CDActief. Was dit nou op wereldschaal een extra onrustige zomer? Jaargang 31 nummer 1 september 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CDActief. Was dit nou op wereldschaal een extra onrustige zomer? Jaargang 31 nummer 1 september 2014"

Transcriptie

1 CDActief Jaargang 31 nummer 1 september 2014 Was dit nou op wereldschaal een extra onrustige zomer? De berichten waren beangstigend en de verbijsterende vliegramp in de Oekraïne bracht een van de brandhaarden ongeveer onze huiskamers binnen. Soms zelfs letterlijk. De oorlog tussen Israël en Gaza hield ons bezig en de barbaarse praktijken van ISIS verbijsterden ons. Volgens de website warsintheworld.com wordt momenteel in 64 landen oorlog gevoerd en zijn er 564 guerrilla-/ separatisten-/ anarchistengroepen in gevecht met regeringslegers: Number of Countries involved in wars: 64 Number Militias-guerrillas and separatist groups involved: 564 Dat is toch niet voorstelbaar? 64 oorlogsgebieden. Waarvan 26 in Afrika, 16 in Azië, 9 in Europa, 8 in het Midden-Oosten en 5 in Zuid- Amerika. Nederland komt in de lijst niet voor. Volgend jaar gedenken en vieren we 70 jaar bevrijding. Dat betekent dat we gelukkig al drie generaties lang geen oorlog kennen in ons land. Wat een schrik om vervolgens te lezen dat het aantal slachtoffers van huiselijk geweld in de wereld hoger is dan dat van al die oorlogen!? Je zou bijna denken dat de wereld uitsluitend oorlog en geweld voortbrengt. Zoals je na ieder nieuwsbulletin zou kunnen denken dat er alleen maar moorden worden gepleegd, ongelukken gebeuren en gebouwen instorten. Gelukkig is onze werkelijkheid veel rijker en gevarieerder. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk, overleggen met anderen, doen vrijwilligerswerk, hebben lief, denken na en zijn goede buren. Het is ook CDA-denken om dat te benadrukken, positief te zijn over mooie initiatieven, de eigen kracht van mensen serieus te nemen en te leven van het Goede Nieuws dat de pers niet haalt. (Hoewel: de lokale omroep heeft er gelukkig een handje van om ook het goede nieuws te brengen.) Ik hoop velen van u te zien tijdens onze ledenvergadering op 29 oktober a.s. Mag ik u uitnodigen een ander lid, of een nieuw lid mee te brengen? Willem de Vos, afdelingsvoorzitter 3

2 Resolutie: Natuurlijke duurzaamheid en efficiënte duurzaamheid Door: Irene van de Voort, namens Food Valley: Wageningen, Ede, Scherpenzeel, Barneveld, Nijkerk, Rhenen, Veenendaal Het CDA partijcongres komt op 8 november 2014, bijeen te Alkmaar. A. constateert dat: - in de maatschappelijke discussie over duurzaamheid er twee scholen zijn. - de ene school vindt dierenwelzijn duurzaam en wil de productie zo natuurlijk mogelijk houden (ambachtelijk, biologisch, lokaal, natuurlijke ingrediënten). Dit noemen we natuurlijke duurzaamheid. - de andere school wil 9 miljard mensen voeden in 2050 met zo laag mogelijke uitstoot van CO2, met alle mogelijke inzet van middelen, dus effi ciënt. Dit noemen we effi ciënte duurzaamheid. - Het is een feit dat bij natuurlijke productie over het algemeen de opbrengsten lager zijn, enkele uitzonderingen daargelaten. B. overweegt dat: - het wetenschappelijk debat over welke van beide duurzaamheidscholen de beste is, gaat over een vergelijk tussen dierenwelzijn en natuurlijk produceren enerzijds, en lage CO2 4 uitstoot anderzijds. - deze discussie niet in een cijfermatig model beslist kan worden, dierenwelzijn en residuloos produceren laat zich niet vergelijken met CO2 uitstoot. Het debat vraagt om een waardeoordeel. - de ene mens vindt natuurlijkheid belangrijker (dierenwelzijn, geen residu), de andere mens vindt CO2-neutraliteit belangrijker. - het is niet mogelijk om op een technisch wetenschappelijke manier de discussie te beslechten, de discussie vraagt om een morele weging van de prioriteit die mensen stellen aan de maatschappelijke problemen. - ook de mate van consumptie zelf is een politiek bestuurlijke keuze: de ene mens wil zo effi ciënt mogelijk produceren om zo veel mogelijk mensen van dierlijke consumptie te laten genieten, omdat beperking zich niet laat organiseren. De andere mens wil wel dwang in sobere consumptie opleggen, om zodoende ruimte voor natuurlijk produceren te creëren. Dit is zelfs een politieke keuze tussen maatschappijvormen. C. spreekt uit dat: - natuurlijke duurzaamheid te defi niëren als een vorm van duurzaamheid waarbij zo natuurlijk mogelijk geproduceerd wordt. Dieren kunnen natuurlijk gedrag vertonen, en chemische additieven, (kunstmest, bestrijdingsmiddelen, conserveringsmiddelen, geur- en kleurstoffen) worden niet gebruikt. - effi ciënte duurzaamheid te defi niëren als grootschalige productie met alle mogelijke inzet van middelen, om opbrengsten te maximaliseren, en CO2 uitstoot per producteenheid te minimaliseren. - de keuze tussen beide richtingen is moreel en politiek. - als iemand het woord duurzaamheid in de mond neemt, hij altijd moet aangeven of hij natuurlijke duurzaamheid of effi ciënte duurzaamheid beoefent, omdat beide routes een morele

3 of politieke keuze inhouden. - het CDA in haar innovatiebeleid beide scholen aandacht geeft. - het CDA spreekt de hoop uit dat beide scholen met elkaar samenwerken en elkaar bevruchten met innovaties. - het CDA neigt naar een maatschappijvorm waarbij genieten en vrije wil prioriteit hebben, het opleggen van dwang in eetvormen is niet aanvaardbaar. De effi ciënte productie moet dus vorm gegeven worden. - als mensen uit vrije wil soberheid en natuurlijke duurzaamheid nastreven, heeft het CDA hier veel waardering voor. - het CDA vindt dat consumenten uit beide duurzaamheidscholen tegelijk kunnen consumeren. - natuurlijke geproduceerde producten zo duur zijn (hoge kostprijs), dat soberheid een natuurlijk gevolg is van natuurlijke consumptie. En gaat over tot de orde van de dag. Irene van de Voort, fractielid CDA Ede juli 2014 Vacature bestuur CDA-Ede Door het aftreden van enkele bestuursleden is er weer ruimte voor nieuwe leden. Ben je CDAlid en heb je belangstelling voor politiek en de gemeente Ede, vraag dan een oriënterend gesprek aan. Info: Willem de Vos, voorzitter. tel of De omgevingsvisie Gelderland Door: Albert Schol Totstandkoming van de visie In de statenvergaderingen van 8 en 9 juli 2014 hebben provinciale staten van Gelderland de omgevingsvisie Gelderland besproken en aangenomen. Hierin worden voor de komende tien jaar de ruimtelijk-economische kaders voor de provincie vastgelegd. Nadat Evy van Hemmen in het najaar van 2013 afscheid van de staten heeft genomen, is het dossier op mijn bordje terecht gekomen. Met plezier heb ik afgelopen halfjaar intensief gewerkt om het CDA geluid over de vraag hoe in de komende 10 jaar de ruimtelijk-economische kaders voor Gelderland eruit zouden moeten zien. Daartoe is er o.a. overleg geweest met onze achterban in de vorm van een werkgroep van wethouders (namens FoodValley heeft Roel Kremers daarin gezeten Roel, nogmaals hartelijk bedankt!) en is er o.a. een studieconferentie geweest via de lijn van de CDA Bestuurdersvereniging Gelderland. Na een uitgebreide behandeling in de commissie werd door het CDA in de staten op een aantal belangrijke punten moties of amendementen voorgesteld. Bijna alle partijen waren het erover eens, dat we met de ondergrond vanwege de grote reserves aan goed grondwater, buitengewoon voorzichtig moeten zijn en geen boringen naar schaliegas toe moeten staan. Een motie en amendement hierover 5

4 werden in grote meerderheid (helaas zonder VVD en PVV) aangenomen. Verder heb ik namens de CDA-fractie voorstellen gedaan op het gebied van de detailhandel, logistieke hotspots, niet-grondgebonden landbouw en toezicht in het buitengebied. Verder hebben we voorstellen gesteund (en meegeschreven aan moties) op het gebied van het zorgen voor een fi jnmazig wandelnetwerk en steun vrijwilligerswerk in natuurgebieden. Ook willen we (met andere partijen), dat het beleid inzake stiltegebieden niet op de schop gaat, alvorens duidelijk is, wat ervoor in de plaats komt. Schaliegas Bekend zal zijn dat het kabinet plannen heeft om in de toekomst (proef)boringen naar schaliegas toe te staan. Daarvoor zijn eventueel ook gebieden in Gelderland in beeld. We hebben de tekst in de omgevingsvisie aangescherpt met de zin, dat in ieder geval in de komende tien jaar geen medewerking door de provincie Gelderland daaraan zal worden verleend. Via een motie is deze boodschap tevens naar regering en Tweede Kamer verstuurd. Boringen naar schaliegas kan o.a. een groot gevaar opleveren voor de kwaliteit van ons grondwater en een goede levering van drinkwater in gevaar brengen en dat is iets, dat absoluut niet moet gebeuren. Detailhandel In een andere CDA-motie hebben we Gedeputeerde Staten gevraagd om een onderzoek naar de omvang van leegstand in de detailhandel en naar de ruimtelijke reserveringen in gemeenten ten behoeve van nieuwe vestiging van detailhandel in te stellen. Ook willen we er een bredere visie op ontwikkelingen in binnensteden (incl. horeca, wonen, kleinschalig werken) tot stand komt. Het is tevens noodzakelijk, dat er meer samenhang en samenwerking tussen gemeenten plaats gaat vinden om 6 verdere leegstand te voorkomen. We vragen het college om hier beleid op te gaan maken, want de kwaliteit van de binnenstad gaat het CDA zeer ter harte. Toezicht in het buitengebied We maken ons ook zorgen over de veiligheid en leefbaarheid in het Gelderse buitengebied, met name de grote natuurgebieden, zoals de Veluwe. Er moet meer toezicht in de buitengebieden van de provincie komen, zodat ongewenste activiteiten (zoals illegale stort, ongewenste bewoning, stroperij en andere criminele activiteiten,) bestreden worden. Samen met gemeenten, terreinbeheerders en andere betrokkenen moet een plan gemaakt worden om actief in te zetten op beter toezicht in die landelijke gebieden van Gelderland. Meer toezichthouders (de groene BOA s) zijn daarbij noodzakelijk. Een CDA-motie van deze strekking is door de Staten aangenomen. Ruimte voor vernieuwingen in de intensieve veehouderij De intensieve veehouderij heeft onvoldoende ruimte van vernieuwingen die gunstig zijn voor de volksgezondheid, de diergezondheid, het dierenwelzijn en het milieu. Hieraan zal uiterlijk 1 januari 2016 een einde komen. Provinciale Staten van Gelderland namen hiertoe een voorstel aan dat het CDA mede namens andere partijen heeft ingediend. Het is de bedoeling dat de gemeenten de aanvragen voor extra bouwruimte gaan beoordelen op basis van een systematiek die zij met hun buurgemeenten hebben uitgewerkt. De huidige strakke bouwblokmaten komen dan te vervallen. Dit grote onderdeel van de omgevingsvisie zal in de komende jaren nog verder worden uitgewerkt, want de ontwikkelingen in de sector van land- en tuinbouw staan niet stil! Logistieke hotspots De provincie wil logistieke corridors (plaatsen

5 en zones waar weg, water en spoor samenkomen) in het Rivierengebied bevorderen. Maar het is ook nodig om ook in andere regio s logistieke hotspots te bevorderen, Vanuit de regio Foodvalley is daar op gewezen, maar het betreft meer locaties in de provincie. Zo zijn er kansen in de buurt van Barneveld, maar ook bij Zevenaar en kan er een railterminal of een containerterminal ingericht gaan worden in gebieden waar veel logistieke verbindingen samenkomen. Verder onderzoek moet uitwijzen waar de meeste kansen en mogelijkheden in de provincie Gelderland liggen. Op dit punt is de tekst van de omgevingsvisie op voorstel van het CDA aangevuld. En nu verder: Vaststellen van de Omgevingsverordening en daarna.. Als ik dit schrijf is de zomervakantie achter de rug en is het september geworden. Het nieuwe ruimtelijk beleid moet vastgelegd worden in regels en de naam daarvoor is de Omgevingsverordening. De provincie gaat van ongeveer 17 afzonderlijke regelgevingen naar één integrale verordening toe. De meeste verordeningen worden zonder beleidswijzigingen overgezet, zoals de luchtvaartverordeningen en de grondwaterverordening. We verwachten, dat de verordeningen zonder veel aanpassingen door de Staten op 24 september aangenomen zal worden en dan heeft de provincie weer voor de komende 10 jaar een nieuw streekplan. Of eigenlijk ook weer niet: het is de bedoeling, dat de provincie het proces van samenwerken met haar partners op dezelfde wijze doorzet als nu het geval is geweest: de cocreatie gaat dus nog een tijdje door. Nu is het aan de gemeenten om hun bestemmingsplannen en andere ruimtelijk-economische plannen af te stemmen op de nieuwe omgevingsvisie en -verordening. Dat hoeft niet van vandaag op morgen, maar het is wel een stevige klus. Dat is het overigens ook voor ondergetekende geweest: veel overleg met partners en andere fracties in de staten, hoorzittingen, commissievergaderingen en een lange statenvergadering tot slot. Ik was daarna wel even aan vakantie toe., maar ik heb het met veel plezier gedaan, in de verwachting dat Gelderland daarna over een gemoderniseerd en beter beleid beschikt: Gelderland, mooi, groen en anders! Albert Schol CDA statenlid Gelderland, M E 7

6 CDA Gelderland en de Provinciale Statenverkiezingen van 2015 Door: Bert Komdeur Tussen de mensen Zo heet het verkiezingsprogramma waarmee het CDA Gelderland de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar ingaat. Een programma dat vanuit de basis, de lokale afdelingen tot stand is gekomen. Vanuit de gedachte dat juist dáár de essentie van politiek begint en dáár de plek is waar de effecten van provinciale keuze gevoeld worden: in jouw stad of dorp! Als vice-voorzitter van het CDA-Gelderland ben ik lid van de programmacommissie, die onder de bezielende leiding van Harm Jan van Dijk (burgemeester van Harderwijk) hard gewerkt heeft aan een concept-verkiezingsprogramma. Wat goed is, kun je gerust herhalen. Zo ook bij het schrijven van het programma. Als het gaat om de indeling en de concreetheid heb ik menigmaal even teruggeblikt in het CDA-verkiezingsprogramma voor Ede. Etalage-Winkel-Magazijn Bij het maken van het programma hebben we gewerkt vanuit het concept van Etalage- Winkel-Magazijn. In het Magazijn staan onze lokale programma s, provinciale standpunten, aangenomen moties en amendementen. Dat herhalen we niet in het programma, maar verwijzen ernaar. In de Winkel staan de keuzes die het CDA Gelderland maakt en waarop de CDA- 8 Statenleden in de komende Statenperiode aanspreekbaar zullen zijn. Per regio kent de winkel vervolgens een Etalage, waarin regio en gemeente specifi eke onderwerpen zijn uitgewerkt of extra onder de aandacht worden gebracht. Dit alles onder de inhoudelijke paraplu van de winkel met de volgende speerpunten: De Provincie als verbinder tussen de mensen, besturen vanuit en met de samenleving : niet voorschrijven, maar ruimte geven en samen met de inwoners organiseren en hen verantwoordelijkheid geven Mensen maken Gelderland : de provincie steunt haar inwoners om het unieke Gelderland met zijn verschillende regio s eigen identiteit te geven. Zorgen voor aangenaam wonen en voldoende gemeenschapsvoorzieningen. Mensen moeten elkaar kunnen ontmoeten Steun aan een b(l)oeiende economie : zonder ondernemers geen werk, zonder boeren geen voedsel, zonder glasvezel geen verbinding en zonder kennis geen innovatie. Het CDA wil deze sectoren faciliteren en stimuleren Gelderland goed aangesloten : typische kerntaak van de provincie: goed bereikbaar zijn met tegelijk een fi jnmazig openbaar vervoer Iedereen doet mee : zorgen voor elkaar is een kernpunt van het CDA. Ook in Gelderland, zorgen als provincie voor sociale vangnetten en maatregelen waardoor jong en oud mee kunnen blijven doen. Duurzaamheid : geen stopwoord, maar een werkwoord. De knop moet nu echt om, voorrang voor de zon. Niet oppotten, maar gericht investeren : Gelderland heeft veel geld in reserve als gevolg van de NUON-gelden. Dat geld kan en moet in de komende periode nog veel meer gaan rollen om te investeren en

7 aan te jagen voor een sterke economie en voor een sociaal en leefbaar Gelderland. Nieuwsgierig geworden? Download dan het gehele programma! Het verdere proces Het programma wordt in de Algemene Ledenvergadering van het CDA-Gelderland op zaterdagochtend 27 september a.s. gepresenteerd in Westervoort (zalencentrum De Wieleman) en aan de leden voorgelegd en op 22 november defi nitief vastgesteld. Dit wederom via een Algemene Ledenvergadering van het CDA- Gelderland. In de tussentijd kunnen eventuele amendementen op het programma via de afdeling worden ingediend. Neem daarvoor contact op met onze secretaris Tineke Versloot.(mailadres: tel: ) Bert Komdeur Nieuwe start Door: Jaap Boot, fractievoorzitter Na een turbulente periode van formatie, is de fractie weer goed op stoom. De belangrijkste taken voor de raad zijn verdeeld en iedereen is zich aan het inlezen in de verschillende dossiers. Vooral voor de nieuwe raadsleden een hele kluif. Het is goed te merken hoe enthousiast en positief de samenwerking in het team is. De verschillende fractieleden hebben al veel werkbezoeken afgelegd wat weer veel informatie oplevert om mee aan de gang te gaan. Binnen de fractie willen we met het ambassadeurschap gaan werken zodat de organisaties, buurten, dorpsraden, enz. weten wie hun contactpersoon binnen de fractie van het CDA is. Uiteraard zullen we die organisaties in het komende half jaar ook gaan bezoeken. Het moet niet blijven bij een standaard briefje met de naam van de contactpersoon. Naast deze zaken willen we in het najaar ook weer gaan starten met de verschillende themagroepen die als klankbord/denktank kunnen werken naast de fractie. De volgende groepen gaan we starten: Bouwen en wonen Zorg, jeugd en gezin Onderwijs, cultuur en sport Landbouw en buitengebied Werk en inkomen Veiligheid en leefbaarheid Inmiddels hebben al zo n 30 mensen zich aangemeld, maar dit zijn vooral jonge mensen. Ik weet het, een beetje politieke partij zou hier jaloers op zijn, maar het gaat om een goede afspiegeling van de leden c.q. kiezers. Kortom een oproep aan alle leden om na te denken of ze mee willen doen in één van deze themagroepen. De tijdsbesteding valt erg mee, één avond per maand naast eventuele interessante werkbezoeken. Lijkt het u wat of heeft u vragen schroom niet om te bellen of te mailen. Jaap Boot Fractievoorzitter of 9

8 De eerste 100 dagen wethouderschap van Willemien Vreugdenhil Op deze rustige, mooie zondagmorgen, schrijf ik een bericht aan u beste CDA vrienden. Sinds 8 mei van dit jaar ben ik geïnstalleerd als wethouder namens het CDA in het college van B&W van de gemeente Ede. Een taak die ik zeer eervol vind en ik dank de fractie en het bestuur voor het in mij gestelde vertrouwen. De eerst 100 dagen zitten erop. Graag neem ik u mee in mijn belevenissen. Deze 100 dagen heb ik geprobeerd te doorleven aan de hand van de volgende zaken: 1) Ik stel mijn oordeel uit. Ik heb geprobeerd om veel vragen te stellen, in de ambtelijke organisatie, het veld, de fractie. Verbanden te leggen tussen verleden en heden. Ik probeer te registeren, te onderzoeken en pas later te komen met een oordeel. 2) Wat in het verleden een succesfactor was, hoeft niet ook zo te zijn in mijn nieuwe functie. Als raadslid functioneren is iets anders dan als wethouder. De nieuwe functie vraagt ander gedrag en andere prestaties. Dat goed doorleven is wat ik probeer te doen. Ik ben een jonge vrouw, nieuw op te functie en daar wil ik op een eigen CDA manier invulling aangeven. Samen met de fractie en ook samen met u. 3) Ik heb geprobeerd de kerntaken van mijn totale verantwoordingsgebied helder te krijgen. Ik probeer alles te leren om om te gaan met weerstand en zoek waar de ambtenaren en mijn collega's in college en fractie en de mensen van Ede trots op zijn. Voor mijn portefeuille krijgen de visie op het agrarisch buitengebied voor de komende jaren, en de vragen van ondernemers als werkgever focus. Daarover vertel ik u in een volgende editie van het CDActief graag meer. 4) Waar ligt de lat? Deze vraag is heel belangrijk. Met een nieuw enthousiast team willen we het CDA de komende jaren goed op de kaart zetten. Daarbij mag de lat hoog liggen. Hoe gaan we als CDA het verschil maken? De fractie en u, de afdeling zijn daarbij cruciaal. We doen het samen. 5) Wie zijn onze beste mensen en onze medestrijders? In de fractie is daarvoor een portefeuilleverdeling gemaakt en worden denktanks ingericht. En ook in de raad en de ambtelijke organisatie zoek ik de samenwerking en de verbinding. Frisse, realistische denkkracht, teamkracht en daadkracht maken het succes. U bent van harte welkom om mee te doen. 6) Heldere lijnen maar de toekomst. Ons prachtige verkiezingsprogramma Thuis in Ede biedt heldere lijnen maar de toekomt. Het daadwerkelijk vormgeven en uitvoeren van dit programma is waar ik samen met de fractie mijn schouders onder wil zetten. Dat was in het kort de eerste 100 dagen. Heeft u vragen, kritiek, ideeën of wensen? U bent altijd van harte welkom voor kop koffi e! Een hartelijke groet, Willemien Vreugdenhil 10

9 De natuur is niet meer wild Door: Irene van de Voort 24-juli-2014 Reageer! : Het is vrij onbekend dat veel landbouwbedrijven vandaag de dag illegaal zijn. Ze hebben geen vergunning meer en die kunnen ze ook niet meer krijgen. Huh? Illegaal? De Nederlandse agrarische bedrijven? Dat komt toch alleen voor bij vreemdelingen? In het jaar 2000 is de Natura 2000-wet (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natura-2000 ) van kracht geworden in Brussel. De natuur moet worden beschermd. De natuur is uitgesplitst in zeldzame soorten planten en dieren, en die worden nu stuk voor stuk beschermd. De leefomgeving van de soorten is beschreven, dat wil zeggen de voorwaarden waaronder de soort voorkomt. Om ervoor te zorgen dat de soort overleeft, moet aan deze voorwaarden worden voldaan. Simpel, logisch. Wie kan daar tegen zijn? Nederland moest zogenaamde Natura 2000 gebieden aanwijzen, waarin zeldzame soorten voortkwamen. Om de soort te beschermen moet de leefomgeving in een bepaald gebied worden geconserveerd. Nederland meldde 46 gebieden aan, maar Brussel dreigde met een inbreukprocedure. Er werd veel gedelibereerd door ambtenaren met kennis der natuur en er zijn uiteindelijk 160 gebieden aangemeld. Het is mij tot op de dag van vandaag niet helder of de Tweede Kamer dit heeft besloten en zo ja, of de Tweede Kamer goed geïnformeerd was over de consequenties van dit besluit. Nu is het zo dat sommige habitattypen gevoelig zijn voor stikstof. De biodiversiteit wordt bedreigd doordat de beschermde habitattypes last hebben van de huidige en vroegere neerslag van stikstof. Wanneer er sprake is van uitbreidingsplannen, bijvoorbeeld door bedrijven, gemeenten (infrastructuur) of anderszins, wordt de neerslag van stikstof vaak vergroot, waardoor deze plannen al snel een halt toe worden geroepen. Onze held der helden, Henk Bleker, heeft in deze problematiek een eenzame strijd geleverd, en verloren. Hij bedacht de Programmatische Aanpak Stikstof 11

10 (PAS, Natuur en economie door één deur. Helaas is het niet gelukt. Recent is een onvolledig wetsvoorstel PAS door de Tweede Kamer aangenomen: het belangrijkste stuk, de uitwerking, zit er niet bij. Agrarische bedrijven, de haven van Rotterdam, de Parkweg in Ede, het bestemmingsplan buitengebied Doetinchem. Allemaal niet meer mogelijk in Nederland. De PAS begint te lijken op het sprookje van De nieuwe kleren van de Keizer : het wordt tijd dat iemand begint te roepen dat hij naakt is. De boer, verenigd in LTO (Land- en Tuinbouworganisatie Nederland) roept dat niet. Zij steekt haar vinger niet op, dat doen illegalen immers nooit. En dan te bedenken dat de burgers die hier langs mijn illegale koeien fi etsen mij zeggen: Wat een mooie natuur. Dat doet pijn. Irene van de Voort is agrarisch ondernemer, schrijver en voorzitter van de Bond van Boerderijzuivelbereiders. Ze runt samen met haar man Jan Dirk boerderij De Groote Voort (http://www.remeker.nl/) in Lunteren. Daarnaast neemt ze sinds afgelopen gemeenteraadsverkiezingen namens het CDA plaats in de Edese gemeenteraad. In 2013 wonnen Jan Dirk en Irene de prijs voor Beste Belegen Kaas van Nederland. Jong & Politiek Door: Jan Pieter van der Schans, Raadslid gemeente Ede (CDA) De gemeenteraad van Ede trapte het nieuwe politieke seizoen begin september af met een 12 bustour door de gemeente. Zo kregen we een rondleiding bij het NIZO (Nederlands Instituut voor Zuivel Onderzoek), ontdekten we de mooie tuin van Zorgboerderij Makandra en namen we een kijkje bij de ontwikkeling van het project Westzoom Lunteren. We eindigden in het Nationale Park de Hoge Veluwe. In en rondom het Kröller-Müller Museum vonden verschillende activiteiten plaats waarbij de ontmoeting tussen de gemeente Ede en haar partners centraal stond. Als raadslid maakte ik kennis met de relaties van het gemeentebestuur met kunstminnend Ede. Je zou het een netwerkbijeenkomst kunnen noemen. Met een glas en een hapje in de beeldentuin van het museum zoveel mogelijk mensen leren kennen. De gemiddelde leeftijd van het gezelschap lag iets hoger dan mijn tweeëntwintig jaren. Vaak werd me de vraag gesteld: Waarom bent u hier?. Mijn eerste reactie was dan vaak om alstublieft geen u te zeggen, maar dat jij ook volstond. Daarna gaf ik aan gemeenteraadslid te zijn in de gemeente Ede en daarbij lid te zijn van de CDA fractie. De combinatie van mijn leeftijd en het raadslidmaatschap blijkt geen logische te zijn. Op menig gezicht las ik verbazing. Verbazing dat jonge mensen ook politiek betrokken kunnen zijn. Verbazing omdat ik niet overeenkwam met het wat grijze en stoffi ge imago van de gemeenteraad. Het is een beeld dat ik vaker meekrijg als het over gemeentepolitiek gaat. Ook op mijn werk moet ik regelmatig verantwoorden wat ik als jong mens te zoeken heb in de raad. Vreemd eigenlijk. Tal van onderwerpen die op de raadsagenda staan hebben te maken met jongeren. Onderwijs, studentenhuisvesting, starterswoningen, verkeersveiligheid, sport, horeca, jeugdwerkloosheid en stages. Zo maar wat onderwerpen die betrekking hebben op jonge mensen in de gemeente Ede en dan laat ik zaken als fi nanciën en zorg weg, onderwerpen die voor de toekomst van jonge mensen

11 enorm belangrijk zijn. De tijd dat de gemeenteraad alleen over lantarens en stoeptegels ging is echt voorbij. Het CDA heeft dit door. De kandidatenlijst voor de gemeenteraad van de gemeente Ede stond vol met jonge en enthousiaste mensen. De lijst is een mooie afwisseling van jong en oud. De kandidatenlijst van afgelopen maart is echter pas een begin, geen eindpunt. Ook de komende jaren moeten wij ons Edese CDA verder verjongen en versterken. Politiek gaat namelijk niet alleen over 50 plussers, maar over beleid dat van invloed is op iedereen; op jong en oud! Het CDA is de partij van familie. Niet alleen opa s en oma s, maar ook vaders, moeders, kinderen en kleinkinderen doen mee. Jonge mensen horen in de politiek. Neemt u bij de volgende Algemene Leden Vergadering uw (klein)kinderen mee? Colofon CDActief is het periodiek van de afdeling Ede van het CDA. CDActief wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur. Het bestuur heeft deze verantwoordelijkheid gemandateerd aan een redactiecommissie. CDActief verschijnt in principe vijf maal per jaar. De redactiecommissie bestaat uit: Martijn Boelhouwer, Taeke Boersma (eindred.), Frederik Hardeman en Leo Penning. Opmaak: Aart van Wijngaarden. Verzending: Leny Beumer. Het redactieadres is: Goudsbloemstraat 59-2, 6713 HC Ede, tel: , Kopij voor de volgende editie vóór 5 december 2014 inleveren bij de eindredacteur. Hülya Kaynarca stelt zich voor Ik ben Hülya Kaynarca (25 jaar) geboren en getogen in Veenendaal, maar tot bloei gekomen in Ede. Sinds mijn 19de jaar ben ik actief binnen Gemeente Ede. Ik was in 2008 de eerste voorzitster van de Jongerenraad Ede, sinds 2011 ben ik lid van de Adviesraad Participatie & Integratie van de Gemeente Ede en sinds kort Fractie assistent social media en Communicatie bij CDA Ede. Ik ben blij dat ik sinds 2003 in Ede woon omdat Ede een gemeente is die in samenspraak en samenwerking met de burgers Gemeente Ede tot een mooier, leefbaarder en veiliger gemeente wilt maken. Sociale betrokkenheid en een toegevoegde waarde leveren aan de maatschappij vind ik het belangrijkste en is mijn drijfveer in al mijn handelen. Wat ik wil bereiken/veranderen in de maatschappij is dat alle religies en etnische afkomsten in vrede zij aan zij kunnen leven. Om mijn doelstelling te behalen komt mijn eigenschap doorzettingsvermogen en eigenwijsheid goed van pas. Maar helaas is het tevens mijn valkuil, omdat ik altijd mijn grenzen overschrijd. Af en toe loopt mijn karaktereigenschap dat ik vooroordelen heb mij in de weg en heb ik eveneens een hekel aan deze eigenschap, maar gelukkig kan ik mijn vooroordelen bijstellen als het tegendeel is bewezen. Eerlijkheid en oprechtheid is wat ik bij mijzelf en anderen waardeer 13

12 en als de ander het niet is, kan het me ontzettend irriteren. Eerlijkheid, oprechtheid, sociale betrokkenheid en transparantie zijn kernwaarden voor mij en deze kernwaarden zie ik terug bij het CDA, reden waarom ik voor het CDA heb gekozen. Doorslaggevend voor mijn keuze om bij het CDA aan te sluiten was het gesprek met Jaap Boot. Naast de vrijwillige taken (wat deels mijn hobby is) die ik doe, doe ik de Master Accounting & Control aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Als ik tijd kan vinden naast mijn studie, vrijwilligers en andere verplichtingen sta ik in de keuken of lees ik een boek. De boeken die ik lees zijn voornamelijk gericht op zelfontwikkeling en leiderschap. Ik ben trots op de ontwikkeling die ik afgelopen acht jaar heb doorgemaakt en wil het in de toekomst voortzetten. Angela Merkel neem ik als voorbeeld en zou een keer met haar in gesprek gaan over hoe zij als vrouw zijnde alles heeft bereikt. Naast Angela Merkel is Jan Peter Balkenende ook een politicus waar ik bewondering voor heb. Mijn moeder heeft de grootste invloed gehad op mij, omdat zij ook maatschappelijke betrokkenheid belangrijk vindt, immers de appel valt niet ver van de boom. Mijn meest gekoesterde bezit is daarom ook mijn moeder/familie. Startdag CDA Ede zaterdag 13 september 2014 Met ongeveer 30 mensen hebben we een bezoek gebracht aan Hotel Belmont in Ede. Het Leger des Heils werkt hier met betrokken vrijwilligers aan de re-integratie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. We staan naast 9 hectare grond waar verschillende groenten en fruitsoorten worden verbouwd, verdeelt over kleine kavels waarop mensen overzichtelijk kunnen werken. 14

mei 2009 jaargang 34 nr.

mei 2009 jaargang 34 nr. OOGPUNT mei 2009 jaargang 34 nr. 1 CDA - Breda Postbus 1064 4801 BB BREDA www.cdabreda.nl Breda Innoverend de toekomst in met Lambert van Nistelrooij Minderheden-, allochtonen-, integratie-, participatie-,

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015

Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015 Liberaal Utrecht Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015 De redactie is verheugd u de 400ste editie van Liberaal Utrecht te kunnen presenteren! Toen ik in 1973 lid werd van de VVD afdeling Utrecht ontvingen de

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 Algemene beschouwingen 2016 Voorzitter, bedankt voor de heldere kadernota, helder omdat blijkt dat wij als gemeente nog steeds financieel gezond zijn al blijkt wel dat

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

Jacques Tichelaar: We moeten ons eigen geluid laten horen

Jacques Tichelaar: We moeten ons eigen geluid laten horen Rood Ledenblad van de Partij van de Arbeid 4e jaargang nummer 4 juli 2007 Vreeman: Versterk de eigen kracht Hoe geëmancipeerd zijn vrouwen eigenlijk? Ed van Thijn verlaat de politiek Jacques Tichelaar:

Nadere informatie

Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne

Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne Handreiking Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne Colofon Uitgever: CDA-bureau Afdeling Communicatie Postbus 30453 2500 GL Den Haag 070-3424888 cda@cda.nl www.cda.nl

Nadere informatie

MEE Nederland wordt MEE NL

MEE Nederland wordt MEE NL k i j k e n Nieuwsschrift - geknipte inspiratie over en voor het sociaal domein Fris denken & dwars kijken MEE Nederland wordt MEE NL De eigen kracht van mensen en hun organisaties versterken, energie

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Omslag. Omslag. Beschouwing vanuit de oppositie

Omslag. Omslag. Beschouwing vanuit de oppositie Ledenblad Partij van de Arbeid, afdeling Zeist en Omstreken Oktober 2014 jaargang 21 nummer 141 Beschouwing vanuit de oppositie Verder in dit nummer Redactieadres Paduaweg 5-B 3734 GG Den Dolder Uitnodiging

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

Partijblad van de PvdA afdeling Emmen. derooiedraod@gmail.com De Rooie Draod. Agenda Algemene Ledenvergadering. In dit nummer : Deel 1: Algemeen deel

Partijblad van de PvdA afdeling Emmen. derooiedraod@gmail.com De Rooie Draod. Agenda Algemene Ledenvergadering. In dit nummer : Deel 1: Algemeen deel Partijblad van de PvdA afdeling Emmen derooiedraod@gmail.com De Rooie Draod Jaargang 16 - nummer 3 - November 2013 - www.pvdaemmen.nl In dit nummer : 1. Van de redactie 2. Colofoon 3. Voorwoord 3 Notulen

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad Eenmalige uitgave mei 2009 www.raad2010.nl Interviews In gesprek met raadsleden Reportages Burgers weten raad Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd magazine voor maatschappelijk betrokken mensen

Nadere informatie

Handreiking. Werving en Selectie Gemeenteraadsleden

Handreiking. Werving en Selectie Gemeenteraadsleden Handreiking Werving en Selectie Gemeenteraadsleden Colofon Uitgever: CDA-bureau Afdeling HRM Postbus 30453 2500 GL Den Haag 070-3424867 hrm@cda.nl www.cda.nl/afdelingennet (AfdelingenNet) Redactie: Rob

Nadere informatie

burgemeestersblad Al dan niet voortzetten geen vraag meer Evaluatie professionaliseringsfonds 2003-2005

burgemeestersblad Al dan niet voortzetten geen vraag meer Evaluatie professionaliseringsfonds 2003-2005 burgemeestersblad 36 nieuwsbrief nederlands genootschap van burgemeesters jaargang 9, juli 2005 2 Redactioneel commentaar Sander Schelberg over t Blijft een prachtbaan 3 De weg naar Rome Column van Jaap

Nadere informatie

neutraal project van de gemeente, waar ons zonnepanelenproject weer onderdeel van uit maakt, het maatschappelijk

neutraal project van de gemeente, waar ons zonnepanelenproject weer onderdeel van uit maakt, het maatschappelijk Onderneemt Najaar 2012 Voorwoord Voor u ligt de DELS Onderneemt, boordevol interessante informatie. Informatie over actuele onderwerpen zoals de Traverse Dieren en de IJssellijn, geschreven door onze wethouder

Nadere informatie

Magazine voor voortgezet onderwijs / februari 2013 / jaargang 7. magazine 4

Magazine voor voortgezet onderwijs / februari 2013 / jaargang 7. magazine 4 Magazine voor voortgezet onderwijs / februari 2013 / jaargang 7 magazine 4 k Chris van Meurs (Scholen aan Zee) zet deuren open k Dossier pesten: onderzoek, ervaringen, programma s k Aandacht voor jongensachtig

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie