Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid Wft CRD IV Consultatievoorstel CRD IV Samenhang CRD IV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid Wft CRD IV Consultatievoorstel CRD IV Samenhang CRD IV"

Transcriptie

1 Het Consultatievoorstel van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen ("Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid") brengt in het Algemeen Deel van de Wet op het financieel toezicht ("Wft") voor een groot deel al bestaande beloningsregels samen. Daarnaast voert het voor banken en beleggingsondernemingen de beloningsregels van de Europese richtlijn Capital Requirements Directive IV ("CRD IV"; 2013/36/EU) uit. Eén van de nieuwe regels betreft het bonusplafond van 20%. Financiële ondernemingen mogen geen variabele beloningen toekennen die hoger zijn dan 20% van de vaste beloning op jaarbasis. Daarnaast wordt onder meer de uitkering van vertrekvergoedingen beperkt. In navolging van bestaande codes zoals de Code Banken wordt de vertrekvergoeding voor bestuurders van alle financiële ondernemingen gemaximeerd op 100% van de vaste beloning op jaarbasis. Ook zullen financiële ondernemingen in bepaalde gevallen verplicht zijn een toegekende bonus te verlagen of terug te vorderen. Het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid brengt voorts in een aantal bepalingen van de Wft belangwekkende wijzigingen aan, zoals in de bepaling dat bedingen die in strijd zijn met de Wft niet aantastbaar zijn. Hierop wordt een uitzondering voorgesteld. Bedingen die afwijken van de nieuwe beloningsregels zullen nietig zijn. Het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid is van toepassing op alle financiële ondernemingen met zetel in Nederland. De financiële onderneming moet er echter voor zorgen dat de beloningsregels ook door haar dochterondernemingen worden nageleefd. Als een financiële onderneming onderdeel is van een groep moet de in Nederland gevestigde holding ervoor zorgen dat de beloningsregels door alle rechtspersonen en vennootschappen binnen de groep worden toegepast. Het bonusplafond van 20% geldt niet voor beheerders van beleggingsinstellingen (AIFs), beheerders van ICBEs (UCITS) en beleggingsondernemingen die uitsluitend voor eigen rekening handelen met eigen middelen en kapitaal en die geen externe cliënten hebben. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel Wet beloningsbeleid in het voorjaar van 2014 bij de Tweede Kamer wordt ingediend. De wet treedt dan waarschijnlijk op 1 januari 2015 in werking. Tot en met 31 december 2015 is het bonusplafond echter niet van toepassing op variabele beloningen die voortvloeien uit verplichtingen die door de financiële onderneming voorafgaand aan 1 januari 2015 zijn aangegaan. Hierna volgt eerst kort een bespreking van de samenhang tussen het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid en het Consultatievoorstel voor de implementatiewet CRD IV ("Consultatievoorstel CRD IV"). Daarna volgen de belangrijkste verplichtingen die het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid voor financiële ondernemingen met zich meebrengt. Samenhang CRD IV CRD IV zal naar verwachting in de loop van 2014 worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Het is op dit moment niet zeker of het nog bij de Tweede Kamer in te dienen wetsvoorstel in belangrijke mate zal afwijken van de tekst van het Consultatievoorstel CRD IV waarover eerder dit jaar een consultatie is gehouden. Op grond van de tekst van het Consultatievoorstel CRD IV zou de hoofdregel van CRD IV worden overgenomen en de variabele beloning worden gemaximeerd op 100% van de vaste beloning van de desbetreffende medewerker op jaarbasis. Met instemming van de aandeelhouders, eigenaren of leden van een bank of beleggingsonderneming en onder bepaalde voorwaarden kan een hogere bonus, tot maximaal 200% van de vaste beloning, worden toegekend. Dit bonusplafond is van toepassing op de medewerkers die een hogere leidinggevende, risiconemende of controlefunctie uitoefenen en elke medewerker die een totale beloning ontvangt van hetzelfde of hoger niveau, van wie de werkzaamheden het risicoprofiel van de financiële onderneming beïnvloeden (identified staff).

2 Nederland maakt dus gebruik van de ruimte die CRD IV laat om een lager bonusplafond vast te stellen dan is opgenomen in de richtlijn. Dit lagere bonusplafond is opgenomen in de nu geconsulteerde Wet beloningsbeleid. Beoogd is dat met ingang van 1 januari 2015 een bonusplafond zal gelden van 20% van de vaste beloning op jaarbasis voor alle financiële ondernemingen met zetel in Nederland. Het bonusplafond van 100% (en, onder bepaalde voorwaarden, 200%) zoals opgenomen in het Consultatievoorstel CRD IV heeft, als het ongewijzigd in het wetsvoorstel Implementatiewet CRD IV terecht komt, daarmee voor banken en beleggingsondernemingen met zetel in Nederland slechts een tijdelijk karakter. In enkele specifiek omschreven situaties, zoals hieronder uiteengezet, kunnen financiële ondernemingen echter nog een variabele beloning van maximaal 200% toekennen. Reikwijdte Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid De reikwijdte van het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid is als volgt: De bepalingen van het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid zijn van toepassing op alle financiële ondernemingen met zetel in Nederland en strekken zich voor een groot deel uit tot de beloning van alle personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de financiële onderneming. De financiële onderneming met zetel in Nederland moet ervoor zorgen dat haar dochterondernemingen, ongeacht in welke staat deze hun zetel hebben (het merendeel van)de beloningsregels toepassen. Als een financiële onderneming met zetel in Nederland onderdeel uitmaakt van een groep moet de aan het hoofd van deze groep staande groepsmaatschappij met zetel in Nederland ervoor zorgen dat alle tot de groep behorende vennootschappen en rechtspersonen (het merendeel van) de beloningsregels toepassen. Dit is anders als de hoofdactiviteiten van de groep niet bestaan uit activiteiten binnen de financiële sector, bijvoorbeeld een groep die actief is in de chemie-industrie maar waarin ook een captive verzekeraar is opgenomen. Het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid creëert de bevoegdheid van de toezichthouder om handhavend op te treden tegen de groepsmaatschappij als zij deze verplichting niet nakomt, ook al is die groepsmaatschappij (holding) niet zelf een onder toezicht staande financiële onderneming. Bijkantoren in Nederland van in het buitenland gevestigde financiële ondernemingen vallen ook onder het bonusplafond van 20%, met uitzondering van bijkantoren van banken of beleggingsondernemingen met zetel in een andere lidstaat die onder CRD IV vallen. Deze laatste bijkantoren vallen onder de beloningsregels van de lidstaat waar de bank of beleggingsonderneming haar zetel heeft. Het bonusplafond geldt niet voor beheerders van beleggingsinstellingen (AIFs), beheerders van ICBEs en beleggingsondernemingen die uitsluitend voor eigen rekening handelen met eigen middelen en kapitaal en die geen externe cliënten hebben. Het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid bepaalt voorts dat de in Nederland gevestigde financiële onderneming of de aan het hoofd van een groep staande groepsmaatschappij ervoor moet zorgen dat geen gebruik wordt gemaakt van constructies of methoden die het ontwijken van de beloningsregels mogelijk maken. Vaste en variabele beloning Het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid introduceert de definities "variabele beloning" en "vaste beloning":

3 de vaste beloning is het deel van de totale beloning dat bestaat uit onvoorwaardelijke financiële of niet financiële voordelen zoals uitgewerkt in het beloningsbeleid van de financiële onderneming of in de overeenkomst ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden voor de financiële onderneming. de variabele beloning is het deel van de totale beloning dat geen vaste beloning is. Met de introductie van deze definities wordt beoogd elke vorm van beloning te bestrijken. Uit de toelichting blijkt dat een beloning altijd ofwel een variabele beloning, ofwel een vaste beloning is. Maximale variabele beloning van 20% Nederland gebruikt de ruimte die CRD IV aan lidstaten geeft om een lager bonusplafond vast te stellen dan de in beginsel 100% van CRD IV voor banken en beleggingsondernemingen. De financiële onderneming mag aan een natuurlijk persoon werkzaam onder haar verantwoordelijkheid maximaal 20% van de vaste beloning op jaarbasis toekennen als variabele beloning. De terminologie "werkzaam onder haar verantwoordelijkheid" betekent dat natuurlijke personen die op een andere basis dan een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn voor de financiële onderneming ook onder de bonusplafondregeling vallen. Het bonusplafond houdt in dat de som van de variabele beloningen niet meer dan 20% bedraagt ten opzichte van de som van de vaste beloningen over dezelfde periode. Een financiële onderneming mag aan diegene van wie de beloning niet uitsluitend voortvloeit uit een CAO echter wel een variabele beloning toekennen die hoger is. De voorwaarde waaronder dit mogelijk is, is dat het gemiddelde maximale bonusplafond voor alle personen die een beloning ontvangen waarbij geheel of gedeeltelijk wordt afgeweken van de CAO, 20% bedraagt. Deze personen dienen hun werkzaamheden in hoofdzaak in Nederland te verrichten. Als een persoon werkzaam onder verantwoordelijkheid van de financiële onderneming met zetel in Nederland in hoofdzaak zijn werkzaamheden verricht in een andere staat dan Nederland, mag de variabele beloning ten hoogste 100% van de vaste beloning op jaarbasis bedragen. Als de werkzaamheden in hoofdzaak worden verricht in een staat die geen lidstaat is, kunnen de aandeelhouders, eigenaren of leden van de financiële onderneming goedkeuren dat de variabele beloning ten hoogste 200% van de vaste beloning bedraagt. Voor de besluitvorming gelden de in CRD IV geregelde quorumvereisten en meerderheden. Om te kunnen spreken van "in hoofdzaak buiten Nederland werkzaam zijn", dient volgens de toelichting ten minste 50% van de gewerkte uren buiten Nederland te worden gewerkt. Als over een periode van vijf kalenderjaren 75% van alle onder verantwoordelijkheid van tot een groep behorende rechtspersonen en vennootschappen werkzame natuurlijke personen in ten minste drie van de vijf jaren in hoofdzaak buiten Nederland werkzaam waren, mag een variabele beloning van ten hoogste 100% worden toegekend aan een persoon die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de aan het hoofd van die groep staande in Nederland gevestigde groepsmaatschappij. Vertrekvergoedingen In het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid is opgenomen wanneer geen vertrekvergoeding kan worden uitgekeerd. Vertrekvergoedingen mogen niet worden uitgekeerd aan personen werkzaam onder verantwoordelijkheid van de financiële onderneming bij, kort gezegd, vrijwillig vertrek en verwijtbaar tekortschieten van de desbetreffende persoon. Een vertrekvergoeding is wel mogelijk bij ontslag of het

4 opzeggen van de (arbeids)overeenkomst en als de medewerker gevraagd is de onderneming te verlaten en hier in goed overleg gehoor aan heeft gegeven. Geen vertrekvergoeding mag worden toegekend aan dagelijks beleidsbepalers als sprake is van falen van de financiële onderneming. Uit de toelichting blijkt dat een vertrekvergoeding zowel een vaste als een variabele beloning kan zijn afhankelijk van de wijze waarop de vertrekvergoeding wordt berekend. De vertrekvergoeding die is gebaseerd op de kantonrechtersformule (of een vergelijkbare formule) wordt aangemerkt als een vaste beloning. Een vertrekvergoeding dient als variabele beloning te worden aangemerkt wanneer bij het moment van vertrek de hoogte van de vertrekvergoeding wordt vastgesteld en daarbij geleverde prestaties en bereikte doelen worden meegewogen. Als de vertrekvergoeding heeft te gelden als een variabele beloning, zijn de bepalingen die betrekking hebben op variabele beloningen, zoals het bonusplafond van 20% en het bonusverbod bij staatssteun, van toepassing. De vertrekvergoeding voor bestuurders is gemaximeerd op 100% van de reguliere vaste beloning op jaarbasis en beoogt daarmee aan te sluiten bij de reeds bestaande normen in de codes, zoals de Code Banken. Terugvordering en aanpassing variabele beloningen In het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid zijn regels neergelegd voor het terugvorderen en aanpassen van variabele beloningen en vertrekvergoedingen. Deze regels vormen een uitbreiding van de regels die momenteel in het claw back-wetsvoorstel zijn opgenomen. Het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid verklaart de bevoegdheden om de variabele beloning aan te passen en terug te vorderen van overeenkomstige toepassing op financiële ondernemingen met zetel in Nederland, dochterondernemingen van deze financiële ondernemingen en de tot de groep behorende rechtspersonen en vennootschappen als financiële ondernemingen deel uitmaken van een groep. Dit geldt alleen als de regeling over dit onderwerp in boek 2 BW niet al op deze ondernemingen van toepassing is. De reikwijdte van deze bevoegdheden is verruimd naar alle personen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van de financiële onderneming. Hierbij is het niet van belang of de onderneming op grond van het BW of op grond van de Wft over deze bevoegdheden beschikt. Daarnaast verplicht het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid de financiële onderneming om in bepaalde omstandigheden de variabele beloning van een persoon werkzaam onder haar verantwoordelijkheid te verlagen of terug te vorderen, zoals bij het niet voldoen aan passende normen met betrekking tot bekwaamheid en correct gedrag. De variabele beloning moet verlaagd worden als de financiële onderneming geringere of negatieve prestaties levert. Uit de toelichting blijkt dat de toegekende variabele beloning in lijn moet worden gebracht met de resultaten van de onderneming. Als deze geringer of negatief zijn ten opzichte van de financiële resultaten van het voorgaande jaar, dient de toegekende variabele beloning te worden verlaagd. Voorwaarden met betrekking tot retentievergoedingen Een financiële onderneming mag op grond van het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid een hogere variabele beloning toekennen dan de 20% van het vaste salaris op jaarbasis met het doel om een bepaald persoon te behouden voor de organisatie (zogenaamde retentievergoeding). Dit is alleen toegestaan als dit noodzakelijk is in verband met een duurzame organisatiewijziging van de financiële

5 onderneming, zoals bij een overname. De totale variabele beloning (inclusief de reguliere) mag niet hoger zijn dan 100%, of onder de relevante voorwaarden 200%, van de vaste beloning. De toezichthouder dient daarnaast schriftelijk toestemming te hebben gegeven. Beheerst beloningsbeleid voor elke financiële onderneming en publicatieverplichtingen De bepalingen die zien op de verplichting om een beheerst beloningsbeleid te voeren, zijn in het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid verplaatst van het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) naar de Wft. Er zijn enkele nieuwe bepalingen opgenomen die zien op elementen die als onderdeel van het beloningsbeleid moeten worden meegenomen. Zo moet de financiële onderneming in haar beloningsbeleid onder meer de passende verhouding tussen de vaste en variabele beloning en de samenstelling van de variabele beloning weergeven. Het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid bepaalt dat de financiële onderneming als onderdeel van de verplichte beheerste bedrijfsvoering een beschrijving van het beloningsbeleid opnemen in het jaarverslag en op haar website. De openbaarmaking dient een aantal zaken te behandelen, zoals het aantal personen dat variabel beloond kan worden en het aantal personen dat jaarlijks een totale beloning van 1 miljoen euro of meer ontvangt. Aan de openbaarmakingsverplichting kan zowel door de aan het hoofd van een groep staande in Nederland gevestigde groepsmaatschappij als door de afzonderlijke tot de groep behorende rechtspersonen en vennootschappen uitvoering worden gegeven. Verbod op gegarandeerde variabele beloningen Het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid verbiedt de toekenning door een financiële onderneming van gegarandeerde variabele beloningen aan een persoon werkzaam onder verantwoordelijkheid van die onderneming tenzij: de gegarandeerde variabele beloning betrekking heeft op het aanvangen van de werkzaamheden (welkomst of tekenvergoeding); die persoon op het moment van toekenning niet langer dan één jaar werkzaam is; en de onderneming over een solide eigen vermogen beschikt. Verbod op variabele beloning bij staatssteun Het bestaande verbod op variabele beloning bij staatssteun zoals opgenomen in de Wft wordt verplaatst naar het nieuwe Hoofdstuk 1.7 Wft. Verder vinden in deze regeling geen materiële wijzigingen plaats. In de oorspronkelijke toelichting bij het verbod op variabele beloning bij staatssteun was aangegeven dat vertrekvergoedingen ook als variabel worden aangemerkt en dus niet kunnen worden uitgekeerd als sprake is van staatssteun. Nu blijkt uit de toelichting bij het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid dat de vertrekvergoeding ook als vaste beloning kan kwalificeren, bijvoorbeeld als deze op basis van een formule tot stand is gekomen. Wanneer de vertrekvergoeding variabel is, is uitkering daarvan niet mogelijk tijdens en na de periode van steun. Aantasting afwijkende bedingen en wat de nieuwe regels betekenen voor bestaande afspraken Het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid bepaalt dat bedingen die strijdig zijn met de nieuwe beloningsregels (hoofdstuk 1.7 Wft) kunnen worden aangetast. De toelichting geeft aan dat de algemene regel van het burgerlijk recht dan wordt toegepast waardoor bedingen die afwijken van de

6 beloningsregels nietig zijn. Dit vormt een uitzondering op de algemene regel in de Wft dat privaatrechtelijke rechtshandelingen, zoals overeenkomsten, niet kunnen worden aangetast als deze zijn verricht in strijd met de bij of krachtens gestelde regels in de Wft. Daarnaast bepaalt het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid dat een aanwijzing van de toezichthouder in afwijking van de hoofdregel zal kunnen strekken tot aantasting van een overeenkomst tussen een financiële onderneming of de groepsmaatschappij aan het hoofd van een groep en een onder haar verantwoordelijkheid werkzame natuurlijk persoon, als de aanwijzing betrekking heeft op de beloningsregels van de Wft. De beoogde inwerkingstredingsdatum van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen is 1 januari Tot en met 31 december 2015 is het bonusplafond echter niet van toepassing op variabele beloningen die voortvloeien uit verplichtingen die door de financiële onderneming voorafgaand aan 1 januari 2015 zijn aangegaan. Vanaf 1 januari 2016 kunnen de financiële ondernemingen geen variabele beloningen toekennen die meer bedragen dan 20% van de vaste beloning. Er wordt in het Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid geen invulling gegeven aan de wijze waarop medewerkers zouden kunnen worden gecompenseerd voor verlies van variabele beloning, bijvoorbeeld door structurele verhoging van de vaste beloning. Wel wordt voorzien in de mogelijkheid van nadere regels voor conversie van variabele beloningen die voor 1 januari 2015 zijn overeengekomen naar vaste beloningen en de daarbij te hanteren conversiefactor. Het overgangsregime met betrekking tot staatsgesteunde financiële ondernemingen blijft ongewijzigd. Contact Als u vragen hebt over of naar aanleiding van dit nieuwsbericht, kunt u contact opnemen met: Francine Schlingmann Joost Schutte

Restricties voor beloningen en bonusverbod: de arbeidsrechtelijke gevolgen. Eugenie Nunes Boekel De Nerée N.V. 22 maart 2012

Restricties voor beloningen en bonusverbod: de arbeidsrechtelijke gevolgen. Eugenie Nunes Boekel De Nerée N.V. 22 maart 2012 Restricties voor beloningen en bonusverbod: de arbeidsrechtelijke gevolgen Eugenie Nunes Boekel De Nerée N.V. 22 maart 2012 Overzicht relevante wet- en regelgeving / algemeen Corporate Governance Code

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 964 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag !! Directie Financieringen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw brief (kenmerk) > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING (Consultatieversie)

MEMORIE VAN TOELICHTING (Consultatieversie) Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen) MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB.

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB. Remuneratie disclosure 2013 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep functionarissen die in het nieuwe

Nadere informatie

Reglement remuneratiecommissie

Reglement remuneratiecommissie Reglement remuneratiecommissie Dit reglement is op 18 april 2013 vastgesteld op grond van artikel 7 van het reglement van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. (RvC) Artikel 1: Instelling, samenstelling

Nadere informatie

Beloningsbeleid Maart 2015

Beloningsbeleid Maart 2015 Beloningsbeleid Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Relevante wet- en regelgeving... 2 4. Bestuur (directie)... 3 5. Raad van Commissarissen... 3 6. Medewerkers... 3 7. Publicatie... 5 8. Governance

Nadere informatie

Beloningsbeleid ONVZ 2014

Beloningsbeleid ONVZ 2014 Beloningsbeleid ONVZ 2014 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Identified Staff... 2 3 Uitgangspunten beloningsbeleid... 2 4 Relevante wet- en regelgeving en overige kaders... 2 5 Raad van Commissarissen... 3 6 Bestuur...

Nadere informatie

501. Beloningsbeleid in de financiële sector anno 2014

501. Beloningsbeleid in de financiële sector anno 2014 501. Beloningsbeleid in de financiële sector anno 2014 MR. S.M. KRÖNER-ROSMALEN De ontwikkelingen op het gebied van beloningsbeleid hebben de afgelopen jaren niet stilgestaan. Sinds de kredietcrisis en

Nadere informatie

Consultatie CRD III implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 De Nederlandsche Bank - 11 november 2010

Consultatie CRD III implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 De Nederlandsche Bank - 11 november 2010 Regeling beheerst beloningsbeleid Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van [datum] houdende regels met betrekking tot beheerst beloningsbeleid op grond van de Wet op het financieel toezicht (Regeling

Nadere informatie

De Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014 en de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars hebben directe werking voor Monuta.

De Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014 en de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars hebben directe werking voor Monuta. Regeling Beheerst Beloningsbeleid Monuta: Het beloningsbeleid van Monuta is gericht op het aantrekken, behouden en bevorderen van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles is nauw verbonden met een

Nadere informatie

Ontvangen commentaar DNB analyse Aanpassing/Toelichting

Ontvangen commentaar DNB analyse Aanpassing/Toelichting Onderwerp: Feedbacktabel Regeling beheerst beloningsbeleid 2014 (versie OBT) Algemeen Verhouding Europese regelgeving Ontvangen commentaar DNB analyse Aanpassing/Toelichting [ ] van mening dat de RBB een

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Variabel beloningsbeleid Identified Staff Kempen & Co

Variabel beloningsbeleid Identified Staff Kempen & Co Variabel beloningsbeleid Identified Staff u 2014 heeft een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, dat vanzelfsprekend voldoet aan de geldende wettelijke vereisten. Belangrijke doelen van dit

Nadere informatie

Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2014

Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2014 Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2014 5 JUNI 2015 INLEIDING SNS REAAL rapporteert jaarlijks in het kader van de Regeling beheerst beloningsbeleid (Rbb) Wft 2014 over de beloning

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie. CRD II Implementatie (nieuwe) Regeling Hybride kapitaalinstrumenten banken 2010

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie. CRD II Implementatie (nieuwe) Regeling Hybride kapitaalinstrumenten banken 2010 De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie CRD II Implementatie (nieuwe) Regeling Hybride kapitaalinstrumenten banken 2010 28 juni 2010 1 Regeling van De Nederlandsche Bank NV van [datum], tot vaststelling

Nadere informatie

claw back en redelijkheidstoets bij variabele beloningen DUFAS 1 reactie

claw back en redelijkheidstoets bij variabele beloningen DUFAS 1 reactie claw back en redelijkheidstoets bij variabele beloningen DUFAS 1 reactie De wetsvoorstellen van Justitie en Financiën kunnen het beste worden samengevoegd teneinde inconsistenties, overlap, omissies in

Nadere informatie

de Koning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financiele Markten

de Koning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financiele Markten > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de Koning Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw brief (kenmerk) Datum 24 september 2015 Betreft Nader rapport

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014. Raad van Commissarissen GVB Holding NV

Remuneratierapport 2014. Raad van Commissarissen GVB Holding NV Raad van Commissarissen GVB Holding NV Colofon GVB Arlandaweg 100 1043 HP AMSTERDAM Directiesecretariaat Uw contact M.C.J. Schoordijk Telefoonnummer 020 4606060 Faxnummer 020 4606066 0.1 Definitief 2/9

Nadere informatie

Positie bestuurder. Benoeming, ontslag en bevoegdheden. Marie-Louise van Kalmthout, advocaat Matthijs van Rozen, notaris

Positie bestuurder. Benoeming, ontslag en bevoegdheden. Marie-Louise van Kalmthout, advocaat Matthijs van Rozen, notaris Benoeming, ontslag en bevoegdheden Marie-Louise van Kalmthout, advocaat Matthijs van Rozen, notaris 20 mei 2014 Invloed wetswijzigingen op bestaande statuten Wet Flex B.V. op 1 oktober 2012 Wet bestuur

Nadere informatie

Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel 1 (definities)

Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel 1 (definities) Besluit van houdende regels ter uitvoering van de artikelen 89 en 90 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen

Nadere informatie

BELONINGSBELEID AIFM ESMA RICHTLIJNEN

BELONINGSBELEID AIFM ESMA RICHTLIJNEN KLIK HIER WANNEER DIT BERICHT NIET JUIST WORDT WEERGEGEVEN. BELONINGSBELEID AIFM ESMA RICHTLIJNEN Achtergrond Op grond van artikel 13 lid 2 van de AIFM Richtlijn heeft ESMA (Europese toezichthouder) richtlijnen

Nadere informatie

Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2013

Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2013 Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2013 24 APRIL 2014 INLEIDING SNS REAAL rapporteert jaarlijks over haar beloningsbeleid ten aanzien van de medewerkers die haar risicoprofiel materieel

Nadere informatie

08/05/2014. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V.

08/05/2014. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Legal & General Nederland Beleggingen B.V., als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 ... No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 Bij Kabinetsmissive van 9 juli 2015, no.2015001243, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van

Nadere informatie

Remuneratie disclosure 2014

Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep medewerkers

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Wft: Wet op het financieel toezicht Bpr: Besluit prudentiële regels Wft Wta: Wet toezicht accountantsorganisaties

Nadere informatie

Ministerie van Financiën Ter attentie aan Zijne excellentie Ir. J.R.V.A. Dijsselbloem Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Ministerie van Financiën Ter attentie aan Zijne excellentie Ir. J.R.V.A. Dijsselbloem Postbus 20201 2500 EE Den Haag Ministerie van Financiën Ter attentie aan Zijne excellentie Ir. J.R.V.A. Dijsselbloem Postbus 20201 2500 EE Den Haag Ingediend via website www.internetconsultatie/wbfo2015 Consultatie Wetsvoorstel beloningsbeleid

Nadere informatie

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk 24 mei 2011 INDEPENDENT INTERNATIONAL IN-BUSINESS Inhoudsopgave ANT Trust: AIFMD: - Korte introductie - Tijdslijnen - Wat is een AIF; vrijstellingen - Europees paspoort

Nadere informatie

Beloningsbeleid. Uitgangspunt

Beloningsbeleid. Uitgangspunt Beloningsbeleid Uitgangspunt Zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid 6.1.1. De verzekeraar voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn is met zijn strategie en risicobereidheid,

Nadere informatie

Beoogde Wft- en BGfo-wijzigingen

Beoogde Wft- en BGfo-wijzigingen Beoogde Wft- en BGfo-wijzigingen ACIS Seminar, 25.10.2011 mr. dr. Cees de Jong Welke wijzigingen zijn er op komst? Wijzigingswet financiële markten 2012 Wetsvoorstel (Kamerstukken II 2010/11, 32 781, nr.

Nadere informatie

De claw back en de redelijkheidstoets bij variabele beloningen

De claw back en de redelijkheidstoets bij variabele beloningen De claw back en de redelijkheidstoets bij variabele beloningen M r. B. Q u i s p e l e n m r. S. N. H o o g h i e m s t r a * Inleiding De afgelopen jaren hebben bonussen geleid tot grote maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

Concept Ministeriële regeling

Concept Ministeriële regeling Concept Ministeriële regeling Regeling van de minister van Financiën met betrekking tot het stellen van regels over de eed of belofte die personen werkzaam bij financiële ondernemingen moeten afleggen

Nadere informatie

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven'

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' 1 Toezicht op bestuur Op 31 mei 2011 is het wetsvoorstel bestuur en toezicht (het "Wetsvoorstel")

Nadere informatie

Beloningsbeleid. Bright Pensions N.V.

Beloningsbeleid. Bright Pensions N.V. Beloningsbeleid Bright Pensions N.V. Versiebeheer Omschrijving Auteur Datum 0.1 Initiële versie KJ Februari 2013 0.2 Review, aangepast en in de juiste huisstijl gezet AB 28-02-2013 0.3 Aanpassing variabele

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

Inwerkingtreding Wet bestuur en toezicht

Inwerkingtreding Wet bestuur en toezicht CORPORATE SEPTEMBER 2012 Inwerkingtreding Wet bestuur en toezicht In mei 2011 is de Wet bestuur en toezicht aangenomen door de Eerste Kamer. De inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht werd uitgesteld

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

Consultatie implementatiewet richtlijn kapitaalvereisten (CRD IV)

Consultatie implementatiewet richtlijn kapitaalvereisten (CRD IV) Consultatie implementatiewet richtlijn kapitaalvereisten (CRD IV) Hoofdstuk 1.9 Maximale variabele beloning voor bank of beleggingsonderneming Aan: Ministerie van Financiën Datum: 24 mei 2014 Van: Van

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 525 Besluit van 4 december 2013 tot wijziging van het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes

Nadere informatie

Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst

Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst Deze toelichting is opgesteld door De Brauw Blackstone Westbroek N.V. in samenspraak met DUFAS. Het geeft een toelichting bij het model fiduciair beheerovereenkomst

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Bestuursverslag Page 1 Balans Page 3 Staat van

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V.

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V. Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V. A Inleiding 1 In dit document wordt het bezoldigingsbeleid 2013 van Ordina N.V. (hierna Ordina ) weergegeven dat tijdens de jaarlijkse algemene vergadering

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder Beloningsbeleid Amsterdam, 31 maart 2015 BELONINGSBELEID MAART 2015 DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. Pagina 1 Beloning van bestuurders

Nadere informatie

BANK DEGROOF NV BELONINGSBELEID

BANK DEGROOF NV BELONINGSBELEID BANK DEGROOF NV BELONINGSBELEID 1 1. INLEIDING Dit document vormt het algemene beloningsbeleid van Bank Degroof NV (het Beloningsbeleid). 1.1 Toepassingsgebied De principes en bepalingen van het Beloningsbeleid

Nadere informatie

REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V.

REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V. REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V. DOCDATA N.V.'s interne reglement in de zin van artikel 5:65 Wet op het financieel toezicht en artikel 11 van de Richtlijn Marktmisbruik ("Reglement Voorwetenschap").

Nadere informatie

Rapport van bevindingen WNT Stichting Regionale Omroep West

Rapport van bevindingen WNT Stichting Regionale Omroep West Programma Normering Topinkomens Rapport van bevindingen WNT Stichting Regionale Omroep West Versie 1.0 Datum 24 februari 2015 Status Definitief Colofon Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.4.2009 C(2009) 3177 AANBEVELING VAN DE COMMISSIE ter aanvulling van Aanbeveling 2004/913/EG en Aanbeveling 2005/162/EG wat betreft de regeling

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Beloningsbeleid van DAS Nederlandse Rechtsbijstandsverzekering N.V.

Beloningsbeleid van DAS Nederlandse Rechtsbijstandsverzekering N.V. Beloningsbeleid van DAS Nederlandse Rechtsbijstandsverzekering N.V. Juni 2014 Inleiding In deze notitie wordt het beleid beschreven dat ten grondslag ligt aan het belonen binnen de DAS organisatie. Doel

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het verzekeringstussenpersonenrecht

Ontwikkelingen in het verzekeringstussenpersonenrecht Ontwikkelingen in het verzekeringstussenpersonenrecht mr. dr. Cees de Jong Waarover ga ik het hebben?! Premie- incassorecht! Beloning verzekeringstussenpersoon! Beheerst beloningsbeleid! Twee verschillende

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2014. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

Rapport van bevindingen WNT RTV Rijnmond

Rapport van bevindingen WNT RTV Rijnmond Programma Normering Topinkomens Rapport van bevindingen WNT RTV Rijnmond Versie 1.0 Datum 2 maart 2015 Status Definitief Colofon Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eenheid toezicht

Nadere informatie

Remuneratierapport 2011

Remuneratierapport 2011 Remuneratierapport 2011 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 28 479 Rechtspositie van politieke ambtsdragers Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Remuneratie- rapport 2014

Remuneratie- rapport 2014 Remuneratierapport 2014 2 Inleiding Dit remuneratierapport geeft een beeld van de ontwikkelingen op het gebied van de beloningen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen bij Van Lanschot.

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Versluis: Scheepvaartbedrijf Versluis; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid VDZ Verzekeringen Beloningsbeleid 2014 INHOUD 1. Inleiding... 3 Toezicht... 3 Inwerkingtreding... 3 2. Definities en begrippen... 3 De categorieën van medewerkers... 3 Beloning... 4 Vaste beloning... 4

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext PARTIJEN: a) Euronext Amsterdam N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Cees Vermaas, bestuursvoorzitter,

Nadere informatie

Beloningsbeleid. Annexum

Beloningsbeleid. Annexum Beloningsbeleid Annexum November 2015 Inhoud 1 Inleiding en uitgangspunten... 3 Inleiding en reikwijdte van het beleid... 3 Doel en uitgangspunten beloningsbeleid (art. 1a en 1b, bijlage II AIFMD Regling)...

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 123GESLAAGD V.O.F., gevestigd te s-gravenhage, hierna te noemen: Tussenpersoon. De wederpartij van Tussenpersoon is een rechtspersoon of natuurlijk persoon

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Auditcommissie wettelijk verplicht voor organisaties van openbaar belang

Auditcommissie wettelijk verplicht voor organisaties van openbaar belang Auditcommissie wettelijk verplicht voor organisaties van openbaar belang Jos de Groot, Assurance Organisaties van openbaar belang (OOBs) dienen een auditcommissie in te stellen of als alternatief hiervoor

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Reglement Remuneration Committee Delta Lloyd N.V.

Reglement Remuneration Committee Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd N.V. 13 mei 2015 INLEIDING...3 1. SAMENSTELLING...3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...3 3. VERGADERINGEN...6 4. RAPPORTAGE AAN DE RVC...6 5. DIVERSEN...6 2/7 13 mei 2015 INLEIDING 0.1 Dit reglement

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Stembeleid Juni 2015

Stembeleid Juni 2015 Stembeleid Juni 2015 Stembeleid ASR Nederland N.V. juni 2015 1. Inleiding 2. Algemene uitgangspunten 3. Socially Responsible Investments Policy (SRI) 4. Bestuur en RvC - (Her)benoeming - Décharge - Vrijwaring

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao Fact sheet avv-loze periode ABU-cao INLEIDING De CAO voor Uitzendkrachten (hierna nader te noemen de ABU-CAO ) is op dit moment niet algemeen verbindend verklaard. Dit wordt ook wel de avv-loze periode

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave algemene voorwaarden IT-People Inhuur Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 9 Artikel 10 Definities Toepasselijkheid

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Teslin Capital Management B.V. ( Teslin ), als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het Financieel Toezicht ( Wft

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. t.a.v. de heer ir. J.R.V.A. Dijsselbloem. Postbus 20201 2500 EE S-GRAVENHAGE. Datum 10 augustus 2015

Ministerie van Financiën. t.a.v. de heer ir. J.R.V.A. Dijsselbloem. Postbus 20201 2500 EE S-GRAVENHAGE. Datum 10 augustus 2015 Ministerie van Financiën Postbus 20201 2500 EE S-GRAVENHAGE t.a.v. de heer ir. J.R.V.A. Dijsselbloem Stichting Autoriteit Financiele Markten Bezoekadres Vijzelgraclit 50 Kamer van Koophandel Amsterdam,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 708 Regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop (Wet op het financieel toezicht) Nr. 47 BRIEF VAN DE MINISTER VAN

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

De WNT Het antwoord op veel gestelde vragen

De WNT Het antwoord op veel gestelde vragen De WNT Het antwoord op veel gestelde vragen De WNT (Wet Normering Topinkomens) is volop in beweging sinds haar invoering op 1 januari 2013. Er heeft reparatiewetgeving plaatsgevonden, de WNT 2 is ingevoerd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 259 4 januari 2012 Regeling vaststelling bedragen 2012 ex artikelen 2 en 3 Besluit bekostiging financieel toezicht 23

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

1. Gegevensverstrekking bij melding bruto shortposities

1. Gegevensverstrekking bij melding bruto shortposities Ministerie van Financiën Directie Financiële Markten Postbus 20201 2500 EE Den Haag Den Haag, 1 mei 2013 Ref: B13.19 Betreft: Consultatiedocument Wijzigingsbesluit financiële markten 2014 Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Pas toe of leg uit regel voor institutionele beleggers. Rients Abma Directeur Eumedion 22 november 2006

Pas toe of leg uit regel voor institutionele beleggers. Rients Abma Directeur Eumedion 22 november 2006 Pas toe of leg uit regel voor institutionele beleggers Rients Abma Directeur Eumedion 22 november 2006 Agenda Achtergrond verantwoordelijkheden institutionele beleggers Code Tabaksblat Wettelijke verankering

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ De ondergetekenden: 1. De vereniging/bond...gevestigd te...overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door ²) naam:..., voorzitter naam:..., secretaris naam:...,

Nadere informatie

CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE

CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE Partijen, - de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Nadere informatie

Provisieregels "De klant centraal"

Provisieregels De klant centraal INVESTMENT MANAGEMENT GROUP JANUARI 2012 Provisieregels "De klant centraal" De wijze van beloning van tussenpersonen die betrokken zijn bij de distributie van financiële producten wordt zowel door de Europese

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Albron CP Nederland B.V.

Collectieve arbeidsovereenkomst Albron CP Nederland B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 De ondergetekenden: als partij ter ener zijde en FNV Horecabond En CNV Vakmensen Elk als partij ter andere zijde, zijn de navolgende

Nadere informatie

Beloningsbeleid Kempen Capital Management N.V.

Beloningsbeleid Kempen Capital Management N.V. Datum: 16 september 2014 Versie: 2 Eigenaar: Human Resources Kempen Beloningsbeleid Kempen Capital Management N.V. 1 Algemeen 2 1.1 Inleiding 1.1.1 Kempen Capital Management N.V. (KCM) is een dochtervennootschap

Nadere informatie

Remuneratierapport 2012

Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 1 1. Uitgangspunten beloningsbeleid Raad van Bestuur Het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de aandeelhouders van Van Lanschot,

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het overgangsrecht KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden over het overgangsrecht KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden over het overgangsrecht KEW, SEW en BEW 1 KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN EN EIGEN WONING Juni 2014 A. INLEIDING De Kennisgroep Verzekeringsproducten en Eigen Woning heeft na afstemming

Nadere informatie