Langs deze weg bied ik, namens het bestuur van de Stichting Sport en Recreatie Wehl, u haar jaarrekening van het jaar 2013 aan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Langs deze weg bied ik, namens het bestuur van de Stichting Sport en Recreatie Wehl, u haar jaarrekening van het jaar 2013 aan."

Transcriptie

1 STICHTING SPORT 8t RECREATIE WEHL Postbus AA We hl Telefoon: (314) RabobankWehl e.o flemcente [QDj Doetinchem Afd. Kopie Documentnummer: Zaaknummer: 2 o mm 214 Aan het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem Postbus 92 7 HA Doetinchem Rappel week: Wehl, 18 maart 214 onderwerp: jaarrekening 213 Stichting Sport S Recreatie Geachte college, Langs deze weg bied ik, namens het bestuur van de Stichting Sport en Recreatie Wehl, u haar jaarrekening van het jaar 213 aan. Zoals u weet werkt het bestuur van de stichting hard aan de instandhouding en laagdrempelig verhuren van de Wehlse sport- en recreatieaccommodaties. Voor Wehl en Nieuw Wehl zijn de accommodaties die door de stichting worden beheerd van vitaal belang. Veel jongere en oudere Wehlenaren maken tot grote tevredenheid gebruik van de accommodaties. Het sociale leven in Wehl speelt zich voor een belangrijk deel af in de verenigingen. Deze verenigingen maken gebruik van onze accommodaties. Het stichtingsbestuur stelt alles in het werk om uit te komen met het budget zoals is overeengekomen met de gemeente. De jaarrekening sluit met een overschot van Eur ,- Dit voordelig saldo is hoofdzakelijk ontstaan door nagekomen baten voorheffing BTW inclusief heffingsrente over de jaren 27 t/m 211. Met vriendelijke groet, Namens het bestuur Th.W.A. Kuiper Secretaris

2 Stichting Sport ä Recreatie Wehl Jaarrekening 213 Zwembad de Byvoorde 3 Koningin Beatrixcentrum Gymzaal de Horst Sportvelden Concordia Ruitervereniging 't Stille Wald Scouting van Nispengroep

3 INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 2 JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroom overzicht Grondslagen voor de jaarrekening 7 Toelichting op de balans per Toelichting op de staat van baten en lasten OVERIGE GEGEVENS Controleverklaring 18 BIJLAGEN 19

4 BESTUURSVERSLAG De stichting heeft ten doel de bevordering van sport en recreatie in ruime zin in Wehl, meer speciaal door het daartoe behulpzaam zijn bij de financiering en het ter beschikking stellen van stoffelijke hulpmiddelen zoals gebouwen, terreinen en materialen, waarover de stichting als regel het beheer voert of welk de stichting exploiteert. De stichting beoogt niet het maken van winst. Voor 213 geldt dat de bezettingsgraad en bezoekersaantallen op peil blijven. Dat is een goed signaal. Burgers van Wehl en Nieuw Wehl zijn tevreden over de producten en diensten die de stichting levert. Naast stabiliteit in de bezettingsgraad en bezoekersaantallen blijft de exploitatie van de Stichting Sport en Recreatie binnen de pas en binnen de afspraken zoals die zijn gemaakt met de gemeente Doetinchem. De afspraken liggen vast in een budgetovereenkomst. In deze overeenkomst liggen de prestatieverplichtingen van de stichting ten opzichte van de gemeente vast. In 214 zal een nieuw contract worden afgesloten. In 213 is voor het probleem van de dekking van planmatig en groot onderhoud een afdoende oplossing gevonden. De stichting liep tegen onder uitputting van haar onderhoudsfonds aan. Op termijn zou de stichting niet in staat zijn regulier onderhoud uit te voeren. Na de herindeling in 25 is het onderhoudsfonds op peil gebleven van de gemeente Doetinchem met een bepaalde donatie. Was planmatig onderhoud nodig, dan stelde de Doetinchemse gemeenteraad een extra krediet beschikbaar. Daar is bij de herindeling destijds niet in voorzien. Sinds de herindeling heeft de stichting een zodanig beleid op het gebouwenbeheer gevoerd dat door slimme inzet van de middelen het reguliere onderhoud heeft kunnen plaatsvinden. Voorbeelden zijn schilderwerk op het buitenbad en renoveren van kleedkamers in het Koningin Beatrixcentrum. De oplossing die de stichting samen met de gemeente Doetinchem, afdeling accommodatiebeheer heeft getroffen, is voor alle partijen de juiste oplossing. De stichting brengt de door haar beheerde accommodaties in het nieuwe vastgoedfonds van de gemeente Doetinchem. Uitzondering is de pas gerealiseerde accommodatie voor de judo. Die blijft buiten het vastgoedfonds. In 213 heeft de stichting weer normaal regulier onderhoud uitgevoerd na een inspectie. Per maatregel beoordeelt het bestuur nauwgezet of onderhoud nodig is of niet. Indien niet nodig wordt dat uitgesteld. Verder heeft de stichting voor de judo een dojo kunnen realiseren bij het Koningin Beatrixcentrum. Een aantal container/prefab gebouwen vormen de dojo. Voor de judovereniging een enorme aanwinst. Nu al zit de vereniging tegen de Nederlandse judo top voor de jeugd aan. Het gebouw is door de stichting aangekocht en aangepast. De judovereniging heeft veel vrijwilligers geleverd om het gebouw om te bouwen naar een dojo. Het betreft in dit geval portacabins. Deze units zijn uitstekend geïsoleerd en voldoen aan alle bouwkundige eisen. Wat ook samen met de gemeente is gerealiseerd is een ander scouting gebouw. Het oude, nu gesloopte gebouw was helemaal op. Dat was een oude houten sandwich gebouw dat al 25 jaar dienst deed. Dat zou eerst 1 jaar blijven staan, maar door goed en duurzaam beheer is de levensduur aanmerkelijk verlengd. Als gevolg van het privatiseren van de scoutinghuisvesting is besloten door de stichting en de gemeente, afdeling accommodatiebeheer om een oud nood-schoolgebouw te gebruiken als vervangende huisvesting. Het gebouw is vanuit Doetinchem in Wehl geplaatst. De scouting zal van dit gebouw eigenaar worden. 2

5 Controleverklaring afgegeven BALANS PER 31 DECEMBER 213 (na winstbestemming) 31 december december 212 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Andere vaste bedrijfsmiddelen Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar (D Vlottende activa Vorderingen (2) Handelsdebiteuren Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (3) Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 3

6 Controleverklaring afgegeven PASSIVA 31 december december 212 e e c e Eigen vermogen 1 (4) Bestemmingsfonds Bestemmingsreserve Overige reserve Langlopende schulden (5) Schulden aan Gemeente Doetinchem Kortlopende schulden (6) Aflossingsverplichtingen langlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva : Ter verbetering van het inzicht in de balans is met ingang van 213 een wijziging in de rubricering toegepast. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de grondslagen op pagina 7 Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 4

7 Controleverklaring afgegeven STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 213 Werkelijk 213 Begroot 213 Werkelijk 212 Baten Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en van diensten (7) Subsidiebaten (8) Overige baten (9) Lasten Inkoopwaarde van geleverde producten (1) Personeelskosten (11) Afschrijvingen (12) Overige lasten (13) Som der lasten Financiële baten en lasten (14) Bijzondere baten en lasten (15) Som der baten en lasten Verwerking som der baten en lasten Werkelijk 213 Baten: C Bestemmingsfonds Bestemmingsreserve Gymzaal Bestemmingsreserve Koningin Beatrixcentrum Bestemmingsreserve Woning Beheerder Bestemmingsreserve Sportcomplex Concordia Bestemmingsreserve De Byvoorde Bestemmingsreserve Scouting Bestemmingsreserve Veld voor paardensport Lasten: Bestemmingsfonds Bestemmingsreserve Gymzaal Bestemmingsreserve Koningin Beatrixcentrum Bestemmingsreserve Woning Beheerder Bestemmingsreserve Sportcomplex Concordia Bestemmingsreserve De Byvoorde Bestemmingsreserve Scouting -424 Bestemmingsreserve Veld voor paardensport Toevoeging aan de overige reserve Werkelijk Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 5

8 Controleverklaring afgegeven KASSTROOMOVERZICHT 213 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode Kasstroom uit operationele activiteiten Som der baten en lasten exclusief financiële baten en lasten Aanpassing voor: Afschrijvingen Veranderingen in het werkkapitaal: Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Betaalde financiële baten en lasten Kasstroom uit operationeel activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing schulden aan kredietinstellingen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Samenstelling geldmiddelen Liquide middelen per 1 januari Mutatie liquide middelen Liquide middelen per 31 december e C Non-cashtransacties Er hebben geen nog-cashtransacties plaatsgevonden. Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 6

9 Controleverklaring afgegeven GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingregels. Hierbij is de Richtlijn 64 voor de jaarverslaggeving gevolgd. Doelstelling De stichting heeft ten doel de bevordering van sport en recreatie in ruime zin in Wehl, meer speciaal door het daartoe behulpzaam zijn bij de financiering en het ter beschikking stellen van stoffelijke hulpmiddelen zoals gebouwen, terreinen en materialen, waarover de stichting als regel het beheer voert of welk de stichting exploiteert. De stichting beoogt niet het maken van winst. Wijziging in de rubricering Ter verbetering van het inzicht in de balans is met ingang van 213 een wijziging in de rubricering toegepast. Hierbij zijn een bestemmingsfonds en bestemmingsreserves gevormd. Deze werden voorheen gerubirceerd onder de voorzieningen. De vergelijkende cijfers zijn dienovereenkomstig aangepast. Het gevolg van de wijziging in de rubricering is een toename van de som der baten en laten met C en een afname met C 4.93 in het voorgaande boekjaar. De wijziging in rubricering leidt tot een toename van het eigen vermogen van C per 1 januari van het verslagjaar en Ç per 1 januari van het voorgaande boekjaar. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Algemene grondslagen voor opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Materiele vaste activa De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Vorderingen en overlopende activa De looptijd van de vorderingen bedraagt ten hoogste één jaar. De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Voorzieningen voor vermoedelijke oninbaarheid worden bepaald op basis van een gestaffeld percentage van de openstaande bedragen naar ouderdom, aangevuld met een individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking. Schulden Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is bepaald. GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN BATEN EN LASTEN Algemeen Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 7

10 Controleverklaring afgegeven Baten De baten betreffen de opbrengsten van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en omzetbelasting. Inkoopwaarde van de baten De inkoopwaarde omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen. Lasten De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Afschrijvingen De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijs, op basis van de verwachte economische levensduur en rekening houdend met restwaardes. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Baten en laten bij verkoop zijn opgenomen onder de afschrijvingen. Financiële baten en lasten De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de kortlopende schulden aan kredietinstellingen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 8

11 Controleverklaring afgegeven TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 213 ACTIVA VASTE ACTIVA 1. Materiële vaste activa Boekwaarde per 1 januari 213 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en waarde verminderingen Bedrijfsgebouwen en -terreinen Andere Niet aan vaste de bedrijfsbedrijfs uitoefening middelen dienstbaar Totaal C e Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen desinvesteringen Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde oer 31 december 213 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Afschrijvingspercentage(s) Bedrijfsgebouwen en -terreinen Andere vaste bedrijfsmiddelen Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar De WOZ-waarde van de bedrijfsgebouwen en -terreinen bedragen per ultimo boekjaar ŝ 1.82., deze waarde is ontleend aan de beschikking onroerendzaakbelasting 214 (peildatum: 1 januari 213). VLOTTENDE ACITVA 2. Vorderingen Handelsdebiteuren Debiteuren e Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Overige vorderingen en overlopende activa Overige vorderingen Overlopende activa Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 9

12 Controleverklaring afgegeven C C Overlopende activa Fietsplan Liquide middelen Kas Bank Kas KBC Zwembad Bank Rabobank, rekening-courant Rabobank, spaarrekening Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 1

13 Controleverklaring afgegeven PASSIVA EIGEN VERMOGEN Bestemmingsfonds Stand per 1 januari Baten met een bijzondere bestemming Lasten met een bijzondere bestemming Stand per 31 december Het betreft een bestemmingsfonds groot onderhoud. Bestemmingsreserves Gymzaal Koningin Beatrixcentrum Woning beheerder Sportcomplex Concordia De Byvoorde Gebouw scouting Veld voor paardensport Het betreffen bestemmingsreserves groot onderhoud. Bestemmingsreserve Gymzaal Stand per 1 januari Baten met een bijzondere bestemming Lasten met een bijzondere bestemming Stand per 31 december Bestemmingsreserve Koninginbeatrixcentrum Stand per 1 januari Baten met een bijzondere bestemming Lasten met een bijzondere bestemming Stand per 31 december Bestemmingsreserve Woning Beheerder Stand per 1 januari Baten met een bijzondere bestemming Lasten met een bijzondere bestemming Stand per 31 december Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 11

14 Controleverklaring afgegeven Bestemmingsreserve Sportcomplex Concordia Stand per 1 januari Baten met een bijzondere bestemming Lasten met een bijzondere bestemming Stand per 31 december Bestemmingsreserve De Byvoorde Stand per 1 januari Baten met een bijzondere bestemming Lasten met een bijzondere bestemming Stand per 31 december Bestemmingsreserve Gebouw Scouting Stand per 1 januari Baten met een bijzondere bestemming Lasten met een bijzondere bestemming -424 Stand per 31 december Bestemmingsreserve Veld voor paardensport Stand per 1 januari Baten met een bijzondere bestemming Lasten met een bijzondere bestemming Stand per 31 december Overige reserve Stand per 1 januari Batenen lasten zonder bijzondere bestemming Stand per 31 december LANGLOPENDE SCHULDEN Schulden aan Gemeente Doetinchem Stand per 1 januari Aflossing Schuld per 31 december Aflossingsverplichting volgend boekjaar Van de schulden aan Gemeente Doetinchem heeft C een looptijd langer dan 5 jaar (212: C 5.713). Het rentepercentage bedraagt 8 Zo. Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 12

15 Controleverklaring afgegeven 6. KORTLOPENDE SCHULDEN ŝ Aflossingsverplichtingen langlopende schulden Schulden aan Gemeente Doetinchem Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Pensioen Overige schulden en overlopende en overlopende passiva Vakantiedagen 5.58 Nog te ontvangen facturen Waarborgsom Nettoloon Accountantskosten Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 13

16 Controleverklaring afgegeven TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 213 Werkelijk Begroot Werkelijk Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten Huur Entreegelden Abonnementen Pacht Exploitatie kiosk Zwemlessen Bezoekersaantallen Het aantal bezoekers bedroeg gedurende het zwemseizoen (212: ) personen. Werkelijk Werkelijk bezoekers bezoekers Onder verdeeld naar -mei juni juli augustus september Werkelijk Begroot Werkelijk e C Huur Sporthal Sportzaal Gymzaal de Horst Sportvelden complex Toneelzaal Vergaderkamers Sport-unit Woning beheerder Ruitervereniging Stille Wald Overig Als gevolg van de mooie zomer zijn de baten uit abonnementen en entreegelden hoger dan verwacht, impact circa C 18.. Daarnaast is in 213 een Dojo-ruitme geplaatst, waarvan de huurbaten over 213 circa C 4. bedragen. Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 14

17 Controleverklaring afgegeven 8. Subsidiebaten Gemeente Doetinchem Werkelijk Begroot Werkelijk C Overige baten Wehlse Tennisvereniging Betalingskortingen Diversen 1. Inkoopwaarde van de geleverde producten Inkopen kiosk Personeelskosten Lonen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Lonen Brutolonen en -salarissen Mutatie reservering vakantiedagen Ziekteverzuimverzekering Uitzendkrachten Ontvangen ziekengelduitkeringen Overige personeelskosten Reiskostenvergoedingen Opleidingskosten Kantinekosten Bedrijfskleding Kerspakketten Personeelsbijdrage Overig Personeelsleden Bij de vennootschap zijn in 213, herrekend naar fulltime equivalenten, gemiddeld 7 personeelsleden werkzaam (212: 7). Bezoldiging bestuurders De bezoldiging van de bestuurders met in begrip van pensioenlasten bedraagt in 213 nihil. Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 15

18 Controleverklaring afgegeven Werkelijk Begroot Werkelijk C C C 12. Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen en -terreinen Andere vaste bedrijfsmiddelen Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar Overige lasten Huisvestingskosten Exploitatiekosten Kantoorkosten Algemene kosten Huisvestingskosten Gas water licht Onderhoudskosten Vaste lasten onroerend goed Verontreiniging Opstal en glas verzekering Schoonmaakkosten Bij de begroting is rekening gehouden met de dotatie aan de voorziening groot onderhoud. Echter als gevolg van de rubriceringswijziging worden niet de dotatielasten maar de daadwerkelijke kosten in de jaarrekening verwerkt, hetgeen het verschil verklaart tussen de begrote en de daadwerkelijke onderhoudskosten. Exploitatiekosten Sport/spelmateriaal Chemicaliën zwembad Overige exploitatiekosten Kantoorkosten Telefoon Porti Contributies en abonnementen Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 16

19 Controleverklaring afgegeven Werkelijk Begroot Werkelijk Algemene kosten C C 6 Accountantskosten Administratiekosten Advieskosten Vergaderkosten Bestuur Jaarlijkse bijdrage KvK 5 65 Aansprakelijkheidsverzekering 658 Overig Onvoorzien De post onvoorzien is niet tot uitdrukking gekomen in de werkelijke cijfers. 14. Financiële baten en lasten Bankkosten en overige lasten Rentelasten langlopende schulden aan kredietinstellingen Bijzondere baten en lasten Nagekomen baten voorheffing BTW incl. heffingsrente Afboeken voorheffing BTW i.v.m. vrijgestelde prestaties Nagekomen baten Diversen Ondertekening van de jaarrekening Wehl, maart 214 dhr. Th.J. Besselink Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 17

20 Novel Groep Novel Groep Audit BV Postadres Postbus AA Winterswijk Bezoekadres Roelvinkstraat 1 Telefoon (543) Telefax (543) E mail Website CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan het bestuur van Stichting Sport en Recreatie Wehl Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport op pagina 3 tot en met pagina 17 opgenomen jaarrekening 213 van Stichting Sport en Recreatie Wehl te Wehl gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 213 en de staat van baten en lasten over 213 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en de som der baten en lasten getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in overeenstemming met Richtlijn voor de Bestuursverslaggeving 64. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Controleverklaring 213 Pagina 1 van 2 Rabobank KvK-nummer: BTW-nummer: NL B1

21 Novel Groep Audit BV Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Sport en Recreatie Wehl per 31 december 213 en van de som der baten en lasten over 213 in overeenstemming met Richtlijn voor de Bestuursverslaggeving 64. Winterswijk, 14 maart 214 NOVEL GROEP Audit E.P. van Ekelenburg RA Controleverklaring 213 Pagina 2 van 2

22 Bijlage bij rapport d.d. ACTIVASTAAT Jaar van Afschrijvingspercentage Omschrijving aanschaf Restwaarde Koninging Beatrixcentrum * í Aan Cumulatieve schaffings afschrijving Boekwaarde Deswaarde per per per Investering investering C 6 6 Afschrijving Aan Cumulatieve des schaffings afschrijving Boekwaarde Afschrijving investering waarde per per per i e e e e Bedrijfsgebouwen en terreinen Stichtingskosten 1996 K, Scheidingswand »A Toplaagbehandel i ng S Groot ortderh./renovatie 2 X Groot onderh./renovatie 21 OS Groot onderh./renovatie 22 'A Groot onderh./renovatie 23 OK Kantoor Kantoor 29 4K Kantoor 21 4K Rolfìex deuren 21 m Uitbreiding elektra kas 21 12% Alarminstallatie % Dojo ruimte 213 Beveiliging 213 g Andere vaste bedrijfsmiddelen Scorebord Vier handdrogers 1996 O'.í Telefooninstallatie 1996»Á Renovatie judomatten 1996 % Koffiezetapparaat 1996 P«Hogedrukreiniger 1996 ũ'h Schrobmachine 1997» Vaatwasser 1997 O 1 * Geluidsinstallatie 1998 o% Piano 21 2'h Koffiezetapparaat 21 % Schrobzuigmachine 22 * Afwasautomaat 22 cm Account View 27 71İ Koffiemachine Stof/waterzuiger 21 23% Werkkleding * Rolkasten 213 Afwasmachine , ,199?5,ęi9 o

23 Bijlage bij rapport d.d. Omschrijving Jaar van aanschaf Restwaarde Afschrijvingspercentage Aanschaffingswaarde per Cumulatieve afschrijving per Boekwaarde per Investering Afschrijving 213 Desinvestering Afschrijving desinvestering 213 Aanschaffingswaarde per Cumulatieve afschrijving per Boekwaarde per Zwembad "De Byvoorde" Bedrijfsgebouwen en terreinen Stīchtingskosten Andere vaste bedrijfsmiddelen Wedstrijdbelijning 1996 OS Speeltoestellen 1998 O»/ Groot onderhoud Groot onderhoud * Verfraaiing voorzijde zwembad Verfraaiing voorzijde zwembad Frequentieregelaar 21 5'A Boiler/CV 22 5* Groot onderhoud * Afdekdeken 28 BH Afdekdeken Stofzuiger Alarmcentrale Werkkleding Herinrichting Dienstwoning Koningin Beatrixcentrum o o o Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar Isolatie woning 1996 Woningverbetering ^ SSL Si

24 Bijlage bij rapport d.d. Aan Cumulatieve Afschrijving Aan Cumulatieve schaffings afschrijving Boekwaarde Des des schaffings afschrijving Boekwaarde Jaar van Afschrijvings waarde per per per Investering investering Afschrijving investering waarde per per per Omschrijving aanschaf percentage Restwaarde İ í E C i 6 e e C C Sportveldencomplex S.V. Concordia Bedrijfsgebouwen en terreinen Vergaderruimte 1996 m Beregeningsinstallatie 1998 AH Hekwerk Sportvelden verlichting * o g Scouting Bedrijfsgebouwen en terreinen Stichtingskosten 1996 * o o g. o Overige vaste bedrijfsmiddelen BTW vrij maken per Ũ'A o o ļį, o o Totaal Q 1,37, ,151 De activa die in het jaar 2 en eerder zijn aangeschafd, zijn omgerekend naar euro's, waarbij de volgende koers is gehanteerd: f 2,2371 : C 1,. 21

25 Bijlage bij rapport d.d. SCHULDEN AAN GEMEENTE DOETINCHEM C C C Schuld per 1 januari Aflossing Schuld per 31 december Aflossingsverplichting volgend boekjaar Rente Aflossing Schuld langer dan 5 jaar Rentepercentage 8 7o 8TO 8TO m 8 7o 8 7o 8 7o 8 7o 22

26 Bijlage bij rapport d.d... GEGEVENS OMZET EN OMZETBELASTING Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend Omzetbelasting Door u verrichte binnenlandse leveringen diensten Omzet belast met tarief hoog Omzet belast met tarief laag Omzet belast met Zo of niet bij u belast Voorbelasting Niet aftrekbare voorbelasting i.v.m. onbelaste omzet Verschuldigde omzetbelasting Afdrachten Ie kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal e kwartaal Suppletie Omzet verhuur Sporthal Sportzaal De Horst Belaste omzet verhuur Toneelzaal Vergaderkamers Onbelaste omzet verhuur Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend 6 İ , , ,96 Voorbelasting verhuur Meř aftrekbare voorbelasting i.v.m. onbelaste omzet ,

27 OVERZICHT GEZAMENLIJKE LASTEN OVER 213 Werkelijk 213 Begroot 213 Werkelijk 212 Lasten Overige personeelskosten Reiskostenvergoedingen Opleidingskosten 3.62 Kantinekosten 1.2 Kerspakketten Bedrijfskleding 685 Personeelsbijdrage 527 Diversen Huisvestingskosten Onderhoudskosten Vervanging apparatuur Kantoorkosten Porti 358 Contributies en abonnementen Algemene kosten Accountantskosten Administratiekosten 3.13 Advieskosten 435 Vergaderkosten 643 Bestuur Jaarlijkse bijdrage KvK Aansprakelijkheidsverzekering Overig 233 Onvoorzien ^ Som der lasten Financiële baten en lasten Bankkosten en overige lasten Rentelasten langlopende schulden aan kredietinstellingen

28 Bijlage bij rapport d.d. EXPLOITATIEOVERZICHT KONINGIN BEATRIXCENTRUM OVER 213 Werkelijk Begroot Werkelijk Baten Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en van diensten Huur: Sporthal 4.92 Sportzaal Toneelzaal Vergaderkamers Sport-unit Overig Pacht Overige baten W.T.V Som der baten Lasten Personeelskosten Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen en -terreinen 8.85 Andere vaste bedrijfsmiddelen Huisvestingskosten Gas water licht Onderhoudskosten Belastingen Verontreiniging Opstal en glas verzekering Schoonmaakkosten Transport

29 Bijlage bij rapport d.d. Werkelijk 213 Begroot 213 Werkelijk 212 Transport Exploitatiekosten Sport/spelmateriaal Kantoorkosten Telefoon Algemene kosten Gezamelijke lasten Overig Som der lasten Financiële baten en lasten Bankkosten en overige lasten Bijzondere baten en lasten Nagekomen baten voorheffing Afboeken voorheffing BTW i.v.m. vrijgestelde prestaties Overige verschillen Nagekomen baten Diversen Exploitatie overschot/tekort

30 Bijlage bij rapport d.d. EXPLOITATIEOVERZICHT ZWEMBAD OVER 213 Werkelijk 213 Begroot 213 Werkelijk 212 Baten Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en van diensten Entreegelden Abonnementen Exploitatie kiosk Zwemlessen Overige baten Diversen Som der baten Lasten Inkoopwaarde van geleverde producten Personeelskosten Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen en -terreinen Andere vaste bedrijfsmiddelen Huisvestingskosten Gas water licht Voorziening grootonderhoud Belastingen Opstal en glas verzekering Schoonmaakkosten Transport

31 Bijlage bij rapport d.d... Werkelijk Begroot Werkelijk Transport Exploitatiekosten Sport/spelmateriaal Chemicaliën zwembad Kosten wateronderzoek Kantoorkosten Telefoon Algemene kosten Gezamelijke lasten Overig Som der lasten Financiële baten en lasten Bankkosten en overige lasten Exploitatie overschot/tekort

32 EXPLOITATIEOVERZICHT NIEUW WEHL OVER 213 Baten Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en van diensten Werkelijk Begroot Werkelijk e «c e i i Huur Som der baten Lasten Personeelskosten Huisvestingskosten Gas water licht Onderhoudskosten Vaste lasten onroerend goed Opstal en glas verzekering 996 ŞjM 723 Exploitatiekosten Sport/spelmateriaal Kantoorkosten Telefoon Algemene kosten Gezamelijke lasten Overig Som der lasten Financiële baten en lasten Bankkosten en overige lasten Exploitatie overschot/tekort

33 Bijlage bij rapport d.d. EXPLOITATIEOVERZICHT SPORTVELDENCOMPLEX DOESBURGSEWEG OVER 213 Baten Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en van diensten Werkelijk Begroot Werkelijk ë e é c e c Huur Som der baten Lasten Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen en -terreinen Huisvestingskosten Gas water licht 619 Onderhoudskosten Vaste lasten onroerend goed Opstal en glas verzekering 6^ Algemene kosten Gezamelijke lasten Som der lasten Financiële baten en lasten Bankkosten en overige lasten ^ ^ Exploitatie overschot/tekort

34 Bijlage bij rapport d.d... EXPLOITATIEOVERZICHT TERREIN T.B.V. PAARDENSPORT OVER 213 Werkelijk 213 Begroot 213 Werkelijk 212 Baten Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en van diensten Huur Som der baten Huisvestingskosten Onderhoudskosten 1 Algemene kosten 1 Gezamelijke lasten Som der lasten Financiële baten en lasten Bankkosten en overige lasten Exploitatie overschot/tekort

35 Bijlage bij rapport d.d. EXPLOITATIEOVERZICHT SCOUTINGGEBOUW OVER 213 Baten Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en van diensten Werkelijk Begroot Werkelijk c c e i c c Huur Som der baten Huisvestingskosten Gas water licht Onderhoudskosten Opstal en glas verzekering 4^ 3j^ Algemene kosten Gezamelijke lasten Verzekeringen ^ Som der lasten Financiële baten en lasten Bankkosten en overige lasten ^ 1^ ^1 15^ " -± Exploitatie overschot/tekort

36 Bijlage bij rapport d.d... EXPLOITATIEOVERZICHT WONING BEHEERDER OVER 213 Werkelijk 213 Begroot 213 Werkelijk 212 Baten Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en van diensten Huur Som der baten Afschrijvingen Afschrijvingen Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar Huisvestingskosten Onderhoudskosten 1.5 Algemene kosten 1.5 Gezamelijke lasten 361 Som der lasten Financiële baten en lasten Bankkosten en overige lasten Exploitatie overschot/tekort

37 Totaal uren per jaar Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Totaal uren Ochtend Uren Middag Uren Avond Uren 8,5 12, 3,5 13, 17, 4, 17, 23, 6, 8,5 12, 3,5 13, 17, 4, 17, 23, 6, 8,5 12, 3,5 13, 17, 4, 17, 23, 6, 8,5 12, 3,5 13, 17, 4, 17, 23, 6, 8,5 12, 3,5 13, 17, 4, 17, 23, 6, 9, 12, 3, 12, 17, 5, 9, 12, 3, 12, 17, 5, 23,5 3, 3, Aatal weken per jaar Aantal vakantieweken gesloten (incl kerst/oud en nieuw) Totaal uren per jaar Bezettingsgraad 213 Sporthal (KBC) Bezettingsgraad Tarief excl. BTW C 29,34 Ochtend 22 2yo Middag /D Avond 91 68/ /Q Sportzaal (KBC) C 19,62 52 ōoo/o 72 55/ / Zo Toneelzaal (KBC) C 1, / 2 15/ 399 3/ 724 2/ Vergaderkamer (KBC) 2 vergaderkamers 1 * 3 C5.2 1,2 39 4/ / / 73 2/ gymzaal de Horst C 1, /e 2 15/ / /

STICHTING SPORT 8t RECREATIE WEHL

STICHTING SPORT 8t RECREATIE WEHL D STICHTING SPORT 8t RECREATIE WEHL Postbus 44 73AAWehl Telefoon: (314) 68 6 2 RabobankWehl e.o. 1572.7.536 E-mail: ssr@chello.nl www.sportinwehl.nl Afd. [fld] Doetiochem Kop^e Documentnummer: Zaaknummer:

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016 STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS Rapport inzake jaarstukken 2016 Roosendaal, 28 maart 2017 Dit rapport omvat 13 pagina's (exclusief specificaties) INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Bestuursverslag 4 1 BALANS

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 INHOUDSOPGAVE P a g i n a Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Concept Concept Concept Concept Concept

Concept Concept Concept Concept Concept te Verslag inzake jaarstukken 2014 24 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2014 1 Opdracht 1 FINANCIEEL VERSLAG 2014 Jaarverslag 1 Jaarverslag 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

STICHTING STADSMUSEUM DOETINCHEM TE DOETINCHEM. Jaarrapport 2014

STICHTING STADSMUSEUM DOETINCHEM TE DOETINCHEM. Jaarrapport 2014 STICHTING STADSMUSEUM DOETINCHEM TE DOETINCHEM Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Samenstellingsverklaring 6 FINANCIEEL

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan RAPPORT Inzake Jaarrekening 2013 Uitgebracht aan Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2013

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

aaak, ee STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN Rapport inzake jaarstukken 2013 ACCOUNTANTS I ADVISEURS

aaak, ee STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN Rapport inzake jaarstukken 2013 ACCOUNTANTS I ADVISEURS aaak, ee ACCOUNTANTS I ADVISEURS STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN Rapport inzake jaarstukken 2013 AaaBee Accountants bv T(050)317 6717 ING ABN AMRO F (050) 317 67 00 Bankrekening: 66.38.58.127

Nadere informatie

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Dossiernummer: 5326 Datum: 2 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina. Accountantsverslag. Financieel verslag. Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST. Accountantsrapport over 2008

Inhoudsopgave Pagina. Accountantsverslag. Financieel verslag. Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST. Accountantsrapport over 2008 Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST Accountantsrapport over 2008 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Algemeen 2 Financieel verslag Jaarrekening Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING VISITECLOWNS TE WAGENINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING VISITECLOWNS TE WAGENINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING VISITECLOWNS TE WAGENINGEN Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2014 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Jaarverslag van het bestuur 3 JAARSTUKKEN 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat AD TILBURG. Jaarrekening 2015

GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat AD TILBURG. Jaarrekening 2015 GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat 141 5038 AD TILBURG Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. TOELICHTING OP DE JAARREKENING ALGEMEEN Activiteiten De activiteiten van Stichting Dierenasiel Walcheren, gevestigd, bestaan conform artikel 2 van de statuten uit de exploitatie van een dierenasiel voor

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

De Van Engelen Stichting T.a.v. het bestuur Postbus EG LEIDEN. Jaarrekening 2013

De Van Engelen Stichting T.a.v. het bestuur Postbus EG LEIDEN. Jaarrekening 2013 De Van Engelen Stichting T.a.v. het bestuur Postbus 11266 2301 EG LEIDEN Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 3 1.2 Financiële positie 4 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Kringloopcentrum Gorinchem. Gorinchem. IBAN NL.21RABO BTW-nr: NL B.01 KvK:

Kringloopcentrum Gorinchem. Gorinchem. IBAN NL.21RABO BTW-nr: NL B.01 KvK: Kringloopcentrum Gorinchem te Gorinchem Jaarrekening inzake boekjaar 2014 IBAN NL.21RABO.0397.2020.67 BTW-nr: NL.8040.04.377.B.01 KvK: 23078807 Aan het bestuur van Stichting Kringloopcentrum Gorinchem

Nadere informatie

STICHTING ZOMERKIND TE NIEUW-BEIJERLAND. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING ZOMERKIND TE NIEUW-BEIJERLAND. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING ZOMERKIND TE NIEUW-BEIJERLAND Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Opdracht 5 5 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK

Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 23 oktober 2015 Stichting KamaK Esrein 15 7553

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT INHOUD Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Fiscale positie

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

STICHTING ANDREW WOMMACK SUPPORT - NEDERLAND TE NAARDEN. Rapport inzake jaarstukken augustus 2015

STICHTING ANDREW WOMMACK SUPPORT - NEDERLAND TE NAARDEN. Rapport inzake jaarstukken augustus 2015 STICHTING ANDREW WOMMACK SUPPORT - NEDERLAND TE NAARDEN Rapport inzake jaarstukken 2014 10 augustus 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Resultaat

Nadere informatie

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 5 JAARREKENING

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 van Stichting Crabbehoeve Dordrecht

Jaarrekening 2016 van Stichting Crabbehoeve Dordrecht 2016 Stichting Crabbehoeve Dordrecht INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 BESTUURSVERSLAG 1 Jaarverslag de directie 6 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Bedrijfsgebouwen en -terreinen - 100 Inventaris 207 544 Vliegtuigen 23.500 23.500

Materiële vaste activa (1) Bedrijfsgebouwen en -terreinen - 100 Inventaris 207 544 Vliegtuigen 23.500 23.500 1 BALANS PER 31 DECEMBER 31 december 31 december 2012 Vaste activa Materiële vaste activa (1) Bedrijfsgebouwen en -terreinen - 100 Inventaris 207 544 Vliegtuigen 23.500 23.500 Vlottende activa Vorderingen

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting KamaK

Jaarrekening 2015 Stichting KamaK Jaarrekening 2015 Stichting KamaK Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 2015 28 juni 2016 Stichting KamaK Esrein 15 7553 CX Hengelo Stichting KamaK Inhoudsopgave Pagina 1 Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

De jaarrekening 2012 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT

De jaarrekening 2012 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT De jaarrekening 2012 van Stichting Educatie Holistische Bisschopsweg 2 3732 HW INHOUD Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Fiscale positie 7

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

JAARREKENING 2012/2013

JAARREKENING 2012/2013 JAARREKENING 2012/2013 Stichting Kunstmaand 1 BALANS PER 31 MAART 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA 31 maart 2013 31 maart 2012 Materiële vaste activa (1) Inventaris 6.342 8.700 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden (2) Gereed

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2012 Datum:30 september 2013 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2015 RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 09-02-2016-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2013 1. Balans per 31 december 2013 2 2. Exploitatierekening over 2013 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016 Financieel verslag over het jaar 2016 INHOUDSOPGAVE pagina Jaarrekening - balans per 31 december 2016 4-5 - winst- en verliesrekening over 2016 6 - kasstroomoverzicht 7 - toelichting - toelichting algemeen

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Special Arts Nederland te Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Algemeen 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015

Nadere informatie

Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Stichting De Binnenvaart Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Resultaat 3 JAARREKENING Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht Rapport inzake jaarstukken 1 Balans

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

gebouwen en -terreinen

gebouwen en -terreinen Toelichting op de balans ACTIVA Vaste activa 1. Materiële vaste activa Bedrijfs- Inventaris gebouwen en -terreinen Vervoermiddelen Totaal Stand beginbalans Aanschafwaarde 1.956.127 85.501 50.066 2.091.694

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016 Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Kengetallen

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Christelijke Sportvereniging "Jong Holland" gevestigd te Alkmaar. Rapport inzake de Jaarrekening 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016

Christelijke Sportvereniging Jong Holland gevestigd te Alkmaar. Rapport inzake de Jaarrekening 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Christelijke Sportvereniging "Jong Holland" gevestigd te Alkmaar Rapport inzake de Jaarrekening 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening Pagina 1.1 Balans per 30 juni 2016 3 1.2

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk Jaarrekening 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de balans en de Staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2015 Actief 31.12.2015 31.12.2014 Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

Rapport aan Stichting Hulpaktie Doboj Veenendaal inzake de jaarrekening over 2015

Rapport aan Stichting Hulpaktie Doboj Veenendaal inzake de jaarrekening over 2015 Rapport aan Stichting Hulpaktie Doboj Veenendaal inzake de jaarrekening over 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie