Stichting FUT-fonds Astellas. (in liquidatie) Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : Internetsite :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting FUT-fonds Astellas. (in liquidatie) Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Internetsite : www.pensioenfondsastellas."

Transcriptie

1 Stichting FUT-fonds Astellas (in liquidatie) Stichting FUT-fonds Astellas Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : Internetsite : Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer BTW-nummer B01 Jaarverslag 2014

2 2

3 StichtingFUT-fonds Inhoud Pagina Bestuur en organisatie 5 Meerjarenoverzicht 7 Bestuursverslag Algemeen 9 FUT-Regeling 15 Beleggingsbeleid 16 Verslag van het Verantwoordingsorgaan Verslag Verantwoordingsorgaan 21 Reactie bestuur op verslag van het Verantwoordingsorgaan 22 Samenvatting rapport visitatiecommissie VCP Jaarrekening Balans per 31 december 26 Staat van baten en lasten 28 Kasstroomoverzicht 29 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 30 Toelichting op de balans per 31 december 34 Toelichting op de staat van baten en lasten 39 Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum 43 Resultaatbestemming 43 Uitvoering 43 Actuariële verklaring 44 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 46 Bijlagen Beleggingsoverzichten 49 Begrippenlijst 51 Stichting FUT-fonds Astellas (in liquidatie) Jaarverslag

4 4

5 StichtingFUT-fonds Bestuur en organisatie Bestuur per 31 december 2014 Benoemd vanuit werkgeverszijde D. Veenvliet voorzitter A.G.C. Vermazen secretaris Benoemd vanuit werknemerszijde A. Beijert V.A.W.M. Rot Gekozen door en uit pensioengerechtigden H.J.L. Janssen Verantwoordingsorgaan per 31 december 2014 M.E. Bovenhoff J.W.C.B. Schotel A.C. de Wolf vertegenwoordiger van de deelnemers vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden (voorzitter) vertegenwoordiger van de werkgever (secretaris) Compliance officer per 31 december 2014 S. Boskamp Organisatie Accountant Administrateur Actuaris (adviserend) Actuaris (waarmerkend) Vermogensbeheerder KPMG Accountants N.V., Utrecht AZL N.V., Heerlen Towers Watson B.V., Purmerend Towers Watson B.V., Purmerend NN Investment Partners B.V., Den Haag Stichting FUT-fonds Astellas (in liquidatie) Jaarverslag

6 6

7 StichtingFUT-fonds Meerjarenoverzicht Fut-regeling Aantallen Actieve deelnemers TOP-deelnemers met restant kapitaal Gewezen deelnemers Totaal Financiële gegevens (in duizenden euro) Toename spaarkapitaal als gevolg van: Deelnemersstortingen Voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemers Resultaatdeling per 1 januari 1) 3,93% 8,30% 3,37% 8,10% 10,94% 1) Door koersfluctuaties van aandelen en obligaties kan er in enig jaar ook sprake zijn van een negatieve resultaatdeling; in het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst. Stichting FUT-fonds Astellas (in liquidatie) Jaarverslag

8 8

9 StichtingFUT-fonds Bestuursverslag Algemeen Vooraf In het verslagjaar is door het fondsbestuur intensief gesproken over de toekomst van het fonds. Aanleiding is het feit dat het fonds per 1 mei 2014 een gesloten fonds is. Dat betekent dat er geen actieve deelnemers meer zijn en er geen stortingen in het fonds meer plaatsvinden. Er vloeit uitsluitend kapitaal uit het fonds door de aankoop van pensioen. Daarbij kent het fonds eveneens een zeer behoudende beleggingsverdeling, immers het risico komt geheel voor de deelnemers in het FUT-fonds, waardoor het fondsrendement wordt beperkt. De kosten van het FUT-fonds zullen ten opzichte van het dalende aantal deelnemers onevenredig snel stijgen, dit geldt te meer aangezien deelnemers van het FUT-fonds bij het bereiken van de 65 jarige leeftijd hun kapitaal buiten het fonds bij een externe verzekeraar of bij Stichting Pensioenfonds Astellas dienen aan te wenden. Daarenboven geldt dat nieuwe wet- en regelgeving op pensioengebied heeft geleid tot een aanzienlijke toename van de tijd en kosten die met het bestuur van het fonds en het beheer van zijn middelen zijn gemoeid. Alles overwegende heeft het bestuur van Stichting FUT-fonds Astellas, tijdens de bestuursvergadering van 19 september 2014 een voorgenomen besluit tot liquidatie uitgesproken. Dit besluit is herbevestigd tijdens de bestuursvergadering van 24 oktober In het verslag wordt een separate paragraaf besteed aan het proces van het voorgenomen besluit tot liquidatie alsmede de huidige stand van zaken. Inleiding Het FUT-fonds is een pensioenfonds verbonden aan de onderneming Astellas B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen. Het FUT-fonds heeft de stichting als rechtsvorm en is statutair gevestigd in Leiden. In overeenstemming met de statuten wordt hierbij verslag uitgebracht over boekjaar De in het verslag vermelde bedragen zijn op basis van duizenden euro, tenzij anders is aangegeven. Doelstelling Het doel van de Stichting FUT-fonds Astellas is de vorming van een individueel spaarkapitaal waarmee de gewezen deelnemer in de gelegenheid wordt gesteld geheel of gedeeltelijk vervroegd uit te treden. Met het spaarkapitaal kan een prepensioen (vervroegd pensioen) worden aangekocht in de Stichting Pensioenfonds Astellas of bij een verzekeraar. Het betreft de uitvoering van de op 1 januari 1994 bij de onderneming in werking getreden Flexibele Uittredingsregeling (FUT-regeling). Statuten De statuten van het fonds zijn in het verslagjaar gewijzigd naar aanleiding van gewijzigde wetgeving. In de statuten is expliciet opgenomen dat het fonds een paritair bestuursmodel kent. Verder is in artikel 8 bepaald dat bestuurders worden voorgedragen door de vennootschap en ondernemingsraad dan wel na verkiezingen door de pensioengerechtigden waarna het bestuur, na een eigen afweging en een verklaring van geen bezwaar door DNB, de bestuurders benoemt. Wat betreft de benoeming in het verantwoordingsorgaan bepalen de statuten in artikel 17 dat niet langer de ondernemingsraad de voordragende partij is voor een lid Stichting FUT-fonds Astellas (in liquidatie) Jaarverslag

10 namens de werknemers, maar dat de individuele deelnemers een kandidaat kunnen voordragen. Waarna de kandidaat na eventuele verkiezingen wordt benoemd door het bestuur. Bestuur Het bestuur, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de door de werkgever toegezegde pensioenregeling, bestaat uit vijf personen: twee bestuurders benoemd door de werkgever, twee bestuurders benoemd door de ondernemingsraad en een bestuurder gekozen door en uit de pensioengerechtigden. De bestuurders zijn benoemd voor een periode van vier jaar en treden af volgens een rooster van aftreden. De heren Janssen en Veenvliet zijn door het bestuur, na een verklaring van geen bezwaar door DNB, herbenoemd voor een periode van 4 jaar aansluitend aan hun huidige benoemingsperiode. De bestuurders worden als zodanig niet bezoldigd. Het bestuur vergaderde negenmaal in het verslagjaar. De belangrijkste aandachtspunten waren: De jaarstukken 2013; De toekomst van het fonds; Beleggingsbeleid; Nieuwe wetgeving; Nieuwe governance model; Voorbereiding van de aanpassing van de statuten aan nieuwe wetgeving; Benoemingen Rooster van benoemingen bestuurders bestuursleden per 31 december 2014: A. Beijert t/m H.J.L. Janssen t/m V.A.W.M. Rot t/m D. Veenvliet t/m A.G.C. Vermazen t/m Code Pensioenfondsen Het bestuur onderschrijft de uitgangspunten van de Code Pensioenfondsen. In het verslagjaar heeft het bestuur geïnventariseerd aan welke normen uit de code reeds wordt voldaan, welke normen nog aanleiding geven tot actie en van welke normen het bestuur om moverende redenen wenst af te wijken. Het bestuur heeft vastgesteld dat ultimo het onderhavige verslagjaar grotendeels wordt voldaan aan de normen uit de code. Om (volledig) te kunnen voldoen aan de overige normen heeft het bestuur nadere acties in gang gezet. Ten aanzien van norm 42 heeft het fonds geconstateerd dat het nog geen separate incidentenregeling had. Het fonds heeft daartoe een incidentenregeling opgesteld en vervolgens vastgesteld. Het bestuur van het fonds heeft verder uitdrukkelijk gesproken over de aanwezigheid van een klachten- en geschillenregeling (norm 41) en een klokkenluidersregeling (norm 43-44) bij zowel het pensioenfonds als bij de pensioen uitvoeringsorganisatie waaraan het fonds zijn werkzaamheden heeft uitbesteed. Het fonds kent geen klokkenluidersregeling omdat geen van de bestuurders financieel afhankelijk is van het fonds. Het bestuur concludeert, mede naar aanleiding van bovenstaande actie, dat voldaan wordt aan de normen van de Code Pensioenfondsen in het algemeen maar ook aan de normen 41 tot en met 44 in het bijzonder. 10

11 StichtingFUT-fonds Verantwoordingsorgaan Het bestuur heeft een verantwoordingsorgaan ingesteld, bestaande uit een vertegenwoordiger van de werkgever, een vertegenwoordiger van de deelnemers (benoemd door de ondernemingsraad van Astellas B.V.) en een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden. Tijdens de bestuursvergaderingen van 16 mei en 21 november heeft het bestuur overleg gevoerd met het verantwoordingsorgaan. De leden van het verantwoordingsorgaan worden als zodanig niet bezoldigd. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan als vertegenwoordiger van de bij het fonds betrokken (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever. In dit jaarverslag wordt verslag gedaan van de bevindingen van het verantwoordingsorgaan ten aanzien van het door het bestuur in 2014 gevoerde beleid. Rooster van benoemingen verantwoordingsorgaan per 31 december: M.E. Bovenhoff t/m J.W.C.B. Schotel t/m A.C. de Wolf t/m Het reglement verantwoordingsorgaan bevat de bepaling dat leden van het verantwoordingsorgaan maximaal 3 maal herbenoemd kunnen worden. Mevrouw Bovenhoff kan op basis van deze bepaling niet meer worden herbenoemd na haar huidige benoemingsperiode. Intern toezicht Het bestuur heeft in 2014 een visitatie laten uitvoeren door VCP. De aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn in 2014 door het bestuur uitgevoerd. Als voorgeschreven door de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen zal het bestuur jaarlijks een visitatie laten verrichten door een visitatiecommissie. Het bestuur heeft vanaf 2014 een contract voor drie jaren afgesloten met VCP. Met de mogelijkheid van tussentijdse opzegging. De samenvatting van het verslag van de visitatiecommissie is verderop in dit jaarverslag toegevoegd. Naleving wet- en regelgeving In het verslagjaar zijn aan het fonds geen dwangsommen of boetes opgelegd door de toezichthouder. Er zijn door DNB geen aanwijzingen aan het fonds gegeven, noch is een bewindvoerder aangesteld of is de bevoegdheidsuitoefening van organen van het fonds gebonden aan toestemming van de toezichthouder. Beroepsprocedures Een deelnemer heeft bij het bestuur aangegeven zich niet te kunnen vinden in de afwijzende beslissing van het bestuur tot het toepassen van een beleggingsknip. Nadat de geschillencommissie op 9 juli 2010 het fonds in het gelijk heeft gesteld, heeft de betreffende deelnemer de zaak aanhangig gemaakt bij de Rechtbank Den Haag, sector kanton te Leiden. Op 2 oktober 2013 heeft de rechtbank vonnis gewezen en het fonds in het gelijk gesteld. Tegen het vonnis van de rechtbank is door de deelnemer hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Den Haag. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 14 april 2015 het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Verder heeft het Gerechtshof Den Haag op 18 juli 2013 vonnis gewezen over de toegepaste resultaatdeling. Deze zaak was eveneens aangespannen door de bovengenoemde deelnemer. Inmiddels hebben partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten. Beide genoemde rechtszaken zijn daarmee in onderling overleg finaal afgerond. Stichting FUT-fonds Astellas (in liquidatie) Jaarverslag

12 Kosten beroepsprocedures Het bestuur heeft in 2013 besloten om de out of pocket -kosten die gemaakt worden inzake de bovengenoemde beroepszaken worden bekostigd uit het eigen vermogen van Stichting FUT-fonds Astellas. Op deze wijze hebben de gemaakte kosten geen effect op het rendement van het fonds en worden de gevolgen voor de overige deelnemers zo veel mogelijk gemitigeerd. Analyse en beheersing van de risico s In het verslagjaar is aandacht gegeven aan de opzet en inrichting van de organisatie, inclusief de interne beheersing van risico s. Het bestuur heeft de risico s van het fonds geanalyseerd en beschouwd de geanalyseerde risico s als voldoende afgedekt. Dit is opgenomen in de ABTN van het fonds. Voor wat betreft het vermogensbeheer kunnen de Richtlijnen Vermogensbeheer als een instrument worden beschouwd waarmee vooraf sturing kan worden gegeven aan de door het fonds te lopen financiële risico s. Door middel van periodieke rapportages van de vermogensbeheerder wordt het bestuur ieder kwartaal achteraf gedetailleerd geïnformeerd over de beleggingsactiviteiten en de financiële positie van het fonds. In de Verklaring inzake de Beleggingsbeginselen zijn de uitgangspunten van het beleggingsbeleid en de risicobeheerprocedures beschreven. Compliance officer De compliance officer bewaakt dat de bestuurders de van toepassing zijnde gedragscode naleven. In het verslagjaar zijn door de compliance officer geen bijzonderheden gemeld. Uitbestede werkzaamheden De deelnemersadministratie van de FUT-regeling, de beleggingsadministratie en de financiële administratie worden gevoerd door AZL N.V. te Heerlen. Het vermogen van het fonds wordt beheerd door NN Investment Partners B.V. NN Investment Partners B.V. werkt hierbij op basis van door het bestuur vastgestelde richtlijnen met betrekking tot het vermogensbeheer. Voor actuariële werkzaamheden en adviezen maakt het bestuur gebruik van de diensten van Towers Watson B.V. te Purmerend. Voor de waarmerking maakt het bestuur gebruik van de gesepareerde waarmerkende actuariële diensten van Towers Watson B.V. De controle van de administratie en de jaarrekening wordt verricht door KPMG Accountants N.V. te Utrecht. Het fonds heeft de rechten en plichten van de externe partijen vastgelegd in Service Level Agreements (SLA s). Beleid Inzake het te voeren beleid werkt het bestuur volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN). In deze nota, ook wel bedrijfsplan genoemd, wordt nader ingegaan op de kenmerken van de FUT-regeling, de financiering en de beleggingen. Daarnaast bevat de ABTN een beschrijving van het interne beheersingssysteem en de opzet van de administratieve organisatie en interne controle van het fonds. De financiële opzet van het fonds is voorts vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst tussen FUT-fonds en onderneming. Het FUT-fonds voert een conservatief beleggingsbeleid omdat het beleggingsresultaat (beleggingsrisico) volledig voor rekening van de (gewezen) deelnemers aan de FUT-regeling komt. Op de (vervroegde) pensioendatum wordt het in de FUT-regeling opgebouwde spaarkapitaal over-geheveld naar de Stichting Pensioenfonds Astellas dan wel een verzekeraar ten behoeve van de aankoop van 12

13 StichtingFUT-fonds pensioen. Een zogenaamd langlevenrisico kent het FUT-fonds derhalve niet. Het fonds kent wel een positief overlijdensrisico. Indien een (gewezen) deelnemer komt te overlijden zonder nabestaanden dan vervalt het spaarkapitaal aan het fonds. Vanaf 2006 komen, op grond van de Wet Vut/Prepensioen/Levensloop (Wet VPL), uitsluitend nog de deelnemers geboren vóór 1 januari 1950 voor het actief deelnemerschap in aanmerking. Vanaf 2011 vinden er geen premiestortingen meer plaats. Vanaf 2006 worden behalve de kosten van het vermogensbeheer ook de uitvoerings- en administratiekosten op het te verdelen beleggingsresultaat in mindering gebracht. De in het Pensioenfonds met het in het FUT-fonds opgebouwde spaarkapitaal aan te kopen (extra) pensioenaanspraken zijn afhankelijk van de tussen Pensioen- en FUT-fonds afgesproken inkooptarieven. Deze inkooptarieven zijn sekseneutraal, dat wil zeggen dat voor mannen en vrouwen dezelfde inkooptarieven worden gehanteerd. Daarnaast wordt bij overdracht van het FUT-spaarkapitaal naar het Pensioenfonds ten behoeve van de aankoop van pensioenuitkeringen en/of pensioenaanspraken in het Pensioenfonds, een solvabiliteitskorting op het FUT-spaarkapitaal in mindering gebracht. Dit in verband met de eisen van de toezichthouder DNB met betrekking tot de aan te houden buffers in het Pensioenfonds. Voorgenomen besluit liquidatie 2014 Het bestuur van Stichting FUT-fonds Astellas, in vergadering bijeen te Zeist op 19 september 2014 heeft het voorgenomen besluit tot liquidatie genomen. Daarbij heeft het bestuur het volgende overwogen: Het FUT-fonds is een gesloten fonds. Premieontvangsten vinden niet meer plaats; het mogelijke fondsrendement wordt beperkt door de opbouw en verplichtingen van het fonds en het daarmee gepaard gaande zeer behoudende beleggingsbeleid; de kosten van het FUT-fonds zullen ten opzichte van het aantal deelnemers onevenredig snel stijgen; nieuwe wet- en regelgeving op pensioengebied heeft geleid tot een aanzienlijke toename van de tijd en kosten die met het besturen van het fonds en het beheer van haar middelen zijn gemoeid. Het bestuur benoemt reeds nu een aantal ontbindende voorwaarden bij het voorgenomen besluit: dat De Nederlandsche Bank gebruik maakt van haar wettelijke bevoegdheid om aan de Stichting een verbod op waardeoverdracht op te leggen; dat het verantwoordingsorgaan een negatief oordeel geeft over het besluit en het bestuur dit oordeel overneemt; dat de Stichting FUT-fonds Astellas en de te selecteren uitvoerder niet tot definitieve overeenstemming komen aangaande de inhoud van de overeenkomst van overdracht alsmede de vrijwaringverklaring. Het uiteindelijke bestuursbesluit zal worden ontbonden wanneer aan één of meer van deze voorwaarden zou worden voldaan. Toekomst pensioenfonds 2015 Het liquidatietraject dat door het bestuur in 2014 is gestart is in 2015 voortgezet. Naar verwachting wordt de liquidatie in 2015 afgerond. Het bestuur heeft hiertoe tijdens het eerste en tweede kwartaal van 2015 de mogelijkheden tot een buy out onderzocht. Tijdens een extra vergadering op 1 mei 2015 heeft het bestuur de offertes van verschillende verzekeraars voor een buy out vergeleken. Stichting FUT-fonds Astellas (in liquidatie) Jaarverslag

14 De buy out-offertes boden de mogelijkheid om de FUT-Kapitalen als in te kopen nominale pensioenrechten op basis van ouderdomsen partnerpensioen bij de betreffende verzekeraars in te kopen. Ook heeft het bestuur naar de kosten gekeken om de kapitalen om te zetten naar rechten in de huidige middelloonregeling van Stichting Pensioenfonds Astellas. Het bestuur heeft geconcludeerd dat deze mogelijkheden voor de deelnemers tot het ongewenst resultaat zouden leiden dat gezien de huidige marktomstandigheden en kosten er een korting op de in te kopen rechten zou moeten plaatsvinden. Alles overwegende heeft het bestuur op 1 mei 2015 besloten om de kapitalen van de deelnemers uit het FUT-fonds niet in te kopen als pensioenrechten, maar over te dragen als kapitalen naar de DC-regeling van Stichting Pensioenfonds Astellas. Op deze wijze worden de nominale kapitalen overgedragen, behouden deelnemers recht op een eventuele rendementsdeling. Bovendien kunnen deelnemers hun kapitalen op het door hen gewenste moment, maar in ieder geval voor de pensioendatum, aanwenden ten behoeve van inkoop van extra pensioenrechten bij Stichting Pensioenfonds Astellas. Tijdens de bestuursvergadering van 19 juni 2015 heeft het bestuur het formele besluit tot liquidatie genomen. Als gevolg hiervan heeft het bestuur bij De Nederlandsche Bank het verzoek tot een collectieve waardeoverdracht ingediend. Overeenstemmingsverklaring Het bestuur heeft op 19 juni 2015 besloten tot collectieve waardeoverdracht en aansluitende liquidatie van het fonds. De opgebouwde kapitalen binnen het fonds zullen worden overgedragen aan Stichting Pensioenfonds Astellas. Voor 1 juli 2015 is DNB verzocht aan te geven of zij bezwaren heeft tegen de voorgenomen collectieve waardeoverdracht. Het bestuur hoopt, inachtnemende de reactietermijn van 3 maanden van DNB, de kapitalen per 1 oktober 2015 over te dragen aan Stichting Pensioenfonds Astellas. Een exacte beschrijving van de waardeoverdracht wordt opgenomen in het liquidatieverslag dat het bestuur van het fonds zo kort mogelijk na de aanvraag van de collectieve waardeoverdracht zal opstellen. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals deze zijn opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW en met inachtneming van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 610 Pensioenfondsen. Alle activa en passiva zijn gewaardeerd op liquidatiewaarde. De bestuurders van Stichting FUT-fonds Astellas zullen als vereffenaars worden aangesteld. Waarschijnlijk gebeurt dit per 1 juli Aanwenden algemene reserve Het saldo dat resteert na overdracht van de overdrachtswaarde naar Pensioenfonds Astellas, wordt in de eerste plaats aangewend om de (reguliere) uitvoeringskosten van het FUT-fonds Astellas in 2015 mee te financieren. Daarnaast wordt dit saldo aangewend om de (eenmalige) kosten voor het liquidatietraject mee te financieren. Het (naar verwachting positieve) saldo dat resteert wordt overgedragen naar Pensioenfonds Astellas als vergoeding voor de (eenmalige) kosten die Pensioenfonds Astellas maakt met betrekking tot de collectieve waardeoverdracht en voor de kosten die Pensioenfonds Astellas dient te maken om de financiële opzet (o.a. beleggingsbeleid) aan te sluiten op het profiel van het pensioenfonds na collectieve waardeoverdracht. Stichting Pensioenfonds Astellas zal tevens alle bekende en nog onbekende kosten van Stichting FUT-fonds Astellas na liquidatie van Stichting FUT Fonds Astellas voor haar rekening nemen. Het bestuur van Stichting FUT-fonds Astellas heeft de kosten die gemoeid zijn met het liquidatietraject in 2015 in kaart gebracht. Naar verwachting zal een bedrag aan adminstratiekosten, vermogensbeheerkosten, advieskosten, jaarverslagleggingskosten van

15 StichtingFUT-fonds gemoeid zijn met de liquidatie van het FUT-fonds. Op dit moment bedraagt de algemene reserve van het fonds Het resterende Saldo van circa wordt, zoals hierboven uiteengezet, aan Stichting Pensioenfonds Astellas worden overgemaakt. FUT-Regeling Het doel van de FUT-regeling is de vorming van een individueel spaarkapitaal op naam van de (gewezen) deelnemer, waarmee de (gewezen) deelnemer in de gelegenheid wordt gesteld geheel of gedeeltelijk vervroegd uit te treden. Met het spaarkapitaal kan een prepensioen (vervroegd pensioen) worden aangekocht bij de Stichting Pensioenfonds Astellas dan wel een verzekeraar. Daarnaast kan het spaarkapitaal op de eindpensioendatum (65 jaar) dan wel bij ontslag in verband met arbeidsongeschiktheid of de eerdere overlijdensdatum worden aangewend voor de aankoop van extra pensioen en/of (aanvullende) pensioenaanspraken bij de Stichting Pensioenfonds Astellas dan wel een verzekeraar. Per 1 januari 2006 is de FUT-regeling ingrijpend gewijzigd. In verband met de inwerkingtreding van de Wet Vut/ Prepensioen/ Levensloop (VPL) per 1 januari 2006 is het deelnemerschap aan de FUT-regeling van rechtswege beëindigd voor de deelnemers die geboren zijn op of na 1 januari Voor deze gewezen deelnemers kan het spaarkapitaal met ingang van 1 januari 2006 alleen nog wijzigen door de jaarlijkse resultaatdeling en/ of onttrekkingen aan het spaarkapitaal; er vinden geen werkgevers- en/ of deelnemersstortingen meer plaats. Alleen voor de deelnemers die op 1 januari 2005 al 55 jaar of ouder zijn (de deelnemers die geboren zijn vóór 1 januari 1950) wordt de FUT-regeling actief voortgezet. In 2014 zijn er geen deelnemers meer (uit de groep van zogenaamde 55plus-VPL-deelnemers) die gebruik maken van de mogelijkheid tot het verrichten van maandelijkse deelnemersstortingen. In 2014 werd 21 maal een spaarkapitaal overgeheveld naar het Pensioenfonds (voor een totaalbedrag van ). 3 (gewezen) deelnemers hebben hun spaarkapitaal aangewend ten behoeve van de aankoop van een prepensioen: hiervan wendde één deelnemer het volledige spaarkapitaal aan voor de aankoop van prepensioen en twee deelnemers wendden een deel van het spaarkapitaal aan voor de aankoop van een maximaal prepensioen. Vijf keer is in verband met het bereiken van de pensioendatum (65 jaar) het (resterend) spaarkapitaal aangewend ten behoeve van de aankoop van een (direct ingaand) extra ouderdomspensioen. Er is geen direct ingaand extra partnerpensioen aangekocht in verband met overlijden. Drie keer werd in verband met verevening na echtscheiding van een deelnemer een aanspraak op uitgesteld bijzonder ouderdomspensioen aangekocht. Er werd in 2014 een maal een spaarkapitaal overgedragen naar een verzekeraar ten behoeve van de aankoop van pensioenuitkeringen. Per 1 januari 2014 vond de resultaatdeling van het fonds plaats over boekjaar 2013; deze bedroeg 3,93% van het gemiddeld spaarkapitaal in De resultaatdeling per 1 januari 2015 (over het jaar 2014) zal 8,65% bedragen. Met de resultaatdeling wordt het over het voorafgaande boekjaar behaalde netto beleggingsresultaat (directe- en indirecte beleggingsresultaten minus de beleggingskosten en minus de administratie- en uitvoeringskosten) naar evenredigheid verdeeld over alle (gewezen) deelnemers. Alle beleggingstitels worden op actuele waarde gewaardeerd; door koersfluctuaties van aandelen en obligaties kan er in enig jaar ook sprake zijn van een negatieve resultaatdeling. Per 31 december 2014 was de laatste actieve deelnemer aan de FUT-regeling met ouderdomspensioen gegaan (per 31 december 2013: 1). Het aantal gewezen deelnemers per 31 december 2014 bedroeg: 709 (per 31 december 2013: 718). Het opgebouwde spaarkapitaal bedroeg per 31 december 2014: 12,05 miljoen (per 31 december 2013: 12,69 miljoen). Stichting FUT-fonds Astellas (in liquidatie) Jaarverslag

16 Beleggingsbeleid 1. Algemeen Het vermogen van het FUT-fonds is in 2014 met 0,1 miljoen afgenomen van 13,5 naar 13,4 miljoen. De normpercentages voor de allocatie van het fondsvermogen naar beleggingscategorieën werden in het boekjaar niet gewijzigd. De norm voor vastrentende waarden per ultimo 2014 was 81%. De normweging voor aandelen bedroeg 16,5% en de normweging voor niet beursgenoteerd vastgoed bedroeg 2,5%. De feitelijke allocatie van het fondsvermogen schommelt als gevolg van koersmutaties en als gevolg van het gevoerde tactische beleggingsbeleid binnen nauwe bandbreedtes rondom deze normpercentages. Aan het einde van het boekjaar was er sprake van een onderweging van vermogen in de beleggingscategorie niet beursgenoteerd vastgoed (- 0,8% punt). Het belang in vastrentende waarden was eveneens beperkt lager dan de norm (-0,2%), terwijl het belang in aandelen iets hoger was dan de norm (0,9% punt). 2. Vastrentende waarden De vastrentende portefeuille was ultimo boekjaar 2014 volledig belegd in euro s. De vastrentende beleggingen zijn ondergebracht in twee deelportefeuilles. De Government (Plus) component kent een normweging van 85% en de Credits component kent een normweging van 15%. De afwijkingen ten opzichte van de norm binnen de vastrentende beleggingen waren gedurende het jaar zeer beperkt. 3. Aandelen De aandelenbeleggingen vinden volledig plaats in Europa. Bij het vaststellen en het uitvoeren van het beleggingsbeleid wordt niet alleen rekening gehouden met financiële en risicoaspecten, maar ook met aspecten die van belang zijn voor een duurzame en sociale ontwikkeling van de maatschappij. Mede in dit kader heeft het fonds een belang in een beleggingsfonds waarin een actief uitsluitingsbeleid wordt gevoerd op grond van uitgangspunten voor verantwoord beleggen. De gehanteerde uitsluitingscriteria in dit fonds zijn schending van kernrechten van de mens, ernstige vormen van kinderarbeid, dwangarbeid, zware milieuvervuiling, controversiële wapens, beperking van de vrijheid van vakvereniging en betrokkenheid bij corruptie. Eind 2014 stonden voor wat betreft Europa 17 beursgenoteerde ondernemingen op de uitsluitingslijst. In 2014 hebben geen grote veranderingen in het aandelenbelang plaatsgevonden. Mede dankzij koersstijgingen was aan het eind van het boekjaar sprake van een beperkte overweging van het belang ten opzichte van de norm, namelijk 0,9%-punt. 4. Onroerend goed In 2014 is het belang in niet-beursgenoteerd onroerend goed niet gewijzigd. De onroerend goedportefeuille is volledig samengesteld uit niet-beursgenoteerd onroerend goed, door middel van deelname in het CBRE Dutch Residential Fund. 16

17 StichtingFUT-fonds 5. Rendement Onderstaande tabel geeft inzicht in de beleggingsperformance van het FUT-fonds (op basis van total return) in 2014: Portefeuille Benchmark Vastrentende waarden 9,6 % 12,4% Aandelen 6,1 % 6,8 % Onroerend Goed 3,0 % 3,0% Totaal 8,9% 11,3% De performancecijfers per beleggingscategorie resulteren in een totaal rendement van het FUT-fonds over het jaar 2014 van 8,9%. De benchmark heeft in dezelfde periode een rendement van 11,3% opgeleverd. Aldus is in 2014 sprake van een underperformance van 2,4%-punt ten opzichte van de benchmark. De relatieve underperformance van het FUT-fonds is vrijwel volledig veroorzaakt door de selectie binnen de beleggingscategorieën vastrentende waarden. De vastrentende beleggingen vinden met name plaats in staatsleningen met een hoge kredietbeoordeling. De afgelopen jaren leidde dit beleid tot relatief goede resultaten, als gevolg van de vlucht van beleggers naar dergelijke leningen. Sinds medio 2012 verdween de crisis in de Eurozone langzaam van het toneel van de financiële markten. Dit vertaalde zich in een toenemende populariteit voor het beleggen in schuldpapier van landen met een relatief lage kredietwaardigheid (zoals Spanje en Italië). Deze trend zette zich in 2013 en 2014 door, hetgeen betekende dat de staatsobligaties van lagere kwaliteit beter presteerden dan de staatsobligaties van de zogenoemde kernlanden van de Eurozone (zoals Duitsland en Nederland). Aangezien de portefeuille van het fonds geconcentreerd is in staatsleningen van hoge kwaliteit, bleef het rendement van de portefeuille in 2014 achter bij de breed gespreide benchmark (waarin ook staatsleningen van mindere kwaliteit zijn opgenomen). De aandelen behaalden eveneens een lager rendement dan de benchmark. Benchmarks Ultimo boekjaar 2014 werden de volgende benchmarks gehanteerd. Vastrentende waarden: Composite met een op de normverdeling gebaseerde samenstelling van 85% EMU staatsobligaties en 15% EMU bedrijfsobligaties (credits) op basis van indices van Citigroup. Aandelen: De MSCI Europe Index NDR. Onroerend goed: Tijdens het gehele boekjaar werd voor de ROZ/IPD Woningen index als benchmark gehanteerd. Totaal: Composite op basis van de normverdeling van het vermogen (81% vastrentende waarden, 16,5% aandelen en 2,5% onroerend goed) en de bijbehorende benchmark(s) per beleggingscategorie. Stichting FUT-fonds Astellas (in liquidatie) Jaarverslag

18 Beleggingsportefeuille minimum norm maximum Aandelen 11,5% 16,5% 21,5% Vastgoedmaatschappijen 0,0% 2,5% 7,5% Vastrentende waarden 76,0% 81,0% 86,0% Liquiditeiten -5,0% 0,0% 5,0% Totaal 100,0% Uitvoeringskosten Het pensioenfonds onderschrijft de aanbevelingen uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie. Hierin worden de pensioenfondsen opgeroepen om de kosten van het pensioenbeheer, vermogensbeheer en transactiekosten te publiceren. Deze kosten moeten naar de mening van de Pensioenfederatie volledig bekend zijn binnen het pensioenfonds en beschikbaar zijn voor deelnemers. De aanbevelingen luiden als volgt: Rapporteer de kosten van pensioenbeheer in euro per deelnemer. Rapporteer de kosten van het vermogensbeheer in percentages van het gemiddeld belegd vermogen. Rapporteer separaat (eventueel geschatte) transactiekosten percentages van het gemiddeld belegd vermogen. Het onderschrijven van de aanbeveling van de Pensioenfederatie gaat verder dan alleen de direct in de jaarrekening te verantwoorden kosten en het bestuur wenst volledige transparantie te realiseren ten aanzien van deze kosten. Het transparant maken van alle kosten en mogelijk afzetten tegen een benchmark is daarbij een middel om de kosten verder te beheersen. Met onderstaand overzicht geeft het fonds gevolg aan de aanbevelingen van de Pensioenfederatie. Kostenoverzicht Pensioenbeheer Kosten in euro per deelnemer 100,- 1) 151,- 85,- Vermogensbeheer Kosten in % van het gemiddeld belegd vermogen 0,33% 0,33% 0,33% Transactiekosten in % van het gemiddeld belegd vermogen 0,04% 0,02% 0,04% Totale kosten vermogensbeheer in % van het gemiddeld belegd vermogen 0,37% 0,35% 0,37% Kosten van het pensioenbeheer bestaan uit de kosten van uitbesteding, bestuurskosten, advieskosten en de kosten van toezicht. De totale kosten bedragen 71 duizend. Om de kosten per deelnemer te berekenen is in tegenstelling tot de aanbeveling van de pensioenfederatie het totaal aantal deelnemers (711) gedefinieerd. 1) Het FUT-fonds heeft over 2014 kosten gemaakt naar aanleiding van door één deelnemer aangespannen rechtszaken. Exclusief deze kosten bedragen de uitvoeringskosten ,50. Inclusief deze kosten bedragen de uitvoeringskosten ,92. Uitgaande van in totaal 711 deelnemers bedragen de kosten per deelnemer in 2014 circa 75 resp

19 StichtingFUT-fonds Kosten vermogensbeheer Transactiekosten exclusief aan- en Beheer- verkoopkosten kosten Totaal Kosten per beleggingscategorie Vastgoed Aandelen Vastrentende waarden Totaal kosten toe te wijzen aan categorieën excl. overlay Kosten overlay beleggingen Totaal kosten toe te wijzen aan categorieën incl. overlay Overige vermogensbeheerkosten Kosten vermogensbeheer pensioenfonds en bestuursbureau Kosten fiduciair beheer Bewaarloon Overige kosten Totaal overige vermogensbeheerkosten Totaal kosten vermogensbeheer Stichting FUT-fonds Astellas (in liquidatie) Jaarverslag

20 20

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Email : pf-astellas@azl.eu Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Elisabethhof 19, 2353 EW Leiderdorp Telefoon : 071-5455 745 Telefax : 071-5455 800 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Telefax : 071-5455 800 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven in

Nadere informatie

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AZL

Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Internetsite: www.p-azl.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Ingeschreven in het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij Brouwerslaan 1, 7548 XA Enschede Postbus 55, 7500 AB Enschede Telefoon: 053-4833 333 Telefax:

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 7 2 Bestuursverslag 8 2.1 Bestuurlijke beschouwing 8 2.2 Pensioenbeleid 10 2.3 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie Woerden Inhoud Kengetallen en kerncijfers 3 Meerjarenoverzichten van kengetallen en kerncijfers 4 Bestuursverslag 7 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 8

Nadere informatie

Boekjaar 2012. Inleiding. De financiële positie van SPHD. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Verkort Jaarverslag 2012 1

Boekjaar 2012. Inleiding. De financiële positie van SPHD. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Verkort Jaarverslag 2012 1 Boekjaar 2012 Inleiding Voor u ligt het verkort jaarverslag van Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas (SPHD) over het boekjaar 2012. Het volledige jaarverslag vindt u op onze website: www.pensioenfonds-hunterdouglas.nl.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Telefax: 045-5741 117 Ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2009 Jaarverslag I N H O U D S O P G A V E KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 2 Profiel 2 Organisatie 2 Kengetallen 5 VERSLAG VAN DE VISITATIECOMMISSIE 6 VERSLAG

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds MSD

Stichting Pensioenfonds MSD Stichting Pensioenfonds MSD Stichting Pensioenfonds MSD Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem Postbus 581, 2003 PC Haarlem Telefoon: 023-515 31 53 Telefax: 023-514 80 00 Internetsite: www.pf-msd.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Inhoud. 29 Oordeel van het Verantwoordingsorgaan. 4 Voorwoord. 32 Verslag van de Deelnemersraad. 5 Profiel van het fonds. 35 Reactie van het Bestuur

Inhoud. 29 Oordeel van het Verantwoordingsorgaan. 4 Voorwoord. 32 Verslag van de Deelnemersraad. 5 Profiel van het fonds. 35 Reactie van het Bestuur Jaarverslag 2013 Inhoud 4 Voorwoord 29 Oordeel van het Verantwoordingsorgaan 5 Profiel van het fonds 32 Verslag van de Deelnemersraad 9 Verslag van het Bestuur 9 1. Algemeen bestuurlijk beleid en governance

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds De Fracties

Stichting Pensioenfonds De Fracties Stichting Pensioenfonds De Fracties Stichting Pensioenfonds De Fracties Hogeweg 1, 1521 AZ Wormerveer Postbus 4, 1520 AA Wormerveer Telefoon: 075-629 29 11 Telefax: 075-628 94 55 Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 020-5801317 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen

Nadere informatie

Liquidatieverslag 2014. in liquidatie

Liquidatieverslag 2014. in liquidatie Liquidatieverslag 2014 in liquidatie Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsjnj@achmea.nl Telefoon: (013) 462 16 90 Internetsite: www.pfjnj.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2011 0 I N H O U D S O P G A V E KERNCIJFERS 2 JAARVERSLAG 3 JAARREKENING 30 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 31 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 32 KASSTROOMOVERZICHT 33 TOELICHTING

Nadere informatie

Liquidatieverslag 2012. tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars

Liquidatieverslag 2012. tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars Liquidatieverslag 2012 tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. LIQUIDATIEVERSLAG 2012 tevens inhoudende de rekening

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Tandartsen en Tandarts-specialisten

Stichting Pensioenfonds. Tandartsen en Tandarts-specialisten Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon:

Nadere informatie

STICHTING EDS PENSIOENFONDS

STICHTING EDS PENSIOENFONDS STICHTING EDS PENSIOENFONDS Jaarverslag 2007 30 juni 2008 PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ExcellerateHRO Graadt Van Roggenweg 420 Rivium Quadrant 2 3531 AH Utrecht 2909 LC Capelle aan den

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie Datum rapport 18-06-2015 Nummer/versie Definitief Auteur TKP Pensioen B.V. Telefoon 050-5224051 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012 Jaarrapport 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D Verslag van het verantwoordingsorgaan 14 E Bestuursverslag 17 Bestuursverslag 18 Pensioenparagraaf

Nadere informatie