Samenvatting en conclusies haalbaarheidsonderzoek windenergie Project: Haalbaarheidsonderzoek windenergie - fase 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting en conclusies haalbaarheidsonderzoek windenergie Project: Haalbaarheidsonderzoek windenergie - fase 1"

Transcriptie

1 Samenvatting en conclusies haalbaarheidsonderzoek windenergie Project: Haalbaarheidsonderzoek windenergie - fase 1 1. Opdracht Bij de begrotingsbehandeling van 2008 hebben de fracties van Groenlinks en Christenunie schriftelijke vragen gesteld over de mogelijkheden van windenergie in Utrecht. Het college van B&W heeft naar aanleiding daarvan toegezegd de haalbaarheid in beeld te brengen. In 2008 is hiervoor een eerste quick scan windenergie uitgevoerd met als doel zoekgebieden te benoemen voor lijnopstellingen van windturbines met een ashoogte van m hoog (fase 0, commissiebrief windenergie d.d. 10 juli 2009). Met in achtneming van de milieurandvoorwaarden (afstanden voor veiligheid en geluid) zijn in dit onderzoek zes mogelijke gebieden naar voren gekomen: Lage Weide, Haarzuilens, Rijnenburg, de Uithof, A12 rondom Galecopperbrug, Knooppunt Oudenrijn/Strijkviertel. Op basis van dit eerste onderzoek is medio 2009 een vervolgproject vormgegeven (fase 1, commissiebrief d.d. 10 juli 2009) waarin een verdere verfijning is aangebracht om tot een goed onderbouwd collegeadvies ten aanzien van de mogelijkheden voor windenergie te kunnen komen. Doel van het vervolgonderzoek was om de mogelijkheden voor windenergie op een groter aantal aspecten te kunnen afwegen. Hiervoor zijn in een haalbaarheidsonderzoek voorbeelden uitgewerkt van lijn- en clusteropstellingen, op basis van de wettelijke randvoorwaarden rond windturbines én kennis van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en overige mogelijke kansen en belemmeringen in de zes gebieden. Tevens hebben we een globale inschatting laten doen van de financiële haalbaarheid voor de markt. Ook is de geschiktheid van de zes gebieden geanalyseerd op basis van aansluiting bij het ruimtelijk en landschappelijk beleid van de gemeente, en is gekeken naar aansluiting bij de ruimtelijke structuur van de stad en de mogelijke betekenis van windenergie voor het gebied. De 'voorbeeldopstellingen' zijn ingetekend om tot een overzicht te komen van voor windenergie echt kansrijke gebieden en een inschatting te kunnen doen van de bijdrage die windenergie aan de klimaatdoelstelling 2030 kan leveren. Dit betekent dus dat de haalbaarheid van deze (en eventuele andere mogelijke) opstellingen in de gebieden in een volgende fase nog verder onderzocht moet worden in afstemming met de omgeving en met de grondeigenaren. Hoewel de markt de ontwikkeling van windenergie (geheel of gedeeltelijk) voor haar rekening zal nemen, is het, met het oog op de belangrijke bijdrage die windenergie kan leveren aan de realisatie van de gemeentelijke klimaatdoelstelling 2030, wel van belang dat de gemeente zélf over inzicht beschikt van de mogelijkheden die er zijn voor windenergie. Enerzijds zal de gemeente vanwege de visuele en ruimtelijke impact van windturbines moeten onderzoeken op welke wijze ze kan zorgen voor voldoende ruimtelijke samenhang in opstellingen van verschillende initiatiefnemers. Verder is het mede met het oog op de klimaatdoelstelling voor de gemeente van belang te zorgen dat op die plekken waar dit het best in de ruimtelijke structuur van de stad past en de minste hinder voor omwonenden met zich mee brengt het hiertoe beoogde aantal windturbines wordt gerealiseerd. Op die manier kunnen andere plekken in de stad die minder geschikt zijn, open blijven. De resultaten van het onderzoek zijn onderstaand kort samengevat. 2. Analyse windenergie in relatie tot ruimtelijk beleid De mogelijkheid van windturbines in de zes benoemde gebieden zijn eerst bezien op basis van de aansluiting bij de gemeentelijke Structuurvisie. Van de perspectieven die in de structuurvisie worden geschetst (Markt: prioriteit bij werken, Podium: prioriteit op ontmoeten, én Binnentuin: prioriteit bij wonen) kan voor de plaatsing van windturbines het best worden aangesloten bij het marktperspectief en bij de rijkswegen. Het marktperspectief voldoet in zijn aard (economische activiteiten) en ruimtelijke voorwaarden het best bij een dergelijke functie. De snelwegen rond Utrecht vallen feitelijk buiten de perspectieven uit de Structuurvisie. Aansluiting bij de A2 en A12 lijkt vanuit die optiek in ieder geval goed mogelijk.

2 Bovenstaande sluit tevens aan bij de aanzet die het rijk maakt voor een lange termijnvisie voor de ruimtelijke inpassing van windenergie op land. Ook uit andere gemeenten blijkt dat plaatsing van windturbines langs snelwegen, waterwegen en op bedrijventerreinen acceptabel zijn. De Hoogbouwvisie is als beleidskader niet van toepassing, omdat windturbines niet onder de definitie van gestapelde (woning)bouw vallen. Wel zullen de hierin vastgelegde zichtlijnen op de Dom bij een afweging betrokken worden. In het Streekplan van de provincie Utrecht zijn de uitgangspunten geformuleerd dat sprake moet zijn van lijnopstellingen van windturbines, dat de onderlinge afstand tussen windmolenopstellingen voldoende moet zijn en dat solitaire turbines van deze hoogte niet wenselijk zijn. Verder geven de provincies invulling aan de Nota Ruimte door uit te werken welke ruimtelijke ontwikkelingen aansluiten bij de kernkwaliteiten van de Nationale landschappen. Rond de gemeente Utrecht betreft dit het Groene Hart en de Hollandse Waterlinie. Geen van de gebieden bevindt zich echter in deze Nationale landschappen. Wel zal in een vervolgtraject moet blijken welke mogelijkheden er zijn voor de realisatie van windturbines aan de rand van deze landschappen. In den lande zijn een aantal andere windmolenopstellingen in ontwikkeling aan de rand van het Groene Hart. Uitgangspunt bij de opstellingen is dat gezocht zal moeten worden naar opstellingen die een voldoende rustig en herkenbaar beeld opleveren. 3. Samenvatting conclusies haalbaarheidsonderzoek windenergie Uit het haalbaarheidsonderzoek komt naar voren (vanuit de analyse van milieutechnische randwaarden, financiële haalbaarheid en een relatie met ontwikkelingen in de toekomst) dat een aantal gebieden benoemd kan worden waar mogelijkheden zijn voor windenergie. De gebieden Lage Weide en Rijnenburg komen als meest kansrijk naar voren, vanuit de aansluiting bij functies in het gebied én vanuit de beste windsituatie en daarmee de financiële haalbaarheid van een windenergieproject. Daarnaast worden ook mogelijkheden geschetst in het gebied rond de Galecopperbrug én langs de A28 in de Uithof. Voor de laatste twee gebieden ligt een aantal discussiepunten die in een vervolgtraject nader uitgewerkt zou moeten worden. Voor een financieel rendabele opstelling langs de noordzijde van de A12 ter hoogte van Strijkviertel blijkt fysiek te weinig ruimte aanwezig. Een diagonale opstelling over knooppunt Oudenrijn is kansrijk maar verhoudt zich visueel niet goed tot een lijnopstelling in Rijnenburg. Tot slot is een opstelling langs de A2 in Haarzuilens vanwege de hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarden en de functie als recreatief uitloopgebied voor de stad ongeschikt bevonden. Voor alle kansrijke gebieden geldt dat de uiteindelijke haalbaarheid afhankelijk is van een verdere uitwerking in afstemming met de grondeigenaren en de omgeving. Onderstaand treft u een korte toelichting aan van de kansen per gebied. 1. Lage Weide: De ontwikkeling van duurzame energie op Lage Weide kan bijdragen aan een positief en duurzaam imago van het gebied. Er kan goed worden aangesloten bij de infrastructurele lijnen van de A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal. Ook sluit de ontwikkeling aan bij het marktperspectief uit de structuurvisie. Er is ruimte voor een dubbele lijnopstelling van totaal acht windturbines van 3 MW en een clusteropstelling van 11 tot 13 windturbines deels op gemeentelijke grond. Dit biedt mogelijkheden voor een goede participatie van bewoners, corporaties en/of bedrijven. Vanuit de betekenis voor het gebied, het feit dat windenergie in principe geen belemmeringen vormt voor de bedrijfsmatige activiteiten ter plaatse, en de opstellingsmogelijkheden op voldoende afstand van woningen, komt Lage Weide als kansrijk gebied voor windturbines uit het onderzoek naar voren. Een randvoorwaarde die daarbij van belang is, is dat een dergelijke ontwikkeling gedragen moet worden door de industrievereniging en betrokken bedrijven, en ook de bewoners van omliggende gebieden (Zuilen en Leidsche Rijn) betrokken worden bij een eventuele planontwikkeling. De voorbeeldopstellingen die zijn uitgewerkt zijn minimaal op 400 m afstand van woningen gesitueerd (met uitzondering van een aantal (bedrijfs)woningen op het bedrijventerrein zelf) en voldoen daarmee aan de wettelijke grenswaarde voor geluid zoals opgenomen in de ontwerp AMvB. In een vervolgtraject zal onderzocht moeten worden of er bovenop de wettelijke norm aanvullende eisen ten aanzien van geluid mogelijk zijn. 2

3 2. Rijnenburg: Rijnenburg is een kansrijke locatie voor windturbines vanwege aansluiting bij de betekenis voor een duurzame ontwikkeling van het gebied, de mogelijkheden ze in de woningbouwplannen in te passen en de aansluiting op de infrastructuur (conform de uitgangspunten in het streekplan en aansluiting bij de gemeentelijke structuurvisie). Vanuit de opgave van Rijnenburg - woningbouw 7.000, 90 ha bedrijvigheid en de druk op het programma in aantal woningen/ha bedrijvigheid, zal het mogelijk niet eenvoudig zijn de windturbines in het plan op te nemen. In de Structuurvisie is de optie van windenergie langs de A12 en de A2 reeds opgenomen, om de doelstelling om voor Rijnenburg de dubbele hoeveelheid energie die nodig is voor het gebied in het gebied zélf duurzaam op te wekken. In de volgende fase waarin het bestemmingsplan wordt opgesteld, wordt uitgewerkt welk energiescenario hiervoor nodig is. Windenergie kan hierbij model staan voor een zichtbare opwekking van duurzame energie voor Rijnenburg. Nieuwe bewoners kunnen bewust voor het 'merk' Rijnenburg kiezen. Landschappelijk gezien ligt Rijnenburg aan de rand van het Groene Hart, waarbij van belang is in de planvorming te benadrukken dat een opstelling van windturbines op de overgang van landelijk gebied naar een meer intensieve stedelijke functie de openheid van het Groene Hart niet in de weg hoeft te staan. De haalbaarheid van een opstelling in de geluidwal langs de A2 zal verder moeten worden uitgewerkt. Gedeeltelijk ligt deze wal te dicht bij de woonbebouwing van Nieuwegein. Opstellingen van windturbines langs de A12 en de A2 zijn in Rijnenburg mogelijk, mits in de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan rekening wordt gehouden met de benodigde afstand vanwege geluid tot aan woningen en/of andere gevoelige bestemmingen. Uit vervolg onderzoek moet blijken hoe het woningbouw en bedrijvenprogramma kan worden vormgegeven in relatie tot het ruimtebeslag van windturbines (vanwege normen voor veiligheid en geluid is een zone nodig van ca 50 m tot aan bedrijvigheid en circa 400 m tot aan woningen). Langs de A12 biedt de lengte van het plangebied mogelijkheid voor 7 windturbines van 3 MW (100 m ashoogte) op een rij. De windturbine in Lange Vliet kan extra betekenis geven aan het recreatiegebied door er bijvoorbeeld een uitkijktoren van te maken en rondom te parkeren met auto en fiets. Ook is een opstelling langs de A12 onderzocht van windturbines van 75 m hoog (7 in Rijnenburg, 4 tpv bedrijventerrein Oudenrijn en Strijkviertel en 3 rondom knooppunt Oudenrijn). Met deze beperkte hoogte is het niet mogelijk om een economisch rendabel project te realiseren. Verder zou moeten worden onderzocht of een dubbele opstelling aan weerszijden van de A12 een visueel voldoende rustig en herkenbaar beeld oplevert. 3. Knooppunt Oudenrijn Er liggen kansen voor windenergie op en rond het knooppunt Oudenrijn. De haalbaarheid van een diagonale opstelling over het knooppunt Oudenrijn is op dit moment echter lastig in te schatten. Ruimtelijk gezien is een dergelijke opstelling niet wenselijk in combinatie met een lijnopstelling langs de A12 in Rijnenburg. Verder is een opstelling op het knooppunt alleen mogelijk in samenwerking met Rijkswaterstaat. In deze fase is niet onderzocht of Rijkswaterstaat medewerking zou willen verlenen aan de ontwikkeling van windenergie aldaar. Indien de realisatie van windenergie in Rijnenburg niet haalbaar blijkt, kan een opstelling rond het knooppunt Oudenrijn verder onderzocht worden. Het windaanbod ter plaatse lijkt zodanig dat hier een financieel rendabel project mogelijk is. 4. A12 rondom Galecopperbrug Er is een opstelling mogelijk van 3 windturbines parallel aan de A12. Twee hiervan liggen in de lussen van de op- en afritten van de A12 en de middelste zou pal naast het kantoor van Rijkswaterstaat komen te liggen. Een eventuele ontwikkeling zal dan ook alleen mogelijk zijn indien hiervoor draagvlak bestaat bij Rijkswaterstaat. Voor het gebied rond de A12 en Merwedekanaal waar vanuit stedenbouwkundig oogpunt een impuls gewenst is ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit, zal tevens onderzocht moeten worden op welke wijze windturbines hier al dan niet een bijdrage aan kunnen leveren. Het mogelijk maken van een doorgetrokken lijn windturbines vanuit Rijnenburg ten zuiden van de A12 richting de Galecopperbrug kan verder nog een interessante optie zijn, hiervoor zal echter samenwerking met de gemeente Nieuwegein gezocht moeten worden. Het windaanbod ter plaatse van de opstelling rond de Galecopperbrug is zodanig dat een financieel haalbaar project hier ter discussie staat. 3

4 5. De Uithof: In de Uithof is een opstelling van 3 windturbines langs de A28 mogelijk op voldoende afstand van woningen en andere functies. Vanuit het oogpunt van doorsnijding van de Noord-Zuid oriëntatie van omliggende landschappen van de Hollandse Waterlinie en de doorsnijding van de zichtlijn op de Dom vanuit Austerlitz is een dergelijke opstelling onderwerp van discussie. Er liggen echter wel kansen om aan te haken bij de duurzaamheidsambities van de Universiteit en de ontwikkeling van het Sciencepark op de Uithof. Het windaanbod op de Uithof is echter beperkt, en er zou moeten worden onderzocht of een opstelling financieel voldoende rendabel kan zijn. 6. Haarzuilens Een opstelling langs de A2 in Haarzuilens is vanwege de hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarden en de functie als recreatief uitloopgebied voor de stad ongeschikt bevonden. Het gebied gaat door het verdwijnen van een kade in de nabije toekomst visueel doorlopen in het Groene Hart, ten noorden van het gebied bevindt zich een snelwegpanorama en de opstelling bevindt zich in een gebied met beschermd stads- en dorpsgezicht rond Haarzuilens. Bovendien ligt aan de overkant van de in de quick scan uitgewerkte lijnopstelling langs de A2, de bebouwde kom van Maarssenbroek. 4. Overige bevindingen en hieruit voortvloeiende onderzoeksvragen 4.1 Randvoorwaarden ten aanzien van participatie en communicatie Hoewel windenergie een onderwerp is waar burgers in zijn algemeenheid vaak voor zijn, leert de ervaring bij andere gemeenten dat het proces van planontwikkeling, bestemmingsplanwijziging en vergunningverlening vaak lang kan duren vanwege de visuele impact van windturbines op het (stedelijk) landschap in combinatie met de verwachte geluidhinder. Beide aspecten roepen vaak weerstand bij direct omwonenden op. In de informatievoorziening richting bewoners is het van groot belang een goed beeld te schetsen van de te verwachten hindereffecten en de mogelijkheden om deze in de planontwikkeling te minimaliseren. Betrokkenheid bij de keuze voor een optimaal ontwerp, achten we dan ook van belang. Daarom willen we in een volgende fase in beeld brengen aan welke randvoorwaarden een dergelijk planproces moet voldoen, welke partijen in welke fase betrokken moeten worden en ook een eerste informatieoverdracht en draagvlaktoetsing richting de direct betrokkenen van Lage Weide en Rijnenburg uitwerken. Daarbij staan naast de overdracht van feitelijke informatie over windenergie en de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie, ook de wensen voor betrokkenheid bij het planproces en een interessepeiling voor financiële deelname centraal. Daarnaast wil de gemeente onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om aanvullende maatregelen te nemen om geluidhinder te verminderen. Voor Rijnenburg liggen er in dit kader mogelijkheden om aan te haken bij de participatietrajecten die het programmabureau in het kader van de planvorming (Structuurvisie en bestemmingsplan) organiseert. Voor Lage Weide zal een informatie en participatieproces moeten worden vormgegeven, om de omgeving bij de eventuele ontwikkeling van windturbines te betrekken. Hetzelfde geldt voor de overige drie gebieden: Galecopperbrug/A12, De Uithof en knooppunt Oudenrijn. 4.2 Rol van de gemeente De gemeente kan bij de ontwikkeling van windenergie de keuze maken om via het bestemmingsplan de realisatie van windturbines door marktpartijen te faciliteren, maar kan ook voor een meer of minder vergaande rol kiezen. Dit betekent dat de gemeente in vergaande mate betrokken kan zijn bij de participatie en planontwikkeling, maar ook zelf grond kan aankopen en een tender uit kan zetten bij windontwikkelaars, of er zelfs voor kan kiezen zélf windturbines te willen realiseren. Het goed uitzoeken van de gewenste rol van de gemeente per gebied en het voorleggen van een advies aan het college in een vervolgfase, achten we van belang om de volgende redenen: 1. De betrokkenheid van omwonenden bij een windenergieproject kan worden vergroot door vanaf het eerste moment een goede participatie in de locatiekeuze en planontwikkeling te organiseren. Dit is onder meer van belang omdat - hoewel bij een realisatie van windprojecten voldaan zal moeten worden aan de wettelijke geluidsnorm en de daarbij behorende minimale afstand van windturbines tot woningen - geluideffecten op woningen vanwege de hoge bebouwingsdichtheid in stedelijke omgeving in enige mate aanwezig zullen zijn. Ook kan betrokkenheid worden vergroot door financiële deelname mogelijk te maken; 2. Kunnen zorgen voor voldoende ruimtelijke samenhang in de opstelling van windturbines; 4

5 3. Vanwege het belang van windenergie voor een klimaatneutrale stad in 2030, is een bepaalde mate van sturing op de realisatie van het maximaal haalbare aantal windturbines op die plekken waar dit het best in de ruimtelijke structuur van de stad past en de minste hinder voor omwonenden met zich mee brengt, gewenst. 4.3 Radar Soesterberg Het beleid van Defensie ten aanzien van de radar van Soesterberg kan eventueel knelpunten voor de realisatie van windturbines opleveren. Bij een eerder verzoek bij Defensie om de mogelijkheden van windturbines in Utrecht na te gaan (eind 2008) bleken windturbines in Utrecht verstoring te veroorzaken op de radar van Soesterberg. Op dit moment is de situatie echter veranderd. Het Ministerie van Defensie gebruikt momenteel een iets verfijnder toetsingsmodel. Op basis hiervan blijken bijvoorbeeld bepaalde type en hoogte windturbines bij Houten geen verstoring op te leveren terwijl dit bij eerdere toetsing wel het geval was. De voor Utrecht beoogde turbines zullen zeer waarschijnlijk nog steeds verstoring opleveren. Dit verfijnde toetsingsmodel is een tijdelijke oplossing. Het Ministerie van Defensie ontwikkelt, in nauwe samenwerking met het Ministerie van VROM, een nieuw toetsingsmodel dat naar verwachting per 1 oktober 2010 in gebruik zal worden genomen. In dit nieuwe model worden meer aspecten meegenomen, zoals bestaande bebouwing tussen de windturbines en de radar en terreinhoogte. De verwachting is dat het nieuwe model meer ruimte biedt voor windenergie. Beide Ministeries zoeken tevens naar andere oplossingen om radar en windturbines beter te laten samengaan. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het verplaatsen van radarstations. Eind van dit jaar zal dus meer bekend zijn over eventuele belemmeringen. Indien gewenst zou in overleg met het Ministerie van VROM mogelijk eerder een inschatting gemaakt kunnen worden. 5. Mogelijkheden voor opwekken van duurzame energie in Utrecht Utrecht wil haar doelstelling klimaatneutraal te willen zijn in 2030 bereiken via de zogenoemde Trias Energetica: als eerste energie besparen, waar mogelijk duurzame energie opwekken en een efficiënte toepassing van fossiele brandstoffen. Pas daarna wil Utrecht kijken naar de opties om de resterende CO2 uitstoot te compenseren. Utrecht wil haar verantwoordelijkheid nemen om haar CO2 uitstoot tot 2030 in de stad te verminderen en te verduurzamen. Utrecht kijkt dus nadrukkelijk naar de mogelijkheden om dit op eigen grondgebied te doen. Het CO2 verbruik in Utrecht bedroeg in 2008) circa ton als gevolg van het energieverbruik voor wonen ( ton), werken ( ton), mobiliteit ( ton). Verduurzaming van de mobiliteit is een apart vraagstuk dat om aparte oplossingen vraagt. Als we kijken naar wonen en werken dan is de CO2 uitstoot voor 60% toe te schrijven aan de warmte (en koude)vraag en voor 40% aan het elektriciteitsverbruik. Voor het verduurzamen van de elektriciteitsbehoefte zijn de volgende opties aanwezig: - windenergie (grote en kleine molens) - zonnepanelen/zon-pv - een klein gedeelte van energie uit biomassa kan worden omgezet in elektriciteit - inkoop van groene stroom Waarbij inkoop groene stroom en daarna windenergie veruit het grootste effect heeft. Dit wordt hier onder toegelicht. Kijkend naar de kenmerken van de stad (beperkte hoeveelheid ruimte, beperkt gemeentelijk grondeigendom) is in onderstaande tabel een schatting opgenomen van de mogelijkheden voor verduurzaming van de elektriciteitsvraag in Utrecht (totaal ton CO2) met behulp van verschillende energiebronnen. 5

6 Duurzame energiebron % CO2 vermindering elektriciteit wonen en werken Kosten (x mln) Invloed gemeente Investering door Efficiëntiewinst 43% - 0/- rijk, bedrijfsleven, particulieren Zon PV 1 4% gemeente / corporaties / particulieren Biomassa 4% 0,5 ++ energiemaatschappijen Windenergie 2 10% markt/ windontwikkelaars Inkoop groene 23% 2 0/- particulieren/bedrijven stroom 3 Compensatie CO2 rechten 16% 1 0/- gemeente De percentages in de tabel zijn gebaseerd op de huidige stand van zaken met betrekking tot techniek en innovatie, kosten en sturingsmogelijkheden door de gemeente. We gaan er bovendien van uit dat er een efficiëntiewinst (zuiniger apparaten e.d.) te behalen valt van ca 43% (gebaseerd op een efficiëntiewinst van 4% per jaar, waarvan 2% winst is toe te schrijven aan maatregelen van het rijk). Windenergie moet aan de verduurzaming een belangrijke bijdrage leveren omdat het - in tegenstelling tot zonne-energie - een voor de markt financieel rendabele optie vormt (mede als gevolg van de SDE subsidie voor windenergie van het rijk). Daar komt bij dat de gemeente betrekkelijk veel invloed heeft op het realiseren van een dergelijke duurzame energievorm. Het aantal huishoudens dat door één windmolen van elektriciteit kan worden voorzien bedraagt circa Om een zelfde hoeveelheid elektriciteit te kunnen opwekken als met 1 windturbine van 3 Megawatt (100 m ashoogte) zouden 2400 daken van zonnepanelen moeten worden voorzien (investering per dak ). Deze daken zijn vaak van particuliere woningeigenaren, waardoor deze hoeveelheid zonneenergie niet binnen afzienbare termijn te realiseren is en bovendien heeft de gemeente daar ook weinig invloed op. Investeringen in zonne-energie zullen door de overheid, particuliere huizenbezitters, woningbouwcorporaties of projectontwikkelaars gedaan moeten worden terwijl windturbines doorgaans worden ontwikkeld door marktpartijen. De gemeente kan een ontwikkeling al mogelijk maken door gebieden aan te wijzen en een bestemmingsplanwijziging mogelijk te maken. Door Utrechtse bewoners te laten participeren in windmolenparken kan het draagvlak vergroot worden en leveren de molens rechtstreeks aan de coöperatieve eigenaren. De hoeveelheid energie die uit biomassa kan worden opgewekt, hangt samen met het aanbod van groenafval en GFT. Dit aanbod is in Utrecht beperkt. Daarom is de opbrengst van een lokale opwekking op maximaal 4% geraamd. De hoeveel inkoop van groene stroom is gebaseerd op een inschatting van het aanbod van groene stroom door de energiemaatschappijen aan de ene kant, en de (vrijwillige) afname hiervan door particulieren en bedrijfsleven aan de andere kant. Deze groene stroom wordt dus elders (lees: niet binnen de gemeente Utrecht) met wind, biomassa of schone waterkracht opgewekt. 1 % gebaseerd op inschatting van max. haalbare hoeveelheid zon-pv op hiervoor geschikte daken 2 % gebaseerd op circa 25 te realiseren windturbines van 3 megawatt 3 % gebaseerd op inschatting maximale inkoop groene stroom particulieren 6

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg In dit document geven we de foto s weer van gesprek 1, in de volgorde zoals die zijn opgehangen. De tekst die er bij staat is een weergave

Nadere informatie

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug CONCEPT Omgevingsdienst regio Utrecht Mei 2015 opgesteld door Erwin Mikkers Duurzame energie per Kern in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. : Ontwerpatelier Windenergielocaties Regio FoodValley Datum vergadering : 29 mei 2013

VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. : Ontwerpatelier Windenergielocaties Regio FoodValley Datum vergadering : 29 mei 2013 VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. Vergadering : Ontwerpatelier Windenergielocaties Regio FoodValley Datum vergadering : 29 mei 2013 Plaats : Harderwijk Opdrachtgever : Provincie Gelderland Project :

Nadere informatie

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel *Z7348DBDA7D* raadsvoorstel Vergadering Gemeenteraad van 20-07-2016 Afdeling Naam opsteller voorstel Portefeuillehouder : Ruimtelijk Beleid : Roij, Maaike van; Arts, Marian : G.J.W. (Geert) Gabriëls Raadsvoorstel:

Nadere informatie

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Opschalen en Opschieten! Concept 5 juli 2017 Energievisie ECN versie 1.2 1 Inhoud 1. Koers Energiecoöperatie Noordseveld 2. Opgave Noordenveld 3. Ruimtelijke

Nadere informatie

MKBA Windenergie Lage Weide Samenvatting

MKBA Windenergie Lage Weide Samenvatting MKBA Windenergie Lage Weide Delft, april 2013 Opgesteld door: G.E.A. (Geert) Warringa M.J. (Martijn) Blom M.J. (Marnix) Koopman Inleiding Het Utrechtse College en de Gemeenteraad zetten in op de ambitie

Nadere informatie

Windenergie & Windpark Neer. Har Geenen Eric van Eck

Windenergie & Windpark Neer. Har Geenen Eric van Eck Windenergie & Windpark Neer Har Geenen Eric van Eck Inhoud van deze presentatie 1. Waarom duurzame energie 2. Potentieel windenergie 3. Overheidsbeleid en wetgeving 4. Windpark Neer 5. Ontwikkeling wind

Nadere informatie

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Beoordelingskader (grote) zonneparken op maaiveld in Dalfsen Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Zonneparken op maaiveld Op 26 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Dalfsen besloten

Nadere informatie

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Datum: 22 mei 2013 Plaats: Emmen 1. Inleiding Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de mening van de burger wordt gehoord. Er is al een geruime tijd discussie binnen

Nadere informatie

Inventarisatie van locaties voor grootschalige zonne-energiesystemen

Inventarisatie van locaties voor grootschalige zonne-energiesystemen Inventarisatie van locaties voor grootschalige zonne-energiesystemen Gemeente Utrecht Maart 2016 1. Inleiding 1.1 Zonne-energie voor Utrecht In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen dat er in 2020

Nadere informatie

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Opsterland. Nr. 25469 16 februari 2017 AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND 1.INLEIDING ZONNE-ENERGIE IN OPKOMST Het

Nadere informatie

windenergie beter te vertegenwoordigen in de structuurvisie dan nu het geval is.

windenergie beter te vertegenwoordigen in de structuurvisie dan nu het geval is. ... Datum: Pagina: 1 van 15 INHOUDSOPGAVE...... 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten 4 2.1 Afstand tot woningen 4 2.2 Ontwerp Ruimtelijk Plan van de Structuurvisie Hoeksche Waard 4 2.3 Nota

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Beleidsnotitie Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Aanleiding De afgelopen periode is de interesse voor kleine windturbines in Nederland toegenomen. Verwacht wordt dat de komende jaren

Nadere informatie

Programma vanavond.

Programma vanavond. Programma vanavond Presentatie gedeputeerde Talsma Presentatie initiatiefnemers Windpark Westfrisia Mogelijkheid tot stellen van vragen Afspraken vervolgtraject Informatiemarkt met koffie/thee en verdere

Nadere informatie

Ruimte voor Hernieuwbare Energie Bijeenkomst in het kader van project Tijdelijk Anders Bestemmen

Ruimte voor Hernieuwbare Energie Bijeenkomst in het kader van project Tijdelijk Anders Bestemmen Ruimte voor Hernieuwbare Energie Bijeenkomst in het kader van project Tijdelijk Anders Bestemmen 15 januari 2014 Roy Ellenbroek Sander Kooper Ter herinnering: handreiking vs. TAB-project Presentatie: kritieke

Nadere informatie

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen 1 Doelstelling Dordrecht 2015 Routekaart Duurzaamheidsdoelstellingen 2010-2015: Doelstelling 2015 Duurzame energie 132 TJ

Nadere informatie

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Lelystad, juli 2014 Het plan Het Federatieplan Windenergie bestaat uit onderlinge afspraken tussen bewoners, grondeigenaren en windmoleneigenaren in

Nadere informatie

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016 Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 1 1 Inleiding Op 18 februari 2015 heeft Provinciale Staten van Fryslân het beleidsstuk

Nadere informatie

Ontwerp wijziging PRVS

Ontwerp wijziging PRVS Model bekendmaking regeling provinciale staten 1 8 Ontwerp wijziging PRVS Ontwerp besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van [..], tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

Nadere informatie

Spiekbriefje Frisse Wind

Spiekbriefje Frisse Wind Spiekbriefje Frisse Wind Feiten over windenergie voor feestjes, verjaardagen of andere bijeenkomsten. Er worden dan veel halve waarheden over windenergie verkondigd, en dat is jammer, want windenergie

Nadere informatie

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies Waarom dit windpark? Inzet op energiebesparing en hernieuwbare energie 2020: 14% hernieuwbare energie 2023: 16% hernieuwbare energie Energieakkoord 2020: 6.000 Megawatt (MW) aan windenergie op land in

Nadere informatie

Voor- of tegenwind? Drenthe Molenvrij?

Voor- of tegenwind? Drenthe Molenvrij? Voor- of tegenwind? Het Ministerie van Economische Zaken heeft aangegeven met alle provincies tot afspraken te willen komen over windenergie: hoeveel energie kan er in elke provincie opgewekt worden met

Nadere informatie

De toolbox. Te gebruiken instrument

De toolbox. Te gebruiken instrument LochemEnergie heeft geen blauwdruk klaarliggen voor het plaatsen van windmolens. We zullen samen met de leden en lokale organisaties de opties en locaties bespreken. We hebben een draaiboek en een toolbox

Nadere informatie

1 - Drentse Mondenweg 2 - Nieuw Buinen Zuid 3 - Nieuw Buinen Noord. 7 - Gieterveen zuid 8 - N33 9 - Annerveensekanaal

1 - Drentse Mondenweg 2 - Nieuw Buinen Zuid 3 - Nieuw Buinen Noord. 7 - Gieterveen zuid 8 - N33 9 - Annerveensekanaal Windenergie Drenthe 53 1 - Drentse Mondenweg 2 - Nieuw Buinen Zuid 3 - Nieuw Buinen Noord 4 - N374 Stadskanaal Noord 5 - N374 Stadskanaal zuid 6 - Stadskanaal west 7 - Gieterveen zuid 8 - N33 9 - Annerveensekanaal

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt Collegevergadering 6 januari 201 5 inlichtingen Herman Nijman (023 5676889) Registratienummer 2014.0057122

Nadere informatie

De wind in de zeilen voor Dilbeek

De wind in de zeilen voor Dilbeek De wind in de zeilen voor Dilbeek Op zoek naar geschikte locaties voor windturbines in Dilbeek aan de hand van het Windplan Vlaanderen en de Vlaamse Omzendbrief Windenergie Waarom windenergie? Op zoek

Nadere informatie

Rijne Energie bij u in de buurt. Informatieavond Nieuwegein Inge Verhoef 9 mei 2017

Rijne Energie bij u in de buurt. Informatieavond Nieuwegein Inge Verhoef 9 mei 2017 Rijne Energie bij u in de buurt Informatieavond Nieuwegein Inge Verhoef 9 mei 2017 Urgentie Er is iets aan de hand met het klimaat. De energietransitie vraagt veel van ons Besparing, windmolens, zonne-energie,

Nadere informatie

Peter Huijs/Yvonne de Graaf Afdeling. Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Peter Huijs/Yvonne de Graaf Afdeling. Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp De keuze van de gemeente uit de mogelijkheden om het windpark Elzenburg/De Geer te realiseren als begin 2016 wordt besloten om het proces hiervoor voort te zetten. Datum 2 september 2015 Naam

Nadere informatie

Ruimtelijke Visie Windenergie E40-zone. 13 december 2011

Ruimtelijke Visie Windenergie E40-zone. 13 december 2011 Ruimtelijke Visie Windenergie E40-zone 13 december 2011 Windakker Principe visualisatie 48 H+N+S Landschapsarchitecten Principes windakker: Cluster windakker wordt gesitueerd in het relatief open en vlakke

Nadere informatie

Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH. Geachte college,

Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH. Geachte college, Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH Uw kenmerk : Datum : 13 oktober 2011 Ons kenmerk : DZH/RO/Wonen 2011-668 Contactpersoon : P. Vermeulen

Nadere informatie

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20%

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20% Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Zoals hierboven geschetst staat D66 Ik sta hier gedeeltelijk achter Omdat dit omwonenden een prima voor het plaatsen van deze instrumentarium

Nadere informatie

Bij brief van 13 december 2016, ingekomen op 13 december 2016, heeft u namens de GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld.

Bij brief van 13 december 2016, ingekomen op 13 december 2016, heeft u namens de GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld. Statenfractie Groen Links De heer A. Uijlenhoet Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 www.brabant.nl IBAN

Nadere informatie

Windenergie in Almere

Windenergie in Almere In dit boekje is te vinden: Ambitie: Almere energieneutraal in 2022 Waarom deze ambitie? Hoe bereiken we de ambitie? Energie Werkt! Vergelijking met ontwikkeling zonder beleid Ambitie: Almere energieneutraal

Nadere informatie

Beleidskader windenergie

Beleidskader windenergie Bijlage 1 Beleidskader windenergie Europese richtlijn 2009/28/EG De Europese richtlijn 2009/28/EG verplicht Nederland om in 2020 14 procent van het totale bruto-eindverbruik aan energie afkomstig te laten

Nadere informatie

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen naar aanleiding van introductie wethouder Wagemakers Hoe is de provincie tot de keuze van de twee locaties gekomen? In de provincie Zuid Holland wordt

Nadere informatie

MER Windmolenplan Lage Weide Deel 1: Hoofdrapport

MER Windmolenplan Lage Weide Deel 1: Hoofdrapport MER Windmolenplan Lage Weide Deel 1: Hoofdrapport Gemeente Utrecht 25 april 2013 Definitief rapport 9Y3509 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE. Nummer:

RAADSCOMMISSIE. Nummer: RAADSCOMMISSIE Onderwerp: Nummer: Datum vergadering: 4 februari 2014 Locatieonderzoek kleine windmolens op bedrijventerreinen Hooidijk, Groot Verlaat en Dolderkanaal in Steenwijk en Boterberg in Oldemarkt.

Nadere informatie

Comité Hou Friesland Mooi

Comité Hou Friesland Mooi Comité Hou Friesland Mooi Oktober 2012 ineens Fryslân Windstreek 2012 Hier 40 tot 100 windturbines van 180 meter In IJsselmeer nog meer: 75 tot 150 Vergadering Zurich: Comité Hou Friesland Mooi Eerste

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Houtskoolschets Windstreek 2011

Houtskoolschets Windstreek 2011 Windenergie in Fryslân, voorgeschiedenis Bij de evaluatie van Windstreek 2000 in 2008 hebben Provinciale Staten Gedeputeerde Staten gevraagd om nieuw beleid voor windenergie op te stellen. Houtskoolschets

Nadere informatie

Geluid. De norm: 47 db L den

Geluid. De norm: 47 db L den Geluid De norm: 47 db L den Elk windenergieproject moet voldoen aan de wettelijke norm: 47 db L den bij alle geluidsgevoelige objecten in de buurt. Dit is de maximaal toegestane gemiddelde jaarlijkse geluidsdruk

Nadere informatie

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Door de vastgestelde energie- en klimaatdoelstelling binnen Europa om in 2050 energieneutraal te zijn, is het voor de hele samenleving maar met name voor bedrijven

Nadere informatie

Analyse ruimtelijke mogelijkheden

Analyse ruimtelijke mogelijkheden Analyse ruimtelijke mogelijkheden Voor de plaatsing van 135,5 MW in zuidelijk deel van zoekgebied Provincie Drenthe Opdrachtgever Analyse ruimtelijke mogelijkheden Voor de plaatsing van 135,5 MW in zuidelijk

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: 09-11-2016 Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept 1 INHOUD blz. 1. Inleiding... 3 2. Windturbine Krabbegors algemeen...

Nadere informatie

Eerste officiële inspraak Windenergie A16

Eerste officiële inspraak Windenergie A16 Nieuwsbrief Windenergie A16 Uitgave 4 Juli 2016 In deze nieuwsbrief: * Eerste officiële inspraak gestart * De opstellingsalternatieven van de NRD * Enquête: liever lijnen dan clusters * Informatiebijeenkomsten

Nadere informatie

Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied

Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied 1 inleiding Windturbines dragen bij aan een schoner milieu en hebben een moderne, hightech uitstraling. Windturbines hebben grote

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014

Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014 Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014 OPINIERONDE 2 oktober 2014 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 16 oktober 2014 Onderwerp: Sociale randvoorwaarden windenergie Registratienummer: 14int03080 Casenr:

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas. Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015

Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas. Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015 Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015 1 Inhoud Duurzame energie in Weert POL en samenwerking Uitgangspunt

Nadere informatie

Business Case Windpark Lage Weide. Raadsinformatie avond 20 maart

Business Case Windpark Lage Weide. Raadsinformatie avond 20 maart Business Case Windpark Lage Weide Raadsinformatie avond 20 maart 1 Doelstelling presentatie Aspecten het sociaal ondernemen Energie-U Inzicht in de algemene financiële haalbaarheid van een windpark Inzicht

Nadere informatie

Windenergie. Verkenning van de mogelijkheden binnen de gemeente Apeldoorn

Windenergie. Verkenning van de mogelijkheden binnen de gemeente Apeldoorn Windenergie Verkenning van de mogelijkheden binnen de gemeente Apeldoorn dea juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Facts & Figures Windenergie 3 3 Geografische mogelijkheden 5 4 Participatiemodellen

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering: 7 ^JPJ 2012 Besluit: oünrv roing ivoorstalnummer,

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Vaststellen van beleidskaders voor windenergie-initiatieven; 2. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark

Nadere informatie

WINDENERGIE BASISINFORMATIE

WINDENERGIE BASISINFORMATIE WINDENERGIE BASISINFORMATIE - Westervoort Albert Koers NLVOW 1 WindMOLENS? Dit is een windturbine Dit is een windmolen 2 WindTURBINES 7 MW 3,5 MW 135m tip van de wiek 90m 21,20 m 6,20m 3 Beeldvorming!

Nadere informatie

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek,

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek, Houten, 17 februari 2015 Geachte leden van het rondetafelgesprek, Inleiding Mijn naam is Ruben Berendts en ik spreek in namens Windpark Goyerbrug. Windpark Goyerbrug is een windpark in ontwikkeling tussen

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4543 Registratiedatum: Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 49-Va-09 Openbaar: Ja X Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Windpark gemeente Kranenburg (DE) Besluit: Kennis te nemen van

Nadere informatie

dhr. E. Goldsteen - Ruimtelijke ordening en bouwzaken 3. Beheer openbare ruimte

dhr. E. Goldsteen - Ruimtelijke ordening en bouwzaken 3. Beheer openbare ruimte Agendapunt: 6 Onderwerp: Windenergie (bijlage bij raadsvoorstel 23 april 2007) Commissie: 10-3-2008, nr. 6 Raadsvoorstel: 20-2-2008, nr. 258 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. E. Goldsteen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Raadsvoorstel Agendapunt: 12b Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Wissink Samenvatting: In april 2008 heeft uw raad besloten in te stemmen met

Nadere informatie

Zonnestroomprojecten Gemeente Amsterdam. ProjectManagement Bureau Joost de Valk

Zonnestroomprojecten Gemeente Amsterdam. ProjectManagement Bureau Joost de Valk Zonnestroomprojecten Gemeente Amsterdam ProjectManagement Bureau Joost de Valk Noodzaak en ambitie Klimaatbeleid Amsterdam: forse CO 2 reductie 40% in 2025 en klimaatneutraal bouwen en gemeentegebouwen

Nadere informatie

2 DE PARTIËLE HERZIENING VAN DE PROVINCIALE RUIMTELIJKE STRUCTUURVISIE 2013-2028 EN VAN DE PROVINCIALE RUIMTELIJKE VERORDENING 2013

2 DE PARTIËLE HERZIENING VAN DE PROVINCIALE RUIMTELIJKE STRUCTUURVISIE 2013-2028 EN VAN DE PROVINCIALE RUIMTELIJKE VERORDENING 2013 2 DE PARTIËLE HERZIENING VAN DE PROVINCIALE RUIMTELIJKE STRUCTUURVISIE 2013-2028 EN VAN DE PROVINCIALE RUIMTELIJKE VERORDENING 2013 Vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht op 3 november 2014 NL.IMRO.9926.SV1411PRSph-VA01

Nadere informatie

Overzicht onderzoeken

Overzicht onderzoeken Overzicht onderzoeken Activiteit Windenergie Communicatieplan maken Afspraken tussen overheden maken (convenant, regionale afspraken, e.d.) Gemeentelijk windbeleidsplan opstellen Toelichting Het opstellen

Nadere informatie

http://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/print.html

http://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/print.html pagina 1 van 6 Tweede partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (ontwerp), Tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 (ontwerp) Plankaart 10 km 5 mi Plantekst tweede

Nadere informatie

Wie wind niet durft, verliest!

Wie wind niet durft, verliest! Wie wind niet durft, verliest! Onderzoek naar de (on)haalbaarheid van de doelstellingen van de gemeente Hellendoorn op het gebied van duurzame energie en CO2-reductie met en zonder windmolens 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon. Inleiding Het veenkoloniaal gebied in Drenthe is door het Rijk aangewezen

Nadere informatie

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 postadres: Berkenlaan 2, 9651 BK Meeden email: secretaris@tegenwindn33.nl woordvoerder: dhr. A. Ammersken www.tegenwindn33.nl

Nadere informatie

mer windenergie Leeswijzer

mer windenergie Leeswijzer mer windenergie Maart 2017 Hier kunt u online alle documenten vinden: www.zuid-holland.nl/locatieswindenergie 2 Zuid-Holland gaat voor schone energie De provincie Zuid-Holland stimuleert het gebruik van

Nadere informatie

Onderverdeeld naar sector bedraagt het energieverbruik procentueel: 32% 18%

Onderverdeeld naar sector bedraagt het energieverbruik procentueel: 32% 18% Aan: gemeenteraad Van: B&W Datum: 9 november 2009 Betreft: Motie 134 "Meetbare stappen Duurzame Energie" In de raadsvergadering van 22 april 2009 is naar aanleiding van het onderwerp Duurzaamheidsplan

Nadere informatie

Windenergie in Wijk bij Duurstede

Windenergie in Wijk bij Duurstede Windenergie in Wijk bij Duurstede J.H. Fred Jansen Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) www.nkpw.nl Bruto opbrengst windenergie in Nederland en Wijk bij Duurstede Netto opbrengst Geluid windturbines

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 Voor raadsvergadering d.d.: 19-03-2013 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

Partiële herziening Omgevingsplan Flevoland voor windenergie

Partiële herziening Omgevingsplan Flevoland voor windenergie Partiële herziening Omgevingsplan Flevoland voor windenergie Het beleid voor windenergie komt na aanpassing als volgt te luiden. Essentie van het windbeleid Als windrijke provincie wil Flevoland optimaal

Nadere informatie

De gehouden presentaties kunnen worden bekeken op

De gehouden presentaties kunnen worden bekeken op Verslag bijeenkomst windpark Koningspleij 11 januari 2017 Op 11 januari vond in Showroom Arnhem de bijeenkomst plaats ter afsluiting van windconsultatie. Voor de bijeenkomst waren de deelnemers van de

Nadere informatie

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer Windpark De Drentse Monden en Oostermoer Nederland stapt over op duurzame energie. Dit is nodig om klimaatverandering tegen te gaan en minder afhankelijk te worden van energie uit het buitenland. Windenergie

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 22 maart 2016 Versie 1 Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Voorgesteld besluit Aan de raad, H.A. Gortmaker Ja

Nadere informatie

Aanpassing en aanvulling n.a.v. bespreking in de Raadscommissie Mens en Samenleving van 20 september 2012

Aanpassing en aanvulling n.a.v. bespreking in de Raadscommissie Mens en Samenleving van 20 september 2012 Zoekkader locatie Skaeve Huse Aanpassing en aanvulling n.a.v. bespreking in de Raadscommissie Mens en Samenleving van 20 september 2012 Inleiding- Criteria en wegingsfactoren Om de geschiktheid van locaties

Nadere informatie

Haalbaarheid Duurzame energie

Haalbaarheid Duurzame energie Haalbaarheid Duurzame energie Wijk bij Duurstede Imagine the result Agenda Vraagstelling Inventarisatie Resultaten Conclusies Hoofdvraag 1. Welke bijdrage kunnen de verschillende vormen van duurzame energie

Nadere informatie

Energie in de provincie Utrecht. Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel

Energie in de provincie Utrecht. Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel Energie in de provincie Utrecht Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel Doel van Onderzoek Dit onderzoek dient om: 1. Een nieuw overzicht samen te stellen van het energiegebruik

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Windpark Bijvanck Portefeuillehouder: J.J. van Dijk Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: Toekomstbestendige energievoorziening met bijbehorende economische innovatie en

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Pagina 2 van 5. Financiële toelichting Lasten / baten Dekking in. Plan van aanpak Groene Energie in de Schappen

Pagina 2 van 5. Financiële toelichting Lasten / baten Dekking in. Plan van aanpak Groene Energie in de Schappen Adviescommissie 4 april 2011 Dagelijks bestuur 13 april 2011 Algemeen bestuur 14 december 2011 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 22 Onderwerp: Groene Energie in Spaarnwoude Het algemeen bestuur besluit: 1.

Nadere informatie

Bijeenkomst wind- en zonne-energie 3 november 2014

Bijeenkomst wind- en zonne-energie 3 november 2014 Bijeenkomst wind- en zonne-energie 3 november 2014 Op uitnodiging van de gemeente bezochten circa 40 bewoners de avond waar ze in gesprek gingen over duurzame energie. De bijeenkomst werd samen met de

Nadere informatie

Achtergrond en doel presentatie

Achtergrond en doel presentatie Achtergrond en doel presentatie Achtergrond Uitnodiging van de raad; Nuon heeft reeds wind turbines in de Hoofdplaatpolder; Nuon ziet mogelijkheden voor het op termijn vervanging van de huidige turbines

Nadere informatie

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM KIVI 25 januari 2017

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM KIVI 25 januari 2017 Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM KIVI 25 januari 2017 Even voorstellen Ex-bestuurslid KIVI E (-2016) Vroeger: Hoogovens IJmuiden en KPN Telecom, ing. bureau Ebatech, Nuon Windenergie Vattenfall (2009),

Nadere informatie

ASPIRAVI. Windpark Haaltert

ASPIRAVI. Windpark Haaltert ASPIRAVI Windpark Haaltert SAMEN GEDREVEN DOOR DE WIND WINDPARK HAALTERT Windpark Haaltert: Projectlocatie Projectkenmerken Timing van de werken Investeer mee via Aspiravi Samen cvba Aankoop van groene

Nadere informatie

Resultaten Bewonersavonden, enquête Quick Scan Windenergie Korendijk

Resultaten Bewonersavonden, enquête Quick Scan Windenergie Korendijk Resultaten Bewonersavonden, enquête Quick Scan Windenergie Korendijk John Ebbelaar (Tauw) Bob Schulte (Ecofys) 17 juni 2014 1 Agenda 1. Opdracht 2. Resultaten bewonersavonden en enquete 3. Toetsingscriteria

Nadere informatie

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo Maak werk van zon & wind Tynaarlo Aanleiding Najaarsnota 2008 aankondiging plannen voor duurzame energie Voorjaar 2009 ontwikkelen scenario s Mei 2009 raadpleging inwoners Tynaarlo Juni 2009 voorstellen

Nadere informatie

Draagvlak en participatie. Windcongres 6 oktober 2015

Draagvlak en participatie. Windcongres 6 oktober 2015 Draagvlak en participatie Windcongres 6 oktober 2015 Gerrit Modderkolk Procap adviseurs en projectmanagers Procap Procap adviseurs en projectmanagers - Voor ruimtelijke vraagstukken: haalbaar maken en

Nadere informatie

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen September 12, 2012 Deze marktstudie werd uitgevoerd in samenwerking met Gfk Significant uit Leuven. 1 Gemeenten van de 308 Vlaamse gemeenten werden geïnterviewed.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 9. Extra windturbines in gemeente Dalfsen. Datum: 25 maart Decosnummer: 7

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 9. Extra windturbines in gemeente Dalfsen. Datum: 25 maart Decosnummer: 7 Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Extra windturbines in gemeente Dalfsen Datum: 25 maart 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 7 Informant: Leonie van Dam

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Kenmerken en kwaliteiten landschap

Kenmerken en kwaliteiten landschap h o o f d s t u k 1 Kenmerken en kwaliteiten landschap Oude Rijnzone (N11) De Oude Rijnzone maakt deel uit van het Hollandse veenweidegebied en wordt gekenmerkt door de Oude Rijn met rijke lintbebouwing

Nadere informatie

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn memo aan: van: c.c.: Inge Eising Gemeente Utrechtse Heuvelrug Mariël Gerritsen Pieter Birkhoff Van Wijnen Groep N.V. datum: 14 december 2015 betreft: Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg

Nadere informatie

Windenergie in Utrecht

Windenergie in Utrecht Windenergie in Utrecht Haalbaarheidstudie 15 februari 2010 Opdrachtgever Auteurs Drs. Ing. Jeroen Dooper Drs. Foreno van der Hulst Drs. Ruud van Rijn Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Achtergrond... 4

Nadere informatie

Ochtend deel: Plattegrond 1

Ochtend deel: Plattegrond 1 Ochtend deel: Plattegrond 1 Buiten het zoekgebied zonnecellen ten noord van de A12 op de geluidswal Dan in het zoekgebied de volgende ideeën: Lange strook aan de zuidzijde van de A12 Zonnevelden ten westen

Nadere informatie

Kadernotitie duurzame energiebronnen (wind en zon)

Kadernotitie duurzame energiebronnen (wind en zon) Kadernotitie duurzame energiebronnen (wind en zon) Gemeente Tholen, 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Ambitie gemeente Tholen pag. 4 3. Kleine windturbines pag. 8 4. Grote windturbines pag. 9 5.

Nadere informatie

Windenergie in Oss. Ontwikkelscenario s. Opdrachtgever

Windenergie in Oss. Ontwikkelscenario s. Opdrachtgever Windenergie in Oss Ontwikkelscenario s Opdrachtgever Windenergie in Oss Ontwikkelscenario s Datum 11 augustus 2015 Versie 4 -Def Auteurs Drs. Ruud van Rijn Steven Velthuijsen MSc. Bosch & Van Rijn Groenmarktstraat

Nadere informatie

3. Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee, namens deze Arjan van der Tol, handelend als voorzitter, hierna te noemen: Windgroep.

3. Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee, namens deze Arjan van der Tol, handelend als voorzitter, hierna te noemen: Windgroep. Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee Samenwerkingsovereenkomst Partijen: 1. Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, handelend als bestuursorgaan, namens deze de gedeputeerde voor Economie, Ruimte

Nadere informatie

Windmolens aan de kust

Windmolens aan de kust Windmolens aan de kust Landelijke Kustdagen 2013 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Economische Zaken Rijkswaterstaat Lisette Groot Kormelink Projectleider Haalbaarheidsstudie Windenergie

Nadere informatie

Raadscommissie 12 april 2017

Raadscommissie 12 april 2017 Raadscommissie 12 april 2017 Opbrengsten uit een windenergie sterk afhankelijk van windsnelheden, vollasturen, vermogen vd turbine. Een aantal uitgangspunten: - Gemiddelde windsnelheden in de regio (windstat);

Nadere informatie