Jaarverslag bpfbouw.nl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. bpfbouw.nl"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 bpfbouw.nl

2

3 Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 H01 Algemeen pagina 4 H02 Voorwoord van het bestuur pagina 5 H03 Organisatie pagina 6 H04 Kerncijfers pagina 8 H05 Fondsactiviteiten in 2014 pagina 11 H06 Wijziging van statuten, reglementen en de verplichtstelling pagina 17 H07 Uitvoering van de regeling pagina 22 H08 Communicatie pagina 24 H09 Inspraak en klachten pagina 28 H10 Financiële opzet pagina 31 H11 Beheersing van de risico s pagina 42 H12 Beleggingsbeleid pagina 44 H13 Beleggingsresultaten pagina 48 H14 Rapport van de Raad van Toezicht pagina 63 H15 Oordeel van het Verantwoordingsorgaan pagina 68 Jaarrekening 2014 Geconsolideerde balans per 31 december 2014 pagina 72 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2014 pagina 73 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2014 pagina 74 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling pagina 75 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2014 pagina 82 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2014 pagina 101 Beheersing van de risico s pagina 107 Enkelvoudige balans per 31 december 2014 pagina 114 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2014 pagina 115 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2014 pagina 116 Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten over 2014 pagina 120 Overige gegevens Statutaire bestemming van het saldo van baten en lasten pagina 122 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant pagina 123 Actuariële verklaring pagina 128 Bijlage 01 Bestuursleden pagina 130 Bijlage 02 Bestuurlijke commissies pagina 133 Bijlage 03 Begrippen en afkortingen pagina 135 bpfbouw 3

4 Hoofdstuk 01 Algemeen Het fonds Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw) is opgericht door de organisaties van werkgevers en werknemers in de Bouwnijverheid. Vertegenwoordigers van deze organisaties vormen samen met vertegenwoordigers van pensioengerechtigden en onafhankelijke deskundigen het bestuur van het fonds. Het fonds is verantwoordelijk voor de efficiënte uitvoering van de pensioenovereenkomst zoals de sociale partners in de Bouwnijverheid die zijn overeengekomen, het financieel beheer van het fonds en het risicomanagement van het fonds. Bouwnijverheid De Bouwnijverheid bestaat voor bpfbouw uit de volgende sectoren: Bouwbedrijf Timmerindustrie Afbouw Natuursteenbedrijf Betonmortelindustrie Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven Baksteenindustrie (per 1 januari 2015) Het fonds heeft een sterke ambitie. Het stelt alles in het werk om werknemers en pensioengerechtigden in de Bouwnijverheid een solide pensioen te bieden. Sinds 2006 is de hoogte van het pensioen afhankelijk van het gemiddeld verdiende loon. Daarnaast bepaalt het fonds elk jaar of er toeslag wordt verleend. Solidariteit De pensioenregeling van bpfbouw is gebaseerd op een aantal solidariteitsbeginselen. Het premie percentage voor de middelloonregeling is daarvan een goed voorbeeld. Dit is namelijk voor iedere deelnemer even hoog. Het fonds maakt geen onderscheid tussen de omvang van een onderneming of het geslacht, de leeftijd of de gezondheid van de werknemer. Keuzevrijheid Alle deelnemers van het fonds bouwen op gelijke wijze hun pensioenaanspraken op. Zij hebben echter zelf in enige mate invloed op hoe ze deze aanspraken laten uitbetalen. En wanneer ze dat laten doen. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen uitruilen. Ook kunnen zij het pensioen eerder of later dan hun 67ste laten ingaan, wat op dit moment de reglementaire pensioenleeftijd is. En ze kunnen het pensioen in hoogte laten variëren. 4 jaarverslag 2014

5 Hoofdstuk 02 Voorwoord van het bestuur Voor u ligt het Jaarverslag 2014 van bpfbouw. Het bestuur legt hiermee verantwoording af over het gevoerde beleid en de resultaten hiervan in het afgelopen boekjaar. Het was opnieuw een jaar met vele ontwikkelingen. In dit jaarverslag leest u hoe het bestuur hierop heeft ingespeeld. BpfBOUW is er voor de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden en heeft als doel voor hen een goed pensioenresultaat te behalen. Het bestuur is verheugd dat de financiële positie van ons fonds in 2014 zich verder heeft verbeterd. Het bestendige beleid werpt zijn vruchten af. Zo heeft de bescherming tegen rentedaling bijgedragen aan een stabiele financiële positie van bpfbouw. BpfBOUW krijgt in 2015 te maken met verschillende onzekerheden en nieuwe ontwikkelingen. Zo zijn er veel factoren die van invloed zijn op de beleggingsrisico s en beleggings rendementen. Daarnaast geldt met ingang van 2015 een nieuw financieel toetsingskader. Het bestuur heeft in de besluit vorming rond de premievaststelling en toeslagverlening rekening gehouden met deze nieuwe regels. In 2014 zijn belangrijke stappen gezet in de verdere versterking van het bestuur. BpfBOUW heeft tijdig voldaan aan de nieuwe wettelijke eisen die hieraan worden gesteld. De deskundigheid van het paritaire bestuur is vergroot door het aantrekken van twee bestuursleden met specifieke expertise op de gebieden van vermogensbeheer en balansmanagement, en voor integraal risicomanagement en uitbesteding. Namens de pensioengerechtigden zijn drie nieuwe bestuurders benoemd. Het bestuur is verheugd alle vacatures te hebben vervuld. De taken en samenstelling van de Raad van Toezicht en het verantwoordingsorgaan zijn overeenkomstig wettelijke eisen aangepast. Het bestuur is blij met de grote betrokkenheid van deze organen bij het fonds. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het bestuur en vergroot het draagvlak bij de deel nemers en andere belanghebbenden. Vooruitblik De pensioensector is volop in beweging. Er worden terecht hoge eisen gesteld aan pensioen fondsen. Het voldoen aan de Code Pensioenfondsen is hiervan een voorbeeld. BpfBOUW is bezig verdere stappen te zetten om het integraal risicomanagement in te bedden in de organisatie. Het bestuur zal zich, gelet op de vele veranderingen die komen, in toenemende mate regievoerend opstellen in de uitbestedingscontracten met APG en met Bouwinvest. Op basis van een heldere opdracht en duidelijke kaders van sociale partners is het bestuur bezig met een nieuwe ALM-studie, die zal leiden tot een completer pensioencontract. BpfBOUW is nauw betrokken bij de dialoog over de toekomst van het pensioenstelsel. Het bestuur wil mee in verandering, maar houdt bij iedere verandering een evenwichtige belangenafweging als ankerpunt. De belanghebbenden bij het fonds hebben daar recht op en mogen het bestuur daarop blijven aanspreken. bpfbouw 5

6 Hoofdstuk 03 Organisatie BpfBOUW bestaat uit de volgende organen: het bestuur het verantwoordingsorgaan de Raad van Toezicht de beleggingsadviescommissie het bestuursbureau Het fonds heeft de volgende taken uitbesteed aan APG en Bouwinvest: de administratie het vermogensbeheer Bestuur Het bestuur van bpfbouw bestaat uit zes werkgeversbestuursleden, drie werknemers bestuursleden die de deel nemers vertegenwoordigen en drie werk nemersbestuursleden namens de pensioen gerechtigden. Het bestuur telt twee onafhankelijke deskundigen. Samenstelling van het bestuur ultimo 2014 Werkgeversbestuursleden Ing. H. de Pagter 1, voorzitter (Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven) Drs. L.C.A. Scheepens CPE, secretaris (Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven) Ing. H. Klein Poelhuis (Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven) G.F.M.B. Raessens MBA (Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven) Mr. drs. F.Th.M. Rohof CPL (NOA, de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven) J. Ruis (Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven) Werknemersbestuursleden namens de deelnemers Drs. M.B. van Veldhuizen, voorzitter (FNV Bouw) C. van der Veer 2, secretaris (FNV Bouw) A. van den Brink CPE (CNV Vakmensen) W.J. van Houwelingen CPE (FNV Bouw) A.A.J. Heijnen (FNV Bouw) 3 Werknemersbestuursleden namens pensioengerechtigden A.A.J. Heijnen Vacature 4 Vacature 5 Onafhankelijke deskundigen Drs. R.E. Hulshof RBA 6 Drs. J.B. Koomans AAG 7 Verantwoordingsorgaan Op grond van de wijziging van de Pensioenwet zijn op 1 juli 2014 de leden van de voormalige deelnemersraad en de leden van het voormalige verantwoordingsorgaan afgetreden. Er is per 1 juli 2014 een nieuw verantwoordingsorgaan in werking getreden, bestaande uit zes rechtstreeks gekozen vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden, vier vertegenwoordigers van de werknemers en vier vertegenwoordigers van de werkgevers, waarvan één zonder stemrecht. Het bestuur van bpfbouw legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de manier waarop dit is uitgevoerd. Jaarlijks geeft het verantwoordingsorgaan een oordeel over het handelen van het bestuur. Daarnaast adviseert het verantwoordingsorgaan het bestuur over zaken zoals het communicatiebeleid, het intern toezicht en het beloningsbeleid van het fonds. 1 De heer De Pagter is afgetreden op 1 januari 2015 en als werkgeversvoorzitter opgevolgd door de heer J. Ruis De heer C.A.J. Bastiaansen heeft per 3 maart 2015 de vacature ingevuld die is ontstaan door het vertrek van de heer De Pagter 2 De heer Van der Veer is afgetreden op 1 juli De heer Heijnen is afgetreden op 1 juli 2014 als werknemersbestuurslid namens de deelnemers en op dezelfde datum toegetreden als werknemersbestuurslid namens de pensioengerechtigden 4 De vacature is op 5 januari 2015 vervuld door mevrouw M.A. Blomberg 5 De vacature is op 1 januari 2015 vervuld door de heer L. Berke 6 De heer Hulshof is op 25 augustus 2014 toegetreden 7 De heer Koomans is op 1 juli 2014 toegetreden 6 jaarverslag 2014

7 8 De heer Bastiaansen is op 3 maart 2015 toegetreden tot het bestuur. In het verantwoordingsorgaan is hij opgevolgd door de heer J.A.H. Pustjens 9 De heer Buck is afgetreden op 1 januari 2015 Samenstelling van het verantwoordingsorgaan ultimo 2014 Werkgeversleden A.A. Boot Drs. Ing. C.A.J. Bastiaansen 8 J.J. Hoekman Werknemersleden H.L.Th.A.C. van Ekert L. Faro J.E. de Jong F.A.M. Sterks Leden namens pensioengerechtigden Th.A. Andriessen A. de Groot T.J.M. Meulemans L.J. Oomen J.S. Sens Ir. Tj. Visser Waarnemer: Mr. C.F. Woortman (waarnemend namens werkgevers) Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op het bestuur. De raad ziet toe op de besluitvormingsprocessen van het bestuur en de wijze waarop goed bestuur wordt gewaarborgd. De Raad van Toezicht heeft onder andere goedkeuringsrecht over de volgende besluiten van het bestuur: Jaarverslag en de jaarrekening Beleid over beloningen Liquidatie, fusie of splitsing van het fonds Profielschets voor de bestuursleden Samenstelling van de Raad van Toezicht ultimo 2014 Drs. A.A. Nagtegaal AAG, voorzitter Drs. E.R. Capitain RA Drs. R. Hommes Beleggingsadviescommissie De beleggingsadviescommissie adviseert het bestuur over de jaarlijkse beleggingsplannen van de vermogensbeheerders van het fonds. Ook adviseert de commissie het bestuur over het gewenste beleggingsbeleid voor de toekomst. Samenstelling beleggingsadviescommissie ultimo 2014 Deze commissie bestaat uit externe deskundigen. Prof. dr. R.G.C. van den Brink Drs. R. Buck 9 Drs. L.K. Dijkstra Drs. M.J.M. Jochems Prof. dr. R.G.C. van den Brink is op 22 december 2014 overleden. Hij heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan de advisering vermogensbeheer. Bestuursbureau Het bestuursbureau bestaat uit deskundige functionarissen die het bestuur en de bestuurlijke commissies ondersteunen. De directeur van het bestuursbureau is drs. D. van As RA. Administratie De administratie van het fonds is opgedragen aan APG Rechtenbeheer nv. Vermogensbeheer Het vermogensbeheer van het fonds is, met uitzondering van het vermogen in vastgoed, opgedragen aan APG Asset Management nv. Vastgoed Het beheer van het vermogen in vastgoed is opgedragen aan Bouwinvest Real Estate Investment Management bv (hierna: Bouwinvest). Bouwinvest is voor honderd procent een dochter onderneming van bpfbouw. Externe partijen Het bestuur laat zich bijstaan door externe partijen op actuarieel, juridisch en fiscaal gebied. Certificerend actuaris Mercer (Nederland) bv, Ir. M.W. Heemskerk AAG Accountant Ernst & Young Accountants LLP, S.B. Spiessens RA Compliance officer Holland Van Gijzen, Advocaten en Notarissen LLP, Mr. N.M. Opdam Adviserend actuaris APG, R.M. Schoutsen AAG bpfbouw 7

8 Hoofdstuk 04 Kerncijfers (Bedragen in miljoenen euro s) Deelnemers (in aantallen) - Deelnemers Arbeidsongeschikten Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Totaal Werkgevers (in aantallen) Premiepercentages 11 Ouderdomspensioen 21,8 22,6 21,9 21,9 20,9 Ouderdomspensioen UTA-Bikudak 18,4 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Arbeidsongeschiktheidspensioen - Bouwnijverheid 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 - Timmerindustrie 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 - Afbouw n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. - Natuursteenbedrijf 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 - Betonmortelindustrie 0,15 0,15 n.v.t. n.v.t. n.v.t. - Bikudak n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Aanvullingsregeling Bouwbedrijf 10,6 10,6 10,5 10,3 9,8 - UTA-Bouw 2,8 2,8 3,0 3,0 3,0 - Timmerindustrie 2,4 2,6 2,7 2,7 2,2 - Afbouw 2,8 5,7 8,7 9,2 8,9 - Natuursteenbedrijf 6,9 6,9 7,8 7,8 7,7 - Betonmortelindustrie 2,1 2,1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. - UTA-Bikudak n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. - Bikudak, niet-uta 10,9 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 10 Sinds 2014 worden deelnemers met een zeer klein pensioen (lager dan vijftig euro meegeteld). Dit verklaart de flinke toename van het aantal gewezen deelnemers. In de technische voorziening zijn deze pensioenbijdragen altijd opgenomen geweest 11 De grondslag van deze percentages is de pensioengrondslag, tenzij anders vermeld 12 De grondslag van deze percentages is het pensioenloon. Tot en met 2013 waren dit premies aanvullingsregeling Volgend op het boekjaar 14 Volgend op het boekjaar 15 Onder deelnemer wordt hier zowel deelnemer als pensioengerechtigde verstaan 16 In basispunten van het gemiddeld belegd vermogen exclusief transactiekosten. Voor 2010 is de informatie volgens de gevolgde methodiek niet beschikbaar Aanvullingsregeling Bouwbedrijf 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 - UTA-Bouw 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 Toeslagverlening per 1 januari 13 (in procenten) Ouderdomspensioen - Deelnemers 0,20 0,28 0,00 0,00 0,00 - Pensioengerechtigden en gewezen deelnemers 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 Achterstand in toeslagverlening per 1 januari 14 (in procenten) - Actieven 7, ,13 5,87 4,79 - Inactieven 7,36 7,37 8,89 6,62 5,53 Uitvoeringskosten Pensioenuitvoeringskosten in euro s per deelnemer Kosten vermogensbeheer nb 8 jaarverslag 2014

9 Belegd vermogen Vastgoed Aandelen Vastrentende waarden Derivaten Overige beleggingen Totaal belegd vermogen Verplichting ontvangen zekerheden Belegd vermogen./. zekerheden Pensioenverplichtingen Ouderdomspensioen/nabestaandenpensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen Vroegpensioen en aanvullingsregelingen Totaal pensioenverplichtingen Algemene reserve Dekkingsgraad (in procenten) 115,1 111,5 105,8 100,4 106,2 Beleggingsopbrengsten Rendementen (in procenten) Vastgoed 8,8 1,6 1,8 4,9 3,3 Aandelen 18,1 15,1 16,4./. 6,0 18,9 Vastrentende waarden 12,5./. 1,0 9,8 4,8 7,2 Overige beleggingen 1,5 1,4 6,1 4,5 12,6 Totaalrendement incl. derivaten 24,5 2,4 15,3 9,7 10,0 Totaalrendement excl. Derivaten 12,7 4,8 10,3 1,6 10,6 Premies Ouderdomspensioen/vroegpensioen 669,4 745,4 793,0 840,4 817,0 Arbeidsongeschiktheidspensioen 3,9 4,4 0,0 0,0 0,0 Aanvullingsregelingen 280,1 300,4 337,0 366,7 381,3 Totaal premies 953, , , , ,3 Pensioenuitkeringen Ouderdomspensioen 927,2 896,8 804,3 753,8 659,4 Arbeidsongeschiktheidspensioen 27,1 28,5 29,5 32,2 32,8 Vroegpensioen 233,2 308,5 359,0 396,1 417,5 Totaal pensioenuitkeringen 1.187, , , , ,7 bpfbouw 9

10 10 jaarverslag 2014

11 Hoofdstuk 05 Fondsactiviteiten in 2014 Collectieve waardeoverdrachten Bpf-Bikudak Per 1 januari 2014 is de sector Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bikudak) aangesloten bij de pensioenregeling van bpfbouw. BpfBOUW heeft met cao-partijen in de sector Bikudak afgesproken dat bpfbouw voor een beperkt aantal jaren (tot uiterlijk 1 januari 2017) een afwijkende middelloonregeling voor UTA-werknemers in de sector Bikudak uitvoert. Binnen de genoemde termijn zal deze regeling ingroeien in de pensioenregeling van bpfbouw. De verschillen betreffen het bodemloon en een afwijkende regeling voor het partnerpensioen (partnerpensioen op risicobasis). De collectieve waardeoverdracht geldt voor ongeveer 21 duizend (gewezen) deelnemers en gepensioneerden. De overdrachtswaarde is circa 350 miljoen euro. Aansluiting sector Baksteenindustrie In 2014 heeft het bestuur van bpfbouw gesprekken gevoerd met BPF Baksteen en cao-partijen Baksteen over de aansluiting van de sector Baksteenindustrie bij de bouwnijverheid en collectieve waardeoverdracht van BPF Baksteen naar bpfbouw. Zij hebben hierover overeenstemming bereikt. Per 1 januari 2015 sluit de sector Baksteenindustrie aan bij de pensioenregeling van bpfbouw. Hierdoor komen er circa deelnemers bij. Met cao-partijen in de sector Baksteenindustrie is afgesproken dat bpfbouw voor deelnemers in de sector Baksteenindustrie maximaal twee jaar een hoger bodemloon hanteert. Hierdoor is de pensioengrondslag (pensioengevend loon minus bodemloon) lager. Deelnemers die het betreft, hebben hierover bericht gekregen. Hierna zal het bodemloon worden toegepast dat ook in de overige sectoren geldt. BpfBOUW en BPF Baksteen hebben afgesproken om alle pensioenverplichtingen en het bijbehorende vermogen van BPF Baksteen in de loop van 2015 over te dragen aan bpfbouw. DNB heeft ingestemd met de collectieve waardeoverdracht. De overdrachtswaarde is ruim 200 miljoen euro. De aansluiting van de sector Baksteenindustrie is ook verwerkt in het Pensioen- en Uitvoeringsreglement, de statuten en de Verplichtstelling van het fonds. Beleid inzake afkoopmoment Deelnemers die een klein pensioen hebben opgebouwd, dat ligt onder de wettelijke afkoopgrens, krijgen bij pensionering van bpfbouw een aanbod voor afkoop. Uitbetaling van het afkoopbedrag heeft in bepaalde gevallen in 2014 geleid tot een korting op de AOW-partnertoeslag en andere regelingen. Daarom stelde bpfbouw deze deelnemers in staat de afkoop uit te stellen tot na de AOW-leeftijd. Daarmee konden zij een korting voorkomen. Het nieuwe financieel toetsingskader Op 1 januari 2015 is het nieuwe financieel toetsingskader (nftk) voor pensioenfondsen in werking getreden. De belangrijkste wijzigingen gaan over de spreiding in de tijd van de effecten van financiële risico s. Zo zijn de regels voor indexatie en verlaging van de pensioenen aangepast. Pensioenfondsen moeten hogere buffers aanhouden en mogen minder snel indexatie geven. Dit moet ervoor zorgen dat de pensioenen minder en minder snel hoeven te worden verlaagd bij grote financiële tegenvallers. Naar aanleiding van de invoering van het nftk heeft bpfbouw aan cao-partijen gevraagd naar de premies, indexatie en pensioenopbouw te kijken en naar de afweging tussen de ambitie van de regeling, de premie en de risico s. Dit is vanwege een compleet pensioencontract. De besluitvorming van cao-partijen leidt voor bpfbouw tot de aanpassing van het premie-, indexatie-, kortings- en beleggingsbeleid. Het aangepaste beleid van bpfbouw moet uiterlijk 1 juli 2015 zijn vastgesteld. Deze datum geldt ook voor het nieuwe herstelplan dat bpfbouw moet maken. Het fonds moet daarnaast de haalbaarheids toets uiterlijk 1 oktober 2015 hebben uitgevoerd. bpfbouw 11

12 Vooruitlopend op de invoering van het nftk hebben cao-partijen in 2014 al een aantal besluiten genomen over de premie en de toeslagverlening. De premie is niet langer gebaseerd op een gedempte kostendekkende premie, rekening houdend met een rekenrente van 3,5 procent, maar rekening houdend met een verwacht rendement en prijsinflatie. Daarbij is afgesproken dat de maximale premie gelijk is aan 20,2 procent van de pensioengrondslag. De toeslagambitie is gewijzigd. Een eventuele toeslag zal voortaan worden gebaseerd op de prijsontwikkeling en niet langer op de loontrend. Nettopensioen Vanaf 1 januari 2015 geldt de zogenoemde aftoppingsgrens. Dat wil zeggen dat deelnemers met een inkomen hoger dan euro (niveau 2015) niet langer pensioen zoals voorheen (brutopensioen in de BeterExcedent-regeling) opbouwen over het inkomen dat boven die grens uitkomt. Voor het deel van het inkomen boven deze aftoppingsgrens kunnen deelnemers met een nettopensioen of nettolijfrente bijsparen. Volgens het kabinet kunnen deelnemers met de nettovoorziening een bruto-opbouw van ongeveer 1,875 procent per dienstjaar van het totale gemiddelde inkomen op de pensioenleeftijd sparen. Het pensioenfonds mag een nettopensioenregeling uitvoeren, waarbij de werkgever geen werkgeversbijdrage verschuldigd is. Het fiscaal kader voor nettopensioen wordt gebaseerd op het loonbelastingregime dat ook van toepassing is op het brutopensioen. Werknemers met een salaris boven het vast gestelde maximum pensioenloon in de middelloon regeling van bpfbouw konden via hun werkgever al deelnemen aan de BeterExcedentregeling. Door de aftoppingsgrens die geldt vanaf 1 januari 2015 wordt de opbouw in de BeterExcedent-regeling gemaximeerd op een salaris van euro. Voor het salaris boven biedt bpfbouw een nettopensioenregeling aan. De werknemer kiest zelf of hij deelneemt aan de nettopensioenregeling via zijn werkgever. Door deelname aan de nettopensioenregeling zorgt de werknemer ervoor dat zijn pensioenopbouw en de opbouw voor zijn nabestaanden boven het salaris van euro op peil blijft. Toezicht door De Nederlandsche Bank Onderzoek beheersing renterisico De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in 2013 bij een groot aantal pensioenfondsen, waaronder bpfbouw, onderzoek gedaan naar de beheersing van het renterisico. Het onderzoek richtte zich niet zozeer op de mate van renteafdekking, maar op de invulling van de risicobeheersing door pensioenfondsen. Eind 2013 heeft bpfbouw de rapportage met bevindingen van het onderzoek ontvangen. Het rapport bevat op onderdelen enkele verbeterpunten voor de vaststelling en verbetering van het beleid. In 2014 heeft bpfbouw opvolging aan de bevindingen gegeven. Het fonds heeft de ondernomen acties vervolgens met DNB besproken. BpfBOUW heeft het plan van aanpak dat in 2013 is opgesteld, afgelopen jaar uitgevoerd. Het fonds heeft een overkoepelend beleidsdocument opgesteld waarin alle relevante onderwerpen over de afdekking en beheersing van het renterisico zijn opgenomen. Een dergelijk beleidsdocument zal ook voor de andere materiële financiële risico s van bpfbouw worden opgesteld en periodiek worden herijkt. In overleg met de uitvoeringsorganisatie zijn de rapportages uitgebreid. Daardoor sluiten ze beter aan op het beleid en zorgen ze voor een effectieve beheersing van het renterisico. Verder is onder meer het actieve tactische beleid in de renteafdekking stopgezet. Enkele resterende aandachtspunten, onder andere op het gebied van het curverisico (het risico van niet-parallelle verschuivingen van de rentecurve) en op het gebied van de ex-post monitoring van de effectiviteit van de renteafdekking, zullen in de loop van 2015 worden afgerond. Themaonderzoeken, Integriteitsrisico s en Belangenverstrengeling vastgoed DNB heeft in 2013 bij een aantal pensioenfondsen, waaronder bpfbouw, onderzoek gedaan naar de beheersing van de integriteitsrisico s en naar de risico s van belangenverstrengeling bij beleggingen in vastgoed. Begin 2014 heeft bpfbouw van de toezicht houder de rapportage met bevindingen ontvangen. Daarop heeft bpfbouw een overzicht gemaakt van de bevindingen en de maatregelen die het fonds zal nemen. Deze maatregelen zijn uitgewerkt in documenten en procedures, die het fonds opnieuw met DNB heeft besproken. Dit overleg heeft geleid tot verdere verfijning van de documenten en procedures. Begin 2015 zal bpfbouw de resterende aandachtspunten in overleg met DNB afronden. BpfBOUW vindt 12 jaarverslag 2014

13 integri teit van het fonds zeer belangrijk. De beheersing van de integriteitsrisico s zal dan ook continu op de agenda blijven staan. Self-assessment informatiebeveiliging In 2014 heeft DNB, in opvolging van de nulmeting informatiebeveiliging in 2012, aan het fonds gevraagd om voor de pensioenadministratie een éénmeting uit te voeren. Doel hiervan is vast te stellen in hoeverre de beheersing van informatiebeveiliging binnen het fonds is versterkt of behouden. Naar aanleiding van deze meting heeft DNB aangegeven dat de informatiebeveiliging van het fonds is verbeterd. De resultaten tonen aan dat de informatiebeveiliging zich voor 1 van de 45 onderdelen nog niet op het gewenste niveau bevindt. In 2015 zal het fonds activiteiten uitvoeren om ook dit laatste onderdeel op het gewenste niveau te brengen. De informatiebeveiliging van de pensioenadministratie van het fonds scoorde voor 98 procent (2012: 87 procent) van de onderdelen op voldoende niveau. Hiermee scoorde bpfbouw, in vergelijking met andere pensioenfondsen, boven het gemiddelde van 75 procent. Uitbestedingsrelatie pensioenadministratie Eind 2012 heeft DNB onderzoek gedaan naar de uitbesteding van de pensioenadministratie bij het fonds. Zo kan DNB beoordelen of het bestuur op de juiste manier invulling geeft aan een beheerste en integere bedrijfsvoering op het gebied van de uitbesteding. DNB had aangegeven dat de uitbestedingsrelatie van de pensioenadministratie in de afgelopen jaren op onderdelen onvoldoende aandacht heeft gekregen. In 2013 en 2014 heeft het fonds adequate maatregelen genomen die een beheerste en integere bedrijfsvoering door het fonds verder borgen. Zo is in 2014 het uitbestedingsbeleid, het BCM-beleid (Business Continuity Management) en een incidentregeling vastgesteld en ingevoerd voor zowel de uit bestede pensioenadministratie als het vermogensbeheer. Beheersing uitbesteding Kosten vermogensbeheer De kosten van het vermogensbeheer vormen een integraal onderdeel van het beleggingsbeslissingsproces. Bij de vaststelling van het beleggings beleid maakt het fonds steeds de afweging tussen rendement, risico, liquiditeit, complexiteit en kosten. BpfBOUW hecht aan transparantie en beheersing van de kosten van vermogensbeheer. Daarom heeft het fonds in 2014 een onafhankelijk extern onderzoek laten uitvoeren naar de marktconformiteit van de hoogte en de structuur van deze kosten, zowel per beleggingscategorie als voor de totale dienstverlening van de uitvoeringsorganisaties. Daarbij heeft het fonds rekening gehouden met de specifieke karakteristieken van de verschillende beleggingen en diensten, om zoveel mogelijk tot een zuivere vergelijking te komen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn mede input voor de contractonderhandelingen met de uitvoeringsorganisaties. Versterking governance bpfbouw Governance bpfbouw BpfBOUW heeft in 2014 veel aandacht besteed aan de versterking van de governance. Onder andere de Wet versterking bestuur pensioenfondsen was aanleiding voor belangrijke personele veranderingen in het bestuur, de commissies en de organen van het fonds. De samenstelling van de commissies is herzien. De reglementen van de diverse commissies en organen zijn herschreven en alle voorkomende functies in het bestuur, de commissies en de organen zijn vastgelegd. Profielschetsen zijn geactualiseerd en scherper geformuleerd. De personele bezetting van het bestuurs bureau is versterkt. Bestuur Het bestuur van bpfbouw heeft gekozen voor het zogenoemde paritair plus model. De samenstelling van het bestuur is in het verslagjaar aangepast en wordt nu gevormd door zes vertegenwoordigers van werkgevers organisaties, drie vertegenwoordigers van werknemersorganisaties en drie vertegenwoordigers van pensioengerechtigden. De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden zijn gekozen door de geleding van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan. Daarnaast zijn in het bestuur twee onafhankelijke deskundigen opgenomen, met de kennisgebieden vermogensbeheer en risicomanagement en uitbesteding. Deze aanvulling versterkt het bestuur bij de waardering van adviezen over vermogensbeheer en risicomanagement (de zogenoemde countervailing power). De deskundigen spelen een belangrijke rol in de commissies Vermogensbeheer en Balansmanagement, respectievelijk Uitbesteding, Control en Riskmanagement. bpfbouw 13

14 De deskundigheid van de individuele bestuursleden, van de commissies en van het bestuur als geheel is in kaart gebracht. Deze inventarisatie wordt gebruikt in het keuzeproces voor nieuwe bestuursleden, in de toetsingsprocedure en bij de bewaking en bevordering van de geschiktheid van het bestuur als geheel. Het bestuur heeft de normen voor toetreding in het bestuur herijkt en verwerkt in de profielschetsen en de collectieve geschiktheidsmatrix. Auditcommissie De nieuw gevormde Auditcommissie heeft in 2014 voor de eerste keer gedurende het hele jaar gefunctioneerd. De commissie adviseert het bestuur over alle zaken betreffende de financiële verantwoording van bpfbouw. Zo is de commissie nauw betrokken bij het jaarrekeningproces en bij de behandeling van accountants- en actuariële verslagen. Ook adviseren over het juist en consequent toepassen van waarderingsgrondslagen behoort tot het taakgebied van de commissie. De commissie bestaat uit twee externe adviseurs en een vertegenwoordiger van het bestuur. De instelling van de Auditcommissie heeft een belangrijke impuls gegeven aan de kwaliteitsbewaking van de financiële verantwoording. Raad van toezicht De vacature, ontstaan door vertrek van een van de leden van de raad, is vervuld. De taakstelling van de raad is aangepast aan de toegenomen verantwoordelijkheden vanwege de nieuwe wet- en regelgeving. Deelnemersraad Op 1 juli 2014 is afscheid genomen van de deelnemersraad van het fonds. De raad heeft een belangrijke rol vervuld in de governance van het fonds. Het verantwoordingsorgaan heeft een groot aantal taken van de deelnemersraad overgenomen. Bestuursbureau Het bestuurbureau is uitgebreid met een manager Financial Risk en een manager Pensioenzaken. De secretariële ondersteuning van het bureau is versterkt met een officemanager. Wet versterking bestuur pensioenfondsen medezeggenschap. Zo zijn pensioenfondsen beter voorbereid op de toekomst, het bestuur wordt hiermee versterkt en het intern toezicht is beter geregeld. Ook borgt de nieuwe wet een evenwichtiger belangenafweging. Voor bpfbouw betekende de Wet versterking bestuur pensioenfondsen onder andere dat de deelnemersraad en het oude verantwoordingsorgaan zijn verdwenen. Hier is een nieuw verantwoordingsorgaan voor in de plaats gekomen. Ook is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Verder heeft de Raad van Toezicht meer bevoegdheden gekregen. Verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan telt een nieuwe geleding: de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden. Deze geleding bestaat uit zes vertegenwoordigers, gekozen via rechtstreekse verkiezingen onder de pensioengerechtigden. Daarnaast telt het verantwoordingsorgaan, rekening houdend met de verhouding deel nemers - pensioengerechtigden, vier vertegenwoordigers van werknemersorganisaties, drie vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en een waarnemer namens de werkgevers. Het verantwoordingsorgaan werkt op basis van een nieuw reglement, aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving. Het verantwoordingsorgaan heeft een aantal belangrijke taken en bevoegdheden gekregen. Het bestuur van bpfbouw legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de manier waarop dit is uitgevoerd. Jaarlijks geeft het verantwoordingsorgaan een oordeel over het handelen van het bestuur. Dit oordeel is te lezen in hoofdstuk 15 van het jaarverslag. Daarnaast adviseert het verantwoordingsorgaan het bestuur over zaken zoals het communicatiebeleid, het intern toezicht en het beloningsbeleid van het fonds. Bestuur Verder is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Voorheen waren alleen werknemers en werkgevers vertegenwoordigd in het bestuur. De leden die namens de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan zitten, dragen kandidaten voor het bestuur voor. Hierdoor hebben pensioengerechtigden ook hun eigen vertegenwoordigers in het bestuur gekregen. Daarnaast heeft het bestuur nu twee externe deskundigen. Op 1 juli 2014 is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen in werking getreden. Door de nieuwe wet gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen voor de samenstelling van bestuur en 14 jaarverslag 2014

15 bpfbouw 15

16 De zetels zijn als volgt verdeeld: zes vertegenwoordigers van werkgevers drie vertegenwoordigers van werknemers drie vertegenwoordigers van pensioengerechtigden twee externe deskundigen Raad van Toezicht Ook in de (bevoegdheden van de) Raad van Toezicht hebben wijzigingen plaatsgevonden. De Raad van Toezicht heeft in vergelijking met vroeger meer bevoegdheden gekregen. Zo heeft de raad nu goedkeuringsrechten voor vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening en de overdracht of overname van verplichtingen. De Raad van Toezicht bestaat nog steeds uit drie onafhankelijke personen. Code Pensioenfondsen De Code Pensioenfondsen (de Code), opgesteld door de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie, is per 1 januari 2014 van kracht. De Code omvat 83 normen, onderverdeeld in negentien thema s, over het functioneren van de verschillende organen binnen een pensioenfonds. Doel van de Code is om een goede uitvoering van de drie bestuurlijke kernfuncties te stimuleren: besturen toezicht houden verantwoording afleggen over het beleid, de besluitvorming en de realisatie van het beleid De Code is in de loop van het verslagjaar - per 1 juli verankerd in de Pensioenwet. De Code laat ruimte voor eigen verantwoordelijkheid van het bestuur in de (beleids)keuzes. De Code mag worden nageleefd volgens het beginsel pas toe of leg uit. Dat betekent dat er ruimte is om af te wijken van de normen, zolang dit weloverwogen gebeurt. Het bestuur ziet de Code als een belangrijke stimulans om het functioneren van het pensioenfonds verder te verbeteren én om dit inzichte lijker te maken. De code fungeerde in 2014 als een ijkpunt bij het verder inrichten van de governance, het dagelijks functioneren en de daaruit voort vloeiende besluitvorming. Dit blijkt onder meer uit de statuten en de ABTN (actuariële en bedrijfstechnische nota) van het pensioenfonds. De naleving van de Code wordt ook omschreven in dit jaarverslag en op nl. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van de Code, maar hecht eraan het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht nauw te blijven betrekken bij de wijze waarop de naleving van de normen uit de Code wordt gewaarborgd. BpfBOUW voldoet in het verslagjaar 2014 grotendeels aan de normen van de Code. BpfBOUW heeft een zorgvuldige analyse gemaakt van de stappen die in 2015 nog gezet moeten worden om aan de bepalingen van de Code te voldoen. Onderdeel van deze stappen is de vaststelling van een diversiteitsbeleid en een klokkenluiders regeling. Het bestuur zal de wijze van implementatie van de normen uit de Code in dialoog met onder andere het Verantwoordingsorgaan verder ter hand nemen. Onderwerpen van gesprek daarbij zijn nadere vastlegging van de missie, visie en strategie van het fonds. Veel elementen hiervan zijn al gedocumenteerd. Het bestuur is voor nemens deze documentatie integraal te bundelen en te toetsen aan de huidige ontwikkelingen in het fonds en in de pensioensector in bredere zin. Aansluitend wordt in de loop van 2015, een jaar na inwerkingtreding van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen, een evaluatie uitgevoerd van het bestuur als geheel. Hierbij vormt de Code een belangrijk normenkader voor het bestuur. 16 jaarverslag 2014

17 Hoofdstuk 06 Wijziging van statuten, reglementen en de verplichtstelling Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 gelden nieuwe fiscale regels voor de opbouw van het pensioen. Dit is een gevolg van de wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan Het maximaal toegestane opbouwpercentage wordt per 1 januari 2015 verlaagd naar 1,875 procent en de pensioenleeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar. Daarnaast is pensioenopbouw alleen mogelijk tot een pensioengevend salaris van euro. Boven die grens zijn pensioenpremies niet meer fiscaal aftrekbaar. Zie ook hoofdstuk 5. De gewijzigde wet- en regelgeving was voor de sociale partners in de sectoren Bouwbedrijf, Timmerindustrie, Afbouw, Natuursteenbedrijf, Betonmortelindustrie en Bikudak reden om de pensioenovereenkomst te wijzigen. Cao-partijen hebben in november 2014 over de wijzigingen besloten. Het fonds heeft de gewijzigde pensioenregeling inmiddels in uitvoering genomen. Wat zijn de belangrijkste kenmerken per 1 januari 2015 op hoofdlijnen? De pensioenleeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar. Het opbouwpercentage wordt aangepast naar het fiscale maximum van 1,875 procent met een pensioenleeftijd van 67 jaar. De opgebouwde aanspraken ouderdomspensioen met een pensioenleeftijd van 65 jaar worden omgezet naar pensioenaanspraken met een pensioenleeftijd van 67 jaar. De opgebouwde vroegpensioenaanspraken van (gewezen) deelnemers die niet eerder al voor omzetting hebben gekozen, worden alsnog omgezet naar een ouderdomspensioen met een pensioenleeftijd van 67 jaar. Het bodemloon, dit is het deel van het salaris dat niét meetelt voor de pensioenopbouw, wordt verlaagd naar het minimale niveau (100/75 van de AOW-uitkering voor gehuwden, inclusief vakantiegeld). Het op te bouwen partnerpensioen blijft 70 procent van het ouderdomspensioen. Het garantiepartnerpensioen wordt 70 procent van het bereikbare ouderdomspensioen. Premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid en het arbeidsongeschiktheidspensioen eindigen uiterlijk op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer de AOW-leeftijd bereikt. De premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid wordt 65 procent van de opbouw ouderdomspensioen en partnerpensioen in het betreffende jaar. Een eventuele toeslag zal voortaan worden gebaseerd op de prijsontwikkeling en niet langer op de loontrend. De uiterlijke pensioenleeftijd blijft 70 jaar. Voor het berekenen van de hoogte van de verwachte pensioenuitkering bij een indicatieve opgave gaat bpfbouw uit van de factoren die gelden, zes maanden voorafgaand aan de beoogde pensioendatum. Voor deelnemers (niet UTA) in de sector Bikudak die zijn geboren na 1949, geldt een sectorale aanvullingsregeling. Deze wordt met 20 procent versoberd voor degenen die in 2016 of daarna de 60-jarige leeftijd bereiken. Deze versobering is verwerkt in artikel 30 van het Pensioenreglement. Alle deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden hebben een brief ontvangen waarin deze wijzigingen uitgebreid zijn toegelicht. Dit geldt ook voor alle werkgevers. Het fonds heeft de besluiten van sociale partners verwerkt in de pensioenregeling en in het Pensioen- en Uitvoeringsreglement van het fonds. Ook is de verplichtstelling van het fonds per 1 januari 2015 aangepast. In de gewijzigde verplichtstelling is de verhoogde pensioenleeftijd van 67 jaar opgenomen. Wijziging en evaluatie beleid bij collectieve waardeoverdracht DNB heeft het bestaande beleid bij collectieve waardeoverdrachten (cwo) verduidelijkt. Dit beleid en (recente) ervaringen van bpfbouw met collectieve waardeoverdrachten hebben het fonds doen besluiten het eigen beleid voor cwo op een aantal onderdelen aan te scherpen en te verduidelijken. bpfbouw 17

18 Het fonds heeft in het cwo-beleid de rendementsvergoeding gewijzigd van feitelijk rendement exclusief rendement op derivaten naar feitelijk rendement inclusief rendement op derivaten. Daarnaast is in het cwo-beleid een bijdrage voor een eventueel aanwezig verzekeringstechnisch voordeel niet langer een onderdeel van het beleid. Verder heeft het fonds beleid vastgesteld voor overdrachten waarbij pensioen wordt ingekocht uit beleggingskapitalen. Hiervoor was voorheen nog geen beleid vastgelegd. Overige wijzigingen Pensioen- en Uitvoeringsreglement Eerder in het jaarverslag is al aangegeven dat het Pensioen- en Uitvoeringsreglement per 1 januari 2015 is gewijzigd als gevolg van wijzigingen in de pensioenregeling en het toetreden van de sector Baksteenindustrie. Daarnaast is het Pensioen- en Uitvoeringsreglement gewijzigd als gevolg van: Wijziging van het toeslagbeleid/opheffing van de reserve toeslagverlening actieven Het bestuur heeft besloten de toeslag te baseren op de prijsontwikkeling en niet langer op de loontrend. Daarnaast heeft het bestuur besloten om de reserve toeslagverlening op te heffen. Als gevolg hiervan wijzigen de bepalingen en bijlagen over toeslagverlening. Heffing van een gedifferentieerde premie voor de aanvullingsregeling 55- sector Afbouw voor werknemers Cao-partijen in de sector Afbouw hebben bpfbouw verzocht om per 1 oktober 2014 een gedifferentieerde premie 55- te heffen (een premie over het pensioenloon en een premie over het pensioenloon minus het bodemloon). Het heffen van de premie 55- voor Afbouw over twee verschillende grondslagen is vastgelegd in het pensioenreglement en in het uitvoeringsreglement. Fiscaal kader voor zelfstandigen Per 1 januari 2015 zijn de fiscale kaders voor ondernemers voor de inkomstenbelasting (IB-ondernemers) die verplicht deelnemen aan een beroepspensioenfonds, aangescherpt. Dit geldt ook voor de zelfstandigen die verplicht deelnemen aan bpfbouw. Vanwege deze aanscherping is het begrip pensioenloon ook voor de zelfstandige in het pensioen- en uitvoeringsreglement opgenomen. Voor het begrip pensioenloon sluit het fonds aan bij de fiscale definitie van pensioengevend loon voor IB-ondernemers. Aanpassing beleid vrijwillige voortzetting Als de arbeidsovereenkomst van een deelnemer eindigt, heeft die deelnemer de mogelijkheid om de pensioenregeling van bpfbouw op vrijwillige basis voort te zetten. Dit noemen we vrijwillige voortzetting. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Zo moet de deelnemer een verzoek tot vrijwillige voortzetting binnen negen maanden na beëindiging van verplichte deelname schriftelijk indienen bij bpfbouw. Door gebruik te maken van vrijwillige voortzetting, voorkomt de deelnemer dat hij een pensioentekort oploopt. Het bestuur heeft al een beleid voor vrijwillige voortzetting. Dit jaar is een beleidswijziging ontwikkeld op de volgende twee onderdelen: Naar aanleiding van individuele verzoeken is vrijwillige voortzetting bij een buitenlandse ww-uitkering voortaan toegestaan. Er moet dan wel sprake zijn van onvrijwillig ontslag. De pensioenopbouw mag worden voortgezet zolang de deelnemer deze buitenlandse loongerelateerde ww-uitkering ontvangt. De premies zijn (mogelijk) fiscaal niet aftrekbaar in het woonland. Zodra het ouderdomspensioen wordt uitgekeerd, zal bpfbouw loonbelasting inhouden op de pensioenuitkering. Mogelijk betaalt de gepensioneerde dan dubbele loonbelasting. BpfBOUW stelt de deelnemer hiervan op de hoogte en vraagt de deelnemer te verklaren bekend te zijn met de (mogelijke) dubbele belastingheffing. Ook staat bpfbouw vrijwillige voortzetting toe gedurende de periode dat een deelnemer, aansluitend aan het dienstverband, een ziektewetuitkering ontvangt van de ex-werkgever (die eigenrisicodrager is). 18 jaarverslag 2014

19 Wijziging Verplichtstelling door verhoging pensioenleeftijd en toetreding sector Baksteenindustrie Cao-partijen die betrokken zijn bij bpfbouw hebben in augustus 2014 de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd om de Verplichtstelling aan te passen. Dit was nodig vanwege de wijzigingen in de pensioenregeling per 1 januari Cao-partijen die betrokken zijn bij bpfbouw hebben besloten om de pensioenregeling per 1 januari 2015 aan te passen. Een van de wijzigingen is het verhogen van de pensioenleeftijd van 65 jaar naar 67 jaar. Door de verhoging van de pensioenleeftijd moest ook de Verplichtstelling van bpfbouw per 1 januari 2015 worden aangepast. De minister heeft de aanpassing goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2015 is daarom ook in de Verplichtstelling een pensioenleeftijd van 67 jaar opgenomen. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2015 voor de werknemer een premieplicht geldt tot de eerste dag van de maand waarin de werknemer 67 jaar wordt. Door de aansluiting van de sector Baksteenindustrie is de werkingssfeer zoals omschreven in de Verplichtstelling van bpfbouw op 17 januari 2015 uitgebreid met de sector Baksteenindustrie. Op die datum is ook de Verplichtstelling van BPF Baksteen ingetrokken. Wijziging statuten als gevolg van de aansluiting sector Baksteenindustrie en de invoering van de Wet versterking bestuur Door de aansluiting van de sector Baksteenindustrie, is de werkingssfeer als omschreven in de statuten van bpfbouw 1 januari 2015 uitgebreid met de sector Baksteenindustrie. De invoering van de Wet versterking bestuur heeft ook geleid tot wijziging van de statuten van het fonds. De wijzigingen zijn op 1 juli 2014 in werking getreden. Wijzigingen BeterExcedentregeling 2014 In 2014 is voor het BeterExcedent-reglement voorgesteld om bij scheiding een regeling te treffen voor de omzetting van het opgebouwde pensioenkapitaal in bijzonder partnerpensioen. Daarnaast zijn een paar aanpassingen in het Pensioenreglement BeterExcedent aangebracht die hoofdzakelijk verband hielden met een actualisering van het pensioenreglement. De aanpassing bij scheiding houdt in dat het pensioenkapitaal wordt gesplitst in drie delen: een deel dat bestemd is voor de inkoop in ouderdomspensioen voor de deelnemer, een deel dat bestemd is voor het verevende ouderdomspensioen voor de ex-partner en een deel dat bestemd is voor bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. Ook is het mogelijk voor de deelnemer en de ex-partner om conversie af te spreken. Dat betekent dat het pensioen wordt gesplitst in twee losstaande pensioenkapitalen. Verder zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd: Het schrappen van de pensioenknip. Met de pensioenknip was het mogelijk om het pensioen op de ingangsdatum te splitsen in een direct ingaande tijdelijke uitkering en een daarop aansluitende levenslange uitkering. Met ingang van 1 januari 2014 is dit wettelijk niet meer toegestaan. Bij het beëindigen van de deelneming volgens de beleggingsvariant vindt de omzetting van het pensioenkapitaal in aanspraken plaats op de datum waarop de deelneming eindigt in plaats van de eerste dag van de maand daarna. Dat betekent dat de deelnemer geen beleggingsrisico meer loopt na het beëindigen van de deelneming. Voor de pensioeninkoopvariant is de bufferopslag geactualiseerd naar 17,7 procent. Voor de beleggingsvariant is de bufferopslag eveneens geactualiseerd naar 17,7 procent. Er is een duidelijke omschrijving van de gehanteerde rentetermijnstructuur (RTS) opgenomen. bpfbouw 19

20 Tijdelijke regeling van het Aanvullingsfonds voor de Bouwnijverheid, vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden In 2009 hebben de cao-partijen in de sector Bouwnijverheid besloten tot deze tijdelijke regeling. Dit is de vergoeding voor werknemers die na 1 juli 2009 werkloos zijn geworden door ontslag op bedrijfseconomische gronden, en voor wie de ontslagdatum binnen drie jaar van hun standaard (vroeg)pensioendatum ligt. Het gaat om de vergoeding door het Aanvullingsfonds voor de Bouwnijverheid van de premie voor de aanvullingsregelingen 55+ en 55- van bpfbouw gedurende een ww- of zw-uitkering. Aanvankelijk zou de regeling gelden tot 1 april Omdat er op 1 april 2011 nog voldoende budget over was voor de regeling, hebben de cao-partijen de regeling een paar keer verlengd. De laatste keer tot en met 31 december 2014, steeds onder de voorwaarde zolang er voldoende budget beschikbaar is. Voor deze regeling is een aanvangsbudget beschikbaar gesteld van 10 miljoen euro. Eind 2013/begin 2014 is 2 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. In de loop van 2014 is het totale budget van 12 miljoen euro volledig verbruikt. Daardoor heeft het fonds vanaf 23 juli 2014 geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen. Regeling bij gedwongen werkloosheid in de sector Natuursteenbedrijf Reglement Verantwoordingsorgaan, Reglement Raad van Toezicht, Verkiezingsreglement Door de invoering van de Wet versterking bestuur is het Reglement Verantwoordingsorgaan en het Reglement Raad van Toezicht gewijzigd. Daarnaast is een Verkiezingsreglement opgesteld. Melding volgens artikel 96 van de Pensioenwet BpfBOUW is, op basis van artikel 96 van de Pensioen wet, verplicht de volgende melding te doen. In 2014 is bij het fonds geen sprake geweest van: het opleggen van dwangsommen en boetes door de toezichthouder; een aanwijzing als bedoeld in artikel 171 van de Pensioenwet; de instelling van een bewindvoerder door de toezichthouder, zoals bedoeld in artikel 173 van de Pensioenwet; de beëindiging van de situatie, bedoeld in artikel 172 van de Pensioenwet, waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van een pensioenfonds is gebonden aan toestemming van de toezichthouder. In 2014 was wel een langetermijnherstelplan van toepassing, zoals bedoeld in artikel 138 en artikel 140 van de Pensioenwet (zie hoofdstuk 10 voor meer informatie over het korte- en langetermijnherstelplan van het fonds). Deze regeling is in 2014 ongewijzigd gebleven. 20 jaarverslag 2014

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel Jaarverslag 2012 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel administrateur

Nadere informatie

Stichting Personeelspensioenfonds. Jaarverslag

Stichting Personeelspensioenfonds. Jaarverslag Stichting Personeelspensioenfonds Cordares Jaarverslag 2011 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares Jaarverslag 2011 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 0.0 0.1

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2014 Inhoud Meerjarenoverzicht 5 Voorwoord 7 1 Het pensioenfonds 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Over het pensioenfonds 8 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 8 1.2.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen 2011 Pensioen? Daar doe ik niet aan. Ik werk gewoon door zo lang ik kan. Achter de geraniums

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012 Jaarrapport 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D Verslag van het verantwoordingsorgaan 14 E Bestuursverslag 17 Bestuursverslag 18 Pensioenparagraaf

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2014. Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www.

JAARRAPPORT 2014. Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www. JAARRAPPORT 2014 Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www.cooppensioenfonds 1 VOORWOORD Het jaar 2014 is een druk en hectisch jaar geweest.

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon: 030 245 39 99

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Rockwool

Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Industrieweg 15, 6045 JG Roermond Postbus 1160, 6040 KD Roermond Telefoon: 0475-35 35 35 Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds TDV 44e Boekjaar Stichting Pensioenfonds TDV Zutphenseweg 51 Postbus 318 7400 AH Deventer Telefoon: 0570-682116 Fax: 0570-682019 Website: www.sptdv.nl Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Ingeschreven in het

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 3 Bestuursverslag 4 1. Woord van de voorzitter 5 2. Besturing en naleving

Nadere informatie

OWASE. Jaarverslag. Stichting Pensioenfonds OWASE MAATPENSIOEN. Sinds 1957

OWASE. Jaarverslag. Stichting Pensioenfonds OWASE MAATPENSIOEN. Sinds 1957 OWASE MAATPENSIOEN Sinds 1957 Jaarverslag Stichting Pensioenfonds OWASE 2008 pagina 2 Inhoudsopgave Blz. Jaarverslag 2008 3 1 Karakteristieken van Stichting Pensioenfonds OWASE 4 1.1 Profiel 4 1.2 Organisatie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8. Verslag van het bestuur 11

Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8. Verslag van het bestuur 11 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8 Verslag van het bestuur 11 Strategie Operationalisering scheiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP INHOUD VOORWOORD 5 Bestuur en organisatie 7 bestuursverslag Ontwikkelingen in 2012 13 Fondsspecifieke ontwikkelingen in 2012 16 De financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko Stichting Pensioenfonds Aviko Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Aviko 2 Inhoudsopgave 5 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 5 Profiel 5 Organisatie 8 Personalia 9 KERNCIJFERS 10 VERSLAG VAN HET

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 3 KERNCIJFERS 5 JAARVERSLAG Karakteristieken van het pensioenfonds Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Jaarverslag 2011. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Jaarverslag 2011 4 Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Voorwoord 7 Kerncijfers 8 Verslag van het bestuur Pensioenfondsbestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 14 Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 juli 2015

Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 juli 2015 Actuariële en bedrijfstechnische nota 1 juli 2015 Inhoud 1 Inleiding 6 1.1 Algemeen 6 1.2 Statutaire omschrijving 6 1.3 Pensioenregelingen 6 1.4 Boekjaar 7 1.5 Wederzijdse verplichtingen 7 1.6 Werkgevers

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Samenwerking... Ballast Nedam realiseert graag projecten waarbij we al onze kennis en kunde kunnen aanbieden aan de klant. Door samen te werken en

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds De Fracties

Stichting Pensioenfonds De Fracties Stichting Pensioenfonds De Fracties Stichting Pensioenfonds De Fracties Hogeweg 1, 1521 AZ Wormerveer Postbus 4, 1520 AA Wormerveer Telefoon: 075-629 29 11 Telefax: 075-628 94 55 Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds MSD

Stichting Pensioenfonds MSD Stichting Pensioenfonds MSD Stichting Pensioenfonds MSD Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem Postbus 581, 2003 PC Haarlem Telefoon: 023-515 31 53 Telefax: 023-514 80 00 Internetsite: www.pf-msd.nl Ingeschreven

Nadere informatie

STICHTING EDS PENSIOENFONDS

STICHTING EDS PENSIOENFONDS STICHTING EDS PENSIOENFONDS Jaarverslag 2007 30 juni 2008 PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ExcellerateHRO Graadt Van Roggenweg 420 Rivium Quadrant 2 3531 AH Utrecht 2909 LC Capelle aan den

Nadere informatie

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de. Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS)

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de. Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Jaarverslag 2009 Dit jaarverslag is een uitgave van Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB

Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Wassenaarseweg 220 2596 EC Den Haag Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40408890 Verslag over het boekjaar

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TNO

Stichting Pensioenfonds TNO Stichting Pensioenfonds TNO Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds TNO Stichting Pensioenfonds TNO Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-4138602 Telefax: 070-4138620 E-mail: info@sp.tno.nl

Nadere informatie