2 en volgen we extra goed. De meeste kinderen geboren in het najaar volgen dus maar anderhalf jaar kleuteronderwijs. Doubleren behoort tot de mogelijkheden wanneer daar voldoende opbrengst van verwacht wordt. Besluiten daaromtrent worden door de directeur genomen, na advies van het ondersteuningsteam. Ouders zijn hier uiteraard in het voortraject al bij betrokken. Dit geldt ook voor besluiten over het eventueel overslaan van een groep. 3.4 Verslaggeving aan de ouders De kinderen van de groepen 1 t/m 8 ontvangen een schoolrapport. Hierin staan de vorderingen in de verschillende vakken vermeld. Ook worden de resultaten van de Cito-toetsen erin weergegeven. We werken met een normeringssysteem met de waarden prima, goed, voldoende, matig en onvoldoende. Bij het verschijnen van het eerste en tweede rapport krijgen alle ouders/verzorgers een uitnodiging om het rapport met de groepsleerkracht te bespreken. Bij het derde rapport zijn de oudergesprekken facultatief: Het initiatief van dit gesprek kan uitgaan van de leerkracht of de ouders/ verzorgers. 3.5 Informatieplicht aan gescheiden ouders die niet met het gezag belast zijn Volgens het Burgerlijk Wetboek zijn scholen verplicht belangrijke feiten en omstandigheden die het kind betreffen, zoals schoolvorderingen en eventueel sociaalpedagogische informatie, op verzoek te verstrekken aan de ouder die niet belast is met het gezag. De verplichting om informatie te verstrekken is er niet, wanneer het belang van het kind zich daartegen verzet. Dit kan het geval zijn indien een rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een ouder het kind zal schaden. Basisschool Het Baken Schoolgids

12 3.6 Speciale zorg De zorg voor de totale ontwikkeling van kinderen is een taak van zowel iedere leerkracht als het gehele team. Soms zijn er problemen met leren of verloopt de sociaal emotionele ontwikkeling niet vanzelf. Er zijn ook leerlingen die een snellere ontwikkeling doormaken en daardoor om een andere benadering vragen. Door ons systeem van handelingsgericht werken krijgen wij deze verschillen helder en kunnen wij vervolgens op deze verschillende leerbehoeften van de kinderen inspelen. Indien noodzakelijk worden hulpplannen gemaakt. In een dergelijk plan wordt heel gericht aangegeven op welke wijze actie wordt ondernomen om een bepaald probleem aan te pakken. Na een van te voren afgesproken tijd zal het plan worden geëvalueerd en eventueel worden bijgesteld. Soms is er sprake van hardnekkige of gecompliceerde problemen. In die gevallen worden externe deskundigen ingeschakeld. Een intelligentieonderzoek kan bv. tot één van de mogelijkheden behoren. De school heeft hiervoor een beperkt budget beschikbaar. Of een onderzoek op kosten van de school kan plaatsvinden, hangt o.a. af van de beschikbaarheid van het aantal onderzoeksuren die de school heeft bij het Onderwijs Expertisecentrum van de KPOA. Ouders kunnen uiteraard ook zelf besluiten tot het laten onderzoeken en/of behandelen van hun kind. Als u daaraan denkt vragen we u dit te delen met de leerkracht van uw kind of met de intern begeleider. We hebben ruime ervaring met diverse onderzoeks- en begeleidingsbureaus en - instanties. We helpen u hierin graag op weg. Onze interne begeleider coördineert, structureert en organiseert de leerlingenzorg. Zij fungeert ook als schakel naar externe deskundigen. In school vindt geregeld overleg plaats over leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook ouders kunnen de aangever zijn van zorg over hun kind. Thuis zal het kind zich misschien anders uiten. Indien ouders de indruk hebben dat het met hun kind op school en/of thuis niet lekker gaat en dat de school mogelijk een bijdrage kan leveren aan de oplossing, dan stellen wij het zeer op prijs als er door ouders contact gezocht wordt met de leerkracht of interne begeleider. Ontwikkelingsperspectief/OPP Een voorbeeld van een aanpassing in de aanpak is het opstellen van een Ontwikkelingsperspectief (OPP) voor een leerling. Als we merken dat kinderen van twee vakgebieden het eindniveau van groep 8 niet zullen behalen maken we samen met de ouders een plan. In dit plan stellen we per half jaar doelen en kijken we naar het aanbod dat te realiseren is door de leerkracht in de groep. 3.7 Logopedische screening groep Onze school, in overleg met het schoolteam en het bestuur van de KPOA, organiseert een logopedische screening. Deze screening is een standaard screening voor basisscholen. Alle kinderen van vier tot zes jaar komen daarvoor in aanmerking. De screening wordt verzorgd door LogoS, een samenwerkingsverband van logopedisten in de regio Amersfoort e.o.. Voor deze screening hebben we de toestemming van ouders nodig. Het doel van de screening is het vroegtijdig opsporen van leerlingen met een vertraagde en/of afwijkende spraak- en taalontwikkeling. De kinderen worden tijdens de schooluren gescreend op spraak- en taalontwikkeling, luistergerichtheid, adem - en stemgebruik, vloeiendheid van spreken en mondgedrag (o.a. duim- / vingerzuigen, open mond, afwijkend slikken). De uitslag van de screening wordt met de leerkracht besproken en indien nodig ontvangt deze advies en instructies. Ouders ontvangen na de screening een brief met de bevindingen van de logopedische screening. In geval van een duidelijke indicatie voor logopedische behandeling krijgt u hierover advies en kunt u indien gewenst contact opnemen met de screenend logopedist. In geval van twijfel komt de logopediste na een half jaar terug om uw kind voor een tweede keer te screenen. De kosten voor de logopedische screening worden door de school betaald. Indien uw kind logopedische behandeling nodig heeft, worden de kosten van die behandeling door uw zorgverzekeraar vergoed. Logopedische zorg valt onder de Basisverzekering. U heeft hier geen aanvullend pakket voor nodig. De logopedische behandeling wordt niet op school gegeven, maar u kiest zelf een van de logopediepraktijken in de omgeving van uw woonplaats. U dient dan wel een verwijsbrief bij uw huisarts te halen. 3.8 Vergoedingsregeling voor diagnostiek en behandeling dyslexie Vanaf 1 januari 2015 is vergoedingsregeling voor diagnostiek en behandeling van dyslexie door basisscholen van de zorgverzekeraar naar de gemeenten gegaan. Als school vermoedt dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) bij een leerling, wordt Basisschool Het Baken Schoolgids

13 een intensief traject van 1 tot 1,5 jaar gestart. Hierbij wordt een dyslexiedossier aangemaakt. Wanneer na 1 jaar - 1,5 jaar (3 toetsmomenten LOVS CITO DMT en / of Spelling V- ) inzet vanuit school waarbij ouders goed betrokken zijn onvoldoende vordering blijkt, levert de school dit dossier aan bij ouders. Ouders kunnen met dit dossier een beschikking voor behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie aanvragen bij het gebiedsteam Nijkerk Centrum. De school moet het volgende aanleveren in het dossier (volgens het landelijk dyslexieprotocol): - Basisgegevens uit het leerlingvolgsysteem - Beschrijving van het lees- en spellingsprobleem - Signalering lees- en spellingsproblemen: datum (toets (criteria, score), afgenomen door - Omschrijving van de extra begeleiding (doelen, duur, inhoud, organisatievorm, begeleider) - Resultaten van de extra begeleiding en beschrijving van gebruikte toetsen en normering - Vaststelling toenemende achterstand ten opzichte van de normgroep, met vermelding van gebruikte toetsen en normcriteria - Argumentatie voor het vermoeden van ernstige dyslexie: aantonen van didactische resistentie na geboden begeleiding van voldoende intensiteit en kwaliteit - Indien bekend, vermelding en beschrijving van eventuele andere (leer)stoornissen Het dossier wordt getekend door de directeur namens het bevoegde gezag. Naast de vereisten uit het dyslexieprotocol vraagt de gemeente een beschrijving van de (mate van) betrokkenheid van de ouders bij de begeleiding van de leerling in het kader van dyslexie (bijv. aanwezigheid bij leerlingbespreking, oefeningen via huiswerkopdrachten etc.). Met het hierboven beschreven dossier kunnen de ouders een beschikking aanvragen bij het gebiedsteam Nijkerk Centrum voor diagnose en (mogelijk) behandeling van EED. Site: 3.9 Passend onderwijs/ School Ondersteuningsprofiel (SOP) Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. Omdat scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle scholen in Nederland aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband. Onze school werkt binnen het samenwerkingsverband OnderwijsZorgKoepel Noord-Veluwe (OZKNV) samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Epe. Belangrijke doelen van de invoering van Passend Onderwijs zijn: - terugdringen bureaucratie, met name ingewikkelde indicatieprocedures; - terugdringen aantal kinderen die geen plek in het onderwijs kunnen vinden (thuiszitters); - alle kinderen een passende onderwijsplek bieden. Het samenwerkingsverband OZKNV heeft in het ondersteuningsplan (www.onderwijszorgkoepel.nl/ondersteuningsplan ) vastgelegd op welke wijze passend onderwijs wordt geboden binnen de deelnemende scholen. Vormen van speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs blijven bestaan; geen kind wordt gedwongen teruggeplaatst in het basisonderwijs. Zorgplicht Het kernbegrip bij passend onderwijs is zorgplicht. Zorgplicht betekent dat de basisschool de verantwoordelijkheid heeft om in goed overleg met de ouders een passende ondersteuning te bieden. Liefst zoveel mogelijk thuisnabij in de eigen school. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, heeft de school de opdracht om met de ouders naar de best passende plaats te zoeken. Dat kan zijn op een andere basisschool binnen het samenwerkingsverband OZKNV of op een school voor speciaal (basis) onderwijs. Als u het niet eens bent met het aanbod van de school, dan kunt u dit aankaarten bij de directie of bestuur van de school van uw kind, het samenwerkingsverband OZKNV of om ondersteuning vragen door een onderwijsconsulent. In het uiterste geval kunnen problemen worden voorgelegd bij een landelijke geschillencommissie. Meer informatie vindt u op de website Passend Onderwijs: Schoolondersteuningsprofiel Iedere school heeft in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) omschreven welke ondersteuning de school kan bieden. U kunt dit profiel op de website van de school vinden of op de school inzien. Basisschool Het Baken Schoolgids

14 In dit profiel is te lezen op welke wijze de school de begeleiding aan leerlingen vorm geeft en welke mogelijkheden voor extra-ondersteuning de school heeft. Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werken alle scholen vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Dit betekent kort gezegd: Als een kind extra-ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. Bij HGW is de samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen een belangrijk aandachtspunt. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften stellen extra eisen aan de school, het gebouw, de leerkrachten, de IB-er en ook de medeleerlingen. Het uitgangspunt is dat elke leerkracht in principe ruimte heeft voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Denk hierbij aan verschillen in intelligentie, tempo, sociale vaardigheden en leermogelijkheden. Bij ieder verzoek tot plaatsing van een leerling zal een afweging gemaakt worden. Kern van deze afweging is de vraag of de combinatie van specifieke onderwijsbehoeften en de benodigde extra-ondersteuning past binnen de basisondersteuning, die de school kan bieden. Uitgangspunten voor plaatsing zijn o.a. kan het kind op deze school de gevraagde ondersteuning geboden worden, blijft de aandacht voor de andere leerlingen voldoende gewaarborgd, is de gevraagde ondersteuning uitvoerbaar voor de leerkracht. Arrangementen Het antwoord op de vraag: Wat heeft dit kind nodig en hoe stemmen wij ons handelen hierop af? wordt vastgelegd in een plan van aanpak, vaak een arrangement genoemd. Wat gaan we doen? Wanneer? Door wie? Met welk doel? Wanneer en hoe gaan we evalueren? Ouders worden nauw bij het opstellen van een arrangement betrokken. Het is van groot belang dat alle direct betrokkenen eendrachtig samenwerken in het belang van het kind. Ouderbetrokkenheid Het samenwerkingsverband OZKNV hecht er aan dat de school de ouders betrekt bij de ondersteuning van de leerlingen. Daarom vinden we het van groot belang dat ouders direct betrokken worden bij de eerste tekenen dat een kind meer ondersteuning nodig heeft. In sommige situaties zijn er niet alleen zorgen op school, maar ook thuis. Om tot een goede ondersteuning te komen, is het wenselijk om daar met de ouders in alle openheid, maar ook in vertrouwen over te spreken. Ouders kunnen via de Medezeggenschapsraad van de school of via de Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband invloed uitoefenen op het beleid van de school (Schoolondersteuningsprofiel) en het samenwerkingsverband (Ondersteuningsplan). Beide raden bestaan uit ouders en leerkrachten. Meer informatie op de website aad. Steunpunt Onderwijszorgkoepel Scholen kunnen de komende jaren gebruik maken van de diensten van het Steunpunt OZKNV, bestaande uit deskundigen uit het speciaal (basis) onderwijs. Zij ondersteunen scholen om de onderwijsbehoeften van het kind in beeld te brengen en hoe het onderwijsaanbod hier op afgestemd kan worden. Ook adviseren zij bij het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Toelaatbaarheidsverklaring speciaal (basis) onderwijs Als de school en de ouders tot de conclusie komen, dat het voor de ontwikkeling van een kind beter is om naar een speciale (basis) school te gaan, vraagt de school in samenspraak met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring voor de leerling aan. Dit doet de school bij het samenwerkingsverband OZKNV. Het samenwerkingsverband OZKNV geeft de toelaatbaarheidsverklaring af als ouders en scholen het met de plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs eens zijn. Het samenwerkingsverband OZKNV controleert daarbij met name ook of de ouders vroegtijdig bij het hele proces betrokken zijn geweest. Uitgebreide informatie vindt u op de website Ondersteuningsmiddelen De schoolbesturen ontvangen van het samenwerkingsverband OZKNV ondersteuningsmiddelen in euro s. Hiermee kunnen de besturen de extra-ondersteuning op de scholen bekostigen. Dit kan bijvoorbeeld zijn de ondersteuning door een onderwijsassistent of leerkracht. Ook betalen de schoolbesturen hieruit de extra kosten als kinderen worden toegelaten tot het speciaal (basis) onderwijs. Basisschool Het Baken Schoolgids

15 Blind of slechtziend/doof of slechthorend/taalspraakproblemen Er zijn in Nederland speciale scholen voor kinderen die blind of slechtziend zijn en voor kinderen die doof/slechthorend zijn en/of taalspraakproblemen hebben. Deze scholen vallen buiten de wet passend onderwijs, maar hebben wel de verplichting de basisscholen te ondersteunen om deze kinderen goed te kunnen begeleiden. Scholen kunnen een beroep doen op hun expertise in de vorm van consultatie en begeleiding. Ook deze ondersteuning loopt via het Steunpunt OZKNV. Informatie en ondersteuning van ouders Informatie over dit alles vindt u op de website van de school en op de website Hier vindt u ook namen en telefoonnummers/ adressen van de personen die u kunt raadplegen: Henk Büscher (directeur) of Sieb van der Heide (beleidsadviseur) Neem bij twijfel over de ondersteuning aan uw kind of als u meer wilt weten over passend onderwijs in eerste instantie contact op met de school of de hierboven genoemde personen. In samenspraak tussen scholen, ouders en samenwerkingsverband kunnen we eendrachtig werken aan het passende onderwijs voor onze kinderen Gebiedsteams Nijkerk De gemeente Nijkerk heeft de zorg georganiseerd vanuit vier gebiedsteams. Het Baken valt onder het Gebiedsteam Centrum : In de gebiedsteams werken professionals vanuit verschillende organisaties samen. U kunt bij het gebiedsteam terecht voor allerlei ondersteuningsvragen bijvoorbeeld over opvoeden opgroeivragen. Onze contactpersoon vanuit het Gebiedsteam is mevrouw Angela Muis. Zij is maatschappelijk werker en heeft één keer in de twee weken op woensdag van 8.30 tot 9.30 uur een inloopspreekuur voor ouders en het team van Het Baken Wet meldcode Als onderwijsinstelling zijn wij verplicht om een handelingsprotocol te hebben wanneer wij vermoedens hebben van kindermishandeling of huiselijk geweld. Wij informeren u hierbij welke stappen wij als school nemen bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Stap 1: In kaart brengen van de signalen Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van professionals zoals het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld Stap 3: Gesprek met ouders Stap 4: De aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling afwegen. Bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld hebben wij als school een informatieplicht. Er is geen toestemmingsbeginsel van toepassing. Dit betekent dat wij in principe als instelling altijd eerst contact met u als ouders/verzorgers en het kind zullen opnemen. Wanneer de directie / leerkracht echter inschat dat het noodzakelijk is om ouders en of het kind niet van te voren op de hoogte te brengen is het ook mogelijk dit achteraf te doen Verwijsindex Wanneer het even niet goed gaat met een kind, bijvoorbeeld omdat hij of zij regelmatig spijbelt, met de politie in aanraking is gekomen of in een problematische gezinssituatie zit, is dat een reden voor extra oplettendheid. Hulpverleners of instellingen kunnen in zo'n geval een signaal afgeven in de Verwijsindex. Wij zijn als school ook gekoppeld aan deze Verwijsindex. Wij registreren de belangrijkste persoonsgegevens van het kind, met gebruikmaking van het Burger Service Nummer (BSN). Dat zijn dus: naam, adres en geboortedatum. Deze gegevens worden gekoppeld aan de naam van degene die het signaal afgeeft en de datum. In de Verwijsindex staat nooit WAT er aan de hand is. Tweede signaal Wie in het systeem is opgenomen, merkt daar in eerste instantie niets van. Degene die hem of haar heeft geregistreerd, gaat gewoon verder met het bieden van hulp, onderwijs of begeleiding zoals afgesproken. Pas als een kind te maken krijgt met een tweede hulpverlener, beroepskracht of instelling, die ook signaleert, gebeurt er iets. Want wanneer hetzelfde kind voor de tweede keer geregistreerd wordt, merkt het systeem dat op en ontstaat er een match. Betere hulp Een van de hulpverleners neemt in geval van een match contact op met de jongere en/of de ouders. Hij zal vertellen dat hij contact gaat opnemen met de andere hulpverlener(s). En dat ze relevante informatie met elkaar zullen delen. Daarna Basisschool Het Baken Schoolgids

16 bespreken ze samen met jongere en/of ouders wat de best passende hulp is. Eén persoon coördineert alle hulp. Zo zorgt de Verwijsindex voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende hulpverleners. En dat betekent: betere hulp. Landelijke Verwijsindex Een registratie in de Verwijsindex van gemeente of regio, wordt ook opgenomen in de landelijke Verwijsindex Risico s Jeugdigen. Bij verhuizing naar een andere regio verhuist de registratie dus gewoon mee. De hulp die de jongere ontvangt, kan in de nieuwe woonplaats daarom snel worden voortgezet Toedienen van medicijnen Het komt voor dat de school wordt gevraagd te helpen bij het toedienen van medicijnen aan leerlingen. Deze vraag kan variëren van het toedienen van een paracetamol tot aan het reguleren/toedienen van insuline. De verantwoording voor een juist gebruik van medicijnen is aanzienlijk. Wij laten geen medicijnen door teamleden toedienen. Wij willen wel toezien op het innemen van medicijnen, maar zijn niet verantwoordelijk voor het geval dit, om welke reden dan ook, vergeten wordt en er mag van ons geen controle op de inname worden gevraagd Jeugdgezondheidszorg Kinderen ontwikkelen zich voortdurend, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. De jeugdgezondheidszorg (hierna afgekort als JGZ) ziet alle kinderen om zo tijdig te kunnen signaleren, begeleiden en eventueel te verwijzen als er zich problemen voordoen in de ontwikkeling van kinderen. U kunt bijvoorbeeld denken aan niet goed groeien, horen of sociaal-emotioneel achterblijven. Tot vier jaar wordt deze zorg door de consultatiebureaus verzorgd. Vanaf vier jaar neemt de JGZ van GGD Gelderland-Midden (onderdeel van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden) deze zorg over. Hier werken assistenten van de jeugdarts, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en logopedisten samen aan de gezondheid van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Alle kinderen worden in het kalender jaar dat ze 6 en 11 jaar worden, gezien voor een standaard screening op school. Naast de onderzoeken waar alle kinderen worden gezien, houden jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen spreekuren. U kunt hiervoor ook zelf een afspraak maken als u vragen heeft over de ontwikkeling, gezondheid, welzijn of opvoeding van uw kind. Informatie en contact : voor onder andere folders over opvoeden en opgroeien en over gezondheidsproblemen. Informatie over de werkwijze van de JGZ het regionale cursusaanbod van de JGZ. JGZ informatielijn via of per mail via voor vragen of om een afspraak te verzetten U kunt uw vragen hier anoniem stellen, maar ook vragen om teruggebeld te worden door de jeugdarts of verpleegkundige. De jeugdarts voor onze school is Annette van der Spoel 3.15 Zieke leerlingen Wanneer een leerling ziek is, moet dit bij de school gemeld worden. Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Wanneer ouders meer willen weten over onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunnen zij informatie vragen bij de interne begeleider Hoofdluis Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, kan deze besmetting gemakkelijk van de een naar de ander overgebracht worden. De school is, ongewild, zo n plaats. Wij zijn van mening dat zowel de school als de ouders een stuk verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen. Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden is, in samenwerking met de Ouderraad, gekozen voor een systematische aanpak. Dit houdt in dat de school, op het moment dat er hoofdluis gesignaleerd wordt, een aantal voorzorgsmaatregelen neemt die verdere verspreiding van hoofdluis beperkt. Daarnaast bestaat er een ouderwerkgroep die na iedere vakantie, alle leerlingen op school controleren op hoofdluis. Ieder kind krijgt van school een luizencape, waar zijn/haar jas onder gehangen dient te worden. Ouders dragen zelf zorg voor het regelmatig wassen van deze cape. Basisschool Het Baken Schoolgids

17 3.17 Van en naar een andere basisschool Wanneer een kind van een andere basisschool komt, ontvangen we altijd een onderwijskundig rapport. De intern begeleider neemt ook contact op met de school van herkomst om te kunnen bepalen of het een leerling met specifieke onderwijsbehoeften is. Afhankelijk van het aantal leerlingen in een bepaald leerjaar en de zwaarte van een eventueel probleem, zal deze leerling aangenomen, dan wel geweigerd worden. De directeur neemt een besluit nadat hij het ondersteuningsteam gehoord heeft. Wanneer een kind onze school verlaat en naar een andere basisschool gaat, wordt er een onderwijskundig rapport naar de nieuwe school gestuurd. Zo n rapport bevat gegevens over gebruikte methodes en vorderingen van het kind Naar scholen voor het voortgezet onderwijs Van belang hierbij zijn de wensen van kind en ouders en de individuele mogelijkheden van elk kind. De school stelt een onderwijskundig rapport op met daarin opgenomen het schooladvies. Dit advies is bindend en gaat over het niveau en de schoolsoort. Het advies wordt gegeven op grond van toetsresultaten LOVS CITO, doorzettingsvermogen, taakgerichtheid, zelfstandigheid, leerhouding, persoonlijkheidskenmerken, interesses en ondersteuningsbehoefte van het kind. Tijdens het adviesgesprek wordt dit met ouders besproken. Op grond van dit advies van de school maken ouders zelf een schoolkeuze. Daarbij komen zaken aan de orde die voor ouders belangrijk zijn zoals de mogelijkheden van de school, kleine of grote scholengemeenschap en afstand. Alle scholen voor voortgezet onderwijs organiseren ouderavonden. De leerkracht van groep 8 meldt het kind dan digitaal aan bij de schoolkeuze van de ouders en draagt relevante gegevens over. Privacy en bescherming persoonsgegevens zijn geregeld. De school voor het voortgezet onderwijs neemt daarna contact op met Het Baken over onderwijskundige zaken. Met ingang van het schooljaar wordt de Centrale Eindtoets Primair Onderwijs afgenomen in de maand april (voorheen in februari). De uitslag van de Centrale Eindtoets PO speelt geen rol bij de toelating. Indien het resultaat van de Centrale Eindtoets PO afwijkt van het schooladvies, wordt er altijd door de basisschool contact opgenomen met de school waarvoor het kind is aangemeld. Heeft het kind de Centrale Eindtoets PO beter gemaakt dan verwacht, dan neemt de basisschool het schooladvies in heroverweging; eventueel past de basisschool het schooladvies aan. Is het resultaat juist minder goed dan verwacht, dan wordt het schooladvies niet aangepast Resultaten Al vanaf groep 1 worden de kinderen getoetst op hun leervorderingen. We gebruiken naast methode-gebonden toetsen het onafhankelijke CITO-leerlingvolgsysteem. Scores eindtoets / score Centrale Eindtoets Primair Onderwijs afgelopen schooljaren: Schoolscores Landelijke gemiddelden Ongecorrigeerde score Zonder correctie ,6 534, ,1 534, ,9 534, ,3 535,1 De kinderen zijn de afgelopen schooljaren als volgt uitgestroomd: Percentage aantal leerlingen Percentage aantal leerlingen VWO 0% 12% HAVO / VWO 37,5% 18% HAVO 12,5% 12% VMBO TL / HAVO 0% 6% VMBO TL 6,25% 12% VMBO GL 12,5% VMBO KL 18,75% 12% VMBO KL met 0% 24% LWOO VMBO BL / KL 12,5% 6% met LWOO VMBO BL 0% 0% VMBO BL met 0% 0% LWOO PRAKTIJKONDER WIJS 0% 0% TOTAAL 100% 100% Het oordeel van de schoolinspectie over onze school vindt u op Basisschool Het Baken Schoolgids

18 4 De school Naam van de school Het beeldengroepje dat naast de hoofdingang is aangebracht, is door stadgenote Inka Klinckhard in brons vervaardigd. Dit beeldhouwwerk laat een bankje zien, waarop drie kinderen zitten. Inka zag een baken als grens: Kinderen die naar school gaan, dienen op een gegeven moment achter hun schoolbank te blijven. Maar het zijn kinderen: ik heb ze er dus speels bovenop gezet. Deze symboliek past nog altijd goed bij de visie van onze school Schoolgrootte Op 1 oktober 2014 bezochten 131 kinderen onze school. Na een aantal jaren van daling, verwachten we vanaf het schooljaar weer een stijging van het aantal leerlingen: Het aantal aanmeldingen neemt toe. Het in te voeren vijf gelijke dagenrooster in combinatie met een continurooster blijkt ouders aan te spreken. Ook het gegeven, dat Het Baken een Brede School wordt met kinderopvang en bso én het vooruitzicht gehuisvest te worden in een geheel nieuw gebouw speelt mee in de toename van het aantal leerlingen. De kinderen zijn in het schooljaar verdeeld over 6 groepen. Voor onze combinatiegroep 2-3 is er gedurende een aantal dagen per week extra ondersteuning Locatie In augustus 2016 opent het nieuwe Baken haar deuren aan Groenestraat 7, in het centrum van Nijkerk. Het gebouw beschikt dan naast leslokalen over een speelzaal, twee leerpleinen, diverse nevenruimtes, een ruimte voor buitenschoolse opvang en een ruimte voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Bovenop de school worden twintig appartementen gebouwd. Gedurende de bouw (schooljaar zijn we tijdelijk gehuisvest aan de Bizetlaan. 4.2 Zorg voor veiligheid De veiligheid van de kinderen is voor ons een belangrijk punt. Wij zijn alert op een veilige omgeving voor kinderen en leerkrachten binnen de school. Ook daarbuiten letten we op de veiligheid van de kinderen. Daarbij denken we o.a. aan de speeltoestellen en de afscheiding van de speelplaats van de openbare weg. De school stelt ieder jaar in het kader van de Arbowet een plan van aanpak op. In dit plan staat vermeld welke acties ondernomen worden om de omstandigheden op school betreffende veiligheid en gezondheid verder te verbeteren. De school beschikt over diverse protocollen die aangeven hoe medewerkers van de school zo adequaat mogelijk kunnen handelen. In dit verband zijn alle teamleden opgeleid tot BedrijfsHulpVerlener en volgen zij jaarlijks de herhalingscursus om zo kennis en vaardigheden op peil te houden. In geval van brand of andere calamiteiten is het belangrijk dat de school snel en veilig wordt ontruimd. Om dit, indien nodig, zo goed mogelijk te kunnen realiseren, is er een ontruimingsplan opgesteld en worden er jaarlijks drie ontruimingsoefeningen gehouden. In geval van een calamiteit zullen wij de ouders zo spoedig mogelijk informeren. Het is daarvoor belangrijk dat wij over de meest actuele telefoonnummers beschikken. Verkeersveiligheid De veiligheid van kinderen vinden wij van groot belang. Zo weinig mogelijk verkeer rondom de school draagt daaraan bij. Daarom verzoeken wij iedereen, indien mogelijk, lopend of op de fiets naar school te komen. Fietsen De fietsen moeten gestald worden op de daarvoor bestemde plaatsen links van het toegangshek aan de Berliozlaan. 4.3 Het bestuur De school valt samen met 16 andere scholen in Amersfoort onder de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. Op iedere school is een directie die integraal verantwoordelijk is voor het beleid van de school. De Stichting voor KPOA e.o. wordt bestuurd door een College van Bestuur en ondersteund door een stafbureau. Het College van Bestuur staat onder toezicht van een Raad van Toezicht. Meer informatie over de stichting kunt u lezen op 4.4 De directie De directeur van de school : De heer G.J.M. Hogerwerf, tel (privé) Basisschool Het Baken Schoolgids

19 4.5 Het team Naam Functie Manorma Gopalrai Groepsleerkracht Agaath Grotenhuis Ondersteuning groep 2-3 en leerlingen met een ondersteuningsarrangement Inge Hilhorst Groepsleerkracht Willemien Hofman Intern begeleider Gerard Hogerwerf Directeur Marianne Kniest Groepsleerkracht Marga Kuppen Ondersteunende taken Janneke van Mierlo Groepsleerkracht Merel van Scherpenzeel Groepsleerkracht Rimke Scholten Groepsleerkracht Merel Stam Groepsleerkracht Eline van der Vossen Groepsleerkracht Kirsten Westerman School Business Manager Intern begeleider (IB er) De intern begeleider coördineert de extra zorg die aan kinderen besteed wordt. Dit is de persoon bij wie resultaten van toetsen en signalen van zorg over de ontwikkeling van kinderen binnenkomen. Samen met de groepsleerkracht bedenkt en maakt de intern begeleider hulpprogramma s en evalueert zij op gezette tijden de vorderingen. De verantwoordelijkheid voor de leerling met zorg blijft bij de groepsleerkracht. De interne begeleider zal steeds een begeleidende (coachende) en adviserende rol vervullen. De intern begeleider beheert ook de leerlingendossiers Begeleider leerlingen met speciale zorg Deze helpt op planmatige manier de kinderen die extra hulp nodig hebben. Deze hulp vindt zowel binnen als buiten de groep plaats, aan individuele of groepjes leerlingen. Na overleg met de groepsleerkracht, de intern begeleider en in sommige gevallen na raadplegen van een extern deskundige, wordt een programma opgesteld en uitgevoerd. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. De begeleider ondersteunt de leerkrachten door het geven van praktische tips en kan ook worden ingezet voor het toetsen van de aangemelde leerling Stagiair(e)s Onze school biedt toekomstige groepsleerkrachten graag de mogelijkheid om in de praktijk het werken met kinderen te oefenen. De groepsleerkracht waarbij de student stage loopt, is tevens de mentor van de student. Tijdens de lessen die door de stagiair(e) worden gegeven, blijft de groepsleerkracht de verantwoording dragen. U kunt in onze school stagiair(e)s tegenkomen, afkomstig van de pabo (de opleiding voor leraar basisonderwijs), van de opleiding tot gymleraar en van het ROC (opleiding tot onderwijs- of klassenassistent) Wijze van vervanging bij ziekte of in het geval van calamiteiten Bij afwezigheid van groepsleerkrachten wordt doorgaans gebruik gemaakt van een invalpool. Lukt het niet om tijdig vervanging te vinden, dan zullen we soms een groep moeten opdelen of groepen moeten samenvoegen. We zullen er alles aan doen om het onderwijs doorgang te laten vinden maar wanneer dat onverhoopt niet lukt, kan het zijn dat we ouders vragen hun kind thuis te houden. We vragen u in dat geval om begrip. De groepen waarvoor nog marge-uren beschikbaar zijn, zijn in dat geval het eerst aan de beurt. Het spreekt vanzelf dat kinderen nooit naar huis worden gestuurd zonder dat zeker is dat daar opvang zal zijn. 4.6 De Medezeggenschapsraad (MR) en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Medezeggenschapsraad De Medezeggenschapsraad is een orgaan dat volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) in elke school in Nederland aanwezig moet zijn. In de MR heeft een evenredig aantal ouders en leerkrachten zitting. De MR bestaat uit een personeelsgeleding (Janneke van Mierlo, Eline van der Vossen en Rimke Scholten) en een oudergeleding (John Zwanepol, Jeroen van Hamersveld, vacature) De MR is gesprekspartner van de directie van de school als het gaat over het beleid van de school. Beleidsterreinen waar de MR volgens de WMS over kan meepraten zijn bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, financiën, formatiesamenstelling, voor-/tussen- en naschoolse opvang, vakantierooster en dergelijke. De MR is ook nadrukkelijk betrokken bij het realiseren van de nieuwbouwplannen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Omdat de school onderdeel uitmaakt van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o., waarin meerdere katholieke Basisschool Het Baken Schoolgids

20 scholen samenwerken, is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bespreekt met het College van Bestuur beleidszaken die het belang van meerdere scholen betreffen. Het kan dus zijn dat een onderwerp weliswaar in de MR op de agenda staat en ook besproken wordt, maar dat de GMR het orgaan is dat het definitieve advies of instemming geeft. Namens Het Baken heeft Willemien Hofman zitting in de GMR. 4.7 De ouders Oudervereniging/ouderraad De ouderraad bestaat uit een door ouders gekozen groep die allerlei activiteiten organiseert voor de leerlingen en hun ouders. De ouderraad helpt bijvoorbeeld bij het (mede) organiseren van vieringen en evenementen en het informeren over en betrekken van ouders bij (buiten)schoolse activiteiten. Maar dat is niet het enige wat de ouderraad doet. Zij legt indien nodig contacten tussen ouders en school en kan de medezeggenschapsraad adviseren. De ouderraad vormt het bestuur van de oudervereniging van Het Baken. Deze vereniging bestaat uit alle ouders. De leden van het bestuur worden door en uit de ouders gekozen tijdens de algemene jaarvergadering. Op deze vergadering wordt ook verslag gedaan van het afgelopen jaar en financiële verantwoording afgelegd. Meer informatie over de ouderraad is te vinden op onze website: onder het menu ouders in de school Ouderbijdrage De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage wordt op de algemene jaarvergadering van de oudervereniging vastgesteld. De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad dient vooraf in te stemmen met de hoogte en bestemming van de aan ouders gevraagde bijdragen. Van de ouderbijdrage worden bijvoorbeeld het sinterklaasfeest en de sportdag bekostigd Betrokkenheid van de ouders Jaarlijks wordt op vele terreinen hulp van ouders gevraagd zoals: bij bibliotheekbezoeken, bezoeken aan Huize Sint Jozef, creatieve activiteiten, papierinzameling, samenstellen van de weekkrant, raamschilderingen, kleine reparaties, verkeersbrigadiers, schoonmaak bij sinterklaas, kerstfeest, carnaval, Boerenmaandag, eindfeest bij excursies, voorstellingen, spelletjesdag, schoolreisje, kampen, sportdag en sporttoernooien als lid van de catechesewerkgroep, oudervereniging en de medezeggenschapsraad Elk jaar melden zich weer vele ouders aan voor deze ondersteunende werkzaamheden Communicatie tussen ouders en de school Er is vrijwel dagelijks contact mogelijk tussen ouders en leerkrachten. Bij het brengen en weer ophalen van de kinderen kan informatie die op dat moment belangrijk is, worden uitgewisseld. Voor een wat diepgaander gesprek over de kinderen is het altijd mogelijk een afspraak te maken. Het initiatief voor zo n afspraak kan uitgaan van ouders en leerkracht. Voor alle groepen worden twee keer per jaar oudergesprekken georganiseerd. De leerkrachten van de kinderen uit groep 1 komen op huisbezoek. Voor alle groepen wordt in het begin van het schooljaar een informatieavond georganiseerd waarbij werkwijze en leerstof van dat leerjaar centraal staan. Elke donderdag verschijnt onze weekkrant met berichten van team, kinderen, ouderraad e.a.. De weekkrant wordt via de mail verspreid en wekelijks gepubliceerd op onze website. Ouders die niet over internet beschikken, kunnen dat aangeven bij de administratie en ontvangen een gedrukt exemplaar. Voor informatie of verheldering van bepaalde zaken kunt u ook bij de directie terecht. Er is geen officieel spreekuur, maar een afspraak is meestal vlot gemaakt Oudertevredenheid Een keer in de twee jaar wordt een oudertevredenheidsonderzoek gehouden. De laatste peiling dateert van maart De resultaten ervan zijn te vinden op onze site onder het kopje ouders. De resultaten worden gerelateerd aan landelijke gemiddelden. In een plan van aanpak laten we zien welke onderdelen we verder willen verbeteren Klachtenregeling Voor ons is een goede communicatie met ouders van belang. De school probeert daar dan ook steeds aan te werken, door te overleggen met de Basisschool Het Baken Schoolgids

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS DE BRUG Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS naam school Chr. Jenaplanschool de Brug adres school Laan van Nieuw Guinea 20 Utrecht (middenbouw en bovenbouw) Billitonkade 45 Utrecht

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. schoolgids Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef; de

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves. Schoolgids Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.nl Voorwoord Naar de basisschool een belangrijke stap in het leven van een

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015 Schoolgids Schoolgids Schooljaar 2014 2015 Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015 Openbare basisschool t Baken Kompas 2 3961 JJ Wijk bij Duurstede Voorwoord De schoolgids is het visitekaartje van een

Nadere informatie

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4 Inhoud 1. DE SCHOOL.... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit.... 3 1.3. Situering van de school.... 4 1.4. Schoolgrootte.... 4 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 5 2.1. Missie, uitgangspunten en prioriteiten....

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012

Schoolgids 2011-2012 Schoolgids 2011-2012 1 Inhoud Woord vooraf De school Het schoollied Het bestuur Waar staan we voor? Een katholieke identiteit Het schoolgebouw De groepen De plattegrond Blz. Het onderwijs Basisontwikkeling

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool,

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool, R.K. Nicolaasschool Schoolgids 2014/2015 Onze school geeft je de ruimte om te groeien! Voorwoord Dit is de schoolgids van de Nicolaasschool voor Katholiek onderwijs. Het is een gids waarin u kunt lezen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte. SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl 2013-2014 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Polderstraat 110 4844 BK Terheijden 076-5938126 info@zonzeel.nl www.zonzeel.nl Inhoud Voorwoord... 4 Bewust kiezen... 4 De school

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug 2012-2013 R.K. Basisschool De Meerbrug Kinheim 8 1161 AP Zwanenburg 020-4973970 E-mail: directie.demeerbrug@stichtingdelasalle.nl Website: www.meerbrug.nl Brin nr.: 07RG Voorwoord Voor u ligt de schoolgids

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Schoolondersteuningsprofiel 18 Hoogbegaafdheid Dyslexie diagnose en behandeling Inhoudsopgave 1 Externe deskundigheid 20 Voorwoord 2 Jeugdgezondheidszorg De school

Nadere informatie

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 INHOUDSOPGAVE DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 DE ZORG VOOR DE KINDEREN 26 DE RESULTATEN VAN DE DR.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 De school... 6 1.1 Basisschool De Wereldweide, even voorstellen... 6 Waar de school voor staat... 8 2.1 2.2 De identiteit... 8 Onze missie... 8 2.3

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2017. Cbs Het Anker Spijkenisse

Schoolgids 2015-2017. Cbs Het Anker Spijkenisse Schoolgids 2015-2017 Cbs Het Anker Spijkenisse Inhoudsopgave Welkom op onze school... 2 Waarom kiezen ouders voor onze school... 3 Over onze school... 3 Onze missie, visie identiteit.3 Onze kernwaarden...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie