Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V."

Transcriptie

1 Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: Farmusol: Farmusol B.V. gevestigd te Arnhem, alsmede diens rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel; opdrachtnemer: de wederpartij van Farmusol; overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Farmusol en opdrachtnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst; levering: het één of meer zaken in bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen van opdrachtgever en eventuele installatie/montage van deze zaken; zaken: te leveren stoffelijke objecten. Artikel 2 Algemeen 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (offerte)aanvragen, aanbiedingen, overeenkomsten, opdrachten met betrekking tot levering van zaken en/of voor ons te verrichten diensten, waarbij de algemene voorwaarden van opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand worden gewezen. 2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden binden Farmusol slechts indien en voor zover deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk worden bevestigd. Artikel 3 Betaling 3.1 Betaling van de factuur, inclusief B.T.W., zal plaatsvinden binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur, goedkeuring van de zaken en de eventuele installatie/montage daarvan door Farmusol. 3.2 Farmusol is gerechtigd de betaling op te schorten indien zij een tekortkoming in de zaken en de eventuele installatie/montage daarvan constateert. 3.3 Farmusol heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met bedragen, die opdrachtnemer is verschuldigd aan Farmusol. 3.4 Betaling door Farmusol houdt op geen enkele wijze afstand van recht in. 1

2 Artikel 4 Levering en Leveringstermijn 4.1 Levering vindt plaats op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip. Indien geen plaats wordt overeengekomen, geldt als plaats van levering: Arnhem, ook indien desbetreffende zaken door of namens Farmusol worden afgehaald. 4.2 Het overeengekomen tijdstip van levering is van wezenlijke betekenis. Bij niet tijdige levering is opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 4.3 Opdrachtnemer dient dreigende levertijdoverschrijding onverwijld schriftelijk te melden aan Farmusol. Dit laat onverlet eventuele gevolgen van deze overschrijding ingevolge de overeenkomst of wettelijke bepalingen Farmusol heeft het recht de levering uit te stellen. Opdrachtnemer zal in dit geval de zaken deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren. 4.5 Farmusol houdt zich het recht voor niet overeengekomen deelleveringen voor rekening en risico van opdrachtnemer te retourneren. In geval niet overeengekomen hoeveelheden worden geleverd en de afwijking daarvan groter is dan in de branche gebruikelijk is, dan is Farmusol gerechtigd om het meerdere, en in geval van een tekort, de gehele levering, te weigeren danwel voor rekening en risico van opdrachtnemer te retourneren. Artikel 5 Verpakking en transport 5.1 Opdrachtnemer garandeert dat de nationale en internationale voorschriften ter zake van verpakking en vervoer door hem danwel door of namens opdrachtnemer ingeschakelde derden worden nageleverd en dat deze verpakking voldoet aan alle relevante wettelijke bepalingen/richtlijnen betreffende onder andere milieu, veiligheid en gezondheid. Het risico van laden en lossen komt voor rekening van opdrachtnemer. 5.2 Farmusol heeft te allen tijde het recht de (transport)verpakkingsmaterialen voor rekening van opdrachtnemer aan deze te retourneren. 5.3 Verwerking respectievelijk vernietiging van (transport)verpakkingsmaterialen is een verantwoordelijkheid van opdrachtnemer. Indien op verzoek van opdrachtnemer verpakkingsmaterialen worden verwerkt of vernietigd gebeurd dit voor rekening en risico van opdrachtnemer. 2

3 Artikel 6 Tekortkoming 6.1 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtnemer, danwel inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, zullen alle overeenkomsten met opdrachtnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Farmusol opdrachtnemer binnen een redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) meedeelt nakoming (een deel van) de betreffende overeenkomsten te verlangen, in welk geval Farmusol zonder ingebrekestelling gerechtigd is: a. betaling op te schorten totdat uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) voldoende zeker is gesteld; en/of b. al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer op te schorten; c. een en ander onverminderd andere rechten van Farmusol, onder welke overeenkomst met opdrachtnemer dan ook en zonder dat Farmusol tot enige schadevergoeding is gehouden. Artikel 7 Garantie 7.1 Opdrachtnemer garandeert, dat de zaken en de eventuele installatie/montage daarvan beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen. 7.2 Opdrachtnemer garandeert, dat de zaken geheel compleet en voor gebruik gereed zijn. Hij zorgt ervoor dat onder meer alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen, instructieboeken, tekeningen en specificaties, die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het door Farmusol schriftelijk aangegeven doel, worden meegeleverd, ook indien zij niet met name zijn genoemd. 7.3 Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde voldoet aan alle relevante wettelijke bepalingen betreffende onder andere kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid. 7.4 Indien Farmusol constateert dat het geleverde niet (geheel of gedeeltelijk) voldoet aan hetgeen opdrachtnemer conform de leden 1 tot en met 3 van dit artikel heeft gegarandeerd, is opdrachtnemer in verzuim, tenzij laatstgenoemde kan aantonen dat de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend. Artikel 8 Aansprakelijkheid 8.1 Naast de verplichting van opdrachtnemer tot nakoming van de in artikel 7 genoemde garantieverplichtingen, zal opdrachtnemer Farmusol volledig schadeloos stellen voor alle schade aan zaken of personen, die voor Farmusol, 3

4 haar personeel of haar afnemer of andere derden mochten ontstaan door handelingen van opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst. Farmusol is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst. 8.2 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die kan ontstaan in verband met de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Opdrachtnemer vrijwaart Farmusol tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van derden in enig verband staande met de uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. 8.3 Farmusol heeft het recht van opdrachtnemer te verlangen een verzekering af te sluiten ter afdekking van de risico s. Opdrachtnemer heeft op eerste verzoek van Farmusol de plicht inzage in de daartoe strekkende polis te geven. Artikel 9 Risico- en eigendomsovergang 9.1 De eigendom van zaken gaat over op Farmusol nadat deze zijn geleverd en zonodig gemonteerd respectievelijk geïnstalleerd. 9.2 In geval Farmusol aan opdrachtnemer materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen en specificaties ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van zijn verplichtingen, blijven deze eigendom van Farmusol. Opdrachtnemer zal deze bewaren afgescheiden van voorwerpen welke toebehoren aan opdrachtnemer of aan derden. Opdrachtnemer zal ze merken als eigendom van Farmusol. 9.3 Het risico van de zaken gaat over op Farmusol op het moment dat de levering en vervolgens de goedkeuring van de zaken overeenkomstig artikel 10 van deze voorwaarden hebben plaatsgevonden. Artikel 10 Keuring 10.1 Farmusol is gerechtigd te allen tijde zaken zowel tijdens de productie, bewerking en opslag als nalevering te (doen) inspecteren, en/of te (doen) keuren en/ of te (doen) beproeven Op eerste verzoek zal opdrachtnemer toegang verschaffen aan Farmusol of diens vertegenwoordiger tot de plaats van productie, bewerking of opslag. Opdrachtnemer zal kosteloos zijn medewerking verschaffen aan de inspectie, keuring en/of beproeving Indien een inspectie en/of keuring en/of beproeving zoals bedoelt in dit artikel door toedoen van opdrachtnemer niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden danwel indien een inspectie en/of keuring en/of beproeving moet 4

5 worden herhaald, komen de daaruit voor Farmusol voortvloeiende kosten voor rekening van opdrachtnemer In geval van afkeuring van de geleverde zaken, zal opdrachtnemer binnen vijf werkdagen zorgdragen voor herstel of vervanging van de geleverde zaken. Indien opdrachtnemer niet aan deze verplichting voldoet binnen de in dit artikel gestelde termijn, is Farmusol gerechtigde de benodigde zaken van een derde af te nemen, danwel zelf maatregelen te nemen of maatregelen door een derde te laten nemen voor rekening en risico van opdrachtnemer Indien opdrachtnemer niet binnen veertien dagen de afgekeurde geleverde zaken terug haalt, heeft Farmusol het recht de zaken aan opdrachtnemer voor diens rekening te retourneren. Artikel 11 Intellectuele- en industriële eigendomsrechten 11.1 Opdrachtnemer garandeert dat de levering of het gebruik, daaronder begrepen doorverkoop, van de door hem geleverde zaken of de verstrekking door hem van de overeengekomen diensten geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of ander (eigendoms)recht van een derde. Opdrachtnemer vrijwaart Farmusol voor aanspraken van derden ter zake Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van specifiek ten behoeve van Farmusol ontwikkelde producten, komen toe aan Farmusol. Indien in een voorkomend geval een intellectueel eigendomsrecht niet van rechtswege bij Farmusol ligt, maar hiertoe enige (overdrachts) handeling is vereist, zal opdrachtnemer op eerste verzoek van Farmusol alle benodigde actie ondernemen om te bewerkstelligen dat het intellectueel eigendomsrecht alsnog bij Farmusol komt te rusten In geval Farmusol in het kader van de nakoming van verplichtingen door opdrachtnemer zaken ter beschikking heeft gesteld die niet zijn bedoelt om te worden verwerkt in een door opdrachtnemer te leveren zaak, waarbij te denken valt aan bijvoorbeeld gereedschappen, tekeningen, specificaties, handboeken, monsters, software etc., heeft opdrachtnemer deze zaken in bruikleen van Farmusol en blijven zij eigendom van Farmusol. Artikel 12 Geheimhouding 12.1 De in het kader van de overeenkomst door de Farmusol aan opdrachtnemer verstrekte informatie en documentatie mogen door opdrachtnemer alleen worden gebruikt voor zover dat in het kader van de uitoefening van de overeenkomst noodzakelijk is. De informatie, documentatie en andere gegevens blijven in alle gevallen eigendom van Farmusol. 5

6 12.2 Opdrachtnemer is verplicht alle direct of indirect van de Farmusol verkregen informatie en gegevens vertrouwelijk te behandelen, ook na afloop van de overeenkomst. Opdrachtnemer zal deze informatie en gegevens niet aan derden openbaren anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe van Farmusol In geval van overtreding van hetgeen in de vorige leden is bepaald, heeft Farmusol het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden en verbeurt opdrachtnemer aan Farmusol een onmiddellijk opeisbare boete van 5.000,-- per overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en onverminderd enig ander aan Farmusol toekomend recht, waaronder het recht op volledige schadevergoeding. Artikel 13 Overdracht van verplichtingen 13.1 Opdrachtnemer kan een verplichting uit hoofde van de overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Farmusol overdragen aan een derde. Aan deze toestemming kunnen redelijke voorwaarden worden verbonden. Een door Farmusol gegeven toestemming ontslaat de opdrachtnemer niet van enige verplichting uit de met Farmusol gesloten overeenkomst In geval van overdracht aan een derde van (een gedeelte van) de verplichtingen uit de overeenkomst van opdrachtnemer is deze verplicht aan Farmusol te melden welke zekerheden zijn gesteld voor de afdracht van B.T.W., loonbelasting en sociale premies, die wettelijk zijn voorgeschreven voor werkgevers. Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen 14.1 Alle met Farmusol aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en, voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden. Buitenlandse wetgeving en verdragen zoals het Weens Koopverdrag worden uitgesloten Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen, die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht Indien partijen niet tot een oplossing komen of in spoedeisende gevallen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te Arnhem. 6

INKOOPVOORWAARDEN. Artikel 1. Definities

INKOOPVOORWAARDEN. Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: opdrachtgever; Wolfs Verlichting BV, gebruiker van deze Inkoopvoorwaarden;

Nadere informatie

2.2 In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze inkoopvoorwaarden.

2.2 In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze inkoopvoorwaarden. INKOOPVOORWAARDEN MOUS Algemene inkoopvoorwaarden van Mous Pompenbouw Balk B.V. en Mous Pompsupport B.V. te Balk, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden. ALGEMEEN Artikel 1:

Nadere informatie

a.in geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze inkoopvoorwaarden.

a.in geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze inkoopvoorwaarden. Artikel 1. Definities In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: * opdrachtgever: Multifill B.V., gebruiker van deze inkoopvoorwaar den; * leverancier:

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden VOF Van Kester Duijvesteijn, handelend onder Beyond Chrysant.

Inkoopvoorwaarden VOF Van Kester Duijvesteijn, handelend onder Beyond Chrysant. Inkoopvoorwaarden VOF Van Kester Duijvesteijn, handelend onder Beyond Chrysant. Artikel 1. Definities In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 1 Definities In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: opdrachtgever: Advanced Composite Caravans B.V., gebruiker van deze Inkoopvoorwaarden;

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden Alphyra Benelux BV handelend onder de naam Alphyra Benelux

Inkoopvoorwaarden Alphyra Benelux BV handelend onder de naam Alphyra Benelux Inkoopvoorwaarden Alphyra Benelux BV handelend onder de naam Alphyra Benelux Artikel 1. Definities a. Opdrachtgever: Alphyra Benelux BV handelend onder de naam Alphyra Benelux. b. Leverancier: de wederpartij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor inkoop van zaken door en levering van diensten aan Investranex

Algemene voorwaarden voor inkoop van zaken door en levering van diensten aan Investranex Algemene voorwaarden voor inkoop van zaken door en levering van diensten aan Investranex Artikel 1. Definities In deze Algemene voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden Speck Pompen Nederland B.V. te Zevenaar

Inkoopvoorwaarden Speck Pompen Nederland B.V. te Zevenaar Inkoopvoorwaarden Speck Pompen Nederland B.V. te Zevenaar Artikel 1: Definities. 1.1 In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: Opdrachtgever:

Nadere informatie

INKOOPVOORWAARDEN. Facturering en betaling Artikel 5

INKOOPVOORWAARDEN. Facturering en betaling Artikel 5 INKOOPVOORWAARDEN Definities Artilcel 1 In deze Inl^oopvoonA/aarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: opdrachtgever: Sabo Boxtel B.V., gevestigd te 5281 PK Boxtel

Nadere informatie

I nkoopvoorwaarden zijn te vergelijken met verkoopvoorwaarden.

I nkoopvoorwaarden zijn te vergelijken met verkoopvoorwaarden. 2.2.B.3.8 NEVI-Model Inkoopvoorwaarden Werkgroep NEVI NEVI is de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement te Leidschendam. I nkoopvoorwaarden zijn te vergelijken met verkoopvoorwaarden. In de regel

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN STICHTING OERKNAL.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN STICHTING OERKNAL. ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN STICHTING OERKNAL. Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, orders en overeenkomsten met betrekking

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Hulpmiddelen Centrum

Algemene Inkoopvoorwaarden Hulpmiddelen Centrum Algemene Inkoopvoorwaarden Hulpmiddelen Centrum 1 Inhoudsopgave Artikel Omschrijving Pagina Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Toepasselijkheid 3 Artikel 3. Totstandkoming van een overeenkomst 3 Artikel

Nadere informatie

In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Artikel 1. Definities In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: Eshuis: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN NLB

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN NLB ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN NLB Algemene Inkoopvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie branchegroep Nederlandse Lifttechnische Bedrijven (NLB). Deze tekst geldt vanaf 22 juni 2010 en is onder

Nadere informatie

In deze inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

In deze inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: INKOOPVOORWAARDEN PRIVA BV en PRIVA CLIMOAGRI BV 1 Definities In deze inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: Opdrachtgever: Priva BV en/of Priva

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden Algemene Inkoopvoorwaarden T&S Klimaattechniek bv Kuipersweg 16 3449 JA Woerden T +31 (0)348 422953 F +31 (0)348 422953 www.t-en-s.com info@t-en-s.com Rabobank 1363.60.696 Kvk 30167019 BTW NL813778104B01

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 1 januari 2005. Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Nova Fruit B.V. gevestigd te Oosteinde 5 te Barendrecht alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Nova Fruit B.V., heeft de navolgende

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN gevestigd te Rotterdam alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Columbus Exotics, heeft de navolgende Algemene Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden van toepassing op inkoop van zaken door en levering van diensten aan Van Straten of aan haar gelieerde vennootschappen

Voorwaarden van toepassing op inkoop van zaken door en levering van diensten aan Van Straten of aan haar gelieerde vennootschappen Voorwaarden van toepassing op inkoop van zaken door en levering van diensten aan Van Straten of aan haar gelieerde vennootschappen 1. Algemeen 1.1 Op alle aanbiedingen en alle opdrachten met betrekking

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN C.G. Timmermans & Zn. B.V. gevestigd te Veen alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen CGT, heeft de navolgende Algemene Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STEMMANN TECHNIK NEDERLAND B.V. (STN) Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden dd.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STEMMANN TECHNIK NEDERLAND B.V. (STN) Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden dd. Inkoopvoorwaarden ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STEMMANN TECHNIK NEDERLAND B.V. (STN) Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden dd. 07-06-2005 Artikel 1. Definities In deze inkoopvoorwaarden (hierna

Nadere informatie

Fresh Handling BV ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Fresh Handling BV ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Fresh Handling BV gevestigd te Oudezijds Kolk 5c te 1012 AL Amsterdam alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Fresh Handling BV,

Nadere informatie

1.3 Ook op offertes van de leverancier worden de onderhavige voorwaarden geacht van toepassing te zijn.

1.3 Ook op offertes van de leverancier worden de onderhavige voorwaarden geacht van toepassing te zijn. Algemene Inkoopvoorwaarden van UW Holding B.V., gevestigd te Utrecht (verder te noemen UW ). Deze voorwaarden gelden ook voor alle dochtervennootschappen van UW (in de zin van artikel 2:24a BW). 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 26 januari 2015. Artikel

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Vidomes januari 2015

Algemene voorwaarden Stichting Vidomes januari 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING VIDOMES Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd: Dienst: Levering: handelingen, waaronder ook handelingen

Nadere informatie

2.3 In het geval de Overeenkomst qua inhoud afwijkt van de inhoud van deze algemene inkoopvoorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

2.3 In het geval de Overeenkomst qua inhoud afwijkt van de inhoud van deze algemene inkoopvoorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst. Algemene inkoopvoorwaarden van Streekjuweel Streekproducten Groothandel B.V., verder te noemen Streekjuweel, gevestigd aan de Doetinchemseweg 59, (7007 CB) te Doetinchem, gedeponeerd bij de Rechtbank Oost-Nederland/

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden van Anker Amsterdam Spirits B.V., gevestigd te Amsterdam, en van aan haar gelieerde ondernemingen.

Algemene Inkoopvoorwaarden van Anker Amsterdam Spirits B.V., gevestigd te Amsterdam, en van aan haar gelieerde ondernemingen. Algemene Inkoopvoorwaarden van Anker Amsterdam Spirits B.V., gevestigd te Amsterdam, en van aan haar gelieerde ondernemingen. Artikel 1 - algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden Algemene inkoopvoorwaarden van Gemeente Lelystad Versie 2.5 12 Mei 2003 gemeente INHOUDSOPGAVE pag.nr. 1 DEFINITIES 3 2 OPDRACHTEN EN OVEREENKOMSTEN 3 3 TOEPASSELIJKHEID 3 4 AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden HRD Group voor zaken

Algemene Inkoopvoorwaarden HRD Group voor zaken Algemene voor zaken Artikel 1 - Definities De volgende definities zullen van toepassing zijn op deze Algemene Inkoopvoorwaarden: 1.1 HRD Group: devof HRD Group te Huis ter Heide. 1.2 Leverancier: de wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN BEUTE B.V.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN BEUTE B.V. ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN BEUTE B.V. Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden. 1.1.Deze algemene voorwaarden van Beute B.V. zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Beute B.V. en zijn

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUDSOPGAVE Artikelnr Onderwerp Pagina Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Toepasselijkheid... 2 Artikel 3 Offerte: Totstandkoming... 2 Artikel

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN INZAKE OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHTEN EN OVEREENKOMSTEN AANGAANDE DE AANNEMING VAN WERK TEN BEHOEVE VAN OPDRACHTGEVER

AANVULLENDE VOORWAARDEN INZAKE OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHTEN EN OVEREENKOMSTEN AANGAANDE DE AANNEMING VAN WERK TEN BEHOEVE VAN OPDRACHTGEVER INHOUDSOPGAVE ONDERWERP ARTIKEL Definities 1 Algemeen 2 Wijzigingen 3 Overdracht van verplichtingen 4 Prijs en prijsherziening 5 Facturering en betaling 6 Vooruitbetaling 7 Levertijd 8 Aflevering 9 Tekortkoming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden)

ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden) ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden) 1. Definities 1.1 Verkoper : Rubber Maalindustrie Limburg B.V. 1.2 Koper : de wederpartij van Verkoper 2. Totstandkoming

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden van SRO

Algemene inkoopvoorwaarden van SRO Algemene inkoopvoorwaarden van SRO 1. Definities Tenzij uit de context anders blijkt, hebben de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen de volgende betekenis: - SRO: N.V. SRO en/of (één van) haar zuster-

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden van producten

Algemene inkoopvoorwaarden van producten Algemene inkoopvoorwaarden van producten 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen en (aanvullende) overeenkomsten, waarbij IBK Groep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a)

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OPDRACHT

OVEREENKOMST TOT OPDRACHT OVEREENKOMST TOT OPDRACHT De ondergetekenden: 1 Delfin Interim Financials b.v. gevestigd aan Luchthavenweg 99a te Eindhoven, te dezer zake bevoegdelijk vertegenwoordigd door de heer M.J.M. Simons, Managing

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Kroket. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen.

Kroket. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen. DEFINITIES 1.1 Valuas terie is een handelsnaam van Valuas B.V.,

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BEDU : de afnemer: de overeenkomst: het geleverde: de besloten vennootschap BEDU POMPEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Innovam Groep Pagina 1 van 5, September 2009

Algemene Inkoopvoorwaarden Innovam Groep Pagina 1 van 5, September 2009 Pagina 1 van 5, September 2009 Artikel 1 Algemeen 1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanvragen van, offertes aan, opdrachten van en overeenkomsten met Stichting VAM, Opleidingsinstituut

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PETERS VAN DIJK VOF

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PETERS VAN DIJK VOF ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PETERS VAN DIJK VOF Artikel 1 DEFINITIES PETERS VAN DIJK VOF: PETERS VAN DIJK VOF, gebruiker van deze algemene voorwaarden; Wederpartij: de afnemer van zaken of diensten van PETERS

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

2.2 In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze inkoopvoorwaarden.

2.2 In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze inkoopvoorwaarden. INKOOPVOORWAARDEN (ONDER)AANNEMING/DIENSTEN MOUS Inkoopvoorwaarden met betrekking tot (onder)aanneming c.q. diensten, van Mous Pompenbouw Balk B.V. en Mous Pompsupport B.V. te Balk, gedeponeerd bij de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden OVET B.V. Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Wijzigingen

Algemene inkoopvoorwaarden OVET B.V. Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Wijzigingen Algemene inkoopvoorwaarden OVET B.V. Artikel 1. Definities In deze Algemene inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: opdrachtgever: OVET B.V., gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur 1. Definities 1.1 Holland Covers: Gebruiker van deze algemene voorwaarden Holland Covers Zeilmakerij B.V., gevestigd aan de Oude Kerkstraat

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden B&P Groep versie 1.2 2012 INKOOPVOORWAARDEN

Inkoopvoorwaarden B&P Groep versie 1.2 2012 INKOOPVOORWAARDEN Inkoopvoorwaarden B&P Groep versie 1.2 2012 INKOOPVOORWAARDEN Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Toepasselijkheid... 4 Artikel 3 Gelieerde Ondernemingen B&P Groep... 4 Artikel 4 - Inhoud

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST. tussen. Gemeente Leiden @@@@@@@

RAAMOVEREENKOMST. tussen. Gemeente Leiden @@@@@@@ Concept-Raamovereenkomst Bijlage Ga RAAMOVEREENKOMST tussen Gemeente Leiden en @@@@@@@ INHOUDSOPGAVE 1 Begrippen 2 Voorwerp van de raamovereenkomst 3 Samenwerking 4 Prijzen, tarieven, facturering en betalingen

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN ATTEMA B.V. GEVESTIGD TE GORINCHEM

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN ATTEMA B.V. GEVESTIGD TE GORINCHEM ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN ATTEMA B.V. GEVESTIGD TE GORINCHEM 1. PARTIJEN In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt onder opdrachtgever verstaan Attema B.V. te Gorinchem en onder opdrachtnemer degene

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden GBLT

Algemene Inkoopvoorwaarden GBLT Algemene Inkoopvoorwaarden GBLT Auteur: Fabiana Kwakkelaar Datum: februari 2014 Versie: 1.1 Status: definitief Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Wijzigingen Artikel 4. Totstandkoming

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Quality Contacts BV

Algemene Inkoopvoorwaarden Quality Contacts BV Algemene Inkoopvoorwaarden Quality Contacts BV Inhoudsopgave: Artikel 1 / Toepasselijkheid Algemene Inkoopvoorwaarden... 1 Artikel 2 / Aanbiedingen... 1 Artikel 3 / Algemene eisen aan de leverantie...

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND Artikel 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden van SMEPRO INTERNATIONAL B.V.

Algemene Inkoopvoorwaarden van SMEPRO INTERNATIONAL B.V. Algemene Inkoopvoorwaarden van SMEPRO INTERNATIONAL B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: SMEPRO : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Smepro

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Stichting Carmelcollege INKOOPVOORWAARDEN versie SCC 1.4 18 maart 2013 PAGINA 1 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In het navolgende wordt verstaan onder: - Diensten - De door Opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; ALGEMENE VOORWAARDEN KH LEGAL ADVICE BV 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft

Nadere informatie

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de Afnemer wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de Afnemer wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1 Verkoopvoorwaarden 1 Definities In deze algemene verkoopvoorwaarden, hierna aan te duiden als "Voorwaarden", wordt verstaan onder: "Wij"/"ons": "Afnemer : "Overeenkomst": Poortershaven Industriële Mineralen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Solo Documents

Algemene voorwaarden Solo Documents Algemene voorwaarden Solo Documents Artikel 1 Definities 1. Solo Documents: Solo Documents, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan P.C. Boutenstraat 91, 1822 KH te Alkmaar, ingeschreven

Nadere informatie

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap De Combinatie van Factoren, hierna: DCVF, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. Algemeen 1.1. Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN STICHTING ROC WEST-BRABANT

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN STICHTING ROC WEST-BRABANT ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN STICHTING ROC WEST-BRABANT Artikel 1: Definities In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De Stichting ROC West-Brabant, en/of één of meer van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave algemene voorwaarden IT-People Inhuur Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 9 Artikel 10 Definities Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand

ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand Artikel 1: begripsomschrijving Ideavelop B.V.: wederpartij: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Ideavelop B.V. op enigerlei

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ROVAL ALUMINIUM B.V.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ROVAL ALUMINIUM B.V. ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ROVAL ALUMINIUM B.V. Artikel 1: Definities 1. In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Roval: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Roval Aluminium

Nadere informatie

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten.

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. Algemene Voorwaarden: deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN CONTINED B.V.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN CONTINED B.V. ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN CONTINED B.V. Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem d.d. 21 oktober 2004 onder nr. 2004/56 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem d.d.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

1.2 Door het verstrekken van een opdracht of kopen van een dienst of product aanvaardt Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Door het verstrekken van een opdracht of kopen van een dienst of product aanvaardt Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN BUREAU BESPREEKBAAR Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten tot levering van diensten en producten door Bureau

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ZAKEN EN DIENSTEN SBS BROADCASTING B.V. 2015

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ZAKEN EN DIENSTEN SBS BROADCASTING B.V. 2015 Kijk voor meer informatie op: WWW.ADVERTERENBIJSBS.NL ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ZAKEN EN DIENSTEN SBS BROADCASTING B.V. 2015 1 Definities In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

gevestigd en kantoorhoudende te (7575 BX) Oldenzaal aan de Kleibultweg no. 94, gedeponeerd onder Kamer van Koophandel nummer 06075288.

gevestigd en kantoorhoudende te (7575 BX) Oldenzaal aan de Kleibultweg no. 94, gedeponeerd onder Kamer van Koophandel nummer 06075288. ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN PRÉ PAIN B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (7575 BX) Oldenzaal aan de Kleibultweg no. 94, gedeponeerd onder Kamer van Koophandel nummer 06075288. 1. ALGEMEEN/ORDERS EN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2011 SCOOP Coaching, Counseling & Training

Algemene voorwaarden 2011 SCOOP Coaching, Counseling & Training Algemene voorwaarden 2011 SCOOP Coaching, Counseling & Training Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Inkoop- en uitvoeringsvoorwaarden

Algemene Inkoop- en uitvoeringsvoorwaarden Gigant Vastgoedservice BV De Dijk 13 6028 RH GASTEL Tel: (049) 543 03 32 E-mail: info@gigantvs.nl KvK.nr.: 30212461 Utrecht BTW..: NL.8158.58.772.B01 Onderwerp : Algemene Inkoop- en uitvoeringsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VDL GROEP. De hierna met een hoofdletter geschreven begrippen hebben de volgende betekenis:

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VDL GROEP. De hierna met een hoofdletter geschreven begrippen hebben de volgende betekenis: ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VDL GROEP Artikel 1: Definities De hierna met een hoofdletter geschreven begrippen hebben de volgende betekenis: 1.1 Diensten: Door Leverancier voor Opdrachtgever te verrichten

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden van Roos+Bijl B.V.

Algemene inkoopvoorwaarden van Roos+Bijl B.V. Algemene inkoopvoorwaarden van Roos+Bijl B.V. Artikel 1 Algemeen 1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offerte aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten tussen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings)

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie