UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2000 ECONOMIE MAVO-D NIVEAU: EXAMEN: 2000-I

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2000 ECONOMIE MAVO-D NIVEAU: EXAMEN: 2000-I"

Transcriptie

1 UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2000 VAK: NIVEAU: ECONOMIE MAVO-D EXAMEN: 2000-I Deze uitwerking wordt ook opgenomen in de Examenbundel Onderwijspers die in de zomer van 2001 bij ThiemeMeulenhoff zal verschijnen. De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. ThiemeMeulenhoff is een educatieve uitgeverij waarin alle fondsen van de voormalige uitgeverijen Meulenhoff Educatief, SMD Educatieve Uitgevers en uitgeverij Thieme zijn samengevoegd. De uitgaven die ThiemeMeulenhoff ontwikkelt, richten zich op het totale onderwijsveld: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs & volwasseneneducatie en hoger onderwijs. Copyright 2001 ThiemeMeulenhoff, Utrecht/Zutphen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 jº het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

2 1. Als de Nederlandse economie minder groeit dan verwacht, wordt de afzet van ondernemingen (NV s en BV s) minder. Zij maken daardoor minder winst dan verwacht. Hierdoor zal de overheid een lager bedrag aan vennootschapsbelasting ontvangen. 2. Bijvoorbeeld: - Sociale Zaken en Werkgelegenheid: de werkloosheid stijgt (of daalt minder dan verwacht), waardoor er meer werkloosheids- en bijstandsuitkeringen zijn. - Economische Zaken/Sociale Zaken en Werkgelegenheid: door middel van extra subsidies zal de overheid proberen de economie te stimuleren. 3. E 4. De overheid ontvangt hetzelfde percentage BTW (omzetbelasting), maar nu over een lager bedrag. 5. Oudere boorplatforms hebben hogere (onderhouds-)kosten. De kosten per opgepompte liter zijn dan zo hoog, dat het niet meer rendabel is deze te exploiteren. 6. Door de lagere olieprijs kunnen sommige producten goedkoper worden geproduceerd. Van dergelijke producten kan dan de consumentenprijs dalen. 7. Als er geen of weinig inflatie is, zullen de looneisen van de vakbonden ook lager zijn. Men zal minder prijscompensatie vragen. 8. B 9. B 10. B Uit informatie 4 blijkt dat Galima onafgebroken heeft gewerkt van augustus 1997 tot en met februari (Dit zijn 2 jaren en 7 maanden.) 11. Bijvoorbeeld: - Opleiding: Met een meao-opleiding zijn er voldoende mogelijkheden. - Ervaring: Vanaf het behalen van haar diploma heeft zij gewerkt. - Leeftijd: Zij is nog jong en de kans op een baan is dan groter. - Cursussen: Na haar meao heeft zij zich ingezet om cursussen te volgen. 12. Jaar waarin u werkloos werd min vijf: 1995 Jaar waarin u 18 werd: 1965 Blijft over: 30 jaar Hoeveel van de laatste vijf kalenderjaren vóór de werkloosheid kunnen meetellen voor de vier-uit-vijf jaren eis? Dit is uw arbeidsverleden 5 jaar + 35 jaar 13. Uit informatie 3 blijkt dat hij 4 jaar lang recht heeft op een uitkering van 70% van zijn laatstverdiende loon. 14. Van de bruto WW-uitkering wordt relatief (procentueel) minder ingehouden dan van het vroegere inkomen. Ons belastingstelsel is progressief: een lager inkomen betekent ook een lager percentage te betalen belasting. De netto-uitkering is daarom meer dan 70%.

3 15. A 16. Het is duurder om aan een kassa met twee muntsoorten te werken. Er zijn twee kassaladen nodig en er moet meer kasgeld aanwezig zijn (renteverlies). 17. D 18. Frans heeft niet gelijk. Alle wisselkoersen zijn al vastgesteld. Het maakt daarom niets uit of de bedragen in guldens of in euro s worden genoteerd. 19. Bijvoorbeeld: - Je leert werken met kosten, opbrengsten en andere begrippen die van belang zijn voor een zelfstandige. - Je leert rekenvaardigheid. - Je leert omgaan met geld en leningen. - Je maakt kennis met (sociale) wetgeving. 20. A Mannen totaal In voltijd 59% = en in deeltijd 41% = Vrouwen totaal In voltijd 22% = en in deeltijd 78% = (Andere berekeningen zijn mogelijk.) 21. Bijvoorbeeld: - Jongeren zijn goedkope arbeidskrachten. - Jongeren willen graag in vakantietijd werken, terwijl de vaste krachten dan vakantie hebben. 22. Ierland is lid van de Europese Unie en Polen niet. Tussen de lidstaten van de EU geldt een vrij verkeer van arbeidskrachten. 23. Door mechanisering en automatisering stijgt de arbeidsproductiviteit. Hierdoor kan de prijs van de producten dalen. 24. B Meisjes van 16 jaar sparen per maand ƒ 258,- ƒ 153,- = ƒ 105,-. Voor jongens geldt ƒ 311,- ƒ 184,- = ƒ 127,-. Verschil is ƒ 22,- per maand. Dit is per jaar 12 x ƒ 22,- = ƒ 264, Bijvoorbeeld: - Je legt geld weg voor grotere uitgaven in de toekomst. Je hoeft dan later niet te lenen en rente te betalen. - Doordat je niet meteen alles uitgeeft, kom je minder gauw voor onaangename verrassingen te staan. N.B. Het ontvangen van rente is bij dit antwoord in ieder geval onjuist. 26. ƒ 195,- = 100. ƒ 365,- is dan 365 : 1,95 = 187. Of: (365 : 195) x 100 = Bijvoorbeeld: - de manier van schrijven; - populair woordgebruik; - de advertentie is zo opgesteld, dat die jongeren aanspreekt.

4 28. B Aankoopprijs ƒ 4.295,- Accessoires ƒ 389,- + ƒ 500,- = 889,- + ƒ 5.184,- AF: Inruilwaarde na drie jaar 2.000,- Afschrijving in drie jaar ƒ 3.184,- Dit is per jaar ƒ 3.184,- : 3 = ƒ 1.061,33, afgerond ƒ 1.061, B Volgens informatie 11 betaalt hij in die drie jaar 36 x ƒ 168,46 = ƒ 6.064,56. Hij heeft dan ƒ 6.064,56 ƒ 5.000,- = ƒ 1.064,56 meer betaald dan hij heeft geleend. 30. B In informatie 10 lees je dat Sam de scooter op 1 november komt ophalen. Volgens informatie 12 moet hij dan ƒ 90,- premie betalen. Deze premie is inclusief de assurantiebelasting, maar exclusief ƒ 12,- administratiekosten. Totaal moet hij dan ƒ 102,- betalen. 31. Je antwoord kan zowel ja als nee zijn. Het gaat echter om een juiste verklaring: Nee, bijvoorbeeld: - het is een nieuwe scooter en de kans op diefstal is dan groter (groot financieel risico); - als Sam door eigen schuld schade aan zijn scooter krijgt, moet hij die zelf betalen. Ja, bijvoorbeeld: - als Sam een voorzichtige rijder is, schat hij zijn risico laag in. Hij is dan voordeliger uit. 32. Totale jaarlijkse kosten Afschrijving ƒ 1.061,- (zie opgave 28) WA-verzekering ƒ 192,- Onderhoud ƒ 600,- (zie informatie 9) Benzine ƒ 590,80 (zie berekening) Olie ƒ 77,- Rente lening ƒ 354,85 + Totale kosten ƒ 2.875,65 Totale kosten per (verwachte) gereden km: ƒ 0,41 Berekening benzine: (7000 : 25) x ƒ 2,11 = ƒ 590,80. Berekening kilometerprijs: ƒ 2.875,65 : 7000 = ƒ 0, C De vaste kosten, zoals afschrijving en verzekering, blijven hetzelfde. Per kilometer stijgen ze dan. Benzine- en olieverbruik blijven per kilometer gelijk, maar het totaalverbruik neemt dan af. 34. Bijvoorbeeld: - Opa zal het onjuist vinden zo n lening te sluiten voor deze aankoop, omdat veel rente betaald moet worden. - Opa zal de aankoop te duur vinden voor een jongen van 16 jaar, omdat Sam te veel kosten moet betalen. - Opa zal het beter vinden als Sam blijft fietsen (ook beter voor het milieu).

5 35. C ƒ 1.400,- per kwartaal is ƒ 5.600,- per jaar. (5.600 : 1,97) x $ 1,- = $ 2.842, Kosten interview ƒ 65,- Voorbereidingscursus 1.950,- Programmakosten VS ,- Verzekering 1.195,- Annuleringsverzekering 195,- + Totaal ƒ ,- 37. Vader heeft gelijk. Hij heeft een belastbaar inkomen van ƒ ,-; dat wil zeggen de aftrekposten zijn er al af. Van het belastbare inkomen trek je de belastingvrije som af. Vader zit in tariefgroep 3. De belastbare som is dan ƒ ,- ƒ ,- = ƒ , C Vader komt met zijn inkomen uiteindelijk in de 60%-schijf. Een aftrekpost zorgt ervoor dat er minder inkomen in die schijf komt. Een voordeel dus van 60% van ƒ 6.500,- = ƒ 3.900, Onder infrastructuur verstaan we de verbindingen in een land (wegen, spoorwegen, waterwegen, telefoonverbindingen). Herstel van deze verbindingen is een eerste vereiste voor het herstel van de economische activiteiten. Transport (aan- en afvoer) is voor bedrijven van het grootste belang. 40. A 41. B 42. C De overheidsuitgaven zijn in miljoen dollar meer dan de ontvangsten (= 0,2 miljard dollar). 43. A 62% van de werkzame beroepsbevolking zorgt voor maar 20% van het nationaal inkomen. 44. C 45. Ik ben het eens met Renske, want voedselhulp is noodzakelijk om de mensen in Honduras te laten overleven. Of: Ik ben het eens met Achmed, want met het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs wordt structurele hulp geboden. Deze zal echter pas op termijn voordelen voor het land opleveren.

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1 EXAMEN: 2002-I

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1 EXAMEN: 2002-I TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1 NIVEAU: HAVO EAMEN: 2002-I De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die

Nadere informatie

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I. MAVO-D (VMBO kgt) EXAMEN: 2002-I

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I. MAVO-D (VMBO kgt) EXAMEN: 2002-I TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: NIVEAU: ECONOMIE MAVO-D (VMBO kgt) EXAMEN: 2002-I De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen.

Nadere informatie

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2003-I EXAMEN: 2003-I

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2003-I EXAMEN: 2003-I TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2003-I VAK: NIVEAU: ECONOMIE VMBO gt EXAMEN: 2003-I De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen

Nadere informatie

Examen VBO-MAVO-C. Economie. Voorbereidend Beroeps Onderwijs. Tijdvak 1 Dinsdag 23 mei 9.00 11.00 uur. Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs

Examen VBO-MAVO-C. Economie. Voorbereidend Beroeps Onderwijs. Tijdvak 1 Dinsdag 23 mei 9.00 11.00 uur. Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs Economie Examen VBO-MAVO-C Voorbereidend Beroeps Onderwijs Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 23 mei 9.00 11.00 uur 20 00 Informatieboekje 000009 17B Begin informatie 1 RIJKSBEGROTING

Nadere informatie

economie CSE GL en TL

economie CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 1 maandag 27 mei 13.30-15.30 uur economie CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 48 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen.

Nadere informatie

3 VMBO-BASIS. Naam. Klas

3 VMBO-BASIS. Naam. Klas ECONOMIE 3 VMBO-BASIS LEERWERKBOEK A Naam Klas P I N CODE 5e editie vmbo-basis 3A leerwerkboek Auteurs Jacques van der Linden Ben van Os Eindredacteur Leen Doorduin Noordhoff Uitgevers Groningen Omslagfoto:

Nadere informatie

3 De overheid geeft veel geld uit. Het geld daarvoor ontvangt de overheid van burgers en bedrijven die aan de overheid belasting moeten betalen.

3 De overheid geeft veel geld uit. Het geld daarvoor ontvangt de overheid van burgers en bedrijven die aan de overheid belasting moeten betalen. Hoofdstuk 6: Kan de overheid dat regelen? Weer naar school. a Leerplicht geldt voor kinderen tot en met het leerjaar waarin zij 16 jaar worden. Na het laatste schooljaar van de leerplicht begint de kwalificatieplicht.

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

economie CSE GL en TL

economie CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur economie CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

Tijdens het centraal schriftelijk eindexamen Economie 2012 komen de volgende thema s aan bod:

Tijdens het centraal schriftelijk eindexamen Economie 2012 komen de volgende thema s aan bod: Examenstof vmbo economie Tijdens het centraal schriftelijk eindexamen Economie 2012 komen de volgende thema s aan bod: EC/K/4: Consumptie en consumentenorganisaties Hier gaat het over jouw rol als consument:

Nadere informatie

Voorkom risico door onderaannemers. Regels rondom vakantiewerk. Nederland past zelfstandigenaftrek. Geen grens aan sociale zekerheden

Voorkom risico door onderaannemers. Regels rondom vakantiewerk. Nederland past zelfstandigenaftrek. Geen grens aan sociale zekerheden In deze uitgave o.a.: Voorkom risico door onderaannemers Regels rondom vakantiewerk Nederland past zelfstandigenaftrek niet goed toe Geen grens aan sociale zekerheden Voorkom risico door onderaannemers

Nadere informatie

economie CSE GL en TL

economie CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 1 vrijdag #dag 25 # mei 13.30 #tijd- 15.30 - #tijd uur economie CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 47 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Firewall Configuratie

Firewall Configuratie Firewall Configuratie Firewall Configuratie In deze handleiding gaan we een aantal voorbeelden geven hoe u een bepaalde situatie kunt oplossen door middel van een aantal Filter Rules. Situatie 1 U maakt

Nadere informatie

Module 15: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 15: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 15: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2007 tijdvak 1 economie CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 17 juni 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 17 juni 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2008 tijdvak 2 dinsdag 17 juni 9.00-11.00 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING. drs. A.C. Eijgenraam

PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING. drs. A.C. Eijgenraam PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING drs. A.C. Eijgenraam pvk studies Toezicht op natura-uitvaartverzekeraars een actuariële inleiding april 1995 2 drs. A.C. Eijgenraam

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Verhoging borgstelling voor mkb

Verhoging borgstelling voor mkb Geachte Lezers, Verhoging borgstelling voor mkb Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de nieuwe ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2008 - II

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2008 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Schuld en boete Bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 6 moet je soms gebruikmaken van informatiebron 1 en 2 in de bijlage.

Nadere informatie

5.1 Het speelkwartier

5.1 Het speelkwartier 5.1 Het speelkwartier Economie gaat over het maken van keuzes. Iedereen maakt in het leven constant keuzes. Deze keuzes hebben economische gevolgen: Welke studie ga je volgen? Wanneer ga je op jezelf wonen?

Nadere informatie

2 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen

2 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen Rekenen en wiskunde uitgelegd Kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs Uitwerkingen van de opgaven bij de basisvaardigheden 2 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen Peter Ale Martine van

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-GL en TL-COMPEX 2004

Examenopgaven VMBO-GL en TL-COMPEX 2004 Examenopgaven VMBO-GL en TL-COMPEX 2004 tijdvak 1 dinsdag 1 juni 9.00 11.00 uur ECONOMIE CSE GL EN TL Bij dit examen hoort een bijlage met 11 informatiebronnen. Dit examen bestaat uit 40 vragen. Voor dit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Werken of vrije tijd? 1.1 Geld verdienen om leuke spullen te kunnen kopen of voetballen.

Hoofdstuk 1 Werken of vrije tijd? 1.1 Geld verdienen om leuke spullen te kunnen kopen of voetballen. Hoofdstuk 1 Werken of vrije tijd? 1.1 Geld verdienen om leuke spullen te kunnen kopen of voetballen. 1.2 a. (1336 1798)/1798 100% = -25,7% dus 25,7% minder per jaar. b. 2.288/48 = 47,7 uur per week. c.

Nadere informatie

Over het boek Over de auteur

Over het boek Over de auteur Over het boek Er bestaan zoveel verzekeringen in Nederland, geen wonder dat je niet zo goed meer weet waar je je wel en waarvoor je je niet moet verzekeren. Wat is echt nodig? Waar let je op bij het afsluiten?

Nadere informatie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 16: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie