UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2003-I EXAMEN: 2003-I

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2003-I EXAMEN: 2003-I"

Transcriptie

1 TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2003-I VAK: NIVEAU: ECONOMIE VMBO k EXAMEN: 2003-I De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor: Primair Onderwijs, Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en Hoger Beroepsonderwijs. Voor meer informatie over ThiemeMeulenhoff en een overzicht van onze leermiddelen: ThiemeMeulenhoff, Utrecht/Zutphen, 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp).Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

2 2003-I ECONOMIE De wegwerpcultuur regeert 1 C Daewoo, Moulinex en Samsung voldoen aan de eisen die Jaap aan een magnetron stelt. Samsung is de goedkoopste van de drie. 2 In informatie 3 staan de voorwaarden genoemd om in aanmerking te komen voor de garantie. Als Jaap zelf probeert het apparaat te repareren, vervalt de garantie. 3 Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: De fabrikant zorgt voor een goede helpdesk; Er is een duidelijke beschrijving hoe het apparaat in elkaar zit; In de gebruiksaanwijzing staan reparatieaanwijzingen; Het apparaat is makkelijk uit elkaar te halen; De onderdelen zijn makkelijk te vervangen; De onderdelen zijn goedkoop. 4 Je moet eerst de verschillende materiaalsoorten van elkaar scheiden. Dan pas kun je ze opnieuw gebruiken. 5 Ja, Petra heeft gelijk. Uit het vergelijkend warenonderzoek van vraag 1 blijkt dat ook Daewoo voldoet aan de eisen van Jaap. Informatie 2 laat zien dat Daewoo in totaal goed scoort bij de mogelijkheid tot recyclen. 6 De reparatie van de kapotte glasdeur is niet gratis volgens de bijzondere bepalingen van het garantiebewijs. (Informatie 3 onder 4: gratis reparatie of vervanging van glasbreuk is uitgesloten). Volgens informatie 3 onder 1 is vervanging van de magnetronbuis na 7 maanden gratis. Alleen arbeidsloon en voorrijkosten worden dan in rekening gebracht. Kopen of huren 7 Voorbeelden van juiste antwoorden: Huursubsidie is alleen bedoeld voor mensen van wie het inkomen te laag is in vergelijking met de huurprijs. Mensen met een hoog inkomen kunnen de huur (makkelijk) zelf betalen. 8 1 Kwaliteitskortingsgrens 299 huursubsidie normhuur huurprijs 477 kwaliteitskortingsgrens x 0,75 133, totale huursubsidie 237,50 9 C De woning moet verzekerd worden, niet de inboedel (meubels, sieraden bijv.) of de personen die schade aan het huis veroorzaken. 2

3 2003-I ECONOMIE UITWERKING 10 B Informatie 5 gaat uit van de herbouwwaarde van het huis. In de tekst bij vraag 10 staat dat deze ,- is. De premiekosten zijn dan: woonhuis: 85 x 0,60 = 51; glas: 85 x 0,15 = 12,75; Totaal: 63, Het gezin Polder komt niet in aanmerking voor de koopsubsidie. Het belastbaar inkomen is gegeven: (voldoet). De totale kosten voor de (bestaande) woning zijn plus 12% hiervan: (voldoet). Het hypotheekbedrag is ( verminderd met het spaarbedrag ). Volgens informatie 6 onder 3 mag het hypotheekbedrag niet hoger zijn dan ,53. Aan de laatste voorwaarde voor een koopsubsidie voldoet de familie Polder niet. 12 Voorbeelden van juiste antwoorden: Als je huurt verdient de verhuurder. Bij een eigen huis bouw je zelf vermogen op; Je eigen huis kan je vertimmeren en verbouwen zoals jij dat wil; In de toekomst kunnen de huurprijzen stijgen. Het voordeel van huren wordt dan steeds minder. Milieubewuste economieles 13 B Danique en Rob zoeken een verklaring voor de verandering van het gemiddelde huishouden. Alleen Leila geeft een verklaring voor het toegenomen gebruik van elektrische apparaten door het gemiddelde huishouden. 14 E Meer informatie over energiezuinige apparaten leidt meestal tot meer inzicht (3) en vervolgens tot bewust kopen (2). Daardoor gaat het energieverbruik omlaag (2). 15 Voorbeelden van juiste antwoorden: Standpunt Rob De consument wordt steeds milieubewuster. Er komt dus meer vraag naar energiezuinige apparaten; Op de langere termijn is het gebruik van energiezuinige apparaten voordeliger voor de consument door de lagere energiekosten. Daarom koopt de consument toch wel de duurdere apparaten (zie het rekenvoorbeeld bij vraag 16). Standpunt Leila Door de investeringen van de producent worden energiezuinige apparaten duurder ten opzichte van energieverslindende apparaten. De consument denkt niet aan het milieu en koopt de goedkopere apparaten. De producent raakt de energiezuinige apparaten niet kwijt en verdient zijn investering dus niet terug. 16 B Van de aanschafprijs van 549 moet je de energiepremie van 50 aftrekken = 499. Het stroomverbruik in 10 jaar van Coolfun is 3000 x 0,12 = 360. Totaalbedrag van Coolfun in 10 jaar is: = 859. Dat is 110 goedkoper dan Coolpower die volgens de tekst in 10 jaar 969 kost = energieheffing; 2 = duurder; 3 = de energiepremie; 4 = het energiebedrijf. 3

4 2003-I ECONOMIE 18 A NIBUD staat voor Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. 19 B Let op! Het zakgeld van Sam is in informatie 8 per week gegeven. Dit bedrag moet je omrekenen naar per maand. Het geld voor het wassen van de auto is voor 2 maanden. Er zijn 52 weken per jaar dus het zakgeld per jaar is 52 x 15 = 780. Per maand is dat 780 : 12 is 65. De gemiddelde inkomsten van Sam per maand zijn dus: = Sam kan natuurlijk niet op de vaste lasten bezuinigen zoals de termijnbetaling lening scooter en de verzekering op de scooter. Dit blijven maandelijkse verplichtingen. Op de overige uitgaven kan hij bezuinigen: brandstof, uitgaan, kleding, roken, pre-paid telefoonkaart % De totale uitgaven van Sam zijn volgens informatie De uitgaven aan de scooter zijn = 200. Het percentage is 200/800 x 100% = 25%. Een andere manier om procenten te berekenen kan natuurlijk ook. 22 Door het verkopen van zijn scooter, de aflossing van zijn lening en het stoppen met roken geeft Sam 225 minder per maand uit. Zijn inkomsten veranderen niet. inkomsten 675 uitgaven 555 tekort overschot Conclusie: Sam kan wel rondkomen. 23 De incidentele uitgaven van Sam worden hoger. Sam zal zijn huis gaan inrichten en heeft meer spullen nodig ( koelkast, magnetron bijv.). De vaste lasten van Sam worden hoger. Sam moet nu zelf huur betalen, zijn eigen energierekening, zijn eigen verzekeringspremies, zijn abonnement op krant, telefoon, zijn omroepbijdrage, zijn eigen. De praktische opdracht van Ramon 24 Voorbeelden van juiste antwoorden: De belastingen zijn verlaagd (loon- en inkomsten belasting en/of BTW); De bevolking is gegroeid; De werkloosheid is gedaald waardoor mensen meer te besteden hebben; Mensen zijn optimistisch over de toekomst en gaan minder sparen; Mensen hebben veel verdiend met hun beleggingen op de beurs; Mensen willen al die nieuwe producten met steeds weer nieuwe technieken en snufjes hebben. 4

5 2003-I ECONOMIE UITWERKING 25 A Groei van de productie = economische groei. Dit heeft tot gevolg dat het nationaal product stijgt (C). Het nationaal product is hetzelfde als het nationaal inkomen (D). Economische groei is een toename van de productie. Economische ontwikkeling (B) kan alle kanten uit en kan dus ook een afname betekenen. 26 B In het schema gaat de groei van de productie vooraf aan de groei van de consumptie. Dus eerst is er het product/aanbod en dan de vraag. Bij voorbeeld 1 en 3 is er eerst de vraag en dan het aanbod. 27 De consumenten gaan over tot een koopstaking van milieuonvriendelijke producten. De producent moet dan wel overschakelen naar milieuvriendelijke producten. 28 Voorbeeld van een berekening: Het gemiddelde eindcijfer voor SE 4 is: (3 x 6,5) + (1x 4,5) = 24 punten voor 4 proefwerken (3 +1). Dat is gemiddeld een 6. Het eindcijfer SE economie is dan: 6,5 + 5,0 + 8,0 + 6,0 = 25,5 gedeeld door 4 = 6,375. Afronden op 1 decimaal: 6,4. Een meesterkoop? 29 Een oude auto brengt meer reparaties met zich mee dan een nieuwe auto. 30 B Let op! Vier jaar is 4 x 12 = 48 maanden. Kosten nieuwe auto over 4 jaar: ; Opbrengst oude auto: Over 4 jaar moet Jan dus = gereserveerd hebben. Dat is per maand: : 48 = 252, ,64 Volgens informatie 11 moet Jan 48 x 257,43 = ,64 betalen voor een kredietlening van De rente is dan , = 2.356, B Dat het hier om huurkoop gaat blijkt uit informatie 12. Daar staat dat Opel voor de duur van de overeenkomst eigenaar blijft van de auto. 33 Voorbeelden van juiste antwoorden: Jan wordt op die manier nooit eigenaar van de auto; Jan moet weer in een Opel rijden. Hij kan geen ander merk kiezen. Janneke en het betalingsverkeer 34 B 100 aankopen zijn 100 transacties. Volgens informatie 13 wordt 1% van het totaal aantal transacties met een creditcard betaald. Dat is in dit voorbeeld 1% van Voorbeelden van juiste antwoorden: De winkelier is ook klant van de bank. Hij heeft meer kosten; Klanten die moeite hebben met het gebruiken van elektronische apparaten; Klanten die moeite hebben om hun pincode te onthouden; Klanten die persoonlijke aandacht en service willen. 5

6 2003-I ECONOMIE 36 B Het negatief saldo van 56 op haar rekening neemt toe door 50 pinnen. Nieuwe saldo 106 negatief. De 2 x 5 worden niet van haar rekening gehaald, maar van haar chipknip. 37 Voorbeelden van juiste antwoorden: In het begin waren er weinig winkels waar je de chipknip kon gebruiken. Alleen parkeermeters en andere automaten; De chipknip is voor het betalen van kleine bedragen. Dat gaat net zo makkelijk met het kleingeld dat de mensen op zak hebben. 38 Uitspraak 1 is onjuist; uitspraak 2 is juist. In Nederland worden alleen munten en bankbiljetten door de wet erkend als betaalmiddel. De winkeliers mogen betalingen met dit soort geld niet weigeren. De overige betaalmiddelen zijn wel algemeen geaccepteerd, maar staan (nog) niet in de wet. Daarom kan er nog wel eens op de winkeldeur staan: wij accepteren geen creditcards. 6

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2003-I EXAMEN: 2003-I

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2003-I EXAMEN: 2003-I TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2003-I VAK: NIVEAU: ECONOMIE VMBO gt EXAMEN: 2003-I De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2003

Examenopgaven VMBO-KB 2003 Examenopgaven VMBO-KB 2003 tijdvak 1 maandag 26 mei 9.00 11.00 uur ECONOMIE CSE KB ECONOMIE VBO-MAVO-C Bij dit examen horen een uitwerkblad en een bijlagenboekje. Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor

Nadere informatie

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1 EXAMEN: 2002-I

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1 EXAMEN: 2002-I TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1 NIVEAU: HAVO EAMEN: 2002-I De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die

Nadere informatie

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I. MAVO-D (VMBO kgt) EXAMEN: 2002-I

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I. MAVO-D (VMBO kgt) EXAMEN: 2002-I TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: NIVEAU: ECONOMIE MAVO-D (VMBO kgt) EXAMEN: 2002-I De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen.

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2003

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2003 Examenopgaven VMBO-GL en TL 2003 tijdvak 1 maandag 26 mei 9.00 11.00 uur ECONOMIE CSE GL EN TL ECONOMIE VBO-MAVO-D Bij dit examen horen een uitwerkblad en een bijlagenboekje. Dit examen bestaat uit 41

Nadere informatie

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2000 ECONOMIE MAVO-D NIVEAU: EXAMEN: 2000-I

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2000 ECONOMIE MAVO-D NIVEAU: EXAMEN: 2000-I UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2000 VAK: NIVEAU: ECONOMIE MAVO-D EXAMEN: 2000-I Deze uitwerking wordt ook opgenomen in de Examenbundel Onderwijspers 2001-2002 die in de zomer van

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 19 juni 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 19 juni 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2007 tijdvak 2 dinsdag 19 juni 9.00-11.00 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 40 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

3 VMBO-BASIS. Naam. Klas

3 VMBO-BASIS. Naam. Klas ECONOMIE 3 VMBO-BASIS LEERWERKBOEK A Naam Klas P I N CODE 5e editie vmbo-basis 3A leerwerkboek Auteurs Jacques van der Linden Ben van Os Eindredacteur Leen Doorduin Noordhoff Uitgevers Groningen Omslagfoto:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Allianz Nederland Asset Management B.V. Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Versienummer: 2013-09 1 Inhoudsopgave Waarom Algemene Voorwaarden? 4 Wat is een hypotheek? 4 Wat kunt u van uw adviseur verwachten?

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

Firewall Configuratie

Firewall Configuratie Firewall Configuratie Firewall Configuratie In deze handleiding gaan we een aantal voorbeelden geven hoe u een bepaalde situatie kunt oplossen door middel van een aantal Filter Rules. Situatie 1 U maakt

Nadere informatie

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Havo Economie 2010-2011 VERS Opdracht 1: a. Eigen antwoorden. Opletten dat het om verschillende zaken gaat. b. Eigen antwoorden. c. Waarschijnlijk zal niet het gehele

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 dinsdag 29 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 dinsdag 29 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2007 tijdvak 1 dinsdag 29 mei 13.30-15.30 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Kom je ermee uit?

Hoofdstuk 2: Kom je ermee uit? Hoofdstuk 2: Kom je ermee uit? Een middagje shoppen. a 75 209 x 100% = 35,9%. b 209 : 3,72 = 56,18. Dus zij moet 57 uur werken om de nieuwe jas te kunnen kopen. c Zij had eerst kunnen sparen of zij had

Nadere informatie

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2003 - II

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2003 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. RECHT PARKETVLOER Bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 5 moet je soms gebruikmaken van informatie 1 en 2 in het bijlagenboekje.

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2006 - II

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2006 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. HET GROTE ONDERNEMERSSPEL Bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 6 hoef je géén gebruik te maken van de informatiebronnen

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking voor advies & voorlichting aan studenten STUDENT & FINANCIËN NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking STUDENT & FINANCIËN Colofon Aan deze uitgave hebben meegewerkt: Annemarie

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2014 tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-15.30 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2009 tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30-15.30 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

economie CSE GL en TL

economie CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2015 tijdvak 1 vrijdag 22 mei 13.30-15.30 uur economie CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 45 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te behalen.

Nadere informatie

Memokaart A01 Rekenen met procenten

Memokaart A01 Rekenen met procenten Memokaart A01 Rekenen met procenten Procent betekent 1% = 1/100 = 0,01 = één honderdste deel 10% = 10/100 = 0,1 = tien honderdste deel Uitdrukken in procenten Jan had tien knikkers en hij heeft er nu elf.

Nadere informatie