Algemene Voorwaarden. General Terms and Conditions. General Terms and Conditions. Algemene Voorwaarden. Hordijk, Kok, Laan & Wabeke

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden. General Terms and Conditions. General Terms and Conditions. Algemene Voorwaarden. Hordijk, Kok, Laan & Wabeke"

Transcriptie

1 General Terms and Conditions General Terms and Conditions Algemene Voorwaarden Hordijk, Kok, Laan & Wabeke

2 Hordijk, Kok, Laan & Wabeke 1

3 Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 2. Opdrachtnemer: Hordijk, Kok, Laan & Wabeke. Artikel 2 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. 2. Voor zover voor de opdrachtnemer gedrags- en beroepsregels van toepassing zijn, maken deze deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren. Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. Artikel 4 Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. 2. In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal opdrachtgever de opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is. 3. Opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. 4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voorzover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. 5. Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd. 6. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever. Hordijk, Kok, Laan & Wabeke 2

4 Artikel 5 Uitvoering van de opdracht 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Hierbij worden de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht genomen. 2. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend, tenzij deze werkzaamheden vallen binnen de zorgplicht van opdrachtnemer. 3. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. Artikel 6 Geheimhouding 1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. 2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn. 3. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. 4. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen de verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen eventueel ingeschakelde derden. Artikel 7 Intellectuele eigendom 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voorzover deze uit de wet voortvloeien. 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer. Artikel 8 Honorarium 1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Hordijk, Kok, Laan & Wabeke 3

5 3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht. Artikel 9 Betaling 1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in gefactureerde valuta door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. 2. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 9.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. 5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag. Artikel 10 Reclames 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium. Hordijk, Kok, Laan & Wabeke 4

6 Artikel 11 Leveringstermijn 1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld. 2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. 3. De overeenkomst kan - tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is - door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 12 Opzegging 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld. Artikel 13 Aansprakelijkheid 1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium, gefactureerd voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar (in geval het gaat om een opdracht inzake de controle van een financiële verantwoording) respectievelijk over de laatste drie maanden (in geval het gaat om overige dienstverlening), tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. 2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer. Deze bepaling is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 393 Boek 2 BW. Artikel 14 Vervaltermijn Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Hordijk, Kok, Laan & Wabeke 5

7 Artikel 15 Conversie; strijdigheid met opdrachtbevestiging Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling voor wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden. Artikel 16 Toepasselijk recht en forumkeuze 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft. Hordijk, Kok, Laan & Wabeke 6

8 General Terms and Conditions Hordijk, Kok, Laan & Wabeke 7

9 General Terms and Conditions Article 1 General In these General Terms and Conditions, the following terms will have the meanings assigned below: 1. Client: the principal. 2. Service provider: Hordijk, Kok, Laan & Wabeke. Article 2 Scope 1. These General Terms and Conditions are applicable to all legal relationships between client and the service provider, save for amendments to these Terms and Conditions which have been explicitly confirmed in writing by both parties. 2. In case the code of conduct and professional rules are applicable, they form part of the contract. The client undertakes to respect at all times the obligations imposed thereby on the service provider. Article 3 Inception of contract 1. The contract will become effective upon receipt by the service provider of the confirmation of assignment duly signed by the service provider and the client. Confirmation is given on the basis of the information as supplied by the client to the service provider at that time. The confirmation is deemed to reflect the contract terms accurately and completely. 2. The parties are free to adduce evidence that the contract has been created in some other way. 3. The contract is entered into for an indefinite period, unless it is implicit in the content, nature or scope of the assignment that it is entered into for a finite period. Article 4 Provision of information by the client 1. The client will make available in good time, in the required form and in the required manner all information and documentation which the service provider considers necessary for the correct performance of the assignment. 2. In the case of assignments relating to the audit of financial statements, the client will bring to the service provider s attention all other information which is relevant to the performance or completion of the assignment. 3. The client will immediately inform the service provider on facts and circumstances which may be relevant for performing the assignment. 4. The client guarantees the accuracy, completeness and reliability of the information and documentation made available to the service provider, including information and documentation originating from third parties, except where precluded by the nature of the assignment. 5. The documentation supplied will be returned to the client if and to the extent that the client so requests. 6. Additional expenses and additional fees arising out of delay in the performance of the engagement due to failure to provide the information and documentation required or failure to provide it on time or in the proper form will be borne by the client. Hordijk, Kok, Laan & Wabeke 8

10 General Terms and Conditions Article 5 Performance of the assignment 1. The service provider will determine the way in which and the person by whom the assignment is to be performed. In this matter, the client s wishes will be taken into account as far as possible. 2. The service provider will obtain the client's consent before performing and charging the client for work which is additional to the scope of the assignment, except for activities necessary for exercising due professional care. 3. The client will only involve third parties in the performance of the assignment with the agreement of the service provider. Article 6 Confidentiality 1. Except where disclosure is required by law or professional duty, the service provider will maintain confidentiality with respect to third parties. 2. The service provider will not use information made available by the client for any purpose other than that for which it is provided, except where the service provider acts on his own behalf in disciplinary, civil or criminal proceedings to which such documents may be relevant. 3. The client will not, without the service provider s prior written consent, disclose the contents of reports or recommendations or other written or unwritten utterances by the service provider which have not been formulated or made with a view to conveying the information contained therein to third parties. The client will also ensure that third parties are not able to take cognisance of the contents as referred to in the preceding sentence. 4. The service provider and the client will impose the obligations under this article on third parties involved by them. Article 7 Intellectual property 1. To the extent that such rights are conferred by law, the service provider retains all rights to the intellectual property which he uses or has used in the performance of the client's assignment. 2. The client is expressly forbidden to duplicate, disclose or exploit such intellectual property, either directly or through the agency of a third party, including computer programs, system designs, procedures, recommendations, (model) contracts and other intellectual property of the service provider, in the widest sense of the term. 3. The client is not permitted to make available to third parties tools related to this intellectual property other than for obtaining a professional opinion concerning the activities of the service provider. Article 8 Fee 1. The service provider s fee is not dependent on the outcome of the assignment. 2. If there is any change in wages and/or prices after the inception of the contract but before completion of the assignment, the service provider will be entitled to vary the agreed rate accordingly, unless the client and the service provider have agreed otherwise. 3. The service provider s fee plus, where appropriate, advances paid to and invoices from third parties employed on the engagement will be invoiced to the client monthly, quarterly, annually or on completion of the work, unless the client and the service provider have agreed otherwise. Value Added Tax will be charged separately on all amounts payable by the client to the service provider. Hordijk, Kok, Laan & Wabeke 9

11 General Terms and Conditions Article 9 Payment 1. Payment will be made by the client, without deduction, discount or set-off, within the agreed periods, but in no event later than fourteen days after the invoice date. Payment will be made in currency invoiced by transfer to a bank account to be designated by the service provider. 2. If the client fails to pay within the period referred to in 9.1, the service provider will be entitled, after having presented the client with at least one reminder, without further notice of default or prejudice to the service provider s other rights, to charge the client with interest at the legal rate until the date of payment in full. 3. In case of liquidation, insolvency, attachment or suspension of payment of the client, the outstanding balances will become due and payable immediately. 4. The client will be liable for all judicial and extrajudicial collection costs reasonably incurred by the service provider as a consequence of the client's non-performance of his obligation to pay. 5. If warranted by the client's financial position or payment record, such at the service provider s sole discretion, the service provider will be entitled to require the client to immediately furnish (additional) security, in a form to be determined by the service provider. If the client fails to furnish the required security, the service provider will be entitled, without prejudice to his other rights, to suspend performance of the engagement at once, and all amounts payable by the client to the service provider in whatever regard will become due and payable immediately. 6. In the case of jointly given assignments, the clients will be jointly and severally liable for payment of the invoiced amount, to the extent that the work has been performed on behalf of the joint clients. Article 10 Complaints 1. Complaints concerning the work performed and/or the amount invoiced must be communicated in writing to the service provider within 30 days of the date of dispatch of the documents or information to which the client's complaint relates, or within 30 days of discovery of the deficiency where the client is able to demonstrate that he could not reasonably be expected to have discovered the deficiency at an earlier date. 2. Complaints as referred to in the first paragraph will not suspend the client's obligation to pay. 3. If the complaint is justified, the client will be given a choice of an adjustment to the invoiced fee, the fee-of-charge correction or re-execution of the rejected work or discontinuation of all or part of the engagement with a refund of a proportion of the fee already paid by the client. Article 11 Period allowed for completion 1. If the client is required to make an advance payment or to provide information and/or materials which are essential to the performance of the assignment, the period allowed for completion of the work will not commence until payment in full has been received or all the information and/or materials are supplied. 2. Dates by which work is to be completed will be regarded as deadlines only if this has been explicitly agreed. 3. Except in cases where it is beyond doubt that performance of the contract is no longer possible, the contract cannot be dissolved by the client on grounds of failure to complete the work on time, unless the service provider fails to perform the contract or fails to perform it in full within a reasonable period, of which the service Hordijk, Kok, Laan & Wabeke 10

12 General Terms and Conditions provider has been notified in writing after expiry of the agreed completion period. The contract may then be dissolved under Section 265 of Book 6 of the Netherlands Civil Code. Article 12 Termination 1. The client and the service provider may terminate the contract at any time. 2. Notice of termination must be communicated in writing to the other party. Article 13 Liability 1. The service provider will perform his work to the best of his ability, exercising the care expected of a professional. The service provider will not be liable for damages arising from any error due to the client providing incorrect or incomplete information. If the client is able to demonstrate that he has suffered damages as the result of an error on the part of the service provider which would have been avoided if the service provider had exercised due care, the service provider will be liable for such damages only up to a maximum of the amount of fee, invoiced for the assignment relating to the latest calendar year (in case of audit of the annual accounts) respectively relating to the last three months (in case of other services provided), except in cases of intent or gross negligence amounting to intent on the part of the service provider. 2. The client will indemnify the service provider against claims by third parties for damages arising as a consequence of the client providing the service provider with inaccurate or incomplete information, unless the client is able to demonstrate that the damages are not due to a culpable act or omission on the part of the client or unless the client is able to demonstrate that the damages are caused by intent or gross negligence on the part of the service provider. This provision is not applicable to assignments relating to the audit of annual accounts as referred to in Section 393 of Book 2 of the Netherlands Civil Code. Article 14 Limitation of claims Unless otherwise determined in these General Terms and Conditions, the client's rights of claim and other powers vis-à-vis the service provider in whatever regard in connection with the service provider s performance of the work will in any event be expired one year after the date on which the client became aware or may reasonably be expected to have become aware of the existence of such rights and powers. Article 15 Conversion; contradiction to engagement letter If, based on reasonableness and fairness, any article in these General Terms and Conditions can not be met, consequently a similar meaning will be applicable on which all parties can agree. In case of any contradiction of these General Terms and Conditions to the engagement letter, the engagement letter will prevail. Article 16 Applicable law and settlement of disputes 1. Netherlands law will be applicable to all contracts between the client and the service provider to which these General Terms and Conditions apply. 2. All disputes relating to contracts between the client and the service provider to which these General Terms and Conditions apply and which do not fall within the competence of the Sub-District Court will be brought before the competent court in the district in which the service provider is resident. Hordijk, Kok, Laan & Wabeke 11

13 Hordijk, Kok, Laan & Wabeke

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: 12enter China* Zwolle, 7 oktober 2009 Puntkroos 61 8043 NV Zwolle hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door:

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door: ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door: ZAGT & VAN ELK CONSULTANCY vof Florazoom 17 2719 HR Zoetermeer Verder te noemen ZVEC (These terms and conditions have been translated in English and is attached

Nadere informatie

1. In the present general terms and conditions, the following terms are used in the sense given below, unless explicitly indicated otherwise.

1. In the present general terms and conditions, the following terms are used in the sense given below, unless explicitly indicated otherwise. GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE PROVISION OF SERVICES Molenaar&Partners BV Oranjelaan 109 3311 DK Dordrecht Netherlands Chamber of commerce nr. 24349604 Rotterdam, Netherlands Hereinafter to be referred

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kaliber Europe

Algemene voorwaarden. Kaliber Europe Algemene voorwaarden Kaliber Europe Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

- Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd.

- Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd. Nederlands - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief (tenzij anders overeengekomen).

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het vertaalbureau verstaan: DEBEIJ TRANSLATIONS, gevestigd te 6165 BC Geleen, Kwartelstraat 3.

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het vertaalbureau verstaan: DEBEIJ TRANSLATIONS, gevestigd te 6165 BC Geleen, Kwartelstraat 3. Algemene Voorwaarden van DEBEIJ TRANSLATIONS Definitie In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het vertaalbureau verstaan: DEBEIJ TRANSLATIONS, gevestigd te 6165 BC Geleen, Kwartelstraat 3. Artikel 1

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden Miranda Mol Business Intelligence Algemene Voorwaarden Delftsestraatweg 18 2641 NB Pijnacker 06 34 34 57 44 Mirandamol313@gmail.com www.mmbi.nl Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) 1. Begrippen 1.1 Onder Elcas wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Elcas

Nadere informatie

wonderwonder GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) 1/11

wonderwonder GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) 1/11 GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) ARTICLE 1 APPLICABILITY 1.1 these General Conditions shall apply to all offers, services and/or products from Wonderwonder B.V., and all agreements entered

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT

Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Artikel 13. Artikel 14. Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN van toepassing op de opdrachten verleend aan Xerus B.V. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. General Terms and Conditions 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH. Parentix B.V.

Algemene voorwaarden. General Terms and Conditions 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH. Parentix B.V. Algemene voorwaarden General Terms and Conditions Parentix B.V. 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH Versie 2.1 - Nederlands / Version 2.1 - U.S. English i Inleiding / Introduction Nederlands Dit document bevat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

General Conditions (Translation* of the original Dutch text)

General Conditions (Translation* of the original Dutch text) Algemene Voorwaarden General Conditions (Translation* of the original Dutch text) De tekst van deze Algemene Bankvoorwaarden is op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging van Banken gedeponeerd onder

Nadere informatie

Inhoud / Contents. 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009. 9 General Banking Conditions 2009

Inhoud / Contents. 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009. 9 General Banking Conditions 2009 Algemene Bankvoorwaarden 2009 General Banking Conditions 2009 Inhoud / Contents 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009 9 General Banking Conditions 2009 3 4 Algemene Bankvoorwaarden 2009 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1 Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant.

Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant. j2 GLOBAL (NETHERLANDS) B.V. VOORWAARDEN KEEPITSAFE Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant. BEPAALDE DEFINITIES:

Nadere informatie

versie 09.2013 / version 09.2013 1 HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN CHAPTER I: LICENSE TERMS

versie 09.2013 / version 09.2013 1 HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN CHAPTER I: LICENSE TERMS Voorwaarden Today IT B.V. HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN Artikel 1 Definities De woorden die in deze Licentievoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis zoals aangegeven in artikel

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen onder nummer (02094399).

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen onder nummer (02094399). Algemene leveringsvoorwaarden Mediacaster BV. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen onder nummer (02094399). Artikel 1 DEFINITIES In deze algemene

Nadere informatie

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions AA_reversed_fullclrC.eps ABN AMRO reversed full-colour for coated paper Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden Click here for the Electronic Banking Conditions

Nadere informatie

NEDERLANDS ALGEMENE VOORWAARDEN NL EN. www.dekom.com Pagina 1. 1 Geldigheid en wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

NEDERLANDS ALGEMENE VOORWAARDEN NL EN. www.dekom.com Pagina 1. 1 Geldigheid en wijzigingen van de Algemene Voorwaarden NEDERLANDS ALGEME VOORWAARD 1 Geldigheid en wijzigingen van de Algemene Voorwaarden (1) Deze Algemene Voorwaarden regelen de tussen de klant en DEKOM BV, Minervum 7444-H, 4817 ZG BREDA (hierna DEKOM genoemd)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie Algemene Voorwaarden Pilatusdam Mens & Organisatie Pilatusdam Mens & Organisatie is een maatschap en houdt kantoor aan het Verbreepark 6a te (2731 BR) Benthuizen. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 1 De prijzen kunnen gebaseerd zijn op de koers van een buitenlandse munteenheid. Deze wordt, indien van toepassing, vermeld op de offerte. De definitieve prijs

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, nummer: 561.76.031. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, nummer: 561.76.031. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: Meervaardig Nieuwe Kazernelaan 2 D5 6711 JC Ede Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, nummer: 561.76.031. Algemene voorwaarden Meervaardig Artikelen van algemene aard en betekenis. Artikel

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: Algemene voorwaarden Artikelen van algemene aard en betekenis. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: A. Opdrachtnemer: Birsken als zijnde handelsnaam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: A. Opdrachtnemer: Baanconsult zijnde gevestigd en kantoor houdende te Eindhoven, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bedrijfsplan op bestelling gevestigd te Buitenpost (KvK 53461223)

Algemene voorwaarden Bedrijfsplan op bestelling gevestigd te Buitenpost (KvK 53461223) Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden Bedrijfsplan op bestelling gevestigd te Buitenpost (KvK 53461223) A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie