Evaluatie van orthopedische expertises: een verkenning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie van orthopedische expertises: een verkenning"

Transcriptie

1 Het is wenselijk, dat er alsnog bij de invoering van de nieuwe wet een nanciering tot stand wordt gebracht van (partij) deskundigen in letselschadezaken. Mogelijk kunnen de Raden voor Rechtsbijstand bij die nanciering een rol spelen. Denkbaar zou zijn, dat aan die nanciering kwaliteitswaarborgen worden verbonden, te beginnen bij een inschrijving van deskundigen, die benoembaar zijn. Evaluatie van orthopedische expertises: een verkenning B.Teulings 1 en M.Weller-Swinkels, medisch adviseurs Inleiding Medische advisering aan letselschadeadvocaten in aansprakelijkheidskwesties omvat onder meer n Analyse van de medische informatie n Opvragen van additionele informatie n Literatuurstudie n Overleg met de medisch adviseur van de wederpartij n Het initie«ren van specialistische expertises n Het (mede) concipie«ren van de hieraan ten grondslag liggende vraagstelling. n Beoordelen van specialistische expertiserapporten n Medische interpretatie en advies in het licht van jurisprudentie. Omdat het de nitieve advies van de medisch adviseur aan de letselschade-advocaat voor een groot deel is gebaseerd op gegevens uit het expertiserapport, is het van groot belang de kwaliteit van dit rapport te kunnen beoordelen, bij voorkeur aan de hand van algemeen geaccepteerde criteria. Het evalueren en op waarde beoordelen van exertiserapporten is dus een zeer belangrijke stap in de medische advisering. Tot onze verbazing bleek in de ons bekende literatuur onvoldoende informatie aanwezig te zijn over dit onderwerp.er blijken hiervoordus geen algemeen aanvaarde criteria te zijn.wijhopen dat deze verkenning een eerste stap is in de formulering van algemeen geaccepteerde criteria ter beoordeling van het deskundigenrapport. Inditeersteartikelworden,opgrondvandeervaringen beschikbare informatie, aandachtspunten beschreven aan de hand waarvan orthopedische expertiserapporten kunnen worden beoordeeld. Niet zelden blijken deze aandachtspunten zeer voor de hand liggend te zijn en dat is wellicht de reden dat ze, voor zo ver ons bekend is, niet eerder op deze wijze beschreven zijn. 1 auteurs: In een vervolgartikel wordt aan de hand van deze criteria de kwaliteit van een aantal orthopedische expertises beschreven. Evaluatie van expertiserapporten naar aanleiding van medische fouten lenen zich niet voor een dergelijke benadering en zijn buiten beschouwing gebleven. Werkwijze Naast aanwijzingen uit de veelgebruikte ``Guides to the Evaluation of Permanent Impairment`` van de American Medical Association, konden zeer bruikbare aanwijzingen worden gedestilleerd uit de Richtlijnen van de Nederlandse Orthopedische Vereniging voor de bepaling van de mate van invaliditeit. Aanvullende gegevens werden verkregen uit de in Nederland eveneens veelgebruikte uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (Nederlandse richtlijnen voor de bepaling van invaliditeit bij neurologische aandoeningen1995). 2 Bestaande jurisprudentie werd niet geraadpleegd. Na meer uitgebreide literatuurstudie bleek inderdaad dat er over dit onderwerp nauwelijks is gepubliceerd. De in dit artikel beschreven criteria werden geselecteerd uit bovengenoemde bronnen en vervolgens aangevuld met door ons in het verleden in correspondentie 2 Literatuur ^ Guides to the Evaluation of Permanent Impairment van de American Medical Association, vierde editie ISBN resp. vijfde editie ISBN ^ Richtlijnen van de Nederlandse Orthopedische Vereniging voor de bepaling van de mate van invaliditeit. Uitgave van de N.O.V ^ Nederlandse richtlijnen voor de bepaling van invaliditeit bij neurologische aandoeningen, 1995, inclusief de aanvulling uit1999, uitgave van de NederlandseVereniging voor Neurologie ^ L.D.J. Maljers, Verzekeringskundige aspecten bij ziekten en letsels van het steun- en bewegingsapparaat in Leerboek Orthopedie 8 e drukonder redactie van dr A.J. van der Linden e.a. ISBN ^ nr. 4 17

2 naar advocaten geformuleerde kritiek op expertiserapporten. Vervolgens werden bij wijze van proef enkele (orthopedische) expertises aan de hand van deze voorlopige aandachtspunten gee«valueerd. Uiteindelijk komen wij tot het volgende voorstel met betrekking tot de criteria aan de hand waarvan het expertiserapport beoordeeld zou moeten worden. Criteria 1 Formele eisen Het spreekt voor zich dat een expertise voldoende identiteitsgegevens moet bevatten. Het is aan te raden een nummer van het legitimatiebewijs te overleggen. De vragen moeten herhaald worden (of ingesloten) en uit de inleiding van de antwoordbrief dient duidelijk te zijninwelk kaderof met welk doelde vragen zijn gesteld. De aanvragers dienen expliciet te worden vermeld, dus niet alleen in de adressering van de antwoordbrief. Andere ingeschakelde deskundigen of disciplines dienen te worden vermeld. Indien in de expertiseaanvraag geen speci catie is opgenomen van de begeleidende informatie, is het raadzaam in het rapport gedetailleerd aan te geven welke medische informatie is ontvangen. Dit om misverstanden te vermijden. Uit de antwoordbrief moet duidelijk worden dat de medische informatie zoals verstrekt in de aanvraag daadwerkelijk gelezen is, waarbij door middel van een korte samenvatting aan de lezer duidelijk kan worden gemaakt aan welke aspecten de expertiserend specialist waarde toekent bij zijn oordeelsvorming. Het indelen van de rapportage in een geneeskundig rapport (anamnese en onderzoek, diagnose en prognose) en een zakelijk rapport ( beantwoorden van de vragen) komt de overzichtelijkheid ten goede. 2 Het geneeskundig rapport. 2.1 De anamnese met betrekking tot het ongeval dient uiteraard de toedracht te bevatten alsmede de direct posttraumatische verschijnselen, de behandelingen en het beloop van het genezingsproces. Het is overzichtelijk de anamnese met betrekking tot het ongeval gescheiden te houden van de algemene anamnese. 2.2 Naast een gedetailleerde verwoording van de huidige klachtenwordt ook de invloed van die klachten en afwijkingen op de activiteiten in het dagelijks leven( ADL), het werk, de recreatie en sportbeoefening vastgelegd, alsmede de invloed van deze factoren op de privë-omstandigheden en het sociale leven. 3 Indien verhelderend wordt een dagindeling weergegeven. De mate van belastbaarheid dient duidelijk tot uiting te komen. Op deze plaats kan ook devraag wordt gesteld of soortgelijke klachten ooit eerder zijn voorgekomen. 2.3 Een algemene anamnese dient afgenomen te worden en minstens te bestaan uit: vroegere ziekten, medicijngebruik, sociale anamnese, beroepsanamnese. 2.4 Een algemeen lichamelijk en orie«nterend orthopedisch onderzoek( status generalis) is een vast onderdeel van elke expertise. 2.5 Het specieel onderzoek (status localis) wordt bij voorkeur separaat vermeld. De onderzoeksgegevens dienen overzichtelijk, bij voorkeur in tabellen, weergegeven te worden. Afwijkende bevindingen dienen als zodanig aangegeven te worden door bijvoorbeeld vette druk of cursivering. Indien van toepassing wordt zowel het actief als het passief onderzoek weergegeven. Als er sprake is van minder objectieve parameters, zoals bijvoorbeeld bij krachtmeting, dient volgens de AMA richtlijnen herhaling van het onderzoek in dezelfde sessie te worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt indien onderzoeksgegevens tijdens de expertise niet in overeenstemming blijken te zijn met de, van tevoren bestudeerde (!), bijgevoegde medische informatie. Vergelijking met de contralaterale zijde is obligaat. Toelichting op de meetmethode kan nodig zijn bij krachtverlies, inclinaties en dergelijke. De spieromvang dient altijd te worden gemeten. Oedeem of hydrops (of het ontbreken hiervan) dient te worden vermeld. Bijletsels van de onderste extremiteit wordt het looppatroon vermeld. Afhankelijk van het letsel wordt gecontroleerd op beenlengteverschil, onder bepaalde omstandigheden met behulp van rîntgenfoto's. Tot slot wordt aan de hand van de anamnese gecontroleerd of het specie«le onderzoek compleet is. 2.6 De neurologische en de vasculaire status dienen te zijn weergegeven 2.7 De beschrijving van hulponderzoeken is een separaat onderdeel van de rapportage bestaande uit de beschrijving van de reeds verrichte onderzoeken, alsmede de in het kader van de expertise verrichtte onderzoeken. Meer uitgebreide onderzoeken zoals computertomogra e, MRI, isotopen onderzoeken en arthrogra e dienen slechts uitgevoerd te worden na goedkeuring door de opdrachtgever en ook dit is een evaluatiepunt. 2.8 De afwijkende gegevens worden samengevat en de hieruit af te leiden diagnose moet compleet en overzichtelijk zijn weergegeven. 3 De International Classi cation of Functioning, Disability and Health (ICF) van dewho maakt in dit verband onderscheid in stoornissen, beperkingen en participatieproblemen(= problemen met werkhervatting en verminderde sociale contacten). 3 De bespreking De besprekingslaat een brugtussenhet medischenhet zakelijk deel van de rapportage ^ nr. 4

3 Een samenvatting van het voorgaande tezamen met een afweging van de verschillende factoren en eventuele twijfels moet uiteindelijk leiden tot de conclusie. Discrepanties tussen bijvoorbeeld huidige en curatieve gegevens oftussenobjectieve en subjectieve gegevens dienenbesprokenteworden.extraonderzoeknaar aanleiding van discrepanties dient besproken te worden. De expertiserend arts dient expliciet vast te stellen of de pijn afdoende is verdisconteerd in het toegekende percentage functieverlies. 4 Als de afwijking in het merendeel van de gevallen niet gepaard gaat met pijn, dient dit separaat te worden vermeld.toekenning van een additioneel percentage kan worden overwogen. 5 Niet alle pijnhoeft immershet rechtlijnig gevolg te zijnvan de geconstateerde aandoening. D e pijn is dan niet verdisconteerd in het percentage invaliditeit van de vastgestelde stoornis. Buiten het feit dat pijn een onderzoeksbevinding kan zijn, kan pijn ook het onderzoek be «nvloeden. Een en ander dient toegelicht te worden Eventuele pree«xistentie wordt in verband gebracht met de huidige onderzoeksbevindingen. Correct onderscheid dient te worden gemaakt tussen pree«xistentie en predispositie. 6 Na bovengenoemde afwegingen komt men tot de conclusie. Hierin wordt naast de gebruikelijke medische afwegingen minstens de causale relatie met het ongeval behandeld alsmede de diagnose(n) bestaand uit de objectief aantoonbare letsels en de aannemelijke c.q. redelijkerwijs aanwezige letsels. 4 Het zakelijk rapport De discussie over de medische causaliteit kan worden bee«indigd als de vragen eenduidig worden beantwoord. Een goed onderbouwde 7 en complete beantwoording van de vragen 8 maakt snelle en concrete schaderegeling mogelijk. De schaderegeling is gebaseerd op een complete omschrijving van de beperkingen, een toekenning op basis van het functieverlies en ^ recent weer bekrachtigd door de Hoge Raad 9 ^ een opsomming van de klachten welke zonder ongeval niet zouden zijn opgetreden. Zonder twijfel de meest opvallende fout bij de beantwoording van de vragen bestaat uit een verkeerde berekening van het percentage functieverlies.we noemen enkele voorbeelden. Als er meerdere afwijkingen zijn aan de benen moeten de toegekende percentages onderste extremiteit eerst worden omgezet in percentages gehele mens alvorens te combineren. 10 Bij handletsels moeten de toegekende percentages voor verschillende afwijkingen aan de vinger(s) eerst worden opgeteld in plaats van gecombineerd. Toekenningen voor letsels aan verschillende orgaansystemenworden wel eens opgeteld terwijl deze nu juist gecombineerd moeten worden. Een enkele maal ook wordt ankylose (arthrodese of gewrichtvergroeiing) van de onderste extremiteit verkeerd berekend. Het percentage functieverlies kan berekend worden op basis van de gemeten bewegingsbeperkingen (de ROM-benadering 11 ) maarookop basisvan de diagnose (de DRE benadering). Volgens de A.M.A. Guides moet de benadering worden gekozen die het hoogste percentage functieverlies oplevert. 12 Dit betekent dat beide benaderingen uitgewerkt moeten worden. Het op deze wijze verkregen percentage dient vervolgens gecombineerd worden met een percentage voor bijvoorbeeld slijtage van het gewricht. Uiteraard dient de berekening van het functieverlies gespeci ceerd en overzichtelijk te zijn weergegeven. Het mag niet zo zijn dat de medisch adviseur die het expertiserapport evalueert, het geheel weer als een puzzelin elkaar moet zetten. De gebruikte tabellen dienen vernoemd te worden De Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, vijfde editie, blz 570, hoofdstuk18.3 laatste alinea. De Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, vijfde editie, blz 573, hoofdstuk18.3d en g18-1op blz 574 ev. In dit verband puur medische ^en dus niet juridische- begrippen. Met predispositie wordt bedoeld (van Dale, Pinkhof-Hilfman) aanleg, een bijzondere vatbaarheid voor zekere aandoeningen. Met pree«xistentie wordt bedoeld: het bestaan vooraf, waarbij onderscheidmoet worden gemaakt tussen pree«xistente klachten en afwijkingen. Regionaal Tuchtcollege te's-gravenhage Staatscourant1999,74. a) In het rapport moet op inzichtelijke en consistente wijze worden uiteengezet op welke gronden de conclusie van het rapport steunt; b) De in deuiteenzettinggenoemde grondenmoetenvoldoende steun vinden in feiten, omstandigheden en bevindingen, vermeld in het rapport; c) Bedoelde gronden moeten de daaruit getrokken conclusie kunnen rechtvaardigen. d) De rapportage dient zich in beginsel te beperken tot het gebied waarop de rapporteur de bijzondere kennis heeft... Indien een vastgestelde afwijking niet voor een percentuele toekenning in aanmerking komt, is een verklaring onontbeerlijk. Ook moet er duidelijk aangegeven worden of positieve of negatieve veranderingen in de toekomst, zoals b.v. arthrose, in de percentuele toekenning zijn verdisconteerd of dat de toekenning slechts betrekking heeft op de huidige situatie motiveringstoets resp. volledigheidstoets. Mr J.W. Westenberg in ''De rol van de deskundige in het schaderegelingsproces'', KoninklijkeVermande; ISBN Hoge Raad, 8 juni 2001, nr C99/271HR Middels de combinatietabelin de A.M.A.-Guides (een asymptotische curve) wordt voorkomen dat het percentage invaliditeit Gehele Mens boven de100% uit kan komen. DRE= diagnose related estimate in tegenstelling tot het meten van bewegingsbeperking,rom = range of motion Guides to the Evaluation of Permanent Impairment van de American Medical Association, vierde editie, blz 3/84, tweede alinea ^ nr. 4 19

4 Belangrijker dan de toekenning van het percentage functieverlies is een goede beschrijving van de beperkingen. Als de beschrijving van de beperkingen niet compleet is, dienen aanvullende vragen te worden gesteld, hetgeen tijdverlies met zich meebrengt. Er wordt frequent gesteld dat het toekennen van beperkingen slechts kan geschieden op geleide van objectief waarneembare afwijkingen waarbij soms wordt gerefereerd aan de (aanvullende) richtlijnen van de NOV. 13 Deze aanvulling heeft echter betrekking op arbeidsongeschiktheid. Naar onze mening gelden genoemde aanvullende richtlijnen niet in het kader van de wettelijke aansprakelijkheid, hetgeen ook in navolging is van de A.M.A.-Guides die stellen dat ook subjectieve beperkingen moeten worden erkend als deze redelijkerwijs aannemelijk zijn. 14 Een klinisch ervaren orthopeed die goed luistert, het ongevalsmechanisme kent en de verslagen van fysiotherapeuten, revalidatieartsen en collega-orthopeden aandachtig leest, kan zich immers een mening vormen over redelijkerwijs aan te nemen beperkingen, ook als deze niet geheel objectiveerbaar blijken te zijn. Dit is wellicht een belangrijk onderscheid met beoordelingen in het kader van de arbeidsongeschiktheid waarvoor weer andere richtlijnen zijn geformuleerd. Er dient wel een onderscheid te worden gemaakt tussen toekenning van beperkingen op basisvan objectieve onderzoeksgegevens en toekenningen van beperkingen op basis van veronderstelde doch aannemelijke stoornissen. Een incomplete beschrijving van de beperkingen maakt het opstellen van een beperkingenpro el door de medisch adviseurs moeilijk. De orthopeed dient goed op de hoogte te zijn van de gebezigde terminologie: tillen is b.v. iets anders dan dragen. Vaagheden als ``een matig tot zware schouderbeperking'' scheppen geen duidelijkheid. In twijfelgevallen dient e.e.a. als zodanig te worden weergegeven. Indien de expertiserend orthopedisch chirurg zich niet voldoende deskundig acht op dit terrein kan hij beter nalaten de beperkingen te vermelden. 15 Aangegeven dient voorts te worden in hoeverre de klachten ongevalsgevolg mogen worden geacht.dit lijkt voor een curatief handelend arts niet van bijzonder belang, voor gelaedeerde is het in de eerste plaats een erkenning. Daarnaast kan de rechter er wellicht wel een bepaalde betekenis aan toekennen. Voorts dient op basis van de NOV richtlijnen een neurologische expertise geadviseerd te worden bij neurologische afwijkingen, bijzondere vormen van pijn zoals causalgie en chronische pijnsyndromen die niet het rechtlijnig gevolg zijn van de geconstateerde aandoening. Een vaatchirurgische expertise dient geadviseerd te worden bij symptomen die kunnen duiden op vaatstoornissen. Grote littekens c.q. huidverlies dienen apart genoemd te worden en hiervoor kan een percentage worden ingeschat, echter strikt genomen hoort dat niet tot het vakgebied der orthopedie. Esthetische schade dient eveneens genoemd en omschreven te worden. De prognose dient genoemd te worden. Indien geen werkelijke eindtoestand is bereikt, dient een schatting gemaakt te worden van het tijdsbestek waarin naar verwachting wël een eindtoestand bereikt zal worden. Tevens dient vermeld te worden waarvan het bereiken van de eindtoestand afhankelijk is. De kans op latere posttraumatische arthrose en complicaties, zoals bijvoorbeeld osteomyelitis, moeten vernoemd worden, waarbij de termijn waarop deze kans zich kan of zal realiseren wordt vermeld. Bijzondere voorzieningen dienen vermeld te worden m.n. cruise controll, siliconen pads, beugels etc Uitlatingen buiten het vakgebied mogen gedaan worden, echter dienen dan onder dat nadrukkelijk voorbehoud vermeld te worden 16 en dienen ondubbelzinnig uit de rapportage te volgen Commissie Invaliditeit en Arbeidsongeschiktheid van de N.O.V.; aanvulling op de richtlijnen van november1996. Devijfde editievan de AMAGuidesto the Evaluationof Permanent Impairment, ISBN , benoemt dit expliciet, blz 2 derde alinea. Waarbij de vraag zich opdringt waarom betrokken specialist de vraag tot het verrichten van een``expertise'' heeft gehonoreerd. 16 Regionaal Tuchtcollege te's-gravenhage Staatscourant1999, ^ nr. 4

5 De checklist Op grond van bovengenoemde voorwaarden waaraan ons inziens een orthopedische expertise dient te voldoen, komen we tot de volgende`checklist'. 1. Formele eisen 1.1. kader en of doel weergeven 1.2. vragen herhalen (of insluiten) 1.3. legitimatie 1.4. aanvragers expliciet noemen 1.5. andere ingeschakelde deskundigen vermelden 1.6. medische informatie gelezen 1.7. scheiding medisch & zakelijke rapportage 2. Het medische rapport 2.1. anamnese mbt ongeval toedracht directe verschijnselen behandelingen beloop genezingsproces beenlengte gemeten met vermelden van methode hydrops vermelden compleet neurologisch onderzoek uitgevoerd vasculair onderzoek uitgevoerd beoordeling eerdere (radiologische) onderzoeken beoordeling nieuw (radiologisch) onderzoek overige onderzoeken uitgevoerd in overleg diagnose compleet diagnose overzichtelijk 2.2. huidige klachten gescheiden weergegeven invloed van de klachten en afwijkingen op ADL (= beperkingen) invloed van de klachten en afwijkingen op werkomstandigheden (=beperkingen) invloed van de klachten en afwijkingen op hobby's, recreatie en sportbeoefening invloed op prive-omstandigheden invloed op sociale leven dagindeling pre-existentie van genoemde klachten belastbaarheid besproken 2.3. algemene anamnese : VZ/ medicijnen/ sociale / beroepsanamnese algemeen lichamelijk en algemeen orthopedisch onderzoek 2.5. specieel onderzoek gescheiden van alg med /orth onderzoek weergegeven overzichtelijk weergave onderzoeksgegevens duidelijk onderscheid tussen normale en afwijkende gegevens actief e n passief onderzoek herhaling van onderzoek bv kracht herhalen onderzoek bij discrepanties vergelijking contralateraal toelichting op meetmethode kracht spieromvang vermelden oedeem vermelden looppatroon vermelden 3. Bespreking/afweging/samenvatting/conclusie 3.0. bespreking of samenvatting is aanwezig 3.1. discrepantie huidige en curatieve gegevens 3.2. discrepantie objectieve en subjectieve gegevens 3.3. nader onderzoek bij discrepanties 3.4. overige discrepanties 3.5. check of de pijn, het gevolg is van de geconstateerde aandoening 3.6. vermelding van de onderzoeksgegevens bij pijn vernoemen aangetoonde letsels 3.8. vernoemen aannemelijke letsels c.q. redelijkerwijs aanwezige letsels 3.9. pree«xistentie/predispositie correct en strikt medisch ge «nterpreteerd 4. Het zakelijk rapport 4.1. verkeerde berekening percentueel functieverlies OE% gecombineerd zonder eerst omzetting naar % GP optellen i.p.v. combineren combineren i.p.v. optellen ankylose OE verkeerd berekend posttraumatische arthrose verkeerd berekenen centage niet weergegeven 4.2. gespeci ceerde toekenning speci catie aanwezig overzichtelijk vernoemen tabellen 4.3. complete toekenning onderbouwing waarom een afwijking NIET is toegekend duidelijk onderscheid tussen toekenning inclusief kwade kansen of betrekking hebbend op huidige situatie ^ nr. 4 21

6 4.4. toekenning beperkingen toekenning beperkingen aanwezig compleet correct op basis van objectieve onderzoeksgegevens zeer aannemelijke niet objectiveerbaar beperkingen wel erkend neurologische expertise adviseren 4.6. vaatchirurg exp adviseren bij vaatstoornissen 4.7. huidverlies / littekens genoemd 4.8. esthetische schade genoemd 4.9. prognose compleet indien geen (werkelijke) eindtoestand: verwacht tijdstip eindresultaat noemen kans op late posttraumatische arthrose genoemd late complicatiekans o.a. osteomyelitis al dan niet een eindtoestand vermeld benodigde voorzieningen genoemd uitlatingen duidelijk buiten vakgebied toelichten Tot slot Een relativering van deze checklist is op zijn plaats. We moeten ons realiseren dat vele factoren de uiteindelijke samenstelling van het rapport be «nvloeden en dat niet al deze factoren meetbaar zijn. Zo is het bij voorbeeld van belang dat de orthopedisch expertiseur zich bewust is van de eigenschappen van de gepresenteerde vraagstelling; Hoe is de volgorde van de vragen? Zit er systematiek in de vraagstelling? Hoe is de wijze van vragen, zijn het open vragen? De inleiding van de vraagstelling dient neutraal te zijn zodat op geen enkele wijze de meningsvorming wordt be «nvloed. Gegevens die uit de verstrekte medische informatie gehaald kunnen worden, behoeven niet vermeld te worden in de inleiding. Om discussie tussen de betrokken partijen te beperken, dient de inleiding naar mening van de auteurs zo beperkt mogelijk te zijn. De ervaring leert dat naar mate de inleiding meer tekst bevat, de discussie onoverzichtelijk en langdurig wordt. De expertiseur dient zich dus bewust te zijn van het krachtenveld waarin de aanvraag voor zijn deskundigenrapport tot stand is gekomen. In alle gevallen zijn de vragen opgesteld om en eind te maken aan de discussie. Er is echter wel degelijk verschil tussen ëënzijdige en tweezijdige aanvragen. Is er sprake van een causaliteitsdiscussie? Konden beide partijen het niet eens worden over de vraagstelling of over de specialist? In zulke gevallen zal het rapport met (nog meer) aandacht worden gelezen. Het is uiteraard nauwelijks mogelijk bovenstaande aandachtspunten tot uiting te laten komen in de rapportage noch in de evaluatie door de medisch adviseur. De checklist zal gebruikt worden om een aantal, min of meer willekeurig gekozen orthopedische expertises te evalueren. De resultaten hiervan zullen in een volgende artikel in Letsel & Schade 2002 worden beschreven. RECHTSPRAAK Hof Amsterdam 8 juni 2000 (Mrs. Rutten-Roos,Thiessen en Goslings; rolnr ) Schending veiligheidsnorm verslavingskliniek. Binnen de kliniek bestaat de regel dat patie«nten die ter detoxi catie in het detoxi catiekamertje verblijven altijd onder begeleiding onder de douche gaan. Het hof volgt de kliniek niet in de stellingname, dat dit beleid niet als een veiligheidsinstructie mag worden aangemerkt. Niet valt in te zien op welke andere grond dan het voorkomen van ongevallen de onderhavige regel kan zijn ingesteld. 1. A1, wonende te X, en 2. A2, wonende te X in hun hoedanigheid van enige erfgenamen van B, Appellanten, advocaat: mr. P. Ruijzendaal, tegen de stichting Stichting Verslavingskliniek Utrecht, gevestigd te Utrecht, Ge «ntimeerde, procureur: mr. A. van Hees. (...) 4. Beoordeling 4.1Het gaat in deze zaak, kort samengevat, om het volgende.op 23 juli1992 is B, toen 53 jaaroud,'s-middags tussen en uur vrijwillig opgenomen in het door ge «ntimeerde gee«xploiteerde Crisis- en Detoxi catiecentrum (een behandelcentrum voor personen met een alcoholverslaving) te Utrecht. Het bloedalcoholgehalte van B bedroeg op dat moment 2,60 promille. Voor B was deze opname de zevende in de kliniek. B heeft de nacht van 23 op 24 juli 1992 doorgebracht in het zogenaamde detoxi catiekamertje op de tweede etage van de kliniek. De verpleegkundige aantekeningen betre ende de nacht vermelden onder meer ``Heeft een beroerde nacht gehad. Niet geslapen. Aardige ontwenning, transpireren, tremor. Wankel ter been.'' Op 24 juli 1992 om uur bedroeg het alcoholgehalte in het bloed van B nihil.die ochtend is B aangetro en met ernstige brandwonden. Beide partijen gaan ervan uit dat B kort daarvoor naar de (eveneens op de tweede etage gelegen) doucheruimte is gegaan, daar is geval ^ nr. 4

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 14 maart 2011.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 14 maart 2011. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 94 d.d. 12 april 2011 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

KRINGAVOND 16 MAART 2009. WHIPLASH EN LETSELSCHADECLAIMS Munneke Lourens Advocaten Jacquelien Mos

KRINGAVOND 16 MAART 2009. WHIPLASH EN LETSELSCHADECLAIMS Munneke Lourens Advocaten Jacquelien Mos KRINGAVOND 16 MAART 2009 WHIPLASH EN LETSELSCHADECLAIMS Munneke Lourens Advocaten Jacquelien Mos 1 NvvN november 2007 De Commissie Forensische Neurologie heeft zich op het standpunt gesteld dat het post

Nadere informatie

Samenvatting Masterclass

Samenvatting Masterclass Samenvatting Masterclass Op 23 mei 2008 werd de jaarlijkse Masterclass gehouden met als onderwerp Medische en Juridische causaliteit. De opkomst was groot: zo n 90 genodigden namen actief deel aan deze

Nadere informatie

Thema-avond deskundigheidsbevordering

Thema-avond deskundigheidsbevordering Thema-avond deskundigheidsbevordering 16 maart 2009 P.C. (Peter) Knijp Postwhiplash syndroom De realiteit van het postwhiplashsyndroom staat niet ter discussie (PEP-lezing Kalb en Van Wingaarden d.d. 10

Nadere informatie

IWMD Vraagstelling Causaal verband bij ongeval

IWMD Vraagstelling Causaal verband bij ongeval iwmd1212 / Gedragscode Behandeling Letselschade / Medische Paragraaf Bladnummer 1 van 6 IWMD Vraagstelling Causaal verband bij ongeval iwmd1212 / Gedragscode Behandeling Letselschade / Medische Paragraaf

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 54a, vierde lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 54a, vierde lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22401 30 juli 2015 Regeling vergoeding beroepsziekten politie De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel

Nadere informatie

De kunst(fouten) van (neuro)psychologisch onderzoek in psychiatrische expertises Joachim Tilanus Psychiater

De kunst(fouten) van (neuro)psychologisch onderzoek in psychiatrische expertises Joachim Tilanus Psychiater De kunst(fouten) van (neuro)psychologisch onderzoek in psychiatrische expertises Joachim Tilanus Psychiater De kunst(-fouten) van (neuro-) psychologisch onderzoek bij psychiatrische expertises WAA-JAARCONGRES

Nadere informatie

Ongevallen Inzittenden verzekering

Ongevallen Inzittenden verzekering Ongevallen Inzittenden verzekering Bijzondere Voorwaarden OI15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Wie is verzekerd? 5 2.2 Waar

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 116.98 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

AMA Guides for Permanent Impairment: Kritische kanttekeningen van een oogarts op het voornamelijk oogheelkundige deel

AMA Guides for Permanent Impairment: Kritische kanttekeningen van een oogarts op het voornamelijk oogheelkundige deel AMA Guides for Permanent Impairment: Kritische kanttekeningen van een oogarts op het voornamelijk oogheelkundige deel Paulus T.V.M.de Jong Amsterdam Hambresin 1958 Sachsenweger 1976 AMA Guides to the Evaluation

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2004.2570 (055.04) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Hoogenergetisch trauma Wervelletsels kunnen ook voorkomen na val van een paard of van een huishoudtrapje

Hoogenergetisch trauma Wervelletsels kunnen ook voorkomen na val van een paard of van een huishoudtrapje Gerian Huitema orthopedisch chirurg Komen minder vaak voor dan letsels van het perifere skelet Leiden tot aanzienlijke invaliditeit en de slechtste functionele uitkomsten (Hu et al 1996, Fisher et al 2006).

Nadere informatie

HOE DIEPGRAVEND DIENT HET MEDISCH DESKUNDIGENONDERZOEK TE ZIJN? ANTWOORD. Zo diep Dat de vraag Adequaat Beantwoord wordt. Medische Expertise

HOE DIEPGRAVEND DIENT HET MEDISCH DESKUNDIGENONDERZOEK TE ZIJN? ANTWOORD. Zo diep Dat de vraag Adequaat Beantwoord wordt. Medische Expertise HOE DIEPGRAVEND DIENT HET MEDISCH DESKUNDIGENONDERZOEK TE ZIJN? ANTWOORD Zo diep Dat de vraag Adequaat Beantwoord wordt Medische Expertise Disclosure Statement Ruim 40 jaar chirurg (incl. opleidingstijd)

Nadere informatie

Model advies aanvraag

Model advies aanvraag Werkdocument Onderdeel 2: Model-adviesaanvraag Versie 1.0 / Gedragscode Behandeling Letselschade / Medische Paragraaf Bladnummer 1 van 8 Model advies aanvraag Verschaf alleen informatie die daadwerkelijk

Nadere informatie

BEVOEGDHEID EN BEKWAAMHEID RADIOLOGISCHE

BEVOEGDHEID EN BEKWAAMHEID RADIOLOGISCHE BEVOEGDHEID EN BEKWAAMHEID RADIOLOGISCHE VERRICHTINGEN Inleiding De Wet BIG regelt de beroepsuitoefening op het gebied van de individuele gezondheidszorg. In de Wet BIG worden 8 beroepen onderscheiden

Nadere informatie

Anouk Giesberts Orthopedisch Chirurg Maxima Medisch Centrum Eindhoven/Veldhoven 17 03 2016

Anouk Giesberts Orthopedisch Chirurg Maxima Medisch Centrum Eindhoven/Veldhoven 17 03 2016 Anouk Giesberts Orthopedisch Chirurg Maxima Medisch Centrum Eindhoven/Veldhoven 17 03 2016 Regio s in de bovenste extremiteit Vingers/Hand Pols/Onderarm Elleboog/Bovenarm Schouder Diagnose posttrauma Perifeer

Nadere informatie

Organiseren van zorg Niveau 3

Organiseren van zorg Niveau 3 Antwoorden stellingen Organiseren van zorg Niveau 3 NU ZORG Editie 2014 Pagina 1 Hoofdstuk 1. Het zorgproces 1. De holistische mensvisie gaat uit van de hele mens. Lichamelijke, psychische en sociale aspecten

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/16 Bindend advies in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde: mr. Th.F.M. Pothof tegen De Stichting B., gevestigd te IJ., verweerster, gemachtigde:

Nadere informatie

Onderscheid door Kwaliteit

Onderscheid door Kwaliteit Onderscheid door Kwaliteit 2010 Algemeen Binnen de intensieve overeenkomst fysiotherapie 2010 verwachten wij van u 1, en de fysiotherapeuten vallend onder uw overeenkomst, een succesvol afgeronde toets

Nadere informatie

Verschillende soorten medische expertises. Basiscursus NVMSR. prof dr mr A.J. Akkermans De verschillende soorten medische expertises in hun context

Verschillende soorten medische expertises. Basiscursus NVMSR. prof dr mr A.J. Akkermans De verschillende soorten medische expertises in hun context Basiscursus NVMSR prof dr mr A.J. Akkermans De verschillende soorten medische expertises in hun context Verschillende (context van) medische expertises Expertises door medisch specialisten Particuliere

Nadere informatie

Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin

Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea ongevallen voor het gezin. Deze bijzondere

Nadere informatie

AMA-6 algemene principes Anouk Giesberts

AMA-6 algemene principes Anouk Giesberts AMA-6 algemene principes Anouk Giesberts Orthopedisch Chirurg Maxima Medisch Centrum Eindhoven / Veldhoven Voorzitter CIA Lid NVMSR AMA guides: 1958 Eerste AMA publicatie 1971 Eerste compendium 1988 ROM

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Delta Lloyd Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-018 d.d. 13 januari 2015 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden en mr. M. van Pelt, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Pagina 12 PIV Actualiteitencollege 2016

Pagina 12 PIV Actualiteitencollege 2016 PIV Bulletin 5 Inhoud Pagina 1 Bezwaren en het deskundigenrapport Pagina 6 Van de redactie Pagina 8 (Zes) De Letselschade Raadsdag Pagina 10 De weg naar herstel Pagina 12 PIV Actualiteitencollege 2016

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 182 d.d. 3 augustus 2011 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2007:BB3894

ECLI:NL:CRVB:2007:BB3894 ECLI:NL:CRVB:2007:BB3894 Instantie Datum uitspraak 18-09-2007 Datum publicatie 20-09-2007 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 05-5414 WAZ Bestuursrecht

Nadere informatie

LRGD Symposium donderdag 26 november 2015

LRGD Symposium donderdag 26 november 2015 LRGD Symposium donderdag 26 november 2015 De deskundige in (toekomst)perspectief: uitwisseling gewenst. Mr. J.H.J. van Erk De deskundige bij planschade en nadeelcompensatie Advisering door een deskundige

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2013:2714

ECLI:NL:CRVB:2013:2714 ECLI:NL:CRVB:2013:2714 Instantie Datum uitspraak 06-12-2013 Datum publicatie 10-12-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13-1252 WIA-T Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd pagina 1 van 5 (http://stichtingpiv.nl/) Inloggen PIV-Kennisnet(http://stichtingpiv.nl/inloggen) JURISPRUDENTIE Bron: Hof Amsterdam 3 februari 2016 Publicatie nummer: (nog) niet gepubliceerd Zaaknummer:

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2007.1289 (048.07) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Preambule Verschillen tussen medisch adviseurs en behandelende artsen Lidmaatschap beroepsvereniging, consequenties Artikel 1 Begrippen

Preambule Verschillen tussen medisch adviseurs en behandelende artsen Lidmaatschap beroepsvereniging, consequenties Artikel 1 Begrippen TOELICHTING BIJ DE BEROEPSCODE VOOR MEDISCH ADVISEURS WERKZAAM IN PARTICULIERE VERZEKERINGSZAKEN EN/OF PERSONENSCHADEZAKEN 4 september 2013 Preambule In de beroepscode wordt zowel de individuele verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant tussen BSA en Verbond van Verzekeraars Overwegingen: BSA pleegt voor werkgevers (waaronder

Nadere informatie

Advies over juridische consequenties verlenging/overschrijding vastgelegde normtijden voor opkomst van de brandweer

Advies over juridische consequenties verlenging/overschrijding vastgelegde normtijden voor opkomst van de brandweer Advies over juridische consequenties verlenging/overschrijding vastgelegde normtijden voor opkomst van de brandweer 14 februari 2011 A.M. Hol, Universiteit Utrecht 1 Vraagstelling: Heeft overschrijding

Nadere informatie

Ga verder op het volgende blad >>

Ga verder op het volgende blad >> Versie 1.0 / Gedragscode Behandeling Letselschade / Medische Paragraaf Bladnummer 2 van 5 A INFORMATIE BETROKKENE Naam betrokkene: Geboortedatum: BSN nummer: Datum ongeval of gebeurtenis: Omschrijving

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:2743

ECLI:NL:CRVB:2014:2743 ECLI:NL:CRVB:2014:2743 Instantie Datum uitspraak 14-08-2014 Datum publicatie 15-08-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 12-1110 AW-T Ambtenarenrecht

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

Samenvatting. Vraagstelling. In het onderhavige onderzoek staan de volgende vragen centraal:

Samenvatting. Vraagstelling. In het onderhavige onderzoek staan de volgende vragen centraal: Samenvatting Naar schatting hebben jaarlijks ongeveer 50 à 60 duizend minderjarige kinderen te maken met een scheiding. Deze kinderen hebben gemiddeld vaker problemen dan kinderen van gehuwde of samenwonende

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 039.99 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Van Klacht naar Probleem

Van Klacht naar Probleem Thema Ma.1.B / Meeloopdag HAG Van Klacht naar Probleem a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Nadere informatie

Zaaknummer: 2000/026 en 2000/026.1 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 22 mei 2000 X tegen het college van bestuur van de Universiteit Leiden

Zaaknummer: 2000/026 en 2000/026.1 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 22 mei 2000 X tegen het college van bestuur van de Universiteit Leiden Zaaknummer: 2000/026 en 2000/026.1 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 22 mei 2000 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Universiteit Leiden Trefwoorden: Algemeen verbindend voorschrift,

Nadere informatie

1.2 Belanghebbende heeft een op 17 april 2014 gedateerd verweerschrift met bijlagen ingediend.

1.2 Belanghebbende heeft een op 17 april 2014 gedateerd verweerschrift met bijlagen ingediend. Uitspraak Commissie van Beroep 2014-019 d.d. 16 juni 2014 (mr. F.R. Salomons, voorzitter, mr. C.A. Joustra, drs. P.H.M. Kuijs AAG, mr. W.J.J. Los en mr. F.P. Peijster, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN ALGEMENE VOORWAARDEN Bianca Moolman - Personal Organiser Den Haag, 1 oktober 2015 1. TOEPASSING Deze algemene voorwaarden, zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Regeling uitkering dienstongevallen politie

Regeling uitkering dienstongevallen politie BZK Regeling uitkering dienstongevallen politie 18 oktober 2007/Nr. 2007-0000348962 DGV/POL/AB De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 54a, vierde lid, van het Besluit

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 076.00 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM Het college heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 13 maart 2007 binnengekomen klacht van: A, verblijvende te B, k l a g e r,

Nadere informatie

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad.

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Inspraaknotitie verordening Jeugdhulp Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd. 25-09-2014 en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Reactie WAR Verordening Jeugd Onze algemene opmerkingen

Nadere informatie

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van :

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Bjorn van de Brug Multiservice, Hullerweg 14a, 8071RN te Nunspeet hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.2949 (075.05) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Reglement 2014 Algemeen Artikel 1 1. De Stichting Sociaal Fonds Essent heeft blijkens artikel 3 van de statuten ten doel financiële steun

Nadere informatie

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV Kruidvat Ongevallenverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-OV Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de Ongevallenverzekering

Nadere informatie

ETHIEK TAKE HOME TOETS

ETHIEK TAKE HOME TOETS ETHIEK TAKE HOME TOETS Naam: Danissa Loocks Studentennummer: 500621916 Groep: LV12-2F1 Datum: 18 Januari 2013 Blok naam: 2.2 Naam opleiding : HBO- V Hoge School van Amsterdam Naam docent: Paul Vleugels

Nadere informatie

kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement

kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement Januari 2013 Reglement opvragen patiëntengegevens Kader Dit reglement is opgesteld binnen de kaders van de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 43 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 4 augustus 2016 tot wijziging van de dagloongrenzen voor 2015, genoemd in de Landsverordening ongevallen

Nadere informatie

FUNCTIONELE INVALIDITEIT ONDERSTE EXTREMITEIT AMA-GUIDES ZESDE EDITIE NOV-richtlijnen

FUNCTIONELE INVALIDITEIT ONDERSTE EXTREMITEIT AMA-GUIDES ZESDE EDITIE NOV-richtlijnen FUNCTIONELE INVALIDITEIT ONDERSTE EXTREMITEIT AMA-GUIDES ZESDE EDITIE NOV-richtlijnen Jan D. Visser 1 REGIO S ONDERSTE EXTREMITEIT Heup: vanaf het kraakbeen van het acetabulum tot halverwege het bovenbeen.

Nadere informatie

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma. Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma. Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma

Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma. Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma. Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma Hans Allaart Fysiotherapeut Sport Fysiotherapeut Orthopedische Manueel Th. Dryneedling Hans Allaart Fysiotherapeut Sport Fysiotherapeut Orthopedische Manueel Th. Dryneedling Fysiotherapie na acceleratie

Nadere informatie

Praktijkopdracht Klinisch Redeneren

Praktijkopdracht Klinisch Redeneren Praktijkopdracht Klinisch Redeneren Inleiding Via deze praktijkopdracht werk je aan je verpleegkundige vakdeskundigheid. De opdracht helpt je om achtergrondkennis te verwerven van de patiënten binnen het

Nadere informatie

Expertises beroepsziekten en bedrijfsongevallen

Expertises beroepsziekten en bedrijfsongevallen Expertises beroepsziekten en bedrijfsongevallen prof dr mr A.J. Akkermans Beroepsziekten en bedrijfsongevallen vanuit juridisch perspectief Werkgeversaansprakelijkheid Bron: W.E. Eshuis e.a. (2011), Werkgeverskosten

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

RvC-verslagen geven weinig inzicht

RvC-verslagen geven weinig inzicht RvC-verslagen geven weinig inzicht Erasmus Universiteit Rotterdam September 2010 Dr. Mijntje Lückerath-Rovers Drs. Margot Scheltema contact: luckerath@frg.eur.nl Het onderzoek Ondernemingen : Van 60 ondernemingen

Nadere informatie

rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20

rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Koninklijk Horeca Nederland DATUM 5 februari

Nadere informatie

Samenvatting. The Disability Assessment Structured Interview, Its reliability and validity in work disability assessment, 2010

Samenvatting. The Disability Assessment Structured Interview, Its reliability and validity in work disability assessment, 2010 Samenvatting The Disability Assessment Structured Interview, Its reliability and validity in work disability assessment, 2010 Als werknemers door ziekte hun werk niet meer kunnen doen betaalt de werkgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tekstbureau Bijdehand

Algemene voorwaarden Tekstbureau Bijdehand Algemene voorwaarden Tekstbureau Bijdehand Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de begrippen 'opdrachtnemer' en 'opdrachtgever' gebruikt. Met 'opdrachtnemer' wordt Tekstbureau Bijdehand

Nadere informatie

Plannen van zorg Niveau 4

Plannen van zorg Niveau 4 Antwoorden stellingen Plannen van zorg Niveau 4 NU ZORG Editie 2014 Pagina 1 Hoofdstuk 1. Wanneer wordt verpleegkundige zorg gegeven? 1. In de jaren zestig was professionele zorg erg duur, daarom werd

Nadere informatie

Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren

Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren NVAO 17 augustus 2010 Inhoud 1 Certificering 3 2 Taken en competenties 3 2.1 Rapport 3 2.2 Procesgang 4 2.3 Vaardigheden 5 3 Gedragscode

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 95 d.d. 27 oktober 2009 (mr. B. Sluijters, voorzitter, mr. P.A. Offers en dr. D.F. Rijkels, arts) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Titel: Leidraad bij de 6 e editie van de AMA Guides. Inhoudsopgave: Inleiding:

Titel: Leidraad bij de 6 e editie van de AMA Guides. Inhoudsopgave: Inleiding: Titel: Leidraad bij de 6 e editie van de AMA Guides Inhoudsopgave: Inleiding Algemene richtlijnen Bovenste extremiteit Onderste extremiteit Wervelkolom en bekken Beperkingenlijst Protocol advies CIA Inleiding:

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 83.99 ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Eerste richtlijnen voor het omgaan met euthanasie vragen van cliënten en hun families die bij Geriant in behandeling zijn

Eerste richtlijnen voor het omgaan met euthanasie vragen van cliënten en hun families die bij Geriant in behandeling zijn Eerste richtlijnen voor het omgaan met euthanasie vragen van cliënten en hun families die bij Geriant in behandeling zijn Praat erover: 1. Je hoeft niet alles te weten of te begrijpen over euthanasie bij

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

Tijd om even een beknopte boom op te zetten

Tijd om even een beknopte boom op te zetten Beknopt Handboek Bedrijfstakpensioenfondsen Tijd om even een beknopte boom op te zetten 1 Inleiding Het Bedrijfstakpensioenfonds - Welke ondernemingen krijgen er mee te maken en wat zijn de (financiële)

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

De klikkende heup. (Coxa Saltans)

De klikkende heup. (Coxa Saltans) De klikkende heup (Coxa Saltans) De klikkende heup Wanneer uw heup een klikkende beweging maakt, is dat meestal pijnloos en onschuldig. Als u echter pijnklachten heeft, kunt u de orthopedisch chirurg om

Nadere informatie

Expertises beroepsziekten en bedrijfsongevallen

Expertises beroepsziekten en bedrijfsongevallen Expertises beroepsziekten en bedrijfsongevallen prof dr mr A.J. Akkermans De rol van de medisch expert in juridische procedures De expertise bij beroepsziekten Expertises door medisch specialisten Particuliere

Nadere informatie

Nieuwe versie IWMD-vraagstelling: causaal verband bij ongeval

Nieuwe versie IWMD-vraagstelling: causaal verband bij ongeval Nieuwe versie IWMD-vraagstelling: causaal verband bij ongeval M r. A. J. V a n, p r o f. m r. A. J. A k k e r m a n s e n m e v r o u w. m r. A. W i l k e n * 1. Inleiding In 2002 zag op de Vrije Universiteit

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2011:BP5667

ECLI:NL:CRVB:2011:BP5667 ECLI:NL:CRVB:2011:BP5667 Instantie Datum uitspraak 23-02-2011 Datum publicatie 24-02-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 09-3522 WAO Bestuursrecht

Nadere informatie

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Kenmerk: volgt 5 De subsidiefondsen van de Student Union zijn in drie categorieën ingedeeld, volgens onderstaand figuur. Per categorie staat

Nadere informatie

DEEL III. Het bestuursprocesrecht

DEEL III. Het bestuursprocesrecht DEEL III Het bestuursprocesrecht Inleiding op deel III In het voorgaande deel is het regelsysteem van art. 48 (oud) Rv besproken voor zover dit relevant was voor art. 8:69 lid 2 en 3 Awb. In dit deel

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 102 d.d. 2 november 2009 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RECHTSPPjy^K

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RECHTSPPjy^K NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RECHTSPPjy^K De Minister van Veiligheid en Justitie mr. G.A. van der Steur Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Datum 18 juli 2016 Uw kenmerk 756867 Contactpersoon J.M.A. Timmer Onderwerp

Nadere informatie

Inleiding In het certificatieschema van VastgoedCert is in paragraaf 8.5 een hardheidsclausule opgenomen. Deze luidt als volgt:

Inleiding In het certificatieschema van VastgoedCert is in paragraaf 8.5 een hardheidsclausule opgenomen. Deze luidt als volgt: Beleidslijn toepassing hardheidsclausule Inleiding In het certificatieschema van VastgoedCert is in paragraaf 8.5 een hardheidsclausule opgenomen. Deze luidt als volgt: Hardheidsclausule bij (her-)certificatie

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 191.99 ingediend door: wonende te hierna te noemen 'klaagster', vertegenwoordigd door te tegen: gevestigd te hierna te noemen

Nadere informatie

Whiplash en duizeligheid: een paar apart Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp

Whiplash en duizeligheid: een paar apart Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Whiplash en duizeligheid: een paar apart Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Wat te vewachten? 1. Praktijkervaring en registratie 2. Whiplash-trial 3. Prognostische factoren 1. Patiëntgegevens 1998 2003 Praktijk

Nadere informatie

op de klacht van:mevrouw A. C., wonende te Huizen, hierna te noemen: klager

op de klacht van:mevrouw A. C., wonende te Huizen, hierna te noemen: klager Beweerdelijk te lage waardering. Beweerdelijk verstrekte vertrouwelijke mededeling aan derden. Klaagster en haar echtgenoot zijn in een echtscheiding verwikkeld. In dat kader vindt een kort geding plaats

Nadere informatie

The Disability Assessment Structured Interview

The Disability Assessment Structured Interview RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN The Disability Assessment Structured Interview Its reliability and validity in work disability assessment Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de Medische Wetenschappen

Nadere informatie

SAMENVATTING. Samenvatting

SAMENVATTING. Samenvatting Samenvatting SAMENVATTING PSYCHOMETRISCHE EIGENSCHAPPEN VAN ADL- EN WERK- GERELATEERDE MEETINSTRUMENTEN VOOR HET METEN VAN BEPERKINGEN BIJ PATIËNTEN MET CHRONISCHE LAGE RUGPIJN. Chronische lage rugpijn

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:6306

ECLI:NL:RBDHA:2017:6306 ECLI:NL:RBDHA:2017:6306 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 07-06-2017 Datum publicatie 29-06-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 17_712 IBPVV Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

Uitspraak in de zaak tussen: [naam appellant], wonende te [naam woonplaats], appellant,

Uitspraak in de zaak tussen: [naam appellant], wonende te [naam woonplaats], appellant, Zaaknummer: 2009/025 Rechter(s): mrs. Nijenhof, Lubberdink, Borman Datum uitspraak: 19 oktober 2009 Partijen: Appellant tegen Technische Universiteit Delft Trefwoorden: Erkenning bijzondere omstandigheden,

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN HET GERECHT (Vijfde kamer) 5 juli 1993 *

BESCHIKKING VAN HET GERECHT (Vijfde kamer) 5 juli 1993 * BESCHIKKING VAN 5. 7.1993 ΖΑΛΚ T-S4/91 DEP komst van een advocaat soms zijn nut hebben voor het verloop van de precontentieuze procedure, toch zijn de honoraria voor de in de precontentieuze fase verrichte

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2003:AI1005

ECLI:NL:RVS:2003:AI1005 ECLI:NL:RVS:2003:AI1005 Instantie Raad van State Datum uitspraak 13-08-2003 Datum publicatie 13-08-2003 Zaaknummer 200300274/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Hoger beroep

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Inhoud 1. Inleiding 3 2. Opzet plannen voor ondersteuning 4 3. Plannen voor verminderen huishoudelijk restafval 5 3.1 Eisen

Nadere informatie

18. De onafhankelijke medische expertise; wel of geen inzage voor de schadebehandelaar?

18. De onafhankelijke medische expertise; wel of geen inzage voor de schadebehandelaar? 18. De onafhankelijke medische expertise; wel of geen inzage voor de schadebehandelaar? MR. A. WILKEN, MR. N.C. HAASE, DRS. M. BORKENT EN MR. M. ZWAGERMAN Binnen de letselschadepraktijk bestaat geen consensus

Nadere informatie

CENTRALE RAAD VAN BEROEP

CENTRALE RAAD VAN BEROEP CENTRALE RAAD VAN BEROEP KBW 1994/1 U I T S P R A A K in het geding tussen: het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, appellant, en A., wonende te B., gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Onder

Nadere informatie

De reumatoloog. Ziekenhuis Gelderse Vallei

De reumatoloog. Ziekenhuis Gelderse Vallei De reumatoloog Ziekenhuis Gelderse Vallei Inhoud Inleiding 3 Reumatische ziekten 3 Artritis 3 Bindweefselziekten of systeemziekten 3 Artrose 3 Weke delen-reuma 3 Pijnsyndromen 4 De reumatoloog 4 Onderzoek

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 203 d.d. 30 augustus 2011 (mr R.J. Verschoof, voorzitter, mr B.F. Keulen en dr B.C. de Vries, leden, en mr S.N.W. Karreman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie