Langs deze weg bied ik, namens het bestuur van de Stichting Sport en Recreatie Wehl, u haar jaarrekening van het jaar 2013 aan.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Langs deze weg bied ik, namens het bestuur van de Stichting Sport en Recreatie Wehl, u haar jaarrekening van het jaar 2013 aan."

Transcriptie

1 STICHTING SPORT 8t RECREATIE WEHL Postbus AA We hl Telefoon: (314) RabobankWehl e.o flemcente [QDj Doetinchem Afd. Kopie Documentnummer: Zaaknummer: 2 o mm 214 Aan het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem Postbus 92 7 HA Doetinchem Rappel week: Wehl, 18 maart 214 onderwerp: jaarrekening 213 Stichting Sport S Recreatie Geachte college, Langs deze weg bied ik, namens het bestuur van de Stichting Sport en Recreatie Wehl, u haar jaarrekening van het jaar 213 aan. Zoals u weet werkt het bestuur van de stichting hard aan de instandhouding en laagdrempelig verhuren van de Wehlse sport- en recreatieaccommodaties. Voor Wehl en Nieuw Wehl zijn de accommodaties die door de stichting worden beheerd van vitaal belang. Veel jongere en oudere Wehlenaren maken tot grote tevredenheid gebruik van de accommodaties. Het sociale leven in Wehl speelt zich voor een belangrijk deel af in de verenigingen. Deze verenigingen maken gebruik van onze accommodaties. Het stichtingsbestuur stelt alles in het werk om uit te komen met het budget zoals is overeengekomen met de gemeente. De jaarrekening sluit met een overschot van Eur ,- Dit voordelig saldo is hoofdzakelijk ontstaan door nagekomen baten voorheffing BTW inclusief heffingsrente over de jaren 27 t/m 211. Met vriendelijke groet, Namens het bestuur Th.W.A. Kuiper Secretaris

2 Stichting Sport ä Recreatie Wehl Jaarrekening 213 Zwembad de Byvoorde 3 Koningin Beatrixcentrum Gymzaal de Horst Sportvelden Concordia Ruitervereniging 't Stille Wald Scouting van Nispengroep

3 INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 2 JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroom overzicht Grondslagen voor de jaarrekening 7 Toelichting op de balans per Toelichting op de staat van baten en lasten OVERIGE GEGEVENS Controleverklaring 18 BIJLAGEN 19

4 BESTUURSVERSLAG De stichting heeft ten doel de bevordering van sport en recreatie in ruime zin in Wehl, meer speciaal door het daartoe behulpzaam zijn bij de financiering en het ter beschikking stellen van stoffelijke hulpmiddelen zoals gebouwen, terreinen en materialen, waarover de stichting als regel het beheer voert of welk de stichting exploiteert. De stichting beoogt niet het maken van winst. Voor 213 geldt dat de bezettingsgraad en bezoekersaantallen op peil blijven. Dat is een goed signaal. Burgers van Wehl en Nieuw Wehl zijn tevreden over de producten en diensten die de stichting levert. Naast stabiliteit in de bezettingsgraad en bezoekersaantallen blijft de exploitatie van de Stichting Sport en Recreatie binnen de pas en binnen de afspraken zoals die zijn gemaakt met de gemeente Doetinchem. De afspraken liggen vast in een budgetovereenkomst. In deze overeenkomst liggen de prestatieverplichtingen van de stichting ten opzichte van de gemeente vast. In 214 zal een nieuw contract worden afgesloten. In 213 is voor het probleem van de dekking van planmatig en groot onderhoud een afdoende oplossing gevonden. De stichting liep tegen onder uitputting van haar onderhoudsfonds aan. Op termijn zou de stichting niet in staat zijn regulier onderhoud uit te voeren. Na de herindeling in 25 is het onderhoudsfonds op peil gebleven van de gemeente Doetinchem met een bepaalde donatie. Was planmatig onderhoud nodig, dan stelde de Doetinchemse gemeenteraad een extra krediet beschikbaar. Daar is bij de herindeling destijds niet in voorzien. Sinds de herindeling heeft de stichting een zodanig beleid op het gebouwenbeheer gevoerd dat door slimme inzet van de middelen het reguliere onderhoud heeft kunnen plaatsvinden. Voorbeelden zijn schilderwerk op het buitenbad en renoveren van kleedkamers in het Koningin Beatrixcentrum. De oplossing die de stichting samen met de gemeente Doetinchem, afdeling accommodatiebeheer heeft getroffen, is voor alle partijen de juiste oplossing. De stichting brengt de door haar beheerde accommodaties in het nieuwe vastgoedfonds van de gemeente Doetinchem. Uitzondering is de pas gerealiseerde accommodatie voor de judo. Die blijft buiten het vastgoedfonds. In 213 heeft de stichting weer normaal regulier onderhoud uitgevoerd na een inspectie. Per maatregel beoordeelt het bestuur nauwgezet of onderhoud nodig is of niet. Indien niet nodig wordt dat uitgesteld. Verder heeft de stichting voor de judo een dojo kunnen realiseren bij het Koningin Beatrixcentrum. Een aantal container/prefab gebouwen vormen de dojo. Voor de judovereniging een enorme aanwinst. Nu al zit de vereniging tegen de Nederlandse judo top voor de jeugd aan. Het gebouw is door de stichting aangekocht en aangepast. De judovereniging heeft veel vrijwilligers geleverd om het gebouw om te bouwen naar een dojo. Het betreft in dit geval portacabins. Deze units zijn uitstekend geïsoleerd en voldoen aan alle bouwkundige eisen. Wat ook samen met de gemeente is gerealiseerd is een ander scouting gebouw. Het oude, nu gesloopte gebouw was helemaal op. Dat was een oude houten sandwich gebouw dat al 25 jaar dienst deed. Dat zou eerst 1 jaar blijven staan, maar door goed en duurzaam beheer is de levensduur aanmerkelijk verlengd. Als gevolg van het privatiseren van de scoutinghuisvesting is besloten door de stichting en de gemeente, afdeling accommodatiebeheer om een oud nood-schoolgebouw te gebruiken als vervangende huisvesting. Het gebouw is vanuit Doetinchem in Wehl geplaatst. De scouting zal van dit gebouw eigenaar worden. 2

5 Controleverklaring afgegeven BALANS PER 31 DECEMBER 213 (na winstbestemming) 31 december december 212 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Andere vaste bedrijfsmiddelen Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar (D Vlottende activa Vorderingen (2) Handelsdebiteuren Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (3) Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 3

6 Controleverklaring afgegeven PASSIVA 31 december december 212 e e c e Eigen vermogen 1 (4) Bestemmingsfonds Bestemmingsreserve Overige reserve Langlopende schulden (5) Schulden aan Gemeente Doetinchem Kortlopende schulden (6) Aflossingsverplichtingen langlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva : Ter verbetering van het inzicht in de balans is met ingang van 213 een wijziging in de rubricering toegepast. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de grondslagen op pagina 7 Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 4

7 Controleverklaring afgegeven STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 213 Werkelijk 213 Begroot 213 Werkelijk 212 Baten Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en van diensten (7) Subsidiebaten (8) Overige baten (9) Lasten Inkoopwaarde van geleverde producten (1) Personeelskosten (11) Afschrijvingen (12) Overige lasten (13) Som der lasten Financiële baten en lasten (14) Bijzondere baten en lasten (15) Som der baten en lasten Verwerking som der baten en lasten Werkelijk 213 Baten: C Bestemmingsfonds Bestemmingsreserve Gymzaal Bestemmingsreserve Koningin Beatrixcentrum Bestemmingsreserve Woning Beheerder Bestemmingsreserve Sportcomplex Concordia Bestemmingsreserve De Byvoorde Bestemmingsreserve Scouting Bestemmingsreserve Veld voor paardensport Lasten: Bestemmingsfonds Bestemmingsreserve Gymzaal Bestemmingsreserve Koningin Beatrixcentrum Bestemmingsreserve Woning Beheerder Bestemmingsreserve Sportcomplex Concordia Bestemmingsreserve De Byvoorde Bestemmingsreserve Scouting -424 Bestemmingsreserve Veld voor paardensport Toevoeging aan de overige reserve Werkelijk Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 5

8 Controleverklaring afgegeven KASSTROOMOVERZICHT 213 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode Kasstroom uit operationele activiteiten Som der baten en lasten exclusief financiële baten en lasten Aanpassing voor: Afschrijvingen Veranderingen in het werkkapitaal: Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Betaalde financiële baten en lasten Kasstroom uit operationeel activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing schulden aan kredietinstellingen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Samenstelling geldmiddelen Liquide middelen per 1 januari Mutatie liquide middelen Liquide middelen per 31 december e C Non-cashtransacties Er hebben geen nog-cashtransacties plaatsgevonden. Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 6

9 Controleverklaring afgegeven GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingregels. Hierbij is de Richtlijn 64 voor de jaarverslaggeving gevolgd. Doelstelling De stichting heeft ten doel de bevordering van sport en recreatie in ruime zin in Wehl, meer speciaal door het daartoe behulpzaam zijn bij de financiering en het ter beschikking stellen van stoffelijke hulpmiddelen zoals gebouwen, terreinen en materialen, waarover de stichting als regel het beheer voert of welk de stichting exploiteert. De stichting beoogt niet het maken van winst. Wijziging in de rubricering Ter verbetering van het inzicht in de balans is met ingang van 213 een wijziging in de rubricering toegepast. Hierbij zijn een bestemmingsfonds en bestemmingsreserves gevormd. Deze werden voorheen gerubirceerd onder de voorzieningen. De vergelijkende cijfers zijn dienovereenkomstig aangepast. Het gevolg van de wijziging in de rubricering is een toename van de som der baten en laten met C en een afname met C 4.93 in het voorgaande boekjaar. De wijziging in rubricering leidt tot een toename van het eigen vermogen van C per 1 januari van het verslagjaar en Ç per 1 januari van het voorgaande boekjaar. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Algemene grondslagen voor opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Materiele vaste activa De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Vorderingen en overlopende activa De looptijd van de vorderingen bedraagt ten hoogste één jaar. De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Voorzieningen voor vermoedelijke oninbaarheid worden bepaald op basis van een gestaffeld percentage van de openstaande bedragen naar ouderdom, aangevuld met een individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking. Schulden Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is bepaald. GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN BATEN EN LASTEN Algemeen Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 7

10 Controleverklaring afgegeven Baten De baten betreffen de opbrengsten van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en omzetbelasting. Inkoopwaarde van de baten De inkoopwaarde omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen. Lasten De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Afschrijvingen De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijs, op basis van de verwachte economische levensduur en rekening houdend met restwaardes. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Baten en laten bij verkoop zijn opgenomen onder de afschrijvingen. Financiële baten en lasten De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de kortlopende schulden aan kredietinstellingen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 8

11 Controleverklaring afgegeven TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 213 ACTIVA VASTE ACTIVA 1. Materiële vaste activa Boekwaarde per 1 januari 213 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en waarde verminderingen Bedrijfsgebouwen en -terreinen Andere Niet aan vaste de bedrijfsbedrijfs uitoefening middelen dienstbaar Totaal C e Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen desinvesteringen Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde oer 31 december 213 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Afschrijvingspercentage(s) Bedrijfsgebouwen en -terreinen Andere vaste bedrijfsmiddelen Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar De WOZ-waarde van de bedrijfsgebouwen en -terreinen bedragen per ultimo boekjaar ŝ 1.82., deze waarde is ontleend aan de beschikking onroerendzaakbelasting 214 (peildatum: 1 januari 213). VLOTTENDE ACITVA 2. Vorderingen Handelsdebiteuren Debiteuren e Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Overige vorderingen en overlopende activa Overige vorderingen Overlopende activa Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 9

12 Controleverklaring afgegeven C C Overlopende activa Fietsplan Liquide middelen Kas Bank Kas KBC Zwembad Bank Rabobank, rekening-courant Rabobank, spaarrekening Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 1

13 Controleverklaring afgegeven PASSIVA EIGEN VERMOGEN Bestemmingsfonds Stand per 1 januari Baten met een bijzondere bestemming Lasten met een bijzondere bestemming Stand per 31 december Het betreft een bestemmingsfonds groot onderhoud. Bestemmingsreserves Gymzaal Koningin Beatrixcentrum Woning beheerder Sportcomplex Concordia De Byvoorde Gebouw scouting Veld voor paardensport Het betreffen bestemmingsreserves groot onderhoud. Bestemmingsreserve Gymzaal Stand per 1 januari Baten met een bijzondere bestemming Lasten met een bijzondere bestemming Stand per 31 december Bestemmingsreserve Koninginbeatrixcentrum Stand per 1 januari Baten met een bijzondere bestemming Lasten met een bijzondere bestemming Stand per 31 december Bestemmingsreserve Woning Beheerder Stand per 1 januari Baten met een bijzondere bestemming Lasten met een bijzondere bestemming Stand per 31 december Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 11

14 Controleverklaring afgegeven Bestemmingsreserve Sportcomplex Concordia Stand per 1 januari Baten met een bijzondere bestemming Lasten met een bijzondere bestemming Stand per 31 december Bestemmingsreserve De Byvoorde Stand per 1 januari Baten met een bijzondere bestemming Lasten met een bijzondere bestemming Stand per 31 december Bestemmingsreserve Gebouw Scouting Stand per 1 januari Baten met een bijzondere bestemming Lasten met een bijzondere bestemming -424 Stand per 31 december Bestemmingsreserve Veld voor paardensport Stand per 1 januari Baten met een bijzondere bestemming Lasten met een bijzondere bestemming Stand per 31 december Overige reserve Stand per 1 januari Batenen lasten zonder bijzondere bestemming Stand per 31 december LANGLOPENDE SCHULDEN Schulden aan Gemeente Doetinchem Stand per 1 januari Aflossing Schuld per 31 december Aflossingsverplichting volgend boekjaar Van de schulden aan Gemeente Doetinchem heeft C een looptijd langer dan 5 jaar (212: C 5.713). Het rentepercentage bedraagt 8 Zo. Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 12

15 Controleverklaring afgegeven 6. KORTLOPENDE SCHULDEN ŝ Aflossingsverplichtingen langlopende schulden Schulden aan Gemeente Doetinchem Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Pensioen Overige schulden en overlopende en overlopende passiva Vakantiedagen 5.58 Nog te ontvangen facturen Waarborgsom Nettoloon Accountantskosten Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 13

16 Controleverklaring afgegeven TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 213 Werkelijk Begroot Werkelijk Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten Huur Entreegelden Abonnementen Pacht Exploitatie kiosk Zwemlessen Bezoekersaantallen Het aantal bezoekers bedroeg gedurende het zwemseizoen (212: ) personen. Werkelijk Werkelijk bezoekers bezoekers Onder verdeeld naar -mei juni juli augustus september Werkelijk Begroot Werkelijk e C Huur Sporthal Sportzaal Gymzaal de Horst Sportvelden complex Toneelzaal Vergaderkamers Sport-unit Woning beheerder Ruitervereniging Stille Wald Overig Als gevolg van de mooie zomer zijn de baten uit abonnementen en entreegelden hoger dan verwacht, impact circa C 18.. Daarnaast is in 213 een Dojo-ruitme geplaatst, waarvan de huurbaten over 213 circa C 4. bedragen. Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 14

17 Controleverklaring afgegeven 8. Subsidiebaten Gemeente Doetinchem Werkelijk Begroot Werkelijk C Overige baten Wehlse Tennisvereniging Betalingskortingen Diversen 1. Inkoopwaarde van de geleverde producten Inkopen kiosk Personeelskosten Lonen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Lonen Brutolonen en -salarissen Mutatie reservering vakantiedagen Ziekteverzuimverzekering Uitzendkrachten Ontvangen ziekengelduitkeringen Overige personeelskosten Reiskostenvergoedingen Opleidingskosten Kantinekosten Bedrijfskleding Kerspakketten Personeelsbijdrage Overig Personeelsleden Bij de vennootschap zijn in 213, herrekend naar fulltime equivalenten, gemiddeld 7 personeelsleden werkzaam (212: 7). Bezoldiging bestuurders De bezoldiging van de bestuurders met in begrip van pensioenlasten bedraagt in 213 nihil. Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 15

18 Controleverklaring afgegeven Werkelijk Begroot Werkelijk C C C 12. Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen en -terreinen Andere vaste bedrijfsmiddelen Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar Overige lasten Huisvestingskosten Exploitatiekosten Kantoorkosten Algemene kosten Huisvestingskosten Gas water licht Onderhoudskosten Vaste lasten onroerend goed Verontreiniging Opstal en glas verzekering Schoonmaakkosten Bij de begroting is rekening gehouden met de dotatie aan de voorziening groot onderhoud. Echter als gevolg van de rubriceringswijziging worden niet de dotatielasten maar de daadwerkelijke kosten in de jaarrekening verwerkt, hetgeen het verschil verklaart tussen de begrote en de daadwerkelijke onderhoudskosten. Exploitatiekosten Sport/spelmateriaal Chemicaliën zwembad Overige exploitatiekosten Kantoorkosten Telefoon Porti Contributies en abonnementen Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 16

19 Controleverklaring afgegeven Werkelijk Begroot Werkelijk Algemene kosten C C 6 Accountantskosten Administratiekosten Advieskosten Vergaderkosten Bestuur Jaarlijkse bijdrage KvK 5 65 Aansprakelijkheidsverzekering 658 Overig Onvoorzien De post onvoorzien is niet tot uitdrukking gekomen in de werkelijke cijfers. 14. Financiële baten en lasten Bankkosten en overige lasten Rentelasten langlopende schulden aan kredietinstellingen Bijzondere baten en lasten Nagekomen baten voorheffing BTW incl. heffingsrente Afboeken voorheffing BTW i.v.m. vrijgestelde prestaties Nagekomen baten Diversen Ondertekening van de jaarrekening Wehl, maart 214 dhr. Th.J. Besselink Stichting Sport en Recreatie Wehl, Wehl 17

20 Novel Groep Novel Groep Audit BV Postadres Postbus AA Winterswijk Bezoekadres Roelvinkstraat 1 Telefoon (543) Telefax (543) E mail Website CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan het bestuur van Stichting Sport en Recreatie Wehl Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport op pagina 3 tot en met pagina 17 opgenomen jaarrekening 213 van Stichting Sport en Recreatie Wehl te Wehl gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 213 en de staat van baten en lasten over 213 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en de som der baten en lasten getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in overeenstemming met Richtlijn voor de Bestuursverslaggeving 64. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Controleverklaring 213 Pagina 1 van 2 Rabobank KvK-nummer: BTW-nummer: NL B1

21 Novel Groep Audit BV Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Sport en Recreatie Wehl per 31 december 213 en van de som der baten en lasten over 213 in overeenstemming met Richtlijn voor de Bestuursverslaggeving 64. Winterswijk, 14 maart 214 NOVEL GROEP Audit E.P. van Ekelenburg RA Controleverklaring 213 Pagina 2 van 2

22 Bijlage bij rapport d.d. ACTIVASTAAT Jaar van Afschrijvingspercentage Omschrijving aanschaf Restwaarde Koninging Beatrixcentrum * í Aan Cumulatieve schaffings afschrijving Boekwaarde Deswaarde per per per Investering investering C 6 6 Afschrijving Aan Cumulatieve des schaffings afschrijving Boekwaarde Afschrijving investering waarde per per per i e e e e Bedrijfsgebouwen en terreinen Stichtingskosten 1996 K, Scheidingswand »A Toplaagbehandel i ng S Groot ortderh./renovatie 2 X Groot onderh./renovatie 21 OS Groot onderh./renovatie 22 'A Groot onderh./renovatie 23 OK Kantoor Kantoor 29 4K Kantoor 21 4K Rolfìex deuren 21 m Uitbreiding elektra kas 21 12% Alarminstallatie % Dojo ruimte 213 Beveiliging 213 g Andere vaste bedrijfsmiddelen Scorebord Vier handdrogers 1996 O'.í Telefooninstallatie 1996»Á Renovatie judomatten 1996 % Koffiezetapparaat 1996 P«Hogedrukreiniger 1996 ũ'h Schrobmachine 1997» Vaatwasser 1997 O 1 * Geluidsinstallatie 1998 o% Piano 21 2'h Koffiezetapparaat 21 % Schrobzuigmachine 22 * Afwasautomaat 22 cm Account View 27 71İ Koffiemachine Stof/waterzuiger 21 23% Werkkleding * Rolkasten 213 Afwasmachine , ,199?5,ęi9 o

23 Bijlage bij rapport d.d. Omschrijving Jaar van aanschaf Restwaarde Afschrijvingspercentage Aanschaffingswaarde per Cumulatieve afschrijving per Boekwaarde per Investering Afschrijving 213 Desinvestering Afschrijving desinvestering 213 Aanschaffingswaarde per Cumulatieve afschrijving per Boekwaarde per Zwembad "De Byvoorde" Bedrijfsgebouwen en terreinen Stīchtingskosten Andere vaste bedrijfsmiddelen Wedstrijdbelijning 1996 OS Speeltoestellen 1998 O»/ Groot onderhoud Groot onderhoud * Verfraaiing voorzijde zwembad Verfraaiing voorzijde zwembad Frequentieregelaar 21 5'A Boiler/CV 22 5* Groot onderhoud * Afdekdeken 28 BH Afdekdeken Stofzuiger Alarmcentrale Werkkleding Herinrichting Dienstwoning Koningin Beatrixcentrum o o o Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar Isolatie woning 1996 Woningverbetering ^ SSL Si

24 Bijlage bij rapport d.d. Aan Cumulatieve Afschrijving Aan Cumulatieve schaffings afschrijving Boekwaarde Des des schaffings afschrijving Boekwaarde Jaar van Afschrijvings waarde per per per Investering investering Afschrijving investering waarde per per per Omschrijving aanschaf percentage Restwaarde İ í E C i 6 e e C C Sportveldencomplex S.V. Concordia Bedrijfsgebouwen en terreinen Vergaderruimte 1996 m Beregeningsinstallatie 1998 AH Hekwerk Sportvelden verlichting * o g Scouting Bedrijfsgebouwen en terreinen Stichtingskosten 1996 * o o g. o Overige vaste bedrijfsmiddelen BTW vrij maken per Ũ'A o o ļį, o o Totaal Q 1,37, ,151 De activa die in het jaar 2 en eerder zijn aangeschafd, zijn omgerekend naar euro's, waarbij de volgende koers is gehanteerd: f 2,2371 : C 1,. 21

25 Bijlage bij rapport d.d. SCHULDEN AAN GEMEENTE DOETINCHEM C C C Schuld per 1 januari Aflossing Schuld per 31 december Aflossingsverplichting volgend boekjaar Rente Aflossing Schuld langer dan 5 jaar Rentepercentage 8 7o 8TO 8TO m 8 7o 8 7o 8 7o 8 7o 22

26 Bijlage bij rapport d.d... GEGEVENS OMZET EN OMZETBELASTING Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend Omzetbelasting Door u verrichte binnenlandse leveringen diensten Omzet belast met tarief hoog Omzet belast met tarief laag Omzet belast met Zo of niet bij u belast Voorbelasting Niet aftrekbare voorbelasting i.v.m. onbelaste omzet Verschuldigde omzetbelasting Afdrachten Ie kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal e kwartaal Suppletie Omzet verhuur Sporthal Sportzaal De Horst Belaste omzet verhuur Toneelzaal Vergaderkamers Onbelaste omzet verhuur Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend 6 İ , , ,96 Voorbelasting verhuur Meř aftrekbare voorbelasting i.v.m. onbelaste omzet ,

27 OVERZICHT GEZAMENLIJKE LASTEN OVER 213 Werkelijk 213 Begroot 213 Werkelijk 212 Lasten Overige personeelskosten Reiskostenvergoedingen Opleidingskosten 3.62 Kantinekosten 1.2 Kerspakketten Bedrijfskleding 685 Personeelsbijdrage 527 Diversen Huisvestingskosten Onderhoudskosten Vervanging apparatuur Kantoorkosten Porti 358 Contributies en abonnementen Algemene kosten Accountantskosten Administratiekosten 3.13 Advieskosten 435 Vergaderkosten 643 Bestuur Jaarlijkse bijdrage KvK Aansprakelijkheidsverzekering Overig 233 Onvoorzien ^ Som der lasten Financiële baten en lasten Bankkosten en overige lasten Rentelasten langlopende schulden aan kredietinstellingen

28 Bijlage bij rapport d.d. EXPLOITATIEOVERZICHT KONINGIN BEATRIXCENTRUM OVER 213 Werkelijk Begroot Werkelijk Baten Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en van diensten Huur: Sporthal 4.92 Sportzaal Toneelzaal Vergaderkamers Sport-unit Overig Pacht Overige baten W.T.V Som der baten Lasten Personeelskosten Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen en -terreinen 8.85 Andere vaste bedrijfsmiddelen Huisvestingskosten Gas water licht Onderhoudskosten Belastingen Verontreiniging Opstal en glas verzekering Schoonmaakkosten Transport

29 Bijlage bij rapport d.d. Werkelijk 213 Begroot 213 Werkelijk 212 Transport Exploitatiekosten Sport/spelmateriaal Kantoorkosten Telefoon Algemene kosten Gezamelijke lasten Overig Som der lasten Financiële baten en lasten Bankkosten en overige lasten Bijzondere baten en lasten Nagekomen baten voorheffing Afboeken voorheffing BTW i.v.m. vrijgestelde prestaties Overige verschillen Nagekomen baten Diversen Exploitatie overschot/tekort

30 Bijlage bij rapport d.d. EXPLOITATIEOVERZICHT ZWEMBAD OVER 213 Werkelijk 213 Begroot 213 Werkelijk 212 Baten Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en van diensten Entreegelden Abonnementen Exploitatie kiosk Zwemlessen Overige baten Diversen Som der baten Lasten Inkoopwaarde van geleverde producten Personeelskosten Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen en -terreinen Andere vaste bedrijfsmiddelen Huisvestingskosten Gas water licht Voorziening grootonderhoud Belastingen Opstal en glas verzekering Schoonmaakkosten Transport

31 Bijlage bij rapport d.d... Werkelijk Begroot Werkelijk Transport Exploitatiekosten Sport/spelmateriaal Chemicaliën zwembad Kosten wateronderzoek Kantoorkosten Telefoon Algemene kosten Gezamelijke lasten Overig Som der lasten Financiële baten en lasten Bankkosten en overige lasten Exploitatie overschot/tekort

32 EXPLOITATIEOVERZICHT NIEUW WEHL OVER 213 Baten Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en van diensten Werkelijk Begroot Werkelijk e «c e i i Huur Som der baten Lasten Personeelskosten Huisvestingskosten Gas water licht Onderhoudskosten Vaste lasten onroerend goed Opstal en glas verzekering 996 ŞjM 723 Exploitatiekosten Sport/spelmateriaal Kantoorkosten Telefoon Algemene kosten Gezamelijke lasten Overig Som der lasten Financiële baten en lasten Bankkosten en overige lasten Exploitatie overschot/tekort

33 Bijlage bij rapport d.d. EXPLOITATIEOVERZICHT SPORTVELDENCOMPLEX DOESBURGSEWEG OVER 213 Baten Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en van diensten Werkelijk Begroot Werkelijk ë e é c e c Huur Som der baten Lasten Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen en -terreinen Huisvestingskosten Gas water licht 619 Onderhoudskosten Vaste lasten onroerend goed Opstal en glas verzekering 6^ Algemene kosten Gezamelijke lasten Som der lasten Financiële baten en lasten Bankkosten en overige lasten ^ ^ Exploitatie overschot/tekort

34 Bijlage bij rapport d.d... EXPLOITATIEOVERZICHT TERREIN T.B.V. PAARDENSPORT OVER 213 Werkelijk 213 Begroot 213 Werkelijk 212 Baten Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en van diensten Huur Som der baten Huisvestingskosten Onderhoudskosten 1 Algemene kosten 1 Gezamelijke lasten Som der lasten Financiële baten en lasten Bankkosten en overige lasten Exploitatie overschot/tekort

35 Bijlage bij rapport d.d. EXPLOITATIEOVERZICHT SCOUTINGGEBOUW OVER 213 Baten Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en van diensten Werkelijk Begroot Werkelijk c c e i c c Huur Som der baten Huisvestingskosten Gas water licht Onderhoudskosten Opstal en glas verzekering 4^ 3j^ Algemene kosten Gezamelijke lasten Verzekeringen ^ Som der lasten Financiële baten en lasten Bankkosten en overige lasten ^ 1^ ^1 15^ " -± Exploitatie overschot/tekort

36 Bijlage bij rapport d.d... EXPLOITATIEOVERZICHT WONING BEHEERDER OVER 213 Werkelijk 213 Begroot 213 Werkelijk 212 Baten Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en van diensten Huur Som der baten Afschrijvingen Afschrijvingen Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar Huisvestingskosten Onderhoudskosten 1.5 Algemene kosten 1.5 Gezamelijke lasten 361 Som der lasten Financiële baten en lasten Bankkosten en overige lasten Exploitatie overschot/tekort

37 Totaal uren per jaar Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Totaal uren Ochtend Uren Middag Uren Avond Uren 8,5 12, 3,5 13, 17, 4, 17, 23, 6, 8,5 12, 3,5 13, 17, 4, 17, 23, 6, 8,5 12, 3,5 13, 17, 4, 17, 23, 6, 8,5 12, 3,5 13, 17, 4, 17, 23, 6, 8,5 12, 3,5 13, 17, 4, 17, 23, 6, 9, 12, 3, 12, 17, 5, 9, 12, 3, 12, 17, 5, 23,5 3, 3, Aatal weken per jaar Aantal vakantieweken gesloten (incl kerst/oud en nieuw) Totaal uren per jaar Bezettingsgraad 213 Sporthal (KBC) Bezettingsgraad Tarief excl. BTW C 29,34 Ochtend 22 2yo Middag /D Avond 91 68/ /Q Sportzaal (KBC) C 19,62 52 ōoo/o 72 55/ / Zo Toneelzaal (KBC) C 1, / 2 15/ 399 3/ 724 2/ Vergaderkamer (KBC) 2 vergaderkamers 1 * 3 C5.2 1,2 39 4/ / / 73 2/ gymzaal de Horst C 1, /e 2 15/ / /

STICHTING SPORT 8t RECREATIE WEHL

STICHTING SPORT 8t RECREATIE WEHL D STICHTING SPORT 8t RECREATIE WEHL Postbus 44 73AAWehl Telefoon: (314) 68 6 2 RabobankWehl e.o. 1572.7.536 E-mail: ssr@chello.nl www.sportinwehl.nl Afd. [fld] Doetiochem Kop^e Documentnummer: Zaaknummer:

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Fight cancer AMSTERDAM

Jaarrekening 2014 Stichting Fight cancer AMSTERDAM Jaarrekening 2014 Stichting Fight cancer AMSTERDAM Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Opdracht 2 Jaarverslag directie 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 8 Staat van Baten en Lasten 2014 10

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Financieel verslag 2014 van ZIB Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2014 van ZIB Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2014 van ZIB Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2014 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 7 en 8 2. Winst-

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d.

JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d. JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL TE DEN HAAG Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d. 26 mei 2010 Goedgekeurd door de Bestuursraad d.d. 24 juni 2010

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag Jaarrekening 2012 saxion.nl/jaarverslag Saxion Jaarrekening 2012 Inhoud B Jaarrekening 2012 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 5 Geconsolideerde staat van baten en lasten

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening 2013 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 7 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Vesteda Woningen II CV. Financiële overzichten 2010

Vesteda Woningen II CV. Financiële overzichten 2010 Vesteda Woningen II CV Financiële overzichten 2010 Inhoudsopgave pagina Jaarrekening 1. Ten geleide 3 2. Grondslagen 4 3. Balans per 31 december 2010 7 4. Winst-en-verliesrekening over 2010 8 5. Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2014 7 Groepsbalans per 31 december 2014 8 Groepswinst- en -verliesrekening over 2014 10 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 11 Grondslagen

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. inzake. jaarrekening 2013

Safe Harbour Fund Management B.V. inzake. jaarrekening 2013 Safe Harbour Fund Management B.V. inzake jaarrekening 2013 1 Safe Harbour Fund Management INHOUDSOPGAVE Bladnr. Verslag van directie 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 6 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Beoordelingsverklaring 3 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 2 Financieel jaarverslag 2013 Alle bedragen in de cijferopstellingen van deze jaarrekening van Unigarant N.V. zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Door afronding

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V.

Renpart Vastgoed Management B.V. Renpart Vastgoed Management B.V. Jaarverslag 2014 Renpart Vastgoed Management B.V. Nassaulaan 4 2514 JS Den Haag renpart.nl/rvm @RenpartVastgoed INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 Verslag van de Directie...

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Breda te Breda

CONCEPTRAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Breda te Breda RAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen te INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Ontbreken van de verklaring 1 Algemeen 2 Resultaatvergelijking 3 Financiële

Nadere informatie

Financieel verslag 2013 Stichting Grote Kerk Naarden Naarden

Financieel verslag 2013 Stichting Grote Kerk Naarden Naarden Financieel verslag 2013 Stichting Grote Kerk Naarden Naarden (na resultaatbestemming) Activa 31 december 2013 31 december 2012 Ref. Vaste activa Materiële vaste activa 4. Bedrijfsmiddelen 11.155

Nadere informatie

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening Cfinancie verslag el Inleiding Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Kasstroomoverzicht Waarderingsgrondslagen Toelichting

Nadere informatie