EU legt zich toe op de bescherming van de natuur. Europese Commissie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EU legt zich toe op de bescherming van de natuur. Europese Commissie"

Transcriptie

1 EU legt zich toe op de bescherming van de natuur Europese Commissie

2

3 EU legt zich toe op de bescherming van de natuur Europese Commissie Directoraat-generaal Milieu

4 Kopies van deze publicatie zijn zolang de voorraad strekt gratis verkrijgbaar bij: Informatiecentrum (BU-9 0/11) Directoraat-generaal Milieu Europese Commissie B-1049 Brussel Fax (32-2) Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de Europaserver ( Bibliografische gegevens bevinden zich aan het einde van deze publicatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 2002 ISBN X Europese Gemeenschappen, 2002 Overneming met bronvermelding toegestaan. Printed in Belgium GEDRUKT OP GERECYCLEERD PAPIER

5 3 Voorwoord Maatregelen ter bescherming van ons natuurlijk erfgoed spelen al bijna dertig jaar lang een steeds belangrijker wordende rol in het beleid van de Europese Unie. In 1973 trad het eerste actieprogramma voor het milieu in werking. In april 1979 was de Vogelrichtlijn de eerste wettekst van de EU die tot doel had het natuurlijk milieu, zowel voor de huidige als voor de komende generaties, te beschermen. In 1951 hadden de zes ondertekenaars van het Verdrag van Parijs met de stichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) alleen de ontwikkeling van deze takken van industrie voor ogen en kwam een beoordeling van het milieueffect van deze sectoren niet ter sprake. Maar in de loop van de jaren zeventig werd men zich internationaal steeds meer bewust van de toenemende schade die wij met onze moderne levensstijl aan de natuur en haar hulpbronnen toebrengen. Sedertdien is de zorg voor dieren, vogels, planten en landschappen in ons deel van de wereld een integrerend deel van de Europese beleidsvorming geworden. Besluiten over cruciale vraagstukken als vervoer, energie en landbouw kunnen niet langer worden genomen zonder dat men hierbij het effect op flora, fauna en landschappelijk schoon in aanmerking neemt. Tal van EU-burgers zijn zich bewust geworden van de gevaren waaraan ons natuurlijk milieu blootstaat en hebben maatregelen geëist op plaatselijk, nationaal en Europees niveau. Het grondgebied van de 15 lidstaten van de EU strekt zich uit van de poolcirkel in het noorden tot de warme mediterrane wateren in het zuiden. Van de door de westenwind gegeselde Atlantische kusten tot de hoogste bergtoppen in het Alpengebied omvat de Unie een brede waaier aan natuurlijke habitats met een verbijsterende verscheidenheid van flora en fauna. Maar bijna overal is deze biodiversiteit in gevaar. Om deze reden heeft de EU nieuwe, krachtiger instrumenten zowel wettelijk als financieel ter bescherming van het natuurlijk milieu ingevoerd.

6 4 Sommigen geloven dat maatregelen ter bescherming van de natuur onvermijdelijk neerkomen op een verlaging van onze levensstandaard, een terugdraaien van onze economische ontwikkeling en een beperking van de vrijheid om van het natuurlijk erfgoed te genieten. De EU pakt de zaken anders aan: zij gaat ervan uit dat de natuur en de mens één geheel vormen dat op harmonische wijze kan functioneren. Wij menen dat de levenskwaliteit in Europa door de zorg voor het milieu kan worden verbeterd en dat economische sectoren als bosbouw en toerisme hierdoor kunnen worden gestimuleerd. Bescherming van flora en fauna is best te verenigen met sociale en economische belangen, maar om dit mogelijk te maken moeten wij uitgaan van het beginsel van een duurzame ontwikkeling. Dit betekent dat wij manieren moeten vinden om de kwaliteit van ons bestaan te verbeteren zonder dat het milieu, de komende generaties en de mensen in zowel de ontwikkelde als de ontwikkelingslanden hiervoor de rekening gepresenteerd krijgen. De EU erkent dat de steun en betrokkenheid van de gewone burger van essentieel belang zijn om onze natuurlijke habitats en wilde flora en fauna in stand te kunnen houden. Maar de Unie kan wel degelijk een verschil maken. In de eerste plaats wordt met een geheel Europa omspannende wetgeving een coherente structuur geboden waarbinnen de nationale en plaatselijke autoriteiten, NGO s en mensen die zich persoonlijk voor het milieu inzetten, kunnen handelen. In de tweede plaats zijn er de Europese financieringsprogramma s met vitale steun voor initiatieven om de biologische diversiteit in stand te houden. In deze brochure wordt een overzicht gegeven van de Europese strategie ter bescherming van de natuur.

7 5 Natuurbescherming Waar het om gaat Soorten en habitats Met een totale oppervlakte van 3 miljoen km 2 en een bevolking van 370 miljoen mensen omvatten de 15 lidstaten van de EU het grootste deel van West-Europa. Ons rijk natuurlijk erfgoed vertoont een enorme verscheidenheid van levensvormen en de meest uiteenlopende landschappen met een indrukwekkende natuurlijke schoonheid. Het gaat hier om duizenden typen van habitats, met 150 soorten zoogdieren, 520 vogelsoorten, 180 soorten reptielen en amfibieën, 150 vissoorten, plantensoorten en ten minste soorten ongewervelden ( 1 ). Ondanks verbeteringen in het door de lidstaten gevoerde beleid tot natuurbehoud gaan vele soorten toch snel achteruit. Vandaag de dag verkeren de helft van onze zoogdieren en éénderde van alle soorten reptielen, vogels en vissen in gevaar. Vervuiling en visserij vormen een ernstige bedreiging voor zeedieren als monniksrobben en zeeschildpadden. Vogels als de dunbekwulp zijn zo zeldzaam dat zij met uitsterven bedreigd worden, terwijl zelfs alledaagse vogelsoorten als de veldleeuwerik en de tuinfluiter dramatisch zijn uitgedund. Er verkeren plantensoorten in gevaar en 27 hiervan worden met uitsterven bedreigd. ( 1 ) Bron: Europees Milieuagentschap, Kopenhagen, 1995.

8 6 De Habitatrichtlijn van 1992 vermeldt de soorten en de habitats die in elke lidstaat bescherming behoeven. Oppervlakte Biogeografische areaal als % regio van de EU Habitats Soorten Mediterraan 27,2 % Atlantisch 24,0 % Continentaal 20,3 % Boreaal 20,2 % Alpien 8,0 % Macaronesisch 0,3 % Bron: CTE-CN, bijgewerkt tot 12 december 1999.

9 7 Tal van deze soorten zijn in gevaar doordat zij hun natuurlijke habitats verliezen. De afgelopen tientallen jaren hebben menselijke activiteiten als landbouw/veeteelt, industrie en toerisme enorme stukken grond voor zich opgeëist, waardoor de plaatselijke wilde planten- en diersoorten zijn verdreven of in het nauw zijn gedrongen. Ecosystemen in rivieren en riviermondingen waar vele planten- en diersoorten leven zijn overal in Europa ernstig beschadigd. Andere belangrijke habitats zijn langzaam aan het verdwijnen. Van onze heideen veengebieden is % verloren gegaan, en de afgelopen eeuw hebben Frankrijk, Italië en Spanje 75 % van hun duinen verloren. Eeuwenlang heeft de traditionele landbouw een evenwichtig milieu voor onze wilde planten- en diersoorten weten te handhaven. Vogels als de alpenkraai, bijvoorbeeld, waren altijd afhankelijk van begraasde weidegronden en door het hooien werden allerlei veldkruiden over een groter oppervlak verspreid. Maar deze traditionele landbouw en veeteelt is vervangen door intensieve methoden, waardoor wilde planten- en diersoorten worden verdreven of vernietigd. Verontreiniging Verontreiniging en ongelukken zijn ook een bron van natuurverontreiniging. In december 1999 is op 60 km van de Franse kust het tankschip Erika gezonken. Door de bij deze scheepramp vrijgekomen olie is 400 km Bretoense kust vervuild en zijn wel een half miljoen zeevogels beschadigd of vernietigd. In de landen van Midden- en Oost-Europa die thans op toetreding tot de EU wachten, werden de gevolgen van een ongecontroleerde industriële ontwikkeling dermate veronachtzaamd dat de natuur hier nog ernstiger wordt bedreigd. In januari 2000

10 8 is in Roemenië, door een cyanidelek bij mijnbouwactiviteiten van een Australische onderneming, een rivier over honderden kilometers vergiftigd, waarbij gehele ecosystemen werden vernietigd en vele tonnen vis gedood. Ieder jaar ontdoet Europa zich van honderden miljoenen tonnen afval, waarvan een deel gevaarlijk is voor het milieu. Afvalstorten nemen grote stukken grond in beslag en scheiden verontreinigende stoffen af die schadelijk zijn voor bodem, water en lucht. Tezelfdertijd dreigt er gevaar dat onze vraag naar natuurlijke hulpbronnen als water en hout het aanbod te boven gaat. Door een ongecontroleerde houtkap worden bossen vernietigd en onze steeds grotere vraag naar zoet water veroorzaakt in combinatie met bodemerosie in bepaalde delen van Zuid-Europa woestijnvorming. Langs onze kusten worden de vispopulaties door overbevissing gedecimeerd. Al deze activiteiten vormen een bedreiging voor wilde soorten en hun leefgebieden. Klimaatverandering Ook het veranderende klimaat vormt een bedreiging voor de Europese flora en fauna. Er zijn steeds meer tekenen die erop wijzen dat als gevolg van menselijke activiteiten de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer toeneemt en de aarde warmer wordt. Tegen 2100 zal de gemiddelde temperatuur in Europa naar verwachting zo n 1 à 6 C hoger liggen dan nu het geval is. Indien men deze ontwikkeling op haar beloop laat, zal de hieruit resulterende klimaatverandering zich zo snel voltrekken dat planten- en diersoorten in verschillende klimaatzones niet de tijd krijgen om zich aan te passen of te migreren. Voor onze flora en fauna zou dit rampzalige gevolgen kunnen hebben. Genetisch gemodificeerde organismen Ten slotte is er nog de verspreiding van genetisch gemodificeerde organismen in ons milieu, waarvan de gevolgen voor de biodiversiteit vooralsnog onbekend zijn.

11 9 Ons aller belang Nu ons natuurlijk erfdeel van zovele kanten wordt bedreigd, is het in ons eigen belang dit proces van beschadiging en vernietiging een halt toe te roepen. Wij willen dat de komende generaties eveneens van het ons omringende natuurschoon kunnen genieten. Bovendien zien tal van mensen hun leven verrijkt door recreatieactiviteiten waarbij de natuur centraal staat: vogelobservatie, vissen, bergbeklimmen, scubaduiken of gewoon maar de hond uitlaten. Zuiver water en zuivere lucht zijn van vitaal belang voor de kwaliteit van ons bestaan en de menselijke gezondheid komt ernstig in gevaar wanneer deze basiselementen vervuild raken. Bij onze inspanningen om vitale natuurlijke hulpbronnen te beschermen spelen ook belangrijke economische factoren. Goed bosbeheer is bevorderlijk voor de instandhouding van de biologische diversiteit, maar heeft ook economische voordelen op langere termijn. Een goede bodemconditie is niet alleen de basis voor de natuurlijke vegetatie, maar ook voor een succesvolle landbouw en veelteelt. Onze kusten zijn het leefgebied van éénderde van de bevolking in de EU en herbergen een aantal van de rijkste en meest kwetsbare natuurlijke habitats. Gaan deze habitats als gevolg van te sterke gebruiksdruk verloren, dan zal dit ook een weerslag hebben op het welzijn van de plaatselijke gemeenschappen. En laten wij vooral niet vergeten dat de mensen door natuurbeschermingsmaatregelen helemaal niet in hun vrijheid beperkt worden. Integendeel, natuurbehoud is een bron van nieuwe toeristische mogelijkheden. Toerisme is één van de snelst economische sectoren in de wereld. Het is verantwoordelijk voor zo n 6 % van het Europese BBP en biedt werkgelegenheid aan een belangrijk deel van de beroepsbevolking. In het verleden heeft het milieu vooral in kust- en berggebieden ernstig onder massatoerisme te lijden gehad. Maar naarmate de mensen meer welvaart krijgen, minder lang hoeven te werken en langer van hun pensioen kunnen genieten, ontstaat er meer behoefte aan nieuwe ervaringen, zoals ecotoerisme.

12 10 Handvest voor duurzaam toerisme ( 2 ) 1. Rekening houden met de draagkracht van de natuur 2. Bijdragen tot behoud en verbetering van het natuurlijk erfgoed 3. Natuurlijke hulpbronnen in stand houden 4. De plaatselijke economie ondersteunen 5. Deelname van de plaatselijke bevolking aanmoedigen 6. Een passend, kwalitatief hoogwaardig toerisme ontwikkelen 7. Beschermde gebieden voor iedereen toegankelijk maken 8. Nieuwe vormen van werkgelegenheid ontwikkelen 9. Mensen ertoe aanmoedigen de natuur te respecteren 10. Als model dienen voor andere economische sectoren en de gedragingen in deze sectoren beïnvloeden Er worden nieuwe initiatieven ontplooid om toerisme en natuurlijk milieu met elkaar te laten samengaan en plaatselijke gemeenschappen en belangengroeperingen hierbij te betrekken. In tien Europese pilootgebieden wordt momenteel het door de Federatie Europarc ontwikkelde Europees Handvest voor duurzaam toerisme uitgetest. Uitbreiding Natuurbehoud wordt voor de kandidaat-lidstaten een vraagstuk van kapitaal belang. Met de toetreding van de Midden- en Oost-Europese landen (LMOE), Malta en Cyprus wordt de EU met een gebiedsuitbreiding van 58 %, vele ongerepte landschappen, bossen en parken rijker. Door deze uitbreiding wordt de biologische diversiteit van de EU verrijkt: alleen al de wolvenpopulatie neemt hierdoor van tot toe. Maar deze landen zullen wel nieuwe normen moeten goedkeuren om hun natuurlijk erfgoed te kunnen beschermen. ( 2 ) Voor bijzonderheden van de Franse Federatie van regionale natuurparken:

13 11 Op internationaal niveau De EU en haar lidstaten zijn internationale verplichtingen aangegaan om de natuur te beschermen. Hiertoe hebben zij een aantal verdragen ondertekend: Verdrag van Ramsar inzake het behoud van Europese wetlands (1971) Verdrag van Helsinki inzake de Oostzee (1974) Verdrag van Barcelona inzake de Middellandse Zee (1976) Verdrag van Bonn inzake migrerende soorten (1979) Verdrag van Bern betreffende het behoud van wilde dieren en planten in hun natuurlijk milieu in Europa (1979) Verdrag betreffende de bescherming van de Alpen (1991), en natuurlijk het uiterst belangrijke, van 1992 daterende Verdrag van Rio, waarin het beginsel van de duurzame ontwikkeling wordt vastgelegd. Micheal O'Briain

14 12 Wat doet de Europese Unie nu? Zoals bij veel aspecten van milieubescherming het geval is, kan natuurbehoud niet door de verschillende landen afzonderlijk met succes worden aangepakt. Het is een zaak die alle burgers van de EU evenzeer aangaat. Trekvogels letten niet op grenzen. Tal van belangrijke leefgebieden, zoals de Alpenregio of onze kusten, overschrijden meerdere nationale grenzen en wanneer verontreinigende stoffen in een rivier terechtkomen, worden zij stroomafwaarts door verschillende staten gevoerd. Om deze reden moet een voor alle betrokkenen bindende, geheel Europa bestrijkende aanpak als een eerste voorwaarde voor een succesvol beleid tot natuurbehoud worden beschouwd. Het is de EU duidelijk dat praktische maatregelen ter plaatse moeten worden genomen en dat deze de steun van de lokale bevolking en hun gemeenschappen moeten krijgen. Aldus volgt men bij de milieuwetgeving het subsidiariteitsbeginsel, op grond waarvan besluiten over prioriteiten en programmabeheer zo veel mogelijk aan de nationale en plaatselijke autoriteiten worden overgelaten. Het is dan de taak van de Unie initiatieven te steunen en te coördineren en erop toe te zien dat de regeringen hun verplichtingen nakomen. Met het Verdrag van Maastricht wordt bevestigd dat de zorg voor het milieu in alle Europese beleidsmaatregelen moet doorklinken. Micheal O'Briain

15 13 Micheal O'Briain Artikel 6 van het EG-Verdrag De eisen inzake milieubescherming moeten worden geïntegreerd in de omschrijving en uitvoering van het beleid en het optreden van de Gemeenschap... in het bijzonder met het oog op het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Deze integrerende benadering houdt in dat alle centrale strategieën van de EU zoals het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) of de grensoverschrijdende wegen- en spoorwegnetten in overeenstemming moeten worden gebracht met de noodzaak het landschappelijk schoon en de wilde flora en fauna te beschermen. Met de in 1992 doorgevoerde hervormingen van het GLB is bijvoorbeeld bijgedragen tot een vermindering van het gebruik van stikstof- en fosforhoudende kunstmeststoffen met respectievelijk 25 en 30 %. In Agenda 2000 wordt milieubescherming genoemd als één der hoofddoelstellingen van de GLB-hervorming en wordt gestreefd naar een geïntegreerde landbouw en veeteelt, waarbij zowel economische levensvatbaarheid als zorg voor de natuur een plaats krijgen. Milieumaatregelen in de landbouw waren bedoeld als financiële stimulans voor boeren die milieudiensten verrichten of meer milieuvriendelijke landbouw- en veeteeltmethoden gebruiken. Wetgeving De belangrijkste wetsteksten van de EU inzake natuurbehoud zijn de vogelrichtlijn (1979) en de habitatrichtlijn (1992). In de vogelrichtlijn staat de langetermijnbescherming van alle in het wild levende vogelsoorten in de EU centraal. In deze richtlijn worden 181 bedreigde soorten en subsoorten

16 14 Voornaamste Europese instrumenten voor natuurbescherming Aanbeveling van de Commissie van aan de lidstaten inzake de bescherming van vogels en hun woongebieden (75/66/EEG) Richtlijn van de Raad van betreffende de kwaliteit van zoet water dat bescherming of verbetering behoeft teneinde geschikt te zijn voor het leven van vissen (78/659/EEG) Vogelrichtlijn: richtlijn van de Raad van inzake het behoud van de vogelstand (79/409/EEG) Verordening van de Raad van betreffende een gemeenschappelijke regeling die van toepassing is op de invoer van producten afkomstig van walvisachtigen ((EEG) nr. 348/81) Verdrag inzake de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren (1981) Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten (1982) Richtlijn van de Raad van betreffende de invoer in de lidstaten van huiden van bepaalde zeehondenjongen en daarvan vervaardigde producten (83/129/EEG) Habitatrichtlijn: richtlijn van de Raad van inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (92/43/EEG) Verordening van de Raad van betreffende de bescherming van de bossen in de Gemeenschap tegen brand ((EEG) nr. 2158/92) Beschikking van de Commissie van betreffende het informatieformulier voor als Natura 2000-gebied voorgestelde gebieden (97/266/EG) Verordening van de Raad van inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer ((EG) nr. 338/97) Richtlijn van de Raad van betreffende het houden van wilde dieren in dierentuinen (1999/22/EG) Verordening van het Europees Parlement en de Raad van betreffende maatregelen ter bevordering van het behoud en het duurzaam beheer van tropische bossen en andere bossen in ontwikkelingslanden ((EG) nr. 2494/2000) Verordening van de Commissie van tot schorsing van het binnenbrengen in de Gemeenschap van specimens van bepaalde in het wild levende dier- en plantensoorten ((EG) nr. 191/2001)

17 15 Micheal O'Briain genoemd die bijzondere zorg behoeven. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de aanwijzing van speciale beschermingszones, vooral met het oog op de instandhouding van trekvogels, een natuurlijk erfgoed dat door alle Europeanen wordt gedeeld. Er zijn in totaal meer dan van deze speciale beschermingszones bijna 7 % van het EU-grondgebied (meer dan km 2 ) geregistreerd. Als resultaat hiervan beginnen sommige ernstig bedreigde soorten zich thans te herstellen. Maar de in Europa ondernomen actie loopt van land tot land uiteen en sommige belangrijke zones zijn nog altijd niet beschermd. Er moet nog een lange weg worden afgelegd voordat wij een netwerk van speciale beschermingszones hebben dat in staat is het voortbestaan van de meest zeldzame en kwetsbare vogels in Europa te verzekeren. De habitatrichtlijn stelt zich de bescherming van wilde planten en dieren en hun habitats tot doel. De lidstaten moeten ook hier speciale beschermingszones aanwijzen en beheersplannen uitwerken om door een combinatie van beschermingsmaatregelen op lange termijn en de economische en sociale activiteiten van de mens tot een duurzame ontwikkelingsstrategie te komen. In de richtlijn worden zo n 200 typen habitats, 200 dier- en meer dan 500 plantensoorten van communautair belang, aangemerkt die bescherming behoeven. Ook wordt speciale aandacht besteed aan habitats en soorten (zoals de veelvraat en de monniksrob) die op het punt staan te verdwijnen en dringend hulp nodig hebben. De speciale beschermingszones van beide richtlijnen vormen tezamen het Natura 2000-netwerk, de hoeksteen van het door de Europese gemeenschap gevoerde natuurbeschermingsbeleid. Micheal O'Briain

18 16 Natura 2000 De totstandbrenging van het,,natura netwerk vormt de hoeksteen van het communautaire beleid inzake natuurbehoud. De invoering van doeltreffende instandhoudings- en beheersmaatregelen in de betrokken natuurgebieden is een gigantische opgave, die de medewerking van alle betrokkenen op nationaal en plaatselijk niveau alsook een strikte selectie van de gebieden op Gemeenschapsniveau vereist. Tot op heden, zijn er al meer dan gebieden, met een totale oppervlakte van meer dan km 2 (15 % van het EU-grondgebied), voorgesteld door de lidstaten. Het is de taak van de lidstaten de nationale behoeften op het vlak van natuurbehoud aan een wetenschappelijke beoordeling te onderwerpen en aan de hand van gemeenschappelijke criteria een lijst van te beschermen gebieden op te stellen. De Europese Commissie selecteert dan de gebieden van communautair belang in samenspraak met de nationale autoriteiten, welke deze gebieden uiterlijk in 2004 als speciale beschermingszone moeten aanwijzen. De lidstaten moeten beheersplannen of maatregelen ter bescherming van elk gebied afzonderlijk uitwerken, maar mogen wel zelf uitmaken welke methoden zij daarbij hanteren. Micheal O'Briain In artikel 6 van de habitatrichtlijn worden belangrijke beginselen vastgesteld voor het beheer van de gebieden en het bewaren van het evenwicht tussen natuurbehoud en economische, sociale en culturele behoeften. Met de richtlijn wordt nu beoogd duurzame ontwikkeling te bevorderen en tegelijkertijd de biologische verscheidenheid te beschermen, zodat de Natura 2000-gebieden niet enkel bedoeld zijn als natuurreservaten zonder menselijke activiteiten. Volgens de EU gaan dit netwerk en economische vooruitgang wel degelijk samen en kunnen voor de Gemeenschap nuttige activiteiten als landbouw/veeteelt, jacht, toerisme en vele andere, verder worden ontwikkeld, zolang deze niet strijdig zijn met het nagestreefde natuurbehoud. Het is nodig dat alle plaatselijke belanghebbenden vanaf het vroegste stadium bij planning en beheer van de gebieden worden betrokken, zodat de maatregelen ter bescherming van de natuur niet aan een onwillig publiek worden opgedrongen

19 17 of door velen als een beperking of bedreiging van hun broodwinning worden gezien. Het is helemaal niet de bedoeling dat werkgelegenheid en levensstandaard door dit programma in gevaar worden gebracht. Waar het om gaat is dat ons aller levenskwaliteit erop vooruitgaat en dat Natura 2000 en de Europese burger naar elkaar toegroeien. De nationale autoriteiten hebben gegevens verstrekt met beschrijvingen van alle gebieden van communautair belang; hierbij gaat het om meer dan papieren kaarten en 220 digitale gegevensbestanden. Met de hulp van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (GCO) van de EU heeft de Europese Commissie een begin gemaakt met een databank voor een geografisch informatiesysteem (GIS), welke uiteindelijk on line toegankelijke informatie over elk Natura 2000-gebied in Europa moet bevatten. De Unie draagt financieel bij aan maatregelen ter ondersteuning van natuurbehoud en heeft reeds meer dan 415 miljoen euro besteed om honderden projecten in alle lidstaten van de grond te helpen krijgen. Milieu-initiatieven zullen steun krijgen uit verschillende bronnen, waaronder de structuurfondsen, het Cohesiefonds en uit de fondsen voor milieumaatregelen in de landbouw. De EU participeert ook financieel in de ontwikkeling van het Natura 2000-netwerk via het Life-natuurprogramma. Life-natuur Het Life-programma dateert van 1992 en is nu zijn derde fase ingegaan die tot 2004 loopt. Het is volledig gewijd aan de ontwikkeling van het milieubeleid van de EU en valt in drie onderdelen uiteen. Eén van deze onderdelen is Life-natuur. Van Parys Media sa Bijna de helft van de begroting van Life III (640 miljoen euro) is voor natuurbescherming bestemd. Het programma wordt thans uitgebreid tot de kandidaatlidstaten en omvat speciale fondsen voor publiciteit. Met Life-natuur zijn reeds honderden projecten in de gehele EU gefinancierd.

20 18 Voorbeelden van Life-natuur-projecten Wolven tellen in Griekenland In 1997 ondernam de niet-gouvernementele organisatie Arcturos de eerste stappen om met de steun van Life-natuur wolven in Griekenland te beschermen. Men beschikte over zeer weinig informatie en schatte dat de wolvenpopulatie in Griekenland ten hoogste 300 dieren bedroeg. Dankzij de door de EU verleende bijstand heeft het project uitgebreid veldonderzoek kunnen verrichten en landbouwers en veehouders naar hun mening kunnen vragen. Aldus heeft de NGO Arcturos zich een duidelijk beeld kunnen vormen van de werkelijke situatie, waarbij de huidige wolvenpopulatie op zo n dieren wordt geschat. En wat meer is, deze populatie is zich aan het stabiliseren en neemt zelfs toe. Herstel van de biologische biodiversiteit in Zweden Alvar is de naam van een type habitat dat bestaat uit harde kalksteen bedekt met een dun laagje aarde. Het Alvar-bodemtype wordt aangetroffen op de eilanden Öland en Gotland, alsmede in andere delen van Zweden en in Estland, en heeft een uiterst gespecialiseerde flora en fauna. De Stora Alvaret (Grote Alvar) op Öland bestrijkt hectare en is het grootste Alvar-gebied in Europa. Sinds het stenen tijdperk heeft het Alvar-bodemtype dankzij grazende dieren kunnen voortbestaan, maar de afgelopen decennia zijn bomen en struiken begonnen dit leefgebied binnen te dringen. In 1996 is een door Life gesteund project tot bescherming en herstel van het Alvar-bodemtype gelanceerd. Dit project houdt in dat grote oppervlakten van bodem en struiken worden ontdaan en van omheiningen worden voorzien en dat plaatselijke boeren voorlichting krijgen over de natuurlijke en culturele waarde van begrazing. Dankzij het project ontstaan er nu stabiele weidegronden waar de voor dit gebied kenmerkende habitats en soorten kunnen voortbestaan en zijn de plaatselijke grondbezitters zich meer bewust geworden van de noodzaak de natuur te beschermen. Een nieuw leven voor het Britse eikenbos Atlantische eikenbossen worden aangetroffen aan de westkust van Schotland, Engeland, Wales, alsmede in Frankrijk, Spanje en Portugal. Op de Britse eilanden vormen deze oude eikenwouden het leefgebied van een zeer grote verscheidenheid van varens en andere plantensoorten en een ideaal onderkomen voor migrerende zangvogels. Van oudsher worden deze bomen door de plaatselijke gemeenschappen gebruikt als duurzame bron van timmer- en brandhout, van boomschors voor het leerlooien en als schuilplaats voor het vee. De afgelopen jaren heeft de oorspronkelijke biodiversiteit te lijden gehad onder het planten van naaldbomen en het binnendringen van exotische rododendronsoorten. Met het Atlantic Oakwoods -project wordt gestreefd naar instandhouding en herstel van deze habitat, ter voorbereiding van de hier aan te wijzen speciale beschermingsgebieden. Hierbij moeten afwezige particuliere grondbezitters en plaatselijke gemeenschappen worden overtuigd van de voordelen die verbonden zijn aan het redden van bomen en het ontwikkelen van plaatselijke partnerschappen op lange termijn.

21 19 In de toekomst te nemen maatregelen De bescherming van de natuur en van onze wilde flora en fauna vormt één van de vier prioriteiten van het onlangs voorgestelde zesde milieuactieprogramma van de EU ( ) ( 3 ). Dit programma stelt zich onder andere ten doel: natuurlijke systemen te beschermen en te herstellen de teloorgang van de biologische diversiteit in zowel de EU als wereldwijd een halt toe te roepen de bodem tegen erosie en verontreiniging te beschermen Het verwezenlijken van deze doelstellingen zal tijdens de komende tien jaren een aantal maatregelen vergen. Zo hebben de lidstaten een éénvormig beleid nodig om op te treden bij rampen en ongelukken, zoals chemische explosies of zinkende olietankers, die een bedreiging voor het natuurlijk milieu vormen. De EU helpt bij de ontwikkeling van preventieve langetermijnstrategieën, vroegtijdige waarschuwingssystemen, en methodes om noodsituaties het hoofd te kunnen bieden, bijvoorbeeld door middel van satellietobservering. De Unie streeft ook naar de ontwikkeling van nieuwe strategieën ter bescherming van de bodem en het zeemilieu en zal een beleid introduceren voor geïntegreerd beheer van kustgebieden met inachtneming van sociale, economische en ecologische behoeften ( 4 ). Zij zal eveneens programma s voor duurzaam bosbeheer steunen en het Natura 2000-programma uitbreiden. ( 3 ) Milieu 2010: Onze toekomst, onze keuze, Europese Commissie 2001, ISBN ( 4 ) Krachtlijnen van het EU-beleid inzake kustgebieden, Europese Commissie 2001, ISBN

22 20 Op succes gerichte langetermijnplannen 1. Er zijn voor de gehele EU geldende wetten ter bescherming van ons natuurlijk erfgoed, welke weliswaar een belangrijke rol spelen, maar door de nationale regeringen niet op de juiste wijze worden gehanteerd. Op de lidstaten rust de verplichting de door hen aangegane verbintenissen na te komen en één van de prioriteiten van de Commissie is erop toe te zien dat dit gebeurt. Er zijn bijvoorbeeld enkele landen die achterop lopen met het opstellen van de lijsten van Natura 2000-gebieden, met als gevolg dat er vertraging ontstaat bij de opbouw van het netwerk en de invoering van een algemene natuurbeschermingsstrategie. 2. Wil men de actieve steun van de meeste EU-burgers krijgen, dan is het nodig dat de doelstellingen en de beginselen van Natura 2000 meer bekendheid krijgen en beter worden begrepen. Tot dusver is het bewustwordingsproces te zeer tot kringen van natuurbeschermers beperkt gebleven. Om te bereiken dat gepaste Natura 2000-gebieden een trekpleister voor toeristen worden en een stimulerend effect op plaatselijke economieën krijgen, zal aan deze gebieden een brede bekendheid moeten worden gegeven. 3. De betrokkenheid van plaatselijke belanghebbenden is een cruciaal onderdeel van ieder natuurbeschermingsinitiatief, hetgeen betekent dat communicatie een prioriteit moet zijn. In Oostenrijk, bijvoorbeeld, werd in het kader van een Lifeproject ter bescherming van bruine beren een uit 74 personen bestaande adviesgroep ingesteld met vertegenwoordigers van de lokale overheden en van de meest uiteenlopende maatschappelijke groeperingen (o.a. imkers en scholen). In het VK werden in het kader van een project inzake mariene levensvormen aan meer dan gebruikers van vaartuigen pamfletten uitgedeeld. En de organisatoren van een project in Yyteri, Finland, zorgden ervoor dat het project via de plaatselijke kranten, radiostations en televisie de nodige bekendheid kreeg. Micheal O'Briain

BIODIVERSITEIT, NATUUR EN BODEM

BIODIVERSITEIT, NATUUR EN BODEM BIODIVERSITEIT, NATUUR EN BODEM De Conferentie van de Verenigde Naties over milieu en ontwikkeling van 1992 was een grote stap voorwaarts voor het behoud van biodiversiteit en natuurbescherming, dankzij

Nadere informatie

Omschrijving beleidsruimte

Omschrijving beleidsruimte TRANSPONERINGSTABELLEN Tabel 1. Vogelrichtlijn Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PbEU 2010, L 20) Vogelrichtlijn Omgevingswet/

Nadere informatie

'H &RPPLVVLH WUHHGW RS WHJHQ WLHQ OLGVWDWHQ GLH GH ULFKWOLMQHQ RYHU GH YRJHOVWDQG HQ KDELWDWV QLHW WHQ XLWYRHUKHEEHQJHOHJG

'H &RPPLVVLH WUHHGW RS WHJHQ WLHQ OLGVWDWHQ GLH GH ULFKWOLMQHQ RYHU GH YRJHOVWDQG HQ KDELWDWV QLHW WHQ XLWYRHUKHEEHQJHOHJG ,3 Brussel, 16 juli 2002 'H &RPPLVVLH WUHHGW RS WHJHQ WLHQ OLGVWDWHQ GLH GH ULFKWOLMQHQ RYHU GH YRJHOVWDQG HQ KDELWDWV QLHW WHQ XLWYRHUKHEEHQJHOHJG 'H(XURSHVH &RPPLVVLH KHHIW EHVORWHQ WRW )LQODQG HHQ WZHHGH

Nadere informatie

ZA5223. Flash Eurobarometer 290 (Attitudes of Europeans Towards the Issue of Biodiversity, wave 2) Country Specific Questionnaire Netherlands

ZA5223. Flash Eurobarometer 290 (Attitudes of Europeans Towards the Issue of Biodiversity, wave 2) Country Specific Questionnaire Netherlands ZA5223 Flash Eurobarometer 290 (Attitudes of Europeans Towards the Issue of Biodiversity, wave 2) Country Specific Questionnaire Netherlands FLASH 290 BIODIVERSITY Q1. Hebt u ooit gehoord van de term biodiversiteit?

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 november 2008 (OR. en) 15311/08 E V 781 MAR 199 MED 76

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 november 2008 (OR. en) 15311/08 E V 781 MAR 199 MED 76 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 november 2008 (OR. en) 15311/08 E V 781 MAR 199 MED 76 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.10.2013 COM(2013) 743 final 2013/0357 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende vaststelling van het in te nemen standpunt bij de 18 e gewone vergadering van de

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 5.3.2009 COM(2009) 107 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in de Algemene

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU Europese Unie LIFE. - Communautair Financieel instrument voor het Leefmilieu Programma LIFE Natuur 1999 1. Context. In het kader van de verordening

Nadere informatie

21.10.2015 A8-0249/139. Door de Commissie voorgestelde tekst

21.10.2015 A8-0249/139. Door de Commissie voorgestelde tekst 21.10.2015 A8-0249/139 139 Jens Rohde e.a. Artikel 4 lid 1 1. De lidstaten beperken op zijn minst hun jaarlijkse antropogene emissies van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 27.8.2009 COM(2009) 436 definitief 2009/0120 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het

Nadere informatie

bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000

bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000 bron : http://www.emis.vito.be Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 27-06-2000 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000 Gewijzigd voorstel voor een beschikking

Nadere informatie

bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C381 van 16/12/97

bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C381 van 16/12/97 bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C381 van 16/12/97 Uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor OTO-werkzaamheden (geavanceerde opleidingscursussen) in het kader van het specifieke

Nadere informatie

)UDQNULMN. Brussel, 14 maart 2002

)UDQNULMN. Brussel, 14 maart 2002 ,3 Brussel, 14 maart 2002 1DWXXUEHKRXG GH &RPPLVVLH WUHHGW RS WHJHQ )UDQNULMN,WDOLs,HUODQG 'XLWVODQG 2RVWHQULMN 1HGHUODQG 3RUWXJDO 6SDQMH HQ /X[HPEXUJ ZHJHQV QLHWQDOHYLQJYDQGH(8ZHWJHYLQJ 'H(XURSHVH&RPPLVVLHKHHIWEHVORWHQJHUHFKWHOLMNHVWDSSHQWHRQGHUQHPHQ

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

Alfabetische lijst van beschermde vogels 2012

Alfabetische lijst van beschermde vogels 2012 Alfabetische lijst van beschermde vogels 2012 Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding DG4 - Afdeling Dierenwelzijn en

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Begeleidend Document. bij het Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Begeleidend Document. bij het Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.10.2008 SEC(2008) 2616 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Begeleidend Document bij het Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.2.2016 COM(2016) 80 final 2016/0045 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD inzake de tijdelijke opschorting van de herplaatsing van 30 % van de verzoekers

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE

VERSLAG VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.9.2016 COM(2016) 618 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE Verslag met het oog op de berekening van de toegewezen hoeveelheid van de Unie, alsook het verslag met het oog op de berekening

Nadere informatie

Overzicht van internationale context van de materiële voorschriften van het wetsvoorstel natuurbescherming. Behorende bij het antwoord op vraag nr.

Overzicht van internationale context van de materiële voorschriften van het wetsvoorstel natuurbescherming. Behorende bij het antwoord op vraag nr. BIJLAGE 1 Overzicht van internationale context van de materiële voorschriften van het wetsvoorstel natuurbescherming Behorende bij het antwoord op vraag nr. 8 1 Wetsvoorstel 2 Inhoud 3 Concrete Europese

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

BUREAU VOOR OFFICIËLLE PUBLICATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN L-2985 Luxembourg

BUREAU VOOR OFFICIËLLE PUBLICATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN L-2985 Luxembourg 14 CR-16-98-174-NL-C BUREAU VOOR OFFICIËLLE PUBLICATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN L-2985 Luxembourg NATURA 2000 het behoud van ons natuurlijk erfgoed EUROPESE COMMISSIE DGXI - Milieuzaken, Nucleaire

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

Overzicht. Bevoegdheden inzake milieu. Internationaal: België:

Overzicht. Bevoegdheden inzake milieu. Internationaal: België: Overzicht An Cliquet Vakgroep Internationaal publiekrecht, Universiteit Gent Brussel, 18 oktober 2011 Internationaal: Bevoegdheden inzake milieu Evolutie van internationaal milieurecht Internationale rechtsregels

Nadere informatie

BIODIVERSITEIT. RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER. ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering

BIODIVERSITEIT. RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER. ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering BIODIVERSITEIT RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering DUURZAME ONTWIKKELING INTEGRAAL WATERBEHEER BIODIVERSITEIT Wat? Belang?

Nadere informatie

Het wettelijke statuut van de meeuw. Michiel Vandegehuchte

Het wettelijke statuut van de meeuw. Michiel Vandegehuchte Het wettelijke statuut van de meeuw Michiel Vandegehuchte Internationale wetgeving AEWA (Overeenkomst over Afrikaans- Euraziatische trekkende watervogels) Intergouvernementeel verdrag (76 verdragspartijen)

Nadere informatie

Investeren in klimaatactie, investeren in LIFE

Investeren in klimaatactie, investeren in LIFE istock Investeren in klimaatactie, investeren in LIFE Overzicht van het nieuwe LIFE-subprogramma Klimaatactie 2014-2020 Klimaat Wat is het nieuwe LIFE-subprogramma Klimaatactie? De Europese staatshoofden

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3 RESULTAAT BESPREKINGEN van: Groep civiele bescherming d.d.: 16 april 2002 nr. vorig doc.: 7573/02 prociv

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 februari 2012 (09.02) (OR. en) 6293/12 Inte rinstitutioneel dossier: 2012/0021 (NLE)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 februari 2012 (09.02) (OR. en) 6293/12 Inte rinstitutioneel dossier: 2012/0021 (NLE) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 februari 2012 (09.02) (OR. en) 6293/12 Inte rinstitutioneel dossier: 2012/0021 (NLE) ENV 92 PECHE 44 MED 7 ONU 11 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 8 februari

Nadere informatie

OTA BESLUIT VAN DE RAAD houdende vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in de Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan

OTA BESLUIT VAN DE RAAD houdende vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in de Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 13 maart 2009 (17.03) (OR. en) PUBLIC 7537/09 LIMITE PECHE 62 OTA Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD houdende vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU Commissie sociale zaken en milieu 19 september 2003 APP 3590/1-16 AMENDEMENTEN 1-16 Ontwerpverslag (APP 3590) Joaquim Miranda en Gado Boureïma (Niger) over duurzaam

Nadere informatie

Binnen het bestek van deze doelstelling is een specifieke actie van de lidstaten en de Commissie voorzien om gezamenlijk:

Binnen het bestek van deze doelstelling is een specifieke actie van de lidstaten en de Commissie voorzien om gezamenlijk: EUROPESE INHOUD IN WERELDWIJDE NETWERKEN COÖRDINATIEMECHANISMEN VOOR DIGITALISATIEPROGRAMMA'S DE BEGINSELEN VAN LUND: CONCLUSIES VAN DE VERGADERING VAN DESKUNDIGEN, LUND, SWEDEN, 4 APRIL 2001 Het eeurope

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. van [...]

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. van [...] EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.6.2010 COM(2010)280 definitief 2010/0168 (E) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD van [...] betreffende de verplichte toepassing van Reglement nr. 100 van de Economische

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 7.6.2006 COM(2006) 275 definitief Deel I MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD, HET EUROPEES PARLEMENT, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN

Nadere informatie

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 1999 (OR. en) 12545/1/99 REV 1 LIMITE SAN 171 Betreft : Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik DG I CONCLUSIES VAN DE RAAD

Nadere informatie

De vragenlijst van de openbare raadpleging

De vragenlijst van de openbare raadpleging SAMENVATTING De vragenlijst van de openbare raadpleging Tussen april en juli 2015 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging gehouden over de vogel- en de habitatrichtlijn. Deze raadpleging maakte

Nadere informatie

Art. 14. Art. 15. Art. 16.

Art. 14. Art. 15. Art. 16. N. 2000 2153 [C 2000/35885] 17 JULI 2000. Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin

Nadere informatie

Aanbeveling 6: Stimuleer behoud en herstel biodiversiteit in eigen land

Aanbeveling 6: Stimuleer behoud en herstel biodiversiteit in eigen land Aanbeveling 6: Stimuleer behoud en herstel biodiversiteit in eigen land De Taskforce Biodiversiteit & Natuurlijke Hulpbronnen adviseert: Stimuleer in eigen land reeds gestelde doelen voor het behoud en

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 16 december 1999 (22.12) (OR. f) 14156/99 LIMITE FISC 265

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 16 december 1999 (22.12) (OR. f) 14156/99 LIMITE FISC 265 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 16 december 1999 (22.12) (OR. f) 14156/99 LIMITE FISC 265 RESULTAAT BESPREKI GE van: de Groep Financiële vraagstukken d.d.: 14 december 1999 Betreft: BTW - Verlaagd tarief

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat I. Landbouwwetgeving en procedures I.1. Landbouwwetgeving; vereenvoudiging Datum van verspreiding 8.7.2015 INTERPRETATIENOTA

Nadere informatie

Over de passage tussen haken op de bladzijden 2-3 is nog geen overeenstemming bereikt.

Over de passage tussen haken op de bladzijden 2-3 is nog geen overeenstemming bereikt. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 november 2003 (21.11) (OR. en) 15014/03 ECOFIN 353 FIN 519 RELEX 437 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Coreper/de RAAD Ontwerp-verslag

Nadere informatie

Waarom een ZadenBib?

Waarom een ZadenBib? Waarom een ZadenBib? Wat is een ZadenBib? Bibliotheek Zelf geoogste zaden binnenbrengen en/of meenemen. eetbare planten, medicinale planten, sierplanten, bloemen, vergeten groenten, kruiden, Toegankelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2113 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Handel in bedreigde dieren en planten Het CITES-verdrag in de praktijk

Handel in bedreigde dieren en planten Het CITES-verdrag in de praktijk Themablad Traffic/Cites 01-10-2002 13:50 Pagina 4 Hans Extra HD:WERELD NATUUR FONDS:0201017 Themablad Traffic/Cites:DOCU Handel in bedreigde dieren en planten Het CITES-verdrag in de praktijk Al eeuwenlang

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 VERSLAG van: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) aan: de Raad EPSCO Nr. vorig doc.: 9081/08

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169 ONTWERP-NOTULEN - ADDENDUM Betreft: 3002e zitting van de Raad van de Europese Unie (MILIEU), gehouden

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie begrotingscontrole

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie begrotingscontrole EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid VOORLOPIGE VERSIE 2003/2210(DEC) 15 januari 2004 ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en

Nadere informatie

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank GROEP / KLAS.. Naam: Ga www.schooltv.ntr.nl Zoek op trefwoord: EU Bekijk de clip Het ontstaan van de EU en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.6.2016 COM(2016) 414 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD met de beoordeling zoals vereist op grond van artikel 24, lid 3, en artikel 120,

Nadere informatie

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept a Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Colofon Deze samenvatting is een uitgave van de

Nadere informatie

Adviescomité SEA. Is er al dan niet een strategische milieubeoordeling (SEA) vereist voor het ontwerp beleidsplannen mariene beschermde gebieden?

Adviescomité SEA. Is er al dan niet een strategische milieubeoordeling (SEA) vereist voor het ontwerp beleidsplannen mariene beschermde gebieden? Directoraat-generaal Leefmilieu EUROSTATION Blok II 2 e verdieping Victor Hortaplein 40, bus 10 B 1060 BRUSSEL www.environment.fgov.be Secretariaat van het Adviescomité SEA: Sabine WALLENS t: + 32 2 524

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Inleiding Praktisch overal in Nederland komen beschermde soorten flora en fauna voor. Bekende voorbeelden zijn de aanwezigheid van rugstreeppadden op

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN Europees Parlement 2014-2019 Commissie verzoekschriften 27.1.2016 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 2032/2013, ingediend door Nuria Menendez de Llano Rodriguez (Spaanse nationaliteit),

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 2 juli 2004 (06.07) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE /04 Interinstitutioneel dossier: 2002/0254 (COD) LIMITE

PUBLIC. Brussel, 2 juli 2004 (06.07) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE /04 Interinstitutioneel dossier: 2002/0254 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 juli 2004 (06.07) (OR. en) 11061/04 Interinstitutioneel dossier: 2002/0254 (COD) LIMITE PUBLIC ENV 387 TOUR 14 AGRI 177 MAR 128 IND 91 CODEC 869 NOTA van:

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 2002D0994 03/02/2003 Aantal bladzijden: 5 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

Het GLB en dierenwelzijn: hoge normen in de EU

Het GLB en dierenwelzijn: hoge normen in de EU Het GLB en dierenwelzijn: hoge normen in de EU De Europese Unie mikt hoog Europese Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling Bijdrage van het landbouwbeleid Het GLB biedt landbouwers een aantal stimuli

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1980-1981 16670 (R1161) Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten, met Bijlagen; Bonn, 23 juni 1979 Nr. 1 Ter griffies van de Eerste en van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119 ADDENDUM bij de ONTWERP-NOTULEN 1 Betreft: 2724e zitting van de Raad van de Europese Unie (LANDBOUW

Nadere informatie

Resolutie van het Europees Parlement over de arctische landbouw (2003/2051(INI))

Resolutie van het Europees Parlement over de arctische landbouw (2003/2051(INI)) P5_TA(2004)0014 Arctische landbouw Resolutie van het Europees Parlement over de arctische landbouw (2003/2051(INI)) Het Europees Parlement, gezien de doelstelling die is geformuleerd in paragraaf 40 van

Nadere informatie

Personen met een handicap hebben gelijke rechten

Personen met een handicap hebben gelijke rechten Personen met een handicap hebben gelijke rechten De Europese strategie voor personen met een handicap 2010-2020 Europese Commissie Gelijke rechten, gelijke kansen Europese toegevoegde waarde Circa 80 miljoen

Nadere informatie

COHESIEBELEID 2014-2020

COHESIEBELEID 2014-2020 GEÏNTEGREERDE TERRITORIALE INVESTERING COHESIEBELEID 2014-2020 De nieuwe wet- en regelgeving voor de volgende investeringsronde van het EU-cohesiebeleid voor 2014-2020 is in december 2013 formeel goedgekeurd

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D015695/01.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D015695/01. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 september 2011 (21.09) (OR. en) 14391/11 E V 685 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 14 september 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

De das in de nieuwe wet natuurbescherming. Beleven, benutten en beschermen

De das in de nieuwe wet natuurbescherming. Beleven, benutten en beschermen De das in de nieuwe wet natuurbescherming Beleven, benutten en beschermen Integratie van bestaande natuurwetten Natuurbeschermingswet 1998 gebieden hoofdstuk 2 Flora- en faunawet soorten hoofdstuk 3 Boswet

Nadere informatie

Europa in een notendop

Europa in een notendop Europa in een notendop Wat is de Europese Unie? Europees Een unie = gelegen in Europa. = verenigt landen en mensen. Laten we eens verder kijken: Wat hebben de Europeanen gemeenschappelijk? Hoe heeft de

Nadere informatie

(Mededelingen) RAAD. GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT (EG) Nr. 13/2002. door de Raad vastgesteld op 13 december 2001

(Mededelingen) RAAD. GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT (EG) Nr. 13/2002. door de Raad vastgesteld op 13 december 2001 5.3.2002 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 58 E/1 I (Mededelingen) RAAD GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT (EG) Nr. 13/2002 door de Raad vastgesteld op 13 december 2001 met het oog op de aanneming

Nadere informatie

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank De Slotakte vermeldt de verbindende protocollen en de niet-verbindende verklaringen Slotakte De CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, bijeen te Brussel op 30 september

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.6.2011 COM(2011) 352 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Tweede

Nadere informatie

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG!

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! I.I De geboorte van de Europese Unie Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn er de vorige eeuwen veel oorlogen in Europa geweest. Vooral de Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) PUBLIC 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Beschikking van de Raad betreffende de

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266 15 (1965) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1994 Nr. 266 A. TITEL Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, met

Nadere informatie

Brussel, 27 februari 2007 (01.03) (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 6855/07 SOC 78

Brussel, 27 februari 2007 (01.03) (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 6855/07 SOC 78 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 februari 2007 (01.03) (OR. fr) 6855/07 SOC 78 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 07.XII.2005 C (2005) 5280 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 491/2005 - Nederland Subsidieregeling sanering glastuinbouwbedrijven in vanuit milieu opzicht kwetsbare

Nadere informatie

De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag. Den Haag, november 2004

De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag. Den Haag, november 2004 De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag Den Haag, november 2004 Hierbij dank ik u mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel D, komt te luiden: Artikel 54, tweede lid, komt te luiden:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel D, komt te luiden: Artikel 54, tweede lid, komt te luiden: 29 448 Wijziging van de Flora- en faunawet in verband met de verruiming van de mogelijkheden tot beheer en schadebestrijding van beschermde inheemse diersoorten NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 21.1.2009 COM(2009) 12 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD betreffende het voorlopig verbod op het gebruik en de verkoop in Hongarije

Nadere informatie

Water is onmisbaar! actieve mkb/kmo s. Dankzij EU-beleid meer banen en groei in de watersector. JOUW MENING TELT EN JOUW ACTIES OOK

Water is onmisbaar! actieve mkb/kmo s. Dankzij EU-beleid meer banen en groei in de watersector. JOUW MENING TELT EN JOUW ACTIES OOK Dankzij EU-beleid meer banen en groei in de watersector. 9 000 actieve mkb/kmo s bijna 500 000 banen JOUW MENING TELT Met het waterbeleid en de maatregelen van de EU krijgt iedereen inspraak door middel

Nadere informatie

{COM(2006) 684 definitief} {SEC(2006) 1449}

{COM(2006) 684 definitief} {SEC(2006) 1449} COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 20.11.2006 SEC(2006) 1448 WERKDOCUMENT VAN DE COMMISSIE Begeleidend document bij het Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.11.2013 COM(2013) 761 final 2013/0371 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Bescherming en herstel van de biodiversiteit en ecosysteemdiensten: focus op de beschermde gebieden, groene infrastructuur en geen netto verlies.

Bescherming en herstel van de biodiversiteit en ecosysteemdiensten: focus op de beschermde gebieden, groene infrastructuur en geen netto verlies. N Bescherming en herstel van de biodiversiteit en ecosysteemdiensten: focus op de beschermde gebieden, groene infrastructuur en geen netto verlies. Catherine Debruyne, Waalse Overheidsdienst «Stakeholders

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 25 november 2008 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0653/2005 ingediend door Marion Locker (Duitse nationaliteit), namens de Oostenrijkse

Nadere informatie

REACH Een introductie in de nieuwe EU-wetgeving voor chemische stoffen voor leveranciers van Akzo Nobel

REACH Een introductie in de nieuwe EU-wetgeving voor chemische stoffen voor leveranciers van Akzo Nobel REACH Een introductie in de nieuwe EU-wetgeving voor chemische stoffen voor leveranciers van Akzo Nobel REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen Wat is REACH?

Nadere informatie

Natuur- en Milieuonderwijs in het Boliviaanse Amazonegebied

Natuur- en Milieuonderwijs in het Boliviaanse Amazonegebied Natuur- en Milieuonderwijs in het Boliviaanse Amazonegebied Natuur- en Milieuonderwijs in het Boliviaanse Amazonegebied Een fotoverslag van het project Natuur- en Milieuonderwijs in het Boliviaanse Amazonegebied

Nadere informatie

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Nadere informatie

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan IP/04/1250 Brussel, 20 oktober 2004 Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan De Europese Commissie gaat akkoord met een tweede

Nadere informatie

Tijdens de zitting van 18 mei 2009 heeft de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen de conclusies in bijlage dezes aangenomen.

Tijdens de zitting van 18 mei 2009 heeft de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen de conclusies in bijlage dezes aangenomen. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 mei 2009 (26.05) (OR. en) 9909/09 DEVGE 147 E ER 187 E V 371 COAFR 172 OTA van: het secretariaat-generaal d.d.: 18 mei 2009 nr. vorig doc.: 9100/09 Betreft: Conclusies

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de toekenning van tariefcontingenten voor

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE GEWASBESCHERMING IN DE WITLOOFTEELT INLEIDING EN WETGEVEND KADER

GEÏNTEGREERDE GEWASBESCHERMING IN DE WITLOOFTEELT INLEIDING EN WETGEVEND KADER GEÏNTEGREERDE GEWASBESCHERMING IN DE WITLOOFTEELT INLEIDING EN WETGEVEND KADER Marleen Mertens Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) INVLOED VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN Positieve effecten: Bijdrage

Nadere informatie

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 29 oktober 2014 tot en met 28 oktober 2019.

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 29 oktober 2014 tot en met 28 oktober 2019. > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting Pieter Vermeulen Museum W.B. Bosch Driehuizerkerkweg 34D 1985 EL DRIEHUIS Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61

Nadere informatie

economische mogelijkheden sociale omgeving ecologisch kapitaal verborgen kansen

economische mogelijkheden sociale omgeving ecologisch kapitaal verborgen kansen economische mogelijkheden sociale omgeving ecologisch kapitaal verborgen kansen REDD+ een campagne voor bewustwording van suriname over haar grootste kapitaal Wat is duurzaam gebruik van het bos: Duurzaam

Nadere informatie

Wat is biodiversiteit? Hoeveel biodiversiteit is er (wereldwijd en

Wat is biodiversiteit? Hoeveel biodiversiteit is er (wereldwijd en Biodiversiteit Cursus Natuur-in-zicht 1 Inhoud Wat is biodiversiteit? Hoeveel biodiversiteit is er (wereldwijd en bij ons)? Waar komt die biodiversiteit vandaan? Waarom is biodiversiteit belangrijk? Hoe

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 1 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0222 (NLE) 12579/15 PECHE 331 VOORSTEL van: ingekomen: 1 oktober 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi

Nadere informatie

voor politiefunctionarissen.

voor politiefunctionarissen. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 april 2010 (12.04) (OR. en) 8309/10 ENFOPOL 93 NOTA I/A-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het Coreper / de Raad nr. vorig doc.: 5025/4/10 EUROPOL 3 Betreft:

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie