Steenbergen. MFA Kruisland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Steenbergen. MFA Kruisland"

Transcriptie

1 Steenbergen MFA Kruisland

2

3

4

5 3 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding Aanleiding en doel bestemmingsplan Opzet plantoelichting 7 Hoofdstuk 2 Beschrijving locatie en project Plangebied en directe omgeving Projectbeschrijving 12 Hoofdstuk 3 Beleidskader 15 Hoofdstuk 4 Sectorale toetsing Water Archeologie Bodemkwaliteit Ecologie Parkeertoets Wegverkeerslawaai Luchtkwaliteit Bedrijven en milieuhinder Externe veiligheid Leidingen en telecommunicatieverbindingen 28 Hoofdstuk 5 Bestemmingsregeling Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP) Opzet van het nieuwe bestemmingsplan Gehanteerde bestemmingen 31 Hoofdstuk 6 Handhaving en uitvoerbaarheid Handhaving Financiële uitvoerbaarheid 34 Hoofdstuk 7 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 35 Bijlagen bij toelichting 39 Bijlage 1 Water(schaps)advies 41 Bijlage 2 Vooroverleg provincie 43 Bijlage 3 Vleermuisonderzoek 45 Bijlage 4 Toelichting op de Staat van Horeca-activiteiten 47 Bijlage 5 Overzicht separate bijlagen 49 Adviesbureau RBOI

6 4 Regels 51 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 53 Artikel 1 Begrippen 53 Artikel 2 Wijze van meten 55 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 57 Artikel 3 Groen 57 Artikel 4 Maatschappelijk 58 Artikel 5 Verkeer 59 Artikel 6 Waarde - Archeologie 60 Hoofdstuk 3 Algemene regels 63 Artikel 7 Anti-dubbeltelregel 63 Artikel 8 Algemene bouwregels 64 Artikel 9 Algemene afwijkingsregels 65 Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 67 Artikel 10 Overgangsrecht 67 Artikel 11 Slotregel 68 Bijlagen bij de regels 69 Bijlage 1 Staat van Horeca-activiteiten Adviesbureau RBOI

7

8 Adviesbureau RBOI

9 7 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel bestemmingsplan De gemeente Steenbergen wil aan de Graaf Engelbrechtstraat in Kruisland een nieuwe op hedendaagse eisen en wensen afgestemde Multifunctionele Accommodatie (MFA) realiseren op de locatie en ter van het huidige gemeenschapshuis Siemburg. Het huidige gebouw wordt gesloopt: het bestaat al meer dan 40 jaar, is sterk verouderd en voldoet ook functioneel niet meer. De beoogde ontwikkeling voorziet in vervangende nieuwbouw, waarin de reeds aanwezige maatschappelijke functies worden geherhuisvest en aangevuld met enkele nieuwe maatschappelijke en (para)medische accommodaties/functies en in parkeerruimte. Deze ontwikkeling draagt bij aan de gewenste verbetering van de leefbaarheid in Kruisland en vloeit voort uit c.q. is een concrete uitwerking van het dorpsontwikkelingsplan voor deze kern, welke in nauwe samenwerking met inwoners tot stand is gekomen. Doel van dit bestemmingsplan is het bieden van een adequaat planologisch kader voor de realisering van deze (her)ontwikkeling. Het opstellen van dit nieuwe bestemmingsplan is noodzakelijk omdat de thans ter plaatse geldende bestemmingen maatschappelijke doeleinden en groenvoorzieningen zoals vastgelegd in het bestemmingsplan Kom Kruisland (uit 2003) onvoldoende toereikend is voor de beoogde ontwikkeling. 1.2 Opzet plantoelichting De toelichting van dit bestemmingsplan is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 worden de ligging van het projectgebied, de directe omgeving en de beoogde planontwikkeling beschreven. In de hoofdstukken 3 en 4 wordt ingegaan op het voor de beoogde ontwikkeling relevante ruimtelijk-planologisch beleidskader en (de resultaten van) de sectorale onderzoeken. Hoofdstuk 5 omvat een toelichting op de bestemmingsregeling. In hoofdstuk 6 wordt de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan beschreven en in hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de resultaten van de inspraak- en overlegprocedure. Adviesbureau RBOI

10 Adviesbureau RBOI

11 9 Hoofdstuk 2 Beschrijving locatie en project 2.1 Plangebied en directe omgeving Het plangebied heeft betrekking op de locatie van het huidige dorphuis Siemburg aan de Graaf Engelbrechtstraat in Kruisland en een zuidelijk daaraan grenzende groenvoorziening. Het plangebied bevindt zich te midden van een woongebied. De begrenzing van het plangebied wordt globaal gevormd door de woonstraten Graaf Engelbrechtstraat, West Zandberg en Nieuwe Werf (aan de west-, noord- en zuidzijde) en door woonpercelen (aan de achter-. oostzijde). De figuren 2.1 en 2.2 geven globaal de ligging van de projectlocatie en het huidige beeld van de omgeving weer. Figuur 2.1. Globale ligging projectlocatie Adviesbureau RBOI

12 10 In het huidige dorphuis zijn momenteel naast de dorpshuisfunctie onder andere ook een sportzaal, peuterspeelzaal en een thuiszorgvoorziening gevestigd. De hoofdtoegang bevindt zich aan de Graaf Engelbrechtstraat. Aan deze zijde zijn stallingsmogelijkheden voor fietsen en een parkeerstrook met haakse parkeervakken aanwezig. Aan de noordzijde zijn vanaf de West Zandberg via een op de projectlocatie aanwezige halfverharde c.q van puinverharding voorziene bevoorradingsstrook annex parkeerplaats achteringangen bereikbaar. Bij een achteringang aan de zuidzijde van het bestaande gebouw zijn fietsenstallingen aanwezig. De aan deze zijde aanwezige groenvoorziening (tussen het bestaande gebouw en de Nieuwe Werf) betreft een door opgaande bomen en onderbeplanting omzoomd openbaar toegankelijk plantsoen Adviesbureau RBOI

13 11 Figuur 2.2. Beeldimpressie huidige situatie Adviesbureau RBOI

14 Projectbeschrijving Ruimtelijk - functioneel De beoogde MFA-ontwikkeling voorziet in (her)huisvesting van reeds op de locatie aanwezige maatschappelijke functies en enkele nieuwe maatschappelijke en (para)medische accommodaties/functies. Naast voorzieningen voor sociaal-culturele instellingen (zoals bibliotheek, verenigingen en dergelijke) komen er in het MFA onder andere ook een peuterspeelzaal, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang en een zorgpunt met voorzieningen als huisartsenspreekuur, bloedprikdiensten en thuiszorg. De bouwhoogte blijft beperkt. Het gebouw is overwegend circa 4 meter hoog. Alleen ter plaatse van de beoogde zaalruimte en een bijbehorende podiumruimte is sprake van een bouwhoogte van ruim 8 meter respectievelijk bijna 6 meter. De hoofdentree bevindt zich evenals in de huidige situatie aan de zijde van de Graaf Engelbrechtstraat. Daarnaast bevinden zich secundaire ingangen aan de achterzijde en aan de zijde van de Nieuwe Werf. Het noordelijke plandeel wordt ingericht als speelterrein. Dit terrein wordt begrensd door een haag. Aan voorzijde (langs de Graaf Engelbrechtstraat) alsmede aan de achterzijde vindt een herinrichting plaats ten behoeve van adequate parkeervoorzieningen. Aan de voor- en achterzijde van het MFA komen stallingsvoorzieningen voor fietsen en dergelijke. Duurzaamheid Er zal een duurzame multifunctionele accommodatie worden gerealiseerd. Voor de ontwikkeling van deze accommodatie zal een verscherpte EPC eis worden gehanteerd. De geldende eis voor deze accommodaties is 1. De te hanteren EPC eis zal 0.8 zijn. Voorts zullen de bouwdelen uitgevoerd worden met duurzame materialen. Door deze maatregelen zal het gebouw een lager energieverbruik en een lagere C02 uitstoot hebben Adviesbureau RBOI

15 13 Figuur 2.3. Beeld impressie nieuwe situatie Adviesbureau RBOI

16 Adviesbureau RBOI

17 15 Hoofdstuk 3 Beleidskader De provincie Noord-Brabant wil de leefbaarheid in de dorpen en wijken verbeteren. Zij doet dit onder andere door het stimuleren van integrale dorpsontwikkelingsplannen (IDOP's). Daarvoor stelt zij subsidie beschikbaar (via de Regeling Uitvoering Integrale Dorpsontwikkelingsplannen). Een IDop bevat een analyse van economische, ecologische, ruimtelijke en sociaal-culturele factoren en daarop gebaseerde concrete acties. Voor Kruisland is zo'n IDOP opgesteld: het Dorpsontwikkelingsplan Kruisland (2009). Deze in nauwe samenwerking met de inwoners tot stand gekomen. Hierin zijn een aantal maatregelen opgenomen waarmee de leefbaarheid van de kern kan worden gestimuleerd en in stand kan worden gehouden. Als concrete actie/uitwerking ter verbetering van de leefbaarheid is onder andere besloten tot ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie (MFA) in deze kern. De gemeente heeft op grond van de Regeling Uitvoering Integrale Dorpsontwikkelingsplannen een subsidieaanvraag ingediend voor de uitwerking van dit dorpsontwikkelingsplan. Deze is door de provincie Noord-Brabant gehonoreerd. Het leeuwendeel van de subsidie is bestemd voor de ontwikkeling van het MFA. Op 16 december 2010 heeft de gemeenteraad overeenkomstig het raadsvoorstel van 9 november 2010 besloten tot ontwikkeling van het MFA op de huidige locatie Siemburg (en aangrenzend grasveld/groenvoorziening). Adviesbureau RBOI

18 Adviesbureau RBOI

19 17 Hoofdstuk 4 Sectorale toetsing 4.1 Water Watertoets Sinds 1 november 2003 is voor ruimtelijke plannen de watertoets verplicht. De initiatiefnemer dient in dat kader in een vroeg stadium overleg te voeren met de waterbeheerder over het ruimtelijke planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in strijd zijn met duurzaam waterbeheer. Het plangebied voor het wijzigen van een Gemeenschapshuis in een Multi Functionele Accommodatie (MFA) ligt binnen het beheersgebied van waterschap Brabantse Delta, welke verantwoordelijk is voor het waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheer. De waterparagraaf is in overleg met de waterbeheerder opgesteld. In het kader van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ex artikel 3.8 van de Wro is het waterschap gevraagd om het officiële wateradvies (zie ook hoofdstuk 7 en bijlage 1) uit te brengen. Beleidskader duurzaam waterbeheer Europees beleid De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW, 2000) schrijft voor dat in 2015 alle waterlichamen een goede ecologische toestand (GET), en voor sterk veranderde/kunstmatige wateren een goed ecologisch potentieel (GEP) moeten hebben bereikt. De chemische toestand moet voor alle waterlichamen (natuurlijk en kunstmatig) in 2015 goed zijn. Nationaal beleid Het Nationaal Bestuursakkoord Water- actueel (NBW-actueel, 2008) is een actualisatie van het oorspronkelijk NBW uit Het betreft een overeenkomst tussen het rijk, de provincies, het Inter Provinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen. Het beleid van WB21 en KRW zijn belangrijke peilers van het akkoord. Het NBW heeft tot doel om in 2015 het watersysteem op orde te hebben en daarna op orde te houden anticiperend op veranderende omstandigheden zoals onder andere de verwachte klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toename verharde oppervlak. In de actualisatie 2008 is meer nadruk gelegd op klimaatveranderingen, de stedelijke wateropgave, ontwikkelingen in de woningbouw en infrastructuur en de implementatie van de Kaderrichtlijn Water Provinciaal beleid Het Provinciaal Waterplan heeft meerdere doelstellingen. Het Waterplan bevat het strategisch waterbeleid van de provincie. Daarnaast is het Waterplan ook toetsingskader voor de taakuitoefening van lagere overheden op het gebied van water. Het plan is tevens beheerplan voor grondwateronttrekkingen en bovendien is het plan structuurvisie voor het aspect water op grond van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Adviesbureau RBOI

20 18 Beleid Waterschap Waterschap Brabantse Delta is belast met zowel het waterkwantiteitsbeheer als het waterkwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater. Het beleid van het Waterschap Brabantse Delta is verwoord in het derde Waterbeheerplan 'Krachtig water' dat in 2009 is vastgesteld. Het waterbeheerplan beschrijft de doelen en inspanningen van Waterschap De Dommel voor de periode Daarbij is een indeling in de volgende thema's gemaakt: droge voeten; voldoende water; natuurlijk water; schoon water; schone waterbodem; mooi water. Aan de basis van het plan staan de waterprogramma's. Deze kwamen in in samenwerking met andere overheden en belangenpartijen in het gebied tot stand en richten zich op alle waterdoelen in het beheergebied. Voor het thema Droge voeten worden gestuurde waterbergingsgebieden aangelegd, zodat de kans op regionale wateroverlast in 2015 in bebouwd gebied en een deel van de kwetsbare natuurgebieden acceptabel is. In beekdalen die in zeer natte perioden van oudsher overstromen, wordt geen overstromingsnorm toegepast. Voor het thema 'Voldoende water' worden plannen voorgesteld voor het gewenste grond- en oppervlakteregime (GGOR) in zowel landbouw- als natuurgebieden. Er worden maatregelen genomen in de belangrijkste verdroogde natuurgebieden (Topgebieden). Voor het thema Natuurlijk water wordt bij de inrichting en het beheer van de watergangen ingezet op het halen van de ecologische doelen uit de Europese Kaderrichtlijn Water en de functies 'waternatuur' en verweven' uit het Provinciaal Waterplan. Om deze doelen te halen gaan wordt verder ingezet op beekherstel, de aanleg van ecologische verbindingszones en het opheffen van barrières van vismigratie. Deze maatregelen worden zoveel mogelijk per gebied uitgevoerd, in één samenhangend maatregelenpakket met herstel van Topgebieden en verbetering van de water-(bodem)kwaliteit. Voor Schoon water wordt het proces van samenwerking met gemeenten in de waterketen doorgezet. Er worden gezamenlijke optimalisatiestudies uitgevoerd. De afspraken worden vastgelegd in afvalwaterakkoorden. Verder worden een deel van de rioolwaterzuiveringen vergaand verbeterd om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Er worden bron- en effectgerichte maatregelen genomen om kwetsbare gebieden te beschermen. Bij het thema Schone waterbodems worden vervuilde waterbodems aangepakt in samenhang met beekherstel. Afhankelijk van de soort verontreiniging wordt gesaneerd, beheerd of geaccepteerd. Voor Mooi water wordt bij de inrichtingsprojecten de waarde van water voor de mens vergroot door ruimte te bieden aan recreatiemogelijkheden, landschap en cultuurhistorie. De Keur maakt het mogelijk dat het waterschap Brabantse Delta haar taken als beheerder kan uitvoeren. De Keur is een verordening van de waterbeheerder met regelgeving (gebods- en verbodsbepalingen) voor waterkeringen, watergangen en andere waterstaatswerken. Er kan een watervergunning worden aangevraagd om een bepaalde activiteit toch te mogen uitvoeren. Als het waterschap daarin toestemt wordt dat geregeld in een Keurvergunning. De Keur is aanvullend op de Waterwet Adviesbureau RBOI

21 19 Het plan valt volgens de Keur van het Waterschap binnen de aangewezen Bijzondere Beheersgebieden (BB gebieden). Voor BB gebieden wordt gestreefd naar minimaal een stand-still van de hydrologische situatie en maximaal naar volledig herstel van grondwaterstanden en kwelsituaties. Alle afvoer, aanvoer, lozing en onttrekking van water op of uit oppervlaktewater is vergunningplichtig bij het Waterschap Brabantse Delta. Dit wil zeggen dat voor alle lozingen door middel van drainage en onderbemaling een vergunning vereist is. De Beleidsregel Hydraulische Randvoorwaarden van waterschap Brabantse Delta is een beleidsregel in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft deze op 7 juli 2009 vastgesteld. In deze beleidsregel zijn de technische randvoorwaarden vastgelegd die gehanteerd worden bij de beoordeling van ingrepen in het watersysteem, zowel kwalitatief als kwantitatief. De van toepassing zijnde randvoorwaarden bij nieuwe ontwikkelingen zijn met name de hoeveelheid aan te leggen berging of retentie om het hemelwater niet versneld af te voeren en hoe de afvoer van afvalwater dat vrijkomt is geregeld. Deze beleidsregel is voor het Waterschap de basis voor het geven van een wateradvies in het kader van de watertoets. Huidig watersysteem Het bestemmingsplannetje voor de MFA ligt in de dorpskern Kruisland en binnen het bemalingsgebied centrum dat is voorzien van een gemengd rioolstelsel. In de huidige situatie wordt het afvalwater van het gemeenschapshuis en het hemelwater van het dak en de omliggende verharding geloosd op de riolering in de Graaf Engelbrechtstraat. Er zijn geen problemen met grondwater. Het overtollige water wordt via de overstort met bergbezinkleiding in de Brugweg afgevoerd naar de daaraan noordelijk gelegen waterloop aan de westzijde van de kern. Alleen bij zeer hevige regenval in korte tijd wordt een geringe hoeveelheid van het overtollige water afgevoerd via de nooduitlaat in de Eerste Boutweg. Toekomstig watersysteem Nagegaan is aan de hand van de watertoetscriteria of de beoogde wijziging van een gemeenschaphuis naar een multifunctionele accommodatie strijdig is met waterdoelstellingen c.q. noodzaakt tot waterhuishoudkundige aanpassingen. Thema Veiligheid/Waterkering Wateroverlast (vanuit oppervlaktewater) Riolering/RWZI Uitwerking Er liggen geen primaire of regionale waterkeringen in en/of grenzend aan het plangebied. De huidige bebouwing en de daarbij behorende terreinverhardingen worden verwijderd. Daarvoor in de plaats komt de nieuwe MFA met een nieuwe terreinindeling. Het bestaande totale verhardoppervlak, dak en terreinverharding, bedraagt 2000 m 2. Het totale verhard oppervlak na realisatie van de MFA bedraagt 3270 m 2. De toename van het verhard oppervlak bedraagt 1270 m 2, conform de Keur en de beleidsregel hydraulische randvoorwaarden van waterschap Brabantse Delta wordt geen retentie geëist omdat de toename < m 2 bedraagt. In de omgeving ligt een gemengd rioolstelsel. Zowel het (huishoudelijk) afvalwater als het hemelwater van het dak en de terreinverharding worden naar dit rioolstelsel afgevoerd. Vervolgens wordt het water afgevoerd naar de zuivering van Adviesbureau RBOI

22 20 Watervoorziening/-aanvoer Volksgezondheid (water gerelateerd) Bodemdaling Grondwateroverlast Oppervlaktewaterkwaliteit Grondwaterkwaliteit Verdroging Natte natuur Onderhoud(smogelijkheden) waterlopen waterschap Brabantse Delta te Bath. De rioleringsafvoer vanaf het gebouw (het plangebied) zal zodanig worden aangelegd dat een toekomstige aansluiting op een gescheiden rioolstelsel zonder meer mogelijk is. Een gescheiden rioolstelsel wil zeggen dat het huishoudelijk afvalwater (DWA) en het hemelwater (HWA) van elkaar gescheiden worden. De toename van waterafvoer ten gevolge van de wijziging van een gemeenschaphuis in een multifunctionele accommodatie is te verwaarlozen. Niet van toepassing Niet van toepassing. De polderpeilen worden niet aangepast. Bodemdaling zal niet optreden. Niet van toepassing. Om verontreiniging van het oppervlaktewater zoveel als mogelijk te voorkomen dienen duurzame, niet-uitlogende bouwmaterialen te worden toegepast. Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 4.2 Archeologie Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek ADC ArcheoProjecten heeft een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek door middel van een verkennend booronderzoek uitgevoerd voor het plangebied Graaf Engelbrechtstraat 14 in Kruisland (gemeente Steenbergen). Voor een volledig inzicht in de resultaten van dit onderzoek wordt verwezen naar het ADC Rapport 2844 "Graaf Engelbrechtstraat 14 in Kruisland, gemeente Steenbergen - Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek" (29 augustus 2011). In deze paragraaf wordt volstaan met een samenvatting van dit onderzoek. In het plangebied wordt de bestaande bebouwing gesloopt waarna een nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) wordt gebouwd. Het onderzoek was noodzakelijk om te bepalen of bij de voorgenomen activiteiten de kans bestaat dat archeologische resten in de ondergrond worden aangetast. Op basis van het bureauonderzoek werden archeologische resten verwacht uit de periode vanaf het Laat-Paleolithicum tot en met de Late Middeleeuwen in de top van het dekzand. Aangezien verwacht werd dat het plangebied op een dekzandkop ligt, werd het niveau verwacht binnen 100 cm mv. Aan en direct onder het maaiveld werden archeologische resten verwacht uit de Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd. De verwachting is hier echter laag aangezien het plangebied in deze periode onbewoond was. Teneinde deze verwachting te toetsen werd in het plangebied een verkennend booronderzoek uitgevoerd Adviesbureau RBOI

23 21 Tijdens het veldonderzoek is in vier van de vijf boringen een (deels) intacte bodem in de top van het dekzandniveau aangetroffen. Dit niveau is in het plangebied echter aangetroffen op een diepte vanaf 220 cm mv. Het plangebied ligt dus niet op een dekzandkop, maar waarschijnlijk op de flank. Op een diepte van ca. 70 cm mv is een oude bodem aangetroffen in de top van de getijdenafzettingen uit de laatste periode van de Late Middeleeuwen. Dit niveau is echter omgewerkt tot beneden het archeologische niveau. ADC ArcheoProjecten adviseert daarom het terrein vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling indien niet dieper dan 210 cm mv wordt vergraven. Het is echter niet volledig uit te sluiten dat binnen het onderzochte gebied toch nog archeologische resten voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid, zoals aangegeven in artikel 53 van de Monumentenwet. Gewezen wordt erop dat de bevoegde overheid op basis van dit rapport een selectiebesluit neemt. De mogelijkheid bestaat dat dit selectiebesluit afwijkt van het door ADC ArcheoProjecten opgestelde advies. Indien dieper dan 210 cm mv wordt vergraven adviseert ADC ArcheoProjecten een aanvullend veldonderzoek in de vorm van een karterend booronderzoek. Er dienen dan 8 aanvullende boringen te worden geplaatst met een boor met diameter van 15 cm. Hierbij dient de top van het dekzand te worden gezeefd over een zeef met maaswijdte van 4 mm. Gezien de diepteligging van het te bemonsteren niveau verdient het aanbeveling de boringen mechanisch uit te voeren. De exacte invulling van de werkzaamheden dient te worden vastgelegd in een Plan van Aanpak (PvA) of Programma van Eisen (PvE). Bevindingen gemeente / aanvullend onderzoek De gemeente neemt het door ADC ArcheoProjecten uitgebrachte advies over en zal overeenkomstig handelen. Voor voorliggende planontwikkeling is aanvullend onderzoek niet nodig: het bouwplan voorziet immers niet in dieper graven dan 210 cm mv. Zorgvuldigheidshalve is wel gekozen voor het opnemen van een aanlegvergunningenstelsel in dit bestemmingsplan, ter waarborging van noodzakelijk aanvullend archeologisch onderzoek in geval van eventuele toekomstige graafactiviteiten dieper dan 210 cm mv. De uitvoerder van het grondwerk wordt gewezen op de plicht archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid, zoals aangegeven in artikel 53 van de Monumentenwet. 4.3 Bodemkwaliteit Beleid en normstelling Op grond van artikel van het Besluit ruimtelijke ordening moet in verband met de uitvoerbaarheid van het plan onderzoek worden verricht naar de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijzigingen wordt bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de betreffende functiewijziging. Nieuwe bestemmingen worden bij voorkeur op schone gronden gerealiseerd. Onderzoek In het "Verkennend bodemonderzoek aan de Graaf Engelbrechtstraat 14 te Kruisland" (Milon bv, projectnummer , 20 juli 2011) wordt inzicht gegeven in de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de onderzoekslocatie. In deze paragraaf zijn de onderzoeksresultaten samengevat. Adviesbureau RBOI

24 22 Vooronderzoek De onderzoekslocatie betreft het dorpshuis Siemburg te Kruisland. Op de locatie is het dorpshuis Siemburg gevestigd. De locatie is grotendeels bebouwd. Aan de achterzijde van het gebouw is een parkeerplaats met puinverharding aanwezig. In het kader van dit onderzoek is de puinverharding niet nader onderzocht. Het overige terrein is in gebruik als gras en tuin, deels verhard met tegels. Op basis van het vooronderzoek wordt ter plaatse van de onderzoekslocatie geen bodemverontreiniging verwacht. Daarom is conform NEN 5740 de hypothese 'onverdachte locatie' opgesteld. De totale oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt circa m 2. Grond Tijdens de veldwerkzaamheden zijn, behoudens de zwakke tot sterke puinbijmengingen, geen bijzonderheden waargenomen die duiden op een mogelijke verontreiniging. Er is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Analytisch zijn in de bovengrond licht verhoogde concentraties kobalt, nikkel, lood en PCB aangetroffen. De overige onderzochte parameters zijn in geen van de mengmonsters in verhoogde concentraties aangetroffen. In de ondergrond zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen. Grondwater Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de bodem geen bijzonderheden waargenomen die duiden op een mogelijke verontreiniging van het grondwater. Analytisch zijn in het grondwater geen verhoogde concentraties aangetroffen. Conclusie en aanbevelingen Het onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie. Wat betreft de milieuhygiënische bodemkwaliteit geeft Milon bv aan dat er geen belemmering bestaat voor het huidige en toekomstige gebruik van de locatie. Vervolgonderzoek naar de licht verhoogde concentraties wordt niet zinvol geacht. De kwaliteit van de grond kan bij afvoer beperkingen opleveren ten aanzien van hergebruik, omdat dan veelal andere normen gelden. Voor het elders toepassen van de grond gelden de regels zoals die zijn vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit. Conclusie Op grond van het uitgevoerde bodemonderzoek wordt geconcludeerd dat de bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de beoogde invulling van het plangebied. 4.4 Ecologie Regelgeving In de ecologieparagraaf is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is aangegeven waaraan de beoogde ontwikkelingen - wat ecologie betreft - moeten worden getoetst. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen het toetsingskader dat door wettelijke regelingen wordt bepaald en het toetsingskader dat wordt gevormd door het beleid van rijk en provincie Adviesbureau RBOI

25 23 Gebiedsbescherming Regelgeving Op 1 oktober 2005 is de (gewijzigde) "Natuurbeschermingswet 1998" in werking getreden. De Europese regelgeving in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn is nu geheel in Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De ecologische hoofdstructuur is beschermd in het provinciale beleid. In de directe omgeving is geen Natura 2000-gebied of gebieden die een onderdeel vormen van de provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Een nadere toetsing is derhalve niet noodzakelijk. Soortbescherming Regelgeving De Flora- en faunawet bevat onder meer verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, verontrusten of verstoren van beschermde dier- en plantensoorten, hun nesten, holen en andere voortplantings- of vaste rust- en verblijfsplaatsen. De Flora- en faunawet is in zoverre voor het onderhavige bestemmingsplan van belang, dat bij de voorbereiding van het plan moet worden onderzocht of deze wet de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg staat. Veldbezoek en typering plangebied Tijdens het veldbezoek op 29 juli 2011 is een indruk verkregen van de beschermde natuurwaarden in het plangebied. Het plangebied is grotendeels bebouw en verhard. Daarnaast is een deel in gebruik als speelterrein en groenvoorziening (opgaande beplanting). Het geheel wordt intensief gebruikt en onderhouden. Beschermde soorten Beschermde flora (zoals brede wespenorchis in de randen van de beplanting) is niet waargenomen. In de beplanting kunnen boombroeders, zoals tortelduif en houtduif voorkomen. Er zijn geen nesten waargenomen van vogels met een vaste nestplaats. De te slopen bebouwing herbergt geen broedvogels met een vaste nestplaats zoals huismus en gierzwaluw. Het gebied vervult een functie als leefgebied voor algemene soorten zoogdieren (egel, huisspitsmuis). De te slopen bebouwing is door de constructiewijze ongeschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. In de te rooien bomen zijn geen holtes waargenomen. De beplanting vervult derhalve geen wezenlijke functie voor vleermuizen. Het door Adviesbureau Mertens in 2011 uitgevoerde vleermuisonderzoek (de rapportage van dit onderzoek is als bijlage in dit bestemmingsplan opgenomen) laat ook zien dat er wat betreft de aanwezigheid van vleermuizen geen belemmeringen zijn voor de beoogde ontwikkeling. Door de inrichting en beheer is het gebied ook ongeschikt als leefgebied voor algemene soorten amfibieën. Het gebied is als gevolg van ligging, inrichting en beheer ongeschikt als verblijfplaats van overig beschermde soorten en van de zwaar beschermde soorten, die staan vermeld op tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet. Beoordeling De benodigde werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van het project (sloop van bestaande bebouwing, rooien van de beplanting, bouwrijp maken, bouwwerkzaamheden) kunnen leiden tot aantasting van beschermde natuurwaarden (broedvogels en algemene zoogdieren). De beschermde natuurwaarden van het plangebied (uitgezonderd de broedvogels) staan alle vermeld op tabel 1 van de Flora- en faunawet. Adviesbureau RBOI

26 24 Er is geen ontheffing nodig voor de soorten uit categorie 1 (algemene soorten) daar er voor deze soorten een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet geldt. De aantasting en verstoring van broedvogels dient te worden voorkomen door werkzaamheden buiten het broedseizoen (globaal van 15 maart tot en met 15 juli) te laten starten of geen broedvogels te verstoren. Het toekomstig gebruik van het plangebied zal niet leiden tot verstoring van beschermde natuurwaarden in de omgeving. In de huidige situatie wordt het gebied al intensief gebruikt en door de ligging in de bebouwde kom zijn er geen kwetsbare natuurwaarden in de directe omgeving aanwezig. Conclusie Geconcludeerd wordt dat voor de beoogde ontwikkeling geen ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet vereist is. Hierbij dient wel gewerkt te worden volgens de principes van zorgvuldig handelen en mogen broedvogels niet verstoord worden. Wat de gebiedsbescherming betreft mag worden geconcludeerd dat zowel de Natuurbeschermingswet 1998 als de Ecologische hoofdstructuur geen beletsel vormen voor de ontwikkeling. 4.5 Parkeertoets De gemeente heeft bij het bepalen van de gewenste hoeveelheid parkeerplaatsen voor het nieuwe MFA Kruisland gebruik gemaakt van de Crow normering, (ASVV 2004). Voor het bepalen van de norm is uitgegaan van de hoofdfunctie sociaal cultureel centrum/wijk-/verenigingsgebouw. Per 100 m 2 bvo (bedrijfsvloeroppervlakte) wordt een norm gehanteerd van tussen de 2,0 tot 4,0 parkeerplaats per 100 m 2 bvo. De totale bedrijfsvloeroppervlakte bedraagt ongeveer m 2. In dit geval ligt de parkeernorm dus minimaal op 30 en maximaal op 71 parkeerplaatsen. In het huidige plan is er in de nabijheid van het MFA Kruisland voorzien in 44 parkeerplaatsen. Er wordt dus voldaan aan de gebruikte parkeernormen. 4.6 Wegverkeerslawaai Binnen dit plan worden geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk gemaakt. Volgens de Wet geluidhinder (hierna: Wgh) dient een geluidsgevoelige bestemming te voldoen aan wettelijke normen als deze zich bevindt in een geluidszone van een gezoneerde weg. Indien het plan niet binnen een geluidszone ligt dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening aannemelijk gemaakt te worden dat sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. De beoogde ontwikkeling ligt niet binnen een geluidszone van een weg, toetsing op basis van de Wgh is dan niet noodzakelijk. De ontwikkeling ligt langs de niet gezoneerde 30 km/uur-wegen graaf Engelbrechtlaan en West Zandberg. Uit uitgevoerde akoestische onderzoeken naar wegverkeerslawaai blijkt dat in vergelijkbare situaties de geluidsbelasting aan de gevels dermate laag is dat sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Hiermee wordt voldaan aan de Wgh en is sprake van een goede ruimtelijke ordening Adviesbureau RBOI

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld omgevingsvergunning Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Inhoudsopgave Ruimtelijke onderbouwing 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:500 Datum: 11 augustus 2014 Projectgegevens: TOE01-0252775-01B

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 Toelichting Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding 2 HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 HOOFDSTUK 3 Beleidslijnen 5 3.1 Rijksbeleid 5 3.2

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

Bestemmingsplan Rottekade 8

Bestemmingsplan Rottekade 8 Bestemmingsplan Rottekade 8 12 november 2010 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan Rottekade 8 ontwerp INHOUD: - TOELICHTING - PLANREGELS - VERBEELDING Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0090-ONTW

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 Projectbesluit Vestiging Huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Gemeente Echt-Susteren Vestiging huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Plannr: NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 concept o vastgesteld door

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL

GEMEENTE REIMERSWAAL GEMEENTE REIMERSWAAL Ruimtelijke onderbouwing Buitengebied, gedeelte Gawege 10 te Waarde - gemeente titel projectnummer status Reimerswaal Ruimtelijke onderbouwing Buitengebied, gedeelte Gawege 10 te Waarde

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente projectnaam identificatienummer Bestemmingsplan Bovenbergweg 4 te Markelo NL.IMRO.1735.BGxBovenbergw-VS10

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen. Gemeente Nuenen

Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen. Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Bijlage Datum: September 2010 Projectgegevens:

Nadere informatie

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Toelichting Regels Verbeelding Schaal 1:1.000 Datum: Maart 2015 Projectgegevens: TOE01-0252881-01B

Nadere informatie

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN 4 2011$ TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN Plan: `Molenweg 17 Stramproy Behoort bij besluit van de raad van Weert van 25 september 2013, nummer RAD-000857 De griffier Plan IDN: NL.IMRO.0988.BPMolenweg17-VG01!

Nadere informatie

Nijmegen Ooyse Schependom - 1 (Ooysedijk 5-13)

Nijmegen Ooyse Schependom - 1 (Ooysedijk 5-13) Nijmegen Ooyse Schependom - 1 (Ooysedijk 5-13) 2 bestemmingsplan Nijmegen Ooyse Schependom -1 (Ooysedijk 5-13) Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding 7 1.2 Bestaande situatie

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Rapportnummer BRO: 211x07374 Datum:

Nadere informatie

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieudienst Zuidoost-Utrecht April 2011 ZEI111.S207/ 15334 opgesteld door beoordeeld door D. van de Belt J. M. Krol Akkoord: Milieudienst

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING WILDINGHELAAN 10 WONS Colofon Ruimtelijke onderbouwing Projectnummer: EN.12.1049.01 Versie: Definitief Datum: 10 juni 2013 Gewijzigd: 29 oktober 2013 Opdrachtnemer Agrifirm Exlan

Nadere informatie

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Datum: 28 oktober 2014 Bestemmingsplan Meerstad -Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 V A S T G E S

Nadere informatie

Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4. Wijzigingsplan Vastgesteld

Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4. Wijzigingsplan Vastgesteld Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4 Wijzigingsplan Vastgesteld Wijzigingsplan Tolbert - Meester Boonstraplantsoen 2-4 CODE 133306 / 02-12-14 GEMEENTE LEEK 133306 / 02-12-14 WIJZIGINGSPLAN TOLBERT

Nadere informatie

RUCPHEN BEstEmmiNgsPlaN Kom st. WillEBRoRd, VERlENgdE VosdoNKsEWEg BEstEmmiNgsPlaN

RUCPHEN BEstEmmiNgsPlaN Kom st. WillEBRoRd, VERlENgdE VosdoNKsEWEg BEstEmmiNgsPlaN RUCPHEN Bestemmingsplan Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg BESTEMMINGSPLAN Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg Gemeente Rucphen bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode:

Nadere informatie

TOELICHTING. 1 van 126

TOELICHTING. 1 van 126 TOELICHTING 1 van 126 2 van 126 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doel 5 1.3 Ligging plangebied 5 1.4 Geldende bestemmingsregeling 6 1.5 Leeswijzer 7 Hoofdstuk 2 BELEIDSKADER 8

Nadere informatie

Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus

Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus ruimtelijke onderbouwing in het kader van het projectbesluit ex artikel 3.10 Wro voor locatie perceel van Achmea aan de Laan van Malkenschoten

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 2 COLOFON Dit is een uitgave van de Gemeente Westland, team Stedenbouw

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BOURTANGE DORP VASTGESTELD

BESTEMMINGSPLAN BOURTANGE DORP VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN BOURTANGE DORP VASTGESTELD INHOUDSOPGAVE TOELICHTING Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding en doelstelling nieuw bestemmingsplan 1 1.2 Ligging en begrenzing van het plangebied 1 1.3 Geldend

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES

BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES 114806.02 BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES CODE 114806.02 GEMEENTE COEVORDEN 114806.02 BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES

Nadere informatie

Inhoud van de toelichting

Inhoud van de toelichting Inhoud van de toelichting 1. Inleiding blz. 5 1.1. Aanleiding 5 1.2. Startnotitie 5 1.3. Ligging en begrenzing plangebied 6 1.4. Vigerende regelingen 6 1.5. Leeswijzer 6 2. Beleidskader 7 2.1. Inleiding

Nadere informatie