Jaarverslag. Metalektro. Stictiti. Vereniging FIVIE-CWI^/I FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Metalektro. Stictiti. Vereniging FIVIE-CWI^/I FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2"

Transcriptie

1 Jaarverslag Stictiti Vereniging FIVIE-CWI^/I FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2 Metalektro

2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 STATUTEN 4 BESTUUR EN ORGANISATIE 5 JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting algemeen 10 Toelichting op balans 10 Toelichting op staat van baten en lasten 15 OVERIGE GEGEVENS Accou nta ntsverkla ri ng

3 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag over 2013 van de Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM), opgericht op 18 september De ROM is het overlegorgaan van sociale partners in de Metalektro. Aan werkgeverszijde vertegenwoordigd door de Vereniging FME-CWM en aan werknemerszijde door FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie en VHP2. De ROM heeft volgens artikel 3 van de statuten ten doel het bevorderen van een goede samenwerking tussen werkgevers en werknemers in het belang van alle ondernemingen in de (basis) cao en de cao-hp (hoger personeel) in de Metalektro en de daarin werkzame personen. Om dit doel te bereiken kent de ROM o.a. de volgende rollen: platform van overleg en adviesorgaan van sociale partners; oprichten en in standhouden van fondsen, instellingen, commissies en werkgroepen die voor de Metalektro van belang zijn, zoals de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro (A-i-0) en de Stichting Sociaal Fonds in de Metalektro (SSF); bevorderen van overleg tussen de werkgevers en de werknemers in de afzonderlijke ondernemingen door middel van het bij elkaar brengen van (de meest betrokken) partijen, zoals de Bemiddelingsinstantie en de Geschillencommissie. De bestedingsdoelen van de ROM zijn beschreven in artikel 4 van de statuten. Het jaar 2013 heeft vooral in het teken gestaan van de onderhandelingen voor de cao's Metalektro 2013/2015. Uiteindelijk is in het najaar een akkoord bereikt. De afspraken zijn vastgelegd in het protocol van 22 oktober Los van de onderhandelingen is in 2013 ook behoorlijk voortgang geboekt op de afspraken uit het protocol van 2011, met name in werkgroepen en commissie is hard gewerkt aan concrete invulling. Een voorbeeld daarvan zijn de afspraken rondom Duurzame Inzetbaarheid. Zo is in november 2013 het project Duurzaam Meedoen in de regio Noord succesvol afgesloten met een regionaal congres. De sector kent ondernemingen die op grond van hun bedrijfsactiviteiten onder de werkingssfeer van de cao's Metalektro vallen. Samen hebben die ondernemingen ruim werknemers in dienst (peildatum: 31 december 2013). Ingevolge paragraaf ad f. Toetsingskader AW cao-fondsen is per 1 januari 2011 de fondsadministratie gescheiden in direct aan het cao-fonds gebonden werkgevers en niet of anders georganiseerde werkgevers. Voor het opleggen van heffingen aan werkgevers over een periode van niet aw wordt met dit onderscheid consequent rekening gehouden. In het verslagjaar zijn geen subsidies verleend. Raad van Overleg in de Metalektro Leidschendam, 4 juni 2014 mw. mr. I. Dezentjé Hamming-Bluemink voorzitter J.I/'.M. Broeken vice-voorzitter

