Master Portfolio 7PF03

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master Portfolio 7PF03"

Transcriptie

1 Master Portfolio 7PF03 T.F.C. Maier Student Architecture, Building and Planning

2 Voorwoord In januari 2006 ben ik ingestroomd bij de opleiding bouwkunde. Tijdens mijn instroomfase in de propedeuse van Bouwkunde ben ik begeleid door de heer S.P.G. Moonen. Deze begeleiding en het feit dat ik mijn eerste jaar in een versnelde periode heb doorlopen heeft er toe geleidt dat ik in een vroeg stadium mezelf een aantal doelen heb gesteld. Deze doelen zijn uitgedrukt in te behalen competenties. De competenties zijn allereerst geformuleerd vanuit de bachelor Architectuur & Techniek en zullen middels een reflectie op de bachelorfase worden doorgezet in de master fase. Zowel de competenties in de bachelor als in de master moeten bijdragen aan mijn vaardigheden en ontwikkeling als persoon, als startend ontwerper en natuurlijk als architectuur student. Naast deze competenties ben ik van mening dat mijn studieprogramma gecombineerd met mijn persoonlijke interessegebieden mij de mogelijkheid zullen bieden tot het vervaardigen van de juiste gereedschappen die een ontwerper dient te hebben. Dit alles tezamen zal geformuleerd zijn in mijn portfolio plan.

3 Inhoudsopgave Voorwoord p.2 Inhoudsopgave p.3 Portfolio plan bachelor p.4 Reflectie bachelor p.7 Portfolio plan master ABP p.8 Reflectie eerste semester p.11 Reflectie tweede semester p.12 Bijlage p. 13

4 Portfolio plan Bachelor Architectuur & Techniek Architectuur is meer dan een vorm alléén. Het is een vraagstuk waarin de juiste combinatie moet worden gevonden tussen enerzijds de maatschappelijke context en anderzijds de juiste wisselwerking van een vorm, de functionaliteit en de maakbaarheid. Hiernaast spelen uiteraard ook de visualisatie en communicatie een belangrijke rol binnen de architectuur. Tijdens mijn bachelorfase heb ik daarom de volgende competenties geformuleerd: het visualiseren en communiceren van architectuur, de technische uitwerking van architectuur en het analyseren van architectuur. Visualisatie en communicatie Voor mij is het communiceren en visualiseren van architectuur is zeer belangrijk gegeven. Het ontwerp moet niet alleen naar voren springen door de vorm en het proces wat is doorlopen maar ook door de presentatievorm, de visualisatie (schetsen/ tekeningen/ 3D visualisatie/ de maquette) en de communicatie naar de luisteraars ( studenten/docenten/opdrachtgevers etc.). De presentatie moet enerzijds het concept en/of het ontwerp verduidelijken of versterken. Er zal gezocht moeten worden in de juiste balans tussen de visualisatie en communicatie. Doordat het begrip visualisatie als een breed medium wordt gezien binnen architectuur heb ik binnen mijn projecten gebruik gemaakt van verschillende programma`s en heb ik specifieke vakken gebruikt om mijn visuele ontwerptechnieken te versterken. Met de vakken 7M254 - Ontwerpen en presenteren met ICT en 7M690 - (Steden)bouwkundig ontwerpen met CAD hebben zeer bijgedragen om diverse ontwerptechnieken en media toe te passen en deze te integreren in mijn ontwerpproces. Vanuit deze vakken en mijn eigen interesse heb ik mezelf verschillende media eigen gemaakt waaronder: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Dreamweaver, Sketchup Pro, Revit Architecture en 3D Studio Max. Het communiceren van mijn ontwerp is naar mijn mening het belangrijkste middel waarmee mijn ontwerp naar het publiek wordt vertaald. Echter dit aspect wordt binnen de bachelorfase veelal onderbelicht. De presentatievorm en het communicatiemiddel worden vaak als één geheel beschouwd maar naar mijn mening mogen beiden aspecten ook afzonderlijk worden benaderd. Allereerst beschouw ik het samenwerken met verschillende disciplines binnen architectuur en erbuiten als een belangrijk communicatiemiddel. Vooral in een later stadium zal er met zeer verschillende instanties en personen in teamverband moeten worden overlegd. Bovendien zal er gezocht moeten worden naar innovatieve oplossingen of er zullen zaken moeten worden verduidelijkt. Om mijn communicatieve vaardigheden te ontwikkelen heb ik naast mijn reguliere studieprogramma een aantal extracurriculaire activiteiten gedaan, waaronder het vak OT400 Academic Skills 1 en een bestuursjaar. Dit bestuursjaar was bewust bij een sportvereniging (E.S.W.V. WETH) in plaats van een bestuursjaar binnen de faculteit bouwkunde, vanwege het interdisciplinaire karakter en de samenwerking met een grote variatie aan studenten. Hiernaast heb ik met het vak 2X275 - Digital presentation & communication een visueel communicatiemiddel toegepast voor een zeer verschillende

5 doelgroep, namelijk aankomende eerstejaars studenten. Met dit vak wordt er tevens een referentiekader ontwikkeld waarbinnen een voortdurende synergie plaatsvindt tussen de verworven kennis en vaardigheden enerzijds en presentatie en communicatie anderzijds. Technische uitwerking Het zoeken naar de juiste combinatie van een vorm, de functionaliteit en de maakbaarheid is een belangrijk vraagstuk binnen de architectuur in samenwerking met verschillende disciplines. Deze onderdelen en de bijbehorende kennis en vaardigheden moeten een prominentere rol innemen in mijn ontwerphouding. Er moet een onderlegger worden gecreëerd waarbij de onderdelen worden ingepast in zowel de analyserende fase als in ontwerpende fase en niet uiteindelijk worden meegenomen in een eindfase van het ontwerpproces. Dit zal leiden tot een samenspel van theoretische en praktische kennis, gecombineerd met concepten, materiaaleigenschappen en -toepassingen, bouwmethoden en innovatieve oplossingen. Ik heb de verdieping in deze competentie gezicht door het volgen van vakken met veel aandacht voor materialen, de maakbaarheid, bouwmethoden en de bouwtechnische detaillering hiervan. De vakken 7R230 - Uitvoeringstechniek 2 en 7R200 - Uitvoeringstechniek 3 hebben mij een duidelijk beeld gegeven tussen de relatie architectuur en de uiteindelijke bouwtechnische uitwerking ervan. Door het analyseren en toetsen van maakbaarheidproblemen, bouwproductieprocessen, productiemiddelen en materiaaleigenschappen is er een sterk inzicht verkregen in de rol van de bouwtechnische detaillering. Het concept moet worden doorgezet in een uiteindelijk beeld en dit moet resulteren in een technische uitwerking. De architectuur moet echter niet alleen worden doorgevoerd in de vorm maar ook worden opgenomen in de totstandkoming van de vorm. Er moet ontworpen worden vanuit zowel het concept, de materialen, de uitwerking, de bouwmethoden, het bouwmaterieel en bouwproductieprocessen. Met de hierboven genoemde vakken worden voornamelijk bestaande situaties geanalyseerd en hierdoor ontbreekt er een praktische toepassing. Hierdoor ben ik erachter gekomen dat er binnen deze competentie een verdieping noodzakelijk was. De vakken 7S100 - Materiaalkunde 2 en 7T233 - Detailleren 2 hebben een belangrijke rol gespeeld in het onderzoeken en het toetsen van de mogelijkheden. De combinatie van beide vakken heeft mij meer en meer het belang aangeduid van bouwkundige verbindingen, met betrekking tot aansluitingen en ontmoetingen, en de eigenschappen van (bouw)-materialen. Dit alles samen heeft geresulteerd in een reflectie op mijn bachelor. Ik ben erachter gekomen dat ik behoefte had aan praktijkervaring vooraf aan het multidisciplinair project. Ik heb vervolgens stage gelopen bij het architectenbureau en en. Mijn stage en mijn uiteindelijke keuze binnen het multidisciplinair project zullen verderop worden toegelicht. Analyseren Architectuur is meer dan alleen vormgeven, het is tevens het begrijpen en bestuderen van al bestaande vormen, typologieën en architectuurstijlen. Door architectuur leren te begrijpen en te vertalen wordt men meer bewust van de fysieke, praktische, esthetische, sociale en de culturele aspecten van waaruit is vormgegeven. Het uiteindelijk doel van de analyse is uiteraard om het ontwerp vraagstuk beter te begrijpen. Het onderwerpt je eigen concepten of

6 ontwerpuitgangspunten aan het inzicht en de motivatie van de oude architect. Er worden geen stellingen ingenomen, betreffende je een bepaalde vormgeving of stijl eigen te maken, maar het versterkt de middelen om architectuur te lezen, te waarderen en te begrijpen. Tijdens mijn tweede jaar ben ik in aanraking gekomen met het boek Thinking Architecture van Peter Zumthor. In het boek geeft Zumthor zijn motivatie over het ontwerpen van gebouwen die aanspraak doen op ons begrip en onze gevoelens. De ontwerpen bezitten een kracht en tijdloze aanwezigheid en persoonlijkheid. Mede door de tekst en de illustraties in de vorm van foto`s, ben ik me bewust geworden over het bestuderen, lezen en begrijpen van architectuur middels fotografie. Fotografie is een middel wat ik inzet om meer grip te ontwikkelen en toe te passen op ruimte, proporties, verhoudingen en het los te zien van het papier. Dit is ook een compententie die ik zeer zeker wil doorontwikkelen tijdens en na mijn master fase. Het analyseren van architectuur omvat meer dan alleen een middel toe te passen om de architectuur te begrijpen, het is tevens het identificeren van verschillende stijlen en een eigen houding ontwikkelen over het architectonisch ontwerp. Vanuit de vakken 7X210 - Architectuur primaire elementen: perceptie, analyse en toepassing, 7Y420 - Climatic design en 7X595 Wooncultuur heb ik de diepgang gezocht in het ontwikkelen van een referentie kader om uiteindelijk ook het kunnen schrijven van een professioneel artikel over architectuur.

7 Reflectie In de eindfase van mijn tweedejaars projectwerk ontstond er een sterke twijfel betreffende mijn studiekeuze. Door de projecten en de vakken ben ik me zeer bewust geworden van mijn eigen referentiekader, maar mijn opgedane kennis betreffende het analyseren en begrijpen van architectuur stond nog in zijn voetsporen. Om deze reden heb ik besloten, ter voorbereiding op het multidisciplinair project, om het S5 project in te vullen met een project waarin de nadruk lag op de materialen. Het project bestond uit een samenwerking met de bouwkundewinkel waarin een busterminal moest worden ontworpen in Kigali Rwanda. Door de opgave, de samenwerking met de bouwkundewinkel en de buitenlandse context ben ik me bewust geworden van het feit dat de praktijk waarschijnlijk de belangrijkste korrel is binnen architectuur. De verschillende vakgebieden, verschillende projecten en de altijd verschillende locatie maken de samenwerking en het werken in de praktijk tot onmiskenbare gegevens. Om deze redenen heb ik besloten om vooraf aan het multidisciplinair project allereerst stage te lopen bij een architectenbureau en vervolgens in mijn master een semester te gaan studeren in het buitenland. Tevens zie ik de stage als een vereist toetsingsmoment om de bachelor af te sluiten en om er achter te komen hoe de overgang van theorie naar praktijk wordt ervaren. Na een brede selectie heb ik uiteindelijk gekozen om stage te gaan lopen bij het architectenbureau Architecten EN EN in Eindhoven. Vanuit de master Architecture, Building and Planning is er geformuleerd dat een student praktijkervaring kan opdoen en hiervoor zijn specifieke richtlijnen opgesteld. Ik heb er echter voor gekozen om niet een architectenbureau te benaderen op deze wijze. Ik heb mezelf de vrijheid geboden om tijdens mijn stageperiode alle facetten van het bureau te doorlopen en hierbij een duidelijk beeld te vormen wat de uiteindelijke rol is van een architect binnen een bureau. De keuze van het bureau heb ik gebaseerd op de lange traditie van het bureau die kan worden teruggevoerd naar de zestiger-jaren van Werkgroep 4 en de diverse architectuurprijzen en publicaties die door de jaren heen zijn verzameld en gepubliceerd. Tijdens mijn stageperiode heb ik verschillende facetten doorlopen binnen het bedrijf. Ik heb meegeholpen in het vernieuwen en updaten van de acquisitie van het bureau. Ik heb verschillende nieuwe en oude projecten bezocht om situaties in te meten of te fotograferen. Ik ben ingezet als grafisch en technisch tekenaar. Bij verscheidene grootschalige projecten heb ik met de projectleider en projectarchitect samen ontworpen en om vervolgens door te communiceren naar de verschillende afdelingen binnen het bureau. Het is een zeer leerzame periode geweest waarbij ik enerzijds heel veel ben opgestoken over het statisch en dynamisch karakter van een architect en anderzijds mezelf ben tegengekomen. Mijn vaardigheden als ontwerper zijn sterk verbeterd en ik heb mijn doel duidelijker voor ogen maar op het gebied van architectuurkennis en van technische uitwerking heb ik nog te weinig vakkennis. Architectuur is mijn sterkste kant en hierin wil ik mezelf ook in blijven doorontwikkelen maar ik heb er voor gekozen om in het multidisciplinair project de rol van de bouwtechnisch ontwerper in te vullen. Mijn rol binnen het project en samenwerking met de groep heeft geresulteerd in een mooi project dat is afgesloten met een expositie op de pier in Scheveningen. Al mijn competenties en resultaten worden nader toegelicht in mijn portfolio.

8 Master Architecture, Building and Planning Aan het eind van mijn bachelor ben ik erachter gekomen, door mijn stage en het multidisciplinair project, dat de competenties die ik heb geformuleerd een goede basis vormden voor mijn master. Vanuit de verschillende leerstoelen architecture & engineering, architecture theory & history en architectural design & cultural analysis die worden aangeboden ben ik erachter gekomen dat mijn competenties nog niet specifiek genoeg zijn. Tevens heb ik uit mijn stage meegenomen dat je tijdens je studie alle mogelijkheden krijgt aangeboden en ook moet gebruiken om je zo breed mogelijk te oriënteren. De competenties die ik heb geformuleerd in mijn master zijn in te delen in verschillende categorieën: internationalisering, wetenschappelijke kennis en onderzoek, presenteren en attitude. De competenties die ik heb geformuleerd tracht ik te bewijzen door projecten te volgen vanuit alle leerstoelen, enkele vakken binnen de verschillende leerstoelen gecombineerd met mijn eigen interessegebieden en enkele activiteiten naast mijn studie. com pe ten tie (de ~ (v.), ~s) 1. deskundigheid, geschiktheid => bekwaamheid 2. bevoegdheid tot handelen of oordelen 3. [taalk.] impliciete kennis die men heeft van de eigen taal => taalcompetentie Wetenschappelijke kennis en onderzoek Het analyseren van architectuur is een competentie die al eerder is geformuleerd vanuit mijn competenties in de bachelor. In mijn bachelor heb ik getracht mijn eigen ontwerphouding te verbeteren en meer grip te ontwikkelen op ruimte, proporties en verhoudingen. In mijn masterfase wil ik middels mijn projecten en vakken mijn kennis vergroten in het lezen van architectuur, mijn abstractievermogen en mijn inzicht vergroten in de verschillende architectuurstijlen. Het lezen van architectuur moet bijdragen aan mijn analyserende en interpreterende kennis, waardoor ik de tektoniek binnen mijn concepten en de uiteindelijke uitwerking ervan kan verbeteren. Ik tracht mijn kennis binnen deze competentie door te ontwikkelen door het volgen van verschillende projecten in de verschillende leerstoelen binnen in de master Architecture, Building and Planning. Het allereerste masterproject zal ik volgen binnen de leerstoel Architecture Urban and Culture (AUC). Het tweede masterproject zal ik volgen binnen de leerstoel Architectural Engineering(AE). Vanuit het vak 7X900 Architectural analysis wil ik meer kennis generen betreffende inzicht krijgen in de architectuur van stedelijke woonhuizen en de sociaal-culturele context waarin deze architectuur tot stand kon komen door middel van analyserende en interpreterende vergelijking. Daarnaast zal ik in een internationaal semester ook het vak Translated structures and material combinations volgen waarin ik de lijn tussen concept en de daadwerkelijke uitwerking en materialisatie kennis wil versterken binnen mijn ontwerpproces. Uiteraard zal ik door middel van meerdere literatuurstudies binnen mijn projecten en vakken, het bijwonen van verschillende lezingen, ook mijn kennis en onderzoeksvaardigheden vergroten en verbeteren. Daarnaast wil ik lid worden van de studievereniging AnArchi en assistentie bieden aan CASA Vertigo. Hierdoor wil ik mijn rol binnen de faculteit vergroten en meerdere activiteiten organiseren om de afstand tussen de student en de professoren te verkleinen.

9 Internationalisatie In mijn bachelor was mijn oriëntatie vooral gericht op architectuur binnen Nederland, maar door mijn S5 project in Kigali Rwanda ben ik me zeer bewust geworden van de internationale rol van mijn vakgebied. Architectuur is al lang niet meer gebonden aan grenzen, architectenbureaus reiken tegenwoordig verder dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen. Architectuurwedstrijden verliezen tegenwoordig zelfs aan kracht en inhoud na het wegnemen van de internationale competitie. Zelfs onze faculteit krijgt ieder jaar meer studenten van over de hele wereld die super graag een semester of zelfs de gehele master willen volgen aan onze faculteit. Mijn doel is om een architect te worden met een grote mate van maatschappelijke betrokkenheid en wil daarom graag verder kijken dan Nederland. Ik wil mijn kennis en vaardigheden als ontwerper vergroten door een internationaal semester te volgen aan een andere universiteit en uiteraard in een andere cultuur. Daarnaast wil ik meer kennis vergaren met betrekking tot ontwikkelingslanden in het algemeen en het bouwen in ontwikkelingslanden in het bijzonder. Na het afronden van mijn studie aan de TU/e, wil ik namelijk mijn opgedane kennis en vaardigheden gaan toepassen in een derde wereld land om mijn eigen steentje bij te dragen en hopelijk een brug te maken tussen de verschillende culturen. Ik heb uiteindelijk gekozen om mijn internationaal semester te volgen aan de KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) in Stockholm, Zweden. Mijn keuze voor de KTH is gebaseerd op het studie aanbod, de grote hoeveelheid internationale studenten, de rijke Zweedse geschiedenis, de Zweedse culturele identiteit en uiteraard de schoonheid van de natuur. Aan de faculteit architectuur op de KTH is er een sterke mix binnen de verschillende projecten met Zweedse en internationale studenten. En wat natuurlijk een praktische bijkomstigheid is, is dat alle Zweden als tweede voertaal Engels hebben en het studie aanbod geheel in het Engels is verzorgd. Daarnaast ben ik me tijdens mijn studie steeds meer gaan verdiepen in de Scandinavische architectuur en heb ik me laten inspireren door meerdere gerenommeerde Scandinavische architecten, zoals Erik Gunnar Asplund, Sigurd Lewerentz en Alvar Aalto. Vanuit dit internationaal semester wil ik mijn taalvaardigheid op internationaal gebied vergroten en hopelijk een belangrijke stap nemen in de ontwikkeling van mij als individu/persoon. Presenteren In mijn bachelor heb ik vooral gezocht naar de balans tussen visualisatie en communicatie, en heb ik verschillende vakken gevolgd waarvan ik dacht dat het de communicatie van mijn ontwerp naar het publiek zou vergroten. De media die ik hierbij heb toegepast hebben zeer zeker bijgedragen aan de presentatievorm, maar ze hebben niet datgene bijgedragen in mijn eigen communicatie die gericht is naar het publiek. Tijdens mijn bachelor eindproject zijn er verschillende STU trainingen geweest waarin mijn eigen karakter middels positieve en negatieve kritiek is belicht. Vanuit de verschillende groepsgesprekken ben ik erachter gekomen dat ik altijd zeer aanwezig ben binnen een groep en ik hiervan op de hoogte ben maar hierdoor een terughoudende houding inneem. Uiteindelijk heb ik wel een duidelijke sprong gemaakt als persoon binnen de groep en heeft dit geresulteerd in een mooi eindproject. Ik heb echter wel vanuit het STU het advies gekregen om toch aan mijn communicatie te werken naar mijn groepsgenoten toe en tevens vanuit mijn eventuele projecten in de toekomst. Mijn communicatieve vaardigheden tracht ik te versterken door het volgen van trainingen georganiseerd door het STU. In mijn eerste masterproject, M1 Metripolitaan Amsterdam, is het projectwerk opgesplitst in een gezamenlijke analyse en ensemble waarbij in groepsvorm ontworpen zal worden. Vanuit

10 het ensemble wil ik mijn communicatieve vaardigheden binnen het groepsverband te verbeteren en versterken. Daarnaast hoop ik tijdens mijn internationaal semester in Stockholm mijn communicatieve vaardigheden te versterken als individu. Daarnaast wil ik in het eerste jaar van mijn master mezelf blijven innoveren op het gebied van het visualiseren. Hiervoor wil ik de volgende media inzetten: Adobe Indesign, ArchiCad en verschillende plugins voor diverse programma`s. Hiermee hoop ik uiteindelijk binnen het gehele ontwerpproces, vanuit een concept naar de eerste schets tot aan de definitieve uitwerking in detaillering en materialisatie, mijn eigen balans te vinden en mijn eigen gereedschappen te formuleren als beginnend ontwerper. Attitude De competenties die tot nu toe aan bod zijn gekomen leggen vooral de nadruk op het draagvlak van mijn ontwerp en presentatie kwaliteiten. Vanuit deze laatste competentie attitude, wil ik mijn eigen houding binnen het vakgebied architectuur versterken. Zoals het ook is aangedragen vanuit de competentie wetenschappelijke kennis en onderzoek, moet enerzijds de kennis worden vergroot en anderzijds de ontwikkeling van mezelf als individu worden versterkt. Ik tracht middels projecten binnen de verschillende leerstoelen, een internationaal semester en het inpassen van verschillende media zoals fotografie, mijn eigen gereedschappen als ontwerper en als persoon te formuleren. Met name het zelfverzekerder zijn en vertrouwen in mijn eigen kwaliteiten staan voorop in deze competentie.

11 Reflectie Eerste semester Mijn eerste semester is nogal een druk semester geweest omdat ik enerzijds nog enkele bachelorvakken open had staan en anderzijds een volledig masterprogramma had. Daar komt nog bij dat het internationale semester niet synchroon loopt met het tweede semester maar al op 10 januari is begonnen in Stockholm. Hierdoor heb ik enkele vakken vanuit Stockholm moeten afronden. Maar uiteindelijk heb ik mijn masterproject en mijn vakken van zowel de bachelor als de master met een goed resultaat afgerond en kan ik terug kijken op een uiterst positief semester. Ik heb veel geleerd op het gebied van het analyseren en lezen van architectuur binnen de stedelijke context, het leren ontwerpen binnen een gedefinieerde maatschappelijke en stedelijke context bestaande uit verschillende lagen, het versterken van mijn communicatieve vaardigheden binnen groepsverband door het samenwerken met verschillende studenten en heb ik vanuit mijn nevenactiviteiten binnen AnArchi een duidelijke stap gezet in mijn communicatieve vaardigheden als individu. Het masterproject M1 heeft uiteindelijk zelfs geresulteerd in een expositie in het architectuurcentrum in Amsterdam. Binnen AnArchi heb ik meegeholpen met het organiseren van verschillende KIEK`s (Kijkje in Eigen Keuken), waarbij een docent verschillende studenten meeneemt op locatie en hierdoor een directer contact krijgt met de studenten, met het organiseren van de Geen Architectuur week op de TU/e, waarbij verschillende sprekers aanwezig waren en er door verschillende workshops een interessante mix van expositie en discussie tot stand is gekomen. Daarnaast heb ik voor de verschillende activiteiten posters en flyers ontworpen. Ondanks dat ik mijn eerste semester als zeer positief heb ervaren en veel heb geleerd, moet ik toch de kantlijn aangeven dat ik nog enkele stappen moet maken om mijn theoretische kennis en mijn communicatieve vaardigheden te vergroten. Hiermee doel ik op het generen van informatie en het schrijven over architectuur. Omdat mijn semester op de TU/e niet synchroon liep met het semester op de KTH in Stockholm, heb ik de vakken 7X865 Seminar en 7X850 The art of writing on architecture niet kunnen volgen en acht ik het noodzakelijk deze alsnog te volgen. En doordat ik van de generatie 09/10 ben is het vak 7X865 Seminar niet meer opgenomen in het verplichtte programma. Deze vakken moeten bijdragen in het schrijven en bediscussiëren van architectuur en het onderzoeken van de ontwikkeling van de architectuur binnen de diversiteit van de culturele en sociaal-maatschappelijke stedelijke condities. Ik tracht gedurende mijn internationaal semester een belangrijke stap te maken in mijn communicatieve vaardigheden. Daarnaast hoop ik uiteraard dat ik ook een belangrijke ontwikkeling zal door maken als persoon en dat het internationaal semester een bijdrage zal leveren vooraf aan mijn afstudeertraject.

12 Reflectie Tweede semester Mijn internationaal semester zit erop en mijn eerste jaar als masterstudent Architecture, Building and Planning is bijna afgelopen en ik kan met veel eerlijkheid terug kijken op een zeer intens, bewogen en leerzaam jaar. Ik heb mijn bachelor afgerond, ik heb aan de praktijk mogen proeven middels een stage, heb veel geleerd als student en heb als persoon een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Naast mijn verplicht studieprogramma heb ik me als student ook sterker kunnen profileren binnen de faculteit door het organiseren van verschillende activiteiten en heb ik mezelf de mogelijkheid gegeven om mijn eigen interesses een duidelijkere stempel te laten innemen in de ontwikkeling van mijn ontwerpproces. Het visualiseren van mijn vormgeving, middels schetsen en fotografie en grafische vormgeving, zullen meer en meer bepalend worden als mijn gereedschappen als beginnend vormgever. Daarnaast ben ik me bewuster geworden van mijn eigen ontwerpstijl maar ben ik me zeer zeker bewust dat ik mezelf moet blijven doorontwikkelen. Hierdoor zijn er enkele facetten die vooraf aan mijn afstudeertraject nog kunnen worden versterkt, de competentie presenteren en de competentie internationalisatie, en waarvan ik geloof ze noodzakelijk zijn vooraf aan mijn afstuderen en de ontwikkeling van mij als persoon. Tijdens mijn internationaal semester aan de KTH in Stockholm ben ik in aanraking gekomen met niet alléén het studeren in een andere omgeving maar ook met een intensievere invulling van het projectwerk. Het project dat ik heb gevolgd aan de faculteit architectuur, had een zeer interessante locatie in Stockholm, namelijk de Woodland Cementary, wat op de werelderfgoed lijst is terug te vinden. Maar de nadruk lag minder op de stedebouwkundige analyse maar meer op de ruimtelijke relaties in combinatie met de definitieve detaillering en materialisatie. Het project was opgebouwd uit verschillende fases, zoals een analoge fase waarin alleen geschetst mocht worden of een fase waarin een bepaald facet van je ontwerp moest worden uitvergroot op een schaal van 1 op 20 met alle materialen en detaillering. Daarnaast zijn de projecten aan de KTH gekoppeld aan verschillende lezingen, exposities en het bezoeken van projecten, waardoor er een sterke interactie tot stand komt met de professoren en de studenten. Ik heb met mijn studie onder andere het archief van Johan Celsing bezocht, verschillende projecten van Asplund en Lewerentz en heb ik een week in Berlijn doorgebracht waarbij verschillende lezingen zijn bijgewoond en verschillende projecten zijn bezocht die gerelateerd waren aan ons project. Door de intensieve invulling van de projecten is er minder aandacht voor de vakken aan de KTH, wat ook terug is te vinden in de verhouding van de studiepunten, waardoor elke student in ieder semester twee projecten volgt van in totaal 24 ects. Ondanks het feit dat mijn aanlooptraject aan de KTH moeizaam is verlopen heb ik uiteindelijk een zeer positief proces doorlopen en heb ik een resultaat neer gezet waarop ik zeer trots ben. Het project heeft uiteindelijk geresulteerd in een expositie op de faculteit en een reportage in een architectuurtijdschrift. Uiteindelijk kan ik terug kijken op een semester waar ik zelfverzekerder ben geworden van mijn eigen kwaliteiten als beginnend vormgever en een duidelijk beeld van de facetten binnen mijn vakgebied waarin ik nog veel moet groeien. Al met al kan ik terug kijken op een zeer rijk semester, waarin ik veel verschillende mensen uit verschillende culturen heb ontmoet, gepassioneerd ben geraakt door de Scandinavische architectuur en zeer zeker nog niet klaar ben met het verkennen van Scandinavië. Mijn internationaal semester heeft in grote mate bijgedragen in mijn rol om een architect te worden met een grote mate van maatschappelijke betrokkenheid en het versterken van mijn gereedschappen als beginnend ontwerper. Door de verschillende fases die waren geformuleerd in mijn project ben ik erachter gekomen dat ik mijn schets vaardigheden wil vergroten, mezelf sterker wil profileren betreffende het schrijven over architectuur en

13 zelfverzekerder moet zijn in het communiceren van mijn ontwerp. Daarnaast wil ik mezelf verbreden in mijn competentie internationalisatie, door het volgen van Spaans, om mijn kansen te vergroten en na mijn afstuderen in een derde wereld land te gaan werken. Ook zal ik in het aankomende semester de draad weer oppakken binnen de studievereniging AnArchi, en doorgaan met het organiseren van verschillende activiteiten om hopelijk een basis te leggen tussen de inhoud van de projecten aan de KTH en de inhoud van de projecten aan de TU/e. Voor eventuele project inhoudelijke of vakinhoudelijke informatie verwijs ik naar mijn portfolio waarin alles wordt toegelicht met illustraties en uitleg.

14 Bijlage Vakken gevolgd op de Technische Universiteit - 7X900 Architectural analysis - 7X600 Strategies & Places - 7???? Stage Vakken op de KTH in Stockholm - Architectural Technology 3 ECTS Translated Structures Projecten KTH in Stockholm - A42A2B Advanced Design - Studio 4: credits Thinking Architecture - Reflective Practice /Project 2: Tectonic Shelter /The project is part of the Sustainable Design Studio. Studio Description: This studio deals with advanced architectural tasks, the development of complex projects as a synthesis of social, spatial and technological considerations. Vakken nog te volgen op de Technische Universiteit - 7PF03 Masterportfolio (verplicht vak, zomer 2010) - 7X811 Methodology in architectural history and theory (verplicht vak, zomer 2010) - 7X700 Philosophy and architecture (verplicht vak, zomer 2010) - 7X500 Production & Parts - (7X865 Seminar) - (7X651 Vormstudie B) - (7X850 The art of writing on architecture) Portfolio Artikel Cursor Final Report Stockholm Foto`s

15 Portfolio plan

16 Portfolio plan

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten Communicatiewetenschap Door de ogen van studenten In dit boekje staat meer beschreven over de opleiding Communicatiewetenschap en de vakken die je krijgt bij deze studie. Dit zullen we doen aan de hand

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 CMDA-toolkit Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 Student: E-mail: Studentnummer: Projectnaam: Externe professional: Begeleider: Tweede lezer: Nadine Buizert Nadine.Buizert2@hva.nl 520808

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN met als doel: VOORKOMEN VAN UITVAL EN HET VERHOGEN VAN RENDEMENTEN Hans Daale Roel van Asselt LICA Enschede, juni 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Demo of Praktijk. Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay

Demo of Praktijk. Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay Demo of Praktijk Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay Demo of Praktijk Een inventarisatie van het praktische

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd/deeltijd

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd/deeltijd BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd/deeltijd Saxion Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

SAMENVATTING sa men vat ten (ov.ww.) 1 in het kort weergeven of herhalen => recapituleren, resumeren

SAMENVATTING sa men vat ten (ov.ww.) 1 in het kort weergeven of herhalen => recapituleren, resumeren Naam: Rik Flink Student nr.: 20001700 Opleiding: Hogeschool Zuyd; Communicatie& Multimedia Design Begeleiders: Rutger Rozendal en Stef Petit Datum: 14 Juni 2004 SAMENVATTING sa men vat ten (ov.ww.) 1 in

Nadere informatie

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud Inhoud 2 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo Op dit werk is de volgende Creative Commons Licentie van

Nadere informatie

Logo Instelling in kleur. Avans Hogeschool. Animatie. Beperkte opleidingsbeoordeling

Logo Instelling in kleur. Avans Hogeschool. Animatie. Beperkte opleidingsbeoordeling Logo Instelling in kleur Avans Hogeschool Animatie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2014 2/45 NQA Avans Hogeschool: Animatie - BOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014 S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING Natuurwetenschap & Innovatiemanagement van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN voor het studiejaar 2013/2014 Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80.115 3508

Nadere informatie

Excellentie en de leeromgeving

Excellentie en de leeromgeving Excellentie en de leeromgeving Wat kan een school doen om het beste uit haar getalenteerde leerlingen te halen? Suzanne Vrancken, Msc. & drs. Sanne Tromp Met dank aan: de JCU leerlingen van Jaarklassen

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2

Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2 Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2 Voorwoord... 7 1. Missie, identiteit en positionering... 9 1.1 Missie van de opleiding...9 1.2 Visie van de opleiding...9

Nadere informatie

Leren van ondernemers in de module Management van leghennen in alternatieve systemen

Leren van ondernemers in de module Management van leghennen in alternatieve systemen Leren van ondernemers in de module Management van leghennen in alternatieve systemen Een case studie ter onderbouwing en verder ontwerp van Inspirerende Leeromgevingen voor ondernemers. Patricia Gielen

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN

PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN VAN DOCENTEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS YVETTE SOL Beoordelingscommissie: Prof.dr. M. Brekelmans (voorzitter) Prof.dr. P.J. den Brok Dr. E. Roelofs Prof.dr. P.R.J. Simons

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport, juni 2006 Studievertraging?

Nadere informatie

Rich Insights! context mapping in de praktijk. Sanne Kistemaker

Rich Insights! context mapping in de praktijk. Sanne Kistemaker Rich Insights! context mapping in de praktijk editor Sanne Kistemaker met bijdragen van Pieter Jan Stappers Froukje Sleeswijk Visser Neele Kistemaker Aafke Kauffman Annet Hennink Marius Woldberg Anouk

Nadere informatie

CREATIVE DOMEIN TECHNOLOGIES

CREATIVE DOMEIN TECHNOLOGIES CREATIVE DOMEIN TECHNOLOGIES inhoud Voorwoord Barbera Wolfensberger 4 Inleiding 6 1. Het domein Creative Technologies binnen het hoger beroepsonderwijs 8 2. Beroepspraktijk en Beroepsrollen van het

Nadere informatie

De Verhalenbakkerij Rapportage van een praktijkonderzoek met makers in community arts In het kader van het Pomica-traject

De Verhalenbakkerij Rapportage van een praktijkonderzoek met makers in community arts In het kader van het Pomica-traject De Verhalenbakkerij Rapportage van een praktijkonderzoek met makers in community arts In het kader van het Pomica-traject Michelle van der Tier (oktober 2011) 1 Onderzoekrapport Community Art Project De

Nadere informatie

DE KUNST VAN HET BALANCEREN. Eindrapport van de visitatiecommissie Bestuurskunde/Overheidsmanagement 2004

DE KUNST VAN HET BALANCEREN. Eindrapport van de visitatiecommissie Bestuurskunde/Overheidsmanagement 2004 DE KUNST VAN HET BALANCEREN Eindrapport van de visitatiecommissie Bestuurskunde/Overheidsmanagement 2004 Netherlands Quality Agency Den Haag, maart 2004 Sectorale kwaliteitszorg hbo Eindrapport van de

Nadere informatie