Jaarverslag. Metalektro. Stictiti. Vereniging FIVIE-CWI^/I FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Metalektro. Stictiti. Vereniging FIVIE-CWI^/I FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2"

Transcriptie

1 Jaarverslag Stictiti Vereniging FIVIE-CWI^/I FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2 Metalektro

2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 STATUTEN 4 BESTUUR EN ORGANISATIE 5 JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting algemeen 10 Toelichting op balans 10 Toelichting op staat van baten en lasten 15 OVERIGE GEGEVENS Accou nta ntsverkla ri ng

3 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag over 2013 van de Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM), opgericht op 18 september De ROM is het overlegorgaan van sociale partners in de Metalektro. Aan werkgeverszijde vertegenwoordigd door de Vereniging FME-CWM en aan werknemerszijde door FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie en VHP2. De ROM heeft volgens artikel 3 van de statuten ten doel het bevorderen van een goede samenwerking tussen werkgevers en werknemers in het belang van alle ondernemingen in de (basis) cao en de cao-hp (hoger personeel) in de Metalektro en de daarin werkzame personen. Om dit doel te bereiken kent de ROM o.a. de volgende rollen: platform van overleg en adviesorgaan van sociale partners; oprichten en in standhouden van fondsen, instellingen, commissies en werkgroepen die voor de Metalektro van belang zijn, zoals de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro (A-i-0) en de Stichting Sociaal Fonds in de Metalektro (SSF); bevorderen van overleg tussen de werkgevers en de werknemers in de afzonderlijke ondernemingen door middel van het bij elkaar brengen van (de meest betrokken) partijen, zoals de Bemiddelingsinstantie en de Geschillencommissie. De bestedingsdoelen van de ROM zijn beschreven in artikel 4 van de statuten. Het jaar 2013 heeft vooral in het teken gestaan van de onderhandelingen voor de cao's Metalektro 2013/2015. Uiteindelijk is in het najaar een akkoord bereikt. De afspraken zijn vastgelegd in het protocol van 22 oktober Los van de onderhandelingen is in 2013 ook behoorlijk voortgang geboekt op de afspraken uit het protocol van 2011, met name in werkgroepen en commissie is hard gewerkt aan concrete invulling. Een voorbeeld daarvan zijn de afspraken rondom Duurzame Inzetbaarheid. Zo is in november 2013 het project Duurzaam Meedoen in de regio Noord succesvol afgesloten met een regionaal congres. De sector kent ondernemingen die op grond van hun bedrijfsactiviteiten onder de werkingssfeer van de cao's Metalektro vallen. Samen hebben die ondernemingen ruim werknemers in dienst (peildatum: 31 december 2013). Ingevolge paragraaf ad f. Toetsingskader AW cao-fondsen is per 1 januari 2011 de fondsadministratie gescheiden in direct aan het cao-fonds gebonden werkgevers en niet of anders georganiseerde werkgevers. Voor het opleggen van heffingen aan werkgevers over een periode van niet aw wordt met dit onderscheid consequent rekening gehouden. In het verslagjaar zijn geen subsidies verleend. Raad van Overleg in de Metalektro Leidschendam, 4 juni 2014 mw. mr. I. Dezentjé Hamming-Bluemink voorzitter J.I/'.M. Broeken vice-voorzitter

4 STATUTEN In het verslagjaar zijn de statuten niet gewijzigd. De statutaire bestedingsdoelen (artikel 4) luiden als volgt: a. op te treden als orgaan van overleg en samenwerking zoals in het bestuur van de Raad van Overleg, de commissie werkingssfeer en de werkgroep Preventie, Ziekteverzuim en Reïntegratie. De kosten ten behoeve van het cao-overleg worden door partijen zelf gedragen; b. desgevraagd of uit eigen beweging advies uit te brengen met betrekking tot sociale- en economische vraagstukken in de bedrijfstak Metalektro; c. fondsen, instellingen, organen en werkgroepen in het leven te roepen en in stand te houden die voor de Metalektro van belang zijn, waaronder de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro en de Stichting Sociaal Fonds in de Metalektro; d. het overleg te bevorderen tussen de werkgevers en de werknemers in de afzonderlijke ondernemingen door middel van het bij elkaar brengen van (de meest betrokken) partijen, zoals de Bemiddelingsinstantie en de Geschillencommissie; e. het innen van de bijdragen van de secretariaatskosten op bedrijfstakniveau, alsmede de bijdragen van de onder c genoemde fondsen die door de ondernemingen in de Metalektro worden verstrekt ingevolge het bepaalde in de collectieve arbeidsovereenkomst(en) in hun bedrijfstak; f. het toezien op de verdeling van de sub e bedoelde gelden conform de collectieve arbeidsovereenkomst(en) in de bedrijfstak; g. statistische gegevens op sociaal-economisch gebied te verzamelen; h. op te treden als regelend en uitvoerend orgaan, tenzij als uitvloeisel van tussen de deelnemers gemaakte afspraken, hetzij - voorzover dit de deelnemers gewenst voorkomt - ingevolge bij of krachtens de wet verleende bevoegdheden; i. het coördineren van beleidsvoorbereidende en beleidsvoerende taken van bedrijfstakorganen; j, het dienen als werkgever van het personeel van Stichting Raad van Overleg dat belast is met de uitvoering van de activiteiten als hier omschreven; k. het beheren van de activa nodig voor de exploitatie van de hier genoemde activiteiten van de Raad van Overleg; I. het financieren van ad hoe projecten in het kader van de genoemde doelen en de daaruit voortvloeiende activiteiten ten behoeve van de bedrijfstak Metalektro; m. de vervaardiging van, uitgifte en verzending van de noodzakelijke hoeveelheid cao-boekjes ten behoeve van alle werkgevers en werknemers in de branche.

5 BESTUUR EN ORGANISATIE De ROM kent als organen: het Bestuur, de Raad van Toezicht en de directie. Bestuur Het bestuur van de ROM bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties in de Metalektro. Er zijn (maximaal) 16 bestuursleden, 8 van werkgeverszijde en 8 van werknemerszijde. Van werkgeverszijde bestaat de vertegenwoordiging uit teden afgevaardigd door de Vereniging FME-CWM. Van werknemerszijde bestaat de vertegenwoordiging uit: FNV Bondgenoten (4 leden) CNV Vakmensen (2 leden) - De Unie (1 lid) en - VHP2 (1 lid) Per 31 december 2013 is het bestuur als volgt samengesteld: mw. mr. I. Dezentjé Hamming-Bluemink, J.P.M. Broeken, Vereniging FME-CWM, FNV Bondgenoten, vice-voorzitter voorzitter N.J. Huber, Vereniging FME-CWM mw. drs. J. van Stigt, FNV Bondgenoten mr. P.C.J. Isaak, Vereniging FME-CWM P.K. de Jong, CNV Vakmensen mr. drs. H. Kroezen, Vereniging FME-CWM P.M. Verburg, CNV Vakmensen W. Mudde, Vereniging FME-CWM mr. G.W.E. ter Welle, De Unie R.G. Otte, Vereniging FME-CWM mr. J. Sauer, VHP2 I.J.H. Vermeulen, Vereniging FME-CWM drs. W. Vlasblom, Vereniging FME-CWM Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit twee personen, een werkgevers- en een werknemersafgevaardigde. De RvT heeft tot taak toezieht te houden op de uitvoering van bestuursbesluiten door de directie en op de algemene gang van zaken binnen het centraal secretariaat en de daaraan verbonden administratie. Hij staat de directie met raad terzijde. Per 31 januari 2013 wordt de Raad gevormd door de heer mr. drs. H. Kroezen namens werkgevers en mevrouw drs. J. van Stigt namens werknemers. Directie Het bestuur heeft de secretariële werkzaamheden, waaronder de voorbereiding en uitvoering van bestuursbesluiten, het opstellen van de begroting, deftnancieieadministratie en het beleggen van de financiële middelen, opgedragen aan de directeur. De directeur fungeert tevens als secretaris van de ROM-besturen, commissies en werkgroepen. Tevens kan hij een derde, bij de ROM in dienst zijnde werknemer, aanwijzen als secretaris. Vanaf 1 januari 2011 is de directie in handen van de heer mr. R.C. Riemens. Het secretariaat Het ROM-secretariaat is verantwoordelijk voor de professionele ondersteuning van deze besturen, commissies en werkgroepen en voert binnen van te voren bepaalde kaders op een zo efficiënt mogelijke wijze secretariaten, realiseert opdraehten en begeleidt projecten. Op het secretariaat zijn 12 medewerkers werkzaam. Het aantal FTE per 31 december 2013 bedraagt: 10,85 (2012: 10,85).

6 JAARREKENING 2013

7 STICHTING RAAD VAN OVERLEG DE I^IETALEKTRO BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na bestemming resultaat) Activa Vaste activa Financiële vaste activa Finaneieringsvoorschot leasemaatschappij Vlottende activa Vorderingen Te vorderen heffingen Vorderingen in rekening-courant met sectorfondsen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Banken NN-gelden (WAO-gat verzekering) Totaal activa

8 STICHTII^JG RAAD VAN OVERLEG DE METALEKTRO Passiva Eigen vermogen Bestemmingsreserve Overige reserves , Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies soeiale verzekeringen NN-gelden (WAO-gat verzekering) Overige schulden en overlopende passiva i Totaal passiva

9 STICHTING RAAD VAN OVERLEG DE METALEKTRO STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 (met verdeling naar bestedingsdoel) Realisatie Begroting Realisatie Baten Heffingen Interest Overige inkomsten Lasten Bestedingsdoelen (ex artikel 4 statuten) a. overlegorganen b. advisering c. instandhouding fondsen d. overleg in ondernemingen e. inning bijdrage fondsen f. toezicht verdeling fondsen g. statistische gegevens h. regelend- en uitvoerend orgaan i. secretariaatsvoering Bedrijfscommissie WOR j. beleidsvoorbereiding en -uitvoering k. personeelskosten I. beheer aetiva exploitatie m. financiering ad hoe projecten n. uitgifte cao-boekjes Cao-werkgroepen Bestuurskosten Secretariaatskosten Af: doorbelast aan sectorfondsen Resultaat (1.920) (98.600) Bestemming resultaat Onttrokken aan bestemmingsreserve Toegevoegd aan overige reserve ( ) ( ) (229,481) (98.600)

10 STICHTING RAAD VAN OVERLEG DE METALEICTRO TOELICHTINGEN Toelichting algenneen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaiing Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva in de balans tegen nominale waarde opgenomen. In de staat van baten en lasten over 2013 zijn als baten verantwoord de heffingen alsmede de interestbaten. De lasten worden toegerekend aan hetjaar waarop ze betrekking hebben. In de statuten is geen bepaling opgenomen over de bestemming van het resultaat. Het resultaat is toegevoegd aan de overige reserves. Toelichting op de baians Financiële vaste activa Financieringsvoorschot leasemaatschappij Op grond van de met Lease Plan Nederland N.V. gesloten overeenkomst geschiedt de financiering van de onder deze overeenkomst vallende auto's via een renteloos voorschot in rekening-courant aan deze leasemaatschappij. Het voorschot wordt berekend op basis van de boekwaarde van het wagenpark vermeerderd met de vooruitbetaalde verzekeringspremie en de motorrijtuigenbelasting. In de leasetermijnen wordt derhalve geen rente gecalculeerd. Ultimo 2013 bedraagt het financieringsvoorschot (ultimo 2012: ). Vorderingen Te vorderen heffingen Nog te faetureren heffingen van ondernemingen **) Af: voorziening Vorderingen op sectorfondsen Stichting Soeiaal Fonds Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro Overige vorderingen en overlopende activa *) Vooruitbetaalde exploitatiekosten Te vorderen interest Voorschot Eurest Voorschot MVGM (Nieboer Schouten) Voorschot vacatiegelden Waarborgsommen Diverse vorderingen (6.100) (18.000) (49.771) i=' *) Voor de te vorderen interest inzake NN-gelden (WAO-gatverzekering) wordt verwezen naar de toeliehting op deze post opgenomen onder liquide middelen. **) De heffingen voor 2013 zijn gefaetureerd in

11 STICHTING RAAD VAN OVERLEG DE METALEKTRO Liquide middelen ROM Kas Kruispost **) ING Bank: * Rekening-eouranten * EZB * Liquidity Management Account NN-gelden (WAO-gatverzekering) ABN AMRO bank, rekening-courant ING bank, rekening courant RABO bank, rekening-courant ING Bank: * Liquidity Management Account * Extra Bonus Zakenrekening * Top Bonus Zakenrekening * Zakelijke bonusrekening ABN AMRO bank: * Vermogensspaarrekening * Ondernemers Loyaal Depositorekening * Ondernemers Top Depositorekening * Ondernemers Top Depositoplusrekening * Ondernemers Top Depositorekening (Extra) RABO bank: * BedrijfsTeleRekening * BedrijfsDepositoRekening * BedrijfsBonusRekening Te vorderen interest *) Te vorderen ROM *) Crediteuren NN-gelden (WAO-gatverzekering) *) , , ( ) _ _ ( ) ( ) ( ) *) Feitelijk betreft dit zogenaamde "overlopende posten", maar voor de inzichtelijkheid van de totale post NN-gelden (WAO-gatverzekering) zijn deze posten toegerekend aan de liquide middelen. Voor een toelichting wordt verwezen naar het gestelde onder Kortlopende schulden NN-gelden (WAOgatverzekering), **) Dit betreft de doorbelaste kosten aan Stichting A+0 le t/m 3e kwartaal 2013 die verrekend zijn met de doorbetaalde heffing. Dit bedrag had in 2013 doorgestort moeten worden naar de ING bank van de ROM. De doorstorting heeft pas op 24 januari 2014 plaatsgevonden, zodat dit bedrag verantwoord is als kruispost. 11

12 STICHTING RAAD VAN OVERLEG DE METALEKTRO Eigen vermogen Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Bestemmingsreserve Overige reserves Totaal Saldo per 1 januari Bestemming van het resultaat (295,179) Saldo per 31 december De bestemmingsreserve betreft het vermogen dat op 1 januari 2002 bij de fusie aanwezig was in de Stichting Bijzondere Projecten. Hierop zijn de uitgaven met betrekking tot het doel van de voormalige stichting in mindering gebraeht (financiering ad hoe projecten). In het verslagjaar is een bedrag van aan deze reserve onttrokken voor de kosten van de Cao-werkgroepen. Kortlopende schulden svw premie Loonheffing

13 STICHTING RAAD VAN OVERLEG DE METALEKTRO NN-gelden (WAO-gatverzekering) Nationale Nederlanden Interest Diverse lasten Saldo NN-gelden per 1 januari Financiering premiekorting 2013 WIA Metalektroverzekering Diverse kosten 2013 Ontvangen rente 2013 Saldo NN-gelden per 31 december ( ) ( ) , ( ) ( ) (5.888) (32.172) Vanaf 1993 waren bedrijven volgens de Cao Metalektro verplicht hun werknemers in de gelegenheid te stellen zich te verzekeren voor een aanvulling op de WAO-uitkering, de zgn. WAO-gatverzekering. Voor deze bedrijfstakvoorziening heeft de ROM een mantelcontract met een vijftal verzekeraars afgesloten, waarbij Nationale Nederlanden optrad als penvoerder. Met het van kracht worden van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is vastgesteld, dat verzekerden voor het Mantelcontract WAO-gatverzekering Metalektro vanaf 1 januari 2004 geen risico hebben gelopen en is de premie over 2004 door verzekeraars gerestitueerd. Over 2005 is geen premie geheven. Tussen de ROM en verzekeraars is nadien gesproken over de afwikkeling van dit Mantelcontract. Uiteindelijk hebben deze onderhandelingen geleid tot overeenstemming tussen partijen. De ROM heeft in dat kader van verzekeraars 42,1 miljoen ontvangen als haar (winst)aandeel in het contract. Hieraan is de gekweekte rente toegevoegd en zijn de gemaakte (advies) kosten en definancieringvan de premiekorting van de WIA Metalektroverzekering in mindering gebracht. 13

14 STICHTING RAAD VAN OVERLEG DE METALEKTRO Overige schulden en overlopende passiva Verplichtingen inzake vakantiegeld en -dagen Te betalen accountantskosten Door te betalen aan PME Te betalen aan NN-gelden Te betalen omzetbelasting Overige schulden en overlopende passiva , Niet uit de balans blijkende verplichtingen De werknemers van de ROM zijn deelnemer in het Bedrijfstakpensioenfonds Metalektro (PME). De enige verplichting van de ROM, als vrijwillig aangesloten onderneming jegens PME, bestaat uit het betalen van de jaarlijks verschuldigde premie. De pensioenregeling PME dient te worden geclassificeerd als een toegezegde bijdrageregeling. Er bestaat immers voor de aangesloten ondernemingen geen enkele verplichting om eventuele tekorten in het fonds aan te zuiveren. Evenmin bestaat er enige aanspraak op mogelijke overschotten. Net als het overgrote deei van de aangesloten ondernemingen in de bedrijfstak, volgt de ROM richtlijn RJ 271 op grond waarvan de pensioenregeling PME als DC-regeling moet worden gekwalificeerd. 14

15 STICHTING RAAD VAN OVERLEG DE METALEKTRO Toelichting op de staat van baten en lasten Baten Realisatie Begroting Realisatie Heffingen De heffingen 2013 voor secretariaatskosten op bedrijfstakniveau (Stichting ROM) en de Stichting Sociaal Fonds zijn vastgelegd in het protocol Cao's Metalektro 2013/2015 d.d. 22 oktober Voor de ROM op 0,03% (2012 0,03%) en voor het Sociaal Fonds op 0,055% (2012 0,055%) van de loonsom Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). Voor ROM en SSF is alleen heffing opgelegd aan georganiseerde en vrijwillige aangesloten ondernemingen. De hefting voor de Stichting A+0 is vastgelegd in de algemeen verbindend verklaarde Cao A+0 Metalektro 2012/2014. Deze heffing is ook opgelegd aan ongeorganiseerde bedrijven. Heflïngen t/m 2012 resp Totaal Ten gunste van Stichting A+0 Ten gunste van Sociaal Fonds Ten gunste van Stichting ROM Hefting 2013 resp Totaal Ten gunste van Stichting A+0 Ten gunste van Soeiaal Fonds Ten gunste van Stichting ROM Ontvangsten/Aft5oekingen uit hoofde van faillissementen (30.537) (3.386) ( ) ( ) (10.000) ,405 Interest Interest banken 84, Overige inkomsten Verrekende BTW die als kosten waren geboekt Boekingsversehillen (229)

16 STICHTING RAAD VAN OVERLEG DE METALEKTRO Lasten Personeelskosten Salarissen Soeiale lasten inel. pensioenpremies Diverse personeelskosten Financiering ad hoe projecten Werkgroep seetorplan Nieuwe pensioenregeling techniek Modernisering CAO techniek Stuurgroep Duurzaam inzetbaarheid - duurzaam meedoen - onderzoek kwaliteit arbodiensten - onderzoek zware beroepen - overig Cao-boekjes Kosten boekjes Opbrengst verkochte boekjes Realisatie Begroting Realisatie Realisatie Begroting Realisatie , (460) (1.920) (1.920) Bestuurskosten Vacatiegelden en reiskosten Advieskosten Vergaderkosten Overige kosten Per 1 januari 2007 is een vaeatieregeling ingevoerd. De leden van het ROM-bestuur en de Raad van Toezicht zijn onbezoldigde bestuurders. 16

17 STICHTING RAAD VAN OVERLEG DE METALEKTRO Secreta riaatskosten Huisvestingskosten Restauratieve voorzieningen Automatiseringskosten Reis- verblijf- en representatiekosten Kantoorbehoeften, drukwerk en kopieerkosten Opleiding personeel / werving Accountantskosten Informatiebeheer systeem Telefoonkosten Kosten ontvlechting A+0 en ROM Kosten juridische procedures Overige kosten Doorbelast aan sectorfondsen Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro Stichting Sociaal Fonds in de Metalektro

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro Jaarverslag 2014 Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2 Metalektro INHOUDSOPGAVE VOORWOORD STATUTEN BESTUUR JAARREKENING Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Jaarverslag. Metalekbro. Metalektro. Vereniging FME-CWM FNV Metaal. CNV Vakmensen. De Unie. VHP2

Jaarverslag. Metalekbro. Metalektro. Vereniging FME-CWM FNV Metaal. CNV Vakmensen. De Unie. VHP2 Jaarverslag 2014 Metalektro Vereniging FME-CWM FNV Metaal. CNV Vakmensen. De Unie. VHP2 Metalekbro INHOUDSOPGAVE VOORWOORD STATUTEN BESTUUR EN ORGANISATIE JAARREKENING Balans per 31 december 2014 Staat

Nadere informatie

Overgoo ]Z Leidschendam... _.. _., -,,,., u j. ,,-., Ministene van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Overgoo ]Z Leidschendam... _.. _., -,,,., u j. ,,-., Ministene van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Raad van Overieg /Metalektro Overgoo 13 2266 ]Z Leidschendam... _.. _., -,,,., u j,,-., Ministene van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 407 r^- _^.,,.^ _u I ^ => -,-,

Nadere informatie

nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2

nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2 nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 STATUTEN 4 BESTUUR 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 6 Staat van baten en Iasten over 2013

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Raad van Overleg in de Metalektro

Jaarverslag stichting Raad van Overleg in de Metalektro Jaarverslag 2010 stichting Raad van Overleg in de Metalektro SnCHTlNG RAAD VAN OVERLEG N DE METALEKTRO NHOUDSOPGAVE VOORWOORD STATUTEN BESTUUR EN ORGANSATE JAARREKENNG Balans per 31 december 2010 Staat

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP)

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP) JAARREKENING 2013 INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 4 Rekening van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 6 Toelichting op

Nadere informatie

Wissenraet ^ Von Spaendonck

Wissenraet ^ Von Spaendonck Wissenraet ^ STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE Van Spaendonck INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2015 4 Rekening van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op de

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Jaarrekening 2014 van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Statutaire vestigingsplaats: Adres:

Nadere informatie

Wissenraet Van Spaendonck

Wissenraet Van Spaendonck STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2014 4 Rekening van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Wissenraet jj^ Van Spaendonck

Wissenraet jj^ Van Spaendonck jj^ STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2015 4 Rekening van baten en lasten over 2015 6 Toelichting op de balans per 31 december

Nadere informatie

Wissenraet Van Spaendonck

Wissenraet Van Spaendonck STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE PricewaterhouseCooper.s Accountants N.V. identificatiedoeleindei! INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2016 Rekening van baten en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG JAARVERSLAG STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG Ernst & Youn^ccolintants LLP =1 W Building a bettsi ^ wort'.inq world I - Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Inleiding

Nadere informatie

STICHTING COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE. Jaarverslag 2016

STICHTING COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE. Jaarverslag 2016 STICHTING COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Dit verslag is als volgt ingedeeld: Algemeen toelichting op de jaarrekening / 3 Jaarrekening 2016 1 balans per 31 december 2016/ 4 2

Nadere informatie

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan 3 2288 EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Inhoudsopgave Blz. Algemeen 2 Jaarrekening Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

(Sc ^tw ^A^ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. Directie UAW afd. CAV Postbus LV Den Haag. Rotterdam, 24 juni 2013

(Sc ^tw ^A^ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. Directie UAW afd. CAV Postbus LV Den Haag. Rotterdam, 24 juni 2013 ^A^ (Sc ^tw OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR TANKSTATIONS EN WASBEDRUVEN flf/ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. Directie UAW afd. CAV Postbus 90801 2509 LV Den Haag, 24 juni

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Jaarrekening 2014 Van: Stichting VUTilVI te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag Algemeen 1 Premiebijdrage en -inning 1

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Wissenraet. Van Spaendonck JAARREKENING 2011 STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE

Wissenraet. Van Spaendonck JAARREKENING 2011 STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE STICTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE KI INOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2011 4 Rekening van baten en lasten over 2011 5 Toelichting op de Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014 Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Den Haag, 18 mei 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2014 Balans op 31 december

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe Jaarrekening 2016 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2016 5 3. Resultatenrekening over 2016 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch Jaarrekening 2013 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2013 5 3. Resultatenrekening over 2013 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STICHTING SOCIAAL FONDS DHZ-BRANCHE (SSFD) LEIDSCHENDAM

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STICHTING SOCIAAL FONDS DHZ-BRANCHE (SSFD) LEIDSCHENDAM FINANCIEEL VERSLAG 2015 STICHTING SOCIAAL FONDS DHZ-BRANCHE (SSFD) LEIDSCHENDAM STICHTING SOCI/\AL FONDS DHZ-BRANCHE (SSFD) INHOUDSOPGAVE Financieel Jaarverslag 1. Bestuursverslag 2. Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

STICHTING RECYCLING TECHNOLOGISCHE APPARATUUR. te Leusden. Rapport inzake de jaarrekening 2011

STICHTING RECYCLING TECHNOLOGISCHE APPARATUUR. te Leusden. Rapport inzake de jaarrekening 2011 STICHTING RECYCLING TECHNOLOGISCHE APPARATUUR te Leusden Rapport inzake de jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blz. RAPPORT Fiscale positie 3 JAARVERSLAG 4 Verschillenanalyse 5 JAARREKENING Grondslagen voor

Nadere informatie

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013 IVlinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.a.v. Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardènwetgeving, afd. CAV, jaarverslag 2012 Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG stichting fondsen administratie

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2013 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-CRAVENHACE JAARREKENING 2014

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-CRAVENHACE JAARREKENING 2014 STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-CRAVENHACE JAARREKENING 2014 INHOUD RAPORT BLZ. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1 JAARREKENINC 2014 Balans per 31 december Staat van baten en lasten 4

Nadere informatie

Jaarstukken 2008. Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd te Amsterdam

Jaarstukken 2008. Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd te Amsterdam Jaarstukken 2008 Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd INHOUDSOPGAVE Jaarrekening: 1. Balans per 31 december 2008 1 2. Winst- en verliesrekening over 2008 2 3. Algemeen, activiteiten, grondslagen

Nadere informatie

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Jaarbericht OFE Detailhandel Jaarrekening 2015 Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2015 1. Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

ra te O&O-FONDS Secretariaat Reitseplein 8 Tilburg

ra te O&O-FONDS Secretariaat Reitseplein 8 Tilburg ra te O&O-FONDS Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken, Afdeling CAV Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE Secretariaat Reitseplein 8 Tilburg Correspondentie-adres Postbus

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2014 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning. Jaarrekening 2016

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning. Jaarrekening 2016 Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 in Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste Activa Inventaris 3.808 - Vlottende

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2012 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen

Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Beoordelingsverklaring 1 2 Algemeen 1 3 Resultaat 2 4 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015 Amsterdam Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave: - Balans 2 - Staat van baten en lasten 3 - Kasstroomoverzicht 4 - Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 5-6 - Toelichting balans 7-8 - Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Werkgeversvereniging Waterbedrijven WWb

Jaarrekening 2012. Werkgeversvereniging Waterbedrijven WWb Jaarrekening 2012 Werkgeversvereniging Waterbedrijven WWb Arnhem, 2 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2012 na resultaatbestemming 2. Rekening van baten en lasten over het jaar 2012 3.

Nadere informatie

Stichting FC Utrecht Maatschappelijk. Jaarrekening 2014

Stichting FC Utrecht Maatschappelijk. Jaarrekening 2014 Stichting FC Utrecht Maatschappelijk Jaarrekening 2014 Verslag van bestuur Het bestuur van de Stichting FC Utrecht maatschappelijk biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2014 Van: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

STICHTING MIDWIVES4MOTHERS TE UTRECHT. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING MIDWIVES4MOTHERS TE UTRECHT. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING MIDWIVES4MOTHERS TE UTRECHT Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat

Nadere informatie

STICHTING BIJ-1 TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Resultaat 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014 Stichting Fokus 1 Jaarrekening 2014 Stichting Fokus Mei 2015 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2014 4 2. Exploitatierekening 2014

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten over 2013 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Ondernemersfonds Lisse gevestigd te Lisse ACCOUNTANTSRAPPORT 2014

Stichting Ondernemersfonds Lisse gevestigd te Lisse ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 Stichting Ondernemersfonds gevestigd te ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 4 JAARVERSLAGGEVING Jaarrekening 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Jaarverslag 2013 Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Inhoudsopgave Algemeen blz.3 Balans per 31 december 2013 blz. 4 Staat van baten en lasten blz. 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Jaarrekening van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven

Jaarrekening van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Jaarrekening 2015 van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Statutaire vestigingsplaats: Adres:

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2015 Toelichting op de resultatenrekening 2015 Inkomsten De activiteiten van Stichting IPSO worden voornamelijk op

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Excelsior 4All

Jaarrekening Stichting Excelsior 4All Jaarrekening 2016 Stichting Excelsior 4All JAARREKENING BOEKJAAR: 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 STICHTING EXCELSIOR 4ALL Rotterdam INHOUDSOPGAVE JAARREKENING A - Waarderingsgrondslagen B -

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening Groenland 17 Beconnummer 316076 7908 RC Inschr. K.v.K. nr. 04028272 Tel. 0528-27 21 56 E-mail : admin@vanslageren.nl ING : NL04 INGB 0001 9579 90 ABN Amro :

Nadere informatie

STICHTING THE CHURCH OF PENTECOST - HOLLAND statutair gevestigd te Amsterdam

STICHTING THE CHURCH OF PENTECOST - HOLLAND statutair gevestigd te Amsterdam TFC Trinity Financial Consultancy Providing Business Solutions Trinity Financial Consultancy Havikskruid 35 1112 NG Diemen, The Netherlands Tel: 036-524 69 30; Mob: 06-84992629 IBAN: NL71 INGB0006856642

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken. Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken te Ede

Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken. Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken te Ede Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken te Ede JAARVERSLAGGEVING te Ede. JAARVERSLAGGEVING INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Bestuursverslag over

Nadere informatie

Sichting Cinecrowd. Gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Sichting Cinecrowd. Gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Sichting Cinecrowd Jaarrekening 2012 Nummer Kamer van Koophandel: 51384167 Datum: Opgesteld door: 29 mei 2013 M. Remie, penningmeester Cinecrowd Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Van Kaam Investments

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS te AMSTERDAM INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen... 3 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2015... 4 2. Staat van baten en lasten over 2015... 6 3. Grondslagen

Nadere informatie

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering Tuinstraat 6-1506 VX Zaandam Postbus 159-1500 ED Zaandam t. 075-6 818 360 f. 075-6 702 006 info@van-mierlo.nl www.van-mierlo.nl IBAN: NL55 RABO 0350 5030 36 BIC: RABONL2U Beconnr. 281815 KvK nr. 35014893

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Van Spaendonck JAARREKENING 2014 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP)

Van Spaendonck JAARREKENING 2014 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP) STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP) INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2014 Rekening van baten en lasten over 2014 Algemene toelichting Toelichting op de balans per 31 december 2014

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Children of Mexico te Amsterdam

Jaarrekening Stichting Children of Mexico te Amsterdam Jaarrekening 2015 Stichting Children of Mexico te Amsterdam BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014 Vlottende activa Liquide middelen (1) TRIODOS

Nadere informatie

Sichting Cinecrowd. Gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Sichting Cinecrowd. Gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Sichting Cinecrowd Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51384167 Datum: Opgesteld door: 29 mei 2013 M. Remie, penningmeester Cinecrowd Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Van Kaam Investments

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Martini Paviljoen. Stichting Martini Paviljoen. (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis)

Jaarrekening 2015. Stichting Martini Paviljoen. Stichting Martini Paviljoen. (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2015 26-5-2016 Martini Paviljoen Jaarrekening 2015 def 16:56 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Ambassadors Dieren. Rapport inzake Jaarstukken 2012

Stichting Ambassadors Dieren. Rapport inzake Jaarstukken 2012 Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2012 19 juni 2013 Inhoudsopgave Algemeen rapport 1 Algemeen 4 2 Resultaat 4 3 Fiscale positie 4 Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2012 7 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat 71 1054 NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 Inhoudsopgave Samenstellingsverklaring 3 Resultaatvergelijking 4 Balans 5 Staat van baten en lasten 6 Toelichting

Nadere informatie

STOOF. Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) Jaarrekening 2013

STOOF. Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) Jaarrekening 2013 Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche () Inhoudsopgave 1. 3 Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over 2013 6 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 7 Goedkeuring

Nadere informatie

stichting Fonds Architectenbureaus Jollemanhof GW Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2016

stichting Fonds Architectenbureaus Jollemanhof GW Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2016 stichting Fonds Architectenbureaus Jollemanhof 14 1019 GW Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2016 stichting Fonds Architectenbureaus VAN REE ^ ACCOUNTANTS registeraccountants en belastingadviseurs

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch

Jaarrekening 2014. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch Jaarrekening 2014 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2014 5 3. Resultatenrekening over 2014 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 concept 30 mei 2014 Vermogensopstelling per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste Activa Materiële vaste activa 2.320 2.246 Financiële vaste activa 300.969 299.675

Nadere informatie

ACTIVA 31 december december Materiële vaste activa

ACTIVA 31 december december Materiële vaste activa BALANS PER 31 DECEMBER 2012 ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011 Vaste activa Materiële vaste activa 32 1.623 Vlottende activa Vorderingen Debiteuren 4.655 15.180 1 Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van Stichting Folkingestraat Synagoge.

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van Stichting Folkingestraat Synagoge. Aan de directie van Stichting Folkingestraat Synagoge Lokveenweg 2 9751 CJ HAREN Datum 17 juni 2014 Kenmerk Betreft Jaarrekening 2013 Geachte bestuursleden, Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening

Nadere informatie

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG JAARVERSLAG 2014 Van Spaendonck Inhoud 1. Algemene gegevens: 1 1. Bestuursverslag 2 2.1 Inleiding 2 2.2 CAO, statuten

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten 2013 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Rapport aan het bestuur van Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen te Amsterdam. inzake jaarrekening 2012

Rapport aan het bestuur van Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen te Amsterdam. inzake jaarrekening 2012 Rapport aan het bestuur van Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen te Amsterdam inzake jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Verklaring 2 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Good Works gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Good Works gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Good Works gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Rapport Pagina 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaten 3 3 Financiële positie 4 Jaarrekening Balans per 31

Nadere informatie

STICHTING BASIS SUPPORT APELDOORN. Rapport inzake jaarstukken 2015 vastgesteld op 30 juni 2016

STICHTING BASIS SUPPORT APELDOORN. Rapport inzake jaarstukken 2015 vastgesteld op 30 juni 2016 STICHTING BASIS SUPPORT APELDOORN Rapport inzake jaarstukken vastgesteld op 30 juni 2016 JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Ondernemersfonds Bodegraven- Reeuwijk

Stichting Ondernemersfonds Bodegraven- Reeuwijk Jaarrekening Stichting Ondernemersfonds Bodegraven- Reeuwijk over 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Fiscale positie 3 Financieel verslag Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vergadering : AV 17-04-2015 Agendapunt : 4 Aan : Algemene Vergadering Kenmerk : AV 15041704 Datum : 7 april 2015 Bijlage : ONDERWERP : Jaarrekening 2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 STICHTING WERKWIJS. Bezoekadres: Laan van Diepenvoorde 37-43 Waalre Postbus 44015 5604 LA Eindhoven

JAARREKENING 2012 STICHTING WERKWIJS. Bezoekadres: Laan van Diepenvoorde 37-43 Waalre Postbus 44015 5604 LA Eindhoven STICHTING WERKWIJS JAAR STICHTING WERKWIJS Bezoekadres: Laan van Diepenvoorde 37-43 Waalre Postbus 44015 5604 LA Eindhoven telefoon: 040-2140404 telefax: 040-2116739 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1.

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn Jaarbericht 2014 van Stichting FT Kilimanjaro Baarn, 14 juli 2015 INHOUD JAARBERICHT 2014 Bestuursverslag 2 Jaarrekening 2014 - Balans per 31 december 2014 5 - Staat van baten en lasten over 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten 2014 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staten van baten & lasten over 2014 7 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Stichting Nederlands Debat Instituut Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Inhoudsopgave Pagina Financieel verslag Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 4 Jaarrekening

Nadere informatie

Het bestuur van Nederlandse Orthopaedische Vereniging Bruistensingel 128 5232 AC S-HERTOGENBOSCH. Financieel verslag 2011

Het bestuur van Nederlandse Orthopaedische Vereniging Bruistensingel 128 5232 AC S-HERTOGENBOSCH. Financieel verslag 2011 Het bestuur van Nederlandse Orthopaedische Vereniging Bruistensingel 128 5232 AC S-HERTOGENBOSCH Financieel verslag 2011 CONCEPT 3 D.D. 9 mei 2012 JAARREKENING VERSLAG AAN HET BESTUUR Crispijnhof 1, 5101

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie