ALGEMENE INKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE INKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE"

Transcriptie

1 ALGEMENE INKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE English follows Dutch 1 Definities 1.1 Leverancier: leverancier van producten en/of diensten aan Stichting FOM. 1.2 Stichting FOM: Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie alsmede de onderzoeksinstituten die daar deel van uit maken, te weten FOM-instituut AMOLF, FOM-instituut DIFFER en FOM-instituut Nikhef alsmede het Onderzoekscentrum ARCNL. 1.3 Voorwaarden: onderhavige algemene inkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. 2 Toepasselijkheid van de Voorwaarden 2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Leveranciers en overeenkomsten tussen Stichting FOM en Leveranciers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 2.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend deze Voorwaarden van toepassing. Toepasselijkheid van door een Leverancier ingeroepen algemene (verkoop)voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.3 Aanvullingen op of afwijkingen van deze Voorwaarden binden Stichting FOM alleen voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot latere overeenkomsten. 2.4 Indien een bepaling uit deze Voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, blijft de tussen Stichting FOM en Afnemer gesloten overeenkomst zoveel mogelijk in stand. Partijen zullen vervolgens in overleg treden over het opstellen een alternatieve bepaling die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zover mogelijk benadert. 2.5 Deze Voorwaarden zijn zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar. Bij innerlijke tegenstrijdigheden of een verschil van interpretatie tussen de Nederlandse en de Engelse Voorwaarden, prevaleren de Nederlandse Voorwaarden. 3 Overeenkomst 3.1 Een inkooporder van Stichting FOM aan Leverancier heeft te gelden als een aanbod van Stichting FOM tot inkoop van producten of diensten. Tussen partijen komt vervolgens een Overeenkomst tot stand op het moment dat Leverancier een orderbevestiging aan Stichting FOM retourneert of, indien dit eerder plaatsvindt, door Leverancier wordt aangevangen met de werkzaamheden ter uitvoering van de inkooporder van Stichting FOM. 3.2 Tenzij bij het aanbod een afwijkende termijn is vermeld, is een aanbod van Leverancier onherroepelijk gedurende 30 dagen nadat het aanbod Stichting FOM heeft bereikt.

2 3.3 Stichting FOM is bevoegd wijziging van de te leveren producten dan wel de te verrichten diensten te verlangen. 3.4 Indien een wijziging van de te leveren producten dan wel de te verrichten diensten naar het oordeel van Leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of leveringstermijn, zal Leverancier Stichting FOM hiervan schriftelijk op de hoogte stellen voordat uitvoering aan de wijziging wordt gegeven. 3.5 Indien de gevolgen voor de overeengekomen prijs en/of leveringstermijn naar het oordeel van Stichting FOM onredelijk zijn ten opzichte van de aard en omvang van de wijziging, heeft Stichting FOM het recht de order ter zake de wijziging kosteloos te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat partijen ter zake deze ontbinding schadeplichtig zullen zijn. 3.6 Indien Stichting FOM een order specifiek heeft geplaatst ten behoeve van een opdracht van haar afnemer, is Stichting FOM in geval van annulering van de opdracht door haar afnemer gerechtigd de order te annuleren. 3.7 Leverancier is niet bevoegd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting FOM. 4 Prijzen 4.1 Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de door Leverancier opgegeven prijzen vast, exclusief omzetbelasting (BTW) en gesteld in Euro s. 4.2 De door Leverancier opgegeven prijzen zijn inclusief de kosten voor verpakking en transport zoals omschreven in artikel 5.4 van deze Voorwaarden alsmede de kosten die verband houden met en/of voortvloeien uit het gebruik en de toepassing van intellectuele eigendomsrechten. 4.3 Stichting FOM is bevoegd facturen voor opdrachten, waarvan de prijzen geheel of gedeeltelijk worden bepaald door nacalculatie, te (laten) verifiëren. Leverancier verstrekt daartoe alle gevraagde medewerking. 5 Levering van producten 5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt levering van producten aan magazijn/bedrijf van Stichting FOM. 5.2 Indien Stichting FOM niet in staat is de producten op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, zal Leverancier op verzoek van Stichting FOM kosteloos de levering uitstellen gedurende een door Stichting FOM te bepalen redelijke termijn. 5.3 Behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Stichting FOM, zijn deelleveranties niet toegestaan. 5.4 De wijze van verzending, transport en verpakking wordt conform de overeengekomen wensen van Stichting FOM uitgevoerd. Indien Stichting FOM tevoren niet haar betreffende wensen aan Leverancier heeft doorgegeven, zal Leverancier hier tijdig naar informeren. 5.5 Leverancier is niet bevoegd zijn leveringsverplichting op te schorten in geval Leverancier tekortschiet in de nakoming van (één van) zijn verplichtingen. 2

3 6 Uitvoering van diensten 6.1 De uitvoering van diensten geschiedt op de wijze en tijd zoals in de overeenkomst overeengekomen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en naar de op dat moment nieuwste stand der wetenschap en techniek. 6.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting FOM, is Leverancier niet bevoegd de uitvoering van diensten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. 6.3 Leverancier is niet bevoegd de uitvoering van diensten op te schorten in geval Leverancier tekortschiet in de nakoming van (één van) zijn verplichtingen. 7 Keuren van producten en diensten 7.1 Stichting FOM is bevoegd de geleverde producten dan wel de resultaten van verrichte diensten, binnen een termijn van 14 dagen na levering respectievelijk voltooiing, aan een keuring te onderwerpen. Stichting FOM kan ervoor kiezen producten danwel de resultaten van de verrichte diensten te laten keuren door derden. 7.2 Stichting FOM is alleen bevoegd geleverde producten dan wel de resultaten van verrichte diensten af te keuren indien zij niet in overeenstemming zijn met de in de overeenkomst vermelde eisen en specificaties dan wel onvolkomenheden worden geconstateerd ten aanzien van materialen of de fabricage. 7.3 Indien en voor zover geleverde producten dan wel de resultaten van verrichte diensten zijn afgekeurd, wordt Leverancier door Stichting FOM schriftelijk geïnformeerd over de afkeuring. 7.4 Afgekeurde producten zal Stichting FOM voor rekening en risico van Leverancier doen opslaan of retourneren. 7.5 Schriftelijk kan worden overeengekomen dat keuring plaatsvindt bij Leverancier. Leverancier dient voor de keuring een geschikte ruimte aan te bieden en (indien nodig) daarbij het benodigde personeel en materiaal ter beschikking te stellen. Leverancier zal Stichting FOM schriftelijk mede delen wanneer de producten gereed zijn voor keuring. 7.6 In geval van afkeuring zal Leverancier de reeds betaalde of gefactureerde opdrachtsom direct aan Stichting FOM crediteren en wordt de overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen. Dit is onverminderd het recht van Stichting FOM op herstel of vervanging zoals bepaald in artikel 10.4 en 10.5 of om schadevergoeding te vorderen. 8 Leveringstermijn 8.1 Leverancier is verplicht de overeengekomen leveringstermijnen ten aanzien van de te leveren producten en de te verrichten diensten strikt aan te houden. Ingeval van overschrijding, zonder dat dit tevoren door Stichting FOM schriftelijk is geaccepteerd, heeft Stichting FOM het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten jegens Leverancier. 3

4 9 Betaling 9.1 Betaling zal plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van de correct geadresseerde en volledige factuur en na goedkeuring van de geleverde producten dan wel de verrichte diensten. 9.2 Stichting FOM is gerechtigd de door haar verschuldigde bedragen te verrekenen met hetgeen Leverancier aan haar uit welken hoofde dan ook verschuldigd is. 9.3 In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of (gedeeltelijke) beslaglegging op het vermogen van Leverancier, zullen alle verplichtingen van Leverancier onmiddellijk opeisbaar zijn. 9.4 Indien is overeengekomen dat betaling van verrichte diensten volgens nacalculatie plaatsvindt, specificeert en factureert Leverancier de factuur in de door Stichting FOM eventueel nader aangegeven vorm. In de factuur doet Leverancier opgave van het aantal en de data van de werkelijk en noodzakelijk bestede dagen en uren, waarbij Leverancier een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden geeft. 10 Garantie 10.1 Leverancier garandeert dat de geleverde producten in overeenstemming zijn met en zullen functioneren overeenkomstig hun specificatie en doel, gedurende een periode van 12 maanden na ingebruikneming door Stichting FOM, hetgeen in ieder geval inhoudt maar niet uitsluitend betekent dat de geleverde producten conform goedgekeurde monsters zijn, met goed vakmanschap zijn vervaardigd, voldoen aan de nieuwste stand van de wetenschap en techniek en vrij zijn van ontwerp, constructie, fabricage en materiaalfouten Indien de producten door Stichting FOM worden doorgeleverd aan een derde, garandeert de Leverancier dat de geleverde producten, gedurende een periode van 12 maanden na ingebruikneming door de afnemer van Stichting FOM, in overeenstemming zijn met en zullen functioneren overeenkomstig de vereisten zoals genoemd in artikel Leverancier garandeert dat de verrichte diensten naar beste inzicht en vermogen, op vakbekwame wijze en ononderbroken zijn uitgevoerd en geschikt zijn voor het doel waarvoor de overeenkomst is gesloten, een en ander volgens de op dat moment nieuwste stand van de wetenschap en techniek Indien een geleverd product niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Stichting FOM recht op herstel of vervanging van het geleverde product. Ter zake van herstelwerkzaamheden en vervangen producten geldt een garantieperiode van 12 maanden nadat herstel of vervanging heeft plaatsgevonden. Ook wanneer Stichting FOM de producten buiten Nederland heeft verplaatst, zijn de kosten voor herstel of vervanging voor rekening van Leverancier. 4

5 10.5 Indien het resultaat van de verrichte dienst niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Stichting FOM recht op herstelwerkzaamheden. Ter zake van deze herstelwerkzaamheden geldt een garantieperiode van 12 maanden nadat herstel heeft plaatsgevonden. De kosten voor herstel zijn voor rekening van Leverancier Leverancier garandeert dat de door hem geleverde zaken compleet en voor gebruik gereed zijn, met dien verstande dat alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen en gebruiksaanwijzingen die noodzakelijk zijn voor het door Stichting FOM aangegeven doel, worden meegeleverd Leverancier garandeert dat de door hem geleverde producten voldoen aan dan wel verrichte diensten zijn uitgevoerd conform alle toepasselijke (wettelijke) voorschriften, zonder dat Stichting FOM dit behoeft te onderzoeken Leverancier garandeert dat de door hem geleverde producten dan wel de (resultaten van) verrichte diensten geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden en dat het gebruik van de geleverde producten of de resultaten van de verrichte diensten door Stichting FOM ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden. Leverancier vrijwaart Stichting FOM tegen alle (rechts)vorderingen van derden, inclusief de daaruit voortvloeiende schade en kosten, ter zake van een dergelijke inbreuk en/of onrechtmatig handelen Indien Stichting FOM er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat Leverancier niet zal voldoen aan zijn garantieverplichtingen, heeft Stichting FOM het recht om herstel of vervanging voor rekening van Leverancier door derden uit te laten voeren. Dit ontslaat Leverancier niet van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst. 11 Aansprakelijkheid 11.1 Leverancier is jegens Stichting FOM aansprakelijk voor alle schade, zowel direct als indirect, die door Stichting FOM wordt of is geleden voortvloeiend uit of samenhangend met een door Leverancier jegens Stichting FOM gepleegde onrechtmatige daad of een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige (contractuele) verplichting van Leverancier jegens Stichting FOM Stichting FOM is niet aansprakelijk voor schade geleden aan de zijde van Leverancier, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van het leidinggevende personeel van Stichting FOM Leverancier vrijwaart Stichting FOM tegen alle (rechts)vorderingen van derden ter zake van de door deze derden geleden of te lijden schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met een door Leverancier jegens die derden gepleegde onrechtmatige daad of een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige (contractuele) verplichting van Leverancier jegens hen. 5

6 12 Eigendomsovergang en risico 12.1 De eigendom van de geleverde producten gaat bij levering over op Stichting FOM De producten zijn voor risico van Leverancier totdat de gekochte producten door Stichting FOM in ontvangst zijn genomen en door Stichting FOM zijn aanvaard. Dit laat onverlet het recht van Stichting FOM om geleverde producten op de voet van artikel 7 van deze Voorwaarden af te keuren Zaken die eigendom zijn van Stichting FOM en door Stichting FOM, ten behoeve van de opdracht, in bruikleen zijn gegeven aan Leverancier, zal Leverancier voor zijn rekening en risico beheren en in goede staat houden tot het moment van teruggave aan Stichting FOM. Deze zaken zullen in ieder geval niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij in het kader van de overeenkomst zijn verschaft De door Stichting FOM aan Leverancier ter beschikking gestelde of getoonde werken, voortbrengselen en gegevens, waaronder maar niet beperkt tot modellen, monsters, afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, schema s, handleidingen en software, blijven eigendom van Stichting FOM. Voor zover sprake is van intellectuele eigendomsrechten van Stichting FOM op aan Leverancier ter beschikking gestelde of getoonde werken, voortbrengselen en/of gegevens, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooien en databankrechten, blijven deze bij Stichting FOM berusten. 13 Beëindiging en opzegging van de overeenkomst 13.1 Bij niet nakoming door Leverancier van een opeisbare verbintenis, of de gegronde vrees daarvoor, is Stichting FOM bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Stichting FOM om schadevergoeding te vorderen Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kan Stichting FOM de Overeenkomst te allen tijde opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Leverancier. Tussen Stichting FOM en Leverancier vindt alsdan afrekening plaats op basis van de door de Leverancier (i) ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst geleverde producten dan wel verrichte diensten, (ii) in redelijkheid gemaakte kosten en (iii) voor de toekomst reeds aangegane verplichtingen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Tussen Stichting FOM en Leverancier vindt in ieder geval geen afrekening plaats als gevolg van eventuele omzetderving van Leverancier. 6

7 14 Overmacht 14.1 Indien sprake is van overmacht aan de zijde van een partij, wordt de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de periode van de overmachtsperiode, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn Indien de overmachtsperiode langer duurt dan drie maanden, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden Onder overmacht van Leverancier wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, grondstoffentekort, transportproblemen, verlate aanlevering of ongeschiktheid van benodigde goederen voor de uitvoering van de door Leverancier te verrichten werkzaamheden, liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen of tekortschieten van door Leverancier ingeschakelde derden Leverancier verliest het recht zich te beroepen op overmacht indien Stichting FOM niet binnen vijf dagen schriftelijk op de hoogte wordt gebracht van de overmachtsituatie. 15 Voorschot 15.1 Indien Stichting FOM en Leverancier overeenkomen dat een betaling wordt verricht voor zaken dan wel diensten die nog niet zijn geleverd, dan verstrekt Leverancier een bankgarantie aan Stichting FOM of een andere vorm van zekerheid, ter waarde van het betaalde bedrag. Stichting FOM dient schriftelijk in te stemmen met de hiervoor bedoelde bankgarantie of andere vorm van zekerheid Indien Leverancier tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst ter zake waarvan een voorschot is betaald door Stichting FOM, is Leverancier de wettelijke rente over het voorschot verschuldigd voor de periode dat de tekortkoming voortduurt. 16 Boete 16.1 Indien Leverancier niet binnen de overeengekomen termijn de producten heeft geleverd dan wel de betreffende diensten heeft verricht, is Leverancier aan Stichting FOM een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 0.1% van de prijs zoals overeengekomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van deze Voorwaarden, voor elke dag gedurende de tijd dat de tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 10% daarvan De boete komt Stichting FOM toe, onverminderd alle andere rechten of vorderingen, waaronder het recht van Stichting FOM om nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. 7

8 17 Intellectueel eigendom 17.1 Leverancier verleent aan Stichting FOM een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, die zijn en/of zullen ontstaan in verband met en/of voortvloeien uit de door Leverancier aan Stichting FOM geleverde producten dan wel diensten Werken, voortbrengselen en/of gegevens, waaronder maar niet beperkt tot modellen, monsters, afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, schema s handleidingen en software, door Stichting FOM verschaft en/of getoond in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, zullen door Leverancier niet worden gebruikt voor enig ander doel dan de uitvoering van de Overeenkomst. De rechten op deze werken, voortbrengselen en gegevens, waaronder intellectuele eigendomsrechten, blijven berusten bij Stichting FOM Leverancier verplicht zich ertoe om de van Stichting FOM ontvangen werken, voortbrengselen en gegevens op elk verzoek van Stichting FOM onverwijld aan Stichting FOM te retourneren en daarvan geen kopieën zal achterhouden. 18 Vertrouwelijkheid en geheimhouding 18.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van al hetgeen hen bij de uitoefening van de Overeenkomst ter kennis komt en dat door partijen als vertrouwelijk is gekwalificeerd of waarvan partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs behoren te onderkennen Vertrouwelijke informatie afkomstig van Stichting FOM die Leverancier tijdens de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt, blijft de exclusieve eigendom van Stichting FOM. Deze informatie mag op geen enkele wijze openbaar worden gemaakt, aan een derde worden verstrekt of voor een ander doel worden gebruikt dan de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij Stichting FOM voorafgaand hiervoor uitdrukkelijk haar schriftelijke toestemming heeft gegeven Leverancier zal geen informatie openbaar maken waaruit zijn relatie met Stichting FOM blijkt tenzij Stichting FOM de hiervoor in artikel 18.2 voorafgaande schriftelijk toestemming heeft verleend. 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 19.1 Op alle overeenkomsten met Stichting FOM is uitsluitend Nederlands recht van toepassing De rechtbank Midden-Nederland is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen Stichting FOM en Leverancier, met dien verstande dat Stichting FOM gerechtigd is om Leverancier ook te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter In afwijking van het tweede lid van dit artikel kan Stichting FOM er eenzijdig voor kiezen om een geschil eerst ter arbitrage voor te leggen. 8

9 GENERAL CONDITIONS OF PURCHASE AND PAYMENT OF THE FOUNDATION FOR FUNDAMENTAL RESEARCH ON MATTER 1 Definitions 1.1 Supplier: supplier of products and/or services to the FOM Foundation. 1.2 FOM Foundation: Foundation for Fundamental Research on Matter and the research institutes forming part of the Foundation, which are the FOM institute AMOLF, the FOM institute DIFFER and FOM institute Nikhef as well as the research center ARCNL. 1.3 Terms and Conditions: these General Terms and Conditions of Purchase, Payment and Delivery. 2 Applicability of these General Terms and Conditions 2.1 These Terms and Conditions shall apply to all offers made by Suppliers and to all agreements between the FOM Foundation and Suppliers, unless specifically otherwise agreed in writing. 2.2 To all offers and agreements these General Terms and Conditions shall apply exclusively. Applicability of any general terms and conditions (of sale) invoked by the Supplier is explicitly rejected. 2.3 Additions to or deviations from these General Terms and Conditions shall bind the FOM Foundation only when specifically agreed in writing. No rights can be derived from this with respect to future agreements. 2.4 If any provision of these General Terms and Conditions is found to be void or is declared void, the agreement concluded between the FOM Foundation and the Customer will continue to apply to the extent possible. The Parties will then enter into discussions about drawing up an alternative provision, which approaches the meaning of the original provision as much as possible. 2.5 These General Terms and Conditions are available in Dutch and in English. In case of inherent consistency or differences of interpretation of the Dutch and the English General Terms and Conditions, the Dutch General Terms and Conditions shall prevail. 3 Agreement 3.1 A purchase order from the FOM Foundation to the Supplier shall be considered to be an offer from the FOM Foundation to purchase products or services. Then an Agreement will be concluded between the Parties, the moment the Supplier returns an order confirmation to the FOM Foundation or whichever occurs first, when the Supplier commences the work to execute the purchase order from the FOM Foundation. 3.2 Unless the offer states a different period, an offer from the Supplier is irrevocable for a period of 30 days after the offer has reached the FOM Foundation. 3.3 The FOM Foundation has the right to demand a change in the products to be supplied or the services to be performed. 3.4 If a change in the products to be supplied or the services to be performed in the opinion of the Supplier has consequences for the agreed price and/or 9

10 delivery period, the Supplier shall inform the FOM Foundation hereof in writing before the change is implemented. 3.5 If the consequences for the agreed price and/or delivery period, in the opinion of the FOM Foundation are unreasonable compared to the nature and extent of the change, the FOM Foundation has the right to cancel the order, free of charge, with respect to the change or to terminate the Agreement, without the Parties being liable for compensation in respect of this termination. 3.6 If the FOM Foundation has placed an order specifically for a contract of its Customer, the FOM Foundation has the right, in case the contract is terminated by its Customer, to cancel the order. 3.7 The Customer is not entitled to transfer its rights and obligations arising from the Agreement to third parties without the prior written consent of the FOM Foundation. 4 Prices 4.1 Unless stated otherwise in writing, the prices quoted by the Supplier are fixed, excluding turnover tax (VAT) and are indicated in Euros. 4.2 The prices quoted by the Supplier are including the cost of packaging and transport as described in article 5.4 of these General Terms and Conditions as well as the costs related to and/or arising from the use and application of intellectual property rights. 4.3 The FOM Foundation has the right to verify invoices for contracts of which the prices are, in whole or in part, determined on the basis of actual costs, or to have these verified. The Supplier shall provide all requested assistance for this purpose. 5 Delivery of products 5.1 Unless specifically otherwise agreed in writing, delivery of products will be made to the warehouse/company of the FOM Foundation. 5.2 If the FOM Foundation is unable to take delivery of the products at the agreed time, the Supplier shall postpone delivery, free of charge, at the request of the FOM Foundation, for a reasonable period of time to be determined by the FOM Foundation. 5.3 Partial deliveries are not allowed except with prior written permission from the FOM Foundation. 5.4 The method of shipment, transport and packaging shall be in accordance with the agreed requirements of the FOM Foundation. If the FOM Foundation has not informed the Supplier in advance of its relevant requirements, the Supplier shall inquire about these requirements in a timely fashion. 5.5 The Supplier does not have the right to suspend its delivery obligation in case the Supplier fails to perform (one of) its obligations. 10

11 6 Performance of services 6.1 The services shall be performed in the manner and time period as stipulated in the agreement and in accordance with high standards and the latest scientific and technical knowledge. 6.2 Without the prior written consent of the FOM Foundation, the Supplier does not have the right to transfer the performance of services, in whole or in part, to third parties. 6.3 The Supplier does not have the right to suspend the performance of services in case the Supplier fails to perform (one of) its obligations. 7 Inspecting products and services 7.1 The FOM Foundation has the right to inspect the products delivered or the results of services performed, within a period of 14 days after delivery and/or completion respectively. The FOM Foundation may choose to have the products or the results of the services performed inspected by third parties. 7.2 The FOM Foundation only has the right to reject products delivered or the results of services performed if they are not in accordance with the requirements and specifications stipulated in the Agreement or if imperfections are found in the materials or workmanship. 7.3 If and insofar as the products delivered or the results of the services performed are rejected, the Supplier shall be informed in writing by the FOM Foundation about the rejection. 7.4 Rejected products shall be stored or returned by the FOM Foundation at the expense and risk of the Supplier. 7.5 It can be agreed in writing that the inspection will take place at the location of the Supplier. The Supplier shall provide a suitable space for the inspection and (if necessary) also provide the necessary personnel and materials. The Supplier shall inform the FOM Foundation in writing when the products are ready for inspection. 7.6 In case of rejection, the Supplier shall credit the contract amount already paid or invoiced directly to the FOM Foundation and the Agreement will be deemed to have not been concluded. This is without prejudice to the right of the FOM Foundation to repair or replacement as stated in article 10.4 and 10.5 or the right to claim damages. 8 Delivery period 8.1 The Supplier shall strictly observe the agreed delivery periods with respect to the products to be delivered and the services to be performed. If these periods are exceeded, without this being accepted in advance by the FOM Foundation, the FOM Foundation has the right to terminate the Agreement without further notice of default, in whole or in part, without prejudice to its other rights visa-vis the Supplier. 11

12 9 Payment 9.1 Payment shall be made within 30 days of the receipt of the properly addressed and complete invoice and after approval of the products delivered or the services performed. 9.2 The FOM Foundation has the right to offset the sums it owes against the sums the Supplier owes the Foundation on whatever grounds. 9.3 In the event of liquidation, insolvency, suspension of payments or (partial) attachment of the assets of the Supplier, all obligations of the Supplier will be immediately due and payable. 9.4 If it has been agreed that payment of the services performed is made on the basis of actual costs, the Supplier shall invoice and specify the invoices in any form further indicated by the FOM Foundation. The Supplier specifies in the invoice the number and the dates of the days and hours actually and necessarily spent whereby the Supplier gives a brief description of the work performed. 10 Warranty 10.1 The Supplier warrants that the products delivered are in accordance with, and will perform in accordance with, their specifications and purpose, for a period of 12 months, after having been put into operational service by the FOM Foundation, which in any case, but not exclusively, means that the products delivered are in accordance with the approved samples, have been manufactured to a high standard, according to the latest scientific and technical knowledge and are free of design, construction and manufacturing defects and defects in the material If the products are resold to a third party by the FOM Foundation, the Supplier warrants that the products delivered, for a period of 12 months after having been put into operational service by the customer of the FOM Foundation, are in accordance with, and will operate in accordance with, the requirements as referred to in article The Supplier warrants that the services will be performed to the best of its ability and knowledge, in a professional manner and uninterrupted and are suitable for the purpose for which the Agreement has been concluded, all in accordance with the latest scientific and technical knowledge If a product delivered does not comply with the Agreement, the FOM Foundation is entitled to repair or replacement of the product delivered. A warranty period of 12 months shall apply to repair work and replaced products after repair or replacement has been completed. Even when the FOM Foundation has moved products outside of the Netherlands, the costs of repair or replacement shall be for the account of the Supplier If the result of the service performed does not comply with the Agreement, the FOM Foundation is entitled to repair work. A warranty period of 12 months shall apply to this repair work after repair has been completed. The repair costs shall be for the account of the Supplier. 12

13 10.6 The Supplier warrants that the items delivered by the Supplier are complete and ready for use, on the understanding that all parts, auxiliary materials, accessories, tools, spare parts and user manuals required for the purpose indicated by the FOM Foundation, are delivered along with the item The Supplier warrants that the products delivered by the Supplier comply with, and that all services performed are in accordance with, all applicable (legal) requirements without the need for the FOM Foundation to investigate this The Supplier warrants that the products delivered by the Supplier or the (results of) services performed do not violate any intellectual property rights of third parties and that the use of the products delivered or the results of the services provided by the FOM Foundation is not otherwise unlawful towards third parties. The Supplier indemnifies the FOM Foundation against all (legal) actions from third parties, including the consequential damage and costs, regarding such a violation and/or unlawful act If the FOM Foundation reasonably may assume that the Supplier will not fulfil its warranty obligations, the FOM Foundation has the right to have third parties carry out the repair or replacement for the account of the Supplier. This does not release the Supplier from its obligations arising from the Agreement. 11 Liability 11.1 The Supplier shall be liable vis-a-vis the FOM Foundation for any damage, both direct and indirect, incurred or to be incurred by the FOM Foundation, arising from or related to an unlawful act committed by the Supplier against the FOM Foundation or an attributable failure to fulfil any (contractual) obligations of the Supplier vis-a-vis the FOM Foundation The FOM Foundation is not liable for damage incurred on the part of the Supplier, unless the damage is the result of an intentional act or omission or wilful recklessness on the part of the management of the FOM Foundation The Supplier shall indemnify the FOM Foundation against all (legal) actions from third parties with respect to the damage incurred, or to be incurred, by these third parties which in any manner arise from or relate to an unlawful act committed by the Supplier against these third parties or an attributable failure to fulfil any (contractual) obligation of the Supplier vis-a-vis these third parties. 12 Transfer of ownership and risk 12.1 The ownership of the products delivered will be transferred to the FOM Foundation upon delivery The Supplier bears the risk of the products until the FOM Foundation has taken receipt of the products purchased and these products have been accepted by the FOM Foundation. This does not affect the right of the FOM Foundation to reject the products delivered in accordance with article 7 of these General Terms and Conditions. 13

14 12.3 Items owned by the FOM Foundation, which have been given on loan by the FOM Foundation to the Supplier for the purpose of the contract shall be managed by the Supplier at the expense and risk of the Supplier and be kept in good condition until the moment of return to the FOM Foundation. These items in any case shall not be used for purposes other than for which they were provided within the context of the Agreement The ownership of the works, products and data made available to the Supplier by the FOM Foundation, including but not limited to models, samples, pictures, drawings, measurements, weights, schedules, manuals and software, remains vested in the FOM Foundation. Insofar as there are intellectual property rights of the FOM Foundation on works, products and/or data made available or shown by the FOM Foundation to the Supplier, including but not limited to copyrights, trademark rights, design rights, patents and database rights, these rights shall remain vested in the FOM Foundation. 13 Notice of termination and termination of the Agreement 13.1 In the event that the Supplier fails to fulfil an enforceable obligation, or there is a well-founded fear that this might happen, The FOM Foundation has the right to suspend further performance of the Agreement, or to terminate the Agreement, all without prejudice to the right of the FOM Foundation to claim damages Unless otherwise agreed in writing, the FOM Foundation may terminate the Agreement at any time by giving written notice of termination to the Supplier. In such a case, settlement will take place between the FOM Foundation and the Supplier, based on (i) the products delivered or the services performed by the Supplier for the performance of the Agreement, (ii) costs reasonably incurred and (iii) obligations already assumed for the future within the context of the performance of the Agreement. There will not be any settlement between the FOM Foundation and the Supplier as a result of any loss of sales of the Supplier. 14 Force majeure 14.1 In the event of force majeure on the part of a Party, the performance of the Agreement will be wholly or partially suspended for the duration of the period of force majeure, without either Party being liable to pay the other Party any damages If the period of force majeure lasts longer than three months, the other Party has the right to terminate the Agreement by means of a written notice with immediate effect and without court intervention Force majeure on the part of the Supplier does not include in any case: staff shortage, strikes, illness of personnel, raw materials shortages, transport problems, late delivery or unsuitability of goods required for the performance of the work to be carried out by the Supplier, liquidity problems or solvency problems or failure of third parties engaged by the Supplier. 14

15 14.4 The Supplier will lose the right to invoke force majeure if the FOM Foundation is not informed in writing of the force majeure situation within a period of five days. 15 Advance payment 15.1 If the FOM Foundation and the Supplier agree that a payment will be made for items or services not yet delivered, the Supplier shall provide the FOM Foundation with a bank guaranty or another form of security, to the value of the amount paid. The FOM Foundation must agree in writing with the abovementioned bank guarantee or any other form of security If the Supplier fails to perform its obligations under the Agreement in respect of which an advance payment has been made by the FOM Foundation, the Supplier shall pay the statutory interest on the advance for the period in which the failure continues. 16 Penalties 16.1 If the Supplier fails to deliver the products or has not performed the relevant services within the agreed period, the Supplier shall pay the FOM Foundation an immediately payable penalty of 0.1% of the price as agreed with due observance of the provisions of article 4 of these General Terms and Conditions, for every day during the period that the failure continues, up to a maximum of 10% thereof The penalty shall accrue to the FOM Foundation, without prejudice to all rights or claims, including the right of the FOM Foundation to claim performance of the Agreement and/or to claim damages. 17 Intellectual property rights 17.1 The Supplier grants the FOM Foundation a nonexclusive user right with respect to intellectual property rights that are and/or will arise in relation to and/or result from the products or services delivered by the Supplier to the FOM Foundation Works, products and/or data, including but not limited to models, samples, pictures, drawings, measurements, weights, schedules, manuals and software, provided and/or shown by the FOM Foundation within the context of the performance of the Agreement will not be used by the Supplier for any purpose other than the performance of the Agreement. The rights to these works, products and data, including intellectual property rights, will remain vested in the FOM Foundation The Supplier undertakes to forthwith return to the FOM Foundation the works, products and data received from the FOM Foundation, on any request from the FOM Foundation and to not withhold any copies. 18 Confidentiality and secrecy 18.1 The Parties undertake to maintain confidentiality regarding everything they have become aware of in the performance of the Agreement and that has been 15

16 qualified by the Parties as confidential or of which the Parties should reasonably have recognized the confidential nature Confidential information from the FOM Foundation the Supplier has become aware of in the performance of the Agreement, remains the exclusive property of the FOM Foundation. This information may not in any manner be made public, be provided to a third party or be used for a purpose other than the performance of the Agreement, unless the FOM Foundation has given its express written permission in advance The Supplier shall not disclose any information evidencing of its relationship with the FOM Foundation, unless the FOM Foundation has given its prior written permission referred to above in article Applicable law and competent court 19.1 Any agreements concluded with the FOM Foundation shall be exclusively governed by Dutch law The Midden-Nederland District Court shall have exclusive jurisdiction to settle any disputes between the FOM Foundation and the Supplier, on the understanding that the FOM Foundation also has the right to summon the Supplier to appear before the court competent according to the law In derogation of the second paragraph of this article, the FOM Foundation may unilaterally choose to first submit a dispute to arbitration. 16

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van de tot de Nauta Group behorende besloten vennootschappen Nauta B.V. en Nauta Security Storage B.V., gevestigd te Barneveld, gedeponeerd op 2 juni 2009 bij de rechtbank Arnhem

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 1 De prijzen kunnen gebaseerd zijn op de koers van een buitenlandse munteenheid. Deze wordt, indien van toepassing, vermeld op de offerte. De definitieve prijs

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V.

Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V. Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: Farmusol: Farmusol B.V. gevestigd te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online

Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tot het verlenen van juridische bijstand of advies die natuurlijke- of rechtspersonen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op verkoop en levering producten 1 juni 2013

Algemene voorwaarden van toepassing op verkoop en levering producten 1 juni 2013 drievrienden Algemene voorwaarden van toepassing op verkoop en levering producten 1 juni 2013 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Video4commerce B.V. - SEE BELOW FOR ENGLISH

Algemene voorwaarden Video4commerce B.V. - SEE BELOW FOR ENGLISH Algemene voorwaarden Video4commerce B.V. - SEE BELOW FOR ENGLISH Artikel 1. Definities Onder wederpartij Video4commerce B.V. wordt verstaan : De onderneming Video4commerce B.V. waarmee de individuele overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden van Dishman Netherlands B.V./Uitgave 2012/Nederlands*

Algemene Inkoopvoorwaarden van Dishman Netherlands B.V./Uitgave 2012/Nederlands* Algemene Inkoopvoorwaarden van /Uitgave 2012/Nederlands* 1. Toepasselijkheid 1.1 Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen zijn deze Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Wijzigingen in eenmaal verstrekte opdracht c.q. order dienen schriftelijk te geschieden.

Wijzigingen in eenmaal verstrekte opdracht c.q. order dienen schriftelijk te geschieden. Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EWS Equipment for Watertreatement Systems International B.V. (KvK-nummer 16073376) Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

1.1 Verhuurder verhuurt aan huurder die in huur aanneemt de zelfstandige woonruimte, gelegen aan,,.

1.1 Verhuurder verhuurt aan huurder die in huur aanneemt de zelfstandige woonruimte, gelegen aan,,. Huurovereenkomst Ondergetekenden Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder verhuurder, en Contact-nummer Naam Geboortedatum BSN-nummer verder huurder, komen het volgende overeen 1. Huur en verhuur, het

Nadere informatie

INKOOPVOORWAARDEN. Artikel 1. Definities

INKOOPVOORWAARDEN. Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: opdrachtgever; Wolfs Verlichting BV, gebruiker van deze Inkoopvoorwaarden;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: 12enter China* Zwolle, 7 oktober 2009 Puntkroos 61 8043 NV Zwolle hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

Algemene Voorwaarden. 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging Algemene Voorwaarden 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming,

Nadere informatie

GENERAL CONDITIONS OF SALE / ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN / CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

GENERAL CONDITIONS OF SALE / ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN / CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE GENERAL CONDITIONS OF SALE / ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN / CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE of the private company with limited liability Minnova B.V., having its registered office in Grootebroek, the Netherlands

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TailorTies is een handelsnaam van Trendfactory BV, Nieuw-Vennep, Nederland.

Algemene voorwaarden TailorTies is een handelsnaam van Trendfactory BV, Nieuw-Vennep, Nederland. Algemene voorwaarden TailorTies is een handelsnaam van Trendfactory BV, Nieuw-Vennep, Nederland. Toepasselijkheid. Art.1.1. Alle offertes vinden plaats onder de toepasselijk verklaring van deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. General Terms and Conditions. General Terms and Conditions. Algemene Voorwaarden. Hordijk, Kok, Laan & Wabeke

Algemene Voorwaarden. General Terms and Conditions. General Terms and Conditions. Algemene Voorwaarden. Hordijk, Kok, Laan & Wabeke General Terms and Conditions General Terms and Conditions Algemene Voorwaarden Hordijk, Kok, Laan & Wabeke Hordijk, Kok, Laan & Wabeke 1 Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

1. INTRODUCTION INLEIDING

1. INTRODUCTION INLEIDING GENERAL CONDITIONS WTT ALGEMENE VOORWAARDEN WTT 1. INTRODUCTION INLEIDING 1.1. These are the general conditions of internetnerd group B.V. ( INNG ) for the use of INNG s webtexttool ( WTT ) trough the

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

2.3 In het geval de Overeenkomst qua inhoud afwijkt van de inhoud van deze algemene inkoopvoorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

2.3 In het geval de Overeenkomst qua inhoud afwijkt van de inhoud van deze algemene inkoopvoorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst. Algemene inkoopvoorwaarden van Streekjuweel Streekproducten Groothandel B.V., verder te noemen Streekjuweel, gevestigd aan de Doetinchemseweg 59, (7007 CB) te Doetinchem, gedeponeerd bij de Rechtbank Oost-Nederland/

Nadere informatie

2.2 In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze inkoopvoorwaarden.

2.2 In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze inkoopvoorwaarden. INKOOPVOORWAARDEN MOUS Algemene inkoopvoorwaarden van Mous Pompenbouw Balk B.V. en Mous Pompsupport B.V. te Balk, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden. ALGEMEEN Artikel 1:

Nadere informatie

B4: Specific terms and conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten

B4: Specific terms and conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene voorwaarden Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING DEFION TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE DEFION

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING DEFION TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE DEFION Artikel 1.Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Defion, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING DELTA LLOYD FIXED INCOME UMBRELLA

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING DELTA LLOYD FIXED INCOME UMBRELLA BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING DELTA LLOYD FIXED INCOME UMBRELLA De ondergetekenden: Delta Lloyd Asset Management N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT

Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Artikel 13. Artikel 14. Artikel

Nadere informatie

General Terms and Conditions Warendorf

General Terms and Conditions Warendorf Description of the Warendorf partnership General Terms and Conditions Warendorf 1. Warendorf ('the Firm') is a partnership of private companies with limited liability. A list of partners will be provided

Nadere informatie

For the English version, please scroll down

For the English version, please scroll down For the English version, please scroll down Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Bell Dredging Pumps B.V., gevestigd te (1731 LR) Winkel, Winkelerzand 1A, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLISS4MEDIA B.V. ( BLISS )

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLISS4MEDIA B.V. ( BLISS ) ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLISS4MEDIA B.V. ( BLISS ) GENERAL TERMS & CONDITIONS OF BLISS4MEDIA B.V. ( BLISS ) GELDEND VANAF 1 AUGUSTUS 2013 APPLICABLE FROM AUGUST 1ST 2013 1. Toepassingsgebied Scope 1.1.

Nadere informatie

wonderwonder GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) 1/11

wonderwonder GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) 1/11 GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) ARTICLE 1 APPLICABILITY 1.1 these General Conditions shall apply to all offers, services and/or products from Wonderwonder B.V., and all agreements entered

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ AANSCHAF DVD/Blu-Ray

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ AANSCHAF DVD/Blu-Ray 1 Hartelijk dank voor uw aanschaf van de The Unknown Runner DVD/Blu-Ray (hierna: DVD/Blu-Ray) - A COW SAYS MOO, gevestigd te Amsterdam (KvK-nummer: 51670534). Indien u de DVD/Blu-Ray aanschaft zijn hierop

Nadere informatie

Catalogue Liquidation auction from bankruptcy. Joop Arts BV

Catalogue Liquidation auction from bankruptcy. Joop Arts BV Catalogue Liquidation auction from bankruptcy Joop Arts BV Goods are stored at Location RI. Pneus Zola Presoda Str. O. Guerrini n.4 Bologna Italy 1 The goods are for sale due to the bankruptcy of Joop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Terms of delivery and conditions

Terms of delivery and conditions Terms of delivery and conditions These General Terms and Conditions (hereinafter to be referred to as the General Terms and Conditions ) shall apply to all legal relationships between 1nspiring having

Nadere informatie

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl)

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

Handleiding Remote Engineer Portal

Handleiding Remote Engineer Portal Handleiding Remote Engineer Portal http://www.remoteengineer.eu/ Inhoudsopgave Blz. 1. Algemeen 3 2. RemoteEngineer webportal 4 3. Beschikbare opties 5 4. Inloggen 5 5. Gebruikers 6 6. Machine sjablonen

Nadere informatie

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Arrow ECS Nederland (Arrow)

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Arrow ECS Nederland (Arrow) Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Arrow ECS Nederland (Arrow) Artikel 1 Algemeen 1.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Arrow ECS Nederland, hierna te noemen Arrow, goederen en/of

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN NLB

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN NLB ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN NLB Algemene Inkoopvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie branchegroep Nederlandse Lifttechnische Bedrijven (NLB). Deze tekst geldt vanaf 22 juni 2010 en is onder

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27 57 (1998) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1999 Nr. 27 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zuid-Afrika

Nadere informatie

GMPZ herziening 2013 H7 Uitbestede werkzaamheden Pagina 1 van 6

GMPZ herziening 2013 H7 Uitbestede werkzaamheden Pagina 1 van 6 -Z Hoofdstuk 7 Uitbestede werkzaamheden Inleiding Voor het uitbesteden van de gehele bereiding of een onderdeel daarvan geldt de. De -principes van dit hoofdstuk zijn van toepassing op het uitbesteden

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

1.2. The Dutch law is applied on all relations between DeVi-Comfort and her customers.

1.2. The Dutch law is applied on all relations between DeVi-Comfort and her customers. TERMS OF DELIVERY DeVi-Comfort BV Version : 1.2 Valid from : May 2013 1. General Terms 1.1. These Terms of Delivery apply to all made offers by DeVi-Comfort and all closed agreements between DeVi-Comfort

Nadere informatie

B4: Specific Terms and Conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten

B4: Specific Terms and Conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene Voorwaarden Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West B.V.

Nadere informatie

1. INTRODUCTION INLEIDING

1. INTRODUCTION INLEIDING GENERAL CONDITIONS WTT ALGEMENE VOORWAARDEN WTT 1. INTRODUCTION INLEIDING 1.1. These are the general conditions of internetnerd group B.V. ( INNG ) for the use of INNG s webtexttool ( WTT ) trough the

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) 1. Begrippen 1.1 Onder Elcas wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Elcas

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Van: Dutch Team Distribution B.V., statutair gevestigd te Den Haag. Kantoorhoudende Elbe 8-10, 2491 BS Den Haag, hierna te noemen Dutch Team, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

FSW-VW-2X2 FSW-VW. Handleiding / Manual

FSW-VW-2X2 FSW-VW. Handleiding / Manual FSW-VW-2X2 FSW-VW Handleiding / Manual Rev. 1.0 17-03-2014 I Pakketinhoud / Content Accessoires Benodigde gereedschappen / Required Tools Montage / Assembling Onderhoud / Maintenance Veel Gestelde Vragen

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kaliber Europe

Algemene voorwaarden. Kaliber Europe Algemene voorwaarden Kaliber Europe Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer 32104291. 1. TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten waarbij wij als koper fungeren. 2.

Nadere informatie

B2: Specific terms and conditions applicable to Consultancy services. B2: Specifieke voorwaarden van toepassing op Consultancy diensten

B2: Specific terms and conditions applicable to Consultancy services. B2: Specifieke voorwaarden van toepassing op Consultancy diensten B2: Specifieke voorwaarden van toepassing op Consultancy diensten Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene voorwaarden Prowareness. Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ AANSCHAF T-SHIRT

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ AANSCHAF T-SHIRT 1 Hartelijk dank voor uw support! Dankzij uw donatie (hierna: Donatie) en/of de aanschaf van het The Unknown Runner T-Shirt (hierna: T-Shirt) helpt u ons - A COW SAYS MOO, gevestigd te Amsterdam (KvK-nummer:

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ENGLISH TRANSLATION PAGE 6 Platinum B.V., BREDA, Nederland

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ENGLISH TRANSLATION PAGE 6 Platinum B.V., BREDA, Nederland ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ENGLISH TRANSLATION PAGE 6 Platinum B.V., BREDA, Nederland Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

(hierna: Algemene Voorwaarden )

(hierna: Algemene Voorwaarden ) (hierna: Algemene Voorwaarden ) 1 1. Algemene Voorwaarden 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes, leveringen en overeenkomsten) tussen

Nadere informatie

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company:

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company: GENERAL CLAIM FORM ACE European Group Limited, attn. Claims Department, PO Box 8664, 3009 AR Rotterdam. Tel. +31 010 289 4150 Email: beneluxclaims@acegroup.com Important: - fill in all applicable questions

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

1. In the present general terms and conditions, the following terms are used in the sense given below, unless explicitly indicated otherwise.

1. In the present general terms and conditions, the following terms are used in the sense given below, unless explicitly indicated otherwise. GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE PROVISION OF SERVICES Molenaar&Partners BV Oranjelaan 109 3311 DK Dordrecht Netherlands Chamber of commerce nr. 24349604 Rotterdam, Netherlands Hereinafter to be referred

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers

Algemene voorwaarden Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers Algemene voorwaarden Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers 1. Algemeen 1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, hierna: algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO KENNEMERLAND

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO KENNEMERLAND ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO KENNEMERLAND Vastgesteld d.d. 1 juli 2016 Auteur mr A.I.B. van West Artikel 1: Definities Diensten: Leveringen: Opdrachtnemer: Overeenkomst: Partijen/Partij:

Nadere informatie

1.2. Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

1.2. Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever. METAALUNIEVOORWAARDEN 1 januari 2014 Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN,

Nadere informatie

Algemene en Advertentie*voorwaarden

Algemene en Advertentie*voorwaarden FenceWorks B.V. Bankrekeningnummer: IBAN NL87 INGB 000 6755474 Beatrixstraat 2 bic: INGBNL2A 2712 CK Zoetermeer BTWnr: NL-819660693-B01 Telefoon: +31 (0) 79-5000559 Kvknr: Rijnland 27322427 Website: www.fenceworks.nl

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

General terms and conditions of purchase of Achmea

General terms and conditions of purchase of Achmea General terms and conditions of purchase of Achmea October 2013 Index Chapter 1 General Conditions 3 Chapter 2 Support Facilities 9 Chapter 3 Marketing and Communication 9 Chapter 4 Secondment en Consultancy

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Autobedrijf Keurmerk B.V.

Algemene voorwaarden Autobedrijf Keurmerk B.V. Artikel 1. Algemeen Algemene voorwaarden Autobedrijf Keurmerk B.V. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst c.q aanbieding tussen Autobedrijf Keurmerk B.V. nader te noemen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96 53 (1970) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1989 Nr. 96 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland betreffende het internationale

Nadere informatie

a.in geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze inkoopvoorwaarden.

a.in geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze inkoopvoorwaarden. Artikel 1. Definities In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: * opdrachtgever: Multifill B.V., gebruiker van deze inkoopvoorwaar den; * leverancier:

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237 48 (1957) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 237 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken inzake het internationale

Nadere informatie

Algemene voorwaarden General terms and conditions [ENGLISH VERSION BELOW] versie 1.3

Algemene voorwaarden General terms and conditions [ENGLISH VERSION BELOW] versie 1.3 Algemene voorwaarden General terms and conditions [ENGLISH VERSION BELOW] versie 1.3 Vertaalbureau Urgent Vertalen is ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 55875858. In de onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

VRAGENLIJST ONTWERP DESIGN LAW TREATY

VRAGENLIJST ONTWERP DESIGN LAW TREATY VRAGENLIJST ONTWERP DESIGN LAW TREATY In de bijlage vindt u de ontwerpartikelen betreffende de Design Law Treaty (DLT), en het ontwerpprocedurereglement, in haar versie van december 2012. Het DLT heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bij Elektronica Specialisten zijn de volgende voorwaarden van kracht.

Algemene voorwaarden Bij Elektronica Specialisten zijn de volgende voorwaarden van kracht. Algemene voorwaarden Bij Elektronica Specialisten zijn de volgende voorwaarden van kracht. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Bij PC Bloemendaal zijn de volgende voorwaarden van kracht. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen PC Bloemendaal

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door:

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door: ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door: ZAGT & VAN ELK CONSULTANCY vof Florazoom 17 2719 HR Zoetermeer Verder te noemen ZVEC (These terms and conditions have been translated in English and is attached

Nadere informatie

For English see below. Algemene Voorwaarden

For English see below. Algemene Voorwaarden For English see below Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf

Nadere informatie

WATCHIT.NET. General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014

WATCHIT.NET. General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014 WATCHIT.NET General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014 Sportveldstraat 77a 4112 KK BEUSICHEM +31-345 - 760000 +31-345 - 473297 ABN AMRO NL39ABNA0642379351 ING Bank NL53 INGB 0004

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

KONINKLIJKE HANDELSBOND VOOR BOOMKWEKERIJ- EN BOLPRODUCTEN. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor boomkwekerijproducten voor Japan

KONINKLIJKE HANDELSBOND VOOR BOOMKWEKERIJ- EN BOLPRODUCTEN. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor boomkwekerijproducten voor Japan KONINKLIJKE HANDELSBOND VOOR BOOMKWEKERIJ- EN BOLPRODUCTEN Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor boomkwekerijproducten voor Japan Secretariaat: Postbus 170, NL-2180 AD Hillegom, Nederland Tel.:

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 1 januari 2005. Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden General terms and conditions R & W notariskantoor

Algemene voorwaarden General terms and conditions R & W notariskantoor R & W notariskantoor te Rotterdam Algemene Voorwaarden 1. De notaris is opdrachtnemer. De opdrachtgever is de cliënt: een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen, die de notaris opdracht geven tot

Nadere informatie

Algemene (verkoop & leverings)voorwaarden infostrait

Algemene (verkoop & leverings)voorwaarden infostrait Algemene (verkoop & leverings)voorwaarden ICT~Office Voorwaarden Op alle overeenkomsten en offertes van Services bv - dan wel, indien en voor zover van toepassing, bv en/of Products bv - zijn de ICT~Office

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF GOODS AND SERVICES

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF GOODS AND SERVICES GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF GOODS AND SERVICES These General Terms and Conditions (the GTC ) shall apply to the supply of goods and services to Luxottica Belgium NV (hereinafter LUXOTTICA

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2015 - General Terms 2015 v2.0

Algemene Voorwaarden 2015 - General Terms 2015 v2.0 1 DEFINITIES 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Sentia Diensten: de diensten die Sentia aan

Nadere informatie

Artikel 2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan De Boer Advies & Notariaat worden verstrekt.

Artikel 2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan De Boer Advies & Notariaat worden verstrekt. Algemene Voorwaarden De Boer Advies & Notariaat Artikel 1 1. De Boer Advies & Notariaat is een naar Nederlands recht opgerichte onderneming, in overeenstemming met alle Nederlandse en notariële wet- en

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie