Huishoudelijk Reglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk Reglement"

Transcriptie

1 Huishoudelijk Reglement versie Aangepast door: Wouter van Schagen (voorzitter)

2 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 - DOEL VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1 - DE LEDEN ARTIKEL 2 - LIDMAATSCHAP ARTIKEL 3 NON- DISCRIMINATIE ARTIKEL 4 - VERTEGENWOORDIGING ARTIKEL 5 CORRESPONDENTIE ARTIKEL 6 - TOEGANG TOT ACTIVITEITEN ARTIKEL 7 - SCHORSING ARTIKEL 8 - LID VAN VERDIENSTE/ERELIDLID ARTIKEL 9 - OUD- LEDEN ARTIKEL 10 - NIET LEDEN HOOFDSTUK 2 - HET BESTUUR 11 ARTIKEL 11 - SAMENSTELLING 11 ARTIKEL 12 - BEËINDIGING BESTUURSLIDMAATSCHAP 12 ARTIKEL 13 - TAKEN BESTUUR 12 ARTIKEL 14 - TAKEN VAN DE VOORZITTER VAN STURA STUDENTENVERENIGING AMERSFOORT 13 ARTIKEL 15 - TAKEN VAN DE SECRETARIS VAN STURA STUDENTENVERENIGING AMERSFOORT 14 ARTIKEL 16 - TAKEN VAN DE PENNINGMEESTER VAN STURA STUDENTENVERENIGING AMERSFOORT 14 ARTIKEL 17 - TAKEN VAN DE COMMISSIEFUNCTIONARIS VAN STURA STUDENTENVERENIGING AMERSFOORT 15 ARTIKEL 18 - TAKEN VAN DE PR- FUNCTIONARIS (BINNEN HET BESTUUR) 16 ARTIKEL 19 - VERGADEREN EN BESLUITVORMING 17 ARTIKEL 20 - KOSTEN VERGOEDING BESTUURSLEDEN 18 HOOFDSTUK 3 - RAADSLEDEN ARTIKEL 21 - DE RAAD ALGEMEEN ARTIKEL 22 - FUNCTIE RAADSLEDEN HOOFDSTUK 4 - DE COMMISSIELEDEN ARTIKEL 23 - COMMISSIELEDEN ALGEMEEN ARTIKEL 24 - FUNCTIES COMMISSIELEDEN HOOFDSTUK 5 - DE ALGEMENE LEDENVERGADERING ARTIKEL 25 - ALGEMEEN BEPALINGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ARTIKEL 26 - WIJZE VAN VERGADEREN TIJDENS DE ALGEMENE LEDENVERGADERING ARTIKEL 27 - HET LEIDEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING ARTIKEL 28 - STATUTENWIJZIGING HOOFDSTUK 6 - JAARCLUBS

3 ARTIKEL 29 - ALGEMENE BEPALINGEN JAARCLUBS. ARTIKEL 30 - VORMING ARTIKEL 31 - INSCHRIJVING ARTIKEL 32 - SCHORSING ARTIKEL 33 - KLEDING ARTIKEL 34 - SPONSORING HOOFDSTUK 7 - DISPUTEN ARTIKEL 35 - ALGEMENE BEPALINGEN DISPUTEN ARTIKEL 36 - VORMING ARTIKEL 37 - INSCHRIJVING ARTIKEL 38 - SCHORSING ARTIKEL 39 - KLEDING ARTIKEL 40 - SPONSORING HOOFDSTUK 8 - DE RAAD VAN ADVIES & TOEZICHT ARTIKEL 41 - ALGEMENE BEPALINGEN RAAD VAN ADVIES & TOEZICHT (RAT) ARTIKEL 42 - SAMENSTELLING RAT ARTIKEL 43 - TAKEN RAT HOOFDSTUK 9 - SLOTBEPALINGEN ARTIKEL 44 - BEPALINGEN DIE MET ELKAAR IN STRIJD ZIJN ARTIKEL 45 - OPHEFFING BEPALINGEN ARTIKEL 46 - HIJ/ZIJ ARTIKEL 47 STURA STUDENTENVERENIGING AMERSFOORT/STURA- ACTIVITEIT

4 4 Artikel 1 - Doel van het Huishoudelijk Reglement Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling op de statuten van de StuRa Studentenvereniging Amersfoort. Het huishoudelijk reglement is ten allen tijde ondergeschikt aan de statuten van de StuRa Studentenvereniging Amersfoort en de regels van het Nederlandse recht. Op alle onderstaande bepalingen zijn de regels van redelijkheid en billijkheid van toepassing. Het huishoudelijk reglement geeft nadere regels over de positie van de leden, werkzaamheden van het bestuur en anderszins.

5 5 Hoofdstuk 1 - De Leden Artikel 2 - Lidmaatschap Het lidmaatschap wordt verkregen door de betaling van het contributiegeld door middel van een automatische incasso. Voor een lidmaatschap is het vereist dat op het inschrijfformulier wordt vermeld wat de relatie is tot de StuRa Studentenvereniging Amersfoort. Er vindt geen restitutie van het contributiegeld plaats, tenzij het bestuur een reden heeft om anders te beslissen. Ieder lid heeft tegen vergoeding recht op een kopie van de statuten en het huishoudelijk reglement van StuRa Studentenvereniging Amersfoort. Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en diensovereenkomstig te handelen. Als lid kan men worden toegelaten, nadat men een verzoek daartoe schriftelijk bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet- toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. Lid 6 Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid; indien een rechtspersoon lid van de vereniging is, eindigt zijn lidmaatschap, wanneer hij ophoudt te bestaan; b. door opzegging door het lid; c. door opzegging namens de vereniging; d. door ontzetting. Lid 7 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste september in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerst volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Het secretariaat vraagt het lid de StuRa- pas binnen twee weken in te leveren. Mocht de pas nog niet zijn ingeleverd na deze 2 weken wordt de afmelding ongeldig verklaard en blijft diegene lid van de StuRa met de daaraan verbonden jaarcontributie. Lid 8

6 6 Bij het lidmaatschap krijgt het lid een StuRa- pas met daarop vermeld zijn registratienummer zoals ook vermeld in de ledenadministratie. Deze pas is persoonlijk en kan niet overgedragen worden. De pas zal altijd eigendom blijven van de StuRa Studentenvereniging Amersfoort. Bij het verkrijgen van de StuRa- pas ondertekent de persoon de voorwaarden omtrent de StuRa- pas. Lid 9 Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor het lid mogelijk door: a. Opzegging van het lidmaatschap binnen een maand nadat hem een besluit tot omzetting van een vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie is medegedeeld. b. Opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging geschiedt schriftelijk met opgave van de reden(en). c. Ontzetting van het lidmaatschap door het bestuur; het bestuur kan zo n besluit alleen maar nemen als het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of als het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het bestuur dient het lid hiervan op de hoogte te stellen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene ledenvergadering tot ontzetting kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. d. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene ledenvergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. e. Beëindiging van het lidmaatschap. Wanneer het lidmaatschap tijdens het verenigingsjaar eindigt, blijft de bijdrage van het lopende verenigingsjaar voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit. 0 Indien een lid/oud- lid/erelid komt te overlijden zal er een rouwperiode afgekondigd worden. Deze zal zijn vanaf het moment van kennisneming van overlijden tot en met de dag van de begrafenis/ crematie. 1 Activiteiten die tijdens de rouwperiode plaatsvinden, worden verplaatst. Is het niet mogelijk de activiteit te verplaatsen dan beslist het bestuur of de activiteit doorgang zal vinden dan wel geannuleerd zal worden.

7 7 Artikel 3 Non- discriminatie De leden mogen in naam van StuRa Studentenvereniging Amersfoort geen contacten onderhouden met personen, organisaties en groeperingen die onderscheid maken tussen personen naar ras, geloof, geslacht, politieke gezindheid, levensovertuiging, seksuele geaardheid en anderszins. De beperking van non- discriminatie voor leden strekt alleen voor activiteiten en/of werkzaamheden in naam van StuRa Studentenvereniging Amersfoort. Artikel 4 - Vertegenwoordiging Het is leden niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van het bestuur te handelen in naam van StuRa Studentenvereniging Amersfoort. Overtreding van artikel 3, lid 1 kan leiden tot schorsing of ontzetting uit het lidmaatschap. Artikel 5 Correspondentie Leden ontvangen alle correspondentie bedoeld voor de leden. Uit oogpunt van efficiëntie en kostenbeheersing kan het bestuur besluiten dat niet alle stukken worden meegezonden, maar ter inzage liggen in het kantoor van StuRa Studentenvereniging Amersfoort of alleen op aanvraag worden toegezonden. Leden kunnen zelf aangeven niet alle correspondentie te willen ontvangen. Leden dienen altijd de agenda te ontvangen vóór de Algemene Ledenvergadering en al dan niet de bijbehorende stukken. Adreswijzigingen dienen tijdig door te worden gegeven aan de secretaris.

8 8 Artikel 6 - Toegang tot activiteiten Er zijn verschillende categorieën activiteiten binnen de studentenvereniging te onderscheiden: a. Activiteiten voor raads/commissieleden; b. Activiteiten voor leden; c. Activiteiten voor studenten; d. Activiteiten voor genodigden; e. Activiteiten voor bestuursleden; f. Algemene openbare activiteiten. Het bestuur dient duidelijk aan te kunnen geven tot welke categorie(ën) een bepaalde activiteit behoort en welke gevolgen dit heeft voor de toegang tot die betreffende activiteit. Indien een lid zich opgeeft voor een activiteit is dit lid verplicht de prijs te betalen die voor de desbetreffende activiteit moet worden betaald. a. Indien een lid zich opgeeft voor een activiteit voor leden van de StuRa Studentenvereniging Amersfoort moet dit lid zich kunnen legitimeren met de StuRa- pas; b. Indien een niet- lid zich opgeeft voor een activiteit van de StuRa Studentenvereniging Amersfoort moet dit niet- lid zich kunnen legitimeren met een geldige collegekaart, tenzij het om een open activiteit gaat. Er vindt geen restitutie plaats van een op grond van lid 3 van dit artikel betaalde prijs, tenzij het bestuur anders beslist. Lid 6 Ieder lid doet op zijn eigen risico mee aan activiteiten. StuRa Studentenvereniging Amersfoort is derhalve niet aansprakelijk voor tijdens activiteiten ontstane letselschade, schade door diefstal en/of vermissing van goederen, andere schade toegebracht aan persoonlijke eigendommen van het lid dan wel enige andere vorm van schade, hoe dan ook genaamd. Artikel 7 - Schorsing Het bestuur kan met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in art. 6 lid 1 van de statuten een lid voor ten hoogst één maand schorsen en voor dezelfde termijn de toegang tot activiteiten, de lounge en de verenigingsavonden van de StuRa Studentenvereniging Amersfoort ontzeggen, tenzij het bestuur anders beslist.

9 9 Tegen een schorsing bedoeld in het voorgaande lid kan door het geschorste lid schriftelijk beroep worden aangetekend, tenminste 48 uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering, waarna dit beroep op de kortst mogelijke termijn tijdens de eerst volgende Algemene Ledenvergadering wordt behandeld. Artikel 8 - Lid van Verdienste/Erelid Voor het benoemen van leden tot Lid van Verdienste geldt het volgende criterium; a. Leden van Verdienste zijn zij, die daartoe door de Algemene Ledenvergadering zijn benoemd wegens hun verdiensten voor de vereniging. b. Een lid van de StuRa Studentenvereniging Amersfoort wordt benoemd tot Lid van Verdienste indien hij/zij, voor een periode van minstens drie jaar, een actieve functie bekleed heeft binnen de vereniging en zich zodanig ingezet voor de doelstelling van de vereniging. c. Op Ereleden en Leden van Verdienste rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Voor het benoemen van Ereleden geldt het volgende criterium: a. Ereleden zijn zij, die daartoe door de Algemene Ledenvergadering zijn benoemd wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging of voor de doelstelling van de vereniging. b. Een lid van StuRa Studentenvereniging Amersfoort wordt benoemd tot Erelid aan de hand van een stemming, tijdens de Algemene Ledenvergadering. Een Erelid zal geen lidmaatschap hoeven te betalen. c. Op Ereleden en leden van verdienste rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Een voordracht voor een onderscheiding moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan. De voordracht moet zijn voorzien van duidelijke en objectieve argumenten. Hierna worden de volgende acties gehanteerd: a. Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet ; tevens wordt nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen het voorstel. b. Indien het bestuur akkoord gaat met het voorstel, wordt dit in de notulen van de bestuursvergadering vastgelegd. c. Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt het bestuursvoorstel aan de leden voorgelegd. d. Als de Algemene Ledenvergadering het voorstel bekrachtigt wordt de onderscheiding door het bestuur uitgereikt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering c.q. Nieuwjaarsreceptie op de eerste van januari. e. Indien het bestuur het voorstel afwijst, wordt de betreffende indiener schriftelijk geïnformeerd met opgaaf van redenen voor de afwijzing.

10 10 Artikel 9 - Oud- leden Oud- leden zijn leden die minimaal een half jaar lid zijn geweest van StuRa Studentenvereniging Amersfoort. Artikel 10 - Niet leden Ook niet- leden van StuRa Studentenvereniging Amersfoort mogen deelnemen aan activiteiten die StuRa Studentenvereniging Amersfoort organiseert of coördineert, tenzij van tevoren anders gecommuniceerd. Leden van StuRa Studentenvereniging Amersfoort hebben bij activiteiten, in de eerste twee dagen van inschrijving, voorrang op niet- leden, tenzij van tevoren anders gecommuniceerd. Het bestellen van media (of andere producten) die gemaakt zijn tijdens activiteiten zijn toegankelijk voor leden en niet- leden.

11 11 Hoofdstuk 2 - Het Bestuur Artikel 11 - Samenstelling Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. In het bestuur zitten de volgende vaste functies: a. Voorzitter; b. Secretaris; c. Penningmeester. Samen vormen zijn het Dagelijks Bestuur (DB). Indien een aantal bestuurders is gedaald beneden het minimum, blijft het bestuur toch bevoegd zolang tenminste twee bestuursleden in functie zijn. Het bestuur is verplicht te bevorderen dat het bestuur zo spoedig mogelijk weer overeenkomstig is met artikel 11 van het huishoudelijk reglement. Het is toegestaan hierbij twee van de taken van het DB op zich te nemen. De bestuursleden die bij deze akte in functie worden benoemd, worden door de Algemene Ledenvergadering uit de leden benoemd. Zij worden benoemd voor een periode van één jaar. Dit jaar gaat in vanaf 1 september. De bestuurders worden op voorstel van het bestuur, of op voorstel van tenminste zeven leden, door de Algemene Ledenvergadering uit de leden van de vereniging benoemd. De voorzitter kan door de Algemene Ledenvergadering ook worden benoemd buiten de leden. Lid 6 Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Lid 7 Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester worden de volgende functies bekleed. a. Commissie functionaris b. PR- functionaris c. (eventueel) Algemeen bestuursleden Lid 8 De nieuw benoemde bestuursleden worden door de oude bestuursleden ingewerkt in de periode van tenminste een half jaar, tenzij het bestuur anders beslist.

12 12 Lid 9 Voorafgaande aan de installatie van het nieuw benoemde bestuur legt het oude bestuur rekening en verantwoording af door middel van een jaarverslag. Indien een bestuurslid zijn bestuursfunctie, om welke reden dan ook voor tijd afbreekt, dient er een (halfjaar)verslag ter overdracht geschreven te worden. De Algemene Ledenvergadering kan het bestuur hiervoor uitstel geven. 0 De oud- bestuursleden leggen voorafgaande aan de installatie van de nieuwe benoemde bestuursleden rekening en verantwoording af over het inwerken bedoeld in lid 8 van dit artikel. 1 Het nieuw benoemde bestuur vangt zijn taak onmiddellijk na de installatie aan. 2 Wanneer blijkt dat het merendeel van het bestuur te lang niet beschikbaar is (door bijvoorbeeld een stage of andere omstandigheden) kan er een interim/vervangend bestuur worden aangesteld. Hiervoor is geen stemming van de Algemene Ledenvergadering voor nodig. Artikel 12 - Beëindiging bestuurslidmaatschap Het bestuurslidmaatschap eindigt door: a. Beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging; b. Opzegging door het bestuurslid; c. Verstrijken van de benoemingsperiode; d. Ontslag door de Algemene Ledenvergadering. Een bestuurslid is op elk moment bevoegd ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt de plaats van zijn voorganger in. De Algemene Ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe reden aanwezig acht, mits het besluit hiertoe wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Artikel 13 - Taken bestuur Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

13 13 Voor het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot geldleningen, het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van registergoederen en het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering. Artikel 14 - Taken van de voorzitter van StuRa Studentenvereniging Amersfoort De voorzitter is verantwoordelijk voor het beleggen en leiden van bestuurswerkzaamheden en de samenstelling van het jaarverslag. De voorzitter is verantwoordelijk voor het beleggen en leiden van raadswerkzaamheden, raadsvergaderingen en het controleren van de Raadsleden omtrent de eisen die daaraan verbonden zijn. Het namens het bestuur uitschrijven en bijeenroepen van de Algemene Ledenvergadering en het leiden hiervan. In samenspraak met het Dagelijks Bestuur ontwikkelen van een concept beleidsplan. Het regelmatig evalueren van de voortgang binnen het bestuur. Lid 6 Is bij officiële vertegenwoordiging de woordvoerder van de vereniging. Lid 7 Tekent alle, van het bestuur uitgaande, naar zijn oordeel belangrijke stukken. Lid 8 Laat het jaarverslag controleren door de Raad van Toezicht. Lid 9 Moet de werkzaamheden van de verschillende bestuursleden coördineren.

14 14 Artikel 15 - Taken van de secretaris van StuRa Studentenvereniging Amersfoort Het notuleren tijdens de bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen en Raadsvergaderingen. Het opbouwen en onderhouden van het archief. Het onderhouden van de ledenadministratie. Het coördineren van de werkzaamheden van elke commissie- secretaris evenals van de werkzaamheden van alle commissie- secretaressen ten opzichte van elkaar. Het beleggen van vergaderingen met de secretaris van iedere afzonderlijke commissie, tenminste eenmaal per drie maanden. Lid 6 De leden tussentijds op de hoogte stellen van de gang van zaken binnen de vereniging. Lid 7 Het schrijven van officiële mededelingen. Lid 8 Het onderhouden van contacten met de pers. Lid 9 De ledenwerving het gehele jaar door organiseren. 0 Het onderhouden van contacten met andere verenigingen. 1 Het onderhouden van de inkomende post en e- mail. Artikel 16 - Taken van de penningmeester van StuRa Studentenvereniging Amersfoort Is verantwoordelijk voor het beheren van de verenigingsfinanciën. Het voeren van de boekhouding en eventuele bijkomstige administratie.

15 15 Het namens het bestuur indienen van de begroting tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering van het verenigingsjaar en deze ter vaststelling voorleggen. Het coördineren van de werkzaamheden van elke commissie- penningmeester evenals van de werkzaamheden van alle commissie- penningmeesters ten opzichte van elkaar. Het beleggen van vergaderingen met de penningmeester van iedere afzonderlijke commissie, tenminste eenmaal per drie maanden. Lid 6 Het namens het bestuur indienen van de liquiditeitsbegroting en de staat van baten en lasten aan het einde van het verenigingsjaar; het namens het bestuur daaromtrent geven van verantwoording aan de Algemene Ledenvergadering. Lid 7 Het uitvoeren van een 0- meting op 1 augustus van ieder boekjaar en deze voorleggen tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Lid 8 Is belast met de taak van incasso van de lidmaatschapscontributie. Lid 9 Is gerechtigd tot het doen van alle uitgaven, die vallen binnen het raam van de vastgestelde begroting met goedkeuring van het bestuur. 0 Zorgt voor een inning van alle aan de vereniging toekomende gelden en voor het afdoen van haar schulden. 1 Verantwoording voor de Kascommissie. Ter controle van de huidige penningmeester neemt de penningmeester van het voorafgaande bestuursjaar één jaar deel in de Kascommissie. Samen met een nieuw lid voor de Kascommissie wordt de nieuwe penningmeester gecontroleerd en eventueel bijgestuurd. Artikel 17 - Taken van de Commissiefunctionaris van StuRa Studentenvereniging Amersfoort Het ondersteunen van de voorzitter.

16 16 Indien de omstandigheden dat vereisen en de voorzitter van StuRa Studentenvereniging Amersfoort is afwezig: het vervangen van de voorzitter. Het coördineren van en toezicht houden op de disputen verbonden aan de vereniging. Het coördineren van de werkzaamheden van elke commissie evenals van de werkzaamheden van alle commissies ten opzichte van elkaar. Het beleggen van vergaderingen met de voorzitters van iedere afzonderlijke commissies, tenminste eenmaal per twee maanden. Lid 6 Het leiden van deze vergadering en de daarbij behorende agenda opstellen. Lid 7 Het signaleren van eventuele knelpunten en het actief bijdragen tot een adequate oplossing hiervoor. Artikel 18 - Taken van de PR- Functionaris (binnen het bestuur) Het vormgeven van de totale promotie van de StuRa Studentenvereniging Amersfoort door middel van het opstellen en actualiseren van het sponsorplan. Het vormgeven van de actieve promotie van de vereniging. Het onderhouden van contacten met sponsoren. Het coördineren van de werkzaamheden van elke PR- functionaris binnen een commissie evenals van de werkzaamheden van alle PR binnen commissies ten opzichte van elkaar. Het beleggen van vergaderingen met de PR- functionaris van iedere afzonderlijke commissie, tenminste eenmaal per drie maanden. Lid 6 Communiceren naar de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering over de voortgang van de

17 17 sponsoring en het garanderen van een optimale communicatie van en naar de leden in de ruimste zin des woords. Lid 7 Het publiceren van officiële mededelingen. Lid 8 Het vormgeven van het actief werven van sponsors voor de vereniging. Lid 9 Het belang van de vereniging behartigen naar externe contacten. 0 Het onderhouden van het bestand van huidige sponsoren en potentiële sponsors. 1 Het onderhouden van contact met iedere PR- functionarissen van een commissie en controleren of deze zich houden aan het PR- beleid van de vereniging. 2 Is verantwoordelijk voor de communicatie naar de leden via de website en nieuwsbrief. Artikel 19 - Vergaderen en besluitvorming Het bestuur vergadert minimaal tweemaal per maand. Besluiten worden met meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Besluiten worden opgenomen in de Besluitenlijst die bij elke bestuursnotulen wordt toegevoegd. Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen, moet ten minste de helft van de zitting hebbende bestuursleden (geschorste bestuursleden niet meegerekend) ter vergadering aanwezig zijn. Bij staking der stemmen volgt een herstemming. Indien de stemmen wederom staken is het voorstel verworpen. Lid 6 Een bestuurslid is verplicht deel te nemen aan de voor hem van toepassing zijnde vergaderingen. Indien hij verhinderd is, dient hij zich af te melden bij degene die de desbetreffende vergadering belegd heeft of de voorzitter.

18 18 Artikel 20 - Kosten vergoeding Bestuursleden Bestuursleden krijgen de door hen gemaakte onkosten slechts door de penningmeester van StuRa Studentenvereniging Amersfoort vergoed indien en voor zover dit past in de begroting van StuRa Studentenvereniging Amersfoort en ter zake declaraties zijn ingediend. Zonder bewijsstukken van de onkosten wordt niet tot betaling van vergoeding overgegaan.

19 19 Hoofdstuk 3 Raadsleden Artikel 21 De Raad algemeen Het bestuur van StuRa Studentenvereniging Amersfoort kan leden uitnodigen voor een Raadsvergadering indien het bestuur dit lid tot Raadslid wil benoemen. De Raad bestaat uit leden uit alle leerjaren. Leden van de Raad moeten lid zijn van de StuRa Studentenvereniging Amersfoort. Er wordt naar gestreefd om zo divers mogelijke Raadsleden te werven met leden van verschillende opleidingen als van verschillende jaren. Men dient als Raadslid van in een commissie zitting hebben, tenzij het bestuur een goede reden heeft om anders te beslissen. Lid 6 Raadsleden krijgen de door hen gemaakte kosten slechts door de penningmeester van de vereniging vergoed indien en voor zover dit past in de begroting van de Raad en ter zake declaraties zijn ingediend. Zonder bewijsstukken van gemaakte onkosten wordt niet tot betaling van vergoeding overgegaan. Lid 7 Het vaste contactpersoon van de Raad is de voorzitter, deze dient tijdens de Algemene Ledenvergadering aanwezig te zijn. Indien dit contactpersoon verhinderd is, moet een ander bestuurslid de Raad te vertegenwoordigen. Lid 8 Een Raadslid is verplicht deel te nemen aan de voor hem van toepassing zijnde vergaderingen. Indien hij verhinderd is, dient hij zich af te melden bij degene die dedesbetreffende vergadering belegd heeft. Lid 9 Raadsleden zijn toegelaten tot de Raad als het bestuur hierover heeft beslist. 0 De verantwoordelijke functionaris stelt een minimum en maximum aantal Raadsleden vast.

20 20 Artikel 22 - Functie Raadsleden Een Raadslid is op de hoogte van de eisen die aan een Raadslid worden gesteld en werkt aan een professionele en pro- actieve houding. Een Raadslid is een betrokken lid en hiervan wordt verwacht dat ze zoveel mogelijk aanwezig zijn bij onze activiteiten. Raadsleden worden geacht zich in te schrijven op het rooster van de lounge en tijdens andere activiteiten of kaartverkoop. Raadsleden promoten de activiteiten, het lidmaatschap en de vereniging zelf. Raadsleden ontvangen bij goede inzet een uitnodiging voor het Bedank- uitje.

21 21 Hoofdstuk 4 - De Commissieleden Artikel 23 - Commissieleden algemeen Het bestuur van StuRa Studentenvereniging Amersfoort mag commissies instellen waarbij de taken duidelijk worden omschreven. Een commissie bestaat uit minimaal een voorzitter, een secretaris, Penningmeester en een PR- functionaris. Het is de bedoeling om deze taken te putten uit de Raadsleden, tenzij het bestuur anders beslist. Leden van een commissie moeten lid zijn van de StuRa Studentenvereniging Amersfoort. Er wordt naar gestreefd om zo divers mogelijke commissies te creëren. Dus met zowel leden van verschillende opleidingen als van verschillende jaren. Men kan als lid van StuRa Studentenvereniging maar in één commissie tegelijk zitting hebben, tenzij het bestuur anders beslist. Lid 6 Commissieleden krijgen de door hen gemaakte kosten slechts door de penningmeester van de desbetreffende commissie vergoed indien en voor zover dit past in de begroting van die commissie en ter zake declaraties zijn ingediend. Zonder bewijsstukken van gemaakte onkosten wordt niet tot betaling van vergoeding overgegaan. Lid 7 De samenstelling van de commissies moet door de commissie ter kennis van het bestuur worden gebracht. De commissie dient wijzigingen in de samenstelling van de commissies zo spoedig mogelijk aan het bestuur bekend te maken. Lid 8 Wanneer een positie in een commissie vrij komt kunnen leden hierop solliciteren. Lid 9 Het vaste contactpersoon van een commissie is de commissie- voorzitter, deze dient tijdens de Algemene Ledenvergadering aanwezig te zijn. Indien dit contactpersoon verhinderd is, moet een ander commissielid de commissie vertegenwoordigen.

22 22 0 Een commissielid is verplicht deel te nemen aan de voor hem van toepassing zijnde vergaderingen. Indien hij verhinderd is, dient hij zich af te melden bij degene die de desbetreffende vergadering belegd heeft of bij de commissievoorzitter. 1 Commissies mogen geen sponsoren benaderen, maar wel aandragen. Het benaderen gaat allemaal via de PR- functionaris tenzij het bestuur anders beslist. Een gift wordt gezien als iets waar geen tegenprestatie van wordt verwacht. 2 StuRa Studentenvereniging Amersfoort kent de volgende commissies: 1. Feestcommissie 2. Activiteitencommissie 3. AID- commissie 4. Festivalcommissie 5. Studiegerelateerde commissies 3 De Commissiefunctionaris (vanuit het bestuur) stelt per commissie een minimum en maximum aantal leden vast. Artikel 24 - Functies commissieleden De voorzitter van een commissie is onder meer belast met: a. het beleggen van commissievergaderingen, voor zover de commissie daar geen andere afspraken over heeft gemaakt; b. het aanleveren van een Plan van Aanpak bij het bestuur bij elke nieuwe activiteit van de commissie; c. het eventueel aanstellen van een vice- voorzitter binnen de commissie die de taken van de voorzitter overneemt wanneer dit nodig is. d. het leiden van de vergaderingen; e. het coördineren van de commissiewerkzaamheden en de samenstelling van het commissiejaarverslag. De voorzitter van een commissie draagt de eindverantwoording voor de werkzaamheden van de desbetreffende commissie en is verantwoording verschuldigd aan het StuRa Studentenvereniging Amersfoort bestuur; f. aanspreekpunt van de commissie; g. beheert het adres van de commissie.

23 23 De secretaris van een commissie is onder meer belast met: a. het op orde houden van het archief in samenwerking met de secretaris van de StuRa Studentenvereniging Amersfoort; b. het maken van de notulen; e. De secretaris van een commissie zorgt ervoor dat maximaal een week na iedere commissievergadering het bestuur en de commissieleden de notulen van de desbetreffende vergadering krijgt; f. houdt de commissiemap op orde. De penningmeester van een commissie is onder meer belast met: a. Het beheren van de commissiefinanciën; b. Het voeren van de boekhouding en eventuele bijkomstige administratie; c. Het uitvoeren van een nacalculatie van een activiteit en de opbrengsten uiterlijk 1 week nadat de activiteit heeft plaatsgevonden afgeven aan de penningmeester van StuRa Studentenvereniging Amersfoort; d. Het indienen van een begroting op een ander te bepalen tijdstip en deze in te dienen bij de - penningmeester van StuRa Studentenvereniging Amersfoort. Een commissie kan geen buitenbegrotelijke uitgaven doen zonder voorafgaande toestemming van de penningmeester van StuRa Studentenvereniging Amersfoort. De PR- functionaris van een commissie is onder meer belast met: a. Het vormgeven van de promotie van de activiteiten van de commissie door middel van het opstellen van een promotieplan aan de hand van het PR- beleid; b. Het contact hebben over de promotie van de activiteiten binnen de commissie met de PR- functionaris van de StuRa Studentenvereniging Amersfoort; c. Het ontwerpen van promotiemateriaal voor activiteiten zoals posters, flyers, promotiefilms, sms- berichten en andere promotiemateriaal; d. Het promotiemateriaal dat gemaakt wordt door de commissies dient altijd te zijn voorzien van de datum, de naam van de activiteit, het logo en de verenigingsnaam StuRa Studentenvereniging Amersfoort ; e. Het opsturen van promotiemateriaal voor de website en nieuwsbrief naar de PR- functionaris. f. Het promotieteam te starten, het vaststellen van een data, locatie en materiaal om te promoten. Daarnaast dient de PR- functionaris de Raad in te lichten. Het promotieteam- en plan dient minimaal 3 weken voor de activiteit te starten; g. het regelen van de kaartverkoop en de bezetting hiervan; h. regelen van fotograaf tijdens een activiteit.

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

STATUTEN VELO VOLLEYBAL

STATUTEN VELO VOLLEYBAL Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybal Vereniging VELO. Zij is gevestigd te Wateringen. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Wateringen op 22 maart 1972; is aangegaan

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

Statuten Leiden Lions

Statuten Leiden Lions Leiden Lions Inhoudsopgave Artikel 1...3 Doel...3 Artikel 2...3 Duur...3 Artikel 3...3 Lidmaatschap...3 Artikel 4...3 Artikel 5...3 Artikel 6...4 Geldmiddelen...4 Artikel 7...4 Bestuur...5 Artikel 8...5

Nadere informatie

STATUTEN 04 10 04 / MW

STATUTEN 04 10 04 / MW 1 Doorlopende tekst voor de vereniging: Vereniging Overleg van Certificatie- Instellingen, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato zevenentwintig september tweeduizend

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: Statuten Artikel 1 Naam en vestigingsplaats 1. De vereniging draagt de naam Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk [BOCL], hierna te noemen: de vereniging. 2. De vereniging is gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden Huishoudelijk Reglement 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden 1.1 Leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten

Nadere informatie

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen.

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen. Model statuten vereniging 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam:... 2. Zij is gevestigd in de gemeente:. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam Vereniging STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging ZZP Houten"). 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2.

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren De Zandput. 2. STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2. Zij heeft haar zetel te Zoutelande, gemeente Veere. Doel Artikel 2 1. Het

Nadere informatie

1.1. De vereniging draagt de naam: ASAR (Amsterdamse Studievereniging ArbeidsRecht).

1.1. De vereniging draagt de naam: ASAR (Amsterdamse Studievereniging ArbeidsRecht). CONCEPT STATUTEN VAN ASAR (AMSTERDAMSE STUDIEVERENIGING ARBEIDSRECHT) welke concept statuten zullen worden besproken in de algemene vergadering. 1. NAAM EN ZETEL 1.1. De vereniging draagt de naam: ASAR

Nadere informatie

tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam:

tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam: 1 Statutenwijziging Machiavelli ER/LCK/36795/1 Heden * tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam: * De comparant gaf te kennen: - door de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O.

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. De statuten zijn op 19 september 2003 notarieel vastgelegd voor notaris mr. H.H. Bulthuis. Art. 1. Naam en zetel. De vereniging draagt de naam Historische

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1.

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. Statuten van de vereniging Hengelclub Ons Genoegen Groningen vastgesteld op de bestuursvergadering van 15 februari 2010 vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 26 februari 2010 verleden voor notaris

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem).

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). pagina 1 Statuten Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). Artikel 2. De vereniging heeft ten doel: Het doen beoefenen

Nadere informatie

.votb.nl Statuten www

.votb.nl Statuten www www.votb.nl Statuten STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel en duur 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB). 2. Zij is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging is

Nadere informatie

INTERNE SPELREGELS STATUTEN

INTERNE SPELREGELS STATUTEN Vervangt: Versie 1 INTERNE SPELREGELS Vervangen door: Grondslag: Bestuurs- en Algemene Leden Vergadering Doc./Versie-nr.: 3.1.1/2 STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf Artikel 1. Doel en middelen. Smartlappenkoor Lingewaard tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door: a. Het organiseren van repetitieavonden en optredens. b. Het bevorderen

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote'

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Naam en zetel. Artikel 1. 1. De naam van de vereniging is: Historische Vereniging Bunscote. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Bunschoten. Doel. Artikel 2. 1.

Nadere informatie

STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Naam en Zetel De vereniging draagt de naam: Leidse Amateur Fotografen Vereniging. Zij is gevestigd te Leiden. Artikel 2. Doel 1. De vereniging heeft

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging is genaamd:. en wordt verder genoemd: 'de vereniging'. 2. Zij is gevestigd te:

NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging is genaamd:. en wordt verder genoemd: 'de vereniging'. 2. Zij is gevestigd te: NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging is genaamd:. en wordt verder genoemd: 'de vereniging'. 2. Zij is gevestigd te: DOEL Artikel 2 1. De vereniging heeft, met als uitgangspunt een volledig respect

Nadere informatie

Kustzeilvereniging s-gravenzande. Statuten. Naam, zetel en duur. Doel en rechtsbevoegdheid. Lidmaatschap

Kustzeilvereniging s-gravenzande. Statuten. Naam, zetel en duur. Doel en rechtsbevoegdheid. Lidmaatschap Kustzeilvereniging s-gravenzande Statuten Naam, zetel en duur Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Kustzeilvereniging s Gravenzande (K.Z.V.G.) 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente s Gravenzande

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN STATUTEN NAAM Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging "Sliedrecht". Zij is opgericht op een mei negentienhonderd zes en veertig en aangegaan voor onbepaalde tijd. ZETEL Artikel 2.

Nadere informatie

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal STATUTEN Opgesteld d.d. 12 mei 1993 (N.B! Hier is de Nieuwe naam van Het Venster nog niet in opgenomen) Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal Naam Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN)

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Concept Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Artikel 1 NAAM en ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STRANDWERKGEMEENSCHAP. 2. Zij heeft haar zetel te Leiden. Doel Artikel 2 1.

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STRANDWERKGEMEENSCHAP. 2. Zij heeft haar zetel te Leiden. Doel Artikel 2 1. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STRANDWERKGEMEENSCHAP. 2. Zij heeft haar zetel te Leiden. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is het bevorderen onder de leden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

HOBBY CARAVAN CLUB H.C.C.

HOBBY CARAVAN CLUB H.C.C. STATUTEN VAN DE HOBBY CARAVAN CLUB H.C.C. Op een vergadering, gehouden op 3 oktober 1997, is besloten een vereniging op te richten. De statuten zijn op 2 juni 2000 vastgelegd in de notariële akte en op

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam L.E.O.S. (Leusden en omstreken). Zij is gevestigd in Leusden.

Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam L.E.O.S. (Leusden en omstreken). Zij is gevestigd in Leusden. STATUTEN VAN DE VOLLEYBALVERENIGING L.E.O.S. Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam L.E.O.S. (Leusden en omstreken). Zij is gevestigd in Leusden. Duur. Artikel 2 Doel. Artikel 3 Artikel 4

Nadere informatie

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten ABV de Bierkaai 18 03 2015 2 / 9 Statuten Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Bierkaai en is gevestigd te Amsterdam. Doel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het is een lid niet toegestaan tegelijkertijd lid te zijn of te worden van een vereniging om daarin dezelfde sport te beoefenen als bij Sportvereniging Phoenix, behoudens schriftelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. gewijzigd:

Huishoudelijk Reglement. gewijzigd: Huishoudelijk Reglement gewijzigd: 24-11-2015 Inhoud Artikel 1: Algemene Reglementen... 4 Lid 1: Huishoudelijk reglement... 4 Lid 2: Gegevens... 4 Lid 3: Algemeen... 4 Artikel 2: Participanten... 6 Lid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam STATUTEN concept Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam concept STATUTEN d.d. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument Statuten Iedereen die een stichting opricht, wordt hierbij ook wettelijk verplicht statuten op te stellen. Hierin staan onder

Nadere informatie

Statuten van vereniging Fotoclub Twente datum:

Statuten van vereniging Fotoclub Twente datum: HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Naam en zetel 1. De vereniging draagt de naam Fotoclub Twente hierna kortweg te noemen De vereniging. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Enschede (Overijssel)

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of Doorlopende tekst van de statuten van de Ter Aar, gemeente Nieuwkoop, gevestigde vereniging: Surfclub Ter Aar, zoals de zijn komen te luiden na de statutenwijziging geconstateerd bij akte op twaalf juni

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK NA STATUTENWIJZIGING DE DATO 13 MEI 2009 BIJ AKTE VERLEDEN VOOR MR. G.G.W. DE VRIES, NOTARIS TE LEEK NAAM EN ZETEL. Artikel 1. De vereniging

Nadere informatie

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen.

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen. Opgericht 28 augustus 1974 Secretariaat : postbus 111, 7730 AC Ommen. Bankrekeningnr. : ING 69212648 Gironr. : 4218270 KvK nr. : 40059418 S T A T U T E N NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort ALGEMEEN Artikel 1 1. Het Huishoudelijk Reglement geldt naast hetgeen in de statuten van Lopersgroep Brandevoort is opgenomen. 2. De algemene vergadering

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015-3. - LEDEN Artikel 3 Leden, Ereleden en Bijzondere leden (statuten) 1. Indien anderen, dan leden,

Nadere informatie

DELFTSE WATERSPORTVERENIGING

DELFTSE WATERSPORTVERENIGING STATUTEN DELFTSE WATERSPORTVERENIGING Artikel 1. Naam De vereniging draagt de naam "Delftse Watersport Vereniging". Zij is opgericht op 26 mei 1934 en zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 2.

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING Zaaknr.: 44404GV 10-04-2013MN Pagina 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Heden, *, versche*en voor mij, mr *Geert Venema, notaris te Enschede: * handelend als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de

Nadere informatie

STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF

STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF 23-10-2009 Artikel 1. 1 De vereniging draagt de naam: Badminton Club Oosterbeek. 2 Zij heeft haar zetel te Oosterbeek (gemeente Renkum). 3 De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Statuten van de vereniging UVV-voetbal

Statuten van de vereniging UVV-voetbal Statuten van de vereniging UVV-voetbal Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam UVV - Voetbal. Zij is gevestigd te Utrecht. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Utrecht op tien september

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT Oktober 2016 Artikel 1. De vereniging draagt de naam Volleybal Club Volt (afgekort VC Volt). Zij is gevestigd te Cuijk (NB) en is opgericht op 14 juli 2016 als voortvloeisel

Nadere informatie

- 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422)

- 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422) - 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422) Heden, *, verschenen voor mij, mr. *, notaris te *: * te dezen handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk * en * van na te melden vereniging.

Nadere informatie

2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/ AKTE VAN OPRICHTING

2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/ AKTE VAN OPRICHTING 1 2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/140505 AKTE VAN OPRICHTING Vandaag dinsdag vier en twintig mei tweeduizend vijf, verschijnen voor mij, Mr Dirk Johan Lucius Blok, notaris met plaats van vestiging Gouda: 1.

Nadere informatie

Historische Vereniging Schoonhoven STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 Historische Vereniging Schoonhoven Doel Artikel 2

Historische Vereniging Schoonhoven STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 Historische Vereniging Schoonhoven Doel Artikel 2 Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging: Historische Vereniging Schoonhoven, gevestigd te Schoonhoven, zoals deze luiden na statutenwijziging op vijftien februari tweeduizend dertien verleden

Nadere informatie

OPRICHTING VERENIGING

OPRICHTING VERENIGING OPRICHTING VERENIGING Op negentwintig oktober negentienhonderdzevenennegentig zijn voor mij, Mr Robert Albert Vegter, notaris ter standplaats Middelburg, verschenen: De comparanten hebben verklaard een

Nadere informatie

STATUTEN VROUWEN IN INSTITUTIONEEL PENSIOEN (VIIP) 2 SEPTEMBER 2013

STATUTEN VROUWEN IN INSTITUTIONEEL PENSIOEN (VIIP) 2 SEPTEMBER 2013 Baker & McKenzie Amsterdam N.V. Advocaten, Belastingadviseurs en Notarissen 2013.000041.01/KT/LER Postbus 2720 1000 CS Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 551 7555 www.bakermckenzie.nl STATUTEN VROUWEN

Nadere informatie

Naam en Zetel. Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Personeelsvereniging Ravioli. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zwolle.

Naam en Zetel. Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Personeelsvereniging Ravioli. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zwolle. Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Personeelsvereniging Ravioli. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zwolle. Definitie Artikel 2 In deze statuten wordt verstaan onder RAV IJssel-vecht:

Nadere informatie

Afschrift van de statuten van Vereniging Bungalowpark de Nuilervennen

Afschrift van de statuten van Vereniging Bungalowpark de Nuilervennen 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. lid 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging "Bungalowpark de Nuilervennen". lid 2. Zij is gevestigd te Pesse, gemeente Hoogeveen. Artikel 2. lid 1. De vereniging heeft ten

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe (NVO-Drenthe). Zij wordt in deze statuten verder

Nadere informatie

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven.

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. HET ALGEMEEN BESTUUR. Artikel 2. Het bestuur bestaat uit maximaal 11 leden, die

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn

Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn ALGEMEEN Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam Oudervereniging Basisschool Essesteijn en is opgericht op 1 augustus 1993. Zij is gevestigd in Voorburg.

Nadere informatie

1. De naam van de vereniging is: Expiatio. 2. De vereniging is gevestigd in Bilthoven. 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

1. De naam van de vereniging is: Expiatio. 2. De vereniging is gevestigd in Bilthoven. 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. STATUTEN EXPIATIO DE NAAM VAN DE VERENIGING 1. De naam van de vereniging is: Expiatio. DE ZETEL VAN DE VERENIGING 2. De vereniging is gevestigd in Bilthoven. DE TIJD WAARVOOR DE VERENIGING IS OPGERICHT

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 )

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 ) Artikel 1 Leden en begunstigers De leden zijn als volgt onderverdeeld: 1. Senioren: spelende en/of trainende en niet-spelende senioren zijn zij, die per

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam,

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam, 1 DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam, na partiële wijziging bij akte op 19 juli 2013 verleden voor mr. C.H.T. Koetsier, notaris te

Nadere informatie

STATUTEN VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS TE EERBEEK

STATUTEN VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS TE EERBEEK STATUTEN VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS TE EERBEEK STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De naam van de vereniging is: Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs te Eerbeek. De vereniging

Nadere informatie

5: ERELEDEN, JEUGDLEDEN EN BEGUNSTIGERS

5: ERELEDEN, JEUGDLEDEN EN BEGUNSTIGERS Artikel 1: NAAM De vereniging draagt de naam: "". Zij is opgericht op 3 februari 1972 en aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 2: ZETEL Zij heeft haar zetel te Bovenkarspel. Artikel 3: DOEL 1. De vereniging

Nadere informatie