Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Bezoekadres: Rijnzathe 10, 3454 PV, De Meern Postadres: Postbus 3183, 3502 GD, Utrecht telefoon: datum 19 mei 2015

3 Voorwoord Dit is het vierde jaarverslag van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie (hierna: het Fonds). Het verslag waarin het Bestuur terugblikt op besluiten en ontwikkelingen die uw pensioen raken. De wereldeconomie leek in 2014 geleidelijk aan te trekken. De aandelenmarkten presteerden met een waardestijging van bijna 20% in euro s goed. De centrale banken speelden wereldwijd een hoofdrol. Tegen de meeste verwachtingen in daalden de obligatierentes naar nieuwe dieptepunten. Dankzij de stijgende aandelenprijzen en dalende rente is in 2014 een uitstekend rendement behaald van 24,2%. De keerzijde van de dalende rente is dat de verplichtingen ook in waarde toenamen met 22,5%. Per saldo steeg de dekkingsgraad van 110,9% naar 112,6%. Het Bestuur is verheugd dat de financiële situatie eind 2014 goed genoeg was om per 1 januari 2015 de pensioenen te kunnen verhogen. Pensioengerechtigden en gewezen deelnemers kregen er 0,5% bij en de actieve deelnemers 1%. Daarbovenop is ook de bestemmingsreserve voor oud snoep deelnemers geheel toegekend. Betrokken deelnemers kregen een extra indexatie van 4,08%. Dankzij de stijging van de dekkingsgraad was het langetermijnherstelplan vanaf het vierde kwartaal niet meer van toepassing. Het Fonds heeft daardoor weer ruimte gekregen om meer beleggingsrisico te nemen. Om op langere termijn de koopkracht van deelnemers en pensioengerechtigden op peil te kunnen houden is rendement nodig. Uit een onderzoek naar de risicobereidheid is gebleken dat de deelnemers en pensioengerechtigden van het Fonds risico willen nemen voor een grotere kans op indexatie. Het is de taak van het Bestuur om de juiste balans te vinden tussen rendement en risico. Bij het verder optimaliseren hiervan zijn de hedgefondsbeleggingen in 2014 verkocht en is belegd in vastgoed en bedrijfsobligaties. In 2015 zal het Fonds stapsgewijs meer in aandelen gaan beleggen zonder dat de risico's op een te lage dekkingsgraad te groot worden. Het Bestuur vindt het belangrijk zijn functioneren verder te verbeteren en dit inzichtelijker te maken. Het moet glashelder zijn dat het Bestuur het aan het Fonds toevertrouwde geld goed beheert en de belangen van alle betrokkenen evenwichtig afweegt. Het Bestuur onderschrijft daarom de Code Pensioenfondsen, die sinds 1 januari 2014 van kracht is. Deze Code heeft tot doel het bewustzijn van goed pensioenfondsbestuur te stimuleren bij bestuurders, leden van de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan. De pensioenfondsen leven deze Code na volgens het pas-toe-of-leguit -beginsel. Het Bestuur past vrijwel alle normen uit de Code toe. In dit jaarverslag motiveert het bestuur de uitzonderingen hierop. Op 1 juli 2014 is de nieuwe Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen ingevoerd. Met deze wet wijzigden de regels voor de bestuurlijke inrichting van pensioenfondsen. Het Bestuur vindt een bestuursmodel met een stevige positie voor sociale partners het meest passend. Pensioen is immers een belangrijke arbeidsvoorwaarde, waar sociale partners ook vorm en uitvoering aan willen geven. Daarom is gekozen het zogenaamde paritaire model te handhaven. Hierbij bestaat het Bestuur uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden. Sinds 1 januari 2015 is het nieuwe Financieel Toetsingskader voor pensioenfondsen (nftk) van kracht geworden. Het bevat de wettelijk voorgeschreven rekenregels die pensioenfondsen moeten hanteren voor de berekening van hun financiële positie. Het nftk beoogt risico s helderder te maken, financiële schokken meer gespreid op te vangen en duidelijke verdeelregels te introduceren voor indexatie. Voor de kortere termijn heeft dit tot gevolg dat er minder snel indexatie kan worden gegeven. Een ander onderdeel van het nftk is dat wordt gestreefd naar een compleet contract: het vooraf exact vastleggen hoe in iedere (toekomstige) situatie gehandeld zal worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat het toeslagbeleid vooraf vastgelegd moet worden en ook moet worden beschreven hoe het pensioenfonds met financiële schokken omgaat. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 2

4 Op het moment van vaststellen van het verslag is het Fonds samen met sociale partners druk bezig met het vormgeven van dit contract. Met sociale partners wordt ook gekeken of draagvlakvergroting goed is voor de deelnemers en pensioengerechtigden van het Fonds. Een samenwerkingsverband met één of meer andere pensioenfondsen kan het Fonds groter en sterker maken. Zo worden kosten over een grotere groep deelnemers verdeeld. Ook kan een groter Fonds beter inspelen op de steeds strengere eisen die gelden voor pensioenfondsen. Op deze manier kan het Fonds zich beter voorbereiden op de toekomst: een goed pensioen voor later. U leest hierover en over de uitvoering van vele andere belangrijke activiteiten in dit jaarverslag. Een belangrijke plaats in het jaarverslag is ingeruimd voor de bevindingen van de Raad van Toezicht en het oordeel van het verantwoordingsorgaan over onder andere het beleid van het Bestuur. Tot slot bedanken wij iedereen die in het verslagjaar heeft bijgedragen aan het goed functioneren van het Fonds. Het Bestuur stelde de jaarrekening en het bestuursverslag vast op 19 mei Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie, Utrecht, mevrouw L.F.A.M. Jansen de heer L.J.L. Dekker werknemersvoorzitter werkgeversvoorzitter Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 3

5 Inhoud 1 Het Fonds Inleiding Over het fonds Naam en vestigingsplaats Missie Het Bestuur Samenstelling Paritaire invulling bestuur Algemeen bestuur Dagelijks bestuur Samenstelling Bestuur Nevenfuncties bestuursleden Vergaderdata, studiedagen Bestuurlijke commissies Intern Toezicht Het Verantwoordingsorgaan Samenstelling Vergaderdata en studiedagen van het Verantwoordingsorgaan Externe partijen Certificerende actuaris Adviserend actuaris Accountant Coördinator Vermogensbeheer Vermogensbeheerders Bewaarbedrijf Onafhankelijk Risicomanager Administrateur Compliance officer 16 2 Ontwikkelingen Goed pensioenfondsbestuur Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen Code Pensioenfondsen Gedragscode niet overtreden Klokkenluidersregeling Integriteitsbeleid Deskundigheid bestuur vergroot Ontwikkelingen financiële positie Herstelplan Nieuwe Financieel Toetsingskader Nieuwe Prognosetafel Samenwerking Wet- en regelgeving AOW-leeftijd in stappen omhoog 22 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 4

6 2.4.2 Fiscale ruimte (verder) beperkt Premievaststelling Nieuwe Wet Pensioencommunicatie vanaf 1 juli BTW-koepelvrijstelling vervalt Partnerpensioen overleden ex weer terug bij deelnemer Toezichthouder AFM en DNB 24 3 Kerncijfers Aantallen deelnemers De verhouding tussen actieve en inactieven Leeftijdsopbouw Aantallen pensioengerechtigden Verdeling aantal uitkeringen Leeftijdsopbouw Kerncijfers financiële gegevens 29 4 Financieel beleid Inleiding Premie Toeslag ALM studie Kosten uitvoering pensioenbeheer (bedragen x 1.000) Pensioenvermogen en voorzieningen (bedragen x 1.000) Actuariële analyse (bedragen x 1.000) Beleggingen Risicoparagraaf 42 5 Uitvoering van de pensioenregeling Inleiding De pensioenregeling Overgangsregeling voor Pensioenfonds Koek en Pensioenfonds Snoep Vrijstellingen en vrijwillige aansluitingen Wijzigingen statuten en reglementen Wijziging als gevolg van Wet versterking bestuur Wijziging pensioenrichtleeftijd Verduidelijking geen partnerpensioen bij relatie na pensionering Geen eis verzoek tot premievrije deelneming binnen 1 jaar indienen Melden partnerrelatie van een ongehuwde, niet geregistreerde deelnemer Arbeidsongeschiktheid Overige bestuursbesluiten Vergoedingsregeling 50 6 Verantwoordingsorgaan Verslag van het verantwoordingsorgaan Algemeen 51 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 5

7 6.1.2 Bevindingen Uitgebrachte Adviezen Oordeel Aanbevelingen Reactie van het Bestuur 54 7 Raad van Toezicht Verslag van de Raad van Toezicht Reactie van het Bestuur 57 8 Jaarrekening 58 9 Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum Resultaatverdeling Actuariële verklaring Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 106 Bijlage kenmerken regelingen Bijlage Begrippenlijst Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 6

8 1 Het Fonds 1.1 Inleiding Het Fonds heeft verschillende organen, zoals het Bestuur, het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht. Daarnaast is een aantal externe partijen intensief bij het Fonds betrokken. Als gevolg van de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen heeft het bestuur in nauw overleg met sociale partners, Verantwoordingsorgaan en de deelnemersraad besloten om met ingang van 1 juli 2014 de besturing van het fonds in te richten op basis van het paritaire model. Per 1 juli 2014 is het bestuur hierop heringericht; is de deelnemersraad opgehouden te bestaan en zijn het nieuwe Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht opgericht. In dit hoofdstuk stelt het Fonds de bestuursorganen en externe partijen voor. Hierna volgt de missie en een aantal algemene gegevens van het Fonds. 1.2 Over het fonds Naam en vestigingsplaats Het Fonds is in 2011 ontstaan uit een fusie tussen de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Suikerverwerkende Industrie (pensioenfonds Koek) en de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Suikerwerk- en Chocoladeverwerkende Industrie (pensioenfonds Snoep). Het Fonds is statutair gevestigd in Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer De laatste statutenwijziging vond plaats op 1 juli Het Fonds is aangesloten bij de Pensioenfederatie Missie Pensioenfonds Zoetwaren draagt er zorg voor dat de pensioenen van alle deelnemers (werknemers, pensioengerechtigden en slapers) volgens afspraak worden opgebouwd en dat de ingelegde pensioenpremies kostenefficiënt en transparant worden beheerd. Pensioenfonds Zoetwaren belegt het pensioenvermogen van het fonds tegen verantwoorde risico s en op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 7

9 1.3 Het Bestuur Samenstelling Er is een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. De bestuursleden richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, pensioengerechtigden en gewezen deelnemers en werkgevers. Actieve deelnemers Bestuur Werkgevers Ouddeelnemers Pensioengerechtigden Paritaire invulling bestuur Het bestuur van het Fonds bestaat uit tien leden, waarvan tot 1 juli 2014 vijf van werkgeverszijde en vijf van werknemerszijde. Als gevolg van de invoering Wet Versterking Bestuur is de samenstelling van het bestuur per 1 juli 2014 gewijzigd naar de nieuwe paritaire bestuurssamenstelling - eveneens met tien bestuurszetels, waarvan vier van werkgeverszijde, vier van werknemerszijde en twee namens pensioengerechtigden. De bestuursleden van werkgeverszijde worden voorgedragen door de werkgeversvereniging in de sector. Dat is de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ) gevestigd te s-gravenhage. De bestuursleden van werknemerszijde worden in onderling overleg voorgedragen door de volgende vakbonden: o FNV; (twee zetels) o CNV Vakmensen; (een zetel) o De Unie. (een zetel) De bestuursleden namens pensioengerechtigden worden middels verkiezingen voorgedragen door de pensioengerechtigden. De leden van het bestuur worden door het Bestuur benoemd voor vier jaar. Na afloop van deze periode zijn zij meteen opnieuw benoembaar. Elk jaar kiest het Bestuur een voorzitter uit de werkgeversleden en een voorzitter uit de werknemersleden en pensioengerechtigden gezamenlijk. Jaarlijks wisselt het Bestuur van voorzitter: in de even jaren is de werkgeversvoorzitter fungerend voorzitter en in de oneven jaren is de werknemersvoorzitter fungerend voorzitter. Beide voorzitters zijn tevens elkaars plaatsvervanger Algemeen bestuur Het Fonds maakt beperkt gebruik van de mogelijkheid om voor bepaalde aandachtsgebieden het dagelijkse beleid over te laten aan een afvaardiging uit het Bestuur. Het Fonds kent in dit kader een dagelijks bestuur, een commissie financiën, een uitbestedingscommissie, een adviescommissie en een communicatiecommissie. Deze afvaardigingen rapporteren altijd naar het voltallige Bestuur. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 8

10 1.3.4 Dagelijks bestuur Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de werkgeversvoorzitter en de werknemersvoorzitter van het Fonds. Zij kunnen gezamenlijk het Fonds in rechte vertegenwoordigen. Zij houden zich in de praktijk bezig met het dagelijkse beleid; spoedeisende zaken worden aan hen voorgelegd. Daarmee wordt voldaan aan het voorschrift in de Pensioenwet dat het dagelijkse beleid van een pensioenfonds door tenminste twee personen moet worden bepaald. Het Bestuur mag bepaalde omschreven bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren aan met name genoemde personen of rechtspersonen. Het Bestuur heeft daarom een deel van zijn bevoegdheden gedelegeerd aan het DagelijksBestuur. Het Dagelijks Bestuur beslist met in achtneming van de statuten namens het bestuur in onder andere de volgende gevallen: - individuele kwesties tussen een werkgever of een werknemer enerzijds en het fonds anderzijds, voor zover niet behorende tot het werkterrein van de adviescommissie; - het aangaan van overeenkomsten met vrijwillig aan te sluiten werkgevers; - het beoordelen van uitgaande en inkomende waardeoverdrachten; - het goedkeuren van dwangbevelen, indien een werkgever in gebreke is gebleven de premie tijdig af te dragen; - het vaststellen en afstemmen van de agendapunten voor de bestuursvergaderingen Samenstelling Bestuur Op 31 december 2014 was het Bestuur als volgt samengesteld: Leden werkgevers Geboortejaar zitting namens zitting sinds de heer L.J.L. Dekker (voorzitter) 1973 VBZ de heer J. Groen 1959 VBZ de heer E. Schuurhuis 1957 VBZ vacature VBZ De heer F. Bambang Oetomo is per 30 april 2014 niet langer lid van het Bestuur. Vanaf 1 mei 2014 is mevrouw R. Steenbergen aspirant-lid van het Bestuur namens VBZ Mevrouw J.A.W. de Graaff is per 1 juli 2014 teruggetreden als lid namens werkgevers en per dezelfde datum benoemd als gekozen lid van het Bestuur namens pensioengerechtigden. Leden werknemers Geboortejaar zitting namens zitting sinds mevrouw L.F.A.M. Jansen (secretaris) 1968 FNV de heer J.A. Spruijt 1956 De Unie de heer J. Hendriks 1957 FNV de heer R.A.J. Lahoye 1954 CNV Vakmensen Mevrouw M. Kremers- de Col ( FNV ) is per medio mei 2014 niet langer lid van het bestuur. Leden pensioengerechtigden geboortejaar zitting sinds mevrouw J.A.W. de Graaff de heer H.E. Hermans Mevrouw J.A.W. de Graaff heeft per 12 januari 2015 haar lidmaatschap beëindigd door bedanken. Diversiteitsbeleid Het Bestuur streeft in de samenstelling van de organen diversiteit na, naast de eerste vereisten van deskundigheid en competenties.dat houdt in dat: -in het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan tenminste een man en een vrouw zitting hebben; -in het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan tenminste een lid boven en een lid onder de veertig jaar zitting heeft; -het Bestuur en de Raad van Toezicht (bij het opstellen van de profielschets) rekening houden dat de deelnemers en pensioengerechtigden zich vertegenwoordigd weten in de organen van het fonds en zich herkennen in de organen. -het Bestuur de voordragende en benoemende organisaties dringend adviseert hun kandidaat te selecteren uit het Pensioenlab. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 9

11 Het Bestuur attendeert de voordragende en benoemende organisaties dat bij vervullen van een vacature hier rekening mee moet worden gehouden. Het is in 2014 niet mogelijk gebleken voor de voordragende en benoemende organisaties kandidaten te selecteren die behalve aan de eis van deskundigheid en competenties ook de diversiteitseisen voldeden. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 10

12 1.3.6 Nevenfuncties bestuursleden naam bestuurslid Nevenwerkzaamheden in 2014 L.F.A.M. Jansen Secretaris Bpf Zoetwaren Bestuurder Pensioenen bij FNV Bestuurslid Bpf Vervoer Plaatsvervangend bestuurslid bij Bpf Sigarenindustrie Voorzitter Vereniging van Eigenaren 'De Ronde 48' te Utrecht Lid Raad van Advies Syntrus Achmea In 2014 beëindigd: Lid beleggingscommissie Bpf Vervoer L.J.L. Dekker Voorzitter Bpf Zoetwaren Finance Manager bij Koninklijke Verkade N.V. Lid van het Shareholders Committee van het Bouwinvest Residential Fund R.A.J. Lahoye Bestuurslid Bpf Zoetwaren Bestuurder Pensioenen bij CNV Vakmensen Bestuurslid Bpf Dranken Voorzitter Raad van Toezicht van het Hout- en Meubileringscollege. Werknemersvoorzitter Bpf Kappers Plaatsvervangend bestuurslid Bpf Bakkers Lid geschillencommissie PEFC J. Hendriks Bestuurslid Bpf Zoetwaren Vakbondsbestuurder bij FNV Cao-onderhandelaar Zoetwaren Cao-onderhandelaar Tate & Lyle Cao-onderhandelaar Cargill BV Cao-onderhandelaar Cargill Cocoa In 2014 beëindigd: Cao -onderhandelaar Diversey Cao-onderhandelaar AFP Cao-onderhandelaar Elementis Cao-onderhandelaar Avantor Cao-onderhandelaar Loparex Cao-onderhandelaar Owens Corning Veil J.A. Spruijt Bestuurslid Bpf Zoetwaren Pensioendeskundige bij De Unie Bestuurslid Bpf MITT Bestuurslid Vut Architecten Bestuurder Bpf Metaal en Techniek Lid beleggingscommissie Bpf MITT Commissie pensioenen Bpf Metaal en Techniek Lid Klantenraad AZL Lid RVA Syntrus Achmea Toehoorder SOHOR Beëindigd per 1 juli 2014: Toehoorder Bpf Horeca en Catering Bestuurslid Bpf Hibin Bestuurslid Bpf Architecten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 11

13 J. Groen Bestuurslid Bpf Zoetwaren Financial Manager bij Hellema Hallum B.V. Lid gemeenteraad Smallingerland/ Fractievoorzitter CDA Bestuurslid BOK (Belangenorganisatie Kunstenaars) Lid Werkveldadviescollege NHL Hogeschool Leeuwarden Lid Raad van Toezicht Sportbedrijf Smallingerland H.E. Hermans Bestuurslid Bpf Zoetwaren Eigenaar Interim management bureau O.S.M. bv Operations Manager bij Bakkersland bv Commissaris bij DYGYP bv E. Schuurhuis Bestuurslid Bpf Zoetwaren Operations controller Bolletje B.V. Penningmeester activiteiten comité Molle van Bats te Veessen R. Steenbergen Aspirant bestuurslid Bpf Zoetwaren Investment Control Manager Mars inc J.A.W. de Graaff Bestuurslid Bpf Zoetwaren Eigenaar HandsonPension Onafhankelijk voorzitter vutfonds Verf- en Drukinkt Lid Raad van Toezicht Beroepsvereniging Tandartsen en Tandarts-specialisten Lid Raad van Toezicht 4 Nederlandse vastgoedfondsen SAREF Vergaderdata, studiedagen Het Bestuur heeft in 2014 twaalf keer vergaderd. De vergaderingen betreffende algemene zaken vonden plaats op 23 januari,17 maart, 25 april, 27 mei, 23 juni (ochtend) en 23 september De vergaderingen betreffende vermogensbeheer vonden plaats op 4 februari, 12 mei, 3 september en 15 december Op 28 oktober en 18 november 2014 heeft het bestuur vergaderd over algemene zaken en vermogensbeheer. Het Bestuur heeft vier studiedagen gehad te weten op 14 april 2014 betreffende het beleggingsbeleid en risicomanagement, 23 juni 2014 (middag) betreffende beleggingsinstrumenten, 28 augustus 2014 betreffende het nftk en op 13 oktober 2014 betreffende het nftk en het beleggingsbeleid Bestuurlijke commissies Deze paragraaf beschrijft de vier commissies in het Bestuur. Het bestuur benoemt deze commissies. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 12

14 Commissie van financiën Deze commissie bestaat uit twee bestuursleden. Het Bestuur van het Fonds machtigt voor zover nodig de commissie van financiën tot het uitvoeren van de volgende taken: - coördineren van het jaarwerk; - tekenen en beoordelen nota s; - beoordelen incasso-overzichten; - beoordelen kasstroomoverzichten;. - beoordelen financiële kwartaalrapportages; - begeleiden van het jaarwerkproces. Op 31 december 2014 was de commissie van financiën als volgt samengesteld: de heer J. Groen de heer L.J.L. Dekker Uitbestedingscommissie Deze commissie bestaat uit vijf bestuursleden. Deze commissie gaat na of afspraken en overeenkomsten met externe partijen goed worden nagekomen. Het Bestuur van het Fonds machtigt voor zover nodig de uitbestedingscommissie tot het uitvoeren van de volgende taken: - beoordelen rapportages over serviceafspraken; - voorbereiden en beoordelen overeenkomsten met derden; - evalueren van externe dienstverleners; - beheren administratieve organisatie en interne controles (AO/IC). Op 31 december 2014 was de uitbestedingscommissie als volgt samengesteld: de heer J.A. Spruijt de heer L.J.L. Dekker mevrouw J.A.W. de Graaff mevrouw L.F.A.M. Jansen mevrouw R. Steenbergen (aspirant bestuurslid) Adviescommissie De adviescommissie bestaat uit één werkgeversbestuurslid en één werknemersbestuurslid. De adviescommissie geeft het Bestuur advies over geschillen met betrekking tot de uitvoering van het verplichtstellingsbesluit, de statuten en de pensioenreglementen. Het Bestuur besluit over de geschillen na ontvangst van het advies van de adviescommissie. De adviescommissie heeft geen vaste bezetting. Communicatiecommissie Deze commissie bestaat uit vijf bestuursleden. De communicatiecommissie heeft als taak het communicatiebeleid voor te bereiden en sturing te geven aan de uitvoering van het communicatieplan. Op 31 december 2014 was de communicatiecommissie als volgt samengesteld: mevrouw J.A.W. de Graaff de heer J. Hendriks de heer R.A.J. Lahoye de heer E. Schuurhuis de heer H.E. Hermans Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 13

15 1.4 Intern Toezicht Vóór 1 juli 2014 werd het intern toezicht verzorgd door een visitatiecommissie. Deze visitatiecommissie bestond uit drie onafhankelijke en deskundige personen. Het interne toezicht wordt per 1 juli 2014 uitgevoerd door de Raad van Toezicht. Dit intern toezichtorgaan heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De Raad van Toezicht onderhoudt een actieve dialoog met het Bestuur en is onder meer belast met het toezien op een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De Raad van Toezicht betrekt in zijn toezicht de naleving door het fonds van normen in de Code Pensioenfondsen. De Raad van Toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van haar taken aan het Verantwoordingsorgaan. De Raad van Toezicht doet verslag van zijn bevindingen in dit jaarverslag. Op 31 december 2014 was de Raad van Toezicht als volgt samengesteld: mevrouw S.G. van der Lecq (voorzitter) de heer G.E. van de Kuilen de heer B. van de Belt 1.5 Het Verantwoordingsorgaan Samenstelling Het nieuwe Verantwoordingsorgaan per 1 juli 2014 bestaat uit acht leden. Drie vertegenwoordigers namens deelnemers, drie vertegenwoordigers namens pensioengerechtigden en twee werkgeversvertegenwoordigers. Het Verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het Bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de Raad van Toezicht, over het door het bestuur gevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Het Bestuur stelt het Verantwoordingsorgaan in ieder geval in de gelegenheid te adviseren over elk voorgenomen besluit van het bestuur tot: a. het beleid inzake beloningen; b. de vorm en inrichting van het intern toezicht; c. de profielschets voor leden van de Raad van Toezicht; d. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure; e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid; f. het wijzigen van het reglement van het Verantwoordingsorgaan; g. het vaststellen en wijzigen van het toeslagbeleid, dan wel het verlenen van toeslagen; h. vermindering van de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten; i. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds; j. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds; k. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten; l. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst; m. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 14

16 Het Verantwoordingsorgaan was per 31 december 2014 als volgt samengesteld: Leden geboortejaar zitting namens de heer J.J. Gommans 1959 werkgeversvertegenwoordiger namens VBZ De heer F.L. van Bijsterveld 1970 werkgeversvertegenwoordiger namens VBZ de heer R.W.H. Brouwers 1947 namens pensioengerechtigden namens de Unie de heer H. Verkuijlen 1945 namens pensioengerechtigden namens FNV de heer A.M.J. Dominicus 1940 namens pensioengerechtigden namens FNV de heer S. Waiboer 1954 namens deelnemers namens FNV de heer P. Zoetemeijer 1953 namens deelnemers namens FNV de heer N.J.M. Serfaes 1956 namens deelnemers namens CNV Vakmensen Het Bestuur attendeert de benoemende organisaties dat bij vervullen van een vacature rekening moet worden gehouden met het diversiteitsbeleid. Het is in 2014 niet mogelijk gebleken voor de benoemende organisaties kandidaten te selecteren die behalve aan de eis van deskundigheid en competenties ook de diversiteitseisen voldeden Vergaderdata en studiedagen van het Verantwoordingsorgaan Het Verantwoordingsorgaan heeft vanaf de oprichting op 1 juli 2014 twee keer vergaderd. De vergaderingen vonden plaats op 30 september en 9 december Op 7 oktober 2014 heeft het Verantwoordingsorgaan een kennismakingsoverleg gehad met de Raad van Toezicht. Het Verantwoordingsorgaan heeft op 16 september 2014 een studiedag gehouden over de rol van het Verantwoordingsorgaan en op 13 november 2014 een studiedag over de premieberekening Externe partijen Deze paragraaf beschrijft de belangrijkste externe partijen, waar het Fonds in 2014 mee samenwerkte Certificerende actuaris De certificerend actuaris controleert de vaststelling van de pensioenvoorziening en de hoogte van die voorziening. Hij is verantwoordelijk voor de jaarlijkse toetsing en het afgeven van het actuariële oordeel over de financiële toestand van het Fonds. De certificerend actuaris is de heer R. Kruijff, verbonden aan Towers Watson. De verklaring van de certificerend actuaris is opgenomen onder de Overige gegevens Adviserend actuaris De adviserend actuaris berekent de pensioenvoorziening en berekent periodiek of de aanwezige middelen voldoende zijn tegenover de aangegane verplichtingen. De actuaris geeft advies over eventueel te verlenen toeslagen, premiestelling en andere beslissingen die de financiële positie van het Fonds beïnvloeden. De adviserend actuaris is mevrouw K. Kusters van Mercer Accountant De accountant controleert jaarlijks de onder verantwoordelijkheid van het bestuur opgestelde jaarrekening. Hij doet dit in overeenstemming met het Nederlands recht. De controle wordt zodanig uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Verder onderzoekt de accountant of Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 15

17 de normportefeuille en de toelichting waarbij de gemaakte keuzes zijn onderbouwd, voldoen aan de Vrijstellingsregeling Wet BPF en controleert hij de beleggingsresultaten en de daarvan afgeleide performancetoets. Tot slot stelt de accountant een accountantsverslag op. Als accountant treedt op de heer S.B. Spiessens van Ernst & Young Accountants LLP. De controleverklaring is opgenomen onder de Overige gegevens Coördinator Vermogensbeheer NN Investment Partners is de Coördinator Vermogensbeheer van het Fonds. De rol van de Coördinator Vermogensbeheer wordt nader beschreven in hoofdstuk Vermogensbeheerders Het Fonds maakt gebruik van twaalf externe vermogensbeheerders die ieder een deel van de totale portefeuille onder beheer hebben. De vermogensbeheerders zijn: Aberdeen; BNY Mellon; Bouwinvest; Columbia; GMO; NN IP Integrated Client Solutions; Invesco; PIMCO; Robeco; Standard Life; Stone Harbor; Vanguard Bewaarbedrijf Bank of New York Mellon is het bewaarbedrijf en de administrateur van de beleggingen Onafhankelijk Risicomanager Ortec Finance is de Onafhankelijk Risicomanager van het fonds. De rol van de risicomanager wordt nader beschreven in hoofdstuk Administrateur De administratie van het pensioenfonds en de betaling van de pensioenen van de pensioenregelingen heeft het bestuur uitbesteed aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer Compliance officer De compliance officer is afkomstig van het Nederlands Compliance Instituut. De compliance officer controleert de naleving van wet- en regelgeving en de gedragscode. In paragraaf staan de bevindingen van de compliance officer over Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 16

18 2 Ontwikkelingen 2.1 Goed pensioenfondsbestuur Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen In 2013 is de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen aangenomen door de wetgever. De wet is per 1 juli 2014 volledig in werking getreden. De wet schrijft een aantal nieuwe bestuursmodellen voor. Deze modellen zijn erop gericht om de evenwichtige belangenbehartiging in de besturing van een pensioenfonds te versterken en de rolverdeling tussen de verschillende organen in de structuur van het pensioenfonds te optimaliseren. Het Bestuur van het Fonds heeft de voor- en nadelen van de verschillende bestuursmodellen geëvalueerd. Dit heeft ertoe geleid dat het Bestuur in nauw overleg met sociale partners, Verantwoordingsorgaan en de Deelnemersraad besloten heeft om met ingang van 1 juli 2014 de besturing van het Fonds in te richten op basis van het paritaire model. Het bestuur vindt een bestuursmodel met een stevige positie voor sociale partners het meest passend. Pensioen is immers een belangrijke arbeidsvoorwaarde, waar sociale partners ook vorm en uitvoering aan willen geven. In dit model bestaat het bestuur uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden. Het Bestuur heeft gekozen voor tien zetels met een zetelverdeling van vier werkgeversvertegenwoordigers, vier werknemersvertegenwoordigers (één namens CNV Vakmensen, één namens De Unie en twee namens FNV) en twee vertegenwoordigers namens pensioengerechtigden. Het Bestuur heeft open verkiezingen gehouden voor de pensioengerechtigden voor de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het bestuur. Door middel van de stemverhouding zes: zes is de paritaire verhouding gewaarborgd. De werkgeversvertegenwoordigers hebben dus zes stemmen en dat is gelijk aan het aantal stemmen van de werknemersvertegenwoordigers samen met de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden (vier en twee). Het Bestuur heeft gekozen voor een Verantwoordingsorgaan met acht leden: drie werknemersvertegenwoordigers, drie vertegenwoordigers namens pensioengerechtigden en twee werkgeversvertegenwoordiger. Het Bestuur heeft tevens gekozen voor een Raad van Toezicht met drie leden. De procedures rondom benoeming, ontslag en schorsing van bestuursleden, leden van het Verantwoordingsorgaan en toezichtorgaan zijn vastgelegd in de statuten en de reglementen van het betreffende orgaan. Deze reglementen zijn gepubliceerd op de website van het fonds. Het Bestuur heeft vóór 1 april 2014 het totaalpakket van wijzigingen in de governance aan DNB voorgelegd. Dat wil zeggen, de voorgenomen wijzigingen in de statuten en alle meldingsformulieren behorende bij de voorgenomen benoemingen. DNB had hierover geen opmerkingen Code Pensioenfondsen Tijdens de ontwikkeling van de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen stelden de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid de Code Pensioenfondsen (de Code) op. Doel van de Code is de verhoudingen binnen het pensioenfonds transparanter te maken. Ook de communicatie met de belanghebbenden zoals werkgevers, deelnemers en gepensioneerden, moet door de Code transparanter worden. Tot slot moet de Code bijdragen aan het versterken van goed pensioenfondsbestuur. De Code trad op 1 januari 2014 in werking. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verankerde de Code per 1 juli 2014 wettelijk. De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen ziet toe op de naleving van de Code. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 17

19 De Code vervangt de Principes voor goed pensioenfondsbestuur uit De Code legt de nadruk op het beïnvloeden van het gedrag van bestuurders, intern toezichthouders en belanghebbenden in de verantwoordingsfunctie. Per orgaan zijn normen opgenomen over taak en werkwijze, samenstelling en zittingsduur, geschiktheid, benoeming, schorsing en ontslag. Daarnaast zijn overkoepelende thema s opgenomen. De thema s gaan zowel over het eigen functioneren van het fonds als van dienstverleners. Voorbeelden hiervan zijn integraal risicomanagement, communicatie en transparantie, verantwoord beleggen, kosten, uitvoering en uitbesteding, geschiktheid, diversiteit, integer handelen en beloningsbeleid. Pensioenfondsen leven de Code na op basis van het pas-toe-of-leg-uit -beginsel. Een pensioenfonds past de normen van de Code toe of zet in het jaarverslag gemotiveerd uiteen waarom een norm niet (volledig) is toegepast. Het Fonds streeft ernaar alle normen uit de Code na te leven. Op 31 december 2014 waren niet alle normen van de Code toegepast. In het eerste kwartaal van 2015 zijn nog enkele normen geformaliseerd. In bepaalde gevallen wijkt het Bestuur nu nog af van normen uit de Code. Hieronder treft u hiervan per norm een korte toelichting aan. Norm Taak en werkwijze bestuur, Verantwoordingsorgaan en Raad van Toezicht 36 Het bestuur bevordert dat de dienstverleners een klokkenluidersregeling hebben. Met een klokkenluidersregeling kunnen degenen die financieel afhankelijk zijn van de dienstverlener, zonder gevaar voor hun positie apporteren over onregelmatigheden binnen de onderneming. Dit kan gaan om onregelmatigheden van algemene, van operationele en van financiële aard. Beleid wijkt af op de volgende onderdelen: In 2015 is de klokkenliuiders- incidenten regeling vastgesteld en is de geldende klokkenluidersregeling bij alle uitbestedingspartijen opgevraagd 43 Het bestuur zorgt ervoor dat degenen die financieel afhankelijk zijn van het fonds, zonder gevaar voor hun positie kunnen rapporteren over onregelmatigheden binnen het pensioenfonds. Dit kan gaan om onregelmatigheden van algemene, van operationele en van financiële aard. In 2015 is de klokkenliuiders- incidenten regeling vastgesteld. 44 Het bestuur legt duidelijk vast bij wie en op welke wijze degenen die financieel afhankelijk zijn van het fonds, hierover kunnen rapporteren. Ook informeert het bestuur hen hierover. In 2015 is de klokkenliuiders- incidenten regeling vastgesteld en ter kennisgeving aan de Raad van Toezicht en Verantwoordingsorgaan gezonden. 54 De Raad van Toezicht stelt voor iedere toezichthouder een specifieke profielschets op In 2014 geldt een algemene profielschets voor de leden van Raad van Toezicht. In 2014 is een aanpassing hierop geformuleerd. Bij vervanging zal getoetst worden op specifieke kenmerken. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 18

20 55 Het eigen functioneren is voor de raad van toezicht een continu aandachtspunt. De raad evalueert daartoe in elk geval jaarlijks zijn functioneren. Hierbij betrekt de raad één keer in de drie jaar een derde partij. Bij de evaluatie komt aan de orde of de raad voldoende geschikt en divers is en wordt bovendien gekeken naar gedrag en cultuur. De Raad van Toezicht heeft begin 2015 een zelfevaluatie gehouden. 60 De zittingsduur van een bestuurslid is maximaal 4 jaar. Herbenoeming is maximaal 2 keer 67 In het bestuur en het verantwoordingsorgaan zitten tenminste één man en één vrouw 68 In het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan zitten ten minste één lid boven en één lid onder 40 jaar 76 Het lidmaatschap van een orgaan van het pensioenfonds is niet verenigbaar met het lidmaatschap van een ander orgaan binnen hetzelfde pensioenfonds, of van de visitatiecommissie. In de statuten staat dat de leden van het Bestuur zitting hebben voor een tijdvak van vier jaar. Na afloop van deze periode zijn zij terstond opnieuw benoembaar. Er staat momenteel geen maximaal aantal herbenoemingen in de statuten. Het huidige Bestuur is op 1 januari 2011 aangetreden. Op 1 januari 2015 zijn bestuursleden herbenoemd. Het bestuur zal in de toekomst met deze eis van maximaal aantal herbenoemingen rekening houden. In het huidige Verantwoordingsorgaan zitten geen vrouwen. Bij nieuwe benoemingen wordt door de benoemende organisaties hiermee rekening gehouden. In het Bestuur en in het Verantwoordingsorgaan zitten geen leden die jonger zijn dan 40 jaar. Bij nieuwe benoemingen wordt hiermee rekening gehouden. Dit wordt meegenomen in de eerstvolgende statutenwijziging Gedragscode niet overtreden Het Bestuur heeft een gedragscode vastgesteld. In die code staat een aantal algemene bepalingen met betrekking tot gedragsregels voor bestuursleden en andere betrokkenen van het Fonds. De code bevat ook meer specifieke regels inzake privé-transacties. De door het Bestuur benoemde compliance officer ziet toe op de naleving van deze code en heeft toegang tot alle geledingen binnen het Fonds. Hiertoe is een complianceprogramma opgesteld. Dit is het geheel aan beleid, interne regelgeving, voorlichtingsactiviteiten en het controleprogramma, dat moet leiden tot het realiseren van de compliancedoelstelling. In 2014 is de gedragscode aangepast aan de nieuwe bestuurlijke samenstelling en de oprichting van het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht. De compliance officer heeft in 2014 geen overtredingen van de gedragscode geconstateerd Klokkenluidersregeling Het Bestuur vindt het belangrijk dat degenen die financieel afhankelijk zijn van het Fonds, zonder gevaar voor hun positie kunnen rapporteren over onregelmatigheden binnen het pensioenfonds. Dit kan gaan om onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard. Het Bestuur heeft hiervoor een klokkenluidersregeling opgesteld. Bij de klokkenluidersregeling gaat het om het melden van onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 19

JAARRAPPORT 2014. Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www.

JAARRAPPORT 2014. Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www. JAARRAPPORT 2014 Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www.cooppensioenfonds 1 VOORWOORD Het jaar 2014 is een druk en hectisch jaar geweest.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel Jaarverslag 2012 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel administrateur

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2014 Inhoud Meerjarenoverzicht 5 Voorwoord 7 1 Het pensioenfonds 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Over het pensioenfonds 8 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 8 1.2.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon: 030 245 39 99

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Rockwool

Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Industrieweg 15, 6045 JG Roermond Postbus 1160, 6040 KD Roermond Telefoon: 0475-35 35 35 Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij

Jaarverslag 2011. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Jaarverslag 2011 Samenvatting Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij Adres: Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel 13 JAARVERSLAG 20 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag is een uitgave van administrateur Syntrus Achmea Postbus 40003, 7300 AX Apeldoorn Telefoon: 088 0084032

Nadere informatie

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen 2011 Pensioen? Daar doe ik niet aan. Ik werk gewoon door zo lang ik kan. Achter de geraniums

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 14 Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012 Jaarrapport 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D Verslag van het verantwoordingsorgaan 14 E Bestuursverslag 17 Bestuursverslag 18 Pensioenparagraaf

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP INHOUD VOORWOORD 5 Bestuur en organisatie 7 bestuursverslag Ontwikkelingen in 2012 13 Fondsspecifieke ontwikkelingen in 2012 16 De financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 3 Bestuursverslag 4 1. Woord van de voorzitter 5 2. Besturing en naleving

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds MSD

Stichting Pensioenfonds MSD Stichting Pensioenfonds MSD Stichting Pensioenfonds MSD Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem Postbus 581, 2003 PC Haarlem Telefoon: 023-515 31 53 Telefax: 023-514 80 00 Internetsite: www.pf-msd.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds De Fracties

Stichting Pensioenfonds De Fracties Stichting Pensioenfonds De Fracties Stichting Pensioenfonds De Fracties Hogeweg 1, 1521 AZ Wormerveer Postbus 4, 1520 AA Wormerveer Telefoon: 075-629 29 11 Telefax: 075-628 94 55 Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de. Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS)

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de. Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Jaarverslag 2009 Dit jaarverslag is een uitgave van Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011 Jaarrapport 2011 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsricoh@achmea.nl Internet: www.pensioenfondsricohnederland.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 4 B Karakteristieken van het pensioenfonds

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009

STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009 STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009 INHOUD A. Voorwoord 2 B. Kerncijfers 4 C. Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D. Verslag van het verantwoordingsorgaan 16 E. Bestuursverslag 21 F.

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA 1 juli 2015 Versie 1.0. 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door het bestuur Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AZL

Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Internetsite: www.p-azl.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Telefax: 045-5741 117 Ingeschreven

Nadere informatie

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014 DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Bestuur en organisatie 6 C Verslag van de visitatiecommissie 11 D Verslag van het verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds NIBC

Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Carnegieplein 4, 2517 KJ Den Haag Telefoon: 070-3425 970 Telefax: 070-3562 886 Website: www.pensioenfonds-nibc.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen Jaarverslag 2009

stichting pensioenfonds wonen Jaarverslag 2009 stichting pensioenfonds wonen Jaarverslag 2009 Inhoud Samenvatting 01 Voorwoord 04 1 Het fonds 05 1.1 Inleiding 06 1.2 Over het fonds 06 1.3 De visitatiecommissie 07 1.4 Het verantwoordingsorgaan 07 1.5

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij Jaarverslag 2014

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers 7 C Karakteristieken van het fonds 9 D Bestuursverslag 15 E Verantwoordingsorgaan 34 F Raad van Toezicht 38 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds TDV 44e Boekjaar Stichting Pensioenfonds TDV Zutphenseweg 51 Postbus 318 7400 AH Deventer Telefoon: 0570-682116 Fax: 0570-682019 Website: www.sptdv.nl Handelsregister

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 3 KERNCIJFERS 5 JAARVERSLAG Karakteristieken van het pensioenfonds Verslag

Nadere informatie