Extra controle op openstaande btw-schulden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Extra controle op openstaande btw-schulden"

Transcriptie

1 juni/juli 2013 Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp bespreken, neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst. Veel leesplezier en goede zaken toegewenst! Met ondernemende groet, Peter van den Boogaard en Henk Smulders Extra controle op openstaande btw-schulden De fiscus heeft aangegeven openstaande btw-schulden over vorige jaren extra te controleren. De fiscus doet dit door de btw-aangiften en de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting met elkaar te vergelijken. U hebt een verplichting Hebt u te veel of te weinig btw aangegeven? Dan bent u sinds 1 januari 2012 verplicht dit te melden aan de Belastingdienst. De verplichting is er sinds 1 januari maar vanaf 1 april 2012 moeten deze correcties door middel van het verplichte formulier suppletie omzetbelasting worden aangeven. De verplichting geldt niet voor kleine correcties. Kleine correcties, dat wil zeggen dat de correctie per saldo 1000 te betalen of 1000 terug te ontvangen bedraagt, moeten worden verwerkt in de eerstvolgende aangifte omzetbelasting. Let op beperking btw-vrijstelling verzekeringen Verzekeringen en diensten van tussenpersonen bij verzekeringen zijn vrijgesteld van btw. Maar wat is nu precies vrijgesteld? De vrijstelling geldt voor de volgende vergoedingen: - De premie of kapitaalstorting die de klant betaalt voor de verzekering; - De vergoeding voor het afsluiten van de verzekering. Gerechtshof Den Haag heeft onlangs besloten dat dienstverlening die niet bijdraagt aan de totstandkoming van de verzekering zelf, niet vrijgesteld is van btw. (Lees verder op pagina 2)

2 Belang van de factuur Facturen moeten altijd worden uitgereikt wanneer een ondernemer goederen levert of diensten verricht voor een andere ondernemer of voor een rechtspersoon, andere dan ondernemer. Daarnaast moet steeds een factuur worden uitgereikt voor de zogenaamde afstandverkopen en voor intracommunautaire leveringen van goederen. Voorts moet in de meeste gevallen een factuur worden uitgereikt als een vooruitbetaling wordt gedaan voor de desbetreffende goederenleveringen en dienstverrichtingen. Wat moet er op een reguliere factuur staan? 1. Factuurdatum 2. Opeenvolgend factuurnummer (meerdere reeksen zijn toegestaan) 3. Naam, adresgegevens en btwidentificatienummer van de ondernemer 4. Naam en adresgegevens van de klant 5. Btw-identificatienummer van de afnemer indien een verleggingsregeling van toepassing is (de btw wordt geheven van de afnemer) of het een buitenlandse transactie betreft 6. De hoeveelheid geleverde goederen en/of diensten en een duidelijke omschrijving hiervan 7. De datum of periode waarop de levering of dienst heeft plaatsgevonden 8. De maatstaf van heffing voor elk btw-tarief of elke btw-vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief btw en eventuele kortingen 9. Het toegepaste btw-tarief (bij verschillende prestaties telkens het btw-tarief vermelden): 0, 6 of 21% of indien van toepassing een verwijzing naar de vrijstelling die geldt 10. Het te betalen btw-bedrag 11. Eventueel een verwijzing naar vorige facturen, bijvoorbeeld in het geval van creditnota s of voorschotten 12. Indien de afnemer de factuur uitreikt in plaats van de leverancier of dienstverrichter moet er op de factuur staan: factuur uitgereikt door de afnemer 13. Indien een verleggingsregeling Let op beperking btw-vrijstelling verzekeringen van toepassing is, dan moet er op de factuur staan: btw verlegd 14. Indien van toepassing de vermelding: Bijzondere regeling reisbureaus 15. Indien van toepassing de vermelding: Bijzondere regeling gebruikte goederen, Bijzondere regeling kunstvoorwerpen, Bijzondere regeling voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten 16. Voldoet een fiscaal vertegenwoordiger de btw, vermeld dan ook zijn naw-gegevens en het btw-identificatienummer 17. Bij een verkoop van een vervoermiddel moeten de gegevens over het vervoermiddel (nieuw of gebruikt) worden opgenomen Vereenvoudigde factuur ook mogelijk Het is ondernemers wettelijk toegestaan in bepaalde gevallen waarin de kans op fraude minder groot is, een zogenoemde vereenvoudigde factuur uit te reiken. Op deze facturen zijn veel minder vermeldingen verplicht dan op de hiervoor bedoelde volledige factuur. Het gaat bij de vereenvoudigde factuur in de eerste plaats om situaties waarin het bedrag van de factuur niet hoger is dan 100. Daarnaast mag ook een vereenvoudigde factuur worden uitgereikt wanneer het gaat om een document dat betrekking heeft op de oorspronkelijke factuur en dat daarnaar ook duidelijk verwijst, zoals bijvoorbeeld een creditnota. (Vervolg) In het onderhavige geval ging het om het behandelen en afwikkelen van schadeclaims. Volgens het hof heeft de communautaire en daarmee de nationale verzekeringsvrijstelling specifiek het oog op de handelingen bestaande in het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, te weten diensten die bij uitstek door verzekeraars worden verricht. Het is juist vanwege die bedoeling, dat de vrijstelling zich niet verder uitstrekt dan tot bepaalde door tussenpersonen of dergelijke beroepsbeoefenaren verrichte diensten die zijn aan te merken als het tot stand (trachten te) brengen van verzekeringen dan wel die in elk geval die handeling mede omvatten. Welke omzet valt nog meer buiten de vrijstelling? U kunt denken aan: - Onderhoudscontracten; - Delcrederebedingen; - Factoorovereenkomsten; - Het aanbrengen van klanten bij een verzekeringsmaatschappij zonder zelf de verzekering af te sluiten; - Provisie die een verzekeringsagent aan een reisorganisatie betaalt voor het aanbrengen van een nieuwe klant; - Schade-expertisediensten. Een vereenvoudigde factuur is niet toegestaan ingeval van de zogenoemde grensoverschrijdende afstandverkopen en ingeval van intracommunautaire leveringen tegen het nultarief. In genoemde gevallen moet altijd een volledige factuur worden uitgereikt om de belastingdiensten van de bij die transacties betrokken lidstaten in staat te stellen een efficiënte controle uit te oefenen. Gevolgen onjuiste factuur Indien u een onjuiste factuur uitreikt kan de Belastingdienst een boete opleggen tot Zorg dat uw factuur aan bovengenoemde eisen voldoet.

3 Verkeerd btwbedrag op de factuur Klopt de btw niet welke op een factuur vermeld staat? Dan kan de Belastingdienst de btw corrigeren bij de ondernemer of bij diens afnemer. De Belastingdienst maakt hier zelf een keuze in. De Belastingdienst is niet verplicht om de btw bij de ondernemer te corrigeren ondanks dat de ondernemer wel de verplichting heeft om een juiste factuur te versturen. De Belastingdienst kan er bijvoorbeeld voor kiezen om naar de afnemer te gaan omdat de ondernemer door financiële omstandigheden de correctie niet zal betalen. De fout wordt eenmaal gecorrigeerd. De Belastingdienst kan niet zowel bij de ondernemer als bij de afnemer een correctie toepassen. Hoe wordt de correctie uitgevoerd? De ondernemer ontvangt een naheffingsaanslag en zal alsnog de verschuldigde btw moeten betalen. Bij de afnemer kan de Belastingdienst deze fout corrigeren door de vooraftrek te weigeren. Als afnemer loopt u dus een bepaald risico terwijl de verplichting voor een juiste btw-bedrag op de factuur bij de leverancier ligt. Check daarom goed op de ontvangen facturen of het juiste tarief is toegepast of dat er een vrijstelling geldt. Bent u niet zeker over een factuur? Neem dan contact op met uw leverancier voor een gewijzigde factuur of met ons kantoor. voor Werkgever en werknemer Geen gunstiger btw-berekening privégebruik voor niet-milieuvriendelijke auto De Hoge Raad spreekt zich uit over de btw-regeling betreffende het privégebruik van een auto van de zaak zoals die gold tot 1 juli De Hoge Raad neemt het standpunt in dat u voor de berekening van de btw over het privégebruik van een niet-milieuvriendelijke auto van de zaak geen beroep kunt doen op de gunstigere regeling voor milieuvriendelijke auto's. De Hoge Raad stelt voorop dat een regeling die bedoeld is om het milieu te beschermen niet toegepast mag worden om het privégebruik van een auto vast te stellen. Immers, de mate van CO 2 -uitstoot is daarvoor niet relevant. Wat dat betreft is het gelijk aan de belastingplichtige. Echter, de Hoge Raad verbindt daar niet de conclusie aan dat belanghebbende in deze zaak eveneens recht heeft op de gunstige btw-correctie. Integendeel, omdat de begunstiging van milieuvriendelijke auto's in strijd is met Europees recht, zou een verdere uitbreiding van de begunstiging een nog omvangrijkere inbreuk op de btw-regelgeving betekenen. Bovendien zou zo'n uitbreiding in strijd zijn met de op zich aanvaardbare milieudoelstelling. Het voorgaande brengt mee dat de ongeoorloofde begunstiging van de bevoordeelde groep (berijders van 'schone' auto s) moet worden gestaakt. Dit is ook gebeurd middels een wetswijziging per 1 juli Gevolgen voor u? Indien u bezwaar had gemaakt, betekent het bovenstaande voor u dat u geconfronteerd zult worden met een afwijzing door de fiscus met als gevolg dat u over de periode van vóór 1 juli 2011 alsnog de van toepassing zijnde bijtelling moet aangeven voor zover dat nog niet was gebeurd.

4 U kunt zich als mkb-ondernemer aansluiten door te kiezen voor een Topsector en de instrumenten die daarbij horen. Hoeveel bedraagt de subsidie? De hoogte van de subsidie varieert per type instrument. U kunt per Topsector vinden welke instrumenten men heeft gekozen en wat de maximale subsidie is. Naar verwachting is een kennisvoucher waard. Voor deelname in een R&D-samenwerkingsproject is de subsidie maximaal Bij alle mkb-instrumenten moet de mkb-ondernemer 50% tot 60% zelf betalen. U kunt maar één aanvraag indienen per openstellingsperiode. U moet dus vooraf bepalen voor welke Topsector en welk instrument u een aanvraag indient. U kunt niet voor verschillende Topsectoren of instrumenten een aanvraag indienen. Vraag subsidie voor innovatie binnen Topsector aan overig Gulle gever geniet nog een extra jaar belastingvoordeel Doet u giften aan culturele instellingen? Dan kunt u een jaar langer gebruik maken van een extra belastingvoordeel. Vanaf 15 mei tot en met 1 juli 2013 krijgt u als mkb-ondernemer de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor innovatieve activiteiten binnen de zogenoemde Topsectoren. Hoe werkt het? Het ministerie van Economische Zaken biedt zogenaamde instrumenten aan de Topsectoren. De volgende Topsectoren worden onderscheiden voor de aanvraag voor subsidie bij innovatieve activiteiten: - HighTech Systemen & Materialen incl. ICT - Tuinbouw & Uitgangsmaterialen - Chemie - BioBased - Energie - Water - Logistiek - Creatieve Industrie - Life Sciences & Health Iedere Topsector kiest welke instrumenten zullen worden ingezet om het mkb te betrekken. De Topsectoren kunnen kiezen uit vijf instrumenten: - Haalbaarheidsstudies - R&D-samenwerkingsprojecten - InnovatiePrestatieContracten (IPC s) - Kennisvouchers - Mkb kan hooggekwalificeerd personeel inhuren van onderzoeksorganisaties of grote bedrijven Hoe hoog is het extra belastingvoordeel? Particulieren mogen voor de inkomstenbelasting 25% meer aftrekken dan ze geven. Voor hen kan het extra belastingvoordeel oplopen tot 650. Bedrijven mogen voor de vennootschapsbelasting de aftrek van hun gift met 50% verhogen. Voor hen kan het extra voordeel oplopen tot 625. Door de verlenging van een jaar kunt u tot en met 2017 gebruik maken van een extra aftrek in de belastingaangiften.

5 voor werkgever en werknemer Nieuw ontslagsysteem in 2016 Op 11 april 2013 hebben de sociale partners en het kabinet een sociaal akkoord bereikt onder andere over het ontslagrecht. Zij hebben het volgende besloten: De preventieve ontslagtoets blijft gehandhaafd De zogenaamde preventieve ontslagtoets dient werknemers tot zekere hoogte te beschermen tegen eenzijdige beëindigingen van arbeidsovereenkomsten door werkgevers. Deze toets wordt ofwel uitgevoerd door UWV WERKbedrijf ofwel door de kantonrechter. De bedoeling is om onredelijke beëindigingen zoveel mogelijk te vermijden en redelijke belangen van werknemersbescherming te waarborgen. In het Regeerakkoord was nog afgesproken dat de preventieve ontslagtoets via de kantonrechter zou worden afgeschaft. Hier is het kabinet op teruggekomen. De preventieve ontslagtoets blijft dus gehandhaafd. Aanleiding voor ontslag beslissend Nu kunt u als werkgever bij ontslag zelf kiezen van welke ontslagroute u gebruik maakt. Per 1 januari 2016 bepaalt de aanleiding van het ontslag welke instantie bevoegd is. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid is het UWV bevoegd. Voor andere redenen, zoals disfunctioneren, wangedrag en bij een verstoorde arbeidsrelatie dient u zich te wenden tot de kantonrechter. De Kantonrechter en UWV krijgen ieder een eigen rol, waardoor de huidige keuzevrijheid komt te vervallen. Tegen een afwijzing van een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen van het UWV kunt u in beroep bij de kantonrechter. Hoger beroep na een ontbindingszaak bij de kantonrechter wordt ook mogelijk. Dit is weliswaar een verruiming ten opzichte van de huidige procesmogelijkheden, maar bijkomend effect is dat er wel meer tijd in gaat zitten waardoor het langer duurt voordat een ontslag definitief is afgerond. overig Snellere afhandeling aangiften U krijgt straks sneller zekerheid over uw inkomstenbelasting, schenkbelasting en erfbelasting. Er is namelijk een wetsvoorstel waarin is geregeld dat de aangiften sneller worden afgehandeld. Nu heeft de Belastingdienst een termijn van drie jaar om een aangifte definitief af te handelen. In het wetsvoorstel krijgt de Belastingdienst nog maar 15 maanden de tijd om de aangifte af te handelen. Deze termijn loopt vanaf het moment dat u de aangifte heeft ingediend. Terugkomen op de definitieve aanslag Indien na de definitieve aanslag blijkt dat er een onjuistheid in de aangifte zit, dan kan de Belastingdienst onder voorwaarden gedurende een periode van vijf jaar terugkomen op de definitieve aanslag door middel van een zogenoemde navorderingsaanslag. In het wetvoorstel is geregeld dat deze navorderingstermijn verkort wordt tot drie jaar na ontvangst van de aangifte indien u te goeder trouw bent geweest. U hebt dus eerder zekerheid dat er niet meer op de aanslag wordt terug gekomen. Bent u echter te kwader trouw geweest, dan zal op grond van het wetsvoorstel in uw geval een navorderingstermijn gelden van 12 jaar. U krijgt wel meer ruimte om alsnog wijzigingen aan te brengen in uw ingediende aangifte. Tot 18 maanden na het indienen van de aangifte kunt u nog correcties aanbrengen.

6 voor de DGA Er komt een bestuursverbod voor frauderende bestuurders De aanpak van frauderende bestuurders zal worden versterkt. Er is een wetsvoorstel ingediend om een civiel bestuursverbod te laten gelden voor frauderende bestuurders. Zo krijgen rechters meer mogelijkheden bestuurders die zich met faillissementsfraude bezighouden buiten spel te zetten. Zowel de officier van justitie als de curator kunnen de rechter vragen een civiel bestuursverbod uit te spreken. Wat houdt het bestuursverbod in? Het civiel bestuursverbod houdt in dat de betrokkene niet langer als bestuurder kan aanblijven bij het failliete bedrijf en bij eventuele andere rechtspersonen. Daarnaast mag betrokkene maximaal vijf jaar geen rechtspersoon besturen. Het betreft alle rechtspersonen - verenigingen, stichtingen, NV's, BV's, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Wanneer is een civiel bestuursverbod aan de orde? Vereiste voor het opleggen van een civiel bestuursverbod is dat het onbehoorlijk bestuur zich in de drie jaar voorafgaand aan het faillissement van het bedrijf heeft voorgedaan. Een bestuurder moet 'in ernstige mate' tekort zijn geschoten in zijn verplichtingen. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als zaken vlak voor een faillissement zijn weggesluisd om schuldeisers te benadelen. Ook geeft het wetsvoorstel ruimte om het bestuursverbod op te leggen als sprake is van kort op elkaar volgende faillissementen met dezelfde bestuurder. De grens ligt bij drie faillissementen in drie jaar. Uitzondering hierop is als de faillissementen te wijten zijn aan een ongelukkige samenloop van omstandigheden zoals een betalingsweigering van een grote debiteur. Verder biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid bestuurders aan te pakken die achter een web van rechtspersonen zitten om fraude te maskeren. Er komt een openbaar register waarin kan worden nagegaan wie een bestuursverbod heeft. Zo wordt voorkomen dat de notaris en de Kamer van Koophandel meewerken aan de oprichting en inschrijving van een vennootschap waarin een bestuurder wordt benoemd die een bestuursverbod opgelegd heeft gekregen. overig Sluiproute fiscus afgesloten bij naheffing loonbelasting De fiscus kan de te weinig geheven belasting dan wel de ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende heffingskorting navorderen door middel van een navorderingsaanslag inkomstenbelasting. In beginsel is daarvoor een nieuw feit vereist. De fiscus kan de belasting ook innen in de loonbelastingsfeer. Voor het opleggen van een naheffingsaanslag loonbelasting is geen nieuw feit vereist. Nu zou u kunnen stellen dat de fiscus hierin een keuze heeft en uiteraard de makkelijkste weg kan nemen. Indien er geen nieuw feit aanwezig is om tot navordering over te gaan in de inkomstenbelasting, dan zou de inspecteur namelijk voor zover het looninkomen betreft de ten onrechte niet geheven belasting alsnog kunnen naheffen via de loonbelasting. Maar de Hoge Raad heeft deze sluiproute afgesloten. Dit betekent dat indien de fiscus geen navorderingsaanslag kan opleggen wegens het ontbreken van een nieuw feit, dan ook niet mag naheffen in de loonbelasting. Heeft de fiscus een naheffingsaanslag loonbelasting opgelegd? Controleer dan eerst of de fiscus niet zijn rechten heeft verspeeld bij het opleggen van de navorderingsaanslag.

7 Eerder ontheffing van administratieve verplichtingen Indien u gebruik maakt van de kleine ondernemersregeling (KOR), kunt u als startende ondernemer voor de btw ontheven worden van uw administratieve verplichtingen die voortvloeien uit het belaste ondernemerschap. Indien u in aanmerking komt voor ontheffing van de administratieve verplichtingen, moet u bij de inspecteur een verzoek indienen. Als de inspecteur het verzoek inwilligt, gaat de ontheffing in met ingang van 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin het verzoek is ingediend. Dit betekent dat u tot aan dat tijdstip nog moet voldoen aan de administratieve verplichtingen voor de btw. Het kabinet komt u hierin tegemoet. Om de administratieve lasten voor startende (kleine) ondernemers te verminderen keurt Staatssecretaris Weekers van Financiën namelijk goed dat een verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen onder voorwaarden met terugwerkende kracht wordt verleend tot de dag waarop het verzoek is ingediend. De voorwaarden luiden als volgt: - Na toepassing van de KOR hoeft u over het jaar waarin het verzoek wordt ingediend geen btw meer te voldoen; - U hebt over het jaar waarin het verzoek wordt ingediend geen melding gemaakt van btw op de door u uitgereikte facturen; - U maakt over het jaar waarin het verzoek wordt ingediend geen aanspraak op teruggaaf van btw. Wanneer valt u onder de KOR? De KOR houdt in dat u, indien u in een kalenderjaar minder dan btw verschuldigd bent, in aanmerking komt voor een vermindering van btw. U krijgt zelfs een vermindering voor het gehele bedrag als het te betalen bedrag aan BTW in een jaar lager is dan De staatssecretaris heeft zijn goedkeuring voor het verlenen van terugwerkende kracht inzake het verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen ook uitgesproken voor commissarissen en niet-uitvoerende bestuurders. Een voorziening of kostenegalisatiereserve op uw balans? U kunt als ondernemer nu al rekening houden met uitgaven die u in de toekomst verwacht. Dit kunt u doen door een fiscale voorziening of een kostenegalisatiereserve (KER) te vormen. Een voordeel hiervan is dat u de kosten kunt spreiden over verschillende jaren. De winst in die jaren zal dalen en zodoende betaalt u minder belasting in die jaren. Voor het vormen van een fiscale voorziening en een KER gelden verschillende criteria. Wat is een fiscale voorziening? Een fiscale voorziening is een passief post op de balans en kan worden gevormd voor toekomstige uitgaven indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: - De toekomstige uitgaven vinden hun oorsprong in feiten of omstandigheden die zich in de periode voor- afgaand aan de balansdatum hebben voorgedaan (oorsprongseis); en - Die uitgaven kunnen aan die periode worden toegerekend (toerekeningseis); en - Er bestaat een redelijke mate van zekerheid dat de uitgaven zich zullen voordoen (zekerheidseis). U dient aannemelijk te maken dat aan de hiervoor genoemde drie voorwaarden voldaan is. Dit wordt getoetst aan de hand van feiten en omstandigheden zoals die per balansdatum zijn. Wat is een KER? De KER is een fiscale reserve die ten laste van de winst kan worden gevormd voor toekomstige uitgaven indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: - De toekomstige kosten leiden tot een piek in de uitgaven; en - Er bestaat een redelijke mate van zekerheid dat die uitgaven zullen worden gedaan; en - Deze worden opgeroepen door de bedrijfsuitoefening van het jaar van dotatie. Verschil fiscale voorziening en KER Uit de bovenstaande voorwaarden blijkt dat een KER beperkt blijft tot de kosten die aan het jaar van de dotatie kunnen worden toegerekend terwijl een voorziening ziet op alle jaren tot en met balansdatum waaraan de kosten kunnen worden toegerekend. Hierdoor is bij de KER geen inhaal mogelijk. Dat wil zeggen dat kosten die toe te rekenen zijn aan oude boekjaren niet meegerekend mogen worden. Bij het vormen van een voorziening kan dit wel.

8 voor Werkgever en werknemer Recht op ontslagvergoeding Volgens het sociaal akkoord heeft iedere werknemer met een dienstverband vanaf twee jaar of langer, ook bij tijdelijke contracten, recht op een ontslagvergoeding en/of transitievergoeding bij onvrijwillig einde van het dienstverband. De vergoeding bedraagt maximaal of een jaarsalaris als dat hoger is. De opbouw bedraagt over de eerste 10 dienstjaren een derde van een maandsalaris per dienstjaar en vanaf het 10 e dienstjaar een half maandsalaris voor elk jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan 10 jaar. Voor werknemers ouder dan 50 jaar geldt tot 2020 overgangsrecht waarbij de transitievergoeding met 10 dienstjaren wordt gesteld op één maand per dienstjaar boven de 50 jaar, met een uitzondering voor mkb-bedrijven met minder dan 25 werknemers. Het bovenstaande zal nog nader worden uitgewerkt. Een aanvullende ontslagvergoeding door de kantonrechter is mogelijk. Dit betekent dat de kantonrechter een hogere of lagere vergoeding kan toekennen bij ernstige verwijtbaarheid van werkgever of werknemer. Indien bijvoorbeeld het ontslag ernstig aan de werknemer te wijten is, hoeft de werkgever hem geen transitiebudget mee te geven. Als het ontslag echter ernstig aan de werkgever is te wijten, kan de kantonrechter bepalen dat de werkgever de werknemer een aanvullende ontslagvergoeding moet meegeven. Aan de correctiemogelijkheid wordt geen grens gesteld. Wat is de status van de verhuurdersheffing? De Tweede Kamer heeft op 16 april 2013 ingestemd met de novelle verhuurdersheffing. Deze novelle wijzigt het bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel verhuurdersheffing. De status van de verhuurdersheffing is nu dat er inhoudelijk geen wijzigingen zijn voorgesteld maar dat de wet verhuurdersheffing uitsluitend geldt voor het jaar Voor de jaren 2014 en volgende zal een nieuw wetsvoorstel worden ingediend. voor Werkgever en werknemer Beperking tijdelijke contracten Het aantal opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd zal, volgens het sociaal akkoord, worden beperkt. Vanaf 1 januari 2015 mogen er drie contracten voor bepaalde tijd binnen een periode van twee jaar worden overeengekomen. Nu is dat drie jaar. Ook als tussen twee tijdelijke contracten een periode van zes maanden verstrijkt tellen beide contracten nog mee in deze reeks. Nu geldt er een periode van drie maanden. Bij tijdelijke contracten van zes maanden of korter kan geen proeftijd worden overeengekomen, en ook kan in een tijdelijk contract in beginsel geen concurrentiebeding meer worden opgenomen. Ook zullen flexwerkers beter beschermd worden. Er komt een verbod op nul-urencontracten in de zorg. Verder wil het kabinet een einde maken aan constructies waarbij werknemers met buitenlandse sociale lasten en belastingen goedkoop in Nederland kunnen werken. Kantoor Adres Telefoon Heeze Pastoor Spieringslaan 11a 5591 CT Heeze Kantoor Adres Postadres Telefoon Fax Gemert Molenakkerstraat 94, 5421 BP Postbus AD Gemert

Eindejaarsactualiteiten 2012. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken

Eindejaarsactualiteiten 2012. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken Eindejaarsactualiteiten 2012 Financieel advies fiscale juridische financiële advieszaken Loon- en inkomstenbelasting Anticipeer tijdig op de komst van één uniform loonbegrip 3 Ook werknemerspremies over

Nadere informatie

Zorg voor een urenadministratie!

Zorg voor een urenadministratie! JS nieuws december 2012 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2012 voor IB-ondernemers Zorg voor een urenadministratie! Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale gunstregelingen voor

Nadere informatie

KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012. Tips voor ondernemers

KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012. Tips voor ondernemers KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012 Tips voor ondernemers 1. Stel uw winst uit tot volgend jaar! Probeer dit jaar nog uw winst te minimaliseren door de vrijval van bijvoorbeeld uw herinvesteringsreserve

Nadere informatie

Overheid verruimt borgstelling MKB Kredieten

Overheid verruimt borgstelling MKB Kredieten februari 2009 Geachte lezer, Met deze eerste nieuwsbrief in 2009 willen wij u informeren over de nieuwe ontwikkelingen die voor u van belang zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp

Nadere informatie

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE: ALLE ONDERNEMERS 3 VENNOOTSCHAPSBELASTING 6 DGA 9 IB-ONDERNEMER 11 BTW 14 WERKGEVER 18 AUTO 22 ESTATE PLANNING / PRIVE 25 2 ALLE ONDERNEMERS 1) Kom eens

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant: STARTERSKRANT Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 88 92 722 E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK-nummer: 20145506 Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen,

Nadere informatie

Uw betrokken adviseur

Uw betrokken adviseur Driemaandelijkse nieuwsbrief van York Accountants Uitgave april 2013 Uw betrokken adviseur Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief TAXContent juni 2013

Cliëntennieuwsbrief TAXContent juni 2013 Cliëntennieuwsbrief TAXContent juni 2013 In dit nummer onder andere: - VAR webmodule pas in 2015 - Renteaftrekbeperking bij winstdrainage - Generieke vennootschapsbelastingvrijstelling voor verenigingen

Nadere informatie

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen!

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen! Horlings nieuwsbrief nr.2-2015 IN DIT NUMMER Van de redactie Aandachtspunten in de werkkostenregeling Gaat u goed om met de btw-wetgeving bij afstandsverkopen? Wijziging regels korten langdurend zorgverlof

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren. wij u over actualiteiten en ontwikkelingen

Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren. wij u over actualiteiten en ontwikkelingen Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp bespreken, neem

Nadere informatie

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.4-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie De belangrijkste veranderingen in het ontslag recht Overstappen op de werkkostenregeling: bent u er klaar voor? Einde VAR in zicht Ingrijpende

Nadere informatie

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve.

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve. 1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1.1 Forse verhoging van eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting De eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting wordt fors verhoogd. Bent u jonger dan

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

startersbulletin FB-Accountants voor BV-ondernemers

startersbulletin FB-Accountants voor BV-ondernemers 1 startersbulletin FB-Accountants voor BV-ondernemers Bijgaand treft u het startersbulletin aan van FB-Accountants te Burgum. In dit startersbulletin zetten wij in het kort allerlei aspecten voor u op

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010 Nieuwsbrief Nr. 1 Kwartaal 2010 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten

Nadere informatie

Actueel - CAO-partijen bouw spreken weer met elkaar 2 - Ledenbulletin voortaan digitaal; geef uw digitale gegevens aan ons door! 2

Actueel - CAO-partijen bouw spreken weer met elkaar 2 - Ledenbulletin voortaan digitaal; geef uw digitale gegevens aan ons door! 2 Ledeninformatie nr. 2-2014 Februari 2014 Inhoudsopgave Actueel - CAO-partijen bouw spreken weer met elkaar 2 - Ledenbulletin voortaan digitaal; geef uw digitale gegevens aan ons door! 2 Arbeidsrecht -

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1 1 ALLE ONDERNEMERS/BELASTINGPLICHTIGEN... 3 1.1 Loop geen boete op in het buitenland... 3 1.2 Grote administratieve schoonmaak... 3 2 VENNOOTSCHAPPEN EN DGA S... 3 2.1 Nog snel dividend uitkeren... 3 2.2

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1 Eindejaarstips 2014 meijburg.nl Eindejaarstips 2014 1 De belangrijkste tips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21]

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21] [1/21] Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2012, maar andere zaken vragen

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Administratiekantoor G.J. van de Kuilen - 31 juli 2014. In dit nummer onder andere:

Nieuwsbrief Administratiekantoor G.J. van de Kuilen - 31 juli 2014. In dit nummer onder andere: Nieuwsbrief Administratiekantoor G.J. van de Kuilen - 31 juli 2014 In dit nummer onder andere: - Geen herwaarderingswinst meer bij inbreng in cv - VAR uit 2014 ook volgend jaar geldig - Ruime regels voor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13.

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. NIEUWSBRIEF November 2014 Jaargang 19 Nr. 61 Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord 2 Vereenvoudigingen

Nadere informatie

Bodemrecht en bodembeslag

Bodemrecht en bodembeslag AKTUELE INFORMATIE HLB Den Hartog is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 69 Maart 2014 Bodemrecht en bodembeslag Met ingang van

Nadere informatie