Call Ecologiepremie. Algemene Informatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Call Ecologiepremie. Algemene Informatie"

Transcriptie

1 Agentschap Ondernemen Call Ecologiepremie Algemene Informatie (januari 2010) 1

2 Inhoud Wat is een ecologiepremie en hoe wordt deze toegekend?...4 Een oproep...4 Een wedstrijdformule...4 Waarom een wedstrijdformule?...4 Hoe een ecologiepremie aanvragen?...5 Het wettelijke kader...6 Het Europese kader...6 Het Vlaamse kader...6 Welke ondernemingen komen in aanmerking voor een ecologiepremie?...7 Financiering via een patrimoniumvennootschap....7 De grootte van een onderneming...8 Samenwerkingsverbanden....9 Wanneer is een aanvraag ontvankelijk? Het stimulerende effect van de ecologiepremie op de investering Investeringstermijnen Welke ecologische investeringen komen in aanmerking voor een ecologiepremie?.. 13 Milieu-investeringen Investeringen op energiegebied Een limitatieve technologieënlijst Hoe gebruik maken van de limitatieve technologieënlijst (LTL)? Opmerkingen Essentiële / niet-essentiële investeringscomponenten Investeringen in fotovoltaïsche zonnepanelen Welke investeringen komen niet in aanmerking voor een ecologiepremie? De ecologische meerkost Hoe de investeringen boeken en afschrijven? Fiscale vrijstelling Een objectieve beoordeling van het investeringsproject Een kwalitatieve beoordeling van de technologieën De differentiëringscriteria De economische leefbaarheid De toetreding tot het auditconvenant Het beschikken over een milieucertificaat / OVAM eco-efficiëntiescan De weginsgcoëfficiënten Hoe wordt de totaalscore van een investeringsproject berekend? Hoe wordt de rangschikking bekend gemaakt?

3 Subsidieberekening, uitbetaling en terugvordering Hoe wordt de subsidie-enveloppe verdeeld? Hoeveel bedraagt de ecologiepremie? Hoe wordt de ecologiepremie uitbetaald? Wat indien er achterstallige schulden zijn? Welke is de uiterste datum voor het aanvragen van de uitbetaling? Wanneer kan de ecologiepremie worden teruggevorderd? (artikel 24 BVR van 16 mei 2007) Toelichting bij de milieucertificaten / OVAM eco-efficiëntiescan Het Milieucharter EMAS (Communautair Milieubeheer- en Milieuauditsysteem) ISO OVAM eco-efficiëntiescan Andere steunmogelijkheden voor ecologie-investeringen, energiebesparing en hernieuwbare energie Meer informatie?

4 Wat is een ecologiepremie en hoe wordt deze toegekend? Een ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen zullen realiseren in het Vlaamse Gewest. Onder ecologieinvesteringen worden milieu-investeringen en investeringen op energiegebied verstaan. Met de ecologiepremie wil de Vlaamse overheid een gedeelte van de extra kost die een ecologie-investering met zich meebrengt, en die op korte termijn een concurrentieel nadeel kan betekenen, voor haar rekening nemen. De zorg voor het klimaat en het milieu zal alsmaar aan belang winnen en een adequaat inspelen hierop zal op lange termijn ongetwijfeld een competitief voordeel opleveren. Een oproep Jaarlijks zullen er drie op elkaar aansluitende oproepen worden georganiseerd waarop ondernemingen met hun investeringsproject kunnen intekenen. Per oproep kan een onderneming één aanvraag indienen. Wanneer er investeringen plaatsvinden in meerdere exploitatiezetels dienen deze in één aanvraag gegroepeerd te worden. Het opnieuw indienen van hetzelfde investeringsprogramma in een volgende call is enkel mogelijk indien de investeringen nog niet gestart zijn. Een wedstrijdformule De ontvankelijke investeringsprojecten worden op een objectieve wijze beoordeeld en vervolgens gerangschikt. Het voor de oproep beschikbare subsidiebedrag zal verdeeld worden over de gunstig gerangschikte investeringsprojecten tot de beschikbare budgettaire enveloppe is opgebruikt. Waarom een wedstrijdformule? Met de organisatie van de ecologiesteunverlening via een call met wedstrijdformule worden volgende doelstellingen nagestreefd: Het budgettair beheersbaar maken van de maatregel; Het evenwichtiger op elkaar afstemmen van vraag en aanbod; Het doelmatiger aanwenden van de beschikbare middelen door prioritair steun te verlenen aan technologieën die het meest performant zijn en de grootste bijdrage leveren aan de realisatie van de Kyoto-doelstellingen en aan het milieubeleidsplan van de Vlaamse overheid. 4

5 De slaagkans om in aanmerking te komen voor een ecologiepremie is moeilijk in te schatten en wordt bepaald door: - de technologieën waarin geïnvesteerd wordt, - het aantal deelnemers aan de oproep, - de beschikbare subsidie-enveloppe. Technologieën met een hoge performantiefactor maken meer kans om in aanmerking te komen dan deze met een lage performantiefactor. Dit betekent dat de steunaanvrager, door te kiezen voor een performante technologie, een grote invloed heeft op zijn score en bijgevolg of hij al dan niet in aanmerking komt voor een ecologiepremie. De steunregeling voorziet voorts in een transparante procedure met een strikt tijdschema, waarbij zowel de rangschikking als iedere individuele beslissing aan de ondernemingen wordt gegarandeerd binnen de 4 maanden na afsluiting van de oproep. De uitbetaling van de steun zal ook nauwer aansluiten bij de realisatie van het gesubsidieerde programma omdat er geen budgettaire ontsporing meer mogelijk is waarbij de uitbetaling naar een volgend jaar dient verschoven te worden. Hoe een ecologiepremie aanvragen? Het indienen van een aanvraag voor een ecologiepremie kan enkel via elektronische weg via: Om de persoonlijke gegevens maximaal te beveiligen kan aanmelden en inloggen enkel nog via een federaal token of elektronische identiteitskaart. Indien er stavingsstukken vereist zijn voor het onderzoek van de steunaanvraag wordt de onderneming daarvan via de website op de hoogte gebracht. De onderneming moet deze binnen dertig kalenderdagen na het afsluiten van de call per post of per mail opsturen of bij het Agentschap Ondernemen indienen tegen ontvangstbewijs. De postdatum geldt als ontvangstdatum. 5

6 Het wettelijke kader Het Europese kader De Europese vrijstellingsverordening: verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene vrijstellingsverordening).(pb L14 van 9 augustus 2008, blz. 3). Het Vlaamse kader Het decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid van 31 januari 2003 (B.S. van 25 maart 2003), meer in het bijzonder in Hoofdstuk III m.b.t. investeringssteun voor ecologie. De bepalingen van dit decreet worden concreet gestalte gegeven door het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest van 16 mei 2007 (B.S. van 29 juni 2007) gewijzigd bij het besluit van de Vaamse Regering 16 januari Het ministerieel besluit van 20 februari 2009 tot wijziging van het ministerieel besluit vna 1 oktober Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 januari 2009 werd ter kennis gegeven bij de Europese Commissie en is gekend onder refferentienummer X 291/

7 Welke ondernemingen komen in aanmerking voor een ecologiepremie? Een onderneming dient aan volgende voorwaarden te voldoen: - Zij realiseert haar investeringen in het Vlaamse Gewest; - Zij oefent een aanvaardbare hoofdactiviteit (NACE-code) uit; - Een administratieve overheid heeft geen dominerende invloed in de onderneming. Er is een vermoeden van een dominerende invloed indien 50% of meer van het kapitaal of de stemrechten van deze onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks in handen van een administratieve overheid zijn. Dit vermoeden kan weerlegd worden indien de onderneming kan aantonen dat de administratieve overheid geen dominerende invloed uitoefent op het beleid van de onderneming; - Zij is toegetreden tot het benchmarking convenant indien zij een energieintensief bedrijf is (een bedrijf met een energieverbruik van ten minste 0,5 Pj en bedrijven die onder de Europese richtlijn van verhandelbare emissierechten vallen). - Als grote onderneming toont zij het stimulerende karakter van de steun aan. Financiering via een patrimoniumvennootschap. De investeringen kunnen worden uitgevoerd door een patrimoniumvennootschap die behoort tot dezelfde groep als de steunaanvragende onderneming. Beide vennootschappen behoren tot dezelfde groep in één van de volgende gevallen: 1) de patrimoniumvennootschap participeert voor ten minste 25 % in de steunaanvragende onderneming; 2) de steunaanvragende onderneming participeert voor ten minste 25 % in de patrimoniumvennootschap; 3) een natuurlijke persoon of rechtspersoon participeert voor ten minste 25 % in beide vennootschappen. Bij een financiering van de investeringen via de patrimoniummaatschappij is het de exploitatievennootschap die de steunaanvraag indient terwijl de boeking en de afschrijving van de investeringen gebeuren bij de patrimoniummaatschappij. Het is de steunaanvragende exploitatievennootschap die de ecologiepremie ontvangt. De toepassing van de termijn van vijf jaar, vermeld in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering, wordt verstaan als het gedurende vijf jaar ter beschikking stellen aan de steunaanvragende onderneming. 7

8 De grootte van een onderneming Voor de bepaling van de hoogte van de ecologiepremie wordt er een onderscheid gemaakt tussen kleine en middelgrote ondernemingen (KMO s) en grote ondernemingen (GO s). Een kleine onderneming voldoet aan elk van de volgende criteria: - Zij stelt minder dan 50 werkzame personen tewerk; - Zij heeft een jaaromzet of een jaarlijks balanstotaal van maximaal 10 miljoen euro; Een middelgrote onderneming voldoet aan elk van de volgende criteria: - Ze stelt minder dan 250 werkzame personen tewerk; - Ze heeft een jaaromzet van maximaal 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximaal 43 miljoen euro; - Ze is geen kleine onderneming. Een grote onderneming is een onderneming die noch klein noch middelgroot is. De tewerkstelling, de jaaromzet en het balanstotaal van de onderneming, worden berekend overeenkomstig de door de Europese Commissie vastgestelde definitie van kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 364/2004 van de Commissie van 25 februari 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie wat betreft uitbreiding van het toepassingsgebied tot steun voor onderzoek en ontwikkeling. De gegevens voor de berekening van de jaaromzet en het balanstotaal van de onderneming hebben betrekking op de referentieperiode. De referentieperiode is het boekjaar waarop de laatst bij de Nationale Bank van België neergelegde jaarrekening voor de datum van de steunaanvraag betrekking heeft en die beschikbaar is via een centrale databank. Om de omzet te berekenen, wordt een boekjaar van meer of minder dan twaalf maanden herberekend tot een periode van twaalf maanden. Voor ondernemingen die geen jaarrekening moeten opmaken, is de referentieperiode het jaar van de laatste aangifte bij de directe belastingen voor de datum van de steunaanvraag. De gegevens voor de berekening van de tewerkstelling van het aantal werkzame personen worden vastgesteld aan de hand van het aantal werknemers dat in de onderneming was tewerkgesteld in de referentieperiode. Onder referentieperiode wordt verstaan de periode van tewerkstelling gedurende de laatste vier kwartalen die de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kan attesteren, voor de datum van de steunaanvraag, en die beschikbaar zijn via een centrale databank. 8

9 Samenwerkingsverbanden. Er kan ook steun verleend worden aan samenwerkingsverbanden van ondernemingen op voorwaarde dat zowel het samenwerkingsverband als de aan het samenwerkingsverband deelnemende ondernemingen voldoen aan de defintie van onderneming, wat wil zeggen: de natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen, handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid, burgerlijke vennootschappen met handelsvorm, de Europese economische samenwerkingsverbanden en de economische samenwerkingsverbanden, die beschikken over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest of zich ertoe verbinden in het Vlaamse Gewest een exploitatiezetel te vestigen (art. 3, 1, van het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, gewijzigd bij de decreten van 15 juli 2005 en 23 december 2005). Handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid zijn (art. 2 wetboek van vennootschappen): - Naamloze vennootschap, NV - Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, BVBA - Coöperatieve vennootschap, CVBA of CVOA - Vennootschap onder firma, VOF - Gewone commanditaire vennootschap - Commanditaire vennootschap op aandelen - Economisch samenwerkingsverband, ESV - Europese vennootschap, SE - Europese Coöperatieve vennootschap, SCE Volgende ondernemingen die geen rechtpersoonlijkheid hebben komen noch als samenwerkingsverband noch als deelnemende onderneming niet in aanmerking: De tijdelijke handelsvennootschap De feitelijke vereniging De stille handelsvennootschap De maatschap Ook zijn VZW s uitgesloten als samenwerkingsverband. De hoofdactiviteit van de aan het samenwerkingsverband deelnemende ondernemingen moet behoren tot de aanvaardbare sectoren. 9

10 Wanneer is een aanvraag ontvankelijk? Aan de hand van een aantal ontvankelijkheidcriteria controleert de applicatie of de onderneming gerechtigd is om een aanvraag voor een ecologiepremie in te dienen. De aanvraag zal ontvankelijk zijn indien de onderneming: - haar investeringen gestart heeft na de indieningsdatum van de subsidieaanvraag (art. 7 BVR van 16 mei 2007); - haar ecologie-investeringen zal realiseren in het Vlaamse Gewest (art. 10 BVR van 16 mei 2007); - haar hoofdactiviteit behoort tot een aanvaardbare sector (art. 11 BVR van 16 mei 2007). Indien de investeringen worden uitgevoerd door en samenwerkingsverband dan moet de hoofdactiviteit van de deelnemende ondernemingen behoren tot een aanvaardbare sector; - kiest voor een ecologie-investering die voorkomt op de limitatieve technologieënlijst (art. 12 BVR van 16 mei 2007); - voldoet aan de regelgeving die van toepassing is in het Vlaamse Gewest (art. 5 BVR van 16 mei 2007); - geen achterstallige schulden heeft bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op de indieningsdatum (art. 5 BVR van 16 mei 2007). Dit zijn achterstallige schulden van euro of meer, ongeacht of er een bezwaar of beroep tegen een vordering van de RSZ werd aangetekend. Schulden waarvoor de onderneming een afbetalingsplan heeft dat ze respecteert, worden niet als achterstallig beschouwd. - is toegetreden tot het benchmarking convenant indien zij een energieintensief bedrijf is (een bedrijf met een energieverbruik van ten minste 0,5 Pj en bedrijven die onder de Europese richtlijn van verhandelbare emissierechten vallen)(art. 9 BVR van 16 mei 2007), - als de gevraagde stavingsstukken tijdig ontvangen zijn. Indien de aanvraag ontvankelijk is, moeten een aantal gegevens over de geplande investeringen ingevoerd worden. De applicatie haalt zelf zoveel mogelijk boekhoudkundige gegevens op uit de achterliggende referentiedatabank. Het nazenden van stavingsdocumenten is enkel vereist bij investerinen in fotovoltaïsche zonnepanelen. De ondertekening van de verklaring op eer gebeurt elektronisch door het zich ermee akkoord te verklaren via het aanvinken in de applicatie. 10

11 Het stimulerende effect van de ecologiepremie op de investering. Grote ondernemingen dienen het stimulerende effect van de steun aan te tonen aan de hand van volgende punten: 1 een wezenlijke toename van de omvang van het investeringsproject of van de activiteit van de onderneming als gevolg van de toekenning van de steun; 2 een wezenlijke toename van de reikwijdte van het investeringsproject of van de activiteit van de onderneming als gevolg van de toekenning van de steun; 3 een wezenlijke toename van de totale uitgaven van de onderneming voor het investeringsproject als gevolg van de toekenning van de steun. Dit betekent concreet dat het stimulerende effect wordt bewezen door het volgende aan te tonen: 1 welke technisch vergelijkbare investering met een lager niveau van milieubescherming in elk geval uitgevoerd zal worden; 2 welke investeringen de onderneming bereid is boven op de investeringen, vermeld in 1, uit te voeren. Of nog anders geformuleerd: Welke is de omvang, de reikwijdte of het totale investeringsbedrag van de milieubescherming/energiebesparing van de investering zonder ecologiepremie. Welke is de omvang, de reikwijdte of het totale investeringsbedrag van de milieubescherming/energiebesparing van de investering indien de ecologiepremie wordt toegekend. 11

12 Investeringstermijnen De ecologie-investeringen mogen pas starten na de indiening van de subsidieaanvraag en moeten binnen 3 jaarna de beslissing tot toekenning van een ecologiepremie worden beëindigd. Omwille van de economische crisis tengevolge van de malaise op de financiële markten werd de investeringstermijn verlengd tot 5 jaar na de beslissing tot steuntoekenning. De indieningsdatum van de subsidieaanvraag is de datum waarop het Agentschap Ondernemen de aanvraag ontvangt. Dit is bij de finalisatie van de steunaanvraag via de webapplicatie. De start van de ecologie-investeringen is de datum van de eerste factuur, hetzij van de akte bij verwerving van een onroerend goed, hetzij van de afsluiting van de leasingovereenkomst. De beëindiging van de ecologie-investeringen is de datum van de laatste factuur, hetzij van de akte bij verwerving van een onroerend goed, hetzij van afsluiting van de leasingovereenkomst. De investeringen moeten starten na de indieningsdatum van de steunaanvraag en moeten binnen 5 jaar na de beslissing tot toekenning van de steun worden beëindigd. De investeringen moeten gedurende 5 jaar door de onderneming geëxploiteerd worden en behouden blijven. Deze termijn gaat in vanaf de beëindiging van de investeringen. Wanneer de investeringen worden gerealiseerd door een patrimoniumvennootschap die behoort tot dezelfde groep als de steunaanvragende onderneming geldt deze verplichting uit hoofde van de patrimoniumvennootschap. 12

13 Welke ecologische investeringen komen in aanmerking voor een ecologiepremie? Volgende ecologie-investeringen komen in aanmerking voor een ecologiepremie: Milieu-investeringen Milieu-investeringen zijn investeringen gericht op de bescherming van het milieu. Onder milieubescherming wordt elke maatregel verstaan die gericht is op de preventie of het herstel van aantastingen van de natuurlijke omgeving of de natuurlijke hulpbronnen dan wel op de aanmoediging van het rationeel gebruik van die hulpbronnen. Investeringen op energiegebied Investeringen op energiegebied zijn investeringen en maatregelen die de onderneming in staat stellen het energiegebruik in haar productiecyclus te verminderen. Een limitatieve technologieënlijst Er dient een keuze gemaakt te worden uit een lijst met een 150-tal technologieën welke in aanmerking komen voor een ecologiepremie. De technologieën op deze lijst werden getoetst aan de basisvoorwaarden zoals gesteld in de Europese kaderregeling en zijn ecologie-investeringen gericht op: - het overtreffen van bestaande Europese normen (voor zover er geen strengere Vlaamse normen van toepassing zijn); - het behalen van milieudoelstellingen waarbij geen Europese normen gelden. De technologieën werden geselecteerd op basis van de sectoriële, Vlaamse BBTstudies en vergelijkbare lijsten uit andere lidstaten, zoals Nederland (VAMIL, MIA, EIA). Per technologie vermeldt de limitatieve technologieënlijst volgende gegevens: - een technologiecode; - een bondige omschrijving van de technologie; - de essentiële en de niet-essentiële investeringscomponenten; - de gestandaardiseerde meerkost als een percentage van de aanvaarde investeringscomponenten en met inrekening van de opbrengsten en besparingen gedurende de eerste 5 jaar; - de performantiefactor, variërend tussen 0 en 1; - de geldigheidsduur van de technologie. De limitatieve technologieënlijst wordt vastgesteld bij ministerieel besluit en kan bij elke oproep wijzigen. 13

14 Hoe gebruik maken van de limitatieve technologieënlijst (LTL)? De bedoeling van de limitatieve technologieënlijst is het indienen van een aanvraag eenvoudiger te maken voor de onderneming. Het zoeken in de LTL kan gebeuren op basis van de sector waarin de onderneming actief is. Wanneer de onderneming de technologie niet terugvindt in de lijst van technologieën van de sector waartoe ze behoort, kan zij voorts ook de volledige LTL raadplegen. Wanneer het gaat om strikt sectorgebonden technologieën dan wordt dit uitdrukkelijk in de naamgeving van de technologie vermeld en mag er enkel door ondernemingen die tot die sector behoren in geïnvesteerd worden. Opmerkingen Van de in aanmerking komende ecologie-investeringen, komen enkel de volgende materiële en immateriële investeringen in aanmerking voor steun: 1 gebouwen die onlosmakelijk verbonden zijn met ecologie-investeringen en die nutteloos worden als die investeringen buiten dienst gesteld worden; 2 installaties en uitrustingen die erop gericht zijn vervuiling of hinder te beperken of te beëindigen of de productiemethoden aan te passen met het oog op de milieubescherming; 3 immateriële investeringen, te weten investeringen in de technologieoverdracht in de vorm van octrooien, exploitatielicenties of licenties inzake geoctrooieerde technische knowhow, niet-geoctrooieerde technische knowhow. Essentiële / niet-essentiële investeringscomponenten Enkel de essentieële investeringscomponeten komen in aanmerking voor een ecologiepremie. Op de Limitatieve technologieënlijst wordt bij elke technologie de in aanmerking komende investeringen aangeduid als essentiële investeringscomponenten. Essentiële componenten zijn onderdelen van de technologie die tot de kern van de installatie behoren. Het zijn componenten die in elk mogelijke toepassing van de technologie steeds aanwezig zijn. Om als technologie in aanmerking te komen voor een ecologiepremie moeten dan ook alle essentiële investeringscomponenten van die technologie opgenomen zijn in het investeringsprogramma. Bij het indienen van een steunaavraag via de applicatie is het opgeven van een investeringsbedrag voor elke essentiële component van de technologie een verplicht veld. Zo zijn bvb. bij de technologie fotovoltaïsche zonnepanelen de zonnepanelen zelf een essentiële component terwijl de draagstructuur daarentegen een niet-essentiële component is omdat de zonnepanelen volledig kunnen geïntegreerd zijn in het dak en er geen draagstructuur vereist is. De draagstructuur komt in dit geval als nietessentiele component bijgevolg niet in aanmerking voor een ecologiepremie. 14

15 Investeringen in fotovoltaïsche zonnepanelen Investeringen ten behoeve van elektriciteit opgewekt door zonne-energie komen in aanmerking in verhouding tot de door de onderneming voor eigen gebruik aangekochte elektriciteit. Er wordt bijgevolg enkel steun verleend voor het opwekkingsvermogen van de investering dat overeenstemt met de voor eigen gebruik aangekochte elektriciteit. De voor eigen gebruik aangekochte elektriciteit wordt berekend op basis van het gemiddelde jaarverbruik van de laatste drie jaar voorafgaand aan de indieningsdatum van de steunaanvraag. Voor ondernemingen die minder dan drie jaar maar meer dan een jaar aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, wordt de voor eigen gebruik aangekochte elektriciteit berekend op basis van het gemiddelde jaarverbruik van de periode voorafgaand aan de indieningsdatum van de steunaanvraag. Indien de onderneming minder dan een jaar is aangesloten op het elektriciteitsnet, wordt de voor eigen gebruik aangekochte elektriciteit berekend op basis van het geraamde elektriciteitsverbruik van de onderneming. Onder geraamde elektriciteitsverbruik wordt het realistisch geraamde elektriciteitsverbruik van het eerste jaar na de beëindiging van de investeringen verstaan. Het in aanmerking komend opwekkingsvermogen van de investering in fotovoltaïsche zonnepanelen wordt bekomen door de formule: JEV / 800 en wordt uitgedrukt in kilowattpiek (kw p ), waarbij: JEV = het gemiddelde jaarverbruik van de onderneming uitgedrukt in kilowattuur; 800 = er wordt van uit gegaan dat een installatie met een vermogen van 1 kilowattpiek jaarlijks 800 kilowattuur produceert. Investeringen ten behoeve van elektriciteit opgewekt door fotovoltaïsche zonnepanelen uitgevoerd door een samenwerkingsverband komen in aanmerking in verhouding tot de door de aan het samenwerkingsverband deelnemende ondernemingen voor eigen gebruik aangekochte elektriciteit. Wanneer er sprake is van een substantiële capaciteitsuitbreiding wordt de voor eigen gebruik aangekochte elektriciteit berekend op basis van het geraamde elektriciteitsverbruik ten gevolge van deze capaciteitsuitbreiding. Er is een vermoeden van een substantiële capaciteitsuitbreiding als door een toename van de productiecapaciteit het elektriciteitsverbruik met minstens 50 % is toegenomen. Het Agentschap Ondernemen kan dit vermoeden weerleggen als zij vaststelt dat de toename van het elektriciteitsverbruik niet het gevolg is van de toename van de productiecapaciteit. 15

16 Op de webapplicatie is een berekeningsmodule opgenomen om aan de hand van het electriciteitsverbruik het betoelaagbare opwekkingsvermogen van de installatie te berekenen. Als staving van het elektriciteitsverbruik dient de onderneming de electriciteitsfacturen van de 3 jaren voorafgaandelijk aan het indienen van de steunaanvragen en/of in voorkomend geval het geraamde electriciteitsverbruik binnen de dertig dagen na het afsluiten van de call per post of per mail op te sturen aan het Agentschap Ondernemen. Welke investeringen komen niet in aanmerking voor een ecologiepremie? De volgende investeringen komen niet in aanmerking voor een ecologiepremie: 1 de investeringen die door de steunaanvragende onderneming gratis of onder bezwarende titel ter beschikking worden gesteld aan derden; 2 de investeringen, voorheen geactiveerd en opgenomen in de afschrijvingstabel, die verworven worden van: a) een onderneming waarin de steunaanvragende onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks participeert; b) een onderneming die rechtstreeks of onrechtstreeks participeert in de steunaanvragende onderneming; 3 de investeringen die verworven worden van een zaakvoerder, een bestuurder of een aandeelhouder van de steunaanvragende onderneming; 4 de investeringen die in geval van aankoop niet verworven worden in volle eigendom; 5 de investeringen met betrekking tot de exploitatie van een bedrijvencentrum of een doorgangsgebouw. De ecologische meerkost Enkel de extra investeringen die noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de milieudoeleinden worden in aanmerking genomen, exclusief de voordelen van een eventuele capaciteitsverhoging, de kostenbesparingen gedurende de eerste 5 jaar van de gebruiksduur van de investeringen en de extra bijproducten gedurende diezelfde periode. De extra investeringen worden berekend door de ecologie-investering te vergelijken met een klassieke investering die in technisch opzicht vergelijkbaar is, maar waarmee niet hetzelfde niveau van milieubescherming kan worden bereikt. De vergelijking gebeurt op basis van een gelijke productiecapaciteit van de klassieke investering en de reële milieuvriendelijke investering. Verder worden de besparingen en/of opbrengsten gedurende de eerste vijf jaar (geactualiseerd aan de Europese referentierente) van de gebruiksduur in mindering gebracht van de meerkost. Van de technologieën die voorkomen op de limitatieve technologieënlijst werd de ecologische meerkost gestandaardiseerd en uitgedrukt als een percentage van de essentiële investeringscomponenten. 16

17 Hoe de investeringen boeken en afschrijven? De investeringen worden geboekt onder de rubrieken 21 tot 27 van de jaarrekening voor ondernemingen die jaarrekeningplichtig zijn, de andere ondernemingen moeten deze uitgaven opnemen in de afschrijvingstabel. De investeringen moeten afgeschreven worden conform de boekhoudwetgeving en ten minste over een termijn van 3 jaar. Immateriële investeringen moeten verworven worden tegen marktvoorwaarden van derden waarin de aanvrager geen directe of zijdelingse zeggenschap uitoefent. Fiscale vrijstelling. De ecologiepremie is fiscaal vrijgesteld. 17

18 Een objectieve beoordeling van het investeringsproject De ontvankelijke steunaanvraag wordt objectief beoordeeld op basis van volgende criteria (art BVR van 16 mei 2007): 1 de mate waarin de ecologie-investering bijdraagt tot de realisatie van de Kyoto-doelstellingen of de milieudoelstellingen; 2 de economische leefbaarheid van de onderneming; 3 de toetreding tot een energiebeleidovereenkomst, gesloten met het Vlaamse Gewest; 4 het beschikken over een milieucertificaat. Een kwalitatieve beoordeling van de technologieën. Aan elke technologie die voorkomt op de limitatieve technologieënlijst werd een performantiefactor toegekend. De performantiefactor is een kwalitatieve beoordeling die aangeeft in welke mate de technologie bijdraagt tot de realisatie van de Kyoto-doelstellingen of de milieudoelstellingen van de Vlaamse overheid. Door VITO werd elke technologie die voorkomt op de LTL op een objectieve manier gescreend op zijn milieu- en energie-impact aan de hand van volgende criteria: - de reductie van de emissies naar: o lucht; o water; o bodem; - de beperking van: o hinder (geluid, geur, licht); o afval; o gebruik grond- en hulpstoffen; o watergebruik; - de reductie van broeikasgasemissies: o CO 2; o andere broeikasgassen; Score De geïntegreerde milieuscore wordt uitgedrukt in een performantiefactor welke varieert tussen 0 en 1. In de globale beoordeling (kwalitatieve en differentiëringscriteria) weegt dit criterium voor 90%. Bij een steunaanvraag met meerdere technologieën zal de performantiefactor van de technologie die meer dan 50% van het totale investeringsproject vertegen- 18

19 woordigt, als score op dit criterium worden weerhouden. Indien er geen technologie met een investeringsbedrag van meer dan 50% van het totale investeringsbedrag is opgenomen in het investeringsproject dan wordt het gewogen gemiddelde (op basis van het investeringsbedrag) genomen van de performantiefactoren van de verschillende technologieën die in het project zijn opgenomen. Indien de investering in de technologie die bepalend was voor de score uiteindelijk niet wordt uitgevoerd of indien het gerealiseerde investeringsbedrag ervan uiteindelijk minder dan 50% van de totaal gerealiseerde investeringen bedraagt dan zal de score herberekend worden en vergeleken worden met de grensscore. Deze herberekening gebeurt naar aanleiding van de aanvraag tot uitbetaling van de laatste schijf van de steun. De grensscore is de score van de eerste ongunstig gerangschikte aanvraag/onderneming + 0,0001. Indien de herberekende score hoger of gelijk is aan deze grensscore dan kan de steun behouden blijven, indien de score lager is komt de steun te vervallen. De differentiëringscriteria Naast een kwalitatieve beoordeling van de technologie worden een aantal bijkomende criteria gehanteerd om een ruimere differentiatie in de rangschikking te bekomen. Deze criteria peilen naar de leefbaarheid van de onderneming en in welke mate de investeringen kaderen in een globale visie van de onderneming t.a.v. het milieu, een rationeel energiegebruik en een duurzaam ondernemen. Deze criteria situeren zich op het niveau van een beoordeling van de onderneming in tegenstelling tot de kwalitatieve beoordeling waarbij de beoordeling gebeurt op het niveau van de technologie waarin geïnvesteerd wordt. De gehanteerde differentiëringscriteria zijn: de economische leefbaarheid (cashflowratio); de toetreding tot het auditconvenant; het beschikken over een milieucertificaat. 19

20 De economische leefbaarheid Hiervoor wordt de ratio cashflowgeneratie voor belastingen versus de totale activa genomen. Cashflowratio = cashflow* / totale activa (*) cashflow = winst of verlies voor belastingen + afschrijvingen. Deze ratio geeft naast een signaal van de credibiliteit van de eigen financiering ook een indicatie in welke mate een onderneming in staat is voldoende liquide middelen te genereren om op korte termijn haar financiële verplichtingen na te komen. Uit de literatuur blijkt dat het cashflowratio een belangrijke falings-predictie-indicator is. Voor ondernemingen waarvan de gegevens voor het berekenen van de cashflowratio beschikbaar zijn in de referentiedatabank worden de boekhoudkundige gegevens opgehaald uit de laatst beschikbare jaarrekening in deze referentiedatabank. Ondernemingen die niet jaarrekeningplichtig zijn, dienen de gegevens uit hun laatst afgesloten resultaatrekening (de bijlage uit de fiscale aangifte) in te geven in hun steunaanvraag. Aan ondernemingen die nog geen jaarrekening hebben neergelegd of nog geen fiscale aangifte hebben gedaan wordt de gemiddelde score van de andere deelnemers aan de call op dit criterium toegekend (0,5). Score De cashflowratio wordt via de normalisatieformule (door middel van een gemiddelde en een standaardafwijking) teruggebracht op een schaal tussen 0 en 1 (tot op 4 cijfers na de komma). In de globale beoordeling (kwalitatieve en differentiëringscriteria) weegt dit criterium voor 3%. 20

Ecologiepremie. Algemene informatie. Algemene informatie Ecologiepremie 12 december 2005 1

Ecologiepremie. Algemene informatie. Algemene informatie Ecologiepremie 12 december 2005 1 Ecologiepremie Algemene informatie Algemene informatie Ecologiepremie 12 december 2005 1 Wat is een ecologiepremie en hoe wordt deze toegekend?... 3 Het wettelijk kader?... 3 Europees kader... 3 Vlaams

Nadere informatie

Handleiding Ecologiepremie Plus (EP Plus)

Handleiding Ecologiepremie Plus (EP Plus) Handleiding Ecologiepremie Plus (EP Plus) APRIL 2016 Inhoud Wat is Ecologiepremie Plus?... 4 Welke ondernemingen komen in aanmerking voor Ecologiepremie Plus?...5 Toelichting m.b.t. de definitie van onderneming....5

Nadere informatie

32896 MONITEUR BELGE 20.07.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

32896 MONITEUR BELGE 20.07.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 32896 MONITEUR BELGE 20.07.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw [C 2005/35809] 1 JULI 2005.

Nadere informatie

Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen

Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen ir. Paul Zeebroek VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP (VEA) VOKA - Mechelen 25 november 2009 1 Onderwerpen A. Ecologiepremie Call systeem

Nadere informatie

EP-PLUS Algemene informatie 2

EP-PLUS Algemene informatie 2 6 april 2012 Mochten er tegenstrijdigheden zijn tussen deze algemene informatietekst en het decreet van 31 januari 2003, het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 en het ministerieel besluit

Nadere informatie

Handleiding Ecologiepremie Plus (EP Plus)

Handleiding Ecologiepremie Plus (EP Plus) Handleiding Ecologiepremie Plus (EP Plus) OKTOBER 2017 Inhoud Wat is Ecologiepremie Plus?... 4 Welke ondernemingen komen in aanmerking voor Ecologiepremie Plus?... 5 Toelichting m.b.t. de definitie van

Nadere informatie

Steunmaatregel N 279/2003 - België Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest

Steunmaatregel N 279/2003 - België Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.04.2004 C(2004) 1661 Betreft: Steunmaatregel N 279/2003 - België Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest Excellentie, 1. PROCEDURE Bij schrijven

Nadere informatie

Steun voor energiebesparende investeringen Agentschap Ondernemen. Joachim Castelain, 8 mei 2012

Steun voor energiebesparende investeringen Agentschap Ondernemen. Joachim Castelain, 8 mei 2012 Steun voor energiebesparende investeringen Agentschap Ondernemen Joachim Castelain, 8 mei 2012 Inhoud presentatie 1. Oriëntering: eerstelijnsscan (AO) 2. Steun voor advies (AO) 3. Steun bij investeringen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 37;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 37; Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmogroeitrajecten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op verordening

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 19222 BELGISCH STAATSBLAD 09.04.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

VR DOC.0810/2BIS

VR DOC.0810/2BIS VR 2017 1407 DOC.0810/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor investeringen in maatregelen ter bevordering van het milieu en de verkeersveiligheid

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 december 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 december 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in

Nadere informatie

U gaat naar www.ecologiepremie.be en klikt op Ecologiepremie Plus

U gaat naar www.ecologiepremie.be en klikt op Ecologiepremie Plus 1 U gaat naar www.ecologiepremie.be en klikt op Ecologiepremie Plus Aanmelden voor Ecologiepremie Plus (in dit voorbeeld met de identiteitskaart) 2 3 Klik op Verdergaan Indien nodig kan u de meest recente

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie van 28 juni 2014;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie van 28 juni 2014; VR 2015 2003 DOC.0261/2 ~t\ Vlaall!se ~~ \ Regenng Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanpassing van het kaderdecreet en de besluiten van de Vlaamse Regering bedrijvencentra en doorgangsgebouwen,

Nadere informatie

voor energie- en milieu-investeringen Katrien De Maeyer

voor energie- en milieu-investeringen Katrien De Maeyer Steunmaatregelen voor energie- en milieu-investeringen 31 maart 2011 Katrien De Maeyer Ik wil besparen op mijn energiefactuur! Ik wil milieuvriendelijker produceren! Hoegaikditfinancieren? 1. Advies nodig

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 19564 BELGISCH STAATSBLAD 11.04.2008 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

EP-PLUS Algemene informatie 2

EP-PLUS Algemene informatie 2 19 oktober 2011 Mochten er tegenstrijdigheden zijn tussen deze algemene informatietekst en het decreet van 31 januari 2003, het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 en het ministerieel

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 37 en 40;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 37 en 40; . Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor

Nadere informatie

Definitie onderneming binnen de calls groene warmte, restwarmte en productie en injectie van biomethaan

Definitie onderneming binnen de calls groene warmte, restwarmte en productie en injectie van biomethaan Definitie onderneming binnen de calls groene warmte, restwarmte en productie en injectie van biomethaan De voorwaarden waaraan voldaan moeten zijn in het kader van de steunregelingen voor groene warmte,

Nadere informatie

Steunmaatregelen voor milieu- en energiebewust ondernemen

Steunmaatregelen voor milieu- en energiebewust ondernemen organiseert informatiesessies Steunmaatregelen voor milieu- en energiebewust ondernemen Dinsdag 18 september 2007, 15.30 u. Ubicenter - Philipssite, Leuven In samenwerking met: VEA Vlaams Energieagentschap

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid Zitting 2004-2005 15 april 2005 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid 617 ECO 2 INHOUD Blz. 1. Memorie van toelichting...

Nadere informatie

Steun voor strategische ecologieprojecten (STRES)

Steun voor strategische ecologieprojecten (STRES) Steun voor strategische ecologieprojecten (STRES) DECEMBER 2016 Inhoud Wat is ecologiesteun?... 4 Wat is een strategisch ecologieproject?... 5 Welke ondernemingen komen in aanmerking voor strategische

Nadere informatie

Via diverse kanalen steun voor energiebesparende investeringen: via netbeheerders, overheidsinstanties, en via de federale belastingsaftrek.

Via diverse kanalen steun voor energiebesparende investeringen: via netbeheerders, overheidsinstanties, en via de federale belastingsaftrek. 1 Overzicht energiepremies voor bedrijven, zoals ze momenteel bestaan. Natuurlijk worden heel wat wijzigingen verwacht met de nieuw geïnstalleerde regionale regeringen (aangezien premiebeleid geregionaliseerd

Nadere informatie

Innoveren met financiering van zonnepanelen

Innoveren met financiering van zonnepanelen Innoveren met financiering van zonnepanelen Dexia Corporate Jean-Michel Baetslé, Gedelegeerd Bestuurder Inhoud Inleiding Fotovoltaïsche zonne-energie Voor- en nadelen van een fotovoltaïsch systeem Steun

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Inhoudstafel. 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen? Inhoudstafel 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen? 4. Hoe dien ik een subsidie aan te vragen? 5. Welke diensten kan ik financieren

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

Mijn bedrijf en mijn energie

Mijn bedrijf en mijn energie Mijn bedrijf en mijn energie Staden, zondag 30 november 2014 arch. Luc Dedeyne energieconsulent Bouwunie Subsidies voor bedrijven Bedrijven kunnen genieten van financiële ondersteuning indien zij investeren

Nadere informatie

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL

BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.11.2013 C(2013) 7725 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA.37017 (2013/N)

Nadere informatie

De Overheden zetten massaal in op energie-efficiëntie bij bedrijven

De Overheden zetten massaal in op energie-efficiëntie bij bedrijven Processtappen richting energie-efficiënte exploitatie van industriële sites: Identificatie van prioritair uit te voeren maatregelen Auditing & Doorlichting Borgen energieefficiënte prestaties per project

Nadere informatie

MILIEUFLITS WIE ZOEKT DIE VINDT: SUBSIDIES!

MILIEUFLITS WIE ZOEKT DIE VINDT: SUBSIDIES! MILIEUFLITS DOC-125-versie01 20/10/2011 WIE ZOEKT DIE VINDT: SUBSIDIES! 1. Duurzame technologische ontwikkeling (DTO) Projecten waarvan de innovatiedoelstelling (deels) gericht is op duurzame technologische

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

Brussel, 17 september 2008 Advies ecologiesteunregeling. Advies

Brussel, 17 september 2008 Advies ecologiesteunregeling. Advies Brussel, 17 september 2008 Advies ecologiesteunregeling Advies Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

Steunmaatregelen voor milieu- en energiebewust ondernemen

Steunmaatregelen voor milieu- en energiebewust ondernemen Steunmaatregelen voor milieu- en energiebewust ondernemen 28 november 2007 Researchpark Zellik Ir. Bert Stassen bert.stassen@vlao.be T : 016 31 10 63 www.vlao.be Belangrijkste vormen van subsidie 1. Ecologiepremie

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2007/35895] 1 JUNI 2007. Ministerieel besluit inzake de rapportering van de elektriciteitsdistributienetbeheerders betreffende de uitvoering van hun REG-actieplannen

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID,

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID, Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest DE VLAAMSE MINISTER

Nadere informatie

Steunmaatregelen voor geothermische investeringen in het Vlaamse Gewest

Steunmaatregelen voor geothermische investeringen in het Vlaamse Gewest Steunmaatregelen voor geothermische investeringen in het Vlaamse Gewest 8 november 2012 VCB - Brussel ing. Eddy Jonckheere, accountmanager transformatie & duurzaamheid - energie Overzicht Agentschap Ondernemen

Nadere informatie

Promotie van milieuvriendelijke koeling in Vlaanderen

Promotie van milieuvriendelijke koeling in Vlaanderen Promotie van milieuvriendelijke koeling in Vlaanderen Eddy Jonckheere Afdeling Bedrijfs- en Omgevingssteun Studiedag reductie F-gassen bij koeling 7 juli 2016 - Brussel Agentschap Innoveren & Ondernemen

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259. Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 "Eneco duurzame energie " Excellentie,

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259. Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 Eneco duurzame energie  Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259 Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 "Eneco duurzame energie " Excellentie, De Commissie wenst Nederland ervan in kennis te stellen dat zij, na onderzoek

Nadere informatie

Infoblad Energieplanning

Infoblad Energieplanning Infoblad Energieplanning Waarover gaat het? Bedrijven met een groot energieverbruik worden van overheidswege verplicht maatregelen te nemen om rationeel om te gaan met energie en dit te rapporteren aan

Nadere informatie

Aanvraag van een rentetoelage voor hinder bij openbare werken

Aanvraag van een rentetoelage voor hinder bij openbare werken Aanvraag van een rentetoelage voor hinder bij openbare werken Agentschap Economie Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid Koning Albert II-laan 35 bus 12 1030 BRUSSEL Telefoon: 02 553 35 11 - Fax: 02

Nadere informatie

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Waarborgregeling - Stand van zaken De Waarborgregeling

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

van 23 februari 2010

van 23 februari 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening Ontwerpadvies van 31 mei 2017 I. Inleiding 1. Wanneer een vennootschap onbeperkt

Nadere informatie

Overheidssteun voor kmo s: Vlaamse Regering lanceert "ondernemerschapsportefeuille"

Overheidssteun voor kmo s: Vlaamse Regering lanceert ondernemerschapsportefeuille Overheidssteun voor kmo s: Vlaamse Regering lanceert "ondernemerschapsportefeuille" RUTGER VAN BOVEN Directieadviseur IAB Op 10 februari 2006 werd het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005

Nadere informatie

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies via de kmo-portefeuille S t e u n v o o r s t r a t e g i s c h a d v i e s v i a d e k m o - p o r t e f e u i l l e Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wie

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, φ Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieuverenigingen en natuurverenigingen die personeelsleden

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIEN EN ENERGIE EN DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: -

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel

Nadere informatie

36378 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

36378 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 36378 MONITEUR BELGE 03.07.2007 BELGISCH STAATSBLAD Overwegende dat het statutair afdelingshoofd zijn pensionering heeft aangekondigd; Overwegende dat dhr. François Bettens inmiddels in de afdeling Zeeschelde

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING

Inhoudsopgave INLEIDING Inhoudsopgave INLEIDING 1. Milieubeleid 17 2. Milieubeleidsinstrumenten 17 2.1. Financie le voordelen 18 2.2. Milieuheffingen 20 2.3. Andere milieuspecifieke instrumenten 25 3. Internationaal niveau 27

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen voor ondernemingen

Energiebesparende investeringen voor ondernemingen 21/10/2010 Energiebesparende investeringen voor ondernemingen De Belgische ondernemingen denken steeds groener! Uiteraard hebben ze hierbij een duwtje in de rug nodig van de overheid. De groene investeringen

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

niet uitsluitend voor het beroep gebruikte activa; activa die geen rechtstreeks verband houden met de bestaande of geplande economische werkzaamheid

niet uitsluitend voor het beroep gebruikte activa; activa die geen rechtstreeks verband houden met de bestaande of geplande economische werkzaamheid Investeringsaftrek Laatst gewijzigd op 1 dec 2017 (Alle wijzigingen) Wat houdt de maatregel in Een onderneming, die bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten een investering uitvoert, kan

Nadere informatie

Milieu en boekhouding

Milieu en boekhouding Milieu en boekhouding Project Milieuhandleiding voor boekhouding J. Verhoeye Concept Structuur Voorbeelden Beschikbaarheid Concept Milieubrochure voor de Voor alle rubrieken van de balans en resultatenrekening,

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

Wetgevende aspecten: ondersteuningsmaatregelen en emissienormen

Wetgevende aspecten: ondersteuningsmaatregelen en emissienormen Wetgevende aspecten: ondersteuningsmaatregelen en emissienormen Overzicht 1. Algemeen 2. Investeringssteun 3. Certificaten 4. Emmisienormen Algemeen Bio-WKK Biomassa als duurzame brandstof groene stroom

Nadere informatie

Aanvraag van een rentetoelage voor hinder bij openbare werken

Aanvraag van een rentetoelage voor hinder bij openbare werken Aanvraag van een rentetoelage voor hinder bij openbare werken Agentschap Ondernemen Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 38 38 Fax 02 553 37

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 1116 (2016-2017) Nr. 3 26 april 2017 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en

Nadere informatie

Vlaamse Regering VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

Vlaamse Regering VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Vlaamse Regering Ministerieel besluit houdende de uitwerking van de CO 2 -neutraliteit op de bedrijventerreinen VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Gelet op

Nadere informatie

Brus sel, 19 mei 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent,

Brus sel, 19 mei 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, 1608 Brus sel, 19 mei 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij hebben de eer U ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 mei 2007

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 mei 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

Steunmaatregelen voor energiezuinige investeringen

Steunmaatregelen voor energiezuinige investeringen Steunmaatregelen voor energiezuinige investeringen Ontbijtvergadering energiezuinig ondernemen Sandra Voets Aartselaar - 9 oktober 2012 Overzicht energiepremies 2012 Steun voor advies en oriëntatie 1.

Nadere informatie

Investeringsaftrek 2014: percentages zakken opnieuw

Investeringsaftrek 2014: percentages zakken opnieuw Investeringsaftrek 2014: percentages zakken opnieuw Ondernemingen die investeren in nieuwe materiële vaste activa hebben recht op een fiscaal voordeel. De sommen die besteed worden aan nieuwe investeringen,

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

Omzendbrief VLABEL/2008.1

Omzendbrief VLABEL/2008.1 Omzendbrief VLABEL/2008.1 Kabinet van Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening Koning Albert II-laan 19, 11 e v. 1210 Brussel Tel. 02-553 64 11 - Fax. 02-553 64 55 E-mail: kabinet.vanmechelen@vlaanderen.be

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

van 11 december 2007

van 11 december 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV, artikel X.1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV, artikel X.1; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de nadere voorwaarden en procedure om subsidies toe te kennen voor projecten die cultuureducatie van onderwijsinstellingen stimuleren DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Advies. Besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen

Advies. Besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen Brussel, 10 september 2008 100908 Advies besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen Advies Besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen Inhoud 1. Situering... 3 2. Algemene beoordeling...

Nadere informatie

Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) Agentschap voor Landbouw en Visserij Afdeling Structuur en Investeringen Ellipsgebouw (4 de verdieping) Koning Albert II-laan 35

Nadere informatie

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 De grafische sector in West-Vlaanderen Foto: : Febelgra Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is zeer divers. Grafische bedrijven

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven

Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven Directie Leefmilieu dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven Artikel 1 Voorwerp Binnen de perken

Nadere informatie

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 14 MEI

Nadere informatie

ADVIES. met betrekking tot

ADVIES. met betrekking tot DIENST REGULERING ADVIES SR-051114-35 met betrekking tot de toekenning van een vergunning voor de levering van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de firma ENECO Energie International

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen

Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen Januari 15 Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen Alle bedrijven, zonder ISO 14.001 en/of ISO 50.001 en/of MJA/MEE convenant, die niet voldoen aan de definitie kleine en middelgrote ondernemingen

Nadere informatie

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 361 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Erfbelasting -

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Regeling Energielening MKB Flevoland

Regeling Energielening MKB Flevoland I: Regeling Energielening MKB Flevoland Vastgesteld bij het besluit van de raad van Toezicht van de Stichting DE-on d.d. 27 juni 2016. A. OVERWEGINGEN: 1. STICHTING DE-ON is opgericht met als doel de energietransitie

Nadere informatie

Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen

Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen November 16 Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen Alle bedrijven, met uitzondering van KMO s, moesten tegen 1 december 2015 een energieaudit laten uitvoeren. Wat als u nog geen verplichte energieaudit

Nadere informatie

van 23 februari 2010

van 23 februari 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE REGLEMENT TOELAGEREGLEMENT VOOR DE BEVEILIGING VAN VERENIGINGSLOKALEN Artikel 1 In het district Ekeren zijn veel verenigingen actief. Het districtsbestuur wenst het verenigingsleven

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

DECREET. houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest

DECREET. houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest Vlaams D ar emen DECREET houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest VERWIJZINGEN * Zitting 2015-2016 Stukken

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Formulier inzake de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen verricht in een inrichting gelegen in een

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

A. Eenmalige aftrek voor vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht door NATUURLIJKE PERSONEN. Percentage 13,5 % 13,5 % 13,5 % 3,5 %

A. Eenmalige aftrek voor vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht door NATUURLIJKE PERSONEN. Percentage 13,5 % 13,5 % 13,5 % 3,5 % Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen INVESTERINGSAFTREK AANSLAGJAAR 2003 Identiteit : Nationaal nummer : VAK BESTEMD VOOR DE

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

Nadere subsidieregels voor de vestiging of uitbreiding van bedrijven of instellingen in Limburg 2009-2013 - provincie Limburg -

Nadere subsidieregels voor de vestiging of uitbreiding van bedrijven of instellingen in Limburg 2009-2013 - provincie Limburg - Nadere subsidieregels voor de vestiging of uitbreiding van bedrijven of instellingen in Limburg 2009-2013 - provincie Limburg - Het doel van de Nadere subsidieregels voor de vestiging of uitbreiding van

Nadere informatie