CDActief. Was dit nou op wereldschaal een extra onrustige zomer? Jaargang 31 nummer 1 september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CDActief. Was dit nou op wereldschaal een extra onrustige zomer? Jaargang 31 nummer 1 september 2014"

Transcriptie

1 CDActief Jaargang 31 nummer 1 september 2014 Was dit nou op wereldschaal een extra onrustige zomer? De berichten waren beangstigend en de verbijsterende vliegramp in de Oekraïne bracht een van de brandhaarden ongeveer onze huiskamers binnen. Soms zelfs letterlijk. De oorlog tussen Israël en Gaza hield ons bezig en de barbaarse praktijken van ISIS verbijsterden ons. Volgens de website warsintheworld.com wordt momenteel in 64 landen oorlog gevoerd en zijn er 564 guerrilla-/ separatisten-/ anarchistengroepen in gevecht met regeringslegers: Number of Countries involved in wars: 64 Number Militias-guerrillas and separatist groups involved: 564 Dat is toch niet voorstelbaar? 64 oorlogsgebieden. Waarvan 26 in Afrika, 16 in Azië, 9 in Europa, 8 in het Midden-Oosten en 5 in Zuid- Amerika. Nederland komt in de lijst niet voor. Volgend jaar gedenken en vieren we 70 jaar bevrijding. Dat betekent dat we gelukkig al drie generaties lang geen oorlog kennen in ons land. Wat een schrik om vervolgens te lezen dat het aantal slachtoffers van huiselijk geweld in de wereld hoger is dan dat van al die oorlogen!? Je zou bijna denken dat de wereld uitsluitend oorlog en geweld voortbrengt. Zoals je na ieder nieuwsbulletin zou kunnen denken dat er alleen maar moorden worden gepleegd, ongelukken gebeuren en gebouwen instorten. Gelukkig is onze werkelijkheid veel rijker en gevarieerder. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk, overleggen met anderen, doen vrijwilligerswerk, hebben lief, denken na en zijn goede buren. Het is ook CDA-denken om dat te benadrukken, positief te zijn over mooie initiatieven, de eigen kracht van mensen serieus te nemen en te leven van het Goede Nieuws dat de pers niet haalt. (Hoewel: de lokale omroep heeft er gelukkig een handje van om ook het goede nieuws te brengen.) Ik hoop velen van u te zien tijdens onze ledenvergadering op 29 oktober a.s. Mag ik u uitnodigen een ander lid, of een nieuw lid mee te brengen? Willem de Vos, afdelingsvoorzitter 3

2 Resolutie: Natuurlijke duurzaamheid en efficiënte duurzaamheid Door: Irene van de Voort, namens Food Valley: Wageningen, Ede, Scherpenzeel, Barneveld, Nijkerk, Rhenen, Veenendaal Het CDA partijcongres komt op 8 november 2014, bijeen te Alkmaar. A. constateert dat: - in de maatschappelijke discussie over duurzaamheid er twee scholen zijn. - de ene school vindt dierenwelzijn duurzaam en wil de productie zo natuurlijk mogelijk houden (ambachtelijk, biologisch, lokaal, natuurlijke ingrediënten). Dit noemen we natuurlijke duurzaamheid. - de andere school wil 9 miljard mensen voeden in 2050 met zo laag mogelijke uitstoot van CO2, met alle mogelijke inzet van middelen, dus effi ciënt. Dit noemen we effi ciënte duurzaamheid. - Het is een feit dat bij natuurlijke productie over het algemeen de opbrengsten lager zijn, enkele uitzonderingen daargelaten. B. overweegt dat: - het wetenschappelijk debat over welke van beide duurzaamheidscholen de beste is, gaat over een vergelijk tussen dierenwelzijn en natuurlijk produceren enerzijds, en lage CO2 4 uitstoot anderzijds. - deze discussie niet in een cijfermatig model beslist kan worden, dierenwelzijn en residuloos produceren laat zich niet vergelijken met CO2 uitstoot. Het debat vraagt om een waardeoordeel. - de ene mens vindt natuurlijkheid belangrijker (dierenwelzijn, geen residu), de andere mens vindt CO2-neutraliteit belangrijker. - het is niet mogelijk om op een technisch wetenschappelijke manier de discussie te beslechten, de discussie vraagt om een morele weging van de prioriteit die mensen stellen aan de maatschappelijke problemen. - ook de mate van consumptie zelf is een politiek bestuurlijke keuze: de ene mens wil zo effi ciënt mogelijk produceren om zo veel mogelijk mensen van dierlijke consumptie te laten genieten, omdat beperking zich niet laat organiseren. De andere mens wil wel dwang in sobere consumptie opleggen, om zodoende ruimte voor natuurlijk produceren te creëren. Dit is zelfs een politieke keuze tussen maatschappijvormen. C. spreekt uit dat: - natuurlijke duurzaamheid te defi niëren als een vorm van duurzaamheid waarbij zo natuurlijk mogelijk geproduceerd wordt. Dieren kunnen natuurlijk gedrag vertonen, en chemische additieven, (kunstmest, bestrijdingsmiddelen, conserveringsmiddelen, geur- en kleurstoffen) worden niet gebruikt. - effi ciënte duurzaamheid te defi niëren als grootschalige productie met alle mogelijke inzet van middelen, om opbrengsten te maximaliseren, en CO2 uitstoot per producteenheid te minimaliseren. - de keuze tussen beide richtingen is moreel en politiek. - als iemand het woord duurzaamheid in de mond neemt, hij altijd moet aangeven of hij natuurlijke duurzaamheid of effi ciënte duurzaamheid beoefent, omdat beide routes een morele

3 of politieke keuze inhouden. - het CDA in haar innovatiebeleid beide scholen aandacht geeft. - het CDA spreekt de hoop uit dat beide scholen met elkaar samenwerken en elkaar bevruchten met innovaties. - het CDA neigt naar een maatschappijvorm waarbij genieten en vrije wil prioriteit hebben, het opleggen van dwang in eetvormen is niet aanvaardbaar. De effi ciënte productie moet dus vorm gegeven worden. - als mensen uit vrije wil soberheid en natuurlijke duurzaamheid nastreven, heeft het CDA hier veel waardering voor. - het CDA vindt dat consumenten uit beide duurzaamheidscholen tegelijk kunnen consumeren. - natuurlijke geproduceerde producten zo duur zijn (hoge kostprijs), dat soberheid een natuurlijk gevolg is van natuurlijke consumptie. En gaat over tot de orde van de dag. Irene van de Voort, fractielid CDA Ede juli 2014 Vacature bestuur CDA-Ede Door het aftreden van enkele bestuursleden is er weer ruimte voor nieuwe leden. Ben je CDAlid en heb je belangstelling voor politiek en de gemeente Ede, vraag dan een oriënterend gesprek aan. Info: Willem de Vos, voorzitter. tel of De omgevingsvisie Gelderland Door: Albert Schol Totstandkoming van de visie In de statenvergaderingen van 8 en 9 juli 2014 hebben provinciale staten van Gelderland de omgevingsvisie Gelderland besproken en aangenomen. Hierin worden voor de komende tien jaar de ruimtelijk-economische kaders voor de provincie vastgelegd. Nadat Evy van Hemmen in het najaar van 2013 afscheid van de staten heeft genomen, is het dossier op mijn bordje terecht gekomen. Met plezier heb ik afgelopen halfjaar intensief gewerkt om het CDA geluid over de vraag hoe in de komende 10 jaar de ruimtelijk-economische kaders voor Gelderland eruit zouden moeten zien. Daartoe is er o.a. overleg geweest met onze achterban in de vorm van een werkgroep van wethouders (namens FoodValley heeft Roel Kremers daarin gezeten Roel, nogmaals hartelijk bedankt!) en is er o.a. een studieconferentie geweest via de lijn van de CDA Bestuurdersvereniging Gelderland. Na een uitgebreide behandeling in de commissie werd door het CDA in de staten op een aantal belangrijke punten moties of amendementen voorgesteld. Bijna alle partijen waren het erover eens, dat we met de ondergrond vanwege de grote reserves aan goed grondwater, buitengewoon voorzichtig moeten zijn en geen boringen naar schaliegas toe moeten staan. Een motie en amendement hierover 5

4 werden in grote meerderheid (helaas zonder VVD en PVV) aangenomen. Verder heb ik namens de CDA-fractie voorstellen gedaan op het gebied van de detailhandel, logistieke hotspots, niet-grondgebonden landbouw en toezicht in het buitengebied. Verder hebben we voorstellen gesteund (en meegeschreven aan moties) op het gebied van het zorgen voor een fi jnmazig wandelnetwerk en steun vrijwilligerswerk in natuurgebieden. Ook willen we (met andere partijen), dat het beleid inzake stiltegebieden niet op de schop gaat, alvorens duidelijk is, wat ervoor in de plaats komt. Schaliegas Bekend zal zijn dat het kabinet plannen heeft om in de toekomst (proef)boringen naar schaliegas toe te staan. Daarvoor zijn eventueel ook gebieden in Gelderland in beeld. We hebben de tekst in de omgevingsvisie aangescherpt met de zin, dat in ieder geval in de komende tien jaar geen medewerking door de provincie Gelderland daaraan zal worden verleend. Via een motie is deze boodschap tevens naar regering en Tweede Kamer verstuurd. Boringen naar schaliegas kan o.a. een groot gevaar opleveren voor de kwaliteit van ons grondwater en een goede levering van drinkwater in gevaar brengen en dat is iets, dat absoluut niet moet gebeuren. Detailhandel In een andere CDA-motie hebben we Gedeputeerde Staten gevraagd om een onderzoek naar de omvang van leegstand in de detailhandel en naar de ruimtelijke reserveringen in gemeenten ten behoeve van nieuwe vestiging van detailhandel in te stellen. Ook willen we er een bredere visie op ontwikkelingen in binnensteden (incl. horeca, wonen, kleinschalig werken) tot stand komt. Het is tevens noodzakelijk, dat er meer samenhang en samenwerking tussen gemeenten plaats gaat vinden om 6 verdere leegstand te voorkomen. We vragen het college om hier beleid op te gaan maken, want de kwaliteit van de binnenstad gaat het CDA zeer ter harte. Toezicht in het buitengebied We maken ons ook zorgen over de veiligheid en leefbaarheid in het Gelderse buitengebied, met name de grote natuurgebieden, zoals de Veluwe. Er moet meer toezicht in de buitengebieden van de provincie komen, zodat ongewenste activiteiten (zoals illegale stort, ongewenste bewoning, stroperij en andere criminele activiteiten,) bestreden worden. Samen met gemeenten, terreinbeheerders en andere betrokkenen moet een plan gemaakt worden om actief in te zetten op beter toezicht in die landelijke gebieden van Gelderland. Meer toezichthouders (de groene BOA s) zijn daarbij noodzakelijk. Een CDA-motie van deze strekking is door de Staten aangenomen. Ruimte voor vernieuwingen in de intensieve veehouderij De intensieve veehouderij heeft onvoldoende ruimte van vernieuwingen die gunstig zijn voor de volksgezondheid, de diergezondheid, het dierenwelzijn en het milieu. Hieraan zal uiterlijk 1 januari 2016 een einde komen. Provinciale Staten van Gelderland namen hiertoe een voorstel aan dat het CDA mede namens andere partijen heeft ingediend. Het is de bedoeling dat de gemeenten de aanvragen voor extra bouwruimte gaan beoordelen op basis van een systematiek die zij met hun buurgemeenten hebben uitgewerkt. De huidige strakke bouwblokmaten komen dan te vervallen. Dit grote onderdeel van de omgevingsvisie zal in de komende jaren nog verder worden uitgewerkt, want de ontwikkelingen in de sector van land- en tuinbouw staan niet stil! Logistieke hotspots De provincie wil logistieke corridors (plaatsen

5 en zones waar weg, water en spoor samenkomen) in het Rivierengebied bevorderen. Maar het is ook nodig om ook in andere regio s logistieke hotspots te bevorderen, Vanuit de regio Foodvalley is daar op gewezen, maar het betreft meer locaties in de provincie. Zo zijn er kansen in de buurt van Barneveld, maar ook bij Zevenaar en kan er een railterminal of een containerterminal ingericht gaan worden in gebieden waar veel logistieke verbindingen samenkomen. Verder onderzoek moet uitwijzen waar de meeste kansen en mogelijkheden in de provincie Gelderland liggen. Op dit punt is de tekst van de omgevingsvisie op voorstel van het CDA aangevuld. En nu verder: Vaststellen van de Omgevingsverordening en daarna.. Als ik dit schrijf is de zomervakantie achter de rug en is het september geworden. Het nieuwe ruimtelijk beleid moet vastgelegd worden in regels en de naam daarvoor is de Omgevingsverordening. De provincie gaat van ongeveer 17 afzonderlijke regelgevingen naar één integrale verordening toe. De meeste verordeningen worden zonder beleidswijzigingen overgezet, zoals de luchtvaartverordeningen en de grondwaterverordening. We verwachten, dat de verordeningen zonder veel aanpassingen door de Staten op 24 september aangenomen zal worden en dan heeft de provincie weer voor de komende 10 jaar een nieuw streekplan. Of eigenlijk ook weer niet: het is de bedoeling, dat de provincie het proces van samenwerken met haar partners op dezelfde wijze doorzet als nu het geval is geweest: de cocreatie gaat dus nog een tijdje door. Nu is het aan de gemeenten om hun bestemmingsplannen en andere ruimtelijk-economische plannen af te stemmen op de nieuwe omgevingsvisie en -verordening. Dat hoeft niet van vandaag op morgen, maar het is wel een stevige klus. Dat is het overigens ook voor ondergetekende geweest: veel overleg met partners en andere fracties in de staten, hoorzittingen, commissievergaderingen en een lange statenvergadering tot slot. Ik was daarna wel even aan vakantie toe., maar ik heb het met veel plezier gedaan, in de verwachting dat Gelderland daarna over een gemoderniseerd en beter beleid beschikt: Gelderland, mooi, groen en anders! Albert Schol CDA statenlid Gelderland, M E 7

6 CDA Gelderland en de Provinciale Statenverkiezingen van 2015 Door: Bert Komdeur Tussen de mensen Zo heet het verkiezingsprogramma waarmee het CDA Gelderland de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar ingaat. Een programma dat vanuit de basis, de lokale afdelingen tot stand is gekomen. Vanuit de gedachte dat juist dáár de essentie van politiek begint en dáár de plek is waar de effecten van provinciale keuze gevoeld worden: in jouw stad of dorp! Als vice-voorzitter van het CDA-Gelderland ben ik lid van de programmacommissie, die onder de bezielende leiding van Harm Jan van Dijk (burgemeester van Harderwijk) hard gewerkt heeft aan een concept-verkiezingsprogramma. Wat goed is, kun je gerust herhalen. Zo ook bij het schrijven van het programma. Als het gaat om de indeling en de concreetheid heb ik menigmaal even teruggeblikt in het CDA-verkiezingsprogramma voor Ede. Etalage-Winkel-Magazijn Bij het maken van het programma hebben we gewerkt vanuit het concept van Etalage- Winkel-Magazijn. In het Magazijn staan onze lokale programma s, provinciale standpunten, aangenomen moties en amendementen. Dat herhalen we niet in het programma, maar verwijzen ernaar. In de Winkel staan de keuzes die het CDA Gelderland maakt en waarop de CDA- 8 Statenleden in de komende Statenperiode aanspreekbaar zullen zijn. Per regio kent de winkel vervolgens een Etalage, waarin regio en gemeente specifi eke onderwerpen zijn uitgewerkt of extra onder de aandacht worden gebracht. Dit alles onder de inhoudelijke paraplu van de winkel met de volgende speerpunten: De Provincie als verbinder tussen de mensen, besturen vanuit en met de samenleving : niet voorschrijven, maar ruimte geven en samen met de inwoners organiseren en hen verantwoordelijkheid geven Mensen maken Gelderland : de provincie steunt haar inwoners om het unieke Gelderland met zijn verschillende regio s eigen identiteit te geven. Zorgen voor aangenaam wonen en voldoende gemeenschapsvoorzieningen. Mensen moeten elkaar kunnen ontmoeten Steun aan een b(l)oeiende economie : zonder ondernemers geen werk, zonder boeren geen voedsel, zonder glasvezel geen verbinding en zonder kennis geen innovatie. Het CDA wil deze sectoren faciliteren en stimuleren Gelderland goed aangesloten : typische kerntaak van de provincie: goed bereikbaar zijn met tegelijk een fi jnmazig openbaar vervoer Iedereen doet mee : zorgen voor elkaar is een kernpunt van het CDA. Ook in Gelderland, zorgen als provincie voor sociale vangnetten en maatregelen waardoor jong en oud mee kunnen blijven doen. Duurzaamheid : geen stopwoord, maar een werkwoord. De knop moet nu echt om, voorrang voor de zon. Niet oppotten, maar gericht investeren : Gelderland heeft veel geld in reserve als gevolg van de NUON-gelden. Dat geld kan en moet in de komende periode nog veel meer gaan rollen om te investeren en

7 aan te jagen voor een sterke economie en voor een sociaal en leefbaar Gelderland. Nieuwsgierig geworden? Download dan het gehele programma! Het verdere proces Het programma wordt in de Algemene Ledenvergadering van het CDA-Gelderland op zaterdagochtend 27 september a.s. gepresenteerd in Westervoort (zalencentrum De Wieleman) en aan de leden voorgelegd en op 22 november defi nitief vastgesteld. Dit wederom via een Algemene Ledenvergadering van het CDA- Gelderland. In de tussentijd kunnen eventuele amendementen op het programma via de afdeling worden ingediend. Neem daarvoor contact op met onze secretaris Tineke Versloot.(mailadres: tel: ) Bert Komdeur Nieuwe start Door: Jaap Boot, fractievoorzitter Na een turbulente periode van formatie, is de fractie weer goed op stoom. De belangrijkste taken voor de raad zijn verdeeld en iedereen is zich aan het inlezen in de verschillende dossiers. Vooral voor de nieuwe raadsleden een hele kluif. Het is goed te merken hoe enthousiast en positief de samenwerking in het team is. De verschillende fractieleden hebben al veel werkbezoeken afgelegd wat weer veel informatie oplevert om mee aan de gang te gaan. Binnen de fractie willen we met het ambassadeurschap gaan werken zodat de organisaties, buurten, dorpsraden, enz. weten wie hun contactpersoon binnen de fractie van het CDA is. Uiteraard zullen we die organisaties in het komende half jaar ook gaan bezoeken. Het moet niet blijven bij een standaard briefje met de naam van de contactpersoon. Naast deze zaken willen we in het najaar ook weer gaan starten met de verschillende themagroepen die als klankbord/denktank kunnen werken naast de fractie. De volgende groepen gaan we starten: Bouwen en wonen Zorg, jeugd en gezin Onderwijs, cultuur en sport Landbouw en buitengebied Werk en inkomen Veiligheid en leefbaarheid Inmiddels hebben al zo n 30 mensen zich aangemeld, maar dit zijn vooral jonge mensen. Ik weet het, een beetje politieke partij zou hier jaloers op zijn, maar het gaat om een goede afspiegeling van de leden c.q. kiezers. Kortom een oproep aan alle leden om na te denken of ze mee willen doen in één van deze themagroepen. De tijdsbesteding valt erg mee, één avond per maand naast eventuele interessante werkbezoeken. Lijkt het u wat of heeft u vragen schroom niet om te bellen of te mailen. Jaap Boot Fractievoorzitter of 9

8 De eerste 100 dagen wethouderschap van Willemien Vreugdenhil Op deze rustige, mooie zondagmorgen, schrijf ik een bericht aan u beste CDA vrienden. Sinds 8 mei van dit jaar ben ik geïnstalleerd als wethouder namens het CDA in het college van B&W van de gemeente Ede. Een taak die ik zeer eervol vind en ik dank de fractie en het bestuur voor het in mij gestelde vertrouwen. De eerst 100 dagen zitten erop. Graag neem ik u mee in mijn belevenissen. Deze 100 dagen heb ik geprobeerd te doorleven aan de hand van de volgende zaken: 1) Ik stel mijn oordeel uit. Ik heb geprobeerd om veel vragen te stellen, in de ambtelijke organisatie, het veld, de fractie. Verbanden te leggen tussen verleden en heden. Ik probeer te registeren, te onderzoeken en pas later te komen met een oordeel. 2) Wat in het verleden een succesfactor was, hoeft niet ook zo te zijn in mijn nieuwe functie. Als raadslid functioneren is iets anders dan als wethouder. De nieuwe functie vraagt ander gedrag en andere prestaties. Dat goed doorleven is wat ik probeer te doen. Ik ben een jonge vrouw, nieuw op te functie en daar wil ik op een eigen CDA manier invulling aangeven. Samen met de fractie en ook samen met u. 3) Ik heb geprobeerd de kerntaken van mijn totale verantwoordingsgebied helder te krijgen. Ik probeer alles te leren om om te gaan met weerstand en zoek waar de ambtenaren en mijn collega's in college en fractie en de mensen van Ede trots op zijn. Voor mijn portefeuille krijgen de visie op het agrarisch buitengebied voor de komende jaren, en de vragen van ondernemers als werkgever focus. Daarover vertel ik u in een volgende editie van het CDActief graag meer. 4) Waar ligt de lat? Deze vraag is heel belangrijk. Met een nieuw enthousiast team willen we het CDA de komende jaren goed op de kaart zetten. Daarbij mag de lat hoog liggen. Hoe gaan we als CDA het verschil maken? De fractie en u, de afdeling zijn daarbij cruciaal. We doen het samen. 5) Wie zijn onze beste mensen en onze medestrijders? In de fractie is daarvoor een portefeuilleverdeling gemaakt en worden denktanks ingericht. En ook in de raad en de ambtelijke organisatie zoek ik de samenwerking en de verbinding. Frisse, realistische denkkracht, teamkracht en daadkracht maken het succes. U bent van harte welkom om mee te doen. 6) Heldere lijnen maar de toekomst. Ons prachtige verkiezingsprogramma Thuis in Ede biedt heldere lijnen maar de toekomt. Het daadwerkelijk vormgeven en uitvoeren van dit programma is waar ik samen met de fractie mijn schouders onder wil zetten. Dat was in het kort de eerste 100 dagen. Heeft u vragen, kritiek, ideeën of wensen? U bent altijd van harte welkom voor kop koffi e! Een hartelijke groet, Willemien Vreugdenhil 10

9 De natuur is niet meer wild Door: Irene van de Voort 24-juli-2014 Reageer! : Het is vrij onbekend dat veel landbouwbedrijven vandaag de dag illegaal zijn. Ze hebben geen vergunning meer en die kunnen ze ook niet meer krijgen. Huh? Illegaal? De Nederlandse agrarische bedrijven? Dat komt toch alleen voor bij vreemdelingen? In het jaar 2000 is de Natura 2000-wet (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natura-2000 ) van kracht geworden in Brussel. De natuur moet worden beschermd. De natuur is uitgesplitst in zeldzame soorten planten en dieren, en die worden nu stuk voor stuk beschermd. De leefomgeving van de soorten is beschreven, dat wil zeggen de voorwaarden waaronder de soort voorkomt. Om ervoor te zorgen dat de soort overleeft, moet aan deze voorwaarden worden voldaan. Simpel, logisch. Wie kan daar tegen zijn? Nederland moest zogenaamde Natura 2000 gebieden aanwijzen, waarin zeldzame soorten voortkwamen. Om de soort te beschermen moet de leefomgeving in een bepaald gebied worden geconserveerd. Nederland meldde 46 gebieden aan, maar Brussel dreigde met een inbreukprocedure. Er werd veel gedelibereerd door ambtenaren met kennis der natuur en er zijn uiteindelijk 160 gebieden aangemeld. Het is mij tot op de dag van vandaag niet helder of de Tweede Kamer dit heeft besloten en zo ja, of de Tweede Kamer goed geïnformeerd was over de consequenties van dit besluit. Nu is het zo dat sommige habitattypen gevoelig zijn voor stikstof. De biodiversiteit wordt bedreigd doordat de beschermde habitattypes last hebben van de huidige en vroegere neerslag van stikstof. Wanneer er sprake is van uitbreidingsplannen, bijvoorbeeld door bedrijven, gemeenten (infrastructuur) of anderszins, wordt de neerslag van stikstof vaak vergroot, waardoor deze plannen al snel een halt toe worden geroepen. Onze held der helden, Henk Bleker, heeft in deze problematiek een eenzame strijd geleverd, en verloren. Hij bedacht de Programmatische Aanpak Stikstof 11

10 (PAS, Natuur en economie door één deur. Helaas is het niet gelukt. Recent is een onvolledig wetsvoorstel PAS door de Tweede Kamer aangenomen: het belangrijkste stuk, de uitwerking, zit er niet bij. Agrarische bedrijven, de haven van Rotterdam, de Parkweg in Ede, het bestemmingsplan buitengebied Doetinchem. Allemaal niet meer mogelijk in Nederland. De PAS begint te lijken op het sprookje van De nieuwe kleren van de Keizer : het wordt tijd dat iemand begint te roepen dat hij naakt is. De boer, verenigd in LTO (Land- en Tuinbouworganisatie Nederland) roept dat niet. Zij steekt haar vinger niet op, dat doen illegalen immers nooit. En dan te bedenken dat de burgers die hier langs mijn illegale koeien fi etsen mij zeggen: Wat een mooie natuur. Dat doet pijn. Irene van de Voort is agrarisch ondernemer, schrijver en voorzitter van de Bond van Boerderijzuivelbereiders. Ze runt samen met haar man Jan Dirk boerderij De Groote Voort (http://www.remeker.nl/) in Lunteren. Daarnaast neemt ze sinds afgelopen gemeenteraadsverkiezingen namens het CDA plaats in de Edese gemeenteraad. In 2013 wonnen Jan Dirk en Irene de prijs voor Beste Belegen Kaas van Nederland. Jong & Politiek Door: Jan Pieter van der Schans, Raadslid gemeente Ede (CDA) De gemeenteraad van Ede trapte het nieuwe politieke seizoen begin september af met een 12 bustour door de gemeente. Zo kregen we een rondleiding bij het NIZO (Nederlands Instituut voor Zuivel Onderzoek), ontdekten we de mooie tuin van Zorgboerderij Makandra en namen we een kijkje bij de ontwikkeling van het project Westzoom Lunteren. We eindigden in het Nationale Park de Hoge Veluwe. In en rondom het Kröller-Müller Museum vonden verschillende activiteiten plaats waarbij de ontmoeting tussen de gemeente Ede en haar partners centraal stond. Als raadslid maakte ik kennis met de relaties van het gemeentebestuur met kunstminnend Ede. Je zou het een netwerkbijeenkomst kunnen noemen. Met een glas en een hapje in de beeldentuin van het museum zoveel mogelijk mensen leren kennen. De gemiddelde leeftijd van het gezelschap lag iets hoger dan mijn tweeëntwintig jaren. Vaak werd me de vraag gesteld: Waarom bent u hier?. Mijn eerste reactie was dan vaak om alstublieft geen u te zeggen, maar dat jij ook volstond. Daarna gaf ik aan gemeenteraadslid te zijn in de gemeente Ede en daarbij lid te zijn van de CDA fractie. De combinatie van mijn leeftijd en het raadslidmaatschap blijkt geen logische te zijn. Op menig gezicht las ik verbazing. Verbazing dat jonge mensen ook politiek betrokken kunnen zijn. Verbazing omdat ik niet overeenkwam met het wat grijze en stoffi ge imago van de gemeenteraad. Het is een beeld dat ik vaker meekrijg als het over gemeentepolitiek gaat. Ook op mijn werk moet ik regelmatig verantwoorden wat ik als jong mens te zoeken heb in de raad. Vreemd eigenlijk. Tal van onderwerpen die op de raadsagenda staan hebben te maken met jongeren. Onderwijs, studentenhuisvesting, starterswoningen, verkeersveiligheid, sport, horeca, jeugdwerkloosheid en stages. Zo maar wat onderwerpen die betrekking hebben op jonge mensen in de gemeente Ede en dan laat ik zaken als fi nanciën en zorg weg, onderwerpen die voor de toekomst van jonge mensen

11 enorm belangrijk zijn. De tijd dat de gemeenteraad alleen over lantarens en stoeptegels ging is echt voorbij. Het CDA heeft dit door. De kandidatenlijst voor de gemeenteraad van de gemeente Ede stond vol met jonge en enthousiaste mensen. De lijst is een mooie afwisseling van jong en oud. De kandidatenlijst van afgelopen maart is echter pas een begin, geen eindpunt. Ook de komende jaren moeten wij ons Edese CDA verder verjongen en versterken. Politiek gaat namelijk niet alleen over 50 plussers, maar over beleid dat van invloed is op iedereen; op jong en oud! Het CDA is de partij van familie. Niet alleen opa s en oma s, maar ook vaders, moeders, kinderen en kleinkinderen doen mee. Jonge mensen horen in de politiek. Neemt u bij de volgende Algemene Leden Vergadering uw (klein)kinderen mee? Colofon CDActief is het periodiek van de afdeling Ede van het CDA. CDActief wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur. Het bestuur heeft deze verantwoordelijkheid gemandateerd aan een redactiecommissie. CDActief verschijnt in principe vijf maal per jaar. De redactiecommissie bestaat uit: Martijn Boelhouwer, Taeke Boersma (eindred.), Frederik Hardeman en Leo Penning. Opmaak: Aart van Wijngaarden. Verzending: Leny Beumer. Het redactieadres is: Goudsbloemstraat 59-2, 6713 HC Ede, tel: , Kopij voor de volgende editie vóór 5 december 2014 inleveren bij de eindredacteur. Hülya Kaynarca stelt zich voor Ik ben Hülya Kaynarca (25 jaar) geboren en getogen in Veenendaal, maar tot bloei gekomen in Ede. Sinds mijn 19de jaar ben ik actief binnen Gemeente Ede. Ik was in 2008 de eerste voorzitster van de Jongerenraad Ede, sinds 2011 ben ik lid van de Adviesraad Participatie & Integratie van de Gemeente Ede en sinds kort Fractie assistent social media en Communicatie bij CDA Ede. Ik ben blij dat ik sinds 2003 in Ede woon omdat Ede een gemeente is die in samenspraak en samenwerking met de burgers Gemeente Ede tot een mooier, leefbaarder en veiliger gemeente wilt maken. Sociale betrokkenheid en een toegevoegde waarde leveren aan de maatschappij vind ik het belangrijkste en is mijn drijfveer in al mijn handelen. Wat ik wil bereiken/veranderen in de maatschappij is dat alle religies en etnische afkomsten in vrede zij aan zij kunnen leven. Om mijn doelstelling te behalen komt mijn eigenschap doorzettingsvermogen en eigenwijsheid goed van pas. Maar helaas is het tevens mijn valkuil, omdat ik altijd mijn grenzen overschrijd. Af en toe loopt mijn karaktereigenschap dat ik vooroordelen heb mij in de weg en heb ik eveneens een hekel aan deze eigenschap, maar gelukkig kan ik mijn vooroordelen bijstellen als het tegendeel is bewezen. Eerlijkheid en oprechtheid is wat ik bij mijzelf en anderen waardeer 13

12 en als de ander het niet is, kan het me ontzettend irriteren. Eerlijkheid, oprechtheid, sociale betrokkenheid en transparantie zijn kernwaarden voor mij en deze kernwaarden zie ik terug bij het CDA, reden waarom ik voor het CDA heb gekozen. Doorslaggevend voor mijn keuze om bij het CDA aan te sluiten was het gesprek met Jaap Boot. Naast de vrijwillige taken (wat deels mijn hobby is) die ik doe, doe ik de Master Accounting & Control aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Als ik tijd kan vinden naast mijn studie, vrijwilligers en andere verplichtingen sta ik in de keuken of lees ik een boek. De boeken die ik lees zijn voornamelijk gericht op zelfontwikkeling en leiderschap. Ik ben trots op de ontwikkeling die ik afgelopen acht jaar heb doorgemaakt en wil het in de toekomst voortzetten. Angela Merkel neem ik als voorbeeld en zou een keer met haar in gesprek gaan over hoe zij als vrouw zijnde alles heeft bereikt. Naast Angela Merkel is Jan Peter Balkenende ook een politicus waar ik bewondering voor heb. Mijn moeder heeft de grootste invloed gehad op mij, omdat zij ook maatschappelijke betrokkenheid belangrijk vindt, immers de appel valt niet ver van de boom. Mijn meest gekoesterde bezit is daarom ook mijn moeder/familie. Startdag CDA Ede zaterdag 13 september 2014 Met ongeveer 30 mensen hebben we een bezoek gebracht aan Hotel Belmont in Ede. Het Leger des Heils werkt hier met betrokken vrijwilligers aan de re-integratie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. We staan naast 9 hectare grond waar verschillende groenten en fruitsoorten worden verbouwd, verdeelt over kleine kavels waarop mensen overzichtelijk kunnen werken. 14

13 Activiteiten CDAV-Ede najaar 2014 het CDAV de Foodbattle en we willen jou ook uitdagen om daar aan mee te doen! Durf jij kritisch naar je eigen gewoontes te kijken? De Foodbattle zal plaatsvinden van 27 oktober tot 16 november Gedurende deze drie weken houd je bij hoeveel eten je weggooit en krijg je online professionele tips hoe je slimmer eten kunt kopen, koken en bewaren. Doe mee! Daag ook je collega's, buren, studiegenoten, familie en vrienden uit om mee te doen. Wij gaan voor minstens 20% minder voedselverspilling! Aanmelden: Door Anne-Marie Vreman, namens het CDA Vrouwenberaad Gelderland 13 september 2014 Het bestuur van CDA Vrouwenberaad Gelderland spant zich ook dit politieke jaar weer in om een inspirerend programma te bieden en boeiende activiteiten te organiseren voor haar leden, waarover straks meer. Uitnodiging CDA Vrouwen bijeenkomst en algemene ledenvergadering op 11 oktober 2014 a.s. Maar eerst wat meer informatie over het landelijk gekozen CDAV speerpunt betreffende vermindering van voedselverspilling. Welk speerpunt uitstekend past bij Ede, hoofdstad van de Smaak. Het CDAV wil nadrukkelijk meer doen dan praten over duurzaamheid: we willen actief de strijd aangaan om minder voedsel te verspillen. Met Paus Franciscus zijn wij van mening dat het weggooien van voedsel is als diefstal van wie arm en hongerig is. Daarom organiseert Het bestuur van CDAV-Gelderland organiseert een bijeenkomst in museumpark Oriëntalis in de Heilig Landstichting bij Nijmegen. Het thema is (S)hevolution. Dit thema is tevens de titel van een zeer inspirerend boek, geschreven door change agent Kirsten van den Hul. Wij zijn heel blij en trots dat Kirsten van den Hul onze uitnodiging om te komen spreken, heeft aangenomen. Kirsten van den Hul (Deventer, 1976) studeerde Oost-Europese Studies in Amsterdam en Arabisch in Tunis. In oktober 2013 presenteerde zij haar boek (S)hevolution, de eeuw van de vrouw, waarin zij oproept tot een (S) hevolution, waarbij mannen en vrouwen samen de wereld veranderen. Niet omdat het moet, maar omdat het werkt. In 2011 was Kirsten van 15

14 den Hul vrouwenvertegenwoordiger namens Nederland voor de Verenigde Naties in New York. Zij is een graag geziene gast aan tafel bij tv-programma s als Pauw en Witteman en schrijft ook wekelijks een column in het AD. Vorig jaar won Kirsten terecht de Joke Smitprijs, een tweejaarlijkse aanmoedigingsprijs van het ministerie van OCW voor een persoon of groep die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de positie van vrouwen in Nederland. Aansluitend houden we onze jaarlijkse ALV en is er gelegenheid om na de lunch, een bezoek te brengen aan het Museumpark. Wij hopen velen van u te kunnen begroeten. over vrouwenemancipatie en dan met name de deelname in de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Uiteraard is er gelegenheid op geheel eigen wijze de stad te verkennen of om bijvoorbeeld te 'shoppen' in kerstsfeer. Tenslotte besteden we ook voldoende aandacht aan de inwendige mens: we gaan samen koffi edrinken, lunchen en dineren en rijden we weer terug naar het NS Station in Westervoort, tevens de opstapplaats en waar de auto gratis kan worden geparkeerd. Er is slechts plaats voor 50 personen in de bus; opgeven kan bij Anne-Marie, Uitnodiging CDA Vrouwen Excursie naar Aken in kerstsfeer op 13 december a.s. Op zaterdag 13 december as organiseert het CDAV Gelderland een excursie naar Aken, de bakermat van Europa. En voor het CDA is Europa het Europa van de regio's. De provincie Gelderland onderhoudt contacten met meerdere eurregio's. We gaan het historische centrum bekijken. De Dom en het raadhuis en indien mogelijk de schatkamer. Ook hebben een ontmoeting gepland met vrouwen van onze zusterclub CDU en gaan we met elkaar van gedachten wisselen 16 Na de ALV op 11 oktober a.s. zal het bestuur van het CDAV Gelderland in haar vergadering de jaarplanning voor 2015 bekendmaken. Volg ons op facebook: CDAV Gelderland Met hartelijke groet, Het bestuur van het CDAV Gelderland, Anne-Marie Vreman, Voorzitter

15 Ga jij de strijd tegen voedselverspilling met ons aan? Wist je dat we per persoon gemiddeld 50 kilo goed, eetbaar voedsel per jaar weggooien? Het CDAV wil nadrukkelijk meer doen dan praten over duurzaamheid: we willen actief de strijd aan gaan om minder voedsel te verspillen. Daarom organiseert het CDAV de FoodBattle, en we willen ook jou uitdagen om daar aan mee te doen! Durf jij kritisch naar je eigen gewoontes te kijken? De FoodBattle zal plaatsvinden van 27 oktober tot 16 november Gedurende deze drie weken houd je bij hoeveel eten je weggooit en krijg je online professionele tips hoe je slimmer eten kunt kopen, koken en bewaren. Doe mee! Daag ook je collega s, buren, studiegenoten, familie en vrienden uit om mee te doen. We gaan voor minstens 20 % minder voedselverspilling! Aanmelden? Josine Westerbeek-Huitink Voorzitter CDAV Duurzaamheid staat hoog op de agenda bij de CDA vrouwen. Vermindering van voedselverspilling is dit jaar ons speerpunt. De FoodBattle is een prachtig initiatief om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de vermindering van de voedselverspilling. Iedereen kan eraan meedoen. Niet alleen de drie weken van de FoodBattle, maar hopelijk ook daarna. 17

16 Enkele leden van het Comité van aanbeveling: Thérèse Boer Restaurant De Librije Jonnie en ik vinden dat gerechten lekker, puur en eerlijk moeten zijn en bij voorkeur bereid met producten uit de regio. Vanzelfsprekend dienen de ingrediënten ten volle benut te worden. Voedselverspilling is onnodig! Wij dragen FoodBattle een warm hart toe. Bij ons geen voedselverspilling, doet u mee? Gerda Verburg Ambassadeur FAO * Geweldig initiatief. Ons voedsel herontdekken. Waar komt het vandaan, wie produceert het en hoe? Maar vooral: Hoe gaan we er mee om? Wereldwijd wordt 33 % van alle voedsel verloren of verspild. Ook bij ons thuis. Een gemiddeld huishouden bespaart 200,- per jaar als er minder voedsel wordt verspild. * FAO: Food and Agriculture Organization Geweldig initiatief! Reinier van den Berg Weerman/oprichter Ecoland.tv Ik sta vierkant achter de FoodBattle. Het is een middel om mensen bewust te maken van de enorme voedselverspilling, waar vrijwel iedereen aan bijdraagt. Minder voedselverspilling is een win-winsituatie: voor de consument, maar zeker ook voor de planeet als geheel. De FoodBattle zou een perfect thema zijn voor Ecoland.tv, de zender waar ik als één van de initiatiefnemers bij betrokken ben. Cees van der Knaap Burgemeester Ede Volg ons ook online! #FoodBattle De FoodValley-regio waarin Ede ligt is een unieke bundeling van cultuur, bedrijvigheid, onderwijs en innovatie en kennis op het gebied van duurzaam voedsel. De FoodBattle is een mooi initiatief dat daarbij past en ik van harte aanbeveel. 18

17 Samen voor elkaar! door: Mark Obbink, Raadslid CDA Samen voor elkaar is het motto voor de Edese aanpak in een veranderende maatschappij. Samen voor elkaar! is het antwoord van de gemeente Ede op de noodgedwongen veranderingen in het sociaal domein van zorg, welzijn, werk en inkomen. Veranderingen die iedereen zal gaan raken en van ons allen inzet vraagt. De verzorgingsstaat met recht op zorg zal plaats gaan maken voor een maatschappij waar zorg naar behoefte voorop zal staan. Het jaar 2015 en de jaren daarop volgend zullen spannende jaren worden. Een overgangsperiode waarin positieve en negatieve veranderingen in de zorg manifest zullen worden in de samenleving. Met de overheveling van zorgtaken van rijk en provincie naar gemeenten, komt minder budget beschikbaar voor de uitvoering. Het is goed om te beseffen dat het sociaal domein in de nabije toekomst de Edese begroting met 50% en meer gaat bepalen. Daarnaast zal het raken aan interne en externe samenwerkingsverbanden en machts-verhoudingen op lokaal en regionaal niveau. In de uitvoering ligt een enorme opgave om tot een gezamenlijke en vernieuwende aanpak te komen. Een benadering waarin de zorg voor de mens voorop staat. Maatwerk dat voorziet in zorg op maat, dichter bij de mensen en betaalbaar is. Dit alles vraagt om ontschotting in middelen, verandering in ons denken en doen, het loslaten van rechten en verworvenheden. Een veranderingsproces waar vertrouwen in elkaar en gezonde zakelijkheid nodig is. In de media verschijnen regelmatig verontrustende berichten over de drie decentralisaties in het sociaal domein (Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Participatiewet). Afgelopen week was er de ingezonden brief van Lisette Veldjesgraaf in de Ede Stad met als titel Schrikbeeld nadert. Zij voelt zich door de gemeente Ede in de steek gelaten, omdat de gemeente niet in staat is haar duidelijkheid te verschaffen. De Vakbond Abvakabo FNV vreest dat in Nederland banen in de professionele zorg zullen verdwijnen door de bezuinigingen. Daarnaast een verhaal uit de praktijk van een wijkverpleegster die verteld dat er ouderen zijn die zelf in staat zijn om de steunkous aan te trekken, maar door eenzaamheid verlegen zitten om een praatje. Het CDA neemt deze geluiden serieus en loopt hiervoor niet weg. Echter wil het CDA zich niet laten leiden tot doemdenken of bangmakerij. Het CDA Ede heeft vertrouwen in de Edese aanpak Samen voor Elkaar! Een werkwijze waarin de gemeente Ede samen met partners in de zorg samenwerkt aan klantgerichte zorg op maat. Belangrijk uitgangspunt is, dat ondersteuning in principe tijdelijk van aard is, maar waar nodig een langduriger karakter kan hebben. Het overgrote deel van onze inwoners heeft gelukkig voldoende zorg- en ondersteuningsmogelijkheden uit eigen omgeving en sociaal netwerk om maatschappelijk te kunnen participeren en benut deze ook. Echter voor een deel van de (kwetsbaarste) burgers lukt dit moeizaam of niet. Daarvoor wil de gemeente in samenwerking met maatschappelijke partners een vangnet bieden voor eigen veerkracht. Gewerkt wordt aan een werkwijze van passende en samenhangende ondersteuning (met minder bureaucratie) via het principe van één gezin, één plan, één regisseur. Daarnaast richt de gemeente Ede zich op het creëren van de juiste sociale condities in de wijken. Samen met het maatschappelijk middenveld, wijkteams zorgen dat kwetsbare inwoners in verbinding met de samenleving mee kunnen blijven doen. 19

18 Het klopt dat de Edese aanpak zich nog moet bewijzen en in kinderschoenen staat. De aanpak is echter veelbelovend afgaande op de opgedane praktijkervaringen in de sociale wijkteams en met de samenwerkende zorginstellingen in de proeftuinen en pilotprojecten. De continuïteit van de (jeugd)zorg ligt op schema en wordt op dit moment door inkoopplannen en contracten tussen gemeente en zorginstellingen geregeld. Daarnaast moeten we de kracht in de Edese samenleving - het omzien naar elkaar- niet onderschatten. Ede is rijk gezegend met een netwerk aan zorginstellingen, kerken, bedrijven, vrijwilligers en jongeren die elkaar weten te vinden en de zorg voor mensen voorop hebben staan. Het CDA wil deze kracht als kernwaarde van de Edese samenleving koesteren en faciliteren. Neemt niet weg, dat je als raadslid ook momenten hebt van waar zijn we mee bezig!, trekken we niet te veel overhoop! Afgelopen donderdag, op de Politieke Dag Ede (PDE) had ik een moment van aarzeling bij de behandeling van de Themanotitie transitie Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten (AWBZ) - WMO. Een notitie met 10 denkrichtingen en 34 beslispunten die moeten leiden tot het gewenste maatwerk in de zorg in relatie tot cliëntgroepen, vormen van dagbesteding, individuele begeleiding, mantelzorg (respijtzorg en kort verblijf), vervoer, persoonsgebonden budget, beschermd wonen, toegang en toekenning van zorg en eigen bijdrage. Allemaal relevante onderwerpen die uitwerking verdienen om tot het gewenste maatwerk in de Edese aanpak te komen. Met name met de uitwerking van de eigen bijdrage had ik moeite. Een onderwerp dat om zorgvuldigheid vraagt. Het CDA is voorstander van een eigen bijdrage, maar wil niet over één dag ijs gaan. Een meerderheid in de Raad had dezelfde gevoelens en heeft wethouder Ligtelijn de opdracht gegeven dit onderwerp beter voor te bereiden en hiermee eerst terug te komen in 20 de raadswerkgroep sociaal domein. Met het nazomeren staat de winter voor de deur. De datum van 1 januari 2015 nadert, de tijd dringt en de burgers vragen terecht om duidelijkheid. Niemand zakt door het ijs, is een gevleugelde uitspraak van het vorige College. Belangrijk is dat we samen bewust worden van het feit dat veranderingen in de zorg noodzakelijk zijn en dat we elkaar hierin blijvend nodig hebben. Gemeente, politiek, zorginstellingen en burgers zullen samen het ijs meester moeten worden. Dit gaat niet van de ene op de andere dag en heeft tijd nodig. Een belangrijke regietaak is weggelegd voor de gemeente om als ijsmeester op te treden, te zorgen voor de juiste condities en kwaliteit van het ijs. En laten we eerlijk zijn, om het ijs goed te houden is een optimaal klimaat nodig, zal er waar nodig gedweild moeten worden. In de komende periode dient de gemeenteraad te besluiten over de regionale verordening Jeugdzorg (september), de beleidsnota Jeugdzorg (november) en de verordeningen en beleidsregels behorende bij de 3 decentralisaties (in december). Het CDA blijft zich in zetten voor een samenleving waar omzien naar elkaar en zorg voor elkaar gemeengoed is. Laten we deze waarde en kracht opnieuw ontdekken en inzetten, zodat we oprecht tegen elkaar kunnen zeggen ik voel mij thuis in Ede. Tenslotte, wil je meer weten over de Edese aanpak, kijk dan eens op: https://www.ede.nl/wonen-en-leven/zorg-enwelzijn/veranderingen-in-de-zorg-samen-voorelkaar/. Heb je zorgen en wil je deze met het CDA delen, maak dan gebruik van het CDA Zorgmeldpunt: of spreek ons aan. Mark Obbink, Raadslid CDA

19 Bestuur CDA-afdeling Ede Voorzitter Willem de Vos Op den Berg CV Ede Tel: Secretaris Tineke Snel-Versloot Laan van Kernhem HP Ede Tel: Penningmeester Ivo Cuperus Laan van Kernhem HP Ede Tel: Bankrekening: NL 95 RABO Ledenadministratie Aart van Wijngaarden Mr. Calspark EH Ede Tel: CDA Wethouder O.a. Arbeidsmarkt en Participatiewet, werkgelegenheid, economie, RO buitengebied Willemien Vreugdenhil Bergstraat 4, Postbus HK Ede Tel: CDA Vrouwenberaad Lokaal Contactpersoon Leny Beumer Langhoven SK Bennekom Tel: Vz.CDA-Vrouwenberaad Gelderland Anne Marie Vreman Vossenakker CX Ede Tel: CDA-fractie in Ede Voorzitter Jaap Boot Van Gentstraat KD Ede Tel: Vice-voorzitter / secretaris Francisca van den Broeke kraatsweg NS Bennekom Tel: Penningmeester Hillard Fredriks Van Balverenweg ZV Bennekom Tel: Bankrekening CDA afd.ede: CDJA afdeling Foodvalley Secretaris: Frederik Hardeman Valkestein BK Ede Tel: Website: Gelderse Provinciale Staten Edes CDA- statenlid Albert Schol Langeweideweg PR Ede Tel:

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013

Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013 Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013 Algemene Ledenvergadering van het CDAV Noord-Holland op zaterdag 16 november 2013 in Grand Café Mezza Luna te Castricum Welkom en overweging Door

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Gelderland Algemene Ledenvergadering

Gelderland Algemene Ledenvergadering Gelderland Algemene Ledenvergadering De volgende personen worden door het bestuur voorgedragen Voor de functie van vicevoorzitter Mevr. J.H.A (Anita) Sørensen uit Culemborg Beroep: Fractievoorzitter CDA

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Van de Amerikaanse psycholoog Michael W. Fordyce 1. Wees actief en ondernemend. Gelukkige mensen halen meer uit het leven omdat ze er meer in stoppen. Blijf niet op

Nadere informatie

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen?

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen? PvdA Overbetuwe inbreng kadernota 2014 Voorzitter, Een bijzondere vergadering voor u en mij. Onder uw leiding is het voor het eerst dat wij een kadernota bespreken. En al doet mijn grijze haardos anders

Nadere informatie

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks 81 Weike Medendorp, PvdA Met gegrauw en gesnauw bereik je niks Ik denk dat we een aantal resultaten hebben bereikt waar we trots op mogen zijn. Neem bijvoorbeeld het plan van transformatie voor de Enci,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mirjam van t Veld Maandag 4 januari, uur. Raadhuis Amstelveen

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mirjam van t Veld Maandag 4 januari, uur. Raadhuis Amstelveen Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mirjam van t Veld Maandag 4 januari, 19.30 uur. Raadhuis Amstelveen Dames en heren, Fijn om u hier vanavond te zien! Afgelopen jaar heb ik voor het eerst alle seizoenen

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

Formulier kandidaatstelling lijsttrekker Provinciale Staten verkiezingen 2015 in de provincie Overijssel

Formulier kandidaatstelling lijsttrekker Provinciale Staten verkiezingen 2015 in de provincie Overijssel Formulier kandidaatstelling lijsttrekker Provinciale Staten verkiezingen 2015 in de provincie Overijssel Kandidaatstellingsformulier lijsttrekker Ondergetekende stelt zich kandidaat als lijsttrekker voor

Nadere informatie

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Geachte heer de Wit, beste Jan, Een paar weken geleden kwam je mijn kamer in lopen met een mooie bos bloemen. Voor mij! Je kwam me vertellen

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Vlak voor kerst vierde Het Gelders Orkest zijn verjaardag. Het werd 125 en trakteerde ons op de 9e van Beethoven.

Vlak voor kerst vierde Het Gelders Orkest zijn verjaardag. Het werd 125 en trakteerde ons op de 9e van Beethoven. 1 Dames en heren, Hartelijk welkom in uw Huis der Provincie. Vlak voor kerst vierde Het Gelders Orkest zijn verjaardag. Het werd 125 en trakteerde ons op de 9e van Beethoven. Een geweldige symfonie, waarin

Nadere informatie

JONGEREN IN GELDERLAND OVER

JONGEREN IN GELDERLAND OVER JONGEREN IN GELDERLAND OVER een sterk bestuur en hun gemeente Aanleiding De provincie Gelderland werkt samen met VNG Gelderland aan het project Sterk Bestuur Gelderland (SBG). In het project wordt het

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Adviesraad Sociaal Domein Jaarverslag 2016 1 Van de voorzitter: Dit is het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg. Dankzij een goede voorbereiding hebben we vanaf 1 januari 2016

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein Agendapunt : 6 Voorstelnummer : 11-085 Raadsvergadering : 7 november 2013 Naam opsteller : L. Hulskamp/ E. van Braak/ M. Zweers / M. Klaver Blankendaal Informatie op te vragen bij : L. Hulskamp Portefeuillehouders

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 1. Inleiding Op dinsdag 13 januari j.l. heeft het eerste Provinciale Statenverkiezingsdebat in aanloop naar de verkiezingen

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

Presentatie Adviesraad Sociaal Domein

Presentatie Adviesraad Sociaal Domein Presentatie Adviesraad Sociaal Domein Geschiedenis 1993: Stichting Cliëntenplatform De Trechter van Sociale Zaken & Werk 1993: Stichting Cliëntenplatform Oss (SCPO) 2012: Wmo-raad 2016: Adviesraad Sociaal

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 Woord van de voorzitter: Giro 555 en dichterbij huis. Er voltrekt zich een humanitaire ramp

Nadere informatie

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband?

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband? Participatief leiderschap Hoe leid je een samenwerkingsverband? Mr. Drs. Lucien Stöpler Justice in Practice December 2014 Participatief leiderschap: Hoe leid je een samenwerkingsverband? 2014 Justice in

Nadere informatie

BB/U201000350 Lbr. 10/026

BB/U201000350 Lbr. 10/026 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Openstelling vacatures bestuur en commissies VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201000350 Lbr. 10/026 bijlage(n)

Nadere informatie

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 1.Welkom Wethouder Ina van der Werf heet alle aanwezigen welkom en wenst hen alle goeds voor het nieuwe

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud.

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud. Voorzitter, Ik wil graag beginnen met het bedanken van het college voor het beantwoorden van alle vragen. En wethouder de Wit heeft daarbij een extra compliment verdiend omdat hij op uitstekende wijze

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 898 Vragen van het lid

Nadere informatie

Mantelzorg, waar ligt de grens?

Mantelzorg, waar ligt de grens? Mantelzorg, waar ligt de grens? CDA Talentacademie 2014-2015 Anita Relou Wat is volgens het christendemocratisch gedachtengoed de grens van mantelzorg. Inleiding 2015. Een jaar met veel veranderingen in

Nadere informatie

participeren doe je SAMEN

participeren doe je SAMEN Geachte aanwezigen en toehoorders thuis, Voor ons ligt de kadernota 2016-2019 waar wij als VVD Beemster trots op zijn: Beemster is een financieel gezonde gemeente die lokaal doet wat lokaal kan - namelijk

Nadere informatie

Drie decentralisaties voor gemeenten

Drie decentralisaties voor gemeenten Drie decentralisaties voor gemeenten Onze visie en aanpak Pim Masselink Joost van der Kolk Amersfoort 24 april 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Veranderende rol van de gemeente 3. Veranderopgave: richten, inrichten

Nadere informatie

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14 Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten Resultaten digitale verkenning 22 september 14 In het kort Doelgroep: Gelderse gemeenten Doel: verkennen behoefte aan provinciale ondersteuning bij faciliterende

Nadere informatie

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren NAJAARS- CONGRES 4 en 5 november 2016 Lunteren ALGEMENE INFORMATIE Dit najaar bestaat de VVD Bestuurdersvereniging 70 jaar! Traditiegetrouw vindt het najaarscongres plaats in Congrescentrum De Werelt in

Nadere informatie

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen JAARVERSLAG 2014 Participeren is gewoon meedoen Duiven, maart 2015 VOORWOORD Grote veranderingen wierpen in 2014 hun schaduw vooruit. De kranten stonden er vol van; de grootste politiek-bestuurlijke verbouwing

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Debat: regionaal en nationaal

Debat: regionaal en nationaal Debat: regionaal en nationaal Korte omschrijving werkvorm In deze werkvorm debatteren leerlingen over het verschil tussen een regionale of lokale partij en een landelijke partij. Leerdoelen Leerlingen

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

VERSLAG LEDEN- VERGADERING

VERSLAG LEDEN- VERGADERING VERSLAG LEDEN- VERGADERING VRIJDAG 6 NOVEMBER 2015 VERSLAG LEDENVERGADERING Vrijdag 6 november 2015 1. Opening en mededelingen De voorzitter, Arno Brok, heet de leden van harte welkom op het najaarscongres

Nadere informatie

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014 Wmo-adviesraad West Maas en Waal 24 november 2014 1. Welkom, 2. Agenda 3. Wmo adviesraad, wat doen wij. 4. Hoe ziet de toekomst er uit? 5. Doel van vanavond. Agenda: Opening Onno Siegers Introductie avondprogramma

Nadere informatie

2014: Een bijzonder jaar voor de SP Roosendaal

2014: Een bijzonder jaar voor de SP Roosendaal 2014: Een bijzonder jaar voor de SP Roosendaal Wat een bijzonder jaar is 2014 voor de SP Roosendaal geworden!! Op 10 maart 2014 hebben we een historische verkiezingszege geboekt. In één klap gingen we

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Doelstelling pagina 4 Beleidsplan 2016 pagina 4 Begrotingsbeleid pagina 4 Gebeurtenissen 2015 pagina 5 Bestuurssamenstelling pagina 5 Fractiesamenstelling

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Gemeente Elburg Postbus AB ELBURG

Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Gemeente Elburg Postbus AB ELBURG vn Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Gemeente Elburg Postbus 70 8080 AB ELBURG Datum : 31 maart 2016 Kenmerk :1136-16/EMR Onderwerp : Laten we samen Nederland groener maken! Behandeld door : Egbert Roozen

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Geachte leden van de raad,

Geachte leden van de raad, Aan De gemeenteraad Van Ronald Ho-Sam-Sooi Datum 23 juni 2015 Onderwerp Moties inzake schaliegas tijdens het afgelopen VNG jaarcongres Zaaknummer 359410 Geachte leden van de raad, In een brief van 12 mei

Nadere informatie

i y Vereniging van Nederlandse Gemeenten onskenmerk BB/U201500906

i y Vereniging van Nederlandse Gemeenten onskenmerk BB/U201500906 m m ^., Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad V M G 1 i y Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Motie Boxtel/Noordoostpolder inzake Schaliegas plus

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voorzitter, Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voordat ik kom tot de bijdrage van de CDA-fractie wil ik graag een groot compliment maken. Zoals u misschien wél verwacht had, gaat dat compliment

Nadere informatie

Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch

Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch Nieuwsbrief december 2016 Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch In deze Nieuwsbrief Eskil aan het woord Partners van... Movie night Stichting specsavers Sociale vaardingsheids training Vrijwilliger

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Memo Aan : gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 17 december 2013 In afschrift aan : Saskia Visser, Ted Benschop, Wilma van Wensem Zaaknummer : 8754

Nadere informatie

D66 in Leudal: een partij met nieuwe ideeën

D66 in Leudal: een partij met nieuwe ideeën D66 Leudal Huis-aan-huisblad, speciale editie Najaar 2016 D66 in Leudal: een partij met nieuwe ideeën Dit is een speciale D66-uitgave voor de inwoners van Leudal. Sinds maart 2014 is D66 met twee zetels

Nadere informatie

Jonge ambtenaar van het jaar

Jonge ambtenaar van het jaar Verkiezing opent vele deuren voor Katherine Diaz Winnares Katherine Diaz vertelt over haar motiva Winnares Katherine Diaz vertelt over haar motivatie voor het werk, bewustwording tijdens en kansen na het

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

r , Website t ARCHIEFEXEMPlAAR

r ,  Website  t ARCHIEFEXEMPlAAR ~ Burgemeester en Wethouders ~ ABVAKABO De heer P. Lempens Postbus 1555 3500 BN UTRECHT VERZOND:::-M 1 5 0 KT. 2014 uw kenmerk uw brief van zaaknummer behandeld door telefoonnummer e-mail 794627 R. Albersnagel

Nadere informatie

Buddy-plan Handreiking

Buddy-plan Handreiking Buddy-plan Handreiking Inleiding Het CDA staat naast onze ouderen: Wij zijn er voor u! Met die boodschap reiken we ouderen de helpende hand, als ze die nodig hebben. Door naar hun zorgen te luisteren,

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Statengriffie. Floortje van Aken Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 15:32 Aan: Ria Veenstra Onderwerp:

Statengriffie. Floortje van Aken <Aken@vnoncw-mkbnoord.nl> Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 15:32 Aan: Ria Veenstra Onderwerp: Statengriffie Van: Floortje van Aken Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 15:32 Aan: Ria Veenstra Onderwerp: Inspraakreactie MKB-Noord Bijlagen: BRF_151903_Retail Agenda.pdf; Inspraakreactie

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Ervaringen met functioneringsgesprekken

Ervaringen met functioneringsgesprekken Ervaringen met functioneringsgesprekken Samenstelling CDA-bureau Afdeling HRM / Steenkampinstituut / Partijontwikkeling CDA-bestuurdersvereniging December 2006 1 Het belang van functioneringsgesprekken

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden: gelet op artikel 27, 28 en 47 Participatiewet, artikel 2.10 Jeugdwet

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden (uit te spreken op 5 november 2014 door Dries Bartelink, fractievoorzitter GroenLinks) GESPROKEN WOORD TELT Voorzitter,

Nadere informatie

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze?

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Korte omschrijving workshop In deze workshop ontdekken de deelnemers

Nadere informatie

Ambassadors Club Nieuwsbrief #6

Ambassadors Club Nieuwsbrief #6 Ambassadors Club Nieuwsbrief #6 Beste leden, Onder andere in nieuwsbrief nummer zes: - Examenorganisatie World Travel Academy zoekt surveillanten / assessoren - Zomerstop 2013 - Stageproject Drieuit Creatief

Nadere informatie

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner:

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner: Boetseweg 47 7895 AV Roswinkel telefoon: 0591 785 780 www.jolandalinders.com e-mail: info@jolandalinders.com IBAN: NL32 KNAB 0729 6439 99 BIC: KNABNL2H KvK nummer: 59561742 BTW nummer: NL155366701B02 Alsjeblieft!

Nadere informatie

Wat doet Den Haag voor jou? En wat kan jíj doen voor jouw stad? ************************************************************************

Wat doet Den Haag voor jou? En wat kan jíj doen voor jouw stad? ************************************************************************ VOORKANT JONG IN DEN HAAG 2011-2014 Wat doet Den Haag voor jou? En wat kan jíj doen voor jouw stad? ************************************************************************ [Binnenpagina, soort paspoort,

Nadere informatie

Kerncijfers & ontwikkelingen Gemeente Ede 2016

Kerncijfers & ontwikkelingen Gemeente Ede 2016 Kerncijfers & ontwikkelingen Gemeente Ede 2016 Gemeente Ede Bergstraat 4 Postbus 9022 6710 HK Ede T: 14 0318 M: info@ede.nl www.ede.nl Voor cijfers op wijk- en buurtniveau: www.ede.buurtmonitor.nl UITGAVE

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN.

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN. Iedere week worden in Aalten Actueel de openbare bekendmakingen gepubliceerd. U kunt het actuele nieuws volgen op www.aalten.nl, facebook en twitter. 9 december 2014 Gewijzigde data afvalinzameling en

Nadere informatie

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL De Raad Gemeente Waalwijk PRAAT MET DE RAAD HET WAALWIJKS VERGADERMODEL Het Waalwijks vergadermodel 1 Het vergadermodel in het kort Om alle inwoners van de gemeente Waalwijk goed te kunnen vertegenwoordigen,

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie