Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Bezoekadres: Rijnzathe 10, 3454 PV, De Meern Postadres: Postbus 3183, 3502 GD, Utrecht telefoon: datum 19 mei 2015

3 Voorwoord Dit is het vierde jaarverslag van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie (hierna: het Fonds). Het verslag waarin het Bestuur terugblikt op besluiten en ontwikkelingen die uw pensioen raken. De wereldeconomie leek in 2014 geleidelijk aan te trekken. De aandelenmarkten presteerden met een waardestijging van bijna 20% in euro s goed. De centrale banken speelden wereldwijd een hoofdrol. Tegen de meeste verwachtingen in daalden de obligatierentes naar nieuwe dieptepunten. Dankzij de stijgende aandelenprijzen en dalende rente is in 2014 een uitstekend rendement behaald van 24,2%. De keerzijde van de dalende rente is dat de verplichtingen ook in waarde toenamen met 22,5%. Per saldo steeg de dekkingsgraad van 110,9% naar 112,6%. Het Bestuur is verheugd dat de financiële situatie eind 2014 goed genoeg was om per 1 januari 2015 de pensioenen te kunnen verhogen. Pensioengerechtigden en gewezen deelnemers kregen er 0,5% bij en de actieve deelnemers 1%. Daarbovenop is ook de bestemmingsreserve voor oud snoep deelnemers geheel toegekend. Betrokken deelnemers kregen een extra indexatie van 4,08%. Dankzij de stijging van de dekkingsgraad was het langetermijnherstelplan vanaf het vierde kwartaal niet meer van toepassing. Het Fonds heeft daardoor weer ruimte gekregen om meer beleggingsrisico te nemen. Om op langere termijn de koopkracht van deelnemers en pensioengerechtigden op peil te kunnen houden is rendement nodig. Uit een onderzoek naar de risicobereidheid is gebleken dat de deelnemers en pensioengerechtigden van het Fonds risico willen nemen voor een grotere kans op indexatie. Het is de taak van het Bestuur om de juiste balans te vinden tussen rendement en risico. Bij het verder optimaliseren hiervan zijn de hedgefondsbeleggingen in 2014 verkocht en is belegd in vastgoed en bedrijfsobligaties. In 2015 zal het Fonds stapsgewijs meer in aandelen gaan beleggen zonder dat de risico's op een te lage dekkingsgraad te groot worden. Het Bestuur vindt het belangrijk zijn functioneren verder te verbeteren en dit inzichtelijker te maken. Het moet glashelder zijn dat het Bestuur het aan het Fonds toevertrouwde geld goed beheert en de belangen van alle betrokkenen evenwichtig afweegt. Het Bestuur onderschrijft daarom de Code Pensioenfondsen, die sinds 1 januari 2014 van kracht is. Deze Code heeft tot doel het bewustzijn van goed pensioenfondsbestuur te stimuleren bij bestuurders, leden van de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan. De pensioenfondsen leven deze Code na volgens het pas-toe-of-leguit -beginsel. Het Bestuur past vrijwel alle normen uit de Code toe. In dit jaarverslag motiveert het bestuur de uitzonderingen hierop. Op 1 juli 2014 is de nieuwe Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen ingevoerd. Met deze wet wijzigden de regels voor de bestuurlijke inrichting van pensioenfondsen. Het Bestuur vindt een bestuursmodel met een stevige positie voor sociale partners het meest passend. Pensioen is immers een belangrijke arbeidsvoorwaarde, waar sociale partners ook vorm en uitvoering aan willen geven. Daarom is gekozen het zogenaamde paritaire model te handhaven. Hierbij bestaat het Bestuur uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden. Sinds 1 januari 2015 is het nieuwe Financieel Toetsingskader voor pensioenfondsen (nftk) van kracht geworden. Het bevat de wettelijk voorgeschreven rekenregels die pensioenfondsen moeten hanteren voor de berekening van hun financiële positie. Het nftk beoogt risico s helderder te maken, financiële schokken meer gespreid op te vangen en duidelijke verdeelregels te introduceren voor indexatie. Voor de kortere termijn heeft dit tot gevolg dat er minder snel indexatie kan worden gegeven. Een ander onderdeel van het nftk is dat wordt gestreefd naar een compleet contract: het vooraf exact vastleggen hoe in iedere (toekomstige) situatie gehandeld zal worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat het toeslagbeleid vooraf vastgelegd moet worden en ook moet worden beschreven hoe het pensioenfonds met financiële schokken omgaat. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 2

4 Op het moment van vaststellen van het verslag is het Fonds samen met sociale partners druk bezig met het vormgeven van dit contract. Met sociale partners wordt ook gekeken of draagvlakvergroting goed is voor de deelnemers en pensioengerechtigden van het Fonds. Een samenwerkingsverband met één of meer andere pensioenfondsen kan het Fonds groter en sterker maken. Zo worden kosten over een grotere groep deelnemers verdeeld. Ook kan een groter Fonds beter inspelen op de steeds strengere eisen die gelden voor pensioenfondsen. Op deze manier kan het Fonds zich beter voorbereiden op de toekomst: een goed pensioen voor later. U leest hierover en over de uitvoering van vele andere belangrijke activiteiten in dit jaarverslag. Een belangrijke plaats in het jaarverslag is ingeruimd voor de bevindingen van de Raad van Toezicht en het oordeel van het verantwoordingsorgaan over onder andere het beleid van het Bestuur. Tot slot bedanken wij iedereen die in het verslagjaar heeft bijgedragen aan het goed functioneren van het Fonds. Het Bestuur stelde de jaarrekening en het bestuursverslag vast op 19 mei Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie, Utrecht, mevrouw L.F.A.M. Jansen de heer L.J.L. Dekker werknemersvoorzitter werkgeversvoorzitter Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 3

5 Inhoud 1 Het Fonds Inleiding Over het fonds Naam en vestigingsplaats Missie Het Bestuur Samenstelling Paritaire invulling bestuur Algemeen bestuur Dagelijks bestuur Samenstelling Bestuur Nevenfuncties bestuursleden Vergaderdata, studiedagen Bestuurlijke commissies Intern Toezicht Het Verantwoordingsorgaan Samenstelling Vergaderdata en studiedagen van het Verantwoordingsorgaan Externe partijen Certificerende actuaris Adviserend actuaris Accountant Coördinator Vermogensbeheer Vermogensbeheerders Bewaarbedrijf Onafhankelijk Risicomanager Administrateur Compliance officer 16 2 Ontwikkelingen Goed pensioenfondsbestuur Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen Code Pensioenfondsen Gedragscode niet overtreden Klokkenluidersregeling Integriteitsbeleid Deskundigheid bestuur vergroot Ontwikkelingen financiële positie Herstelplan Nieuwe Financieel Toetsingskader Nieuwe Prognosetafel Samenwerking Wet- en regelgeving AOW-leeftijd in stappen omhoog 22 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 4

6 2.4.2 Fiscale ruimte (verder) beperkt Premievaststelling Nieuwe Wet Pensioencommunicatie vanaf 1 juli BTW-koepelvrijstelling vervalt Partnerpensioen overleden ex weer terug bij deelnemer Toezichthouder AFM en DNB 24 3 Kerncijfers Aantallen deelnemers De verhouding tussen actieve en inactieven Leeftijdsopbouw Aantallen pensioengerechtigden Verdeling aantal uitkeringen Leeftijdsopbouw Kerncijfers financiële gegevens 29 4 Financieel beleid Inleiding Premie Toeslag ALM studie Kosten uitvoering pensioenbeheer (bedragen x 1.000) Pensioenvermogen en voorzieningen (bedragen x 1.000) Actuariële analyse (bedragen x 1.000) Beleggingen Risicoparagraaf 42 5 Uitvoering van de pensioenregeling Inleiding De pensioenregeling Overgangsregeling voor Pensioenfonds Koek en Pensioenfonds Snoep Vrijstellingen en vrijwillige aansluitingen Wijzigingen statuten en reglementen Wijziging als gevolg van Wet versterking bestuur Wijziging pensioenrichtleeftijd Verduidelijking geen partnerpensioen bij relatie na pensionering Geen eis verzoek tot premievrije deelneming binnen 1 jaar indienen Melden partnerrelatie van een ongehuwde, niet geregistreerde deelnemer Arbeidsongeschiktheid Overige bestuursbesluiten Vergoedingsregeling 50 6 Verantwoordingsorgaan Verslag van het verantwoordingsorgaan Algemeen 51 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 5

7 6.1.2 Bevindingen Uitgebrachte Adviezen Oordeel Aanbevelingen Reactie van het Bestuur 54 7 Raad van Toezicht Verslag van de Raad van Toezicht Reactie van het Bestuur 57 8 Jaarrekening 58 9 Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum Resultaatverdeling Actuariële verklaring Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 106 Bijlage kenmerken regelingen Bijlage Begrippenlijst Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 6

8 1 Het Fonds 1.1 Inleiding Het Fonds heeft verschillende organen, zoals het Bestuur, het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht. Daarnaast is een aantal externe partijen intensief bij het Fonds betrokken. Als gevolg van de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen heeft het bestuur in nauw overleg met sociale partners, Verantwoordingsorgaan en de deelnemersraad besloten om met ingang van 1 juli 2014 de besturing van het fonds in te richten op basis van het paritaire model. Per 1 juli 2014 is het bestuur hierop heringericht; is de deelnemersraad opgehouden te bestaan en zijn het nieuwe Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht opgericht. In dit hoofdstuk stelt het Fonds de bestuursorganen en externe partijen voor. Hierna volgt de missie en een aantal algemene gegevens van het Fonds. 1.2 Over het fonds Naam en vestigingsplaats Het Fonds is in 2011 ontstaan uit een fusie tussen de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Suikerverwerkende Industrie (pensioenfonds Koek) en de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Suikerwerk- en Chocoladeverwerkende Industrie (pensioenfonds Snoep). Het Fonds is statutair gevestigd in Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer De laatste statutenwijziging vond plaats op 1 juli Het Fonds is aangesloten bij de Pensioenfederatie Missie Pensioenfonds Zoetwaren draagt er zorg voor dat de pensioenen van alle deelnemers (werknemers, pensioengerechtigden en slapers) volgens afspraak worden opgebouwd en dat de ingelegde pensioenpremies kostenefficiënt en transparant worden beheerd. Pensioenfonds Zoetwaren belegt het pensioenvermogen van het fonds tegen verantwoorde risico s en op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 7

9 1.3 Het Bestuur Samenstelling Er is een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. De bestuursleden richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, pensioengerechtigden en gewezen deelnemers en werkgevers. Actieve deelnemers Bestuur Werkgevers Ouddeelnemers Pensioengerechtigden Paritaire invulling bestuur Het bestuur van het Fonds bestaat uit tien leden, waarvan tot 1 juli 2014 vijf van werkgeverszijde en vijf van werknemerszijde. Als gevolg van de invoering Wet Versterking Bestuur is de samenstelling van het bestuur per 1 juli 2014 gewijzigd naar de nieuwe paritaire bestuurssamenstelling - eveneens met tien bestuurszetels, waarvan vier van werkgeverszijde, vier van werknemerszijde en twee namens pensioengerechtigden. De bestuursleden van werkgeverszijde worden voorgedragen door de werkgeversvereniging in de sector. Dat is de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ) gevestigd te s-gravenhage. De bestuursleden van werknemerszijde worden in onderling overleg voorgedragen door de volgende vakbonden: o FNV; (twee zetels) o CNV Vakmensen; (een zetel) o De Unie. (een zetel) De bestuursleden namens pensioengerechtigden worden middels verkiezingen voorgedragen door de pensioengerechtigden. De leden van het bestuur worden door het Bestuur benoemd voor vier jaar. Na afloop van deze periode zijn zij meteen opnieuw benoembaar. Elk jaar kiest het Bestuur een voorzitter uit de werkgeversleden en een voorzitter uit de werknemersleden en pensioengerechtigden gezamenlijk. Jaarlijks wisselt het Bestuur van voorzitter: in de even jaren is de werkgeversvoorzitter fungerend voorzitter en in de oneven jaren is de werknemersvoorzitter fungerend voorzitter. Beide voorzitters zijn tevens elkaars plaatsvervanger Algemeen bestuur Het Fonds maakt beperkt gebruik van de mogelijkheid om voor bepaalde aandachtsgebieden het dagelijkse beleid over te laten aan een afvaardiging uit het Bestuur. Het Fonds kent in dit kader een dagelijks bestuur, een commissie financiën, een uitbestedingscommissie, een adviescommissie en een communicatiecommissie. Deze afvaardigingen rapporteren altijd naar het voltallige Bestuur. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 8

10 1.3.4 Dagelijks bestuur Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de werkgeversvoorzitter en de werknemersvoorzitter van het Fonds. Zij kunnen gezamenlijk het Fonds in rechte vertegenwoordigen. Zij houden zich in de praktijk bezig met het dagelijkse beleid; spoedeisende zaken worden aan hen voorgelegd. Daarmee wordt voldaan aan het voorschrift in de Pensioenwet dat het dagelijkse beleid van een pensioenfonds door tenminste twee personen moet worden bepaald. Het Bestuur mag bepaalde omschreven bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren aan met name genoemde personen of rechtspersonen. Het Bestuur heeft daarom een deel van zijn bevoegdheden gedelegeerd aan het DagelijksBestuur. Het Dagelijks Bestuur beslist met in achtneming van de statuten namens het bestuur in onder andere de volgende gevallen: - individuele kwesties tussen een werkgever of een werknemer enerzijds en het fonds anderzijds, voor zover niet behorende tot het werkterrein van de adviescommissie; - het aangaan van overeenkomsten met vrijwillig aan te sluiten werkgevers; - het beoordelen van uitgaande en inkomende waardeoverdrachten; - het goedkeuren van dwangbevelen, indien een werkgever in gebreke is gebleven de premie tijdig af te dragen; - het vaststellen en afstemmen van de agendapunten voor de bestuursvergaderingen Samenstelling Bestuur Op 31 december 2014 was het Bestuur als volgt samengesteld: Leden werkgevers Geboortejaar zitting namens zitting sinds de heer L.J.L. Dekker (voorzitter) 1973 VBZ de heer J. Groen 1959 VBZ de heer E. Schuurhuis 1957 VBZ vacature VBZ De heer F. Bambang Oetomo is per 30 april 2014 niet langer lid van het Bestuur. Vanaf 1 mei 2014 is mevrouw R. Steenbergen aspirant-lid van het Bestuur namens VBZ Mevrouw J.A.W. de Graaff is per 1 juli 2014 teruggetreden als lid namens werkgevers en per dezelfde datum benoemd als gekozen lid van het Bestuur namens pensioengerechtigden. Leden werknemers Geboortejaar zitting namens zitting sinds mevrouw L.F.A.M. Jansen (secretaris) 1968 FNV de heer J.A. Spruijt 1956 De Unie de heer J. Hendriks 1957 FNV de heer R.A.J. Lahoye 1954 CNV Vakmensen Mevrouw M. Kremers- de Col ( FNV ) is per medio mei 2014 niet langer lid van het bestuur. Leden pensioengerechtigden geboortejaar zitting sinds mevrouw J.A.W. de Graaff de heer H.E. Hermans Mevrouw J.A.W. de Graaff heeft per 12 januari 2015 haar lidmaatschap beëindigd door bedanken. Diversiteitsbeleid Het Bestuur streeft in de samenstelling van de organen diversiteit na, naast de eerste vereisten van deskundigheid en competenties.dat houdt in dat: -in het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan tenminste een man en een vrouw zitting hebben; -in het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan tenminste een lid boven en een lid onder de veertig jaar zitting heeft; -het Bestuur en de Raad van Toezicht (bij het opstellen van de profielschets) rekening houden dat de deelnemers en pensioengerechtigden zich vertegenwoordigd weten in de organen van het fonds en zich herkennen in de organen. -het Bestuur de voordragende en benoemende organisaties dringend adviseert hun kandidaat te selecteren uit het Pensioenlab. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 9

11 Het Bestuur attendeert de voordragende en benoemende organisaties dat bij vervullen van een vacature hier rekening mee moet worden gehouden. Het is in 2014 niet mogelijk gebleken voor de voordragende en benoemende organisaties kandidaten te selecteren die behalve aan de eis van deskundigheid en competenties ook de diversiteitseisen voldeden. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 10

12 1.3.6 Nevenfuncties bestuursleden naam bestuurslid Nevenwerkzaamheden in 2014 L.F.A.M. Jansen Secretaris Bpf Zoetwaren Bestuurder Pensioenen bij FNV Bestuurslid Bpf Vervoer Plaatsvervangend bestuurslid bij Bpf Sigarenindustrie Voorzitter Vereniging van Eigenaren 'De Ronde 48' te Utrecht Lid Raad van Advies Syntrus Achmea In 2014 beëindigd: Lid beleggingscommissie Bpf Vervoer L.J.L. Dekker Voorzitter Bpf Zoetwaren Finance Manager bij Koninklijke Verkade N.V. Lid van het Shareholders Committee van het Bouwinvest Residential Fund R.A.J. Lahoye Bestuurslid Bpf Zoetwaren Bestuurder Pensioenen bij CNV Vakmensen Bestuurslid Bpf Dranken Voorzitter Raad van Toezicht van het Hout- en Meubileringscollege. Werknemersvoorzitter Bpf Kappers Plaatsvervangend bestuurslid Bpf Bakkers Lid geschillencommissie PEFC J. Hendriks Bestuurslid Bpf Zoetwaren Vakbondsbestuurder bij FNV Cao-onderhandelaar Zoetwaren Cao-onderhandelaar Tate & Lyle Cao-onderhandelaar Cargill BV Cao-onderhandelaar Cargill Cocoa In 2014 beëindigd: Cao -onderhandelaar Diversey Cao-onderhandelaar AFP Cao-onderhandelaar Elementis Cao-onderhandelaar Avantor Cao-onderhandelaar Loparex Cao-onderhandelaar Owens Corning Veil J.A. Spruijt Bestuurslid Bpf Zoetwaren Pensioendeskundige bij De Unie Bestuurslid Bpf MITT Bestuurslid Vut Architecten Bestuurder Bpf Metaal en Techniek Lid beleggingscommissie Bpf MITT Commissie pensioenen Bpf Metaal en Techniek Lid Klantenraad AZL Lid RVA Syntrus Achmea Toehoorder SOHOR Beëindigd per 1 juli 2014: Toehoorder Bpf Horeca en Catering Bestuurslid Bpf Hibin Bestuurslid Bpf Architecten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 11

13 J. Groen Bestuurslid Bpf Zoetwaren Financial Manager bij Hellema Hallum B.V. Lid gemeenteraad Smallingerland/ Fractievoorzitter CDA Bestuurslid BOK (Belangenorganisatie Kunstenaars) Lid Werkveldadviescollege NHL Hogeschool Leeuwarden Lid Raad van Toezicht Sportbedrijf Smallingerland H.E. Hermans Bestuurslid Bpf Zoetwaren Eigenaar Interim management bureau O.S.M. bv Operations Manager bij Bakkersland bv Commissaris bij DYGYP bv E. Schuurhuis Bestuurslid Bpf Zoetwaren Operations controller Bolletje B.V. Penningmeester activiteiten comité Molle van Bats te Veessen R. Steenbergen Aspirant bestuurslid Bpf Zoetwaren Investment Control Manager Mars inc J.A.W. de Graaff Bestuurslid Bpf Zoetwaren Eigenaar HandsonPension Onafhankelijk voorzitter vutfonds Verf- en Drukinkt Lid Raad van Toezicht Beroepsvereniging Tandartsen en Tandarts-specialisten Lid Raad van Toezicht 4 Nederlandse vastgoedfondsen SAREF Vergaderdata, studiedagen Het Bestuur heeft in 2014 twaalf keer vergaderd. De vergaderingen betreffende algemene zaken vonden plaats op 23 januari,17 maart, 25 april, 27 mei, 23 juni (ochtend) en 23 september De vergaderingen betreffende vermogensbeheer vonden plaats op 4 februari, 12 mei, 3 september en 15 december Op 28 oktober en 18 november 2014 heeft het bestuur vergaderd over algemene zaken en vermogensbeheer. Het Bestuur heeft vier studiedagen gehad te weten op 14 april 2014 betreffende het beleggingsbeleid en risicomanagement, 23 juni 2014 (middag) betreffende beleggingsinstrumenten, 28 augustus 2014 betreffende het nftk en op 13 oktober 2014 betreffende het nftk en het beleggingsbeleid Bestuurlijke commissies Deze paragraaf beschrijft de vier commissies in het Bestuur. Het bestuur benoemt deze commissies. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 12

14 Commissie van financiën Deze commissie bestaat uit twee bestuursleden. Het Bestuur van het Fonds machtigt voor zover nodig de commissie van financiën tot het uitvoeren van de volgende taken: - coördineren van het jaarwerk; - tekenen en beoordelen nota s; - beoordelen incasso-overzichten; - beoordelen kasstroomoverzichten;. - beoordelen financiële kwartaalrapportages; - begeleiden van het jaarwerkproces. Op 31 december 2014 was de commissie van financiën als volgt samengesteld: de heer J. Groen de heer L.J.L. Dekker Uitbestedingscommissie Deze commissie bestaat uit vijf bestuursleden. Deze commissie gaat na of afspraken en overeenkomsten met externe partijen goed worden nagekomen. Het Bestuur van het Fonds machtigt voor zover nodig de uitbestedingscommissie tot het uitvoeren van de volgende taken: - beoordelen rapportages over serviceafspraken; - voorbereiden en beoordelen overeenkomsten met derden; - evalueren van externe dienstverleners; - beheren administratieve organisatie en interne controles (AO/IC). Op 31 december 2014 was de uitbestedingscommissie als volgt samengesteld: de heer J.A. Spruijt de heer L.J.L. Dekker mevrouw J.A.W. de Graaff mevrouw L.F.A.M. Jansen mevrouw R. Steenbergen (aspirant bestuurslid) Adviescommissie De adviescommissie bestaat uit één werkgeversbestuurslid en één werknemersbestuurslid. De adviescommissie geeft het Bestuur advies over geschillen met betrekking tot de uitvoering van het verplichtstellingsbesluit, de statuten en de pensioenreglementen. Het Bestuur besluit over de geschillen na ontvangst van het advies van de adviescommissie. De adviescommissie heeft geen vaste bezetting. Communicatiecommissie Deze commissie bestaat uit vijf bestuursleden. De communicatiecommissie heeft als taak het communicatiebeleid voor te bereiden en sturing te geven aan de uitvoering van het communicatieplan. Op 31 december 2014 was de communicatiecommissie als volgt samengesteld: mevrouw J.A.W. de Graaff de heer J. Hendriks de heer R.A.J. Lahoye de heer E. Schuurhuis de heer H.E. Hermans Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 13

15 1.4 Intern Toezicht Vóór 1 juli 2014 werd het intern toezicht verzorgd door een visitatiecommissie. Deze visitatiecommissie bestond uit drie onafhankelijke en deskundige personen. Het interne toezicht wordt per 1 juli 2014 uitgevoerd door de Raad van Toezicht. Dit intern toezichtorgaan heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De Raad van Toezicht onderhoudt een actieve dialoog met het Bestuur en is onder meer belast met het toezien op een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De Raad van Toezicht betrekt in zijn toezicht de naleving door het fonds van normen in de Code Pensioenfondsen. De Raad van Toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van haar taken aan het Verantwoordingsorgaan. De Raad van Toezicht doet verslag van zijn bevindingen in dit jaarverslag. Op 31 december 2014 was de Raad van Toezicht als volgt samengesteld: mevrouw S.G. van der Lecq (voorzitter) de heer G.E. van de Kuilen de heer B. van de Belt 1.5 Het Verantwoordingsorgaan Samenstelling Het nieuwe Verantwoordingsorgaan per 1 juli 2014 bestaat uit acht leden. Drie vertegenwoordigers namens deelnemers, drie vertegenwoordigers namens pensioengerechtigden en twee werkgeversvertegenwoordigers. Het Verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het Bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de Raad van Toezicht, over het door het bestuur gevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Het Bestuur stelt het Verantwoordingsorgaan in ieder geval in de gelegenheid te adviseren over elk voorgenomen besluit van het bestuur tot: a. het beleid inzake beloningen; b. de vorm en inrichting van het intern toezicht; c. de profielschets voor leden van de Raad van Toezicht; d. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure; e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid; f. het wijzigen van het reglement van het Verantwoordingsorgaan; g. het vaststellen en wijzigen van het toeslagbeleid, dan wel het verlenen van toeslagen; h. vermindering van de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten; i. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds; j. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds; k. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten; l. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst; m. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 14

16 Het Verantwoordingsorgaan was per 31 december 2014 als volgt samengesteld: Leden geboortejaar zitting namens de heer J.J. Gommans 1959 werkgeversvertegenwoordiger namens VBZ De heer F.L. van Bijsterveld 1970 werkgeversvertegenwoordiger namens VBZ de heer R.W.H. Brouwers 1947 namens pensioengerechtigden namens de Unie de heer H. Verkuijlen 1945 namens pensioengerechtigden namens FNV de heer A.M.J. Dominicus 1940 namens pensioengerechtigden namens FNV de heer S. Waiboer 1954 namens deelnemers namens FNV de heer P. Zoetemeijer 1953 namens deelnemers namens FNV de heer N.J.M. Serfaes 1956 namens deelnemers namens CNV Vakmensen Het Bestuur attendeert de benoemende organisaties dat bij vervullen van een vacature rekening moet worden gehouden met het diversiteitsbeleid. Het is in 2014 niet mogelijk gebleken voor de benoemende organisaties kandidaten te selecteren die behalve aan de eis van deskundigheid en competenties ook de diversiteitseisen voldeden Vergaderdata en studiedagen van het Verantwoordingsorgaan Het Verantwoordingsorgaan heeft vanaf de oprichting op 1 juli 2014 twee keer vergaderd. De vergaderingen vonden plaats op 30 september en 9 december Op 7 oktober 2014 heeft het Verantwoordingsorgaan een kennismakingsoverleg gehad met de Raad van Toezicht. Het Verantwoordingsorgaan heeft op 16 september 2014 een studiedag gehouden over de rol van het Verantwoordingsorgaan en op 13 november 2014 een studiedag over de premieberekening Externe partijen Deze paragraaf beschrijft de belangrijkste externe partijen, waar het Fonds in 2014 mee samenwerkte Certificerende actuaris De certificerend actuaris controleert de vaststelling van de pensioenvoorziening en de hoogte van die voorziening. Hij is verantwoordelijk voor de jaarlijkse toetsing en het afgeven van het actuariële oordeel over de financiële toestand van het Fonds. De certificerend actuaris is de heer R. Kruijff, verbonden aan Towers Watson. De verklaring van de certificerend actuaris is opgenomen onder de Overige gegevens Adviserend actuaris De adviserend actuaris berekent de pensioenvoorziening en berekent periodiek of de aanwezige middelen voldoende zijn tegenover de aangegane verplichtingen. De actuaris geeft advies over eventueel te verlenen toeslagen, premiestelling en andere beslissingen die de financiële positie van het Fonds beïnvloeden. De adviserend actuaris is mevrouw K. Kusters van Mercer Accountant De accountant controleert jaarlijks de onder verantwoordelijkheid van het bestuur opgestelde jaarrekening. Hij doet dit in overeenstemming met het Nederlands recht. De controle wordt zodanig uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Verder onderzoekt de accountant of Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 15

17 de normportefeuille en de toelichting waarbij de gemaakte keuzes zijn onderbouwd, voldoen aan de Vrijstellingsregeling Wet BPF en controleert hij de beleggingsresultaten en de daarvan afgeleide performancetoets. Tot slot stelt de accountant een accountantsverslag op. Als accountant treedt op de heer S.B. Spiessens van Ernst & Young Accountants LLP. De controleverklaring is opgenomen onder de Overige gegevens Coördinator Vermogensbeheer NN Investment Partners is de Coördinator Vermogensbeheer van het Fonds. De rol van de Coördinator Vermogensbeheer wordt nader beschreven in hoofdstuk Vermogensbeheerders Het Fonds maakt gebruik van twaalf externe vermogensbeheerders die ieder een deel van de totale portefeuille onder beheer hebben. De vermogensbeheerders zijn: Aberdeen; BNY Mellon; Bouwinvest; Columbia; GMO; NN IP Integrated Client Solutions; Invesco; PIMCO; Robeco; Standard Life; Stone Harbor; Vanguard Bewaarbedrijf Bank of New York Mellon is het bewaarbedrijf en de administrateur van de beleggingen Onafhankelijk Risicomanager Ortec Finance is de Onafhankelijk Risicomanager van het fonds. De rol van de risicomanager wordt nader beschreven in hoofdstuk Administrateur De administratie van het pensioenfonds en de betaling van de pensioenen van de pensioenregelingen heeft het bestuur uitbesteed aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer Compliance officer De compliance officer is afkomstig van het Nederlands Compliance Instituut. De compliance officer controleert de naleving van wet- en regelgeving en de gedragscode. In paragraaf staan de bevindingen van de compliance officer over Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 16

18 2 Ontwikkelingen 2.1 Goed pensioenfondsbestuur Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen In 2013 is de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen aangenomen door de wetgever. De wet is per 1 juli 2014 volledig in werking getreden. De wet schrijft een aantal nieuwe bestuursmodellen voor. Deze modellen zijn erop gericht om de evenwichtige belangenbehartiging in de besturing van een pensioenfonds te versterken en de rolverdeling tussen de verschillende organen in de structuur van het pensioenfonds te optimaliseren. Het Bestuur van het Fonds heeft de voor- en nadelen van de verschillende bestuursmodellen geëvalueerd. Dit heeft ertoe geleid dat het Bestuur in nauw overleg met sociale partners, Verantwoordingsorgaan en de Deelnemersraad besloten heeft om met ingang van 1 juli 2014 de besturing van het Fonds in te richten op basis van het paritaire model. Het bestuur vindt een bestuursmodel met een stevige positie voor sociale partners het meest passend. Pensioen is immers een belangrijke arbeidsvoorwaarde, waar sociale partners ook vorm en uitvoering aan willen geven. In dit model bestaat het bestuur uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden. Het Bestuur heeft gekozen voor tien zetels met een zetelverdeling van vier werkgeversvertegenwoordigers, vier werknemersvertegenwoordigers (één namens CNV Vakmensen, één namens De Unie en twee namens FNV) en twee vertegenwoordigers namens pensioengerechtigden. Het Bestuur heeft open verkiezingen gehouden voor de pensioengerechtigden voor de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het bestuur. Door middel van de stemverhouding zes: zes is de paritaire verhouding gewaarborgd. De werkgeversvertegenwoordigers hebben dus zes stemmen en dat is gelijk aan het aantal stemmen van de werknemersvertegenwoordigers samen met de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden (vier en twee). Het Bestuur heeft gekozen voor een Verantwoordingsorgaan met acht leden: drie werknemersvertegenwoordigers, drie vertegenwoordigers namens pensioengerechtigden en twee werkgeversvertegenwoordiger. Het Bestuur heeft tevens gekozen voor een Raad van Toezicht met drie leden. De procedures rondom benoeming, ontslag en schorsing van bestuursleden, leden van het Verantwoordingsorgaan en toezichtorgaan zijn vastgelegd in de statuten en de reglementen van het betreffende orgaan. Deze reglementen zijn gepubliceerd op de website van het fonds. Het Bestuur heeft vóór 1 april 2014 het totaalpakket van wijzigingen in de governance aan DNB voorgelegd. Dat wil zeggen, de voorgenomen wijzigingen in de statuten en alle meldingsformulieren behorende bij de voorgenomen benoemingen. DNB had hierover geen opmerkingen Code Pensioenfondsen Tijdens de ontwikkeling van de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen stelden de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid de Code Pensioenfondsen (de Code) op. Doel van de Code is de verhoudingen binnen het pensioenfonds transparanter te maken. Ook de communicatie met de belanghebbenden zoals werkgevers, deelnemers en gepensioneerden, moet door de Code transparanter worden. Tot slot moet de Code bijdragen aan het versterken van goed pensioenfondsbestuur. De Code trad op 1 januari 2014 in werking. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verankerde de Code per 1 juli 2014 wettelijk. De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen ziet toe op de naleving van de Code. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 17

19 De Code vervangt de Principes voor goed pensioenfondsbestuur uit De Code legt de nadruk op het beïnvloeden van het gedrag van bestuurders, intern toezichthouders en belanghebbenden in de verantwoordingsfunctie. Per orgaan zijn normen opgenomen over taak en werkwijze, samenstelling en zittingsduur, geschiktheid, benoeming, schorsing en ontslag. Daarnaast zijn overkoepelende thema s opgenomen. De thema s gaan zowel over het eigen functioneren van het fonds als van dienstverleners. Voorbeelden hiervan zijn integraal risicomanagement, communicatie en transparantie, verantwoord beleggen, kosten, uitvoering en uitbesteding, geschiktheid, diversiteit, integer handelen en beloningsbeleid. Pensioenfondsen leven de Code na op basis van het pas-toe-of-leg-uit -beginsel. Een pensioenfonds past de normen van de Code toe of zet in het jaarverslag gemotiveerd uiteen waarom een norm niet (volledig) is toegepast. Het Fonds streeft ernaar alle normen uit de Code na te leven. Op 31 december 2014 waren niet alle normen van de Code toegepast. In het eerste kwartaal van 2015 zijn nog enkele normen geformaliseerd. In bepaalde gevallen wijkt het Bestuur nu nog af van normen uit de Code. Hieronder treft u hiervan per norm een korte toelichting aan. Norm Taak en werkwijze bestuur, Verantwoordingsorgaan en Raad van Toezicht 36 Het bestuur bevordert dat de dienstverleners een klokkenluidersregeling hebben. Met een klokkenluidersregeling kunnen degenen die financieel afhankelijk zijn van de dienstverlener, zonder gevaar voor hun positie apporteren over onregelmatigheden binnen de onderneming. Dit kan gaan om onregelmatigheden van algemene, van operationele en van financiële aard. Beleid wijkt af op de volgende onderdelen: In 2015 is de klokkenliuiders- incidenten regeling vastgesteld en is de geldende klokkenluidersregeling bij alle uitbestedingspartijen opgevraagd 43 Het bestuur zorgt ervoor dat degenen die financieel afhankelijk zijn van het fonds, zonder gevaar voor hun positie kunnen rapporteren over onregelmatigheden binnen het pensioenfonds. Dit kan gaan om onregelmatigheden van algemene, van operationele en van financiële aard. In 2015 is de klokkenliuiders- incidenten regeling vastgesteld. 44 Het bestuur legt duidelijk vast bij wie en op welke wijze degenen die financieel afhankelijk zijn van het fonds, hierover kunnen rapporteren. Ook informeert het bestuur hen hierover. In 2015 is de klokkenliuiders- incidenten regeling vastgesteld en ter kennisgeving aan de Raad van Toezicht en Verantwoordingsorgaan gezonden. 54 De Raad van Toezicht stelt voor iedere toezichthouder een specifieke profielschets op In 2014 geldt een algemene profielschets voor de leden van Raad van Toezicht. In 2014 is een aanpassing hierop geformuleerd. Bij vervanging zal getoetst worden op specifieke kenmerken. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 18

20 55 Het eigen functioneren is voor de raad van toezicht een continu aandachtspunt. De raad evalueert daartoe in elk geval jaarlijks zijn functioneren. Hierbij betrekt de raad één keer in de drie jaar een derde partij. Bij de evaluatie komt aan de orde of de raad voldoende geschikt en divers is en wordt bovendien gekeken naar gedrag en cultuur. De Raad van Toezicht heeft begin 2015 een zelfevaluatie gehouden. 60 De zittingsduur van een bestuurslid is maximaal 4 jaar. Herbenoeming is maximaal 2 keer 67 In het bestuur en het verantwoordingsorgaan zitten tenminste één man en één vrouw 68 In het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan zitten ten minste één lid boven en één lid onder 40 jaar 76 Het lidmaatschap van een orgaan van het pensioenfonds is niet verenigbaar met het lidmaatschap van een ander orgaan binnen hetzelfde pensioenfonds, of van de visitatiecommissie. In de statuten staat dat de leden van het Bestuur zitting hebben voor een tijdvak van vier jaar. Na afloop van deze periode zijn zij terstond opnieuw benoembaar. Er staat momenteel geen maximaal aantal herbenoemingen in de statuten. Het huidige Bestuur is op 1 januari 2011 aangetreden. Op 1 januari 2015 zijn bestuursleden herbenoemd. Het bestuur zal in de toekomst met deze eis van maximaal aantal herbenoemingen rekening houden. In het huidige Verantwoordingsorgaan zitten geen vrouwen. Bij nieuwe benoemingen wordt door de benoemende organisaties hiermee rekening gehouden. In het Bestuur en in het Verantwoordingsorgaan zitten geen leden die jonger zijn dan 40 jaar. Bij nieuwe benoemingen wordt hiermee rekening gehouden. Dit wordt meegenomen in de eerstvolgende statutenwijziging Gedragscode niet overtreden Het Bestuur heeft een gedragscode vastgesteld. In die code staat een aantal algemene bepalingen met betrekking tot gedragsregels voor bestuursleden en andere betrokkenen van het Fonds. De code bevat ook meer specifieke regels inzake privé-transacties. De door het Bestuur benoemde compliance officer ziet toe op de naleving van deze code en heeft toegang tot alle geledingen binnen het Fonds. Hiertoe is een complianceprogramma opgesteld. Dit is het geheel aan beleid, interne regelgeving, voorlichtingsactiviteiten en het controleprogramma, dat moet leiden tot het realiseren van de compliancedoelstelling. In 2014 is de gedragscode aangepast aan de nieuwe bestuurlijke samenstelling en de oprichting van het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht. De compliance officer heeft in 2014 geen overtredingen van de gedragscode geconstateerd Klokkenluidersregeling Het Bestuur vindt het belangrijk dat degenen die financieel afhankelijk zijn van het Fonds, zonder gevaar voor hun positie kunnen rapporteren over onregelmatigheden binnen het pensioenfonds. Dit kan gaan om onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard. Het Bestuur heeft hiervoor een klokkenluidersregeling opgesteld. Bij de klokkenluidersregeling gaat het om het melden van onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 19

Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen

Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen Dit is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Wonen Voorwoord In dit document beschrijft het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie Jaarverslag 2012 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie administrateur Syntrus Achmea

Nadere informatie

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Reglement van de raad van toezicht 2015 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe 10, 3454 PV Utrecht

Nadere informatie

Reglement voor de raad van toezicht

Reglement voor de raad van toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Reglement voor de raad van toezicht Colofon Dit reglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld 22-12-2016 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

TRANSPARANTIEDOCUMENT

TRANSPARANTIEDOCUMENT TRANSPARANTIEDOCUMENT Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Dit is een uitgave van de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) Bestuur: het bestuur van het fonds. b) Code Pensioenfondsen: de Code opgesteld

Nadere informatie

10. Goed pensioenfondsbestuur

10. Goed pensioenfondsbestuur 10. Goed pensioenfondsbestuur 10.1 Algemeen In 2013 is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen in werking getreden. De invloed van deze nieuwe wet is van groot belang voor de governance structuur van

Nadere informatie

Transparantiedocument

Transparantiedocument Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten 16 december 2016 1 Voorwoord In dit document beschrijft het bestuur van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Nadere informatie

Profielschets lid van de Raad van Toezicht

Profielschets lid van de Raad van Toezicht Profielschets lid van de Raad van Toezicht Deskundigheid Uitgaande van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht wordt de raad samengesteld uit drie personen die gezamenlijk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Juli 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen Definities Dit reglement verstaat onder: fonds:

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Wet versterking bestuur pensioenfondsen Wet versterking bestuur pensioenfondsen Presentatie voor het Platform Deelnemersraden Drs. Harrie J.P. Penders 12 april 2013 Leerdoelen inzicht bieden in het wetsvoorstel (sheet 3 24) inzicht bieden in

Nadere informatie

Reglement deelnemersraad BPF Bouw

Reglement deelnemersraad BPF Bouw Reglement deelnemersraad BPF Bouw Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement: Deelnemers: Pensioengerechtigden: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Bestuurt het pensioenfonds Stelt profielschets op voor de leden van het bestuur Kan kandidaat afwijzen indien deze niet aan profielschets voldoet

Bestuurt het pensioenfonds Stelt profielschets op voor de leden van het bestuur Kan kandidaat afwijzen indien deze niet aan profielschets voldoet Bestuurt het pensioenfonds Stelt profielschets op voor de leden van het bestuur Kan kandidaat afwijzen indien deze niet aan profielschets voldoet Taken: Uitvoeren van de pensioenregeling Leiding geven

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Verantwoordingsorgaan. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Verantwoordingsorgaan van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Februari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Artikel 1 - Samenstelling van het

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

VERANTWOORDINGORGAAN

VERANTWOORDINGORGAAN VERANTWOORDINGORGAAN INHOUD Het verantwoordingsorgaan Governance Hoe past het verantwoordingsorgaan daarin? Besturen van pensioenfondsen en FNV Hoe past een verantwoordingsorgaan daarin? Relatie FNV en

Nadere informatie

Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies. van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies. van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Versie: mei 2013 1 Visitatiecommissie De visitatiecommissie heeft

Nadere informatie

Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche

Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Voorwoord In dit

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie Jaarverslag 2011 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie administrateur Syntrus Achmea

Nadere informatie

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014 Competentievisie verantwoordingsorgaan Juli 2014 Versie 1.0 1 juli 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Competentievisie...3 Hoofdstuk 2 Profiel van het fonds...3 Hoofdstuk 3 Profiel verantwoordingsorgaan...3

Nadere informatie

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland 1 Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland Inhoudsopgave 1. Profielschets lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland 2 1.1. Het pensioenfonds...

Nadere informatie

Transparantiedocument

Transparantiedocument Transparantiedocument Stichting Pensioenfonds Ahold (versie: 28 april 2015) Hoofdstuk 1 - Inleiding 1.1 Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ahold is de financiële dienstverlener voor Koninklijke Ahold N.V.

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620 Artikel 1 Inleiding De wijze waarop de Stichting Pensioenfonds SMIT wordt bestuurd ligt op hoofdlijnen vast in de statuten. In dit bestuursreglement wordt hier verder invulling aan gegeven. Het bestuursreglement

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland 1 Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland Versie 1 juli 2017 Inhoudsopgave 1. Profielschets lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland

Nadere informatie

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Kenmerken Fonds Stichting Pensioenfonds ING (hierna: het Fonds) is op 1 januari

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. bestuur: het bestuur van het fonds; b. deelnemer:

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens 1 Artikel 1. Definities Fonds Stichting Pensioenfonds Equens Werkgever Equens SE Bestuur Het bestuur van het Fonds Verantwoordingsorgaan Het

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA Reglement Raad van Toezicht SPA Versie 1 juli 2016 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen

Nadere informatie

Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader pensioenfondsen / Marianne Meijer-Zaalberg

Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader pensioenfondsen / Marianne Meijer-Zaalberg 17 december 2014 Pensioen Flash Onderwerpen van deze Pensioenflash: Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader aangenomen Wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd ingediend Wetsvoorstel pensioencommunicatie

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2014

Verkort Jaarverslag 2014 Verkort Jaarverslag 2014 Het bestuur: de pensioenwereld blijft in beweging Ook in 2014 stond de pensioenwereld niet stil. Het bestuur volgde alle actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOOR LID VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 2017

PROFIELSCHETS VOOR LID VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 2017 PROFIELSCHETS VOOR LID VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 2017 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds... 3 2. Het verantwoordingsorgaan... 3 3. Taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan...

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Reglement van het verantwoordingsorgaan

Reglement van het verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart Reglement van het verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsbepalingen Voor dit reglement zijn de volgende begripsomschrijvingen van toepassing:

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

de aangesloten onderneming volgens de statuten van het pensioenfonds; de personen, in dienst van de werkgever.

de aangesloten onderneming volgens de statuten van het pensioenfonds; de personen, in dienst van de werkgever. REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities Bestuur: Ondernemingsraad: Pensioenreglement: Statuten: Uitvoeringsovereenkomst: Vereniging van gepensioneerden:

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Reglement van de Raad van Toezicht van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties, overeenkomstig artikel 14 van de statuten van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties.

Nadere informatie

Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche

Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Voorwoord In dit document beschrijft het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds Deelnemersbijeenkomsten Grolsch Pensioenfonds 11 april 2016 Programma Welkom en Pensioen in het kort Eveline Paternotte Organisatie en kerncijfers Han Thoman 10 minuten Financiële positie en fondsbeleid

Nadere informatie

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG ROTTERDAM. 1 juli 2014

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG ROTTERDAM. 1 juli 2014 REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG ROTTERDAM 1 juli 2014 06-06-2014 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Artikel 2 Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van de Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

PF-UPDATE Nr 2 juni 2009 nieuwsbrief Pensioenfonds

PF-UPDATE Nr 2 juni 2009 nieuwsbrief Pensioenfonds Onderwerpen Informatie Deelnemersraad Compliance Officer Pensioenfonds Uitslag verkiezingen Deelnemersraad Meest gestelde vragen Informatie Verantwoordingsorgaan Website Pensioenfonds Jaarverslag Pensioenfonds

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LEDEN VERANTWOORDINGSORGAAN (2014) 1. HET PENSIOENFONDS TNO EN ZIJN BESTUUR

PROFIELSCHETS LEDEN VERANTWOORDINGSORGAAN (2014) 1. HET PENSIOENFONDS TNO EN ZIJN BESTUUR PROFIELSCHETS LEDEN VERANTWOORDINGSORGAAN (2014) 1. HET PENSIOENFONDS TNO EN ZIJN BESTUUR De Stichting Pensioenfonds TNO is opgericht met het doel de pensioenregelingen van de aangesloten werkgevers uit

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 Reglement Verantwoordingsorgaan 1 REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het fonds zijn van overeenkomstige toepassing

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan

Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Definities In dit reglement worden geacht te zijn overgenomen de definities van de statuten, terwijl voorts wordt verstaan onder: a. Selectiecommissie De commissie

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 9 september 2014 Reglement verantwoordingsorgaan SPD 1 van 7 Artikel 1. Definities Bestuur: Deelnemer: Pensioengerechtigde: Intern

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds Communicatieplan 2016 Stichting Brocacef Pensioenfonds Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 21 april 2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Informatieverplichtingen... 3

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds Communicatieplan 2015 Stichting Brocacef Pensioenfonds Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 23 november 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Informatieverplichtingen...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan In werking 01-01-2010 Artikel 1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 1. Algemeen 3 2. De besturing van het pensioenfonds 3 3. Verantwoordingsorgaan 9 4. Raad van toezicht 10

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 1. Algemeen 3 2. De besturing van het pensioenfonds 3 3. Verantwoordingsorgaan 9 4. Raad van toezicht 10 Transparantiedocument 2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1. Algemeen 3 2. De besturing van het pensioenfonds 3 3. Verantwoordingsorgaan 9 4. Raad van toezicht 10 2 TrueBlue Transparantiedocument 2016

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, Gelet op, artikel 16b, van

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over?

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over? Nieuwsbrief oktober 2015 Herstelplan In de nieuwsbrieven van juli (over o.a. het nieuwe Financieel ToetsingsKader nftk ) en augustus 2015 (over beleggen) informeerden we u al eerder over de eisen die De

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP

REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP Het bestuur van Stichting Pensioenfonds ABP, Gelet op artikel 18 lid 4 laatste zin, van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

REGLEMENT REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ECOLAB / 11

REGLEMENT REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ECOLAB / 11 REGLEMENT REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ECOLAB 01-07-2014 1 / 11 Begripsbepalingen Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: Fonds: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement:

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

Reglement verantwoordingorgaan Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 2015

Reglement verantwoordingorgaan Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 2015 Reglement verantwoordingorgaan Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Fonds: Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds... 3 2. Het bestuur... 3 3. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Nieuw bestuurslid Ronald van Hees over ontwikkelingen bij SBZ

Nieuw bestuurslid Ronald van Hees over ontwikkelingen bij SBZ Nieuwsbrief van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars april 2014 Nieuw bestuurslid Ronald van Hees over ontwikkelingen bij SBZ Het bestuur van SBZ telt een nieuw gezicht. Ronald van Hees,

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL BESTUUR VOOR LEDEN EN VOORZITTER (BELEGGINGSCOMMISSIE)

FUNCTIEPROFIEL BESTUUR VOOR LEDEN EN VOORZITTER (BELEGGINGSCOMMISSIE) FUNCTIEPROFIEL BESTUUR VOOR LEDEN EN VOORZITTER (BELEGGINGSCOMMISSIE) Stichting Pensioenfonds Mercer 1. Algemene kenmerken Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Mercer (SPM) is een (paritair) bestuur

Nadere informatie

Update Code Pensioenfondsen

Update Code Pensioenfondsen 24 april 2013 Update Code Pensioenfondsen Mila Hoekstra 2 Thema s 1. Taak en werkwijze 2. Diversiteit 3. Integer handelen 4. Beloning 5. Uitvoering, uitbesteding en kosten 6. Risicomanagement 7. Verantwoord

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Versie 01-07-2014 Artikel 1. Definities Bestuur: Intern Toezicht: Verantwoordingsorgaan: Het bestuur van het pensioenfonds. De visitatiecommissie van het pensioenfonds.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7 Jaarbericht 2014 Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3 2014 in cijfers 5 Wijzigingen in de pensioenregeling 7 De organisatie Pensioenfonds Forbo 8 Kerncijfers 11 2014 stond vooral in het teken van gewijzigde

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

Profielschets lid van het bestuur

Profielschets lid van het bestuur Profielschets lid van het bestuur Algemene kenmerken Stichting Prepensioenfonds voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen (PRETEX) dat met ingang van 2002 is opgericht, is per 1 januari

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot Versie: 2014-01 Pagina 1/8 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Definities...3 Artikel 2. Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan...3 Artikel 3. Taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan...4 Artikel

Nadere informatie

SAMEN STAAN WE STERKER

SAMEN STAAN WE STERKER SAMEN STAAN WE STERKER Werkgeversbijeenkomst 13 oktober 2016 PROGRAMMA Opening Wat heeft u van ons nodig? De werkgeversdesk stelt zich voor Hoe staat het fonds er financieel voor? Pauze Welke keuzes hebben

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht

Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel Reglement van de Raad van Toezicht Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in de statuten

Nadere informatie

Pensioenfonds DSM Nederland. Versie

Pensioenfonds DSM Nederland. Versie Pensioenfonds DSM Nederland Versie 11-07-2017 Versie 11-07-2017 Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) Het bestuur van PDN Het bestuur van PDN bestaat uit maximaal acht leden. Van deze acht leden zijn: vier

Nadere informatie

Reglement van het verantwoordingsorgaan

Reglement van het verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV Reglement van het verantwoordingsorgaan Reglement van het verantwoordingsorgaan van de Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV, in overeenstemming

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN?

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? Bijeenkomst voor pensioengerechtigden Dick Vis, voorzitter Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland 20 september 2016 Agenda 1. Samenvatting jaarverslag 2015 2.

Nadere informatie

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017 Pensioen-Bijeenkomst 23 maart 2017 Programma Welkom! Het fonds - mensen en cijfers 10 minuten Financiële positie en beleid 10 minuten Pensioenregeling en keuzes 20 minuten Website en digitalisering 10

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 1 Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN VERSIE 28 APRIL 2015 Definities Op dit reglement zijn de begripsbepalingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds Openbare

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6 Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6 In deze nieuwsbrief Voorwoord Toeslagverlening 1.1.2015 Inhaaltoeslagverlening Pensioenpremie 2015 De informatie in dit document

Nadere informatie

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 14 oktober Stichting Pensioenfonds Invista

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 14 oktober Stichting Pensioenfonds Invista Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 14 oktober 2015 Pensioen INVISTA (Nederland) BV Pensioenregeling van INVISTA (Nederland) BV is een middelloonregeling (vestiging Kerkrade) dan wel een combinatie

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie. Verantwoording Code Pensioenfondsen, mei 2016

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie. Verantwoording Code Pensioenfondsen, mei 2016 1 Het bestuur voert voor alle belanghebbenden van het pensioenfonds als goed huisvader de pensioenregeling uit: de regeling in ontvangst nemen, aanvaarden en beheren, de gelden beleggen, de pensioenen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL NIET UITVOEREND BESTUURSLID BPF MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN

FUNCTIEPROFIEL NIET UITVOEREND BESTUURSLID BPF MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN FUNCTIEPROFIEL NIET UITVOEREND BESTUURSLID BPF MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Pensioenfonds BPF Meubel Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven is het

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 WELKOM Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 Agenda Opening Nieuws vanuit het bestuur Hoe staat het fonds ervoor? Pensioen: wat is er gewijzigd en wat betekent dat?

Nadere informatie

Het Nedlloyd Pensioenfonds van nu en in de toekomst

Het Nedlloyd Pensioenfonds van nu en in de toekomst Het Nedlloyd Pensioenfonds van nu en in de toekomst Jaarvergadering DNP 25 maart 2015 Frans Dooren, directeur 1 Agenda - Even voorstellen - Terugblik 2014 - Organisatie, Dekkingsgraad, Rente, Verplichtingen,

Nadere informatie