Ecologiepremie. Algemene informatie. Algemene informatie Ecologiepremie 12 december

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ecologiepremie. Algemene informatie. Algemene informatie Ecologiepremie 12 december 2005 1"

Transcriptie

1 Ecologiepremie Algemene informatie Algemene informatie Ecologiepremie 12 december

2 Wat is een ecologiepremie en hoe wordt deze toegekend?... 3 Het wettelijk kader?... 3 Europees kader... 3 Vlaams kader... 3 Hoe een ecologiepremie aanvragen?... 3 Ontvankelijkheid van de aanvraag Welke ondernemingen komen in aanmerking voor een ecologiepremie?... 5 Voorwaarden... 5 De grootte van een onderneming... 5 Investeringstermijnen... 6 Welke ecologische investeringen komen in aanmerking voor een ecologiepremie?... 7 Milieu-investeringen... 7 Investeringen op energiegebied... 7 Investeringen ten gevolge van een verhuizing om milieureden... 7 Opmerkingen... 8 Types investeringen... 8 Boekingen en afschrijvingen... 8 Patrimoniumvennootschap... 9 Niet in aanmerking... 9 De ecologische meerkost... 9 De milieuperformantiefactor De subsidiepercentages Milieu-investeringen Milieu-investeringen op de limitatieve technologieënlijst Milieu-investeringen die niet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst Investeringen op energiegebied Investeringen ten gevolge van een verhuizing om milieuredenen Maximum subsidiebedragen Milieumanagementcertificaten Het Milieucharter EMAS (Communautair Milieubeheer- en Milieuauditsysteem) ISO Een limitatieve technologieënlijst Wat is de limitatieve technologieënlijst? Hoe gebruik maken van de limitatieve technologieënlijst (LTL) Beste beschikbare Technologieën Een investering in een nieuwe milieutechnologie die niet voorkomt op de limitatieve technologieënlijst Een investering in een nieuwe technologie op energiegebied die niet op de limitatieve technologieënlijst voorkomt Investeringen met een engagement tot CO 2 -emissiereductie De uitbetaling van een ecologiepremie De ecologiepremie toegekend aan investeringsprojecten zonder een engagement tot CO2- emissiereductie De subsidie voor ecologie-investeringen met een engagement tot CO 2 -emissiereductie Achterstallen RSZ en de Belastingdienst Vlaanderen inzake onroerende voorheffing Uiterste datum voor het aanvragen van de uitbetaling Algemene informatie Ecologiepremie 12 december

3 Wat is een ecologiepremie en hoe wordt deze toegekend? Een ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen zullen realiseren in het Vlaamse Gewest. Onder ecologie-investeringen worden milieuinvesteringen, investeringen op energiegebied en investeringen t.g.v. een verhuis om milieuredenen verstaan. Het wettelijk kader? Europees kader De Europese kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu (2001/C37/03) van kracht vanaf 3 februari 2001 tot 31 december Vlaams kader Het decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid van 31 januari 2003 (B.S. van 25 maart 2003), meer in het bijzonder in Hoofdstuk III m.b.t. investeringssteun voor ecologie; de bepalingen van dit decreet worden concreet gestalte gegeven door het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest van 1 oktober 2004 (B.S. van 7 februari 2005) en het Ministerieel Besluit van 29 oktober 2004 (B.S. van 10 december 2004 en 18 maart 2005 voor de limitatieve technologieënlijst) dat er de uitvoering van regelt. Hoe een ecologiepremie aanvragen? Het indienen van een aanvraag voor een ecologiepremie is uitsluitend mogelijk via deze website (www.vlaanderen.be/ecologiepremie). Als u een aanvraag voor een ecologiepremie wenst in te dienen, moet u zich eerst registreren. De applicatie toetst de identiteit van uw onderneming aan een achterliggende referentiedatabank en maakt vervolgens een login-id en een paswoord aan. U krijgt het login-id en paswoord met de post toegestuurd en kunt hiermee een aanvraag voor een ecologiepremie indienen en uw aanvraag of aanvragen opvolgen. Algemene informatie Ecologiepremie 12 december

4 Eén aanvraag per 12 maanden De termijn tussen twee aanvragen voor een ecologiepremie moet minstens 12 maanden zijn te rekenen vanaf de indieningsdatum van de eerste aanvraag. Eén aanvraag per exploitatiezetel De aanvragen voor een ecologiepremie worden behandeld per exploitatiezetel. Wanneer er investeringen plaatsvinden in meerdere exploitatiezetels wordt elke exploitatiezetel als een afzonderlijke aanvraag beschouwd. Er wordt vanuit gegaan dat er slechts één exploitatiezetel per gemeente/deelgemeente is. Ontvankelijkheid van de aanvraag Aan de hand van een aantal ontvankelijkheidcriteria controleert de applicatie of u gerechtigd bent om een aanvraag voor een ecologiepremie in te dienen. De aanvraag zal ontvankelijk zijn indien uw onderneming - geen overheidsparticipaties heeft van 25 % of meer; - een aanvaardbare juridische vorm heeft; - haar investeringen zal realiseren in het Vlaams gewest; - voor dezelfde investeringen geen overheidssteun aangevraagd, toegekend gekregen of ontvangen heeft; - een hoofdactiviteit uitoefent die aanvaardbaar is; - geen achterstallige schulden heeft bij de RSZ; - geen achterstallige schulden heeft bij de Belastingsdienst Vlaanderen inzake onroerende voorheffing; - de investeringen gestart heeft na de indieningdatum van de subsidieaanvraag; - voor dezelfde exploitatiezetel geen aanvraag voor een ecologiepremie heeft ingediend (die nog aktief is) gedurende de laatste 12 maanden. Indien de aanvraag ontvankelijk is moet u een aantal gegevens over uw geplande investeringen invoeren. De applicatie haalt zelf zoveel mogelijk boekhoudkundige gegevens op uit de achterliggende referentiedatabank en vraagt de tewerkstellingsgegevens elektronisch aan bij de RSZ. Waar nodig moet u stavingstukken opsturen die de administratie kan verifiëren. Algemene informatie Ecologiepremie 12 december

5 Welke ondernemingen komen in aanmerking voor een ecologiepremie? Voorwaarden Een onderneming dient aan volgende voorwaarden te voldoen: - Zij realiseert haar investeringen in het Vlaamse Gewest; - Zij oefent een aanvaardbare hoofdactiviteit (NACE-code) uit; - Zij is geen VZW; - Zij is niet voor 25% of meer van het kapitaal of de stemrechten in handen van de overheid. Bij ministerieel besluit van 1 juli 2005 werd voor energieintensieve bedrijven (bedrijven met een energieverbruik van 0,5 Pj en bedrijven die onder de Europese richtlijn van verhandelbare emissierechten vallen) de ecologiepremie afhankelijk gemaakt van de toetreding tot het benchmarking-convenant. De grootte van een onderneming Voor de bepaling van de hoogte van de ecologiepremie wordt er een onderscheid gemaakt tussen kleine en middelgrote ondernemingen (KMO s) en grote ondernemingen (GO s). Een kleine onderneming voldoet aan elk van de volgende criteria: - Zij stelt minder dan 50 werkzame personen tewerk; - Zij heeft een jaaromzet of een jaarlijks balanstotaal van maximaal 10 miljoen euro; Een middelgrote onderneming voldoet aan elk van de volgende criteria: - Ze stelt minder dan 250 werkzame personen tewerk; - Ze heeft een jaaromzet van maximaal 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximaal 43 miljoen euro; - Ze is geen kleine onderneming. Een grote onderneming is een onderneming die noch klein noch middelgroot is. Algemene informatie Ecologiepremie 12 december

6 De nieuwe Europese KMO-definitie die van kracht is vanaf 1 januari 2005 wordt verder toegelicht in: de bijlage van Verordening (EG) nr 364/2004 van de Commissie van 25 februari 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001 wat betreft uitbreiding van het toepassingsgebied tot steun voor onderzoek en ontwikkeling (PB L 63 van 28 februari 2004, blz ); de aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20 mei 2003, blz ). Investeringstermijnen De ecologie-investeringen mogen pas starten na de indieningsdatum van de subsidieaanvraag en moeten binnen 3 jaar na de beslissing tot toekenning van een ecologiepremie worden beëindigd. De indieningsdatum van de subsidieaanvraag is de datum waarop de administratie de subsidieaanvraag ontvangt. De start van de ecologie-investeringen is de datum van de eerste factuur. De beëindiging van de ecologie-investeringen is de datum van de laatste factuur. De bewijsperiode van de COB2B-emissiereductie is een aaneensluitende periode van 12 maanden, te kiezen uit een periode die ingaat vanaf de indieningsdatum van de subsidieaanvraag en die eindigt op 31 december van het kalenderjaar volgend op de beeindiging van de ecologie-investeringen. Algemene informatie Ecologiepremie 12 december

7 Welke ecologische investeringen komen in aanmerking voor een ecologiepremie? Volgende ecologie-investeringen komen in aanmerking voor een ecologiepremie: Milieu-investeringen Milieu-investeringen zijn investeringen gericht op de bescherming van het milieu. Onder milieubescherming wordt elke maatregel verstaan die gericht is op de preventie of het herstel van aantastingen van de natuurlijke omgeving of de natuurlijke hulpbronnen dan wel op de aanmoediging van het rationeel gebruik van die hulpbronnen. Investeringen op energiegebied Investeringen op energie zijn investeringen en maatregelen die de onderneming in staat stellen het energiegebruik in haar productiecyclus te verminderen. Investeringen ten gevolge van een verhuizing om milieureden Het gaat hier om investeringen door een onderneming die in een stedelijke omgeving of een Natura 2000-zone overeenkomstig de wet een activiteit uitoefent die een aanzienlijke vervuiling meebrengt en, wegens die locatie, haar vestigingsplaats verlaat om zich in een geschikter gebied te vestigen. Hiervoor moet echter cumulatief aan de volgende criteria worden voldaan: - de verandering van locatie moet ingegeven zijn door milieuoverwegingen en het gevolg zijn van een administratief of gerechtelijk bevel tot verhuizing, - de onderneming moet aan de strengste milieunormen voldoen die in het nieuwe vestigingsgebied gelden. Algemene informatie Ecologiepremie 12 december

8 Opmerkingen Types investeringen Van de bovenvernoemde ecologie-investeringen komen enkel de volgende investeringen in aanmerking voor een ecologiepremie: - de aankoop, onroerende leasing, oprichting of verbouwing van gebouwen die onlosmakelijk verbonden zijn met ecologie-investeringen en die nutteloos worden als die investeringen buiten dienst worden gesteld; - installaties en uitrustingen die erop gericht zijn vervuiling of hinder te beperken of te beëindigen of de productiemethoden aan te passen met het oog op de milieubescherming, met uitzondering van end-of-pipe technologieën waarvoor een alternatieve procesgeïntegreerde technologie bestaat; Bij ministerieel besluit van van 3 juni 2005 komen end-of-pipe technologieën niet langer in aanmerking voor een ecologiepremie. - immateriële investeringen zoals bepaald in artikel 14 2 van het kaderdecreet. Investeringen via een inbreng komen niet in aanmerking voor een ecologiepremie. Boekingen en afschrijvingen De investeringen moeten geboekt worden onder de rubrieken 21 tot 27 van de jaarrekening voor ondernemingen die jaarrekeningplichtig zijn; de andere ondernemingen moeten deze uitgaven opnemen in de afschrijvingstabel. De investeringen moeten afgeschreven worden conform de boekhoudwetgeving en ten minste over een termijn van 3 jaar. Immateriële investeringen moeten verworven worden tegen marktvoorwaarden van derden waarin de aanvrager geen directe of zijdelingse zeggenschap uitoefent. Algemene informatie Ecologiepremie 12 december

9 Patrimoniumvennootschap De investeringen worden gerealiseerd door de aanvrager zelf (de exploitatievennootschap) of door een patrimoniumvennootschap behorend tot dezelfde groep als de exploitatievennootschap. Een patrimoniumvennootschap is een vennootschap die onder meer, maar niet uitsluitend tot doel heeft de activa te beheren die gebruikt worden door de exploitatievennootschap. Tot dezelfde groep behoren wordt als volgt omschreven: - ofwel participeert de patrimoniumvennootschap voor ten minste 25% in de exploitatievennootschap; - ofwel participeert de exploitatievennootschap voor ten minste 25% in de patrimoniumvennootschap; - ofwel participeren dezelfde natuurlijke of rechtspersonen voor ten minste 25% in beide vennootschappen. Niet in aanmerking Volgende investeringen komen niet in aanmerking voor een ecologiepremie: - investeringen in gronden; - andere immateriële investeringen dan de aankoop van derden tegen marktvoorwaarden van octrooien, van exploitatielicenties of licenties inzake geoctrooieerde know-how of van niet-geoctrooieerde technische know-how. De ecologische meerkost Enkel de extra investeringen die noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de milieudoeleinden worden in aanmerking genomen, exclusief de voordelen van een eventuele capaciteitsverhoging, de kostenbesparingen gedurende de eerste 5 jaar van de gebruiksduur van de investeringen en de extra bijproducten gedurende diezelfde periode. De extra investeringen worden berekend door de ecologieinvestering te vergelijken met een klassieke investering die in technisch opzicht vergelijkbaar is, maar waarmee niet hetzelfde niveau van milieubescherming kan worden bereikt. De vergelijking gebeurt op basis van een gelijke productiecapaciteit van de klassieke investering en de reële milieuvriendelijke investering. Verder worden de besparingen en/of opbrengsten gedurende de eerste vijf jaar (geactualiseerd aan de Europese referentierente) van de gebruiksduur in mindering gebracht van de meerkost. Algemene informatie Ecologiepremie 12 december

10 Van de technologieën die voorkomen op de limitatieve technologieënlijst werd de ecologische meerkost gestandaardiseerd en uitgedrukt als een percentage van de ingediende investeringen. Indien het investeringen ten gevolge van verhuizing om milieuredenen betreft, worden enkel de extra investeringen in aanmerking genomen overeenkomstig nr. 39 van de Europese milieukaderregeling. De milieuperformantiefactor Aan de milieu-investeringen wordt een milieuperformantiefactor toegekend. De milieuperformatiefactor van een technologie is een kwalitatieve milieubeoordeling van de technologie naar gelang de milieuperformantie. De milieuperformatiefactor kan variëren tussen 0,6 en 1 van de ecologische meerkost. Hierbij wordt aan een technologie met een klein milieuvoordeel minder subsidie toegekend dan aan een technologie met een sterk milieuvoordeel. Bij ministerieel besluit van 3 juni 2005 werd de milieuperformatiefactor vastgesteld op 0,6. De milieuperformantiefactor wordt vermeld op de limitatieve technologieënlijst en wordt in rekening gebracht bij de berekening van de ecologische meerkost. Algemene informatie Ecologiepremie 12 december

11 De subsidiepercentages Milieu-investeringen Milieu-investeringen op de limitatieve technologieënlijst Milieu-investeringen die voorkomen op de limitatieve technologieënlijst komen in aanmerking voor een ecologiepremie van 35% (voor KMO s) of 25% (voor GO s). De subsidiepercentages kunnen verhoogd worden met respectievelijk 1,5%, 3% en 5% indien de onderneming in het bezit is van een milieuchartercertificaat, een ISO of een EMAS certificaat of zich ertoe engageert om dit voor het einde van het investeringsrogramma te behalen. Deze extra subsidie is evenwel niet cumuleerbaar indien de onderneming over meerdere certificaten zou beschikken. Milieu-investeringen die niet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst Milieu-investeringen die niet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst komen pas in aanmerking voor een ecologiepremie nadat de technologie werd onderzocht en na opname ervan op de limitatieve technologieënlijst. Milieu-investeringen uitgevoerd door KMO s om hun installaties aan te passen aan nieuwe Europese normen binnen 3 jaar na de goedkeuring van de nieuwe Europese normen, komen in aanmerking voor een subsidie van 10% eventueel te verhogen met 1,5%, 3% en 5% indien de onderneming in het bezit is van een milieuchartercertificaat, een ISO of een EMAS certificaat of zich ertoe engageert om dat voor het einde van het investeringsprogramma te behalen. Algemene informatie Ecologiepremie 12 december

12 Investeringen op energiegebied Investeringen op energiegebied uitgevoerd door een KMO en die voorkomen op de limitatieve technologieënlijst komen in aanmerking voor een subsidie van 35%. Investeringen in warmtekrachtkoppeling en/of hernieuwbare energie komen in aanmerking van een ecologiepremie van 35% (voor KMO s) of 25% (voor GO s). Investeringen op energiegebied uitgevoerd door een KMO en die niet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst, vereisen een CO 2 -emissiereductie-engagement en genieten 8% subsidie per procent CO 2 -emissiereductie, met een maximum van 35% subsidie. Investeringen op energiegebied uitgevoerd door een GO, ongeacht of ze voorkomen op de limitatieve technologieënlijst, vereisen een CO 2 -emissiereductie-engagement en genieten 4% subsidie per procent CO 2 -emissiereductie, met een maximum van 25% subsidie. De hoger vermelde subsidiepercentages kunnen verhoogd worden met respectievelijk 1,5%, 3% en 5% indien de onderneming in het bezit is van een milieuchartercertificaat, een ISO of een EMAS certificaat of zich ertoe engageert om dit voor het einde van het investeringsprogramma te behalen. Deze extra subsidie is evenwel niet cumuleerbaar indien de onderneming over meerdere certificaten zou beschikken. Investeringen ten gevolge van een verhuizing om milieuredenen Investeringen ten gevolge van een verhuizing om milieuredenen en die voldoen aan de voorwaarden opgelegd in de Europese milieu-kaderregeling komen in aanmerking voor een ecologiepremie van 35% (voor KMO s) of 25% (voor GO s). Algemene informatie Ecologiepremie 12 december

13 Maximum subsidiebedragen Bij een subsidieaanvraag voor een investering in een warmtekrachtkopppeling en/of hernieuwbare energie bedraagt de ecologiepremie maximaal 3,6 miljoen euro. Bij een subsidieaanvraag voor andere ecologie-investeringen bedraagt de ecologiepremie maximaal 1,8 miljoen euro. Bij overschrijding van het maximale subsidiebedrag van 1,8 of 3,6 miljoen euro, worden de subsidiebedragen voor de verschillende investeringen pro rata herberekend zodat het maximale subsidiebedrag per aanvraag niet overschreden wordt. Wanneer een aanvraag voor een ecologiepremie betrekking heeft op warmtekrachtkoppeling en/of hernieuwbare energie enerzijds en op andere ecologie-investeringen anderzijds, dan bedraagt het maximale subsidiebedrag 3,6 miljoen euro. De ecologiepremie wordt bij voorrang toegekend aan investeringen in warmtekrachtkoppeling en/of hernieuwbare energie en het eventuele resterende susbsidiebedrag wordt pro rata toegekend aan de andere ecologie-investeringen, met een maximaal subsidiebedrag voor de andere ecologie-investeringen van 1,8 miljoen euro. Algemene informatie Ecologiepremie 12 december

14 Subsidietabel Ecologie Investering KMO 1. Milieu-investeringen Limitatieve technologieënlijst Aanpassing aan nieuwe Europese normen % Max % Max. in mln. EUR Milieucharter +1,5% 36,5% GO % Max.% Max. in mln. EUR 35% - 1,8 25% - 1,8 10% - 1, of 11,5% ISO % 38% of 13% EMAS +5% 40% of 15% 2. Investeringen op energiegebied Limitatieve technologieënlijst Warmtekrachtkoppeling Hernieuwbare energie CO 2 - emissiereductie 1,8 +1,5% 26,5% 1,8 1,8 +3% 28% 1,8 1,8 +5% 30% 1,8 35% - 1, % _ 3,6 25% _ 3,6 35% - 3,6 25% - 3,6 8% per % CO 2 - emissiereductie 35% 1,8 4% per % CO 2 - emissiereductie 25% 1,8 Milieucharter +1,5% 36,5% 1,8 of 3,6 +1,5% 26,5% 1,8 of 3,6 ISO % 38% 1,8 of 3,6 +3% 28% 1,8 of 3,6 EMAS +5% 40% 1,8 of 3,6 +5% 30% 1,8 of 3,6 3. Investeringen als gevolg van een verhuizing om milieuredenen 35% - 1,8 25% - 1,8 Algemene informatie Ecologiepremie 12 december

15 Milieumanagementcertificaten De meest gangbare milieumanagementsystemen zijn het Milieucharter, ISO en EMAS. Deze milieuzorg-systemen hebben als doel de milieu-inspanningen van industriële ondernemingen te bevorderen. De milieu-inspanningen hebben betrekking op het gebruik van grondstoffen en energie, het recupereren en afvoeren van afval, de uitstoot via de lucht, water en grond, het naleven van sectorale regelgeving, productiebeheer, het effect van bepaalde producten op de gezondheid en het leefmilieu. Het Milieucharter Het milieucharter kadert in het PRESTI4-programma van de Vlaamse overheid. PRESTI4 (Preventie STImulerend) is een gëintegreerd financieel steunverleningsprogramma voor innovatie en preventie, met als doel in elke Vlaamse provincie een Milieucharter-project in werking te stellen (met OVAM als beheerder van het project). Via PRESTI4 worden met andere woorden subsidies toegekend aan projecten die de ondernemingen in staat stellen het milieucharter te behalen, waarbij voornamelijk gemikt wordt op projecten van KMO s. Deelname aan PRESTI4, en dus aan het Milieucharter, brengt met zich mee dat de geïnteresseerde onderneming de algemene beleidsprincipes en de doelstellingen van het Vlaamse PRESTI4 programma en haar Milieucharter onderschrijft. De onderneming dient vervolgens op basis van deze doelstellingen een aantal concrete acties te formuleren die binnen de onderneming gerealiseerd zullen worden. Op het einde van het actiejaar worden de milieuprestaties van de onderneming geëvalueerd door een commissie van onafhankelijke deskundigen en krijgen ondernemingen met een positieve beoordeling het Milieucharter uitgereikt. Ondernemingen die het charter halen mogen gedu-rende de toekenningsperiode (1 jaar) het certificaat vermelden in de interne en externe communicatie van de onderneming, waarbij het certificaat het symbool is voor het milieu-vriendelijke imago van de onderneming. Meer info op: (zoeken oner PRESTI4) Algemene informatie Ecologiepremie 12 december

16 EMAS (Communautair Milieubeheer- en Milieuauditsysteem) EMAS beoogt het bevorderen van een gestage verbetering van de milieuprestaties van alle Europese organisaties en van de informatie van het publiek en alle belanghebbenden. De reglementaire basis hiervoor is de Verordening (EG) nr. 761/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2001 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) (Publicatieblad L 114, ). Voor meer uitleg hierover wordt verwezen naar de websites van de Europese Unie: ISO ISO is een Environmental Management System dat de minimumeisen beschrijft voor een milieuzorgsysteem. Het legt twee eisen voor milieuprestaties op: - het engagement om de vigerende wetgeving na te leven, - het engagement tot continue verbetering. Voor meer uitleg hierover wordt verwezen naar de website van de International Organisation for Standardization en van het Belgisch Instituut voor Normalisatie: Algemene informatie Ecologiepremie 12 december

17 Een limitatieve technologieënlijst Wat is de limitatieve technologieënlijst? Om de ecologiepremie voldoende aantrekkelijk en laagdrempelig te maken voor kleine en middelgrote ondernemingen wordt gewerkt met een limitatieve technologieënlijst met daarop de technologieën die in aanmerking komen voor een ecologiepremie. Technologieën op deze lijst werden getoetst aan de basisvoorwaarden zoals gesteld in de Europese kaderregeling en zijn ecologie-investeringen gericht op: - het overtreffen van bestaande Europese normen (voor zover er geen strengere Vlaamse normen van toepassing zijn); - het behalen van milieudoelstellingen waarbij geen Europese normen gelden. Op de lijst staan technologieën vermeld die in aanmerking komen voor een ecologiepremie. Ze werden geselecteerd op basis van de sectoriële, Vlaamse BBT-studies en vergelijkbare lijsten uit andere lidstaten, zoals Nederland (VAMIL, MIA, EIA). Per technologie vermeldt de limitatieve technologieënlijst volgende gegevens: - een technologiecode; - een bondige omschrijving van de technologie; - de investeringscomponenten met een opsplitsing in essentiële en niet-essentiële componenten; - de gestandaardiseerde meerkost als een percentage van de aanvaarde investeringscomponenten en met inrekening van de opbrengsten en besparingen gedurende de eerste 5 jaar; - de milieuperformantiefactor, variërend tussen 0,6 en 1; - de geldigheidsduur van de technologie. Wanneer een technologie algemeen ingeburgerd is of wanneer een Vlaamse norm (die strenger is dan de Europese) van kracht wordt komt deze technologie niet langer voor een ecologiepremie in aanmerking. Algemene informatie Ecologiepremie 12 december

18 Hoe gebruik maken van de limitatieve technologieënlijst (LTL) De bedoeling van de limitatieve technologieënlijst is het indienen van een aanvraag eenvoudiger te maken voor de onderneming. De LTL is een lijst technologieën die beschouwd worden als milieu-investering of als investering op energiegebied en die voor een ecologiepremie in aanmerking komen. Wanneer er bij een investering gekozen wordt voor een technologie van de LTL is het indienen van de aanvraag vrij eenvoudig omdat de onderneming geen omschrijving van de technologie noch een berekening van de ecologische meerkost dient te geven. De gekozen technologie op de LTL geeft een duidelijke omschrijving van de technologie en een gestandaardiseerde berekening van de ecologische meerkost. Dit betekent dat bij elke technologie van de LTL de meerkost vermeld wordt als een percentage van de ingediende investeringen. Bij milieuinvesteringen wordt tevens een milieuperformantiefactor vermeld tussen 0,6 en 1(zie hoger) waardoor de uiteindelijk aanvaarde meerkost kan variëren tussen 60 en 100% van de gestandaardiseerde meerkost. Bij elke technologie van de LTL worden tevens de essentiële en de niet-essentiële investeringscomponenten vermeld. De technologie komt enkel in aanmerking voor een ecologiepremie als de essentiële investeringscomponenten (de naakte technologie) ook in de investering zijn opgenomen; investeren in de de nietessentiële investeringscomponenten is facultatief. Bij ministerieel besluit van 17 juni 2005 werden de nietessentiële investeringscomponenten uitgesloten van subsidie. Algemene informatie Ecologiepremie 12 december

19 Best Beschikbare Technieken Het zoeken in de LTL gebeurt in de eerste plaats op basis van de sector waarin de onderneming actief is. Aan de hand van de NACE-code van de sector waartoe de onderneming behoort, wordt een eerste selectie getoond van de aanbevolen technologieën voor die sector. Deze selectie is deels gebaseerd op de Best Beschikbare Technieken (BBT s) en deels op de meest gangbare ecologie-investeringen uit die sector. Wanneer de onderneming de technologie niet terugvindt in de lijst van aanbevolen technologieën kan zij voorts ook de volledige LTL raadplegen. Wil de onderneming echter investeren in een nieuwe technologie die niet voorkomt op de LTL zal dit de aanvraag- en beslissingsprocedure aanzienlijk verzwaren. De aanvraag moet een grondige motivatie omtrent de ecologische voordelen van deze nieuwe technologie bevatten. Die zal bovendien eerst onderzocht en gestandaardiseerd worden. Pas nadat de nieuwe technologie is toegevoegd aan de limitatieve technologieënlijst kan er een beslissing tot toekenning van een ecologiepremie worden genomen. Simulatiemogelijkheid Alvorens een aanvraag te finaliseren en in te dienen, kan de onderneming een simulatie maken om te zien hoeveel de ecologiepremie zal bedragen. Deze simulatie is evenwel enkel mogelijk wanneer gekozen wordt om te investeren in technologieën van de LTL. Deze simulatie stelt de aanvrager in staat om zijn steun te optimaliseren. Algemene informatie Ecologiepremie 12 december

20 Een investering in een nieuwe milieutechnologie die niet voorkomt op de limitatieve technologieënlijst Wanneer een onderneming een ecologiepremie wenst aan te vragen voor een nieuwe milieutechnologie die niet voorkomt op de LTL dient zij een gedetailleerde studie voor te leggen naar analogie van een BBT-studie. Deze studie dient minstens volgende gegevens te bevatten: 1. een beschrijving van de bestaande technologie; 2. een beschrijving van de nieuwe technologie met een kwalitatieve benadering van de milieuvoordelen; 3. een vergelijking van de kostprijs tussen de nieuwe en de bestaande technologie; 4. een raming van de te realiseren jaarlijkse besparingen en opbrengsten, uitgedrukt in fysische en geldelijke eenheden; 5. een literatuurlijst met referenties van de bestaande en de nieuwe technologie. Vervolgens zal de Administratie de nieuwe technologie onderzoeken en standaardiseren en een voorstel formuleren tot opname van de nieuwe technologie op de LTL. Pas na beslissing van de Minister tot opname van de technologie op de LTL kan de aanvaag voor ecologiepremie verder worden afgehandeld. Een investering in een nieuwe technologie op energiegebied die niet op de limitatieve technologieënlijst voorkomt Wanneer een onderneming een ecologiepremie wenst aan te vragen voor een nieuwe technologie op energiegebied die niet voorkomt op de LTL dient zij een engagement tot CO 2 -emissiereductie aan te gaan en wordt de ecologiepremie berekend in functie van de verwachte CO 2 -emissiereductie. Algemene informatie Ecologiepremie 12 december

21 Investeringen met een engagement tot CO 2 -emissiereductie Voor de volgende investeringen op energiegebeid is een engagement tot CO 2 -emissiereductie vereist: - wanneer het gaat om een technologie die niet voorkomt op de LTL; - wanneer de investering wordt uitgevoerd door een grote onderneming ongeacht of de technologie voorkomt op de LTL (met uitzondering van investeringen in warmtekrachtkoppeling en/of hernieuwbare energie). Voor investeringen op energiegebied met een engagement tot CO 2 - emissiereductie moet de onderneming in haar subsidieaanvraag een berekening opgeven van de verwachte jaarlijkse energiebesparing die de investeringen zullen opleveren. De berekening moet uitgevoerd worden in fysische eenheden, Gigajoule (GJ) en/of kilowattuur (kwh). De berekeningsmethode moet in detail uitgewerkt worden en onderbouwd zijn met referenties. Tevens moet de onderneming aangeven op welke wijze zij de effectief gerealiseerde energiebesparing na realisatie van de investeringen zal bewijzen (monitoringmethode). Dit gebeurt door een berekening te geven van het jaarlijks energieverbruik van de huidige installatie en door aan te geven welke gegevens op basis van metingen, facturen of parameters worden bijgehouden om het reële jaarlijkse energieverbruik van de nieuwe installatie te berekenen. Wanneer het een technologie op energiegebied betreft die niet voorkomt op de limitatieve technologieënlijst moet de onderneming tevens een berekening maken van de ecologische meerkost. De administratie controleert de voorgestelde berekeningsmethode, de monitoringmethode voor de verwachte en effectief gerealiseerde energiebesparing en in voorkomend geval de opgegeven ecologische meerkost. De administratie kan hiervoor een advies inwinnen bij externe deskundigen. De te realiseren energiebesparing wordt omgezet in een CO 2 - emissiereductie aan de hand van volgende conversietabel. Algemene informatie Ecologiepremie 12 december

Steunmaatregel N 279/2003 - België Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest

Steunmaatregel N 279/2003 - België Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.04.2004 C(2004) 1661 Betreft: Steunmaatregel N 279/2003 - België Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest Excellentie, 1. PROCEDURE Bij schrijven

Nadere informatie

32896 MONITEUR BELGE 20.07.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

32896 MONITEUR BELGE 20.07.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 32896 MONITEUR BELGE 20.07.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw [C 2005/35809] 1 JULI 2005.

Nadere informatie

Handleiding Ecologiepremie Plus (EP Plus)

Handleiding Ecologiepremie Plus (EP Plus) Handleiding Ecologiepremie Plus (EP Plus) APRIL 2016 Inhoud Wat is Ecologiepremie Plus?... 4 Welke ondernemingen komen in aanmerking voor Ecologiepremie Plus?...5 Toelichting m.b.t. de definitie van onderneming....5

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 19222 BELGISCH STAATSBLAD 09.04.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

EP-PLUS Algemene informatie 2

EP-PLUS Algemene informatie 2 6 april 2012 Mochten er tegenstrijdigheden zijn tussen deze algemene informatietekst en het decreet van 31 januari 2003, het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 en het ministerieel besluit

Nadere informatie

Handleiding Ecologiepremie Plus (EP Plus)

Handleiding Ecologiepremie Plus (EP Plus) Handleiding Ecologiepremie Plus (EP Plus) OKTOBER 2017 Inhoud Wat is Ecologiepremie Plus?... 4 Welke ondernemingen komen in aanmerking voor Ecologiepremie Plus?... 5 Toelichting m.b.t. de definitie van

Nadere informatie

Call Ecologiepremie. Algemene Informatie

Call Ecologiepremie. Algemene Informatie Agentschap Ondernemen Call Ecologiepremie Algemene Informatie (januari 2010) 1 Inhoud Wat is een ecologiepremie en hoe wordt deze toegekend?...4 Een oproep...4 Een wedstrijdformule...4 Waarom een wedstrijdformule?...4

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie van 28 juni 2014;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie van 28 juni 2014; VR 2015 2003 DOC.0261/2 ~t\ Vlaall!se ~~ \ Regenng Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanpassing van het kaderdecreet en de besluiten van de Vlaamse Regering bedrijvencentra en doorgangsgebouwen,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 december 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 december 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in

Nadere informatie

U gaat naar www.ecologiepremie.be en klikt op Ecologiepremie Plus

U gaat naar www.ecologiepremie.be en klikt op Ecologiepremie Plus 1 U gaat naar www.ecologiepremie.be en klikt op Ecologiepremie Plus Aanmelden voor Ecologiepremie Plus (in dit voorbeeld met de identiteitskaart) 2 3 Klik op Verdergaan Indien nodig kan u de meest recente

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 37;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 37; Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmogroeitrajecten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op verordening

Nadere informatie

Vlaamse Regering VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

Vlaamse Regering VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Vlaamse Regering Ministerieel besluit houdende de uitwerking van de CO 2 -neutraliteit op de bedrijventerreinen VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Gelet op

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid Zitting 2004-2005 15 april 2005 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid 617 ECO 2 INHOUD Blz. 1. Memorie van toelichting...

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259. Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 "Eneco duurzame energie " Excellentie,

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259. Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 Eneco duurzame energie  Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259 Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 "Eneco duurzame energie " Excellentie, De Commissie wenst Nederland ervan in kennis te stellen dat zij, na onderzoek

Nadere informatie

Brussel, 17 september 2008 Advies ecologiesteunregeling. Advies

Brussel, 17 september 2008 Advies ecologiesteunregeling. Advies Brussel, 17 september 2008 Advies ecologiesteunregeling Advies Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 19564 BELGISCH STAATSBLAD 11.04.2008 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

VR DOC.0810/2BIS

VR DOC.0810/2BIS VR 2017 1407 DOC.0810/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor investeringen in maatregelen ter bevordering van het milieu en de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Inhoudstafel. 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen? Inhoudstafel 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen? 4. Hoe dien ik een subsidie aan te vragen? 5. Welke diensten kan ik financieren

Nadere informatie

Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen

Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen ir. Paul Zeebroek VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP (VEA) VOKA - Mechelen 25 november 2009 1 Onderwerpen A. Ecologiepremie Call systeem

Nadere informatie

Via diverse kanalen steun voor energiebesparende investeringen: via netbeheerders, overheidsinstanties, en via de federale belastingsaftrek.

Via diverse kanalen steun voor energiebesparende investeringen: via netbeheerders, overheidsinstanties, en via de federale belastingsaftrek. 1 Overzicht energiepremies voor bedrijven, zoals ze momenteel bestaan. Natuurlijk worden heel wat wijzigingen verwacht met de nieuw geïnstalleerde regionale regeringen (aangezien premiebeleid geregionaliseerd

Nadere informatie

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies via de kmo-portefeuille S t e u n v o o r s t r a t e g i s c h a d v i e s v i a d e k m o - p o r t e f e u i l l e Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wie

Nadere informatie

Steun voor energiebesparende investeringen Agentschap Ondernemen. Joachim Castelain, 8 mei 2012

Steun voor energiebesparende investeringen Agentschap Ondernemen. Joachim Castelain, 8 mei 2012 Steun voor energiebesparende investeringen Agentschap Ondernemen Joachim Castelain, 8 mei 2012 Inhoud presentatie 1. Oriëntering: eerstelijnsscan (AO) 2. Steun voor advies (AO) 3. Steun bij investeringen

Nadere informatie

36378 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

36378 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 36378 MONITEUR BELGE 03.07.2007 BELGISCH STAATSBLAD Overwegende dat het statutair afdelingshoofd zijn pensionering heeft aangekondigd; Overwegende dat dhr. François Bettens inmiddels in de afdeling Zeeschelde

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID,

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID, Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest DE VLAAMSE MINISTER

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het

DE VLAAMSE REGERING, ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van de subsidie voor managementadvies, vermeld in artikel 12 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE REGLEMENT TOELAGEREGLEMENT VOOR DE BEVEILIGING VAN VERENIGINGSLOKALEN Artikel 1 In het district Ekeren zijn veel verenigingen actief. Het districtsbestuur wenst het verenigingsleven

Nadere informatie

voor energie- en milieu-investeringen Katrien De Maeyer

voor energie- en milieu-investeringen Katrien De Maeyer Steunmaatregelen voor energie- en milieu-investeringen 31 maart 2011 Katrien De Maeyer Ik wil besparen op mijn energiefactuur! Ik wil milieuvriendelijker produceren! Hoegaikditfinancieren? 1. Advies nodig

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2007/36477] 28 JUNI 2007. Ministerieel besluit betreffende het indienen van een verzoek tot goedkeuring van een CDM- of JI-projectactiviteit De Vlaamse

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 1116 (2016-2017) Nr. 3 26 april 2017 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2007/35895] 1 JUNI 2007. Ministerieel besluit inzake de rapportering van de elektriciteitsdistributienetbeheerders betreffende de uitvoering van hun REG-actieplannen

Nadere informatie

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven:

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 103 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Kmo-portefeuille - Stand van zaken subsidiëring De kmo-portefeuille

Nadere informatie

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven:

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 510 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 12 mei 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT KMO-portefeuille - Aanvragen De kmo-portefeuille is veruit

Nadere informatie

Mijn bedrijf en mijn energie

Mijn bedrijf en mijn energie Mijn bedrijf en mijn energie Staden, zondag 30 november 2014 arch. Luc Dedeyne energieconsulent Bouwunie Subsidies voor bedrijven Bedrijven kunnen genieten van financiële ondersteuning indien zij investeren

Nadere informatie

EP-PLUS Algemene informatie 2

EP-PLUS Algemene informatie 2 19 oktober 2011 Mochten er tegenstrijdigheden zijn tussen deze algemene informatietekst en het decreet van 31 januari 2003, het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 en het ministerieel

Nadere informatie

ONTWERP VAN REGLEMENTAIR BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT REGELING VAN DE STEUN AAN PROJECTEN VAN TECHNOLOGISCH

ONTWERP VAN REGLEMENTAIR BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT REGELING VAN DE STEUN AAN PROJECTEN VAN TECHNOLOGISCH V l a a m s e R a a d v o o r W e t e n s c h a p s b e l e i d ONTWERP VAN REGLEMENTAIR BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT REGELING VAN DE STEUN AAN PROJECTEN VAN TECHNOLOGISCH ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Nadere informatie

Promotie van milieuvriendelijke koeling in Vlaanderen

Promotie van milieuvriendelijke koeling in Vlaanderen Promotie van milieuvriendelijke koeling in Vlaanderen Eddy Jonckheere Afdeling Bedrijfs- en Omgevingssteun Studiedag reductie F-gassen bij koeling 7 juli 2016 - Brussel Agentschap Innoveren & Ondernemen

Nadere informatie

Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf.

Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf. Deelnemersreglement project Nieuwe energie in bedrijf Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf. Versie: 1 januari 2014 De

Nadere informatie

Brus sel, 19 mei 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent,

Brus sel, 19 mei 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, 1608 Brus sel, 19 mei 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij hebben de eer U ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20510 30 december 2009 Regeling aanpassing voor het jaar 2010 van de percentages voor de milieu-investeringsaftrek uit

Nadere informatie

Nadere subsidieregels voor de vestiging of uitbreiding van bedrijven of instellingen in Limburg 2009-2013 - provincie Limburg -

Nadere subsidieregels voor de vestiging of uitbreiding van bedrijven of instellingen in Limburg 2009-2013 - provincie Limburg - Nadere subsidieregels voor de vestiging of uitbreiding van bedrijven of instellingen in Limburg 2009-2013 - provincie Limburg - Het doel van de Nadere subsidieregels voor de vestiging of uitbreiding van

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel. directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Innoveren met financiering van zonnepanelen

Innoveren met financiering van zonnepanelen Innoveren met financiering van zonnepanelen Dexia Corporate Jean-Michel Baetslé, Gedelegeerd Bestuurder Inhoud Inleiding Fotovoltaïsche zonne-energie Voor- en nadelen van een fotovoltaïsch systeem Steun

Nadere informatie

Steun voor strategische ecologieprojecten (STRES)

Steun voor strategische ecologieprojecten (STRES) Steun voor strategische ecologieprojecten (STRES) DECEMBER 2016 Inhoud Wat is ecologiesteun?... 4 Wat is een strategisch ecologieproject?... 5 Welke ondernemingen komen in aanmerking voor strategische

Nadere informatie

De Overheden zetten massaal in op energie-efficiëntie bij bedrijven

De Overheden zetten massaal in op energie-efficiëntie bij bedrijven Processtappen richting energie-efficiënte exploitatie van industriële sites: Identificatie van prioritair uit te voeren maatregelen Auditing & Doorlichting Borgen energieefficiënte prestaties per project

Nadere informatie

Kmo portefeuille voor ondernemers

Kmo portefeuille voor ondernemers Kmo portefeuille voor ondernemers Steun voor opleiding en advies. Kmo portefeuille, de subsidie voor opleiding & advies? De kmo portefeuille is een maatregel waardoor u als ondernemer financiële steun

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

Steunmaatregelen voor geothermische investeringen in het Vlaamse Gewest

Steunmaatregelen voor geothermische investeringen in het Vlaamse Gewest Steunmaatregelen voor geothermische investeringen in het Vlaamse Gewest 8 november 2012 VCB - Brussel ing. Eddy Jonckheere, accountmanager transformatie & duurzaamheid - energie Overzicht Agentschap Ondernemen

Nadere informatie

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten SUBSIDIEREGLEMENT Projectsubsidie Subsidie voor educatieve en sensibiliserende De gemeente Boechout voorziet jaarlijks een bedrag voor financiële steun voor ontwikkelingssamenwerking, zowel voor Zuidwerking

Nadere informatie

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Waarborgregeling - Stand van zaken De Waarborgregeling

Nadere informatie

Advies. Besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen

Advies. Besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen Brussel, 10 september 2008 100908 Advies besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen Advies Besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen Inhoud 1. Situering... 3 2. Algemene beoordeling...

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen Datum 14/10/2011 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

MILIEUFLITS WIE ZOEKT DIE VINDT: SUBSIDIES!

MILIEUFLITS WIE ZOEKT DIE VINDT: SUBSIDIES! MILIEUFLITS DOC-125-versie01 20/10/2011 WIE ZOEKT DIE VINDT: SUBSIDIES! 1. Duurzame technologische ontwikkeling (DTO) Projecten waarvan de innovatiedoelstelling (deels) gericht is op duurzame technologische

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen Zitting 2008-2009 22 januari 2009 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen AMENDEMENT Zie: 1984 (2008-2009)

Nadere informatie

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief SUBSIDIEREGLEMENT Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief Artikel 1 Artikel 2 Definities Hemelwater: Verzamelnaam

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE ARTIKEL 1 Artikel 1.1 ALGEMENE BEPALINGEN Definities (bron: Kind en Gezin) Kinderopvang:

Nadere informatie

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE 61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2012 3005 [C 2012/36065] 7 SEPTEMBER 2012. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU Europese Unie LIFE. - Communautair Financieel instrument voor het Leefmilieu Programma LIFE Natuur 1999 1. Context. In het kader van de verordening

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

Renovatie van. kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden. Subsidiereglement 2013

Renovatie van. kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden. Subsidiereglement 2013 DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT, Renovatie van kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden Subsidiereglement 2013 Artikel 1 Aan gemeenten, steden

Nadere informatie

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN 1. CONTEXT Infofiche Energie DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de productie van groene stroom afkomstig van hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen

Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen November 16 Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen Alle bedrijven, met uitzondering van KMO s, moesten tegen 1 december 2015 een energieaudit laten uitvoeren. Wat als u nog geen verplichte energieaudit

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven

Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven Directie Leefmilieu dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven Artikel 1 Voorwerp Binnen de perken

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Wetgevende aspecten: ondersteuningsmaatregelen en emissienormen

Wetgevende aspecten: ondersteuningsmaatregelen en emissienormen Wetgevende aspecten: ondersteuningsmaatregelen en emissienormen Overzicht 1. Algemeen 2. Investeringssteun 3. Certificaten 4. Emmisienormen Algemeen Bio-WKK Biomassa als duurzame brandstof groene stroom

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

Inleiding. Voor bedrijven. Inleiding. Voor bedrijven. Voor bedrijven. Financiële stimulansen voor bedrijven en lokale overheden

Inleiding. Voor bedrijven. Inleiding. Voor bedrijven. Voor bedrijven. Financiële stimulansen voor bedrijven en lokale overheden Inleiding Financiële stimulansen voor bedrijven en lokale overheden Roel Vanderbeuren Projectverantwoordelijke WATT Roadshow Bond Beter Leefmilieu Vergroening van het wagenpark deel van totale mobility

Nadere informatie

Toelichting 01: Praktische richtlijnen voor de uitvoering van de energiebeleidsovereenkomsten

Toelichting 01: Praktische richtlijnen voor de uitvoering van de energiebeleidsovereenkomsten COMMISSIE ENERGIEBELEIDSOVEREENKOMST Toelichting 01: Praktische richtlijnen voor de uitvoering van de energiebeleidsovereenkomsten 1 Inleiding De energiebeleidsovereenkomst (kortweg EBO) voor VER-bedrijven

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

DECREET. houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest

DECREET. houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest Vlaams D ar emen DECREET houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest VERWIJZINGEN * Zitting 2015-2016 Stukken

Nadere informatie

Overheidssteun voor kmo s: Vlaamse Regering lanceert "ondernemerschapsportefeuille"

Overheidssteun voor kmo s: Vlaamse Regering lanceert ondernemerschapsportefeuille Overheidssteun voor kmo s: Vlaamse Regering lanceert "ondernemerschapsportefeuille" RUTGER VAN BOVEN Directieadviseur IAB Op 10 februari 2006 werd het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen

Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen Artikel 1: In het subsidiereglement wordt verstaan onder: Bestaande woning: woning waarvoor een volledige en

Nadere informatie

Investeringssubsidies aan vergunde toeristische logiezen

Investeringssubsidies aan vergunde toeristische logiezen Investeringssubsidies aan vergunde toeristische logiezen Een subsidiedossier indienen? Deze handleiding wijst u de weg! Handleiding 2014-2015 Investeringssubsidies aan vergunde toeristische logiezen 1

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

In augustus 2013 kwam een nieuwe wijziging. Het bedrag van euro werd verhoogd tot euro.

In augustus 2013 kwam een nieuwe wijziging. Het bedrag van euro werd verhoogd tot euro. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 579 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 juni aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Winwinlening - Stand van zaken De winwinlening werd in 2006

Nadere informatie

Commissie Benchmarking Vlaanderen

Commissie Benchmarking Vlaanderen Commissie Benchmarking Vlaanderen 023-0143 TOELICHTING 14 AFTOPPING 1 Convenant tekst In Artikel 6, lid 6 van het convenant wordt gesteld: Indien de in de leden 2, 3 en 4 genoemde maatregelen tot gevolgen

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 4 JUNI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden ter uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 2078/92

Nadere informatie

Oproep naar aanvragen voor nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse opvang

Oproep naar aanvragen voor nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse opvang Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Oproep naar aanvragen voor nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

Milieu en boekhouding

Milieu en boekhouding Milieu en boekhouding Project Milieuhandleiding voor boekhouding J. Verhoeye Concept Structuur Voorbeelden Beschikbaarheid Concept Milieubrochure voor de Voor alle rubrieken van de balans en resultatenrekening,

Nadere informatie

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief SUBSIDIEREGLEMENT Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief Artikel 1 Artikel 2 Definities Hemelwater: verzamelnaam

Nadere informatie

Reserveregeling Kunstendecreet

Reserveregeling Kunstendecreet Reserveregeling Kunstendecreet A. Uw organisatie wordt niet verder gesubsidieerd 1. Privaatrechtelijk of publiekrechtelijke persoon Wat wordt verstaan onder reserve? Een reserve wordt in de balans van

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas Artikel 1. Doel In 1217 werd Sint-Niklaas, voorheen ondergeschikt

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding Algemene bepalingen Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen

Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen Januari 15 Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen Alle bedrijven, zonder ISO 14.001 en/of ISO 50.001 en/of MJA/MEE convenant, die niet voldoen aan de definitie kleine en middelgrote ondernemingen

Nadere informatie

Reglement werkingssubsidies verenigingen Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Reglement werkingssubsidies verenigingen Berendrecht-Zandvliet-Lillo Reglement werkingssubsidies verenigingen Berendrecht-Zandvliet-Lillo 1. Doel van de subsidie Het district Berendrecht Zandvliet Lillo wil de verenigingen in het district stimuleren om door een aantrekkelijk

Nadere informatie

InnovatieHaalbaarheid Subsidieregeling

InnovatieHaalbaarheid Subsidieregeling InnovatieHaalbaarheid Subsidieregeling Een instrument van het programma LimburgMakers Revisie: V08 Datum: 28 april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1 Doelstelling 2 2 Doelgroep 2 3 Inhoud

Nadere informatie