Inhoud. Verdoorn Administratie- en Belastingadviseurs een organisatie van Administratie- en Belastingadviseurs. ondernemer. Tips voor de ondernemer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Verdoorn Administratie- en Belastingadviseurs een organisatie van Administratie- en Belastingadviseurs. ondernemer. Tips voor de ondernemer"

Transcriptie

1 Postadres: Postbus CG Nijmegen Bezoekadres: Kerkenbos 1079 d 6546 BB Nijmegen Verdoorn Administratie- en Belastingadviseurs een organisatie van Administratie- en Belastingadviseurs Telefoon (024) Fax (024) Internet Tips voor de ondernemer Extra controle op openstaande BTW-schulden De fiscus heeft aangegeven openstaande BTW-schulden over vorige jaren extra te controleren. De fiscus controleert dit door de BTW-aangiften en de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting met elkaar te vergelijken. U hebt een verplichting Hebt u te veel of te weinig BTW aangegeven? Dan bent u sinds 1 januari 2012 verplicht dit te melden aan de Belastingdienst. De verplichting is er sinds 1 januari maar vanaf 1 april 2012 moeten deze correcties door middel van het verplichte formulier suppletie omzetbelasting worden aangeven. De verplichting geldt niet voor kleine correcties. Kleine correcties, dat wil zeggen dat de correctie per saldo 1000 te betalen of 1000 terug te ontvangen bedraagt, moeten worden verwerkt in de eerstvolgende aangifte omzetbelasting. Laatste mogelijkheid De Belastingdienst geeft nog een laatste waarschuwing uit. U wordt in de gelegenheid gesteld om de correctie nog vóór 1 juni 2013 toe doen. Daarna riskeert u een hoge boete! Inhoud Tips voor de ondernemer Extra controle op openstaande BTWschulden Let op beperking BTW-vrijstelling verzekeringen Vraag subsidie voor innovatie binnen Topsector aan Eerder ontheffing van administratieve verplichtingen Een voorziening of kostenegalisatiereserve op uw balans? Belang van factuur Wat is de status van de verhuurdersheffing? Verkeerde BTW bedrag op de factuur Tips voor de DGA Er komt een bestuursverbod voor frauderende bestuurders Registratieplicht geldt ook voor DGA Tips voor de werkgever en werknemer Geen gunstiger BTW-berekening privégebruik voor niet-milieuvriendelijke auto Nieuw ontslagsysteem in 2016 Recht op ontslagvergoeding Beperking tijdelijke contracten U kunt niet altijd studiekosten terugvorderen Overige tips Gulle gever geniet nog een extra jaar belastingvoordeel Sluiproute fiscus afgesloten bij naheffing loonbelasting Snellere afhandeling aangiften Opnieuw verzet tegen het oldtimer-akkoord Beperking Pensioenopbouw ondernemer 1

2 ondernemer Let op beperking BTWvrijstelling verzekeringen Verzekeringen en diensten van tussenpersonen bij verzekeringen zijn vrijgesteld van BTW. Maar wat is nu precies vrijgesteld? De vrijstelling geldt voor de volgende vergoedingen: de premie of kapitaalstorting die de klant betaalt voor de verzekering; de vergoeding voor het afsluiten van de verzekering. Gerechtshof Den Haag heeft onlangs besloten dat dienstverlening die niet bijdraagt aan de totstandkoming van de verzekering zelf, niet vrijgesteld is van BTW. In het onderhavige geval ging het om het behandelen en afwikkelen van schadeclaims. Volgens het hof heeft de communautaire en daarmee de nationale verzekeringsvrijstelling specifiek het oog op de handelingen bestaande in het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, te weten diensten die bij uitstek door verzekeraars worden verricht. Het is juist vanwege die bedoeling, dat de vrijstelling zich niet verder uitstrekt dan tot bepaalde door tussenpersonen of dergelijke beroepsbeoefenaren verrichte diensten die zijn aan te merken als het tot stand (trachten te) brengen van verzekeringen dan wel die in elk geval die handeling mede omvatten. Welke omzet valt nog meer buiten de vrijstelling? U kunt denken aan: Onderhoudscontracten; Delcrederebedingen; Factoorovereenkomsten; het aanbrengen van klanten bij een verzekeringsmaatschappij zonder zelf de verzekering af te sluiten; provisie die een verzekeringsagent aan een reisorganisatie betaalt voor het aanbrengen van een nieuwe klant; schade-expertisediensten. Vraag subsidie voor innovatie binnen Topsector aan Vanaf 15 mei tot en met 1 juli 2013 krijgt u als MKB-ondernemer de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor innovatieve activiteiten binnen de zogenoemde Topsectoren. Hoe werkt het? Het ministerie van Economische Zaken biedt zogenaamde instrumenten aan aan de Topsectoren. De volgende Topsectoren worden onderscheiden voor de aanvraag voor subsidie bij innovatieve activiteiten: HighTech Systemen &Materialen incl ICT Tuinbouw & Uitgangsmaterialen Chemie BioBased Energie Water Logistiek Creatieve Industrie Life Sciences & Health Iedere topsector kiest welke instrumenten zullen worden ingezet om het MKB te betrekken. De topsectoren kunnen kiezen uit 5 instrumenten: haalbaarheidsstudies R&D-samenwerkingsprojecten InnovatiePrestatieContracten (IPC s) kennisvouchers mkb kan hooggekwalificeerd personeel inhuren van onderzoeksorganisaties of grote bedrijven U kunt zich als MKB-ondernemer aansluiten door te kiezen voor een Topsector en de instrumenten die daarbij horen. Hoeveel bedraagt de subsidie? De hoogte van de subsidie varieert per type instrument. U kunt per Topsector vinden welke instrumenten men heeft gekozen en wat de maximale subsidie is. Naar verwachting is een kennisvoucher waard. Voor deelname in een R&D-samenwerkingsproject is de subsidie maximaal Bij alle MKB-instrumenten moet de MKB-ondernemer 50% tot 60% zelf betalen. U kunt maar één aanvraag indienen per openstellingsperiode. U moet dus vooraf bepalen voor welke topsector en welk instrument u een aanvraag indient. U kunt niet voor verschillende topsectoren of instrumenten een aanvraag indienen. 2

3 Eerder ontheffing van administratieve verplichtingen Indien u gebruik maakt van de kleine ondernemersregeling (KOR), kunt u als startende ondernemer voor de BTW ontheven worden van uw administratieve verplichtingen die voortvloeien uit het belaste ondernemerschap. Indien u in aanmerking komt voor ontheffing van de administratieve verplichtingen, moet u bij de inspecteur een verzoek indienen. Als de inspecteur het verzoek inwilligt, gaat de ontheffing in met ingang van 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin het verzoek is ingediend. Dit betekent dat de u tot aan dat tijdstip nog moet voldoen aan de administratieve verplichtingen voor de BTW. Het kabinet komt u hierin tegemoet. Om de administratieve lasten voor startende (kleine) ondernemers te verminderen keurt Staatssecretaris Weekers van Financiën namelijk goed dat een verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen onder voorwaarden met terugwerkende kracht wordt verleend tot de dag waarop het verzoek is ingediend. De voorwaarden luiden als volgt: na toepassing van de KOR hoeft u over het jaar waarin het verzoek wordt ingediend geen BTW meer te voldoen; u hebt over het jaar waarin het verzoek wordt ingediend geen melding gemaakt van BTW op de door u uitgereikte facturen; u maakt over het jaar waarin het verzoek wordt ingediend geen aanspraak op teruggaaf van BTW. Wanneer valt u onder de KOR? De KOR houdt in dat u, indien u in een kalenderjaar minder dan BTW verschuldigd bent, in aanmerking komt voor een vermindering van BTW. U krijgt zelfs een vermindering voor het gehele bedrag als het te betalen bedrag aan BTW in een jaar lager is dan De staatssecretaris heeft zijn goedkeuring voor het verlenen van terugwerkende kracht inzake het verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen ook uitgesproken voor commissarissen en niet-uitvoerende bestuurders. Een voorziening of kostenegalisatiereserve op uw balans? U kunt als ondernemer nu al rekening houden met uitgaven die u in de toekomst verwacht. Dit kunt u doen door een fiscale voorziening of een kostenegalistaiereserve (KER) te vormen. Een voordeel hiervan is dat u de kosten kunt spreiden over verschillende jaren. De winst in die jaren zal dalen en zodoende betaalt u minder belasting in die jaren. Voor het vormen van een fiscale voorziening en een KER gelden verschillende criteria. Wat is een fiscale voorziening? Een fiscale voorziening is een passief post op de balans en kan worden gevormd voor toekomstige uitgaven indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: De toekomstige uitgaven vinden hun oorsprong in feiten of omstandigheden die zich in de periode voorafgaand aan de balansdatum hebben voorgedaan (oorsprongseis); en Die uitgaven kunnen aan die periode worden toegerekend (toerekeningseis); en Er bestaat een redelijke mate van zekerheid dat de uitgaven zich zullen voordoen (zekerheidseis). U dient aannemelijk te maken dat aan de hiervoor genoemde drie voorwaarden voldaan is. Dit wordt getoetst aan de handvan feiten en omstandigheden zoals die per balansdatum zijn. Wat is een KER? De KER is een fiscale reserve die ten laste van de winst kan worden gevormd voor toekomstige uitgaven indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: De toekomstige kosten leiden tot een piek in de uitgaven; en Er bestaat een redelijke mate van zekerheid dat die uitgaven zullen worden gedaan; en Deze worden opgeroepen door de bedrijfsuitoefening van het jaar van dotatie. Verschil tussen fiscale voorziening en KER Uit de bovenstaande voorwaarden blijkt dat een KER beperkt blijft tot de kosten die aan het dotatie jaar kunnen worden toegerekend terwijl een voorziening ziet op alle jaren tot en met balansdatum waaraan de kosten kunnen worden toegerekend. Dit komt omdat bij de KER geen inhaal mogelijk is. Dat wil zeggen dat kosten die toe te rekenen zijn aan oude boekjaren niet meegerekend mogen worden. Bij het vormen van een voorziening kan dit wel. ondernemer 3

4 ondernemer Belang van factuur Facturen moeten altijd worden uitgereikt wanneer een ondernemer goederen levert of diensten verricht voor een andere ondernemer of voor een rechtspersoon, andere dan ondernemer. Daarnaast moet steeds een factuur worden uitgereikt voor de zogenaamde afstandverkopen en voor intracommunautaire leveringen van goederen. Voorts moet in de meeste gevallen een factuur worden uitgereikt als een vooruitbetaling wordt gedaan voor de desbetreffende goederenleveringen en dienstverrichtingen. Wat moet er op een reguliere factuur staan? 1. Factuurdatum 2. Opeenvolgend factuurnummer (meerdere reeksen zijn toegestaan) 3. Naam, adresgegevens en btwidentificatienummer van de ondernemer 4. Naam en adresgegevens van de klant 5. Btw-identificatienummer van de afnemer indien een verleggingregeling van toepassing is (de btw wordt geheven van de afnemer) of het een buitenlandse transactie betreft 6. De hoeveelheid geleverde goederen en/of diensten en een duidelijke omschrijving hiervan 7. De datum of periode waarop de levering of dienst heeft plaatsgevonden 8. De maatstaf van heffing voor elk btw-tarief of elke btw-vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief btw en eventuele kortingen 9. Het toegepaste btw-tarief (bij ver- schillende prestaties telkens het btw-tarief vermelden): 0, 6 of 21 procent of indien van toepassing een verwijzing naar de vrijstelling die geldt 10. Het te betalen btw-bedrag 11. Eventueel een verwijzing naar vorige facturen, bijvoorbeeld in het geval van creditnota s of voorschotten 12. Indien de afnemer de factuur uitreikt in plaats van de leverancier of dienstverrichter moet er op de factuur staan: factuur uitgereikt door de afnemer 13. Indien een verleggingregeling van toepassing is, dan moet er op de factuur staan: btw verlegd 14. Indien van toepassing de vermelding: Bijzondere regeling reisbureaus 15. Indien van toepassing de vermelding: Bijzondere regeling gebruikte goederen, Bijzondere regeling kunstvoorwerpen, Bijzondere regeling voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten 16. Voldoet een fiscaal vertegenwoordiger de btw, vermeld dan ook zijn naw-gegevens en het btwidentificatienummer 17. Bij een verkoop van een vervoermiddel moeten de gegevens over het vervoermiddel (nieuw of gebruikt) worden opgenomen Vereenvoudigde factuur ook mogelijk Het is ondernemers wettelijk toegestaan in bepaalde gevallen waarin de kans op fraude minder groot is, een zogenoemde vereenvoudigde factuur uit te reiken. Op deze facturen zijn veel minder vermeldingen verplicht dan op de hiervoor bedoelde volledige factuur. Het gaat bij de vereenvoudigde factuur in de eerste plaats om situaties waarin het bedrag van de factuur niet hoger is dan 100. Daarnaast mag ook een vereenvoudigde factuur worden uitgereikt wanneer het gaat om een document dat betrekking heeft op de oorspronkelijke factuur en dat daarnaar ook duidelijk verwijst, zoals bijvoorbeeld een creditnota. Een vereenvoudigde factuur is niet toegestaan ingeval van de zogenoemde grensoverschrijdende afstandverkopen en ingeval van intracommunautaire leveringen tegen het nultarief. In genoemde gevallen moet altijd een volledige factuur worden uitgereikt om de belastingdiensten van de bij die transacties betrokken lidstaten in staat te stellen een efficiënte controle uit te oefenen. Gevolgen onjuiste factuur Indien u een onjuiste factuur uitreikt kan de belastingdienst een boete opleggen tot Zorg dat u factuur aan bovengenoemde eisen voldoet. Wat is de status van de verhuurdersheffing? De Tweede Kamer heeft op 16 april 2013 ingestemd met de novelle verhuurderheffing. Deze novelle wijzigt het bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel verhuurderheffing. Met het nu aangenomen wetsvoorstel wordt bewerkstelligd dat de wet verhuurderheffing uitsluitend geldt voor het jaar In andere wijzigingen wordt niet voorzien. Voor de jaren 2014 en volgende zal een nieuw wetsvoorstel worden ingediend. 4

5 Verkeerde BTW bedrag op de factuur Klopt de BTW niet welke op een factuur vermeld staat? Dan kan de belastingdienst de BTW corrigeren bij de ondernemer of bij diens afnemer. De belastingdienst maakt hier zelf een keuze in. Het is dus niet verplicht om de BTW bij de ondernemer te corrigeren ondanks dat de ondernmer wel de verplichting heeft om een juiste factuur te versturen. De belastingdienst kan er bijvoorbeeld voor kiezen om naar de afnemer te gaan omdat de ondernemer door financiële omstandigheden de correctie niet zal betalen. De fout wordt eenmaal gecorrigeerd. De belastingdienst kan niet zowel bij de ondernemer als bij de afnemer een correctie toepassen. Hoe wordt de correctie uitgevoerd? De ondernemer ontvangt een naheffingsaanslag en zal alsnog de verschuldigde BTW moeten betalen. Bij de afnemer kan de Belastingdienst deze fout corrigeren door de vooraftrek te weigeren. Tips voor de DGA Er komt een bestuursverbod voor frauderende bestuurders De aanpak van frauderende bestuurders zal worden versterkt. Er is een wetsvoorstel ingediend om een civiel bestuursverbod te laten gelden voor frauderende bestuurders. Zo krijgen rechters meer mogelijkheden bestuurders die zich met faillissementsfraude bezighouden buiten spel te zetten. Zowel de officier van justitie als de curator kunnen de rechter vragen een civiel bestuursverbod uit te spreken. Wat houdt het bestuursverbod in? Het civiel bestuursverbod houdt in dat de betrokkene niet langer als bestuurder kan aanblijven bij het failliete bedrijf en bij eventuele andere rechtspersonen. Daarnaast mag betrokkene maximaal vijf jaar geen rechtspersoon besturen. Het betreft alle rechtspersonen - verenigingen, stichtingen, NV s, BV s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Wanneer is een civiel bestuursverbod aan de orde? Vereiste voor het opleggen van een civiel bestuursverbod is dat het onbehoorlijk bestuur zich in de drie jaar voorafgaand aan het faillissement van het bedrijf heeft voorgedaan. Een bestuurder moet in ernstige mate tekort zijn geschoten in zijn verplichtingen. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als zaken vlak voor een faillissement zijn weggesluisd om schuldeisers te benadelen. Ook geeft het wetsvoorstel ruimte om het bestuursverbod op te leggen als sprake is van kort op elkaar volgende faillissementen met dezelfde bestuurder. De grens ligt bij drie faillissementen in drie jaar. Uitzondering hierop is als de faillissementen te wijten zijn aan een ongelukkige samenloop van omstandigheden zoals een betalingsweigering van een grote debiteur. Verder biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid bestuurders aan te pakken die achter een web van rechtspersonen zitten om fraude te maskeren. Er komt een openbaar register waarin kan worden nagegaan wie een bestuursverbod heeft. Zo wordt voorkomen dat de notaris en de Kamer van Koophandel meewerken aan de oprichting en inschrijving van een vennootschap waarin een bestuurder wordt benoemd die een bestuursverbod opgelegd heeft gekregen. DGA Als afnemer loopt u dus een bepaald risico terwijl de verplichting voor een juiste BTW bedrag op de factuur bij de leverancier ligt. Check daarom goed op de ontvangen facturen of het juiste tarief is toegepast of dat er een vrijstelling geldt. Bent u niet zeker over een factuur? Neem dan contact op met uw leverancier voor een gewijzigde factuur of met de belastingdienst. 5

6 Werkgever en werknemer 6 Registratieplicht geldt ook voor DGA Per 1 juli 2012 geldt dat alle bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen zich in het Handelsregister moeten laten registreren. De registratieverplichting is in eerste instantie ingevoerd om malafide uitzendbureaus te bestrijden. Door de ruime formulering hebben niet alleen uitzendbureaus maar ook DGA s en samenwerkende zzp ers een extra administratieve verplichting. In de praktijk is hier ophef over ontstaan. Volgens FNV Zelfstandigen kan het niet de bedoeling zijn geweest van de wetgever dat alle DGA s en een groot deel van de zelfstandigen die samen met andere zelfstandigen aan opdrachten werken, onder registratieverplichting te laten vallen. Onlangs heeft minister Asscher van Sociale Zaken, als reactie op een brief van het Platform Zelfstandige Ondernemers over de registratieplicht in relatie tot zzp ers, het volgende standpunt ingenomen. Alle bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen, moeten zich registreren, niet alleen de uitzendbureaus in strikte zin. Dit betekent dat bijvoorbeeld ook detacheerders en payrollbedrijven onder de registratieplicht vallen. De keuze voor een brede definitie van de doelgroep betekent dat hieronder ook DGA s kunnen vallen die zichzelf via hun BV als arbeidskracht aan derden uitlenen. Op niet naleving van de registratieplicht staan hoge boetes tot maar liefst ,-. Werkgever en werknemer Geen gunstiger BTW-berekening privégebruik voor nietmilieuvriendelijke auto De Hoge Raad spreekt zich uit over de BTW-regeling betreffende het privégebruik van een auto van de zaak zoals die gold tot 1 juli De Hoge Raad neemt het standpunt in dat u voor de berekening van de BTW over het privégebruik van een nietmilieuvriendelijke auto van de zaak geen beroep kunt doen op de gunstigere regeling voor milieuvriendelijke auto s. De Hoge Raad stelt voorop dat een regeling die bedoeld is om het milieu te beschermen niet toegepast mag worden om het privégebruik van een auto vast te stellen. Immers, de mate van CO2-uitstoot is daarvoor niet relevant. Wat dat betreft is het gelijk aan de belastingplichtige. Echter, de Hoge Raad verbindt daar niet de conclusie aan dat belanghebbende in deze zaak eveneens recht heeft op de gunstige BTW-correctie. Integendeel, omdat de begunstiging van milieuvriendelijke auto s in strijd is met Europees recht, zou een verdere uitbreiding van de begunstiging een nog omvangrijkere inbreuk op de BTW-regelgeving betekenen. Bovendien zou zo n uitbreiding in strijd zijn met de op zich aanvaardbare milieudoelstelling. Het voorgaande brengt mee dat de ongeoorloofde begunstiging van de bevoordeelde groep (berijders van schone auto s) moet worden gestaakt. Dit is ook gebeurt middels een wetswijziging per 1 juli Gevolgen voor u? Indien u bezwaar had gemaakt, betekent het bovenstaande voor u dat u geconfronteerd zult worden met een afwijzing door de fiscus met als gevolg dat u over de periode van vóór 1 juli 2011 alsnog de van toepassing zijnde bijtelling moet toepassen voor zover dat nog niet was gebeurd. Nieuw ontslagsysteem in 2016 Op 11 april 2013 hebben de sociale partners en het kabinet een sociaal akkoord bereikt onder andere over het ontslagrecht. Zij hebben het volgende besloten: De preventieve ontslagtoets blijft gehandhaafd De zogenaamde preventieve ontslagtoets dient werknemers tot zekere hoogte te beschermen tegen eenzijdige beëindigingen van arbeidsovereenkomsten door werkgevers. Deze toets wordt ofwel uitgevoerd door UWV WERKbedrijf ofwel door de kantonrechter. De bedoeling is om onredelijke beëindigingen zoveel mogelijk te vermijden en redelijke belangen van werknemersbescherming te waarborgen. In het Regeerakkoord was nog afgesproken dat de preventieve ontslagtoets via de kantonrechter zou worden afgeschaft. Hier is het kabinet op teruggekomen. De preventieve ontslagtoets blijft dus gehandhaafd.

7 Aanleiding voor ontslag beslissend Nu kunt u als werkgever bij ontslag zelf kiezen van welke ontslagroute u gebruik maakt. Per 1 januari 2016 bepaalt de aanleiding van het ontslag welke instantie bevoegd is. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid is het UWV bevoegd. Voor andere redenen, zoals disfunctioneren, wangedrag en bij een verstoorde arbeidsrelatie dient u zich te wenden tot de kantonrechter. De Kantonrechter en UWV krijgen ieder een eigen rol, waardoor de huidige keuzevrijheid komt te vervallen. Tegen een beslissing van het UWV kunt u in beroep bij de kantonrechter. Hoger beroep na een ontbindingszaak bij de kantonrechter wordt ook mogelijk. Dit lijkt weliswaar een verruiming ten opzichte van de huidige procesmogelijkheden, maar bijkomend effect is dat er wel meer tijd in gaat zitten waardoor het langer duurt voordat een ontslag definitief is afgerond. Recht op ontslagvergoeding Iedere werknemer met een dienstverband vanaf twee jaar of langer, ook bij tijdelijke contracten, heeft recht op een ontslagvergoeding (transitievergoeding) bij einde dienstverband. De transitievergoeding bedraagt maximaal euro of een jaarsalaris als dat hoger is. De opbouw bedraagt over de eerste 10 dienstjaren een derde van een maandsalaris per dienstjaar en vanaf het 10e dienstjaar een half maandsalaris per dienstjaar. Voor werknemers ouder dan 50 jaar geldt tot 2020 overgangsrecht waarbij de transitievergoeding met tien dienstjaren wordt gesteld op één maand per dienstjaar boven de 50, met een uitzondering voor MKB-bedrijven met minder dan 25 werknemers. Het bovenstaande zal nog nader worden uitgewerkt. Tip! Een aanvullende ontslagvergoeding door de kantonrechter is mogelijk. Dit betekent dat de kantonrechter een hogere of lagere vergoeding kan toekennen bij ernstige verwijtbaarheid van werkgever of werknemer. Indien bijvoorbeeld het ontslag ernstig aan de werknemer te wijten is, hoeft de werkgever hem geen transitiebudget mee te geven. Als het ontslag echter ernstig aan de werkgever is te wijten, kan de kantonrechter bepalen dat de werkgever de werknemer een aanvullende ontslagvergoeding moet meegeven. Aan de correctiemogelijkheid wordt geen maximale grens gesteld. Beperking tijdelijke contracten Het aantal opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd zal worden beperkt. Vanaf 1 januari 2015 mogen er drie contracten voor bepaalde tijd binnen een periode van twee jaar worden overeengekomen. Nu is dat drie jaar. Ook als tussen twee tijdelijke contracten een periode van zes maanden verstrijkt tellen beide contracten nog mee in deze reeks. Nu geldt er een periode van 3 maanden. Bij tijdelijke contracten van 6 maanden of langer kan geen proeftijd worden overeengekomen, en ook kan in een tijdelijk contract in beginsel geen concurrentiebeding meer worden opgenomen. Ook zullen flexwerkers beter beschermd worden. Er komt een verbod op nul-urencontracten in de zorg. Verder wil het kabinet een einde maken aan constructies waarbij werknemers met buitenlandse sociale lasten en belastingen goedkoop in Nederland kunnen werken. Werkgever enwerknemer 7

8 Overig U kunt niet altijd studiekosten terugvorderen U kunt met uw werknemers, die tijdens hun dienstverband een opleiding volgen, een studiekostenbeding of terugbetalingsregeling afspreken voor op het moment als de werknemer uit dienst gaat of wordt ontslagen. Volgens de rechter kunt u als werkgever hier niet altijd een beroep op doen. Wanneer zou dit het geval kunnen zijn? Een terugbetalingsafspraak wordt opzijgezet indien de studie een werknemer in de toekomst verder geen profijt brengt maar waarvan de werkgever wel direct profijt heeft tijdens de dagelijkse werkzaamheden of heeft gehad. Hiermee kan worden aangenomen dat bij een studiekostenbeding niet alleen letterlijk de tekst en inhoud moet worden beoordeeld, maar ook het nut van de studie, bij de vraag of een werknemer alles of een deel moet terug betalen. U kunt wel een afspraak maken met uw werknemer maar neemt u ook in acht wie wat aan die studie heeft. U kunt dus niet zonder meer de studiekosten verhalen op uw werknemer. Overige tips Gulle gever geniet nog een extra jaar belastingvoordeel Doet u giften aan culturele instellingen? Dan kunt u een jaar langer gebruik maken van een extra belastingvoordeel. Hoe hoog is het extra belastingvoordeel? Particulieren mogen voor de inkomstenbelasting 25 % meer aftrekken dan ze geven. Voor hen kan het extra belastingvoordeel oplopen tot 650. Bedrijven mogen voor de vennootschapsbelasting de aftrek van hun gift met 50% verhogen. Voor hen kan het extra voordeel oplopen tot 625. Door de verlenging van een jaar kunt u tot en met 2017 gebruik maken van een extra aftrek in de belastingaangiften. Sluiproute fiscus afgesloten bij naheffing loonbelasting De fiscus kan de te weinig geheven belasting dan wel de ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende heffingskorting navorderen door middel van een navorderingsaanslag inkomstenbelasting. In beginsel is daarvoor een nieuw feit vereist. De fiscus kan de belasting ook innen in de loonbelastingsfeer. Voor het opleggen van een naheffingsaanslag loonbelasting is geen nieuw feit vereist. Nu zou u kunnen stellen dat de fiscus een hierin een keuze heeft en uiteraard de makkelijkste weg kan nemen. Indien er geen nieuw feit aanwezig is om tot navordering over te gaan in de inkomstenbelasting, dan zou de inspecteur namelijk voor zover het looninkomen betreft de ten onrechte niet geheven belasting alsnog kunnen naheffen via de loonbelasting. Maar de Hoge Raad heeft deze sluiproute afgesloten. Dit betekent dat indien de fiscus geen navorderingsaanslag kan opleggen wegens het ontbreken van een nieuw feit, dan ook niet mag naheffen in de loonbelasting. Heeft de fiscus een naheffingsaanslag loonbelasting opgelegd? Controleer dan eerst of de fiscus niet zijn rechten heeft verspeeld bij het opleggen van de navorderingsaanslag. Snellere afhandeling aangiften U krijgt straks sneller zekerheid over uw inkomstenbelasting, schenkbelasting en erfbelasting. Er is namelijk een wetsvoorstel waarin is geregeld dat de aangiften sneller worden afgehandeld. Nu heeft de belastingdienst een termijn van 3 8

9 jaar om een aangifte definitief af te handelen. In het wetsvoorstel krijgt de belastingdienst nog maar 15 maanden de tijd om de aangifte af te handelen. Deze termijn loopt vanaf het moment dat u de aangifte heeft ingediend. Terugkomen op de definitieve aanslag Indien na de definitieve aanslag blijkt dat er een onjuistheid in de aangifte rijtuigenbelasting voor oldtimers worden versoepeld. In de nieuwe plannen wordt de leeftijdsgrens voor belastingvrije benzineauto s opgetrokken naar 40 jaar. Benzineauto s ouder dan 26 jaar komen in aanmerking voor het kwarttarief (maximaal 120 euro per jaar), maar dan mogen ze tijdens de wintermaanden (december, januari, februari) niet rijden. Verder komt er een overgangstermijn voor personen- en bestelauto s die rijden op benzine, voor motorfietsen, bussen en vrachtauto s ouder dan 26 jaar. Ook de leeftijdsgrens van diesel- en LPG-auto s gaat naar 40 jaar. Er komt geen overgangsregeling voor deze categorie. De dagenkaart is definitief van de baan. maximaal 70% van het gemiddelde loon of 62% voor pensioen gebaseerd op het eindloon. Pensioenopbouw wordt afgetopt bij een pensioengevend loon van maximaal euro (vóór inbouw van de AOW-franchise). De maximale pensioennormen 70% en 62% gaan uit van een pensioen dat ingaat bij het bereiken van de pensioenrichtleeftijd. Voor pensioenen die in dienstbetrekking worden opgebouwd, ligt de pensioenrichtleeftijd op 67 jaar en wordt voor de jaren daarna gekoppeld aan de levensverwachting. Voor pensioenen gebaseerd op de beschikbare premieregelingen worden soortgelijke aanpassingen doorgevoerd om tot Overig zit, dan kan de belastingdienst onder voorwaarden gedurende een periode van 5 jaar terugkomen op de definitieve aanslag door middel van een zogenoemde navorderingsaanslag. Niet iedereen tevreden De nieuwe plannen gaan de schatkist zo n 125 miljoen euro opleveren. Maar er is weer nieuw verzet tegen het oldtimer-akkoord. Stichting Autobe- een pensioen te komen dat na 40 jaar opbouw niet meer bedraagt dan 70% van het gemiddeld pensioengevend loon tot dat tijdstip. In het wetvoorstel is geregeld dat langen en de Stichting Oldtimerbran- de deze navorderingstermijn verkort che doen een laatste poging om het wordt tot 3 jaar na ontvangst van de eind april gesloten oldtimer-akkoord aangifte indien u te goeder trouw bent weer van tafel te krijgen. Beide geweest. U hebt dus eerder zekerheid dat er niet meer op de aanslag wordt terug gekomen. Bent u echter te kwader trouw geweest, dan zal op grond van het wetsvoorstel in uw geval een navorderingstermijn gelden van 12 jaar. U krijgt wel meer ruimte om alsnog wijzigingen aan te brengen in uw ingediende aangifte. Tot 18 maanden na het indienen van de aangifte kunt u nog correcties aanbrengen. Opnieuw verzet tegen het oldtimer-akkoord Staatssecretaris Weekers heeft een akkoord gesloten met de oldtimeralliantie over de motorrijtuigenbelasting op oldtimers. Het resultaat hiervan is dat de afspraken over de motor- stichtingen hebben zich verenigd in de nieuwe club Vrijstelling Oldtimers. De missie van Vrijstelling Oldtimer is het onvoorwaardelijk behoud van de bestaande regeling voor vrijstelling motorrijtuigenbelasting (mrb). De club stelt dat duizenden oldtimerliefhebbers en -bezitters, alsmede de gehele branche (waarin naar eigen zeggen ongeveer mensen werkzaam zijn) gedupeerd worden. Het Oldtimer-akkoord is nog instabiel. Beperking Pensioenopbouw Het kabinet heeft grote plannen om de pensioenopbouw te versoberen. Het kabinet heeft als uitgangspunt dat na 40 jaar pensioenopbouw een pensioen kan worden bereikt van Het wetsvoorstel zal naar verwachting op 1 januari 2014 in werking treden, waarbij de meeste wijzigingen per 1 januari 2015 en 1 januari 2016 ingaan. De sociale partners hebben tot 1 juni 2013 de tijd om met alternatieven voor of aanvullingen op de voorgestelde maatregelen te komen. Ondanks de uiterst zorgvuldige wijze waarop onze berichtgeving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets misgaan. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze aansprakelijkheid uit ter zake van eventuele onjuiste berichtgeving. Voor toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. 9

KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012. Tips voor ondernemers

KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012. Tips voor ondernemers KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012 Tips voor ondernemers 1. Stel uw winst uit tot volgend jaar! Probeer dit jaar nog uw winst te minimaliseren door de vrijval van bijvoorbeeld uw herinvesteringsreserve

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Zorg voor een urenadministratie!

Zorg voor een urenadministratie! JS nieuws december 2012 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2012 voor IB-ondernemers Zorg voor een urenadministratie! Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale gunstregelingen voor

Nadere informatie

Eindejaarsactualiteiten 2012. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken

Eindejaarsactualiteiten 2012. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken Eindejaarsactualiteiten 2012 Financieel advies fiscale juridische financiële advieszaken Loon- en inkomstenbelasting Anticipeer tijdig op de komst van één uniform loonbegrip 3 Ook werknemerspremies over

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief TAXContent juni 2013

Cliëntennieuwsbrief TAXContent juni 2013 Cliëntennieuwsbrief TAXContent juni 2013 In dit nummer onder andere: - VAR webmodule pas in 2015 - Renteaftrekbeperking bij winstdrainage - Generieke vennootschapsbelastingvrijstelling voor verenigingen

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1 1 ALLE ONDERNEMERS/BELASTINGPLICHTIGEN... 3 1.1 Loop geen boete op in het buitenland... 3 1.2 Grote administratieve schoonmaak... 3 2 VENNOOTSCHAPPEN EN DGA S... 3 2.1 Nog snel dividend uitkeren... 3 2.2

Nadere informatie

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE: ALLE ONDERNEMERS 3 VENNOOTSCHAPSBELASTING 6 DGA 9 IB-ONDERNEMER 11 BTW 14 WERKGEVER 18 AUTO 22 ESTATE PLANNING / PRIVE 25 2 ALLE ONDERNEMERS 1) Kom eens

Nadere informatie

2/13. Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt. Beberkte schade bij uitvoering. Hogere kosten bij zieke flexwerkers

2/13. Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt. Beberkte schade bij uitvoering. Hogere kosten bij zieke flexwerkers 2/13 Infobulletin van Flantua accountants en adviseurs - 25e jaargang nummer 2 juli 2013 Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt Op 11 april 2013 heeft het kabinet nieuwe afspraken over de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Overheid verruimt borgstelling MKB Kredieten

Overheid verruimt borgstelling MKB Kredieten februari 2009 Geachte lezer, Met deze eerste nieuwsbrief in 2009 willen wij u informeren over de nieuwe ontwikkelingen die voor u van belang zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2013

Auto en fiscus in 2013 VNA-brochure Auto en fiscus, versie 9 januari 2013 Auto en fiscus in 2013 EXCLUSIEF VOOR VNA-LEDEN Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk

Nadere informatie

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen!

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen! Horlings nieuwsbrief nr.2-2015 IN DIT NUMMER Van de redactie Aandachtspunten in de werkkostenregeling Gaat u goed om met de btw-wetgeving bij afstandsverkopen? Wijziging regels korten langdurend zorgverlof

Nadere informatie

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.4-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie De belangrijkste veranderingen in het ontslag recht Overstappen op de werkkostenregeling: bent u er klaar voor? Einde VAR in zicht Ingrijpende

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21]

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21] [1/21] Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2012, maar andere zaken vragen

Nadere informatie

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve.

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve. 1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1.1 Forse verhoging van eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting De eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting wordt fors verhoogd. Bent u jonger dan

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 4e kwartaal 2014

Nieuwsbrief. 4e kwartaal 2014 Nieuwsbrief 4e kwartaal 2014 In dit nummer: De belangrijkste veranderingen in het ontslagrecht pag. 2 Vereenvoudigingen werkkostenregeling pag. 4 Aanpassingen gebruikelijk loon per 2015 pag. 5 Einde VAR

Nadere informatie

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant: STARTERSKRANT Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 88 92 722 E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK-nummer: 20145506 Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen,

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Actueel - CAO-partijen bouw spreken weer met elkaar 2 - Ledenbulletin voortaan digitaal; geef uw digitale gegevens aan ons door! 2

Actueel - CAO-partijen bouw spreken weer met elkaar 2 - Ledenbulletin voortaan digitaal; geef uw digitale gegevens aan ons door! 2 Ledeninformatie nr. 2-2014 Februari 2014 Inhoudsopgave Actueel - CAO-partijen bouw spreken weer met elkaar 2 - Ledenbulletin voortaan digitaal; geef uw digitale gegevens aan ons door! 2 Arbeidsrecht -

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1 Eindejaarstips 2014 meijburg.nl Eindejaarstips 2014 1 De belangrijkste tips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale

Nadere informatie

Coulance bij boetebeleid Eerstedagsmelding

Coulance bij boetebeleid Eerstedagsmelding Jaargang 10 september 2006 Geachte lezer, Hierbij ontvangt u de derde uitgave van ons nieuwsbulletin in 2006. Ook deze uitgave staat weer vol met Coulance bij boetebeleid Eerstedagsmelding Sinds dinsdag

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13.

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. NIEUWSBRIEF November 2014 Jaargang 19 Nr. 61 Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord 2 Vereenvoudigingen

Nadere informatie