EU legt zich toe op de bescherming van de natuur. Europese Commissie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EU legt zich toe op de bescherming van de natuur. Europese Commissie"

Transcriptie

1 EU legt zich toe op de bescherming van de natuur Europese Commissie

2

3 EU legt zich toe op de bescherming van de natuur Europese Commissie Directoraat-generaal Milieu

4 Kopies van deze publicatie zijn zolang de voorraad strekt gratis verkrijgbaar bij: Informatiecentrum (BU-9 0/11) Directoraat-generaal Milieu Europese Commissie B-1049 Brussel Fax (32-2) Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de Europaserver ( Bibliografische gegevens bevinden zich aan het einde van deze publicatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 2002 ISBN X Europese Gemeenschappen, 2002 Overneming met bronvermelding toegestaan. Printed in Belgium GEDRUKT OP GERECYCLEERD PAPIER

5 3 Voorwoord Maatregelen ter bescherming van ons natuurlijk erfgoed spelen al bijna dertig jaar lang een steeds belangrijker wordende rol in het beleid van de Europese Unie. In 1973 trad het eerste actieprogramma voor het milieu in werking. In april 1979 was de Vogelrichtlijn de eerste wettekst van de EU die tot doel had het natuurlijk milieu, zowel voor de huidige als voor de komende generaties, te beschermen. In 1951 hadden de zes ondertekenaars van het Verdrag van Parijs met de stichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) alleen de ontwikkeling van deze takken van industrie voor ogen en kwam een beoordeling van het milieueffect van deze sectoren niet ter sprake. Maar in de loop van de jaren zeventig werd men zich internationaal steeds meer bewust van de toenemende schade die wij met onze moderne levensstijl aan de natuur en haar hulpbronnen toebrengen. Sedertdien is de zorg voor dieren, vogels, planten en landschappen in ons deel van de wereld een integrerend deel van de Europese beleidsvorming geworden. Besluiten over cruciale vraagstukken als vervoer, energie en landbouw kunnen niet langer worden genomen zonder dat men hierbij het effect op flora, fauna en landschappelijk schoon in aanmerking neemt. Tal van EU-burgers zijn zich bewust geworden van de gevaren waaraan ons natuurlijk milieu blootstaat en hebben maatregelen geëist op plaatselijk, nationaal en Europees niveau. Het grondgebied van de 15 lidstaten van de EU strekt zich uit van de poolcirkel in het noorden tot de warme mediterrane wateren in het zuiden. Van de door de westenwind gegeselde Atlantische kusten tot de hoogste bergtoppen in het Alpengebied omvat de Unie een brede waaier aan natuurlijke habitats met een verbijsterende verscheidenheid van flora en fauna. Maar bijna overal is deze biodiversiteit in gevaar. Om deze reden heeft de EU nieuwe, krachtiger instrumenten zowel wettelijk als financieel ter bescherming van het natuurlijk milieu ingevoerd.

6 4 Sommigen geloven dat maatregelen ter bescherming van de natuur onvermijdelijk neerkomen op een verlaging van onze levensstandaard, een terugdraaien van onze economische ontwikkeling en een beperking van de vrijheid om van het natuurlijk erfgoed te genieten. De EU pakt de zaken anders aan: zij gaat ervan uit dat de natuur en de mens één geheel vormen dat op harmonische wijze kan functioneren. Wij menen dat de levenskwaliteit in Europa door de zorg voor het milieu kan worden verbeterd en dat economische sectoren als bosbouw en toerisme hierdoor kunnen worden gestimuleerd. Bescherming van flora en fauna is best te verenigen met sociale en economische belangen, maar om dit mogelijk te maken moeten wij uitgaan van het beginsel van een duurzame ontwikkeling. Dit betekent dat wij manieren moeten vinden om de kwaliteit van ons bestaan te verbeteren zonder dat het milieu, de komende generaties en de mensen in zowel de ontwikkelde als de ontwikkelingslanden hiervoor de rekening gepresenteerd krijgen. De EU erkent dat de steun en betrokkenheid van de gewone burger van essentieel belang zijn om onze natuurlijke habitats en wilde flora en fauna in stand te kunnen houden. Maar de Unie kan wel degelijk een verschil maken. In de eerste plaats wordt met een geheel Europa omspannende wetgeving een coherente structuur geboden waarbinnen de nationale en plaatselijke autoriteiten, NGO s en mensen die zich persoonlijk voor het milieu inzetten, kunnen handelen. In de tweede plaats zijn er de Europese financieringsprogramma s met vitale steun voor initiatieven om de biologische diversiteit in stand te houden. In deze brochure wordt een overzicht gegeven van de Europese strategie ter bescherming van de natuur.

7 5 Natuurbescherming Waar het om gaat Soorten en habitats Met een totale oppervlakte van 3 miljoen km 2 en een bevolking van 370 miljoen mensen omvatten de 15 lidstaten van de EU het grootste deel van West-Europa. Ons rijk natuurlijk erfgoed vertoont een enorme verscheidenheid van levensvormen en de meest uiteenlopende landschappen met een indrukwekkende natuurlijke schoonheid. Het gaat hier om duizenden typen van habitats, met 150 soorten zoogdieren, 520 vogelsoorten, 180 soorten reptielen en amfibieën, 150 vissoorten, plantensoorten en ten minste soorten ongewervelden ( 1 ). Ondanks verbeteringen in het door de lidstaten gevoerde beleid tot natuurbehoud gaan vele soorten toch snel achteruit. Vandaag de dag verkeren de helft van onze zoogdieren en éénderde van alle soorten reptielen, vogels en vissen in gevaar. Vervuiling en visserij vormen een ernstige bedreiging voor zeedieren als monniksrobben en zeeschildpadden. Vogels als de dunbekwulp zijn zo zeldzaam dat zij met uitsterven bedreigd worden, terwijl zelfs alledaagse vogelsoorten als de veldleeuwerik en de tuinfluiter dramatisch zijn uitgedund. Er verkeren plantensoorten in gevaar en 27 hiervan worden met uitsterven bedreigd. ( 1 ) Bron: Europees Milieuagentschap, Kopenhagen, 1995.

8 6 De Habitatrichtlijn van 1992 vermeldt de soorten en de habitats die in elke lidstaat bescherming behoeven. Oppervlakte Biogeografische areaal als % regio van de EU Habitats Soorten Mediterraan 27,2 % Atlantisch 24,0 % Continentaal 20,3 % Boreaal 20,2 % Alpien 8,0 % Macaronesisch 0,3 % Bron: CTE-CN, bijgewerkt tot 12 december 1999.

9 7 Tal van deze soorten zijn in gevaar doordat zij hun natuurlijke habitats verliezen. De afgelopen tientallen jaren hebben menselijke activiteiten als landbouw/veeteelt, industrie en toerisme enorme stukken grond voor zich opgeëist, waardoor de plaatselijke wilde planten- en diersoorten zijn verdreven of in het nauw zijn gedrongen. Ecosystemen in rivieren en riviermondingen waar vele planten- en diersoorten leven zijn overal in Europa ernstig beschadigd. Andere belangrijke habitats zijn langzaam aan het verdwijnen. Van onze heideen veengebieden is % verloren gegaan, en de afgelopen eeuw hebben Frankrijk, Italië en Spanje 75 % van hun duinen verloren. Eeuwenlang heeft de traditionele landbouw een evenwichtig milieu voor onze wilde planten- en diersoorten weten te handhaven. Vogels als de alpenkraai, bijvoorbeeld, waren altijd afhankelijk van begraasde weidegronden en door het hooien werden allerlei veldkruiden over een groter oppervlak verspreid. Maar deze traditionele landbouw en veeteelt is vervangen door intensieve methoden, waardoor wilde planten- en diersoorten worden verdreven of vernietigd. Verontreiniging Verontreiniging en ongelukken zijn ook een bron van natuurverontreiniging. In december 1999 is op 60 km van de Franse kust het tankschip Erika gezonken. Door de bij deze scheepramp vrijgekomen olie is 400 km Bretoense kust vervuild en zijn wel een half miljoen zeevogels beschadigd of vernietigd. In de landen van Midden- en Oost-Europa die thans op toetreding tot de EU wachten, werden de gevolgen van een ongecontroleerde industriële ontwikkeling dermate veronachtzaamd dat de natuur hier nog ernstiger wordt bedreigd. In januari 2000

10 8 is in Roemenië, door een cyanidelek bij mijnbouwactiviteiten van een Australische onderneming, een rivier over honderden kilometers vergiftigd, waarbij gehele ecosystemen werden vernietigd en vele tonnen vis gedood. Ieder jaar ontdoet Europa zich van honderden miljoenen tonnen afval, waarvan een deel gevaarlijk is voor het milieu. Afvalstorten nemen grote stukken grond in beslag en scheiden verontreinigende stoffen af die schadelijk zijn voor bodem, water en lucht. Tezelfdertijd dreigt er gevaar dat onze vraag naar natuurlijke hulpbronnen als water en hout het aanbod te boven gaat. Door een ongecontroleerde houtkap worden bossen vernietigd en onze steeds grotere vraag naar zoet water veroorzaakt in combinatie met bodemerosie in bepaalde delen van Zuid-Europa woestijnvorming. Langs onze kusten worden de vispopulaties door overbevissing gedecimeerd. Al deze activiteiten vormen een bedreiging voor wilde soorten en hun leefgebieden. Klimaatverandering Ook het veranderende klimaat vormt een bedreiging voor de Europese flora en fauna. Er zijn steeds meer tekenen die erop wijzen dat als gevolg van menselijke activiteiten de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer toeneemt en de aarde warmer wordt. Tegen 2100 zal de gemiddelde temperatuur in Europa naar verwachting zo n 1 à 6 C hoger liggen dan nu het geval is. Indien men deze ontwikkeling op haar beloop laat, zal de hieruit resulterende klimaatverandering zich zo snel voltrekken dat planten- en diersoorten in verschillende klimaatzones niet de tijd krijgen om zich aan te passen of te migreren. Voor onze flora en fauna zou dit rampzalige gevolgen kunnen hebben. Genetisch gemodificeerde organismen Ten slotte is er nog de verspreiding van genetisch gemodificeerde organismen in ons milieu, waarvan de gevolgen voor de biodiversiteit vooralsnog onbekend zijn.

11 9 Ons aller belang Nu ons natuurlijk erfdeel van zovele kanten wordt bedreigd, is het in ons eigen belang dit proces van beschadiging en vernietiging een halt toe te roepen. Wij willen dat de komende generaties eveneens van het ons omringende natuurschoon kunnen genieten. Bovendien zien tal van mensen hun leven verrijkt door recreatieactiviteiten waarbij de natuur centraal staat: vogelobservatie, vissen, bergbeklimmen, scubaduiken of gewoon maar de hond uitlaten. Zuiver water en zuivere lucht zijn van vitaal belang voor de kwaliteit van ons bestaan en de menselijke gezondheid komt ernstig in gevaar wanneer deze basiselementen vervuild raken. Bij onze inspanningen om vitale natuurlijke hulpbronnen te beschermen spelen ook belangrijke economische factoren. Goed bosbeheer is bevorderlijk voor de instandhouding van de biologische diversiteit, maar heeft ook economische voordelen op langere termijn. Een goede bodemconditie is niet alleen de basis voor de natuurlijke vegetatie, maar ook voor een succesvolle landbouw en veelteelt. Onze kusten zijn het leefgebied van éénderde van de bevolking in de EU en herbergen een aantal van de rijkste en meest kwetsbare natuurlijke habitats. Gaan deze habitats als gevolg van te sterke gebruiksdruk verloren, dan zal dit ook een weerslag hebben op het welzijn van de plaatselijke gemeenschappen. En laten wij vooral niet vergeten dat de mensen door natuurbeschermingsmaatregelen helemaal niet in hun vrijheid beperkt worden. Integendeel, natuurbehoud is een bron van nieuwe toeristische mogelijkheden. Toerisme is één van de snelst economische sectoren in de wereld. Het is verantwoordelijk voor zo n 6 % van het Europese BBP en biedt werkgelegenheid aan een belangrijk deel van de beroepsbevolking. In het verleden heeft het milieu vooral in kust- en berggebieden ernstig onder massatoerisme te lijden gehad. Maar naarmate de mensen meer welvaart krijgen, minder lang hoeven te werken en langer van hun pensioen kunnen genieten, ontstaat er meer behoefte aan nieuwe ervaringen, zoals ecotoerisme.

12 10 Handvest voor duurzaam toerisme ( 2 ) 1. Rekening houden met de draagkracht van de natuur 2. Bijdragen tot behoud en verbetering van het natuurlijk erfgoed 3. Natuurlijke hulpbronnen in stand houden 4. De plaatselijke economie ondersteunen 5. Deelname van de plaatselijke bevolking aanmoedigen 6. Een passend, kwalitatief hoogwaardig toerisme ontwikkelen 7. Beschermde gebieden voor iedereen toegankelijk maken 8. Nieuwe vormen van werkgelegenheid ontwikkelen 9. Mensen ertoe aanmoedigen de natuur te respecteren 10. Als model dienen voor andere economische sectoren en de gedragingen in deze sectoren beïnvloeden Er worden nieuwe initiatieven ontplooid om toerisme en natuurlijk milieu met elkaar te laten samengaan en plaatselijke gemeenschappen en belangengroeperingen hierbij te betrekken. In tien Europese pilootgebieden wordt momenteel het door de Federatie Europarc ontwikkelde Europees Handvest voor duurzaam toerisme uitgetest. Uitbreiding Natuurbehoud wordt voor de kandidaat-lidstaten een vraagstuk van kapitaal belang. Met de toetreding van de Midden- en Oost-Europese landen (LMOE), Malta en Cyprus wordt de EU met een gebiedsuitbreiding van 58 %, vele ongerepte landschappen, bossen en parken rijker. Door deze uitbreiding wordt de biologische diversiteit van de EU verrijkt: alleen al de wolvenpopulatie neemt hierdoor van tot toe. Maar deze landen zullen wel nieuwe normen moeten goedkeuren om hun natuurlijk erfgoed te kunnen beschermen. ( 2 ) Voor bijzonderheden van de Franse Federatie van regionale natuurparken:

13 11 Op internationaal niveau De EU en haar lidstaten zijn internationale verplichtingen aangegaan om de natuur te beschermen. Hiertoe hebben zij een aantal verdragen ondertekend: Verdrag van Ramsar inzake het behoud van Europese wetlands (1971) Verdrag van Helsinki inzake de Oostzee (1974) Verdrag van Barcelona inzake de Middellandse Zee (1976) Verdrag van Bonn inzake migrerende soorten (1979) Verdrag van Bern betreffende het behoud van wilde dieren en planten in hun natuurlijk milieu in Europa (1979) Verdrag betreffende de bescherming van de Alpen (1991), en natuurlijk het uiterst belangrijke, van 1992 daterende Verdrag van Rio, waarin het beginsel van de duurzame ontwikkeling wordt vastgelegd. Micheal O'Briain

14 12 Wat doet de Europese Unie nu? Zoals bij veel aspecten van milieubescherming het geval is, kan natuurbehoud niet door de verschillende landen afzonderlijk met succes worden aangepakt. Het is een zaak die alle burgers van de EU evenzeer aangaat. Trekvogels letten niet op grenzen. Tal van belangrijke leefgebieden, zoals de Alpenregio of onze kusten, overschrijden meerdere nationale grenzen en wanneer verontreinigende stoffen in een rivier terechtkomen, worden zij stroomafwaarts door verschillende staten gevoerd. Om deze reden moet een voor alle betrokkenen bindende, geheel Europa bestrijkende aanpak als een eerste voorwaarde voor een succesvol beleid tot natuurbehoud worden beschouwd. Het is de EU duidelijk dat praktische maatregelen ter plaatse moeten worden genomen en dat deze de steun van de lokale bevolking en hun gemeenschappen moeten krijgen. Aldus volgt men bij de milieuwetgeving het subsidiariteitsbeginsel, op grond waarvan besluiten over prioriteiten en programmabeheer zo veel mogelijk aan de nationale en plaatselijke autoriteiten worden overgelaten. Het is dan de taak van de Unie initiatieven te steunen en te coördineren en erop toe te zien dat de regeringen hun verplichtingen nakomen. Met het Verdrag van Maastricht wordt bevestigd dat de zorg voor het milieu in alle Europese beleidsmaatregelen moet doorklinken. Micheal O'Briain

15 13 Micheal O'Briain Artikel 6 van het EG-Verdrag De eisen inzake milieubescherming moeten worden geïntegreerd in de omschrijving en uitvoering van het beleid en het optreden van de Gemeenschap... in het bijzonder met het oog op het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Deze integrerende benadering houdt in dat alle centrale strategieën van de EU zoals het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) of de grensoverschrijdende wegen- en spoorwegnetten in overeenstemming moeten worden gebracht met de noodzaak het landschappelijk schoon en de wilde flora en fauna te beschermen. Met de in 1992 doorgevoerde hervormingen van het GLB is bijvoorbeeld bijgedragen tot een vermindering van het gebruik van stikstof- en fosforhoudende kunstmeststoffen met respectievelijk 25 en 30 %. In Agenda 2000 wordt milieubescherming genoemd als één der hoofddoelstellingen van de GLB-hervorming en wordt gestreefd naar een geïntegreerde landbouw en veeteelt, waarbij zowel economische levensvatbaarheid als zorg voor de natuur een plaats krijgen. Milieumaatregelen in de landbouw waren bedoeld als financiële stimulans voor boeren die milieudiensten verrichten of meer milieuvriendelijke landbouw- en veeteeltmethoden gebruiken. Wetgeving De belangrijkste wetsteksten van de EU inzake natuurbehoud zijn de vogelrichtlijn (1979) en de habitatrichtlijn (1992). In de vogelrichtlijn staat de langetermijnbescherming van alle in het wild levende vogelsoorten in de EU centraal. In deze richtlijn worden 181 bedreigde soorten en subsoorten

16 14 Voornaamste Europese instrumenten voor natuurbescherming Aanbeveling van de Commissie van aan de lidstaten inzake de bescherming van vogels en hun woongebieden (75/66/EEG) Richtlijn van de Raad van betreffende de kwaliteit van zoet water dat bescherming of verbetering behoeft teneinde geschikt te zijn voor het leven van vissen (78/659/EEG) Vogelrichtlijn: richtlijn van de Raad van inzake het behoud van de vogelstand (79/409/EEG) Verordening van de Raad van betreffende een gemeenschappelijke regeling die van toepassing is op de invoer van producten afkomstig van walvisachtigen ((EEG) nr. 348/81) Verdrag inzake de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren (1981) Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten (1982) Richtlijn van de Raad van betreffende de invoer in de lidstaten van huiden van bepaalde zeehondenjongen en daarvan vervaardigde producten (83/129/EEG) Habitatrichtlijn: richtlijn van de Raad van inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (92/43/EEG) Verordening van de Raad van betreffende de bescherming van de bossen in de Gemeenschap tegen brand ((EEG) nr. 2158/92) Beschikking van de Commissie van betreffende het informatieformulier voor als Natura 2000-gebied voorgestelde gebieden (97/266/EG) Verordening van de Raad van inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer ((EG) nr. 338/97) Richtlijn van de Raad van betreffende het houden van wilde dieren in dierentuinen (1999/22/EG) Verordening van het Europees Parlement en de Raad van betreffende maatregelen ter bevordering van het behoud en het duurzaam beheer van tropische bossen en andere bossen in ontwikkelingslanden ((EG) nr. 2494/2000) Verordening van de Commissie van tot schorsing van het binnenbrengen in de Gemeenschap van specimens van bepaalde in het wild levende dier- en plantensoorten ((EG) nr. 191/2001)

17 15 Micheal O'Briain genoemd die bijzondere zorg behoeven. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de aanwijzing van speciale beschermingszones, vooral met het oog op de instandhouding van trekvogels, een natuurlijk erfgoed dat door alle Europeanen wordt gedeeld. Er zijn in totaal meer dan van deze speciale beschermingszones bijna 7 % van het EU-grondgebied (meer dan km 2 ) geregistreerd. Als resultaat hiervan beginnen sommige ernstig bedreigde soorten zich thans te herstellen. Maar de in Europa ondernomen actie loopt van land tot land uiteen en sommige belangrijke zones zijn nog altijd niet beschermd. Er moet nog een lange weg worden afgelegd voordat wij een netwerk van speciale beschermingszones hebben dat in staat is het voortbestaan van de meest zeldzame en kwetsbare vogels in Europa te verzekeren. De habitatrichtlijn stelt zich de bescherming van wilde planten en dieren en hun habitats tot doel. De lidstaten moeten ook hier speciale beschermingszones aanwijzen en beheersplannen uitwerken om door een combinatie van beschermingsmaatregelen op lange termijn en de economische en sociale activiteiten van de mens tot een duurzame ontwikkelingsstrategie te komen. In de richtlijn worden zo n 200 typen habitats, 200 dier- en meer dan 500 plantensoorten van communautair belang, aangemerkt die bescherming behoeven. Ook wordt speciale aandacht besteed aan habitats en soorten (zoals de veelvraat en de monniksrob) die op het punt staan te verdwijnen en dringend hulp nodig hebben. De speciale beschermingszones van beide richtlijnen vormen tezamen het Natura 2000-netwerk, de hoeksteen van het door de Europese gemeenschap gevoerde natuurbeschermingsbeleid. Micheal O'Briain

18 16 Natura 2000 De totstandbrenging van het,,natura netwerk vormt de hoeksteen van het communautaire beleid inzake natuurbehoud. De invoering van doeltreffende instandhoudings- en beheersmaatregelen in de betrokken natuurgebieden is een gigantische opgave, die de medewerking van alle betrokkenen op nationaal en plaatselijk niveau alsook een strikte selectie van de gebieden op Gemeenschapsniveau vereist. Tot op heden, zijn er al meer dan gebieden, met een totale oppervlakte van meer dan km 2 (15 % van het EU-grondgebied), voorgesteld door de lidstaten. Het is de taak van de lidstaten de nationale behoeften op het vlak van natuurbehoud aan een wetenschappelijke beoordeling te onderwerpen en aan de hand van gemeenschappelijke criteria een lijst van te beschermen gebieden op te stellen. De Europese Commissie selecteert dan de gebieden van communautair belang in samenspraak met de nationale autoriteiten, welke deze gebieden uiterlijk in 2004 als speciale beschermingszone moeten aanwijzen. De lidstaten moeten beheersplannen of maatregelen ter bescherming van elk gebied afzonderlijk uitwerken, maar mogen wel zelf uitmaken welke methoden zij daarbij hanteren. Micheal O'Briain In artikel 6 van de habitatrichtlijn worden belangrijke beginselen vastgesteld voor het beheer van de gebieden en het bewaren van het evenwicht tussen natuurbehoud en economische, sociale en culturele behoeften. Met de richtlijn wordt nu beoogd duurzame ontwikkeling te bevorderen en tegelijkertijd de biologische verscheidenheid te beschermen, zodat de Natura 2000-gebieden niet enkel bedoeld zijn als natuurreservaten zonder menselijke activiteiten. Volgens de EU gaan dit netwerk en economische vooruitgang wel degelijk samen en kunnen voor de Gemeenschap nuttige activiteiten als landbouw/veeteelt, jacht, toerisme en vele andere, verder worden ontwikkeld, zolang deze niet strijdig zijn met het nagestreefde natuurbehoud. Het is nodig dat alle plaatselijke belanghebbenden vanaf het vroegste stadium bij planning en beheer van de gebieden worden betrokken, zodat de maatregelen ter bescherming van de natuur niet aan een onwillig publiek worden opgedrongen

19 17 of door velen als een beperking of bedreiging van hun broodwinning worden gezien. Het is helemaal niet de bedoeling dat werkgelegenheid en levensstandaard door dit programma in gevaar worden gebracht. Waar het om gaat is dat ons aller levenskwaliteit erop vooruitgaat en dat Natura 2000 en de Europese burger naar elkaar toegroeien. De nationale autoriteiten hebben gegevens verstrekt met beschrijvingen van alle gebieden van communautair belang; hierbij gaat het om meer dan papieren kaarten en 220 digitale gegevensbestanden. Met de hulp van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (GCO) van de EU heeft de Europese Commissie een begin gemaakt met een databank voor een geografisch informatiesysteem (GIS), welke uiteindelijk on line toegankelijke informatie over elk Natura 2000-gebied in Europa moet bevatten. De Unie draagt financieel bij aan maatregelen ter ondersteuning van natuurbehoud en heeft reeds meer dan 415 miljoen euro besteed om honderden projecten in alle lidstaten van de grond te helpen krijgen. Milieu-initiatieven zullen steun krijgen uit verschillende bronnen, waaronder de structuurfondsen, het Cohesiefonds en uit de fondsen voor milieumaatregelen in de landbouw. De EU participeert ook financieel in de ontwikkeling van het Natura 2000-netwerk via het Life-natuurprogramma. Life-natuur Het Life-programma dateert van 1992 en is nu zijn derde fase ingegaan die tot 2004 loopt. Het is volledig gewijd aan de ontwikkeling van het milieubeleid van de EU en valt in drie onderdelen uiteen. Eén van deze onderdelen is Life-natuur. Van Parys Media sa Bijna de helft van de begroting van Life III (640 miljoen euro) is voor natuurbescherming bestemd. Het programma wordt thans uitgebreid tot de kandidaatlidstaten en omvat speciale fondsen voor publiciteit. Met Life-natuur zijn reeds honderden projecten in de gehele EU gefinancierd.

20 18 Voorbeelden van Life-natuur-projecten Wolven tellen in Griekenland In 1997 ondernam de niet-gouvernementele organisatie Arcturos de eerste stappen om met de steun van Life-natuur wolven in Griekenland te beschermen. Men beschikte over zeer weinig informatie en schatte dat de wolvenpopulatie in Griekenland ten hoogste 300 dieren bedroeg. Dankzij de door de EU verleende bijstand heeft het project uitgebreid veldonderzoek kunnen verrichten en landbouwers en veehouders naar hun mening kunnen vragen. Aldus heeft de NGO Arcturos zich een duidelijk beeld kunnen vormen van de werkelijke situatie, waarbij de huidige wolvenpopulatie op zo n dieren wordt geschat. En wat meer is, deze populatie is zich aan het stabiliseren en neemt zelfs toe. Herstel van de biologische biodiversiteit in Zweden Alvar is de naam van een type habitat dat bestaat uit harde kalksteen bedekt met een dun laagje aarde. Het Alvar-bodemtype wordt aangetroffen op de eilanden Öland en Gotland, alsmede in andere delen van Zweden en in Estland, en heeft een uiterst gespecialiseerde flora en fauna. De Stora Alvaret (Grote Alvar) op Öland bestrijkt hectare en is het grootste Alvar-gebied in Europa. Sinds het stenen tijdperk heeft het Alvar-bodemtype dankzij grazende dieren kunnen voortbestaan, maar de afgelopen decennia zijn bomen en struiken begonnen dit leefgebied binnen te dringen. In 1996 is een door Life gesteund project tot bescherming en herstel van het Alvar-bodemtype gelanceerd. Dit project houdt in dat grote oppervlakten van bodem en struiken worden ontdaan en van omheiningen worden voorzien en dat plaatselijke boeren voorlichting krijgen over de natuurlijke en culturele waarde van begrazing. Dankzij het project ontstaan er nu stabiele weidegronden waar de voor dit gebied kenmerkende habitats en soorten kunnen voortbestaan en zijn de plaatselijke grondbezitters zich meer bewust geworden van de noodzaak de natuur te beschermen. Een nieuw leven voor het Britse eikenbos Atlantische eikenbossen worden aangetroffen aan de westkust van Schotland, Engeland, Wales, alsmede in Frankrijk, Spanje en Portugal. Op de Britse eilanden vormen deze oude eikenwouden het leefgebied van een zeer grote verscheidenheid van varens en andere plantensoorten en een ideaal onderkomen voor migrerende zangvogels. Van oudsher worden deze bomen door de plaatselijke gemeenschappen gebruikt als duurzame bron van timmer- en brandhout, van boomschors voor het leerlooien en als schuilplaats voor het vee. De afgelopen jaren heeft de oorspronkelijke biodiversiteit te lijden gehad onder het planten van naaldbomen en het binnendringen van exotische rododendronsoorten. Met het Atlantic Oakwoods -project wordt gestreefd naar instandhouding en herstel van deze habitat, ter voorbereiding van de hier aan te wijzen speciale beschermingsgebieden. Hierbij moeten afwezige particuliere grondbezitters en plaatselijke gemeenschappen worden overtuigd van de voordelen die verbonden zijn aan het redden van bomen en het ontwikkelen van plaatselijke partnerschappen op lange termijn.

21 19 In de toekomst te nemen maatregelen De bescherming van de natuur en van onze wilde flora en fauna vormt één van de vier prioriteiten van het onlangs voorgestelde zesde milieuactieprogramma van de EU ( ) ( 3 ). Dit programma stelt zich onder andere ten doel: natuurlijke systemen te beschermen en te herstellen de teloorgang van de biologische diversiteit in zowel de EU als wereldwijd een halt toe te roepen de bodem tegen erosie en verontreiniging te beschermen Het verwezenlijken van deze doelstellingen zal tijdens de komende tien jaren een aantal maatregelen vergen. Zo hebben de lidstaten een éénvormig beleid nodig om op te treden bij rampen en ongelukken, zoals chemische explosies of zinkende olietankers, die een bedreiging voor het natuurlijk milieu vormen. De EU helpt bij de ontwikkeling van preventieve langetermijnstrategieën, vroegtijdige waarschuwingssystemen, en methodes om noodsituaties het hoofd te kunnen bieden, bijvoorbeeld door middel van satellietobservering. De Unie streeft ook naar de ontwikkeling van nieuwe strategieën ter bescherming van de bodem en het zeemilieu en zal een beleid introduceren voor geïntegreerd beheer van kustgebieden met inachtneming van sociale, economische en ecologische behoeften ( 4 ). Zij zal eveneens programma s voor duurzaam bosbeheer steunen en het Natura 2000-programma uitbreiden. ( 3 ) Milieu 2010: Onze toekomst, onze keuze, Europese Commissie 2001, ISBN ( 4 ) Krachtlijnen van het EU-beleid inzake kustgebieden, Europese Commissie 2001, ISBN

22 20 Op succes gerichte langetermijnplannen 1. Er zijn voor de gehele EU geldende wetten ter bescherming van ons natuurlijk erfgoed, welke weliswaar een belangrijke rol spelen, maar door de nationale regeringen niet op de juiste wijze worden gehanteerd. Op de lidstaten rust de verplichting de door hen aangegane verbintenissen na te komen en één van de prioriteiten van de Commissie is erop toe te zien dat dit gebeurt. Er zijn bijvoorbeeld enkele landen die achterop lopen met het opstellen van de lijsten van Natura 2000-gebieden, met als gevolg dat er vertraging ontstaat bij de opbouw van het netwerk en de invoering van een algemene natuurbeschermingsstrategie. 2. Wil men de actieve steun van de meeste EU-burgers krijgen, dan is het nodig dat de doelstellingen en de beginselen van Natura 2000 meer bekendheid krijgen en beter worden begrepen. Tot dusver is het bewustwordingsproces te zeer tot kringen van natuurbeschermers beperkt gebleven. Om te bereiken dat gepaste Natura 2000-gebieden een trekpleister voor toeristen worden en een stimulerend effect op plaatselijke economieën krijgen, zal aan deze gebieden een brede bekendheid moeten worden gegeven. 3. De betrokkenheid van plaatselijke belanghebbenden is een cruciaal onderdeel van ieder natuurbeschermingsinitiatief, hetgeen betekent dat communicatie een prioriteit moet zijn. In Oostenrijk, bijvoorbeeld, werd in het kader van een Lifeproject ter bescherming van bruine beren een uit 74 personen bestaande adviesgroep ingesteld met vertegenwoordigers van de lokale overheden en van de meest uiteenlopende maatschappelijke groeperingen (o.a. imkers en scholen). In het VK werden in het kader van een project inzake mariene levensvormen aan meer dan gebruikers van vaartuigen pamfletten uitgedeeld. En de organisatoren van een project in Yyteri, Finland, zorgden ervoor dat het project via de plaatselijke kranten, radiostations en televisie de nodige bekendheid kreeg. Micheal O'Briain

BIODIVERSITEIT, NATUUR EN BODEM

BIODIVERSITEIT, NATUUR EN BODEM BIODIVERSITEIT, NATUUR EN BODEM De Conferentie van de Verenigde Naties over milieu en ontwikkeling van 1992 was een grote stap voorwaarts voor het behoud van biodiversiteit en natuurbescherming, dankzij

Nadere informatie

Openbare raadpleging in het kader van de "fitness check" van de EU-natuurwetgeving (vogel- en habitatrichtlijn)

Openbare raadpleging in het kader van de fitness check van de EU-natuurwetgeving (vogel- en habitatrichtlijn) Openbare raadpleging in het kader van de "fitness check" van de EU-natuurwetgeving (vogel- en habitatrichtlijn) Over u Uw naam of de naam van uw organisatie: Geen censuur op natuur! Mogen wij uw bijdrage

Nadere informatie

Vrij vertrouwd. Redelijk vertrouwd

Vrij vertrouwd. Redelijk vertrouwd Deel 1 Algemene vragen 1. Hoe belangrijk is natuurbescherming voor u? Niet belangrijk Niet erg belangrijk Belangrijk Heel belangrijk Er is een duidelijke maatschappelijke vraag is naar natuurbescherming.

Nadere informatie

Omschrijving beleidsruimte

Omschrijving beleidsruimte BIJLAGE 2. TRANSPONERINGSTABELLEN Tabel 1. Vogelrichtlijn Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PbEU 2010, L 20) Vogelrichtlijn

Nadere informatie

NATUUR EN BIODIVERSITEIT

NATUUR EN BIODIVERSITEIT NATUUR EN BIODIVERSITEIT Wat hebt u eraan? Biodiversiteit is de verscheidenheid van leven op onze planeet. Het is het fundament van ons welzijn en de economie. We zijn van de natuur afhankelijk voor ons

Nadere informatie

Omschrijving beleidsruimte

Omschrijving beleidsruimte TRANSPONERINGSTABELLEN Tabel 1. Vogelrichtlijn Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PbEU 2010, L 20) Vogelrichtlijn Omgevingswet/

Nadere informatie

ZA5223. Flash Eurobarometer 290 (Attitudes of Europeans Towards the Issue of Biodiversity, wave 2) Country Specific Questionnaire Netherlands

ZA5223. Flash Eurobarometer 290 (Attitudes of Europeans Towards the Issue of Biodiversity, wave 2) Country Specific Questionnaire Netherlands ZA5223 Flash Eurobarometer 290 (Attitudes of Europeans Towards the Issue of Biodiversity, wave 2) Country Specific Questionnaire Netherlands FLASH 290 BIODIVERSITY Q1. Hebt u ooit gehoord van de term biodiversiteit?

Nadere informatie

(98/C 364/02) Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 130 S, lid 1,

(98/C 364/02) Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 130 S, lid 1, bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 364 van 25/11/98 GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT (EG) Nr. 59/98 door de Raad vastgesteld op 20 juli 1998 met het oog op de aanneming van Richtlijn

Nadere informatie

'H &RPPLVVLH WUHHGW RS WHJHQ WLHQ OLGVWDWHQ GLH GH ULFKWOLMQHQ RYHU GH YRJHOVWDQG HQ KDELWDWV QLHW WHQ XLWYRHUKHEEHQJHOHJG

'H &RPPLVVLH WUHHGW RS WHJHQ WLHQ OLGVWDWHQ GLH GH ULFKWOLMQHQ RYHU GH YRJHOVWDQG HQ KDELWDWV QLHW WHQ XLWYRHUKHEEHQJHOHJG ,3 Brussel, 16 juli 2002 'H &RPPLVVLH WUHHGW RS WHJHQ WLHQ OLGVWDWHQ GLH GH ULFKWOLMQHQ RYHU GH YRJHOVWDQG HQ KDELWDWV QLHW WHQ XLWYRHUKHEEHQJHOHJG 'H(XURSHVH &RPPLVVLH KHHIW EHVORWHQ WRW )LQODQG HHQ WZHHGH

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 november 2008 (OR. en) 15311/08 E V 781 MAR 199 MED 76

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 november 2008 (OR. en) 15311/08 E V 781 MAR 199 MED 76 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 november 2008 (OR. en) 15311/08 E V 781 MAR 199 MED 76 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 5.3.2009 COM(2009) 107 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in de Algemene

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU Europese Unie LIFE. - Communautair Financieel instrument voor het Leefmilieu Programma LIFE Natuur 1999 1. Context. In het kader van de verordening

Nadere informatie

NOTA VAN DE COMMISSIE OVER DE VASTSTELLING VAN INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN VOOR NATURA 2000-GEBIEDEN

NOTA VAN DE COMMISSIE OVER DE VASTSTELLING VAN INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN VOOR NATURA 2000-GEBIEDEN NOTA VAN DE COMMISSIE OVER DE VASTSTELLING VAN INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN VOOR NATURA 2000-GEBIEDEN Het doel van deze nota is de lidstaten een leidraad te verschaffen voor de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen

Nadere informatie

RECHTSGROND RESULTATEN

RECHTSGROND RESULTATEN BIODIVERSITEIT, NATUUR EN BODEM De Conferentie van de Verenigde Naties over milieu en ontwikkeling van 1992 was een grote stap voorwaarts voor het behoud van biodiversiteit en natuurbescherming, dankzij

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.10.2013 COM(2013) 743 final 2013/0357 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende vaststelling van het in te nemen standpunt bij de 18 e gewone vergadering van de

Nadere informatie

bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000

bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000 bron : http://www.emis.vito.be Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 27-06-2000 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000 Gewijzigd voorstel voor een beschikking

Nadere informatie

21.10.2015 A8-0249/139. Door de Commissie voorgestelde tekst

21.10.2015 A8-0249/139. Door de Commissie voorgestelde tekst 21.10.2015 A8-0249/139 139 Jens Rohde e.a. Artikel 4 lid 1 1. De lidstaten beperken op zijn minst hun jaarlijkse antropogene emissies van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 27.8.2009 COM(2009) 436 definitief 2009/0120 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het

Nadere informatie

bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C381 van 16/12/97

bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C381 van 16/12/97 bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C381 van 16/12/97 Uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor OTO-werkzaamheden (geavanceerde opleidingscursussen) in het kader van het specifieke

Nadere informatie

)UDQNULMN. Brussel, 14 maart 2002

)UDQNULMN. Brussel, 14 maart 2002 ,3 Brussel, 14 maart 2002 1DWXXUEHKRXG GH &RPPLVVLH WUHHGW RS WHJHQ )UDQNULMN,WDOLs,HUODQG 'XLWVODQG 2RVWHQULMN 1HGHUODQG 3RUWXJDO 6SDQMH HQ /X[HPEXUJ ZHJHQV QLHWQDOHYLQJYDQGH(8ZHWJHYLQJ 'H(XURSHVH&RPPLVVLHKHHIWEHVORWHQJHUHFKWHOLMNHVWDSSHQWHRQGHUQHPHQ

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.4.2017 COM(2017) 166 final 2017/0077 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het namens de Europese Unie in te nemen standpunt met betrekking tot

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/147/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/147/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD RICHTLIJN 2009/147/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (gecodificeerde versie) HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gelet

Nadere informatie

Vogel- en Habitatrichtlijn: de Commissie neemt gerechtelijke stappen tegen acht lidstaten

Vogel- en Habitatrichtlijn: de Commissie neemt gerechtelijke stappen tegen acht lidstaten IP/04/128 Brussel, 29 januari 2004 Vogel- en Habitatrichtlijn: de Commissie neemt gerechtelijke stappen tegen acht lidstaten De Europese Commissie neemt gerechtelijke stappen tegen acht lidstaten om de

Nadere informatie

Alfabetische lijst van beschermde vogels 2012

Alfabetische lijst van beschermde vogels 2012 Alfabetische lijst van beschermde vogels 2012 Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding DG4 - Afdeling Dierenwelzijn en

Nadere informatie

ZA4735. Flash Eurobarometer 219 (Biodiversity) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA4735. Flash Eurobarometer 219 (Biodiversity) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA4735 Flash Eurobarometer 219 (Biodiversity) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) Flash Eurobarometer on biodiversity Flash 219 questionnaire Q1. Kent u de term biodiversiteit? [SLECHTS ÉÉN

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.2.2016 COM(2016) 80 final 2016/0045 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD inzake de tijdelijke opschorting van de herplaatsing van 30 % van de verzoekers

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

Resolutie van het Europees Parlement over de financiering van Natura 2000 (2004/2164(INI))

Resolutie van het Europees Parlement over de financiering van Natura 2000 (2004/2164(INI)) P6_TA(2005)0078 Financiering van Natura 2000 Resolutie van het Europees Parlement over de financiering van Natura 2000 (2004/2164(INI)) Het Europees Parlement, gezien de mededeling van de Commissie aan

Nadere informatie

Overzicht van internationale context van de materiële voorschriften van het wetsvoorstel natuurbescherming. Behorende bij het antwoord op vraag nr.

Overzicht van internationale context van de materiële voorschriften van het wetsvoorstel natuurbescherming. Behorende bij het antwoord op vraag nr. BIJLAGE 1 Overzicht van internationale context van de materiële voorschriften van het wetsvoorstel natuurbescherming Behorende bij het antwoord op vraag nr. 8 1 Wetsvoorstel 2 Inhoud 3 Concrete Europese

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE

VERSLAG VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.9.2016 COM(2016) 618 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE Verslag met het oog op de berekening van de toegewezen hoeveelheid van de Unie, alsook het verslag met het oog op de berekening

Nadere informatie

5,4. a) Gegevens over de organisatie. Werkstuk door een scholier 934 woorden 5 mei keer beoordeeld. Maatschappijleer

5,4. a) Gegevens over de organisatie. Werkstuk door een scholier 934 woorden 5 mei keer beoordeeld. Maatschappijleer Werkstuk door een scholier 934 woorden 5 mei 2006 5,4 46 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Midden: bespreking van de organisaties 1) WWF of world wide foundation for nature Inhoud: 1) Wat -Gegevens

Nadere informatie

BUREAU VOOR OFFICIËLLE PUBLICATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN L-2985 Luxembourg

BUREAU VOOR OFFICIËLLE PUBLICATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN L-2985 Luxembourg 14 CR-16-98-174-NL-C BUREAU VOOR OFFICIËLLE PUBLICATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN L-2985 Luxembourg NATURA 2000 het behoud van ons natuurlijk erfgoed EUROPESE COMMISSIE DGXI - Milieuzaken, Nucleaire

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Begeleidend Document. bij het Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Begeleidend Document. bij het Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.10.2008 SEC(2008) 2616 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Begeleidend Document bij het Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 165 I. Wetgeving. Niet-wetgevingshandelingen. 61e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal. 2 juli 2018.

Publicatieblad van de Europese Unie L 165 I. Wetgeving. Niet-wetgevingshandelingen. 61e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal. 2 juli 2018. Publicatieblad van de Europese Unie L 165 I Uitgave in de Nederlandse taal Wetgeving 61e jaargang 2 juli 2018 Inhoud II Niet-wetgevingshandelingen BESLUITEN Besluit (EU) 2018/937 van de Europese Raad van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3 RESULTAAT BESPREKINGEN van: Groep civiele bescherming d.d.: 16 april 2002 nr. vorig doc.: 7573/02 prociv

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 18.9.2012 2011/0304(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. over het Europese burgerinitiatief "Eén van ons"

BIJLAGEN. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. over het Europese burgerinitiatief Eén van ons EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.5.2014 COM(2014) 355 final ANNEXES 1 to 5 BIJLAGEN bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE over het Europese burgerinitiatief "Eén van ons" NL NL BIJLAGE I: PROCEDURELE ASPECTEN

Nadere informatie

ILIEUHANDHAVING. Wat hebt u eraan? Milieuvervuiling stopt niet bij de grens

ILIEUHANDHAVING. Wat hebt u eraan? Milieuvervuiling stopt niet bij de grens ILIEUHANDHAVING Wat hebt u eraan? Milieuvervuiling stopt niet bij de grens Daarom hebben de EU-landen samen maatregelen goedgekeurd om de gezondheid van de burgers en het milieu te beschermen Dankzij de

Nadere informatie

"Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I

Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I P5_TA(2004)0361 "Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

BIODIVERSITEIT. RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER. ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering

BIODIVERSITEIT. RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER. ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering BIODIVERSITEIT RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering DUURZAME ONTWIKKELING INTEGRAAL WATERBEHEER BIODIVERSITEIT Wat? Belang?

Nadere informatie

NATURA 2000 in Vlaanderen. Filiep CARDOEN Afdelingsverantwoordelijke NATUUR

NATURA 2000 in Vlaanderen. Filiep CARDOEN Afdelingsverantwoordelijke NATUUR NATURA 2000 in Vlaanderen Filiep CARDOEN Afdelingsverantwoordelijke NATUUR Overzicht - Algemene doelstelling - Stand van zaken afbakening SBZ - Doelstelling Natura 2000 -Implementatie: - Juridisch kader

Nadere informatie

14890/09 gar/gar/sd 1 DG I

14890/09 gar/gar/sd 1 DG I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 oktober 2009 (26.10) (OR. en) 14890/09 ENV 720 MAR 152 TRANS 414 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: De delegaties Betreft: Een EU-strategie

Nadere informatie

Overzicht. Bevoegdheden inzake milieu. Internationaal: België:

Overzicht. Bevoegdheden inzake milieu. Internationaal: België: Overzicht An Cliquet Vakgroep Internationaal publiekrecht, Universiteit Gent Brussel, 18 oktober 2011 Internationaal: Bevoegdheden inzake milieu Evolutie van internationaal milieurecht Internationale rechtsregels

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 NOTA van: de Franse, de Duitse, de Italiaanse, de Spaanse en de Britse delegatie aan: het Comité van artikel

Nadere informatie

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 1999 (OR. en) 12545/1/99 REV 1 LIMITE SAN 171 Betreft : Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik DG I CONCLUSIES VAN DE RAAD

Nadere informatie

Investeren in klimaatactie, investeren in LIFE

Investeren in klimaatactie, investeren in LIFE istock Investeren in klimaatactie, investeren in LIFE Overzicht van het nieuwe LIFE-subprogramma Klimaatactie 2014-2020 Klimaat Wat is het nieuwe LIFE-subprogramma Klimaatactie? De Europese staatshoofden

Nadere informatie

Het wettelijke statuut van de meeuw. Michiel Vandegehuchte

Het wettelijke statuut van de meeuw. Michiel Vandegehuchte Het wettelijke statuut van de meeuw Michiel Vandegehuchte Internationale wetgeving AEWA (Overeenkomst over Afrikaans- Euraziatische trekkende watervogels) Intergouvernementeel verdrag (76 verdragspartijen)

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU Commissie sociale zaken en milieu 19 september 2003 APP 3590/1-16 AMENDEMENTEN 1-16 Ontwerpverslag (APP 3590) Joaquim Miranda en Gado Boureïma (Niger) over duurzaam

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.11.2003 COM(2003) 700 definitief 2003/0274 (COD) Voorstel voor BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Besluit 1419/1999/EG

Nadere informatie

Waarom een ZadenBib?

Waarom een ZadenBib? Waarom een ZadenBib? Wat is een ZadenBib? Bibliotheek Zelf geoogste zaden binnenbrengen en/of meenemen. eetbare planten, medicinale planten, sierplanten, bloemen, vergeten groenten, kruiden, Toegankelijk

Nadere informatie

Het GLB en dierenwelzijn: hoge normen in de EU

Het GLB en dierenwelzijn: hoge normen in de EU Het GLB en dierenwelzijn: hoge normen in de EU De Europese Unie mikt hoog Europese Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling Bijdrage van het landbouwbeleid Het GLB biedt landbouwers een aantal stimuli

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. van [...]

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. van [...] EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.6.2010 COM(2010)280 definitief 2010/0168 (E) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD van [...] betreffende de verplichte toepassing van Reglement nr. 100 van de Economische

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 24.6.2010 COM(2010)331 definitief 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EEG betreffende het gemeenschappelijk

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 7.6.2006 COM(2006) 275 definitief Deel I MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD, HET EUROPEES PARLEMENT, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

NOTA "A"-PUNT het Comité van permanente vertegenwoordigers

NOTA A-PUNT het Comité van permanente vertegenwoordigers Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 juni 2002 (07.06) (OR. fr,en,de) 9628/02 PUBLIC LIMITE ELARG 201 NOTA "A"-PUNT van: het Comité van permanente vertegenwoordigers aan: de Raad Betreft: UITBREIDING

Nadere informatie

QUICKSCAN FLORA EN FAUNA

QUICKSCAN FLORA EN FAUNA QUICKSCAN FLORA EN FAUNA Behorende bij project: Oostkanaalweg 44, te Ter Aar Gemeente Nieuwkoop Opdrachtgever : Keijzer Dakbedekking b.v. Projectnummer : PS.2017.714 Datum : 21 augustus 2017 Niets uit

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 september 2007 (17.09) (OR. en) 12907/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0181 (CNS)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 september 2007 (17.09) (OR. en) 12907/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0181 (CNS) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 september 2007 (17.09) (OR. en) 12907/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0181 (CNS) AVIATION 150 RELEX 649 MA 7 VOORSTEL van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur,

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat I. Landbouwwetgeving en procedures I.1. Landbouwwetgeving; vereenvoudiging Datum van verspreiding 8.7.2015 INTERPRETATIENOTA

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie verzoekschriften 30.1.2015 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 1341/2010, ingediend door Samuel Martin-Sosa (Spaanse nationaliteit), namens de milieubeweging

Nadere informatie

Binnen het bestek van deze doelstelling is een specifieke actie van de lidstaten en de Commissie voorzien om gezamenlijk:

Binnen het bestek van deze doelstelling is een specifieke actie van de lidstaten en de Commissie voorzien om gezamenlijk: EUROPESE INHOUD IN WERELDWIJDE NETWERKEN COÖRDINATIEMECHANISMEN VOOR DIGITALISATIEPROGRAMMA'S DE BEGINSELEN VAN LUND: CONCLUSIES VAN DE VERGADERING VAN DESKUNDIGEN, LUND, SWEDEN, 4 APRIL 2001 Het eeurope

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2113 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, XXX [ ](2018) XXX draft WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE over de vaststelling van instandhoudingsmaatregelen in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 maart 2000 (OR. en) 5685/00 Interinstitutioneel dossier: 96/0304 (COD) LIMITE ENV 22 CODEC 68

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 maart 2000 (OR. en) 5685/00 Interinstitutioneel dossier: 96/0304 (COD) LIMITE ENV 22 CODEC 68 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 maart 2000 (OR. en) 5685/00 Interinstitutioneel dossier: 96/0304 (COD) LIMITE ENV 22 CODEC 68 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 februari 2012 (09.02) (OR. en) 6293/12 Inte rinstitutioneel dossier: 2012/0021 (NLE)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 februari 2012 (09.02) (OR. en) 6293/12 Inte rinstitutioneel dossier: 2012/0021 (NLE) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 februari 2012 (09.02) (OR. en) 6293/12 Inte rinstitutioneel dossier: 2012/0021 (NLE) ENV 92 PECHE 44 MED 7 ONU 11 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 8 februari

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Coreper/de Raad nr.vorig doc.: 11093/04 JUSTCIV 101 Betreft:

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.4.2017 COM(2017) 198 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Een actieplan

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL GEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL GEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL GEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID Brussel, 27 februari 2018 KENNISGEVING AAN BELANGHEBBENDEN TERUGTREKKING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN EU-REGELS OP HET GEBIED VAN

Nadere informatie

De vragenlijst van de openbare raadpleging

De vragenlijst van de openbare raadpleging SAMENVATTING De vragenlijst van de openbare raadpleging Tussen april en juli 2015 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging gehouden over de vogel- en de habitatrichtlijn. Deze raadpleging maakte

Nadere informatie

Aanbeveling 6: Stimuleer behoud en herstel biodiversiteit in eigen land

Aanbeveling 6: Stimuleer behoud en herstel biodiversiteit in eigen land Aanbeveling 6: Stimuleer behoud en herstel biodiversiteit in eigen land De Taskforce Biodiversiteit & Natuurlijke Hulpbronnen adviseert: Stimuleer in eigen land reeds gestelde doelen voor het behoud en

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.12.2004 COM(2004) 810 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD tot vaststelling van de gevolgen van de toetreding van Tsjechië en Polen

Nadere informatie

Handel in bedreigde dieren en planten Het CITES-verdrag in de praktijk

Handel in bedreigde dieren en planten Het CITES-verdrag in de praktijk Themablad Traffic/Cites 01-10-2002 13:50 Pagina 4 Hans Extra HD:WERELD NATUUR FONDS:0201017 Themablad Traffic/Cites:DOCU Handel in bedreigde dieren en planten Het CITES-verdrag in de praktijk Al eeuwenlang

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 VERSLAG van: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) aan: de Raad EPSCO Nr. vorig doc.: 9081/08

Nadere informatie

Informeren. Interpreteren. Instrumenteren. EMA-strategie

Informeren. Interpreteren. Instrumenteren. EMA-strategie Informeren. Interpreteren. Instrumenteren. EMA-strategie 2009 2013 EMA-strategie 2009 2013 In deze EMA-strategie worden onze plannen voor de komende vijf jaar uiteengezet. De strategie is opgezet rond

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 16 december 1999 (22.12) (OR. f) 14156/99 LIMITE FISC 265

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 16 december 1999 (22.12) (OR. f) 14156/99 LIMITE FISC 265 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 16 december 1999 (22.12) (OR. f) 14156/99 LIMITE FISC 265 RESULTAAT BESPREKI GE van: de Groep Financiële vraagstukken d.d.: 14 december 1999 Betreft: BTW - Verlaagd tarief

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2006R1412 NL 01.07.2013 003.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 1412/2006 VAN DE RAAD van 25

Nadere informatie

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 P7_TA(2013)0082 Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 Resolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2013 over de samenstelling van het Europees Parlement

Nadere informatie

De herziening van het Europese landbouwbeleid, een kans op een groen(er) beleid, een kans op meer biodiversiteit? Leuven, 26 februari 2011

De herziening van het Europese landbouwbeleid, een kans op een groen(er) beleid, een kans op meer biodiversiteit? Leuven, 26 februari 2011 De herziening van het se landbouwbeleid, een kans op een groen(er) beleid, een kans op meer biodiversiteit? Leuven, 26 februari 2011 BirdLife International in het kort Een wereldwijd partnerschap van non-gouvernementele

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Waddenfonds. Nr. 390 1 augustus 2016 Verordening van 30 juni 2016 van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Het beleid voor Plattelandsontwikkeling na 2013

Het beleid voor Plattelandsontwikkeling na 2013 C Olof S. Het beleid voor Plattelandsontwikkeling na 2013 DG Landbouw en plattelandsontwikkeling Europese Commissie Prioriteiten Plattelandsontwikkeling in een nieuw kader (1) Europa 2020 strategie Gemeenschappelijk

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE 2004D0292 NL 19.07.2005 002.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 30 maart 2004 betreffende

Nadere informatie

Art. 14. Art. 15. Art. 16.

Art. 14. Art. 15. Art. 16. N. 2000 2153 [C 2000/35885] 17 JULI 2000. Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin

Nadere informatie

Over de passage tussen haken op de bladzijden 2-3 is nog geen overeenstemming bereikt.

Over de passage tussen haken op de bladzijden 2-3 is nog geen overeenstemming bereikt. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 november 2003 (21.11) (OR. en) 15014/03 ECOFIN 353 FIN 519 RELEX 437 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Coreper/de RAAD Ontwerp-verslag

Nadere informatie

OTA BESLUIT VAN DE RAAD houdende vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in de Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan

OTA BESLUIT VAN DE RAAD houdende vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in de Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 13 maart 2009 (17.03) (OR. en) PUBLIC 7537/09 LIMITE PECHE 62 OTA Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD houdende vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in

Nadere informatie

Personen met een handicap hebben gelijke rechten

Personen met een handicap hebben gelijke rechten Personen met een handicap hebben gelijke rechten De Europese strategie voor personen met een handicap 2010-2020 Europese Commissie Gelijke rechten, gelijke kansen Europese toegevoegde waarde Circa 80 miljoen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169 ONTWERP-NOTULEN - ADDENDUM Betreft: 3002e zitting van de Raad van de Europese Unie (MILIEU), gehouden

Nadere informatie

Een wandeling door het natuurbeleid

Een wandeling door het natuurbeleid Een wandeling door het natuurbeleid Wat heb IK hier nu aan? Wat is natuurbeleid? = spelregels rond natuur Natuurgidsen & natuurbeleid? Doe de BBB-test (bedreigd, beschermd, beheerd?) 5 Hoe overleef je

Nadere informatie

Voor de delegaties gaat hierbij de tekst van de bovengenoemde verordening, zoals die op 28 april 2010 is overeengekomen door het Coreper.

Voor de delegaties gaat hierbij de tekst van de bovengenoemde verordening, zoals die op 28 april 2010 is overeengekomen door het Coreper. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 april 2010 (07.05) (OR. en) 9109/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0125 (CNS) POSEIMA 3 POSEICAN 3 POSEIDOM 3 REGIO 36 UD 117 NOTA van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 2002D0994 03/02/2003 Aantal bladzijden: 5 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 27 juni 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 27 juni 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 27 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0101 (E) 10307/17 PECHE 251 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen

Nadere informatie

P a r a g r a a f e c o l o g i e N i e u w b o u w w o n i n g S c h a p e n d r i f t t e N o r g

P a r a g r a a f e c o l o g i e N i e u w b o u w w o n i n g S c h a p e n d r i f t t e N o r g P a r a g r a a f e c o l o g i e N i e u w b o u w w o n i n g S c h a p e n d r i f t t e N o r g X.X Eco lo gi e KADER Om de uitvoerbaarheid van het plan te toetsen, is een inventarisatie van natuurwaarden

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds Investeren in mensen

Europees Sociaal Fonds Investeren in mensen Europees Sociaal Fonds Investeren in mensen Europese Commissie Deze brochure is beschikbaar in alle officiële talen van de EU. Noch de Europese Commissie, noch enige persoon die optreedt in naam van de

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie