Activa Materiële vaste activa

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351"

Transcriptie

1 Jaarrekening VSO Nederland Balans per 31 maart 2014 Activa Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Rekening-courant VSO International Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Passiva Reserves Continuïteitsreserves Bestemmingsfonds Egalisatiereserve vaste activa Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en sociale verzekeringen Rekening-courant VSO International Overige schulden en overlopende passiva Jaarrekening VSO Nederland 1 Boekjaar

2 1.2 Staat van Baten en Lasten over het boekjaar Boekjaar Budget Boekjaar Baten Baten uit eigen fondsenwerving Subsidies van overheden Inkomsten uit beleggingen (rente) Overige baten Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen 1. Onderwijs Gezondheidszorg Bestaanszekerheid Participatie en bestuur MVO-partnerschappen Voorlichting Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten verkrijging subsidies van overheden Kosten van beleggingen Kosten overige baten Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat Toevoeging / onttrekking aan continuïteitsreserve Toevoeging aan bestemmingsfonds De kosten besteed aan doelstellingen als percentage van de totale inkomsten 71% 69% De kosten eigen fondsenwerving als percentage van inkomsten eigen fondsenwerving 19% 25% De kosten beheer en administratie als percentage van som der lasten 8% 8% Jaarrekening VSO Nederland 2 Boekjaar

3 1.3 Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Afschrijvingen Mutaties werkkapitaal Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen Egalisatiereserve materiële vaste activa Toename liquide middelen Liquide middelen per 1 april 2012 resp Liquide middelen per 31 maart 2013 resp Toename liquide middelen Waarderingsgrondslagen Algemeen VSO Nederland heeft de jaarrekening ingericht conform de Richtlijn 650 voor de verslaggeving door fondsenwervende instellingen. De financiële gegevens van Stichting VSO Fonds worden ook in deze jaarrekening betrokken. De samenstelling van het bestuur van VSO Fonds is dezelfde als die van Stichting VSO Nederland. Activa en passiva en de bepaling van het resultaat worden gewaardeerd op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij bij het balanshoofd anders wordt vermeld. Baten en lasten rekenen we toe aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten nemen we alleen op voor zover we deze op de balansdatum hebben gerealiseerd. Verliezen en risico s die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, nemen we mee als ze vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn. De baten uit legaten worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Jaarrekening VSO Nederland 3 Boekjaar

4 Algemene grondslagen van de jaarrekening Omrekening van vreemde valuta Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta rekenen we om tegen de koers per balansdatum. Als we het koersrisico hebben afgedekt, waarderen we tegen de overeengekomen termijnkoersen. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen staan in de Staat van Baten en Lasten. Materiële vaste activa We waarderen materiële vaste activa tegen aanschafprijs verminderd met de afschrijvingen. Investeringen worden gedaan met de middelen die VSO daarvoor beschikbaar heeft gesteld. Deze middelen zijn door middel van een egalisatiereserve op de balans gepassiveerd. Deze egalisatiereserve verminderen we met de jaarlijkse afschrijvingen. De investeringen zijn geactiveerd tegen de aanschafwaarde verminderd met afschrijvingen. De actuele waarde van de materiële vaste activa is gelijk aan de boekwaarde. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Eventuele voorzieningen voor oninbaarheid zijn daarop in mindering gebracht. 1.5 Toelichting op de jaarrekening Oprichting en doelstelling Stichting VSO Nederland is opgericht op 22 september 1989 en heeft tot doel armoede, achterstand en maatschappelijke uitsluiting in ontwikkelingslanden te bestrijden. De stichting wil dit onder andere bereiken door het versterken van kennis en capaciteit van mensen, organisaties en overheden die zich inzetten voor dit doel, en door het geven van voorlichting en het doen van onderzoek. Adres Stichting VSO Nederland Herculesplein AA UTRECHT Voor Stichting VSO Fonds gelden dezelfde adresgegevens. Middelen De stichting haalt haar middelen uit: subsidies; schenkingen, giften, erfstellingen en legaten; bijdragen en donaties van derden en begunstigers; andere baten. Winst maken is geen doelstelling van de stichting. Niet in de balans opgenomen verplichtingen Op 1 januari 2009 is VSO Nederland een nieuw huurcontract aangegaan voor een kantoorruimte op Herculesplein 8 te Utrecht voor een periode van vijf jaar. De jaarhuur voor het komend boekjaar bedraagt ongeveer VSO Nederland heeft het huurcontract inmiddels opgezegd per 31 december Verder heeft VSO Nederland voor het komende jaar een huurverplichting met betrekking tot de kopieerapparaten van Jaarrekening VSO Nederland 4 Boekjaar

5 1.6 Toelichting op de balans per 31 maart 2014 Activa (in euro's) Vaste activa Materiële vaste activa Boekwaarde per 1 april Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 maart De totale aanschafwaarde van de materiële vaste activa bedraagt De cumulatieve afschrijvingen bedragen De verzekerde waarde van de materiële vaste activa is Vlottende activa Rekening-courant VSO Internationaal Vordering op VSO Internationaal Over de vordering in rekening-courant is geen rente berekend. Overige vorderingen en overlopende activa Vooruitbetaald aan programmakantoren Waarborg huur Nog te ontvangen programmagelden MVO partnerschap fondsen Particulierenfondsen Rente Huur Vooruitbetaalde pensioenpremie Overige Liquide middelen Spaartegoeden ING Bank Rekening-courant bank Kas De liquide middelen zijn direct opeisbaar Jaarrekening VSO Nederland 5 Boekjaar

6 Passiva (in euro's) Reserves Continuïteitsreserve Per 1 april Mutaties bestemmingsfonds 0 0 Resultaat Per 31 maart Egalisatiereserve materiële vaste activa Boekwaarde per 1 april Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 maart De egalisatiereserve is gevormd voor investeringen die door VSO Internationaal beschikbaar zijn gesteld. Deze investeringen zijn in de vorm van een egalisatiereserve op de balans gepassiveerd. De egalisatiereserve valt jaarlijks vrij met de afschrijvingen ten gunste van de staat van baten en lasten. Kortlopende schulden Belastingen en sociale verzekeringen Belastingen Sociale verzekeringen Pensioen Rekening-courant VSO Internationaal Schuld aan VSO Internationaal Over de schuld in rekening-courant is geen rente berekend. Jaarrekening VSO Nederland 6 Boekjaar

7 Overige schulden en overlopende passiva Vooruitontvangen subsidie overheid Overige verplichtingen aan programmakantoren Vakantiegeld, -dagen en eindejaarsuitkering Vooruitontvangen programmagelden Huisvestingskosten Accountantskosten Voorziening herstructurering Overige Voorziening herstructurering Boekwaarde per 1 april 0 0 Dotaties in het boekjaar Boekwaarde per 31 maart In is het wervings- en matchingsproces van vakdeskundigen verder geoptimaliseerd, waardoor de functie van trainer kwam te vervallen. De mogelijke toekomstige kosten van doorbetaling van salaris van het sociaal plan zijn opgenomen onder de voorziening herstructurering. De dotatie is opgenomen onder de salariskosten. 1.7 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten per Baten (in euro's) Boekjaar Budget Boekjaar Baten uit eigen fondsenwerving Bijdrage particuliere donateurs Bijdrage MVO-partnerschappen Bijdrage bedrijfsfondsen Bijdrage particulierenfondsen Legaten Overige bijdragen Totaal Jaarrekening VSO Nederland 7 Boekjaar

8 Boekjaar Budget Boekjaar Subsidies van overheden Bijdrage PSO Bijdrage Europese Unie Bijdrage SBOS Totaal Boekjaar Budget Boekjaar Inkomsten uit beleggingen (rente) Rente op banktegoeden Overige baten Bijdrage VSO International Lasten (in euro's) Totale lasten Boekjaar Budget Boekjaar 1. Personeelskosten Directe bijdrage Communicatie Huisvestingskosten Overige kosten Hieronder volgt een specificatie van alle bovengenoemde lasten. De personeelskosten ad zijn opgenomen, inclusief de directe personeelskosten voor de realisatie van uitzendingen en programma s. Deze bedragen respectievelijk en De directe kosten betreffen alle overige directe kosten, niet zijnde personeelskosten. In het totaalbedrag van zijn opgenomen de kosten voor uitzendingen ad en kosten ad voor het (blijven) bijdragen aan de capaciteitsversterking van partnerorganisaties van VSO en eventueel, in samenwerking met VSO, van andere lokale organisaties. De totale kosten van uitzendingen bedragen en de totale kosten van de capaciteitsversterking van organisaties Voor de verdeling van deze lasten over de doelstellingen verwijzen wij u naar paragraaf 7a. Jaarrekening VSO Nederland 8 Boekjaar

9 1.8 Toelichting op de lastenverdeling Boekjaar Budget Boekjaar 1. Personeelskosten Salariskosten en inhuur personeel Doorbelaste salaris programma's en VSO I Sociale lasten Pensioenlasten Totaal personeelskosten In het boekjaar waren gemiddeld 22 FTE's in dienst van de stichting ( : 22 FTE's). De personeelskosten betreffen alle directe en indirecte personeelskosten. Vanuit de salariskosten is ten laste van het programma SBOS (Subsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking) een bedrag van doorbelast voor salariskosten. Ten behoeve van het programma EVHAC (European Voluntary Humanitarian Aid Corps) is een bedrag van doorbelast. Boekjaar Budget Boekjaar 2. Directe bijdrage Kosten gerelateerd aan de uitzendingen Advertentie- en communicatiekosten Meet VSO en andere evenementen Assessment Training Medische kosten Plaatsingskosten Doorbelaste uitzendkosten aan VSO Internationaal Terugkerende vakdeskundige Overige subtotaal Jaarrekening VSO Nederland 9 Boekjaar

10 Boekjaar Budget Boekjaar Kosten gerelateerd aan de programma's ASML overige programma's BFG II-programma ALP II / I -programma Kenia Vocational-programma Turing Kameroen SBOS EVHAC Overige programma's subtotaal Kosten gerelateerd aan MVO-partnerschappen Externe adviseurs in kind Events Communicatiematerialen Reiskosten Kosten STA uitzendingen subtotaal Voorlichting Fundraising Huis-aan-huiswerving Externe adviseurs Kosten verkrijging subsidies Kosten verkrijging bedrijfsfondsen en trust Donorupgrading en loyalty Donorwerving DRTV Donordatabase Direct mail donors Eenmalige donaties en legaten Fondsenwerving via vakdeskundigen Online donorrecruitment Donormagazines en brochures Overige subtotaal Beheer en administratie Bestuurskosten Accountantskosten Salarisadministratie Juridische kosten Advieskosten Kosten herstructurering Overige subtotaal Totaal directe bijdragen Jaarrekening VSO Nederland 10 Boekjaar

11 In is het wervings- en matchingsproces van vakdeskundigen verder geoptimaliseerd, waardoor de functie van trainer kwam te vervallen. De bijbehorende juridische en advieskosten staan onder 'kosten herstructurering'. De kosten van doorbetaling van salaris en van het sociaal plan, tezamen , en de dotatie aan de voorziening herstructurering ad zijn opgenomen onder 'salariskosten'. Van VSO Internationaal ontving VSO Nederland een vergoeding van voor deze kosten. Deze vergoeding is opgenomen onder de overige baten. Boekjaar Budget Boekjaar 3. Communicatie Externe adviseurs Informatiematerialen Overige Totaal communicatie Huisvestingskosten Huur Overige Totaal huisvestingskosten Overige kosten Afschrijvingen Kantoorinventaris Egalisatierekening Overige personeelskosten Woon-werkverkeer Advertentiekosten Overige reiskosten Training Arbodienst Ziektegelduitkering Overige Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Post Systeembeheer Telefoonkosten Fotokopieën Abonnementen Bankkosten Overige Totaal overige kosten De 'overige kosten' bedragen en zijn lager dan begroot. De begrote advertentiekosten ad zijn niet uitgegeven. In de begroting van systeembeheer zijn ook de investeringen ad opgenomen. In ontving VSO Nederland een vergoeding voor ziekteverzuim van Jaarrekening VSO Nederland 11 Boekjaar

12 Toelichting op de lastenverdeling (in euro's) Specificatie en verdeling kosten naar bestemming Doelstellingen Werving baten Beheer en administratie Boekjaar Budget Boekjaar Personeelskosten Directe bijdragen Communicatie Huisvestingskosten Overige kosten Doelstellingen: 1. Onderwijs, 2. Gezondheidszorg, 3. Bestaanszekerheid, 4. Participatie en bestuur, 5. MVO-partnerschappen en 6. Voorlichting. Toerekeningsmethodiek kosten naar bestemming VSO Nederland gebruikte voor de toerekening van de kosten naar bestemming de 'Aanbeveling voor toepassing van Richtlijn 650 voor kosten beheer en administratie', die is opgesteld door de brancheorganisatie VFI (Vereniging Fondsenwervende Instellingen). Dit houdt in dat de kosten die vallen onder bestuur, directie, algemeen secretariaat en financiën, en planning en control voor 100 procent zijn toegerekend aan beheer en administratie. Dit gebeurde niet als er directe inspanningen van bestuur, directie, algemeen secretariaat en financiën, en planning en control zijn geleverd voor doelstellingen en/of de werving van baten. In dat geval zijn deze naar rato toegerekend. Kosten vallend onder ICT, huisvesting, facilitair en personeelszaken zijn naar rato toegerekend op basis van de begrote medewerkers. Personeelskosten, juridische kosten en communicatie zijn zo veel mogelijk toegerekend aan de doelstelling waar deze kosten voor gemaakt zijn, of naar rato van de begrote medewerkers. 1.9 Overige gegevens Statutaire regeling voor als VSO Nederland wordt opgeheven Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de overgebleven bezittingen van de stichting zal worden gegeven. Het bedrag moet worden besteed aan een doel dat zo goed mogelijk aansluit bij het werk van de stichting (artikel 12 lid 6). Bestemming van het resultaat Het voordelig saldo van over het boekjaar is toegevoegd aan de continuïteitsreserves. Controleverklaring De controleverklaring is in dit jaarverslag opgenomen op pagina XX en XX. Jaarrekening VSO Nederland 12 Boekjaar

13 1.10 Controleverklaring Jaarrekening VSO Nederland 13 Boekjaar

14 Controleverklaring, pagina 2: Jaarrekening VSO Nederland 14 Boekjaar

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 Jaarrekening Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. JAARVERSLAG... 3 3. FINANCIËLE UITKOMSTEN... 4 4. BEGROTING 2014... 6 5. BALANS PER

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014 STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 2014 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 STICHTING BEDRIJFSRAAD MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF Adres: Waterveste 1A 3992 DB Houten Postbus 491 3990 GG Houten telefoon 030-6354010 www.bedrijfsraad.nl

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening Cfinancie verslag el Inleiding Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Kasstroomoverzicht Waarderingsgrondslagen Toelichting

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen Financieel verslag 2013/2014 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg INHOUDSOPGAVE 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 6 5.1.4

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Burg. De Boer Stichting. Woonzorgcentrum De Lange Wei

Jaarrekening 2013. Burg. De Boer Stichting. Woonzorgcentrum De Lange Wei Jaarrekening 2013 Burg. De Boer Stichting Woonzorgcentrum De Lange Wei 23 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 26 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 27 5.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Bijlage 1 Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Pagina 2 1.Jaarrekening 1.1 Balans 1.1 Balans Per 30 juni 2013 (na resultaatbestemming) Activa Materiële vaste activa 4 Toelichting 30 Juni 2013 30 Juni

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING 2011 Utrecht, 17 april 2012 Inhoudsopgave I ALGEMENE GEGEVENS 4 II BESTUURSVERSLAG 7 III EIGEN VERMOGEN 11 IV JAARREKENING

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 06088978 Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie