NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004"

Transcriptie

1 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004

2 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004

3

4 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 Entree huisvesting Nieuwe Steen Investments aan de Nieuwe Steen in Hoorn

5 INHOUDSOPGAVE Algemene gegevens 5 Financiële kerngegevens 6 Profiel 7 Gegevens van de Raad van Commissarissen 9 Bericht van de Raad van Commissarissen 10 Verslag van de Beleggingsraad 13 Verslag van de Directie De ontwikkelingen in 2004 kort samengevat 14 Strategie en doelstellingen 16 Bestuur en organisatie 18 Corporate Governance 19 Investor relations 21 Het aandeel Nieuwe Steen Investments 22 Dividend 24 Risicomanagement 25 Waarderingsbeleid 29 Resultaten 31 Financiering 33 Portefeuilleinformatie 35 Verhuur, exploitatie en overige ontwikkelingen per beleggingscategorie 42 Verwachtingen en vooruitzichten 53 Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening over het boekjaar Geconsolideerd kasstroomoverzicht over het boekjaar Grondslagen voor de consolidatie, de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat 61 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening over het boekjaar Vennootschappelijke balans per 31 december Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over het boekjaar Toelichting op de vennootschappelijke balans per 31 december Financiële verslaggeving op basis van reële waarden 75 Overige gegevens Statutaire regeling winstbestemming 84 Voorstel tot winstverdeling 84 Additionele informatie 84 Overzicht groepsmaatschappijen 86 Accountantsverklaring 87 Adviseurs 88 Overzicht onroerendgoedbeleggingen per 1 januari

6 ALGEMENE GEGEVENS Raad van Commissarissen J.R. Zeeman, voorzitter G. Deen ir. C. Hakstege A.J. Tuiten Directie ing. J.J.M. Reijnen, algemeen directeur J.Th. Schipper R.J.J.M. Storms Beleggingsraad J.R. Zeeman, voorzitter G. Deen mr. M.J.C. van Galen Algemene Vergadering van Aandeelhouders De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden op donderdag 17 maart 2005 om uur in Schouwburg Het Park aan de Westerdijk 4 te Hoorn. De agenda voor de vergadering is verkrijgbaar bij de vennootschap. Financiële agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2005 Notering ex-dividend 21 maart 2005 Betaalbaarstelling slotdividend (4 e kwartaal 2004) 29 maart 2005 Publicatie resultaat 1 e kwartaal april 2005 Publicatie resultaat 1 e halfjaar juli 2005 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 september 2005 Publicatie resultaat eerste 3 kwartalen oktober 2005 Voorstel interim-dividenduitkeringen Vaststelling interim-dividend 1 e kwartaal mei 2005 Notering ex-dividend 18 mei 2005 Betaalbaarstelling interim-dividend 1 e kwartaal mei 2005 Vaststelling interim-dividend 2 e kwartaal augustus 2005 Notering ex-dividend 18 augustus 2005 Betaalbaarstelling interim-dividend 2 e kwartaal augustus 2005 Vaststelling interim-dividend 3 e kwartaal november 2005 Notering ex-dividend 18 november 2005 Betaalbaarstelling interim-dividend 3 e kwartaal november

7 FINANCIËLE KERNGEGEVENS Resultaten (x ) Opbrengsten uit beleggingen Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Overige opbrengsten Interest en kosten Resultaat na belastingen Direct beleggingsresultaat Indirect beleggingsresultaat Totaal beleggingsresultaat Balansgegevens (x ) Onroerendgoedbeleggingen Eigen vermogen Schulden aan kredietinstellingen Gegevens per gemiddeld uitstaand gewoon aandeel (x 3 1) 1 ) Direct beleggingsresultaat 1,36 1,35 1,34 1,34 1,32 Indirect beleggingsresultaat 0,25 0,25 0,24 0,19 0,18 Totaal beleggingsresultaat 1,61 1,60 1,58 1,53 1,50 Gegevens per aandeel (x 3 1) Dividend 1,36 1,45 1,58 1,53 1,50 - Aandelen - 0,14 0,43 0,49 0,80 - Contanten 1,36 1,31 1,15 1,04 0,70 Intrinsieke waarde ultimo boekjaar 13,57 13,60 13,51 13,30 13,41 Gemiddelde beursomzet (stuks per dag, zonder dubbeltelling) Hoogste koers 17,12 15,90 16,38 16,60 15,50 Laagste koers 15,49 12,85 13,35 14,05 14,20 Ultimo koers 17,12 15,49 14,30 15,90 14,90 Geplaatst kapitaal (in stuks) Gewone aandelen met een nominale waarde van 1 0,46 ultimo boekjaar Gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen in het boekjaar Beleggingen (in %) Kantoren Winkels Volumineuze detailhandel Bedrijfsgebouwen Woningen ) 2003 en eerder: niet herrekend op basis van gemiddeld aantal aandelen in

8 PROFIEL Algemeen Nieuwe Steen Investments N.V. is een Nederlandse onroerendgoedbeleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. Nieuwe Steen Investments is (statutair) gevestigd te Hoorn; de vennootschap is aldaar ingeschreven in het Handelsregister onder nummer Nieuwe Steen Investments belegt in Nederlands kwalitatief hoogwaardig onroerend goed met een hoog (aanvangs-)rendement. Bij investeringsbeslissingen wordt een gedegen afweging gemaakt tussen risico en rendement. Nieuwe Steen Investments belegt in kantoren, winkels, volumineuze detailhandel, bedrijfsgebouwen en woningen. Nieuwe Steen Investments streeft geografische spreiding en spreiding over de verschillende categorieën onroerend goed na. Geschiedenis Eind 1992 vatten een aantal succesvolle ondernemers onder leiding van de heer J.R. Zeeman het plan op om gezamenlijk te investeren in onroerend goed. Aan dit plan werd vorm gegeven door op 1 maart 1993 met Nieuwe Steen Investments van start te gaan. Nieuwe Steen Investments heeft op 8 augustus 1995 van De Nederlandsche Bank N.V. een vergunning ontvangen als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Wet toezicht beleggingsinstellingen. Sinds 3 april 1998 is Nieuwe Steen Investments genoteerd op de Officiële Markt van de door Euronext Amsterdam N.V. gehouden Effectenbeurs. Strategie en doelstellingen De onroerendgoedbeleggingen zijn gericht op het behalen van een consistent en groeiend totaaltresultaat per aandeel, bestaande uit een direct resultaat (huuropbrengsten verminderd met kosten en rente) en een indirect resultaat (gerealiseerde verkoopresultaten). Het beleid is er op gericht een direct beleggingsresultaat te behalen van minimaal 9% van de (zichtbare) intrinsieke waarde. Dit wordt bewerkstelligd door middel van een hoog rendement op lange termijn van het onroerend goed en door gebruik te maken van het voordelige verschil tussen de (rente-)kosten van het vreemd vermogen en het rendement op het onroerend goed. Bij beleggen in onroerend goed stelt Nieuwe Steen Investments de gebruiker centraal. Het strategische beleid van Nieuwe Steen Investments is gericht op het optimaal inspelen op veranderende wensen van de huurdersgroep door middel van portefeuillevernieuwing. Nieuwe Steen Investments belegt bij voorkeur in moderne, flexibele en kleinschalige gebouwen, op goed bereikbare locaties met voldoende parkeerruimte. Nieuwe Steen Investments richt zich de komende jaren op actief beheer van de onroerendgoedportefeuille. Hierbij zullen kwaliteit en optimalisatie van de objecten centraal staan. Sinds de oprichting van Nieuwe Steen Investments is het dagelijks beheer, het Property Management, grotendeels uitbesteed aan Zeeman Vastgoed Beheer B.V. teneinde: - de huuropbrengsten te optimaliseren; - de exploitatiekosten te beheersen; - door adequaat onderhoud en revitalisering van de huidige objecten een optimale waarde van het onroerend goed te kunnen realiseren; - een zo groot mogelijke toegevoegde waarde te kunnen leveren. Nieuwe Steen Investments ontwikkelt geen projecten. De vennootschap beperkt zich tot de aankoop van turnkey-projecten en het optimaliseren van reeds in de portefeuille aanwezige projecten door middel van revitalisering. 7

9 Risicomanagement Aan het beleggen in onroerend goed zijn risico s verbonden. Nieuwe Steen Investments probeert deze risico s als volgt te beperken: Aankoop- en verkoopbeleid Nieuwe Steen Investments belegt uitsluitend in Nederland en streeft een geografische spreiding en spreiding over de verschillende categorieën onroerend goed na. Nieuwe Steen Investments staat een actief beleggingsbeleid voor, waartoe ook behoort de verjonging van de onroerendgoedportefeuille en de aanpassing aan veranderende marktomstandigheden. Nieuwe Steen Investments verwerft bij voorkeur alleen onroerend goed in verhuurde staat en met een laag leegstandsrisico. Financieringsbeleid De onroerendgoedportefeuille wordt in beginsel voor niet meer dan 50% met vreemd vermogen gefinancierd. Nieuwe Steen Investments streeft er voorts naar langlopende leningen af te sluiten met een variabele rente, waarbij het renterisico voor langere tijd door middel van derivaten is afgedekt. Investor relations Nieuwe Steen Investments streeft naar transparantie en communicatie met de (potentiële) aandeelhouders. De vennootschap hecht waarde aan het verstrekken van informatie door middel van persberichten, kwartaalberichten, jaarverslagen, roadshows, presentaties alsmede informatieverstrekking via de website van de vennootschap. De jaarverslagen zijn zowel in de Nederlandse taal als in de Engelse taal bij de vennootschap te verkrijgen. Fiscale status Nieuwe Steen Investments betaalt over haar beleggingsresultaat 0% vennootschapsbelasting, doordat Nieuwe Steen Investments de status van fiscale beleggingsinstelling (in de zin van artikel 28 van de Wet op Vennootschapsbelasting) heeft. De wet stelt hieraan echter voorwaarden. Dividendbeleid Het dividendbeleid van Nieuwe Steen Investments is erop gericht het directe beleggingsresultaat nagenoeg geheel aan de aandeelhouders ter beschikking te stellen. Om aan de fiscale voorwaarden voor fiscale beleggingsinstellingen te voldoen dient tenminste de fiscale winst in contanten te worden uitgekeerd. Nieuwe Steen Investments keert met ingang van 2004 het directe resultaat in contanten uit door middel van interim-dividenden in mei, augustus en november over respectievelijk het eerste, tweede en derde kwartaal, gevolgd door een slotdividend in maart/april. Closed-end beleggingsfonds Nieuwe Steen Investments is een closed-end beleggingsfonds. Dit betekent dat Nieuwe Steen Investments geen verplichting heeft aandelen uit te geven of in te nemen. De uitgifte en inkoop van aandelen vinden plaats bij besluit van de Directie onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Beursnotering Nieuwe Steen Investments geeft een ieder de mogelijkheid om door middel van de aankoop van aandelen in de vennootschap te beleggen in een nationaal gespreide, kwalitatief hoogwaardige vastgoedportefeuille. De aandelen van Nieuwe Steen Investments zijn genoteerd aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam en geregistreerd onder code ISIN-code: NL

10 GEGEVENS VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN J.R. Zeeman (1934) voorzitter Nationaliteit: Nederlandse, Huidige functie: bestuurslid van de Stichting Prioriteit NSI, lid van de Beleggingsraad, Voormalige functie: Directeur van Nieuwe Steen Investments N.V., directeur/oprichter Zeeman Vastgoed B.V., Eerste benoeming: 2004, Lopende termijn: tot 2008 G. Deen (1941) Nationaliteit: Nederlandse, Huidige functie: lid van de Beleggingsraad, Voormalige functie: Directeur van een supermarktketen, Eerste benoeming: 1993, Lopende termijn: tot 2005 ir. C. Hakstege (1939) Nationaliteit: Nederlandse, Voormalige functie: Voorzitter Raad van Bestuur van Bouwfonds, Commissariaat: Variant Groep B.V., PRC/Bouwcentrum B.V., De Meeuw Bouwsystemen B.V., Van Hoogevest Groep B.V., Eerste benoeming: 2001, Lopende termijn: tot 2007 A.J. Tuiten (1946) Nationaliteit: Nederlandse, Huidige functie: bestuurslid van de Stichting Prioriteit NSI, Voormalige functie: Directeur van een bouwonderneming, Commissariaat: Topdak B.V., Eerste benoeming: 1993, Lopende termijn: tot

11 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Hierbij hebben wij het genoegen u het jaarverslag over 2004 van Nieuwe Steen Investments N.V. aan te bieden, zoals opgesteld door de Directie. De jaarrekening is door BDO CampsObers Accountants te Hoorn gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Wij stellen u voor deze jaarrekening vast te stellen. De décharge van de Directie voor het in 2004 gevoerde beleid en van de Commissarissen voor het door hen in 2004 gehouden toezicht wordt, onverminderd hetgeen hieromtrent in de wet is bepaald, voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 maart 2005 als een apart agendapunt opgevoerd. Inleiding Het jaar 2004 kenmerkte zich voor Nieuwe Steen Investments als een jaar van bestuurlijke verandering, waarin de heer J.R. Zeeman als Directievoorzitter terugtrad en een (deels) nieuwe Directie werd aangesteld. De economische omstandigheden in 2004 waren niet beter dan in Ditzelfde gold voor de vastgoedmarkt, met name voor kantoren. De moeilijke vastgoedmarkt stelde de nieuwe Directie gelijk voor een uitdaging. Dat het over 2004 bereikte resultaat beter was dan in 2003 geeft aan dat de nieuwe Directie zich goed van zijn taak heeft gekweten. Samenstelling van de Raad van Commissarissen In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 maart 2004 zijn de heren G.J.M.J. Heijn en J.W. Verloop teruggetreden. De Raad van Commissarissen, dankt beide heren nogmaals voor de waardevolle bijdrage die zij aan het functioneren van de Raad van Commissarissen en de vennootschap hebben geleverd. De heer Zeeman is in voornoemde vergadering als Commissaris gekozen en als voorzitter tot de Raad toegetreden. Omdat de heer Zeeman hiervoor Directeur van de onderneming was, is in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij zijn benoeming extra aandacht besteed aan de motivering van zijn benoeming. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kon zich unaniem vinden in deze benoeming, omdat de heer Zeeman met zijn uitgebreide kennis, ervaring en netwerk als Commissaris nog veel voor de vennootschap kan betekenen. Om een evenwichtig rooster van aftreden te krijgen is de heer C. Hakstege in de aandeelhoudersvergadering van 2 september 2004 teruggetreden en herkozen voor een periode tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Volgens het rooster van aftreden zal de heer G. Deen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 maart 2005 terugtreden als Commissaris en, na het vervullen van de maximale drie termijnen als commissaris, niet herkiesbaar zijn. De heer Deen is vanaf de eerste dag betrokken geweest bij Nieuwe Steen Investments en zijn bijdrage aan het functioneren van de Raad van Commissarissen en de vennootschap is altijd hooglijk gewaardeerd door de Raad van Commissarissen en de Directie. Gelukkig blijft de kennis en ervaring van de heer Deen betreffende de onroerendgoedmarkt voor de vennootschap behouden, omdat hij lid blijft van de Beleggingsraad. In de heer mr. M.J.C. van Galen menen de Stichting Prioriteit NSI en de Raad van Commissarissen een goede opvolger te hebben gevonden. De heer Van Galen is ondermeer voormalig bestuurder van vastgoedonderneming Breevast N.V. en hij is zeer vertrouwd met financieringsaspecten en de implicaties van een beursnotering. De heer Van Galen is reeds 5 jaar lid van de Beleggingsraad en daardoor goed bekend met de vennootschap. Meer informatie over de heer Van Galen is opgenomen in de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 maart Derhalve wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld om de heer Van Galen te benoemen als Commissaris. Met de benoeming van de heer Van Galen beschikt de Raad van Commissarissen wellicht niet over een pure zogenoemde financieel expert. Toch beschikt de heer Van Galen over zoveel financiële kennis dat, samen met zijn kennis van de vennootschap en de onroerendgoedmarkt en zijn ervaring met beursgenoteerde ondernemingen, de voorkeur wordt gegeven aan zijn benoeming boven de benoeming van een financieel expert die onbekend is met de vennootschap en/of de onroerendgoedmarkt. Met de toetreding van de heer Van Galen tot de Raad van Commissarissen bevat deze naar onze mening in meer dan voldoende mate de voor een adequaat toezicht benodigde kennisdisciplines. Gezien de omvang van de Raad van Commissarissen is er voor gekozen geen aparte kerncommissies in te stellen. 10

12 In het kader van de Code Corporate Governance wordt uitsluitend de heer Zeeman, als ex-bestuurder van de vennootschap, niet als onafhankelijk lid van de Raad van Commissarissen beschouwd. Verder voldoet de Raad van Commissarissen aan de best practice bepalingen betreffende ondermeer onafhankelijkheid en deskundigheid. Functioneren van de Raad van Commissarissen Gedurende het verslagjaar is de Raad van Commissarissen zevenmaal bijeengekomen voor de reguliere vergaderingen. Alle vergaderingen zijn - een enkele keer gedeeltelijk - bijgewoond door alle leden van de Raad van Commissarissen en de Directie. Naast de reguliere vergaderingen was er regelmatig contact tussen de Commissarissen onderling en tussen individuele Commissarissen en leden van de Directie. Regelmatig terugkerende onderwerpen voor de vergaderingen van de Raad van Commissarissen waren de strategie, de risico s, de doelstellingen en het beleid van de vennootschap, de ontwikkeling en toekomst van Nieuwe Steen Investments, financiële rapportages en de ontwikkeling van de resultaten. Bijzondere aandacht werd besteed aan het vervolg op de directiewijziging, het financieringsbeleid, het systeem van interne controle en risicoprocedures en het Corporate Governance beleid. De Raad van Commissarissen besprak, ondermeer in een vergadering in combinatie met de Beleggingsraad, de ontwikkelingen op de onroerendgoedmarkten en de gevolgen daarvan voor de onroerendgoedportefeuille en de bezettingsgraad. De Raad van Commissarissen heeft - buiten aanwezigheid van de Directie - het functioneren geëvalueerd van de Raad van Commissarissen, de individuele Commissarissen, de Directie en de individuele Directieleden. Gedurende het verslagjaar hebben er geen transacties met tegenstrijdige belangen plaatsgevonden met Directieleden of Commissarissen. Evenmin waren er transacties tussen de vennootschap en een aandeelhouder met ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap. De Raad van Commissarissen laat zich voor de beoordeling van investeringsbeslissingen in de beleggingsportefeuille bijstaan door de Beleggingsraad. Daarnaast worden zaken die zijn gerelateerd aan samenstelling en honorering van de Directie behandeld in overleg met het Bestuur van de Stichting Prioriteit NSI. Corporate Governance De Raad van Commissarissen hecht waarde aan een transparante structuur, een helder beleid en het afleggen van verantwoording aan de aandeelhouders. Hiertoe heeft zij samen met de Directie in 2004 extra aandacht besteed aan het verder ontwikkelen en uitdragen van de Corporate Governance structuur van de vennootschap. De website van de vennootschap werd onder meer uitgebreid met een apart hoofdstuk Corporate Governance. Hierin zijn het beleid en de gerelateerde stukken te vinden, zoals met betrekking tot de Raad van Commissarissen, de profielschets, het reglement en het rooster van aftreden. Het beleid en de afwijkingen op de Nederlandse Corporate Governance Code zijn voorgelegd aan en goedgekeurd door de aandeelhouders. De Raad van Commissarissen is van mening dat de vennootschap hiermee voldoet aan de eisen van de Nederlandse Corporate Governance Code en verwijst verder naar het aparte hoofdstuk over Corporate Governance op bladzijde 19. Remuneratieverslag De bezoldiging van de Directie wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld. De vennootschap kent uitsluitend een vaste honorering voor de Directieleden en verstrekt geen opties, leningen of garanties aan Directieleden en/of Commissarissen. Voor de vaststelling van de honorering wordt zo goed mogelijk aansluiting gezocht bij marktconforme condities zoals die gelden voor de te vervullen functie en welke uiteraard gerelateerd zijn aan kennis, ervaring en kwaliteiten van de individuele Directieleden. 11

13 De beloning van de Directie was in overeenstemming met het remuneratiebeleid. Het vaste salaris van mevrouw Reijnen in 2004 bedroeg De heren Storms en Schipper ontvingen elk een jaarsalaris van De contracten van de Directie bevatten geen benoemingstermijn of maximumvergoeding bij onvrijwillig ontslag (zie de toelichting op bladzijde 19). De beloning van de heer Zeeman als bestuurder tot april 2004 bestond uit een managementfee van De details over de vergoedingen van de Directie en de Raad van Commissarissen staan op bladzijde 68 en 69 van het verslag. Het remuneratiebeleid van de vennootschap is op de website terug te vinden. De Raad van Commissarissen voorziet op dit moment voor de komende jaren geen materiële wijziging in het remuneratiebeleid. De Stichting Prioriteit NSI stelt de bezoldiging van de Commissarissen vast. De bezoldiging van een Commissaris is niet afhankelijk van de resultaten van de vennootschap. In 2005 zal de bezoldiging van Commissarissen ten opzichte van 2004 ongewijzigd blijven. Voorstel slotdividend 2004 De vennootschap heeft sinds maart 2004 als dividendbeleid dat zij het gehele directe resultaat elk kwartaal in contanten als dividend uitkeert. In lijn met het dividendbeleid heeft de vennootschap over de eerste drie kwartalen van 2004 reeds elk kwartaal een dividend uitgekeerd van in totaal 1 1,02 per aandeel in contanten. De Raad van Commissarissen stemt in met het voorstel van de Directie om het restant van het in 2004 behaalde directe rendement in de vorm van een bedrag van 1 0,34 per aandeel uit te keren als slotdividend over Het totaal dividend over 2004 komt hiermee op 1 1,36 per aandeel. Ten slotte Nieuwe Steen Investments heeft een jaar van verandering achter de rug, waarin de Directie heeft getoond het in haar gestelde vertrouwen waard te zijn. De Raad van Commissarissen spreekt zijn waardering uit voor het door de Directie behaalde resultaat en is erkentelijk voor de door de Directie en medewerkers geleverde inspanningen gedurende het verslagjaar. Hoorn, 22 februari 2005 De Raad van Commissarissen, J.R. Zeeman, voorzitter G. Deen ir. C. Hakstege A.J. Tuiten 12

14 VERSLAG VAN DE BELEGGINGSRAAD De Beleggingsraad vertegenwoordigt de Raad van Commissarissen bij de beoordeling en goedkeuring van aan- en verkoop van beleggingen, investeringen en ontwikkelingen in de onroerendgoedportefeuille en houdt daarmee toezicht op de uitvoering van het beleggingsbeleid van de vennootschap. De Beleggingsraad bestaat uit 3 natuurlijke personen, waarvan minimaal één de hoedanigheid van Commissaris van de vennootschap bezit. De leden van de Beleggingsraad worden door de Raad van Commissarissen benoemd en ontslagen. In 2004 heeft de Beleggingsraad de heer Zeeman als opvolger van de heer Tuiten tot voorzitter van de Beleggingsraad gekozen. De Beleggingsraad is in het verslagjaar negen keer met de Directie bijeengeweest. De voorgestelde investeringen en desinvesteringen zijn hierbij uitvoerig aan de orde geweest en getoetst aan de door de Directie en de Raad van Commissarissen geformuleerde strategische en financiële uitgangspunten. Leden van de Beleggingsraad hebben veelal de voor aankoop voorgedragen objecten bezocht. Met de Directie is regelmatig overlegd over de ontwikkelingen van de Nederlandse onroerendgoedmarkt en de gevolgen daarvan voor de samenstelling en spreiding van de portefeuille. De Beleggingsraad heeft zich, naast de investeringsbeslissingen, ook gericht op de gang van zaken inzake de exploitatie van de portefeuille, zoals verhuurbaarheid en ontwikkeling van de leegstandscijfers, invulling van huurgaranties en het opzetten van plannen tot behoud en verbetering van de aantrekkelijkheid van de objecten. De Beleggingsraad heeft regelmatig over zijn functioneren verslag gedaan aan de Raad van Commissarissen. De Beleggingsraad is de Directie en alle medewerkers erkentelijk voor de professionele wijze, waarop de voorstellen werden voorbereid en de constructieve wijze, waarop de beraadslagingen konden worden gevoerd. Hoorn, 22 februari 2005 De Beleggingsraad, J.R. Zeeman, voorzitter G. Deen mr. M.J.C. van Galen 13

15 VERSLAG VAN DE DIRECTIE DE JACHT NAAR RENDEMENT De ontwikkelingen in 2004 kort samengevat Resultaten Met een verbetering van de resultaten zowel direct (opbrengsten uit verhuur minus kosten) als indirect (gerealiseerde resultaten op verkopen) en zowel absoluut als per gemiddeld uitstaand aandeel, kan Nieuwe Steen Investments met tevredenheid terugzien op Het jaar 2004 kende de nodige uitdagingen. De zoektocht naar rendement was een missie van velen in de markt. De opbrengst van de zoektocht van Nieuwe Steen Investments is terug te vinden in de resultaten van de vennootschap en in de performance van het aandeel. Daarin zijn overigens ook de prijsontwikkelingen in het algemeen op de onroerendgoedmarkt terug te vinden bracht enerzijds een overaanbod van de te huren kantoormetrages en anderzijds grote belangstelling voor goede onroerendgoedbeleggingen. Op de directe onroerendgoedmarkt werd de vennootschap geconfronteerd met de concurrentie van met name vastgoedmaatschappen en buitenlandse beleggers, die, geïnspireerd door hun zoektocht naar rendement, bereid zijn hogere prijzen te bieden waardoor voor Nieuwe Steen Investments de mogelijkheden om tegen acceptabele condities nieuwe beleggingen te verwerven schaars waren. De zoektocht naar rendement zag de vennootschap ook terug in de performance van het aandeel dat over 2004 een totaalrendement, dividend en koerswinst, boekte van 23%. De onzekerheden op de aandelenmarkt en de lage rente op spaarrekeningen en/of obligaties maakt dat de belangstelling van beleggers richting onroerend goed beleggingen is verschoven; hiervan heeft het aandeel Nieuwe Steen Investments met zijn hoge dividendrendement zeker geprofiteerd. Miljard bereikt De hoge prijzen die voor onroerendgoedbeleggingen werden geboden, maakten het moeilijk om de beleggingsportefeuille in 2004 substantieel uit te breiden. De doelstelling om de portefeuille tot minimaal 1 1 miljard te laten groeien werd niettemin in april 2004 gerealiseerd en ultimo 2004 bedroeg de omvang van de onroerend goed beleggingsportefeuille miljoen. De vennootschap meent deze schaalgrootte tenminste nodig te hebben om een volwassen positie op de onroerendgoedmarkt in te nemen en om op de beurs voldoende liquiditeit in de aandelen mogelijk te maken. Deze schaalgrootte biedt tevens organisatorisch de mogelijkheden voor een verdere professionalisering van de personele organisatie met een back-up voor belangrijke functies. De kracht van de mix Een van de uitgangspunten van het beleid van Nieuwe Steen Investments is om te beleggen in een Nederlandse portefeuille met voldoende spreiding in objecten verdeeld over de diverse beleggingscategorieën. In 2004 was Nieuwe Steen Investments blij met deze mix in de beleggingscategorieën; de mindere ontwikkelingen in de kantorenmarkt konden daardoor worden gecompenseerd met een goede winkel- en woningmarkt. Werk aan de winkel: verhuren De beleggingswaarde van onroerend goed wordt in belangrijke mate bepaald door de totale huurinkomsten. De strategie van onze vennootschap is zwaar gefocust op een goed portefeuillebeheer, de basis voor continuïteit in onze inkomsten- en resultatenstroom. Het op peil houden van de bezettingsgraad door een actieve verhuur is daarmee belangrijker geworden dan ooit. Nieuwe Steen Investments werkt volgens het principe ken je pand, ken je klant. Dit houdt in dat met het kennen van de huurders en hun wensen, de panden en hun mogelijkheden, de vennootschap zich actief bezig houdt met beheren en verhuren. De moeilijke verhuurmarkt vergde maximale verhuurinspanningen en de vennootschap slaagde erin om daarmee de - financiële - leegstand ultimo 2004 tot 3,9% te beperken. 14

16 Dividend is koning Onder het motto Dividend is Koning is in maart 2004 het dividendbeleid aangepast. Voortaan wordt elk kwartaal het gehele directe resultaat in contanten uitbetaald en het indirecte resultaat wordt aan het eigen vermogen toegevoegd. Met het uitkeren van kwartaaldividenden, dat het pensioen- en obligatiekarakter van het aandeel versterkt, heeft de vennootschap een primeur op de beurs. Mede door de wijziging van het dividendbeleid kende Nieuwe Steen Investments over 2004 een uitzonderlijk dividendjaar; er werd gedurende 2004 vijf kwartalen dividend, in totaal 1 1,70 in contanten per aandeel, uitgekeerd. Nieuwe Directie, zelfde uitgangspunten 2004 was het jaar van wisselingen in de Directie. Hiermee werd in zekere mate afscheid genomen van de pioniersfase van de vennootschap en is een periode van consolidatie, gestructureerde uitbouw en verdere professionalisering begonnen. De uitgangspunten van de vennootschap zijn echter ongewijzigd overeind gebleven, alsook het aan- en verkoopbeleid en het verhuurbeleid. In 2004 heeft de Directie vooral aandacht besteed aan het beheer en de optimalisatie van de portefeuille om daarmee de basis voor continuïteit in de resultaatsontwikkeling te verstevigen. Financiering Gedurende 2004 groeide de portefeuille per saldo met ca miljoen. Geheel in lijn met de uitgangspunten werden de nieuwe beleggingen deels met nieuw eigen vermogen gefinancierd. De vennootschap plaatste in 2004 door middel van twee onderhandse emissies (in maart en in november) in totaal één miljoen nieuwe aandelen bij institutionele beleggers, waardoor het eigen vermogen met 1 15,8 miljoen toenam. Zowel de korte als de lange rentes bevinden zich thans op historisch lage niveaus. Voor de leningen met een variabele rente heeft de vennootschap hier direct profijt van. Voor het grootste deel van de leningenportefeuille zijn, conform de uitgangspunten, lange rentevastperioden overeengekomen. Aan deze keuze lag de wens ten grondslag om tot een hoog maar vooral voorspelbaar en stabiel resultaat te komen. Nieuwe Steen Investments profiteert daardoor nu slechts beperkt van de actuele lage rentestanden, maar met de komende expiraties van de rentevastperioden zullen renteverlagingen naar verwachting een positief effect hebben op het resultaat. En tot slot 2004 was ook het jaar van de introductie van de Code Corporate Governance van de commissie Tabaksblat. Daarnaast zijn in dit jaar voorbereidingen getroffen om het risicobeheer- en interne controlesysteem te beschrijven. Een nadere toelichting op het beleid van de vennootschap, ten aanzien van risicomanagement, Corporate Governance en verslaggevingregels wordt elders in dit verslag gegeven. De inrichting van de verslaggeving conform IFRS-richtlijnen zal ook in 2005 onze aandacht houden. 15

17 STRATEGIE EN DOELSTELLINGEN Nieuwe Steen Investments streeft naar het opbouwen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardige, uitsluitend in Nederland gelegen en over meerdere categorieën gespreide beleggingsportefeuille. Dit vormt de basis voor een hoog, maar vooral duurzaam direct beleggingsresultaat dat vervolgens volledig als contant dividend aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd. In de huidige markt berust de uitvoering van dit streven op de volgende pijlers. 1. Het beperken van de leegstand Onze eerste prioriteit is het maximaliseren van de bezettingsgraad van de portefeuille. Door het overaanbod in de kantoren is die markt snel veranderd in een huurdersmarkt. Nieuwe Steen Investments moet haar sterktes inzetten om bij expiratie het evenwicht te vinden in voor beide partijen acceptabele condities en zo de huurders onder deze condities te behouden. Een maximale bezettingsgraad is de beste garantie voor het optimaliseren van de huurinkomsten en bereikt daarmee continuïteit in het resultaat. Daarnaast is de inkomstenstroom ook de basis voor de waarde(ring) van het object en tot slot is het ook voor de fysieke (onderhouds-)conditie van de objecten belangrijk dat ze in gebruik zijn. 2. Groei van de portefeuille Nieuwe Steen Investments streeft verdere groei van de portefeuille na mits objecten verworven kunnen worden binnen de gestelde kwaliteits- en rendementseisen. Groei is geen doel op zich, een grote groei is ook niet per se noodzakelijk, maar nieuwe investeringen zijn welkom als ze op korte èn de lange termijn bijdragen aan de kwaliteit en kwantiteit van de inkomstenstroom. Dit kunnen individuele objecten zijn, maar ook complete portefeuilles. De verwachting voor 2005 is dat, net als in 2004, de prijzen voor onroerend goed hoog blijven en het aanbod van kwalitatief goed onroerend goed beperkt is. In de huidige concurrerende markt zal Nieuwe Steen Investments het daarom moeten hebben van incidentele kansen. De vennootschap blijft alert om investeringsmogelijkheden die zij kan doen, uiteraard tegen acceptabele condities, ook te benutten. 3. Portefeuillebeleid Het optimaliseren van de portefeuille is eveneens onderdeel van het actieve portefeuillebeleid en blijft constant aandacht vragen. Actief portefeuillebeleid is een samenspel van aankopen, verkopen en investeren in aanpassingen. Indien de vennootschap slechts beperkt nieuwe objecten kan verwerven, betekent dat ook dat ter behoud van de inkomstenstroom een zekere terughoudendheid zal bestaan om objecten te verkopen. In plaats van verkoop kunnen dan ook andere wegen worden bewandeld om de kwaliteit te optimaliseren, zoals bijvoorbeeld het uitbreiden, aanpassen of revitaliseren van objecten. 4. Kostenbeheersing De onroerendgoedportefeuille is de basis voor de inkomsten zodat haar kwaliteit altijd voorop moet staan, hetgeen niet wil zeggen dat een kostenefficiënte benadering geen bijdrage levert aan het resultaat. Het sturen op de kosten voor de onroerendgoedportefeuille zelf is geen doel; om de portefeuille verhuurd en in goede conditie te houden moeten nu eenmaal kosten gemaakt worden; een deel daarvan is goed voorspelbaar maar een deel, zeker in de huidige markt waarin in het kader van de verhuur alle zeilen moeten worden bijgezet, ook niet. Gelukkig gaan de kosten ook hier, met het oog op toekomstige opbrengsten, voor de baten uit. De kosten van rente, maar ook van vastgoed- en fondsbeheer zijn wel goed beheersbaar. Met name op de rentelasten kunnen, met het oog op de komende expiratie van de rentevastperioden, ook met behoud van een defensieve strategie, besparingen worden verwacht. 16

18 Nieuwe Steen Investments: de beste maatschap van Nederland! Hoewel de vennootschap al lang weet dat onroerend goed een goede, stabiele en hoogrenderende beleggingscategorie is, heeft de populariteit van Vastgoed als belegging nu pas echt een vlucht genomen. Voor de particuliere en institutionele beleggers is er, naast het beleggen in stenen of in de aandelen van (beursgenoteerde) vastgoedfondsen, een nieuwe beleggingscategorie bijgekomen: de maatschappen en CV s. De populariteit van deze beleggingsproducten bij met name de particuliere belegger en de aantrekkelijke vergoeding voor oprichtingskosten voor de initiators verklaart de honger naar bezittingen om daaromheen het beleggingsproduct te bouwen. De meeste van deze partijen zijn op zoek naar hetzelfde type beleggingen als Nieuwe Steen Investments, de niet al te grote, goed verhuurde, in Nederland gelegen, winkels, kantoren en/of woningen. Daarom zijn deze partijen concurrenten op de directe onroerendgoedmarkt. Afgezien van de juridische entiteit lijken deze maatschappen ook wel een beetje op Nieuwe Steen Investments, zowel qua type beleggingen, als ook qua aandeelhoudersstructuur, echter met dien verstande dat Nieuwe Steen Investments dan een hele grote maatschap is. Er zijn echter ook grote verschillen, vooral in het risicoprofiel: 1. Nieuwe Steen Investments belegt niet slechts in één of een beperkt aantal objecten maar in 162 objecten en woningen waardoor de objectspecifieke risico s, waaronder die in het huurdersbestand, zeer gespreid zijn; 2. Nieuwe Steen Investments heeft een minder agressieve leverage en daardoor minder risico; 3. Nieuwe Steen Investments heeft lagere kosten bij aan- en verkoop, voor het dagelijks vastgoedbeheer en voor het fondsmanagement; 4. Nieuwe Steen Investments heeft een hogere pay-out en een beter voorspelbare winstverwachting; 5. Nieuwe Steen Investments heeft een hoge standaard in de (financiële) communicatie met haar aandeelhouders, hetgeen zorgt voor transparantie en duidelijkheid; 6. Nieuwe Steen Investments is niet gebonden aan een vooraf vastgestelde periode voor verkoop van objecten maar kan zelf beslissen of en wanneer er een object verkocht wordt. De conclusie is dat Nieuwe Steen Investments een lager risicoprofiel heeft, waardoor de aandeelwaarde hoger is. Het grootste voordeel van een belegging in Nieuwe Steen Investments is dat doordat de aandelen beursgenoteerd zijn de aandeelhouder niet gebonden is aan een vaste, lange termijn belegging maar indien gewenst dagelijks zijn aandelenbezit en dus indirect de onroerendgoedbelegging weer liquide kan maken. 17

19 BESTUUR EN ORGANISATIE Directie In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van maart 2004 trad de heer J.R. Zeeman terug als Directeur van de vennootschap en werd hij gekozen tot lid van de Raad van Commissarissen. Dit bracht de nodige wijzigingen in de Directie met zich mee. Mevrouw J.J.M. Reijnen werd benoemd als Algemeen Directeur en is verantwoordelijk voor het algemene beleid, Financiën en Investor Relations. De heer J.Th. Schipper werd benoemd als Directeur Asset Management en is verantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid. De heer R.J.J.M. Storms werd als Directeur Property Management benoemd en is verantwoordelijk voor de optimale exploitatie van de portefeuille. Hiermee heeft Nieuwe Steen Investments een driehoofdige Directie die bestaat uit ervaren personen die reeds geruime tijd voor Nieuwe Steen Investments werkzaam zijn. Hoewel er bestuurlijk veranderingen plaatsvonden, zijn de strategie en het beleid van de vennootschap niet gewijzigd. NSI Management B.V. NSI Management B.V. is de managementvennootschap (100% dochter van Nieuwe Steen Investments) waarin de organisatorische en financiële aspecten van het fondsbeheer zijn geconcentreerd. NSI Management is een kleine, slagvaardige organisatie, waarbij aan het einde van 2004 inclusief de Directieleden 12 personen werkzaam waren. Deze fondsbeheerorganisatie is georganiseerd in drie afdelingen: Assetmanagement, Property Management en Controlling. Naast het uitvoeren van de taken en verantwoordelijkheden voor Nieuwe Steen Investments als beursgenoteerde onderneming en de daarbij behorende optimale financiering, draagt NSI Management zorg voor het beheer van de beleggingsportefeuille, bestaande uit: - het aan- en verkopen van objecten; - het waarborgen van de kwaliteit van de objecten; - het controleren en aansturen van het dagelijkse beheer. Het streven is om zoveel mogelijk taken professioneel vanuit de eigen organisatie uit te voeren, zonder de compactheid van de organisatie te verliezen. Dit gebeurt vanuit een praktische, directe aanpak. Dagelijks beheer door externe beheerders Om de eigen organisatie compact, slagvaardig en geconcentreerd op het portefeuillebeheer te houden, is het dagelijks beheer van de onroerendgoedbeleggingen, het Property Management, al sinds de oprichting van de vennootschap, uitbesteed aan professionele vastgoedbeheerders. Hiertoe werkt de vennootschap samen met een aantal partijen, met als verreweg de grootste Zeeman Vastgoed Beheer B.V. Om de samenwerking optimaal te houden zijn de lijnen kort, waardoor snelle besluitvorming mogelijk is. Zowel Nieuwe Steen Investments als de beheerders hebben baat bij tevreden huurders en een goede bezettingsgraad; de vastgoedbeheerders worden gehonoreerd op basis van gerealiseerde huuropbrengsten. Hiervoor wordt in de huidige markt een grote inspanning geleverd en het uitgangspunt ken je pand, ken je klant blijft de basis voor een adequaat beheer. 18

20 CORPORATE GOVERNANCE De Raad van Commissarissen en de Directie van Nieuwe Steen Investments hechten veel belang aan een transparante organisatie vanwege het vertrouwen van haar aandeelhouders en andere belanghebbenden in de vennootschap. De vennootschap onderschrijft de Nederlandse Corporate Governance Code en voldoet daar geheel aan. Een belangrijk instrument van het Corporate Governance beleid van de vennootschap is het contact met de aandeelhouders. Ten minste tweemaal per jaar organiseert de vennootschap een aandeelhoudersvergadering, waarbij ontwikkelingen worden toegelicht en verantwoording over het gevoerde beleid wordt afgelegd. Deze vergaderingen worden door zeer veel betrokken aandeelhouders bezocht en hoog gewaardeerd. Acties De vennootschap heeft gedurende het jaar 2004 uitgebreid aandacht besteed aan Corporate Governance. Het Corporate Governance beleid werd verder vorm gegeven, een aantal formele vereisten werd ingevuld - zoals het aanpassen van de statuten en het opstellen van reglementen - en er werd uitgebreid gecommuniceerd over het Corporate Governance beleid van de vennootschap met aandeelhouders en andere belanghebbenden. In de loop van het jaar heeft de vennootschap diverse formele zaken nader uitgewerkt om vervolgens in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 2 september 2004 het Corporate Governance beleid van de vennootschap als belangrijkste onderwerp op de agenda te plaatsen. Aandeelhouders ontvingen een informatiememorandum dat gewijd was aan dit onderwerp en een volledig overzicht van het Corporate Governance beleid van de vennootschap bevatte. Ook werd de website van de onderneming aangepast en uitgebreid. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is vervolgens het Corporate Governance beleid van de vennootschap besproken. Afwijkingen De vennootschap onderschrijft de Nederlandse Corporate Governance Code (Code), maar heeft aangegeven op een aantal punten (deels tijdelijk) gemotiveerd van de best practices af te wijken. De afwijkingen zijn: - Directieleden zijn niet voor een periode van vier jaar benoemd (II.1.1), - er zijn geen reglementen vastgesteld voor Directieleden of Commissarissen betreffende bezit en transacties in effecten anders dan die uitgegeven door de eigen vennootschap (II.2.6 en III.7.3), - er is geen maximale vergoeding vastgesteld bij onvrijwillig ontslag van Directieleden (II.2.7), - de voorzitter van de Raad van Commissarissen is voormalig directeur van de vennootschap (III.4.2). De Directie van Nieuwe Steen Investments bestaat sinds maart 2004 uit drie Directieleden. Deze drie Directieleden waren ten tijde van hun benoeming reeds jaren werkzaam voor de vennootschap en hun arbeidsovereenkomsten voorzien niet in een benoemingstermijn van vier jaar of een maximering van de vergoeding bij onvrijwillig ontslag. Nieuwe Steen Investments heeft in dit geval gemeend de arbeidsovereenkomsten op deze punten niet aan te passen. De vennootschap is daarbij tevens van mening dat het niet passend is om een beëindigings- of ontslagvergoeding vooraf overeen te komen. Dit kan eerst wanneer de omstandigheden die hiertoe aanleiding geven bekend zijn (afwijking op II.1.1 en II.2.7). In afwijking van best practice bepalingen II.2.6 en III.7.3 heeft Nieuwe Steen Investments besloten geen apart reglement voor de Directieleden of Commissarissen betreffende bezit en transacties in effecten anders dan die uitgegeven door de eigen vennootschap vast te stellen. Voor bezit en transacties in effecten uitgegeven door de eigen vennootschap bestaat op grond van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 reeds een reglement met meldingsplicht voor de Directie en Commissarissen. Dit reglement heeft een ruime strekking die zich niet tot de transacties van effecten in de eigen onderneming beperkt. Het reglement verbiedt elke transactie die de schijn van gebruik van koersgevoelige informatie kan wekken. Hierdoor wordt een apart reglement als overbodig beschouwd (afwijking op II.2.6 en III.7.3). 19

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 1 e kwartaal 2005

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 1 e kwartaal 2005 PERSBERICHT Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 1 e kwartaal 2005 HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) heeft over het eerste kwartaal 2005 goede resultaten geboekt. Het directe resultaat bedroeg

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v Jaarverslag 2003

Nieuwe Steen Investments n.v Jaarverslag 2003 NIEUWE Nieuwe STEEN Steen INVESTMENTS Investments N.V. n.v. JAARVERSLAG 2005 Jaarverslag 2003 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2005 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2005 Entree huisvesting

Nadere informatie

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 3 e kwartaal 2005

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 3 e kwartaal 2005 PERSBERICHT Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 3 e kwartaal 2005 HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) heeft over het derde kwartaal 2005 wederom goede resultaten geboekt. Het directe resultaat

Nadere informatie

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2005

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2005 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2005 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2005 Entree huisvesting Nieuwe Steen Investments aan de Nieuwe Steen in Hoorn INHOUDSOPGAVE ALGEMENE GEGEVENS Algemene

Nadere informatie

PERSBERICHT Buitengewoon goed 2005 voor Nieuwe Steen Investments

PERSBERICHT Buitengewoon goed 2005 voor Nieuwe Steen Investments PERSBERICHT Buitengewoon goed 2005 voor Nieuwe Steen Investments Dividend blijft koning! HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. heeft over 2005 prima resultaten geboekt. Het directe resultaat per gemiddeld

Nadere informatie

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 1 e halfjaar 2005

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 1 e halfjaar 2005 PERSBERICHT Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 1 e halfjaar 2005 HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) heeft over het eerste halfjaar 2005 opnieuw goede resultaten geboekt. Het directe resultaat

Nadere informatie

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006. www.global-reports.com

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006. www.global-reports.com NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 INHOUDSOPGAVE 05 Algemene gegevens 06 Financiële kerngegevens 07 Profiel 10 Gegevens raad van commissarissen

Nadere informatie

PERSBERICHT. Nieuwe Steen Investments goed op koers

PERSBERICHT. Nieuwe Steen Investments goed op koers PERSBERICHT Nieuwe Steen Investments goed op koers HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. heeft over het eerste halfjaar 2006 goede resultaten geboekt. Het directe resultaat bedroeg 0,68 per aandeel en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 16 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER 2006

INHOUDSOPGAVE 16 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER 2006 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 INHOUDSOPGAVE 05 Algemene gegevens 06 Financiële kerngegevens 07 Profiel 10 Gegevens raad van commissarissen

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. Kerncijfers 2007 2007 2006 Resultaten (x 1.000) Bruto huuropbrengsten 89.635 91.939 Netto huuropbrengsten 78.749 80.

Nieuwe Steen Investments n.v. Kerncijfers 2007 2007 2006 Resultaten (x 1.000) Bruto huuropbrengsten 89.635 91.939 Netto huuropbrengsten 78.749 80. PERSBERICHT Kerncijfers 2007 2007 2006 Resultaten (x 1.000) Bruto huuropbrengsten 89.635 91.939 Netto huuropbrengsten 78.749 80.111 Direct beleggingsresultaat 47.810 48.510 Indirect beleggingsresultaat

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. Nieuwe Steen behaalt uitstekend direct beleggingsresultaat en betreedt succesvol de Zwitserse markt

Nieuwe Steen Investments n.v. Nieuwe Steen behaalt uitstekend direct beleggingsresultaat en betreedt succesvol de Zwitserse markt PERSBERICHT Kerncijfers 2008 2008 2007 Resultaten (x 1.000) Bruto huuropbrengsten 101.692 89.635 Netto huuropbrengsten 88.257 78.749 Direct beleggingsresultaat 50.037 47.810 Indirect beleggingsresultaat

Nadere informatie

PERSBERICHT Nieuwe Steen op koers in tweede kwartaal

PERSBERICHT Nieuwe Steen op koers in tweede kwartaal PERSBERICHT Nieuwe Steen op koers in tweede kwartaal HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. heeft over het eerste halfjaar 2007 goede resultaten geboekt. Het directe resultaat over het eerste halfjaar 2007

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. Stabiel direct resultaat Nieuwe Steen Investments

Nieuwe Steen Investments n.v. Stabiel direct resultaat Nieuwe Steen Investments PERSBERICHT Stabiel direct resultaat Nieuwe Investments HOORN - Nieuwe Investments N.V. heeft over het derde kwartaal 2006 goede resultaten geboekt. Het directe resultaat tot en met het derde kwartaal

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

PERSBERICHT. Stabiel direct resultaat in bewogen kwartaal voor Nieuwe Steen Investments

PERSBERICHT. Stabiel direct resultaat in bewogen kwartaal voor Nieuwe Steen Investments PERSBERICHT Stabiel direct resultaat in bewogen kwartaal voor Nieuwe Investments HOORN - Nieuwe Investments N.V. heeft over het eerste kwartaal 2007 goede resultaten geboekt. Het directe resultaat over

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 INHOUDSOPGAVE 05 Algemene gegevens 07 Financiële kerngegevens

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Halfjaarbericht 30 juni 2007 Publicatie: 13 juli 2007 voor opening van Euronext Amsterdam

Halfjaarbericht 30 juni 2007 Publicatie: 13 juli 2007 voor opening van Euronext Amsterdam Halfjaarbericht 30 juni 2007 Publicatie: 13 juli 2007 voor opening van Euronext Amsterdam VERSLAG VAN DE DIRECTIE Nieuwe op koers in tweede kwartaal Nieuwe Investments N.V. heeft over het eerste halfjaar

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur. Postbus 7817 1008 AA Amsterdam www.stichtinghomburgbonds.nl SAMENVATTING NEWCO In deze memo informeren wij u over het volgende onderwerp: Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website:

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag, 25 augustus 2016 om 10:00 uur ten kantore van de vennootschap, Cityhouse I, Antareslaan 69-75

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV 2 e EMISSIE Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV biedt beleggers de mogelijkheid om certificaten van aandelen te verwerven in Bouwfonds Office Value Fund NV. Waarom Bouwfonds

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds III BV

ER Capital Vastgoedfonds III BV ER Capital Vastgoedfonds III BV Halfjaarverslag 2010 September 2010 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds III BV heeft een pand met drie huurders te Veenendaal in haar bezit. Alle drie de huurders

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

Comply Explain. Comply

Comply Explain. Comply 1.1 1.2 II.1.1 Naleving en handhaving van de Coporate Governance Code Hoofdlijnen corporate governance worden in een apart hoofdstuk van het jaarverslag besproken Wijzigingen in de corporate governance

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds BV investeert in kleinschalig commercieel vastgoed, voornamelijk in kantooren bedrijfspanden. Het

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER juli 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. WERKZAAMHEDEN VAN IBUS FONDSEN BEHEER 3 2.1 Activiteiten van IBUS Fondsen Beheer 3 2.2 Soorten belegginginstellingen

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen

Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen Profiteert u als de markt straks herstelt? Wie de berichten over de huidige financiële markt volgt, weet dat deze voornamelijk gaan

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Remuneratierapport 2016

Remuneratierapport 2016 Remuneratierapport 2016 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69% JAARLIJKS COMMUNIQUE 1 september 2005 Onder embargo tot donderdag 1 september 2005, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2004-30 juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 26 april 2017 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Jaarverslag 2001. Nieuwe Steen Investments n.v. Jaarverslag 2001

Jaarverslag 2001. Nieuwe Steen Investments n.v. Jaarverslag 2001 Jaarverslag 2001 1 2 Inhoudsopgave kantoorgebouw aan de Dr. van Deenweg te Zwolle Algemene gegevens 3 Algemene gegevens 3 Financiële kerngegevens 5 Profiel 7 Bericht van de Raad van Commissarissen 8 Verslag

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2013 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN INHOUD Blz. 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen.. 3 1.2 Financiële administratie 4 1.3 Kostenvergoeding. 4 1.4 Bestuur van de Stichting... 4 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Boekje met informatie Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.00 uur 20 01 100020 28A Begin Formuleblad Te gebruiken formules

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed V te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni 2011

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015

Remuneratierapport 2015 Remuneratierapport 2015 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie