Sociale zekerheid van ambtenaren en overheidswerknemers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale zekerheid van ambtenaren en overheidswerknemers"

Transcriptie

1 Sociale zekerheid van ambtenaren en overheidswerknemers Een onderzoek naar het proces van normalisering van het socialezekerheidsrecht in de sectoren Rijk, Gemeenten en Onderwijs B.B.B. Lanting Universitair docent Universiteit van Amsterdam Universiteit van Tilburg Maklu Apeldoorn/Antwerpen

2 Voorwoord Lijst van afkortingen Hoofdstuk 1 Inleiding 1 Onderwerp van deze studie 2 Probleemstelling 3 Begrippenkader 3.1 Inleiding 3.2 Sociale zekerheid 3.3 Normalisering 3.4 Ambtenaar en arbeidscontractant 3.5 Overheidspersoneel, overheidswerknemer en overheidswerkgever 4 Afbakening 4.1 Inleiding 4.2 Beperking tot de sectoren Rijk, Gemeenten en Onderwijs 4.3 Beperking ten aanzien van sociale risico's 5 Plan van behandeling V XVII Hoofdstuk 2 Normalisering en de rechtspositie van het overheidspersoneel 1 Inleiding 17 2 De preadviezen van De Jong en Niessen Aanleiding tot een hernieuwde discussie De Nederlandse Juristenvereniging en de ambtelijke status in Het overheidsbeleid inzake normalisering en marktconformiteit Wijze van gelijke behandeling van werknemers en ambtenaren De betekenis van normalisering en marktconformiteit Het resultaat van het streven naar normalisering en marktconformiteit 24 4 De doelstellingen van normalisering Het einddoel van normalisering Discussie over de afschaffing van de ambtelijke status De gevolgde methode: aanpassen aan de marktsector of...? De doelstellingen vanuit het perspectief van het overheidspersoneel Kanttekeningen bij het proces van normalisering 35 5 Conclusies 36

3 Hoofdstuk 3 Hoofdlijnen van de geschiedenis van het ambtenarenstelsel 1 Inleiding 39 2 De rechtsgrond voor socialezekerheidsregelingen De rechtsgrond voor het ambtenarenstelsel De theorie van de onderhoudsrente De rechtsgrond voor het werknemersstelsel 43 3 De sociale risico's van het overheidspersoneel Sociale zekerheidsarrangementen in de negentiende eeuw Sociale zekerheidsarrangementen in de twintigste eeuw 46 4 Collectief overleg ten aanzien van het ambtenarenstelsel Inleiding Het arbeidsvoorwaardenoverleg sinds De structuur van het georganiseerd overleg Coördinatie van het arbeidsvoorwaardenbeleid 58 5 De verhouding van het ambtenarenstelsel tot het werknemersstelsel Inleiding Overheidspersoneel en het recht op loon bij ziekte in het BW Overheidspersoneel en de OW en de IW Overheidspersoneel en de ZW Overheidspersoneel en de WW Afbakening werknemersstelsel en ambtenarenstelsel sinds Conclusies 67 Hoofdstuk 4 Tijdelijke arbeidsongeschiktheid onder het ambtenarenstelsel 1 Inleiding 71 2 Hoofdlijnen van de situatie in de marktsector 72 3 Bezoldiging of uitkering bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid De regelingen in de sectoren Rijk, Gemeenten en Onderwijs Recht op bezoldiging bij ziekte tijdens het dienstverband Bezoldiging of uitkering bij ziekte na afloop van het dienstverband Bezoldiging of uitkering in verband met zwangerschap en bevalling 83 4 Re-integratie Aandacht voor re-integratie Bezoldiging bij re-integratie 88 VIII

4 4.3 Verrichten van andere (passende) werkzaamheden Revalidatievoorzieningen 89 5 Extra aanspraken bij een dienstongeval of beroepsziekte Ratio extra aanspraken bij een dienstongeval of beroepsziekte Criteria voor een dienstongeval of beroepsziekte De inhoud van de extra aanspraken Aansprakelijkheidsnorm bij dienstgerelateerde schade 94 6 Verplichtingen- en sanctieregime Inleiding Verplichtingen Geheel of gedeeltelijk verval van het recht op bezoldiging 97 7 Uitvoering en financiering Bedrijfsgeneeskundige diensten Medische controle en de commissie van drie geneeskundigen Financiering Conclusies 102 Hoofdstuk 5 Blijvende arbeidsongeschiktheid onder het ambtenarenstelsel 1 Inleiding Hoofdlijnen van de situatie in de marktsector Het recht op invaliditeitspensioen Van Pensioenwet 1922 naar Abpw Voorwaarden voor het recht op invaliditeitspensioen De pensioenkeuring Hoogte en duur van het invaliditeitspensioen Het inverdiend invaliditeitspensioen De aanvulling op het inverdiend invaliditeitspensioen Herplaatsing Inleiding De herplaatsbaarverklaring Herplaatsingswachtgeld Herplaatsingstoelage Verplichtingen- en sanctieregime Uitvoering en financiering van de Abpw De uitvoeringsorganisatie van het ABP Financiering van de Abpw Toepassing van de AAW in de overheidssector Conclusies 137 IX

5 Hoofstuk 6 Werkloosheid onder het ambtenarenstelsel 1 Inleiding Hoofdlijnen van de werkloosheidsregelingen in de marktsector Het recht op wachtgeld Voorwaarden recht op wachtgeld Uitsluitingsgronden en beëindigingsgronden Het recht op ontslaguitkering Voorwaarden recht op ontslaguitkering Uitsluitingsgronden en beëindigingsgronden Duur en hoogte van wachtgeld en ontslaguitkering Duur en hoogte van het wachtgeld Duur en hoogte van de ontslaguitkering Van TrWWV naar WW-bodem De begrippen diensttijd en bezoldiging Verrekening van inkomsten Inleiding Inkomsten uit arbeid of bedrijf Wijze waarop de inkomstenverrekening plaatsvond Verplichtingen- en sanctieregime Verplichtingen Sancties en sanctiebeleid Sociale beleidskaders, wachtgeld na privatisering en bij vervroegd uittreden Uitvoeringsorganisatie en financiering Uitvoeringsorganisatie Financiering Conclusies 183 Hoofdstuk 7 Normalisering en de sociale zekerheid van het overheidspersoneel 1 Inleiding Debat over normalisering op het terrein van de sociale zekerheid Het standpunt van de (gemengde) commissie-van Rhijn Het standpunt van de commissie-kranenburg Het standpunt van de SER bij de invoering van de WAO Het preadvies van De Jong met betrekking tot de sociale zekerheid 193

6 3 De herziening van de sociale zekerheid sinds Verlaging van de collectieve uitgaven Overheidspersoneel en de stelselherziening Overheidspersoneel en de nieuwe WW De wijzigingen van de arbeidsongeschiktheidsregelingen De doelstelling van de OOW-operatie De aankondiging van de OOW-operatie Rapporten en adviezen in het kader van de OOW-operatie De toelichting bij het voorstel voor de Wet OOW Het garantieniveau van de bestaande aanspraken Kanttekeningen bij de doelstellingen van de OOW-operatie Conclusies 211 Hoofdstuk 8 De overgang naar het werknemersstelsel 1 Inleiding Wetgeving gericht op de overgang naar het 216 werknemersstelsel 2.1 Inleiding De invoering van een marktconform brutonettotraject De Wet privatisering van het ABP De Wet OOW De overgang naar de WAO Achtergrond en ratio van de WAO-conforme regeling Omzetting van Abpw-aanspraken naar WAO-conforme aanspraken Opheffing uitzondering overheidswerknemers en fictieve verzekeringsplicht Omzetting van WAO-conforme aanspraken naar WAO-aanspraken De overgang naar de ZW Opheffing uitzondering overheidswerknemers Beperkte openstelling voor bestaande ziektegevallen Fictieve verzekeringsplicht en risicowering De overgang naar de WW Opheffing uitzondering overheidswerknemers De uitzonderingspositie van bestaande wachtgelders Arbeidsvoorwaardenoverleg over wettelijke en bovenwettelijke aanspraken Normalisering van het arbeidsvoorwaardenoverleg 230 XI

7 6.2 De reikwijdte van het overeenstemmingsvereiste De sectoralisatie van het arbeidsvoorwaardenoverleg Het onderscheid wettelijk en bovenwettelijk De structuur van het arbeidsvoorwaardenoverleg sinds Automatische wijziging van bovenwettelijke aanspraken Resterende verschillen met de marktsector Conclusies 245 Hoofdstuk 9 Kortdurende arbeidsongeschiktheid onder het werknemersstelsel 1 Inleiding Ontwikkelingen in de marktsector Wettelijke regeling van het recht op doorbetaling van bezoldiging 252 bij ziekte 3.1 Achtergrond van art. XV Wet TZ Hoofdlijnen vierde afdeling van hoofdstuk IV ZW Verschillen tussen de vierde afdeling van hoofdstuk IV ZW en titel 7.10 BW De betekenis van de vierde afdeling van hoofdstuk IV ZW Regeling in de ZW of in de AW De vangnet-zw en de Wazo in de overheidssector Inleiding Het recht op ziekengeld De voorrangsregel van artikel 29 lid 1 onder b ZW Uitbetaling van ziekengeld aan overheidswerknemers Duur en hoogte van het ziekengeld De zwangerschaps- en bevallingsuitkering ingevolge de Wazo Betekenis van de vangnet-zw en de Wazo in de overheidssector Uitvoering en financiering van de vangnet-zw en de Wazo Uitvoering van de vangnet-zw en de Wazo Financiering van de vangnet-zw en de Wazo Deelconclusie Sectorale arbeidsvoorwaardelijke afspraken in geval van kortdurende arbeidsongeschiktheid 282 XII

8 7.1 Inleiding De relevante regelingen voor Rijk, Gemeenten en Onderwijs De hoogte van de bezoldiging tijdens het dienstverband Verhoging bezoldiging bij re-integratie Extra aanspraken bij dienstongeval of beroepsziekte Aanspraken in geval van zwangerschap en bevalling Aanspraken bij ziekte na afloop van het dienstverband Verplichtingen- en sanctieregime Verval en beëindiging van bovenwettelijke aanspraken Handhaving van de commissie van drie geneeskundigen Deelconclusie Conclusies 310 Hoofdstuk 10 Langdurende arbeidsongeschiktheid onder het werknemersstelsel 1 Inleiding Aanspraken op grond van de WAO-conforme regeling en de WAO De WAO-conforme regeling Voorwaarden voor het recht op een WAO-uitkering Hoogte en duur van de WAO-uitkering Re-integratie verplichtingen in de WAO-conforme regeling en de WAO Verschillen met de marktsector Deelconclusie Uitvoering en financiering van de WAO-conforme regeling en de WAO Uitvoering en financiering van de WAO-conforme regeling Uitvoering van de WAO in de overheidssector Financiering van de WAO in de overheidssector Deelconclusie Het bovenwettelijke WAO-regime Inleiding Aanvullend invaliditeitspensioen Herplaatsingstoelage Normalisering van het ontslagregime bij ziekte Suppletie Deelconclusie De aanspraken op grond van de Wet WIA 349 XIII

9 5.1 Inleiding Voorwaarden voor een uitkering op grond van de Wet WIA Soorten uitkering op grond van de Wet WIA Deelconclusie Uitvoering en financiering van de Wet WIA Uitvoering van de Wet WIA in de overheidssector Financiering van de Wet WIA in de overheidssector Deelconclusie Het bovenwettelijke WIA-regime 7.1 Inleiding Aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen De positie van 35-minners Deelconclusie Conclusies 369 Hoofdstuk 11 Werkloosheid onder het werknemersstelsel 1 Inleiding Aanspraken van overheidswerknemers op grond van de WW Inleiding De ontstaansvoorwaarden voor het recht op WW-uitkering Geldend maken van het recht op WW-uitkering De maatregelen bij verwijtbare werkloosheid Hoogte en duur van de WW-uitkering Beëindiging van het recht op uitkering en herleving Deelconclusie Financiering Ratio handhaving eigenrisicodragen werkloosheidslasten Financieringsregime WW voor de overheidssector Het verhaal op de overheidswerkgever Sectorale risicoverevening in de sector Onderwijs Deelconclusie De uitvoering van de WW in de overheidssector Inleiding Eigen verantwoordelijkheid overheidswerkgever bij re-integratie De overheidswerkgever als belanghebbende bij WW-besluiten 415 XIV

10 Jurisprudentie over de overheidswerkgever als belanghebbende Deelconclusie Bovenwettelijke werkloosheidsregelingen Rijk en Gemeenten Inleiding De aanvullende uitkering De aansluitende uitkering Hoogte en duur van de aanvullende en aansluitende uitkering Beëindiging van de aanvullende en aansluitende uitkering De gemeentelijke werkloosheidsuitkering ex art. 10a:9 CAR Verplichtingen- en sanctieregime Re-integratieinstrumenten Aanpassing van het BBUW-Rijk en invoering van hoofdstuk 10d:CAR Deelconclusie De bovenwettelijke werkloosheidsregeling in de sector Onderwijs Van BWOO naar BBWO Voorwaarden aanvullende BBWO-uitkering Voorwaarden aansluitende BBWO-uitkering Garantie tot behoud van aanspraken Toepassing van de WW-systematiek op aanspraken ingevolge het BBWO Re-integratieinstrumenten in het BBWO Deelconclusie Ontslaguitkering na een ontslag op andere gronden De uitkering ex art. 99 lid 2 ARAR voor rijkspersoneel De uitkering ex art. 8:8 voor gemeentepersoneel De garantie op een uitkering voor onderwijspersoneel Deelconclusie Conclusies Hoofdstuk 12 Conclusies 1 Inleiding Verschillen tussen het ambtenarenstelsel en het werknemersstelsel 469 XV

11 2.1 Inleiding Rechtspositionele regelingen versus sociale verzekeringen Relatief hoog niveau van inkomensbescherming Aandacht voor re-integratie Uitvoering door de overheidswerkgever Financiering als eigenrisicodrager en via kapitaaldekking De doelstellingen van normalisering van de sociale zekerheid Gelijke behandeling Overige doelstellingen Niet genoemde doelstellingen De uitkomst van het proces van normalisering Inleiding Heeft normalisering geleid tot gelijke behandeling? Heeft normalisering geleid tot deregulering en meer transparantie? Eindconclusie Epiloog 499 Summary 505 Geraadpleegde literatuur 517 Jurisprudentieregister 541 Trefwoordenregister 547 XVI

Lijst van afkortingen 15

Lijst van afkortingen 15 Voorwoord 13 Lijst van afkortingen 15 1 Inleiding 19 1.1 Arbeidsverhoudingen bij de overheid 19 1.2 Overheidswerkgevers, ambtenarencentrales en vakorganisaties in de overheidssector 23 1.3 Een afzonderlijke

Nadere informatie

Voorwoord 11 Lijst van afkortingen 13

Voorwoord 11 Lijst van afkortingen 13 Inhoud Voorwoord 11 Lijst van afkortingen 13 Mr. W.H. Janssen Hoofdstuk 1. Het ambtenarenontslagrecht 15 1.1 Inleiding 15 1.2 De subsidiaire ontslaggrond 17 Hoofdstuk 2. De ontslaggronden 26 2.1 Inleiding

Nadere informatie

10 Wachtgeld. Artikel 10:1 Betrokkene (T) Artikel 10:3 Diensttijd (T) Artikel 10:4 Dienstbetrekking (T)

10 Wachtgeld. Artikel 10:1 Betrokkene (T) Artikel 10:3 Diensttijd (T) Artikel 10:4 Dienstbetrekking (T) 10 Wachtgeld Artikel 10:1 Betrokkene (T) In de CAR is het belanghebbende-begrip (de Algemene wet bestuursrecht noodzaakt tot de invoering van de term betrokkene) zodanig omschreven dat dit begrip erin

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 221 Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie) Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 185 Besluit van 4 april 2003, houdende wijziging van het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet

Nadere informatie

Verordening bovenwettelijke werkloosheidsuitkering

Verordening bovenwettelijke werkloosheidsuitkering Verordening bovenwettelijke werkloosheidsuitkering De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 december 2000, P&O nr. 00/5569; raadsstuk 2001-13; gelet

Nadere informatie

Bijlagen. Bijlage 1. Schematische weergave van de belangrijkste naoorlogse kostwinnersbepalingen in de sociale verzekeringen

Bijlagen. Bijlage 1. Schematische weergave van de belangrijkste naoorlogse kostwinnersbepalingen in de sociale verzekeringen Bijlagen Bijlage 1 Figuur B 1.1 Schematische weergave van de belangrijkste naoorlogse kostwinnersbepalingen in de sociale verzekeringen Werknemersverzekeringen WW (1952)* WAO (1967) ZW (1930) Kring van

Nadere informatie

De aansluiting van de Werkloosheidswet op het ontslagrecht

De aansluiting van de Werkloosheidswet op het ontslagrecht De aansluiting van de Werkloosheidswet op het ontslagrecht PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden, op gezag van de Rector Magnificus Dr. D.D. Breimer, hoogleraar

Nadere informatie

BOVENWETTELIJKE WERKLOOSHEIDSREGELING KENNISCENTRA BEROEPSONDERWIJS BEDRIJFSLEVEN

BOVENWETTELIJKE WERKLOOSHEIDSREGELING KENNISCENTRA BEROEPSONDERWIJS BEDRIJFSLEVEN BOVENWETTELIJKE WERKLOOSHEIDSREGELING KENNISCENTRA BEROEPSONDERWIJS BEDRIJFSLEVEN 2013 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Beperking aanspraken op

Nadere informatie

provinciaal blad besluiten: ARTIKEL I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt:

provinciaal blad besluiten: ARTIKEL I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt: provinciaal blad nr. 23 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 27 juni 2007 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 12 juni 2007, nr. 2007-27208, afd. PO, tot

Nadere informatie

Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 2013

Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 2013 Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 2013 Inhoud Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Bedrijfsgezondheidszorg... 4 Artikel 3. Ziekte en arbeidsongeschiktheid...

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud. Woord vooraf Lijst van afkortingen 1 ALGEMEEN DEEL 1

Inhoud. Inhoud. Woord vooraf Lijst van afkortingen 1 ALGEMEEN DEEL 1 Inhoud Woord vooraf Lijst van afkortingen V VII 1 ALGEMEEN DEEL 1 1.1 Het verzuimbeleid 2 1.1.1 Inleiding verzuimbeleid 2 1.1.2 Soorten verzuim 4 1.1.3 Effecten en kosten van verzuim 5 1.1.4 Inhoud van

Nadere informatie

Marz/CvA/U200516003 Lbr. 05/136 CVA/LOGA 05/40

Marz/CvA/U200516003 Lbr. 05/136 CVA/LOGA 05/40 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 onderwerp WIA en wijziging CAR-UWO uw kenmerk ons kenmerk Marz/CvA/U200516003 Lbr. 05/136 CVA/LOGA 05/40 bijlage(n) 2 datum 21

Nadere informatie

2. Arbeidsrelatie tussen de reservist en Defensie

2. Arbeidsrelatie tussen de reservist en Defensie INFORMATIE BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN EN RECHTSPOSITIE RESERVEPERSONEEL TIJDENS OEFENING, INZET EN VREDESMISSIE Hoofdstuk XIX Reservepersoneel en sociale zekerheid en pensioenen 1. Inleiding Reservisten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 282 Besluit van 8 juni 1999, houdende vaststelling van de regeling inzake de aanvullende voorzieningen bij werkloosheid van defensie personeel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XVII. HOOFDSTUK 1 Inleiding / 1

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XVII. HOOFDSTUK 1 Inleiding / 1 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XVII HOOFDSTUK 1 Inleiding / 1 1.1 Sociale zekerheid: een veelzijdig begrip / 1 1.2 Een werkdefinitie van sociale zekerheid / 3 1.3 Recht op sociale zekerheid en overheidsverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Onder redactie van de consultants van de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis

Onder redactie van de consultants van de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis toelich tingen op de Wovo en de Zavo Onder redactie van de consultants van de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis Colofon Dit is een gezamenlijke uitgave van de VO-raad en Loyalis Onder redactie van de

Nadere informatie

INZICHT AMBTENARENRECHT 2de proef 09-06-2008 11:28 Pagina 5. Inhoud

INZICHT AMBTENARENRECHT 2de proef 09-06-2008 11:28 Pagina 5. Inhoud INZICHT AMBTENARENRECHT 2de proef 09-06-2008 11:28 Pagina 5 Inhoud Voorwoord 11 Lijst afkortingen 13 Inleiding: De rechtspositieregeling als managementtool 15 1 De ambtenaar 21 1 1 Wie is ambtenaar? 21

Nadere informatie

Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht

Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht Naar een eenvormig stelsel? Mr.H.JW.AÜ Kluwer - Deventer - 2009 Lijst van gebruikte afkortingen

Nadere informatie

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK INLEIDING 1 ARBEIDSOVEREENKOMST Bepalingen Uitzendovereenkomst Proeftijd Geen proeftijd toegestaan Wel proeftijd toegestaan Nietig proeftijdbeding Bepaalde tijd Beperking

Nadere informatie

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC)

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) LANDELIJK OVERLEG ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) 11 juli 2008 NFU-082381/GS/DvL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

AFKORTINGEN 13 1. INLEIDING 15

AFKORTINGEN 13 1. INLEIDING 15 Inhoud AFKORTINGEN 13 1. INLEIDING 15 1.1 Probleemstelling 15 1.1.1 Arbeidsongeschiktheid en re-integratie 15 1.1.2 Aansprakelijkheid en schadebeperking 17 1.1.3 Een complex systeem 19 1.1.4 De werkgever

Nadere informatie

ZANU o Oktober Regelingen Sociale Zekerheid CAO Nederlandse Universiteiten 3

ZANU o Oktober Regelingen Sociale Zekerheid CAO Nederlandse Universiteiten 3 ZANU 2006 o Oktober 2006 Regelingen Sociale Zekerheid CAO Nederlandse Universiteiten 3 Vereniging van Universiteiten (VSNU) Lange Houtstraat 2 Postbus 13739 2501 ES Den Haag telefoon: : 070 302 14 00 fax

Nadere informatie

ZANU 2008. o Januari 2008. Regelingen Sociale Zekerheid CAO Nederlandse Universiteiten 3

ZANU 2008. o Januari 2008. Regelingen Sociale Zekerheid CAO Nederlandse Universiteiten 3 ZANU 2008 o Januari 2008 Regelingen Sociale Zekerheid CAO Nederlandse Universiteiten 3 Vereniging van Universiteiten (VSNU) Lange Houtstraat 2 Postbus 13739 2501 ES Den Haag telefoon: : 070 302 14 00 fax

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 48 van 2000 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij in hun vergadering van 31 oktober 2000 onder nummer 40 hebben vastgesteld: - de uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Uitvoeringsregeling rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Bijlage(n)

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 29 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 30 juni 2005 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 21 juni 2005, nr. 2005-12.559, afd PO, tot

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier Behoudens advies van de commissie ROWR B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling: ontslag wegens arbeidsonge-schiktheid in overeenstemming met WIA-wetgeving BESLUITEN 1. De

Nadere informatie

1 Privatisering van het ABP

1 Privatisering van het ABP 1 Privatisering van het ABP 1 Wat waren de consequenties van de privatisering van het ABP? De pensioenregeling voor het overheidspersoneel was geregeld in de Algemene burgerlijke pensioenwet. Omdat het

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Uitvoeringsregeling rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid Uitvoeringsregeling rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid (geconsolideerde versie, geldend vanaf 7-4-2016) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 02-02-2015) Besluit van 19 juni 1996, houdende vaststelling van de regeling inzake de aanvullende voorzieningen bij werkloosheid van rijksambtenaren (Besluit bovenwettelijke uitkeringen

Nadere informatie

BESLUIT BOVENWETTELIJKE UITKERINGEN BIJ WERKLOOSHEID VOOR DE SECTOR RIJK

BESLUIT BOVENWETTELIJKE UITKERINGEN BIJ WERKLOOSHEID VOOR DE SECTOR RIJK BESLUIT BOVENWETTELIJKE UITKERINGEN BIJ WERKLOOSHEID VOOR DE SECTOR RIJK (Tekst zoals deze geldt op 21 januari 2012) BESLUIT van 19 juni 1996, houdende vaststelling van de regeling inzake de aanvullende

Nadere informatie

Hoofdstuk 10A Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. Voorblad. A. Opmerkingen

Hoofdstuk 10A Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. Voorblad. A. Opmerkingen Hoofdstuk 10A Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering Voorblad A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie 10A.34 Het bedrag is verhoogd van 2269 naar 2270. Het bedrag is nu gelijk aan het bedrag

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Uitvoeringsregeling rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Uitvoeringsregeling rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 1812 30 maart 2016 Vaststelling Uitvoeringsregeling rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid Besluit van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 01-01-2011) Besluit van 18 december 2000, houdende vaststelling van het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie, alsmede houdende wijziging van onder meer het Besluit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 512 Besluit van 23 november 2000, houdende vaststelling van de regeling inzake de bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid Noord-Brabant

Uitvoeringsregeling rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR362509_2 6 december 2016 Uitvoeringsregeling rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Nadere informatie

Inleiding 1/7. Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst. Aan: 1 bijlage(n) AAC.88 zaaknummer 19 december 2008 datum. Onderwerp:

Inleiding 1/7. Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst. Aan: 1 bijlage(n) AAC.88 zaaknummer 19 december 2008 datum. Onderwerp: Aan: De Voorzitter van de Sectorcommissie Overleg Rijkspersoneel De heer J. Uijlenbroek d.t.v. mevrouw drs. T.I. van Galen, secretaris SOR Postbus 556 2501 CN s- GRAVENHAGE i 1 bijlage(n) AAC.88 zaaknummer

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 6 maart 2017, nr. 888298/888308, tot wijziging van de Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Gezien

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Wijzigingen in verband met hervorming flexibele arbeid en ontslagrecht [Treedt in werking per ]

Hoofdstuk 1. Wijzigingen in verband met hervorming flexibele arbeid en ontslagrecht [Treedt in werking per ] Bron: overheid.nl Tekst geldend op: 24-09-2014 Wet van 14 juni 2014 tot wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. UITVOERINGSREGELING RECHTEN EN PLICHTEN BIJ ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID (krachtens artikel E.8 van de CAP)

PROVINCIAAL BLAD. UITVOERINGSREGELING RECHTEN EN PLICHTEN BIJ ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID (krachtens artikel E.8 van de CAP) PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 855 17 februari 2015 UITVOERINGSREGELING RECHTEN EN PLICHTEN BIJ ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID (krachtens artikel E.8 van de CAP) Paragraaf

Nadere informatie

8 juni De WW-uitkering en de bovenwettelijke WW-uitkering. Femke van Herk & Sanne Timmermans. Wie zijn wij? Opzet

8 juni De WW-uitkering en de bovenwettelijke WW-uitkering. Femke van Herk & Sanne Timmermans. Wie zijn wij? Opzet De WW-uitkering en de bovenwettelijke WW-uitkering Femke van Herk & Sanne Timmermans 8 juni 2017 Wie zijn wij? Opzet WW uitkering - systeem, financiering, duur - verwijtbaar werkloos Bovenwettelijke WW

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 5 Besluit van 21 december 2004 tot wijziging van onder meer het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met de toepasselijkheid

Nadere informatie

10.1 Inleiding 1. 10.3 Regelingen voor werknemers 12 10.3.1 WSW-plaatsing 13 10.3.2 Individuele voorzieningen voor werknemers 13

10.1 Inleiding 1. 10.3 Regelingen voor werknemers 12 10.3.1 WSW-plaatsing 13 10.3.2 Individuele voorzieningen voor werknemers 13 Inhoud Voorwoord V Studiewijzer PDL VII 10 Subsidies en toeslagen 1 10.1 Inleiding 1 10.2 Verlagen van de werkgeverslasten 1 10.2.1 Afdrachtverminderingen 2 10.2.2 Premiekorting en premievrijstelling werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Uitvoeringsregeling rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid Uitvoeringsregeling rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid Geldig sinds: 20-3-2014 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie

Nadere informatie

Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid

Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid (geconsolideerde versie, geldend vanaf 26-3-2016) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Bijlage 13 sociale zekerheid WOVO

Bijlage 13 sociale zekerheid WOVO Bijlage 13 sociale zekerheid WOVO Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel voortgezet onderwijs (Wovo) Toelichting In het kader van de decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden voor het Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 257 Wijziging van het urgerlijk Wetboek, het uitengewoon esluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wetten Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING

Nadere informatie

Regeling Ziekte en Arbeidsongeschiktheid personeel OnderzoekInstellingen (ZAOI)

Regeling Ziekte en Arbeidsongeschiktheid personeel OnderzoekInstellingen (ZAOI) Regeling Ziekte en Arbeidsongeschiktheid personeel OnderzoekInstellingen (ZAOI) 1 Cao-partijen, zijn, gelet op artikel 4.5 eerste en vijfde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Nadere informatie

ROP-advies nr. 5, blad 1. Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de kabinetsvoornemens ten aanzien van de ZW, WAO en AAW

ROP-advies nr. 5, blad 1. Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de kabinetsvoornemens ten aanzien van de ZW, WAO en AAW ROP-advies nr. 5, blad 1 Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de kabinetsvoornemens ten aanzien van de ZW, WAO en AAW Advies nummer 5 's-gravenhage, 20 april 1995 ROP-advies nr.

Nadere informatie

Deze ledenbrief informeert gemeenten over de wijzigingen in de CAR-UWO met betrekking tot de bovengenoemde onderwerpen.

Deze ledenbrief informeert gemeenten over de wijzigingen in de CAR-UWO met betrekking tot de bovengenoemde onderwerpen. Brief aan de leden T.a.v. het college frontoffice tel. (070) 373 8021 onderwerp loondoorbetaling tijdens ziekte uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CvA/U200515560 Lbr.05/98 CvA/LOGA 05/25 bijlage(n) 2 datum 14

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 658 Besluit van 12 december 2005 tot wijziging van het Besluit SUWI betreffende het gegevensverkeer met verzekeraars en overheidswerkgevers Wij

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING RECHTEN EN PLICHTEN BIJ ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

UITVOERINGSREGELING RECHTEN EN PLICHTEN BIJ ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID CVDR Officiële uitgave van Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. CVDR390862_2 13 juni 2017 UITVOERINGSREGELING RECHTEN EN PLICHTEN BIJ ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID Deze onderstaande tekst is een

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 304 Besluit van 28 juni 2006 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet wijziging WW-stelsel Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 205 Privatisering van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (Wet privatisering ABP) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 17 oktober 1995 In het

Nadere informatie

Bewijslastverdeling in het Nederlandse en Belgische arbeidsrecht

Bewijslastverdeling in het Nederlandse en Belgische arbeidsrecht Bewijslastverdeling in het Nederlandse en Belgische arbeidsrecht Mr. C. Bosse KLUWER Deventer - 2003 Voorwoord V Lijst van afkortingen XIII 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond van het onderzoek 1 1.2 Recente

Nadere informatie

Advies van de Raad voor het Overheidspersone inzake Overheidspersoneel onder de WW/ZW

Advies van de Raad voor het Overheidspersone inzake Overheidspersoneel onder de WW/ZW Advies van de Raad voor het Overheidspersone inzake Overheidspersoneel onder de WW/ZW Advies nummer 19 's-gravenhage, 23 juni 1999 Advies Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) inzake Overheidspersoneel

Nadere informatie

BWNU 2013 o Januari 2013

BWNU 2013 o Januari 2013 BWNU 2013 o Januari 2013 Vereniging van Universiteiten (VSNU) Lange Houtstraat 2 Postbus 13739 2501 ES Den Haag telefoon: : 070 302 14 00 fax : 070 302 14 95 e-mail : post@vsnu.nl URL: : http://www.vsnu.nl

Nadere informatie

Regelingen Sociale Zekerheid CAO Nederlandse Universiteiten

Regelingen Sociale Zekerheid CAO Nederlandse Universiteiten Regelingen Sociale Zekerheid CAO Nederlandse Universiteiten 2002-2003 o januari 2003 Titel: Regelingen Sociale Zekerheid CAO Nederlandse Universiteiten 2002-2003 Utrecht: VSNU, 2003, 163 pagina's incl.

Nadere informatie

Regelingen Sociale Zekerheid. CAO Nederlandse Universiteiten

Regelingen Sociale Zekerheid. CAO Nederlandse Universiteiten Regelingen Sociale Zekerheid CAO Nederlandse Universiteiten [Versie 2. met vervolguitkering in BWNU, met WNU en ZANU zonder wijzigingen Principe Akkoord 2005] o Juli 2005 Titel: Regelingen Sociale Zekerheid

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 13

Inhoud. Afkortingen 13 Inhoud Afkortingen 13 1 Inleiding in de sociale zekerheid 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Driedeling 28 1.2.1 Werknemersverzekeringen 29 1.2.2 Volksverzekeringen 29 1.2.3 Sociale voorzieningen 30 2 Kinderen 33

Nadere informatie

BWRHBO versie oktober 2006. Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs (BWRHBO)

BWRHBO versie oktober 2006. Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs (BWRHBO) Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs (BWRHBO) Regeling voor ontslagen vanaf 1 oktober 2006 Colofon Titel: Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs (BWRHBO) Den

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) b e s l u i t :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) b e s l u i t : GEMEENTE HOOGEVEEN Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) Het college van de gemeente Hoogeveen, gezien de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden d.d. 17

Nadere informatie

WAO-conforme arbeidsongeschiktheidsregeling per 1 januari 1996.

WAO-conforme arbeidsongeschiktheidsregeling per 1 januari 1996. rv 443 Bestuursdienst nr. PI5001082 Den Haag, 19 december 1995 Aan de gemeenteraad WAO-conforme arbeidsongeschiktheidsregeling per 1 januari 1996. 1. Inleiding. De privatisering van het Algemeen burgerlijk

Nadere informatie

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. BWNU 2008 o December 2008 Vereniging van Universiteiten (VSNU) Lange Houtstraat 2 Postbus 13739 2501 ES Den Haag telefoon: : 070 302 14 00 fax : 070 302 14 95 e-mail : post@vsnu.nl URL: : http://www.vsnu.nl

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 137 Besluit van 20 februari 2002, houdende wijziging van het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet

Nadere informatie

Besluit nr. 00697945 d.d. 5 juni 2007 van Gedeputeerde Staten van Fryslân

Besluit nr. 00697945 d.d. 5 juni 2007 van Gedeputeerde Staten van Fryslân Provinciaal Blad no. 29 Uitgegeven 22 juni 2007 Besluit nr. 00697945 d.d. 5 juni 2007 van Gedeputeerde Staten van Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân stellen de volgende wijzigingen in de arbeidsvoorwaardenregelingen

Nadere informatie

Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 2012

Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 2012 Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 2012 ZAR-BVE 2005 Inhoud Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Bedrijfsgezondheidszorg... 4 Artikel 3. Ziekte

Nadere informatie

Opgave van inkomsten. Verlenging

Opgave van inkomsten. Verlenging 2 3 4 5 Ten aanzien van de betrokkene aan wie een wachtgeld is toegekend en die wegens ongeschiktheid voor de vervulling van zijn betrekking wegens ziekte ontslag is verleend uit de betrekking die hij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 49 Besluit van 5 december 2000, houdende wijziging van het Besluit Werkloosheid onderwijs en onderzoekpersoneel (samenloop bevallingsuitkering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 352 Besluit van 19 juni 1996, houdende vaststelling van de regeling inzake de aanvullende voorzieningen bij werkloosheid van rijksambtenaren

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELINGEN COLLECTIEVE

UITVOERINGSREGELINGEN COLLECTIEVE UITVOERINGSREGELINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES INHOUD Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties 1 Artikel 1 Werkingssfeer 1 Artikel 1A Afwijkingen 1 Artikel

Nadere informatie

tiif I. ingevolge de LOGA-circulaires van 27 juni 2008 en 3 juli 2008 de volgende wijzigingen van de CAR-UWO vast te stellen: Drechtstedenbestuur

tiif I. ingevolge de LOGA-circulaires van 27 juni 2008 en 3 juli 2008 de volgende wijzigingen van de CAR-UWO vast te stellen: Drechtstedenbestuur tiif Drechtstedenbestuur Ontwerp-besluit Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 28 oktober 2008 wijzigingen in de CAR-UWO inzake Herziening van

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32421 Wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid SVB 2015

Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid SVB 2015 1 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid SVB 2015 Deze regeling bevat aanvullende voorzieningen bij onvrijwillige werkloosheid voor werknemers van de SVB Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

De Minister van Binnenlandse Zaken

De Minister van Binnenlandse Zaken Pensioenovereenkomst (inclusief pensioenovereenkomst Defensie) (laatstelijk gewijzigd: 1 januari 2006; in de bijlage is vermeld welke wijzigingen in onderstaande tekst zijn verwerkt) De Minister van Binnenlandse

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen College van Bestuur Politieacademie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen College van Bestuur Politieacademie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2S00 EH Den haag Korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen College van Bestuur academie Personeel & Materieel Schedeldoekshaven 200

Nadere informatie

vrouwen die ziek zijn ten gevolge van zwangerschap of bevalling (100%);

vrouwen die ziek zijn ten gevolge van zwangerschap of bevalling (100%); Ziektewet Ziektewet Samenvatting Ziektewet De Ziektewet biedt voor speciale categorieën werknemers, inclusief ambtenaren en andere overheidswerknemers die door ziekte of gebrek hun arbeid niet kunnen verrichten,

Nadere informatie

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling hbo februari 2013. Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs (BWRHBO)

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling hbo februari 2013. Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs (BWRHBO) Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs (BWRHBO) Colofon Titel: Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs (BWRHBO) Den Haag, HBO-raad, 2001 Laatstelijk gewijzigd

Nadere informatie

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 2 EA95/U december Departementsonderdeel

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 2 EA95/U december Departementsonderdeel Aan De Korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen De Korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten i.a.a. - de Korpschefs van de regionale politiekorpsen en de Korpschef van het Korps landelijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 573 Besluit van 8 december 2000, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en enkele andere besluiten in verband met het onder

Nadere informatie

Regelingen Sociale Zekerheid. CAO Nederlandse Universiteiten. o Oktober 2006

Regelingen Sociale Zekerheid. CAO Nederlandse Universiteiten. o Oktober 2006 Regelingen Sociale Zekerheid CAO Nederlandse Universiteiten 2006 o Oktober 2006 Titel: Regelingen Sociale Zekerheid CAO Nederlandse Universiteiten 2006 Den Haag: VSNU, 2006, 59 pagina s Vereniging van

Nadere informatie

Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de Aanpassingswet OOW

Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de Aanpassingswet OOW Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de Aanpassingswet OOW Advies nummer 22 's-gravenhage, 22 december 1999 Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) inzake de

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel B.14 van de Collectieve

Nadere informatie

ECCVA/U200801544 CVA/LOGA 08/36 Lbr. 08/185

ECCVA/U200801544 CVA/LOGA 08/36 Lbr. 08/185 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft Technische wijzigingen bovenwettelijke werkloosheidsregeling Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200801544 CVA/LOGA

Nadere informatie

Hoofdstuk XIX Reservepersoneel en sociale zekerheid en pensioenen

Hoofdstuk XIX Reservepersoneel en sociale zekerheid en pensioenen 1. INLEIDING Reservisten zullen in veel gevallen ook een civiele werkgever of (andere) overheidswerkgever hebben. Omdat werkgevers geen we!elijke verplich"ng hebben om hun werknemer in de gelegenheid te

Nadere informatie

BWNU 2014 o Januari 2014

BWNU 2014 o Januari 2014 BWNU 2014 o Januari 2014 Vereniging van Universiteiten (VSNU) Lange Houtstraat 2 Postbus 13739 2501 ES Den Haag telefoon: : 070 302 14 00 fax : 070 302 14 95 e-mail : post@vsnu.nl URL: : http://www.vsnu.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19383 Intrekking van de Werkloosheidswet, invoering van een nieuwe Werkloosheidswet en een aantal andere wetten, alsmede de in het kader van die

Nadere informatie

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Werk boven uitkering UWV verstrekt

Nadere informatie

A In artikel 1:2:1, tweede lid, wordt de aanduiding 10a vervangen door: 10d. In artikel 1:2:1, derde lid, wordt de aanduiding 10a vervangen door: 10d.

A In artikel 1:2:1, tweede lid, wordt de aanduiding 10a vervangen door: 10d. In artikel 1:2:1, derde lid, wordt de aanduiding 10a vervangen door: 10d. Bijlage 1 bij LOGA-brief U200801112 CAR- en UWO-wijzigingen per 1 juli 2008 A In artikel 1:2:1, tweede lid, wordt de aanduiding 10a vervangen door: 10d. In artikel 1:2:1, derde lid, wordt de aanduiding

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200802017 CVA/LOGA 08/42 Lbr. 08/202

uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200802017 CVA/LOGA 08/42 Lbr. 08/202 LOGA College voor Arbeidszaken/VNG ABVAKABO FNV CNV. Publieke zaak CMHF Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatiecentrum tel. (070)

Nadere informatie

Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid

Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid (krachtens artikel B.13 van de CAP) Interprovinciale regeling ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. ongemaximeerd

Nadere informatie

3 In het tot negende lid vernummerde achtste lid wordt het woord zevende vervangen door: achtste.

3 In het tot negende lid vernummerde achtste lid wordt het woord zevende vervangen door: achtste. Provinciaal blad 2005 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 2 augustus 2005, nr. 2005-19090, tot afkondiging van hun besluit inzake de wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 10a is niet van toepassing op de ambtenaar die op of na 1 juli 2008 wordt ontslagen ========= =====

Hoofdstuk 10a is niet van toepassing op de ambtenaar die op of na 1 juli 2008 wordt ontslagen ========= ===== HOOFDSTUK 10a BOVENWETTELIJKE WERKLOOSHEIDSUITKERING HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFSTUK 10e PARITAIRE COMMISSIE VAN ADVIES TOEZICHT INDIVIDUELE VAN WERK

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel verband houdend met de arbeidsvoorwaarden van het gemeentepersoneel

Raadsbijlage Voorstel verband houdend met de arbeidsvoorwaarden van het gemeentepersoneel gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer r64 Inboeknummer 98KoozzS4 Beslisdatum B&W zr juli 1998 D os siernu mmer 830. 3 I I Raadsbijlage Voorstel verband houdend met de arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) b e s l u i t :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) b e s l u i t : GEMEENTE HOOGEVEEN Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Het college van de gemeente Hoogeveen, gezien de circulaires van het Landelijk Overleg Gemeentelijke

Nadere informatie

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de definities die zijn opgenomen in de statuten. Verder wordt in aanvulling of afwijking daarvan verstaan onder:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 741 Wet van 24 december 1998 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 565 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en de pensioenrichtleeftijd

Nadere informatie