Letsel&Schade INHOUD nr.2 WERKGROEP ARTSEN ADVOCATEN. 99 Redactioneel: Een duidelijke uitspraak van de Hoge Raad?, mr. A.M. Schneider.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Letsel&Schade INHOUD. 2009 nr.2 WERKGROEP ARTSEN ADVOCATEN. 99 Redactioneel: Een duidelijke uitspraak van de Hoge Raad?, mr. A.M. Schneider."

Transcriptie

1 Letsel&Schade INHOUD 2009 nr.2 99 Redactioneel: Een duidelijke uitspraak van de Hoge Raad?, mr. A.M. Schneider. ARTIKELEN 100 AMA Guides zesde editie: een beschouwing, drs.ing. R.I. Teulings. 101 Het Elektronisch Patiënten Dossier in het letselschadetraject, mr. S. de Lang en mr. L. Polak 102 Aansprakelijkheid van de werkgever voor burn-out. De stand van zaken, mr. J.F. Roth RECHTSPRAAK 103 Hoge Raad 10 april 2009 m.concl. A-G mr. Rank-Berenschot Overlijdensschade, art. 6:108 BW. Ook de bijdrage in de zorgtaak die de overledene leverde dient bij de berekening te worden betrokken. 104 Hoge Raad 17 april 2009 m.concl. A-G J. Spier Aansprakelijkheid werkgever voor bedrijfsuitje, zorgplicht werkgever. 105 Noot: Arbeidsongeval of stomme pech?, mr. Y.R.K. Waterman. 106 Hof Den Haag 17 maart 2009 Kosten WAO-procedure zijn geen kosten schadebeperking, maar staan in causaal verband met ongeval. Art. 6:96 en 98 BW. Voorwerk II. 107 Noot, mr. J. Wildeboer 108 Rechtbank Rotterdam 24 december 2008 Deskundige mag zich niet baseren op in geding zijnde feiten die niet vaststaan. 109 Noot, mr. J. Quakkelaar. 110 Hof Amsterdam 20 januari 2009 Medische beroepsfout, causaal verband. 111 Noot, mr. C.A.M. Roijackers. 112 Hof Den Bosch 10 maart 2009 Medische beroepsfout. Kennis arts van vakliteratuur, gebruikelijke praktijk. Omkeringsregel. Verhouding deskundige en rechter. 113 Noot: De omkeringsregel bij medische aansprakelijkheid, mr.dr. A.J. Van. 114 Rechtbank Amsterdam 7 mei 2009 Medische beroepsfout, voorlopig deskundigenonderzoek. Vraagstelling, oordeel zorgvuldigheid voorbehouden aan rechter en niet aan deskundige. Vervolg inhoud: pg. 2 WERKGROEP ARTSEN ADVOCATEN

2 Letsel&Schade COLOFON Vervolg inhoud 115 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 10 februari 2009 Onjuiste behandeling risico-patiënte en onjuiste beoordeling CTG door gynaecoloog. 116 Rechtbank Zwolle-Lelystad 22 april 2009 Aansprakelijkheid school voor inadequate handelwijze gymlerares, omkeringsregel. 117 Rechtbank Rotterdam 11 maart 2009 Verzekeraar is geen benadeelde in de zin van de WAM. 118 Kantonrechter Breda 31 maart 2009 Verzoeken voorlopig deskundigenonderzoek is discretionaire bevoegdheid verzoekende partij. 119 Kantonrechter Amsterdam 14 januari 2009 Aansprakelijkheid werkgever voor burn-out. Proportionele aansprakelijkheid. Tijdschriftenoverzicht 120T t/m 175T Letsel & Schade is een uitgave van de Stichting Werkgroep Artsen Advocaten te Den Haag en Intersentia NV te Antwerpen. Het tijdschrift verschijnt 4 keer per jaar. De abonnementsprijs voor nietleden van de WAA in 2009 bedraagt 115,-. Adres redactie: Redactie L&S, Postbus 10730, 2501 HS Den Haag, telefoon , fax , website: Adres uitgever en abonnementenadministratie: Voor Nederland: Syntax Media, Het Lage Erf 34, 6816 RK Arnhem. Telefoon: , fax: , Voor België: Intersentia NV, Groenstraat 31, 2640 Mortsel, België. Telefoon: +32/(0)3/ , fax: +32/(0)3/ , website: Niet-leden van de WAA gelieve hun adreswijzigingen aan de abonnementenadministratie van de uitgever in Arnhem door te geven. Leden van de WAA gelieve hun adreswijziging door te geven aan het WAA-secretariaat, postbus 727, 2400 AT Alphen aan de Rijn. Redactie: mr. J.F. Roth, hoofdredacteur, advocaat te Amersfoort, mw.mr. L.E.M. Charlier, advocaat te Amsterdam, mw.prof.mr.dr. A.L.M. Keirse, hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Utrecht, mr. J. Quakkelaar, advocaat te Amsterdam, mw.mr. A.M. Schneider, schade-expert te Houten, drs.ing. R.I. Teulings, arts, medisch adviseur te Breda, mw.mr. Y.R.K. Waterman, juriste te Wouwse Plantage, mr. C.A.M. Roijackers, eindredacteur. Hoewel auteurs en uitgever de grootste zorg besteden aan de inhoud van het tijdschrift, kunnen zij geen enkele civielrechtelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud ervan. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen of gereproduceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgeefster. Aanbevolen citeerwijze: L&S 2009/indexnummer uitspraak of artikel. Sluitingsdatum: 30 juni 2009 Verschijningsdatum: 8 juli 2009 ISSN MEDEDELINGEN VAN DE REDACTIE Regels aanleveren kopij Vonnissen Als u jurisprudentie aanlevert, graag aangeven: 1. Of hoger beroep, dan wel cassatie is ingesteld; 2. Of uw cliënt bezwaar heeft dat de uitspraak ongeanonimiseerd wordt gepubliceerd. Ongeanonimiseerde publicatie verhoogt de herkenbaarheid. Als uw cliënt bezwaar heeft vindt anonimisering plaats. Wij verzoeken u de anonimisering niet zelf te doen. De eindredacteur doet dit geautomatiseerd. Als u het zelf doet, is er het risico dat deze automatische procedure niet goed verloopt. Bij aanleveren jurisprudentie graag aangeven: of het vonnis op is gepubliceerd; of het vonnis elders is gepubliceerd, of dat u het elders heeft aangeboden. Als u jurisprudentie aanlevert per post, gaarne het vonnis NIET bijeen nieten! Artikelen Deze kunnen per post aangeleverd worden bij bovenvermeld adres. Aanlevering per is ook mogelijk, en heeft zelfs de voorkeur. Het mail adres: Artikelen hebben een minimumomvang van 5 pagina s met de Courier 12 punts en 4 pagina s met de Times 12 punts. U kunt het beste de artikelen niet voorzien van opmaakkenmerken. U kunt voet- en eindnoten gebruiken, bij voorkeur voetnoten. Respons De redactie vergadert eens per kwartaal. Het kan dus zijn, dat het even duurt voordat u bericht krijgt op uw inzending. Uiteraard kunt u altijd even de redactie bellen op of mailen op om te vragen hoe het er mee staat. 2 Letsel & Schade 2009 nr. 2

3 I 100 I AMA Guides zesde editie: een beschouwing. Drs.ing. R.I. Teulings 1 Eind 2007 verscheen de zesde editie van de Amerikaanse richtlijnen ter bepaling van blijvend functieverlies, the AMA 2 Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, Sixth edition. 3 Na een inleiding wordt de nieuwe aanpak geschetst die geleid heeft tot de huidige richtlijnen, de systematiek van deze richtlijnen kort uiteengezet, het gepubliceerde commentaar wordt geïnventariseerd, waarna een beschouwing over de plaats van deze richtlijnen volgt. Inleiding In 1958 verscheen in het Amerikaanse tijdschrift J.A.M.A. de eerste 4 van een serie richtlijnen voor de evaluatie van functieverlies. In 1971 werd een compendium van deze 13 artikelen gepubliceerd onder de naam AMA Guides to the Evaluation of Permanent Impairment. Aanvankelijk werden de Guides gebruikt in het kader van de workers compensation. Workers compensation is een verzekering voor werknemers, met kenmerken van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een ziektekostenverzekering of/en een levensverzekering. De richtlijnen werden in toenemende mate gebruikt en in de 3 e editie van 1988 werd het begrip range of motion (ROM) geïntroduceerd; het bewegingstraject werd weergegeven in overzichtelijk figuren, the bekende pie charts. In 1993 verscheen de 4 e editie en werd het injury model geïntroduceerd, met als belangrijkste gevolg de schattingen op basis van een diagnose oftewel diagnosis related estimates (DRE). Bij de 5 e editie in 2000 werd het pijnhoofdstuk volwassen. De eerste editie uit 1971 telde 164 pagina s, de derde editie uit 1990 was al 260 pagina s, de vierde editie besloeg 339 pagina s. De vijfde editie bestond maar liefst uit 630 pagina s, hetgeen bijna een verdubbeling ten opzichte van de vorige editie was. Een en ander weerspiegelt de stormachtige ontwikkeling in het vakgebied. De zesde editie is in omvang nagenoeg gelijk aan de vijfde. De AMA Guides beogen thans een innovatieve en internationale standaard te zijn voor de bepaling van functieverlies. Helaas missen we in Nederland nog steeds richtlijnen over gebitsschade en ook in deze editie wordt hierin niet voorzien, welk fenomeen mogelijk verklaard kan worden door de bijzondere positie die de tandheelkunde inneemt in het totaal van heelkundige specialismen. De nieuwe aanpak De auteurs betogen dat er met het verschijnen van de 6 e editie sprake is van paradigma shift : een geheel nieuwe methodiek op basis van ondermeer evidence based medicine 5 (EBM) en de principes van de International Classification of Functioning, Disability, and Health, het ICF. 6 Dit betekent dat er meer dan voorheen wordt uitgegaan van evidence based diagnosis en van eenduidige, intern consistent gevalideerde methoden om het functieverlies te bepalen. Op die wijze wordt gepoogd tegemoet te komen aan gepubliceerde kritiek 7, zoals de forse interbeoordelaar variatie 8 en de verschillende evaluatiemethoden in vorige edities. Zoals gebruikelijk bij EBM werd door middel van een gemodificeerde delphi methode 9 consensus bereikt onder afgevaardigden van nagenoeg alle medische specialistenverenigingen met ervaring met evidence based medicine Bob Teulings RGA/MAS is medisch adviseur en gerechtelijk deskundige te Breda, alsmede redacteur van dit blad. Reacties naar A.M.A. The American Medical Association. Rondinelli RD, ed. AMA Guides to the Evaluation of Permanent Impairment. Chicago, IL; American Medical Association Press, A guide to the evaluation of permanent of the extremities and back. Evidence Based Medicine is het zorgvuldig, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidig beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor individuele patiënten. Offringa, Inleiding in evidence-based medicine. Zie Héél kort samengevat: de systematiek verschilde per orgaansysteem en was niet altijd valide, waardoor de percentages niet altijd overeenkwamen met het functieverlies. Niet alle diagnosen konden worden ondergebracht en beïnvloedende factoren werden niet meegewogen. In AMA Guides Sixth Edition: Perceptions, Myths, and Insights By Christopher R. Brigham, wordt melding gemaakt dat in 40 tot ruim 80 % van de rapporten op basis van de vijfde editie, het percentueel functieverlies incorrect was, waarbij het correcte percentage tussen 13 en 5 % lager werd vastgesteld dan in eerste instantie was toegekend. IAIABC Journal, Fall 2008, vol 45. nr 2. Een methode waarbij de meningen van een groot aantal zorgvuldig geselecteerde experts wordt gevraagd ten aanzien van een onderwerp waar geen consensus over bestaat. Door de antwoorden van de andere experts (anoniem) terug te koppelen wordt in een aantal rondes geprobeerd tot consensus te komen. 5

4 research. Daarbij is steeds uitgegaan van de 4 basisvragen die een arts zich dient te stellen bij elke evaluatie van een blijvend functieverlies: Wat is het probleem (diagnose)? Welke symptomen en functiestoornissen worden door de patiënt ervaren? Welke zijn de onderzoeksbevindingen? Wat is bekend uit de literatuur. De principes van de door de WHO ontwikkelde ICF worden toegepast, resulterend in 5 klassen van functieverlies, variërend van geen functieverlies tot zeer ernstig functieverlies. Op basis hiervan werden zogenaamde diagnose-gebaseerde grids 10 voor elke orgaansysteem ontwikkeld. Benadrukt wordt dat deze benadering niet perfect is, maar wel een verbetering ten opzichte van voorheen, en een goede basis voor toekomstige ontwikkelingen. Op basis van deze grids komt men uiteindelijk tot een vaststelling van het percentueel functieverlies ( impairment rating ), welke een inschatting 11 is van de ernst en mate van beperkingen. De relatie tussen functieverlies enerzijds en functioneringsproblemen anderzijds, welke laatste zijn te omschrijven als het onvermogen om tegemoet te komen aan de gestelde (ook beroepsmatig) eisen, is complex en erg moeilijk in te schatten, omdat inzetbaarheid niet alleen afhankelijk is van fysieke mogelijkheden maar ook van bij voorbeeld psychologische en psychosociale factoren. Functieverlies, aldus de opstellers van de nieuwe editie, vormt dus slechts één van de factoren bij de inschatting van invaliditeit en moet aangevuld worden met contextuele informatie. Zo is van het bewegingsapparaat bekend dat de voorspellende waarde 12 van het traditioneel ingeschatte functieverlies van zeer beperkte waarde is voor de inschatting van het werkelijk functioneringsprobleem. 13 Benadrukt wordt dat de Guides niet zijn bedoeld om beperkingen in arbeid weer te geven, het percentueel functieverlies zegt dan ook niets over de arbeids(on)geschiktheid. Met andere woorden: een persoon met een hoog percentueel functieverlies (bv door verlies van beide benen) kan volledig arbeidsgeschikt zijn (als het bijvoorbeeld een kantoorfunctie betreft). Aan de ander kant het bekende voorbeeld van de pianist die door een vingerletsel met een laag percentueel functieverlies, toch volledig ongeschikt kan zijn voor het eigen beroep. Opmerkelijk is voorts dat de term oorzakelijk verband, welke in de vijfde editie nauwelijks enige dimensie heeft gekregen, nu wel wordt gedefinieerd 14 : er mag van medisch causaal verband worden gesproken als het medisch gezien aannemelijk is dat het incident de geconstateerde stoornis heeft kunnen veroorzaken of daaraan heeft kunnen bijdragen. Het resultaat Omdat de aanpak per orgaansysteem verschillend is, word er voor gekozen het resultaat te bespreken aan de hand van de onderste extremiteit. Na anamnese en onderzoek wordt de meest toepasselijke diagnose voor elke regio vastgesteld. Met behulp van een tabel ( diagnosed based impairment grid ) wordt de klasse vastgesteld uit een 5-puntschaal, oplopend van geen probleem (klasse 0) tot zeer ernstig probleem met volledig functieverlies (klasse 4). Klasse indelen op basis van de Key Factor Diagnose Grade op basis van Non Key factors of synoniem: grade modifiers functional impairment (fi) Gehele Persoon GMFH:Invloed op ADL GMPE: lichamelijk onderzoek GMCS: hulponderzoek 0 1 minimaal 1-13 %figp 2 matig ernstig %figp 3 ernstig %figp 4 zeer ernstig %figp a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e Matrix. Volgens de gehanteerde definitie een consensus derived percentage estimate of loss of activity reflecting severity for a given health condition, and the degree of associated limitations in terms of ADLs. Blz 5. Criteriumvaliditeit. AMA Guides VI, blz 8. Blz 25, hoofdstuk 2.5b. 6

5 De indeling geschiedt op basis van Key Factors: De Key Factor bij het bewegingsapparaat is meestal de diagnose (row 1), gebaseerd op objectieve en beoordelaar-onafhankelijke factoren. Wij gebruiken als voorbeeld een partieel mediaal meniscusletsel. In ons voorbeeld komen we bij een partieel mediaal meniscusletsel uit op klasse 1. Klasse 1 betreft een mild functieverlies van de onderste extremiteit (OE) Binnen die klasse 1 moet nog een onderklasse (Grade) worden gekozen (a,b,c,d of e), om de mate van functieverlies in de reeds vastgestelde klasse te preciseren. In de tabellen kan worden opgezocht dat voor een partieel mediaal meniscusletsel tussen 1 3 % fioe 15 kan worden toegekend. De onderklasse wordt bepaald op geleide van zogeheten Non Key factors, ook wel Grade Modifiers geheten. Grade Modifiers worden uitsluitend gebruikt als ze volgens de onderzoeker betrouwbaar en passend bij de diagnose worden bevonden. Er zijn drie Grade Modifiers: - GMFH: Grade Modifier Functional History, dat zijn anamnestische gegevens m.b.t. de gevolgen van het functieverlies op de algemeen dagelijks levensverrichtingen, ADL GMPE: Grade Modifier Physical Examination: bevindingen uit het lichamelijk onderzoek. - GMCS: Grade Modifier Clinical Studies: zoals bv röntgenfoto s. Op geleide van de Grade Modifiers, kan voor een partiële scheur in de meniscus dus 1 %, 2 % of 3 % fioe worden toegekend. Samenvattend bepaalt de objectieve Key Factor de grenzen waarbinnen het functieverlies kan worden vastgesteld. Binnen deze range wordt het percentage nader gepreciseerd op basis van meer of minder objectieve Non Key factors. Ten opzichte van de oude situatie, waarbij het percentage binnen de klasse niet onderbouwd werd ingeschat, en vaak zelfs domweg werd gemiddeld, is deze werkwijze mijn inziens geen verschraling van de objectiviteit maar juist een verbetering. Reacties in Nederland De G.A.V. 17 is recent tot de conclusie gekomen dat een eenduidig advies niet te geven is. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie heeft mij schriftelijk aangegeven nog geen standpunt te hebben ingenomen. De Nederlandse Verenigingen voor Neurologie (NVN) is niet voornemens de richtlijnen uit 2007 aan te passen, omdat de zesde editie én de aanvulling uit 2007 het mogelijk maken tot een afgewogen beoordeling te komen. De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) heeft gereageerd met een schrijven 18 waarin vooralsnog de voorkeur wordt gegeven aan de vijfde editie om de volgende redenen: a) De zogenaamde key-factors zijn beoordelaar-afhankelijke dus subjectieve beoordelingen. b) De Guides zijn op onderdelen moeilijk toepasbaar. c) Er zijn veel mankementen geconstateerd. De definitieve reactie van de NOV laat nog enige tijd op zich wachten, maar natuurlijk mag van een wetenschappelijke specialistenverenigingen een reactie verwacht worden die evidence based is, onpartijdig en, indien mogelijk, peer reviewed. Anders dan uit de aanvullende richtlijnen van NOV en NVN blijkt, bevat het in Nederland gebruikelijke proces van richtlijnontwikkeling 19 immers het systematisch zoeken naar relevante wetenschappelijke literatuur, welke na beoordelen, selecteren en graderen leidt tot een eerste concept. Discussie en meningsvorming vanuit (ook aanverwante) beroepsgroepen én patiëntenorganisaties resulteren uiteindelijk in een richtlijn, in dit geval aanvullende richtlijn. Met andere woorden: een op kwaliteit gerichte standaardontwikkeling voorziet dus in een commentaarronde bij alle betrokken partijen; wetenschappelijke, patiënten- en belangenverenigingen. Pas als deze procedure transparant is én goed wordt gedocumenteerd ontstaat het zo noodzakelijke draagvlak. Uitsluitend op een dergelijke wijze kan kritiek beargumenteerd worden weerlegd en worden ellenlange discussies nadien vermeden, met als gevolg dat enorme bedragen kunnen worden bespaard, die anders uiteindelijk toch door de verzekeringsmaatschappijen moeten worden gefinancierd Ter vergelijking: voor een totale scheur in de mediale meniscus wordt minimaal 5 % fioe toegekend en maximaal 9 % fioe. Een gedetailleerde lijst van de handelingen die mensen dagelijks in het gewone leven verrichten. Het begrip wordt vooral in de zorg gebruikt om te bepalen in hoeverre iemand zelfredzaam is. Iemand die heel weinig ADL-verrichtingen zelf kan doen, zal veel hulp nodig hebben en misschien zelfs in een verpleegtehuis terechtkomen. De Commissie Personenschade van de Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken. zie 7

6 Vergelijking met de Europese Schaal 20 Collega Clauwaert besprak de Europese Schaal al eerder in dit tijdschrift. 21 Een onderlinge vergelijking tussen de AMA Guides en de Europese Schaal is moeilijk. Dat wordt niet alleen veroorzaakt door de inherente complexiteit, maar ook doordat de Europese Schaal in een heel ander stadium van ontwikkeling zit dan de AMA Guides, die 50 jaar oud zijn en nog steeds evolueren. De eerste en tot nog toe enige uitgave van de Europese Schaal is sinds de verschijning in 2003 niet meer aangepast en bij mijn weten zijn er ook op dit moment nauwelijks noemenswaardige ontwikkelingen. Daarnaast lijkt het doel van de Europese Schaal toch enigszins af te wijken van dat van de AMA Guides, en moet ze gezien worden in het groter geheel van de Vierde Europese Richtlijn Motorrijtuigenverzekering: de regeling van de schade van verkeersongevallen vergemakkelijken voor een slachtoffer bij een ongeval, dat niet in zijn thuisland heeft plaatsgevonden. Ook de systematiek lijkt niet geheel gelijk te zijn, alhoewel dat moeilijk is te boordelen, omdat de begrippen in de Europese Schaal niet zijn gedefinieerd, of anderszins worden omschreven. De beknopte inleiding zou voldoende moeten zijn om tot een redelijke inschatting te komen en mede dank zij die korte inleiding is de toegankelijkheid van de Europese Schaal beter dan de toegankelijkheid van de AMA Guides. De belangrijkste kritiek op de bestaande schalen was volgens Ceredoc 22, de opsteller van de Europese Schaal, het ontbreken van een wetenschappelijk concept. Maar (ook) bij de Europese Schaal is het volstrekt onduidelijk hoe deze tot stand is gekomen, welke basisconcepten zijn gebruikt. In deze tijd, waarin terecht een wetenschappelijk concept wordt gevergd, is dat een teleurstelling. Bij het lezen van de inleiding op de Europese Schaal dringt zich steeds de gedachte op dat geen scherpe scheiding is gemaakt tussen enerzijds invaliditeit, feitelijk een participatieprobleem, en functieverlies anderzijds. Daarnaast lijken ook de eisen aan objectiviteit te worden opgerekt. Wat immers te denken van de stelling dat buitengewone pijnen (bv. causalgie en fantoompijnen) door de specifieke kennis van de geneesheer gekwantificeerd 23 kunnen worden, indien ze belangrijker zijn dan normaal te verwachten bij de gekende aandoening, ook al zijn ze niet volledig begrepen in de Europese Schaal. 24 Er wordt dan ook gesteld dat met aanvaardbare subjectiviteit rekening dient te worden gehouden, indien verklaarbaar door het ongevalmechanisme, letsels, behandelingen en de eventuele verwikkelingen. Dergelijke uitzonderingen dragen niet bij aan de interbeoordelaar-betrouwbaarheid, zodat toch geconstateerd moet worden dat de AMA Guides veel verder zijn geëvolueerd in de inschatting van datgene wat vanuit zijn aard zo moeilijk te objectiveren is. Opgemerkt dient te worden dat deze kritiek de Europese Gemeenschap er niet van heeft weerhouden om de Europese Schaal bindend te verklaren voor de arbeidsongevallen en ongevallen in privésfeer voor alle Europese ambtenaren. Bespreking Deze nieuwe editie van, kortweg, de AMA Guides, getuigt daadwerkelijk van een paradigma shift, zoals de auteurs het hebben betiteld. Sneller dan door ons voorzien 25 (zie het artikel FML is ongeschikt bij letselschade ) werd de door ons voorgestane ICF systematiek geïmplementeerd, en hiermee heeft de American Medical Association in de context van de letselschade-afwikkeling de primeur. Het inzicht dat impairment rating slechts van beperkte waarde is en aangevuld moet worden met functional assessment 26, onderstreept de indruk dat we hier met een vooruitstrevend boekwerk te maken hebben. Uiteraard wordt er op gewezen dat weging van álle factoren plaats moet vinden op basis van consistentie en concordantie met de pathologie. Iets waartegen nauwelijks bezwaar kan worden geuit. De AMA Guides zijn (uiteraard) niet foutloos. Mede als gevolg van de fouten is er dan ook veel kritiek ontstaan en werd een 52 pagina lang erratum 27 uitgegeven. Dit P.Lucas, Europese Schaal Ter Bepaling van de Graad van Lichamelijke en Geestelijke Invaliditeit; Uitg. Anthemis /Intersentia, ISBN-13: Zie ook %20médical %20NL.pdf. Dr.G.M.A. Clauwaert, De Europese schaal ter bepaling van de graad van lichamelijke en geestelijke invaliditeit, Letsel & Schade 2007/64 (afl. 2). het Franse acroniem voor la Confédération Européenne d'experts en Evaluation et en Réparation du Dommage Corporel, een confederatie van medische experts die medico-legaal en verzekeringsgeneeskundig werk verrichten en afkomstige zijn uit de grotere Europese landen. De confederatie krijgt steun van vele juristen, rechters, en belangrijke verzekeringsmaatschappijen. Welke in tegenstelling lijkt met de stelling: Hij zal niet kwantificeren wat hij niet kan meten, maar zal zich uitspreken over de al dan niet aanvaardbaarheid op medisch vlak. Letterlijk LGI, de lichamelijke en geestelijke invaliditeit, gedefinieerd als de definitieve vermindering van het fysiek of psychisch potentieel dat medisch vaststelbaar en/of medisch verklaarbaar is. Zie R.I. Teulings, M.J.H.M. Herpers, FML is ongeschikt bij letselschade, Letsel & Schade 2007/165 (afl. 3). inclusief self-report assessment tools! of 8

7 leidde tot scepsis en nader onderzoek. In Nederland lijken de specialistenverenigingen zich eerst te willen beraden, waarbij het eerste rapport begin 2010 wordt verwacht. In Amerika 28 heeft het verbond van verzekeraars 29 ingestemd met de zesde editie, met een pleidooi voor een scholing van deskundigen en waren de belangenbehartigers van slachtoffers bevreesd dat gebruik van de zesde editie zou leiden tot een lagere uitkering voor slachtoffers. Overigens wordt een vergelijking tussen de reacties in Amerika 30 en de reacties in Nederland bemoeilijkt omdat de federale wetten in de verschillende staten van grote invloed zijn op de letselschaderegeling, maar ook omdat de omvang van de vergoeding voor medische kosten bijna tweemaal zo groot is dan de vergoeding voor inkomstenderving. Het is een merkwaardige samenloop van omstandigheden dat juist op het moment dat er al discussie bestond over de Guides, er een nieuwe versie is verschenen. De discussie gaat nu over meerdere zaken tegelijk hetgeen een van de opstellers, Christopher R. Brigham, deed verzuchten dat de werkelijke problemen zich niet voordoen in the Guides maar meer in de wijze waarop en voor welk doel de afnemers het product gebruiken... Begrijpend lezen en implementeren van deze complexe richtlijnen zou minimaal 8 uur cursus kosten 31 of 30 uur zelfstudie, een inspanning die van een deskundige gevraagd mag worden. Of de klinisch werkende specialisten dat ook willen, is zeer de vraag. Zelfs als ze dat wel zouden willen, resteert er nog een fors organisatorisch probleem. Er wordt al nagedacht over een Europees mastership van de arts-deskundigen, maar de implementatie zal ongetwijfeld nog op zich laten wachten. Meerdere specialisten 32 hebben ons reeds te kennen gegeven geen keuringen meer te willen verrichten als gevraagd gaat worden deze volgens de zesde editie te verrichten. Ongetwijfeld zal onbekendheid en koudwatervrees hierin een rol spelen. Ondanks het feit dat de bereidheid van clinici om expertises te verrichten steeds minder lijkt te worden, en er zelfs een tekort aan onafhankelijke deskundigen lijkt te ontstaan, lijkt mij een dergelijke verdieping, respectievelijk (na)scholing obligaat 33 teneinde te voldoen aan de eis van bekwaamheid, zoals bedoeld in de wet BIG. Kwantificering van functieverlies: specialistenwerk? We gebruiken de AMA Guides om twee redenen. a) In menige (sommen-)verzekeringspolis is opgenomen dat de evaluatie wordt verricht volgens de laatste versie van de AMA Guides. Daar lijkt mij gezien de expliciete duiding weinig misverstand over te kunnen bestaan. b) In aansprakelijkheidskwesties worden de AMA Guides gebruikt om het functieverlies te kwantificeren. Het resultaat wordt uitgedrukt in een percentueel functieverlies, een getal dat (mede) maatgevend wordt geacht voor de omvang van het smartengeld. Het is dus een eerste stap in het proces om de immateriële schade financieel te compenseren. Abusievelijk wordt dit percentage overigens vaak invaliditeitspercentage of percentage functionele invaliditeit genoemd. De termen invalide en invaliditeit zijn niet opgenomen in de ICF, lijken in het Belgisch georiënteerde en Nederlandse taalgebied een andere betekenis te hebben 34, en leiden tot misverstanden in de uitleg van polissen. 35 Invalide betekent volgens van Dale 36 : gedeeltelijk of volledig ongeschikt zijn voor verdere dienst of arbeid t.g.v. een stoornis of gebrek, veroorzaakt door ziekte, een aandoening of een ongeval. In de verschillende medische vakgebieden wordt de term invalide meer gebruikt om participatieproblemen aan te geven dan om een stoornis aan te geven. De term invaliditeit en disability, lijken dus overeen te komen. Uit voorgaande bespreking kan worden geconcludeerd dat er meerdere redenen zijn om een orgaanspecialist niet te belasten met de kwantificering van functieverlies. Uit eigen onderzoek 37, dat door ons werd gepresenteerd op de 8 e jaarconferentie ter gelegenheid van het 10 jarig Als voorbeeld Hierin wordt toegelicht dat belangenbehartigers in het kader van workers compensation wetgeving, naast negatieve verrassingen, vooral bevreesd zijn voor grote vertraging in de betaling aan slachtoffers (mede doordat eerst alle hoofdstukken separaat moeten worden goedgekeurd). The American Insurance Association. Waar vreemd genoeg de meeste artsen in zijn algemeenheid voorstander bleken en de meeste advocaten tegenstander, wat een van de opstellers de opmerking ontlokte dat impairment rating toch echt een medische aangelegenheid was. blz 8 en blz 1. In een peiling 75 % van de Amerikaanse chiropractors. Er is zelfs al gesproken over een Europees register van experts. Verzekeringsmaatschappijen gebruiken meestal de definitie blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van enig deel of orgaan van het lichaam van de verzekerde, terwijl in België gerefereerd wordt aan arbeidsinzetbaarheid. Zie ook Zie bv LJN: BC6335. Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14 e druk 2005, ISBN: Zie publicaties. 9

8 bestaan van de PIV, is bovendien gebleken dat door deskundigen in de helft van het aantal onderzochte expertiserapporten een incorrect percentage werd vastgesteld. Percentages werden foutief opgeteld, optellen en combineren werd verwisseld, en menigmaal werd verwezen naar niet passende tabellen. De IWMD 38 heeft zeer recent een aangepaste standaard vraagstelling causaal verband bij ongeval, gepresenteerd, waarin de vraag naar het percentueel functieverlies niet meer standaard is opgenomen, omdat de vele misverstanden over het percentage afleiden van de zaken waar het werkelijk om gaat: een correcte beschrijving van de beperkingen. Daarnaast speelt het percentage functieverlies een minder grote rol bij de vaststelling van de omvang van het smartengeld dan voorheen. De complexiteit van dit vraagstuk wordt echter nog vergroot doordat in Europa uitgegaan lijkt te worden van het verkeerde concept 39 dat de som van het percentueel functieverlies en de overblijvende fysiologische capaciteit tezamen 100 % moet zijn. 40 Bij een totale tweezijdige doofheid, waarvoor 80 % functieverlies van de gehele persoon wordt toegekend zou de overblijvende capaciteit 20 % zijn, hetgeen toch een bedenkelijk cijfer lijkt te zijn. Bij verlies van de arm vanaf de schouder wordt 60 % functieverlies toegekend; De overblijvende capaciteit zou dan 40 % zijn. Voor elk van deze voorbeelden is de overblijvende validiteit niet gelijk aan 100 % minus het toegekende functieverlies, maar veel hoger. De restmogelijkheden kunnen verschillen bij hetzelfde functieverlies. Het bestaande concept wreekt zich ook indien er voorheen al een functieverlies bestond, welke door een incident wordt verergerd. 41 De discussie over deze complexe problemen moet nog gevoerd worden en het lijkt niet redelijk deskundigen hiermee te belasten. Het in beeld brengen van de gevolgen van de invoering van de zesde editie voor wat betreft de hoogte van het percentueel functieverlies vereist een omvangrijke vergelijkende studie met een groot aantal cases, die onafhankelijk zijn gewaardeerd volgens de vijfde respectievelijk de zesde versie. Een dergelijk monnikenwerk zou zeer veel tijd in beslag nemen en dan nog zou de discussie niet verstomd zijn. Maar wellicht is dat niet noodzakelijk. Alhoewel de AMA Guides niet zijn weg te denken uit het huidige schaderegelingproces, en deze editie een verbetering is ten opzichte van eerdere edities, zijn er mijn inziens zeer veel problemen bij het verwerven van de benodigde bekwaamheid in het hanteren van de Guides, en worden de Guides in toenemende mate erg arbeidsintensief. De vraag is gerechtvaardigd of de inspanning die met implementatie van de Guides gepaard gaat, opweegt tegen de resultaten die daarmee geboekt worden. Als de vraag naar het percentueel functieverlies inderdaad komt te vervallen, zoals in de laatste en recente versie van de IWMD-vraagstelling, komt de getalsmatige kwantificering van stoornissen daarmee weer terug bij partijen. Het zijn dan de respectievelijke medisch adviseurs die zich moeten bekwamen in het gebruik van de zesde editie van de AMA Guides als gevraagd wordt een indicatie te geven van het percentueel functieverlies. Voor partijen komt daarmee ook de smartengeldbundel 42 van VerkeersRecht /ANWB meer in beeld, met de aantekening dat ook deze gids slechts een indicatie geeft van het functieverlies en de participatieproblemen ten gevolge van de schade niet zijn weergegeven. Concluderend De zesde editie van de AMA Guides is ontegenzeglijk een significante verbetering vergeleken met de voorgaande edities. Het gebruik van eerdere richtlijnen, zoals de vijfde editie, al dan niet aangevuld met de huidige richtlijnen van specialistenverenigingen, dient m.i. op termijn derhalve als obsoleet te worden bestempeld. Ook de eerste en enige versie van de Europese Schaal voldoet niet aan de huidige eisen die aan een richtlijn gesteld moeten worden. De in dit artikel genoemde overwegingen leiden tot de vraag of we de Guides wel nodig hebben en of we ons zo veel inspanning moeten getroosten, temeer daar het percentueel functieverlies niet recht evenredig is met het smartengeld. Het percentueel functieverlies is slechts één van de parameters op geleide waarvan de omvang van het smartengeld wordt bepaald. De omstandigheden van de persoon van het slachtoffer zijn immers bepalend voor het participatieprobleem en dus mede bepalend voor de omvang van het smartengeld. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat slechts in speciale gevallen bijv. bij complexe zaken, conflicten en contractuele verplichtingen voortvloeiend uit polissen, de zesde editie van de AMA Guides gebruikt moet gaan worden. Slechts artsen die zich hebben bekwaamd in de systematiek en het gebruik van de zesde editie, zullen dan op basis van de reeds uitgebrachte deskundigenrapporten, hun specifieke deskundigheid moeten aanwenden teneinde het percentuele functieverlies vast te stellen. 10

9

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 14 maart 2011.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 14 maart 2011. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 94 d.d. 12 april 2011 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

AMA-6 algemene principes Anouk Giesberts

AMA-6 algemene principes Anouk Giesberts AMA-6 algemene principes Anouk Giesberts Orthopedisch Chirurg Maxima Medisch Centrum Eindhoven / Veldhoven Voorzitter CIA Lid NVMSR AMA guides: 1958 Eerste AMA publicatie 1971 Eerste compendium 1988 ROM

Nadere informatie

IWMD Vraagstelling Causaal verband bij ongeval

IWMD Vraagstelling Causaal verband bij ongeval iwmd1212 / Gedragscode Behandeling Letselschade / Medische Paragraaf Bladnummer 1 van 6 IWMD Vraagstelling Causaal verband bij ongeval iwmd1212 / Gedragscode Behandeling Letselschade / Medische Paragraaf

Nadere informatie

KRINGAVOND 16 MAART 2009. WHIPLASH EN LETSELSCHADECLAIMS Munneke Lourens Advocaten Jacquelien Mos

KRINGAVOND 16 MAART 2009. WHIPLASH EN LETSELSCHADECLAIMS Munneke Lourens Advocaten Jacquelien Mos KRINGAVOND 16 MAART 2009 WHIPLASH EN LETSELSCHADECLAIMS Munneke Lourens Advocaten Jacquelien Mos 1 NvvN november 2007 De Commissie Forensische Neurologie heeft zich op het standpunt gesteld dat het post

Nadere informatie

AMA Guides for Permanent Impairment: Kritische kanttekeningen van een oogarts op het voornamelijk oogheelkundige deel

AMA Guides for Permanent Impairment: Kritische kanttekeningen van een oogarts op het voornamelijk oogheelkundige deel AMA Guides for Permanent Impairment: Kritische kanttekeningen van een oogarts op het voornamelijk oogheelkundige deel Paulus T.V.M.de Jong Amsterdam Hambresin 1958 Sachsenweger 1976 AMA Guides to the Evaluation

Nadere informatie

Validatie schattingsmethodiek Defensie. Rapportage Klankbordgroep

Validatie schattingsmethodiek Defensie. Rapportage Klankbordgroep Validatie schattingsmethodiek Defensie Rapportage Klankbordgroep 21 december 2011 Rapportage Klankbordgroep Inleiding / Samenvatting De Klankbordgroep heeft op verzoek van het ministerie van Defensie toezicht

Nadere informatie

Verschillende soorten medische expertises. Basiscursus NVMSR. prof dr mr A.J. Akkermans De verschillende soorten medische expertises in hun context

Verschillende soorten medische expertises. Basiscursus NVMSR. prof dr mr A.J. Akkermans De verschillende soorten medische expertises in hun context Basiscursus NVMSR prof dr mr A.J. Akkermans De verschillende soorten medische expertises in hun context Verschillende (context van) medische expertises Expertises door medisch specialisten Particuliere

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijn Licht Letsel (schadeafwikkeling en smartengeld)

De Letselschade Richtlijn Licht Letsel (schadeafwikkeling en smartengeld) De Letselschade Richtlijn Licht Letsel (schadeafwikkeling en smartengeld) De Letselschade Raad heeft in 1999 een richtlijn ontwikkeld voor een efficiënte en slachtoffervriendelijke wijze van afwikkeling

Nadere informatie

De kunst(fouten) van (neuro)psychologisch onderzoek in psychiatrische expertises Joachim Tilanus Psychiater

De kunst(fouten) van (neuro)psychologisch onderzoek in psychiatrische expertises Joachim Tilanus Psychiater De kunst(fouten) van (neuro)psychologisch onderzoek in psychiatrische expertises Joachim Tilanus Psychiater De kunst(-fouten) van (neuro-) psychologisch onderzoek bij psychiatrische expertises WAA-JAARCONGRES

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2010:BM6743

ECLI:NL:CRVB:2010:BM6743 ECLI:NL:CRVB:2010:BM6743 Instantie Datum uitspraak 21-05-2010 Datum publicatie 08-06-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 06-3679 WAO + 09-4841

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 54a, vierde lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 54a, vierde lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22401 30 juli 2015 Regeling vergoeding beroepsziekten politie De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel

Nadere informatie

Samenvatting. The Disability Assessment Structured Interview, Its reliability and validity in work disability assessment, 2010

Samenvatting. The Disability Assessment Structured Interview, Its reliability and validity in work disability assessment, 2010 Samenvatting The Disability Assessment Structured Interview, Its reliability and validity in work disability assessment, 2010 Als werknemers door ziekte hun werk niet meer kunnen doen betaalt de werkgever

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:2739

ECLI:NL:CRVB:2017:2739 ECLI:NL:CRVB:2017:2739 Instantie Datum uitspraak 28-07-2017 Datum publicatie 10-08-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/6155 WAJONG Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade?

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Afrikaweg 2 2713 AW Zoetermeer Postbus 3012 2700 KV Zoetermeer sinds 1850 Telefoon 079-3 204 204 Fax 079-3 204 291 Internet

Nadere informatie

Onjuiste pensioenopgaven

Onjuiste pensioenopgaven Onjuiste pensioenopgaven Aansprakelijkheid voor pensioenfondsen en de rol van disclaimers Artikel Senior adviseur collectieve pensioenen mr. A.M.Z. Rondas (AZL) Onjuiste pensioenopgaven Aansprakelijkheid

Nadere informatie

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2011 1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2. Advies Commissie Wetenschappelijke Integriteit KLACHT Bij brief van 2010,

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2013:1511

ECLI:NL:CRVB:2013:1511 ECLI:NL:CRVB:2013:1511 Instantie Datum uitspraak 14-08-2013 Datum publicatie 27-08-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 11-4320 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Het ICF schema ziet er als volgt uit. (Schema uit hoofdtekst hier opnemen)

Het ICF schema ziet er als volgt uit. (Schema uit hoofdtekst hier opnemen) 1 International Classification of Functioning, Disability and Health Het ICF-Schema ICF staat voor; International Classification of Functioning, Disability and Health. Het ICF-schema biedt een internationaal

Nadere informatie

HOE BEPAAL IK ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJ DE PSYCHIATRISCHE PATIENT? Herfstvergadering VVP Gent, 16-10- 2015 Marc Stein

HOE BEPAAL IK ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJ DE PSYCHIATRISCHE PATIENT? Herfstvergadering VVP Gent, 16-10- 2015 Marc Stein HOE BEPAAL IK ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJ DE PSYCHIATRISCHE PATIENT? Herfstvergadering VVP Gent, 16-10- 2015 Marc Stein HOE BEPAAL IK ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJ DE PSYCHIATRISCHE PATIENT? Herfstvergadering

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen)

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Noot I. van der Zalm Overlijdensschade. Schadeberekening. Inkomensschade.

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp Definities Huishoudelijke hulp De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit bijvoorbeeld de activiteiten schoonmaken, koken, boodschappen

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 182 d.d. 3 augustus 2011 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne CURRICULUM VITAE mr dr R Wijne November 2014 - heden Januari 2014 - heden Juli 2013 - heden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Functie: Raadsheer-plaatsvervanger Boom Juridische uitgevers Functie: Hoofdredacteur

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 146 d.d. 4 november 2009 (de heer mr. R.J. Paris, voorzitter, de heren E.J.M. Mackay en mr. C.E. du Perron) 1. Procedure De Commissie beslist

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstatc 201106015/1/V1. Datum uitspraak: 16 augustus 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 1 juni

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 1 juni A D V I E S Nr. 1.483 ------------------------------- Zitting van dinsdag 1 juni 2004 ----------------------------------------- IAO - Voorlegging, aan het Parlement, van de instrumenten die de Internationale

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-346 d.d. 2 december 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

Fout van CPB bij berekening remgeldeffect eigen risico

Fout van CPB bij berekening remgeldeffect eigen risico Fout van CPB bij berekening remgeldeffect eigen risico Wynand van de Ven en Erik Schut Wederreactie op Douven en Mannaerts In ons artikel in TPEdigitaal (Van de Ven en Schut 2010) hebben wij uiteengezet

Nadere informatie

FUNCTIONELE INVALIDITEIT ONDERSTE EXTREMITEIT AMA-GUIDES ZESDE EDITIE NOV-richtlijnen

FUNCTIONELE INVALIDITEIT ONDERSTE EXTREMITEIT AMA-GUIDES ZESDE EDITIE NOV-richtlijnen FUNCTIONELE INVALIDITEIT ONDERSTE EXTREMITEIT AMA-GUIDES ZESDE EDITIE NOV-richtlijnen Jan D. Visser 1 REGIO S ONDERSTE EXTREMITEIT Heup: vanaf het kraakbeen van het acetabulum tot halverwege het bovenbeen.

Nadere informatie

LETSELSCHADEREGELING. Omdat wij u graag verder helpen. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12

LETSELSCHADEREGELING. Omdat wij u graag verder helpen. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12 LETSELSCHADEREGELING Omdat wij u graag verder helpen Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12 Inhoudsopgave Slachtoffer van een ongeval.. Wat nu? 3 Welke vormen van schade zijn er? 4 Ook recht op smartengeld

Nadere informatie

Evidence-Based Nursing. Bart Geurden, RN, MScN

Evidence-Based Nursing. Bart Geurden, RN, MScN Evidence-Based Nursing Bart Geurden, RN, MScN Trends in Verpleegkunde Jaren 1980: Systematisch werken Focus op proces Jaren 1990: Verpleegkundige diagnostiek Focus op taal Aandacht verschuift van proces

Nadere informatie

Medische expertise = Bepalen (lichamelijke) schade

Medische expertise = Bepalen (lichamelijke) schade Medische expertise = Bepalen (lichamelijke) schade Schadebepaling is steeds in functie van bepaalde juridische/verzekeringscontext er bestaat geen absolute schadebepaling schadebepalingen in verschillende

Nadere informatie

REDACTIONEEL LETSEL & SCHADE 2008 nr. 4. Whiplash en de richtlijn 2007 van de NVvN; een jaar later

REDACTIONEEL LETSEL & SCHADE 2008 nr. 4. Whiplash en de richtlijn 2007 van de NVvN; een jaar later REDACTIONEEL LETSEL & SCHADE 2008 nr. 4 Whiplash en de richtlijn 2007 van de NVvN; een jaar later Nieuwe expertise richtlijn NVvN In november 2007 kwam de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVvN)

Nadere informatie

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld.

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te Heerlen (UWV) bij het vaststellen van de belastbaarheid

Nadere informatie

Thuiswerktoets Filosofie, Wetenschap en Ethiek Opdracht 1: DenkTank De betekenis van Evidence Based Practice voor de verpleegkunde

Thuiswerktoets Filosofie, Wetenschap en Ethiek Opdracht 1: DenkTank De betekenis van Evidence Based Practice voor de verpleegkunde Thuiswerktoets Filosofie, Wetenschap en Ethiek Opdracht 1: DenkTank De betekenis van Evidence Based Practice voor de verpleegkunde Universitair Medisch Centrum Utrecht Verplegingswetenschappen cursusjaar

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 102 d.d. 2 november 2009 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant tussen BSA en Verbond van Verzekeraars Overwegingen: BSA pleegt voor werkgevers (waaronder

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 116.98 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Anouk Giesberts Orthopedisch Chirurg Maxima Medisch Centrum Eindhoven/Veldhoven 17 03 2016

Anouk Giesberts Orthopedisch Chirurg Maxima Medisch Centrum Eindhoven/Veldhoven 17 03 2016 Anouk Giesberts Orthopedisch Chirurg Maxima Medisch Centrum Eindhoven/Veldhoven 17 03 2016 Regio s in de bovenste extremiteit Vingers/Hand Pols/Onderarm Elleboog/Bovenarm Schouder Diagnose posttrauma Perifeer

Nadere informatie

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu?

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Arjan Kuik, tandarts, lid sinds 1983 VAN EEN ZORGPROFESSIONAL Een claim Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Een patiënt stelt u aansprakelijk. Wat nu? Informatie voor zorgprofessionals

Nadere informatie

Toelichting. slachtoffer van een ongeval

Toelichting. slachtoffer van een ongeval Toelichting slachtoffer van een ongeval Slachtoffer van een ongeval, wat nu? U heeft letsel bij een ongeval opgelopen. Er komt heel wat op u af. Naast de eerste zorg en het herstel, krijgt u ook te maken

Nadere informatie

Convenant loonregres

Convenant loonregres Overwegingen: Aon pleegt voor werkgevers onder meer loonregres ex. artikel artikel 6:107a BW; Aon is van mening dat er op grond van artikel 6:96 lid 2 sub b en c BW voor de zogenaamde buitengerechtelijke

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:2525

ECLI:NL:RBDHA:2017:2525 ECLI:NL:RBDHA:2017:2525 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 16-03-2017 Datum publicatie 12-05-2017 Zaaknummer 16_6475 Rechtsgebieden Socialezekerheidsrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg -

Nadere informatie

Onderscheid door Kwaliteit

Onderscheid door Kwaliteit Onderscheid door Kwaliteit 2010 Algemeen Binnen de intensieve overeenkomst fysiotherapie 2010 verwachten wij van u 1, en de fysiotherapeuten vallend onder uw overeenkomst, een succesvol afgeronde toets

Nadere informatie

Letselschade. Vermande Studiedagen. Verdiepingscursus. Donderdag 18 oktober 2007 Donderdag 1 november 2007 Donderdag 15 november 2007

Letselschade. Vermande Studiedagen. Verdiepingscursus. Donderdag 18 oktober 2007 Donderdag 1 november 2007 Donderdag 15 november 2007 Vermande Studiedagen Verdiepingscursus Bij aanmelding voor de hele cursus krijgt u bijna 400,- korting. Letselschade Donderdag 18 oktober 2007 Donderdag 1 november 2007 Donderdag 15 november 2007 Hotel

Nadere informatie

Bekijk hier de uitspraak van de Commissie van Beroep GCHB 2010-401

Bekijk hier de uitspraak van de Commissie van Beroep GCHB 2010-401 Bekijk hier de uitspraak van de Commissie van Beroep GCHB 2010-401 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 89 d.d. 3 mei 2010 (mr. drs. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. B.F. Keulen

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 12 maart 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 12 maart 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-157 d.d. 21 mei 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Zelfredzaamheid Persoonlijke verzorging en algemene dagelijkse levensverrichtingen. De zelfredzaamheid valt niet onder de norm huishoudelijke hulp.

Zelfredzaamheid Persoonlijke verzorging en algemene dagelijkse levensverrichtingen. De zelfredzaamheid valt niet onder de norm huishoudelijke hulp. De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp Versie 3: normbedragen en termijn aangepast per 1 juli 2009 Definities Huishoudelijke hulp De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande

Nadere informatie

Hoogenergetisch trauma Wervelletsels kunnen ook voorkomen na val van een paard of van een huishoudtrapje

Hoogenergetisch trauma Wervelletsels kunnen ook voorkomen na val van een paard of van een huishoudtrapje Gerian Huitema orthopedisch chirurg Komen minder vaak voor dan letsels van het perifere skelet Leiden tot aanzienlijke invaliditeit en de slechtste functionele uitkomsten (Hu et al 1996, Fisher et al 2006).

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2015:2164

ECLI:NL:CRVB:2015:2164 ECLI:NL:CRVB:2015:2164 Instantie Datum uitspraak 24-06-2015 Datum publicatie 07-07-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 12-5005 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2013:16104

ECLI:NL:RBDHA:2013:16104 ECLI:NL:RBDHA:2013:16104 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 04-12-2013 Datum publicatie 19-12-2013 Zaaknummer SGR AWB 13_3669 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ambtenarenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BT2615

ECLI:NL:RBARN:2011:BT2615 ECLI:NL:RBARN:2011:BT2615 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 07-09-2011 Datum publicatie 26-09-2011 Zaaknummer 209794 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken. versie 3.7 januari 2012

GEDRAGSCODE voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken. versie 3.7 januari 2012 GEDRAGSCODE voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken versie 3.7 januari 2012 Op verzoek van de Raad voor de rechtspraak en onder de verantwoordelijkheid van de landelijke

Nadere informatie

Model advies aanvraag

Model advies aanvraag Werkdocument Onderdeel 2: Model-adviesaanvraag Versie 1.0 / Gedragscode Behandeling Letselschade / Medische Paragraaf Bladnummer 1 van 8 Model advies aanvraag Verschaf alleen informatie die daadwerkelijk

Nadere informatie

Preambule Verschillen tussen medisch adviseurs en behandelende artsen Lidmaatschap beroepsvereniging, consequenties Artikel 1 Begrippen

Preambule Verschillen tussen medisch adviseurs en behandelende artsen Lidmaatschap beroepsvereniging, consequenties Artikel 1 Begrippen TOELICHTING BIJ DE BEROEPSCODE VOOR MEDISCH ADVISEURS WERKZAAM IN PARTICULIERE VERZEKERINGSZAKEN EN/OF PERSONENSCHADEZAKEN 4 september 2013 Preambule In de beroepscode wordt zowel de individuele verantwoordelijkheid

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C te D Zaak : Geneeskundige zorg, buitenland, laser sweat ablation Zaaknummer : 2009.01348 Zittingsdatum : 4 november 2009 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Evaluatie van orthopedische expertises: een verkenning

Evaluatie van orthopedische expertises: een verkenning Het is wenselijk, dat er alsnog bij de invoering van de nieuwe wet een nanciering tot stand wordt gebracht van (partij) deskundigen in letselschadezaken. Mogelijk kunnen de Raden voor Rechtsbijstand bij

Nadere informatie

Expertises beroepsziekten en bedrijfsongevallen

Expertises beroepsziekten en bedrijfsongevallen Expertises beroepsziekten en bedrijfsongevallen prof dr mr A.J. Akkermans Beroepsziekten en bedrijfsongevallen vanuit juridisch perspectief Werkgeversaansprakelijkheid Bron: W.E. Eshuis e.a. (2011), Werkgeverskosten

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.5040 (157.06) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. 2003/35 Med i n d e k l a c h t nr. 135.01 ingediend door: hierna te noemen 'klager, tegen: hierna te noemen verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp Definities Huishoudelijke hulp De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit activiteiten als schoonmaakwerkzaamheden, koken, boodschappen

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het kamerlid Leijten (SP) over een medisch letselschade fonds (2010Z18345)

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het kamerlid Leijten (SP) over een medisch letselschade fonds (2010Z18345) > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, in deze vertegenwoordigd door C te D vs. E te F Zaak : Geneeskundige zorg, plastische-chirurgie, labia correctie Zaaknummer : ANO06.33 Zittingsdatum : 27 september

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Delta Lloyd Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-018 d.d. 13 januari 2015 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden en mr. M. van Pelt, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden Wat vindt u waar? 3.1 Overlijden 3.2 Blijvende invaliditeit 3.

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden Wat vindt u waar? 3.1 Overlijden 3.2 Blijvende invaliditeit 3. Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 9. Begripsomschrijving Verzekeringsgebied Omvang van de dekking 3.1 Overlijden

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 12 september 2013, nummer AWB 13/915, in het geding tussen belanghebbende

tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 12 september 2013, nummer AWB 13/915, in het geding tussen belanghebbende Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN Afdeling belastingrecht Locatie Arnhem nummer 13/01077 uitspraakdatum: 20 mei 2014 Uitspraak van de vierde meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van drs.

Nadere informatie

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaardenblad 356-00 Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 529-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 43 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 4 augustus 2016 tot wijziging van de dagloongrenzen voor 2015, genoemd in de Landsverordening ongevallen

Nadere informatie

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET OBJECTIVEREN VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET OBJECTIVEREN VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID AANDACHTSPUNTEN BIJ HET OBJECTIVEREN VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID Dokter Marc VAN KUYK Master in de verzekeringsgeneeskunde en medico-legale expertisen 7 mei 2014 DE VERSCHILLENDE EXPERTISEN MINNELIJKE

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.5331 (171.05) ingediend door: hierna te noemen klaagster, tegen: hierna te noemen verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2009:BJ2630

ECLI:NL:RVS:2009:BJ2630 ECLI:NL:RVS:2009:BJ2630 Instantie Raad van State Datum uitspraak 15-07-2009 Datum publicatie 15-07-2009 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 200808561/1/H2 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T SCSZ/04/49 BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T. DE UITWISSELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN MET HET OOG

Nadere informatie

Pagina 12 PIV Actualiteitencollege 2016

Pagina 12 PIV Actualiteitencollege 2016 PIV Bulletin 5 Inhoud Pagina 1 Bezwaren en het deskundigenrapport Pagina 6 Van de redactie Pagina 8 (Zes) De Letselschade Raadsdag Pagina 10 De weg naar herstel Pagina 12 PIV Actualiteitencollege 2016

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstand bij verhaal van letselschade Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond

Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Overwegingen: BSA pleegt voor werkgevers (waaronder de overheid) onder meer loonregres ex. artikel 2 Verhaalswet ongevallen

Nadere informatie

Het behandelprogramma Vroege Intensieve Neurostimulatie

Het behandelprogramma Vroege Intensieve Neurostimulatie Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Zorgvorm: Vroege intensieve neurorevalidatie bij volwassenen Het CVZ heeft een literatuuronderzoek verricht naar de stand van de wetenschap en praktijk van VIN.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766

ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766 ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 19-12-2006 Datum publicatie 02-02-2007 Zaaknummer SBR 06-1767 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2004.2570 (055.04) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 14/09/2012

Datum van inontvangstneming : 14/09/2012 Datum van inontvangstneming : 14/09/2012 Resumé C-371/12-1 Zaak C-371/12 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2011:BP5667

ECLI:NL:CRVB:2011:BP5667 ECLI:NL:CRVB:2011:BP5667 Instantie Datum uitspraak 23-02-2011 Datum publicatie 24-02-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 09-3522 WAO Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1436

ECLI:NL:CRVB:2017:1436 ECLI:NL:CRVB:2017:1436 Instantie Datum uitspraak 07-04-2017 Datum publicatie 18-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/7947 ZW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

The Disability Assessment Structured Interview

The Disability Assessment Structured Interview RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN The Disability Assessment Structured Interview Its reliability and validity in work disability assessment Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de Medische Wetenschappen

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp Definities Huishoudelijke hulp De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit activiteiten als schoonmaakwerkzaamheden, koken, boodschappen

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2015:4258

ECLI:NL:CRVB:2015:4258 ECLI:NL:CRVB:2015:4258 Instantie Datum uitspraak 26-10-2015 Datum publicatie 03-12-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/3047 WAO Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Leren bedrijfseconomische problemen op te lossen door het maken van vakspecifieke schema s

Leren bedrijfseconomische problemen op te lossen door het maken van vakspecifieke schema s Leren bedrijfseconomische problemen op te lossen door het maken van vakspecifieke schema s Bert Slof, Gijsbert Erkens & Paul A. Kirschner Als docenten zien wij graag dat leerlingen zich niet alleen de

Nadere informatie

Op grond van de verstrekte informatie concludeert het CBP dat de FAD voornemens is het Protocol op een aantal punten te wijzigen.

Op grond van de verstrekte informatie concludeert het CBP dat de FAD voornemens is het Protocol op een aantal punten te wijzigen. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl Besluit inzake de verklaring omtrent de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDOR:2010:BO7430

ECLI:NL:RBDOR:2010:BO7430 ECLI:NL:RBDOR:2010:BO7430 Instantie Rechtbank Dordrecht Datum uitspraak 29-11-2010 Datum publicatie 15-12-2010 Zaaknummer 10/1272 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446 ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 04-02-2009 Datum publicatie 03-03-2009 Zaaknummer 265169 / HA ZA 06-1949 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

Ongevallen Inzittenden verzekering

Ongevallen Inzittenden verzekering Ongevallen Inzittenden verzekering Bijzondere Voorwaarden OI15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Wie is verzekerd? 5 2.2 Waar

Nadere informatie

Fluorideapplicaties bij jeugdige verzekerden

Fluorideapplicaties bij jeugdige verzekerden Rapport Fluorideapplicaties bij jeugdige verzekerden Op 22 november 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus

Nadere informatie

Nederlands Instituut van Psychologen 070-8888500. inzagerecht testgegevens

Nederlands Instituut van Psychologen 070-8888500. inzagerecht testgegevens POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Nederlands Instituut van Psychologen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2012:BV7977

ECLI:NL:RBALK:2012:BV7977 ECLI:NL:RBALK:2012:BV7977 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 26-01-2012 Datum publicatie 06-03-2012 Zaaknummer 11/1543 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 OVERZICHT Wanneer werd het Fonds opgericht? Waarom werd het Fonds opgericht? Huidige situatie Bijzonderheden en doelstellingen

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder?

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Deze brochure is voor u van belang als u een beroep wilt doen op uw arbeids

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2009:BI3465

ECLI:NL:CRVB:2009:BI3465 ECLI:NL:CRVB:2009:BI3465 Instantie Datum uitspraak 24-04-2009 Datum publicatie 12-05-2009 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 07-3397 WAO Bestuursrecht

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG. Wetgevingsadvies lagere regelgeving Quotumwet.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG. Wetgevingsadvies lagere regelgeving Quotumwet. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Sociale Zaken

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

AANGIFTE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (S28/2)

AANGIFTE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (S28/2) AANGIFTE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (S28/2) BELANGRIJK! Gelieve deze aangifte vervolledigd en ondertekend terug te sturen binnen de 5 dagen volgend op het begin van uw arbeidsongeschiktheid. Gelieve bij deze

Nadere informatie