magazine nr Het wordt een ongekende SRA-benchmark 08 Rondetafelgesprek: 24 Subsidie voor project Anders denken, anders werken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "magazine nr. 02 06 12 Het wordt een ongekende SRA-benchmark 08 Rondetafelgesprek: 24 Subsidie voor project Anders denken, anders werken"

Transcriptie

1 desraadviseur Advies Special magazine nr Fou-Khan Tsang: Het wordt een ongekende benchmark 08 Rondetafelgesprek: SRA-benchmark is laagdrempelig 14 Promotieonderzoek naar wensen cliënt 24 Subsidie voor project Anders denken, anders werken

2 interview Fou-Khan Tsang: Het wordt een ongekende benchmark Als alle SRA-kantoren meedoen aan het benchmark-project wordt het een ongekende benchmark die niemand heeft, zegt Fou-Khan Tsang RA. Hij is nu voor het tweede jaar bestuurslid van SRA en heeft binnen de vereniging de verantwoordelijkheid voor automatiseringsvraagstukken. De pilot van het project is begonnen en de eerste signalen van kantoren die eraan meedoen, zijn heel positief. In het dagelijks leven is Tsang voorzitter van de Raad van Bestuur van Alfa Accountants en Adviseurs. Hij is er verantwoordelijk voor de portefeuilles accountancy, marketing en ICT. We hebben ervoor gekozen om de pilot voor de benchmark op te zetten in de sectoren bouw, detailhandel, horeca en transport, vervolgt Tsang. Accountantskantoren hebben veel data die ze nu maar voor een klein deel weer teruggeven aan de klant. Die informatie wordt nu in het benchmarkproject verzameld, zodat accountantskantoren hun klantondernemers kunnen voorhouden waarom zij het beter of slechter doen dan de concurrent. Vervolgens kunnen de kantoren de ondernemers adviseren over de te volgen strategie. Het is zijn ultieme droom dat alle SRA-kantoren zich bij de benchmark aansluiten. Wij hebben meer klanten in het midden- en kleinbedrijf dan de grootste banken. De benchmark kan ons ontzettend helpen in de dienstverlening naar de klant. We kunnen als SRA met de uitkomsten ervan inspringen op ontwikkelingen en maatschappelijke uitspraken doen, aldus Tsang. Waarom doet het ene bouwbedrijf het beter dan de andere? Met de benchmark heb je die informatie en vervolgens ga je met de klant om de tafel zitten. Munitie Met de ontwikkeling van de benchmark hebben SRA-kantoren munitie in handen om zich te onderscheiden van de concurrent en om hun klanten zo optimaal mogelijk bij te staan. Veel kantoren proberen voor de toekomst de omslag te maken naar een brede mkb-dienstverlener, zegt Tsang. En dat terwijl de meeste omzet nog steeds uit de samenstel- en controlepraktijk komt. Dat is het dilemma voor veel kantoren. Nu hard moeten werken om je brood te verdienen en intussen veranderingen op gang brengen om het accountantskantoor klaar te maken voor de toekomst. En het wordt steeds noodzakelijker om stappen te zetten, anders ga je het niet redden. Kantoren moeten keuzes maken. In de kern draait het volgens Tsang hierbij om customer intimicy, wat zoveel betekent als een goede band opbouwen met de klant en goed naar hem luisteren, en operational excellence, met andere woorden: efficiënt opereren. Pragmatische stappen Een tijdje terug publiceerde SRA de Blauwdruk van het SRA-accountantskantoor in Daarin worden de kantoren verschillende scenario s voorgehouden, zodat zij al konden gaan nadenken over de te varen koers. Nu zijn we in het stadium gekomen dat we SRA-kantoren echt gaan ondersteunen met het definiëren en ontwikkelen van producten, zoals benchmarking, aldus Tsang. In het begin was 2020 een vergezicht, nu zijn we bezig pragmatische stappen te zetten. Masterclass Strategie Een ander voorbeeld is de nieuwe Masterclass Strategie, bijeenkomsten voor partners om te klankborden met andere kantoren over strategische onderwerpen. Kantoren worstelen met hun strategie. Je kunt vanuit SRA zeggen zo moet het, maar ieder kantoor is anders en moet zijn eigen keuzes maken. Dat hangt af van het klantenbestand, van de partners en medewerkers van kantoren. Kantoren willen graag met elkaar daarover praten. De masterclasses bestaan uit kleine groepen waarbij in beslotenheid met elkaar kan worden gebrainstormd over de keuzes waarvoor kantoren staan. Daarnaast zijn er topsprekers uitgenodigd die de kantoren moeten aanzetten tot nadenken hierover 2 desraadviseur juni 2012

3 Het is Tangs ultieme droom dat alle SRA-kantoren zich bij de benchmark aansluiten. Waarom doet het ene bouwbedrijf het beter dan de andere? Met de benchmark heb je die informatie en vervolgens ga je met de klant om de tafel zitten (zie verder op p. 34). Aansluitend is er een diner waarbij de mogelijkheid er is om met elkaar verder te discussiëren. SRA heeft een keuze gemaakt om de masterclass Strategie te beginnen voor de middelgrote kantoren vanaf minimaal 75 medewerkers. Maar als blijkt dat kleinere klantoren hier ook behoefte aan hebben, aarzel dan niet om ons hierover aan te spreken, benadrukt Tsang. Ondergeschoven kindje Kantoren moeten dus belangrijke stappen zetten voor de toekomst. Maar daarmee houdt het niet op. Ook de opleidingen moeten bewegen. Tsang zit in de Commissie ICT van het AC-scholenoverleg en in de Commissie Herziening Eindtermen (ofwel Commissie Dassen, vernoemd naar de voorzitter). De eerste commissie zal in de zomer al een advies geven over hoe bijvoorbeeld ICT beter in de hbo-opleidingen kan worden verankerd. ICT is nu een ondergeschoven kindje in de opleidingen, terwijl wat ze leren ook nog eens gedateerd is. Het is verschrikkelijk noodzakelijk om studenten meer ICT-vaardigheden bij te brengen. Zeg nu zelf, welk bedrijf heeft niets met IT?, zegt Tsang. De Commissie Dassen zal de eindtermen voor de opleidingen in een breder kader beschouwen. Hiervoor praat men met een breed maatschappelijk veld, van commissarissen van beursgenoteerde fondsen en young professionals tot aan accountancystudenten. En natuurlijk ook SRA-kantoren. De eindtermen zijn aan maatschappelijke veranderingen onderhevig. Als ik even op persoonlijke titel spreek, moet de accountancystudent een veel bredere opleiding krijgen, met bijvoorbeeld vakken om ze beter te leren te communiceren met de klant. SRA Zoals kantoren nu nadenken over de toekomst, zo doet SRA dat ook. SRA moet mee veranderen met het accountantskantoor in de toekomst. Zo is de nieuwe site er en wordt de interne ICT aangepast, een project van enkele jaren, zegt Tsang. Dat doen we om nog beter op de wensen van leden in te kunnen spelen. desraadviseur 3

4 Voor de complete automatisering van uw kantoor hebt u maar 1 pakket nodig: Accountancy van AFAS. Met daarin Financieel, Uren/declaraties, Fiscaal, CRM, HRM/Payroll, Rapportage (management informatie), Workflow- en documentmanagement (digitaal dossier) en de Accountancy Portal.

5 SRA in Den Haag Onzekerheid is troef Bijzondere tijden in het Haagse. Vanwege de val van het kabinet Rutte en Europese afspraken worden maatregelen (Lenteakkoord) genomen en wetsvoorstellen ingediend waarvan nu al duidelijk is dat zij kunnen sneuvelen. Of niet. Reiskosten, hypotheekrenteaftrek, verhoging AOW-leeftijd en ontslagrecht. Onzekerheid is troef. Onzekerheid bestaat voorlopig ook voor de nieuwe beroepsvereniging. De verwachte, wettelijke fusie van NIVRA en NOvAA is uitgesteld omdat de behandeling van de Wet op het accountantsberoep in de Eerste Kamer over het zomerreces is heen getild; ondanks dat de beide verenigingen al samenwerken in een gebouw en onder één NBAvlag opereren. De behandeling van het wetsvoorstel hangt natuurlijk niet op de voorgenomen fusie, maar met name op de amendementen die bij de wet zijn aangenomen: de verplichte roulatie van accountants en de scheiding controle/advies voor het OOBsegment. SRA heeft zich als voorstander van de fusie met name geroerd op het vlak van die amendementen: we willen dat het mkb-segment daarvan gevrijwaard blijft. Dat is tot op heden goed gelukt. Open eindje is de motie Braakhuis, ingediend tijdens de behandeling van het wetsvoorstel, die er op is gericht om de kantoorspecifieke rapportages van de AFM voortaan openbaar te maken. U heeft zich daarover in een enquête kunnen uitspreken. SRA zal uw input meenemen in de lobby. SRA heeft zich in de afgelopen periode ook tot de AFM gewend om onzekerheid weg te nemen over de interpretatie van de Wft in het kader van pensioenadvies en -bemiddeling. De Juridische afdeling van de AFM buigt zich met name over de vraag wat nu bemiddelen is en of dit assisteren bij beheer ook geldt voor bijvoorbeeld het sec doorgeven van loon/salarisgegevens. Waarvoor en voor wie geldt nu precies de vergunningsplicht? Mocht de AFM besluiten om de diverse doel groepen op maat te willen behandelen, dan zal de wet daarvoor in principe moeten worden aangepast (of een toelichting moeten worden bijgevoegd). De AFM kan in overleg met het Ministerie van Financiën overigens zelf ook een eigen interpretatie bij de wet opstellen. SRA heeft aangegeven deze lijn te ondersteunen, ook richting ministerie en eventueel politiek. Check onze website voor de nieuwste informatie. Veel vragen bestaan er ook nog over het effect van de gewijzigde Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi), die op 5 juni jl. door de Eerste Kamer werd aangenomen. De wet is bedoeld voor de bestrijding van malafide uitzendbureaus maar ziet ook op andere bedrijven die ondergeschikt personeel uitlenen zoals aannemers, communicatiebureaus, ICT-ondernemingen én accountantskantoren. Om boetes voor uw kantoor en uw cliënten te voor komen, raadt SRA u vooralsnog aan de volgende aanpassing in uw Kamer van Koophandel-inschrijving op te nemen: Een van de neven geschikte/ondergeschikte activiteiten is het mogelijk/in voorkomende gevallen ter beschikking stellen van medewerkers. Wat ligt verder nog in het zeker verschiet? Met de verkiezingen en het Belastingplan 2013 in aantocht buigt SRA zich over fundamentele dossiers als mobiliteit, woningmarkt en pensioen/sociale zekerheid. Onze visie leggen we de financiële vertegenwoordigers van de politieke partijen en andere belanghebbenden voor. De commissie Dassen/CEA zal op basis van interviews in het veld een visie presenteren op de accountantsopleiding van morgen. En na de zomer presenteert SRA haar gebundelde visie op het accountantskantoor voor de toekomst. De commissie Stevens doet eind juni verslag van haar evaluatieonderzoek Horizontaal Toezicht. We doen via verslag van de resultaten. De toekomst van Horizontaal Toezicht is ook onderwerp van onderzoek tussen SRA, Belastingdienst en Universiteit Nyenrode, waarover we u later dit jaar meer kunnen vertellen. Na de zomer starten we samen met de Belastingdienst met zeer praktijkgerichte Horizontaal Toezicht Kringen voor kantoren met een HT-convenant. Kwaliteit SRA-kantoren significant beter SRA-Reviewcommissie meldt in haar jaarverslag dat 84% van de 106 getoetste (Wta en niet-wta) SRA-kantoren in 2011 een voldoende behaalde. Ten opzichte van vorige jaren daalde het percentage onvoldoende in 2011 van 18 tot 20% naar 16%. De SRA-kantoren, ook opgenomen in de recente cijfers van NBA, scoren daarmee aanzienlijk beter dan het segment dat NBA toetste.in dat kader vindt SRA het voor het imago van de hele beroepsgroep en dat van de mkb-markt van belang dat er op korte termijn een level playing field wordt gecreëerd. Voor meer informatie over uw belangenbehartiging neemt u contact op met Saskia Danse ( , of volg twitter.com/sdanse desraadviseur 5

6 fiscaal Fiscale aspecten flexibilisering bv-recht Het nieuwe bv-recht zal per 1 oktober van dit jaar in werking treden. De consequenties hiervan zijn niet alleen juridisch van aard, maar hebben ook gevolgen voor de fiscale en accountancypraktijk. SRA- Vaktechniek zal u hierover de komende periode informeren. In dit artikel gaat Ruud ten Dool, onder meer verbonden aan Bureau vaktechniek van SRA, in op een aantal fiscale aspecten van de flex-bv. In een eerder artikel kon u lezen over de juridische aspecten van de flex-bv. Het nieuwe bv-recht bestaat uit twee wetsvoorstellen. Het ene wetsvoorstel (nr ) bevat de eigenlijke nieuwe wettelijke regeling, het andere de zogenoemde invoeringswet (nr ). De Eerste Kamer heeft op 17 april nog diverse vragen gesteld. Op 31 mei jl. zijn die beantwoord. De Eerste Kamer heeft op 12 juni het wetsvoorstel aangenomen en per 1 oktober van dit jaar zal het nieuwe bv-recht in werking treden. Onderstaand wordt ingegaan op enkele laatste ontwikkelingen. Op de website van SRA staat een uitgebreidere praktijkhandreiking. Ondernemingsrechtelijke basis Volgens het nieuwe bv-recht kunnen aandelen worden uitgegeven die slechts delen in de winst, maar geen stemrecht hebben. Ook kunnen er aandelen zijn die wel stemrecht hebben, maar waarbij de aandeelhouder niet in de winst deelt. Uiteraard bestaan er allerlei tussenvormen. Die variatiemogelijkheden leiden mogelijk tot onduidelijkheid. Maar ook de uitkeringstoets (lees verderop in dit artikel) roept vragen op. Fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting Een fiscale eenheid is alleen mogelijk als de moedermaatschappij de economische en juridische eigendom van ten minste 95% van het nominaal gestorte aandelenkapitaal bezit. Als er verschillende soorten aandelen zijn, is een fiscale eenheid mogelijk als de aandelen die de moedermaatschappij houdt, ten minste recht geven op 95% van de winst en 95% van de stemrechten. Er zal een aanvullende eis gesteld gaan worden: de moedermaatschappij zal ook 95% van de stemrechten moeten bezitten. Zowel eigen- als vreemdvermogenverschaffers eisen momenteel in toenemende mate een bepaalde vorm van zeggenschap. Als die meer dan 5% bedraagt, zou een fiscale eenheid niet meer mogelijk zijn. De regering is hierover naar meer duidelijkheid gevraagd. Dienaangaande wordt in de Nadere Memorie van Antwoord van 31 mei jl. opgemerkt dat de huidige praktijk reeds inhoudt dat de stemrechten voor ten minste 95% bij de moedermaatschappij moeten liggen en dat de expliciete vastlegging van deze eis in het Besluit Fiscale Eenheid geen wijziging betekent. Belang behouden Bij de bedrijfsfusiefaciliteit (art. 14 Wet Vpb 1969) worden aandelen ingebracht tegen uitreiking van aandelen. Daarbij wordt ook geëist dat het belang bij de stille reserves wordt behouden. Zo ook bij de juridische fusie en aandelenfusie. Hoe moet deze materiële toetsing onder het nieuwe recht worden beoordeeld? De regering meent dat de wettelijke regelgeving in het nieuwe bv-recht niet aangepast hoeft te worden. Omdat dit criterium misbruik beoogt tegen te gaan, begrijpen wij die keuze. Nu meer verschillende soorten aandelen mogelijk worden, zal vaker de vraag aan de orde komen of het belang behouden blijft. Helaas wordt de beoordeling daarvan lastiger in die gevallen waarin sprake is van verschillende soorten aandelen waarbij de grote verscheidenheid in mogelijkheden is vorm gegeven. Behalve bij deze fusie- en splitsingsfaciliteiten, speelt de omvang van het belang ook een rol bij het zogenoemde verbondenheidsbegrip in de vennootschapsbelasting en voor het groepsbegrip in de jaarrekening. Deze zijn beide vooral van belang voor verschillende aftrekbeperkingen. De thincapregeling bijvoorbeeld is alleen aan de orde als er 6 desraadviseur juni 2012

7 een groep is. De invloed op het groepsbegrip zal in een later nummer van desraadviseur aan de orde komen. Ten aanzien van de verbondenheidseis geldt dat zowel de zeggenschap als het financiële belang relevant zijn. Dit is een bewuste keuze van de wetgever geweest om manipulatie van de renteaftrekbeperkingen door aandelenbezit tegen te gaan. In het nieuwe bv-recht kunnen zeggenschap en financieel belang volledig gescheiden zijn. Daardoor kunnen meer dan drie verbonden lichamen bestaan. In het meest extreme geval kunnen drie entiteiten ieder 1/3 deel van de zeggenschap bezitten, terwijl drie andere entiteiten ieder 1/3 financieel belang hebben; in totaliteit zijn er dan zes verbonden entiteiten (even afgezien van middellijke belangen en belangen in dochtermaatschappijen). Deze beoordeling is daardoor van groot belang. Uitkeringstoets Op basis van de zogenoemde uitkeringstoets (zie het vorige nummer) zijn winstuitkeringen soms niet toegestaan. Dit uitkeringsverbod conflicteert mogelijk met de regels voor de fiscale beleggingsinstelling (fbi). Een fbi dient immers uiterlijk binnen acht maanden na afloop van het jaar de winst uit te keren. De fiscale uitkeringsverplichting kan hoger zijn dan de ondernemingsrechtelijke uitkeringsruimte. In zo n geval zou de fbi-status vervallen. Op basis van een Besluit uit 2009 zou ook in het nieuwe bv-recht de feitelijke winstuitkering mogelijk beperkt kunnen blijven tot wat ondernemingsrechtelijk mogelijk is. In de eerder genoemde Nadere Memorie van Antwoord is aangegeven dat dit beleid inderdaad van kracht blijft. Als de uitkeringstoets wordt overtreden, zijn zowel bestuurders als aandeelhouders aansprakelijk. Wat zijn de fiscale aspecten daarvan? Voor bestuurder geldt dat een betaling die opkomt uit een aansprakelijkstelling negatief loon vormt. Dat geldt echter alleen als de aansprakelijk gestelde bestuurder binnen de grenzen van zijn wettelijke en statutaire taakuitoefening is gebleven. Ook dient de verplichting tot betaling haar oorzaak (geheel) te vinden in de wijze van vervulling van de dienstbetrekking. Erg concreet is dit antwoord niet waardoor er zeker discussie zal ontstaan over de uitvoering van de uitkeringstoets. Als de uitkeringstoets wordt overtreden, zijn zowel bestuurders als aandeelhouders aansprakelijk Zo bestaat voor bestuurders de verplichting een voorgenomen dividenduitkering goed te keuren, tenzij objectief voorzienbaar is dat die uitkering tot insolventie leidt. Het is evenwel denkbaar dat zo n uitkering strijdig is met het meer abstracte vennootschappelijk belang dat de bestuurder ook moet dienen. Zo n strijdigheid speelt bijvoorbeeld als de dividenduitkering wordt gefinancierd met een hoogrentende lening of zelfs door verkoop van activa. Is de bestuurder dan binnen zijn wettelijke en statutaire grenzen gebleven? Een discussie ligt voor de hand, en daarmee is dus ook de aftrek discutabel. In de Nadere Memorie van Antwoord wordt gesuggereerd dat bestuurders tot ongeveer 1 à 1,5 jaar vooruit dienen te kijken voor de beoordeling of bepaalde handelingen gegeven het vennootschappelijk belang verstandig zijn. Wij nemen evenwel aan dat in de praktijk, zeker als sprake is van een beduidend langere investeringshorizon, langere termijnen in acht moeten worden genomen. Aandeelhouders die een dividenduitkering moeten terugbetalen, kunnen dat bedrag aftrekken, tenzij de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Conclusie Er is veel kritiek op het feit dat de fiscale aspecten onderbelicht zijn gebleven. Dat is jammer, te meer omdat de lange parlementaire behandelingstermijn van inmiddels meer dan vijf jaren voldoende ruimte voor verduidelijking bood. Aan de andere kant moet men zich realiseren dat de inrichtingsmogelijkheden voor de nieuwe bv erg ruim zijn. De vele mogelijkheden roepen ook veel vragen op. Een en ander betekent dat de adviseur de fiscale consequenties lastiger kan inschatten, zeker als de flexibiliseringsmogelijkheden optimaal worden benut. Cursus SRA-Educatie organiseert verschillende cursussen en seminars over de flex-bv. Zoals op 24 oktober het seminar Aan de slag met de flex-bv en op 11 december de cursus De flex-bv en uitkeringstest. Kijk voor een compleet overzicht op (trefwoord: flex-bv). Themapagina Op kunt u de speciale themapagina meer lezen over de gevolgen van de nieuwe regelgeving voor de juridische, fiscale en accountancypraktijk. Hierop vindt u de praktijkhandreiking Flexibele BV. Deze praktijkhandreiking zal naar aanleiding van ontwikkelingen en vragen van SRA-leden, telkens worden aangevuld en bijgewerkt. Ook is het in verband met de aansprakelijkheid belangrijk dat nauwkeurig bekeken wordt of de bv wel of geen dividend mag uitkeren. SRA zal ook informatie verstrekken om ondernemers en de kantoren hierbij te helpen. We houden u op de hoogte via sra.nl! Brochure Daarnaast ontwikkelt SRA een brochure waarmee u uw klanten kunt informeren over de veranderingen en kansen van de nieuwe wetgeving. Prijs: 4 per stuk of 395 voor de digitale tekst. Mail uw bestelling naar desraadviseur 7

8 rondetafelgesprek Adviestools onmisbaar voor adviespraktijk Benchmark is laagdrempelig De pilot van de SRAbenchmark is begonnen. Reden om drie kantoren die eraan meedoen, uit te nodigen voor een rondetafelgesprek. De benchmark is veelbelovend, zo denken zij. Tijdens het gesprek gaat het over de benchmark en over de nieuwe koers die accountantskantoren moeten inzetten, waarbij advisering van groot belang is. Ter introductie: aan tafel zitten Rudi Düpper RA CB (partner van Lentink De Jonge Accountants & Belastingadviseurs), Jan-Willem Sies (manager interne organisatie en compliance officer van De Beer Accountants & Belastingadviseurs), Alex van Vliet (directeur van Alfa Accountants en Adviseurs) en gespreksleider Menno Kooreman (manager SRA-Automatisering). In Amersfoort, een van onze vestigingen, nemen we al een tijdje maandrapportages en prognoses mee naar de klant. Dat genereert veel advieswerk, zegt Düpper. Onze klanten, zoals participatiemaatschappijen en bedrijven met meer dan vijf man personeel, vragen ook vaker naar zulke rapportages. De gedachte dat deze cijfers alleen voor grote ondernemingen van belang zouden kunnen zijn, gaat dus niet op. We merken dat ook detaillisten hieraan behoefte hebben. De rapportages betekenen voor Lentink De Jonge een steady stroom voor de adviespraktijk; het gaat dus niet om incidentele opdrachten. Het is niet zo dat je ineens een complete adviespraktijk hebt, maar we merken wel dat de adviesdiensten meer naar forecasten, dus vooruitkijken, gaan. Benchmark De ondernemer van nu heeft andere wensen en dat betekent dat de accountant/adviseur andere dienstverlening moet aanbieden. Het komt er in de kern op neer dat de ondernemer wil weten welke acties hij in gang moet zetten om beter te kunnen presteren. Dat is ook de reden dat de SRAbenchmark is ontwikkeld. De benchmark genereert gegevens waarmee de ondernemer goed inzicht krijgt hoe hij ten opzichte van andere vergelijkbare ondernemers presteert. De accountant/adviseur is er om een benchmarkrapportage voor de ondernemer goed te kunnen duiden en om de ondernemer naar aanleiding van het rapport te voorzien van strategische adviezen. Benchmarkrapportages zijn, net zoals ratings en andere adviesproducten, volgens Sies belangrijke adviestools waarmee de adviseur naar de klant kan stappen. De adviseurs moeten vervolgens wel de resultaten van adviestools kunnen vertalen naar wat dat voor de onderneming van de klant betekent, aldus Sies. Dat zegt ook Düpper: Als accountant moet je dus wel de ins en outs van de onderneming kennen. Je moet weten wat de marge van de onderneming is en of die kan worden beïnvloed. Je kunt niet met een wollig algemeen verhaal komen aanzetten. Door de benchmark kan de accountant de ondernemer ook de best practices uit zijn branche voorleggen. Niet om hem te vertellen wat hij nu moet gaan doen, want de accountant/adviseur 8 desraadviseur juni 2012

9 moet niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. De accountant/adviseur moet vragen waar de ondernemer over vijf jaar wil staan om hem vervolgens aanbevelingen te geven, bijvoorbeeld als blijkt dat de ondernemer te hoge personeelskosten heeft. Noem in het gesprek dat de ondernemer te veel personeel binnen heeft zitten, aldus Van Vliet. De pilotfase van het online benchmarkplatform is begonnen met een beperkt aantal kantoren. Er zijn duidelijke signalen dat nog veel meer kantoren graag willen meedoen, zodra dat kan. En als veel SRA-kantoren meedoen, heeft de benchmarkdatabase een omvang die zijn weerga niet kent. De klanten van SRA-kantoren zijn namelijk goed voor meer dan 50% van het mkb. De rapportages die eruit voortkomen, doen er dus echt toe. Jan Willem Sies: Benchmarkrapportages zijn belangrijke adviestools Organisatiestructuur De adviestools om de adviseurs te ondersteunen zijn er dus, maar de organisatie moet op elk niveau de overtuiging hebben om die middelen in te zetten. Sommige van onze accountants zijn daar heel pro-actief in en nemen naar alle klanten extra rapportages mee. Anderen hoor je daarentegen zeggen: Nou, bij klant A doe ik het wel, maar ik denk niet dat klant B daar behoefte aan heeft, zegt Düpper. De vennoten kunnen dus wel zeggen dat een benchmark of extra rapportage altijd meegaat naar de klant, maar daar moeten alle medewerkers ook van doordrongen zijn. De medewerkers van een adviesorganisatie moeten het belang inzien van een benchmarkrapportage, want daarin staan gegevens die de klant wil weten en nodig heeft voor zijn bedrijfsvoering. Van Vliet: Als een bestuur besluit dat alle klantgegevens geüpload moeten worden voor de benchmark, maar sommige medewerkers doen dat niet om wat voor reden dan ook, dan gebeurt het niet. Alfa Accountants en Adviseurs hebben al enige ervaring met een benchmark voor de bouw die ze in eigen huis hebben ontwikkeld. De accountant gaat er met de jaarrekening en het benchmarkrapport naar bouwklanten. Volgens Van Vliet moet een organisatie er wel voor waken dat de adviseurs niet zelf besluiten of ze wel of niet een benchmarkrapport naar een klant meenemen. Het moet juist een tweede natuur worden. desraadviseur 9

10 rondetafelgesprek Toekomst benchmark Kooreman vraagt de kantoren hoe de SRAbenchmark er over - pak m beet - twee jaar moet uitzien. De benchmark moet nog per branche wat specifieker worden gemaakt, anders blijft het te vlak. Specifieke meetpunten en terminologieën per branche zouden moeten worden ingevoerd. Dat is wel lastig, maar je kunt er vervolgens wel meer informatie uithalen, zegt Van Vliet. Daarbij merkt hij meteen op dat dat niet ten koste mag gaan van de laagdrempeligheid van de benchmark. Ik vind het echt een pre hoe gemakkelijk en snel de informatie in de benchmark kan worden ingevoerd en hoe snel een rapportage eruit rolt. Als we meer informatie in de benchmark stoppen, gaat het te veel tijd kosten, zegt Van Vliet. Dat vindt ook Sies: Nu hebben we het exporteren en üploaden van de gegevens bij het secretariaat neergelegd. De handelingen die nu nog voor de benchmarkpilot moeten worden uitgevoerd, Rudi Düpper: Ondernemers willen graag kijken hoe ze het doen in vergelijking met andere ondernemers in dezelfde regio Voordelen van het Online Benchmark Platform: Als veel SRA-kantoren meedoen, wordt het een benchmark die zijn weerga niet kent. Ga maar na, meer dan 50% van de mkbondernemingen is klant van een SRA-kantoor. SRA-kantoren staan garant voor kwaliteit, dus dat geldt ook voor de informatie in de benchmark. De benchmark is laagdrempelig: Klantgegevens kunnen makkelijk in het systeem worden ingevoerd. Een benchmarkrapportage üploaden kost echt heel weinig tijd. zullen dadelijk niet meer nodig zijn. Dan zullen de gegevens voor de benchmark geautomatiseerd worden aangeleverd en kan een benchmarkrapport met één druk op de knop worden geüpload. De kantoren vinden het handig wanneer accountantsorganisaties kunnen segmenteren wat betreft omzetvolume. Als je gegevens voor de bouw invoert, wil je wel onderscheid kunnen maken tussen de aannemer met een omzet van 10 miljoen en de zzp er. Dat geldt ook voor segmentatie per regio. Ondernemers willen graag kijken hoe ze het doen in vergelijking met andere ondernemers in dezelfde regio, aldus Düpper. Veel cijfers beschikbaar Naast de benchmark waarmee SRA bezig is, zijn er ook veel andere cijfers beschikbaar, bijvoorbeeld van brancheverenigingen en banken. Maar die laatste cijfers zijn vaak verouderd, in tegenstelling tot de cijfers van de SRA-benchmark. Volgens de drie kantoren zou SRA kunnen faciliteren dat alle informatie van brancheverenigingen, banken en andere organisaties online op één plek zouden komen te staan. Per branche zou de SRA-benchmark dan een outlook kunnen geven. Specialisten uit de branche kunnen vervolgens bij de outlook hun bevindingen doen. Dat zou de adviseur ook ondersteunen. De adviseur kan de ondernemer via dergelijke informatie wijzen op trends en ontwikkelingen. Samenwerking Sies, Düpper en Van Vliet zijn warme pleitbezorgers voor meer samenwerking binnen SRA-kantoren. Als ik een benchmarkrapport download van de bouw, is het handig als ik een niet-concurrerend SRA-kantoor dat sterk in de bouw is vertegenwoordigd, kan bellen 10 desraadviseur juni 2012

11 voor expertise of om een vraagstuk bij hen neer te leggen, zegt Sies. Dat is ook wat SRA naar aanleiding van de benchmark mede voor de leden wil gaan organiseren: branchekringen per regio waar SRA-kantoren hun netwerk kunnen verbreden en verdiepen en waar ze met elkaar kunnen klankborden. Alex van Vliet : Het is goed om met collegakantoren samen te werken Kooreman: SRA zorgt er al heel vaak voor dat kantoren met elkaar in contact komen om specifieke vraagstukken met elkaar te bespreken. Dat zou in dit kader eventueel uitgebouwd kunnen worden, zodat de kennis in de hoofden van de mensen ook bij andere kantoren terecht kan komen. De drie kantoren zien daar wel wat in. Nu zullen we elkaar niet zo snel bellen als het gaat om vraagstukken die een klant betreffen, terwijl we wel contact met elkaar opnemen om over bijvoorbeeld portals of nieuwe wet- en regelgeving te overleggen. We zien het als een teken van zwakte als je een ander kantoor belt als het een klant betreft. Die drempel moet je uiteindelijk wegnemen, zegt Sies. Dat vindt ook Van Vliet: Het is goed om met collega-kantoren samen te werken. Pilot Online Benchmark Platform Momenteel is de pilotfase van het Online Benchmark Platform in volle gang. Hiervoor hebben vijf SRAkantoren toegezegd om zich in te zetten om de werkbaarheid, maar misschien nog wel belangrijker de waarde van het Online Benchmark Platform in de praktijk te testen. Omdat het hier gaat om een kleinschalige opzet, is gekozen om tijdens de pilotfase vier speerbranches te benoemen waarbinnen bench marks worden gebouwd, namelijk Bouw, Horeca, Retail en Transport & Logistiek. Door de focus te leggen op deze branches kan betekenisvolle informatie worden vergaard en kan deze meteen worden getoetst bij zowel de accountants als hun klanten. Momenteel wordt door de vijf pilotkantoren getest met het aanleveren van de jaarrekeningen. De kantoren geven hierbij aan dat het aanleveren van de jaarrekeningen gemakkelijk verloopt en niet veel tijd kost. Vanzelfsprekend is dit belangrijk wil het Online Benchmark Platform een succes worden. Immers, zonder de aanleveringen van jaarrekeningen kan ook geen benchmarkrapport worden gemaakt. De verwachting is dat medio juni de kantoren klaar zijn met het aanleveren van de jaarrekeningen. SRA gaat vervolgens de (anonieme) data bekijken en beoordelen op zaken als juistheid, volledigheid en bruikbaarheid. Zodra de data is goedgekeurd, kunnen de pilotkantoren de daadwerkelijke benchmarkrapporten opvragen en meenemen naar hun klanten en bespreken. Naar verwachting zal dit eind juni gereed zijn voor één of meerdere speerbranches. Om de kwaliteit van het Online Benchmark Platform te waarborgen, worden ervaringen en bevindingen met de pilotkantoren geëvalueerd. Zodra de evaluatie is afgerond, wordt het Online Benchmark Platform opengesteld voor alle SRA-kantoren. De handelingen die nu nog voor de benchmarkpilot moeten worden uitgevoerd, zullen dadelijk niet meer nodig zijn. Dan zullen de gegevens voor de benchmark geautomatiseerd worden aangeleverd en kan een benchmarkrapport met één druk op de knop worden geüpload. We houden u op de hoogte! desraadviseur 11

12 interview uitgelicht SRA-Ondernemerskompas: Hulpmiddel voor de adviseur Het SRA-Ondernemerskompas 2012 ligt voor u klaar. Het kompas is helemaal geoptimaliseerd op basis van aanvelingen vanuit de adviespraktijk en ondernemers. Daarom heeft het thema s zoals Strategie, Marketing, Risicomanagement of Werkkapitaalbeheer. U kunt met het kompas dat webbased is, eenvoudig in kaart brengen hoe de ondernemingen van uw cliënten ervoor staan. Inzicht in kwaliteit van bedrijfsvoering Edward de Kubber RA, vennoot bij Accountantsen Adviesgroep Rijkse en werkzaam bij het Vaktechnisch bureau van SRA, is nauw betrokken geweest bij het verder ontwikkelen van het kompas. Om te bepalen hoe de cliënt het beste ondersteund en begeleid kan worden, is het essentieel om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de bedrijfs - voering van de onderneming. Beschikt de onderneming bijvoorbeeld over een concreet marketing- en communicatieplan? Past de huidige rechtsvorm bij de activiteiten van de onderneming? Is de onderneming goed in staat om in te spelen op economische en/of technologische veranderingen? aldus De Kubber. Het SRA-Ondernemerskompas kan worden gebruikt om de bedrijfsvoering van de onderneming te verbeteren. Aan de hand van de uitkomsten van de vragenlijst wordt bepaald wat de aandachtspunten voor de onderneming zijn en op welke gebieden maatregelen genomen moeten worden. De uitkomst van de vragenlijst geeft de accountant/ adviseur een aanleiding voor een concreet adviesgesprek met de ondernemer over de kwaliteit van de bedrijfsvoering, zegt De Kubber. Uw resultaten en aandachtspunten Uw resultaten en aandachtspunten Optimaliseringsslag Enkele jaren geleden is de eerste versie van het SRA-Ondernemerskompas ontwikkeld. De vragenlijst, in Excel, was toen vooral gericht op de economische recessie. Een kwart van de SRA-kantoren heeft inmiddels gebruikt gemaakt van het kompas om hun cliënten te kunnen adviseren. Door aanbevelingen uit de praktijk van accountants heeft SRA een hernieuwd kompas gemaakt dat aansluit op de huidige adviesbehoefte van ondernemers en web based is. Met het Ondernemerskompas kan de accountant/adviseur de adviesbehoefte van de cliënt in kaart brengen, aldus Harold Kinds, werkzaam bij SRA-Vaktechniek. Webbased en multiusable Doordat de vragenlijst webbased functioneert, gaat het uitwisselen van de uitkomsten eenvoudig en snel. Verder is de vragenlijst multiusable, deze kan dan ook door meerdere mensen ingevuld worden. De antwoorden worden samengevoegd in één rapportage, ze worden weergegeven in een grafiek. Zo is direct te zien wat de aandachts gebieden zijn, vertelt Kinds. Uw aandachtspunten 1 De te nemen stappen na de o 0 = N.v.t. earn out) zijn nog niet volledig 1 = Verdient 2 De echt klanttevredenheid aandacht is niet v positief. 2 = Niet 3 in orde De kennis en het leervermoge niveau. 3 = Niet goed/niet slecht 4 Uit de administratie wordt niet 4 = Goed lopende resultaten mede in re 5 Tussentijdse resultaten worde 5 = Uitstekend basis waarvan waarvan de pro 6 Er liggen geen plannen voor n nieuwe markten etc.). 7 Er is geen goede afstemming personeel in de onderneming. 8 De organisatie is niet goed in technologische veranderingen 9 Niet alle mogelijke aansprakel verzekerd Dik Jansen (al dan niet in eigen 10 De continuiteit van de onderne Piet de Wit key-functionarissen in de orga Klaas de Jong Dik Jansen Piet de Wit 0 = N.v.t. 1 = Verdient echt aandacht 2 = Niet in orde Klaas de Jong 3 = Niet goed/niet slecht 12 desraadviseur juni = Goed 5 = Uitstekend

13 Het Ondernemerskompas geeft de visies van betrokken partijen, zoals de ondernemer, zijn controller en de accountant/adviseur, op de onderneming weer. Ook worden de tien belang rijkste verbeterpunten inzichtelijk gemaakt. Het geeft zo een goed beeld van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en het adviespotentieel. Kortom met het SRA- Ondernemers kompas: heeft u een directe aanleiding voor een concreet adviesgesprek met uw cliënt; worden de aandachtspunten van de onderneming snel inzichtelijk; krijgt u eenvoudig inzicht in de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Meer informatie Kijk op of neem contact op met SRA-Vaktechniek via of Andere adviesproducten & diensten Accountantskantoren ontwikkelen zich steeds meer tot adviesgerichte organisaties. SRA heeft, naast het nieuwe SRA-Ondernemerskompas, diverse andere producten en diensten ontwikkeld die de accountant/adviseur kan gebruiken om de ondernemer goed van advies te kunnen dienen. SRA organiseert bijvoorbeeld regelmatig branche- en advieskringen. Ook is er een Prognosetool en een naslagwerk voor de adviseur (Mkb-advieswijzer 2012). Verder kunt u met behulp van de SRA-Rating Diensten het risicoprofiel van de onderneming in kaart brengen. Demonstratiebijeenkomsten Om een goed beeld te krijgen van het Ondernemers kompas organiseren wij regelmatig demobijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomst wordt het kompas gedemon streerd en wordt toegelicht hoe het kan worden ingezet bij advisering. De eerst volgende bijeenkomst is 19 september van uur. Gespecialiseerd in fiscale software Ruim tevreden kantoren Inkomstenbelasting (alle biljetten) Vennootschapsbelasting Dividendaangifte Omzetbelasting en ICP (incl. suppletieaangifte) Toeslagen Alle toeslagen Elektronische aanlevering XBRL en SBR Ondersteuning SBR Rechtstreekse aanlevering bij Digipoort Aanlevering via externe providers bij Digipoort Digitale ondertekening en dossier Digitaal ondertekenen met PrimaSign Digitaal ondertekenen via providers Koppeling met digitaal dossier Cliënt online De beste support! Snel en deskundig Inlogsessies T: E: GRATIS online demo

14 onderzoek Promotieonderzoek naar wensen cliënt U wilt uw cliënten optimaal adviseren bij ondernemersvraagstukken. Maar wat de cliënt van u verwacht, is nog nooit onderzocht. Daarom heeft SRA met de Universiteit Leiden de handen ineengeslagen en komt er een uitgebreid en uniek wetenschappelijk onderzoek onder cliënten van SRA-kantoren. Niels van de Ven, docent marketing en strategie aan de faculteit rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden, gaat op dit onderzoek promo veren. Om het onderzoek tot een succes te maken, hebben we wel uw hulp hard nodig (zie kader). Wat wil de ondernemer, dat is de kern van het promotieonderzoek. De uitkomsten ervan kan de accountant/ adviseur meenemen bij de huidige en toekomstige strategie van zijn organisatie. Niels van de Ven Met het onderzoek willen we accountantskantoren bewust maken Uniek We hebben als SRA wel een blauwdruk geschreven, naar aanleiding van vele gesprekken met SRA-kantoren, over de verschillende strategieën voor accountantskantoren in de toekomst. We zijn er daarbij vanuit gegaan dat we weten wat de klant wil, maar die klantbehoefte is nog nooit getoetst, zegt Judith van der Hulst, projectmanager PR & Marketing van SRA. Dat gaan we met dit onderzoek doen en we zijn daarin uniek. Volgens Van de Ven is er nauwelijks onderzoek gedaan naar de accountantsbranche. Het onderzoek is wetenschappelijk relevant, omdat er nog maar weinig over deze branche is gepubliceerd. Met het onderzoek willen we accountantskantoren bewust maken. Hun omgeving verandert en zij moeten daarin mee. Welke keuzes ze daarvoor moeten maken, is aan hen. Het onderzoek zal ze daarbij helpen. Keuze voor accountant De uitkomsten van het onderzoek moeten een goed beeld geven van de bestaande en toekomstige wensen en behoeften van mkb-ondernemingen. Allereerst wordt onderzocht welke selectiecriteria mkb-ondernemingen hanteren bij de keuze voor een accountant of een notaris. Bewust is ervoor gekozen om de notaris in het onderzoek mee te nemen, omdat de veranderingen in de omgeving van het notariaat sterke overeenkomsten vertonen met die van de accountant. Ondernemers maken vaak gebruik van een notaris, bijvoorbeeld bij het opstellen van contracten, aldus Van de Ven. Nu al nemen ondernemers andere overwegingen mee bij de keuze voor een accountantskantoor. Een jonge ondernemer had de zaak van zijn vader overgenomen. Een goed moment, zo vond hij, om eens uit te kijken naar een andere accountant. Via Google vond hij meerdere kantoren. Hij keek of de site van het kantoor er goed uit zag of het kantoor twittert. Daar zijn accountantskantoren nog niet veel mee bezig, zegt Van der Hulst. Accountantskantoren die geen goede site hadden en weinig aan social media deden, vielen bij de jonge ondernemer al af. 14 desraadviseur juni 2012

15 ren de klantbehoeften. Ook zou het kunnen zijn dat er uit het onderzoek naar voren komt dat de accountantskantoren moeten gaan nadenken over hun management; moet dat een managing partner zijn die uit de organisatie komt of juist iemand van buitenaf? Het managen van een maatschap is een andere tak van sport dan het uitoefenen van het beroep van accountant. Tandartsen- en huisartsenpraktijken lopen ook tegen dit probleem aan. Van der Hulst vult aan: Uit het onderzoek kan ook naar voren komen dat de ondernemer niet goed op het netvlies heeft wat de accountant/adviseur in huis heeft. De accountant/adviseur kan de ondernemer adviseren als het gaat om bijvoorbeeld producten die banken en verzekeringsmaatschappijen bieden. Als de ondernemer niet weet dat de accountant/adviseur hierover kan adviseren, moet de accountant/adviseur vaker met de cliënt om de tafel. Judith van der Hulst Ik ben heel benieuwd wat de klant voor advies wil, wat er uit het onderzoek komt. Advies Adviesdiensten lijken nu het toverwoord, aldus Van der Hulst. Over welke adviesdiensten hebben we het dan? Moet een kantoor alle deskundigheid in huis hebben of heeft een kantoor er baat bij om te kiezen voor een paar adviesdiensten en zich daarin te specialiseren? Ik ben heel benieuwd wat de klant voor advies wil, wat er uit het onderzoek komt. Andere tak van sport De mkb-ondernemingen, uw cliënten dus, wordt vervolgens in het onderzoek gevraagd hoe zij de kwaliteit van de accountant en notaris beoordelen. Een vervolgvraag is of deze criteria in de toekomst zullen veranderen en hoe professionele dienstverleners hier het beste op kunnen inspelen. De uitkomsten van het onderzoek staan nog niet vast. Het zou kunnen dat een van de uitkomsten is dat de huidige marketing strategie binnen accountantskantoren niet voldoende is om in te spelen op de verande- Succes We hebben minstens 4000 respondenten nodig om het promotieonderzoek tot een succes te maken en geldige uitspraken te kunnen doen. U krijgt daar een uniek wetenschappelijk onderzoek voor terug dat u kunt gebruiken voor uw cliënt en de strategie van uw kantoor. De meest interessante uitkomsten van het onderzoek zal Van de Ven op de Algemene Ledenvergadering in december toelichten. Naar aanleiding hiervan kunnen aanbevelingen worden gedaan. Wij hebben uw hulp nodig SRA gaat samen met de Universiteit Leiden onderzoek doen naar de (toekomstige) wensen en behoeften van mkb-ondernemers. Daarbij worden vragen beantwoord als wat vindt een ondernemer belangrijk bij de keuze voor een accountant? Om geldige conclusies uit het unieke promotieonderzoek te kunnen filteren, zijn er minstens 4000 respondenten nodig. Dat betekent dat we een beroep doen op u, SRA-kantoor, om ons te helpen. Uw cliënten moeten online een enquête invullen. Dat gebeurt anoniem en in een beveiligde omgeving. U krijgt de informatie en teksten daarvoor van ons aangeleverd waardoor u er zelf nauwelijks omkijken naar heeft. Het enige wat u hoeft te doen, is uw cliënten mailen met de vraag of zij willen meedoen om vervolgens de link met daarin de enquête voor het onderzoek te mailen. En wat krijgt u ervoor terug? Gefundeerd wetenschappelijk onderzoek waarop Van de Ven promoveert dat u kunt gebruiken voor uw adviespraktijk, cliënten en voor eventuele toekomstige keuzes over uw dienstverlening. Uw cliënten zullen het ook waarderen als u ze vraagt een enquête in te vullen. Daarmee maakt u kenbaar dat hun wensen en behoeften voor u belangrijk zijn. Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met SRA, afdeling marketing, desraadviseur 15

16 zapp service Kwaliteit controles in het onderwijs bij SRA-kantoren voldoende Op het accountantsoverleg bij de Inspectie van het Onderwijs zijn de reviews van de controles over het boekjaar 2010 geëvalueerd. Hieruit bleek dat de mkb-kantoren gemiddeld genomen slecht gescoord hebben. Een rondgang langs SRA-kantoren leerde gelukkig dat de reviews vrijwel allemaal als voldoende zijn beoordeeld. Desalniettemin vraagt SRA-Bureau Vaktechniek de SRA-leden die actief zijn in het onderwijs, nadrukkelijk aandacht te hebben voor de kwaliteit van de controles in het onderwijs. Het controleprotocol OCW/EL&I 2011 (versie 5 december 2011) is leidend voor de controle van onderwijsinstellingen. Belangrijke tekortkomingen kwamen voor bij die onderdelen waar de inspectie door middel van een zogeheten handreiking expliciet aandacht voor had gevraagd. De controleprotocollen en handreikingen geven zeer uitgebreide en gedetailleerde voorschriften voor het uitvoeren van de controle. Accountants van onderwijsinstellingen dienen integraal kennis te nemen van deze stukken, die worden gepubliceerd op de website van de Inspectie van het Onderwijs (www.onderwijsinspectie.nl), onder het hoofdstuk controleprotocol. Voor 2011 zijn nog geen hand reikingen gepubliceerd. De handreiking 2010 is over dat jaar vooralsnog onverkort van toepassing. SRA is graag bereid de kantoren vaktechnisch te ondersteunen bij de uitvoering van de controles in het onderwijs. U kunt deelnemen aan een vaktechnisch overleg of de cursus Controle en verslaggeving bij onderwijsinstellingen. Bureau Vaktechniek beantwoordt ook alle vaktechnische vragen over de controle en verslaggeving van onderwijsinstellingen. U kunt uw vragen mailen naar SRA werkt aan een statement of qualifications dat SRA-kantoren kunnen gebruiken om cliënten in de onderwijssector beter te kunnen informeren over de mogelijkheden die zij in huis hebben om hen van dienst te zijn. SRA spreekt sollicitanten SRA-HRM heeft een bestand van kandidaten die op zoek zijn naar een positie bij een SRA-kantoor. Hieronder enkele kandidaten. Neem voor meer informatie contact op met Barry de Wilde, T Beginnend/Gevorderd Assistent Accountant (ref 525) Regio: Noord-Brabant. Man, 21 jaar. Beschikt over 3 jaar relevante werkervaring. Zoekt een mkb-kantoor, waar hij zich verder kan ontwikkelen. Hij is momenteel bezig met de RA-studie. Stelt u uw personeel ter beschikking? Voorkom een boete, pas uw KvK-inschrijving aan! De gewijzigde Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) is op 5 juni jl. door de Eerste Kamer aangenomen. De wet is bedoeld voor de bestrijding van malafide uitzendbureaus, maar heeft ook effect op andere bedrijven die ondergeschikt personeel uitlenen, zoals aannemers, bouw- en installatiebedrijven, communicatiebureaus, ICT-ondernemingen en accountantskantoren. De wet stelt het volgende: de invoering van een bestuurlijke boete voor een inlener die zaken doet met een niet als uitzend onderneming in het Handelsregister geregistreerde onderneming. Daarvoor is eveneens vereist de invoering van een plicht - op straffe van een bestuurlijke boete - voor uitzendondernemingen om zich als zodanig te laten registreren in het Handelsregister. Voorkom boete Om te voorkomen dat uw kantoor en/of uw cliënt/de onderneming waar u uw personeel stationeert een boete krijgt, moet u de volgende aanpassing doen in uw Kamer van Koophandel-inschrijving: Een van de nevengeschikte/ondergeschikte activiteiten is het mogelijk/in voorkomende gevallen het ter beschikking stellen van medewerkers Aangezien de Waadi per 1 juli van kracht wordt, raden we u aan om bovenstaande aanpassing zo snel mogelijk door te voeren in uw Kamer van Koophandelinschrijving! 16 desraadviseur juni 2012

17 SRA tekent convenant met BFT SRA heeft een convenant (toezichtarrangement) met Bureau Financieel Toezicht (BFT) gesloten. Met het convenant spreken beide partijen af dat SRA primair zelf zorg draagt en toezicht houdt op de naleving van de verplichtingen op grond van de Wwft bij haar leden. Op 5 juni jl. ondertekenden SRA-voorzitter Paul Dinkgreve RA en Folkert Winkel RA van BFT het convenant. 1-loketgedachte zonder extra belasting Met het toezichtarrangement realiseert SRA een volgende stap in het streven naar één loket voor de aangesloten leden. Het Wwft-toezicht wordt namelijk meegenomen in de kwaliteitstoetsing van SRA en uitgevoerd door SRA-reviewers. BFT zal geen regulier onderzoek in het kader van de Wwft doen bij de SRA-leden. Bijzondere onderzoeken door BFT vallen buiten het toezichtarrangement. Op deze manier realiseert SRA dat wettelijk ingesteld toezicht op een efficiënte manier voor de leden wordt ingericht en daarmee geen extra belasting voor de kantoren vormt. SRA onderstreept dat het naleven van wet- en regelgeving ook een belangrijk kwaliteitsaspect vormt. Waarborg integriteit financieel stelsel BFT is aangewezen als toezichthouder op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft). De doelstellingen van de Wwft zijn het bevorderen en in standhouden van de integriteit van het financiële stelsel én het verbeteren van de informatiepositie ten behoeve van het bestrijden van witwassen en van terrorismefinanciering. De Wwft is behalve voor accountants en belastingadviseurs, ook van toepassing op andere professionals zoals notarissen, advocaten, administratiekantoren, bedrijfseconomisch adviseurs en juridisch adviseurs. Het toezichtarrangement is een samenhangend geheel van processen, procedures en afspraken die gericht zijn op het vaststellen van de naleving van de wet- en regelgeving waarop het toezicht betrekking heeft. Plaats kosteloos vacatures Plaats kosteloos al uw vacatures op werkenbijsra.nl! Uniek voor u als SRA- Kantoor! Gericht op ervaren personeel. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Barry de Wilde, T , desraadviseur 17

18 zapp service Nieuw: Advieswijzer Lonen De Voorjaarsnota 2012 en het Begrotingsakkoord 2013 bevatten voorstellen voor miljardenbezuinigingen. Welke er uiteindelijk doorgaan, is afhankelijk van de komende verkiezingen in september en de uiteindelijke goedkeuring van de Tweede en Eerste Kamer. Wilt u ook uw cliënten informeren, specifiek over de grote impact van de voorstellen op de werkgever en zijn personeel? Bestel dan de Advieswijzer Lonen. Digitaal, vrij van copyright voor uw eigen uitgave of website: 125. Mail naar Nieuw: E-Book Fiscale Cijfers en Fiscale Beloning Deze maand verschijnen de nieuwe digitale edities van Fiscale Cijfers en Fiscale Beloning Ideaal voor op uw I-Pad of laptop met handig zoeksysteem. Alle actuele cijfers direct paraat! Prijs voor de complete digitale tekst: 395 per uitgave. Onbeperkt te gebruiken binnen uw eigen kantoor. Bestellen via SRA spreekt sollicitanten Zelfstandig Assistent Accountant/Teamleider (ref 520) Regio: Midden-Nederland/ Noord-Holland. Man, 46 jaar. Beschikt over ruim 15 jaar relevante werkervaring. Zoekt een (ander) passend mkb-kantoor, waar hij zich enerzijds met een klantenportefeuille kan bezighouden en anderzijds met interne zaken (zoals aansturing medewerkers, managementtaken etc.). Beschikt over een brede interesse. Belastingadviseur (ref 518) Regio: Midden-Nederland. Man, 49 jaar. Beschikt over bijna 20 jaar relevante werkervaring. Zoekt bewust een mkb-kantoor, waar hij zich onder andere kan bezighouden met het adviseren (1 e lijns) van cliënten, eventueel in combinatie met een interne rol. Verder heeft hij de nodige kennis opgedaan op het gebied van loonbelasting, loonheffing en formeel recht. Handboeken online beheren Wilt u ook uw handboeken eenvoudig beheren en onderhouden? De SRA-Handboeken zijn nu beschikbaar in een weboplossing. Nadat de SRA-Handboeken kantoorspecifiek zijn gemaakt, kunt u ze eenvoudig en efficiënt onderhouden en distribueren naar uw medewerkers. Het actualiseren van de digitale handboeken verloopt volledig digitaal. De gebruiker krijgt een melding bij een wijziging, waardoor goed zichtbaar is wat er is gewijzigd. De beheerder van het kantoor kan zelf bepalen of de wijziging wordt overgenomen in het kantoorhandboek. Vervolgens kan de wijziging beschikbaar worden gesteld aan de medewerkers. Kortom, het actualiseren van uw handboeken gaat een stuk efficiënter. Bovendien werkt iedereen altijd met de meeste recente versie van de SRA- Handboeken en praktijkhandreikingen. Daarnaast blijft de historie bestaan, zodat altijd terug gevonden kan worden hoe procedures in het verleden waren. De handboeken Samenstellen, Beoordelen, Kwaliteit en Controle zijn beschikbaar. Ook de bijbehorende praktijkhandreikingen, voorbeelden en procedures zijn beschikbaar. Online demonstratie Wij organiseren regelmatig een webinar over het online beheren van de handboeken. Dit is een live uitzending die u op uw eigen computer kunt volgen. U krijgt nadat u zich heeft aangemeld een inlogcode voor toegang tot het webinar. Kijk voor meer informatie op Of neem contact op met SRA-Vaktechniek, of Nieuwe SRA-website: geef uw mening! Diverse SRA-leden hebben inmiddels hun feedback gegeven op onze nieuwe website, die begin april is gelanceerd. U wijst ons veelal op de betere vindbaarheid van alle content, maar ook de heldere presentatie kan uw goedkeuring wegdragen. Maar vanzelfsprekend hebben we ook constructieve punten ter verbetering ontvangen, die we zo spoedig mogelijk proberen door te voeren. Nog geen reactie gegeven? Surf naar de SRA-website en deel uw ervaringen met ons via We stellen uw feedback zeer op prijs! Tenslotte bent ú de gebruiker. 18 desraadviseur juni 2012

19 Van het Vaktechnisch Bureau Het Vaktechnisch Bureau Accountancy heeft het Handboek Samenstellen geactualiseerd. Daarnaast is er ook een Handboek Samenstelpraktijk voor kantoren met uitsluitend nonassuranceopdrachten ontwikkeld. Beide handboeken zijn terug te vinden op vaktechniek. Alle accountantsvennoten hebben ook een hardcopyexemplaar ontvangen. Verder zijn recent de werkprogramma s voor controleopdrachten geactualiseerd en is er een praktijkhandreiking voor steekproeven (met statistische technieken bij controle) afgerond (zie ook SRA-website). Het Fiscaal Vaktechnisch Bureau heeft de volgende praktijkhandreikingen recent afgerond: Werkkostenregeling (praktijkhandreiking en rekenmodel) Verlies uit een regresvordering Rekenmodel eenmanszaak of bv Transfer Pricing en administratieplicht Naar verwacht zal in de loop van juni gereedkomen: Afwaardering vorderingen en onzakelijk debiteurenrisico (actualisering als gevolg van recente uitspraken van de Hoge Raad) Checklist financiële planning Winstsplitsing voor verliesverrekening Op sra.nl is recent de praktijkhandreiking flex-bv geplaatst. Deze praktijkhandreiking behandelt de juridische, fiscale en accountancyaspecten. Op dit moment bestaat de praktijkhandreiking uit een eerste uitwerking van de juridische en fiscale aspecten. De handreiking wordt de komende tijd door ontwikkeld en geactualiseerd. De eerstvolgende update is gericht op de consequenties voor de accountancypraktijk. In het bijzonder wordt daarbij ingegaan op de uitkeringstest. Nieuwe adviestool: SRA-Agrarisch Bedrijfsovernamemodel Overnames in de agrarische sector zijn vaak complex van aard. Daarom heeft SRA-Vak techniek samen met de Agrarische Commissie van SRA een adviestool ontwikkeld om de bedrijfsovername van agrarische ondernemingen te berekenen en te analyseren. Met het SRA-Agrarisch Bedrijfsovernamemodel berekent u eenvoudig de bedrijfswaarde en de minimale overnamesom, waarbij voldaan wordt aan fiscale wetgeving. Het Agrarisch Bedrijfsovernamemodel is geschikt voor niet-rechtspersonen in de agrarische sector. Met het model maakt u een analyse van de bedrijfsovername, gebaseerd op de financiële gegevens van de over te dragen onderneming en de balansgegevens van de persoonlijke vennootschappen van alle partijen. De waarde van de onderneming wordt berekend met behulp van de discounted cashflow-methode. Daarbij wordt rekening gehouden met de regels voor waardering volgens de inkomstenbelasting, en met de landelijke landbouwnormen van de Belastingdienst. Vervolgens wordt op basis van de schenkingsvrijstellingen zoals die jaarlijks door de fiscus zijn toegestaan de minimale overnamesom berekend. Analyse- en rekenmodel Het SRA-Agrarisch Bedrijfsovernamemodel is een analyse- en rekenmodel dat u aanschaft op het moment dat u met een overname te maken krijgt. Het rekenmodel is te gebruiken voor één onderneming. U hoeft geen heel instrumentarium aan te schaffen of te onderhouden. U kunt het model gemakkelijk via een licentiecode downloaden, activeren en gebruiken om uw cliënt van optimaal advies te voorzien. Kijk voor meer informatie op of neem contact op met SRA-Vaktechniek via of desraadviseur 19

20 zapp service Nieuwe release SRA-Intern Reviewsysteem Met het SRA-Intern Reviewsysteem kunt u de kwaliteit van de opdrachten beoordelen. U kunt het selfassessmentsysteem toepassen bij de complete dossierreview van uw kantoor organisatie. Het bevat vragenlijsten voor de review van samenstel- en beoordelingsopdrachten, voor de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en dossierinspectie bij controleopdrachten én voor de fiscale review. Nadat de vragen zijn beantwoord, kunnen diverse rapportages gegenereerd worden. Zo kan worden vastgesteld of alle relevante procedures zijn gevolgd en zijn vastgelegd in het dossier. Kortom, u kunt vaststellen of uw organisatie voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. U kunt een overzicht genereren van alle reviewvragenlijsten met de voortgang, de antwoorden en toelichtingen. Of u kunt een complete rapportage verkrijgen met de uitkomsten en bevindingen van de review. U kunt ook de uitkomsten van verschillende reviews vergelijken. Verder kunt u een kantooroverzicht maken. Hiermee krijgt u inzicht in de kernvragen en de probleempunten per fase. Nieuwe release Onlangs is de versie 2012 verschenen. De vragenlijsten zijn geactualiseerd, daarnaast is het SRA-Intern Reviewsysteem uitgebreid met een vragenlijst voor de review van wettelijke controleopdrachten en een vragenlijst voor specifiek overeengekomen werkzaamheden. Ook is de puntentellingsystematiek vereenvoudigd en doorgevoerd voor alle vragenlijsten. Demobijeenkomsten en workshops Wij organiseren regelmatig demonstraties en workshops. Tijdens een demobijeenkomst wordt het systeem en de voordelen ervan getoond. Bij de workshops (specifiek voor kantoren die gebruikmaken van het systeem) staat het efficiënt en effectief werken met het systeem centraal. Ook wordt inzicht gegeven in de werkwijze van de externe reviewers van SRA, die bij een goed werkend systeem van self assessment gebruikmaken van de uitkomsten hiervan. Meer informatie Heeft uw kantoor wel een abonnement op het Intern Reviewsysteem, maar maakt u nog geen gebruik van de nieuwe versie? Neem dan contact op met SRA-Vaktechniek, of T Of kijk voor meer informatie of aanmelding op SRA spreekt sollicitanten Relatiebeheerder (ref 526) Regio: Midden-Nederland. Man, 35 jaar. Heeft bijna 10 jaar relevante werkervaring, maar door bedrijfseconomische omstandigheden is hij genoodzaakt op zoek te gaan naar een andere organisatie. Hij is al vergevorderd met zijn RA-studie. Junior Belastingadviseur (ref 516) Regio: Noord-Holland. Vrouw, 31 jaar. Beschikt over bijna 5 jaar relevante werkervaring bij een Big Four-kantoor en een mkb-kantoor. Zoekt bewust een mkb-kantoor, waar ze zich kan ontwikkelen/ ontplooien. Whitepaper PKI-overheidscertificaat Vanaf 1 januari 2013 is het verplicht om de aangiften IB en Vpb bij de Belastingdienst aan te leveren via Standard Business Reporting (SBR). Daarnaast wordt door uitvragende partijen steeds meer om SBR-rapportages gevraagd. Om deze aangiften en rapportages vanuit uw (aangifte)software te kunnen doen, is behalve geschikte software, een zogenaamd PKI-overheidscertificaat benodigd. Dit is een ander certificaat dan het huidige BAPIcertificaat. Maar wat voor type certificaat is nu precies vereist? En hoe verloopt de aanvraagprocedure hiervoor? Er zijn vier leveranciers (CSP s) die het benodigde PKI-certificaat mogen leveren. Wie zijn dit en wat is hun propositie precies? Om u hierin meer inzicht te verschaffen, heeft SRA een whitepaper opgesteld, waarin antwoord wordt gegeven op bovenstaande vragen. Deze whitepaper is te downloaden via 20 desraadviseur juni 2012

magazine nr. 01 02 13 Accountant moet sparringpartner geen controleur Anneke van Teeffelen: De toekomst: de accountant als kennismakelaar

magazine nr. 01 02 13 Accountant moet sparringpartner geen controleur Anneke van Teeffelen: De toekomst: de accountant als kennismakelaar desraadviseur magazine nr. 01 02 13 Anneke van Teeffelen: Accountant moet sparringpartner zijn, geen controleur 02 Branche in Zicht: vakkennis versterkt door klantkennis 06 De toekomst: de accountant als

Nadere informatie

magazine nr. 03 01 12 Ik zou de accountant wat ondeugender willen zien 02 De fiscale review is een feit 12 Nieuw convenant met AFM

magazine nr. 03 01 12 Ik zou de accountant wat ondeugender willen zien 02 De fiscale review is een feit 12 Nieuw convenant met AFM desraadviseur magazine nr. 03 01 12 Gonda Duivenvoorden: Ik zou de accountant wat ondeugender willen zien 02 De fiscale review is een feit 12 Nieuw convenant met AFM 29 Nader beschouwd: RD-aftrek of RDA

Nadere informatie

magazine nr. 03 09 13 Financieringsvraagstuk? Uitgelezen kans voor adviseur Hans Biesheuvel: HT bij ABAB: Uitgangspunt is een aanvaardbare

magazine nr. 03 09 13 Financieringsvraagstuk? Uitgelezen kans voor adviseur Hans Biesheuvel: HT bij ABAB: Uitgangspunt is een aanvaardbare desraadviseur magazine nr. 03 09 13 Hans Biesheuvel: Financieringsvraagstuk? Uitgelezen kans voor adviseur 06 Hobbels e-factureren moeten worden genomen 14 HT bij ABAB: Uitgangspunt is een aanvaardbare

Nadere informatie

magazine nr. 02 05 13 Met relatief weinig inspanning kun je een groot verschil maken Jos Felix over Branche in Zicht:

magazine nr. 02 05 13 Met relatief weinig inspanning kun je een groot verschil maken Jos Felix over Branche in Zicht: desraadviseur magazine nr. 02 05 13 Jos Felix over Branche in Zicht: Met relatief weinig inspanning kun je een groot verschil maken 02 IT-audit: Nieuwe methode voor IT-integratie 10 SRA Recessieenquête:

Nadere informatie

magazine nr. 04 12 13 Onbeperkt houdbaar. Hoe doe je dat? Jeroen Busscher: Initiërende rol loonmedewerker Andere tijden, andere vennoten?

magazine nr. 04 12 13 Onbeperkt houdbaar. Hoe doe je dat? Jeroen Busscher: Initiërende rol loonmedewerker Andere tijden, andere vennoten? desraadviseur magazine nr. 04 12 13 Jeroen Busscher: Onbeperkt houdbaar. Hoe doe je dat? 06 Andere tijden, andere vennoten? 12 Initiërende rol loonmedewerker 26 De robuuste familiebedrijfsaccountant interview

Nadere informatie

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 WIE A ZEGT, MOET OOK B ZEGGEN OVER BEWUSTE KEUZES MAKEN, COMMITMENT EN DOORPAKKEN INHOUD Inleiding 1 Bestaansrecht en doelgroep 2 Omgevingsbeeld en visie 2.1 De centrale

Nadere informatie

novak accountants magazine Ambitie

novak accountants magazine Ambitie novak accountants Verschijnt vier keer per jaar - 3e kwartaal - september 2014 Uitgave van de Nederlandse Organisatie van Accountantskantoren magazine Ambitie Ambities van de mkb-accountant Een kijkje

Nadere informatie

2012 www.bdovoorcommissarissen.nl. Theorie rondetafelgesprek praktijk. Het waarborgen van de onafhankelijkheid

2012 www.bdovoorcommissarissen.nl. Theorie rondetafelgesprek praktijk. Het waarborgen van de onafhankelijkheid 2012 www.bdovoorcommissarissen.nl DE COMMISSARIS & DE ACCOUNTANT Theorie rondetafelgesprek praktijk Het waarborgen van de onafhankelijkheid Voorwoord 3 voorwoord commissaris en accountant Voor u ligt inmiddels

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

C ASEWARE M AGAZINE. Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA NBA pakt handschoen op met SBR Assurance

C ASEWARE M AGAZINE. Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA NBA pakt handschoen op met SBR Assurance C ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv M AGAZINE Projectmanager SBR John Sloof, KvK Verplichte deponering Kamer van Koophandel via Digipoort komt eraan Wynke Möller, Witlox

Nadere informatie

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview jaargang 21 2015 nr. 1 een uitgave van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt De stelling: Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst!

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening CASEWARE MAGAZINE 1 C M AGAZINE ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv Slimme integratie Exact Online en CaseWare Continuous monitoring verhoogt efficiency en kwaliteit Studenten

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht in het microbedrijf

Horizontaal Toezicht in het microbedrijf Tiede Boersma Groepscode BAU 10.4 Examennummer BAU10.5.10 Februari 2013 (v4) Voorwoord In het land der blinden is éénoog koning, zo begon ik enige jaren geleden onze jaarlijkse nieuwsbrief voor ondernemers

Nadere informatie

Goed bestuur in het MKB

Goed bestuur in het MKB Goed bestuur in het MKB Student Eerste examinator Tweede examinator M. Leliveld Drs. Gerrit-Jan Lanting Drs. Wim Fennis N.J. Smeitink Dr. Michiel van der Ven Drs. Wim Fennis Instituut Hogeschool Utrecht,

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

AFM-leidraad pensioenadvisering pag. 16. Pensioenadviseurs in het MKB winnen te weinig informatie in. Bovendien verstrekken

AFM-leidraad pensioenadvisering pag. 16. Pensioenadviseurs in het MKB winnen te weinig informatie in. Bovendien verstrekken ccountancynieuws 2-wekelijks onafhankelijk vakblad voor accountants 9 april 2010 / nr 7 Publieke sector wil accountant met politiek gevoel pag.12 AFM-leidraad pensioenadvisering pag. 16 Deponeer jaarrekening

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Transparantieverslag 2012-2013

Transparantieverslag 2012-2013 www.pwc.nl Transparantieverslag 2012-2013 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Dit transparantieverslag heeft betrekking op PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. In dit verslag doelen we met PwC op

Nadere informatie

Project Besiendershuis

Project Besiendershuis DECEMBER 2010 VOOR RELATIES VAN DIRKZWAGER Frank Delissen Project Besiendershuis Vier specialisten over compliance Naleving regels waarborgen Regeerakkoord Reactie op zes speerpunten 1 Twitteren met Mark

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

Monitoring Commissie. vierde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Monitoring Commissie. vierde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Monitoring Commissie vierde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December 2012 secretariaat: Postbus 20401, 2500 EK Den Haag www.mccg.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Van talent naar performance

Van talent naar performance Praktijkboek Van talent naar performance Talentgericht selecteren, ontwikkelen en beoordelen Inclusief het complete TMA functie- en competentiemodel Edwin van IJzendoorn Liesbeth van Weert Bastian Müller

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie