Langs deze weg bied ik, namens het bestuur van de Stichting Sport en Recreatie Wehl, u haar jaarrekening van het jaar 2013 aan.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Langs deze weg bied ik, namens het bestuur van de Stichting Sport en Recreatie Wehl, u haar jaarrekening van het jaar 2013 aan."

Transcriptie

1 STICHTING SPORT 8t RECREATIE WEHL Postbus AA We hl Telefoon: (314) RabobankWehl e.o flemcente [QDj Doetinchem Afd. Kopie Documentnummer: Zaaknummer: 2 o mm 214 Aan het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem Postbus 92 7 HA Doetinchem Rappel week: Wehl, 18 maart 214 onderwerp: jaarrekening 213 Stichting Sport S Recreatie Geachte college, Langs deze weg bied ik, namens het bestuur van de Stichting Sport en Recreatie Wehl, u haar jaarrekening van het jaar 213 aan. Zoals u weet werkt het bestuur van de stichting hard aan de instandhouding en laagdrempelig verhuren van de Wehlse sport- en recreatieaccommodaties. Voor Wehl en Nieuw Wehl zijn de accommodaties die door de stichting worden beheerd van vitaal belang. Veel jongere en oudere Wehlenaren maken tot grote tevredenheid gebruik van de accommodaties. Het sociale leven in Wehl speelt zich voor een belangrijk deel af in de verenigingen. Deze verenigingen maken gebruik van onze accommodaties. Het stichtingsbestuur stelt alles in het werk om uit te komen met het budget zoals is overeengekomen met de gemeente. De jaarrekening sluit met een overschot van Eur ,- Dit voordelig saldo is hoofdzakelijk ontstaan door nagekomen baten voorheffing BTW inclusief heffingsrente over de jaren 27 t/m 211. Met vriendelijke groet, Namens het bestuur Th.W.A. Kuiper Secretaris

2 Stichting Sport ä Recreatie Wehl Jaarrekening 213 Zwembad de Byvoorde 3 Koningin Beatrixcentrum Gymzaal de Horst Sportvelden Concordia Ruitervereniging 't Stille Wald Scouting van Nispengroep

3 INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 2 JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroom overzicht Grondslagen voor de jaarrekening 7 Toelichting op de balans per Toelichting op de staat van baten en lasten OVERIGE GEGEVENS Controleverklaring 18 BIJLAGEN 19

4 BESTUURSVERSLAG De stichting heeft ten doel de bevordering van sport en recreatie in ruime zin in Wehl, meer speciaal door het daartoe behulpzaam zijn bij de financiering en het ter beschikking stellen van stoffelijke hulpmiddelen zoals gebouwen, terreinen en materialen, waarover de stichting als regel het beheer voert of welk de stichting exploiteert. De stichting beoogt niet het maken van winst. Voor 213 geldt dat de bezettingsgraad en bezoekersaantallen op peil blijven. Dat is een goed signaal. Burgers van Wehl en Nieuw Wehl zijn tevreden over de producten en diensten die de stichting levert. Naast stabiliteit in de bezettingsgraad en bezoekersaantallen blijft de exploitatie van de Stichting Sport en Recreatie binnen de pas en binnen de afspraken zoals die zijn gemaakt met de gemeente Doetinchem. De afspraken liggen vast in een budgetovereenkomst. In deze overeenkomst liggen de prestatieverplichtingen van de stichting ten opzichte van de gemeente vast. In 214 zal een nieuw contract worden afgesloten. In 213 is voor het probleem van de dekking van planmatig en groot onderhoud een afdoende oplossing gevonden. De stichting liep tegen onder uitputting van haar onderhoudsfonds aan. Op termijn zou de stichting niet in staat zijn regulier onderhoud uit te voeren. Na de herindeling in 25 is het onderhoudsfonds op peil gebleven van de gemeente Doetinchem met een bepaalde donatie. Was planmatig onderhoud nodig, dan stelde de Doetinchemse gemeenteraad een extra krediet beschikbaar. Daar is bij de herindeling destijds niet in voorzien. Sinds de herindeling heeft de stichting een zodanig beleid op het gebouwenbeheer gevoerd dat door slimme inzet van de middelen het reguliere onderhoud heeft kunnen plaatsvinden. Voorbeelden zijn schilderwerk op het buitenbad en renoveren van kleedkamers in het Koningin Beatrixcentrum. De oplossing die de stichting samen met de gemeente Doetinchem, afdeling accommodatiebeheer heeft getroffen, is voor alle partijen de juiste oplossing. De stichting brengt de door haar beheerde accommodaties in het nieuwe vastgoedfonds van de gemeente Doetinchem. Uitzondering is de pas gerealiseerde accommodatie voor de judo. Die blijft buiten het vastgoedfonds. In 213 heeft de stichting weer normaal regulier onderhoud uitgevoerd na een inspectie. Per maatregel beoordeelt het bestuur nauwgezet of onderhoud nodig is of niet. Indien niet nodig wordt dat uitgesteld. Verder heeft de stichting voor de judo een dojo kunnen realiseren bij het Koningin Beatrixcentrum. Een aantal container/prefab gebouwen vormen de dojo. Voor de judovereniging een enorme aanwinst. Nu al zit de vereniging tegen de Nederlandse judo top voor de jeugd aan. Het gebouw is door de stichting aangekocht en aangepast. De judovereniging heeft veel vrijwilligers geleverd om het gebouw om te bouwen naar een dojo. Het betreft in dit geval portacabins. Deze units zijn uitstekend geïsoleerd en voldoen aan alle bouwkundige eisen. Wat ook samen met de gemeente is gerealiseerd is een ander scouting gebouw. Het oude, nu gesloopte gebouw was helemaal op. Dat was een oude houten sandwich gebouw dat al 25 jaar dienst deed. Dat zou eerst 1 jaar blijven staan, maar door goed en duurzaam beheer is de levensduur aanmerkelijk verlengd. Als gevolg van het privatiseren van de scoutinghuisvesting is besloten door de stichting en de gemeente, afdeling accommodatiebeheer om een oud nood-schoolgebouw te gebruiken als vervangende huisvesting. Het gebouw is vanuit Doetinchem in Wehl geplaatst. De scouting zal van dit gebouw eigenaar worden. 2

5 Controleverklaring afgegeven BALANS PER 31 DECEMBER 213 (na winstbestemming) 31 december december 212 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Andere vaste bedrijfsmiddelen Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar (D Vlottende activa Vorderingen (2) Handelsdebiteuren Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (3) Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 3

6 Controleverklaring afgegeven PASSIVA 31 december december 212 e e c e Eigen vermogen 1 (4) Bestemmingsfonds Bestemmingsreserve Overige reserve Langlopende schulden (5) Schulden aan Gemeente Doetinchem Kortlopende schulden (6) Aflossingsverplichtingen langlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva : Ter verbetering van het inzicht in de balans is met ingang van 213 een wijziging in de rubricering toegepast. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de grondslagen op pagina 7 Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 4

7 Controleverklaring afgegeven STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 213 Werkelijk 213 Begroot 213 Werkelijk 212 Baten Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en van diensten (7) Subsidiebaten (8) Overige baten (9) Lasten Inkoopwaarde van geleverde producten (1) Personeelskosten (11) Afschrijvingen (12) Overige lasten (13) Som der lasten Financiële baten en lasten (14) Bijzondere baten en lasten (15) Som der baten en lasten Verwerking som der baten en lasten Werkelijk 213 Baten: C Bestemmingsfonds Bestemmingsreserve Gymzaal Bestemmingsreserve Koningin Beatrixcentrum Bestemmingsreserve Woning Beheerder Bestemmingsreserve Sportcomplex Concordia Bestemmingsreserve De Byvoorde Bestemmingsreserve Scouting Bestemmingsreserve Veld voor paardensport Lasten: Bestemmingsfonds Bestemmingsreserve Gymzaal Bestemmingsreserve Koningin Beatrixcentrum Bestemmingsreserve Woning Beheerder Bestemmingsreserve Sportcomplex Concordia Bestemmingsreserve De Byvoorde Bestemmingsreserve Scouting -424 Bestemmingsreserve Veld voor paardensport Toevoeging aan de overige reserve Werkelijk Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 5

8 Controleverklaring afgegeven KASSTROOMOVERZICHT 213 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode Kasstroom uit operationele activiteiten Som der baten en lasten exclusief financiële baten en lasten Aanpassing voor: Afschrijvingen Veranderingen in het werkkapitaal: Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Betaalde financiële baten en lasten Kasstroom uit operationeel activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing schulden aan kredietinstellingen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Samenstelling geldmiddelen Liquide middelen per 1 januari Mutatie liquide middelen Liquide middelen per 31 december e C Non-cashtransacties Er hebben geen nog-cashtransacties plaatsgevonden. Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 6

9 Controleverklaring afgegeven GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingregels. Hierbij is de Richtlijn 64 voor de jaarverslaggeving gevolgd. Doelstelling De stichting heeft ten doel de bevordering van sport en recreatie in ruime zin in Wehl, meer speciaal door het daartoe behulpzaam zijn bij de financiering en het ter beschikking stellen van stoffelijke hulpmiddelen zoals gebouwen, terreinen en materialen, waarover de stichting als regel het beheer voert of welk de stichting exploiteert. De stichting beoogt niet het maken van winst. Wijziging in de rubricering Ter verbetering van het inzicht in de balans is met ingang van 213 een wijziging in de rubricering toegepast. Hierbij zijn een bestemmingsfonds en bestemmingsreserves gevormd. Deze werden voorheen gerubirceerd onder de voorzieningen. De vergelijkende cijfers zijn dienovereenkomstig aangepast. Het gevolg van de wijziging in de rubricering is een toename van de som der baten en laten met C en een afname met C 4.93 in het voorgaande boekjaar. De wijziging in rubricering leidt tot een toename van het eigen vermogen van C per 1 januari van het verslagjaar en Ç per 1 januari van het voorgaande boekjaar. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Algemene grondslagen voor opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Materiele vaste activa De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Vorderingen en overlopende activa De looptijd van de vorderingen bedraagt ten hoogste één jaar. De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Voorzieningen voor vermoedelijke oninbaarheid worden bepaald op basis van een gestaffeld percentage van de openstaande bedragen naar ouderdom, aangevuld met een individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking. Schulden Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is bepaald. GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN BATEN EN LASTEN Algemeen Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 7

10 Controleverklaring afgegeven Baten De baten betreffen de opbrengsten van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en omzetbelasting. Inkoopwaarde van de baten De inkoopwaarde omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen. Lasten De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Afschrijvingen De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijs, op basis van de verwachte economische levensduur en rekening houdend met restwaardes. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Baten en laten bij verkoop zijn opgenomen onder de afschrijvingen. Financiële baten en lasten De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de kortlopende schulden aan kredietinstellingen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 8

11 Controleverklaring afgegeven TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 213 ACTIVA VASTE ACTIVA 1. Materiële vaste activa Boekwaarde per 1 januari 213 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en waarde verminderingen Bedrijfsgebouwen en -terreinen Andere Niet aan vaste de bedrijfsbedrijfs uitoefening middelen dienstbaar Totaal C e Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen desinvesteringen Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde oer 31 december 213 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Afschrijvingspercentage(s) Bedrijfsgebouwen en -terreinen Andere vaste bedrijfsmiddelen Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar De WOZ-waarde van de bedrijfsgebouwen en -terreinen bedragen per ultimo boekjaar ŝ 1.82., deze waarde is ontleend aan de beschikking onroerendzaakbelasting 214 (peildatum: 1 januari 213). VLOTTENDE ACITVA 2. Vorderingen Handelsdebiteuren Debiteuren e Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Overige vorderingen en overlopende activa Overige vorderingen Overlopende activa Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 9

12 Controleverklaring afgegeven C C Overlopende activa Fietsplan Liquide middelen Kas Bank Kas KBC Zwembad Bank Rabobank, rekening-courant Rabobank, spaarrekening Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 1

13 Controleverklaring afgegeven PASSIVA EIGEN VERMOGEN Bestemmingsfonds Stand per 1 januari Baten met een bijzondere bestemming Lasten met een bijzondere bestemming Stand per 31 december Het betreft een bestemmingsfonds groot onderhoud. Bestemmingsreserves Gymzaal Koningin Beatrixcentrum Woning beheerder Sportcomplex Concordia De Byvoorde Gebouw scouting Veld voor paardensport Het betreffen bestemmingsreserves groot onderhoud. Bestemmingsreserve Gymzaal Stand per 1 januari Baten met een bijzondere bestemming Lasten met een bijzondere bestemming Stand per 31 december Bestemmingsreserve Koninginbeatrixcentrum Stand per 1 januari Baten met een bijzondere bestemming Lasten met een bijzondere bestemming Stand per 31 december Bestemmingsreserve Woning Beheerder Stand per 1 januari Baten met een bijzondere bestemming Lasten met een bijzondere bestemming Stand per 31 december Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 11

14 Controleverklaring afgegeven Bestemmingsreserve Sportcomplex Concordia Stand per 1 januari Baten met een bijzondere bestemming Lasten met een bijzondere bestemming Stand per 31 december Bestemmingsreserve De Byvoorde Stand per 1 januari Baten met een bijzondere bestemming Lasten met een bijzondere bestemming Stand per 31 december Bestemmingsreserve Gebouw Scouting Stand per 1 januari Baten met een bijzondere bestemming Lasten met een bijzondere bestemming -424 Stand per 31 december Bestemmingsreserve Veld voor paardensport Stand per 1 januari Baten met een bijzondere bestemming Lasten met een bijzondere bestemming Stand per 31 december Overige reserve Stand per 1 januari Batenen lasten zonder bijzondere bestemming Stand per 31 december LANGLOPENDE SCHULDEN Schulden aan Gemeente Doetinchem Stand per 1 januari Aflossing Schuld per 31 december Aflossingsverplichting volgend boekjaar Van de schulden aan Gemeente Doetinchem heeft C een looptijd langer dan 5 jaar (212: C 5.713). Het rentepercentage bedraagt 8 Zo. Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 12

15 Controleverklaring afgegeven 6. KORTLOPENDE SCHULDEN ŝ Aflossingsverplichtingen langlopende schulden Schulden aan Gemeente Doetinchem Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Pensioen Overige schulden en overlopende en overlopende passiva Vakantiedagen 5.58 Nog te ontvangen facturen Waarborgsom Nettoloon Accountantskosten Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 13

16 Controleverklaring afgegeven TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 213 Werkelijk Begroot Werkelijk Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten Huur Entreegelden Abonnementen Pacht Exploitatie kiosk Zwemlessen Bezoekersaantallen Het aantal bezoekers bedroeg gedurende het zwemseizoen (212: ) personen. Werkelijk Werkelijk bezoekers bezoekers Onder verdeeld naar -mei juni juli augustus september Werkelijk Begroot Werkelijk e C Huur Sporthal Sportzaal Gymzaal de Horst Sportvelden complex Toneelzaal Vergaderkamers Sport-unit Woning beheerder Ruitervereniging Stille Wald Overig Als gevolg van de mooie zomer zijn de baten uit abonnementen en entreegelden hoger dan verwacht, impact circa C 18.. Daarnaast is in 213 een Dojo-ruitme geplaatst, waarvan de huurbaten over 213 circa C 4. bedragen. Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 14

17 Controleverklaring afgegeven 8. Subsidiebaten Gemeente Doetinchem Werkelijk Begroot Werkelijk C Overige baten Wehlse Tennisvereniging Betalingskortingen Diversen 1. Inkoopwaarde van de geleverde producten Inkopen kiosk Personeelskosten Lonen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Lonen Brutolonen en -salarissen Mutatie reservering vakantiedagen Ziekteverzuimverzekering Uitzendkrachten Ontvangen ziekengelduitkeringen Overige personeelskosten Reiskostenvergoedingen Opleidingskosten Kantinekosten Bedrijfskleding Kerspakketten Personeelsbijdrage Overig Personeelsleden Bij de vennootschap zijn in 213, herrekend naar fulltime equivalenten, gemiddeld 7 personeelsleden werkzaam (212: 7). Bezoldiging bestuurders De bezoldiging van de bestuurders met in begrip van pensioenlasten bedraagt in 213 nihil. Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 15

18 Controleverklaring afgegeven Werkelijk Begroot Werkelijk C C C 12. Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen en -terreinen Andere vaste bedrijfsmiddelen Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar Overige lasten Huisvestingskosten Exploitatiekosten Kantoorkosten Algemene kosten Huisvestingskosten Gas water licht Onderhoudskosten Vaste lasten onroerend goed Verontreiniging Opstal en glas verzekering Schoonmaakkosten Bij de begroting is rekening gehouden met de dotatie aan de voorziening groot onderhoud. Echter als gevolg van de rubriceringswijziging worden niet de dotatielasten maar de daadwerkelijke kosten in de jaarrekening verwerkt, hetgeen het verschil verklaart tussen de begrote en de daadwerkelijke onderhoudskosten. Exploitatiekosten Sport/spelmateriaal Chemicaliën zwembad Overige exploitatiekosten Kantoorkosten Telefoon Porti Contributies en abonnementen Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 16

19 Controleverklaring afgegeven Werkelijk Begroot Werkelijk Algemene kosten C C 6 Accountantskosten Administratiekosten Advieskosten Vergaderkosten Bestuur Jaarlijkse bijdrage KvK 5 65 Aansprakelijkheidsverzekering 658 Overig Onvoorzien De post onvoorzien is niet tot uitdrukking gekomen in de werkelijke cijfers. 14. Financiële baten en lasten Bankkosten en overige lasten Rentelasten langlopende schulden aan kredietinstellingen Bijzondere baten en lasten Nagekomen baten voorheffing BTW incl. heffingsrente Afboeken voorheffing BTW i.v.m. vrijgestelde prestaties Nagekomen baten Diversen Ondertekening van de jaarrekening Wehl, maart 214 dhr. Th.J. Besselink Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 17

20 Novel Groep Novel Groep Audit BV Postadres Postbus AA Winterswijk Bezoekadres Roelvinkstraat 1 Telefoon (543) Telefax (543) E mail Website CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan het bestuur van Stichting Sport en Recreatie Wehl Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport op pagina 3 tot en met pagina 17 opgenomen jaarrekening 213 van Stichting Sport en Recreatie Wehl te Wehl gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 213 en de staat van baten en lasten over 213 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en de som der baten en lasten getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in overeenstemming met Richtlijn voor de Bestuursverslaggeving 64. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Controleverklaring 213 Pagina 1 van 2 Rabobank KvK-nummer: BTW-nummer: NL B1

21 Novel Groep Audit BV Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Sport en Recreatie Wehl per 31 december 213 en van de som der baten en lasten over 213 in overeenstemming met Richtlijn voor de Bestuursverslaggeving 64. Winterswijk, 14 maart 214 NOVEL GROEP Audit E.P. van Ekelenburg RA Controleverklaring 213 Pagina 2 van 2

22 Bijlage bij rapport d.d. ACTIVASTAAT Jaar van Afschrijvingspercentage Omschrijving aanschaf Restwaarde Koninging Beatrixcentrum * í Aan Cumulatieve schaffings afschrijving Boekwaarde Deswaarde per per per Investering investering C 6 6 Afschrijving Aan Cumulatieve des schaffings afschrijving Boekwaarde Afschrijving investering waarde per per per i e e e e Bedrijfsgebouwen en terreinen Stichtingskosten 1996 K, Scheidingswand »A Toplaagbehandel i ng S Groot ortderh./renovatie 2 X Groot onderh./renovatie 21 OS Groot onderh./renovatie 22 'A Groot onderh./renovatie 23 OK Kantoor Kantoor 29 4K Kantoor 21 4K Rolfìex deuren 21 m Uitbreiding elektra kas 21 12% Alarminstallatie % Dojo ruimte 213 Beveiliging 213 g Andere vaste bedrijfsmiddelen Scorebord Vier handdrogers 1996 O'.í Telefooninstallatie 1996»Á Renovatie judomatten 1996 % Koffiezetapparaat 1996 P«Hogedrukreiniger 1996 ũ'h Schrobmachine 1997» Vaatwasser 1997 O 1 * Geluidsinstallatie 1998 o% Piano 21 2'h Koffiezetapparaat 21 % Schrobzuigmachine 22 * Afwasautomaat 22 cm Account View 27 71İ Koffiemachine Stof/waterzuiger 21 23% Werkkleding * Rolkasten 213 Afwasmachine , ,199?5,ęi9 o

23 Bijlage bij rapport d.d. Omschrijving Jaar van aanschaf Restwaarde Afschrijvingspercentage Aanschaffingswaarde per Cumulatieve afschrijving per Boekwaarde per Investering Afschrijving 213 Desinvestering Afschrijving desinvestering 213 Aanschaffingswaarde per Cumulatieve afschrijving per Boekwaarde per Zwembad "De Byvoorde" Bedrijfsgebouwen en terreinen Stīchtingskosten Andere vaste bedrijfsmiddelen Wedstrijdbelijning 1996 OS Speeltoestellen 1998 O»/ Groot onderhoud Groot onderhoud * Verfraaiing voorzijde zwembad Verfraaiing voorzijde zwembad Frequentieregelaar 21 5'A Boiler/CV 22 5* Groot onderhoud * Afdekdeken 28 BH Afdekdeken Stofzuiger Alarmcentrale Werkkleding Herinrichting Dienstwoning Koningin Beatrixcentrum o o o Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar Isolatie woning 1996 Woningverbetering ^ SSL Si

24 Bijlage bij rapport d.d. Aan Cumulatieve Afschrijving Aan Cumulatieve schaffings afschrijving Boekwaarde Des des schaffings afschrijving Boekwaarde Jaar van Afschrijvings waarde per per per Investering investering Afschrijving investering waarde per per per Omschrijving aanschaf percentage Restwaarde İ í E C i 6 e e C C Sportveldencomplex S.V. Concordia Bedrijfsgebouwen en terreinen Vergaderruimte 1996 m Beregeningsinstallatie 1998 AH Hekwerk Sportvelden verlichting * o g Scouting Bedrijfsgebouwen en terreinen Stichtingskosten 1996 * o o g. o Overige vaste bedrijfsmiddelen BTW vrij maken per Ũ'A o o ļį, o o Totaal Q 1,37, ,151 De activa die in het jaar 2 en eerder zijn aangeschafd, zijn omgerekend naar euro's, waarbij de volgende koers is gehanteerd: f 2,2371 : C 1,. 21

25 Bijlage bij rapport d.d. SCHULDEN AAN GEMEENTE DOETINCHEM C C C Schuld per 1 januari Aflossing Schuld per 31 december Aflossingsverplichting volgend boekjaar Rente Aflossing Schuld langer dan 5 jaar Rentepercentage 8 7o 8TO 8TO m 8 7o 8 7o 8 7o 8 7o 22

26 Bijlage bij rapport d.d... GEGEVENS OMZET EN OMZETBELASTING Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend Omzetbelasting Door u verrichte binnenlandse leveringen diensten Omzet belast met tarief hoog Omzet belast met tarief laag Omzet belast met Zo of niet bij u belast Voorbelasting Niet aftrekbare voorbelasting i.v.m. onbelaste omzet Verschuldigde omzetbelasting Afdrachten Ie kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal e kwartaal Suppletie Omzet verhuur Sporthal Sportzaal De Horst Belaste omzet verhuur Toneelzaal Vergaderkamers Onbelaste omzet verhuur Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend 6 İ , , ,96 Voorbelasting verhuur Meř aftrekbare voorbelasting i.v.m. onbelaste omzet ,

27 OVERZICHT GEZAMENLIJKE LASTEN OVER 213 Werkelijk 213 Begroot 213 Werkelijk 212 Lasten Overige personeelskosten Reiskostenvergoedingen Opleidingskosten 3.62 Kantinekosten 1.2 Kerspakketten Bedrijfskleding 685 Personeelsbijdrage 527 Diversen Huisvestingskosten Onderhoudskosten Vervanging apparatuur Kantoorkosten Porti 358 Contributies en abonnementen Algemene kosten Accountantskosten Administratiekosten 3.13 Advieskosten 435 Vergaderkosten 643 Bestuur Jaarlijkse bijdrage KvK Aansprakelijkheidsverzekering Overig 233 Onvoorzien ^ Som der lasten Financiële baten en lasten Bankkosten en overige lasten Rentelasten langlopende schulden aan kredietinstellingen

28 Bijlage bij rapport d.d. EXPLOITATIEOVERZICHT KONINGIN BEATRIXCENTRUM OVER 213 Werkelijk Begroot Werkelijk Baten Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en van diensten Huur: Sporthal 4.92 Sportzaal Toneelzaal Vergaderkamers Sport-unit Overig Pacht Overige baten W.T.V Som der baten Lasten Personeelskosten Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen en -terreinen 8.85 Andere vaste bedrijfsmiddelen Huisvestingskosten Gas water licht Onderhoudskosten Belastingen Verontreiniging Opstal en glas verzekering Schoonmaakkosten Transport

29 Bijlage bij rapport d.d. Werkelijk 213 Begroot 213 Werkelijk 212 Transport Exploitatiekosten Sport/spelmateriaal Kantoorkosten Telefoon Algemene kosten Gezamelijke lasten Overig Som der lasten Financiële baten en lasten Bankkosten en overige lasten Bijzondere baten en lasten Nagekomen baten voorheffing Afboeken voorheffing BTW i.v.m. vrijgestelde prestaties Overige verschillen Nagekomen baten Diversen Exploitatie overschot/tekort

30 Bijlage bij rapport d.d. EXPLOITATIEOVERZICHT ZWEMBAD OVER 213 Werkelijk 213 Begroot 213 Werkelijk 212 Baten Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en van diensten Entreegelden Abonnementen Exploitatie kiosk Zwemlessen Overige baten Diversen Som der baten Lasten Inkoopwaarde van geleverde producten Personeelskosten Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen en -terreinen Andere vaste bedrijfsmiddelen Huisvestingskosten Gas water licht Voorziening grootonderhoud Belastingen Opstal en glas verzekering Schoonmaakkosten Transport

31 Bijlage bij rapport d.d... Werkelijk Begroot Werkelijk Transport Exploitatiekosten Sport/spelmateriaal Chemicaliën zwembad Kosten wateronderzoek Kantoorkosten Telefoon Algemene kosten Gezamelijke lasten Overig Som der lasten Financiële baten en lasten Bankkosten en overige lasten Exploitatie overschot/tekort

32 EXPLOITATIEOVERZICHT NIEUW WEHL OVER 213 Baten Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en van diensten Werkelijk Begroot Werkelijk e «c e i i Huur Som der baten Lasten Personeelskosten Huisvestingskosten Gas water licht Onderhoudskosten Vaste lasten onroerend goed Opstal en glas verzekering 996 ŞjM 723 Exploitatiekosten Sport/spelmateriaal Kantoorkosten Telefoon Algemene kosten Gezamelijke lasten Overig Som der lasten Financiële baten en lasten Bankkosten en overige lasten Exploitatie overschot/tekort

33 Bijlage bij rapport d.d. EXPLOITATIEOVERZICHT SPORTVELDENCOMPLEX DOESBURGSEWEG OVER 213 Baten Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en van diensten Werkelijk Begroot Werkelijk ë e é c e c Huur Som der baten Lasten Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen en -terreinen Huisvestingskosten Gas water licht 619 Onderhoudskosten Vaste lasten onroerend goed Opstal en glas verzekering 6^ Algemene kosten Gezamelijke lasten Som der lasten Financiële baten en lasten Bankkosten en overige lasten ^ ^ Exploitatie overschot/tekort

34 Bijlage bij rapport d.d... EXPLOITATIEOVERZICHT TERREIN T.B.V. PAARDENSPORT OVER 213 Werkelijk 213 Begroot 213 Werkelijk 212 Baten Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en van diensten Huur Som der baten Huisvestingskosten Onderhoudskosten 1 Algemene kosten 1 Gezamelijke lasten Som der lasten Financiële baten en lasten Bankkosten en overige lasten Exploitatie overschot/tekort

35 Bijlage bij rapport d.d. EXPLOITATIEOVERZICHT SCOUTINGGEBOUW OVER 213 Baten Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en van diensten Werkelijk Begroot Werkelijk c c e i c c Huur Som der baten Huisvestingskosten Gas water licht Onderhoudskosten Opstal en glas verzekering 4^ 3j^ Algemene kosten Gezamelijke lasten Verzekeringen ^ Som der lasten Financiële baten en lasten Bankkosten en overige lasten ^ 1^ ^1 15^ " -± Exploitatie overschot/tekort

36 Bijlage bij rapport d.d... EXPLOITATIEOVERZICHT WONING BEHEERDER OVER 213 Werkelijk 213 Begroot 213 Werkelijk 212 Baten Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en van diensten Huur Som der baten Afschrijvingen Afschrijvingen Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar Huisvestingskosten Onderhoudskosten 1.5 Algemene kosten 1.5 Gezamelijke lasten 361 Som der lasten Financiële baten en lasten Bankkosten en overige lasten Exploitatie overschot/tekort

37 Totaal uren per jaar Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Totaal uren Ochtend Uren Middag Uren Avond Uren 8,5 12, 3,5 13, 17, 4, 17, 23, 6, 8,5 12, 3,5 13, 17, 4, 17, 23, 6, 8,5 12, 3,5 13, 17, 4, 17, 23, 6, 8,5 12, 3,5 13, 17, 4, 17, 23, 6, 8,5 12, 3,5 13, 17, 4, 17, 23, 6, 9, 12, 3, 12, 17, 5, 9, 12, 3, 12, 17, 5, 23,5 3, 3, Aatal weken per jaar Aantal vakantieweken gesloten (incl kerst/oud en nieuw) Totaal uren per jaar Bezettingsgraad 213 Sporthal (KBC) Bezettingsgraad Tarief excl. BTW C 29,34 Ochtend 22 2yo Middag /D Avond 91 68/ /Q Sportzaal (KBC) C 19,62 52 ōoo/o 72 55/ / Zo Toneelzaal (KBC) C 1, / 2 15/ 399 3/ 724 2/ Vergaderkamer (KBC) 2 vergaderkamers 1 * 3 C5.2 1,2 39 4/ / / 73 2/ gymzaal de Horst C 1, /e 2 15/ / /

STICHTING SPORT 8t RECREATIE WEHL

STICHTING SPORT 8t RECREATIE WEHL D STICHTING SPORT 8t RECREATIE WEHL Postbus 44 73AAWehl Telefoon: (314) 68 6 2 RabobankWehl e.o. 1572.7.536 E-mail: ssr@chello.nl www.sportinwehl.nl Afd. [fld] Doetiochem Kop^e Documentnummer: Zaaknummer:

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING STADSMUSEUM DOETINCHEM TE DOETINCHEM. Jaarrapport 2014

STICHTING STADSMUSEUM DOETINCHEM TE DOETINCHEM. Jaarrapport 2014 STICHTING STADSMUSEUM DOETINCHEM TE DOETINCHEM Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

aaak, ee STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN Rapport inzake jaarstukken 2013 ACCOUNTANTS I ADVISEURS

aaak, ee STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN Rapport inzake jaarstukken 2013 ACCOUNTANTS I ADVISEURS aaak, ee ACCOUNTANTS I ADVISEURS STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN Rapport inzake jaarstukken 2013 AaaBee Accountants bv T(050)317 6717 ING ABN AMRO F (050) 317 67 00 Bankrekening: 66.38.58.127

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

STICHTING ZOMERKIND TE NIEUW-BEIJERLAND. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING ZOMERKIND TE NIEUW-BEIJERLAND. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING ZOMERKIND TE NIEUW-BEIJERLAND Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Opdracht 5 5 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK

Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 23 oktober 2015 Stichting KamaK Esrein 15 7553

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT INHOUD Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Fiscale positie

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2012 Datum:30 september 2013 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

De jaarrekening 2012 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT

De jaarrekening 2012 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT De jaarrekening 2012 van Stichting Educatie Holistische Bisschopsweg 2 3732 HW INHOUD Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Fiscale positie 7

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Bedrijfsgebouwen en -terreinen - 100 Inventaris 207 544 Vliegtuigen 23.500 23.500

Materiële vaste activa (1) Bedrijfsgebouwen en -terreinen - 100 Inventaris 207 544 Vliegtuigen 23.500 23.500 1 BALANS PER 31 DECEMBER 31 december 31 december 2012 Vaste activa Materiële vaste activa (1) Bedrijfsgebouwen en -terreinen - 100 Inventaris 207 544 Vliegtuigen 23.500 23.500 Vlottende activa Vorderingen

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

JAARREKENING 2012/2013

JAARREKENING 2012/2013 JAARREKENING 2012/2013 Stichting Kunstmaand 1 BALANS PER 31 MAART 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA 31 maart 2013 31 maart 2012 Materiële vaste activa (1) Inventaris 6.342 8.700 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden (2) Gereed

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2012 STICHTING NATIONAAL RIJTUIGMUSEUM TE LEEK

JAARRAPPORT 2012 STICHTING NATIONAAL RIJTUIGMUSEUM TE LEEK JAARRAPPORT 2012 STICHTING NATIONAAL RIJTUIGMUSEUM TE LEEK INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Algemeen 3 Resultaat 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2012 5 Winst-en-verliesrekening over 2012 7

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag bestuur 6 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2012 8 2.2

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2014 van Stichting Folkingestraat Synagoge.

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2014 van Stichting Folkingestraat Synagoge. Aan het bestuur van de Stichting Folkingestraat Synagoge Lokveenweg 2 9751 CJ HAREN Datum 8 juni 2015 Kenmerk Betreft Jaarrekening 2013 Geachte bestuursleden, Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening

Nadere informatie

RAPPORT Aan het bestuur van VINCENTIUSVERENIGING ROERMOND, ROERMOND. Inzake de jaarrekening 2014. Finatics / Eci 3 / 6041 MA Roermond www.finatics.

RAPPORT Aan het bestuur van VINCENTIUSVERENIGING ROERMOND, ROERMOND. Inzake de jaarrekening 2014. Finatics / Eci 3 / 6041 MA Roermond www.finatics. RAPPORT Aan het bestuur van VINCENTIUSVERENIGING ROERMOND, ROERMOND Inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Resultaat

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

rapporteer Financieel jaarrapport 2013 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort

rapporteer Financieel jaarrapport 2013 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort rapporteer Financieel jaarrapport 2013 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag bestuur 6 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2013 8 2.2

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en 2014 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8 13 Balans per 31

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van Stichting Folkingestraat Synagoge.

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van Stichting Folkingestraat Synagoge. Aan de directie van Stichting Folkingestraat Synagoge Lokveenweg 2 9751 CJ HAREN Datum 17 juni 2014 Kenmerk Betreft Jaarrekening 2013 Geachte bestuursleden, Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening

Nadere informatie

Del o i tte. j aarstukken 2009. Stichting Kind aan Huis Rheden. Rapport inzake. 24 november 2010. Samenstellingsverklaring afgegeven

Del o i tte. j aarstukken 2009. Stichting Kind aan Huis Rheden. Rapport inzake. 24 november 2010. Samenstellingsverklaring afgegeven Del o i tte. Deloitte MKB Accountancy & Advies B.V. Kroonpark 1 6831 GVArnhem Postbus 3265 683 AG Arnhem Tel: (88) 2882888 Fax: (88) 2889777 www.deloitte.nl Stichting Kind aan Huis Rapport inzake j aarstukken

Nadere informatie

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Samenstellingsverklaring 7 1 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

KOENEN EN CO - tot Steun van NIHS Limburg. te Maastricht. Stichting. Accountantsrapport 2013

KOENEN EN CO - tot Steun van NIHS Limburg. te Maastricht. Stichting. Accountantsrapport 2013 KOENEN EN CO Stichting te Maastricht tot Steun van NIHS Limburg Accountantsrapport 2013 KOENEN EN CO Renier Nafzgerstraat 104 Postbus 1722 NL6201 BS Maastricht T+31(0)433219080 Aan het bestuur van F+31(0)43

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen

Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Beoordelingsverklaring 1 2 Algemeen 1 3 Resultaat 2 4 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

Stichting Lisse Marketing gevestigd te Lisse ACCOUNTANTSRAPPORT 2014

Stichting Lisse Marketing gevestigd te Lisse ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 Stichting Marketing gevestigd te ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 4 JAARVERSLAGGEVING Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2011/2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland. Jaarrekening 2014

Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Alfa Accountants en Adviseurs B.V. Postbus 80 9285 ZW Buitenpost Telefoon: 088 2532400 E-mail: buitenpost@alfa.nl Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 2 Resultaten

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Stichting Kinderhulp Ghana Rijssen. Concept Jaarrekening 2013

Stichting Kinderhulp Ghana Rijssen. Concept Jaarrekening 2013 Stichting Kinderhulp Ghana Rijssen Concept Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag 1 Financiële positie 3 Concept Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

STICHTING KASTEEL DE HAAR VLEUTEN - DE MEERN

STICHTING KASTEEL DE HAAR VLEUTEN - DE MEERN STICHTING KASTEEL DE HAAR VLEUTEN - DE MEERN JAARREKENING 2012 STICHTING KASTEEL DE HAAR, VLEUTEN - DE MEERN INHOUDSOPGAVE Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten 2012 4 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2014 INHOUD ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg gevestigd te Domburg. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg gevestigd te Domburg. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum gevestigd te Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum 1 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 2

Nadere informatie

cb accountants &adviseurs Rapport inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hagerhof te Venlo

cb accountants &adviseurs Rapport inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hagerhof te Venlo cb accountants &adviseurs Rapport inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hagerhof te Venlo cb accountants & adviseurs INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 14 februari 2013 Stichting Hospice

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni 2012

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Bommelerwaard Zaltbommel JAARREKENING 2014

Stichting Voedselbank Bommelerwaard Zaltbommel JAARREKENING 2014 Zaltbommel JAARREKENING 2014 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Opdracht 2 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Financiële positie 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3

Nadere informatie

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 1 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 2 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A - Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting St. Pieters en Blokland Gasthuis - Davidshof te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting St. Pieters en Blokland Gasthuis - Davidshof te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013 auren DICHTBIJ MAAKT DOELEN BEREIKBAAR Stichting St. Pieters en Blokland Gasthuis - Davidshof te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2013 Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus

Nadere informatie

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Pink Fee Bureau voor financieel en organisatie advies Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 3 Balans per 31 augustus 2013 4 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND'

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND' STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM 'HET WARME LAND' TE HATTEM RAPPORT 2013 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 I Algemene toelichting 2 II Financiering 4 III Kasstroomoverzicht 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73A 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73A 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Utrechtseweg 73A 3818 EB Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Beoordelingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 3 4 Financiële posi e 4 FINANCIEEL

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst Directieverslag Een uitgebreid directieverslag/activiteitenverslag ligt ter inzake ten kantore van de stichting. Uden, 9 september 2013 De Directie: 5 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2010 van Stichting Ambulance Wens Rotterdam

Jaarverslaggeving 2010 van Stichting Ambulance Wens Rotterdam Jaarverslaggeving 2010 van INHOUDSOPGAVE ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Financiële positie 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2010 5 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2010

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 6

Nadere informatie

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staten van baten & lasten over 2014 7 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Voorbeeld mevrouw T. Kouwenberg st. annastraat 19 521 EC NIJMEGEN

Voorbeeld mevrouw T. Kouwenberg st. annastraat 19 521 EC NIJMEGEN Voorbeeld mevrouw T. Kouwenberg st. annastraat 19 521 EC NIJMEGEN Jaarrekening 2012 Voorbeeld mevrouw T. Kouwenberg st. annastraat 19 521 EC NIJMEGEN INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapportage 1.1 Verklaring 3

Nadere informatie

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2012 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting monument Sonnehoeck Hollewatering 26 2295 LW Kwintsheul

Jaarrekening 2013. Stichting monument Sonnehoeck Hollewatering 26 2295 LW Kwintsheul Jaarrekening 2013 Stichting monument Sonnehoeck Hollewatering 26 2295 LW Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 4 1.2 Algemeen 5 1.3 Resultaatvergelijking 6 2. Jaarrekening

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Doordat er geen halfjaarverslag is gemaakt over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 zijn in dit verslag geen

Nadere informatie