Inhoud. Verdoorn Administratie- en Belastingadviseurs een organisatie van Administratie- en Belastingadviseurs. ondernemer. Tips voor de ondernemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Verdoorn Administratie- en Belastingadviseurs een organisatie van Administratie- en Belastingadviseurs. ondernemer. Tips voor de ondernemer"

Transcriptie

1 Postadres: Postbus CG Nijmegen Bezoekadres: Kerkenbos 1079 d 6546 BB Nijmegen Verdoorn Administratie- en Belastingadviseurs een organisatie van Administratie- en Belastingadviseurs Telefoon (024) Fax (024) Internet Tips voor de ondernemer Extra controle op openstaande BTW-schulden De fiscus heeft aangegeven openstaande BTW-schulden over vorige jaren extra te controleren. De fiscus controleert dit door de BTW-aangiften en de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting met elkaar te vergelijken. U hebt een verplichting Hebt u te veel of te weinig BTW aangegeven? Dan bent u sinds 1 januari 2012 verplicht dit te melden aan de Belastingdienst. De verplichting is er sinds 1 januari maar vanaf 1 april 2012 moeten deze correcties door middel van het verplichte formulier suppletie omzetbelasting worden aangeven. De verplichting geldt niet voor kleine correcties. Kleine correcties, dat wil zeggen dat de correctie per saldo 1000 te betalen of 1000 terug te ontvangen bedraagt, moeten worden verwerkt in de eerstvolgende aangifte omzetbelasting. Laatste mogelijkheid De Belastingdienst geeft nog een laatste waarschuwing uit. U wordt in de gelegenheid gesteld om de correctie nog vóór 1 juni 2013 toe doen. Daarna riskeert u een hoge boete! Inhoud Tips voor de ondernemer Extra controle op openstaande BTWschulden Let op beperking BTW-vrijstelling verzekeringen Vraag subsidie voor innovatie binnen Topsector aan Eerder ontheffing van administratieve verplichtingen Een voorziening of kostenegalisatiereserve op uw balans? Belang van factuur Wat is de status van de verhuurdersheffing? Verkeerde BTW bedrag op de factuur Tips voor de DGA Er komt een bestuursverbod voor frauderende bestuurders Registratieplicht geldt ook voor DGA Tips voor de werkgever en werknemer Geen gunstiger BTW-berekening privégebruik voor niet-milieuvriendelijke auto Nieuw ontslagsysteem in 2016 Recht op ontslagvergoeding Beperking tijdelijke contracten U kunt niet altijd studiekosten terugvorderen Overige tips Gulle gever geniet nog een extra jaar belastingvoordeel Sluiproute fiscus afgesloten bij naheffing loonbelasting Snellere afhandeling aangiften Opnieuw verzet tegen het oldtimer-akkoord Beperking Pensioenopbouw ondernemer 1

2 ondernemer Let op beperking BTWvrijstelling verzekeringen Verzekeringen en diensten van tussenpersonen bij verzekeringen zijn vrijgesteld van BTW. Maar wat is nu precies vrijgesteld? De vrijstelling geldt voor de volgende vergoedingen: de premie of kapitaalstorting die de klant betaalt voor de verzekering; de vergoeding voor het afsluiten van de verzekering. Gerechtshof Den Haag heeft onlangs besloten dat dienstverlening die niet bijdraagt aan de totstandkoming van de verzekering zelf, niet vrijgesteld is van BTW. In het onderhavige geval ging het om het behandelen en afwikkelen van schadeclaims. Volgens het hof heeft de communautaire en daarmee de nationale verzekeringsvrijstelling specifiek het oog op de handelingen bestaande in het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, te weten diensten die bij uitstek door verzekeraars worden verricht. Het is juist vanwege die bedoeling, dat de vrijstelling zich niet verder uitstrekt dan tot bepaalde door tussenpersonen of dergelijke beroepsbeoefenaren verrichte diensten die zijn aan te merken als het tot stand (trachten te) brengen van verzekeringen dan wel die in elk geval die handeling mede omvatten. Welke omzet valt nog meer buiten de vrijstelling? U kunt denken aan: Onderhoudscontracten; Delcrederebedingen; Factoorovereenkomsten; het aanbrengen van klanten bij een verzekeringsmaatschappij zonder zelf de verzekering af te sluiten; provisie die een verzekeringsagent aan een reisorganisatie betaalt voor het aanbrengen van een nieuwe klant; schade-expertisediensten. Vraag subsidie voor innovatie binnen Topsector aan Vanaf 15 mei tot en met 1 juli 2013 krijgt u als MKB-ondernemer de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor innovatieve activiteiten binnen de zogenoemde Topsectoren. Hoe werkt het? Het ministerie van Economische Zaken biedt zogenaamde instrumenten aan aan de Topsectoren. De volgende Topsectoren worden onderscheiden voor de aanvraag voor subsidie bij innovatieve activiteiten: HighTech Systemen &Materialen incl ICT Tuinbouw & Uitgangsmaterialen Chemie BioBased Energie Water Logistiek Creatieve Industrie Life Sciences & Health Iedere topsector kiest welke instrumenten zullen worden ingezet om het MKB te betrekken. De topsectoren kunnen kiezen uit 5 instrumenten: haalbaarheidsstudies R&D-samenwerkingsprojecten InnovatiePrestatieContracten (IPC s) kennisvouchers mkb kan hooggekwalificeerd personeel inhuren van onderzoeksorganisaties of grote bedrijven U kunt zich als MKB-ondernemer aansluiten door te kiezen voor een Topsector en de instrumenten die daarbij horen. Hoeveel bedraagt de subsidie? De hoogte van de subsidie varieert per type instrument. U kunt per Topsector vinden welke instrumenten men heeft gekozen en wat de maximale subsidie is. Naar verwachting is een kennisvoucher waard. Voor deelname in een R&D-samenwerkingsproject is de subsidie maximaal Bij alle MKB-instrumenten moet de MKB-ondernemer 50% tot 60% zelf betalen. U kunt maar één aanvraag indienen per openstellingsperiode. U moet dus vooraf bepalen voor welke topsector en welk instrument u een aanvraag indient. U kunt niet voor verschillende topsectoren of instrumenten een aanvraag indienen. 2

3 Eerder ontheffing van administratieve verplichtingen Indien u gebruik maakt van de kleine ondernemersregeling (KOR), kunt u als startende ondernemer voor de BTW ontheven worden van uw administratieve verplichtingen die voortvloeien uit het belaste ondernemerschap. Indien u in aanmerking komt voor ontheffing van de administratieve verplichtingen, moet u bij de inspecteur een verzoek indienen. Als de inspecteur het verzoek inwilligt, gaat de ontheffing in met ingang van 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin het verzoek is ingediend. Dit betekent dat de u tot aan dat tijdstip nog moet voldoen aan de administratieve verplichtingen voor de BTW. Het kabinet komt u hierin tegemoet. Om de administratieve lasten voor startende (kleine) ondernemers te verminderen keurt Staatssecretaris Weekers van Financiën namelijk goed dat een verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen onder voorwaarden met terugwerkende kracht wordt verleend tot de dag waarop het verzoek is ingediend. De voorwaarden luiden als volgt: na toepassing van de KOR hoeft u over het jaar waarin het verzoek wordt ingediend geen BTW meer te voldoen; u hebt over het jaar waarin het verzoek wordt ingediend geen melding gemaakt van BTW op de door u uitgereikte facturen; u maakt over het jaar waarin het verzoek wordt ingediend geen aanspraak op teruggaaf van BTW. Wanneer valt u onder de KOR? De KOR houdt in dat u, indien u in een kalenderjaar minder dan BTW verschuldigd bent, in aanmerking komt voor een vermindering van BTW. U krijgt zelfs een vermindering voor het gehele bedrag als het te betalen bedrag aan BTW in een jaar lager is dan De staatssecretaris heeft zijn goedkeuring voor het verlenen van terugwerkende kracht inzake het verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen ook uitgesproken voor commissarissen en niet-uitvoerende bestuurders. Een voorziening of kostenegalisatiereserve op uw balans? U kunt als ondernemer nu al rekening houden met uitgaven die u in de toekomst verwacht. Dit kunt u doen door een fiscale voorziening of een kostenegalistaiereserve (KER) te vormen. Een voordeel hiervan is dat u de kosten kunt spreiden over verschillende jaren. De winst in die jaren zal dalen en zodoende betaalt u minder belasting in die jaren. Voor het vormen van een fiscale voorziening en een KER gelden verschillende criteria. Wat is een fiscale voorziening? Een fiscale voorziening is een passief post op de balans en kan worden gevormd voor toekomstige uitgaven indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: De toekomstige uitgaven vinden hun oorsprong in feiten of omstandigheden die zich in de periode voorafgaand aan de balansdatum hebben voorgedaan (oorsprongseis); en Die uitgaven kunnen aan die periode worden toegerekend (toerekeningseis); en Er bestaat een redelijke mate van zekerheid dat de uitgaven zich zullen voordoen (zekerheidseis). U dient aannemelijk te maken dat aan de hiervoor genoemde drie voorwaarden voldaan is. Dit wordt getoetst aan de handvan feiten en omstandigheden zoals die per balansdatum zijn. Wat is een KER? De KER is een fiscale reserve die ten laste van de winst kan worden gevormd voor toekomstige uitgaven indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: De toekomstige kosten leiden tot een piek in de uitgaven; en Er bestaat een redelijke mate van zekerheid dat die uitgaven zullen worden gedaan; en Deze worden opgeroepen door de bedrijfsuitoefening van het jaar van dotatie. Verschil tussen fiscale voorziening en KER Uit de bovenstaande voorwaarden blijkt dat een KER beperkt blijft tot de kosten die aan het dotatie jaar kunnen worden toegerekend terwijl een voorziening ziet op alle jaren tot en met balansdatum waaraan de kosten kunnen worden toegerekend. Dit komt omdat bij de KER geen inhaal mogelijk is. Dat wil zeggen dat kosten die toe te rekenen zijn aan oude boekjaren niet meegerekend mogen worden. Bij het vormen van een voorziening kan dit wel. ondernemer 3

4 ondernemer Belang van factuur Facturen moeten altijd worden uitgereikt wanneer een ondernemer goederen levert of diensten verricht voor een andere ondernemer of voor een rechtspersoon, andere dan ondernemer. Daarnaast moet steeds een factuur worden uitgereikt voor de zogenaamde afstandverkopen en voor intracommunautaire leveringen van goederen. Voorts moet in de meeste gevallen een factuur worden uitgereikt als een vooruitbetaling wordt gedaan voor de desbetreffende goederenleveringen en dienstverrichtingen. Wat moet er op een reguliere factuur staan? 1. Factuurdatum 2. Opeenvolgend factuurnummer (meerdere reeksen zijn toegestaan) 3. Naam, adresgegevens en btwidentificatienummer van de ondernemer 4. Naam en adresgegevens van de klant 5. Btw-identificatienummer van de afnemer indien een verleggingregeling van toepassing is (de btw wordt geheven van de afnemer) of het een buitenlandse transactie betreft 6. De hoeveelheid geleverde goederen en/of diensten en een duidelijke omschrijving hiervan 7. De datum of periode waarop de levering of dienst heeft plaatsgevonden 8. De maatstaf van heffing voor elk btw-tarief of elke btw-vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief btw en eventuele kortingen 9. Het toegepaste btw-tarief (bij ver- schillende prestaties telkens het btw-tarief vermelden): 0, 6 of 21 procent of indien van toepassing een verwijzing naar de vrijstelling die geldt 10. Het te betalen btw-bedrag 11. Eventueel een verwijzing naar vorige facturen, bijvoorbeeld in het geval van creditnota s of voorschotten 12. Indien de afnemer de factuur uitreikt in plaats van de leverancier of dienstverrichter moet er op de factuur staan: factuur uitgereikt door de afnemer 13. Indien een verleggingregeling van toepassing is, dan moet er op de factuur staan: btw verlegd 14. Indien van toepassing de vermelding: Bijzondere regeling reisbureaus 15. Indien van toepassing de vermelding: Bijzondere regeling gebruikte goederen, Bijzondere regeling kunstvoorwerpen, Bijzondere regeling voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten 16. Voldoet een fiscaal vertegenwoordiger de btw, vermeld dan ook zijn naw-gegevens en het btwidentificatienummer 17. Bij een verkoop van een vervoermiddel moeten de gegevens over het vervoermiddel (nieuw of gebruikt) worden opgenomen Vereenvoudigde factuur ook mogelijk Het is ondernemers wettelijk toegestaan in bepaalde gevallen waarin de kans op fraude minder groot is, een zogenoemde vereenvoudigde factuur uit te reiken. Op deze facturen zijn veel minder vermeldingen verplicht dan op de hiervoor bedoelde volledige factuur. Het gaat bij de vereenvoudigde factuur in de eerste plaats om situaties waarin het bedrag van de factuur niet hoger is dan 100. Daarnaast mag ook een vereenvoudigde factuur worden uitgereikt wanneer het gaat om een document dat betrekking heeft op de oorspronkelijke factuur en dat daarnaar ook duidelijk verwijst, zoals bijvoorbeeld een creditnota. Een vereenvoudigde factuur is niet toegestaan ingeval van de zogenoemde grensoverschrijdende afstandverkopen en ingeval van intracommunautaire leveringen tegen het nultarief. In genoemde gevallen moet altijd een volledige factuur worden uitgereikt om de belastingdiensten van de bij die transacties betrokken lidstaten in staat te stellen een efficiënte controle uit te oefenen. Gevolgen onjuiste factuur Indien u een onjuiste factuur uitreikt kan de belastingdienst een boete opleggen tot Zorg dat u factuur aan bovengenoemde eisen voldoet. Wat is de status van de verhuurdersheffing? De Tweede Kamer heeft op 16 april 2013 ingestemd met de novelle verhuurderheffing. Deze novelle wijzigt het bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel verhuurderheffing. Met het nu aangenomen wetsvoorstel wordt bewerkstelligd dat de wet verhuurderheffing uitsluitend geldt voor het jaar In andere wijzigingen wordt niet voorzien. Voor de jaren 2014 en volgende zal een nieuw wetsvoorstel worden ingediend. 4

5 Verkeerde BTW bedrag op de factuur Klopt de BTW niet welke op een factuur vermeld staat? Dan kan de belastingdienst de BTW corrigeren bij de ondernemer of bij diens afnemer. De belastingdienst maakt hier zelf een keuze in. Het is dus niet verplicht om de BTW bij de ondernemer te corrigeren ondanks dat de ondernmer wel de verplichting heeft om een juiste factuur te versturen. De belastingdienst kan er bijvoorbeeld voor kiezen om naar de afnemer te gaan omdat de ondernemer door financiële omstandigheden de correctie niet zal betalen. De fout wordt eenmaal gecorrigeerd. De belastingdienst kan niet zowel bij de ondernemer als bij de afnemer een correctie toepassen. Hoe wordt de correctie uitgevoerd? De ondernemer ontvangt een naheffingsaanslag en zal alsnog de verschuldigde BTW moeten betalen. Bij de afnemer kan de Belastingdienst deze fout corrigeren door de vooraftrek te weigeren. Tips voor de DGA Er komt een bestuursverbod voor frauderende bestuurders De aanpak van frauderende bestuurders zal worden versterkt. Er is een wetsvoorstel ingediend om een civiel bestuursverbod te laten gelden voor frauderende bestuurders. Zo krijgen rechters meer mogelijkheden bestuurders die zich met faillissementsfraude bezighouden buiten spel te zetten. Zowel de officier van justitie als de curator kunnen de rechter vragen een civiel bestuursverbod uit te spreken. Wat houdt het bestuursverbod in? Het civiel bestuursverbod houdt in dat de betrokkene niet langer als bestuurder kan aanblijven bij het failliete bedrijf en bij eventuele andere rechtspersonen. Daarnaast mag betrokkene maximaal vijf jaar geen rechtspersoon besturen. Het betreft alle rechtspersonen - verenigingen, stichtingen, NV s, BV s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Wanneer is een civiel bestuursverbod aan de orde? Vereiste voor het opleggen van een civiel bestuursverbod is dat het onbehoorlijk bestuur zich in de drie jaar voorafgaand aan het faillissement van het bedrijf heeft voorgedaan. Een bestuurder moet in ernstige mate tekort zijn geschoten in zijn verplichtingen. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als zaken vlak voor een faillissement zijn weggesluisd om schuldeisers te benadelen. Ook geeft het wetsvoorstel ruimte om het bestuursverbod op te leggen als sprake is van kort op elkaar volgende faillissementen met dezelfde bestuurder. De grens ligt bij drie faillissementen in drie jaar. Uitzondering hierop is als de faillissementen te wijten zijn aan een ongelukkige samenloop van omstandigheden zoals een betalingsweigering van een grote debiteur. Verder biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid bestuurders aan te pakken die achter een web van rechtspersonen zitten om fraude te maskeren. Er komt een openbaar register waarin kan worden nagegaan wie een bestuursverbod heeft. Zo wordt voorkomen dat de notaris en de Kamer van Koophandel meewerken aan de oprichting en inschrijving van een vennootschap waarin een bestuurder wordt benoemd die een bestuursverbod opgelegd heeft gekregen. DGA Als afnemer loopt u dus een bepaald risico terwijl de verplichting voor een juiste BTW bedrag op de factuur bij de leverancier ligt. Check daarom goed op de ontvangen facturen of het juiste tarief is toegepast of dat er een vrijstelling geldt. Bent u niet zeker over een factuur? Neem dan contact op met uw leverancier voor een gewijzigde factuur of met de belastingdienst. 5

6 Werkgever en werknemer 6 Registratieplicht geldt ook voor DGA Per 1 juli 2012 geldt dat alle bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen zich in het Handelsregister moeten laten registreren. De registratieverplichting is in eerste instantie ingevoerd om malafide uitzendbureaus te bestrijden. Door de ruime formulering hebben niet alleen uitzendbureaus maar ook DGA s en samenwerkende zzp ers een extra administratieve verplichting. In de praktijk is hier ophef over ontstaan. Volgens FNV Zelfstandigen kan het niet de bedoeling zijn geweest van de wetgever dat alle DGA s en een groot deel van de zelfstandigen die samen met andere zelfstandigen aan opdrachten werken, onder registratieverplichting te laten vallen. Onlangs heeft minister Asscher van Sociale Zaken, als reactie op een brief van het Platform Zelfstandige Ondernemers over de registratieplicht in relatie tot zzp ers, het volgende standpunt ingenomen. Alle bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen, moeten zich registreren, niet alleen de uitzendbureaus in strikte zin. Dit betekent dat bijvoorbeeld ook detacheerders en payrollbedrijven onder de registratieplicht vallen. De keuze voor een brede definitie van de doelgroep betekent dat hieronder ook DGA s kunnen vallen die zichzelf via hun BV als arbeidskracht aan derden uitlenen. Op niet naleving van de registratieplicht staan hoge boetes tot maar liefst ,-. Werkgever en werknemer Geen gunstiger BTW-berekening privégebruik voor nietmilieuvriendelijke auto De Hoge Raad spreekt zich uit over de BTW-regeling betreffende het privégebruik van een auto van de zaak zoals die gold tot 1 juli De Hoge Raad neemt het standpunt in dat u voor de berekening van de BTW over het privégebruik van een nietmilieuvriendelijke auto van de zaak geen beroep kunt doen op de gunstigere regeling voor milieuvriendelijke auto s. De Hoge Raad stelt voorop dat een regeling die bedoeld is om het milieu te beschermen niet toegepast mag worden om het privégebruik van een auto vast te stellen. Immers, de mate van CO2-uitstoot is daarvoor niet relevant. Wat dat betreft is het gelijk aan de belastingplichtige. Echter, de Hoge Raad verbindt daar niet de conclusie aan dat belanghebbende in deze zaak eveneens recht heeft op de gunstige BTW-correctie. Integendeel, omdat de begunstiging van milieuvriendelijke auto s in strijd is met Europees recht, zou een verdere uitbreiding van de begunstiging een nog omvangrijkere inbreuk op de BTW-regelgeving betekenen. Bovendien zou zo n uitbreiding in strijd zijn met de op zich aanvaardbare milieudoelstelling. Het voorgaande brengt mee dat de ongeoorloofde begunstiging van de bevoordeelde groep (berijders van schone auto s) moet worden gestaakt. Dit is ook gebeurt middels een wetswijziging per 1 juli Gevolgen voor u? Indien u bezwaar had gemaakt, betekent het bovenstaande voor u dat u geconfronteerd zult worden met een afwijzing door de fiscus met als gevolg dat u over de periode van vóór 1 juli 2011 alsnog de van toepassing zijnde bijtelling moet toepassen voor zover dat nog niet was gebeurd. Nieuw ontslagsysteem in 2016 Op 11 april 2013 hebben de sociale partners en het kabinet een sociaal akkoord bereikt onder andere over het ontslagrecht. Zij hebben het volgende besloten: De preventieve ontslagtoets blijft gehandhaafd De zogenaamde preventieve ontslagtoets dient werknemers tot zekere hoogte te beschermen tegen eenzijdige beëindigingen van arbeidsovereenkomsten door werkgevers. Deze toets wordt ofwel uitgevoerd door UWV WERKbedrijf ofwel door de kantonrechter. De bedoeling is om onredelijke beëindigingen zoveel mogelijk te vermijden en redelijke belangen van werknemersbescherming te waarborgen. In het Regeerakkoord was nog afgesproken dat de preventieve ontslagtoets via de kantonrechter zou worden afgeschaft. Hier is het kabinet op teruggekomen. De preventieve ontslagtoets blijft dus gehandhaafd.

7 Aanleiding voor ontslag beslissend Nu kunt u als werkgever bij ontslag zelf kiezen van welke ontslagroute u gebruik maakt. Per 1 januari 2016 bepaalt de aanleiding van het ontslag welke instantie bevoegd is. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid is het UWV bevoegd. Voor andere redenen, zoals disfunctioneren, wangedrag en bij een verstoorde arbeidsrelatie dient u zich te wenden tot de kantonrechter. De Kantonrechter en UWV krijgen ieder een eigen rol, waardoor de huidige keuzevrijheid komt te vervallen. Tegen een beslissing van het UWV kunt u in beroep bij de kantonrechter. Hoger beroep na een ontbindingszaak bij de kantonrechter wordt ook mogelijk. Dit lijkt weliswaar een verruiming ten opzichte van de huidige procesmogelijkheden, maar bijkomend effect is dat er wel meer tijd in gaat zitten waardoor het langer duurt voordat een ontslag definitief is afgerond. Recht op ontslagvergoeding Iedere werknemer met een dienstverband vanaf twee jaar of langer, ook bij tijdelijke contracten, heeft recht op een ontslagvergoeding (transitievergoeding) bij einde dienstverband. De transitievergoeding bedraagt maximaal euro of een jaarsalaris als dat hoger is. De opbouw bedraagt over de eerste 10 dienstjaren een derde van een maandsalaris per dienstjaar en vanaf het 10e dienstjaar een half maandsalaris per dienstjaar. Voor werknemers ouder dan 50 jaar geldt tot 2020 overgangsrecht waarbij de transitievergoeding met tien dienstjaren wordt gesteld op één maand per dienstjaar boven de 50, met een uitzondering voor MKB-bedrijven met minder dan 25 werknemers. Het bovenstaande zal nog nader worden uitgewerkt. Tip! Een aanvullende ontslagvergoeding door de kantonrechter is mogelijk. Dit betekent dat de kantonrechter een hogere of lagere vergoeding kan toekennen bij ernstige verwijtbaarheid van werkgever of werknemer. Indien bijvoorbeeld het ontslag ernstig aan de werknemer te wijten is, hoeft de werkgever hem geen transitiebudget mee te geven. Als het ontslag echter ernstig aan de werkgever is te wijten, kan de kantonrechter bepalen dat de werkgever de werknemer een aanvullende ontslagvergoeding moet meegeven. Aan de correctiemogelijkheid wordt geen maximale grens gesteld. Beperking tijdelijke contracten Het aantal opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd zal worden beperkt. Vanaf 1 januari 2015 mogen er drie contracten voor bepaalde tijd binnen een periode van twee jaar worden overeengekomen. Nu is dat drie jaar. Ook als tussen twee tijdelijke contracten een periode van zes maanden verstrijkt tellen beide contracten nog mee in deze reeks. Nu geldt er een periode van 3 maanden. Bij tijdelijke contracten van 6 maanden of langer kan geen proeftijd worden overeengekomen, en ook kan in een tijdelijk contract in beginsel geen concurrentiebeding meer worden opgenomen. Ook zullen flexwerkers beter beschermd worden. Er komt een verbod op nul-urencontracten in de zorg. Verder wil het kabinet een einde maken aan constructies waarbij werknemers met buitenlandse sociale lasten en belastingen goedkoop in Nederland kunnen werken. Werkgever enwerknemer 7

8 Overig U kunt niet altijd studiekosten terugvorderen U kunt met uw werknemers, die tijdens hun dienstverband een opleiding volgen, een studiekostenbeding of terugbetalingsregeling afspreken voor op het moment als de werknemer uit dienst gaat of wordt ontslagen. Volgens de rechter kunt u als werkgever hier niet altijd een beroep op doen. Wanneer zou dit het geval kunnen zijn? Een terugbetalingsafspraak wordt opzijgezet indien de studie een werknemer in de toekomst verder geen profijt brengt maar waarvan de werkgever wel direct profijt heeft tijdens de dagelijkse werkzaamheden of heeft gehad. Hiermee kan worden aangenomen dat bij een studiekostenbeding niet alleen letterlijk de tekst en inhoud moet worden beoordeeld, maar ook het nut van de studie, bij de vraag of een werknemer alles of een deel moet terug betalen. U kunt wel een afspraak maken met uw werknemer maar neemt u ook in acht wie wat aan die studie heeft. U kunt dus niet zonder meer de studiekosten verhalen op uw werknemer. Overige tips Gulle gever geniet nog een extra jaar belastingvoordeel Doet u giften aan culturele instellingen? Dan kunt u een jaar langer gebruik maken van een extra belastingvoordeel. Hoe hoog is het extra belastingvoordeel? Particulieren mogen voor de inkomstenbelasting 25 % meer aftrekken dan ze geven. Voor hen kan het extra belastingvoordeel oplopen tot 650. Bedrijven mogen voor de vennootschapsbelasting de aftrek van hun gift met 50% verhogen. Voor hen kan het extra voordeel oplopen tot 625. Door de verlenging van een jaar kunt u tot en met 2017 gebruik maken van een extra aftrek in de belastingaangiften. Sluiproute fiscus afgesloten bij naheffing loonbelasting De fiscus kan de te weinig geheven belasting dan wel de ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende heffingskorting navorderen door middel van een navorderingsaanslag inkomstenbelasting. In beginsel is daarvoor een nieuw feit vereist. De fiscus kan de belasting ook innen in de loonbelastingsfeer. Voor het opleggen van een naheffingsaanslag loonbelasting is geen nieuw feit vereist. Nu zou u kunnen stellen dat de fiscus een hierin een keuze heeft en uiteraard de makkelijkste weg kan nemen. Indien er geen nieuw feit aanwezig is om tot navordering over te gaan in de inkomstenbelasting, dan zou de inspecteur namelijk voor zover het looninkomen betreft de ten onrechte niet geheven belasting alsnog kunnen naheffen via de loonbelasting. Maar de Hoge Raad heeft deze sluiproute afgesloten. Dit betekent dat indien de fiscus geen navorderingsaanslag kan opleggen wegens het ontbreken van een nieuw feit, dan ook niet mag naheffen in de loonbelasting. Heeft de fiscus een naheffingsaanslag loonbelasting opgelegd? Controleer dan eerst of de fiscus niet zijn rechten heeft verspeeld bij het opleggen van de navorderingsaanslag. Snellere afhandeling aangiften U krijgt straks sneller zekerheid over uw inkomstenbelasting, schenkbelasting en erfbelasting. Er is namelijk een wetsvoorstel waarin is geregeld dat de aangiften sneller worden afgehandeld. Nu heeft de belastingdienst een termijn van 3 8

9 jaar om een aangifte definitief af te handelen. In het wetsvoorstel krijgt de belastingdienst nog maar 15 maanden de tijd om de aangifte af te handelen. Deze termijn loopt vanaf het moment dat u de aangifte heeft ingediend. Terugkomen op de definitieve aanslag Indien na de definitieve aanslag blijkt dat er een onjuistheid in de aangifte rijtuigenbelasting voor oldtimers worden versoepeld. In de nieuwe plannen wordt de leeftijdsgrens voor belastingvrije benzineauto s opgetrokken naar 40 jaar. Benzineauto s ouder dan 26 jaar komen in aanmerking voor het kwarttarief (maximaal 120 euro per jaar), maar dan mogen ze tijdens de wintermaanden (december, januari, februari) niet rijden. Verder komt er een overgangstermijn voor personen- en bestelauto s die rijden op benzine, voor motorfietsen, bussen en vrachtauto s ouder dan 26 jaar. Ook de leeftijdsgrens van diesel- en LPG-auto s gaat naar 40 jaar. Er komt geen overgangsregeling voor deze categorie. De dagenkaart is definitief van de baan. maximaal 70% van het gemiddelde loon of 62% voor pensioen gebaseerd op het eindloon. Pensioenopbouw wordt afgetopt bij een pensioengevend loon van maximaal euro (vóór inbouw van de AOW-franchise). De maximale pensioennormen 70% en 62% gaan uit van een pensioen dat ingaat bij het bereiken van de pensioenrichtleeftijd. Voor pensioenen die in dienstbetrekking worden opgebouwd, ligt de pensioenrichtleeftijd op 67 jaar en wordt voor de jaren daarna gekoppeld aan de levensverwachting. Voor pensioenen gebaseerd op de beschikbare premieregelingen worden soortgelijke aanpassingen doorgevoerd om tot Overig zit, dan kan de belastingdienst onder voorwaarden gedurende een periode van 5 jaar terugkomen op de definitieve aanslag door middel van een zogenoemde navorderingsaanslag. Niet iedereen tevreden De nieuwe plannen gaan de schatkist zo n 125 miljoen euro opleveren. Maar er is weer nieuw verzet tegen het oldtimer-akkoord. Stichting Autobe- een pensioen te komen dat na 40 jaar opbouw niet meer bedraagt dan 70% van het gemiddeld pensioengevend loon tot dat tijdstip. In het wetvoorstel is geregeld dat langen en de Stichting Oldtimerbran- de deze navorderingstermijn verkort che doen een laatste poging om het wordt tot 3 jaar na ontvangst van de eind april gesloten oldtimer-akkoord aangifte indien u te goeder trouw bent weer van tafel te krijgen. Beide geweest. U hebt dus eerder zekerheid dat er niet meer op de aanslag wordt terug gekomen. Bent u echter te kwader trouw geweest, dan zal op grond van het wetsvoorstel in uw geval een navorderingstermijn gelden van 12 jaar. U krijgt wel meer ruimte om alsnog wijzigingen aan te brengen in uw ingediende aangifte. Tot 18 maanden na het indienen van de aangifte kunt u nog correcties aanbrengen. Opnieuw verzet tegen het oldtimer-akkoord Staatssecretaris Weekers heeft een akkoord gesloten met de oldtimeralliantie over de motorrijtuigenbelasting op oldtimers. Het resultaat hiervan is dat de afspraken over de motor- stichtingen hebben zich verenigd in de nieuwe club Vrijstelling Oldtimers. De missie van Vrijstelling Oldtimer is het onvoorwaardelijk behoud van de bestaande regeling voor vrijstelling motorrijtuigenbelasting (mrb). De club stelt dat duizenden oldtimerliefhebbers en -bezitters, alsmede de gehele branche (waarin naar eigen zeggen ongeveer mensen werkzaam zijn) gedupeerd worden. Het Oldtimer-akkoord is nog instabiel. Beperking Pensioenopbouw Het kabinet heeft grote plannen om de pensioenopbouw te versoberen. Het kabinet heeft als uitgangspunt dat na 40 jaar pensioenopbouw een pensioen kan worden bereikt van Het wetsvoorstel zal naar verwachting op 1 januari 2014 in werking treden, waarbij de meeste wijzigingen per 1 januari 2015 en 1 januari 2016 ingaan. De sociale partners hebben tot 1 juni 2013 de tijd om met alternatieven voor of aanvullingen op de voorgestelde maatregelen te komen. Ondanks de uiterst zorgvuldige wijze waarop onze berichtgeving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets misgaan. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze aansprakelijkheid uit ter zake van eventuele onjuiste berichtgeving. Voor toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. 9

Extra controle op openstaande btw-schulden

Extra controle op openstaande btw-schulden juni/juli 2013 Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp

Nadere informatie

Even voorstellen. Met veel enthousiasme is Rene momenteel werkzaam als relatiebeheerder. Zowel in contact met klanten

Even voorstellen. Met veel enthousiasme is Rene momenteel werkzaam als relatiebeheerder. Zowel in contact met klanten uitgave juli 2013 Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp

Nadere informatie

Informatie voor ondernemers

Informatie voor ondernemers Informatie voor ondernemers Factuurvereisten en regels Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met btw. Btw is de belasting die u als ondernemer verschuldigd bent over uw omzet. Daar staat tegenover dat

Nadere informatie

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Onderwerp: nieuwe factureringsregels per 1 januari 2013 Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: alle ondernemers

Nadere informatie

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Januari 2013 Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Indien een werknemer wordt ontslagen (via een ontbinding bij de kantonrechter of met wederzijds goedvinden) en vervolgens aanspraak

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren Nationale Administrateursdag 2016 Carola van Vilsteren Programma Welkom Factuur Factuureisen en postbusnummer Creditfactuur en BTW E-facturering en BTW BTW-aangifte Laatste BTW-aangifte Overige actualiteiten

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Belangrijke wijzigingen in de btw facturerings regels per 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer moet

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer Regelingen en voorzieningen CODE 2.1.1.61 verwachte wijzigingen Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer bronnen Nieuwsbericht ministerie van SZW d.d. 18.02.2014 TRA 2014, afl. 3

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Henk Coehoorn Agenda Van VAR naar DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Waarom geen VAR meer? Huidige VAR: werking en problemen?! Beoordeling arbeidsrelatie

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe BTW-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan

Nadere informatie

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis Onderdeel van Wft PE+ modules zijn actualiteiten. Dat zijn de meest recente ontwikkeling in het betreffende vakgebied. De minister heeft deze actualiteiten op 6 oktober

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015 Wetsvoorstel Witteveen 2015 Het wetsvoorstel Witteveen 2015 is op 15 april 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft de verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages voor pensioenen en de

Nadere informatie

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen BTW-nieuwtjes 5/2010 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 De pro rata en het mogen

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 3-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 3-2015 INHOUD 2 3 4 5 Einde voordeel personeelslening eigen woning Betere bescherming voor erfgenamen AOW-leeftijd definitief versneld omhoog Lagere transitievergoeding voor kleine werkgever 6 & 7 KORT NIEUWS

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

MKB-nieuwsbrief november 2017

MKB-nieuwsbrief november 2017 1. Nieuwe zzp-wet vervangt Wet DBA! Het nieuwe kabinet wil af van de Wet DBA. Deze in 2016 ingevoerde wet ter vervanging van de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) zorgt voor teveel onzekerheid en onrust onder

Nadere informatie

Ontslagrecht. Opzegtermijn. Rechtspositie. Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID. Flexwerker DAAROM EEN ACCOUNTANT. Transitievergoeding

Ontslagrecht. Opzegtermijn. Rechtspositie. Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID. Flexwerker DAAROM EEN ACCOUNTANT. Transitievergoeding Opzegtermijn Rechtspositie Ontslagrecht Transitievergoeding Flexwerker Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID DAAROM EEN ACCOUNTANT Maart 2015 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen!

Nadere informatie

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor!

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! 1/ 5 BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe btw-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan is

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW). De hoogte

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2013 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.542 of 12% van de gerealiseerde

Nadere informatie

KDO NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2017

KDO NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2017 KDO NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2017 1. Nieuwe zzp-wet vervangt Wet DBA! Het nieuwe kabinet wil af van de Wet DBA. Deze in 2016 ingevoerde wet ter vervanging van de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) zorgt voor

Nadere informatie

Presentatie NVBU. Wetswijzigingen

Presentatie NVBU. Wetswijzigingen Presentatie NVBU Wetswijzigingen 01-01- 2015 Wat staat u te wachten per 01-01-2015 Participatiewet WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) Werkkostenregeling (Gerard Gelling) ZZP en BGL (Beoordeling Geen

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Vraag subsidie voor innovatie binnen Topsector aan

Vraag subsidie voor innovatie binnen Topsector aan Geachte lezer, Zo net voor de zomer geven wij u graag nog wat handige tips mee, waarmee u hopelijk uw goed kunt doen. Een steun in de rug komt immers altijd van pas en kan, zeker in deze tijd, u helpen

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

29-6-2015. Wet Werk en Zekerheid. Mr. M.W.J. (Maurice) van der Horst 0344-677149 / horst@bierman.nl

29-6-2015. Wet Werk en Zekerheid. Mr. M.W.J. (Maurice) van der Horst 0344-677149 / horst@bierman.nl Wet Werk en Zekerheid Mr. M.W.J. (Maurice) van der Horst 0344-677149 / horst@bierman.nl 1 3 Agenda 1. Achtergrond/historie 2. Versteviging positie flexwerker 3. 4 Waarom het ontslagrecht wijzigen? 2 5

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 2-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 2-2015 INHOUD 2 3 4 5 Elektrische auto belastingvriendelijk opladen Doe de gebruikelijklooncheck! Dubbele betaling ontslagvergoeding uitgesloten? Laag btw-tarief op woningonderhoud vóór de zomervakantie 6 & 7

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014 s kennis en inzicht gerichte adviezen helder resultaat 04 voor Nieuwsbrief met actuele praktische artikelen, speciaal klanten van BPV Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

Nr. Nieuwsbrief

Nr. Nieuwsbrief Nr. Nieuwsbrief 11 2017 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE. Voorraadopname

EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE. Voorraadopname EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE Voorraadopname Indien u voorraden aanhoudt van materialen of verkoopartikelen dient u deze op of rond 31 december 2012 te inventariseren. Maak gebruik van

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door Wet Werk en Zekerheid De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door WAT VERANDERT ER? WAAR KUN/MOET JE OP LETTEN? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 januari 2015: Geen proeftijd voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting. Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001)

Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting. Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001) Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001) I. Na artikel 12 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12bis Belastbare

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

Je moet durven denken als een ondernemer! Inhoudsopgave nieuwsbrief Maart 2014.

Je moet durven denken als een ondernemer! Inhoudsopgave nieuwsbrief Maart 2014. nieuwsbrief maart 2014 Inhoudsopgave nieuwsbrief Maart 2014. Je moet durven denken als een ondernemer! Let op! Er zijn weer valse e-mails in omloop Afwijking pro rata aftrek Btw-correctie voor het privégebruik

Nadere informatie

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Algemene informatie Wat is een suppletie omzetbelasting? Hebt u dit jaar of de afgelopen vijf jaar te veel of te weinig btw aangegeven? Dan moet u uw btw-aangifte

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Werkloosheid als verdienmodel van de overheid

Werkloosheid als verdienmodel van de overheid Werkloosheid als verdienmodel van de overheid Werkloosheid als verdienmodel van de overheid. Het klink misschien vreemd, maar werkloosheid is goed voor de schatkist. Veel arbeidsovereenkomsten worden ontbonden

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips MARKTGEBIEDEN Bouw Haven en Logistiek Zorg Cleantech Kantoor Rotterdam Telefoon: +31 (0)10 241 88 00 Rotterdam@tenholternoordam.nl Kantoor Dordrecht Telefoon: +31 (0)78 633 11 11 Dordrecht@tenholternoordam.nl

Nadere informatie

Belangrijkste punten nieuw ontslagrecht

Belangrijkste punten nieuw ontslagrecht Belangrijkste punten nieuw ontslagrecht Nieuw ontslagstelsel Gronden voor ontslag Transitievergoeding Opbouw transitievergoeding Tips De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.

Nadere informatie

In dit BTW-nieuwtje komen de volgende onderwerpen aan bod:

In dit BTW-nieuwtje komen de volgende onderwerpen aan bod: BTW-nieuwtjes 4-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 In dit BTW-nieuwtje komen

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Inhoud. ondernemer. Verdoorn Adviesgroep. Nummer 1 - januari 2015. Het verlaagde 6%-tarief langer geldig. Buitenlandse boetes niet meer aftrekbaar

Inhoud. ondernemer. Verdoorn Adviesgroep. Nummer 1 - januari 2015. Het verlaagde 6%-tarief langer geldig. Buitenlandse boetes niet meer aftrekbaar Postadres: Postbus 6757 6503 CG Nijmegen Excellence in Finance Verdoorn Adviesgroep Administratie- en Belastingadviseurs Bezoekadres: Kerkenbos 1079 d 6546 BB Nijmegen Postbus 6757 Telefoon (024) 848 21

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 8-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 8-2015 INHOUD 2 3 4 5 Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Vervanging VAR: Belastingdienst publiceert voorbeeldovereenkomsten Giftenaftrek ook bij vrijgevigheid van aandeelhouder Geen verzekeringsplicht

Nadere informatie

WORKSHOP BTW EN FACTUURVEREISTEN

WORKSHOP BTW EN FACTUURVEREISTEN WORKSHOP BTW EN BOUW (INCLUSIEF TARIEFSWIJZIGING) Op 1 maart 2013 is een tijdelijke maatregel van kracht geworden voor renovatie- en herstelwerkzaamheden aan woningen. In deze workshop wordt aandacht besteed

Nadere informatie

Actualiteitenbulletin 1/6

Actualiteitenbulletin 1/6 Actualiteitenbulletin 1/6 Titel: Handboek personeelswerk, 3 e druk Datum: 27 februari 2014 Par. Blz. Art. Wijziging 1.1 15 Beroepsbevolking 559 duizend mensen hebben twee banen, dat zijn voornamelijk zelfstandigen.

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

De juiste bedragen en datum staan wel in de nieuwsbrief die u kunt downloaden. 2. Thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker

De juiste bedragen en datum staan wel in de nieuwsbrief die u kunt downloaden. 2. Thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker december 2008 In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: fouten in de nieuwsbrief thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker tabeltarief voor seksmedewerkers boetebeleid

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels

Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels 2 november 2012 Indirect Tax Alert btw no. 454 Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels Per 1 januari 2013 wijzigen de factureringsregels voor de btw. De nieuwe regels zijn gebaseerd op richtlijn

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 06-2015. 1. Einde voordeel personeelslening eigen woning

NIEUWSBRIEF 06-2015. 1. Einde voordeel personeelslening eigen woning NIEUWSBRIEF 06-2015 De media staan er vol van: uitgelekte plannen voor de belastinghervormingen waaronder een btw-verhoging voor honderden producten en diensten. De hoofdlijnen van de belastingherziening

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2006

NIEUWSBRIEF. November 2006 NIEUWSBRIEF November 2006 BTW voor privé- gebruik bestelauto s Een bestelauto die doorlopend wisselend wordt gebruikt door twee of meer van uw werknemers, dan hoeft u voor de BTW-correctie wegens privé-gebruik

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

Nul uren contract, oproepkracht

Nul uren contract, oproepkracht Nul uren contract, oproepkracht Nul uren contract, oproepkracht Met een nul uren contract sluit de werkgever met de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde- of onbepaalde tijd. In deze overeenkomst

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Deurne, 2 januari 2012

Deurne, 2 januari 2012 Molenstraat 25 5751 LA DEURNE Postbus 274 5750 AG DEURNE Telefoon 0493-326000 Telefax 0493-326001 Internetadres www.welten.nl e-mail info@welten.nl Deurne, 2 januari 2012 Geachte relatie, Met ingang van

Nadere informatie

UBER PARTNER BRIEFING NOTE NEDERLAND

UBER PARTNER BRIEFING NOTE NEDERLAND 1 UBER PARTNER BRIEFING NOTE NEDERLAND Deze Partner Briefing Note" bevat informatie over de btw-behandeling van transacties tussen Uber, de Partner (uzelf) en uw passagiers (Riders). Daarnaast biedt het

Nadere informatie

Doorgeven btw-correcties verplicht!

Doorgeven btw-correcties verplicht! Doorgeven btw-correcties verplicht! Per 1 januari 2012 is wettelijk geregeld dat de ondernemer verplicht is de Belastingdienst te informeren bij onjuiste of niet volledig ingediende btwaangiften. Tot 1

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 235 Ontslagrecht WW-uitkering Arbeidsrecht Actueel Op 29 november 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid ingediend. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Arnhem van 8 maart 2011, nummers AWB 10/2670 en 10/2672, in het geding tussen belanghebbende en

tegen de uitspraak van de rechtbank Arnhem van 8 maart 2011, nummers AWB 10/2670 en 10/2672, in het geding tussen belanghebbende en Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM Sector belastingrecht nummers 11/00311 en 11/00312 uitspraakdatum: 20 september 2011 Uitspraak van de derde meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van X te Z (hierna:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 754 Wijziging van enkele wetten met het oog op de bestrijding van fraude in de toeslagen en fiscaliteit (Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit)

Nadere informatie

Update BTW. 11 november 2011 Carola van Vilsteren

Update BTW. 11 november 2011 Carola van Vilsteren Update BTW 11 november 2011 Carola van Vilsteren Programma Welkom en doelstellingen BTW-actualiteiten Auto van de zaak Laatste aangifte 2011 BTW tips Casus Programma Welkom en doelstellingen BTW-actualiteiten

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie April 2012 Het akkoord van de Kunduz-coalitie In het op 26 april jl. gesloten akkoord van de zogenaamde Kunduz-coalitie zijn ook een aantal maatregelen opgenomen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 115 Wet van 15 maart 2012 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met nieuwe factureringsregels (implementatie richtlijn

Nadere informatie

Werknemer is 55 jaar. Bruto maandsalaris is Dienstverband in jaren is 17.

Werknemer is 55 jaar. Bruto maandsalaris is Dienstverband in jaren is 17. Transitievergoeding Transitievergoeding. De ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule wordt vervangen voor de transitievergoeding. Deze vergoeding is voor compensatie van het ontslag en financiële

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat gaat er wijzigen?

Wet werk en zekerheid: wat gaat er wijzigen? Wet werk en zekerheid: wat gaat er wijzigen? Op 10 juni van dit jaar is het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Het voorstel bevat maatregelen op drie terreinen: - Wijziging

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MEI 2014

NIEUWSBRIEF MEI 2014 NIEUWSBRIEF MEI 2014 Hervormingen arbeidsmarkt in aantocht Nieuwe regels voor ontslag, meer en sneller zekerheid voor werknemers met flexibele contracten en een stapsgewijze verkorting van de ww. Dit zijn

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015 WWZ: ontslag en vergoeding 21 april 2015 WWZ in vogelvlucht Het verbeteren van de flexpositie (1 januari 2015/1 juli 2015); Ontslagrecht: Opzegging of ontbinding afhankelijk van de reden, hoger beroep

Nadere informatie