VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. : Ontwerpatelier Windenergielocaties Regio FoodValley Datum vergadering : 29 mei 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. : Ontwerpatelier Windenergielocaties Regio FoodValley Datum vergadering : 29 mei 2013"

Transcriptie

1 VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. Vergadering : Ontwerpatelier Windenergielocaties Regio FoodValley Datum vergadering : 29 mei 2013 Plaats : Harderwijk Opdrachtgever : Provincie Gelderland Project : Windateliers Gelderland Dossier : BC3428 Ons kenmerk : Datum : Classificatie : Openbaar Aanwezig : gemeente Barneveld, gemeente Ede, gemeente Scherpenzeel, gemeente Nijkerk, Waterschap Vallei en Veluwe, Energie coöperatie, Alliander en provincie Gelderland HaskoningDHV Nederland B.V.: Berry van den Berg, Mark Groen, Marloes ten Dam Afwezig : Kopie : Ambitie hernieuwbare energie Energietransitie is één van de prioritaire programma s van de provincie Gelderland. Samen met de regio s is een proces van routekaarten opgestart om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van provincie, regio s en gemeenten om hun doelstellingen voor de transitie naar hernieuwbare energievormen te realiseren. Steeds duidelijker wordt dat de hernieuwbare energiedoelstellingen niet te behalen zijn zonder een belangrijk aandeel windenergie. Andere duurzame energievoorzieningen, zoals zonne-energie, energie uit biomassa of bijvoorbeeld bodemenergie, vergen meestal meer ruimte dan er beschikbaar is om uiteindelijk energieneutraliteit te bereiken. Daarnaast zijn er met het Rijk doelstellingen ten aanzien van windenergie afgesproken. De doelstelling voor Gelderland houdt in dat er ten minste 210 MW aan windenergie ruimtelijk is vastgelegd in 2013 en uiterlijk in 2020 ook is gerealiseerd. De provincie wil niet zelf bepalen waar ruimte voor windenergie moet komen, maar wil dit in overleg met de regio s en gemeenten bepalen. Enerzijds vanwege de ontwikkeling van draagvlak voor locaties, anderzijds om gemeenten en regio s te ondersteunen in hun zoekproces naar locaties om hun eigen doelstellingen te kunnen bereiken. De windateliers zijn derhalve een onderdeel van het bovengenoemde routekaartenproces waar, door afspraken met het Rijk, prioriteit aan wordt gegeven. Ontwerpatelier regio FoodValley Onderstaand treft u een verslag aan van het atelier voor de regio FoodValley. Bij dit ontwerpatelier waren de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk en Scherpenzeel vertegenwoordigd met een of meerdere medewerkers Ruimtelijke ordening en Milieu/energie. Daarnaast waren het Waterschap Vallei en Veluwe, energiecorporatie Vallei en Rijn en netwerkbedrijf Alliander aanwezig. Er zijn in de bijeenkomst diverse locaties aangedragen die in meer of mindere mate potentie hebben voor het Royal HaskoningDHV, met het hoofdkantoor in Amersfoort, is een van Europa s toonaangevende projectmanagement-, ingenieurs- en adviesbureaus. HaskoningDHV Nederland B.V. is onderdeel van Royal HaskoningDHV. Kamer van Koophandel nr Het kwaliteitssysteem van HaskoningDHV Nederland B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

2 realiseren van windenergie. Vanuit de discussies tijdens het atelier en de ruimtelijke en milieutechnische voor- en nadelen, is een eerste indicatie gegeven van de kansrijkheid van locaties. De kansrijkheid wordt echter voor een belangrijk deel ook bepaald door het bestuurlijke draagvlak dat er voor locaties bestaat. Als hier meer duidelijkheid over is, worden locaties nader onderzocht op haalbaarheid. Op basis hiervan kan worden besloten locaties op te nemen in de Omgevingsvisie. Kansrijke plekken Barneveld 1. Bedrijventerrein Hasselaar (Vink) 2. Rond infrastructuur A30 nabij knooppunt A1 3. Infrastructuur A1 samen met Nijkerk. 4. Langs infrastructuur A1, nabij Terschuur 5. Locatie nabij Stroe tussen het spoor en infrastructuur. Er heeft een eerste ambtelijke exercitie plaatsgevonden over mogelijke locaties in de gemeente Barneveld Langs infrastructuur, op/nabij te ontwikkelen bedrijventerrein, initiatiefnemer aanwezig 2. Bij knooppunt infrastructuur en bedrijventerrein, relatief weinig bewoning aanwezig 3. Op grens/rand van gemeenten, langs infrstructuur, op/nabij bedrijventerrein Nabijheid recreatieplas Zeumeren 7,2 Redelijk - 7,2 Groot Aanwezigheid bebouwing, bebouwde kom nabij 4. Langs infrastructuur Relatief veel bebouwing aanwezig, in/nabij EHS 5. Langs snelweg en spoor Veel bebouwing en bebouwde kom aanwezig, ligging in/nabij N2000 en EHS, risico s voor vogels 7,2 Redelijk 4,8 Klein 4,8 Klein Openbaar - 2 -

3 Nijkerk 6. Op bedrijventerrein nabij het RWZI. 7. Langs infrastructuur A Langs infrastructuur A28 Nijkerk richting Putten. 9. Parallel aan de Arkervaart Anker van Nijkerk 10. TAB-locatie (tijdelijk anders bestemmen). De locaties in Nijkerk zijn in ambtelijk overleg en met de wethouder op oriënterend niveau besproken # Bedrijventerrein Arkervaart wordt gerevitaliseerd (biedt kansen), langs infrastructuur Nabijheid Natura 2000 en weidevogelgebied, risico s voor vogels, nabijheid radar burgerluchtvaart 2,4 Redelijk 7. # idem idem 2,4 Redelijk 8. # idem idem 2,4 Redelijk 9. # Idem en initiatiefnemer aanwezig (waterschap) idem 2,4 Redelijk 10. Bedrijventerrein in ontwikkeling, idem en tijdelijkheid 4,8 redelijk opzoek naar een vorm van duurzame energie (zon/wind/biomassa) # Gezamenlijk te beschouwen als Anker van Nijkerk Openbaar - 3 -

4 Ede 11. RWZI Ede 12. RWZI Bennekom 13. Agrarisch gebied Scherpenzeel 14. Instelling s Heeren loo Initiatiefnemer aanwezig (waterschap) 12. Initiatiefnemer aanwezig (waterschap) 13. Relatief weinig bebouwing aanwezig Veiligheid (leidingen), veel bebouwing aanwezig, kleine locatie Veel bebouwing aanwezig, kleine locatie, risico s vogels 2,4 Klein 2,4 Klein - 4,8 Redelijk 14. Passend bij verduurzaming Natura 2000, EHS, kleine locatie 2,4 Klein Openbaar - 4 -

5 Regio/Overig 15. Veluwe boven het bosgebied. 16. Haven Wageningen (reeds in onderzoek) 17. Zone A30 parallel (op afstand) aan de hoogspanningsleiding 18. Aansluiting A30/A12 in de oksels van de snelweg als landmark 19. MOB terrein, deze staat leeg en is moeilijk nieuwe invullingen aan te geven 20. Knooppunt hoevelaken Niet beleefbaar vanuit het bos Natuurwetgeving, hoogte van turbines en aansluitingen 16. Bestaande bedrijvigheid, draagvlak bewoners 17. Langs infrastructuur, passend bij beeld met hoogspanningsleiding 18. Bij infrastructuur en bedrijvigheid, nabij 2 te realiseren windturbines eigenaar (defensie), nieuwe invulling nodig 20. Niet exact aangegeven In/nabij N2000 en EHS, Hoogspanningsleidingen, risico s voor vogels Relatief veel verspreide bebouwing aanwezig Kleine locatie, aanwezigheid verspreide woonbebouwing zuidelijk van A12 In/nabij EHS, nabij N2000, risico s vogels n.t.b. Klein 4,8 Matig 16,8 Redelijk 2,4 Matig 4,8 Matig Openbaar - 5 -

6 Ongeschikte locaties Tijdens het atelier is ook discussie gevoerd over locaties die duidelijk als ongeschikt worden gezien vanuit de regio. Voor de volledigheid worden deze hieronder ook aangeduid. - In de gemeente Barneveld is het Landbouw(ontwikkelings)gebied rondom Kootwijkerbroek dichtbevolkt (Kenschets: uitgestrekte woonwijk). Er is hier weinig ruimte om windturbines te realiseren; - Op de randen (de engen ) van de Veluwe is het ook niet gewenst om windturbines te plaatsen. Overige opmerkingen - Er liggen radarcirkels over een deel van het gebied (Nieuw Milligen en Soesterberg); binnen de radarcirkels dienen concrete initiatieven te worden getoetst door defensie. Dit wil niet zeggen dat windenergie niet kan. - Provincie wil via een beperkt aantal pilots de mogelijkheden van windturbines in bosgebied onderzoeken. - De vraag is gesteld of tijdelijk bestemmen een optie is voor windenergie (bijv. 15 jaar). Economisch zou dat mogelijk kunnen, echter vanuit de markt zal dit niet de voorkeur genieten. - Solitaire windturbines worden niet uitgesloten door de provincie. In samenspraak kunnen de mogelijkheden worden verkend, maar de voorkeur gaat uit naar lijnopstellingen of clusters. Plenaire afsluiting Een aantal onderwerpen zijn nog besproken: - Participatie en communicatie o Rol van de gemeente o Burgerinitiatieven o Grondeigendommen o Beleid vs. draagvlak - Het onderwerp verduurzaming en energietransitie als vehikel gebruiken om windenergie te bespreken. - Besluitvormingsproces o Politiek proces en technisch proces zijn aparte sporen o In het verleden gesneuvelde projecten weer bekijken met nieuwe inzichten. - Het besef van inkomsten van een windturbine bij burgers. Niet alleen de lasten. - Relatie met omgevingsvisie? In de ontwerp omgevingsvisie (mei 2013) staan: o De belemmeringenkaarten (uitsluitings- en nee-tenzij gebieden) o Bestaande locaties en locaties in onderzoek, op kaart, goed voor ca. 160 MW. o De invulling van de restopgave tot 210 MW is als een processtap beschreven. In een uitwerking van de omgevingsvisie wordt deze restopgave (later) vastgelegd. - Zichtbaarheid/landschappelijke inpassing. - Netaansluitingen en kosten daarvan. Proces vervolg - Vóór eind juni geven colleges aan wat ze vinden van de locaties. Zijn het locaties waar verder naar gekeken kan worden? - Na instemming over locaties faciliteert de provincie, indien gewenst, een quick-scan naar haalbaarheid van locaties vóór/in de zomer. - Eind september, uiterlijk eerste week oktober: besluit gemeenteraden over de locaties. Openbaar - 6 -

een toename van het aantal initiatieven voor het opwekken van zonne-energie {op daken en zonne-akkers).

een toename van het aantal initiatieven voor het opwekken van zonne-energie {op daken en zonne-akkers). over mogelijkheden van meervoudig ruimtegebruik is nog veel onbekend voorgesteld wordt om in 2-3 piiots hier nader onderzoek naar te doen. Naar de haalbaarheid. Doordat de besluitvorming over het afwegingskader

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

Energieplan Nijmegen 2015-2045. Projectplan

Energieplan Nijmegen 2015-2045. Projectplan Energieplan Nijmegen 2015-2045 Projectplan Energieplan Nijmegen 2015-2045 Van Opdrachtgever : Michiel Hustinx Aan gevraagd/beoogd projectleider : Simone Ploumen/Maarten van Ginkel/Fons Claessen Bestuurlijk

Nadere informatie

Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land

Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land November 2013 Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land Dossier : BA8257 Registration number : BA8257-20131115 Version : Definitief ontwerp Classification

Nadere informatie

Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer. 7 juli 2011

Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer. 7 juli 2011 Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer 7 juli 2011 Participatie is een belangrijk onderdeel van het Windplan Wieringermeer. In de Structuurvisie Windplan Wieringermeer valt participatie onder

Nadere informatie

Vergunningverlening duurzame energie: van belemmeringen naar kansen!

Vergunningverlening duurzame energie: van belemmeringen naar kansen! Vergunningverlening duurzame energie: van belemmeringen naar kansen! Vergunningverlening duurzame energie: Datum 9 december 2014 Status Definitief Vergunningverlening duurzame energie: Colofon Uitgegeven

Nadere informatie

Windenergie op bedrijventerreinen

Windenergie op bedrijventerreinen Windenergie op bedrijventerreinen Integrale rapportage naar de kansen en belemmeringen voor toepassing van windenergie op bedrijventerreinen Utrecht, 23 oktober 2002 Referentie: GRMS/GES/HS/bg/2002-0547

Nadere informatie

Windmolens in Diemen

Windmolens in Diemen Windmolens in Diemen Onderzoek naar de haalbaarheid in het buitengebied Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 4 oktober 2011 CONCEPT Gemeente Diemen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Ruimtelijk Beleid/WG

Nadere informatie

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide Windmolens op Lage Weide Gemeente Utrecht 25 april 2013 Samenvatting 9Y3509 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-600

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide

Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide Onderwerp: Datum: 18 september 2012 Notitie reikwijdte en detailniveau plan-mer Windpark Lage Weide Aan: Cc: College van b&w Bevoegd gezag:

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/442

Statenvoorstel nr. PS/2014/442 Statenvoorstel nr. PS/2014/442 Herijking Programma Nieuwe Energie Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 13 mei 2014 2014/0095091 A. Potze, telefoon 038 499 75 66 Email mac.potze@overijssel.nl A. Pap-Schwieger,

Nadere informatie

STORMPOLDER 2014-2016

STORMPOLDER 2014-2016 GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL PROJECTPLAN STORMPOLDER 2014-2016 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens 3 2. Projectbeschrijving 4 2.1 Aanleiding 4 2.2 Doelstelling 8 2.3 Resultaat 10 2.5 Samenhang met andere

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden

CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden dossier duurzaamheid en (wind)energie CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden Energie is een van de belangrijkste thema s van dit moment. Veel maatschappelijke uitdagingen komen op dat

Nadere informatie

Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030.

Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030. Natuurmanagementplan Moerdijk Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030. Natuurmanagementplan Moerdijk Opdrachtgever:

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Notitie Reikwijdte en Detailniveau Aan : - Gemeente Barneveld, Gemeente Nijkerk - Provincie Gelderland - Waterschap Vallei en Eem - Commissie voor de m.e.r. - VROM-inspectie - LNV-oost - Rijksdienst voor

Nadere informatie

(Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020

(Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020 (Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020 Een ruimtelijke visie op een vitaal, modern en authentiek Achterhoek Vervanging

Nadere informatie

Ruimte voor wind op land

Ruimte voor wind op land Ruimte voor wind op land Visiedocument groei windenergie op land 2011 2020 Nederlandse Wind Energie Associatie Ruimte voor wind op land (NWEA juni 2011) 1 Colofon NWEA, juni 2011 Foto s voorpagina: Windpark

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

De Hoef weer op één!

De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! 2 De Hoef weer op één! Eindconcept, 15 maart 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Waarom een visie op De Hoef ontwikkelen?...5 Hoofdstuk 2: Vijf speerpunten...7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Meer energie uit zon en wind

Meer energie uit zon en wind Meer energie uit zon en wind Programma Programma Thema Thema Workshops Workshops Lokatie Lokatie Gelders Gelders netwerk netwerk voor voor duurzame duurzame energie energie Uitnodiging Netwerkbijeenkomst

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 8 december 2009 2009/0191348 dhr. M.A.C. Potze, telefoon 038 499 75 66 e-mail mac.potze@overijssel.nl

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

Perspectieven voor Duurzame Energie in Noord-Holland. ECOFYS Kanaalweg 15-G 3526 KL Utrecht T: +31 (0)30 662-3300 www.ecofys.com

Perspectieven voor Duurzame Energie in Noord-Holland. ECOFYS Kanaalweg 15-G 3526 KL Utrecht T: +31 (0)30 662-3300 www.ecofys.com Perspectieven voor Duurzame Energie in NoordHolland ECOFYS Kanaalweg 15G 3526 KL Utrecht T: +31 (0)30 6623300 www.ecofys.com Deze pagina is bewust leeg gelaten. Perspectieven voor Duurzame Energie in NoordHolland

Nadere informatie

Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening

Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening Ontwerp Toelichting Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 19 november 2014 Verantwoording Titel : Bestemmingsplan

Nadere informatie