Claw back, wetgeving versus integriteit Margaret van Kempen September 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Claw back, wetgeving versus integriteit Margaret van Kempen September 2013"

Transcriptie

1 Claw back, wetgeving versus integriteit Margaret van Kempen September 2013 INLEIDING EN AANLEIDING INTERNATIONAAL VRAAGSTUK... 2 JURIDISCH KADER... 3 CLAW BACK IN PRAKTIJK... 4 HET BENNINK-EFFECT... 5 CONCLUSIE... 6 Afbeelding Het Financieele Dagblad, 10 december

2 INLEIDING EN AANLEIDING Tot nog niet zo heel lang geleden was een beheerst bezoldigingsbeleid bij grote ondernemingen en organisaties vanzelfsprekend. In de global economy lijkt die vanzelfsprekendheid minder te bestaan. In diverse landen worden inmiddels initiatieven ontplooid om uitwassen hierin te bestrijden, onder meer door de mogelijkheden voor het terugvorderen van onterecht betaalde bonussen ( claw back ) te verruimen. Ook in Nederland staat de wetgeving op het punt aangescherpt te worden, onder meer waar het de beloning van bestuurders voor bedrijfsovernames betreft. In de volgende hoofdstukken worden een aantal overwegingen bij het beperken van bestuurdersbeloningen tegen het licht gehouden van maatschappelijke en juridische wensen en beperkingen. In de conclusie komt de nadruk te liggen op integriteit en moraliteit in de communicatie tussen toezicht en bestuur, en wordt de verantwoordelijkheid primair binnen de onderneming zelf gelegd. Oud CEO Van der Bruggen en CFO Gerner van Imtech hebben in augustus 2013 vrijwillig hun bonussen over 2010 en 2011 teruggegeven. Zij stonden aan het hoofd van Imtech toen begin dit jaar een enorme boekhoudfraude in Polen en Duitsland aan het licht kwam. De VEB, die compensatie wilde voor de getroffen beleggers, is tevreden.,,beide heren hebben de juiste stap genomen Ze hebben natuurlijk een afweging gemaakt. Als ze het niet hadden gedaan, zouden zowel de VEB als Imtech waarschijnlijk juridische stappen hebben gezet. Maar ik ben blij dat ze het hebben gedaan, want het zou een zeer lastige strijd zijn geworden, aldus de VEB tegen de Volkskrant 1 Imtech is niet de eerste Nederlandse onderneming die achteraf onterecht uitbetaalde bonussen terugvorderde. Topman Cees van der Hoeven van Ahold moest in 2007 van de rechter 5 miljoen euro terugbetalen. Dit jaar werden na een affaire ook de bonussen bij Unit 4 en Brunel teruggeëist. Ook zijn er voorbeelden in de publieke sector. Erik Staal was persoonlijk verantwoordelijk voor het 2 miljard euro kostende derivatendrama van woningbouw corporatie Vestia. Maar hij vertrok met 3,5 miljoen euro. Deze zomer gaven 19 grootverdieners in onderwijs en publieke sector gehoor aan een oproep van minister Bussemaker om vrijwillig salaris in te leveren. De stap van de Imtech-bestuurders zou er wel op kunnen wijzen dat het roer om gaat in Nederland. Maar woordvoerder Keyner van de VEB is nog terughoudend in het eerder geciteerde commentaar.,,voor toekomstige bestuurders is dit hooguit een zetje in de rug. Bovendien zien de raden van commissarissen het steeds vaker als hun plicht om onterechte bonussen terug te vorderen 2. Ook wijst hij erop dat bestuurders vaak verzekerd zijn voor dit soort onheil en de pijn dus niet in de eigen portemonnee voelen. INTERNATIONAAL VRAAGSTUK Discussies over het beloningsbeleid van bestuurders worden in de hele westerse wereld gevoerd, met overal specifiek nationale trekjes en frustraties. In 2010 hebben de VS de Dodd-Frank-act ingevoerd. Deze schrijft onder meer voor dat organisaties in hun jaarverslag de zogenoemde pay ratio, de beloning van de CEO versus de mediaan-beloning van de medewerkers vermelden. In Duitsland is al enige tijd geleden voorgesteld om de nationale Kodex inzake corporate governance aan te passen, zodat bestuurdersbeloningen worden gemaximeerd (Abfindungscap) en commissarissen worden geacht beloningsverhoudingen kritischer te gaan beoordelen. Zonder een bijzondere reden mag de gebruikelijke bezoldiging niet worden overschreden. In het Verenigd Koninkrijk krijgt de algemene aandeelhoudersvergadering een bindende stem ten aanzien van het bezoldigingsbeleid van bestuurders. In Zwitserland wordt gediscussieerd over een wetsontwerp waarin tekenbonussen en change of control clausules niet meer toegestaan worden. In Europees verband is inmiddels in de Kapitaaleisenrichtlijn III een bepaling ten aanzien van claw back opgenomen, maar deze richtlijn is alleen van toepassing op financiële instellingen. Meer algemeen heeft de Europese Commissie in december 2012 het Actieplan Europees Vennootschapsrecht en Corporate Governance gepubliceerd, waarin meer transparantie over beloningsbeleid en het stemrecht van aandeelhouders wordt bepleit 3. 1 Jarl van der Ploeg en Wilco Dekker. Druk op bonus terug te geven neemt toe, de Volkskrant, 28 augustus idem 3 Memorie van Antwoord ingediend bij de Eerste Kamer,

3 In Nederland valt onder meer in de discussie over beloningen van topbestuurders op dat de bonussen bij overnames hier scherp ter discussie staan. Iedereen kan kopen, maar is autonome groei eigenlijk niet het mooiste. Zou dergelijke groei niet beter moeten worden beloond dan risicovollere acquisities? Is een claw-back bij een afboeking op eerder met een bonus beloonde aangekochte activa een goed idee? Maarten Hartog van investeringsgroep Teslin:,,Het is misschien niet eenvoudig om hier een beloningsbeleid op af te stemmen, dat alle voetangels en klemmen ondervangt, maar dat mag geen excuus zijn om het maar te laten zoals het is. Zeker nu de kwestie bij diverse Nederlandse beursgenoteerde bedrijven speelt, zou ik graag zien dat de betreffende remuneratiecommissies met een goed voorstel komen liefst voordat aandeelhouders hierover met hun voeten gaan stemmen 4. JURIDISCH KADER Dat leidt tot de vraag wat de invloed is van de aandeelhouders, commissarissen, ondernemingsraad en de bestuurder zelf op de bestuurdersbeloning. En tot de vraag of de afgesproken of al uitbetaalde beloning later nog aangepast of teruggevorderd kan worden. In het Handboek Corporate Governance 2011/2012 noemt Paul Vestering (Partner Arbeidsrecht Stibbe) als voorbeelden: de situatie dat de Raad van commissarissen een zeer gewilde bestuurder een royale salaris- en bonusregeling toekent, die echter wel in strijd is met het algemene bezoldigingsbeleid van de vennootschap. Of dat de afgesproken bonuscriteria enkele jaren later een hoge bonus opleveren, terwijl de financiële vooruitzichten voor de onderneming inmiddels zijn verslechterd en de publieke opinie kritischer is geworden. Het kan ook dat de bestuurder conform het bezoldigingsbeleid bij ontslag recht heeft op een vergoeding van één vast jaarsalaris terwijl hij na vier maanden al ontslagen wordt of dat de bestuurder een bonus ontvangt op behaalde doelstellingen, terwijl een half jaar later blijkt dat enkele doelstellingen toch niet behaald zijn of dat op basis van onjuiste uitgangspunten is betaald. De nieuwe, wettelijke claw back mogelijkheid voegt volgens hem weinig toe aan de bestaande (on)mogelijkheden tot wijziging. De raad van commissarissen moet zich ervan vergewissen dat de belonings- en bonusafspraken met de bestuurder beheersbaar zijn. Dat kan op verschillende manieren, die bijvoorbeeld ook in de gedragscodes (de Code, Code van Banken e.d.) worden voorgesteld. In de afspraken moet rekening gehouden worden met een passende referentieperiode en/of bandbreedte voor beloning, het inbouwen van voldoende discretionaire aanpassingsbevoegdheden voor de raad van commissarissen bij buitengewone omstandigheden, zonder dat hiervoor een (te) strenge maatstaf geldt en een duidelijke terugvorderbevoegdheid als bonusdoelstellingen achteraf toch niet (geheel) gehaald zijn. Daarbij is hij wel van mening dat in situaties waarin garanties aan de bestuurder onvermijdelijk zijn, voor alle betrokkenen duidelijk geldt: eens gegeven, blijft gegeven! 5. Zijn conclusie is dat regels en gedragscodes over de bestuurdersbeloning vooral de betrokken partijen oproepen om zelf te komen tot verantwoorde afspraken, zowel wat betreft de hoogte daarvan als de ingebouwde flexibiliteit. Daarmee zijn de primaire verantwoordelijkheden duidelijk afgebakend. Maar de druk op raden van commissarissen neemt toe om in geval van aperte roekeloosheid of falend beleid toegekende bonussen terug te vorderen. Daarvoor zijn een drietal juridische (on)mogelijkheden te onderscheiden: 1. Wettelijke claw back regeling De raad van commissarissen kan reeds uitbetaalde bonussen terugvorderen op grond van het feit dat uitbetaling heeft plaatsgevonden op basis van onjuiste informatie over het bereiken van de afgesproken doelen of omstandigheden. Het wetsvoorstel voor de zogenaamde claw-back - regeling ligt nu nog bij de Eerste Kamer. 4.Maarten Hartog, Investeringsgroep Teslin, het Financieele Dagblad, 23 april Paul Vestering, Stibbe, De Bestuurdersbeloning: van Bezoldigingsbeleid tot Claw Back, Jaarboek Corporate Governance 2011/2012 3

4 2. Onverschuldigde betaling Een bonus zou kunnen worden teruggevorderd als de rechtsgrond aan de bonusbetaling komt te ontvallen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer het behouden van de bonus naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, al is het vaststellen hiervan niet eenvoudig Een andere grond om de bonusafspraken terug te draaien is dwaling (onjuiste of onvolledige voorstelling van zaken), bedreiging, bedrog en misbruik van omstandigheden. 3. Corporate Governance Code De zogenaamde claw back-regeling is neergelegd in de Nederlandse Corporate Governance Code (Best Practice bepalingen II.2.11) en de Code Banken. De bedoeling van deze regeling in de governance codes is dat de raad van commissarissen zich inspant om deze regeling in bestaande contracten met bestuurders vast te leggen. CLAW BACK IN PRAKTIJK De raad van commissarissen heeft dus een inspanningsverplichting om een claw back-bepaling op te nemen in contracten met bestuurders, voor nieuwe contracten, maar ook voor bestaande contracten. Deze claw backbepaling moet passend zijn. De adviseurs van Price Waterhouse Coopers Human Resources Services (PWC) formuleerden vijf kernvragen voor een passende claw back-bepaling in contracten waarmee een raad van commissarissen aan de slag kan. 1. Op welke situaties heeft de claw back-bepaling betrekking? Moet de claw back-bepaling zich beperken tot de herziening van de jaarrekening en bijzondere omstandigheden, of zich ook uitstrekken tot ongewenste gedragingen die de onderneming schade kunnen berokkenen, bijvoorbeeld handelen in strijd met het concurrentiebeding of met het risicobeleid van de onderneming? 2. Op wie en waarop is de claw back-bepaling van toepassing? Moet de claw back-bepaling gelden voor de leden van de raad van bestuur, hoger en midden kader of zelfs het gehele personeel? Hierbij moet onderscheid worden gemaakt naar verantwoordelijkheidsgebied en wellicht zelfs naar beloningsregeling. Daarbij moet ook worden aangegeven wat er precies wordt teruggevorderd en hoe dat bedrag zal worden bepaald. 3. Voor welke tijdsperiode geldt de claw back-bepaling? Wat is de levensduur van de claw back? De tijd tussen de aanleiding en de toepassing van de claw backbepaling moet beperkt zijn, anders kan deze leiden tot onzekerheid en demotivatie.4. Wie controleert de toepassing van de claw back-bepaling? Er zal een controlefunctie moeten worden ingebouwd: zelfs als bepaald gedrag automatisch tot toepassing van de claw back-bepaling leidt, zullen de nodige acties moeten worden verricht. Iemand binnen de organisatie moet deze verantwoordelijkheid kunnen nemen en daartoe over de juiste middelen beschikken. De benodigde discretionaire bevoegdheid moet daarbij zorgvuldig worden bepaald. 4. Hoe werkt de claw back-bepaling? Betalingen kunnen plaatsvinden waarbij er een risico is dat deze (gedeeltelijk) terug betaald moeten worden, of: betalingen worden gedurende de claw back-periode geblokkeerd en vallen pas vrij op het moment dat de bewuste bepaling niet langer kan worden toegepast. Het verhalen van de beloning wordt lastiger als deze al is uitgekeerd, vooral bij aandelen(opties) waarbij de waarde van de onderliggende aandelen inmiddels kan zijn gewijzigd. Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met de gevolgen van de claw back op juridisch-, accounting-, HR- en fiscaal gebied 6. Naast de harde juridische afspraken spelen de morele componenten van een fair beloningsbeleid en de specifieke kenmerken van de individuele onderneming een belangrijke rol. Maar hier verloopt het proces nog zeer moeizaam, getuige de beperkte verantwoording over bestuurdersbeloning in jaarverslagen, constateren Prof. Dr. Gijs van Bussel en Marijn Tielemans. Deze blijven hangen in vage algemeenheden als het beloningsniveau moet concurrerend zijn en gericht op het aantrekken en behouden van toptalent. 6 Price Waterhouse Coopers Human Resources Services 4

5 Dit getuigt van een eendimensionale insteek. Het vormt geen basis voor verantwoording van een eerlijke beloning 7. Zij willen het onderscheid tussen hard controls (wetgeving en codes) en soft controls (gedragscodes en mores), zoals inzake de beheersing van organisaties vaak wordt gemaakt, ook toepassen op het thema belonen. De vier mores van hun beloningsprudentie: 1 competitieve billijkheid in lijn met wat in Nederland en daarbuiten bij een soortgelijke baan bij vergelijkbare organisaties ( peers ) wordt betaald de zogeheten externe competitieve billijkheid. Maar een competitieve beloning steunt ook op interne billijkheid. Een ander billijkheidsaspect is het aandeel van de CEO-beloning in de totale bestuurdersbeloning. In 2010 hebben de VS de Dodd-Frankact ingevoerd. Deze schrijft onder meer voor dat organisaties in hun jaarverslag de zogenoemde pay ratio, de beloning van de CEO versus de mediaan-beloning van de medewerkers vermelden. 2 het verbinden van de beloning met de financiële en niet-financiële prestaties. Proxy voting organisaties zoals ISS (International Shareholder Services), die het stemrecht waarnemen van institutionele beleggers tijdens aandeelhoudersvergaderingen, leggen steeds meer nadruk op een juiste verhouding tussen de (financiële) prestatie van de onderneming en de beloning van de CEO. ISS heeft een methode ontwikkeld waarmee binnen een peer group van bedrijven zichtbaar kan worden gemaakt of er sprake is van pay for failure. 3 de mate waarin de beloning van de topbestuurders afhankelijk is van de (duurzame) waarde die de organisatie op langere termijn creëert voor relevante stakeholders. De korte en lange termijn van de beloning dienen in balans te zijn. 4 De raad van commissarissen moet besluiten welk belang (dus aandelen) de CEO in de onderneming moet hebben. Ook kan de hoogte van het pensioen bij uitstek een voor een langere termijn uitgestelde beloning afhankelijk worden gemaakt van het aantal uit de beloningsplannen toegekende aandelen, en daarmee van de koers op de pensioendatum. HET BENNINK-EFFECT Specifiek voor de Nederlandse situatie lijkt de volkswoede over extreme beloningen van bestuurders die hun bedrijf met winst verkopen. Uiteraard worden in dit verband de namen genoemd van Jan Bennink (eerst voor de verkoop van Numico aan het Franse Danone en recent DE Masterblenders aan de Duitse concurrent Benckiser) en eerder de bonus voor Rijkman Groenink vanwege de meest omstreden bankentransactie van Nederland ooit. Een eerste versie van het wetsvoorstel aanpassen en terugvorderen van bonussen (claw back) werd door de Tweede Kamer nog te mager gevonden. In reactie op een amendement van de parlementsleden Tang (PvdA) & Irrgang (SP) is nu in het wetsvoorstel opgenomen dat indien een bestuurder van een NV bij een overname koerswinst boekt op zijn aandelen, deze koerswinst wordt verrekend met zijn jaarsalaris. M.a.w.: Bestuurders dienen bij een besluit over een overname zich uitsluitend te laten leiden door het belang van de vennootschap. De mogelijkheid er zelf beter van te kunnen worden mag geen rol spelen. Emmanuel Lokin (promovendus Erasmus Universiteit Rotterdam) en Alexander Schild (wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad) hebben begrip voor de ratio achter de gedachte om de koerswinst van bestuurders op hun aandelen in overnamesituaties te bevriezen. Invoering van een bonusbelasting bij overnames is volgens hen echter niet verstandig om drie redenen: 1. Voor zover met de bonusbelasting wordt getracht tegenstrijdige belangen tegen te gaan is deze regeling overbodig omdat daarvoor de zogenoemde tegenstrijdig belang -regeling bestaat in de wet. Op grond van de Corporate Governance Code geldt dat bestuurders met een persoonlijk financieel belang bij een transactie niet aan de besluitvorming daarover mogen deelnemen. Bestuurders met een omvangrijk aandelenpakket zullen dus niet kunnen meebeslissen in overnamesituaties. 2. Het wetsvoorstel neemt het financiële belang dat bestuurders hebben uit hoofde van aandelen die zij niet als bezoldiging hebben ontvangen, niet weg. Daarnaast wordt maximaal het jaarsalaris afgenomen. 7 Prof. Dr. Gijs van Bussel, Nyenrode University en Marijn Tielemans, director PWC, Leer de Raad van commissarissen mores en maak beloningen zo eerlijk en goed te verantwoorden, Het Financieele Dagblad, 11 mei

6 Indien de bestuurder substantieel meer verdient op zijn aandelenpakket dan zijn jaarsalaris, houdt de bestuurder alsnog een belangrijk persoonlijk belang bij het slagen van de overname. 3. De regeling schaadt de concurrentiepositie van Nederland. Het land wordt minder aantrekkelijk voor bedrijven die bestuurders laag willen belonen, maar een kans willen geven op een hoge beloning wanneer een overname succesvol kan worden afgerond. Dit vergroot de kans dat mondiaal opererende bedrijven hun hoofdvestiging verplaatsen. Met het willen tegengaan van als onredelijk ervaren koerswinsten bij overnames voelt het amendement de tijdgeest goed aan, betogen de schrijvers. Beloningen dienen in een redelijke verhouding te staan tot de daarvoor verrichte prestatie. Het is volgens hen echter niet primair aan de overheid om te bepalen wat redelijk is als beloning in de private sector. Wel dient de overheid zorg te dragen voor een vennootschapsrecht dat voorziet in voldoende checks & balances binnen de vennootschap, waar de discussie over wat een redelijke beloning is voor een bestuurder wél moet worden gevoerd 8. CONCLUSIE Sociale en economische omstandigheden maakten het beloningsysteem soms een bron van ongewenst en schadelijk gedrag. Recente schandalen hebben geleid tot hetzes in de media en maatschappelijk oproer. Bijgevolg zijn sommige bestuurders als Sjoerd van Keulen van SNS Bank tijdelijk uitgeweken naar het buitenland. Enkele bestuurders hebben onder druk van de publieke opinie zelfs (een deel van) hun bonus weer ingeleverd. Het fenomeen van burgerlijke onrust is niet wenselijk. Ook wanneer een paar schreeuwende aandeelhouders, al dan niet in concert met de media, bestaande afspraken tussen commissarissen en bestuurders kunnen terugdraaien, zijn we op de verkeerde weg. Het vaststellen van een goed bezoldigingsbeleid binnen de onderneming, met op maat gemaakte pakketten van afspraken tussen commissarissen en bestuur, is nu een eerste vereiste. De aandeelhouders, hun organisaties (als de VEB) en proxy voting agencies moeten er dan op toe zien dat de gemaakte afspraken rechtvaardig zijn en ook uitgevoerd worden. We leven momenteel misschien nog teveel met de wens dat een wolf een vegetariër moet worden 9 terwijl we ons er onvoldoende van bewust zijn dat dit een onwerkelijke en onhaalbare optie is. Zelfs het scherpste toezicht zal geen garantie bieden tegen toekomstig ongewenst gedrag. De Commissie Behoorlijk Bestuur onder voorzitterschap van Femke Halsema - meent dat er geen bezweringsformule kan worden gevonden in weer een nieuwe lijst met regels en voorschriften voor semipublieke bestuurders en toezichthouders. Voor de continuïteit van welvaart en vrede in onze samenleving is eerder een cultuurverandering nodig: 1. Meer aandacht voor moraliteit en integriteit, zodat mensen elkaar gaan aanspreken op dingen die mis dreigen te gaan. Het stimuleren van integriteit, ethiek en andere burgerlijke deugden. Een duidelijke oproep of uitspraak van erkende/succesvolle/visionaire/grote leiders/ondernemers kan daarbij helpen Meer zorgvuldigheid bij bestuurders. Rekening houden met rechten, belangen, welzijn van alle belanghebbenden, maar ook scherper zijn op hire and fire. Denk daarbij aan keuze en selectie van bestuurders en commissarissen. Standvastig (rug recht houden) het hanteren van goede en goed uit te leggen argumenten op basis van de regel pas toe of leg uit. Door de dialoog en niet door wetten en codes krijgt integriteit inhoud en in de dialoog kan integriteit worden getoetst. Communicatie en overtuigen verdienen in principe de voorkeur boven dwang en sancties. 8 E. Lokin en A. Schild, Wetsvoorstel terughalen van bonus goed, maar kan beter, het Financiele Dagblad, 10 december Dr. E.D. Karssing, universitair docent Nyenrode Business University, Moet de wolf vegetariër worden?, Jaarboek Compliance Caroline Zegers en Ghislaine Demetriadis, resp. partner en senior manager bij Deloitte, Bestuurdersbeloningen: het roer moet om in FD, 17 september

Restricties voor beloningen en bonusverbod: de arbeidsrechtelijke gevolgen. Eugenie Nunes Boekel De Nerée N.V. 22 maart 2012

Restricties voor beloningen en bonusverbod: de arbeidsrechtelijke gevolgen. Eugenie Nunes Boekel De Nerée N.V. 22 maart 2012 Restricties voor beloningen en bonusverbod: de arbeidsrechtelijke gevolgen Eugenie Nunes Boekel De Nerée N.V. 22 maart 2012 Overzicht relevante wet- en regelgeving / algemeen Corporate Governance Code

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus DE Den Haag

Directie Financiële Markten. Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus DE Den Haag Directie Financiële Markten Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 DE Den Haag Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 22 augustus 2007 2060720950 FM 2007-1806 U Onderwerp

Nadere informatie

De claw back en de redelijkheidstoets bij variabele beloningen

De claw back en de redelijkheidstoets bij variabele beloningen De claw back en de redelijkheidstoets bij variabele beloningen M r. B. Q u i s p e l e n m r. S. N. H o o g h i e m s t r a * Inleiding De afgelopen jaren hebben bonussen geleid tot grote maatschappelijke

Nadere informatie

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Geldig vanaf 1 januari 2016 Achtergrond Binnen het vennootschapsrecht zijn in Nederland de taken

Nadere informatie

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Geldig vanaf 1 januari 2014 Achtergrond Binnen het vennootschapsrecht zijn in Nederland de taken

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder Beloningsbeleid Amsterdam, 31 maart 2015 BELONINGSBELEID MAART 2015 DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. Pagina 1 Beloning van bestuurders

Nadere informatie

Betreft: Wetsvoorstel claw back (kamerstukken ) Referentie: B Amsterdam, 8 februari Geachte dames en heren,

Betreft: Wetsvoorstel claw back (kamerstukken ) Referentie: B Amsterdam, 8 februari Geachte dames en heren, Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 200 17 2500 EA DEN HAAG Betreft: Wetsvoorstel claw back (kamerstukken 32

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion www.haygroup.com Inleiding In aanvulling op de bestaande wet- en regelgeving en de Code Tabaksblat zijn in oktober 2006 door Eumedion,

Nadere informatie

Remuneratierapport 2016

Remuneratierapport 2016 Remuneratierapport 2016 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Variabel beloningsbeleid Identified Staff Kempen & Co

Variabel beloningsbeleid Identified Staff Kempen & Co Variabel beloningsbeleid Identified Staff u 2014 heeft een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, dat vanzelfsprekend voldoet aan de geldende wettelijke vereisten. Belangrijke doelen van dit

Nadere informatie

In het opschrift komt de zinsnede en deskundigheidstoetsing van commissarissen te vervallen.

In het opschrift komt de zinsnede en deskundigheidstoetsing van commissarissen te vervallen. 32 512 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers

Nadere informatie

CONCEPT Memorie van toelichting. Algemeen

CONCEPT Memorie van toelichting. Algemeen CONCEPT Memorie van toelichting Algemeen De bezoldiging van bestuurders van beursvennootschappen is sinds de jaren negentig van de vorige eeuw voorwerp van maatschappelijke discussie. Bij wet van 18 april

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015

Remuneratierapport 2015 Remuneratierapport 2015 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Advies inzake het Ambtelijk Voorontwerp aanpassing en terugvordering bonussen

Nadere informatie

Stembeleid AEGON Nederland N.V.

Stembeleid AEGON Nederland N.V. Jaarverslag 2008 Stembeleid AEGON Nederland N.V. Inleiding AEGON is een wereldwijde organisatie. Dit stemverslag heeft uitsluitend betrekking op de beleggingen van AEGON Nederland N.V. en haar dochtermaatschappijen

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2011 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.4.2009 C(2009) 3177 AANBEVELING VAN DE COMMISSIE ter aanvulling van Aanbeveling 2004/913/EG en Aanbeveling 2005/162/EG wat betreft de regeling

Nadere informatie

Uitkomst Enquête 20% als Maximum Bonus voor alle Financiële medewerkers?

Uitkomst Enquête 20% als Maximum Bonus voor alle Financiële medewerkers? Uitkomst Enquête 20% als Maximum Bonus voor alle Financiële medewerkers? Inhoud: 1. Aanleiding 2. Geen bonus bij Staatsteun 3. Lagere beloningen (in de top) bij staatsdeelnemingen 4. Ontnemen onterechte

Nadere informatie

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB.

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB. Remuneratie disclosure 2013 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep functionarissen die in het nieuwe

Nadere informatie

Beloningsbeleid Bank Insinger de Beaufort N.V.

Beloningsbeleid Bank Insinger de Beaufort N.V. Beloningsbeleid Bank Insinger de Beaufort N.V. Inleiding Bank Insinger de Beaufort N.V. (Insinger) heeft een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, dat voldoet aan de geldende wettelijke vereisten.

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V.

DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V. DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V. Inhoudelijke wijzigingen Art.nr. HUIDIGE TEKST VOORGESTELDE TEKST TOELICHTING 6 Er dient een evenwichtige balans te bestaan tussen vaste

Nadere informatie

Remuneratie disclosure 2014

Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep medewerkers

Nadere informatie

Datum 31 maart 2010 Onderwerp Bevoegdheden aangaande bezoldiging van bestuurders (claw back en redelijkheidstoets)

Datum 31 maart 2010 Onderwerp Bevoegdheden aangaande bezoldiging van bestuurders (claw back en redelijkheidstoets) 1 CWO/COS 10-021 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301

Nadere informatie

Prof.dr. Sylvester Eijffinger. Hoogleraar Financiële Economie Universiteit Tilburg Oud-lid adviescommissie Maas

Prof.dr. Sylvester Eijffinger. Hoogleraar Financiële Economie Universiteit Tilburg Oud-lid adviescommissie Maas Prof.dr. Sylvester Eijffinger Hoogleraar Financiële Economie Universiteit Tilburg Oud-lid adviescommissie Maas Inleiding Adviescommissie Toekomst Banken Aanbevelingen ter verbetering van functioneren van

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2012 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op:

Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op: Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op: 1. het voorstel van de Europese Commissie tot aanpassing van de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 6.1. Remuneratiebeleid

Bijlage agendapunt 6.1. Remuneratiebeleid Bijlage agendapunt 6.1 Remuneratiebeleid De Raad van Commissarissen stelt, op advies van de remuneratiecommissie, het remuneratiebeleid voor het bestuur (hierna: het bestuur ) van de vennootschap op. Het

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2015 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommissie ingesteld. De selectie/remuneratiecommissie

Nadere informatie

Remuneratierapport 2011

Remuneratierapport 2011 Remuneratierapport 2011 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: - prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn:

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn: Remuneratierapport 2015 Dit Remuneratierapport is opgesteld door de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. In dit kader is rekening gehouden met de uitgangspunten op het gebied van bezoldiging van leden

Nadere informatie

Beloningsbeleid. Uitgangspunt

Beloningsbeleid. Uitgangspunt Beloningsbeleid Uitgangspunt Zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid 6.1.1. De verzekeraar voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn is met zijn strategie en risicobereidheid,

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

De Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014 en de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars hebben directe werking voor Monuta.

De Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014 en de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars hebben directe werking voor Monuta. Regeling Beheerst Beloningsbeleid Monuta: Het beloningsbeleid van Monuta is gericht op het aantrekken, behouden en bevorderen van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles is nauw verbonden met een

Nadere informatie

Stembeleid Juni 2015

Stembeleid Juni 2015 Stembeleid Juni 2015 Stembeleid ASR Nederland N.V. juni 2015 1. Inleiding 2. Algemene uitgangspunten 3. Socially Responsible Investments Policy (SRI) 4. Bestuur en RvC - (Her)benoeming - Décharge - Vrijwaring

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2012

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2012 Achmea Pensioen- en Levensverzekering inzake gesepareerd beleggingsdepot Stichting Pensioenfonds Achmea Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2012 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2012

Nadere informatie

Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015

Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015 Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015 Besluitvormingsproces vaststelling beloningsbeleid De remuneratie- en selectie/ benoemingscommissie (hierna remuneratiecommissie ) bestaat uit

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Datum 18 december 2012 Betreffende wetsvoorstel: 32512 Wijziging

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave CORPORATE GOVERNANCE DONDERDAG 18 JUNI 2015 15:00-16:30 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of

Nadere informatie

Positie bestuurder. Benoeming, ontslag en bevoegdheden. Marie-Louise van Kalmthout, advocaat Matthijs van Rozen, notaris

Positie bestuurder. Benoeming, ontslag en bevoegdheden. Marie-Louise van Kalmthout, advocaat Matthijs van Rozen, notaris Benoeming, ontslag en bevoegdheden Marie-Louise van Kalmthout, advocaat Matthijs van Rozen, notaris 20 mei 2014 Invloed wetswijzigingen op bestaande statuten Wet Flex B.V. op 1 oktober 2012 Wet bestuur

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2013 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

8.4 Remuneratierapport

8.4 Remuneratierapport 8.4 Remuneratierapport In dit remuneratierapport legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over het beloningsbeleid binnen Ballast Nedam. De Raad van Commissarissen heeft in 2013 een remuneratiecommissie

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2006 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

De algemene vergadering en de ondernemingsraad: perfect strangers?

De algemene vergadering en de ondernemingsraad: perfect strangers? De algemene vergadering en de ondernemingsraad: perfect strangers? Deze presentatie is beschikbaar op legalbusinessday.nl Marnix Holtzer Johanna Schermer Contact Marnix Holtzer E: marnix.holtzer@dlapiper.com

Nadere informatie

KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER N.V. NOTULEN

KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER N.V. NOTULEN KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER N.V. NOTULEN Van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de Vergadering ) Van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de Vennootschap ), gehouden op woensdag

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2015 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid Wft CRD IV Consultatievoorstel CRD IV Samenhang CRD IV

Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid Wft CRD IV Consultatievoorstel CRD IV Samenhang CRD IV Het Consultatievoorstel van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen ("Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid") brengt in het Algemeen Deel van de Wet op het financieel toezicht ("Wft") voor een

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen

RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen Algemeen Op 1 januari 2014 is de Wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2016 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2014 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2012

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2012 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2012 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op donderdag 3 december 2009 om 15.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2016 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 2 inhoudsopgave 3 4 Introductie 6 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 9 Uitvoering beloningsbeleid 2012 10 Beloningsbeleid Raad van Commissarissen 4 Introductie

Nadere informatie

Aan de voorzitter en de leden. van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie. van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Aan de voorzitter en de leden. van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie. van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 14 oktober 2011 Referentie: B2011.51 Betreft:

Nadere informatie

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU 19 april 2005 Agendapunten A G E N D A Stem 1. Opening - 2. Verslag van de raad

Nadere informatie

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van VastNed Retail op dinsdag 7 april 2009 om

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2016 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Reglement Remuneratiecommissie

Reglement Remuneratiecommissie Reglement Remuneratiecommissie 12 mei 2017 REGLEMENT VOOR DE REMUNERATIECOMMISSIE DEFINITIES EN INTERPRETATIE Aandeelhouders Aandelen Algemene Vergadering Corporate Governance Code Raad van Bestuur Raad

Nadere informatie

Pas toe of leg uit regel voor institutionele beleggers. Rients Abma Directeur Eumedion 22 november 2006

Pas toe of leg uit regel voor institutionele beleggers. Rients Abma Directeur Eumedion 22 november 2006 Pas toe of leg uit regel voor institutionele beleggers Rients Abma Directeur Eumedion 22 november 2006 Agenda Achtergrond verantwoordelijkheden institutionele beleggers Code Tabaksblat Wettelijke verankering

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de Vergadering ) van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de Vennootschap ) te

Nadere informatie

Samenvatting stembeleid MN

Samenvatting stembeleid MN Samenvatting stembeleid MN MN is van mening is dat actief aandeelhouderschap van groot belang is voor een verantwoorde bedrijfsvoering door de bedrijven waar zij in belegt. Daarom voert MN wereldwijd een

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V.

DoubleDividend Management B.V. Management B.V. Best practices voor betrokken aandeelhouderschap Amsterdam, januari 2015 Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl KVK nr. 30199843

Nadere informatie

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn:

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn: Remuneratierapport 2014 Dit Remuneratierapport is opgesteld door de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. In dit kader is rekening gehouden met de uitgangspunten op het gebied van bezoldiging van leden

Nadere informatie

Nyenrode Corporate Governance Instituut

Nyenrode Corporate Governance Instituut DE NEDERLANDSE COPORATE GOVERANCE CODE: ALLEEN VOOR NETTE MENSEN? Door: prof. mr. Bas Steins Bisschop NCGI, nieuwsbrief september 2012 In het kader van goed ondernemingsbestuur bevat de Nederlandse Corporate

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2014 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag !! Directie Financieringen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw brief (kenmerk) > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 KAS BANK N.V. 22 april 2014

Remuneratierapport 2013 KAS BANK N.V. 22 april 2014 Remuneratierapport 2013 KAS BANK N.V. 22 april 2014 1 Inleiding Het remuneratierapport 2013 geeft in overeenstemming met best practice bepaling II.2.12 van de Nederlandse Corporate Governance Code een

Nadere informatie

Jaarverslag Governance- en Stemverslag AEGON Asset Management Nederland

Jaarverslag Governance- en Stemverslag AEGON Asset Management Nederland Jaarverslag 2012 Governance- en Stemverslag AEGON Asset Management Nederland 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Procedure rondom stemmen 4 Aandeelhoudersvergaderingen van Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website:

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag, 25 augustus 2016 om 10:00 uur ten kantore van de vennootschap, Cityhouse I, Antareslaan 69-75

Nadere informatie

Rapport van bevindingen WNT Stichting Regionale Omroep West

Rapport van bevindingen WNT Stichting Regionale Omroep West Programma Normering Topinkomens Rapport van bevindingen WNT Stichting Regionale Omroep West Versie 1.0 Datum 24 februari 2015 Status Definitief Colofon Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V.

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V. Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V. A Inleiding 1 In dit document wordt het bezoldigingsbeleid 2013 van Ordina N.V. (hierna Ordina ) weergegeven dat tijdens de jaarlijkse algemene vergadering

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Reglement Remuneratiecommissie NSI N.V.

Reglement Remuneratiecommissie NSI N.V. Artikel 1. Toepasselijkheid... 2 Artikel 2. Samenstelling Remuneratiecommissie... 2 Artikel 3. Taken van de Remuneratiecommissie... 2 Artikel 4. Vergaderingen... 4 Artikel 5. Informatie... 5 Artikel 6.

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

29 maart secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus BA Den Haag - tel fax

29 maart secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus BA Den Haag - tel fax Advies inzake Derde Nota van wijziging wetsvoorstel 32512, wijziging van boek 2 BW en de Wft in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers

Nadere informatie

11 november 2010. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - fax. 070-3624568 - c.heck@knb.

11 november 2010. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - fax. 070-3624568 - c.heck@knb. Advies inzake wetsvoorstel 32512, Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Agenda 1. Opening 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013 (ter informatie) 3. Uitvoering van het bezoldigingsbeleid (ter

Nadere informatie

AANBEVELINGEN BETREFFENDE BESTUURDERSBEZOLDIGING

AANBEVELINGEN BETREFFENDE BESTUURDERSBEZOLDIGING AANBEVELINGEN BETREFFENDE BESTUURDERSBEZOLDIGING 25 oktober 2006 1 Eumedion aanbevelingen betreffende bestuurdersbezoldiging Preambule 1. In maart 2003 bracht de voorganger van Eumedion, de Stichting Corporate

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 964 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet

Nadere informatie

remuneratie rapport 2013 remuneratie

remuneratie rapport 2013 remuneratie remuneratie rapport 2013 remuneratie rapport 2013 2 inhoudsopgave 3 4 Introductie 6 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 9 Uitvoering beloningsbeleid 2013 10 Beloningsbeleid Raad van Commissarissen 4 Introductie

Nadere informatie

Remuneratierapport 2012

Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 1 1. Uitgangspunten beloningsbeleid Raad van Bestuur Het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de aandeelhouders van Van Lanschot,

Nadere informatie

Op basis van het voorgaande streeft NLFI de volgende gerelateerde doelstellingen na bij de uitoefening van haar aandeelhoudersrechten:

Op basis van het voorgaande streeft NLFI de volgende gerelateerde doelstellingen na bij de uitoefening van haar aandeelhoudersrechten: Beleid uitoefening aandeelhoudersrechten In overeenstemming met de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen ( Wet NLFI ) oefent NLFI haar aandeelhoudersrechten uit op een wijze

Nadere informatie