De Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014 en de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars hebben directe werking voor Monuta.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014 en de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars hebben directe werking voor Monuta."

Transcriptie

1 Regeling Beheerst Beloningsbeleid Monuta: Het beloningsbeleid van Monuta is gericht op het aantrekken, behouden en bevorderen van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles is nauw verbonden met een integere en beheerste bedrijfsvoering en gericht op de langere termijn. Dit betekent onder andere dat waar mogelijk moet worden voorkomen dat medewerkers door de beloning geprikkeld worden tot onzorgvuldig handelen naar diverse stakeholders toe (klanten, directie, aandeelhouders en andere medewerkers). De Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014 en de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars hebben directe werking voor Monuta. Taken en verantwoordelijkheden De raad van commissarissen van Monuta heeft een selectie- en remuneratiecommissie ingesteld, die besluitvorming over het beloningsbeleid voor de gehele raad van commissarissen voorbereidt. De selectie- en remuneratiecommissie bestaat uit: Mr. F.C.W. Briët (voorzitter) Mr. E. Pouw De selectie- en remuneratiecommissie bereidt de volgende zaken voor ter besluitvorming voor de voltallige raad van commissarissen: - Vaststellen, uitvoeren en monitoren van het beloningsbeleid van de (titulaire en statutaire) Directie en de onderneming als geheel; - Goedkeuren wijzigingen Monuta-breed beloningsbeleid. - Evalueren van de opzet en naleving de werking van het beloningsbeleid middels een jaarlijkse toets, uitgevoerd door Internal Audit Department; - Goedkeuren welke functies tot de Identified Staff behoren; - Vaststellen performance criteria (IPM/KPI afspraken) (titulaire en statutaire) Directie en hoofden van Control functies; - Beoordelen van de performance van statutaire Directie en vaststellen salariswijzigingen. Het beoordelen van de performance en vaststellen van de salariswijzigingen van de titulaire Directie gebeurt in nauw overleg met de Directievoorzitter. - Goedkeuren (achteraf) performance (beoordeling) Identified Staff, inclusief hoofden van Control functies; en - Goedkeuren totale beschikbare variabele beloning inclusief winstdelingsregeling (past dit binnen de financiële positie en het risicoprofiel van Monuta). 1

2 Naast de selectie- en remuneratiecommissie zijn ook de directie, de Control commissie (bestaande uit de managers HRM, FRM, Compliance en Concerncontrolling) betrokken bij de inrichting, vaststelling en het toezicht op de werking van het beloningsbeleid. Bij het opstellen van het beheerst beloningsbeleid Monuta wordt gebruik gemaakt van de diensten van PwC en Finnius. Discretionaire bevoegdheid directie: In het gehele beloningsbeleid houdt directie het recht om uit te keren variabele beloningen geheel of gedeeltelijk tegen te houden. De discretionaire bevoegdheid heeft het karakter van een redelijkheidstoets en wordt met de nodige zorgvuldigheid uitgeoefend. In de volgende gevallen (niet limitatief) zal van de discretionaire bevoegdheid gebruik kunnen worden gemaakt: 1. Er is bewijs van ongepast gedrag of ernstige fouten door de verantwoordelijke medewerker; 2. Monuta en/of de divisie of dochter waarbinnen de verantwoordelijke medewerker werkt, lijdt een substantieel verlies in haar financieel resultaat; 3. Monuta en/of de divisie of dochter waarbinnen de verantwoordelijke medewerker werkt, lijdt onder een falend riskmanagement beleid; 4. Er zijn substantiële wijzigingen in de economische of wettelijk vereiste kapitaalsbasis van Monuta; en 5. Er is sprake van uitzonderlijke omstandigheden die leiden tot een onbedoeld of oneerlijk resultaat. Claw back: Monuta is bevoegd een uitbetaalde variabele beloning geheel of gedeeltelijk terug te vorderen van zowel medewerkers als ex-medewerkers voor zover de uitkering heeft plaatsgevonden op basis van onjuiste informatie over het bereiken van de aan de variabele beloning ten grondslag liggende prestatiedoelstellingen, of over de omstandigheden waarvan de variabele beloning afhankelijk was gesteld en in geval van frauduleus handelen van de betrokken medewerker. De directie besluit tot het toepassen van een claw back, welk besluit ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de raad van commissarissen. Voor zover het leden van de directie betreft, ligt de volledige bevoegdheid tot het toepassen van een claw back bij de raad van commissarissen. Identified Staff: 2

3 Jaarlijks doet de control commissie een voorstel aan de directie met betrekking tot de functies die vallen onder Identified Staff. Het besluit van de directie wordt goedgekeurd door de raad van commissarissen. Algemene uitgangspunten beloningsbeleid Monuta: Het beloningssysteem van Monuta dient aan de volgende uitgangspunten te voldoen: 1. Het beloningsbeleid in zijn geheel is marktconform in verband met het aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel; 2. Het bevordert de integriteit en soliditeit van de financiële onderneming met een focus op zowel de korte als de lange termijn belangen van de onderneming; 3. Bevat geen prikkels die ertoe zouden kunnen bijdragen dat de onderneming meer risico s neemt dan voor haar aanvaardbaar is, die afbreuk doen aan de verplichting van de financiële onderneming om zich in te zetten voor de belangen van de klanten en andere stakeholders, of andere op de financiële onderneming rustende zorgvuldigheidverplichtingen; 4. Is maatschappelijk verantwoord; 5. Voldoet aan wet- en regelgeving; 6. Is transparant en zo eenvoudig en eenduidig mogelijk; 7. Het beloningsbeleid en de hieronder vallende beloningsregelingen en beloningspraktijken zijn op schrift gesteld en kenbaar gemaakt aan de betrokken belanghebbenden; en 8. In het jaarverslag wordt jaarlijks de toepassing van het beloningsbeleid opgenomen zoals vermeld in artikel 25 van de Regeling Beheerst beloningsbeleid Wft Dit jaarverslag is te vinden op Vaste beloning en benefits: Binnen Monuta worden de volgende CAO s gehanteerd: - CAO Verzekeringsbedrijf binnendienst; - CAO Verzekeringsbedrijf buitendienst; - CAO Uitvaartbranche; De CAO bepalingen worden gevolgd, tenzij er specifieke Monuta bepalingen of uitzonderingen zijn afgesproken die de CAO s overstijgen (beter zijn dan de CAO aangeeft). De functies bij Monuta zijn beschreven middels functiebeschrijvingen en zijn ingedeeld in functiegroepen. Bij elke functiegroep hoort een salarisschaal. Deze is onderverdeeld in periodieken. Benefits: Alle medewerkers nemen deel aan de pensioenregeling van Monuta. Het is een middelloonregeling met het karakter van een uitkeringsovereenkomst. Het pensioen wordt opgebouwd op basis van een 3

4 12 keer het vaste maandsalaris plus het vakantiegeld verminderd met de franchise. Er is geen sprake van discretionaire pensioenen. Overige secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan voor sommige functies uit een leaseauto en een kostenvergoeding. Algemene verboden: Naast de uitgangspunten die van toepassing op het beloningsbeleid zijn tevens de algemene verboden van toepassing: 1. Het is niet toegestaan om gegarandeerde variabele beloning toe te kennen aan medewerkers. Enkel bij het aannemen van nieuwe medewerkers is het uitsluitend voor het eerste jaar van het dienstverband toegestaan een zogenaamde welkomstvergoeding toe te kennen. In deze uitzonderlijke gevallen is de toekenning bedoeld ter compensatie van het vervallen van (uitgestelde) variabele beloning bij de voormalige werkgever. Aan Identified Staff is het niet toegestaan om een welkomstvergoeding toe te kennen. 2. Persoonlijke hedging strategieën en het sluiten van verzekeringen die gekoppeld zijn aan de beloning of aansprakelijkheid van de medewerker hieromtrent zijn onder geen enkele voorwaarde toegestaan; 3. Er vinden geen discretionaire pensioentoezeggingen plaats aan medewerkers, waarbij met discretionaire pensioentoezegging wordt bedoeld een eenmalige pensioentoezegging aan een individuele medewerker als onderdeel van zijn variabele beloning die geen onderdeel vormt van een collectieve regeling; 4. Een ontslagvergoeding bevat nimmer een beloning voor het falen van een medewerker en reflecteert de door de medewerker verrichte prestaties. De vergoeding bij ontslag van een lid van de Directie bedraagt maximaal eenmaal het jaarsalaris. Indien het maximum van eenmaal het jaarsalaris voor een lid van de Directie die in zijn eerste benoemingstermijn wordt ontslagen kennelijk onredelijk is, komt dit lid van de Directie in dat geval in aanmerking voor een ontslagvergoeding van maximaal tweemaal het jaarsalaris. Uitgangspunten variabel beloningsbeleid Monuta: De volgende uitgangspunten gelden voor alle medewerkers van Monuta: 1. In elke variabele beloningsstructuur is een bij de functie passende balans van maatregelen ingebouwd teneinde de juiste prikkelwerking te waarborgen; 2. De variabele beloning staat in een passende verhouding tot het vaste salaris. Monuta stelt per functie een maximale verhouding vast tussen de variabele en de vaste beloning; 4

5 3. De variabele beloning wordt gekoppeld aan vooraf bepaalde, beoordeelbare en beïnvloedbare prestatiecriteria (KPI s). Deze KPI s weerspiegelen zo veel mogelijk de belangen van alle stakeholders in de onderneming; 4. De variabele beloning wordt voor ten minste 50 procent gebaseerd op kwalitatieve (niet financiële) criteria zoals strategische doelen, klanttevredenheid, naleven beleid t.a.v. risicobeheersing, compliance met interne en externe regels, leiderschap, managementvaardigheden, samenwerken met andere personen en bedrijfsonderdelen, creativiteit, motivatie, duurzaamheid en maatschappelijk bewust handelen (Wbfo); 5. Toekenning van de variabele beloning is afhankelijk van een passende verhouding van de prestaties van de medewerker, de afdeling en/of de onderneming als geheel. Voor Identified Staff geldt dat op alle drie de niveaus criteria worden vastgesteld. Voor hen zijn deze KPI s echter niet meer gekoppeld aan een variabele beloning omdat variabele beloning voor hen niet van toepassing is; 6. Bij de beoordeling van de persoonlijke prestaties worden zowel financiële als niet financiële criteria gehanteerd; Financiële resultaten die gebruikt worden bij het beoordelen van prestaties worden gecorrigeerd voor genomen risico s en kosten. Bij Monuta gebeurt dit door op basis van de geaccordeerde resultatenrekening de prestaties te beoordelen (bij de financiële targets); 7. Toekenning van de variabele beloning is niet afhankelijk van een alles of niets commerciële doelstelling, maar kent een lineaire of trapsgewijze vorm; 8. De variabele beloningsstructuur voorziet in de mogelijkheid om enige mate van discretionaire beoordeling toe te passen bij de vaststelling van een variabele beloning, om ongewenste effecten, zoals beloningen die niet in lijn liggen met geleverde prestaties, tegen te gaan. Dit geldt evenzeer in bijzondere situaties zoals een overname of ontslag; 9. Er wordt een passende tijdshorizon in acht genomen bij het beoordelen van commerciële prestaties als basis voor de variabele beloning, zodat rekening wordt gehouden met het effect van de prestaties op de lange termijn resultaten De Identified Staff kent vanaf 1 januari 2013 geen variabele beloning meer. De Control functies bij Monuta die onderdeel uitmaken van de Identified Staff, kennen derhalve geen variabele beloning. In de reguliere performance management cyclus geldt voor de Control functies dat de financiële criteria niet gebaseerd zijn op de financiële resultaten van het onderdeel dat door de medewerker in de Control functie zelf gecontroleerd wordt, maar altijd minimaal op een niveau hoger. Verband tussen definitieve beloning en prestaties: De uit te keren totale variabele beloning wordt vastgesteld door de directie, met input van de Control Commissie, op basis van toetsing vooraf door Controlling en een analyse van HRM. De totale beschikbare variabele beloning wordt goedgekeurd door de raad van commissarissen; 5

6 Risicoanalyse: Jaarlijks wordt een risicoanalyse uitgevoerd. Overzicht vaste en variabele beloning 2014: Personeelsleden waarvan de werkzaamheden het risicoprofiel van de onderneming materieel beïnvloeden (Identified Staff) Aantal begunstigden 21 Beloning vast in ,56 Beloning variabel over 2014* 1.041,66 Aantal begunstigden 0 welkomstvergoeding Aantal begunstigden 1 Vertrekvergoeding Hoogste bedrag ,00 Gegarandeerde bonussen 0 * Variabele Beloning over 2014 wordt, indien van toepassing, in 2015 uitgekeerd. 6

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB.

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB. Remuneratie disclosure 2013 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep functionarissen die in het nieuwe

Nadere informatie

Remuneratie disclosure 2014

Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep medewerkers

Nadere informatie

Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015

Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015 Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015 Besluitvormingsproces vaststelling beloningsbeleid De remuneratie- en selectie/ benoemingscommissie (hierna remuneratiecommissie ) bestaat uit

Nadere informatie

Beheerst Beloningsbeleid Monuta

Beheerst Beloningsbeleid Monuta Beheerst Beloningsbeleid Monuta Monuta Holding N.V. Monuta Verzekeringsgroep N.V. Versie: update 2016, Beheerst Beloningsbeleid Monuta (versie 6.0 ) Datum: 22 september 2016 Status: definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Variabel beloningsbeleid Identified Staff Kempen & Co

Variabel beloningsbeleid Identified Staff Kempen & Co Variabel beloningsbeleid Identified Staff u 2014 heeft een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, dat vanzelfsprekend voldoet aan de geldende wettelijke vereisten. Belangrijke doelen van dit

Nadere informatie

Beloningsbeleid Maart 2015

Beloningsbeleid Maart 2015 Beloningsbeleid Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Relevante wet- en regelgeving... 2 4. Bestuur (directie)... 3 5. Raad van Commissarissen... 3 6. Medewerkers... 3 7. Publicatie... 5 8. Governance

Nadere informatie

Regeling beheerst beloningsbeleid Wft Besluitvorming over het beloningsbeleid voor Identified Staff

Regeling beheerst beloningsbeleid Wft Besluitvorming over het beloningsbeleid voor Identified Staff Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014 Rapportage beloningsbeleid Identified Staff KAS BANK over 2017 KAS BANK publiceert jaarlijks ten aanzien van medewerkers wier beroepswerkzaamheden haar risicoprofiel

Nadere informatie

Beloningsbeleid. Uitgangspunt

Beloningsbeleid. Uitgangspunt Beloningsbeleid Uitgangspunt Zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid 6.1.1. De verzekeraar voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn is met zijn strategie en risicobereidheid,

Nadere informatie

Captin verleend de volgende beleggingsdiensten: ontvangen en doorgeven van orders en voert de beleggingsactiviteit het exploiteren van een MTF uit.

Captin verleend de volgende beleggingsdiensten: ontvangen en doorgeven van orders en voert de beleggingsactiviteit het exploiteren van een MTF uit. Beloningsbeleid Beheerst beloningsbeleid 1.Inleidend Captin verleend de volgende beleggingsdiensten: ontvangen en doorgeven van orders en voert de beleggingsactiviteit het exploiteren van een MTF uit.

Nadere informatie

Beloningsbeleid ONVZ 2014

Beloningsbeleid ONVZ 2014 Beloningsbeleid ONVZ 2014 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Identified Staff... 2 3 Uitgangspunten beloningsbeleid... 2 4 Relevante wet- en regelgeving en overige kaders... 2 5 Raad van Commissarissen... 3 6 Bestuur...

Nadere informatie

Beloningsbeleid van DAS Nederlandse Rechtsbijstandsverzekering N.V.

Beloningsbeleid van DAS Nederlandse Rechtsbijstandsverzekering N.V. Beloningsbeleid van DAS Nederlandse Rechtsbijstandsverzekering N.V. Juni 2014 Inleiding In deze notitie wordt het beleid beschreven dat ten grondslag ligt aan het belonen binnen de DAS organisatie. Doel

Nadere informatie

Reglement remuneratiecommissie

Reglement remuneratiecommissie Reglement remuneratiecommissie Reglement remuneratiecommissie Dit reglement is vastgesteld op grond van artikel 7 van het reglement van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. en met inachtneming

Nadere informatie

EFO Paardenverzekering

EFO Paardenverzekering EFO Paardenverzekering Versie dd 10 juni 2015 BELONINGSBELEID Dit beloningsbeleid is opgesteld om duidelijkheid te verschaffen over het beloningsbeleid van EFO Paardenverzekering aan alle belanghebbenden.

Nadere informatie

Beloningsbeleid ONVZ 2017

Beloningsbeleid ONVZ 2017 Beloningsbeleid ONVZ 2017 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Uitgangspunten beloningsbeleid... 2 3 Relevante wet- en regelgeving en overige kaders... 2 4 Raad van Commissarissen... 2 5 Bestuur... 2 6 Medewerkers...

Nadere informatie

Beloningsbeleid 4 januari 2012

Beloningsbeleid 4 januari 2012 Beloningsbeleid 4 januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doel beloningsbeleid 4 Uitgangspunten beloningsbeleid 4 Inschaling en beschrijving beloning 4 Beloningsmodel onderneming 5 Risicobeheersing 5 Beoordeling

Nadere informatie

Samenvatting Beloningsbeleid Arcona Capital Fund Management B.V.

Samenvatting Beloningsbeleid Arcona Capital Fund Management B.V. Samenvatting Beloningsbeleid Arcona Capital Fund Management B.V. 3 april 2018 Inleiding en reikwijdte van het beleid Arcona Capital Fund Management B.V. heeft een beloningsbeleid opgesteld aan de hand

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2014. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

Beheerst beloningsbeleid bij. Finles N.V. Bijlage V Beloningsbeleid Finles N.V. versie 1.8 september

Beheerst beloningsbeleid bij. Finles N.V. Bijlage V Beloningsbeleid Finles N.V. versie 1.8 september Beheerst beloningsbeleid bij Finles N.V. Bijlage V Beloningsbeleid Finles N.V. versie 1.8 september 2017 1 1. Introductie De Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen is 7 februari 2015 van kracht geworden

Nadere informatie

Remuneratie Disclosure ASR Groep 2017

Remuneratie Disclosure ASR Groep 2017 Remuneratie Disclosure ASR Groep 2017 Januari 2019 a.s.r. Inhoud Inleiding 3 1 Governance 3 2 Beloningsbeleid ASR Groep 4 2.1 Uitgangspunten 4 2.2 Belangrijkste kenmerken beloningssysteem 4 3 Overige niet

Nadere informatie

De volgende uitgangspunten bij het opstellen van ons beloningsbeleid worden gehanteerd.

De volgende uitgangspunten bij het opstellen van ons beloningsbeleid worden gehanteerd. Beheerst Beloningsbeleid Doel beloningsbeleid Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste

Nadere informatie

Inleiding. Deze rapportage bestaat uit vier hoofdstukken: Rapportage Beloningsbeleid Identiefied Staff over 2015 // 2

Inleiding. Deze rapportage bestaat uit vier hoofdstukken: Rapportage Beloningsbeleid Identiefied Staff over 2015 // 2 Rapportage Beloningsbeleid Identiefied Staff over 2015 Inleiding Op grond van de Regeling beheerst beloningsbeleid 2014 dient BinckBank N.V. (BinckBank) jaarlijks te rapporteren over de beloning en het

Nadere informatie

BELONINGSBELEID ALCREDIS FINANCE B.V.

BELONINGSBELEID ALCREDIS FINANCE B.V. BELONINGSBELEID ALCREDIS FINANCE B.V. Inleiding Alcredis Finance B.V. is een gestaag groeiende automotive financierings- en leasemaatschappij die zich onderscheidt in persoonlijke betrokkenheid. Onze activiteiten

Nadere informatie

BeloningenIdentified Staff2017

BeloningenIdentified Staff2017 2017 BeloningenIdentified Staff2017 2 de Volksbank N.V. Beloning Identified Staff 2017 Inleiding Deze rapportage bestaat uit drie delen. Het eerste deel beschrijft het beloningsbeleid, in het tweede deel

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2015. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

Reglement remuneratiecommissie

Reglement remuneratiecommissie Reglement remuneratiecommissie Dit reglement is op 18 april 2013 vastgesteld op grond van artikel 7 van het reglement van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. (RvC) Artikel 1: Instelling, samenstelling

Nadere informatie

Beloningsbeleid Januari 2012

Beloningsbeleid Januari 2012 Beloningsbeleid Januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Doel beloningsbeleid 3 Uitgangspunten beloningsbeleid 3 Inschaling en beschrijving beloning 3 Beloningsmodel onderneming 4 Risicobeheersing 4 Variabele

Nadere informatie

Beloningsbeleid Bank Insinger de Beaufort N.V.

Beloningsbeleid Bank Insinger de Beaufort N.V. Beloningsbeleid Bank Insinger de Beaufort N.V. Inleiding Bank Insinger de Beaufort N.V. (Insinger) heeft een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, dat voldoet aan de geldende wettelijke vereisten.

Nadere informatie

Visie op belonen. Rabobank Groep

Visie op belonen. Rabobank Groep Visie op belonen Rabobank Groep 2014 1 Contactgegevens: Human Resources Rabobank Humanresourcesrabobank@rn.rabobank.nl 2 Visie op belonen Intentieverklaring De Rabobank Groep hanteert een zorgvuldig, beheerst

Nadere informatie

Beloningsbeleid Clavis B.V.

Beloningsbeleid Clavis B.V. Beloningsbeleid Clavis B.V. Datum: 21 februari 2017 Versie 2.0 1. Doel beloningsbeleid Onze mensen en onze kennis zijn ons belangrijkste kapitaal. Wij willen dat onze medewerkers onze cliënten een hoog

Nadere informatie

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid VDZ Verzekeringen Beloningsbeleid 2014 INHOUD 1. Inleiding... 3 Toezicht... 3 Inwerkingtreding... 3 2. Definities en begrippen... 3 De categorieën van medewerkers... 3 Beloning... 4 Vaste beloning... 4

Nadere informatie

Beheerst Beloningsbeleid De Heer & Partners BV De Heer & Partners

Beheerst Beloningsbeleid De Heer & Partners BV De Heer & Partners Beheerst Beloningsbeleid De Heer & Partners BV De Heer & Partners Doel beloningsbeleid Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde

Nadere informatie

Beloningsbeleid. Disclosure Door deze link aan te vinken kunt u het beheerst beloningsbeleid Today s Groep raadplegen.

Beloningsbeleid. Disclosure Door deze link aan te vinken kunt u het beheerst beloningsbeleid Today s Groep raadplegen. Beloningsbeleid Today s Tomorrow en Today s Vermogensbeheer In 2016 is het beloningsbeleid van Today s Tomorrow en Today s Vermogensbeheer opnieuw uitgeschreven. Daarbij is nieuwe en gewijzigde wet- en

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder Beloningsbeleid Amsterdam, 31 maart 2015 BELONINGSBELEID MAART 2015 DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. Pagina 1 Beloning van bestuurders

Nadere informatie

Remuneratierapport 2017 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2017 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2017 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis over het jaar 2017 en gaan we in op de belangrijkste

Nadere informatie

Remuneratierapport 2017

Remuneratierapport 2017 2017 Remuneratierapport 2017 2 de Volksbank N.V. Remuneratierapport 2017 Inleiding In het remuneratierapport behandelen we de beloning van de statutaire Directie (Directie) van de Volksbank N.V. en de

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid 2010

Bezoldigingsbeleid 2010 2 I. Inleiding. 1. In dit document wordt het bezoldigingsbeleid weergegeven dat tijdens de algemene vergadering van BinckBank N.V. (BinckBank) van 26 april 2010 is vastgesteld (). 2. De bezoldiging van

Nadere informatie

Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014: Remuneration Disclosures 2015

Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014: Remuneration Disclosures 2015 Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014: Remuneration Disclosures 2015 Inleiding Overeenkomstig de Regeling beheerst beloningsbeleid, Wft 2014 wil Delta Lloyd nadere informatie rapporteren over de beloning

Nadere informatie

Reglement HR commissie van de raad van commissarissen

Reglement HR commissie van de raad van commissarissen Reglement HR commissie van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met ingang van 1 januari 2016. 1.2.

Nadere informatie

Het groepsbeleid is van toepassing zijn op alle entiteiten van de moeder -(buitenlandse)

Het groepsbeleid is van toepassing zijn op alle entiteiten van de moeder -(buitenlandse) Aandachtspunten bij self assessment inzake beheerst beloningsbeleid Onderstaand overzicht dient als hulp bij het nagaan of de elementen voor een beheerst beloningsbeleid zijn opgenomen in het beloningsbeleid

Nadere informatie

Beloningsbeleid overige medewerkers BNG Bank

Beloningsbeleid overige medewerkers BNG Bank Beloningsbeleid overige medewerkers BNG Bank Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 23 februari 2015 en ter kennis gebracht van de Raad

Nadere informatie

Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft.

Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Raad van commissarissen Samenstelling en deskundigheid 2.1.1 De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid

Nadere informatie

De principes voor het solide beloningsbeleid zijn gericht op bestuurders en medewerkers van TCM.

De principes voor het solide beloningsbeleid zijn gericht op bestuurders en medewerkers van TCM. Solide Beloningsbeleid Trustus Capital Management B.V. 1. Inleiding en uitgangspunten 1.1 Inleiding en reikwijdte van het beleid Trustus Capital Management BV (TCM) beschikt over een vergunning voor het

Nadere informatie

2 Remuneratierapport -

2 Remuneratierapport - Ontwikkelingen wet- en regelgeving Eind 2016 is de herziene Corporate Governance Code gepubliceerd met hierin vier principes en elf best practice bepalingen voor het thema beloningen. In het voorjaar van

Nadere informatie

Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2014

Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2014 Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2014 5 JUNI 2015 INLEIDING SNS REAAL rapporteert jaarlijks in het kader van de Regeling beheerst beloningsbeleid (Rbb) Wft 2014 over de beloning

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011 Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011 Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar Raad van

Nadere informatie

Remuneratierapport. 11 maart 2019

Remuneratierapport. 11 maart 2019 1 Remuneratierapport 2018 11 maart 2019 Remuneratierapport 2018 Het reglement RvB/EC van MN bepaalt dat de Raad van Bestuur ( RvB ) bestaat uit twee statutaire bestuurders, zijnde de Voorzitter en de CFRO.

Nadere informatie

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars INHOUD 1. TOELICHTING TOEPASSEN GOVERNANCE PRINCIPES VERZEKERAARS 2. RAAD VAN COMMISSARISSEN SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID RVC TAAK EN WERKWIJZE

Nadere informatie

Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar. Binnen de mogelijkheden van de OBM passen wij dit principe toe.

Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar. Binnen de mogelijkheden van de OBM passen wij dit principe toe. Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij (OBM) in de voormalige gemeente Ransdorp en Zunderdorp in 2015 opgemaakt: 24 maart 2015 Principe Naleving

Nadere informatie

De huidige regelingen met betrekking tot pensioenen en overige secundaire arbeidsvoorwaarden blijven ongewijzigd.

De huidige regelingen met betrekking tot pensioenen en overige secundaire arbeidsvoorwaarden blijven ongewijzigd. Remuneratiebeleid De remuneratiecommissie van Ctac richt zich op de honorering van de Raad van Bestuur en de inhoud van dit document is ingegeven door de veranderende regelgeving in het kader van de nieuwe

Nadere informatie

REGLEMENT REMUNERATIE-, SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN PGGM N.V. 26 november 2014

REGLEMENT REMUNERATIE-, SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN PGGM N.V. 26 november 2014 REGLEMENT REMUNERATIE-, SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN PGGM N.V. 26 november 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Taken en bevoegdheden 3 3. Samenstelling 5 4. De voorzitter 7

Nadere informatie

Compliance met CDR IV artikel 88 t/m 95

Compliance met CDR IV artikel 88 t/m 95 Compliance met CDR IV artikel 88 t/m 95 Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

BeloningenIdentified Staff2016

BeloningenIdentified Staff2016 2016 BeloningenIdentified Staff2016 Inleiding 2 de Volksbank N.V. Beloningen Identified Staff 2016 De Volksbank N.V. (de Volksbank) rapporteert jaarlijks in het kader van Pillar 3 en de Regeling beheerst

Nadere informatie

Beloningsbeleid Provisum en uitbesteding

Beloningsbeleid Provisum en uitbesteding Beloningsbeleid Beloningsbeleid Provisum en uitbesteding 1. Inleiding De Pensioenwet stelt dat pensioenfondsen een beleid inzake beloningen voeren dat niet aanmoedigt tot het nemen van meer risico s dan

Nadere informatie

8.4 Remuneratierapport

8.4 Remuneratierapport 8.4 Remuneratierapport In dit remuneratierapport legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over het beloningsbeleid binnen Ballast Nedam. De Raad van Commissarissen heeft in 2013 een remuneratiecommissie

Nadere informatie

BELONINGSBELEID AIFM ESMA RICHTLIJNEN

BELONINGSBELEID AIFM ESMA RICHTLIJNEN KLIK HIER WANNEER DIT BERICHT NIET JUIST WORDT WEERGEGEVEN. BELONINGSBELEID AIFM ESMA RICHTLIJNEN Achtergrond Op grond van artikel 13 lid 2 van de AIFM Richtlijn heeft ESMA (Europese toezichthouder) richtlijnen

Nadere informatie

VDZ Geldzaken. Beloningsbeleid

VDZ Geldzaken. Beloningsbeleid VDZ Geldzaken Beloningsbeleid 2018 INHOUD 1. Inleiding... 3 Toezicht... 3 Inwerkingtreding... 3 2. Definities en begrippen... 3 De categorieën van medewerkers... 3 Beloning... 4 Vaste beloning... 4 Variabele

Nadere informatie

Beloningsbeleid medewerkers BNG Bank

Beloningsbeleid medewerkers BNG Bank Beloningsbeleid medewerkers BNG Bank Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 10 maart

Nadere informatie

Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011. Programma

Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011. Programma Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 Doel: Toelichten van de Regeling Aangeven hoe u hier aan kunt voldoen 24 januari 2012 1 Programma 14:00 Welkom 14:10 Achtergrond van de Regeling 14:30 Inleiding

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.4.2009 C(2009) 3177 AANBEVELING VAN DE COMMISSIE ter aanvulling van Aanbeveling 2004/913/EG en Aanbeveling 2005/162/EG wat betreft de regeling

Nadere informatie

Beloningsbeleid Provisum en uitbesteding

Beloningsbeleid Provisum en uitbesteding Beloningsbeleid Beloningsbeleid Provisum en uitbesteding 1. Inleiding De Pensioenwet en het Besluit Financieel toetsingskader (Ftk) stellen dat pensioenfondsen een beleid inzake beloningen voeren dat niet

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2011 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Beloningsbeleid van Binnendijk & Van Rijsbergen

Beloningsbeleid van Binnendijk & Van Rijsbergen Beloningsbeleid van Binnendijk & Van Rijsbergen Doel beloningsbeleid Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers.

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

BELONINGSBELEID IDENTIFIED STAFF

BELONINGSBELEID IDENTIFIED STAFF BELONINGSBELEID IDENTIFIED STAFF BELONINGSBELEID IDENTIFIED STAFF INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 6 1.1 Doel en reikwijdte 6 1.2 Definities 6 1.3 Richtlijnen voor toepassing van het beloningsbeleid 7 1.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Inhoud. Reglement Commissie Benoemingen en Beloningen KAS BANK N.V.

Inhoud. Reglement Commissie Benoemingen en Beloningen KAS BANK N.V. Inhoud Reglement Commissie Benoemingen en Beloningen KAS BANK N.V. 1. Doel 2. Samenstelling 3. Vergaderingen 4. Taken en bevoegdheden 5. Rapportage aan de Raad van Commissarissen 6. Diversen 1. Doel 1.1

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding Doel en reikwijdte Definities Uitgangspunten Richtlijnen voor toepassing van het Beloningsbeleid 6

Inhoudsopgave. 1 Inleiding Doel en reikwijdte Definities Uitgangspunten Richtlijnen voor toepassing van het Beloningsbeleid 6 Beloningsbeleid 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Doel en reikwijdte 4 1.2 Definities 4 1.3 Uitgangspunten 5 1.4 Richtlijnen voor toepassing van het Beloningsbeleid 6 2 Governance van het beloningsbeleid

Nadere informatie

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn:

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn: Remuneratierapport 2015 Dit Remuneratierapport is opgesteld door de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. In dit kader is rekening gehouden met de uitgangspunten op het gebied van bezoldiging van leden

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES 2013. N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop

GOVERNANCE PRINCIPES 2013. N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop GOVERNANCE PRINCIPES 2013 N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop 1/19 Inleiding De Governance principes zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Zij geven richtlijnen voor de samenstelling,

Nadere informatie

Remuneratierapport 2016

Remuneratierapport 2016 2016 Remuneratierapport 2016 2 de Volksbank N.V. Remuneratierapport 2016 Het remuneratierapport behandelt de beloning van de Directie en de vergoeding van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Volksbank

Nadere informatie

Remuneratierapport2018

Remuneratierapport2018 Remuneratierapport2018 2018 de Volksbank N.V. Remuneratierapport 2018 3 INLEIDING In het remuneratierapport behandelen we de beloning van de statutaire directie van de Volksbank N.V. (de Directie) en

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2006 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Waard Leven N.V. in 2015 (geldt ook voor Waard Schade N.V. en Hollands Welvaren Leven N.V.

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Waard Leven N.V. in 2015 (geldt ook voor Waard Schade N.V. en Hollands Welvaren Leven N.V. Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Waard Leven N.V. in 2015 (geldt ook voor Waard Schade N.V. en Hollands Welvaren Leven N.V.) Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door

Nadere informatie

Remuneratierapport RAI 2017 Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen (de RvC) van RAI Holding B.V. (RAI) op 22 maart 2018

Remuneratierapport RAI 2017 Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen (de RvC) van RAI Holding B.V. (RAI) op 22 maart 2018 Remuneratierapport RAI 2017 Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen (de RvC) van RAI Holding B.V. (RAI) op 22 maart 2018 1. Inleiding Dit remuneratierapport is door de Remuneratiecommissie

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2010 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft in boekjaar 2010 besloten een selectie/remuneratiecommissie uit zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars TVM verzekeringen 2 Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

Remuneratierapport SNS REAAL

Remuneratierapport SNS REAAL SNS REAAL 1 SNS REAAL Inhoudsopgave 2 Uitgangspunten en governance 2 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 3 Feitelijke beloning Raad van Bestuur over 2014 5 Beloningsbeleid Raad van Commissarissen 6 2 SNS

Nadere informatie

REGLEMENT REMUNERATIE-, SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN PGGM N.V.

REGLEMENT REMUNERATIE-, SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN PGGM N.V. REGLEMENT REMUNERATIE-, SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN PGGM N.V. Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 5 4. De voorzitter... 6 5. De

Nadere informatie

Remuneratie Disclosure ASR Nederland N.V. 2016

Remuneratie Disclosure ASR Nederland N.V. 2016 Remuneratie Disclosure ASR Nederland N.V. 2016 Januari 2018 1 a.s.r. Inhoud Remuneratie Disclosure ASR Nederland N.V. 2016 3 Governance 3 Remuneratie Commissie 4 Beloningsbeleid 4 Specifieke medewerkersgroepen

Nadere informatie

ACTIAM N.V. Beloningsbeleid 2017

ACTIAM N.V. Beloningsbeleid 2017 ACTIAM N.V. Beloningsbeleid 2017 Beloningsbeleid 2017 In deze paragraaf is een beknopte beschrijving van het beloningsbeleid van ACTIAM opgenomen. Daarnaast wordt toegelicht hoe dit beleid in de praktijk

Nadere informatie

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn:

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn: Remuneratierapport 2014 Dit Remuneratierapport is opgesteld door de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. In dit kader is rekening gehouden met de uitgangspunten op het gebied van bezoldiging van leden

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015

Remuneratierapport 2015 Remuneratierapport 2015 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2009 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014. Raad van Commissarissen GVB Holding NV

Remuneratierapport 2014. Raad van Commissarissen GVB Holding NV Raad van Commissarissen GVB Holding NV Colofon GVB Arlandaweg 100 1043 HP AMSTERDAM Directiesecretariaat Uw contact M.C.J. Schoordijk Telefoonnummer 020 4606060 Faxnummer 020 4606066 0.1 Definitief 2/9

Nadere informatie

Code Verzekeraars Woningborg N.V.

Code Verzekeraars Woningborg N.V. Code Verzekeraars Woningborg N.V. versie 2014 Inhoud Blz. 1. Naleving Code 1 1.1 Toepassing Code 1 1.2 Verantwoording Code 1 2. Raad van Commissarissen 1 2.1 Samenstelling en deskundigheid 1 2.2 Taak en

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015 KAS BANK N.V.

Remuneratierapport 2015 KAS BANK N.V. Remuneratierapport 2015 KAS BANK N.V. 1 Inleiding Het remuneratierapport 2015 geeft in overeenstemming met best practice bepaling II.2.12 van de Nederlandse Corporate Governance Code een uiteenzetting

Nadere informatie

BEHEERST BELONINGSBELEID

BEHEERST BELONINGSBELEID BEHEERST BELONINGSBELEID Beheerst beloningsbeleid is belangrijk bij het streven naar een bedrijfscultuur waarbij het klantbelang centraal staat. Als toezichthouder ziet de AFM erop toe dat van het beloningsbeleid

Nadere informatie

Beloningsbeleid DUPI Insurance Group B.V.

Beloningsbeleid DUPI Insurance Group B.V. Beloningsbeleid DUPI Insurance Group B.V. Colofon Titel Beloningsbeleid DUPI Insurance Group B.V. Versie 3.0 Ingangsdatum 1 januari 2016 Geldig tot 1 januari 2017 Samengesteld door Laatste versie bewerkt

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Univé Groningen Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

Beloningen Identified Staff 2015

Beloningen Identified Staff 2015 Beloningen Identified Staff 2015 SNS BANK N.V.: BELONING IDENTIFIED STAFF 2015 SNS BANK N.V. Beloningen Identified Staff 2015 > SNS Bank N.V.: Beloning Identified Staff 2015 3 INLEIDING SNS Bank N.V. (SNS

Nadere informatie

Beloningsbeleid BOVEMIJ VERZEKERINGSGROEP

Beloningsbeleid BOVEMIJ VERZEKERINGSGROEP Concept 2015 Beloningsbeleid BOVEMIJ VERZEKERINGSGROEP VERSIE: 2.0 DEFINITIEF DATUM: JANUARI 2015 1 DOCUMENTBEHEER Versiebeheer Versie Datum Korte beschrijving aanpassing Bron Finaal beloningsbeleid Bovemij

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V.

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V. Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V. A Inleiding 1 In dit document wordt het bezoldigingsbeleid 2013 van Ordina N.V. (hierna Ordina ) weergegeven dat tijdens de jaarlijkse algemene vergadering

Nadere informatie

CODE VERZEKERAARS 2012 1

CODE VERZEKERAARS 2012 1 CODE VERZEKERAARS 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling en deskundigheid... 4 2.2 Taak en werkwijze... 6 3. Raad van Bestuur... 7 3.1 Samenstelling en

Nadere informatie

Implementatie Regeling Beheerst Beloningsbeleid Wft 2017 bij BNG Bank

Implementatie Regeling Beheerst Beloningsbeleid Wft 2017 bij BNG Bank Implementatie Regeling Beheerst Beloningsbeleid Wft 2017 bij BNG Bank Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten,

Nadere informatie

Koninginnegracht 2514 AA Den Haag T februari Onze referentie BNG

Koninginnegracht 2514 AA Den Haag T februari Onze referentie BNG Beloningsbeleid overige medewerkers BNG Bank Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en ter kennis gebracht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Remuneratierapport 2016

Remuneratierapport 2016 Remuneratierapport 2016 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie