Overzicht van internationale context van de materiële voorschriften van het wetsvoorstel natuurbescherming. Behorende bij het antwoord op vraag nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht van internationale context van de materiële voorschriften van het wetsvoorstel natuurbescherming. Behorende bij het antwoord op vraag nr."

Transcriptie

1 BIJLAGE 1 Overzicht van internationale context van de materiële voorschriften van het wetsvoorstel natuurbescherming Behorende bij het antwoord op vraag nr. 8 1 Wetsvoorstel 2 Inhoud 3 Concrete Europese of internationale verplichting die één-op-één is overgenomen in het wetsvoorstel Geeft uitvoering aan verplichting van Europese of internationale verplichting; Nederland heeft beleidsvrijheid bij keuze en invulling instrument Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Definities Begrippen uit de Europese richtlijnen zijn overgenomen of werken direct door (zie ook artikel 1, derde lid, van het wetsvoorstel) 1, 12, derde lid, 13, tweede lid - Vogelrichtlijn: artikel 1,. Artikel 1.5 Nationale natuurvisie Artikel 1.6a Artikel 1.7, Provinciale natuurvisie Eerste lid: toezien op staat van instandhouding artikelen 6 en 10 in Europa (Bern): artikel 3, Vogelrichtlijn: artikel 2 Vogelrichtlijn: artikel 2 2,, 3, derde lid, 11, 12, vierde lid, 22, onder b artikel 7 Artikel 1.8 Artikel 1.8a Tweede lid: bevorderen onderzoek en wetenschappelijk werk Derde lid: overleggen gegevens aan de Europese Commissie Wetenschappelijk rapport natuur, bos en landschap Eerste en tweede lid: doelbepaling Vogelrichtlijn: artikelen, derde lid, 7, vierde lid, laatste volzin, 9, derde lid, 10,, 12, Habitatrichtlijn: artikel 16,, 17, Vogelrichtlijn: artikel 10, Habitatrichtlijn: artikel 18 artikel 7 Vogelrichtlijn: artikel 1 Habitatrichtlijn: artikel 2

2 Derde lid: belangenafweging Vogelrichtlijn: artikel 2 Habitatrichtlijn: artikel 2, derde lid Intrinsieke waarde: preambule bij Verdrag inzake biologische diversiteit (Rio de Janeiro) artikel 10 Artikel 1.9 Zorgplicht Vogelrichtlijn: artikel 2 Habitatrichtlijn: artikel 11 en met f, k en l in Europa (Bern): artikelen 3,,, Artikel 1.10 Eerste lid: actieve soortenbescherming Tweede lid: Natuurnetwerk Nederland 12,, in samenhang met jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie (C-103/00, C-183/05, C- 383/09), en 13, Vogelrichtlijn: artikel 5. artikelen 8, onderdelen a tot en met f, k en l, 1, eerste lid, onderdelen a, b, e in Europa (Bern): artikel 2 Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten (Bonn): artikelen II en III Vogelrichtlijn: artikelen 2, 3, 5 10, 11, 12,, 13, en met f, k en l; in Europa (Bern): artikel 2 Artikel 1.11 Derde lid: bijzondere provinciale natuurgebieden Programmatische aanpak 6, eerste en, 11 Vogelrichtlijn: artikelen 2, 3, 5 Hoofdstuk 2 Natura gebieden

3 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Aanwijzing gebieden Vierde lid: instandhoudingsdoelstellingen Eerste lid: verantwoordelijkheid instandhoudingsmaatregelen 3, 3, Vogelrichtlijn: artikel, vierde lid Habitatrichtlijn: artikel, vierde lid en met f, k en l; Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels (Ramsar): artikel in Europa (Bern): artikelen 2, Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten (Bonn): artikel III, vierde lid Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (OSPAR): artikel 2 (zie hoofdstuk 6 van de memorie van toelichting) Europees Landschapsverdrag (Florence): Bijlage V, 2, onderdeel a Vogelrichtlijn: artikel 2 eerste en,, eerste en Tweede lid: verantwoordelijkheid passende maatregelen eerste en,, eerste en Artikel 2.3 Beheerplannen eerste en Artikel 2. Artikel 2.5 Artikel 2.6 Artikel 2.7 Aanschrijvingsbevoegdheid Gebiedsbeperkingen Feitelijke handelingen Eerste lid: toets plannen met mogelijke signifi- derde lid ( Vogelrichtlijn: zie artikel eerste en eerste en eerste en

4 Artikel 2.8 Artikel 2.9 Artikel 2.10 Artikel 2.11 cante gevolgen Tweede lid in samenhang met derde lid, onderdeel a: vergunning projecten met mogelijk significante gevolgen Tweede lid in samenhang met derde lid, onderdeel b: vergunning voor andere handelingen met mogelijk verslechterende of significant verstorende effecten Vierde en vijfde lid: aansluiting omgevingsrecht Eerste, tweede en derde lid: toets en passende beoordeling plannen en projecten Vierde, vijfde, zesde, zevende en achtste lid: adc-toets plannen en projecten Negende lid: toets andere handelingen Uitzonderingen vergunningplicht Afwijkende bevoegdheden Bijzondere nationale natuurgebieden 7 Habitatrichtlijn) derde lid ( Vogelrichtlijn: zie artikel 7 Habitatrichtlijn) derde lid ( Vogelrichtlijn: zie artikel 7 Habitatrichtlijn) vierde lid ( Vogelrichtlijn: zie artikel 7 Habitatrichtlijn) (voorwaarden uitzonderingen waarborgen naleving artikelen 6, tweede en derde lid, Habitatrichtlijn) Habitatrichtlijn: artikel 5, vierde lid ( Vogelrichtlijn: artikel 7 Habitatrichtlijn) ( Vogelrichtlijn: artikel 7 Habitatrichtlijn),, 6, vierde lid, 11. Hoofdstuk 3 Soorten Vogelrichtlijn: artikelen 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 12, 13, 1, 15 en met f, k en l; in Europa (Bern): artikel 2 Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten (Bonn): artikel III, vijfde lid Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (OSPAR): artikel 2 (zie hoofdstuk 7 van de memorie van toelichting)

5 3.1 Verboden ter bescherming van vogels 3.2 Eerste tot en met vijfde lid: verboden handel vogels en uitzonderingen Zesde lid: verbod onder zich hebben en vervoer vogels anders dan verkoop 3.3 Eerste, tweede, derde lid: ontheffingen verboden Vierde en vijfde lid: voorwaarden ontheffing Zesde, zevende en achtste lid: aansluiting ontheffing op andere instrumenten (w.o. omgevingsrecht) 3. Verbod vang- en vervoermiddelen 3.5 Eerste, tweede, derde en vierde lid: verboden ter bescherming dieren van soorten Europees belang Vijfde lid: verboden ter bescherming planten van soorten Europees belang 3.6 Eerste lid: verbod handel dieren en planten van soorten van Europees belang Tweede lid: verbod op onder zich hebben en vervoeren, anders dan voor verkoop, dieren en planten van soorten van Europees belang Derde lid: uitzondering verboden voor gefokte dieren en gekweekte planten 3.7 Regels over aan natuur onttrekken en exploitatie van dieren of planten Vogelrichtlijn: artikel 5 Vogelrichtlijn: artikel 6 Benelux-beschikking met betrekking tot de bescherming van de vogelstand (M(99)9) Vogelrichtlijn: artikelen 9, 13 Vogelrichtlijn: artikelen 8, 9 Habitatrichtlijn: artikel 12, in Europa (Bern): artikel 6 Habitatrichtlijn: artikel 13 in Europa (Bern): artikel 5 Habitatrichtlijn: artikel 12, in Europa (Bern): artikel 6 Habitatrichtlijn: artikel 12, Habitatrichtlijn: artikel 12, Habitatrichtlijn: artikel 1

6 van soorten van Europees belang 3.8 Eerste, tweede, derde, vierde lid: ontheffingen verboden Vijfde lid: voorwaarden ontheffing Zesde, zevende en achtste lid: aansluiting ontheffing op andere instrumenten (w.o. omgevingsrecht) 3.9 Verbod vang- en vervoermiddelen in Europa (Bern): artikel 7 Habitatrichtlijn: artikel 16 in Europa (Bern): artikel 9 Habitatrichtlijn: artikel 15 in Europa (Bern): artikel Eerste en derde lid: verboden ter bescherming van dieren en planten van andere soorten Tweede lid: extra voorwaarden ontheffing 3.11 Meldingsplicht ter vervanging van verbod art Faunabeheereenheden en faunabeheerplannen 3.13 Wildbeheereenheden 3.1 Schadebestrijding door grondgebruikers 3.15 Populatiebeheer door faunabeheereenheden 3.16 Opdracht tot populatiebeheer 3.17 Bestrijding invasieve exoten 3.18 Jacht op wildsoorten door jachthouder 3.19 Regels uitoefening jacht (voorwaarden waarborgen naleving artikel 9 Vogelrichtlijn en artikel 16 Habitatrichtlijn) (voorwaarden waarborgen naleving artikel 9 Vogelrichtlijn en artikel 16 Habitatrichtlijn) (voorwaarden waarborgen naleving artikel 9 Vogelrichtlijn en artikel 16 Habitatrichtlijn) Op basis van deze bepaling wordt uitvoering gegeven t.a.v. dagvlinders, libellen, kevers en planten: en met f, k en l; in Europa (Bern): artikelen 2, Vogelrichtlijn: artikel 11 Vogelrichtlijn: artikel 11 Vogelrichtlijn: artikel 7 Benelux-overeenkomst inzake jacht en vogelbescherming

7 3.20 Opening van de jacht 3.21 Regeling gerechtigden tot uitoefening jacht 3.22 Middelen vangen en doden aan Benelux-beschikking inzake de vaststelling van de middelen die toelaatbaar zijn bij de uitoefening van de jacht (M(96)8) Op basis van deze bepaling wordt uitvoering gegeven aan Benelux-beschikking met betrekking tot de bescherming van de vogelstand (M(76)15) 3.23 Aanwijzing middelen vangen en doden bij ontheffingen en vrijstellingen 3.2 Gebruik geweer Op basis van deze bepaling wordt uitvoering gegeven aan Benelux-beschikking strekkende tot de limitatieve opsomming van de te bezigen geweren en munitie bij de jacht op de onderscheiden wildsoorten (M(83)17) 3.25 Dragen van geweer 3.26 Jachtakte Op basis van deze bepaling wordt uitvoering gegeven aan Benelux-beschikking strekkende tot onderlinge erkenning van de jachtexamens (M(83)3) 3.27 Verzekering gebruiker van geweer 3.28 Eerste, tweede lid: valkeniersakte Derde tot en met negende lid: eendenkooien 3.29 Gedragscodes (voorwaarden waarborgen naleving artikel 9 Vogelrichtlijn en artikel 16 Habitatrichtlijn) 3.30 Verbod bijvoederen 3.31 Verbod drijven 3.32 Uitzetten van dieren, planten of zaaien van planten 3.33 Verbod vangen en doden walvissen 3.3 Aanwijzing Europese handelsregelgeving dieren en planten Internationaal verdrag tot regulering van de walvisvangst (Washington) verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 inzake de Vogelrichtlijn: artikel 7 Benelux-overeenkomst inzake jacht en vogelbescherming Habitatrichtlijn: artikel 22, onder b

8 3.35 Uitvoering rechtstreeks werkende Europese handelsregels bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG L 61) verordening (EG) nr. 1007/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 september 2009 betreffende de handel in zeehondenproducten (PbEU L 286) 3.36 Nadere regels over handel dieren, planten en producten 3.37 Verboden over invasieve exoten Op basis van deze bepaling wordt uitvoering gegeven aan Benelux-beschikking met betrekking tot de bescherming van de vogelstand (M(99)9) Vogelrichtlijn: artikel 11 artikel 8, onderdeel h 3.38 Ontheffingen en vrijstellingen 3.39 Wetenschappelijke autoriteit CI- TES Hoofdstuk Houtopstanden, hout en houtproducten.1 Reikwijdte.2 Eerste en tweede lid: meldingsplicht bij vellen Derde lid: invoering kapverbod.3 Herbeplantingsplicht. Eerste lid: uitzondering herbeplantingsplicht Tweede lid: gedragscodes.5 Ontheffingen en vrijstellingen.6 Uitoefening andere wettelijke bevoegdheden gemeenten en provincies.7 Aanwijzing Europese handelsregelgeving hout en houtproducten.8 Uitvoering recht- verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG L 61): artikel 13, verordening (EG) nr. 2173/2005 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 2005 inzake de opzet van een FLEGT- en met f, k en l; in Europa (Bern): artikel 2

9 streeks werkende Europese handelsregels.9 Ontheffingen en vrijstellingen vergunningensysteem voor de invoer van hout in de Europese Gemeenschap (PbEU L 2005, 37) verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (PbEU L 2010, 295)

10

Omschrijving beleidsruimte

Omschrijving beleidsruimte TRANSPONERINGSTABELLEN Tabel 1. Vogelrichtlijn Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PbEU 2010, L 20) Vogelrichtlijn Omgevingswet/

Nadere informatie

1 BKL: Besluit Kwaliteit Leefomgeving; BAL: Besluit Activiteiten Leefomgeving; OB: Omgevingsbesluit. Consultatieversie 21 november 2016

1 BKL: Besluit Kwaliteit Leefomgeving; BAL: Besluit Activiteiten Leefomgeving; OB: Omgevingsbesluit. Consultatieversie 21 november 2016 Artikel 1.1, Begripsomschrijving Benelux-overeenkomst bijlage behorende bij 1.1, onderdeel B, Begripsomschrijving Bijzonder nationaal natuurgebied bijlage behorende bij 1.1, onderdeel A, Begripsomschrijving

Nadere informatie

Documentnummer: Page 1 of 11

Documentnummer: Page 1 of 11 Globaal overzicht juridische en beleidsmatige instrumenten provinciale staten/gedeputeerde staten huidige natuurwetgeving vergeleken met nieuwe Wet natuurbescherming Page 1 of 11 Inleiding. De bescherming

Nadere informatie

De nieuwe Wet natuurbescherming in vogelvlucht. Juni 2016,

De nieuwe Wet natuurbescherming in vogelvlucht. Juni 2016, De nieuwe Wet natuurbescherming in vogelvlucht Juni 2016, info@vogelbescherming.nl I. Algemeen overzicht 1 Voorgeschiedenis Wet natuurbescherming 2007-2008: evaluatie huidige natuurwetgeving 2008: besluit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 34 Wet van 16 december 2015, houdende regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) 0 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Wet natuurbescherming Stap vooruit voor natuur en economie?

Wet natuurbescherming Stap vooruit voor natuur en economie? Wet natuurbescherming Stap vooruit voor natuur en economie? Willem Lambooij Afdeling Water & Groen Inhoud van de presentatie 1. De Wet natuurbescherming in vogelvlucht 2. Nieuwe taken en bevoegdheden provincie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

De nieuwe Wet natuurbescherming in de praktijk. Anne Reichgelt en Evelien Verbij

De nieuwe Wet natuurbescherming in de praktijk. Anne Reichgelt en Evelien Verbij De nieuwe Wet natuurbescherming in de praktijk Anne Reichgelt en Evelien Verbij 1. Intro Wet Natuurbescherming Doel: natuurwetgeving vereenvoudigen en nauwer aan laten sluiten bij Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn

Nadere informatie

bijzonder nationaal natuurgebied: gebied als bedoeld in artikel 2.11;

bijzonder nationaal natuurgebied: gebied als bedoeld in artikel 2.11; 1 regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) inclusief nota van wijziging Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat

Nadere informatie

bijzonder nationaal natuurgebied: gebied als bedoeld in artikel 2.11;

bijzonder nationaal natuurgebied: gebied als bedoeld in artikel 2.11; 1 regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) inclusief nota van wijziging Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat

Nadere informatie

De das in de nieuwe wet natuurbescherming. Beleven, benutten en beschermen

De das in de nieuwe wet natuurbescherming. Beleven, benutten en beschermen De das in de nieuwe wet natuurbescherming Beleven, benutten en beschermen Integratie van bestaande natuurwetten Natuurbeschermingswet 1998 gebieden hoofdstuk 2 Flora- en faunawet soorten hoofdstuk 3 Boswet

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 WIJZIGINGEN IN DE OMGEVINGSWET. De Omgevingswet wordt als volgt gewijzigd:

HOOFDSTUK 1 WIJZIGINGEN IN DE OMGEVINGSWET. De Omgevingswet wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet) Allen, die deze zullen zien of horen

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. Consultatieversie 21 november 2016

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. Consultatieversie 21 november 2016 1 Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

C O N C E P T C O N C E P T C O N C E P T C O N C E P T

C O N C E P T C O N C E P T C O N C E P T C O N C E P T 1 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN 2 HOOFDSTUK 2. GEBIEDEN 7 2.1. Gebieden en instandhoudingsdoelstellingen 7 2.2. Beschermingsmaatregelen 7 2.3. Passende beoordeling van plannen en projecten 10 2.4. Programma

Nadere informatie

JACHT, BEHEER EN SCHADEBESTRIJDING IN DE WET NATUURBESCHERMING. Presentatie t.b.v. Faunabeheerbijeenkomst d.d

JACHT, BEHEER EN SCHADEBESTRIJDING IN DE WET NATUURBESCHERMING. Presentatie t.b.v. Faunabeheerbijeenkomst d.d JACHT, BEHEER EN SCHADEBESTRIJDING IN DE WET NATUURBESCHERMING Presentatie t.b.v. Faunabeheerbijeenkomst d.d. 08-02-2016 WETSVOORSTEL Augustus 2012 wetsvoorstel door Stas Bleker ingediend bij 2e kamer;

Nadere informatie

Bomen over de Wet natuurbescherming

Bomen over de Wet natuurbescherming Bomen over de Wet natuurbescherming Boominfodag 2016 9 juni 2016, Mirjam Broekmeyer, Alterra WUR Wet natuurbescherming wat en waarom? 2 Wetgeving niet eenvoudig... 3 Proces Wetsvoorstel Natuurbescherming

Nadere informatie

Wet natuurbescherming: hoofdlijnen soortenbescherming

Wet natuurbescherming: hoofdlijnen soortenbescherming Wet natuurbescherming: hoofdlijnen soortenbescherming Natuurvisies (art. 1.5-1.7): nationaal én provinciaal, hoofdlijnen beleid, brede strekking (ook soortenbescherming), nationale rode lijsten Intrinsieke

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel D, komt te luiden: Artikel 54, tweede lid, komt te luiden:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel D, komt te luiden: Artikel 54, tweede lid, komt te luiden: 29 448 Wijziging van de Flora- en faunawet in verband met de verruiming van de mogelijkheden tot beheer en schadebestrijding van beschermde inheemse diersoorten NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet

Nadere informatie

Fauna en wet Natuurbescherming

Fauna en wet Natuurbescherming Fauna en wet Natuurbescherming Technische briefing Statenleden 16 maart 2016 Doel presentatie Fauna in de nieuwe Wet Natuurbescherming bevoegdheden provincie Verdieping op basis vragen Provincie Gelderland

Nadere informatie

- 1 - (bij Regeling natuurbescherming)

- 1 - (bij Regeling natuurbescherming) - 1 - TOELICHTING (bij Regeling natuurbescherming) 1. Inleiding De Wet natuurbescherming (hierna ook: wet) voorziet in een gemoderniseerd wettelijk kader voor de bescherming van natuurgebieden, dier- en

Nadere informatie

Dag van de Omgevingswet. De Wet natuurbescherming als opmaat naar de Omgevingswet: soortenbescherming

Dag van de Omgevingswet. De Wet natuurbescherming als opmaat naar de Omgevingswet: soortenbescherming Dag van de Omgevingswet De Wet natuurbescherming als opmaat naar de Omgevingswet: soortenbescherming Harm Dotinga / 1 oktober 2015 Generieke bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten

Nadere informatie

Wet natuurbescherming: soortenbescherming in vogelvlucht

Wet natuurbescherming: soortenbescherming in vogelvlucht Wet natuurbescherming: soortenbescherming in vogelvlucht Harm Dotinga (harm.dotinga@vogelbescherming.nl)/ 16 maart 2016 I. Algemeen overzicht II. Praktijkvoorbeelden III. Vragen en discussie Indeling 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 15 december 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BIODIVERSITEIT, NATUUR EN BODEM

BIODIVERSITEIT, NATUUR EN BODEM BIODIVERSITEIT, NATUUR EN BODEM De Conferentie van de Verenigde Naties over milieu en ontwikkeling van 1992 was een grote stap voorwaarts voor het behoud van biodiversiteit en natuurbescherming, dankzij

Nadere informatie

subparagraaf Vrijstellingen van verboden ten aanzien van soorten

subparagraaf Vrijstellingen van verboden ten aanzien van soorten TEKST CONCEPTVERORDENING 3.7 Natuur Een nadere toelichting vindt u onder Toelichting, 3.7 (nog link naar toelichting toevoegen) Gelet op de artikelen 105, 118, 143 en 145 van de Provinciewet; Gelet op

Nadere informatie

Ontwerp Toelichting Regeling natuurbescherming

Ontwerp Toelichting Regeling natuurbescherming 16060068 Ontwerp Toelichting Regeling natuurbescherming TOELICHTING (13-5-2016) 1. Inleiding De Wet natuurbescherming (hierna ook: wet) voorziet in een gemoderniseerd wettelijk kader voor de bescherming

Nadere informatie

Presentatie vernieuwing natuurwetgeving. Sander Hunink

Presentatie vernieuwing natuurwetgeving. Sander Hunink Presentatie vernieuwing natuurwetgeving Sander Hunink 1 Inleiding Aanleiding Wet Natuurbescherming Gebiedenbescherming Soortenbescherming Bossen 2 Wet Natuurbescherming Aanleiding nieuwe wet: Huidige 3

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 236 Wet van 24 april 2002, houdende wijziging van een aantal bepalingen van de Flora- en faunawet in verband met een verbod op de drijfjacht

Nadere informatie

ontwerp Nota van toelichting Besluit natuurbescherming

ontwerp Nota van toelichting Besluit natuurbescherming 16060022 ontwerp Nota van toelichting Besluit natuurbescherming Nota van toelichting (13-5-2016) 1. Inleiding De Wet natuurbescherming (hierna ook: wet) voorziet in een gemoderniseerd wettelijk kader voor

Nadere informatie

Wet natuurbescherming. Niels Jeurink

Wet natuurbescherming. Niels Jeurink Wet natuurbescherming Niels Jeurink Inhoud Gebiedenbescherming: Natura 2000, beschermde natuurmonumenten, NNN Soortenbescherming: om welke soorten gaat het? soorten die beschermd zijn en dat ook blijven

Nadere informatie

Soortenbescherming onder de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming: wat gaat er in de praktijk veranderen?

Soortenbescherming onder de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming: wat gaat er in de praktijk veranderen? Soortenbescherming onder de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming: wat gaat er in de praktijk veranderen? Harm Dotinga (harm.dotinga@vogelbescherming.nl) Regiobijeenkomst Wet natuurbescherming,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) Nr. 18 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 29 mei 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zuiverheid in de besluitvormingsprocedure gewenst

Zuiverheid in de besluitvormingsprocedure gewenst Ministerie van Economische Zaken Staatssecretaris Van Dam Postbus 20401 2500 EK Den Haag Datum Behandeld door Telefoonnummer Ons kenmerk Onderwerp 20 januari 2017 Anna Herweg 06-10547217 21120145 Reactie

Nadere informatie

De Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming Consequenties voor gemeenten De Wet natuurbescherming Omgevingsdienst West-Holland, Leiden, 28-1-2016 Wim Heijligers m.m.v. Vincent Wisgerhof Opbouw presentatie 1. Natuurbeschermingswetgeving; bescherming

Nadere informatie

netwerkdag Handhavingssamenwerking 23 september 2015 Gerard Leeman / Bert Lowijs

netwerkdag Handhavingssamenwerking 23 september 2015 Gerard Leeman / Bert Lowijs netwerkdag Handhavingssamenwerking 23 september 2015 Gerard Leeman / Bert Lowijs 1 Quiz Het verjaardagspel 2 3 4 Programma Aanpak Stikstof 1 juli 2015 in werking getreden Oplossing voor stikstofproblematiek

Nadere informatie

Belangrijkste punten uit de Wet natuurbescherming. Voorlichting folder NOJG inzake wet Natuurbescherming. Tussentitel Xxxx.

Belangrijkste punten uit de Wet natuurbescherming. Voorlichting folder NOJG inzake wet Natuurbescherming. Tussentitel Xxxx. December 2016 Tussentitel Xxxx De organisatie voor beheer en schadebestrijding Nederlandse Organisatie voor Jacht & Grondbeheer Belangrijkste punten uit de Wet natuurbescherming Voorlichting folder NOJG

Nadere informatie

DE FAUNABESCHERMING. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovate t.a.v. staatssecretaris H. Bleker Postbus 20401 2500 EA Den Haag

DE FAUNABESCHERMING. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovate t.a.v. staatssecretaris H. Bleker Postbus 20401 2500 EA Den Haag van vogelvrij naar kogelvrij Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovate t.a.v. staatssecretaris H. Bleker Postbus 20401 2500 EA Den Haag Betreft: maatschappelijke consultatie wetsvoorstel natuur

Nadere informatie

Toelichting Stroomschema soortbescherming Wet Natuurbescherming

Toelichting Stroomschema soortbescherming Wet Natuurbescherming Ecologica BV Rondven 22 6026 PX Maarheeze 0495-46 20 70 0495-46 20 79 info@ecologica.eu www.ecologica.eu Toelichting Stroomschema soortbescherming Wet Natuurbescherming Deze toelichting hoort bij het door

Nadere informatie

Statenmededeling. Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Statenmededeling. Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Statenmededeling Onderwerp Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming PS: 4045048 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De uitgangspunten

Nadere informatie

Circulaire afgifte jachtakten Flora- en faunawet

Circulaire afgifte jachtakten Flora- en faunawet Circulaire afgifte jachtakten Flora- en faunawet Paragraaf 1 Aanleiding In het kader van de afgifte jachtakten Flora- en faunawet is er een aantal onduidelijkheden ontstaan ten aanzien van de wapens die

Nadere informatie

Wijziging Natuurbeschermingswet 1998 door de Crisis- en herstelwet

Wijziging Natuurbeschermingswet 1998 door de Crisis- en herstelwet Wijziging Natuurbeschermingswet 1998 door de Crisis- en herstelwet De Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet) voorziet met het oog op het behoud van de biodiversiteit, in regels ter bescherming van

Nadere informatie

Wet Natuurbescherming veranderingen bij gemeenten

Wet Natuurbescherming veranderingen bij gemeenten Wet Natuurbescherming veranderingen bij gemeenten Lezing Aardhuissymposium (KNBV en Kroondomein het Loo) 3 maart 2016, Mirjam Broekmeyer, Alterra WUR Wet natuurbescherming Wat verandert er voor gemeenten?

Nadere informatie

Dienst Regelingen Team Natuur. Conny Krutzen Martijn van Opijnen

Dienst Regelingen Team Natuur. Conny Krutzen Martijn van Opijnen Dienst Regelingen Team Natuur Conny Krutzen Martijn van Opijnen Vleermuizen in de stad 4 september 2012 In deze presentatie 1. Over Dienst Regelingen 2. Flora- en faunawet, Wabo 3. Vleermuizen en de wet

Nadere informatie

SOORTBESCHERMING IN DE PRAKTIJK. De praktische wijzigingen tussen Flora- en faunawet en de Wet Natuurbescherming

SOORTBESCHERMING IN DE PRAKTIJK. De praktische wijzigingen tussen Flora- en faunawet en de Wet Natuurbescherming SOORTBESCHERMING IN DE PRAKTIJK De praktische wijzigingen tussen Flora- en faunawet en de Wet Natuurbescherming Presentatie Regiobijeenkomst West 14 september 2016 INHOUDSOPGAVE - Huidige soortbescherming

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) W VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 20 mei 2016 Op 13 april

Nadere informatie

Steenuil en ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet. Martijn van Opijnen (Dienst Regelingen) Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied)

Steenuil en ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet. Martijn van Opijnen (Dienst Regelingen) Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied) Steenuil en ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet Martijn van Opijnen (Dienst Regelingen) Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied) 5 november 2011 Wat doen DR en DLG Dienst Regelingen is namens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz. HOOFDSTUK 1. INLEIDING 6 1.1.

Nadere informatie

EEN NIEUWE WET NATUURBESCHERMING

EEN NIEUWE WET NATUURBESCHERMING EEN NIEUWE WET NATUURBESCHERMING Visiedocument van de Nederlandse natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties Januari 2014 Auteurs Ernestine Meijer (voor Natuurmonumenten) Harm Dotinga (Vogelbescherming

Nadere informatie

Openbaar lichaam Bonaire. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl

Openbaar lichaam Bonaire. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl Zoek regelingen op overheid.nl Openbaar lichaam Bonaire Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! EILANDSVERORDENING van 1 september 2008 no. 1, inzake de bescherming en

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat I. Landbouwwetgeving en procedures I.1. Landbouwwetgeving; vereenvoudiging Datum van verspreiding 8.7.2015 INTERPRETATIENOTA

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 7 1.1. STREKKING WETSVOORSTEL... 7 1.2. VISIE STELSEL NATUURWETGEVING... 9

HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 7 1.1. STREKKING WETSVOORSTEL... 7 1.2. VISIE STELSEL NATUURWETGEVING... 9 regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 7 1.1. STREKKING WETSVOORSTEL... 7 1.2. VISIE STELSEL NATUURWETGEVING... 9 Natuur

Nadere informatie

Alfabetische lijst van beschermde vogels 2012

Alfabetische lijst van beschermde vogels 2012 Alfabetische lijst van beschermde vogels 2012 Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding DG4 - Afdeling Dierenwelzijn en

Nadere informatie

Quickscan samenvatting natuurtoets Sint Nicolaasdijk 153, Kampen

Quickscan samenvatting natuurtoets Sint Nicolaasdijk 153, Kampen Witpaard BV Contactpersoon Kenmerk Status Datum Dhr. J. Drenth 15-182 concept 13 mei 2015 Betreft Quickscan samenvatting natuurtoets Sint Nicolaasdijk 153, Kampen Omschrijving Aanleiding en doelstelling

Nadere informatie

Samenvatting quickscan natuurtoets

Samenvatting quickscan natuurtoets Samenvatting quickscan natuurtoets Onderwerp Opdrachtgever Insingerstraat Soest RV&O Project Status Datum Sloop en nieuwbouw Insingerstraat concept 8 januari 2016 Auteur Veldonderzoek Projectcode Gelder,

Nadere informatie

Telefoonnummer(s) 0165301851

Telefoonnummer(s) 0165301851 Aanvraag Ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet Wilt u een ontheffing aanvragen voor activiteiten die gevolgen voor beschermde dier- en plantsoorten? Namelijk voor: ruimtelijke ingrepen beheer en schadebestrijding,

Nadere informatie

No.W15.13.0122/IV 's-gravenhage, 15 juli 2013

No.W15.13.0122/IV 's-gravenhage, 15 juli 2013 No.W15.13.0122/IV 's-gravenhage, 15 juli 2013 Bij brief van 26 april 2013 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken op de voet van artikel 21a, eerste lid, van de Wet op de Raad van State aan de

Nadere informatie

Soortenbescherming & de Provincie Zuid-Holland onder de nieuwe Wet natuurbescherming

Soortenbescherming & de Provincie Zuid-Holland onder de nieuwe Wet natuurbescherming Soortenbescherming & de Provincie Zuid-Holland onder de nieuwe Wet natuurbescherming Kees Bastmeijer Den Haag, 29 augustus 2016 Overzicht I. INLEIDENDE OVERWEGINGEN! 150 jaar natuurbeschermingsrecht en

Nadere informatie

Het wettelijke statuut van de meeuw. Michiel Vandegehuchte

Het wettelijke statuut van de meeuw. Michiel Vandegehuchte Het wettelijke statuut van de meeuw Michiel Vandegehuchte Internationale wetgeving AEWA (Overeenkomst over Afrikaans- Euraziatische trekkende watervogels) Intergouvernementeel verdrag (76 verdragspartijen)

Nadere informatie

Project Status Datum. Sloop en nieuwbouw locatie Emmaschool concept 14 januari 2016. Auteur Veldonderzoek Projectcode

Project Status Datum. Sloop en nieuwbouw locatie Emmaschool concept 14 januari 2016. Auteur Veldonderzoek Projectcode Onderwerp Opdrachtgever Emmaschool Heerde Witpaard Project Status Datum Sloop en nieuwbouw locatie Emmaschool concept 14 januari 2016 Auteur Veldonderzoek Projectcode Gelder, A. (Adriaan) de Gelder, A.

Nadere informatie

Bescherming v an pl anten en dier

Bescherming v an pl anten en dier Inhoud 3 1. Over deze brochure 4 2. Eerst wat geschiedenis 4 Vroeger 4 Vogelbescherming 4 Jachtwet 5 Natuurbeschermingswet 5 Uitheemse planten- en diersoorten 5 Eén nieuwe wet 6 3. De Flora- en faunawet

Nadere informatie

overwegende dat de Wet natuurbescherming op 1 januari 2017 in werking treedt;

overwegende dat de Wet natuurbescherming op 1 januari 2017 in werking treedt; Verordening natuurbescherming Provincie Groningen (Ontwerp) Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. [ ]; gezien het advies van de Commissie Ruimte, Natuur en Leefbaarheid d.d. [ ]; overwegende

Nadere informatie

http://www.emis.vito.be Publicatieblad van de Europese Unie d.d. 19-06-2006 BIJLAGE I

http://www.emis.vito.be Publicatieblad van de Europese Unie d.d. 19-06-2006 BIJLAGE I BIJLAGE I Instructies en toelichtingen http://www.emis.vito.be Publicatieblad van de Europese Unie d.d. 19-06-2006 1. Volledige naam en adres van de feitelijke (weder)uitvoerder, niet van een agent. In

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 12 augustus 2014) Nummer 2963. Aan de leden van Provinciale Staten

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 12 augustus 2014) Nummer 2963. Aan de leden van Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 12 augustus 2014) Nummer 2963 Onderwerp Ontheffingverleningen Flora- en faunawet door Gedeputeerde Staten Zuid-Holland Aan de leden

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 18.10.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 VERORDENING (EG) Nr. 1024/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening

Nadere informatie

P R O V I N C I A A L B L A D

P R O V I N C I A A L B L A D P R O V I N C I A A L B L A D V A N /,0%85* 2003 *HGHSXWHHUGH6WDWHQYDQ/LPEXUJ JHOHWRSKHWEHSDDOGHLQDUWLNHOYDQGH)ORUDHQIDXQDZHWHQGH5HJHOLQJ EHKHHUHQVFKDGHEHVWULMGLQJGLHUHQVWFUWQU JHOHWRSGHRSVHSWHPEHUYDVWJHVWHOGH%HOHLGVQRWD8LWYRHULQJ)ORUDHQ

Nadere informatie

Quickscan samenvatting Flora- en faunawet Van Zuylenlaan 9, Hoevelaken

Quickscan samenvatting Flora- en faunawet Van Zuylenlaan 9, Hoevelaken Dhr. J.P.L.M.G. Gelauff Van Zuylenlaan 9 3871 BG Hoevelaken Contactpersoon Kenmerk Status Datum Dhr. A. de Gelder 15-314 definitief 31 augustus 2015 Betreft Quickscan samenvatting Flora- en faunawet Van

Nadere informatie

Aanvraagformulier 05 EB-1

Aanvraagformulier 05 EB-1 Aanvraagformulier 05 EB-1 Ontheffing ex artikel 68 Flora- en faunawet, ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen (De met een * gemerkte vragen worden in de toelichting nader toegelicht) Onvolledig

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 29 Wet van 6 november 2008, houdende regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied

Nadere informatie

IBN 2015, Tweede Kamer, vergaderjaar , nr. 1.

IBN 2015, Tweede Kamer, vergaderjaar , nr. 1. Directie Natuur De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum onderwerp doorkiesnummer bijlagen Aanwijzing Natura 2000-gebieden

Nadere informatie

De R.-K. Parochie H. Augustinus p/a R.-K. Begraafplaats Buitenveldert A. Vink Fred Roeskestraat 103 1076 EE AMSTERDAM

De R.-K. Parochie H. Augustinus p/a R.-K. Begraafplaats Buitenveldert A. Vink Fred Roeskestraat 103 1076 EE AMSTERDAM > Retouradres De R.-K. Parochie H. Augustinus p/a R.-K. Begraafplaats Buitenveldert A. Vink Fred Roeskestraat 103 1076 EE AMSTERDAM Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Postbus 19530 2500 CM Den Haag

Nadere informatie

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Wij zien uw reactie graag tegemoet. Postbus 85980, 2508 CR Den Haag Provinciale Staten Zeeland T.a.v. de statengriffier Per e-mail statengriffier@zeeland.nl Ons kenmerk UIT16.0338 Datum 03/10/2016 Onderwerp Zienswijze Dierenbescherming op

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 9 Wet van 19 november 2014 tot wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met een tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen

Nadere informatie

de Koning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financiele Markten

de Koning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financiele Markten > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de Koning Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw brief (kenmerk) Datum 24 september 2015 Betreft Nader rapport

Nadere informatie

Aanvraag. Ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet. Waarom dit formulier? Uw gegevens. In te vullen door Dienst Regelingen.

Aanvraag. Ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet. Waarom dit formulier? Uw gegevens. In te vullen door Dienst Regelingen. Aanvraag Ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet o A o B Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u ontheffing aan voor activiteiten die gevolgen hebben voor beschermde dier- en plantensoorten.

Nadere informatie

Ontwerp Wet natuurbescherming aangepast na forse kritiek Raad van State

Ontwerp Wet natuurbescherming aangepast na forse kritiek Raad van State Maarten Baneke* Ontwerp Wet natuurbescherming aangepast na forse kritiek Raad van State Op 20 augustus jl. zond het kabinet het al langer aangekondigde wetsvoorstel voor een nieuwe Wet natuurbescherming

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 6 van 2003 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Verordening Flora- en faunawet Zeeland Provinciale Staten van Zeeland overwegende dat een aantal beschermde inheemse diersoorten in de provincie Zeeland veelvuldig

Nadere informatie

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van «pm», nummer «pm»;

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van «pm», nummer «pm»; VERORDENING FLORA- EN FAUNAWET ZUID-HOLLAND Provinciale Staten van Zuid-Holland; Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van «pm», nummer «pm»; Gelet op artikel 65, vierde lid, van de Flora- en faunawet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 30 661 Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden

Nadere informatie

In artikel I, onderdeel B, wordt het daarin voorgestelde artikel 1a als volgt gewijzigd:

In artikel I, onderdeel B, wordt het daarin voorgestelde artikel 1a als volgt gewijzigd: 34445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

Nadere informatie

regels over de bescherming van de natuur (Wet natuur) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE

regels over de bescherming van de natuur (Wet natuur) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE regels over de bescherming van de natuur (Wet natuur) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 6 1.1. STREKKING WETSVOORSTEL... 6 1.2. VISIE STELSEL NATUURWETGEVING... 6 Natuur en

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 13 september 2016, PZH (DOS );

PROVINCIAAL BLAD. Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 13 september 2016, PZH (DOS ); PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 6788 20 december 2016 Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 9 november 2016, tot vaststelling van de Verordening uitvoering

Nadere informatie

Telefoonnummer(s) 0575-568233. a.noordermeer@brummen.nl

Telefoonnummer(s) 0575-568233. a.noordermeer@brummen.nl Aanvraag Ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet Wilt u een ontheffing aanvragen voor activiteiten die gevolgen voor beschermde dier- en plantsoorten? Namelijk voor: ruimtelijke ingrepen beheer en schadebestrijding,

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg

Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Verantwoording Titel : Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Subtitel : Projectnummer : Referentienummer : Revisie : C1 Datum : 30-10-2012 Auteur(s) :

Nadere informatie

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 4 augustus 2016 Onderwerp : Flora- en faunawet - zaaknummer 2016-010461 wildbeheereenheid Nederbetuwe Activiteit : schadebestrijding

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe wet natuurbescherming

Op weg naar een nieuwe wet natuurbescherming Op weg naar een nieuwe wet natuurbescherming Natuurwetgeving in de praktijk deel soortenbescherming Maarten Kaales VNG Congres, Ede / 17.02.2016 Waar gaan we het over hebben? Context Hoe was het / wat

Nadere informatie

6 FLORA EN FAUNA. 6.1 Wettelijk kader. Soortenbescherming

6 FLORA EN FAUNA. 6.1 Wettelijk kader. Soortenbescherming 6 FLORA EN FAUNA 6.1 Wettelijk kader Soortenbescherming De nationale regelgeving voor de bescherming van planten- en diersoorten is sinds 1 april 2002 geregeld in de Flora- en faunawet (Staatsblad 2001

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 333 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende

Nadere informatie

regels over de bescherming van de natuur (Wet natuur) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE

regels over de bescherming van de natuur (Wet natuur) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE regels over de bescherming van de natuur (Wet natuur) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Inleiding 3 2. Visie herijking stelsel natuurwetgeving 5 2.1. Verbondenheid van economie, ecologie

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1998, houdende regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet)

Wet van 25 mei 1998, houdende regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet) Wet van 25 mei 1998, houdende regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Quickscan samenvatting Flora- en faunawet Nigtevechtseweg 64, Vreeland

Quickscan samenvatting Flora- en faunawet Nigtevechtseweg 64, Vreeland Boluwa Eco Systems BV T.a.v. dhr. G. van Dijk Postbus 11 8180 AA Heerde Contactpersoon Kenmerk Status Datum Dhr. A. de Gelder 15-135 concept 29 april 2015 Betreft Quickscan samenvatting Flora- en faunawet

Nadere informatie

Onderwerp : ontheffing art. 68 Flora- en faunawet; nr. Frl. 68.002.2013

Onderwerp : ontheffing art. 68 Flora- en faunawet; nr. Frl. 68.002.2013 De Jong en Zoon Beesd bv t.a.v. dhr. E.C.W. van Mil Postbus 91 4153 ZH BEESD Leeuwarden, 18 april 2013 Verzonden, Ons kenmerk : 01053702 Afdeling : Sted en Plattelan Behandeld door : S. Marra / (058) 292

Nadere informatie

Ter bescherming van onvervangbare flora en fauna. Algemene toelichting op de Flora- en faunawet

Ter bescherming van onvervangbare flora en fauna. Algemene toelichting op de Flora- en faunawet Ter bescherming van onvervangbare flora en fauna Algemene toelichting op de Flora- en faunawet Inhoud 1. Nieuwe visie op flora en fauna 4 2. Hoofdlijnen van de Flora- en faunawet 6 3. Gevolgen voor bestuurlijke

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr. IENM/BSK-2015/100064, houdende wijziging van de Regeling beheer batterijen en accu's 2008 en de Regeling afgedankte elektrische

Nadere informatie

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons)

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons) Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk 14-16 (KuiperCompagnons) NATUUR Kader De Flora- en faunawet (hierna: Ffw) beschermt alle in het wild levende zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. Van deze soortgroepen

Nadere informatie

Provinciale staten van Noord-Holland; besluiten. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Provinciale staten van Noord-Holland; besluiten. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Besluit van provinciale staten van Noord-Holland van 22 september 2014 tot vaststelling van de Verordening Holland 2014 Provinciale staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;

Nadere informatie

Toelichting bij het verslag

Toelichting bij het verslag Toelichting bij het verslag De schriftelijke consultatieronde van het wetsvoorstel natuurbescherming (voorheen wetsvoorstel natuur) sloot op 18 november 2011. In vervolg daarop heeft Staatssecretaris Bleker

Nadere informatie

Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde Prof. Dr. A. Pijpers Yalelaan 7 3584 CL UTRECHT

Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde Prof. Dr. A. Pijpers Yalelaan 7 3584 CL UTRECHT > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde Prof. Dr. A. Pijpers Yalelaan 7 3584 CL UTRECHT Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening

Nadere informatie

Transitie naar Wet natuurbescherming Platform Natuur in de Gemeente Marieke Kaajan

Transitie naar Wet natuurbescherming Platform Natuur in de Gemeente Marieke Kaajan Transitie naar Wet natuurbescherming Platform Natuur in de Gemeente Marieke Kaajan Inleiding 1. Wet natuurbescherming op hoofdlijnen; 2. Rol gemeente; 3. Kansen en risico s voor gemeenten onder de nieuwe

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 104b 23 147 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet) MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 6 april

Nadere informatie