Investeren in klimaatactie, investeren in LIFE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investeren in klimaatactie, investeren in LIFE"

Transcriptie

1 istock Investeren in klimaatactie, investeren in LIFE Overzicht van het nieuwe LIFE-subprogramma Klimaatactie Klimaat

2 Wat is het nieuwe LIFE-subprogramma Klimaatactie? De Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben in februari 2013 besloten om minstens 20% van de EU-begroting voor het volgende meerjarige financiële kader (d.w.z. voor de periode ) toe te wijzen aan maatregelen op klimaatgebied. Met deze doelstelling worden de inspanningen van de EU om de klimaatverandering aan te pakken versterkt. Op alle belangrijke bestedingsterreinen en in alle relevante Europese programma s worden nu maatregelen opgenomen die de klimaatverandering moeten matigen of voor aanpassing daaraan moeten zorgen.

3 Naast deze inbedding van klimaatmaatregelen in alle EU-instrumenten is in december 2013, voortbouwend op de ervaringen van het LIFE-programma, de nieuwe LIFE-verordening bekendgemaakt, waarvoor een begroting is vastgesteld van 3,46 miljard euro. Sinds 1992 is er in het kader van LIFE 3,4 miljard euro aan medefinanciering bijgedragen te behoeve van projecten voor de bescherming van het milieu. In vorige edities van het LIFE-programma werden ook projecten gefinancierd die betrekking hadden op klimaatverandering, zij het op beperkte schaal. Binnen het nieuwe LIFEinstrument is een speciaal subprogramma voor klimaatactie geïntroduceerd. In het kader daarvan wordt 864 miljoen euro aan medefinanciering uitgetrokken voor het ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve ideeën om de klimaatverandering in Europa aan te pakken. Deze speciale fondsen moeten de uitvoering van de EU-wetgeving en -beleidsdoelstellingen op klimaatgebied bevorderen. Bovendien is het de bedoeling dat het subprogramma als platform fungeert voor de uitwisseling van beste praktijken tussen de lidstaten en als katalysator voor effectievere investeringen in oplossingen die goed zijn voor het klimaat. Ook moet het leiden tot betere governance en een grotere bewustmaking van de problemen die met de klimaatverandering gepaard gaan en de oplossingen daarvoor. In vergelijking met het vorige LIFE+-instrument zal er nu via LIFE jaarlijks aanzienlijk meer geld beschikbaar komen voor klimaatactieprojecten. De belangrijkste doelstellingen van het LIFE-subprogramma Klimaatactie zijn: bevordering van de omschakeling naar een CO2-arme en klimaatbestendige economie; verbetering van de ontwikkeling, tenuitvoerlegging en handhaving van het beleid en de wetgeving van de EU inzake klimaatverandering; ondersteuning van betere milieu- en klimaatveranderingsgovernance op alle niveaus.

4 Digital Vision Wat zijn de belangrijkste aandachtsgebieden van het subprogramma Klimaatactie? Het subprogramma Klimaatactie beoogt via drie aandachtsgebieden de EU-inspanningen te versterken. Aandachtsgebied Matiging van de klimaatverandering Doelstelling Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen Aanpassing aan de klimaatverandering Klimaatveranderingsgovernance en -voorlichting Vergroting van de bestendigheid tegen klimaatverandering De bewustwording, communicatie, samenwerking en informatieverspreiding met betrekking tot maatregelen voor het matigen van en aanpassen aan de klimaatverandering naar een hoger plan tillen. Met het subprogramma Klimaatactie worden binnen deze aandachtsgebieden in het bijzonder de onderstaande maatregelen gefinancierd.

5 istock Matiging van de klimaatverandering Het subprogramma Klimaatactie draagt bij aan de tenuitvoerlegging en ontwikkeling van het beleid en de wetgeving van de EU ter matiging van de klimaatverandering, onder meer via inbedding in alle beleidsterreinen, en aan de omschakeling naar koolstofarme en klimaatbestendige economieën en samenlevingen. Vooral de uitvoering van maatregelen op het gebied van de registratie van de uitstoot van broeikasgassen en de matiging van klimaatverandering in de bodemgebruiksector wordt bevorderd, waardoor ook de synergiemogelijkheden tussen milieu- en klimaatmaatregelen met betrekking tot landbouw, bossen en bodems (de «groene sector») worden bevorderd. Het subprogramma stimuleert met name maatregelen die verband houden met matigingsstrategieën, actieplannen of stappenplannen voor een CO2-arme economie op lokaal, regionaal en nationaal niveau, om zo de ontwikkeling en inzet van op technologie en service gebaseerde benaderingen op duurzame en innovatieve wijze te bevorderen. Voor de projecten binnen dit aandachtsgebied is vooral van belang hoe ze voor een blijvende omschakeling naar een koolstofarme samenleving kunnen zorgen. Bij de beoordeling van projecten wordt gekeken naar de meerwaarde voor de EU, naar synergie met bestaande mogelijkheden en naar de vraag of de resultaten tijdens en na de uitvoering van het project kunnen worden gereproduceerd en overgedragen. Behalve dat er subsidie voor projecten kan worden verkregen, komt er via lokale banken en in nauwe synergie met de nationale actieplannen voor energie-efficiëntie een speciaal financieringsinstrument beschikbaar. Het instrument wordt Private Financing for Energy Efficiency (PF4EE, private financiering voor energie-efficiëntie) genoemd en stimuleert lokale banken om leningen tussen en euro te verstrekken voor investeringen in energie-efficiëntie.

6 istock Aanpassing aan de klimaatverandering Het subprogramma Klimaatactie draagt bij aan de tenuitvoerlegging en ontwikkeling van het EU-beleid inzake aanpassing aan de klimaatverandering en moet inspanningen die de bestendigheid tegen klimaatverandering vergroten, bevorderen. De Mededeling over de EU-aanpassingsstrategie bevat alle punten uit de LIFEverordening die over aanpassing gaan en geeft ook aanwijzingen voor het gewenste soort projecten en de aandachtsgebieden. De LIFE-financiering voor aanpassingsmaatregelen gaat vooral naar projecten waarmee belangrijke sectoroverschrijdende, transregionale en/of grensoverschrijdende kwesties worden aangepakt. Projecten met demonstratie- en overdraagbaarheidspotentieel zullen worden aangemoedigd, samen met aanpassingsbenaderingen op basis van groene infrastructuur en ecosystemen, en projecten ter bevordering van innovatieve aanpassingstechnologieën. LIFE stimuleert met name aanpassing op de volgende kwetsbare gebieden: grensoverschrijdend beheer van overstromingen, grensoverschrijdend kustbeheer, berg- en eilandgebieden, en duurzaam waterbeheer. Bovendien ondersteunt LIFE het opstellen van kwetsbaarheidsanalyses en aanpassingsstrategieën, met inbegrip van die met een grensoverschrijdend karakter. In een eerste fase worden projectvoorstellen voor de aanpassing in steden actief aangemoedigd. Behalve dat er subsidie voor projecten kan worden verkregen, komt er een speciaal financieringsinstrument beschikbaar waarmee financieringsmogelijkheden worden geboden in de vorm van leningen of aandelenparticipaties voor inkomstengenererende of kostenbesparende proefprojecten ter bevordering van het behoud van het natuurlijk kapitaal, waaronder projecten voor op het ecosysteem gebaseerde aanpassingsbenaderingen. Het instrument wordt Natural Capital Financing Facility (NCFF, financieringsfaciliteit voor het natuurlijk kapitaal) genoemd en de subprogramma s LIFE-Milieu en LIFE-Klimaatactie dragen er evenveel aan bij.

7 istock istock Klimaatveranderingsgovernance en -voorlichting Het subprogramma Klimaatactie ondersteunt ook projecten die de kennis en het governanceniveau inzake klimaatkwesties op het gebied van matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering verhogen. Door het ondersteunen van communicatie en informatieverspreiding kan kennis over succesvolle slimme klimaatoplossingen en -praktijken gemakkelijker worden gedeeld. Ook wordt de betrokkenheid van belanghebbenden in het raadplegingsproces en bij de uitvoering van het klimaatveranderingsbeleid in de gehele EU erdoor vergroot. Projecten binnen dit aandachtsgebied moeten erop zijn gericht om vast te stellen waar informatie, bewustmaking of betere governance met betrekking tot klimaatveranderingsvraagstukken nodig is, en zich tevens richten op concrete streefdoelen en maatregelen om iets aan de vastgestelde lacunes te doen.

8 Welke soorten financieringsmogelijkheden zijn er? De rechtsgrondslag voor het subprogramma Klimaatactie biedt de volgende mogelijkheden: Soort financiering Subsidie voor klimaatactie projecten Beschrijving Projecten zoals proefprojecten, demonstratieprojecten, bestepraktijkenprojecten, voorlichtings-, bewustmakings- en informatieverspreidingsprojecten worden ondersteund met EU-medefinanciering van maximaal 60% van de projectactiviteit. Deze actieprojecten zijn vergelijkbaar met de zogenaamde traditionele projecten die in het kader van het vorige LIFE+-programma werden gefinancierd. Subsidie voor grootschalige geïntegreerde projecten Geïntegreerde projecten zijn nieuw in het LIFEprogramma. Voor een dergelijk project is een overeengekomen actieplan of strategie nodig. Meestal werken er diverse publieke en private partijen in grotere geografische gebieden aan samen in het kader van een multisectorale aanpak. Er is EU-medefinanciering mogelijk van maximaal 60% van de projectactiviteit. Financieringsinstrumenten Projecten voor technische bijstand op subsidiebasis Projecten voor capaciteitsopbouw Financiering is ook mogelijk via twee proeffinancieringsinstrumenten, Natural Capital Financing Facility (NCFF) en Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE), waaruit bijvoorbeeld leningen of garanties voor leningen ten behoeve van projecten worden verstrekt. Gericht op het verlenen van financiële steun voor de voorbereiding van geïntegreerde projecten. Gericht op het verlenen van financiële steun ter versterking van de capaciteit van de nationale contactpunten voor LIFE om projectkandidaten te begeleiden. Exploitatiesubsidies Er worden exploitatiesubsidies beschikbaar gesteld voor niet-gouvernementele organisaties die op Europees niveau aan klimaatveranderingsdoelen werken.

9 De uiteindelijke verdeling van middelen over de aandachtsgebieden en de verschillende soorten financiering is vastgesteld in het meerjarig werkprogramma voor de periode Hierin is een niet-uitputtende lijst van mogelijke projectgebieden opgenomen, die met name betrekking hebben op EU-klimaatbeleidsdoelstellingen zoals de registratie van de uitstoot van broeikasgassen en maatregelen betreffende bodemgebruik, duurzaam gebruik van vaste biomassa, projecten inzake de beste praktijken in de bos- en landbouw, groene planologie, aanpassing in kwetsbare gebieden, waaronder innovatieve en op het ecosysteem gebaseerde aanpassingsbenaderingen. Hoe kan LIFE-financiering worden aangevraagd? Voor financiering komen in aanmerking publieke en/of private organisaties, actoren en instellingen, bijvoorbeeld overheden, ngo s, onderzoeksinstituten, bedrijven en sectorgebonden organisaties die zich met klimaatveranderingsactiviteiten bezighouden. In 2014 zal de Europese Commissie met een eerste oproep tot het indienen van voorstellen voor het subprogramma voor klimaatactie komen. Geïnteresseerde/belanghebbende organisaties worden aangemoedigd om zo vroeg mogelijk voorbereidingen te treffen door projectideeën te ontwikkelen, samenwerkingsverbanden aan te gaan met relevante betrokken partijen en te onderzoeken waar zij terechtkunnen voor aanvullende financiële steun. Ook wordt hun geadviseerd contact op te nemen met het nationale contactpunt voor LIFE in hun lidstaat, dat nadere informatie en ondersteuning kan bieden voor een optimaal opgestelde aanvraag.

10 Waar is aanvullende informatie te vinden? LIFE-website ML NL-C Website directoraat-generaal Klimaatactie Nationale contactpunten LIFE Europese Unie, 2014 Overneming met bronvermelding toegestaan. doi /77276 ISBN

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.7.2014 COM(2014) 440 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S GROEN ACTIEPLAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN September 2011 Page 1 / 105 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Nr. 1: Presentatie van het NWE-Programma 3 Nr. 2: De programmaprioriteiten 5 PROJECTONTWIKKELING Nr. 3: Het opstarten van

Nadere informatie

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN September 2010 Page 1 / 105 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Nr. 1: Presentatie van het NWE-Programma 3 Nr. 2: De programmaprioriteiten 5 PROJECTONTWIKKELING Nr. 3: Het opstarten van

Nadere informatie

Het investeringsplan. Vragen en antwoorden

Het investeringsplan. Vragen en antwoorden Het investeringsplan Vragen en antwoorden Inhoud 1. In welke zin is deze investeringsbenadering nieuw en anders?... 2 2. Waarom een nieuw Europees fonds voor strategische investeringen (EFSI)?... 2 3.

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

Erasmus+ Programmagids

Erasmus+ Programmagids Erasmus+ Programmagids Geldig met ingang van 1 januari 2015 Nederlandstalige pocketeditie Jeugd In geval van inhoudelijke tegenstrijdigheden tussen taalversies is de Engelse versie van de Programmagids

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 maart 2006 (13.03) (OR. en) 7070/06 ENER 79 ENV 157 DEVGEN 63 RELEX 131 TRANS 59 ELARG 19 RECH 59 POLGEN 28

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 maart 2006 (13.03) (OR. en) 7070/06 ENER 79 ENV 157 DEVGEN 63 RELEX 131 TRANS 59 ELARG 19 RECH 59 POLGEN 28 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 maart 2006 (13.03) (OR. en) 7070/06 ENER 79 ENV 157 DEVGEN 63 RELEX 131 TRANS 59 ELARG 19 RECH 59 POLGEN 28 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur,

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.9.2010 COM(2010) 472 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Breedband

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 148, Gezien het voorstel van de Commissie,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 148, Gezien het voorstel van de Commissie, L 210/12 VERORDENING (EG) Nr. 1081/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 juli 2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1784/1999 HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

Erasmus+ Programmagids

Erasmus+ Programmagids Erasmus+ Programmagids Als verschillende taalversies elkaar tegenspreken, heeft de Engelse versie voorrang. Versie 3 (2015): 14/01/2015 1 2 INHOUDSTAFEL INLEIDING... 7 DEEL A - ALGEMENE INFORMATIE OVER

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.10.2010 COM(2010) 546 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO

Nadere informatie

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de inzet en ondersteuning van: Secretariaat-Generaal Benelux European

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.7.2014 COM(2014) 446 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Initiatief

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 maart 2011 (OR. fr) 7592/11 COMAG 31 COMEP 6 WTO 96 ENER 53 AGRI 206 ECOFIN 131 TOUR 4 TRANS 73 EDUC 47 MED 6

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 maart 2011 (OR. fr) 7592/11 COMAG 31 COMEP 6 WTO 96 ENER 53 AGRI 206 ECOFIN 131 TOUR 4 TRANS 73 EDUC 47 MED 6 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 maart 2011 (OR. fr) 7592/11 COMAG 31 COMEP 6 WTO 96 ENER 53 AGRI 206 ECOFIN 131 TOUR 4 TRANS 73 EDUC 47 MED 6 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 december 2006 (07.12) (OR. en) 15768/06 LIMITE TELECOM 118 DATAPROTECT 47 JAI 642 CONSOM 131 RECH 332

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 december 2006 (07.12) (OR. en) 15768/06 LIMITE TELECOM 118 DATAPROTECT 47 JAI 642 CONSOM 131 RECH 332 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 december 2006 (07.12) (OR. en) PUBLIC 15768/06 LIMITE TELECOM 118 DATAPROTECT 47 JAI 642 CONSOM 131 RECH 332 VERSLAG van: het COREPER aan: de RAAD nr. vorig

Nadere informatie

In ieders belang! Europese Commissie

In ieders belang! Europese Commissie De kaderrichtlijn Water In ieders belang! Europese Commissie De kaderrichtlijn Water Zonder water kunnen we niet leven Zonder water zou er geen leven zijn op deze planeet. Ons bestaan en onze economische

Nadere informatie

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ENERGIE-EFFICIËNTIE IN DE GEBOUWDE OMGEVING IN DE BENELUX EN AANGRENZENDE GEBIEDEN

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ENERGIE-EFFICIËNTIE IN DE GEBOUWDE OMGEVING IN DE BENELUX EN AANGRENZENDE GEBIEDEN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ENERGIE-EFFICIËNTIE IN DE GEBOUWDE OMGEVING IN DE BENELUX EN AANGRENZENDE GEBIEDEN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving in de Benelux en

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 781 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 781 definitief. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 november 2008 (21.11) (OR. fr) 15944/08 E ER 400 E V 851 RELEX 930 ATO 110 POLGE 122 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen Sociaal kopen Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen De opdracht voor deze publicatie wordt gegeven in het kader van het programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. Europese strategie voor energiezekerheid. {SWD(2014) 330 final}

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. Europese strategie voor energiezekerheid. {SWD(2014) 330 final} EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.5.2014 COM(2014) 330 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Europese strategie voor energiezekerheid {SWD(2014) 330 final} NL NL In de Europese

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Sectorakkoord Energie 2008-2020 Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Definitieve versie 28 oktober 2008 INHOUDSOPGAVE pagina HOOFDTEKST

Nadere informatie

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Inhoudsopgave Inleiding 5 Thema 1: Duurzame overheid en andere thema s 7 Thema 2: Duurzame energieproductie

Nadere informatie

De EIB-Groep Overzicht van activiteiten 2001

De EIB-Groep Overzicht van activiteiten 2001 De EIB-Groep Overzicht van activiteiten 2001 Enkele kerngegevens van de EIB-Groep Europese Investeringsbank (in miljoenen EUR) Activiteiten in 2001 Ondertekende leningovereenkomsten in de Europese Unie

Nadere informatie

B-126 Green Deal Utrechtse Energie!

B-126 Green Deal Utrechtse Energie! B-126 Green Deal Utrechtse Energie! Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer J. J.

Nadere informatie

EINDVERSLAG. Kwartiermaker Pijler 9 Nationaal Energieakkoord

EINDVERSLAG. Kwartiermaker Pijler 9 Nationaal Energieakkoord EINDVERSLAG Kwartiermaker Pijler 9 Nationaal Energieakkoord 1 INHOUD Samenvatting... 3 Opdracht... 5 Omvang van de opdracht... 6 Werkwijze kwartiermaker... 6 Opbouw eindverslag... 7 Besteding SDE gelden

Nadere informatie