UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2003-I EXAMEN: 2003-I

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2003-I EXAMEN: 2003-I"

Transcriptie

1 TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2003-I VAK: NIVEAU: ECONOMIE VMBO gt EXAMEN: 2003-I De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor: Primair Onderwijs, Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en Hoger Beroepsonderwijs. Voor meer informatie over ThiemeMeulenhoff en een overzicht van onze leermiddelen: ThiemeMeulenhoff, Utrecht/Zutphen, 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp).Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

2 2003-I ECONOMIE De wegwerpcultuur regeert 1` C Daewoo, Moulinex en Samsung voldoen aan de eisen die Jaap aan een magnetron stelt. Samsung is de goedkoopste van de drie. 2 In informatie 3 staan de voorwaarden genoemd om in aanmerking te komen voor de garantie. Als Jaap zelf probeert het apparaat te repareren, vervalt de garantie. 3 Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: De fabrikant zorgt voor een goede helpdesk; Er is een duidelijke beschrijving hoe het apparaat in elkaar zit; In de gebruiksaanwijzing staan aanwijzingen voor reparatie; Het apparaat is makkelijk uit elkaar te halen; De onderdelen zijn makkelijk te vervangen; De onderdelen zijn goedkoop. 4 Je moet eerst de verschillende materiaalsoorten van elkaar scheiden. Dan pas kun je ze opnieuw gebruiken. 5 Ja, Petra heeft gelijk. Uit het vergelijkend warenonderzoek van vraag 1 blijkt dat ook Daewoo voldoet aan de eisen van Jaap. Informatie 2 laat zien dat Daewoo in totaal goed scoort bij de mogelijkheid tot recyclen. 6 B Volgens de garantiebepalingen is de magnetronbuis gratis en worden bij vervanging van de buis in het tweede jaar alleen het arbeidsloon en de voorrijkosten in rekening gebracht. Let op: de reparateur is een half uur bezig. Jaap moet dus (0,5 x 46 =) 23 arbeidsloon plus 25 voorrijkosten = 48 betalen. Kopen of huren 7 Huursubsidie is alleen bedoeld voor mensen van wie het inkomen te laag is in vergelijking met de huurprijs. Mensen met een hoog inkomen kunnen de huur (makkelijk) zelf betalen. 8 1 Kwaliteitskortingsgrens 299 huursubsidie normhuur huurprijs 477 kwaliteitskortingsgrens x 0,75 133, totale huursubsidie 237,50 9 C De woning moet verzekerd worden, niet de inboedel of de schade die personen veroorzaken. 2

3 2003-I ECONOMIE UITWERKING 10 B Informatie 5 gaat uit van de herbouwwaarde van het huis. In de tekst bij vraag 10 staat dat deze ,- is. De premiekosten zijn dan: woonhuis: 85 x 0,60 = 51; glas: 85 x 0,15 = 12,75; Totaal: 63, Het gezin Polder komt niet in aanmerking voor de koopsubsidie. Het belastbaar inkomen is gegeven: (voldoet). De totale kosten voor de (bestaande) woning zijn plus 12% hiervan: (voldoet). Het hypotheekbedrag is ( verminderd met het spaarbedrag ). Volgens informatie 6 onder 3 mag het hypotheekbedrag niet hoger zijn dan ,53. Aan de laatste voorwaarde voor een koopsubsidie voldoet de familie Polder niet. 12 Voorbeelden van juiste antwoorden: Als je huurt, verdient de verhuurder. Bij een eigen huis bouw je zelf vermogen op; Je eigen huis kun je vertimmeren en verbouwen zoals jij dat wilt; In de toekomst kunnen de huurprijzen stijgen. Het voordeel van huren wordt dan steeds minder. Belastingen: makkelijker kunnen we het niet maken 13 C Volgens informatie 7 reist vader Van der Vaart 3 dagen per week met de trein naar zijn werk. De afstand enkele reis is 30 kilometer. Met deze gegevens kun je in informatie 8 het bedrag aflezen. 14 B Let op! 0,80% is minder dan 1%. Volgens informatie 9 betaalt Van der Vaart 0,80% van = B Je mag alleen de rente aftrekken die je betaalt over een hypothecaire lening. In informatie 7 staat dat de rente in is Let op! Het belastbaar inkomen moet verdeeld worden over de schijven. In informatie 10 moet je goed de tekst boven de kolommen lezen. Het belastbaar inkomen van valt in 3 schijven. Over de eerste 2 schijven tot het bedrag van betaalt hij in totaal belasting; in de derde schijf valt nog ( =) Over dit bedrag moet hij 42% belasting betalen. 42% van = 441. Het bedrag aan belasting wordt dan: = Hier gaan nog de heffingskortingen van af (staat in de tekst van informatie 7). Totaal: = Van der Vaart krijgt terug van de belastingdienst. In informatie 7 staat dat van het bruto-loon van Van der Vaart loonheffing is ingehouden. Hij moet betalen volgens de berekening van vraag 16. Hij heeft dus teveel betaald en krijgt = terug van de belastingdienst. 3

4 2003-I ECONOMIE 18 Bij huren vervallen de rente-aftrekpost en het eigenwoningforfait. Omdat de aftrekpost groter is dan het eigenwoningforfait wordt het belastbaar inkomen bij huur hoger. Toelichting: Het eigenwoningforfait is een bedrag dat je bij je bruto-inkomen moet optellen (antwoord op vraag ). Als je een eigen huis hebt mag je de rente over de hypothecaire lening aftrekken van je bruto-inkomen (antwoord op vraag 15 = 6.090). Niet nog (meer) scheiden? 19 B In 2000 is de totale hoeveelheid huishoudelijke afval = 9000 (x 1000) ton. Het percentage gescheiden afval is 4860/9000 x 100% = 46%. N.B. Er zijn ook andere manieren om percentages te berekenen. Gebruik de manier waarmee je het meest vertrouwd bent. 20 Ja, dit klopt. Let op! Een ton is 1000 kilo. 1 miljard heeft 9 nullen. In het staafdiagram staat langs de verticale as dat je de hoeveelheid met 1000 ton moet vermenigvuldigen = 9000 x 1000 ton = ton. Dan: x 1000 kilo is 9 miljard kilo. 21 Ja, dit is juist. Uit informatie 12 kun je opmaken dat het percentage GFT daalde van 35% naar 34%. Met behulp van deze percentages kun je berekenen hoeveel GFT in tonnen gescheiden verzameld werd: In % van 4002 (x 1000) ton gescheiden afval. Dit is 0,35 x 4002 (x 1000) ton = ton. In % van 4140 ( x1000) ton gescheiden afval. Dit is 0,34 x 4140 (x 1000) ton = ton. De hoeveelheid steeg dus met ton. 22 De maatschappelijke kosten dalen, want de koper betaalt via de verwijderingsbijdrage de kosten van hergebruik van materialen. Hier geldt het principe: de vervuiler betaalt. 23 Als de producent afgedankte apparaten moet terugnemen die niet meer hergebruikt kunnen worden, levert de verwijderingsbijdrage hem niets op. Hij zal dan zorgen dat er nieuwe producten op de markt komen, waarvan de onderdelen met de verwijderingsbijdrage voor hergebruik geschikt gemaakt kunnen worden ,5 miljoen luiers. Uit informatie 13 blijkt dat vuile luiers gelijk is aan 1000 kilo luierafval. 45 miljoen kilo luierafval is dan 45 miljoen gedeeld door 1000 x 1700 = 76,5 miljoen luiers. 25 Nee, Lindy heeft geen gelijk. De totale hoeveelheid huishoudelijk afval blijft hetzelfde. De actie zorgt er wel voor dat de hoeveelheid gescheiden huishoudelijk afval groter wordt. Een meesterkoop? 26 Een oude auto brengt meer reparaties met zich mee dan een nieuwe auto. 4

5 2003-I ECONOMIE UITWERKING 27 B Let op! Vier jaar is 4 x 12 = 48 maanden. Kosten nieuwe auto over 4 jaar: ; Opbrengst oude auto: Over 4 jaar moet Jan dus = gereserveerd hebben. Dat is per maand: : 48 = 252, ,64 Volgens informatie 14 moet Jan 48 x 257,43 = ,64 betalen voor een kredietlening van De rente is dan , = 2.356, B In informatie 15 staat dat bij het Opel Masterbuy-plan voor de duur van de overeenkomst Opel eigenaar blijft van de auto. Er is dus sprake van huurkoop. Bij koop op afbetaling wordt de koper onmiddellijk eigenaar bij levering van het product. 30 Voorbeelden van juiste antwoorden: Jan wordt op die manier nooit eigenaar van de auto; Jan moet weer in een Opel rijden. Hij kan geen ander merk kiezen. Janneke en het betalingsverkeer 31 B 100 aankopen zijn 100 transacties. Volgens informatie 16 wordt 1% van het totaal aantal transacties met een creditcard betaald. Dat is in dit voorbeeld 1% van Voorbeelden van juiste antwoorden: De winkelier is ook klant van de bank. Hij heeft meer kosten; Klanten die moeite hebben met het gebruiken van elektronische apparaten; Klanten die moeite hebben om hun pincode te onthouden; Klanten die persoonlijke aandacht en service willen. 34 B Het debetsaldo van 56 op haar rekening neemt toe door 50 pinnen en 99 contributie via internet. Totaal 205. De 2 x 5 worden niet van haar rekening gehaald, maar van haar chipknip. 34 Voorbeelden van juiste antwoorden: In het begin waren er weinig winkels waar je de chipknip kon gebruiken. Alleen parkeermeters en andere automaten; De chipknip is voor het betalen van kleine bedragen. Dat gaat net zo makkelijk met het kleingeld dat de mensen op zak hebben. 35 Uitspraak 1 is onjuist; uitspraak 2 is juist. In Nederland worden alleen munten en bankbiljetten door de wet erkend als betaalmiddel. De winkeliers mogen betalingen met dit soort geld niet weigeren. De overige betaalmiddelen zijn wel algemeen geaccepteerd, maar staan (nog) niet in de wet. Daarom kan er nog wel eens op de winkeldeur staan: wij accepteren geen creditcards. 36 Voorbeelden van juiste antwoorden: Als klanten de werkelijke kosten weten, kunnen zij hun gedrag hierop afstemmen. Dus minder vaak pinnen als het duur is bijvoorbeeld. De bank straft ook de klanten die niet of nauwelijks pinnen. Ook zij ontvangen geen of weinig rente over hun tegoeden op betaalrekeningen (informatie 17). 5

6 2003-I ECONOMIE Het interview 37 De rijksbegroting geeft een overzicht van de verwachte/geplande inkomsten en de verwachte/geplande uitgaven van het Rijk voor het komende jaar ,75 Volgens informatie 18 zijn de totale ontvangsten van het Rijk 18,7 + 57, = 129,6 miljard en de totale uitgaven 125,7 miljard. Het begrotingsoverschot is dus 129,6 125,7 = 3,9 miljard. Er zijn volgens het uitwerkblad 16 miljoen inwoners. Het begrotingsoverschot per inwoner is dus 3,9 miljard gedeeld door 16 miljoen = 243,75. N.B. een miljard heeft negen nullen; een miljoen heeft zes nullen. 39 Daardoor zullen de rentekosten dalen. Zo komt er meer ruimte op de begroting voor andere uitgaven. Als je schulden aflost wordt het bedrag waarover de rente berekend wordt kleiner. De rentekosten dalen. De rentekosten zijn een post op de Rijksbegroting. Wordt deze post kleiner dan kan de besparing ingeboekt worden voor andere overheidsuitgaven (zorg, onderwijs, veiligheid bijvoorbeeld). 40 Particuliere sector. De particuliere sector is het bedrijfsleven. De overheid rekenen we tot de collectieve sector. Ambtenaren en mensen die werken in instellingen die door de overheid gesubsidieerd worden (bijvoorbeeld onderwijs, politie, ziekenhuizen) werken dus in de collectieve sector. 41 Voorbeelden van juiste antwoorden: Als meer mensen gaan werken zijn er minder mensen die in aanmerking komen voor een sociale voorziening. De overheid bespaart dus op uitkeringen (bijstandsuitkering bijvoorbeeld) en subsidies (huursubsidie bijvoorbeeld); Als (meer) mensen gaan werken verdienen ze meer dan hun uitkering. Als de inkomens stijgen betalen zij meer belasting. De Rijksoverheid ontvangt dus meer loon- en inkomstenbelasting; Als mensen meer inkomen hebben gaan zij meestal meer kopen. De inkomsten van de Rijksoverheid uit BTW zullen stijgen. 6

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2003

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2003 Examenopgaven VMBO-GL en TL 2003 tijdvak 1 maandag 26 mei 9.00 11.00 uur ECONOMIE CSE GL EN TL ECONOMIE VBO-MAVO-D Bij dit examen horen een uitwerkblad en een bijlagenboekje. Dit examen bestaat uit 41

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2003

Examenopgaven VMBO-KB 2003 Examenopgaven VMBO-KB 2003 tijdvak 1 maandag 26 mei 9.00 11.00 uur ECONOMIE CSE KB ECONOMIE VBO-MAVO-C Bij dit examen horen een uitwerkblad en een bijlagenboekje. Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 19 juni 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 19 juni 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2007 tijdvak 2 dinsdag 19 juni 9.00-11.00 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 40 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 dinsdag 29 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 dinsdag 29 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2007 tijdvak 1 dinsdag 29 mei 13.30-15.30 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2003 - II

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2003 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. RECHT PARKETVLOER Bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 5 moet je soms gebruikmaken van informatie 1 en 2 in het bijlagenboekje.

Nadere informatie

GOUDEN LESSEN 1. AARDAPPELS

GOUDEN LESSEN 1. AARDAPPELS GOUDEN LESSEN 1. AARDAPPELS Meten met gewicht Vincent Klabbers Een optelsom Om nooit meer te vergeten Leerzaam en aantrekkelijk Lessen voor de hele basisschool Een aanvulling op je vakmanschap Een Gouden

Nadere informatie

Administratieve Organisatie

Administratieve Organisatie FAM FAM Administratieve Organisatie en interne controle van bedrijfsprocessen Administratieve Organisatie en interne controle van bedrijfsprocessen Editie 2013 E.P. van Balen, K. Broersen, G.W.M van Heeswijk,

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL. economie CSE GL en TL. tijdvak 2 dinsdag 21 juni Vaststellingsexemplaar Versie 13.30 17-6-2009-15.30 uur

Examen VMBO-GL en TL. economie CSE GL en TL. tijdvak 2 dinsdag 21 juni Vaststellingsexemplaar Versie 13.30 17-6-2009-15.30 uur Examen VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 dinsdag 21 juni Vaststellingsexemplaar Versie 13.30 17-6-2009-15.30 uur economie CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 46 vragen. Voor

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

3 VMBO-BASIS. Naam. Klas

3 VMBO-BASIS. Naam. Klas ECONOMIE 3 VMBO-BASIS LEERWERKBOEK A Naam Klas P I N CODE 5e editie vmbo-basis 3A leerwerkboek Auteurs Jacques van der Linden Ben van Os Eindredacteur Leen Doorduin Noordhoff Uitgevers Groningen Omslagfoto:

Nadere informatie

2 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen

2 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen Rekenen en wiskunde uitgelegd Kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs Uitwerkingen van de opgaven bij de basisvaardigheden 2 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen Peter Ale Martine van

Nadere informatie

Vakwerk! Antwoorden Agrarische bedrijfseconomie. Deel 1 (KB) Jan de Groot Tom Merkx Andrea Oostdijk

Vakwerk! Antwoorden Agrarische bedrijfseconomie. Deel 1 (KB) Jan de Groot Tom Merkx Andrea Oostdijk Vakwerk! Antwoorden Agrarische bedrijfseconomie Deel 1 (KB) Jan de Groot Tom Merkx Andrea Oostdijk tweede herziene druk, 2011 Artikelcode: 21120.1 & 21120.2 Colofon Auteur(s): Jan de Groot, Tom Merkx,

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO (de onderdelen die alleen voor de totaal-vakkers gelden, zijn met * aangemerkt) ONDERDEEL 1: PRODUCTIE - 1. Over schaarse goederen, blz. 2-2. Over (bruto) toegevoegde waarde

Nadere informatie

economie CSE GL en TL

economie CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 1 vrijdag #dag 25 # mei 13.30 #tijd- 15.30 - #tijd uur economie CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 47 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

PTA M&O. Hoofdstuk 10.

PTA M&O. Hoofdstuk 10. PTA M&O Vragers van vermogen: Hoofdstuk 10. 1. Consumenten, mensen die niet genoeg geld hebben voor de uitgaven die ze willen doen kunnen dit geld lenen. De kosten voor een lening zijn : rente, en financieringskosten

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2006 - II

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2006 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. HET GROTE ONDERNEMERSSPEL Bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 6 hoef je géén gebruik te maken van de informatiebronnen

Nadere informatie

Open Ports. Als eerste maakt u de regel actief. Dit kan door boven in het scherm een vinkje te zetten bij Enable Open Ports

Open Ports. Als eerste maakt u de regel actief. Dit kan door boven in het scherm een vinkje te zetten bij Enable Open Ports Open Ports Open Ports Met Open Ports kunt u een bepaalde serie poorten open zetten voor een bepaalde server/pc. Standaard zijn hier geen regels ingesteld. Wanneer u gebruik wilt maken van deze functie

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL COMPEX

Examen VMBO-GL en TL COMPEX Examen VMBO-GL en TL COMPEX 2007 tijdvak 1 dinsdag 29 mei totale examentijd 2,5 uur economie CSE GL en TL COMPEX Vragen 1 tot en met 26 In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer niet

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Sarina van Vlimmeren Wim de Reuver Docentenhandleiding vwo Projectcoördinatie Bataille Tekst Etc., Utrecht Vormgeving Pauli-Producties, Nijmegen Redactie en lay-out Ivonne Hermens,

Nadere informatie

Firewall Traffic Control

Firewall Traffic Control Firewall IPv4 Firewall IPv4 Setup In deze handleiding kunt u informatie vinden over alle mogelijke Firewall instellingen van de DrayTek Vigor 2130 en 2750. Hierin zullen wij alle algemene instellingen

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie