memorandum amateurkunstensector 8 p8 Vrijstelling leenrecht 1 p3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "memorandum amateurkunstensector 8 p8 Vrijstelling leenrecht 1 p3"

Transcriptie

1 amateurkunstensector De kracht van kunst 8 p8 Vrijstelling leenrecht 1 p3 Verbindend werken over domeinen heen 2 p4 Kunst van jongs af aan 3 p5 Afstemmen met het deeltijds kunstonderwijs 4 p5 Competenties verzilveren 5 p6 Sterk vrijwilligerswerk 6 p6 Gediversifieerd lokaal cultuurbeleid 7 p7 Vooruitziend infrastructuurbeleid 9 p8 Inzetten op internationale netwerking & samenwerking 10 p9 Stimuleren van diversiteit & inclusie 11 p10 Artistiek actief ouder worden 12 p11 Zuurstof voor innovatie 13 p12 Oog voor individuele kunstenaars & alternatieve groepsvorming 14 p13 Onderzoek, valorisatie & media-aandacht 15 p13 Investeren in amateurkunsten Centrum voor Beeldexpressie, Creatief Schrijven, Danspunt, Koor&Stem, KunstwerkT, Muziekmozaïek, Opendoek, Poppunt, Vlamo Forum Amateurkunsten voor

2 De amateurkunstensector heeft een grote slagkracht zowel op het vlak van schaalgrootte, impact als kwaliteit. Onze missie is creativiteit ondersteunen en stimuleren. Naast het artistieke en de kracht van kunstbeoefening an sich, speelt de sociale dimensie een cruciale rol die rijkdom en kleur geeft aan de samenleving. Bovendien zijn amateurkunstenaars vaak de aanjagers van nieuwe creatieve ideeën. De amateurkunstensector slaagde er de voorbije jaren in verder te professionaliseren, te verbreden en allianties aan te gaan over beleidsdomeinen heen. In de komende beleidsperiode is er nood aan het bestendigen en verdiepen van wat er is, en tegelijk het creëren van ruimte voor vernieuwing en ontwikkeling. Uitdaging is om zowel de bestaande achterban te bedienen als vernieuwend te werken en nieuwe doelgroepen te bereiken. Dit kunnen we alleen realiseren met de blijvende steun en valorisatie vanuit diverse overheidsniveaus. In dit memorandum -naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in mei schuiven we graag vijftien punten naar voor waar we in de toekomst extra aandacht voor vragen en waarover we graag in dialoog gaan met beleidsmakers. als vrijwilliger en hebben een groot sociaal vangnet; amateurkunstenaars zijn minder individualistisch en meer solidair dan de doorsnee bevolking; de meerderheid (36%) geeft jaarlijks 250 tot euro uit i.f.v. amateurkunstbeoefening; een vijfde (22%) spendeert op jaarbasis zelfs meer dan euro. Gemiddeld besteedt een amateurkunstenaar 7,6 uur per week aan de uitoefening van z n creatieve hobby, bijna een volledige werkdag dus. Het beheersen van creatieve skills vraagt dan ook veel geduld, oefening en toewijding. Een kwart is artistiek opgeleid, grotendeels binnen het deeltijds kunstonderwijs (25%) maar evenzeer buiten het onderwijscircuit (20%). Opvallend is ook dat bijna 40% twee of meerdere kunstdisciplines beoefent en een grote meerderheid met zijn artistieke prestaties voor een groot publiek naar buiten komt. Naast sympathie voor de makers is artistieke belangstelling voor het getoonde werk een grote bezoekmotivatie 5. De meeste beoefenaars kwamen met hun discipline in contact via optredens, toonmomenten of evenementen. Verder is amateurkunst sterk ingebed in de gezinscontext. Ontspanning is de voornaamste reden voor kunstbeoefening, op de voet gevolgd door zelfontwikkeling, de uitdaging om bij te leren en samenzijn met gelijkgezinden. De kracht van kunst Verscheidenheid De maatschappelijke én economische waarde van het actief bezig zijn met kunst is enorm. Kunstbeoefening bevordert het welzijn. Het ontwikkelt talent en versterkt de eigenwaarde, brengt beoefenaars in contact met anderen en maakt hen onderdeel van een sociaal netwerk 1. Als effecten zien we de groei binnen de eigen kunstdiscipline en de persoonlijke groei. Creatief bezig zijn geeft mensen houvast en een zekere trots. Het is daarom belangrijk in mensen te investeren. Bovendien draagt amateurkunst bij tot de ontwikkeling van organisatorische, leiderschaps- en samenwerkingscapaciteiten. Deze output is een verrijking van het brede publieke domein. Amateurkunstenaars dragen bij tot een hechte gemeenschap waarbij het groepsgebeuren, de vaak bijzondere groepssamenstelling en het actief engagement kenmerkend zijn. Amateurkunsten liggen mee aan de basis van de creatieve industrieën zoals grafische vormgeving, redactiewerk, beeldcultuur, gebruik maken van professionele opnamestudio s, beroep doen op regisseurs, componisten, Zonder creatievelingen geen creatieve industrieën. Amateurkunstenaars zorgen op vele manieren voor een economische return. In de rand van de kunstbeoefening situeren zich ontelbare activiteiten die verband houden met het economisch systeem. Denk maar aan de aankoop van instrumenten, een glas drinken of uit eten gaan na repetities, uitgaven aan merchandising, babysit, bijwonen van voorstellingen, vervoer Ze zijn met veel, de amateurkunstenaars Onderzoek van KULeuven en UGent 2 geeft aan dat één op drie Vlamingen in de vrije tijd kunsten beoefent. Dit is een onvermoed deelnemerspotentieel dat nog vele opportuniteiten biedt. Enkele vaststellingen uit de studie Amateurkunsten in Beeld Gebracht 3 : amateurkunstenaars zijn opvallend jong (71% van de 14- tot 17-jarigen beoefent kunst 4 ), maar tegelijk te vinden in alle leeftijdsgroepen; ze zetten zich vaak in Amateurkunstenaars zijn niet te vatten in één categorie. Amateurkunst overstijgt leeftijd en is vaak intergenerationeel. Bovendien heeft elke kunstenaar z n eigen profiel: van sociaal dier tot ultrakunstzinnig artiest, van traditie-minded tot experimenteel-innovatief, van ontluikend talent tot ambitieuze duizendpoot, van hoogopgeleid tot minder geschoold, van stedelijke hardcore cultuurparticipant tot verbindend figuur op het platteland... Deze veelzijdige spagaat vergt een intensieve ondersteuning op maat. Kunstbeoefening gebeurt bovendien over een breed scala aan kunstvormen en -disciplines heen. Artistieke expressie heeft steeds een eigen identiteit en eigenzinnige dynamiek. We willen amateurkunst in al z n vormen en gedaanten ondersteunen en stimuleren en zetten hiervoor een divers aanbod aan advies, tools en kansen uit voor amateurkunstenaars en -groepen. Ambitie De voorbije tien jaar heeft de amateurkunstensector zich met stip op de kaart gezet. De hoge participatiecijfers 6, de uitgebreide waaier aan ondersteuningsvormen en dienstverlening, een steeds professionelere aanpak, aandacht voor kwaliteit in al haar aspecten, het vaker gevraagd worden als deskundige partner in samenwerkingsverbanden of overlegstructuren en de groeiende media-aandacht, zijn daar een tastbaar bewijs van. De amateurkunstensector is goed op dreef. We zijn bereid uitersten op te zoeken, grenzen te verleggen, taboes te doorbreken. Kortom, de drang om verder te bouwen op de fundamenten van vandaag is groot; de uitdagingen zijn legio 7. Amateurkunstenaars naar ongekende hoogtes brengen. Dit is onze uitdaging. Onze passie. Afgelopen jaren heeft de sector hard gewerkt. Nu is er nood aan verankering en verdieping. Om dit te realiseren is visieontwikkeling en sterke continuïteit in het beleid van groot belang. 2

3 1 Verbindend werken over domeinen heen Amateurkunsten gaan vele vormen van symbiose aan. Het is belangrijk het artistieke te verbinden met andere domeinen in de samenleving. Bij het uitzetten van toekomstbakens wil de amateurkunstensector zelf initiatieven ontwikkelen, vanuit een breed perspectief en los van enige verkokering. We kijken de toekomst met open vizier tegemoet en staan open voor creatieve dwarsverbanden. Van overheden verwachten we niet anders. Amateurkunsten linken met kunsten, erfgoed, circus, jeugd, lokaal cultuurbeleid, onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, kunsten cultuureducatie, sociaal-cultureel volwassenenwerk,... Met al deze domeinen leggen we verbanden. Het artistieke moet ook inherent deel uitmaken van de leefwereld waarin kinderen en jongeren groot worden. Op amateurkunst staat geen leeftijd. De conceptnota Groeien in Cultuur die cultuureducatie over de beleidsdomeinen jeugd en cultuur samenbrengt, onderschrijven we graag. Gezamenlijke strategische beleidskaders, een gedeelde missie en sterke afstemming tussen beleidsdomeinen sterkt ons in onze opdracht om kunstbeoefening te ondersteunen van jong tot oud. Amateurkunstenorganisaties zijn vragende partij voor een structurele ondersteuning van hun kinderen- en jongerenwerking. We juichen de Vlaamse beleidsprioiteit verhoging van aandacht voor jeugdcultuur op lokaal niveau en de bovenlokale projecten ter bevordering van de artistieke expressie in jeugdhuizen meer dan toe. 3

4 amateur kunsten De amateurkunstensector engageert zich om verder constructief samen te werken met de professionele kunstenwereld, onder meer door de realisatie van cocreaties en coproducties. Heel wat amateurkunstenaars bevinden zich in de semiprofessionele zone. Velen bereiken een hoog artistiek niveau; sommigen hebben zelfs professionele ambities. Zij hebben nood aan specifieke ondersteuning en waar nodig toeleiding tot het professionele kunstenveld. In de toekomst willen we ons sterker richten op beleidsdomeinen als welzijn, innovatie, economie, sociale zaken, toerisme, sport We willen graag in dialoog gaan, geïnformeerd worden over projectsubsidies zodat cross-overs tussen verschillende domeinen evidenter worden, we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken. 2 Kunst van jongs af aan Kleuter- en basisonderwijs zijn cruciale partners in het ontdekken van artistieke talenten en het toeleiden van leerlingen naar artistieke opleidingen buiten het dagonderwijs. Hier en daar zijn al samenwerkingen opgezet, maar een structurele verankering laat op zich wachten. CANON Cultuurcel kan hierin een prominente rol opnemen. Creativiteit en innovatie zijn in toenemende mate cruciaal voor de economie en snel veranderende samenleving. Kunst vervult een essentiële rol in de ontwikkeling van doorslaggevende skills. Kunsteducatie heeft een gunstige invloed op motivatie, zelfzekerheid en sociale competenties van leerlingen en leert hen beter samenwerken en communiceren 8. Daarom alleen al verdient kunst een volwaardige plaats in het (basis)onderwijs. In een tijd waarin het hele onderwijssysteem grondig wordt hervormd, verdienen creatief schrijven en muzische vorming meer dan ooit een prominente plaats. Daarnaast pleit de amateurkunstensector voor kunsteducatie en een gedegen kennis van amateurkunsten in artistieke, sociale, pedagogische, opleidingen en de lerarenopleidingen. Heel wat afstudeerrichtingen in het hoger onderwijs hebben te weinig zicht op de sector amateurkunsten. Bij de herziening van studieprogramma s kan hier allicht worden bijgestuurd. Het bijbrengen van specifieke competenties voor het werken met verschillende doelgroepen is eveneens een aandachtspunt. 4

5 Poppunt Leaf People, Popfolio Awards 2010 Femke Leemans 3 Afstemmen met het deeltijds kunstonderwijs Elke kunstdiscipline vergt vaardigheden. Die kan je opdoen in een formele structuur of een informele setting. Het verenigingsleven en lessituaties worden geconfronteerd met veranderende voorkeuren zoals lossere omgangs- en organisatievormen. Ook de digitalisering heeft impact: feedback via communities, snelle kennisoverdracht, nieuwe productiewijzen, enz. Informele organisatievormen als workshops, korte cursussen, digitale leeromgevingen of open ateliers winnen terrein op formelere lessituaties. Daarnaast wint coaching aan belang t.a.v. pure kennisoverdracht 9. Alternatieve leercontexten zijn dus meer dan ooit belangrijk. De link tussen het deeltijds kunstonderwijs en amateurkunsten, als formele en informele leeromgevingen, willen we versterken. Enerzijds vervolmaken amateurkunstenaars zich in het deeltijds kunstonderwijs (instroom) en anderzijds komt het gros van de leerlingen in het amateurkunstenveld, de kunstbeoefening in de vrije tijd terecht (uitstroom). Dikwijls is een individu in beide contexten tegelijk actief. De veelheid aan uitstroom betekent een enorme uitdaging voor de amateurkunstenorganisaties. Hen omarmen, ondersteuning op maat bieden en de nodige prikkels blijven geven, behoort tot de core business van de amateurkunstensector. Daarom willen we onze sector duidelijker zichtbaar maken voor geïnteresseerden. Methodologische vernieuwing verdient stimulansen via pilots en experimenten. En de informele leercontext moet meer dan ooit naar waarde worden geschat. 4 Competenties verzilveren Amateurkunstenaars leren graag bij. Vele amateurkunstenaars doen competenties op door in de vrije tijd samen kunst te beoefenen, activiteiten te organiseren e.d. De competenties die mensen binnen onze sector verwerven zijn niet alleen artistiek van aard, maar gaan veel breder: sociale competenties, geletterdheid, mediawijsheid, administratie,... Van groot belang is een EVC-beleid dat al deze competenties waardeert en valoriseert. We pleiten ervoor dat opgedane kennis, vaardigheden en attitudes stevige verankering krijgen buiten de vrijetijdssfeer. Een degelijk waarderingsbeleid geeft een formele erkenning en valorisatie aan competenties. Concreet betekent dit dat amateurkunstenaars op basis van hun deskundigheid (en niet enkel op basis van diploma) als cultuureducator aan de slag kunnen en zelfs als leerkracht in het deeltijds kunstonderwijs. Meer dan ooit is er immers binnen de onderwijscontext nood aan coaches en inspirators. 5

6 Creatief Schrijven Mickey Verbeeck In de amateurkunstensector zijn vele begeleiders aan het werk: als docent, choreograaf, dirigent, enz. Kunstenaars die bereid zijn met groepen aan de slag te gaan, krijgen echter heel ongelijke vergoedingen en bouwen vaak weinig sociale zekerheid op. Wanneer we willen dat groepen kwaliteitsvolle begeleiding krijgen, dan is het belangrijk om sterke begeleiders in te schakelen. Een correcte, gelijkmatige en behoorlijke vergoeding maakt daar deel van uit, ook al situeren veel van deze initiatieven zich in de vrijetijdssfeer. Een eenduidig statuut begeleider kunstbeoefenaar is een stevige basis. Een raamwerk voor correcte vergoedingen kan een betere verloning mogelijk maken (bv. door het aantal toegestane prestaties per jaar te verhogen). 5 Sterk vrijwilligerswerk De overheid kan het maatschappelijk engagement rond kunst en cultuur stimuleren. Bevorderen dat zoveel mogelijk mensen zich engageren om zelf initiatief te ontplooien op basis van eigen ideeën en behoeften behoort tot de opdracht. Een betere omkadering van vrijwilligers is daarom wenselijk. Meer middelen om lokale en/of regionale initiatieven en werkingen te begeleiden en financieren zijn nodig wil de sector haar vrijwilligerswerking op punt zetten. De koppeling van professionele inzet aan gestructureerd vrijwilligerswerk is immers niet altijd even evident. Het is een uitdaging vrijwillige medewerkers mee te laten evolueren in een veranderende organisatiestructuur. Een volwaardig vrijwilligersbeleid dringt zich meer en meer op. Vrijwilligers motiveren, binden, inbedden in de missie en visie van een organisatie vraagt tijd en middelen. 6 Gediversifieerd lokaal cultuurbeleid Blijf investeren in wat leeft aan de basis 10. Dit geldt naast het lokale niveau evengoed voor bovenlokale initiatieven. De mobiliteit neemt toe. Heel wat amateurkunstenaars zijn (ook) in naburige gemeenten actief of werken op intergemeentelijk vlak samen. Daarom moet intens worden nagedacht over de ondersteuning van regionale activiteiten. Ook na de interne staatshervorming blijft de rol van provincies cruciaal. Festivals, wedstrijden, projecten en overige ondersteuningsmechanismen stimuleren de veelheid en kwaliteit in het amateurkunstenveld. We blijven rekenen op de coördinerende en initiërende houding vanuit de provincies. 6

7 Danspunt Danscie Vigelandt Fabian Keersmaekers In grootsteden zijn amateurkunstenaars op een specifieke manier aanwezig. Denk maar aan de veelheid van beoefenaars, een ruim netwerk, de aantrekkingskracht op creatieve geesten, interactiemogelijkheden met professionele kunstenaars en kunsthuizen, enz. Grootsteden zijn vaak pioniers in het amateurkunstenbeleid. Zij verdienen daarom extra aandacht, beweegruimte en voldoende steun om hun opdracht naar behoren uit te voeren. Anderzijds mogen dunbevolkte gebieden zeker niet uit het oog worden verloren. Ook zij worden geconfronteerd met eigen wetmatigheden die actieve kunstbeoefening of kunsteducatie wel eens in de weg staan. De ondersteuning van amateurkunstenaars vergt naargelang de geografische context een specifieke aanpak. Daar moeten ook overheden zich van bewust zijn door een gediversifieerd beleid uit te tekenen. Het ideaal is dat groepen en kunstenaars zich vanuit twee hoeken ondersteund weten: door het lokaal cultuur beleid en door de landelijk erkende amateurkunstenorganisaties. Een belangrijk gegeven hierin is het inzetten op informatiedoorstroming en het voeren van grootschalige campagnes rond gemeenschappelijke inhouden. Ook de rol van de cultuurbeleidscoördinator als verbindende factor blijft hierin belangrijk. Samenwerkingen, vooral formats met uitrolmogelijkheden in andere steden of gemeenten, verdienen een duwtje in de rug. En (beginnende) artiesten en kunstenaars moeten absoluut een plek (blijven) krijgen in cultuur- of gemeenschapscentra. 7 Vooruitziend infrastructuurbeleid We vragen bij de invulling van de ruimtelijke ordening aandacht voor publieke ruimte en culturele voorzieningen. De aanwezigheid en kwaliteit ervan bieden immers een gemeenschappelijk actieterrein. Amateurkunstenaars hebben (free-)zones nodig waar talenten (tijdelijk) hun creativiteit kunnen botvieren. Denk bijvoorbeeld aan een kunstproject n.a.v. herbestemming of afbraak van een gebouw. Omkaderende randvoorwaarden zijn noodzakelijk, zoals het toegankelijk maken van panden voor creatievelingen. Bij renovatie of nieuwbouw denken we aan een cofinancieringsbeleid tussen lokale en Vlaamse overheid. In functie van creatieve industrieën is het nodig broedplaatsen te creëren. Heel wat amateurkunstenaars signaleren dat ze moeilijk geschikte, betaalbare en vlot toegankelijke infrastructuur vinden om te creëren, te repeteren, tentoon te stellen of op te treden. 7

8 Centrum voor Beeldexpressie Triatlon Jens Mollenvanger Nochtans is er een vrij groot aanbod voorhanden. Vraag en aanbod moeten meer op elkaar worden afgestemd. Gedeelde infrastructuur heeft sterke kiemen in zich zoals respect voor elkaars werking of kruisbestuiving. Infrastructuur delen over sectoren heen (scholen, geschikte sportaccommodatie, jeugdhuizen, OCMW-zalen, woonzorgcentra, gemeenschapscentra, bibliotheken, enz.) verdient zonder meer aanbeveling en ondersteuning. Bij de her- of nevenbestemming van kerken vragen we uitdrukkelijk om de sociaal-culturele invulling impulsen te geven. Een culturele zone met bijzondere aandacht voor kunst en een cultureel-maatschappelijke functie heeft immers een meerwaarde voor de (lokale) gemeenschap. De amateurkunstensector is vragende partij om meer na te denken over de toekomstige vormgeving van het religieus patrimonium. Private personen of commerciële instanties beschikken dikwijls over interessante accommodatie, maar vragen soms te hoge huurprijzen. Hier zou een compensatieregeling vanuit de overheid een belangrijke tegemoetkoming kunnen betekenen, te meer met het oog op het voorkomen van leegstand. 8 Vrijstelling leenrecht De amateurkunstensector dringt aan op een vrijstelling van vergoeding voor uitleningen voor de amateurkunstenorganisaties binnen het KB leenrecht. Dergelijke vrijstelling is meer dan wenselijk, aangezien de documentatiecentra van de amateurkunstenorganisaties een culturele en educatieve opdracht hebben. Het ter beschikking stellen van informatie en documentatie aan amateurkunstenaars behoort tot de opdracht van amateurkunstenorganisaties. 9 Inzetten op internationale netwerking & samenwerking De amateurkunsten moeten meer tools in handen krijgen om zich te positioneren op de internationale kaart. Uitwisseling met andere praktijken en culturen werkt immers verrijkend. We zoeken op verschillende niveaus steun voor de verdere uitbouw van Amateo, European Network for Active Participation in Cultural Activities. Vanuit Vlaanderen willen we een trekkende rol opnemen in dit netwerk, het secretariaat van dit netwerk faciliteren en inves- 8

9 Koor&Stem Pluis het uit teren in het aantrekken van nieuwe partnerlanden. Dit is enkel mogelijk met financiële steun van Vlaanderen en/of Europa. Vanuit ditzelfde netwerk worden ook mogelijkheden afgetast rond het opzetten van pan-europees vergelijkend kwantitatief onderzoek. Het Vlaamse amateurkunstenlandschap heeft heel wat te bieden en verdient steun als internationaal exportproduct. Internationale mobiliteit, uitwisseling en projectmatige samenwerking over landsgrenzen heen is een must. Een grondige evaluatie en bijsturing van de internationale projectwerking vanuit een langetermijnvisie dringt zich op. In het Europees cultuurprogramma vinden we graag zichtbare accenten rond (amateur)kunsten terug. We zijn immers met veel die vorm geven aan kunst en cultuur. Vanuit hun gemeenschappelijke interesse kunnen amateurkunstenaars bruggen slaan over de landsgrenzen heen. Europese subsidies kunnen het verschil maken op vlak van diversiteit, toegankelijkheid en kwaliteit. We hopen dat het Europees beleid zuurstof geeft aan cultuur en verder investeert in datgene wat ons bindt, en ook ruimte biedt voor ontwikkeling en onderzoek rond cultuurparticipatie en -beleving. Zodoende kunnen we met Europese steunmaatregelen vaker allianties sluiten over de landsgrenzen heen. De Week van de Amateurkunsten (WAK) gaat in 2014 haar 19de editie tegemoet. Deze sterke traditie omvat jaarlijks om en bij de 700 activiteiten. Nederland, Groot-Brittannië en Zweden lieten zich inspireren door de Vlaamse format en traden in ons voetspoor met een eigen WAK. De ambities reiken intussen verder. We vragen de financiële steun van Europa om in werk te maken van een gezamenlijk concept. 10 Stimuleren van diversiteit & inclusie De samenleving laat zich kenmerken door toenemende superdiversiteit. De verscheidenheid aan culturen houdt nieuwe mogelijkheden in voor de amateurkunstensector. Werken aan interculturaliteit en etnisch-culturele diversiteit vergt echter intensieve inspanningen, bv. op het vlak van contacten en uitwisseling, verhoogde aandacht en kennisuitwisseling, toeleiding en steun op maat. De minderhedensector en de migrantenfederaties in de sociaal-culturele volwassenensector kunnen hiervoor worden benaderd, maar we merken dat het water soms (te) diep is. Een evidentere link met deze sectoren zou wenselijk zijn. Verder bouwen 9

10 kunstwerkt Hannelore Van Dijck op de ervaringen van, of samenwerken met grootsteden waar de vermenging van de populatie zich sneller doorzet 11, is een andere mogelijkheid. Interactie tussen culturen moet verder worden aangemoedigd. Competente mensen aantrekken die weten hoe we deze bruggen kunnen bouwen is een must. Amateurkunst werkt verrijkend en verbindend t.a.v. kwetsbare doelgroepen. Ook vanuit de hoek van het sociaal-artistiek werk zoeken initiators vaak aansluiting bij amateurkunstenorganisaties vanwege hun sociaal omkaderende bagage. Amateurkunstenorganisaties willen deze praktijken graag mee voeden en er deel van uitmaken, maar vaak ontbreken de middelen om hier ten volle op in te zetten. Inclusief werken met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen is pas mogelijk, mits sterk engagement en de zoektocht naar essentiële ingrepen (bv. afspraken rond verplaatsingen, begeleiding van mensen tijdens repetities of toonmomenten, verbeteringen aan de infrastructuur of aanpassingen van de werkmaterialen,...). Amateurkunstenorganisaties doen heel wat om de drempels laag te houden, bv. op vlak van bewustmaking en het zichtbaar maken en ondersteunen van verenigingen/groepen die hier inspanningen rond leveren. Contact en overleg met o.a. Verenigingen waar armen het woord nemen dragen hiertoe bij. Pilootprojecten waarbij kansarmen of personen met een beperking intensieve begeleiding krijgen zijn een must. Zij krijgen in het reguliere circuit immers te weinig kansen om hun talent te ontwikkelen. Om de perceptie bij te stellen en bewustwording bij zowel deelnemers als het brede publiek ingang te doen vinden dat iedereen een kans verdient, zijn proeftuinen nodig. Financiële tegemoetkoming en uitwisseling van expertise zijn hard nodig, net als het aantrekken van competente mensen die weten hoe ze bruggen moeten slaan naar specifieke doelgroepen. Op die manier krijgen initiatieven pas echt exploratie- en groeikansen. Indien het pilootproject rond de UiTpas in Vlaanderen gecontinueerd wordt, pleiten we voor expliciete aandacht voor amateurkunsten. (Gedeeltelijke) terugbetaling van lidmaatschap of cursusgeld, werk- en lesmaterialen of andere benodigdheden moeten in het pakket vervat zijn. 11 Artistiek actief ouder worden In 2020 wil Vlaanderen op diverse aspecten van levenskwaliteit tot de top van Europa horen (cfr. Pact 2020). Deze ambitie sluit 10

11 muziekmozaïek Folk-Off! Podium Dranouter Lieve Boussauw aan bij de uitgesproken toekomstverwachtingen van ouderen om actief deel te nemen aan het culturele leven en vergt een geïntegreerd beleid rond actief ouder worden. De aangroei van de groep ouderen biedt nieuwe kansen. Een groeiende groep medioren beschikt immers over tijd, energie en geld om als bezoeker, vrijwilliger of amateurkunstenaar aan cultuur te doen. Bestaande initiatieven naar ouderen rond actieve kunstbeoefening 12 moeten geruggesteund worden door een geïntegreerd beleid met een overkoepelende visie en aanpak. Een degelijk cultuurbeleid reageert alert op maatschappelijke ontwikkelingen. Dit door acties die het belang van ouderenparticipatie uitdragen te faciliteren, onder meer door het deeltijds kunstonderwijs hierin een specifieke taak te laten opnemen. Door contact tussen generaties onderling aan te moedigen. Door in te zetten op de nabijheid van culturele activiteiten in de onmiddellijke omgeving, inclusief woonzorgcentra. Door pro-actief in te spelen op het toenemend probleem van gehoorverlies Zuurstof voor innovatie Het amateurkunstenveld is creator van artistiek vernieuwende projecten, gericht op talentontdekking en ontwikkeling, en met focus op het artistieke proces en kwalitatieve eindresultaten. We vragen dan ook de ruimte om bewust marges in te bouwen om te kunnen experimenteren en in te spelen op de actualiteit binnen kunst en cultuur. Naast kunstzinnige vernieuwing is sociale innovatie een uitdaging. Amateurkunstenaars gaan bewust of onbewust maatschappelijke uitdagingen aan. Ontluikende initiatieven verdienen aandacht en inhoudelijke begeleiding. Verhoogde zichtbaarheid en werken aan een brede uitrol zijn succesfactoren. We staan achter het concept van de Sociale Innovatiefabriek en hopen samen met hen meerdere keren de eindmeet te halen met waardevolle innovatieve projecten. Transparantie, intense opvolging op maat en doorgedreven communicatie zijn hierin sleutelbegrippen. Bovendien beogen we structurele veranderingen eerder dan een aaneenschakeling van eenmalige successen. Een betere cross-sectorale organisatie, een gezamenlijke strategische oriëntatie en het faciliteren van samenwerking stimuleren het delen van kennis en maken het mogelijk om de potentiële rol van de creatieve industrieën in maatschappelijke innovatie te ex- 11

12 opendoek Vruchtwater Jean-Pierre Fack ploreren. Ook op beleidsniveau is samenwerking en overleg tussen domeinen als cultuur, internationaal beleid, media, economie, innovatie en onderwijs nodig om tot een geïntegreerd beleid te komen. Aanvullend is technologie één van de onstuitbare drivers in onze veranderende maatschappij. We kennen een exponentiële groei van digitale tools, een razend tempo van gedeelde en gespreide kunstvormen (met snellere en ruimere bekendheid van beginnende artiesten tot gevolg) en een toename van appreciaties in de vorm van tags, beoordelingen of aanbevelingen. Deze evoluties zetten zich snel door. De sector wil meer slagkracht om de ontwikkelingen rond informatietechnologie nauw op te volgen. Vooral op het vlak van e-learning ligt nog onontgonnen terrein. Meerdere amateurkunstenorganisaties hebben plannen om digitale leerplatformen te ontwikkelen, maar het ontbreekt aan financiële middelen om pro-actief te kunnen handelen op het vlak van digitale leeromgevingen. Ook wenst de amateurkunstensector blijvende impulsen te krijgen rond eco-cultuur en duurzaamheid. Meerdere amateurkunstenorganisaties zijn reeds aangesloten bij Green Track, een initiatief dat navolging verdient in andere steden en gemeenten. De aandacht voor sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid in de eigen werking en programmatie kan via Pulse Transitienetwerk Cultuur of andere initiatieven een duw in de rug krijgen. 13 Oog voor individuele kunstenaars & alternatieve groepsvorming Een uitgekiend amateurkunstenbeleid is geënt op alle types van kunstbeoefening, en richt zich zowel naar individuele kunstenaars als groepsverbanden. Het (klassiek) verenigingsleven is onderhevig aan fundamentele mutaties, zowel op vlak van lidmaatschap als engagement. Naast vzw s vormen feitelijke verenigingen tijdelijke collectieven en losse projectvormen op basis van gedeelde interesse een groeiend en niet te onderschatten aandeel. Bovendien zien we steeds meer flexibiliteit ontstaan: één individu sluit zich tegelijk aan bij verschillende groepen. Deelnemers verwachten bijgevolg dienstverlening of deelname aan activiteiten zonder zich echt te binden aan de aanbieder. Dit biedt ook voor overheden uitdagingen, bv. op vlak van communicatie naar zowel georganiseerde als niet-georganiseerde kunstenaars, of op vlak van selectiecriteria in diverse reglementeringen. De amateurkunstenpraktijk is vaak informeel en heeft behoefte aan bewegingsvrijheid. 12

13 vlamo Compositiewedstrijd 2012 Ann-Katrien Van De Velde I.v.m. de wetgeving op de overheidsopdrachten pleiten we dan ook voor minimale administratieve lasten. We zijn fundamenteel anders dan de markt, dus zijn soepelere principes wenselijk. 14 Onderzoek, valorisatie & media-aandacht De amateurkunstensector heeft grote slagkracht zowel op het vlak van schaalgrootte, impact als kwaliteit. Dit zien we graag vertaald in optimale erkenning: in beleidsnota s en visieteksten, reglementen, wedstrijden, publicaties of prijzen. Ook achter de schermen treden we wat graag in dialoog om onze standpunten kenbaar te maken en te motiveren. Door monitoring en onderzoek beschikken beleidmakers over cijfers en data. Deze tools helpen om het gevoerde beleid te staven, bij te sturen en mee te maken. De amateurkunstensector is vragende partij om het wetenschappelijk onderzoek Amateurkunsten in Beeld Gebracht 5-jaarlijks te herhalen. Een brede veldanalyse van muziekeducatie staat eveneens op de prioriteitenlijst, net als de wens om inzicht te krijgen op de plaats van amateurkunsten in de gemeentelijke meerjarenplannen. Ruime publieke aandacht moet de actieve kunstbeoefening van duizenden Vlamingen zichtbaar maken. Klassieke media hebben nog steeds veel impact. Daarom is het belangrijk om op gezette tijdstippen media-aandacht te krijgen, hetzij in de geschreven of audiovisuele pers (ook de openbare omroep), hetzij via crossmediaire kanalen waarbij internet intussen een cruciale plaats inneemt. Willen we als sector zelf hoogstaand beeldmateriaal aanmaken (YouTube, blogs, ) dan moeten we hierop kwalitatief kunnen inzetten. Het Forum voor Amateurkunsten wil coördinerend optreden in het gezamenlijk ontwikkelen van content rond amateurkunst die bruikbaar is voor diverse media. 15 Investeren in amateurkunsten De financiële impuls die de sector via de subsidieverhoging kreeg bij aanvang van de nieuwe beleidsperiode ( ) werd sterk gewaardeerd en werpt haar vruchten af. Niettemin blijven we als sector kampen met een budgettaire achterstand 14. Met de beschikbare middelen (7,2 miljoen euro voor de sector in zijn geheel) kunnen de negen amateurkunstenorganisaties lang niet alle amateurkunstenaars ondersteunen. Een inhaalbeweging voor de 13

14 week van de amateurkunsten 25 april tem 4 mei 2014 jongere amateurkunstenorganisaties blijft nodig willen ze ten volle betrokken blijven bij het brede culturele werkveld. De sector in zijn geheel, dus alle amateurkunstenorganisaties, hebben baat bij extra middelen. Onze werkingen versterken en verdiepen, en steeds meer kunstenaars maar ook receptieve participanten op professionele wijze blijven ondersteunen, vormen de uitdagingen voor de toekomst. Ons potentieel doelbereik bedraagt niet minder dan 2 miljoen Vlamingen en Brusselaars. Bovendien zitten de amateurkunstenorganisaties stuk voor stuk in een opwaartse beweging en zijn ze vaak gevraagde partners in samenwerkingsverbanden of overlegplatforms. In functie van een efficiënt en coherent cultuurlandschap maken we graag tijd vrij om kennis en kunde te delen. Om al deze ambities en de organisatiegebonden ambities 15 waar te maken, hopen we meer dan ooit op een duurzame, beleidsmatige, structurele financiering. DE TOEKOMST Een overheid die wil investeren in betere omkadering, stemt haar beleid ten volle af op de realiteit en de contouren van de te verwachten toekomst 16. Inzetten op de kracht van amateurkunsten is daarin alvast een waardevol uitgangspunt. De kwaliteit van de kunst, de impact ervan en het feit dat een groot deel van de bevolking met amateurkunst bezig is, rechtvaardigt de welgemeende belangstelling van beleidsmakers. We geloven erin dat we als amateurkunstensector kunnen bijdragen tot de realisatie van doelstellingen als educatie, participatie, creativiteit, innovatie, duurzaamheid en een warme samenleving. We menen dan ook dat amateurkunst aanspraak mag maken op een nog stevigere positie in het toekomstig (cultuur)beleid. We gaan hierover graag in overleg met de diverse overheden. Want de toekomst van de amateurkunsten begint vandaag. 14

15 Sector amateurkunsten Het decreet amateurkunsten van 22 december 2000 erkent één landelijke amateurkunstenorganisatie per kunstdiscipline. Het amateurkunstenveld telt negen organisaties: Centrum voor Beeldexpressie (foto, film & multimedia), Creatief Schrijven (letteren), Danspunt (dans), Koor&Stem (vocale muziek), KUNSTWERKT (beeldende kunst), Muziekmozaïek (folk & jazz), OPENDOEK (theater), Poppunt (rock, pop & dj s) en Vlamo (instrumentale muziek). Het Forum voor Amateurkunsten staat in voor coördinatie, overleg en samenwerking binnen de amateurkunstensector. Samen ondersteunt onze sector meer dan groepen en een veelvoud aan individuele kunstenaars in Vlaanderen en Brussel. Het publieksbereik van deze actieve kunstbeoefenaars en hun verdienste op het vlak van cultuurparticipatie van een bijzonder breed publiek is onmetelijk groot. 1 Knol J.J. (red.), Lang leve kunst. Over ouderen en cultuur, Fonds voor Cultuurparticipatie, NAi010 Uitgevers, Promotoren: John Lievens (UGent) en Mark Elchardus (VUB) 3 Vanherwegen D. et.al., Amateurkunsten in Beeld Gebracht, Forum voor Amateurkunsten, Vanherwegen D., De anatomie van de amateur: een onderzoek naar de determinanten van actieve cultuurparticipatie in: Participatie in Vlaanderen. Eerste analyses van de participatiesurvey 2009, Buyse M., De receptieve participatie van de amateurkunsten in Vlaanderen, Uit de cultuurparticipatiesurvey 2009 blijkt dat 34,5% van de Vlamingen amateurkunstenaar is, in de cultuurparticipatiesurvey was dit 28,7%. Dit betekent een toename met maar liefst 5,8%. 7 Cfr. beleidsplannen én de financiële behoeftenplannen de dato 1 maart OESO-rapport: 9 van den Broek A., Toekomstverkennning kunstbeoefening, Sociaal Cultureel Planbureau, Per inwoners is minstens één erkende amateurkunstenvereniging ingebed. Dit blijkt uit een steekproef i.h.k.v. De kunstzinnige vingerafdruk van je gemeente. Inspiratiegids lokaal amateurkunstenbeleid (p. 12) Forum voor Amateurkunsten, Dixit Rik Pinxten in Omgevingsanalyse amateurkunstensector en blik op de toekomst, Forum voor Amateurkunsten, Anno 2009 beoefent één op vijf 55-plussers een artistieke hobby. Bij 65-plussers is net geen 12% amateurkunstenaar. We verwachten over de jaren heen een steeds grotere instroom van ouderen gezien de huidige verhoogde beleidsaandacht voor culturele vorming en participatie. 13 Cijfers uit de UK tonen aan dat 40% van de 50 tot 69-jarigen gehoorproblemen hebben; bij +70-jarigen loopt dit op tot 71%. Vaak erkennen ouderen dit probleem zelf niet. Om deze doelgroep (als publiek) te blijven aanspreken zijn investeringen nodig in software, displays en opleidingen om aan captatie te doen. Meer info: 14 Memorandum Cfr. financiële behoeftenplannen maart Momenteel werkt in de negen amateurkunstenorganisaties ± 80 VTE om een bereik van meer dan groepen en een veelvoud aan individuele kunstenaars te ondersteunen. 16 In opdracht van het Forum voor Amateurkunsten, Socius en De Ambrassade voert IDEA Consult een trendstudie en toekomstverkenning uit voor elk van de sectoren. De resultaten worden in december 2013 verwacht. 15

16 amateurkunstensector oktober 2013 vu: Luk Verschueren, Abrahamstraat 13, 9000 Gent grafisch ontwerp: D/2013/12.904/1 Forum voor Amateurkunsten Abrahamstraat Gent T Centrum voor Beeldexpressie, Creatief Schrijven, Danspunt, Koor&Stem, KunstwerkT, Muziekmozaïek, Opendoek, Poppunt, Vlamo Forum Amateurkunsten voor

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

Kunst- en cultuureducatie Recente beleidsopties

Kunst- en cultuureducatie Recente beleidsopties Kunst- en cultuureducatie Recente beleidsopties 30 november Jos Thys Instellingen & Leerlingen Basisonderwijs & Deeltijds Kunstonderwijs Ine Vos CANON Cultuurcel Kunst- en cultuureducatie & beleid Beleidstraject

Nadere informatie

historiek, eigenheid & diversiteit sector amateurkunsten

historiek, eigenheid & diversiteit sector amateurkunsten ONDERWIJS OUDER WORDEN P11 4 P5 12 ZUURSTOF VOOR COMPETENTIES INNOVATIE VERZILVEREN P12 5 P6 13 OOG VOOR STERK VRIJWILLIGERSWERK INDIVIDUELE KUNSTENAARS 6 P6 & ALTERNATIEVE GEDIVERSIFIEERD GROEPSVORMING

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap Kunstendecreet decreet ondersteuning professionele kunsten Vlaamse Gemeenschap Vernieuwing regelgeving Kunsten 1. Historiek 2. Structuur nieuwe Kunstendecreet 2.1. Organisatie Kunstenbeleid 2.2. Subsidie

Nadere informatie

Engagementsverklaring etnisch- culturele diversiteit

Engagementsverklaring etnisch- culturele diversiteit Engagementsverklaring etnisch- culturele diversiteit Op 21 maart 2013, Internationale Dag tegen Racisme, lanceert het Forum voor Amateurkunsten haar engagementsverklaring etnisch- culturele diversiteit.

Nadere informatie

ADVIES Deeltijds kunstonderwijs

ADVIES Deeltijds kunstonderwijs ADVIES Deeltijds kunstonderwijs Op vrijdag 4 maart 2011 keurde de Vlaamse Regering Kunst verandert! goed, een conceptnota rond de inhoudelijke vernieuwing van het deeltijds kunstonderwijs (DKO). De Vlaamse

Nadere informatie

Vrijdag 30 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vrijdag 30 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 30 maart 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Viering Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Tielrode Dames en heren Vandaag start de paasvakantie. Voor

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

Verduidelijkende nota van de beoordelingscommissie sociaal-artistiek werk

Verduidelijkende nota van de beoordelingscommissie sociaal-artistiek werk Deze verduidelijkende nota is voorzien in het draaiboek artistieke beoordeling Kunstendecreet. Dit draaiboek is een gemeenschappelijk werkdocument voor alle partijen die betrokken zijn bij de advisering

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Inhoud. Steunpunt Diversiteit en Leren 17/03/2010. Brede School in Vlaanderen en Brussel

Inhoud. Steunpunt Diversiteit en Leren 17/03/2010. Brede School in Vlaanderen en Brussel Inhoud Vooraf: Steunpunt Diversiteit en Leren 1. Wat is een Brede School? 2. Welke impact ervaren de proefprojecten? 3. Brede school in de toekomst 4. Standpunt VVJ Brede School in Vlaanderen en Brussel

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Cultuureducatie in Dendermonde

Cultuureducatie in Dendermonde Cultuureducatie in Dendermonde 2014-2020 Workshop Peter Rogiers 2012 - CC Belgica Mensen zullen maar deelnemen aan culturele activiteiten als ze interesse hebben en de bagage om ervan te genieten. Als

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

Identiteit van Antwerpse jeugdcentra Rapport

Identiteit van Antwerpse jeugdcentra Rapport Identiteit van Antwerpse jeugdcentra Rapport Identiteit van Antwerpse jeugdcentra Rapport 20 november 2009 De Antwerpse jeugdcentra legden een intensief proces af om tot deze nota te komen over hun identiteit

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

TOESPRAAK Brussel, Donderdag 25 maart 2015

TOESPRAAK Brussel, Donderdag 25 maart 2015 TOESPRAAK Brussel, Donderdag 25 maart 2015 Sven Gatz Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd, en Brussel Algemente Vergadering van Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra Beste cultuurprofessionals, Beste

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

projectsubsidie FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING

projectsubsidie FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING reglement projectsubsidie FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING Antwerpen Berchem Berendrecht-Zandvliet-Lillo Borgerhout Deurne Ekeren Hoboken Merksem Wilrijk 1. Wat is de projectsubsidie Fonds voor Talentontwikkeling?

Nadere informatie

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID Advies 2016-17 / 29.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1 algemeen 3 3.2 geringe traditie 4 3.3 aanvullende werking

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE FAMEUS FABULEUS BERCHEM

RESULTATEN ENQUÊTE FAMEUS FABULEUS BERCHEM RESULTATEN ENQUÊTE FAMEUS FABULEUS BERCHEM Een onderzoek uitgevoerd door Tine Gillis, Lisa Mets, Jordan Paxton, Roxanne Thielemans en Kato van Hoorick in naam van Fameus vzw en Karel de Grote Hogeschool

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2021 OPENDOEK inspireert creëert verbreedt - verlegt grenzen De toekomst dient zich uit eigen beweging aan, vooruitgang niet P. Henningsen Beleidsplantraject Bevraging leden (april 16)

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel.

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel. missie en VISIE Het GielsBos wil een veilige en geborgen thuis bieden aan volwassenen en kinderen met een beperking. We bieden deze mensen en hun leefomgeving een brede ondersteuning vanuit ervaring en

Nadere informatie

Niet-professionele kunstbeoefening: 9 kavels

Niet-professionele kunstbeoefening: 9 kavels Niet-professionele kunstbeoefening: 9 kavels Inleiding Niet-professionele kunstbeoefening zijn alle expressieve (kunst)uitingen die jongeren beleven en actief beoefenen in hun vrije tijd. We baseren ons

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

ontspanning en iets presteren

ontspanning en iets presteren ontspanning en iets presteren motieven en ambities van amateurkunstbeoefenaars Henk Vinken en Teunis IJdens Ontspanning, doelgericht leren, gezellig tijdverdrijf met anderen en de ambitie om een kunstzinnige

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD. Standpunt De verdere ontwikkeling en de financiering van de oudereneducatie

VLAAMSE OUDERENRAAD. Standpunt De verdere ontwikkeling en de financiering van de oudereneducatie VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt De verdere ontwikkeling en de financiering van de oudereneducatie Vlaamse Ouderenraad maart 2010 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt De verdere

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

In de eerste lijn maakt Koor&Stem een onderscheid tussen drie doelgroepen: In de tweede lijn maakt Koor&Stem een onderscheid tussen twee doelgroepen:

In de eerste lijn maakt Koor&Stem een onderscheid tussen drie doelgroepen: In de tweede lijn maakt Koor&Stem een onderscheid tussen twee doelgroepen: 5. Doelgroepen In de eerste lijn maakt Koor&Stem een onderscheid tussen drie doelgroepen: Koren Zangers Geïnteresseerd publiek In de tweede lijn maakt Koor&Stem een onderscheid tussen twee doelgroepen:

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Geachte heer Commissaris Andor, Geachte mensen van De Link, mensen van de Europese partnerorganisaties,

Nadere informatie

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen AFSTANDSLEREN EN ICT GECOMBINEERD ONDERWIJS 4 1 Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen Steven De Pauw Coördinator Toll-net Steven Verjans Universitair docent Open Universiteit

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0442 25-03-2016. Bijlage nr. 1

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0442 25-03-2016. Bijlage nr. 1 Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0442 25-03-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Begrippenkader bij het collegebesluit nr. 20152016-0442 van 25 maart 2016 houdende de uitvoering van de verordening

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Wolkm. Over de Drempel- 15 januari 2015 Lucille Lamaker Koor&Stem

Wolkm. Over de Drempel- 15 januari 2015 Lucille Lamaker Koor&Stem Wolkm Over de Drempel- 15 januari 2015 Lucille Lamaker Koor&Stem Missie Samen zingen gebruiken als een nieuwe vorm van communicatie voor mensen met dementie en hun omgeving Ontstaan en partners Principes

Nadere informatie

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan.

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan. Tweede adviesnota van het STEM-PLATFORM aan de stuurgroep donderdag, 12 december 2013 Brussel, Koning Albert II - Laan Pagina 1 Beoordelingskader voor de subsidiëring van initiatieven ter ondersteuning

Nadere informatie

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd dienst : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme niveau : A weddenschaal : A4a-A4b prestatie : 1/1 bezetting

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

Visienota Antwerpse jeugdwerkpartners

Visienota Antwerpse jeugdwerkpartners Visienota Antwerpse jeugdwerkpartners Van: Aan: Betonne Jeugd Chirojeugd Vlaanderen FOS Open Scouting Formaat JES JC Kavka / JCC Zappa Kras Jeugdwerk Platform Allochtone Jeugdwerkingen Recht-Op Jongeren

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Academies dag de. van

Academies dag de. van Academies dag de van Dag van de Academies provincie Antwerpen _Locatie desingel _Datum zaterdag 18 februari 2017 _Uur 11u tot 18u De Dag van de Academies is niet aan zijn proefstuk toe. De 2 overkoepelende

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

1. Werkt(e) u op niveau van de kinderen reeds samen met een dagschool?

1. Werkt(e) u op niveau van de kinderen reeds samen met een dagschool? 1. Werkt(e) u op niveau van de kinderen reeds samen met een dagschool? = 63 = 5 Bevraging samenwerking DKO dagonderwijs (DKO) pagina 1 2. Werkt(e) u op niveau van de leerkrachten reeds samen met een dagschool?

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

betreffende het Vlaamse beleid ten aanzien van jeugdhuizen

betreffende het Vlaamse beleid ten aanzien van jeugdhuizen stuk ingediend op 1834 (2012-2013) Nr. 1 7 december 2012 (2012-2013) Voorstel van resolutie van de heer Bart Van Malderen, de dames Tinne Rombouts, Danielle Godderis-T Jonck, Elisabeth Meuleman en Ulla

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften Dorpsraad Kermt Visietekst 1. Situering Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende

Nadere informatie

Vacature coördinator

Vacature coördinator LETS Vlaanderen vzw Wellekensstraat 45, 9300 Aalst E-mail: info@letsvlaanderen.be Functie-omschrijving Vacature coördinator Korte omschrijving HERNIEUWDE OPROEP Als nieuw erkende sociaal-culturele beweging

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur

ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur Op 26 oktober 2009 diende minister Joke Schauvliege haar beleidsnota s Cultuur en Leefmilieu/Natuur in bij het Vlaams Parlement. In deze beleidsdocumenten

Nadere informatie

ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN

ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN Advies 2016-18 / 20.10.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1

Nadere informatie

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film)

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) 10 1. Musea/tentoonstellingen 2. Bioscoopbezoek 3. Podiumkunsten 4. Erfgoedactiviteiten

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad 2017-2020 16 juni 2016 Femke Smeets Hoofd educatie SCHUNCK* Wat is SCHUNCK*? We schakelen over naar de film > SCHUNCK*

Nadere informatie

Resultaten enquête voor directies en schoolbesturen van het gemeentelijk en stedelijk dko

Resultaten enquête voor directies en schoolbesturen van het gemeentelijk en stedelijk dko Enquête dko 151002 - BVK Resultaten enquête voor directies en schoolbesturen van het gemeentelijk en stedelijk dko Naar aanleiding van de conceptnota Niveaudecreet deeltijds kunstonderwijs hebben we eind

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

ADVIES CONCEPTNOTA MEDIAWIJSHEID

ADVIES CONCEPTNOTA MEDIAWIJSHEID ADVIES CONCEPTNOTA MEDIAWIJSHEID De conceptnota tekent het beleid rond mediawijsheid uit voor de volgende jaren en gaat in op de rol die de Vlaamse overheid in dit beleidsdomein zal spelen. De Vlaamse

Nadere informatie

Resultaten enquête voor directies en schoolbesturen van het gemeentelijk en stedelijk dko

Resultaten enquête voor directies en schoolbesturen van het gemeentelijk en stedelijk dko Enquête dko Resultaten enquête voor directies en schoolbesturen van het gemeentelijk en stedelijk dko Naar aanleiding van de conceptnota Niveaudecreet deeltijds kunstonderwijs hebben we eind september

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Naar een gezamenlijke visie: lokale overheden als actoren voor ontwikkeling

Naar een gezamenlijke visie: lokale overheden als actoren voor ontwikkeling Naar een gezamenlijke visie: lokale overheden als actoren voor ontwikkeling Consultatieproces Dit document bevat de ontwerpvisie die resulteerde uit de conferentie Winning through twinning, die van 17

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Brede School - Grimbergen

Brede School - Grimbergen Grimbergen Integratiedienst, gemeentebestuur Grimbergen Ondersteuning ontwikkelingen Brede School vanuit Provincie Vlaams- Brabant (diversiteit & onderwijs) Brede School? Beleidsvisie 2014-2019 Grimbergen:

Nadere informatie

Naar e-inclusieve digitaliseringsprocessen. Een radicaal digitaal programma op maat van elke burger

Naar e-inclusieve digitaliseringsprocessen. Een radicaal digitaal programma op maat van elke burger Naar e-inclusieve digitaliseringsprocessen Een radicaal digitaal programma op maat van elke burger Programma 9u45 Inleiding studiedag en toelichting white paper e-inclusie in Vlaanderen: een toekomstvisie

Nadere informatie

Agrarisch en ruraal erfgoed, of het DNA van boer en plattelander

Agrarisch en ruraal erfgoed, of het DNA van boer en plattelander Agrarisch en ruraal erfgoed, of het DNA van boer en plattelander Yves Segers Centrum Agrarische Geschiedenis vzw Interfacultair Centrum Agrarische Geschiedenis, K.U.Leuven Inleiding Enkele aandachtspunten

Nadere informatie

Geachte Dames en Heren,

Geachte Dames en Heren, Trefdag 'Patiënt en professional, samen sterker' UZ Gent 1 december 2016 19u Bijdrage gedeputeerde Couckuyt, met als titel: Vermaatschappelijking van zorg: het belang van zelfzorg en gebruikersparticipatie

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW 2014-2015 Netwerk: Sterktes Zwaktes Activiteiten en projecten en participatie: Het wij-gevoel onder de partners Positieve en spontane samenwerkingen die voortvloeien uit het

Nadere informatie

sponsordossier ithaka 25

sponsordossier ithaka 25 ithaka sponsordossier ithaka 25 bedankt voor het doornemen van dit dossier. hieronder stellen wij ithaka, het beeldende kunstenfestival van LOKO - de leuvense studentenkoepel, voor & bieden we u de kans

Nadere informatie

LANG ZULLEN WE LEZEN!

LANG ZULLEN WE LEZEN! LANG ZULLEN WE LEZEN! Onze missie We prikkelen mensen om zich te ontplooien. We bieden iedereen de gelegenheid om kennis op te doen, te delen, anderen te ontmoeten en geïnspireerd te raken. Zo leveren

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

Nieuw beleidskader sociaal-cultureel volwassenenwerk. Sectormoment Kaaitheater - 25/02/2016

Nieuw beleidskader sociaal-cultureel volwassenenwerk. Sectormoment Kaaitheater - 25/02/2016 Nieuw beleidskader sociaal-cultureel volwassenenwerk Sectormoment Kaaitheater - 25/02/2016 Welkom en inleiding Luc Delrue Secretaris-generaal Departement CJSM In gesprek met Sven Gatz Vlaams minister van

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur.

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. WOENSDAG 9 FEBRUARI 2011 DORDRECHT Bijdrage Ad 's-gravesande AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. Cultuur leeft: er wordt op

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

Vuur voor. cultuur. ID-kits cultuureducatie in Vlaanderen

Vuur voor. cultuur. ID-kits cultuureducatie in Vlaanderen Vuur voor cultuur ID-kits cultuureducatie in Vlaanderen Veel kinderen en jongeren zetten in workshops, cursussen en projecten (hun eerste) stappen in kunst, media en erfgoed. Ook volwassenen leren hierover

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie