Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid Wft CRD IV Consultatievoorstel CRD IV Samenhang CRD IV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid Wft CRD IV Consultatievoorstel CRD IV Samenhang CRD IV"

Transcriptie

1 Het Consultatievoorstel van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen ("Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid") brengt in het Algemeen Deel van de Wet op het financieel toezicht ("Wft") voor een groot deel al bestaande beloningsregels samen. Daarnaast voert het voor banken en beleggingsondernemingen de beloningsregels van de Europese richtlijn Capital Requirements Directive IV ("CRD IV"; 2013/36/EU) uit. Eén van de nieuwe regels betreft het bonusplafond van 20%. Financiële ondernemingen mogen geen variabele beloningen toekennen die hoger zijn dan 20% van de vaste beloning op jaarbasis. Daarnaast wordt onder meer de uitkering van vertrekvergoedingen beperkt. In navolging van bestaande codes zoals de Code Banken wordt de vertrekvergoeding voor bestuurders van alle financiële ondernemingen gemaximeerd op 100% van de vaste beloning op jaarbasis. Ook zullen financiële ondernemingen in bepaalde gevallen verplicht zijn een toegekende bonus te verlagen of terug te vorderen. Het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid brengt voorts in een aantal bepalingen van de Wft belangwekkende wijzigingen aan, zoals in de bepaling dat bedingen die in strijd zijn met de Wft niet aantastbaar zijn. Hierop wordt een uitzondering voorgesteld. Bedingen die afwijken van de nieuwe beloningsregels zullen nietig zijn. Het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid is van toepassing op alle financiële ondernemingen met zetel in Nederland. De financiële onderneming moet er echter voor zorgen dat de beloningsregels ook door haar dochterondernemingen worden nageleefd. Als een financiële onderneming onderdeel is van een groep moet de in Nederland gevestigde holding ervoor zorgen dat de beloningsregels door alle rechtspersonen en vennootschappen binnen de groep worden toegepast. Het bonusplafond van 20% geldt niet voor beheerders van beleggingsinstellingen (AIFs), beheerders van ICBEs (UCITS) en beleggingsondernemingen die uitsluitend voor eigen rekening handelen met eigen middelen en kapitaal en die geen externe cliënten hebben. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel Wet beloningsbeleid in het voorjaar van 2014 bij de Tweede Kamer wordt ingediend. De wet treedt dan waarschijnlijk op 1 januari 2015 in werking. Tot en met 31 december 2015 is het bonusplafond echter niet van toepassing op variabele beloningen die voortvloeien uit verplichtingen die door de financiële onderneming voorafgaand aan 1 januari 2015 zijn aangegaan. Hierna volgt eerst kort een bespreking van de samenhang tussen het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid en het Consultatievoorstel voor de implementatiewet CRD IV ("Consultatievoorstel CRD IV"). Daarna volgen de belangrijkste verplichtingen die het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid voor financiële ondernemingen met zich meebrengt. Samenhang CRD IV CRD IV zal naar verwachting in de loop van 2014 worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Het is op dit moment niet zeker of het nog bij de Tweede Kamer in te dienen wetsvoorstel in belangrijke mate zal afwijken van de tekst van het Consultatievoorstel CRD IV waarover eerder dit jaar een consultatie is gehouden. Op grond van de tekst van het Consultatievoorstel CRD IV zou de hoofdregel van CRD IV worden overgenomen en de variabele beloning worden gemaximeerd op 100% van de vaste beloning van de desbetreffende medewerker op jaarbasis. Met instemming van de aandeelhouders, eigenaren of leden van een bank of beleggingsonderneming en onder bepaalde voorwaarden kan een hogere bonus, tot maximaal 200% van de vaste beloning, worden toegekend. Dit bonusplafond is van toepassing op de medewerkers die een hogere leidinggevende, risiconemende of controlefunctie uitoefenen en elke medewerker die een totale beloning ontvangt van hetzelfde of hoger niveau, van wie de werkzaamheden het risicoprofiel van de financiële onderneming beïnvloeden (identified staff).

2 Nederland maakt dus gebruik van de ruimte die CRD IV laat om een lager bonusplafond vast te stellen dan is opgenomen in de richtlijn. Dit lagere bonusplafond is opgenomen in de nu geconsulteerde Wet beloningsbeleid. Beoogd is dat met ingang van 1 januari 2015 een bonusplafond zal gelden van 20% van de vaste beloning op jaarbasis voor alle financiële ondernemingen met zetel in Nederland. Het bonusplafond van 100% (en, onder bepaalde voorwaarden, 200%) zoals opgenomen in het Consultatievoorstel CRD IV heeft, als het ongewijzigd in het wetsvoorstel Implementatiewet CRD IV terecht komt, daarmee voor banken en beleggingsondernemingen met zetel in Nederland slechts een tijdelijk karakter. In enkele specifiek omschreven situaties, zoals hieronder uiteengezet, kunnen financiële ondernemingen echter nog een variabele beloning van maximaal 200% toekennen. Reikwijdte Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid De reikwijdte van het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid is als volgt: De bepalingen van het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid zijn van toepassing op alle financiële ondernemingen met zetel in Nederland en strekken zich voor een groot deel uit tot de beloning van alle personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de financiële onderneming. De financiële onderneming met zetel in Nederland moet ervoor zorgen dat haar dochterondernemingen, ongeacht in welke staat deze hun zetel hebben (het merendeel van)de beloningsregels toepassen. Als een financiële onderneming met zetel in Nederland onderdeel uitmaakt van een groep moet de aan het hoofd van deze groep staande groepsmaatschappij met zetel in Nederland ervoor zorgen dat alle tot de groep behorende vennootschappen en rechtspersonen (het merendeel van) de beloningsregels toepassen. Dit is anders als de hoofdactiviteiten van de groep niet bestaan uit activiteiten binnen de financiële sector, bijvoorbeeld een groep die actief is in de chemie-industrie maar waarin ook een captive verzekeraar is opgenomen. Het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid creëert de bevoegdheid van de toezichthouder om handhavend op te treden tegen de groepsmaatschappij als zij deze verplichting niet nakomt, ook al is die groepsmaatschappij (holding) niet zelf een onder toezicht staande financiële onderneming. Bijkantoren in Nederland van in het buitenland gevestigde financiële ondernemingen vallen ook onder het bonusplafond van 20%, met uitzondering van bijkantoren van banken of beleggingsondernemingen met zetel in een andere lidstaat die onder CRD IV vallen. Deze laatste bijkantoren vallen onder de beloningsregels van de lidstaat waar de bank of beleggingsonderneming haar zetel heeft. Het bonusplafond geldt niet voor beheerders van beleggingsinstellingen (AIFs), beheerders van ICBEs en beleggingsondernemingen die uitsluitend voor eigen rekening handelen met eigen middelen en kapitaal en die geen externe cliënten hebben. Het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid bepaalt voorts dat de in Nederland gevestigde financiële onderneming of de aan het hoofd van een groep staande groepsmaatschappij ervoor moet zorgen dat geen gebruik wordt gemaakt van constructies of methoden die het ontwijken van de beloningsregels mogelijk maken. Vaste en variabele beloning Het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid introduceert de definities "variabele beloning" en "vaste beloning":

3 de vaste beloning is het deel van de totale beloning dat bestaat uit onvoorwaardelijke financiële of niet financiële voordelen zoals uitgewerkt in het beloningsbeleid van de financiële onderneming of in de overeenkomst ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden voor de financiële onderneming. de variabele beloning is het deel van de totale beloning dat geen vaste beloning is. Met de introductie van deze definities wordt beoogd elke vorm van beloning te bestrijken. Uit de toelichting blijkt dat een beloning altijd ofwel een variabele beloning, ofwel een vaste beloning is. Maximale variabele beloning van 20% Nederland gebruikt de ruimte die CRD IV aan lidstaten geeft om een lager bonusplafond vast te stellen dan de in beginsel 100% van CRD IV voor banken en beleggingsondernemingen. De financiële onderneming mag aan een natuurlijk persoon werkzaam onder haar verantwoordelijkheid maximaal 20% van de vaste beloning op jaarbasis toekennen als variabele beloning. De terminologie "werkzaam onder haar verantwoordelijkheid" betekent dat natuurlijke personen die op een andere basis dan een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn voor de financiële onderneming ook onder de bonusplafondregeling vallen. Het bonusplafond houdt in dat de som van de variabele beloningen niet meer dan 20% bedraagt ten opzichte van de som van de vaste beloningen over dezelfde periode. Een financiële onderneming mag aan diegene van wie de beloning niet uitsluitend voortvloeit uit een CAO echter wel een variabele beloning toekennen die hoger is. De voorwaarde waaronder dit mogelijk is, is dat het gemiddelde maximale bonusplafond voor alle personen die een beloning ontvangen waarbij geheel of gedeeltelijk wordt afgeweken van de CAO, 20% bedraagt. Deze personen dienen hun werkzaamheden in hoofdzaak in Nederland te verrichten. Als een persoon werkzaam onder verantwoordelijkheid van de financiële onderneming met zetel in Nederland in hoofdzaak zijn werkzaamheden verricht in een andere staat dan Nederland, mag de variabele beloning ten hoogste 100% van de vaste beloning op jaarbasis bedragen. Als de werkzaamheden in hoofdzaak worden verricht in een staat die geen lidstaat is, kunnen de aandeelhouders, eigenaren of leden van de financiële onderneming goedkeuren dat de variabele beloning ten hoogste 200% van de vaste beloning bedraagt. Voor de besluitvorming gelden de in CRD IV geregelde quorumvereisten en meerderheden. Om te kunnen spreken van "in hoofdzaak buiten Nederland werkzaam zijn", dient volgens de toelichting ten minste 50% van de gewerkte uren buiten Nederland te worden gewerkt. Als over een periode van vijf kalenderjaren 75% van alle onder verantwoordelijkheid van tot een groep behorende rechtspersonen en vennootschappen werkzame natuurlijke personen in ten minste drie van de vijf jaren in hoofdzaak buiten Nederland werkzaam waren, mag een variabele beloning van ten hoogste 100% worden toegekend aan een persoon die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de aan het hoofd van die groep staande in Nederland gevestigde groepsmaatschappij. Vertrekvergoedingen In het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid is opgenomen wanneer geen vertrekvergoeding kan worden uitgekeerd. Vertrekvergoedingen mogen niet worden uitgekeerd aan personen werkzaam onder verantwoordelijkheid van de financiële onderneming bij, kort gezegd, vrijwillig vertrek en verwijtbaar tekortschieten van de desbetreffende persoon. Een vertrekvergoeding is wel mogelijk bij ontslag of het

4 opzeggen van de (arbeids)overeenkomst en als de medewerker gevraagd is de onderneming te verlaten en hier in goed overleg gehoor aan heeft gegeven. Geen vertrekvergoeding mag worden toegekend aan dagelijks beleidsbepalers als sprake is van falen van de financiële onderneming. Uit de toelichting blijkt dat een vertrekvergoeding zowel een vaste als een variabele beloning kan zijn afhankelijk van de wijze waarop de vertrekvergoeding wordt berekend. De vertrekvergoeding die is gebaseerd op de kantonrechtersformule (of een vergelijkbare formule) wordt aangemerkt als een vaste beloning. Een vertrekvergoeding dient als variabele beloning te worden aangemerkt wanneer bij het moment van vertrek de hoogte van de vertrekvergoeding wordt vastgesteld en daarbij geleverde prestaties en bereikte doelen worden meegewogen. Als de vertrekvergoeding heeft te gelden als een variabele beloning, zijn de bepalingen die betrekking hebben op variabele beloningen, zoals het bonusplafond van 20% en het bonusverbod bij staatssteun, van toepassing. De vertrekvergoeding voor bestuurders is gemaximeerd op 100% van de reguliere vaste beloning op jaarbasis en beoogt daarmee aan te sluiten bij de reeds bestaande normen in de codes, zoals de Code Banken. Terugvordering en aanpassing variabele beloningen In het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid zijn regels neergelegd voor het terugvorderen en aanpassen van variabele beloningen en vertrekvergoedingen. Deze regels vormen een uitbreiding van de regels die momenteel in het claw back-wetsvoorstel zijn opgenomen. Het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid verklaart de bevoegdheden om de variabele beloning aan te passen en terug te vorderen van overeenkomstige toepassing op financiële ondernemingen met zetel in Nederland, dochterondernemingen van deze financiële ondernemingen en de tot de groep behorende rechtspersonen en vennootschappen als financiële ondernemingen deel uitmaken van een groep. Dit geldt alleen als de regeling over dit onderwerp in boek 2 BW niet al op deze ondernemingen van toepassing is. De reikwijdte van deze bevoegdheden is verruimd naar alle personen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van de financiële onderneming. Hierbij is het niet van belang of de onderneming op grond van het BW of op grond van de Wft over deze bevoegdheden beschikt. Daarnaast verplicht het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid de financiële onderneming om in bepaalde omstandigheden de variabele beloning van een persoon werkzaam onder haar verantwoordelijkheid te verlagen of terug te vorderen, zoals bij het niet voldoen aan passende normen met betrekking tot bekwaamheid en correct gedrag. De variabele beloning moet verlaagd worden als de financiële onderneming geringere of negatieve prestaties levert. Uit de toelichting blijkt dat de toegekende variabele beloning in lijn moet worden gebracht met de resultaten van de onderneming. Als deze geringer of negatief zijn ten opzichte van de financiële resultaten van het voorgaande jaar, dient de toegekende variabele beloning te worden verlaagd. Voorwaarden met betrekking tot retentievergoedingen Een financiële onderneming mag op grond van het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid een hogere variabele beloning toekennen dan de 20% van het vaste salaris op jaarbasis met het doel om een bepaald persoon te behouden voor de organisatie (zogenaamde retentievergoeding). Dit is alleen toegestaan als dit noodzakelijk is in verband met een duurzame organisatiewijziging van de financiële

5 onderneming, zoals bij een overname. De totale variabele beloning (inclusief de reguliere) mag niet hoger zijn dan 100%, of onder de relevante voorwaarden 200%, van de vaste beloning. De toezichthouder dient daarnaast schriftelijk toestemming te hebben gegeven. Beheerst beloningsbeleid voor elke financiële onderneming en publicatieverplichtingen De bepalingen die zien op de verplichting om een beheerst beloningsbeleid te voeren, zijn in het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid verplaatst van het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) naar de Wft. Er zijn enkele nieuwe bepalingen opgenomen die zien op elementen die als onderdeel van het beloningsbeleid moeten worden meegenomen. Zo moet de financiële onderneming in haar beloningsbeleid onder meer de passende verhouding tussen de vaste en variabele beloning en de samenstelling van de variabele beloning weergeven. Het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid bepaalt dat de financiële onderneming als onderdeel van de verplichte beheerste bedrijfsvoering een beschrijving van het beloningsbeleid opnemen in het jaarverslag en op haar website. De openbaarmaking dient een aantal zaken te behandelen, zoals het aantal personen dat variabel beloond kan worden en het aantal personen dat jaarlijks een totale beloning van 1 miljoen euro of meer ontvangt. Aan de openbaarmakingsverplichting kan zowel door de aan het hoofd van een groep staande in Nederland gevestigde groepsmaatschappij als door de afzonderlijke tot de groep behorende rechtspersonen en vennootschappen uitvoering worden gegeven. Verbod op gegarandeerde variabele beloningen Het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid verbiedt de toekenning door een financiële onderneming van gegarandeerde variabele beloningen aan een persoon werkzaam onder verantwoordelijkheid van die onderneming tenzij: de gegarandeerde variabele beloning betrekking heeft op het aanvangen van de werkzaamheden (welkomst of tekenvergoeding); die persoon op het moment van toekenning niet langer dan één jaar werkzaam is; en de onderneming over een solide eigen vermogen beschikt. Verbod op variabele beloning bij staatssteun Het bestaande verbod op variabele beloning bij staatssteun zoals opgenomen in de Wft wordt verplaatst naar het nieuwe Hoofdstuk 1.7 Wft. Verder vinden in deze regeling geen materiële wijzigingen plaats. In de oorspronkelijke toelichting bij het verbod op variabele beloning bij staatssteun was aangegeven dat vertrekvergoedingen ook als variabel worden aangemerkt en dus niet kunnen worden uitgekeerd als sprake is van staatssteun. Nu blijkt uit de toelichting bij het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid dat de vertrekvergoeding ook als vaste beloning kan kwalificeren, bijvoorbeeld als deze op basis van een formule tot stand is gekomen. Wanneer de vertrekvergoeding variabel is, is uitkering daarvan niet mogelijk tijdens en na de periode van steun. Aantasting afwijkende bedingen en wat de nieuwe regels betekenen voor bestaande afspraken Het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid bepaalt dat bedingen die strijdig zijn met de nieuwe beloningsregels (hoofdstuk 1.7 Wft) kunnen worden aangetast. De toelichting geeft aan dat de algemene regel van het burgerlijk recht dan wordt toegepast waardoor bedingen die afwijken van de

6 beloningsregels nietig zijn. Dit vormt een uitzondering op de algemene regel in de Wft dat privaatrechtelijke rechtshandelingen, zoals overeenkomsten, niet kunnen worden aangetast als deze zijn verricht in strijd met de bij of krachtens gestelde regels in de Wft. Daarnaast bepaalt het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid dat een aanwijzing van de toezichthouder in afwijking van de hoofdregel zal kunnen strekken tot aantasting van een overeenkomst tussen een financiële onderneming of de groepsmaatschappij aan het hoofd van een groep en een onder haar verantwoordelijkheid werkzame natuurlijk persoon, als de aanwijzing betrekking heeft op de beloningsregels van de Wft. De beoogde inwerkingstredingsdatum van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen is 1 januari Tot en met 31 december 2015 is het bonusplafond echter niet van toepassing op variabele beloningen die voortvloeien uit verplichtingen die door de financiële onderneming voorafgaand aan 1 januari 2015 zijn aangegaan. Vanaf 1 januari 2016 kunnen de financiële ondernemingen geen variabele beloningen toekennen die meer bedragen dan 20% van de vaste beloning. Er wordt in het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid geen invulling gegeven aan de wijze waarop medewerkers zouden kunnen worden gecompenseerd voor verlies van variabele beloning, bijvoorbeeld door structurele verhoging van de vaste beloning. Wel wordt voorzien in de mogelijkheid van nadere regels voor conversie van variabele beloningen die voor 1 januari 2015 zijn overeengekomen naar vaste beloningen en de daarbij te hanteren conversiefactor. Het overgangsregime met betrekking tot staatsgesteunde financiële ondernemingen blijft ongewijzigd. Contact Als u vragen hebt over of naar aanleiding van dit nieuwsbericht, kunt u contact opnemen met: Francine Schlingmann Joost Schutte

VOORSTEL VAN WET (Consultatieversie) Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

VOORSTEL VAN WET (Consultatieversie) Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen) VOORSTEL VAN WET (Consultatieversie)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 964 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 45 Wet van 28 januari 2015 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële

Nadere informatie

CONSULTATIE WET BELONINGSBELEID FINANCIËLE ONDERNEMINGEN

CONSULTATIE WET BELONINGSBELEID FINANCIËLE ONDERNEMINGEN CONSULTATIE WET BELONINGSBELEID FINANCIËLE ONDERNEMINGEN Aan: Ministerie van Financiën Datum: 31 december 2013 Van: Loyens & Loeff N.V. Dit memorandum bevat onze reactie op het voorontwerp van het wetsvoorstel

Nadere informatie

30 december secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus BA Den Haag - tel fax

30 december secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus BA Den Haag - tel fax Advies inzake de consultatie Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen),

Nadere informatie

Restricties voor beloningen en bonusverbod: de arbeidsrechtelijke gevolgen. Eugenie Nunes Boekel De Nerée N.V. 22 maart 2012

Restricties voor beloningen en bonusverbod: de arbeidsrechtelijke gevolgen. Eugenie Nunes Boekel De Nerée N.V. 22 maart 2012 Restricties voor beloningen en bonusverbod: de arbeidsrechtelijke gevolgen Eugenie Nunes Boekel De Nerée N.V. 22 maart 2012 Overzicht relevante wet- en regelgeving / algemeen Corporate Governance Code

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 964 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet

Nadere informatie

In het opschrift komt de zinsnede en deskundigheidstoetsing van commissarissen te vervallen.

In het opschrift komt de zinsnede en deskundigheidstoetsing van commissarissen te vervallen. 32 512 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag !! Directie Financieringen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw brief (kenmerk) > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015

Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015 Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015 Besluitvormingsproces vaststelling beloningsbeleid De remuneratie- en selectie/ benoemingscommissie (hierna remuneratiecommissie ) bestaat uit

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING (Consultatieversie)

MEMORIE VAN TOELICHTING (Consultatieversie) Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen) MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Corporate Governance Statement CRD IV

Corporate Governance Statement CRD IV Corporate Governance Statement CRD IV 1. Inleiding Op grond van artikel 96 van de vierde Capital Requirements Directive (CRD IV) moeten instellingen op hun website uitleggen hoe ze voldoen aan de eisen

Nadere informatie

Datum 17 februari 2017 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Grashoff over het omzeilen van de bonuswetgeving

Datum 17 februari 2017 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Grashoff over het omzeilen van de bonuswetgeving > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

FEEDBACKSTATEMENT CONSULTATIE WBFO

FEEDBACKSTATEMENT CONSULTATIE WBFO FEEDBACKSTATEMENT CONSULTATIE WBFO In de periode van 26 november 2013 tot en met 31 december 2013 is het wetsvoorstel Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen openbaar geconsulteerd op de website internetconsultatie.nl/wbfo2015.

Nadere informatie

Het wetsvoorstel is op 16 oktober 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. De Groep Bontes/Van Klaveren stemde tegen.

Het wetsvoorstel is op 16 oktober 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. De Groep Bontes/Van Klaveren stemde tegen. Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Financiën (FIN) datum 16 oktober 2014 Betreffende wetsvoorstel: 33964 Wijziging

Nadere informatie

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB.

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB. Remuneratie disclosure 2013 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep functionarissen die in het nieuwe

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 265 Wet van 7 juni 2012 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet financiële markten BES in verband met het invoeren van

Nadere informatie

Beloningsbeleid Bank Insinger de Beaufort N.V.

Beloningsbeleid Bank Insinger de Beaufort N.V. Beloningsbeleid Bank Insinger de Beaufort N.V. Inleiding Bank Insinger de Beaufort N.V. (Insinger) heeft een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, dat voldoet aan de geldende wettelijke vereisten.

Nadere informatie

Besluit van houdende regels ter uitvoering van de artikelen 89 en 90 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni

Besluit van houdende regels ter uitvoering van de artikelen 89 en 90 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni Besluit van houdende regels ter uitvoering van de artikelen 89 en 90 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2103 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen

Nadere informatie

Consultatie CRD III implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 De Nederlandsche Bank - 11 november 2010

Consultatie CRD III implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 De Nederlandsche Bank - 11 november 2010 Regeling beheerst beloningsbeleid Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van [datum] houdende regels met betrekking tot beheerst beloningsbeleid op grond van de Wet op het financieel toezicht (Regeling

Nadere informatie

501. Beloningsbeleid in de financiële sector anno 2014

501. Beloningsbeleid in de financiële sector anno 2014 501. Beloningsbeleid in de financiële sector anno 2014 MR. S.M. KRÖNER-ROSMALEN De ontwikkelingen op het gebied van beloningsbeleid hebben de afgelopen jaren niet stilgestaan. Sinds de kredietcrisis en

Nadere informatie

Reglement remuneratiecommissie

Reglement remuneratiecommissie Reglement remuneratiecommissie Dit reglement is op 18 april 2013 vastgesteld op grond van artikel 7 van het reglement van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. (RvC) Artikel 1: Instelling, samenstelling

Nadere informatie

Beloningsbeleid Maart 2015

Beloningsbeleid Maart 2015 Beloningsbeleid Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Relevante wet- en regelgeving... 2 4. Bestuur (directie)... 3 5. Raad van Commissarissen... 3 6. Medewerkers... 3 7. Publicatie... 5 8. Governance

Nadere informatie

DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V.

DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V. DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V. Inhoudelijke wijzigingen Art.nr. HUIDIGE TEKST VOORGESTELDE TEKST TOELICHTING 6 Er dient een evenwichtige balans te bestaan tussen vaste

Nadere informatie

Beloningsbeleid ONVZ 2014

Beloningsbeleid ONVZ 2014 Beloningsbeleid ONVZ 2014 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Identified Staff... 2 3 Uitgangspunten beloningsbeleid... 2 4 Relevante wet- en regelgeving en overige kaders... 2 5 Raad van Commissarissen... 3 6 Bestuur...

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014 Voorzitter/Lid College van Bestuur 1 DE ONDERGETEKENDEN: 1 De Stichting/Vereniging., statutair gevestigd te.... te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Normering van ontslagvergoedingen in de WBFO: de betekenis voor de arbeidsrechtpraktijk

Normering van ontslagvergoedingen in de WBFO: de betekenis voor de arbeidsrechtpraktijk A.M. Helstone 1 Normering van ontslagvergoedingen in de WBFO: de betekenis voor de arbeidsrechtpraktijk Centraal in deze bijdrage staan de normen van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen ( WBFO

Nadere informatie

De Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014 en de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars hebben directe werking voor Monuta.

De Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014 en de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars hebben directe werking voor Monuta. Regeling Beheerst Beloningsbeleid Monuta: Het beloningsbeleid van Monuta is gericht op het aantrekken, behouden en bevorderen van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles is nauw verbonden met een

Nadere informatie

Variabel beloningsbeleid Identified Staff Kempen & Co

Variabel beloningsbeleid Identified Staff Kempen & Co Variabel beloningsbeleid Identified Staff u 2014 heeft een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, dat vanzelfsprekend voldoet aan de geldende wettelijke vereisten. Belangrijke doelen van dit

Nadere informatie

Ontvangen commentaar DNB analyse Aanpassing/Toelichting

Ontvangen commentaar DNB analyse Aanpassing/Toelichting Onderwerp: Feedbacktabel Regeling beheerst beloningsbeleid 2014 (versie OBT) Algemeen Verhouding Europese regelgeving Ontvangen commentaar DNB analyse Aanpassing/Toelichting [ ] van mening dat de RBB een

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t.

College van Bestuur n.v.t. College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2016 Voorzitter/Lid College van Bestuur N.B. Dit is slechts een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst voor een bestuurder in het PO. Er kan dus

Nadere informatie

Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2014

Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2014 Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2014 5 JUNI 2015 INLEIDING SNS REAAL rapporteert jaarlijks in het kader van de Regeling beheerst beloningsbeleid (Rbb) Wft 2014 over de beloning

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20931 24 december 2010 Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 16 december 2010, houdende regels met betrekking tot

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie. CRD II Implementatie (nieuwe) Regeling Hybride kapitaalinstrumenten banken 2010

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie. CRD II Implementatie (nieuwe) Regeling Hybride kapitaalinstrumenten banken 2010 De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie CRD II Implementatie (nieuwe) Regeling Hybride kapitaalinstrumenten banken 2010 28 juni 2010 1 Regeling van De Nederlandsche Bank NV van [datum], tot vaststelling

Nadere informatie

EFO Paardenverzekering

EFO Paardenverzekering EFO Paardenverzekering Versie dd 10 juni 2015 BELONINGSBELEID Dit beloningsbeleid is opgesteld om duidelijkheid te verschaffen over het beloningsbeleid van EFO Paardenverzekering aan alle belanghebbenden.

Nadere informatie

Reglement HR commissie van de raad van commissarissen

Reglement HR commissie van de raad van commissarissen Reglement HR commissie van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met ingang van 1 januari 2016. 1.2.

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie

Positie bestuurder. Benoeming, ontslag en bevoegdheden. Marie-Louise van Kalmthout, advocaat Matthijs van Rozen, notaris

Positie bestuurder. Benoeming, ontslag en bevoegdheden. Marie-Louise van Kalmthout, advocaat Matthijs van Rozen, notaris Benoeming, ontslag en bevoegdheden Marie-Louise van Kalmthout, advocaat Matthijs van Rozen, notaris 20 mei 2014 Invloed wetswijzigingen op bestaande statuten Wet Flex B.V. op 1 oktober 2012 Wet bestuur

Nadere informatie

Wetsvoorstel incl. artikelsgewijs commentaar mvt (bijgewerkt t/m. aangenomen amendementen)

Wetsvoorstel incl. artikelsgewijs commentaar mvt (bijgewerkt t/m. aangenomen amendementen) T WEEDE K AMER DER STATEN- 2 G ENERAAL Vergaderjaar 2011-2012 33 058 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet financiële markten BES in verband met het invoeren van een aansprakelijkheidsbeperking

Nadere informatie

EBA-richtsnoeren. inzake de benchmarkexercitie voor beloningen EBA/GL/2012/4

EBA-richtsnoeren. inzake de benchmarkexercitie voor beloningen EBA/GL/2012/4 EBA-richtsnoeren inzake de benchmarkexercitie voor beloningen EBA/GL/2012/4 Londen, 27.7.2012 EBA-richtsnoeren inzake de benchmarkexercitie voor beloningen (EBA/GL/2012/4) Status van de richtsnoeren 1.

Nadere informatie

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft Financiële ondernemingen t.a.v. het Bestuur Datum 29 april 2011 Pagina 1 van 6 Betreft Beheerst Beloningsbeleid Geachte heer, mevrouw, Om ervoor te zorgen dat financiële ondernemingen ook in hun beloningsstructuren

Nadere informatie

Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel 1 (definities)

Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel 1 (definities) Besluit van houdende regels ter uitvoering van de artikelen 89 en 90 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen

Nadere informatie

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 ... No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 Bij Kabinetsmissive van 9 juli 2015, no.2015001243, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van

Nadere informatie

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Geldig vanaf 1 januari 2014 Achtergrond Binnen het vennootschapsrecht zijn in Nederland de taken

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014. Raad van Commissarissen GVB Holding NV

Remuneratierapport 2014. Raad van Commissarissen GVB Holding NV Raad van Commissarissen GVB Holding NV Colofon GVB Arlandaweg 100 1043 HP AMSTERDAM Directiesecretariaat Uw contact M.C.J. Schoordijk Telefoonnummer 020 4606060 Faxnummer 020 4606066 0.1 Definitief 2/9

Nadere informatie

Remuneratie disclosure 2014

Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep medewerkers

Nadere informatie

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Wft: Wet op het financieel toezicht Bpr: Besluit prudentiële regels Wft Wta: Wet toezicht accountantsorganisaties

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel I van het Besluit beheerst beloningsbeleid Wft (Stb.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel I van het Besluit beheerst beloningsbeleid Wft (Stb. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21932 31 juli 2014 Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 21 juli 2014 houdende regels met betrekking tot het beheerst

Nadere informatie

08/05/2014. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V.

08/05/2014. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Legal & General Nederland Beleggingen B.V., als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel

Nadere informatie

Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2013

Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2013 Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2013 24 APRIL 2014 INLEIDING SNS REAAL rapporteert jaarlijks over haar beloningsbeleid ten aanzien van de medewerkers die haar risicoprofiel materieel

Nadere informatie

claw back en redelijkheidstoets bij variabele beloningen DUFAS 1 reactie

claw back en redelijkheidstoets bij variabele beloningen DUFAS 1 reactie claw back en redelijkheidstoets bij variabele beloningen DUFAS 1 reactie De wetsvoorstellen van Justitie en Financiën kunnen het beste worden samengevoegd teneinde inconsistenties, overlap, omissies in

Nadere informatie

Consultatie implementatiewet richtlijn kapitaalvereisten (CRD IV)

Consultatie implementatiewet richtlijn kapitaalvereisten (CRD IV) Consultatie implementatiewet richtlijn kapitaalvereisten (CRD IV) Hoofdstuk 1.9 Maximale variabele beloning voor bank of beleggingsonderneming Aan: Ministerie van Financiën Datum: 24 mei 2014 Van: Van

Nadere informatie

Consultatie wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

Consultatie wet beloningsbeleid financiële ondernemingen Consultatie wet beloningsbeleid financiële ondernemingen Aan: Ministerie van Financiën Datum: 31 december 2013 Van: Van Doorne Advocaten Notarissen Fiscalisten Dit memorandum bevat de reactie van Van Doorne

Nadere informatie

de Koning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financiele Markten

de Koning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financiele Markten > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de Koning Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw brief (kenmerk) Datum 24 september 2015 Betreft Nader rapport

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 715 Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van [ PM ], houdende regels met betrekking tot het beheerst beloningsbeleid van financiële

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Concept Ministeriële regeling

Concept Ministeriële regeling Concept Ministeriële regeling Regeling van de minister van Financiën met betrekking tot het stellen van regels over de eed of belofte die personen werkzaam bij financiële ondernemingen moeten afleggen

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-8: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

RJ-Uiting 2013-8: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector RJ-Uiting 2013-8: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Algemeen RJ-Uiting 2013-8 is een gevolg van de op 1 januari 2013 in werking getreden Wet normering bezoldiging

Nadere informatie

Beloningsbeleid. Bright Pensions N.V.

Beloningsbeleid. Bright Pensions N.V. Beloningsbeleid Bright Pensions N.V. Versiebeheer Omschrijving Auteur Datum 0.1 Initiële versie KJ Februari 2013 0.2 Review, aangepast en in de juiste huisstijl gezet AB 28-02-2013 0.3 Aanpassing variabele

Nadere informatie

Ministerie van Financiën Ter attentie aan Zijne excellentie Ir. J.R.V.A. Dijsselbloem Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Ministerie van Financiën Ter attentie aan Zijne excellentie Ir. J.R.V.A. Dijsselbloem Postbus 20201 2500 EE Den Haag Ministerie van Financiën Ter attentie aan Zijne excellentie Ir. J.R.V.A. Dijsselbloem Postbus 20201 2500 EE Den Haag Ingediend via website www.internetconsultatie/wbfo2015 Consultatie Wetsvoorstel beloningsbeleid

Nadere informatie

INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN DERDELANDEN BELEGGINGSONDERNEMINGEN IN NEDERLAND

INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN DERDELANDEN BELEGGINGSONDERNEMINGEN IN NEDERLAND CONFIDENTIEEL Onderwerp: Informatieformulier Derdelanden Beleggingsondernemingen Toezicht nationale instellingen Beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN

Nadere informatie

Richtsnoeren van de EBA van 27 juni 2016 betreffende een beheerst beloningsbeleid (EBA/GL/2015/22)

Richtsnoeren van de EBA van 27 juni 2016 betreffende een beheerst beloningsbeleid (EBA/GL/2015/22) de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, 10 november 2016 Kenmerk: NBB_2016_44 uw correspondent:

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

De claw back en de redelijkheidstoets bij variabele beloningen

De claw back en de redelijkheidstoets bij variabele beloningen De claw back en de redelijkheidstoets bij variabele beloningen M r. B. Q u i s p e l e n m r. S. N. H o o g h i e m s t r a * Inleiding De afgelopen jaren hebben bonussen geleid tot grote maatschappelijke

Nadere informatie

Beloningsbeleid. Uitgangspunt

Beloningsbeleid. Uitgangspunt Beloningsbeleid Uitgangspunt Zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid 6.1.1. De verzekeraar voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn is met zijn strategie en risicobereidheid,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 525 Besluit van 4 december 2013 tot wijziging van het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes

Nadere informatie

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk 24 mei 2011 INDEPENDENT INTERNATIONAL IN-BUSINESS Inhoudsopgave ANT Trust: AIFMD: - Korte introductie - Tijdslijnen - Wat is een AIF; vrijstellingen - Europees paspoort

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

De vergoeding van de bestuurders bekeken vanuit het standpunt van de bestuurders

De vergoeding van de bestuurders bekeken vanuit het standpunt van de bestuurders De vergoeding van de bestuurders bekeken vanuit het standpunt van de bestuurders Donderdag 25 april 2013 Brussels London www.liedekerke.com De vergoeding van de bestuurders bekeken vanuit het standpunt

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Bestuursverslag Page 1 Balans Page 3 Staat van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

Beoogde Wft- en BGfo-wijzigingen

Beoogde Wft- en BGfo-wijzigingen Beoogde Wft- en BGfo-wijzigingen ACIS Seminar, 25.10.2011 mr. dr. Cees de Jong Welke wijzigingen zijn er op komst? Wijzigingswet financiële markten 2012 Wetsvoorstel (Kamerstukken II 2010/11, 32 781, nr.

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

BELONINGSBELEID AIFM ESMA RICHTLIJNEN

BELONINGSBELEID AIFM ESMA RICHTLIJNEN KLIK HIER WANNEER DIT BERICHT NIET JUIST WORDT WEERGEGEVEN. BELONINGSBELEID AIFM ESMA RICHTLIJNEN Achtergrond Op grond van artikel 13 lid 2 van de AIFM Richtlijn heeft ESMA (Europese toezichthouder) richtlijnen

Nadere informatie

Inwerkingtreding Wet bestuur en toezicht

Inwerkingtreding Wet bestuur en toezicht CORPORATE SEPTEMBER 2012 Inwerkingtreding Wet bestuur en toezicht In mei 2011 is de Wet bestuur en toezicht aangenomen door de Eerste Kamer. De inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht werd uitgesteld

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen

RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen Algemeen Op 1 januari 2014 is de Wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven'

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' 1 Toezicht op bestuur Op 31 mei 2011 is het wetsvoorstel bestuur en toezicht (het "Wetsvoorstel")

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

Betreft: Wetsvoorstel claw back (kamerstukken ) Referentie: B Amsterdam, 8 februari Geachte dames en heren,

Betreft: Wetsvoorstel claw back (kamerstukken ) Referentie: B Amsterdam, 8 februari Geachte dames en heren, Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 200 17 2500 EA DEN HAAG Betreft: Wetsvoorstel claw back (kamerstukken 32

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

Reglement voor de raad van toezicht

Reglement voor de raad van toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Reglement voor de raad van toezicht Colofon Dit reglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de

Nadere informatie

Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Besluit prudentiële regels Wft wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Besluit prudentiële regels Wft wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector en enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten ter implementatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 964 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet

Nadere informatie

Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst

Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst Deze toelichting is opgesteld door De Brauw Blackstone Westbroek N.V. in samenspraak met DUFAS. Het geeft een toelichting bij het model fiduciair beheerovereenkomst

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015

Remuneratierapport 2015 Remuneratierapport 2015 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder Beloningsbeleid Amsterdam, 31 maart 2015 BELONINGSBELEID MAART 2015 DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. Pagina 1 Beloning van bestuurders

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V.

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V. Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V. A Inleiding 1 In dit document wordt het bezoldigingsbeleid 2013 van Ordina N.V. (hierna Ordina ) weergegeven dat tijdens de jaarlijkse algemene vergadering

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Versluis: Scheepvaartbedrijf Versluis; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd

Nadere informatie

Remuneratie- rapport 2014

Remuneratie- rapport 2014 Remuneratierapport 2014 2 Inleiding Dit remuneratierapport geeft een beeld van de ontwikkelingen op het gebied van de beloningen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen bij Van Lanschot.

Nadere informatie

BANK DEGROOF NV BELONINGSBELEID

BANK DEGROOF NV BELONINGSBELEID BANK DEGROOF NV BELONINGSBELEID 1 1. INLEIDING Dit document vormt het algemene beloningsbeleid van Bank Degroof NV (het Beloningsbeleid). 1.1 Toepassingsgebied De principes en bepalingen van het Beloningsbeleid

Nadere informatie

REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V.

REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V. REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V. DOCDATA N.V.'s interne reglement in de zin van artikel 5:65 Wet op het financieel toezicht en artikel 11 van de Richtlijn Marktmisbruik ("Reglement Voorwetenschap").

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 32014 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30

Nadere informatie