4 STATUTEN In het verslagjaar zijn de statuten niet gewijzigd. De statutaire bestedingsdoelen (artikel 4) luiden als volgt: a. op te treden als orgaan van overleg en samenwerking zoals in het bestuur van de Raad van Overleg, de commissie werkingssfeer en de werkgroep Preventie, Ziekteverzuim en Reïntegratie. De kosten ten behoeve van het cao-overleg worden door partijen zelf gedragen; b. desgevraagd of uit eigen beweging advies uit te brengen met betrekking tot sociale- en economische vraagstukken in de bedrijfstak Metalektro; c. fondsen, instellingen, organen en werkgroepen in het leven te roepen en in stand te houden die voor de Metalektro van belang zijn, waaronder de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro en de Stichting Sociaal Fonds in de Metalektro; d. het overleg te bevorderen tussen de werkgevers en de werknemers in de afzonderlijke ondernemingen door middel van het bij elkaar brengen van (de meest betrokken) partijen, zoals de Bemiddelingsinstantie en de Geschillencommissie; e. het innen van de bijdragen van de secretariaatskosten op bedrijfstakniveau, alsmede de bijdragen van de onder c genoemde fondsen die door de ondernemingen in de Metalektro worden verstrekt ingevolge het bepaalde in de collectieve arbeidsovereenkomst(en) in hun bedrijfstak; f. het toezien op de verdeling van de sub e bedoelde gelden conform de collectieve arbeidsovereenkomst(en) in de bedrijfstak; g. statistische gegevens op sociaal-economisch gebied te verzamelen; h. op te treden als regelend en uitvoerend orgaan, tenzij als uitvloeisel van tussen de deelnemers gemaakte afspraken, hetzij - voorzover dit de deelnemers gewenst voorkomt - ingevolge bij of krachtens de wet verleende bevoegdheden; i. het coördineren van beleidsvoorbereidende en beleidsvoerende taken van bedrijfstakorganen; j, het dienen als werkgever van het personeel van Stichting Raad van Overleg dat belast is met de uitvoering van de activiteiten als hier omschreven; k. het beheren van de activa nodig voor de exploitatie van de hier genoemde activiteiten van de Raad van Overleg; I. het financieren van ad hoe projecten in het kader van de genoemde doelen en de daaruit voortvloeiende activiteiten ten behoeve van de bedrijfstak Metalektro; m. de vervaardiging van, uitgifte en verzending van de noodzakelijke hoeveelheid cao-boekjes ten behoeve van alle werkgevers en werknemers in de branche.

5 BESTUUR EN ORGANISATIE De ROM kent als organen: het Bestuur, de Raad van Toezicht en de directie. Bestuur Het bestuur van de ROM bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties in de Metalektro. Er zijn (maximaal) 16 bestuursleden, 8 van werkgeverszijde en 8 van werknemerszijde. Van werkgeverszijde bestaat de vertegenwoordiging uit teden afgevaardigd door de Vereniging FME-CWM. Van werknemerszijde bestaat de vertegenwoordiging uit: FNV Bondgenoten (4 leden) CNV Vakmensen (2 leden) - De Unie (1 lid) en - VHP2 (1 lid) Per 31 december 2013 is het bestuur als volgt samengesteld: mw. mr. I. Dezentjé Hamming-Bluemink, J.P.M. Broeken, Vereniging FME-CWM, FNV Bondgenoten, vice-voorzitter voorzitter N.J. Huber, Vereniging FME-CWM mw. drs. J. van Stigt, FNV Bondgenoten mr. P.C.J. Isaak, Vereniging FME-CWM P.K. de Jong, CNV Vakmensen mr. drs. H. Kroezen, Vereniging FME-CWM P.M. Verburg, CNV Vakmensen W. Mudde, Vereniging FME-CWM mr. G.W.E. ter Welle, De Unie R.G. Otte, Vereniging FME-CWM mr. J. Sauer, VHP2 I.J.H. Vermeulen, Vereniging FME-CWM drs. W. Vlasblom, Vereniging FME-CWM Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit twee personen, een werkgevers- en een werknemersafgevaardigde. De RvT heeft tot taak toezieht te houden op de uitvoering van bestuursbesluiten door de directie en op de algemene gang van zaken binnen het centraal secretariaat en de daaraan verbonden administratie. Hij staat de directie met raad terzijde. Per 31 januari 2013 wordt de Raad gevormd door de heer mr. drs. H. Kroezen namens werkgevers en mevrouw drs. J. van Stigt namens werknemers. Directie Het bestuur heeft de secretariële werkzaamheden, waaronder de voorbereiding en uitvoering van bestuursbesluiten, het opstellen van de begroting, deftnancieieadministratie en het beleggen van de financiële middelen, opgedragen aan de directeur. De directeur fungeert tevens als secretaris van de ROM-besturen, commissies en werkgroepen. Tevens kan hij een derde, bij de ROM in dienst zijnde werknemer, aanwijzen als secretaris. Vanaf 1 januari 2011 is de directie in handen van de heer mr. R.C. Riemens. Het secretariaat Het ROM-secretariaat is verantwoordelijk voor de professionele ondersteuning van deze besturen, commissies en werkgroepen en voert binnen van te voren bepaalde kaders op een zo efficiënt mogelijke wijze secretariaten, realiseert opdraehten en begeleidt projecten. Op het secretariaat zijn 12 medewerkers werkzaam. Het aantal FTE per 31 december 2013 bedraagt: 10,85 (2012: 10,85).

6 JAARREKENING 2013

7 STICHTING RAAD VAN OVERLEG DE I^IETALEKTRO BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na bestemming resultaat) Activa Vaste activa Financiële vaste activa Finaneieringsvoorschot leasemaatschappij Vlottende activa Vorderingen Te vorderen heffingen Vorderingen in rekening-courant met sectorfondsen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Banken NN-gelden (WAO-gat verzekering) Totaal activa

8 STICHTII^JG RAAD VAN OVERLEG DE METALEKTRO Passiva Eigen vermogen Bestemmingsreserve Overige reserves , Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies soeiale verzekeringen NN-gelden (WAO-gat verzekering) Overige schulden en overlopende passiva i Totaal passiva

9 STICHTING RAAD VAN OVERLEG DE METALEKTRO STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 (met verdeling naar bestedingsdoel) Realisatie Begroting Realisatie Baten Heffingen Interest Overige inkomsten Lasten Bestedingsdoelen (ex artikel 4 statuten) a. overlegorganen b. advisering c. instandhouding fondsen d. overleg in ondernemingen e. inning bijdrage fondsen f. toezicht verdeling fondsen g. statistische gegevens h. regelend- en uitvoerend orgaan i. secretariaatsvoering Bedrijfscommissie WOR j. beleidsvoorbereiding en -uitvoering k. personeelskosten I. beheer aetiva exploitatie m. financiering ad hoe projecten n. uitgifte cao-boekjes Cao-werkgroepen Bestuurskosten Secretariaatskosten Af: doorbelast aan sectorfondsen Resultaat (1.920) (98.600) Bestemming resultaat Onttrokken aan bestemmingsreserve Toegevoegd aan overige reserve ( ) ( ) (229,481) (98.600)

10 STICHTING RAAD VAN OVERLEG DE METALEICTRO TOELICHTINGEN Toelichting algenneen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaiing Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva in de balans tegen nominale waarde opgenomen. In de staat van baten en lasten over 2013 zijn als baten verantwoord de heffingen alsmede de interestbaten. De lasten worden toegerekend aan hetjaar waarop ze betrekking hebben. In de statuten is geen bepaling opgenomen over de bestemming van het resultaat. Het resultaat is toegevoegd aan de overige reserves. Toelichting op de baians Financiële vaste activa Financieringsvoorschot leasemaatschappij Op grond van de met Lease Plan Nederland N.V. gesloten overeenkomst geschiedt de financiering van de onder deze overeenkomst vallende auto's via een renteloos voorschot in rekening-courant aan deze leasemaatschappij. Het voorschot wordt berekend op basis van de boekwaarde van het wagenpark vermeerderd met de vooruitbetaalde verzekeringspremie en de motorrijtuigenbelasting. In de leasetermijnen wordt derhalve geen rente gecalculeerd. Ultimo 2013 bedraagt het financieringsvoorschot (ultimo 2012: ). Vorderingen Te vorderen heffingen Nog te faetureren heffingen van ondernemingen **) Af: voorziening Vorderingen op sectorfondsen Stichting Soeiaal Fonds Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro Overige vorderingen en overlopende activa *) Vooruitbetaalde exploitatiekosten Te vorderen interest Voorschot Eurest Voorschot MVGM (Nieboer Schouten) Voorschot vacatiegelden Waarborgsommen Diverse vorderingen (6.100) (18.000) (49.771) i=' *) Voor de te vorderen interest inzake NN-gelden (WAO-gatverzekering) wordt verwezen naar de toeliehting op deze post opgenomen onder liquide middelen. **) De heffingen voor 2013 zijn gefaetureerd in

11 STICHTING RAAD VAN OVERLEG DE METALEKTRO Liquide middelen ROM Kas Kruispost **) ING Bank: * Rekening-eouranten * EZB * Liquidity Management Account NN-gelden (WAO-gatverzekering) ABN AMRO bank, rekening-courant ING bank, rekening courant RABO bank, rekening-courant ING Bank: * Liquidity Management Account * Extra Bonus Zakenrekening * Top Bonus Zakenrekening * Zakelijke bonusrekening ABN AMRO bank: * Vermogensspaarrekening * Ondernemers Loyaal Depositorekening * Ondernemers Top Depositorekening * Ondernemers Top Depositoplusrekening * Ondernemers Top Depositorekening (Extra) RABO bank: * BedrijfsTeleRekening * BedrijfsDepositoRekening * BedrijfsBonusRekening Te vorderen interest *) Te vorderen ROM *) Crediteuren NN-gelden (WAO-gatverzekering) *) , , ( ) _ _ ( ) ( ) ( ) *) Feitelijk betreft dit zogenaamde "overlopende posten", maar voor de inzichtelijkheid van de totale post NN-gelden (WAO-gatverzekering) zijn deze posten toegerekend aan de liquide middelen. Voor een toelichting wordt verwezen naar het gestelde onder Kortlopende schulden NN-gelden (WAOgatverzekering), **) Dit betreft de doorbelaste kosten aan Stichting A+0 le t/m 3e kwartaal 2013 die verrekend zijn met de doorbetaalde heffing. Dit bedrag had in 2013 doorgestort moeten worden naar de ING bank van de ROM. De doorstorting heeft pas op 24 januari 2014 plaatsgevonden, zodat dit bedrag verantwoord is als kruispost. 11

12 STICHTING RAAD VAN OVERLEG DE METALEKTRO Eigen vermogen Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Bestemmingsreserve Overige reserves Totaal Saldo per 1 januari Bestemming van het resultaat (295,179) Saldo per 31 december De bestemmingsreserve betreft het vermogen dat op 1 januari 2002 bij de fusie aanwezig was in de Stichting Bijzondere Projecten. Hierop zijn de uitgaven met betrekking tot het doel van de voormalige stichting in mindering gebraeht (financiering ad hoe projecten). In het verslagjaar is een bedrag van aan deze reserve onttrokken voor de kosten van de Cao-werkgroepen. Kortlopende schulden svw premie Loonheffing

13 STICHTING RAAD VAN OVERLEG DE METALEKTRO NN-gelden (WAO-gatverzekering) Nationale Nederlanden Interest Diverse lasten Saldo NN-gelden per 1 januari Financiering premiekorting 2013 WIA Metalektroverzekering Diverse kosten 2013 Ontvangen rente 2013 Saldo NN-gelden per 31 december ( ) ( ) , ( ) ( ) (5.888) (32.172) Vanaf 1993 waren bedrijven volgens de Cao Metalektro verplicht hun werknemers in de gelegenheid te stellen zich te verzekeren voor een aanvulling op de WAO-uitkering, de zgn. WAO-gatverzekering. Voor deze bedrijfstakvoorziening heeft de ROM een mantelcontract met een vijftal verzekeraars afgesloten, waarbij Nationale Nederlanden optrad als penvoerder. Met het van kracht worden van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is vastgesteld, dat verzekerden voor het Mantelcontract WAO-gatverzekering Metalektro vanaf 1 januari 2004 geen risico hebben gelopen en is de premie over 2004 door verzekeraars gerestitueerd. Over 2005 is geen premie geheven. Tussen de ROM en verzekeraars is nadien gesproken over de afwikkeling van dit Mantelcontract. Uiteindelijk hebben deze onderhandelingen geleid tot overeenstemming tussen partijen. De ROM heeft in dat kader van verzekeraars 42,1 miljoen ontvangen als haar (winst)aandeel in het contract. Hieraan is de gekweekte rente toegevoegd en zijn de gemaakte (advies) kosten en definancieringvan de premiekorting van de WIA Metalektroverzekering in mindering gebracht. 13

14 STICHTING RAAD VAN OVERLEG DE METALEKTRO Overige schulden en overlopende passiva Verplichtingen inzake vakantiegeld en -dagen Te betalen accountantskosten Door te betalen aan PME Te betalen aan NN-gelden Te betalen omzetbelasting Overige schulden en overlopende passiva , Niet uit de balans blijkende verplichtingen De werknemers van de ROM zijn deelnemer in het Bedrijfstakpensioenfonds Metalektro (PME). De enige verplichting van de ROM, als vrijwillig aangesloten onderneming jegens PME, bestaat uit het betalen van de jaarlijks verschuldigde premie. De pensioenregeling PME dient te worden geclassificeerd als een toegezegde bijdrageregeling. Er bestaat immers voor de aangesloten ondernemingen geen enkele verplichting om eventuele tekorten in het fonds aan te zuiveren. Evenmin bestaat er enige aanspraak op mogelijke overschotten. Net als het overgrote deei van de aangesloten ondernemingen in de bedrijfstak, volgt de ROM richtlijn RJ 271 op grond waarvan de pensioenregeling PME als DC-regeling moet worden gekwalificeerd. 14

15 STICHTING RAAD VAN OVERLEG DE METALEKTRO Toelichting op de staat van baten en lasten Baten Realisatie Begroting Realisatie Heffingen De heffingen 2013 voor secretariaatskosten op bedrijfstakniveau (Stichting ROM) en de Stichting Sociaal Fonds zijn vastgelegd in het protocol Cao's Metalektro 2013/2015 d.d. 22 oktober Voor de ROM op 0,03% (2012 0,03%) en voor het Sociaal Fonds op 0,055% (2012 0,055%) van de loonsom Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). Voor ROM en SSF is alleen heffing opgelegd aan georganiseerde en vrijwillige aangesloten ondernemingen. De hefting voor de Stichting A+0 is vastgelegd in de algemeen verbindend verklaarde Cao A+0 Metalektro 2012/2014. Deze heffing is ook opgelegd aan ongeorganiseerde bedrijven. Heflïngen t/m 2012 resp Totaal Ten gunste van Stichting A+0 Ten gunste van Sociaal Fonds Ten gunste van Stichting ROM Hefting 2013 resp Totaal Ten gunste van Stichting A+0 Ten gunste van Soeiaal Fonds Ten gunste van Stichting ROM Ontvangsten/Aft5oekingen uit hoofde van faillissementen (30.537) (3.386) ( ) ( ) (10.000) ,405 Interest Interest banken 84, Overige inkomsten Verrekende BTW die als kosten waren geboekt Boekingsversehillen (229)

16 STICHTING RAAD VAN OVERLEG DE METALEKTRO Lasten Personeelskosten Salarissen Soeiale lasten inel. pensioenpremies Diverse personeelskosten Financiering ad hoe projecten Werkgroep seetorplan Nieuwe pensioenregeling techniek Modernisering CAO techniek Stuurgroep Duurzaam inzetbaarheid - duurzaam meedoen - onderzoek kwaliteit arbodiensten - onderzoek zware beroepen - overig Cao-boekjes Kosten boekjes Opbrengst verkochte boekjes Realisatie Begroting Realisatie Realisatie Begroting Realisatie , (460) (1.920) (1.920) Bestuurskosten Vacatiegelden en reiskosten Advieskosten Vergaderkosten Overige kosten Per 1 januari 2007 is een vaeatieregeling ingevoerd. De leden van het ROM-bestuur en de Raad van Toezicht zijn onbezoldigde bestuurders. 16

17 STICHTING RAAD VAN OVERLEG DE METALEKTRO Secreta riaatskosten Huisvestingskosten Restauratieve voorzieningen Automatiseringskosten Reis- verblijf- en representatiekosten Kantoorbehoeften, drukwerk en kopieerkosten Opleiding personeel / werving Accountantskosten Informatiebeheer systeem Telefoonkosten Kosten ontvlechting A+0 en ROM Kosten juridische procedures Overige kosten Doorbelast aan sectorfondsen Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro Stichting Sociaal Fonds in de Metalektro

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 STICHTING BEDRIJFSRAAD MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF Adres: Waterveste 1A 3992 DB Houten Postbus 491 3990 GG Houten telefoon 030-6354010 www.bedrijfsraad.nl

Nadere informatie

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING 2011 Utrecht, 17 april 2012 Inhoudsopgave I ALGEMENE GEGEVENS 4 II BESTUURSVERSLAG 7 III EIGEN VERMOGEN 11 IV JAARREKENING

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2013 1 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2013...5

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 Jaarrekening Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. JAARVERSLAG... 3 3. FINANCIËLE UITKOMSTEN... 4 4. BEGROTING 2014... 6 5. BALANS PER

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351 Jaarrekening VSO Nederland 2013 2014 1.1 Balans per 31 maart 2014 Activa 31.03.2014 31.03.2013 Vaste activa Materiële vaste activa 59.798 52.351 Vlottende activa Rekening-courant VSO International 11.989

Nadere informatie

Reiswerk Opleidingen. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Reiswerk helpt de reisprofessional verder!

Reiswerk Opleidingen. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Reiswerk helpt de reisprofessional verder! Reiswerk Opleidingen Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche Jaarverslag 2011 Reiswerk helpt de reisprofessional verder! administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10,

Nadere informatie

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE I STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE (Soclaal Fonds MITT) Jaarrekening 2013 Vestigingsadres: Utrechtseweg 95 3702 AA ZEIST nhf KPMG Audit Document waarop ons

Nadere informatie

JAARREKENING OOMT 2009

JAARREKENING OOMT 2009 JAARREKENING OOMT 2009 STICHTING OPLEI0INGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN HET TWEEWIELERBEDRIJF Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie BOVAG t* Accountant! N.V. UtaMtend

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag Jaarrekening 2012 saxion.nl/jaarverslag Saxion Jaarrekening 2012 Inhoud B Jaarrekening 2012 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 5 Geconsolideerde staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING VAKRAAD VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE JAARREKENING

STICHTING VAKRAAD VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE JAARREKENING STICHTING VAKRAAD VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE JAARREKENING 2014 Vestigingsadres: Utrechtseweg 95 3702 AA ZEIST KPMG Audit ^^ocument waarop ons rappor d., ^ 7 mi m5 ^"^PgMekking

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2006 Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen Jaarverslag 2006 Inhoud Statutaire gegevens 4 Algemeen 5 Doel 5 CAO 6 SOOB-bijdrage

Nadere informatie

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING JAARVERSLAG 2013 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, die op 25 april 2001 is opgericht. De organisatiestructuur bestaat uit een Bestuur en een managementteam.

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Gelders Erfgoed Westervoortsedijk 67-D 6827AT Arnhem Tel. 026-3521600

Jaarrekening 2014 Stichting Gelders Erfgoed Westervoortsedijk 67-D 6827AT Arnhem Tel. 026-3521600 Jaarrekening 2014 Stichting Gelders Erfgoed Westervoortsedijk 67-D 6827AT Arnhem Tel. 026-3521600 Inhoudsopgave 1. Aanbieding 2. Bestuursverslag over het jaar 2014 3. Vaststelling Bestuur en goedkeuring

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2009 6 2 Overzicht van het totaalresultaat 2009

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel Jaarverslag 2012 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel administrateur

Nadere informatie

voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2014 voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2014 voorwoord Beste lezer, Het doet mij genoegen

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

CAO FONDS COLLECTIEVE BELANGEN KARTONNAGE- EN FLEXIBELE VERPAKKINGENBEDRIJF. 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019

CAO FONDS COLLECTIEVE BELANGEN KARTONNAGE- EN FLEXIBELE VERPAKKINGENBEDRIJF. 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019 CAO FONDS COLLECTIEVE BELANGEN KARTONNAGE- EN FLEXIBELE VERPAKKINGENBEDRIJF 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019 Collectieve arbeidsovereenkomst De ondergetekenden de Koninklijke Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt 2012 Jaarrekening Bloemenbureau Holland maakt bloemen en p lanten bijzonder. Wij maken het alledaagse bijzonder. Want bloemen geven je geluk in overvloed en met een plant groeit er iets moois. Aan het

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Voorstel bestemming van het resultaat 44 Gebeurtenissen na balansdatum 45 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 46

Voorstel bestemming van het resultaat 44 Gebeurtenissen na balansdatum 45 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 46 Inhoudsopgave Jaarrekening Bestuursverslag 4 Grondslagen 4 Geconsolideerde balans per 31 december 6 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 8 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 9 Toelichting

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

HOLDING JAARVERSLAG 2014

HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon 0522-856 400 E-mail info@rendo.nl internetsite www.rendo.nl Ingeschreven

Nadere informatie