WIRELESS SYSTEM QLX-D USER GUIDE. Gebruikershandleiding Shure Incorporated 27A22351 (Rev. 1)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WIRELESS SYSTEM QLX-D USER GUIDE. Gebruikershandleiding. 2014 Shure Incorporated 27A22351 (Rev. 1)"

Transcriptie

1 WRELESS SYSTEM QLX-D USER GUDE Gebruikershandeiding 2014 Shure ncorporated 27A22351 (Rev. 1)

2 BELANGRJKE VELGHEDSNSTRUCTES 1. LEES deze instructies. 2. BEWAAR deze instructies. 3. NEEM ae waarschuwingen in acht. 4. VOLG ae instructies op. 5. GEBRUK dit apparaat NET in de buurt van water. 6. RENG UTSLUTEND met een droge doek. 7. DCHT GEEN ventiatieopeningen AF. Zorg dat er vodoende afstand wordt gehouden voor adequate ventiatie. nstaeer het product vogens de instructies van de fabrikant. 8. Paats het apparaat NET in de buurt van warmtebronnen, zoas vuur, radiatoren, warmteroosters, kaches of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte genereren. Paats geen vuurbronnen in de buurt van het product. 9. Zorg ervoor dat de beveiiging van de gepoariseerde stekker of randaardestekker NTACT bijft. Een gepoariseerde stekker heeft twee pennen waarbij er één breder is dan de andere. Een randaardestekker heeft twee pennen en een extra aardaansuiting. De breedste pen en de aardaansuiting zijn bedoed om uw veiigheid te garanderen. As de meegeeverde stekker niet in de contactdoos past, vraag een eektricien dan om de verouderde contactdoos te vervangen. 10. BESCHERM het netsnoer tegen erop open of afkneing, voora in de buurt van stekkers en uitgangen en op de paats waar deze het apparaat veraten. 11. GEBRUK UTSLUTEND door de fabrikant gespecificeerde hupstukken/accessoires. 12. GEBRUK het apparaat UTSLUTEND in combinatie met een door de fabrikant gespecificeerde wagen, standaard, driepoot, beuge of tafe of met een meegeeverde ondersteuning. Wees bij gebruik van een wagen voorzichtig tijdens verpaatsingen van de wagen/apparaat-combinatie om etse door omkanteen te voorkomen. 13. HAAL de stekker van dit apparaat uit de contactdoos tijdens onweer/biksem of wanneer het ange tijd niet wordt gebruikt. 14. Laat onderhoud atijd UTVOEREN door bevoegd servicepersonee. Onderhoud moet worden uitgevoerd wanneer het apparaat op enigerei wijze is beschadigd, bijvoorbeed beschadiging van netsnoer of stekker, voeistof of voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, het apparaat is bootgested aan regen of vocht, niet naar behoren werkt of is gevaen. 15. STEL het apparaat NET boot aan druppeend en rondspattend vocht. PLAATS GEEN voorwerpen gevud met voeistof, bijvoorbeed een vaas, op het apparaat. 16. De NETSTEKKER of een koppestuk van het apparaat moet kaar voor gebruik zijn. 17. Het door het apparaat verspreide geuid mag niet meer zijn dan 70 db(a). 18. Apparaten van een KLASSE -constructie moeten worden aangesoten op een WANDCONTACTDOOS met beschermende aardaansuiting. 19. Ste dit apparaat niet boot aan regen of vocht om het risico op brand of eektrische schokken te verminderen. 20. Probeer dit product niet te wijzigen. Anders kan ichameijk etse optreden en/of het product defect raken. 21. Gebruik dit product binnen de gespecificeerde bedrijfstemperaturen. Dit symboo geeft aan dat in deze eenheid een gevaarijk spanning aanwezig is met het risico op een eektrische schok. Dit symboo geeft aan dat in de documentatie bij deze eenheid beangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen.

3 WAARSCHUWNG Batterijpakketten kunnen expoderen of giftige stoffen afgeven. Gevaar voor brand of verbranding. Niet openen, indeuken, wijzigen, demonteren, tot boven 60 C verwarmen of verbranden. Vog de instructies van de fabrikant op. Gebruik uitsuitend een Shure-ader om opaadbare Shure-batterijen op te aden. WAARSCHUWNG: Exposiegevaar indien batterij door verkeerd exempaar wordt vervangen. Uitsuitend vervangen met hetzefde type of een geijkwaardig type. Stop nooit een batterij in uw mond. Neem bij doorsikken contact op met een arts of de paatseijke eerste hup. Niet kortsuiten; dit kan brandwonden of brand opeveren. Geen batterijpakketten opaden of gebruiken met andere dan opaadbare Shure-batterijen. Voer batterijpakketten op juiste wijze af. Raadpeeg de paatseijke verkoper voor de juiste afvoermethode voor gebruikte batterijpakketten. Batterijen (batterijpakketten of gepaatste batterijen) mogen niet worden bootgested aan grote hitte, zoas direct zonicht, vuur etc. WAARSCHUWNG: Exposiegevaar indien batterij door verkeerd exempaar wordt vervangen. Aeen gebruiken met compatibee Shure-batterijen. Opmerking: Gebruik dit apparaat aeen met de bijgeeverde voeding of een door Shure goedgekeurd equivaent. LCENTE-NFORMATE Licenties: Een vergunning om deze apparatuur te gebruiken kan in bepaade streken nodig zijn. Raadpeeg de autoriteiten in uw and voor mogeijke vereisten. Wijzigingen of aanpassingen die niet expiciet zijn goedgekeurd door Shure ncorporated, kunnen uw bevoegdheid om de apparatuur te gebruiken tenietdoen. Het is de verantwoordeijkheid van de gebruiker een vergunning aan te vragen voor de Shure draadoze microfoon, en het verkrijgen van de vergunning hangt af van de cassificatie van de gebruiker en de toepassing, en van de geseecteerde frequentie. n Nederand is in de band 470 tot 790 Mhz geen vergunning nodig. Shure raadt de gebruiker dringend aan contact op te nemen met de desbetreffende teecommunicatie-autoriteit betreffende de juiste vergunning en avorens frequenties te kiezen en te besteen. Dit digitae apparaat van kasse B vodoet aan de Canadese norm CES-003. Cet apparei numérique de a casse B est conforme à a norme NMB-003 du Canada. Voorzichtig: Vermijd het gebruik van mobiee teefoons en mobiee breedbandapparatuur in de buurt van uw draadoze systeem om de mogeijkheid van interferentie te voorkomen. nformatie voor de gebruiker Deze apparatuur is getest en goed bevonden vogens de imieten van een digitaa apparaat van kasse B, conform dee 15 van de FCC-regegeving. Deze imieten zijn bedoed as aanvaardbare bescherming tegen schadeijke interferentie bij paatsing in woonwijken. Deze apparatuur genereert en gebruikt hoogfrequente energie, kan deze ook uitstraen en kan, indien niet gepaatst en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadeijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in specifieke instaaties geen storingen kunnen optreden. As deze apparatuur schadeijke interferentie in radio- of teevisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgested door het apparaat uit- en weer in te schakeen, wordt de gebruiker geadviseerd om de storing te corrigeren door een of meer van onderstaande maatregeen: Richt de ontvangstantenne opnieuw of paats deze ergens anders. Vergroot de scheidingsafstand tussen het apparaat en de ontvanger. Suit het apparaat aan op een contactdoos van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesoten. Vraag de deaer of een ervaren radio/tv-monteur om hup. Waarschuwing voor draadoze toepassingen in Austraië Dit apparaat vat onder een icentie voor de ACMA-kasse en dient te vodoen aan ae voorwaarden van die icentie, evenas de werkfrequenties. Dit apparaat za a vóór 31 december 2014 moeten vodoen as het wordt gebruikt in de frequentieband van WAARSCHUWNG: Dit apparaat mag na 31 december 2014 om te vodoen niet meer worden gebruikt in de frequentieband van

4 Contents WAARSCHUWNG...3 LCENTE-NFORMATE...3 Systeemoverzicht...5 Kenmerken...5 Snestart...6 Voor- en achterpanee ontvanger...7 Zenders...8 Batterij paatsen...8 Dispay zender...9 Menu-opties en navigatie van zender...9 Dispay ontvanger...10 Door de menu's van de ontvanger navigeren...10 Gebruiksduur AA-batterijen en zender...11 Shure opaadbare SB900-batterij...11 Audiokanaen maken...12 Scannen en R-synchronisatie...12 Handmatige groeps- en kanaatoewijzing...12 Handmatig een frequentie seecteren...12 Aanpassing gain ontvanger...13 Het RF-vermogensniveau van de zender insteen...13 De bodypackzender dragen...13 Regionae tv-kanaaafstand insteen...13 Vergrendeopties voor ontvanger en zender...14 Bedieningseementen ontvanger vergrendeen en ontgrendeen...14 Verseuteing audiosignaa...14 Twee zenders aan een ontvanger koppeen...15 Frequentiebanden en RF-vermogen zender...15 Aangepaste groepen...16 Netwerkbediening...17 Handmatig P-adressen en subnetmaskers insteen...17 Netwerkscan...18 Verbinden met een extern regesysteem...18 Compatibiiteit met Shure-spectrummanager ATX QLX-D gebruiken met een Shure ULX-D-systeem...18 QLX-D beheren met Wireess Workbench Firmware-updates...20 Foutcodes en opossingen...20 Probeemopossing...21 Hardware and Connectors...22 Optionee accessoires...23 FREQUENCES FOR EUROPEAN COUNTRES...26 Certificering

5 menu enter sync on Systeemoverzicht De draadoze digitae QLX-D biedt gedefinieerde, gestroomijnde prestaties met hedere 24-bits digitae audio. QLX-D combineert professionee functies met vereenvoudigde instaatie en eenvoudige bediening en biedt uitmuntende draadoze functionaiteit voor evenementen en instaaties met veeeisend ive geuid. Met de Shure draadoze digitae technoogie is de QLX-D in staat om hedere gedetaieerde audio te verzenden met een verbrede, nagenoeg vakke frequentiekarakteristiek. De QLX-D, die is ontworpen voor een hoge efficiëntie in het RF-spectrum, kan tegeijkertijd meer dan 60 compatibee kanaen op een enkee frequentieband gebruiken. Automatische kanaascan en R-synchronisatie maken het zoeken en toewijzen van een open frequentie sne en eenvoudig. Een ethernetverbinding biedt scannen naar netwerkkanaen over meerdere ontvangers en de compatibiiteit van de Shure Wireess Workbench -besturingssoftware voor geavanceerde frequentiecoördinatie. AES-256-verseuteing wordt standaard meegeeverd en kan gemakkeijk worden ingeschaked voor veiige draadoze transmissie. De QLX-D voorziet eveneens in Shure opaadbare voedingsopties ten behoeve van drastische kostenbesparing op de ange termijn en een angere zenderbatterijgebruiksduur t.o.v. akainebatterijen, en een batterijmeting die de resterende gebruiksduur in uren en minuten aangeeft. Met zijn hedere gedefinieerde prestaties en innovaties evert de QLX-D het nieuwste op het gebied van draadoze digitae technoogie van Shure. Kenmerken Hedere 24-bits digitae audio Verbreed frequentiebereik van 20 Hz tot 20 khz (microfoon afhankeijk) 120 db dynamisch bereik Digitae voorspeende schakediversiteit 64 afstembandbreedte (afhankeijk van de regio) Meer dan 60 beschikbare kanaen per frequentieband (afhankeijk van de regio) Maximaa 17 compatibee systemen per 6 tv-band; 22 systemen per 8 band Eenvoudig koppeen van zenders en ontvangers via R-scannen en -synchroniseren Automatische kanaascan Ethernetnetwerk voor systemen met meerdere ontvangers Bij het scannen naar netwerkkanaen worden open frequenties geconfigureerd voor ontvangers op het netwerk Compatibe met Shure Wireess Workbench 6-besturingssoftware Afstandsbediening vanaf een mobie apparaat of tabet via ShurePus Channes app AES-256-verseuteing voor veiige draadoze transmissie Eegante en gebruiksvriendeijke interface met LCD-menu van hoog contrast Compatibe met externe besturingssystemen zoas AMX of Creston. Voedig metaen constructie van professionee kwaiteit Zenders werken op 2 AA-batterijen of de Shure opaadbare SB900-batterij Systeemcomponenten 1 QLXD4-ontvanger 2 PS23-voeding 3 Antennes, 1/2 gofengte (2) 4 BNC-kabes (2 ft) met bukhead-adapters (2) 5 Keuze tussen bodypack-zender QLXD1 of handhed zender QLXD2 6 Akaine AA-batterijen (niet inbegrepen in Argentinië) 7 Hardware rekmontage Modevarianten Modevarianten met extra componenten zijn everbaar om aan een specifieke performance-situatie te vodoen. Handhed zender QLXD2 Bodypack-gitaarsysteem QLXD1 Lavaiermicrofoon of op hoofd gedragen bodypack QLXD1 ncusief handhed QLXD2, everbaar met een van de vogende microfoonkoppen: SM58 Beta 58A SM86 Beta 87A SM87A Beta 87C KSM9 KSM9HS (zwart) Microfoonkem Batterijcontactafdekking Etui met rits ncusief bodypack-zender QLXD1 Eerstekas instrumentkabe WA305 Etui met rits ncusief bodypack QLXD1, everbaar met een van de vogende microfoonkoppen: Beta 98H/C WL93 WL183 WL184 WL185 MX150 (omnidirectionee) MX150 (cardioïde) MX153 (zwart of bruin) SM35 Etui met rits Bodypack en handhed combosysteem Bodypack-zender QLXD1 met Microfex cardioïde avaiermicrofoon WL185 Handhed zender QLXD2 met Shure microfoonkop SM58 Batterijcontactafdekking Etui met rits (2) 5

6 NSTRUMENT OUT on NSTRUMENT OUT Snestart Stap 1: Voeding en antenneaansuiting 1 Suit op eke antenneconnector een antenne aan. 2 Suit de voeding aan op de ontvanger en steek het netsnoer in een netvoedingsbron. 3 Suit de audio-uitgang van de ontvanger aan op een mengpanee of versterker. 4 Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de ontvanger in te schakeen. Stap 2: Scannen naar het beste beschikbare kanaa 1. Druk op de knop menu op de ontvanger om de scanfunctie te openen. group channe scan menu audio rf ir enter sync 2. Druk op de knop enter om een frequentiescan te starten. Het scanpictogram knippert in de scanmodus. As de scan is votooid, worden de geseecteerde groep en het geseecteerde kanaa op het dispay weergegeven. TV menu audio rf ir PS23 db group channe rf audio gain enter sync Stap 3: Batterijen in zender paatsen AA Batteries Shure SB900 Battery ULXD2 on on AA Adapter AA Adapter 1 Batterijcompartiment openen Druk op de ipjes aan de zijkanten van het bodypack of schroef de kep op de handhed os zoas wordt aangegeven om het batterijcompartiment te openen. 2 Batterijen paatsen AA-batterijen: Paats de batterijen (et op de poariteitsaanduidingen) en de AA-adapter zoas wordt aangegeven Shure SB900-batterij: Paats de batterij zoas wordt aangegeven (et op de poariteitsaanduidingen), verwijder de AA-adapter uit de bodypack-zender, berg de AA-adapter op in het kepje voor de handhed zender Opmerking: Seecteer bij gebruik van AA-batterijen een batterijtype in het zendermenu ten behoeve van een nauwkeurige batterijmeting. Stap 4: R-synchronisatie om een audiokanaa te maken 1. Schake de zender in. 2. Druk op de knop sync op de ontvanger. De rode ir-led knippert om aan te geven dat de synchronisatiemodus actief is. 3. Lijn de R-synchronisatievensters van de zender en de ontvanger uit op een afstand van <15 cm (6 in.). As de zender en de ontvanger zijn uitgeijnd, bijft de rode ir-led aan en vindt het synchroniseren automatisch paats. < 15 cm (6 in.) 4. sync good wordt op het dispay weergegeven as R-synchronisatie is votooid. De bauwe rf-led icht op om aan te geven dat de zender binnen het bereik van de ontvanger is. Opmerking: As de R-synchronisatie misukt, herhaat u de Rsynchronisatieprocedure terwij u de uitijning tussen de R-vensters van de zender en de ontvanger zorgvudig behoudt. menu audio rf ir enter sync Stap 5: Geuidscontroe en gain afsteen 1. Test de zender bij het niveau van het optreden terwij u op de audiometer en de audio-led et. De audiometer moet ten minste 3 bakjes weergeven en de audio- LED moet groen zijn. Veraag de gain as de audio hoorbaar vervormt. 2. Verhoog of veraag zo nodig de gain door op de pijtjesknoppen op het voorpanee van de ontvanger te drukken. TV hr mn db group channe rf audio gain 6

7 Voor- en achterpanee ontvanger Dispay Toont menu-opties en insteingen van ontvanger en zender. 2 Pijtjesknoppen Gaininsteing afsteen of menuparameters wijzigen. 3 Knop Enter Druk hierop om menu- of parameterwijzigingen op te saan. 4 Knop Sync (Synchroniseren) Druk hierop om R-synchronisatie te activeren. 5 Voedingsschakeaar Hiermee wordt de ontvanger in- of uitgeschaked. 6 Audio-LED Groen = normaa Gee = signaa bereikt drempewaarde begrenzer Rood = begrenzer ingeschaked om oversturen te voorkomen 7 Knop menu Druk hierop om menuschermen te openen of te seecteren Druk hierop om wijzigingen in behandeing te annueren Houd deze indrukt om terug te keren naar het beginscherm 8 RF-LED Deze icht op wanneer de RF-koppeing met de zender actief is. 9 R-venster Lijn tijdens R-synchronisatie uit met het R-venster van de zender om zenders automatisch te programmeren. 10 Sync-LED Knipperend: R-synchronisatiemodus ingeschaked Aan: Ontvanger en zender uitgeijnd voor R-synchronisatie Trekontasting netsnoer Hiermee wordt het netsnoer vastgezet. 12 Voedingsconnector Aansuitpunt voor geijkstroomvoeding. 13 Ethernetpoort Voor aansuiting op netwerk. Oranje LED (netwerksneheid): uit = 10 Mbps, aan = 100 Mbps Groene LED (netwerkstatus): uit = geen netwerkkoppeing, aan = netwerkkoppeing actief knipperend = sneheid komt overeen met hoeveeheid overgedragen gegevens 14 Resetknop ontvanger Druk op deze knop om de standaardinsteingen van de ontvanger te hersteen. 15 Antenneconnectors BNC-connector voor ontvangstantennes 16 Microfoon-/ijnschakeaar Hiermee wordt het uitgangsniveau op microfoon of op 'ine' ingested. 17 XLR-audio-uitgang Gebaanceerd (1: massa, 2: audio +, 3: audio - ) 18 1/4 in instrumentuitgang/hupuitgang mpedantie-gebaanceerd (punt: audio, ring: geen audio, mante: massa) 7

8 on Zenders 1 Voedings-LED Groen = apparaat is ingeschaked Rood = batterij bijna eeg 2 Aan/uit-schakeaar Hiermee wordt de zender in- of uitgeschaked. 3 Dispay: Weergave van menuschermen en insteingen. Druk op een wiekeurige bedieningsknop om de achtergrondverichting te activeren. 4 R-venster Lijn tijdens R-synchronisatie uit met het R-venster van de ontvanger om zenders automatisch te programmeren. 5 Navigatieknoppen menu menu = gebruik deze knop om tussen menuschermen te navigeren. = gebruik deze knoppen voor seecteren van menuschermen, bewerken van menuparameters of kiezen van een weergaveoptie voor het beginscherm. enter = druk hierop om parameterwijzigingen te bevestigen en op te saan. Tip: Druk op de knop menu om af te suiten zonder parameterwijzigingen op te saan. 6 Batterijcompartiment Geschikt voor 2 AA-batterijen of een Shure opaadbare SB900-batterij. 7 AA-batterijadapter Voor het vastzetten van batterijen bij het voeden van de zender met AA-batterijen in paats van een Shure SB900-batterij. 8 Bodypack-antenne Voor RF-signaaoverdracht. 9 Handhed geïntegreerde antenne Voor RF-signaaoverdracht. 10 Microfoonkop Zie Optionee accessoires voor een ijst met compatibee koppen. 11 TA4M-ingangsconnector Wordt aangesoten op een microfoon- of instrumentkabe met een 4-pens miniconnector (TA4F). 12 Batterijcontactafdekking Lijn de afdekking uit zoas afgebeed om ichtweerkaatsing van de batterij bij uitzendingen en optredens te voorkomen QLXD QLXD2 on Batterij paatsen AA Batteries Shure SB900 Battery ULXD2 on on AA Adapter AA Adapter 1 Batterijcompartiment openen Druk op de ipjes aan de zijkanten van het bodypack of schroef de kep op de handhed os zoas wordt aangegeven om het batterijcompartiment te openen. 2 Batterijen paatsen AA-batterijen: Paats de batterijen (et op de poariteitsaanduidingen) en de AA-adapter zoas wordt aangegeven Shure SB900-batterij: Paats de batterij zoas wordt aangegeven (et op de poariteitsaanduidingen), verwijder de AA-adapter uit de bodypack-zender, berg de AA-adapter op in het kepje voor de handhed zender Opmerking: Bij gebruik van AA-batterijen dient u het batterijtype in te steen in het menu van de zender. Type AA-batterijen insteen Om voor een nauwkeurige weergave van de gebruiksduur van de zender te zorgen, moet het batterijtype in het zendermenu worden ingested op het gepaatste AAbatterijtype. As een Shure opaadbare SB900-batterij is gepaatst, is het niet nodig om een batterijtype te seecteren en wordt het menu voor batterijtype niet weergegeven. AA-batterijen paatsen Paats de batterijen zoas afgebeed om ervoor te zorgen dat deze goed contact maken en dat de kep stevig kan worden vergrended. 1. Druk op de knop menu om naar het batterijpictogram te navigeren. 2. Gebruik de knoppen om het type van de gepaatste batterij te seecteren: AL = akaine nh = nikkemetaahydride Li = primair ithium 3. Druk op enter om op te saan. Correct ncorrect 8

9 Dispay zender 1 Batterij-indicator De weergegeven bakjes geven de resterende batterijgebruiksduur aan 2 Weergave beginschermen: Groep en kanaa/frequentie/ Gebruiksduur SB900-batterij Seecteer met de pijtjesknoppen een van de vogende beginschermen: Groep en kanaa Gebruiksduur SB900-batterij Frequentie group channe 3 Verseuteingsstatus Het weergegeven pictogram wanneer verseuteing is ingeschaked. 4 Vergrendeing Verschijnt wanneer de bedieningseementen van de zender zijn vergrended. 5 RF-vermogen nsteing RF-vermogen (Lo of Hi) group 5 rf power mic offset db channe 4 6 Microfoon-offset Geeft mic offsetniveau aan in stappen van 3 db. Bedieningseementen zender Gebruik de knoppen om een parameter te verhogen, te veragen of te wijzigen menu enter As u een menuwijziging wit opsaan, drukt u op enter As u een menu wit afsuiten zonder wijzigingen op te saan, drukt u op de knop menu Bodypack menu enter Handhed Menu-opties en navigatie van zender De zender heeft afzonderijke menuschermen voor het insteen en afsteen van de zender. Druk op de knop menu om de menu-opties vanaf het beginscherm te openen. Eke keer dat u op de knop menu drukt, gaat u naar het vogende menuscherm. 1 Beginscherm Seecteer met de pijtjesknoppen een van de vogende beginschermen: Batterijpictogram/groep en kanaa Batterijpictogram/frequentie Batterijpictogram/gebruiksduur batterij (SB900 gepaatst) 2 groep Gebruik de pijtjesknoppen om door de groepen te baderen. 3 kanaa Gebruik de pijtjesknoppen om door de kanaen te baderen. 4 frequentie Gebruik de pijtjesknoppen om de frequentie af te regeen. Houd de knoppen ingedrukt om sneer te baderen. 5 vergrendeing Seecteer een vergrendeingsoptie: On = bedieningseementen vergrended OFF = bedieningseementen ontgrended 6 RF-vermogen Seecteer een insteing voor RF-vermogen: Lo = 1 mw Hi = 10 mw 7 microfoon-offset in db Voor het aanpassen van de audioniveaus tussen twee zenders die in een combosysteem worden gebruikt. Het bereik is 0 tot 21 db (in stappen van 3 db) Aanpassingen worden onmiddeijk doorgevoerd. 8 batterijtype Wordt gebruikt om het batterijtype in te steen zodat dit overeenkomt met het type van de gepaatste AA-batterij voor een nauwkeurige batterijmeting. Het menu wordt niet weergegeven as er Shure SB900-batterijen zijn gepaatst. mic offset rf power db group channe group channe Tips voor bewerken van menuparameters Druk op de knop menu om de menu-opties vanaf het beginscherm te openen. Eke keer dat u op de knop menu drukt, gaat u naar het vogende menuscherm. Een menuparameter knippert as deze kan worden bewerkt Gebruik de pijtjesknoppen om een parameter te verhogen, te veragen of te wijzigen As u een menuwijziging wit opsaan, drukt u op enter As u een menu wit afsuiten zonder wijzigingen op te saan, drukt u op menu 9

10 Dispay ontvanger TV 12 hr 11 mn 10 networkscan 9 OL TxOL group channe rf audio gain Groep Geeft de ingestede groep weer. 2 Kanaa Geeft het ingestede kanaa weer. 8 menu power gain 3 ndicator actieve antenne Licht op om aan te geven weke antenne actief is. 4 RF-signaameter Het aanta weergegeven bakjes komt overeen met het RFsignaaniveau - OL = overbeasting. db Door de menu's van de ontvanger navigeren Audiometer Het aanta weergegeven bakjes komt overeen met het audioniveau. OL = icht op as de audiobegrenzer van de ontvanger actief is om oversturen te voorkomen TxOL = icht op as de zenderingang overbeast is. Verzwak het ingangssignaa van microfoon of instrument om oversturing te voorkomen. 6 Gainniveau Geeft de gaininsteing van de ontvanger aan in stappen van 1 db. 7 Status vergrendeing ontvanger Vergrendeingspictogram en naam van vergrended bedieningseement: menu power gain 8 Frequentie-insteing Geseecteerde frequentie (). 9 Verseuteingsstatus Licht op wanneer verseuteing is ingeschaked. 10 Scan Wordt weergegeven as de scanfunctie actief is. 11 Netwerkscan Wordt weergegeven as de functie network scan actief is bij systemen met meerdere ontvangers. 12 ndicator netwerkverbinding Licht op as aanvuende Shureonderdeen op het netwerk worden gedetecteerd. 13 Tv-kanaa Geeft het geta van het tv-kanaa weer met de geseecteerde frequentie. 14 Pictogram zenderbatterij Geeft de resterende gebruiksduur van de batterij weer. 15 Gebruiksduur SB900-batterij As de zender op een Shure opaadbare SB900-batterij werkt, wordt de resterende gebruiksduur in uren:minuten weergegeven. De ontvanger heeft een hoofdmenu voor het insteen en configureren en een geavanceerd menu voor toegang tot aanvuende ontvangeropties. Hoofdmenu Druk op de knop menu om het menu te openen. Eke keer dat u op de knop menu drukt, gaat u naar het vogende menuscherm vogens onderstaande vogorde: T V group channe r f audio gain MH z channe scan network scan channe group Geavanceerd menu Druk vanuit het beginscherm van het hoofdmenu op menu terwij u de knop enter ingedrukt houdt om het geavanceerde menu te openen. Eke keer dat u op de knop menu drukt, gaat u naar het vogende menuscherm vogens onderstaande vogorde. T V group channe r f audio gain enter + menu group channe 1 2 T V MH z network channe 7 1 Scan De ontvanger scant automatisch naar de beste beschikbare frequentie 2 Netwerkscan Er wordt gescand om frequenties te zoeken voor ontvangers op het netwerk die in dezefde frequentieband werken 3 Groep De groepsinsteingen van de ontvanger bewerken Kanaa De kanaainsteingen van de ontvanger bewerken 5 Vergrendeing Kies een vergrendeoptie voor bedieningseementen 6 Verseuteing Gebruik de pijtjesknoppen voor het inschakeen van verseuteing (on) of het uitschakeen van verseuteing (off) 7 Frequentie Gebruik de pijtjesknoppen om de frequentie te wijzigen Tips voor bewerken van menuparameters Gebruik de pijtjesknoppen om een parameter te verhogen, te veragen of te wijzigen Aangepaste groepen Wordt gebruikt om kanaen en frequenties toe te voegen aan aangepaste groepen 2 Tv-kanaaafstand Hiermee wordt de regionae bandbreedte geseecteerd voor de tv-kanaaweergave 3 Firmware-update Wordt gebruik om de firmware van de zender bij te werken Een menu-insteing knippert as deze kan worden bewerkt As u een menuwijziging wit opsaan, drukt u op enter As u een menu wit afsuiten zonder wijzigingen op te saan, drukt u op menu Druk om het geavanceerde menu te openen op menu terwij u de knop enter vanuit het beginscherm ingedrukt houdt Om vanuit ek menu terug te keren naar het beginscherm zonder wijzigingen op te saan, houdt u de knop menu ingedrukt P-insteingen Wordt gebruikt voor het seecteren en bewerken van P-insteingen en subnetmaskers 5 Netwerk resetten De netwerkinsteingen en het Padres worden teruggezet naar de standaardinsteingen 6 Fabrieksinsteingen terugzetten Hiermee worden de fabrieksinsteingen teruggezet Zie voor de bijzonderheden van de toepassing en de configuratie van eke geavanceerde functie het desbetreffende onderwerp in de beknopte handeiding. 3 10

11 Gebruiksduur AA-batterijen en zender QLX-D-zenders zijn compatibe met de vogende typen AA-batterijen: Akaine Nikkemetaahydride (NiMH) Primair ithium Een batterij-indicator met 5 segmenten die het aadniveau van de zenderbatterij aangeeft, wordt weergegeven op de schermen van de zender en de ontvanger. De vogende tabeen bevatten bij benadering de resterende gebruiksduur van de zender in uren:minuten. Akainebatterijen: Tot 9 uur gebruiksduur Batterij-indicator Resterende gebruiksduur bij benadering (uren: minuten) 9:30 tot 7:30 NiMH-batterijen: Tot 10 uur gebruiksduur Batterij-indicator Resterende gebruiksduur bij benadering (uren: minuten) 10:00 tot 8:00 Primaire ithiumbatterijen: Tot 16 uur gebruiksduur Batterij-indicator Resterende gebruiksduur bij benadering (uren: minuten) 16:00 tot 12:45 7:30 tot 5:30 8:00 tot 6:00 12:45 tot 9:30 5:30 tot 3:30 6:00 tot 4:00 9:30 tot 6:30 3:30 tot 2:30 4:00 tot 2:00 6:30 tot 3:15 2:30 tot 1:30 2:00 tot 0:20 3:15 tot 0:20 < 0:30 0:20 tot 0:00 0:20 tot 0:00 Shure opaadbare SB900-batterij Shure SB900 ithium-ion batterijen zijn een opaadoptie voor het voeden van QLX-D-zenders. Batterijen worden in één uur sne tot 50% van hun capaciteit opgeaden en bereiken hun voedig ading in drie uur. Er zijn aders voor één batterij en aders met meerdere compartimenten verkrijgbaar om de Shure-batterijen op te aden. Voorzichtig: Opaadbare Shure-batterijen mogen aeen met een Shure-batterijader worden opgeaden. Lader met één compartiment De ader met één compartiment biedt een compacte aadopossing. 1. Steek de ader in een netvoedingsbron of USB-poort. 2. Paats een batterij in het aadcompartiment. 3. Controeer de aadstatus-led's tot het opaden is votooid. Laadstatus-LED Keur Rood Groen Oranje en knippert Uit LED Status Laden Laden votooid Fout: controeer aansuitingen en batterij Geen batterij in compartiment Beangrijke tips voor de zorg voor en opsag van opaadbare Shure-batterijen De juiste zorg voor en opsag van Shure-batterijen eidt tot betrouwbare prestaties en garandeert een ange evensduur. Sa batterijen en zenders atijd bij kamertemperatuur op n het ideae geva dienen batterijen te worden opgeaden tot ongeveer 40% capaciteit voor angetermijnopsag Tijdens opsag controeert u de batterijen eke 6 maanden en aadt u deze zo nodig op tot 40% capaciteit Laders met meerdere compartimenten Shure biedt twee modeen aders met meerdere compartimenten: SBC-200-ader met twee compartimenten SBC-800-ader met acht compartimenten Laders met meerdere compartimenten kunnen osse batterijen opaden of batterijen die in zenders zijn gepaatst. 1. Steek de ader in een netvoedingsbron. 2. Paats batterijen of zenders in het aadcompartiment. 3. Controeer de aadstatus-led's tot het opaden is votooid. Laadstatus-LED Keur Status Groen Laden votooid Groen/rood Laadniveau boven 90% Rood Laden Oranje en knippert Fout: controeer aansuitingen en batterij Uit Geen batterij in compartiment 11

12 Audiokanaen maken Er wordt een draadoos audiokanaa gevormd wanneer een ontvanger en zender op dezefde frequentie worden afgestemd. Om de instaatie te vereenvoudigen worden de beschikbare frequenties voor het QLX-D-systeem verenigd in groepen en kanaen. Eke groep bevat een aanta kanaen en ek kanaa wordt toegewezen aan een specifieke vooringestede frequentie. Het QLX-D-systeem voorziet in 3 methoden om de ontvanger en zender op dezefde frequentie af te stemmen: Scannen en R-synchronisatie: De ontvanger scant het RF-spectrum voor de beste beschikbare frequentie en een R-synchronisatie stemt automatisch de zender af op de ontvangerfrequentie Handmatige groeps- en kanaatoewijzing: Wanneer ontvanger en zender handmatig worden ingested op hetzefde groeps- en kanaanummer, wordt een audiokanaa gevormd Handmatige frequentietoewijzing: Wanneer ontvanger en zender handmatig worden ingested op dezefde frequentie in paats van het gebruik van groepen en kanaen, wordt een audiokanaa gevormd Beangrijk: Voordat u begint met een scan of frequentietoewijzing: Schake uit: Ae zenders voor het op te steen systeem om interferentie met frequentiescans te voorkomen. Schake in: De vogende potentiëe storingsbronnen waaronder draadoze systemen, computers, cd-speers, grote LED-paneen en effectprocessoren om seectie van bezette frequenties te voorkomen. Scannen en R-synchronisatie De eenvoudigste manier om een audiokanaa te maken, is het gebruik van de scanfunctie om het beste beschikbare ontvangerkanaa te zoeken en vervogens de R-synchronisatiefunctie om automatisch de zender op het ontvangerkanaa af te stemmen. scan Stap 1: Scannen om de beste groep en het beste kanaa te vinden De scanfunctie seecteert automatisch de beste beschikbare groep en het beste beschikbare kanaa voor de ontvanger. 1. Navigeer naar de menuoptie Scan. 2. Druk op enter om de scan te starten. 3. As de scan is votooid, worden de groep en het kanaa op het dispay weergegeven. channe Stap 2: R-synchronisatie voor automatische instaatie van de zender Wanneer een R-synchronisatie wordt uitgevoerd, wordt de zender automatisch op de ontvangerfrequentie afgestemd en wordt een draadoos audiokanaa gevormd. 1. Schake de zender in. 2. Druk op de knop sync op de ontvanger. De rode ir-led knippert om aan te geven dat de synchronisatiemodus actief is. 3. Lijn de R-synchronisatievensters van de zender en de ontvanger uit op een afstand van <15 cm (6 in.). As de zender en de ontvanger zijn uitgeijnd, bijft de rode ir-led aan en vindt het synchroniseren automatisch paats. 4. sync good wordt op het dispay weergegeven as R-synchronisatie is votooid. De bauwe rf-led icht op om aan te geven dat de zender binnen het bereik van de ontvanger is. Opmerking: As de R-synchronisatie misukt, herhaat u de R-synchronisatieprocedure terwij u de uitijning tussen de R-vensters van de zender en de ontvanger zorgvudig behoudt. < 15 cm (6 in.) Handmatige groeps- en kanaatoewijzing Een audiokanaa kan handmatig worden gemaakt door eenvoudig de ontvanger en zender in te steen op dezefde groep en hetzefde kanaanummer. Bijvoorbeed: een ontvanger ingested op groep 2, kanaa 3 en een zender ingested op groep 2, kanaa 3 vormen een audiokanaa. Gebruik handmatige groeps- en kanaaconfiguratie om specifieke groepen en kanaen toe te wijzen aan ontvangers en zenders as aternatieve methode voor het automatisch maken van kanaen met R-synchronisatie. Gebruik de vogende stappen om de groep en het kanaa in te steen in ontvanger en zender: 1. Navigeer naar de insteing group. 2. Gebruik de pijtjesknoppen om door de groepen te baderen. 3. Druk op enter om een groep te seecteren. group 4. Seecteer vervogens met behup van de pijtjesknoppen een channe. 5. Druk op enter om op te saan. channe Handmatig een frequentie seecteren n paats van de groeps- en kanaaseectie kan het handmatig seecteren van een frequentie worden gebruikt om de zender en ontvanger op een bepaade frequentie in te steen. Bijvoorbeed: een audiokanaa kan worden gemaakt door ontvanger en zender in te steen op dezefde frequentie. Ontvangerfrequentie insteen 1. Druk op menu om te navigeren naar de optie frequency-insteing. 2. Gebruik de pijtjesknoppen om de frequentie af te regeen. Houd de knoppen ingedrukt om sneer te baderen. 3. Druk op enter om op te saan. Zenderfrequentie insteen 1. Druk op menu om te navigeren naar de optie frequency-insteing. 2. Gebruik de pijtjesknoppen om de frequentie af te regeen. Houd de knoppen ingedrukt om sneer te baderen. 3. Druk op enter om op te saan. 12

13 Aanpassing gain ontvanger Met de gainregeing wordt het agehee signaaniveau voor het systeem ingested. Het standaard gainniveau is 12 db en het beschikbare gainbereik is -18 tot 42 db, in stappen van 1 db. Ste de gain in op een niveau waar de audio-led groen of gee is, waarbij aeen de hoogste pieken in de audio de LED af en toe rood aten branden en de begrenzer inschakeen. Veraag de gain as de audio hoorbaar vervormt. Gebruik vanaf het beginscherm van de ontvanger de pijtjesknoppen om de gain te vergroten of te verkeinen: Wanneer één keer op de knop wordt gedrukt, wordt de gain in een stap van 1 db aangepast Houd de knop ingedrukt voor grotere aanpassingen Test de zender onder de omstandigheden van het optreden wanneer de gain wordt afgereged. Let op de audiometer en de audio-led om overbeasting te voorkomen. TV hr mn db channe rf audio gain Het RF-vermogensniveau van de zender insteen De zender biedt twee insteingen voor RF-vermogen waarmee het bereik van de zender wordt bepaad. Lo = 1 mw Hi = 10 mw Gebruik de insteing Lo wanneer zender en ontvanger dicht bij ekaar staan. De bodypackzender dragen Kem de zender vast aan een riem of schuif een gitaarband door de kem van de zender, zoas hier wordt weergegeven. Voor de beste resutaten moet de riem tegen de basis van de kem worden geduwd. 1. Navigeer naar het zendermenu rf power. 2. Seecteer met behup van de pijtjesknoppen Hi of Lo. 3. Druk op enter om op te saan. rf power rf power Regionae tv-kanaaafstand insteen Met de parameter voor de tv-kanaaafstand kan de ontvanger worden aangepast op het gebruik van de regionae tv-bandbreedte en nauwkeurig de okae tv-kanaen weergeven. De vogende opties voor kanaabandbreedte zijn beschikbaar: JP (Japan) off (voor het uitschakeen van weergave tv-kanaen) nsteen van de tv-kanaaafstand: 1. Voor toegang tot het menu met geavanceerde functies, houdt u de knop enter ingedrukt en drukt u vervogens op de knop menu. 2. Druk op de knop menu om naar het menu TVCH te navigeren. 3. Gebruik de pijtjesknoppen om de okae kanaabandbreedte voor de regio te seecteren. 4. Druk op enter om op te saan. T V 13

14 Vergrendeopties voor ontvanger en zender Vergrendeopties zijn zowe voor de ontvanger as voor de zender beschikbaar as bescherming tegen toevaige of ongeooroofde wijzigingen. Vergrendeingen kunnen rechtstreeks worden ingested vanuit het componentmenu of extern vanuit WWB6. Om de bescherming te behouden, bijven vergrendeingen gebokkeerd wanneer de zender wordt uit- en ingeschaked. Bedieningseementen ontvanger vergrendeen en ontgrendeen De ontvanger heeft de vogende vergrendeopties die afzonderijk of in wiekeurige combinatie kunnen worden gebruikt: gain: vergrendet de pijtjesknoppen om wijzigingen in de audioversterkingsinsteingen te voorkomen menu: voorkomt toegang tot menu-items en R-synchronisatie (bedieningseementen voor gain en voedingsschakeaar bijven actief) power: schaket de voedingsschakeaar uit (bedieningseementen voor gain en menu bijven actief) verschijnt. Druk op enter om de Een ontvangereement vergrendeen: wijziging te bevestigen en op te saan. 1. Druk op de knop menu om naar de vergrendeingsinsteingen te navigeren. 2. Gebruik de pijtjesknoppen naast het vergrendeingspictogram om vergrendeingsopties toe te voegen of te verwijderen. 3. Druk op enter om de vergrendeingsinsteingen op te saan. gain menu 1. Navigeer voor het ontgrendeen van de insteingen gain of power naar de vergrendeingsinsteingen door te drukken op de knop menu. 2. Druk op de pijtjesknoppen om een vergrendeingsoptie te deseecteren. 3. Druk op enter om de wijziging te bevestigen en op te saan. Bedieningseementen zender vergrendeen en ontgrendeen De zendereementen kunnen worden vergrended of ontgrended wanneer u On (vergrended) of OFF (ontgrended) seecteert in het zendervergrendeingsmenu. As een vergrended bedieningseement wordt gebruikt, gaat het vergrendeingspictogram knipperen, wat aangeeft dat de zendereementen zijn vergrended. Een zendervergrendeing insteen: 1. Druk op de knop menu om naar de vergrendeingsinsteingen te navigeren. 2. Seecteer met behup van de pijtjesknoppen on. 3. Druk op enter om op te saan. Het vergrendeingspictogram verschijnt op het dispay om te bevestigen dat de vergrendeingen zijn ingeschaked. De zender ontgrendeen: OFF enter Een ontvanger ontgrendeen: Tip: Houd om het menu te ontgrendeen en ae vergrendeingen te wissen de knop menu vanuit het beginscherm ingedrukt tot het ontgrendeingspictogram 1. Houd de knop menu ingedrukt tot OFF en het ontgrendeingspictogram op het dispay verschijnen. 2. Druk op enter om de wijzigingen op te saan. Verseuteing audiosignaa De QLX-D-ontvanger beschikt over de geavanceerde verseuteingsstandaard (AES-256) ter bescherming van het audiosignaa. Wanneer de verseuteing is ingeschaked, genereert de ontvanger een unieke verseuteingscode die wordt gedeed met de zender tijdens R-synchronisatie. Zenders en ontvangers die een verseuteingscode deen, vormen een beschermd audiopad, waarmee onbevoegde toegang door andere ontvangers wordt voorkomen. Om de beveiiging te behouden, bijven componenten verseuted wanneer deze worden uit- en ingeschaked. Een verseuted audiokanaa maken 1. Druk op de knop menu om naar het verseuteingsmenu te navigeren, dat wordt aangegeven door het seutepictogram. 2. Seecteer met de pijtjesknoppen een verseuteingsoptie. on = verseuteing ingeschaked OFF = verseuteing uitgeschaked 3. Druk op enter om op te saan. Het seutepictogram wordt op het ontvangerdispay weergegeven. 4. Druk op de knop sync en ijn de R-synchronisatievensters van zender en ontvanger uit. Het verseuteingspictogram verschijnt op het zenderscherm wanneer de R-synchronisatie is votooid en de verseuteingscode is verzonden vanaf de ontvanger. Meerdere zenders kunnen dezefde verseuteingscode deen met een enkee ontvanger. Voer een Rsynchronisatie uit om eke extra zender te verseuteen. Opmerking: Wanneer u OFF seecteert om de verseuteing uit te schakeen, voer dan een Rsynchronisatie uit om de verseuteingscode uit de zender te wissen en een verseuteingsconfict of FALbericht te voorkomen. Verseuteing verwijderen 1. Druk op de knop menu om naar het verseuteingsmenu te navigeren. 14 < 15 cm (6 in.) 2. Seecteer OFF. 3. Druk op Enter om op te saan. 4. Voer een R-synchronisatie voor zender en ontvanger uit om de verseuteingscode uit de zender te wissen en een verseuteingsconfict tussen componenten, aangegeven door een FAL-bericht, te voorkomen. Opmerking: As de verseuteing van off op on wordt gezet, genereert de ontvanger een nieuwe verseuteingscode en moet deze via R op de zender worden gesynchroniseerd om de nieuwe code te deen.

15 Twee zenders aan een ontvanger koppeen As er twee zenders aan een ontvanger worden gekopped, biedt dit een artiest fexibiiteit voor naar voorkeur een handhed zender of een bodypack-zender. Voor performances waarbij instrumenten worden gewissed, kunnen twee bodypack-zenders worden gekopped aan een enkee ontvanger. Opmerking: Schake sechts één zender tegeijk in en bedien sechts één zender tegeijk om interferentie tussen de zenders te voorkomen. De zenders met de ontvanger synchroniseren Beide zenders moeten afzonderijk worden gekopped aan de ontvanger door midde van R-synchronisatie. 1. Schake de eerste zender in en voer een R-synchronisatie met de ontvanger uit. 2. Voer een geuidscontroe uit en ste zo nodig de gain van de ontvanger af. Wanneer u kaar bent, schaket u de zender uit. 3. Schake de tweede zender in en voer een R-synchronisatie met de ontvanger uit. 4. Test de zender bij de omstandigheden van het optreden en ste zo nodig de gain van de ontvanger af. Wanneer u kaar bent, schaket u de zender uit. < 15 cm (6 in.) Audioniveaus overeen aten komen met microfoon-offsets Wanneer twee zenders aan een ontvanger worden gekopped, kunnen er verschien in het voumeniveau tussen microfoons of instrumenten optreden. As dit paatsvindt, aat de audioniveaus dan overeenkomen m.b.v. de functie Mic Offset en eimineer zo hoorbare voumeverschien tussen zenders. Ste bij gebruik van een enkee zender de Mic Offset in op 0 db. 1. Schake de eerste zender in en voer een soundcheck uit om het audioniveau te testen. Schake de zender uit as u kaar bent. 2. Schake de tweede zender in en voer een soundcheck uit om het audioniveau te testen. 3. As er een hoorbaar verschi is in het geuidsniveau van de zenders, navigeert u naar het menu Mic Offset op de zender om de microfoon-offset onmiddeijk te verhogen of te veragen zodat de audioniveaus overeenkomen. mic offset db Frequentiebanden en RF-vermogen zender Band Frequentiebereik RF-vermogen (mw) () G of 10 G of 10 G of 10 H of 10 H of 10 H of 10 H of 10 J of 10 J of 10 JB of 10 K of 10 Band Frequentiebereik RF-vermogen (mw) () K of 10 L of 10 L of 10 L of 10 L of 10 P of 10 P of 10 Q of 10 S50 ( ) (863 1 of ) X of 10 15

16 Aangepaste groepen Specifieke kanaen en frequenties kunnen worden geseecteerd en in aangepaste groepen worden gepaatst. Aangepaste groepen worden meesta gebruikt om netwerkontvangers aan een bepaad frequentiebereik toe te wijzen of om ontvangers vooraf te configureren voor verhuurtoepassingen. Wanneer een aangepaste groep is gemaakt, kan deze in de ontvanger worden geaden m.b.v. het menu group. Wanneer met een netwerkscan frequenties van een ontvanger worden toegewezen terwij een aangepaste groep is geseecteerd, worden ae aangepaste groepen (U1, U2, U3, enz...) van die ontvanger geaden in ae andere ontvangers op het netwerk. Aangepaste groepen maken T V T V group channe group channe group channe Een aangepaste groep seecteren De ontvanger beschikt over 6 aangepaste groepen met de namen U1, U2, U3, U4, U5 en U6. a. Druk op menu terwij u de knop enter indrukt om het scherm voor aangepaste groepen te openen. b. Druk op enter om het bewerken van een groep in te schakeen (aangegeven door knipperen van de groep). c. Seecteer met de pijtjesknoppen een groep (U1 t/m U6). d. Druk op enter om naar de kanaaseectie te gaan. Een kanaa seecteren a. Seecteer met de pijtjesknoppen een kanaa (1-60). Eke groep kan uit maximaa 60 kanaen (frequenties) bestaan. b. Druk op enter om het geseecteerde kanaa op te saan en naar de frequentietoewijzing te gaan. Een frequentie aan een kanaa toewijzen a. Gebruik de pijtjesknoppen om een frequentie aan het geseecteerde kanaa toe te wijzen. b. Druk op enter om op te saan. Nadat enter is ingedrukt, gaat het kanaa knipperen zodat er meer kanaen en frequenties kunnen worden toegevoegd aan de aangepaste groep. Herhaa stap 2 en 3 voor het toevoegen van meer kanaen en frequenties. Wanneer dit is votooid, drukt u enkee maen op de knop menu om naar het hoofdmenu terug te keren. Zender via R synchroniseren vanuit een aangepaste groep Om te zorgen voor een nauwkeurige weergave van de groeps- en kanaainformatie moet de zender vanuit het menuscherm Custom Group via R worden gesynchroniseerd: 1. Druk op menu terwij u de knop enter indrukt om het scherm voor aangepaste groepen te openen. 2. Schake de zender in en druk op de knop sync op de ontvanger. 3. Paats de vensters voor R-synchronisatie van zender en ontvanger tegenover ekaar. 4. sync good wordt op het dispay weergegeven as R-synchronisatie is votooid. Opmerking: As de R-synchronisatie misukt, herhaat u de R-synchronisatieprocedure terwij u de uitijning tussen de R-vensters van de zender en de ontvanger zorgvudig behoudt. Een aangepaste groep verwijderen 1. Druk op menu terwij u de knop enter indrukt om het scherm voor aangepaste groepen te openen. 2. Druk op enter om het bewerken van een groep in te schakeen (aangegeven door knipperen van de groep). 3. Navigeer met de pijtjesknoppen tot het groepsnummer en het woord DEL worden weergegeven. 4. Druk op enter om de groep te verwijderen. Om afzonderijke kanaen uit een aangepaste groep te verwijderen, doet u het vogende: 1. Open het menu voor aangepaste groepen en seecteer de frequentie voor het te verwijderen kanaa. 2. Houd een pijtjesknop ingedrukt tot de frequentie -.- weergeeft. 3. Houd de knop menu ingedrukt om de wijziging te bevestigen en af te suiten. Aangepaste groepen maken m.b.v. Wireess Work Bench 6 n WWB6 kunnen aangepaste groepen worden gemaakt door het tabbad Frequentiecoördinatie te openen. Raadpeeg het WWB6-hepsysteem voor uitvoerige instructies voor het configureren van aangepaste groepen. 16

17 Netwerkbediening De ontvanger maakt gebruik van een ethernetverbinding voor gegevensuitwisseing over het netwerk met andere componenten en omvat een interne DHCP-cient voor automatische netwerkconfiguratie wanneer deze is verbonden met een ingeschakede DHCP-router. Met een netwerk verbinden 1. Paats een ethernetkabe in de ethernetpoort aan achterzijde van de ontvanger. 2. Suit de kabe aan op een computer of router. 3. De poort-led's op de ontvanger ichten op om netwerkconnectiviteit en netwerkverkeer aan te geven. P-adressen automatisch toekennen 1. Activeer een DHCP-service op de server of gebruik een router waarop DHCP is ingeschaked. 2. Wanneer de ontvanger wordt opgestart, wijst de DHCP-server automatisch een P-adres aan de ontvanger toe. Tip: Gebruik de optie Netwerk resetten, te vinden in het menu met geavanceerde functies, om de ontvanger terug te zetten op de standaard modus voor DHCP-adressering. Configuratietips Gebruik afgeschermde Cat 5-kabe of beter ethernetkabes om betrouwbare netwerkprestaties te garanderen De LED's op de ethernetpoort ichten op wat aangeeft dat er een netwerkverbinding actief is Het netwerkpictogram icht op wanneer de ontvanger extra Shureapparaten op het netwerk waarneemt Ae componenten moeten zich in hetzefde subnet bevinden Breid bij grotere instaaties het netwerk uit met meerdere ethernet-switches Netwerkprobemen opossen Gebruik sechts één DHCP-server per netwerk Ae apparaten moeten hetzefde subnetmasker deen Op ae ontvangers moet dezefde firmwareversie zijn geïnstaeerd Kijk of het netwerkpictogram opicht op het frontpanee van ek apparaat: As het pictogram niet opicht, controeer dan de kabeverbinding en de LED's op de ethernetpoort. As de LED's op de ethernetpoort niet opichten terwij de kabe is aangesoten, vervang de kabe dan en controeer opnieuw de LED's en het netwerkpictogram. WWB6-connectiviteit met het netwerk controeren: 1. Start de WWB6-software en gebruik nventory view om te zien weke apparaten op het netwerk zijn aangesoten. 2. As dit niet het geva is, zoekt u het P-adres van een van de apparaten op het netwerk (zoas een ontvanger) en probeert u dit te pingen vanaf de computer waarop WWB6 draait. 3. Voer in een WNDOWS/MAC-opdrachtprompt het 'ping PADDRESS' in van het apparaat (bijv. 'ping '). 4. As de ping ukt (geen pakketveries), dan kan de computer met het apparaat op het netwerk communiceren. As de ping misukt (100% pakketveries), controeer dan of het P-adres van de computer zich in hetzefde subnet bevindt as de ontvanger. 5. As de pings ukken en de apparaten nog steeds niet in de WWB6-inventaris te zien zijn, controeer dan of ae firewas of zijn uitgeschaked of de gegevens van het WWB-netwerk in de toepassing binnenaten. Controeer of de firewainsteingen de toegang tot het netwerk niet bokkeren. Handmatig P-adressen en subnetmaskers insteen P-adressen en subnetmaskers kunnen handmatig worden ingested vanuit het geavanceerde menu in de ontvanger of vanaf het monitorpanee in Wireess Workbench 6. Netwerkinsteingen die handmatig worden ingevoerd, moeten gedig zijn en vodoen aan P-protocoen om een goede netwerkcommunicatie te garanderen. Ontvangermenu P-adressen en subnetadressen bestaan uit 4 groepen getaen. Eke groep kan uit maximaa 3 cijfers bestaan. Eke groep wordt gescheiden door een decimae punt. Bij het insteen van een P-adres of subnetadres moet ek van de 4 groepen apart worden bewerkt. Het vogende schema toont hoe de groepen zijn ingedeed op het ontvangerdispay: Druk op menu terwij u de knop enter indrukt om het geavanceerde menu te openen. 2. Druk op de knop menu om naar het P-menu te navigeren. 3. Ste met de pijtjesknoppen de modus in op St (statisch) en druk op enter. 4. Gebruik de pijtjesknoppen om de eerste groep te bewerken. Druk op enter om op te saan en met de vogende groep verder te gaan. 5. Gebruik de pijtjesknoppen en de knop enter om de resterende 3 groepen te bewerken. 6. Wanneer groep 4 is bewerkt, verschijnt op het dispay het subnetmaskermenu. Gebruik de pijtjesknoppen om te baderen en seecteer een vooringestede waarde voor ek van de subnetmaskergroepen. 7. Wanneer dit votooid is, drukt u op Enter om de insteingen op te saan. Opmerking: Voor het hersteen van de automatisch P-adressering van DHCP opent u het P-menu en seecteert u AU (automatisch). De menuoptie Network Reset kan eveneens worden gebruikt voor het hersteen van de DHCP-adressering. Wireess Workbench 6 1. Open het tabbad Channe Properties in WWB6. 2. Kik op Utiities en ste de netwerkmodus in op Manua. 3. Voer in de veden P en Subnet gedige getaen in. 4. Wanneer dit votooid is, seecteert u Appy. 17

18 Netwerkscan De functie Network Scan automatiseert de frequentietoewijzing door gebruik te maken van een enkee ontvanger voor het scannen en in gebruik nemen van frequenties voor ae netwerkontvangers op dezefde frequentieband. Scannen van netwerk en ingebruikneming van frequenties 1. Suit de ontvangers aan op een actief ethernetnetwerk. Ae ontvangers moeten zich in hetzefde subnet bevinden 2. Schake ae ontvangers voorafgaand aan een netwerkscan in en geef deze 60 seconden de tijd om zich met het netwerk te verbinden. 3. Kies een groep of aangepaste groep voor ingebruikneming op de ontvanger die wordt gebruikt voor het initiaiseren van de netwerkscan. 4. Druk om een netwerkscan te beginnen op de knop menu en navigeer naar het menu network scan. Druk op enter. 5. Wanneer het scannen is votooid, knipperen de dispays van de ontvangers die op frequenties wachten. 6. Druk op enter om de frequenties in gebruik te nemen of druk op menu om de ingebruikneming te annueren. 7. De LED's op het voorpanee van eke ontvanger knipperen wanneer een in gebruik genomen frequentie is toegewezen. Opmerking: Voedige ingebruikneming van de frequenties kan niet paatsvinden as het aanta ontvangers in het netwerk het aanta beschikbare frequenties in de geseecteerde groep overschrijdt. Probeer het met een andere groep of scan nogmaas na het uitschakeen van ongebruikte ontvangers. Verbinden met een extern regesysteem De ontvanger wordt aangesoten op externe regesystemen (AMX of Creston) via ethernetkabes. Verbinding: Ethernet (TCP/P; QLXD-ontvanger is de cient) Poort: 2202 Ga voor een uitgebreide ijst van commandostrings naar: Compatibiiteit met Shure-spectrummanager ATX600 QLX-D-ontvangers zijn compatibe met de Axient AXT600 Spectrum Manager. Op het netwerk aangesoten ontvangers worden weergegeven in de nventory van het apparaat en frequenties van de ijst van compatibee frequenties kunnen worden ingezet en gecontroeerd door de Spectrum Manager. Raadpeeg de handeiding van het Axient-systeem voor meer informatie over de Spectrum Manager. QLX-D gebruiken met een Shure ULX-D-systeem Zenders en ontvangers van QLX-D- en ULX-D-componentengroepen kunnen worden gekopped om audiokanaen te vormen. Gebruik de vogende insteingen op ontvangers en zenders om functionaiteit te waarborgen: Verseuteing ingested op Off High-densitymodus ingested op Off (ULX-D-ontvanger) Stem de ontvanger en zender handmatig op dezefde frequentie af. R-synchronisatie tussen QLX-D- en ULX-D-componenten wordt niet ondersteund. Ste de ontvangerfrequentie handmatig in zodat deze overeenkomt met de frequentie van de zender om een audiokanaa te maken. 18

19 QLX-D beheren met Wireess Workbench 6 De Wireess Workbench 6-software (WWB6) van Shure maakt controe en regeing van de QLX-D-ontvanger over het netwerk mogeijk. Aanvuende hupmiddeen in WWB6 bieden RF-spectrumbewaking, netwerkconfiguratie en firmware-updates. Ga naar voor een gratis downoad van Wireess Workbench-software. nsteingen beheren en controeren Beheer en controeer ontvangerinsteingen door het tabbad Monitor in Wireess Workbench te openen. Kik op de knop Settings om het venster Properties voedig weer te geven of te verbergen. 1 RF- en audiometers Tonen: huidige niveaus, band, TV, en TX-overbeasting 2 Zenderinsteingen Tonen: RF-vermogen, Tx-type, microfoon-offset, Tx-vergrendeing 3 Frequentie-insteingen Gebruik de vervogkeuzeijst om de frequentiewaarde te wijzigen 4 Verseuteingspictogram Licht op wanneer verseuteing is ingeschaked 5 Gaininsteing ontvanger Gebruik de vervogkeuzeijst om de gaininsteingen te verhogen of veragen 6 Aangepaste groepen Kik hier om aangepaste groepen te maken 10 7 Hupfuncties Toegang tot ontvangerfuncties 10 Tabbad Network nsteing van de netwerkmodus, toont: P-adres, subnet, MAC, firmwareversie, netwerk resetten 9 Verseuteing Verseuteing in- en uitschakeen 10 Vergrendeingen ontvanger Vergrendeing/ontgrendeing: Menu, Gain, Power De ontvanger bekijken in WWB6 nventory Kik op het tabbad nventory om de ontvangstkanaen te bekijken. Dubbekik op de parameters om bewerking mogeijk te maken. Tip: As u op het ontvangerpictogram naast de naam van het kanaa kikt, knipperen de LED's op het frontpanee van de ontvanger om identificatie op afstand mogeijk te maken. Hardware dentify As Hardware dentify wordt geactiveerd vanaf een ontvanger, knippert de bijbehorende voorsteing van die ontvanger in het scherm WWB nventory, waardoor identificatie op afstand mogeijk is. Hardware dentify kan vanaf de ontvanger worden geactiveerd door de knop enter minimaa 3 seconden ingedrukt te houden. Kik op de knop Dismiss op het scherm WWB nventory om de functie af te suiten. 19

20 Firmware-updates Firmware is software die is ingebouwd in ek onderdee dat functionaiteit reget. Periodiek worden nieuwe firmwareversies ontwikked die aanvuende functies en verbeteringen bevatten. Firmwareversies Werk bij het updaten van de firmware van ontvangers ae ontvangers bij tot dezefde firmwareversie om een consistente werking te waarborgen. De firmwareversie heeft de nummerstructuur MAJOR.MNOR.PATCH (bijv ). Ae apparaten op het netwerk (incusief zenders) dienen minimaa dezefde MAJORen MNOR-firmwareversienummers te hebben (bijv. 1.2.x). Firmware downoaden en bijwerken Er is een gratis Shure Update Utiity-hupprogramma beschikbaar op De Shure Update Utiity is ook gekopped aan de Shure Wireess Workbench-software. Raadpeeg de hepinstructies voor gebruik van de Shure Update Utiity. De ontvanger bijwerken VOORZCHTG! Zorg dat de voeding en netwerkaansuitingen van de ontvanger in stand bijven tijdens een firmware-update. Schake de ontvanger niet uit voordat de update is votooid. 1. Suit de ontvanger en de computer aan op hetzefde netwerk. 2. Open de Shure Update Utiity. 3. Kik op het tabbad firmware om de beschikbare updates te vinden. 4. Gebruik de knop mport as u de firmwarebestanden handmatig wit importeren. 5. Kik op het tabbad Update Device en controeer het vak Version to insta naast ek apparaat. 6. Kik op Send Updates om de firmware naar de netwerkapparaten te aden. 7. Wanneer het downoaden is votooid, wordt de ontvanger opnieuw opgestart waarbij de bijgewerkte firmware is geïnstaeerd. De zender bijwerken Wanneer firmware naar de ontvanger wordt gedownoad, bevat deze ook firmware-updates voor de zender. Bijgewerkte firmware wordt door de ontvanger doorgegeven aan de zender via de R-synchronisatiepoort. 1. Druk op menu terwij u de knop enter indrukt om het geavanceerde menu te openen. Navigeer met de knop menu naar het menu update. 2. Druk op enter om de update te starten. 3. Wanneer de rode R LED knippert, paats u de R-synchronisatiepoorten van zender en ontvanger tegenover ekaar. De rode LED bijft opichten om een juiste uitijning aan te geven en het downoaden za automatisch beginnen. 4. Handhaaf de uitijning tijdens het bijwerken en et op de voortgang (0 t/m 100%) op het ontvangerscherm. < 15 cm (6 in.) Tx Tx 5. Wanneer het bijwerken is votooid, verschijnt "TX Update good" op het ontvangerdispay. Foutcodes en opossingen Foutcodes worden gegenereerd wanneer de ontvanger een toestand waarneemt die mogeijk de systeemprestaties kan aantasten. As op de ontvanger een fout wordt weergegeven, gebruik dan de vogende tabe om het probeem te identificeren en de bijbehorende opossing te vinden. Foutcode Beschrijving Opossingen Err.001 Audiocompatibiiteit Update de firmware van zender en ontvanger naar de nieuwste versie. Err.002 Verseuteing tussen Shure-productijnen komt niet overeen Ste verseuteing op off voor componenten van verschiende Shure-productijnen, zoas QLX-D en ULX-D. Err.003 Verseuteingsmodus komt niet overeen Voer een R-synchronisatie uit tussen zender en ontvanger om de fout te wissen. Err.004 Frequentieband komt niet overeen Zender en ontvanger werken met overappende frequenties uit verschiende frequentiebanden. Err.005 Frequentie komt niet overeen Ontvanger en zender werken op frequentiebanden die geen compatibee frequenties deen. Err.006 Geen frequenties gevonden Scan opnieuw en seecteer een andere groep of gebruik WWB om een frequentie te vinden. Err.007 Firmware komt niet overeen Update de firmware van zender en ontvanger. Err.008 Gebruiksduur van Shure SB900-batterij verschijnt niet op het dispay Controeer of de batterij stevig in het batterijcompartiment is gepaatst. As het probeem aanhoudt, vervang dan de batterij. 20

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch Ethernet Disk RAID Network RAID Storage System user manual manuel utilisateur guída utente handbuch manual de instrucciones gebruikershandleiding ユーザー マニュアル Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS Your music + our passion Inhoud Belangrijk! The Minx Xi is grotendeels een op software gebaseerd product; nieuwe functies en updates worden van

Nadere informatie

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. OL-29506-01 Cisco Model DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3,0 8x4 draadloze gateway voor thuisgebruik met geïntegreerde digitale spraakadapter Gebruikershandleiding Lees dit Belangrijk Lees deze hele

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4 1. Inleiding tot de Ethernet Disk mini van LaCie 6 1.1. Harddrive-temperatuurregeling

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

CE-waarschuwing. Canada

CE-waarschuwing. Canada Verklaring van conformiteit Fabrikant: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA We verklaren onder onze unieke verantwoordelijkheid dat deze projector voldoet

Nadere informatie

Cisco ModelGebruikershandleiding voor Cisco's VoIP-kabelmodem, model DPC3212 en EPC3212

Cisco ModelGebruikershandleiding voor Cisco's VoIP-kabelmodem, model DPC3212 en EPC3212 Cisco ModelGebruikershandleiding voor Cisco's VoIP-kabelmodem, model DPC3212 en EPC3212 In dit document BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 2 Inleiding... 11 Wat zit er in de doos?... 13 Omschrijving

Nadere informatie

Solo TV Sound System

Solo TV Sound System Solo TV Sound System Gebruikershandleiding Inhoud Veiligheidsinformatie Inleiding Hartelijk dank... 6 Uitpakken... 6 Installeren van het systeem Stap 1: Het systeem plaatsen... 7 Stap 2: Het Solo-systeem

Nadere informatie

Everio programma 2012

Everio programma 2012 Everio programma 2012 www.jvc.net/everio-2012s/ www.jvc.eu www.jvc-asia.com www.jvc-me.com Keep in touch Met Everio bijf je atijd en overa in contact met je vrienden, of ze nu in de kamer naast je zitten

Nadere informatie

Copyright. Disclaimer. Erkenning handelsmerken

Copyright. Disclaimer. Erkenning handelsmerken Copyright Deze publicatie, met inbegrip van alle foto's, illustraties en software, is beschermd volgende internationale wetten op auteursrechten met alle rechten voorbehouden. Deze handleiding of het materiaal

Nadere informatie

Videovergadersysteem

Videovergadersysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING Videovergadersysteem Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. MODEL RVF1000 1206 (V2.2) 2 Veiligheidsinformatie

Nadere informatie

AV-regelaar RDC-7.1. Gebruiksaanwijzing

AV-regelaar RDC-7.1. Gebruiksaanwijzing AV-regelaar DC-7. Gebruiksaanwijzing WAASCHUWING: OM BAND OF EEKTISCHE SCHOKKEN TE VOOKOMEN MAG DIT APPAAAT NIET AAN VOCHTIGHEID OF EGEN BOOTGESTED WODEN. OPGEET: OM EEKTISCHE SCHOKKEN TE VOOKO- MEN MAG

Nadere informatie

FlexiDome IP NWD-455VO3-10P NWD-455V04-10P PNWD-455V03-20P NWD-455V04-20P. Gebruiksaanwijzing

FlexiDome IP NWD-455VO3-10P NWD-455V04-10P PNWD-455V03-20P NWD-455V04-20P. Gebruiksaanwijzing FlexiDome IP NWD-455VO3-10P NWD-455V04-10P PNWD-455V03-20P NWD-455V04-20P nl Gebruiksaanwijzing FlexiDome IP nl 3 Inhoud 1 Inleiding 13 1.1 Overzicht modelnummers 14 1.2 Uitpakken 14 1.3 Systeemvereisten

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461206

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461206 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE NETWORK SPACE. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE NETWORK SPACE in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

ASUS Desktop PC M11AD Gebruikershandleiding

ASUS Desktop PC M11AD Gebruikershandleiding ASUS Desktop PC M11AD Gebruikershandleiding DU8496 Eerste editie juli 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer Inc. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten

Nadere informatie

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd:

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd: Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Naar beginpunt / Naar eindpunt Afdrukken: Hoewel de pagina s van deze handleiding zijn geoptimaliseerd

Nadere informatie

ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding

ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding DU7963 Tweede Editie December 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de

Nadere informatie

STENMARK. Netis. Gebruikshandleiding. Wireless-N AP / Repeater / Router client

STENMARK. Netis. Gebruikshandleiding. Wireless-N AP / Repeater / Router client STENMARK Netis Gebruikshandleiding Wireless-N AP / Repeater / Router client Deze gebruikshandleiding is van toepassing voor de volgende producten: WF2412 150Mbps Wireless N Router WF2420 300Mbps Wireless

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik...

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... 3 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

8/16-KANAALS DVR. Gebruikershandleiding

8/16-KANAALS DVR. Gebruikershandleiding 8/16-KANAALS DVR Gebruikershandleiding SRD-830/830D/830DC/ 850/850D/850DC/870/870D/870DC/ 1610/1610D/1610DC/1630/1630D/1630DC/ 1650/1650D/1650DC/1670/1670D/1670DC overzicht KENMERKEN Deze DVR maakt gebruik

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave...1 Gebruiksmededeling...2. Installatie...12. Bijlagen...70. Bedieningselementen gebruiker...20.

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave...1 Gebruiksmededeling...2. Installatie...12. Bijlagen...70. Bedieningselementen gebruiker...20. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Gebruiksmededeling...2 Veiligheidsinformatie...2 Voorzorgsmaatregelen...3 Waarschuwingen voor de oogbescherming...5 Producteigenschappen...5 Inleiding...6 Overzicht verpakking...6

Nadere informatie

Desktop PC K30AM / K30AM-J Gebruikershandleiding

Desktop PC K30AM / K30AM-J Gebruikershandleiding Desktop PC K30AM / K30AM-J Gebruikershandleiding DU9380 Eerste editie mei 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de

Nadere informatie

dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation

dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation devolo dlan 1200+ WiFi ac 2014 devolo AG Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging

Nadere informatie

Hercules Wireless N Access Point INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven.

Hercules Wireless N Access Point INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. HWNAP-300 Hercules Wireless N Access Point INHOUDSOPGAVE Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. 1. UW HERCULES WIRELESS N ACCESS POINT...3 1.1. Aanbevelingen...

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING OPERATING INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI 40LED8110CSW

GEBRUIKSAANWIJZING OPERATING INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI 40LED8110CSW GEBRUIKSAANWIJZING OPERATING INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI 40LED8110CSW KLEURENTELEVISIE MET AFSTANDSBEDIENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL TELEVISEUR COULEUR A TELECOMMANDE 50248891 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ASUS Desktop PC M70AD Gebruikershandleiding

ASUS Desktop PC M70AD Gebruikershandleiding ASUS Desktop PC M70AD Gebruikershandleiding DU8553 Eerste editie Augustus 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer Inc. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de

Nadere informatie