Investeren in klimaatactie, investeren in LIFE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investeren in klimaatactie, investeren in LIFE"

Transcriptie

1 istock Investeren in klimaatactie, investeren in LIFE Overzicht van het nieuwe LIFE-subprogramma Klimaatactie Klimaat

2 Wat is het nieuwe LIFE-subprogramma Klimaatactie? De Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben in februari 2013 besloten om minstens 20% van de EU-begroting voor het volgende meerjarige financiële kader (d.w.z. voor de periode ) toe te wijzen aan maatregelen op klimaatgebied. Met deze doelstelling worden de inspanningen van de EU om de klimaatverandering aan te pakken versterkt. Op alle belangrijke bestedingsterreinen en in alle relevante Europese programma s worden nu maatregelen opgenomen die de klimaatverandering moeten matigen of voor aanpassing daaraan moeten zorgen.

3 Naast deze inbedding van klimaatmaatregelen in alle EU-instrumenten is in december 2013, voortbouwend op de ervaringen van het LIFE-programma, de nieuwe LIFE-verordening bekendgemaakt, waarvoor een begroting is vastgesteld van 3,46 miljard euro. Sinds 1992 is er in het kader van LIFE 3,4 miljard euro aan medefinanciering bijgedragen te behoeve van projecten voor de bescherming van het milieu. In vorige edities van het LIFE-programma werden ook projecten gefinancierd die betrekking hadden op klimaatverandering, zij het op beperkte schaal. Binnen het nieuwe LIFEinstrument is een speciaal subprogramma voor klimaatactie geïntroduceerd. In het kader daarvan wordt 864 miljoen euro aan medefinanciering uitgetrokken voor het ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve ideeën om de klimaatverandering in Europa aan te pakken. Deze speciale fondsen moeten de uitvoering van de EU-wetgeving en -beleidsdoelstellingen op klimaatgebied bevorderen. Bovendien is het de bedoeling dat het subprogramma als platform fungeert voor de uitwisseling van beste praktijken tussen de lidstaten en als katalysator voor effectievere investeringen in oplossingen die goed zijn voor het klimaat. Ook moet het leiden tot betere governance en een grotere bewustmaking van de problemen die met de klimaatverandering gepaard gaan en de oplossingen daarvoor. In vergelijking met het vorige LIFE+-instrument zal er nu via LIFE jaarlijks aanzienlijk meer geld beschikbaar komen voor klimaatactieprojecten. De belangrijkste doelstellingen van het LIFE-subprogramma Klimaatactie zijn: bevordering van de omschakeling naar een CO2-arme en klimaatbestendige economie; verbetering van de ontwikkeling, tenuitvoerlegging en handhaving van het beleid en de wetgeving van de EU inzake klimaatverandering; ondersteuning van betere milieu- en klimaatveranderingsgovernance op alle niveaus.

4 Digital Vision Wat zijn de belangrijkste aandachtsgebieden van het subprogramma Klimaatactie? Het subprogramma Klimaatactie beoogt via drie aandachtsgebieden de EU-inspanningen te versterken. Aandachtsgebied Matiging van de klimaatverandering Doelstelling Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen Aanpassing aan de klimaatverandering Klimaatveranderingsgovernance en -voorlichting Vergroting van de bestendigheid tegen klimaatverandering De bewustwording, communicatie, samenwerking en informatieverspreiding met betrekking tot maatregelen voor het matigen van en aanpassen aan de klimaatverandering naar een hoger plan tillen. Met het subprogramma Klimaatactie worden binnen deze aandachtsgebieden in het bijzonder de onderstaande maatregelen gefinancierd.

5 istock Matiging van de klimaatverandering Het subprogramma Klimaatactie draagt bij aan de tenuitvoerlegging en ontwikkeling van het beleid en de wetgeving van de EU ter matiging van de klimaatverandering, onder meer via inbedding in alle beleidsterreinen, en aan de omschakeling naar koolstofarme en klimaatbestendige economieën en samenlevingen. Vooral de uitvoering van maatregelen op het gebied van de registratie van de uitstoot van broeikasgassen en de matiging van klimaatverandering in de bodemgebruiksector wordt bevorderd, waardoor ook de synergiemogelijkheden tussen milieu- en klimaatmaatregelen met betrekking tot landbouw, bossen en bodems (de «groene sector») worden bevorderd. Het subprogramma stimuleert met name maatregelen die verband houden met matigingsstrategieën, actieplannen of stappenplannen voor een CO2-arme economie op lokaal, regionaal en nationaal niveau, om zo de ontwikkeling en inzet van op technologie en service gebaseerde benaderingen op duurzame en innovatieve wijze te bevorderen. Voor de projecten binnen dit aandachtsgebied is vooral van belang hoe ze voor een blijvende omschakeling naar een koolstofarme samenleving kunnen zorgen. Bij de beoordeling van projecten wordt gekeken naar de meerwaarde voor de EU, naar synergie met bestaande mogelijkheden en naar de vraag of de resultaten tijdens en na de uitvoering van het project kunnen worden gereproduceerd en overgedragen. Behalve dat er subsidie voor projecten kan worden verkregen, komt er via lokale banken en in nauwe synergie met de nationale actieplannen voor energie-efficiëntie een speciaal financieringsinstrument beschikbaar. Het instrument wordt Private Financing for Energy Efficiency (PF4EE, private financiering voor energie-efficiëntie) genoemd en stimuleert lokale banken om leningen tussen en euro te verstrekken voor investeringen in energie-efficiëntie.

6 istock Aanpassing aan de klimaatverandering Het subprogramma Klimaatactie draagt bij aan de tenuitvoerlegging en ontwikkeling van het EU-beleid inzake aanpassing aan de klimaatverandering en moet inspanningen die de bestendigheid tegen klimaatverandering vergroten, bevorderen. De Mededeling over de EU-aanpassingsstrategie bevat alle punten uit de LIFEverordening die over aanpassing gaan en geeft ook aanwijzingen voor het gewenste soort projecten en de aandachtsgebieden. De LIFE-financiering voor aanpassingsmaatregelen gaat vooral naar projecten waarmee belangrijke sectoroverschrijdende, transregionale en/of grensoverschrijdende kwesties worden aangepakt. Projecten met demonstratie- en overdraagbaarheidspotentieel zullen worden aangemoedigd, samen met aanpassingsbenaderingen op basis van groene infrastructuur en ecosystemen, en projecten ter bevordering van innovatieve aanpassingstechnologieën. LIFE stimuleert met name aanpassing op de volgende kwetsbare gebieden: grensoverschrijdend beheer van overstromingen, grensoverschrijdend kustbeheer, berg- en eilandgebieden, en duurzaam waterbeheer. Bovendien ondersteunt LIFE het opstellen van kwetsbaarheidsanalyses en aanpassingsstrategieën, met inbegrip van die met een grensoverschrijdend karakter. In een eerste fase worden projectvoorstellen voor de aanpassing in steden actief aangemoedigd. Behalve dat er subsidie voor projecten kan worden verkregen, komt er een speciaal financieringsinstrument beschikbaar waarmee financieringsmogelijkheden worden geboden in de vorm van leningen of aandelenparticipaties voor inkomstengenererende of kostenbesparende proefprojecten ter bevordering van het behoud van het natuurlijk kapitaal, waaronder projecten voor op het ecosysteem gebaseerde aanpassingsbenaderingen. Het instrument wordt Natural Capital Financing Facility (NCFF, financieringsfaciliteit voor het natuurlijk kapitaal) genoemd en de subprogramma s LIFE-Milieu en LIFE-Klimaatactie dragen er evenveel aan bij.

7 istock istock Klimaatveranderingsgovernance en -voorlichting Het subprogramma Klimaatactie ondersteunt ook projecten die de kennis en het governanceniveau inzake klimaatkwesties op het gebied van matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering verhogen. Door het ondersteunen van communicatie en informatieverspreiding kan kennis over succesvolle slimme klimaatoplossingen en -praktijken gemakkelijker worden gedeeld. Ook wordt de betrokkenheid van belanghebbenden in het raadplegingsproces en bij de uitvoering van het klimaatveranderingsbeleid in de gehele EU erdoor vergroot. Projecten binnen dit aandachtsgebied moeten erop zijn gericht om vast te stellen waar informatie, bewustmaking of betere governance met betrekking tot klimaatveranderingsvraagstukken nodig is, en zich tevens richten op concrete streefdoelen en maatregelen om iets aan de vastgestelde lacunes te doen.

8 Welke soorten financieringsmogelijkheden zijn er? De rechtsgrondslag voor het subprogramma Klimaatactie biedt de volgende mogelijkheden: Soort financiering Subsidie voor klimaatactie projecten Beschrijving Projecten zoals proefprojecten, demonstratieprojecten, bestepraktijkenprojecten, voorlichtings-, bewustmakings- en informatieverspreidingsprojecten worden ondersteund met EU-medefinanciering van maximaal 60% van de projectactiviteit. Deze actieprojecten zijn vergelijkbaar met de zogenaamde traditionele projecten die in het kader van het vorige LIFE+-programma werden gefinancierd. Subsidie voor grootschalige geïntegreerde projecten Geïntegreerde projecten zijn nieuw in het LIFEprogramma. Voor een dergelijk project is een overeengekomen actieplan of strategie nodig. Meestal werken er diverse publieke en private partijen in grotere geografische gebieden aan samen in het kader van een multisectorale aanpak. Er is EU-medefinanciering mogelijk van maximaal 60% van de projectactiviteit. Financieringsinstrumenten Projecten voor technische bijstand op subsidiebasis Projecten voor capaciteitsopbouw Financiering is ook mogelijk via twee proeffinancieringsinstrumenten, Natural Capital Financing Facility (NCFF) en Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE), waaruit bijvoorbeeld leningen of garanties voor leningen ten behoeve van projecten worden verstrekt. Gericht op het verlenen van financiële steun voor de voorbereiding van geïntegreerde projecten. Gericht op het verlenen van financiële steun ter versterking van de capaciteit van de nationale contactpunten voor LIFE om projectkandidaten te begeleiden. Exploitatiesubsidies Er worden exploitatiesubsidies beschikbaar gesteld voor niet-gouvernementele organisaties die op Europees niveau aan klimaatveranderingsdoelen werken.

9 De uiteindelijke verdeling van middelen over de aandachtsgebieden en de verschillende soorten financiering is vastgesteld in het meerjarig werkprogramma voor de periode Hierin is een niet-uitputtende lijst van mogelijke projectgebieden opgenomen, die met name betrekking hebben op EU-klimaatbeleidsdoelstellingen zoals de registratie van de uitstoot van broeikasgassen en maatregelen betreffende bodemgebruik, duurzaam gebruik van vaste biomassa, projecten inzake de beste praktijken in de bos- en landbouw, groene planologie, aanpassing in kwetsbare gebieden, waaronder innovatieve en op het ecosysteem gebaseerde aanpassingsbenaderingen. Hoe kan LIFE-financiering worden aangevraagd? Voor financiering komen in aanmerking publieke en/of private organisaties, actoren en instellingen, bijvoorbeeld overheden, ngo s, onderzoeksinstituten, bedrijven en sectorgebonden organisaties die zich met klimaatveranderingsactiviteiten bezighouden. In 2014 zal de Europese Commissie met een eerste oproep tot het indienen van voorstellen voor het subprogramma voor klimaatactie komen. Geïnteresseerde/belanghebbende organisaties worden aangemoedigd om zo vroeg mogelijk voorbereidingen te treffen door projectideeën te ontwikkelen, samenwerkingsverbanden aan te gaan met relevante betrokken partijen en te onderzoeken waar zij terechtkunnen voor aanvullende financiële steun. Ook wordt hun geadviseerd contact op te nemen met het nationale contactpunt voor LIFE in hun lidstaat, dat nadere informatie en ondersteuning kan bieden voor een optimaal opgestelde aanvraag.

10 Waar is aanvullende informatie te vinden? LIFE-website ML NL-C Website directoraat-generaal Klimaatactie Nationale contactpunten LIFE Europese Unie, 2014 Overneming met bronvermelding toegestaan. doi /77276 ISBN

Tijdens de zitting van 18 mei 2009 heeft de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen de conclusies in bijlage dezes aangenomen.

Tijdens de zitting van 18 mei 2009 heeft de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen de conclusies in bijlage dezes aangenomen. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 mei 2009 (26.05) (OR. en) 9909/09 DEVGE 147 E ER 187 E V 371 COAFR 172 OTA van: het secretariaat-generaal d.d.: 18 mei 2009 nr. vorig doc.: 9100/09 Betreft: Conclusies

Nadere informatie

Koolstofarme economie Link met andere EU- subsidieprogramma s. 25 april 2014

Koolstofarme economie Link met andere EU- subsidieprogramma s. 25 april 2014 Gerichte infosessie Interreg: Noordzee Regio en Noordwest Europa 2014-2020 Koolstofarme economie Link met andere EU- subsidieprogramma s 25 april 2014 Vlaams- Europees verbindingsagentschap Joke Hofmans

Nadere informatie

Brussel, COM(2018) 109 final ANNEX 1 BIJLAGE. bij

Brussel, COM(2018) 109 final ANNEX 1 BIJLAGE. bij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8.3.2018 COM(2018) 109 final ANNEX 1 BIJLAGE bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, DE EUROPESE CENTRALE BANK, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL

Nadere informatie

Grensoverschrijdende territoriale samenwerking: België Duitsland Ierland Frankrijk Luxemburg Nederland Verenigd Koninkrijk Zwitserland

Grensoverschrijdende territoriale samenwerking: België Duitsland Ierland Frankrijk Luxemburg Nederland Verenigd Koninkrijk Zwitserland MEMO/08/76 Brussel, 7 februari 2008 Grensoverschrijdende territoriale samenwerking: België Duitsland Ierland Frankrijk Luxemburg Nederland Verenigd Koninkrijk Zwitserland 1. Operationeel programma voor

Nadere informatie

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPESE STRUCTUUR- EN INVESTERINGSFONDSEN (ESI-FONDSEN) EN HET EUROPEES FONDS VOOR STRATEGISCHE INVESTERINGEN (EFSI) HET VERZEKEREN VAN COÖRDINATIE, SYNERGIEËN

Nadere informatie

Energiedossiers tijdens het Oostenrijkse voorzitterschap

Energiedossiers tijdens het Oostenrijkse voorzitterschap Energiedossiers tijdens het Oostenrijkse voorzitterschap 3 juli 2018 Vleva en Minaraad Jan Haers attaché Energie Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU Realisaties van het Bulgaarse voorzitterschap

Nadere informatie

Advies van het Europees Comité van de Regio s Tussentijdse evaluatie van het LIFE-programma (2017/C 207/18)

Advies van het Europees Comité van de Regio s Tussentijdse evaluatie van het LIFE-programma (2017/C 207/18) C 207/104 NL Publicatieblad van de Europese Unie 30.6.2017 Advies van het Europees Comité van de Regio s Tussentijdse evaluatie van het LIFE-programma (2017/C 207/18) Rapporteur: Witold STĘPIEŃ (PL/EVP),

Nadere informatie

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2145(BUD) Ontwerpadvies Ildikó Gáll-Pelcz (PE v01-00)

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2145(BUD) Ontwerpadvies Ildikó Gáll-Pelcz (PE v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 19.7.2013 2013/2145(BUD) AMENDEMENTEN 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE513.161v01-00) Algemene begroting van de Europese Unie voor

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 november 2012 (27.11) (OR. en) 16320/12 ENFOCUSTOM 127 COSI 117

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 november 2012 (27.11) (OR. en) 16320/12 ENFOCUSTOM 127 COSI 117 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 november 2012 (27.11) (OR. en) 16320/12 ENFOCUSTOM 127 COSI 117 NOTA I/A-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het Coreper / de Raad nr. vorig doc.: 12712/3/12

Nadere informatie

RVO? uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid. RVO voert namens de overheid beleid uit voor ondernemend Nederland. thema s:

RVO? uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid. RVO voert namens de overheid beleid uit voor ondernemend Nederland. thema s: RVO? uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid RVO voert namens de overheid beleid uit voor ondernemend Nederland thema s: - duurzaamheid - landbouw - innovatie - internationaal ondernemen Onze opdrachtgevers

Nadere informatie

6981/17 ASS/sl 1 DG C 1

6981/17 ASS/sl 1 DG C 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 6 maart 2017 (OR. en) 6981/17 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 6 maart 2017 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig doc.: 6626/17 Betreft:

Nadere informatie

Het Burgemeestersconvenant voor Klimaat & Energie

Het Burgemeestersconvenant voor Klimaat & Energie Het Burgemeestersconvenant voor Klimaat & Energie NL Een unieke bottomupbeweging Het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie brengt lokale en regionale autoriteiten samen, die zich er vrijwillig

Nadere informatie

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 EUROPESE COMMISSIE Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 Algemene informatie De partnerschapsovereenkomst (PO) van Nederland is het overkoepelende strategische document

Nadere informatie

7495/17 tin/gra/sl 1 DGG 1A

7495/17 tin/gra/sl 1 DGG 1A Raad van de Europese Unie Brussel, 21 maart 2017 (OR. en) 7495/17 RESULTAAT BESPREKINGEN van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties ECOFIN 223 ENV 276 CLIMA 67 FIN 205 Speciaal

Nadere informatie

PAKKET ENERGIE-UNIE BIJLAGE STAPPENPLAN VOOR DE ENERGIE-UNIE. bij de

PAKKET ENERGIE-UNIE BIJLAGE STAPPENPLAN VOOR DE ENERGIE-UNIE. bij de EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 PAKKET ENERGIE-UNIE BIJLAGE STAPPENPLAN VOOR DE ENERGIE-UNIE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET

Nadere informatie

EIR 2019: Selectie van de belangrijkste feiten over de stand van de uitvoering van de milieuwetgeving in Europa

EIR 2019: Selectie van de belangrijkste feiten over de stand van de uitvoering van de milieuwetgeving in Europa EIR 2019: Selectie van de belangrijkste feiten over de stand van de uitvoering van de milieuwetgeving in Europa DEFINITIE, DOELSTELLINGEN EN VOORDELEN VAN EIR De Evaluatie uitvoering milieubeleid (EIR)

Nadere informatie

COHESIEBELEID

COHESIEBELEID FINANCIERINGSINSTRUMENTEN BINNEN HET COHESIEBELEID 2014-2020 COHESIEBELEID 2014-2020 De nieuwe wet- en regelgeving voor de volgende investeringsronde van het EU-cohesiebeleid voor 2014-2020 is in december

Nadere informatie

CREATIVE EUROPE ( )

CREATIVE EUROPE ( ) CREATIVE EUROPE (2014-2020) SUBPROGRAMMA MEDIA OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN EACEA/17/2016: STEUN VOOR MARKTTOEGANG LET OP: Deze oproep tot het indienen van voorstellen is afhankelijk van: de

Nadere informatie

EU subsidies voor KRW opgaven

EU subsidies voor KRW opgaven EU subsidies voor KRW opgaven Themabijeenkomst op 26 november 2015 Govert Kamperman en Wimjan van der Heijden Waar staan we bij stil Kerndoelstellingen Europa Europa 2020-strategie EU subsidies, waar begint

Nadere informatie

9895/19 mak/van/hh 1 ECOMP.2B

9895/19 mak/van/hh 1 ECOMP.2B Raad van de Europese Unie RESULTAAT BESPREKINGEN van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig doc.: 9101/19 + COR 1 Nr. Comdoc.: COM(2019) 21 final - doc. 5927/19 + ADD 1 Betreft:

Nadere informatie

Fiche 6: Mededeling Een snellere overgang van Europa naar een koolstofarme economie

Fiche 6: Mededeling Een snellere overgang van Europa naar een koolstofarme economie Fiche 6: Mededeling Een snellere overgang van Europa naar een koolstofarme economie 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Een snellere overgang van Europa naar een koolstofarme economie; mededeling bij

Nadere informatie

COHESIEBELEID 2014-2020

COHESIEBELEID 2014-2020 GEÏNTEGREERDE TERRITORIALE INVESTERING COHESIEBELEID 2014-2020 De nieuwe wet- en regelgeving voor de volgende investeringsronde van het EU-cohesiebeleid voor 2014-2020 is in december 2013 formeel goedgekeurd

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN HET COMITE VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN HET COMITE VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.3.2017 COM(2017) 134 final ANNEX 1 BIJLAGE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN HET COMITE

Nadere informatie

Voorstel voor nieuwe verordening

Voorstel voor nieuwe verordening Voorstel voor nieuwe verordening LIFE-programma 2014-20202020 EU financiering voor milieu en klimaatactie Publ. 12 December 2011 Structuur van presentatie 1. Context 2. Doelstellingen 3. Structuur 4. Typen

Nadere informatie

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN EACEA 14/2018 EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp: Technische bijstand aan uitzendende organisaties Capaciteitsopbouw voor humanitaire hulp bij ontvangende

Nadere informatie

Interreg Vlaanderen-Nederland. Projectmogelijkheden onder Interreg V

Interreg Vlaanderen-Nederland. Projectmogelijkheden onder Interreg V Interreg Vlaanderen-Nederland Projectmogelijkheden onder Interreg V 2014-2020 EU 2020-strategie De EU 2020-strategie: Inhoudelijke richting voor de Europese fondsen 2014 2020 Meer inhoudelijke focus in

Nadere informatie

Brussels Smart Cities Andere Europese financiering voor Brusselse Smart Cities

Brussels Smart Cities Andere Europese financiering voor Brusselse Smart Cities Brussels Smart Cities Andere Europese financiering voor Brusselse Smart Cities Camille LEPINAY, VSGB 4/12/2014 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging

Nadere informatie

Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020

Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020 Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020 1 INTERREG Wat is INTERREG? INTERREG-programma s zijn subsidieprogramma s die sinds 1990 de samenwerking stimuleren tussen regio s uit

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.12.2017 COM(2017) 826 final 2017/0336 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees

Nadere informatie

De Europese Investeringsbank in kort bestek

De Europese Investeringsbank in kort bestek De Europese Investeringsbank in kort bestek Als bank van de EU bieden wij financiering en expertise aan gezonde en duurzame investeringsprojecten binnen en buiten Europa. De EU-lidstaten zijn onze aandeelhouders,

Nadere informatie

5776/17 dau/gar/ln 1 DG G 3 C

5776/17 dau/gar/ln 1 DG G 3 C Raad van de Europese Unie Brussel, 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad

Nadere informatie

NATUUR EN BIODIVERSITEIT

NATUUR EN BIODIVERSITEIT NATUUR EN BIODIVERSITEIT Wat hebt u eraan? Biodiversiteit is de verscheidenheid van leven op onze planeet. Het is het fundament van ons welzijn en de economie. We zijn van de natuur afhankelijk voor ons

Nadere informatie

"Efficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa" Enquête onder de lokale en regionale overheden Samenvatting van de resultaten

Efficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa Enquête onder de lokale en regionale overheden Samenvatting van de resultaten "Efficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa" Enquête onder de lokale en regionale overheden Samenvatting van de resultaten Deze conclusies zijn gebaseerd op het verslag: "Beoordeling van het vlaggenschipinitiatief

Nadere informatie

CREATIEF EUROPA ( ) Subprogramma Cultuur. Oproep tot het indienen van voorstellen

CREATIEF EUROPA ( ) Subprogramma Cultuur. Oproep tot het indienen van voorstellen CREATIEF EUROPA (2014-2020) Subprogramma Cultuur Oproep tot het indienen van voorstellen EACEA 32/2014 : Projecten voor Europese samenwerking Uitvoering van de regelingen van het subprogramma Cultuur:

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE ONTWERP-EFFECTBEOORDELING. bij. Voorstel voor een verordening

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE ONTWERP-EFFECTBEOORDELING. bij. Voorstel voor een verordening EUROPESE COMMISSIE Brussel, 12.12.2011 SEC(2011) 1541 definitief WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE ONTWERP-EFFECTBEOORDELING bij Voorstel voor een verordening tot vaststelling

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 29 maart 2017 (OR. en) 7791/17 ADD 1 TELECOM 76 COMPET 226 MI 288 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 23 maart 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens

Nadere informatie

LIFE Water / IP. Astrid Hamer Delft, 26 juni 2014

LIFE Water / IP. Astrid Hamer Delft, 26 juni 2014 LIFE Water / IP Astrid Hamer Delft, 26 juni 2014 Onderwerpen LIFE Environment Climate Action Nature & Biodiversity N2000 gebieden verbeteren Omstandigheden voor soorten uit Vogel- en habitatrichtlijn

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 65 Haarlem, 21 augustus 2001 Onderwerp: EU-programma innovatieve acties art. 4 EFRO Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding Het EU-programma de regio s in de nieuwe

Nadere informatie

CREATIEF EUROPA ( ) Subprogramma Cultuur. Oproep tot het indienen van voorstellen:

CREATIEF EUROPA ( ) Subprogramma Cultuur. Oproep tot het indienen van voorstellen: CREATIEF EUROPA (2014-2020) Subprogramma Cultuur Oproep tot het indienen van voorstellen: Oproep tot het indienen van voorstellen EACEA/34/2018: Steun voor Europese samenwerkingsprojecten 2019 LET OP:

Nadere informatie

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Cohesie Fonds Financieringsinstrumenten

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Cohesie Fonds Financieringsinstrumenten vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Cohesie Fonds 2 medegefinancierd door het Cohesie Fonds zijn een duurzame en efficiënte manier om te investeren in het versterken van economische,

Nadere informatie

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Financieringsinstrumenten

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Financieringsinstrumenten vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling medegefinancierd door Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling zijn een duurzame

Nadere informatie

Factsheet 3 WAAR GAAT HET GELD NAARTOE?

Factsheet 3 WAAR GAAT HET GELD NAARTOE? Factsheet 3 WAAR GAAT HET GELD NAARTOE? Het investeringsplan voor Europa zal bestaan uit een pakket maatregelen om in de komende drie jaar (2015 2017) voor ten minste 315 miljard EUR openbare en particuliere

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Services & activiteiten

Services & activiteiten Services & activiteiten Informatie en advies Europese subsidies, artists residencies en mobiliteit, focuslanden Verzamelen van data, publicaties, onderzoek (oa Buitengaats) Organisatie Bijeenkomsten (voorlichting,

Nadere informatie

Workshop Klimaat en Transport Link met andere EU- subsidieprogramma s. 25 april 2014

Workshop Klimaat en Transport Link met andere EU- subsidieprogramma s. 25 april 2014 Gerichte infosessie Interreg: Noordzee Regio en Noordwest Europa 2014-2020 Workshop Klimaat en Transport Link met andere EU- subsidieprogramma s 25 april 2014 Vlaams- Europees verbindingsagentschap Ariane

Nadere informatie

Resolutie van het Europees Parlement over de financiering van Natura 2000 (2004/2164(INI))

Resolutie van het Europees Parlement over de financiering van Natura 2000 (2004/2164(INI)) P6_TA(2005)0078 Financiering van Natura 2000 Resolutie van het Europees Parlement over de financiering van Natura 2000 (2004/2164(INI)) Het Europees Parlement, gezien de mededeling van de Commissie aan

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 347/185

Publicatieblad van de Europese Unie L 347/185 20.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 347/185 VERORDENING (EU) Nr. 1293/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 11 december 2013 inzake de vaststelling van een programma voor het milieu

Nadere informatie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2015/0000(BUD)

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2015/0000(BUD) Europees Parlement 2014-2019 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 26.6.2015 2015/0000(BUD) ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid aan

Nadere informatie

Fiche 4: Mededeling Normalisatiepakket Europese normen voor de 21e eeuw

Fiche 4: Mededeling Normalisatiepakket Europese normen voor de 21e eeuw Fiche 4: Mededeling Normalisatiepakket Europese normen voor de 21e eeuw 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Normalisatiepakket: mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees

Nadere informatie

Preview. De vragenlijst kan uitsluitend online worden ingevuld.

Preview. De vragenlijst kan uitsluitend online worden ingevuld. Preview. De vragenlijst kan uitsluitend online worden ingevuld. Vragenlijst "Een tussentijdse herziening van Europa 2020 - het standpunt van de EU-regio's en -steden" Achtergrond De tussentijdse herziening

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

BIJLAGEN. bij. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.5.2018 COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 BIJLAGEN bij Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van het programma Creatief Europa

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst van Parijs, die

Nadere informatie

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN EAC/S14/2018. Bevorderen van Europese waarden via sportinitiatieven op gemeentelijk niveau

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN EAC/S14/2018. Bevorderen van Europese waarden via sportinitiatieven op gemeentelijk niveau OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN EAC/S14/2018 Bevorderen van Europese waarden via sportinitiatieven op gemeentelijk niveau Deze oproep tot het indienen van voorstellen past in de uitvoering van

Nadere informatie

Het beleid voor Plattelandsontwikkeling na 2013

Het beleid voor Plattelandsontwikkeling na 2013 C Olof S. Het beleid voor Plattelandsontwikkeling na 2013 DG Landbouw en plattelandsontwikkeling Europese Commissie Prioriteiten Plattelandsontwikkeling in een nieuw kader (1) Europa 2020 strategie Gemeenschappelijk

Nadere informatie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/0339(COD) 11.4.2012. van de Begrotingscommissie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/0339(COD) 11.4.2012. van de Begrotingscommissie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Begrotingscommissie 11.4.2012 2011/0339(COD) ONTWERPADVIES van de Begrotingscommissie aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid inzake het voorstel

Nadere informatie

SETIS VOOR EEN KOOLSTOFARME TOEKOMST

SETIS VOOR EEN KOOLSTOFARME TOEKOMST E u r o p e s e Commissie INFORMATIESYSTEEM VOOR STRATEGISCHE ENERGIETECHNOLOGIEËN SETIS VOOR EEN KOOLSTOFARME TOEKOMST http://setis.ec.europa.eu Europese Commissie Informatiesysteem voor strategische

Nadere informatie

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN EAC/S20/2019. Sport als instrument voor integratie en sociale inclusie van vluchtelingen

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN EAC/S20/2019. Sport als instrument voor integratie en sociale inclusie van vluchtelingen OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN EAC/S20/2019 Sport als instrument voor integratie en sociale inclusie van vluchtelingen Deze oproep tot het indienen van voorstellen past in de uitvoering van het

Nadere informatie

Doorgestuurde documenten door de Europese Unie aan de nationale parlementen en Europese actualiteit vanaf 16 tot 31 december 2017.

Doorgestuurde documenten door de Europese Unie aan de nationale parlementen en Europese actualiteit vanaf 16 tot 31 december 2017. vanaf 16 tot 31 december 2017. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot intrekking van Verordening (EU) nr. 256/2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake de mededeling

Nadere informatie

14950/18 gys/gra/fb 1 LIFE.1.B

14950/18 gys/gra/fb 1 LIFE.1.B Raad van de Europese Unie Brussel, 30 november 2018 (OR. en) 14950/18 AGRI 595 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Speciaal Comité Landbouw/de Raad Geactualiseerde EU-strategie voor de bio-economie

Nadere informatie

Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies die de Europese Raad op bovengenoemde bijeenkomst heeft aangenomen.

Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies die de Europese Raad op bovengenoemde bijeenkomst heeft aangenomen. Europese Raad Brussel, 14 december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 BEGELEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: Bijeenkomst van de Europese

Nadere informatie

DE EUROPESE INVESTERINGSBANK

DE EUROPESE INVESTERINGSBANK DE EUROPESE INVESTERINGSBANK De Europese Investeringsbank (EIB) bevordert de doelstellingen van de Europese Unie door projectfinanciering op de lange termijn, garanties en advies beschikbaar te stellen.

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 10.7.2017 JOIN(2017) 24 final 2017/0157 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN EACEA/13/2019 EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN EACEA/13/2019 EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN EACEA/13/2019 EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp Technische bijstand aan uitzendende

Nadere informatie

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN EAC/S23/2019. Uitwisselingen en mobiliteit in de sport

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN EAC/S23/2019. Uitwisselingen en mobiliteit in de sport OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN EAC/S23/2019 Uitwisselingen en mobiliteit in de sport Deze oproep tot het indienen van voorstellen past in de uitvoering van de voorbereidende actie "Uitwisselingen

Nadere informatie

2018-2024 www.be-reel.be Dit is BE REEL! Het LIFE geïntegreerd project BE REEL! zal door middel van vijf hefbomen een forse impuls geven aan de realisatie van de ambitieuze Vlaamse en Waalse renovatiestrategieën

Nadere informatie

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN I. Achtergrond Dit 3-jarige DEAR-gefinancierde (Ontwikkelingseducatie en bewustmakingsprogramma van het directoraat-generaal voor Samenwerking en ontwikkeling van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2180 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Services & activiteiten

Services & activiteiten Services & activiteiten Informatie en advies Europese subsidies, artists residencies en mobiliteit, focuslanden Verzamelen van data, publicaties, onderzoek (oa Buitengaats) Organisatie Bijeenkomsten (voorlichting,

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.4.2017 COM(2017) 198 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Een actieplan

Nadere informatie

Het nieuwe Europese Klimaatplan voor 2030 #EU2030 YVON SLINGENBERG DG CLIMATE ACTION

Het nieuwe Europese Klimaatplan voor 2030 #EU2030 YVON SLINGENBERG DG CLIMATE ACTION Het nieuwe Europese Klimaatplan voor 2030 #EU2030 YVON SLINGENBERG DG CLIMATE ACTION Overzicht 1. Klimaat en energie: waar zijn we? 2. Waarom een nieuw raamwerk voor 2030? 3. Belangrijkste elementen 2030

Nadere informatie

ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 2 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2019

ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 2 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2019 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.5.2019 COM(2019) 320 final ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 2 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2019 Meer middelen voor essentiële programma's voor het concurrentievermogen van

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, XXX COM(2018) 398 Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2015/1588 van de Raad van 13 juli 2015 betreffende de toepassing van de artikelen

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Bijlage(n) Datum: 19 november 2018 Betreft: Dutch

Nadere informatie

Samen naar de Europese Agenda Stad

Samen naar de Europese Agenda Stad Samen naar de Europese Agenda Stad VNG Bestuurdersdag 30 November 2015 Nicolaas Beets Dutch Urban Envoy Inhoud Doelstellingen van het NL se EU Voorzitterschap 12 Thema s voor de Europese Agenda Stad Partnerschappen

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.12.2013 COM(2013) 882 final ANNEXES 1 to 2 BIJLAGE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET

Nadere informatie

14391/15 van/gys/hh 1 DGB 3B

14391/15 van/gys/hh 1 DGB 3B Raad van de Europese Unie Brussel, 26 november 2015 (OR. en) 14391/15 SAN 389 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad Raad Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Een duurzame manier om de economische en sociale doelstellingen van de EU te bereiken

Een duurzame manier om de economische en sociale doelstellingen van de EU te bereiken Een duurzame manier om de economische en sociale doelstellingen van de EU te bereiken medegefinancierd door Europese Structuur- en Investeringsfondsen zijn een duurzame en efficiënte manier om te investeren

Nadere informatie

Manifest voor de Rechten van het kind

Manifest voor de Rechten van het kind Manifest voor de Rechten van het kind Kinderen vormen de helft van de bevolking in ontwikkelde landen. Ongeveer 100 miljoen kinderen leven in de Europese Unie Het leven van kinderen in de hele wereld wordt

Nadere informatie

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.12.2015 COM(2015) 614 final ANNEX 1 BIJLAGE bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN

Nadere informatie

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement Ontwerpadvies Adina-Ioana Vălean (PE604.

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement Ontwerpadvies Adina-Ioana Vălean (PE604. Europees Parlement 2014-2019 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 13.7.2017 2017/2044(BUD) AMENDEMENTEN 1-20 Adina-Ioana Vălean (PE604.869v02-00) Algemene begroting van de Europese

Nadere informatie

Vlaams-Brabant Klimaatneutraal

Vlaams-Brabant Klimaatneutraal Vlaams-Brabant Klimaatneutraal Klimaatneutraal via 3 trajecten Europees Burgemeestersconvenant: Gemeentelijke actieplannen Provincie coördineert, stimuleert en ondersteunt Actieplan voor provincie als

Nadere informatie

Europese programma s in Nederland

Europese programma s in Nederland Het cohesiebeleid van de Europese Commissie Europese programma s 2014-2020 in Nederland Vincent Ketelaars ERAC B.V. 28 mei 2013 Neth-ER 01 Inhoud van presentatie Indeling 01 Inhoud van presentatie 02 Introductie

Nadere informatie

Wegwijs in EU-subsidies voor klimaat en energie

Wegwijs in EU-subsidies voor klimaat en energie Wegwijs in EU-subsidies voor klimaat en energie Klimaatdag VVSG 7 mei 2015 Ariane Decramer Vlaams-Europees verbindingsagentschap Op het menu W at is vleva? W elke EU-subsidies? W at doet vleva voor u?

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 27 oktober 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 27 oktober 2015 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 27 oktober 2015 (OR. en) PUBLIC 12905/15 LIMITE WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: CORLX 122 CODUN 37 COARM 223 CFSP/PESC 633 COEST 308 Besluit

Nadere informatie

INTERREG NOORDWEST-EUROPA Overzichtstabel van de assen, doelstellingen en soorten acties

INTERREG NOORDWEST-EUROPA Overzichtstabel van de assen, doelstellingen en soorten acties INTERREG NOORDWEST-EUROPA Overzichtstabel van de assen, doelstellingen en soorten acties Elke as streeft één of meerdere specifieke doelstellingen na, elk onderverdeeld in soorten acties. De aangehaalde

Nadere informatie

Projectoproepen Horizon 2020 «Smart Cities & Communities» (Intelligente steden & gemeenschappen)

Projectoproepen Horizon 2020 «Smart Cities & Communities» (Intelligente steden & gemeenschappen) Projectoproepen Horizon 2020 «Smart Cities & Communities» (Intelligente steden & gemeenschappen) Brussels Smart Cities - 4/12/2014 Camille Le Borgne, NCP Brussels Energie & leefmilieu Met de steun van

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij. Voorstellen voor een

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij. Voorstellen voor een EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 29.5.2018 SWD(2018) 283 final WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij Voorstellen voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

SDG 13 Klimaat Adaptatie Griet Verstraeten Department Omgeving

SDG 13 Klimaat Adaptatie Griet Verstraeten Department Omgeving SDG 13 Klimaat Adaptatie Griet Verstraeten Department Omgeving Leiegardens 2014, Your Estate Solution 13.1 De veerkracht en het aanpassingsvermogen versterken van met klimaat in verband te brengen gevaren

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-7. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2075(DEC) Ontwerpadvies Linda McAvan (PE v01-00)

AMENDEMENTEN 1-7. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2075(DEC) Ontwerpadvies Linda McAvan (PE v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie ontwikkelingssamenwerking 16.12.2014 2014/2075(DEC) AMENDEMENTEN 1-7 Linda McAvan (PE541.411v01-00) inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene

Nadere informatie

RECHTSGROND OPDRACHT EN PRIORITEITEN

RECHTSGROND OPDRACHT EN PRIORITEITEN DE TWEEDE PIJLER VAN HET GLB: HET BELEID INZAKE PLATTELANDSONTWIKKELING Als tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is het beleid van de EU inzake plattelandsontwikkeling ontwikkeld

Nadere informatie

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 03/09/2015. BUDGETARY AMENDMENTS (2016 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2016)

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 03/09/2015. BUDGETARY AMENDMENTS (2016 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2016) Committee / Commission IMCO Meeting of / Réunion du 03/09/2015 BUDGETARY AMENDMENTS (2016 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2016) Rapporteur: Ildikó GÁLL-PELCZ NL NL Ontwerpamendement 6575

Nadere informatie

10667/16 oms/hh 1 DGG 2B

10667/16 oms/hh 1 DGG 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 27 juni 2016 (OR. en) 10667/16 RESULTAAT BESPREKINGEN van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434 AGRISTR 36 PECHE 243

Nadere informatie

De vragenlijst van de openbare raadpleging

De vragenlijst van de openbare raadpleging SAMENVATTING De vragenlijst van de openbare raadpleging Tussen april en juli 2015 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging gehouden over de vogel- en de habitatrichtlijn. Deze raadpleging maakte

Nadere informatie

25-3-2013. 01 Inhoud van presentatie. Het subsidiebeleid van de toekomst Europese programma s 2014 2020 in Nederland. Vincent Ketelaars ERAC B.V.

25-3-2013. 01 Inhoud van presentatie. Het subsidiebeleid van de toekomst Europese programma s 2014 2020 in Nederland. Vincent Ketelaars ERAC B.V. Het subsidiebeleid van de toekomst se programma s 2014 2020 in Nederland Vincent Ketelaars ERAC B.V. 11 april 2013 Elsevier subsidiecongres 01 Inhoud van presentatie Indeling 01 Inhoud van presentatie

Nadere informatie

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN EAC/S15/2018. Uitwisselingen en mobiliteit in de sport

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN EAC/S15/2018. Uitwisselingen en mobiliteit in de sport OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN EAC/S15/2018 Uitwisselingen en mobiliteit in de sport Deze oproep tot het indienen van voorstellen past in de uitvoering van de voorbereidende actie "Uitwisselingen

Nadere informatie

Hernieuwbare energie in Brussel

Hernieuwbare energie in Brussel Hernieuwbare in Brussel Achtergrond en vooruitzichten Hernieuwbare in Brussel: welke opportuniteiten voor de bouwbedrijven? Afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen F. Cornille 19/10/2017

Nadere informatie

Water is onmisbaar! actieve mkb/kmo s. Dankzij EU-beleid meer banen en groei in de watersector. JOUW MENING TELT EN JOUW ACTIES OOK

Water is onmisbaar! actieve mkb/kmo s. Dankzij EU-beleid meer banen en groei in de watersector. JOUW MENING TELT EN JOUW ACTIES OOK Dankzij EU-beleid meer banen en groei in de watersector. 9 000 actieve mkb/kmo s bijna 500 000 banen JOUW MENING TELT Met het waterbeleid en de maatregelen van de EU krijgt iedereen inspraak door middel

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 2011/0300(COD) 4.4.2012 ONTWERPADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming aan de Commissie industrie,

Nadere informatie