STICHTING SPORT 8t RECREATIE WEHL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING SPORT 8t RECREATIE WEHL"

Transcriptie

1 D STICHTING SPORT 8t RECREATIE WEHL Postbus 44 73AAWehl Telefoon: (314) RabobankWehl e.o Afd. [fld] Doetiochem Kop^e Documentnummer: Zaaknummer: 2 MAART 215 Aan het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem Postbus 92 7 HA Doetinchem Rappel week: Wehl, 19 maart 215 onderwerp: jaarrekening 214 Stichting Sport S Recreatie Geachte college, Langs deze weg bied ik, namens het bestuur van de Stichting Sport en Recreatie Wehl, u haar jaarrekening van het jaar 214 aan. Zoals u weet werkt het bestuur van de stichting hard aan de instandhouding en laagdrempelig verhuren van de Wehlse sport- en recreatieaccommodaties. Voor Wehl en Nieuw Wehl zijn de accommodaties die door de stichting worden beheerd van vitaal belang. Veel jongere en oudere Wehlenaren maken tot grote tevredenheid gebruik van de accommodaties. Het sociale leven in Wehl speelt zich voor een belangrijk deel af in de verenigingen. Deze verenigingen maken gebruik van onze accommodaties. Het stichtingsbestuur stelt alles in het werk om uit te komen met het budget zoals is overeengekomen met de gemeente. De jaarrekening sluit met een nadelig saldo van Eur ,- Met vriendelijke groet, Namens het bestuur s

2 Stichting till Sport ä Recreatie Wehl Jaarrekening 214 İ I JÊĚÊk B H Z w e m b a d d e Byvoorde ^ Koningin Beatrix centrum I G y m z a a l d e Horst Sportvelden C o n c o r d i a Ruitervereniging 't Stille W a l d 1

3 INHOUDSOPGAVE Pagina ACTIVITEITENVERSLAG 2 JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroom overzicht Grondslagen voor de jaarrekening 7 Toelichting op de balans per Toelichting op de staat van baten en lasten OVERIGE GEGEVENS Controleverklaring 19 BIJLAGEN 21

4 Activiteitenverslag 214 De Stichting Sport en Recreatie vervult in de Wehlse en Nieuw-Wehlse gemeenschappen een belangrijke rol. Door het beschikbaar stellen van accommodaties voor sport en recreëren floreren verenigingen. De sociale cohesie vindt daar zijn oorsprong. Wehl en Nieuw Wehl kennen beide een bloeiend verenigingsleven met veel actieve mensen en vrijwilligers. Terugkijkend naar het jaar 214 blijkt dat de bezettingsgraad en bezoekersaantallen prima op peil blijven. De krimp wordt langzamerhand voelbaar. Zeker in Nieuw Wehl valt door het sluiten van de school een belangrijke voorziening weg (215). Toch vallen de gevolgen tot op heden mee. In Nieuw Wehl is in het 4 e kwartaal een overleg tussen verenigingen en stichtingen (Trekker Trek en de Wehlse Cross) gestart met als doel samenwerking en versterking. De manieren waarop worden nu uitgewerkt en worden direct tastbaar door gezamenlijke inkoop van goederen en leveren van vrijwilligers bij evenementen. De samenwerking lijkt een goede kans van slagen te hebben. De Stichting Sport en Recreatie is actief in deze samenwerking. De eerste resultaten zullen in 215 zichtbaar worden. Ook in Wehl zoekt de Stichting Sport en Recreatie naar verdere mogelijkheden om de accommodaties in te zetten. Een voorbeeld is samenwerking te zoeken met de Wehlse verenigingen en het Kind centrum Het Timpaan om te kijken naar mogelijkheden van sporten na schooltijd. Dat kan door verenigingen vroeger aan de slag te laten gaan met de kinderen of om arrangementen aan te bieden voor verschillende soorten activiteiten, b.v. een Clinique tennis of judo. Met de gemeente zijn in 214 goede afspraken gemaakt over het onderhoud van de buitenkant van de accommodaties. In 214 is het dak van de sportzaal in het Koningin Beatrixcentrum vervangen na ruim 4 jaar. Ook zijn afspraken gemaakt tussen gemeente-accommodatiebeheer en de Stichting over het schoonmaken en openen/sluiten van het voormalige gemeentehuis. Ook hier zijn beide partijen content. Op het sportpark De Grindslag zijn twee voetbalverenigingen actief. Concordia is hoofdhuurder van het complex en FC Gelre onderhuurder. Concordia heeft te kennen gegeven een kunstgrasveld te willen. Daar wordt nu een plan inclusief exploitatiebegroting voor gemaakt. FC Gelre is een damesvoetbalclub die op landelijk niveau presteert. FC Gelre maakt een groei door van het aantal leden. FC Gelre wil graag direct van de stichting gaan huren en een eigen accommodatie realiseren. Ook de tennisvereniging heeft voorstellen. Om alles behapbaar en projectmatig te kunnen aanpakken wordt nu gewerkt aan een masterplan. Het plan gaat uit van een beschrijving van de wensen, de realisatiemogelijkheden, de exploitatie en financiering van het plan. Er komen in het plan diverse scenario's waarin keuzes komen te staan. Verder heeft het bestuur van de Stichting Sport en Recreatie haar bijdrage geleverd aan het opstellen van het dorpsplan. De uitwerkgroepen gaan starten. De dojo die in 213 is gebouwd geeft voor buren nog wat geluidsoverlast. De omgevingsdienst Achterhoek heeft geadviseerd om alsnog een melding te doen aangevuld met meetgegevens over het geluid. Het onderzoek is in 214 gestart en wordt in 215 afgerond. Wel heeft de stichting in overleg met de judovereniging en de buren maatregelen genomen om de overlast te verminderen. Dat is wel gelukt met extra investeringen in de lucht toe- en afvoer, e.d. 2

5 Controleverklaring afgegeven BALANS PER 31 DECEMBER 214 (na winstbestemming) ACTIVA (Toelichting) 31 december december 213 Vaste activa Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Andere vaste bedrijfsmiddelen Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar (D Vlottende activa Vorderingen (2) Handelsdebiteuren Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 4.48 Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (3) Stichting Sport en Recreatie Wehl. Wehl 3

6 Controleverklaring afgegeven PASSIVA (Toelichting) 31 december december 213 Eigen vermogen 1 (4) Bestemmingsfonds Bestemmingsreserve Overige reserve Langlopende schulden (5) Schulden aan Gemeente Doetinchem Kortlopende schulden (6) Aflossingsverplichtingen langlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva Stichting Sport en Recreatie Wehl. Wehl 4

7 Controleverklaring afgegeven STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 214 (Toelichting) Baten Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en van diensten (7) Subsidiebaten (8) Overige baten (9) Lasten Inkoopwaarde van geleverde producten Personeelskosten Afschrijvingen Overige lasten Som der lasten Financiële baten en lasten (1) (11) (12) (13) (14) Bijzondere baten en lasten (15) Som der baten en lasten Begroot Verwerking som der baten en lasten Toevoeging aan het bestemmingsfondsen en -reserve ê C C C Bestemmingsfonds Bestemmingsreserve Gymzaal Bestemmingsreserve Koningin Beatrixcentrum Bestemmingsreserve Woning Beheerder 1.5 Bestemmingsreserve Sportcomplex Concordia Bestemmingsreserve De Byvoorde Bestemmingsreserve Scouting 2. Bestemmingsreserve Veld voor paardensport Ontrekkingen aan het bestemmingsfonds en -reserve Bestemmingsfonds Bestemmingsreserve Gymzaal Bestemmingsreserve Koningin Beatrixcentrum Bestemmingsreserve Woning Beheerder Bestemmingsreserve Sportcomplex Concordia Bestemmingsreserve De Byvoorde Bestemmingsreserve Scouting Bestemmingsreserve Veld voor paardensport ^ ^ Toevoeging I onttrekking aan de overige reserve Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl

8 Controleverklaring afgegeven KASSTROOMOVERZICHT 214 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode Kasstroom uit operationele activiteiten Som der baten en lasten exclusief financiële baten en lasten Aanpassing voor: Afschrijvingen Veranderingen in het werkkapitaal: Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Betaalde financiële baten en lasten Kasstroom uit operationeel activiteiten " Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing schulden aan kredietinstellingen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Samenstelling geldmiddelen C Liquide middelen per 1 januari Mutatie liquide middelen Liquide middelen per 31 december Non-cashtransacties Er hebben geen nog-cashtransacties plaatsgevonden. Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 6

9 Controleverklaring afgegeven GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingregels. Hierbij is de Richtlijn 64 voor de jaarverslaggeving gevolgd. Doelstelling De stichting heeft ten doel de bevordering van sport en recreatie in ruime zin in Wehl, meer speciaal door het daartoe behulpzaam zijn bij de financiering en het ter beschikking stellen van stoffelijke hulpmiddelen zoals gebouwen, terreinen en materialen, waarover de stichting als regel het beheer voert of welk de stichting exploiteert. De stichting beoogt niet het maken van winst. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Schattingswijziging In 214 heeft een schattingswijziging plaatsgevonden. De restwaarde op gebouwen is bijgesteld, waardoor de afschrijvingslast daalt. Daarnaast is de ecomomische levensduur van alle activa gewijzigd. Financiële instrumenten Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. Financiële derivaten worden bij eerste verwerking tegen reële waarde opgenomen en vervolgens per balansdatum tegen de reële waarde geherwaardeerd. De winst of het verlies uit de herwaardering naar reële waarde per balansdatum wordt onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Indien financiële derivaten echter voor hedge accounting in aanmerking komen en hedge accounting wordt toegepast is de verwerking van deze winst of verlies afhankelijk van de aard van de afdekking. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Materiele vaste activa De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Op de bedrijfsgebouwen -en terreinen van het Koninging Beatrixcentrum wordt niet meer afgeschreven. Vorderingen en overlopende activa De looptijd van de vorderingen bedraagt ten hoogste één jaar. De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Voorzieningen voor vermoedelijke oninbaarheid worden bepaald op basis van een gestaffeld percentage van de openstaande bedragen naar ouderdom, aangevuld meteen individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking. Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl

10 Controleverklaring afgegeven Schulden Schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN BATEN EN LASTEN Baten De baten betreffen de opbrengsten van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en omzetbelasting. Inkoopwaarde van de baten De inkoopwaarde omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen. Lasten De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Afschrijvingen De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijs, op basis van de verwachte economische levensduur en rekening houdend met restwaardes. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Baten en laten bij verkoop zijn opgenomen onder de afschrijvingen. Financiële baten en lasten De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de kortlopende schulden aan kredietinstellingen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Stichting Sport en Recreatie Wehl. Wehl

11 Controleverklaring afgegeven TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 214 ACTIVA VASTE ACTIVA 1. Materiële vaste activa Boekwaarde per 1 januari 214 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en waarde verminderingen Bedrijfs Andere Niet aan gebouwen vaste de bedrijfsen bedrijfs uitoefening -terreinen middelen dienstbaar Totaal C Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen desinvesteringen Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 214 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Afschrijvingspercentage(s) Bedrijfsgebouwen en -terreinen Andere vaste bedrijfsmiddelen Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar "/o De WOZ-waarde van de bedrijfsgebouwen en -terreinen bedragen per ultimo boekjaar C , deze waarde is ontleend aan de beschikking onroerendzaakbelasting 215 (peildatum: 1 januari 214). VLOTTENDE ACITVA 2. Vorderingen Handelsdebiteuren Debiteuren Van de opesntaande debiteurenvordering per balansdatum ad C staat per 1 maart 215 ê open. Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Overige vorderingen en overlopende activa Overige vorderingen Overlopende activa ^ 1 Ä Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 9

12 Controleverklaring afgegeven C Overlopende activa Fietsplan Vooruitbetaalde kosten Liquide middelen Kas Bank Gelden onderweg Kas KBC Zwembad Bank Rabobank, rekening-courant Rabobank, spaarrekening Stichting Sport en Recreatie Wehl. Wehl 1

13 Controleverklaring afgegeven PASSIVA 4. EIGEN VERMOGEN C Bestemmingsfonds Stand per 1 januari Baten met een bijzondere bestemming Lasten met een bijzondere bestemming Stand per 31 december Het betreft een bestemmingsfonds groot onderhoud. Bestemmingsreserves Gymzaal Koningin Beatrixcentrum Woning beheerder Sportcomplex Concordia De Byvoorde Gebouw scouting Veld voor paardensport Het betreffen bestemmingsreserves groot onderhoud. Bestemmingsreserve Gymzaal Stand per 1 januari Toevoeging Onttrekking Stand per 31 december Bestemmingsreserve Koninginbeatrixcentrum Stand per 1 januari Toevoeging Onttrekking Stand per 31 december Bestemmingsreserve Woning Beheerder Stand per 1 januari Toevoeging Onttrekking Stand per 31 december Stichting Sport en Recreatie Wehl. Wehl 11

14 Controleverklaring afgegeven C 6 Bestemmingsreserve Sportcomplex Concordia Stand per 1 januari Toevoeging Onttrekking Stand per 31 december Bestemmingsreserve De Byvoorde Stand per 1 januari Toevoeging Onttrekking Stand per 31 december Bestemmingsreserve Gebouw Scouting Stand per 1 januari Toevoeging Onttrekking Stand per 31 december Bestemmingsreserve Veld voor paardensport Stand per 1 januari Toevoeging Onttrekking Stand per 31 december Overige reserve Stand per 1 januari Baten en lasten zonder bijzondere bestemming Stand per 31 december LANGLOPENDE SCHULDEN Schulden aan Gemeente Doetinchem Stand per 1 januari Aflossing Schuld per 31 december Aflossingsverplichting volgend boekjaar Het rentepercentage bedraagt 8 7o. Stichting Sport en Recreatie Wehl. Wehl 12

15 Controleverklaring afgegeven 6. KORTLOPENDE SCHULDEN Aflossingsverplichtingen langlopende schulden Schulden aan Gemeente Doetinchem Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Pensioen Overige schulden en overlopende en overlopende passiva Vakantiedagen en vakantiegeld Nog te ontvangen facturen Waarborgsom Nettoloon Accountantskosten Stichting Sport en Recreatie Wehl. Wehl 13

16 Controleverklaring afgegeven TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 214 Begroot e e 7. Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten Huur Entreegelden Abonnementen Pacht Exploitatie kiosk Zwemlessen In 214 is uitgegaan van een totale huuropbrengst (exclusief pacht) van C In werkelijkheid is aan huurê ontvangen (inclusief opbrengsten zwembad). Ook de pacht van de Time Out is minder. Begroot is een bedrag van Ç 24.. In werkelijkheid is een bedrag van ê 18.5 ontvangen. De opbrengsten uit de verpachting van de kiosk zijn gedaald. De daling is te wijten aan een slechtere zomer, waardoor de verwachte bezoekersaantallen uitbleven en daarmee omzet achterbleef. Bezoekersaantallen Het aantal bezoekers bedroeg gedurende het zwemseizoen (213: 33.38) personen. Onder verdeeld naar -april/mei -juni -juli -augustus -september 214 bezoekers bezoekers Stichting Sport en Recreatie Wehl Wehl 14

17 Controleverklaring afgegeven Begroot Huur Sporthal Sportzaal Gymzaal de Horst Sportvelden complex Toneelzaal Vergaderkamers Sport-unit Woning beheerder Ruitervereniging Stille Wald Overig Begroot Subsidiebaten Gemeente Doetinchem Overige baten Wehlse Tennisvereniging Betalingskortingen Diversen Inkoopwaarde van de geleverde producten Inkopen kiosk Personeelskosten Lonen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 15

18 Controleverklaring afgegeven 214 Begroot Lonen Brutolonen en -salarissen Mutatie reservering vakantiedagen Ziekteverzuimverzekering Uitzendkrachten Ontvangen ziekengelduitkeringen Ziekteverzuimverzekering: De premie voor de verzuimverzekering is in 214 fors toegenomen. Dit doordat in 213 twee werknemers langdurig ziek zijn geweest. Extra loonkosten: Seizoensgebonden krachten (met name kassapersoneel) Extra reservering: In 213 is reeds de vakantietoelage voor een deel gereserveerd. In 214 is wederom een deel gereserveerd en zijn de verlofdagen, welke resteren over 214 ook gereserveerd voor 215. Overige personeelskosten Reiskostenvergoedingen Opleidingskosten Kantinekosten Bedrijfskleding Kerspakketten Personeelsbijdrage Overig Opleidingskosten: De studiekosten zijn niet voorzien Personeelsleden Bij de vennootschap zijn in 214, herrekend naar fulltime equivalenten, gemiddeld 7 personeelsleden werkzaam (213: 7). Bezoldiging bestuurders De bezoldiging van de bestuurders met in begrip van pensioenlasten bedraagt in 214 nihil (213: nihil). Stichting Sport en Recreatie Wehl. Wehl 16

19 Controleverklaring afgegeven Begroot e 12. Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen en -terreinen Andere vaste bedrijfsmiddelen Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar Overige lasten Huisvestingskosten Exploitatiekosten Kantoorkosten Algemene kosten Huisvestingskosten Gas water licht Onderhoudskosten Vaste lasten onroerend goed Verontreiniging Opstal en glas verzekering Schoonmaakkosten Bij de begroting is rekening gehouden met de dotatie aan de voorziening groot onderhoud. Echter als gevolg van de rubriceringswijziging worden niet de dotatielasten maar de daadwerkelijke kosten in de jaarrekening verwerkt, hetgeen het verschil verklaart tussen de begrote en de daadwerkelijke onderhoudskosten. Eind 214 zijn we van Essent overgestapt naar Nuon. Het resultaat zal in 215 pas worden geëvacueerd. In november en december 214 is door de Nuon tweemaal een te hoog voorschot in rekening gebracht. Deze zullen in 215 bijgesteld worden. Door de overstap naar Nuon is door Essent in november de afrekening gemaakt waarbij het gehele zwembadseizoen is meegenomen. Dit nadeel zal bij de afrekening van de Nuon in 215 verrekend worden. Meer energiekosten i.v.m. aansluiting van de Dojo-ruimte, welke in 213 is verworven. Exploitatiekosten Sport/spelmateriaal Chemicaliën zwembad Overige exploitatiekosten In 214 is slechts voor een kleine C 2. aan speelmaterialen besteed. Kantoorkosten Telefoon Porti Contributies en abonnementen Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 17

20 Controleverklaring afgegeven Algemene kosten Accountantskosten Administratiekosten Advieskosten Vergaderkosten Bestuur Jaarlijkse bijdrage KvK Aansprakelijkheidsverzekering Overig Onvoorzien 214 Begroot C In 214 is er ondersteuning geweest van Flynth. Dit betreft advieskosten voor de functioneringsgesprekken In de begroting is uitgegaan van en post onvoorzien van Financiële baten en lasten Bankkosten en overige lasten Rentelasten langlopende schulden aan kredietinstellingen Bijzondere baten en lasten Nagekomen baten voorheffing BTW incl. heffingsrente Afboeken voorheffing BTW i.v.m. vrijgestelde prestaties Nagekomen baten Diversen Ondertekening van de jaarrekening Wehl, 11 maart 215 dhr. V.J.M. Wijers dhr. Th.W.A. Kuiper dhr. G.W.M. Putman dhr. W A. Kloppenburg mevr. E.H.G. Teunissen dhr. L.T.M. Sterntjes dhr. Th.J. Besselink Stichting Sport en Recreatie Wehl. Wehl 18

21 Novel Groep Novel Groep AuditBV Postadres Postbus AA Winterswijk Bezoekadres Roelvinkstraat 1 Telefoon (543) Telefax (543) Website CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan het bestuur van Stichting Sport en Recreatie Wehl Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport op pagina 3 tot en met pagina 18 opgenomen jaarrekening 214 van Stichting Sport en Recreatie Wehl te Wehl gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 214 en de staat van baten en lasten over 214 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en de som der baten en lasten getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in overeenstemming met Richtlijn voor de Bestuursverslaggeving 64. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Controleverklaring 214 Pagina 1 van 2 Rabobank KvK-nummeľ: BTW-nummer: NL B1

22 Novel Groep AuditBV Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Sport en Recreatie Wehl per 31 december 214 en van de som der baten en lasten over 214 in overeenstemming met Richtlijn voor de Bestuursverslaggeving 64. Winterswijk, 16 maart 215 NOVEL GROEP Audit E.P. van Ekelenburg RA Controleverklaring 214 Pagina 2 van 2

23 Bijlage bij rapport d.d. 11 maart 215 ACTIVASTAAT Omschnivinq Koninging Beatrixcentrum Jaar van aanschaf Afschrijvingspercentage Restwaarde Aanschaffingswaarde per Cumulatieve afschrijving per Boekwaarde per Investering 214 Desinvestering 214 Afschrijving 214 Afschrijving desmvestenng 214 Aanschaffingswaarde per Cumulatieve afschrijving per Boekwaarde per X C Ç C e C 6 e í í Bedrijfsgebouwen en terreinen Stichtingskosten 1996 'k Scheidingswand 1998 'k ũ Toplaagbehandeling 1999 Oïfc Groot onderh/renovatie 2 'k Groot onderh /renovatie 21 Oţf, Groot onderh /renovatie 22?í Groot onderh /renovatie 23 'A ū Kantoor Kantoor Kantoor 21 % Rolflex deuren 21 % Uitbreiding elektra kas 21 OK Alarminstallatie Dojo ruimte 213 % Beveiliging 213 "A Andere vaste bedrijfsmiddelen Scorebord 1996 'A Vier handdrogers 1996 'A īelefooninstallatie 1996»/ Renovatie judomalten 1996 * Koffiezetapparaat 1996 O / Hogedrukreiniger 1996 O / Schrobmachine 1997 M Vaatwasser 1997 'A Geluidsinstallatie 1998 O 1» Piano 21 OVo Koffiezetapparaat 21 O 1» Schrobzuigmachine 22 O 1» Afwasautomaat 22 (ftí Account View Koffiemachine 21 1Vo Stof/waterzuiger « Werkkleding 'îí Rolkasten c Afwasmachine o ū

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2014 7 Groepsbalans per 31 december 2014 8 Groepswinst- en -verliesrekening over 2014 10 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 11 Grondslagen

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag Jaarrekening 2012 saxion.nl/jaarverslag Saxion Jaarrekening 2012 Inhoud B Jaarrekening 2012 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 5 Geconsolideerde staat van baten en lasten

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl

Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl BDO Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl BDO Audit a Assurance B.V. Postbus 3191, 5203 DD 's-hertogenbosch Meerendonkweg 25, 5216 TZ 's-hertogenbosch Nederland Stichting

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg INHOUDSOPGAVE 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 6 5.1.4

Nadere informatie

Meerwaarde. Jaarverslag 2012

Meerwaarde. Jaarverslag 2012 Meerwaarde Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 CertiQ B.V. 1 Meerwaarde 3 2 Corporate Governance Code 4 3 Resultaten 2012 5 3.1 Kerncijfers 5 3.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 6

Nadere informatie

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening Cfinancie verslag el Inleiding Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Kasstroomoverzicht Waarderingsgrondslagen Toelichting

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op de

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. Stichting Zaans Medisch Centrum

Jaarrekening 2010. Stichting Zaans Medisch Centrum Jaarrekening 2010 Stichting Zaans Medisch Centrum 27-05-2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2010 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2010 1 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over

Nadere informatie

HOLDING JAARVERSLAG 2014

HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon 0522-856 400 E-mail info@rendo.nl internetsite www.rendo.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens FONDS VOOR GEMENE REKENING HOMBURG DE PRESIDENT Jaarrapport 2010 1 Inhoudsopgave Kerngegevens 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President 5 Jaarrekening 2010

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Rijnland Zorggroep

Jaarrekening 2012. Stichting Rijnland Zorggroep Jaarrekening 2012 Stichting Rijnland Zorggroep INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 Stichting Rijnland Zorggroep 1.1.1 Balans per 31 december 2012 4 1.1.2 Resultatenrekening over

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag. FPC Dr. S. van Mesdag. Stichting FPC Dr. S.

Jaarrekening 2012. Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag. FPC Dr. S. van Mesdag. Stichting FPC Dr. S. Jaarrekening 2012 Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag Jaarrekening 2012 FPC Dr. S. van Mesdag FPC Dr. S. van Mesdag is een forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie