Microsoft IT Academy en het Learning Management Systeem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Microsoft IT Academy en het Learning Management Systeem"

Transcriptie

1 MicrosoftITAcademyenhetLearningManagementSysteem ZodrahetMicrosoftITAcademylidmaatschapisgeactiveerd,beschiktuoverdeomgevingomleerlingentoegangtegeven totmicrosoftelearningcursusmateriaal.ditgebeurtinhetlearningmanagementsysteem.functiesvanhetlearning ManagementSysteemzijn: cursussenkunnentoewijzenaanstudenten; studentenkunnenverdeleningroepenvolgensdeklassenofcursussen; rapportageskunnengenererenvandevoortgangvanstudenten. STAP1:InloggenophetLearningManagementSysteem InloggenophetLearningManagementSysteemkanopdriemanieren: 1. metuwschoolaccountviadekennisnetfederatieindienuwschoolhieropisaangesloten; 2. metuwinstellingsaccountviadesurffederatieindienuwinstellinghieropisaangesloten; 3. meteenliveidindienuwschoolopgeenvanbeidefederatiesisaangesloten. Inprincipegeldt:HogeronderwijsinstellingengaanviadeSURFfederatie.ROC s,primaironderwijsenvoortgezetonderwijs viadekennisnetfederatie.enkeleroc smakenechtergebruikvandesurffederatie. STAP1A:InloggenophetLearningManagementSysteemviaKennisnetfederatie AlsuwonderwijsinstellingisaangeslotenbijKennisnetfederatiestartuInternetExploreropensurftunaar: https://itacademy.microsoftelearning.com/sso/?whr=uri:kennisnet.nl,selecteeruwschoolenlogdaarnainmetuw schoolaccount. Gavervolgensverdermetstap2 1

2 STAP1B:InloggenophetLearningManagementSysteemviaSURFfederatie AlsuwonderwijsinstellingisaangeslotenbijdeSURFfederatiestartuInternetExploreropensurftunaar: https://itacademy.microsoftelearning.com/sso/?whr=uri:surfnet,selecteeruwinstellingenlogdaarnainmetuw instellingsaccount. Gavervolgensverdermetstap2 STAP1C:Inloggenalsuwonderwijsinstellingnietbijeenfederatieisaangesloten AlsuwonderwijsinstellingnietisaangeslotenstartuInternetExploreropensurftunaar: https://itacademy.microsoftelearning.com/enloginmetuwliveid. Gavervolgensverdermetstap2. 2

3 STAP2:HetMicrosoftITAcademyLearningManagementSysteemverkennen ZodraubentingelogdviaKennisnet,SURFofuwMicrosoftaccountwordtudoorverwezennaarbovenstaandscherm. Utrefthiereenzestalmenu itemsaan: Home Users Groups LearningPlans AccessCodes ActivitiyReports Indevolgendeonderdelenzullenwedezemenu itemséénvooréénbesprekenenudemogelijkhedenenfunctionaliteiten individueeluitleggenzodatuhiermaximaalgebruikvankuntmaken. 3

4 STAP3:Gebruikersbeheren,aanmakenenorganiseren Alsumetdemuisoverhettabblad Users zweeftverschijnentweenieuwemenu itemsgenaamd ManageUsers en ImportUsers.Klikop ManageUsers. Inhetschermdatverschijntheefturechtsinhetschermdemogelijkheidomnieuwegebruikerstoetevoegenaanuw MicrosoftITAcademysysteemopbasisvanVoornaam,Achternaam,E mailadreseneventueeleenklasof groepsaanduiding.umaakteennieuweleerlingaandooriniedergevaldevelden FirstName, LastName en E mail in tevullen.klikvervolgensopdeknop Save.Deleerlingisnutoegevoegdenverschijntindelijstlinksinhetscherm. 4

5 Alsugroteaantallenleerlingenwiltinvoegenishetechterhandigerditgeautomatiseerdtelatendoendoorhetimporteren vaneenexcelbestandmetdaarindebenodigdeinformatievandepersonendieuaanhetsysteemwilttoevoegen.klikin demenubalklinksboveninhetschermopdeknop Importusers. Ukunteenvoorbeeldbestandtedownloadenkliktuopdeweblinkgenaamd CSVImporttemplate onderhettekstveld. Vulinhetgedownloade.CSVbestanddevoornamen,achternamen,e mailadressenenklasnaam(gescheidendooreen komma)vanalleintevoerendeelnemersinenslahetbestandop.klikvervolgensopdeknop Bladeren opdewebpagina enimporteerhetzojuistaangemaakte.csvbestanddoordeknop UploadFile tegebruiken.uwleerlingenzijnnu geimporteerdenstaaninhetmicrosoftitacademysysteem. 5

6 STAP4:Groepenaanmakenenbeheren AlsualsdocentofcoordinatorveelleerlingenofdeelnemershebtdiegebruikmakenvanMicrosofteLearningkanhetvoor ugemakkelijkzijnomdezedeelnemersteorganisereningroepenzodatudezeeenvoudigkuntterugvindenofcursussen kunttoewijzenaaneenvolledigegroepindiengewenst. AangeradenwordtaltijdeersteenParentGroupaantemaken,zekeralsumetmeerderedocentengebruikmaaktvanéén ITAcademylidmaatschap. Klikophetmenu item Groups indenavigatiebalkboveninhetscherm.hetvolgendeschermverschijnt: MaakeersteenParentGroupaandoordevelden GroupName (bijvoorbeelduwnaamofafkortingalsdocent)en Description (zorgvooreenduidelijkeomschrijving)intevullenenvervolgensde Save knoptegebruiken.voegindeze groepgeendeelnemerstoe! Alsdegroepisaangemaaktherhaaltuhetproces,maarnucreëertueengroepmetbijvoorbeelddeklasnaamvanéénvan uwklassenenvoegtudaardezojuistingevoerdedeelnemersaantoedoordeknop AddMembers tegebruikenendaar deleerlingenteselecterendiebijdebetreffendeklashoren.vergeetnietinhetdropdownmenuonder ParentGroup de zojuistaangemaaktegroepteselecteren.opdiemanierwordtdeklasaanuwnaamtoegevoegd.gebruikvervolgensde knop Save omdegroepopteslaan.ditprocesherhaaltuvooriedereklasdieuwilttoevoegen. 6

7 STAP5:Leerplannensamenstellenentoewijzen Uheeftalsdocentdevolledigecontroleoverdecursussendieleerlingenkrijgentoegewezen.Zokuntubijvoorbeeld onderscheidmakentussenword2010voorbeginners,voorgevorderdenofhetexpertniveau,afhankelijkvanhoeveruw klasofuwindividueleleerlingenzijn.leerplannenwordensamengestelddoormetdemuisophetmenu item Learning Plans teklikkenindenavigatiebalkboveninhetscherm.hetvolgendeschermverschijnt. UcreëerteennieuwLeerplandooreennaamintevoereninhettekstveld LearningPlanName.Zorghierbijvooreen duidelijkenaam(bijvoorbeeld:word2010nlbeginnerofoffice2010nlgevorderd). Uvoegtcursusmateriaalaanhetleerplantoedoordeknop SelectE LearningLibrary tegebruiken. 7

8 MicrosoftITAcademybevatzeerveelcursusmateriaalwaaruitukuntkiezen.IndepraktijkzaldeAcademicOffice2010 LibraryvoorNederlandseonderwijsinstellingenhetmeestwaardevolzijn.Gebruikdeknop Continue omdezetoete voegen. Ukeertterugnaarhetvorigeschermwaarnudeknop AddContent isverschenen.klikhierop. EennieuwschermverschijntwaarinudevolledigeinhoudvandeAcademicOffice2010Librarykuntzien.Umoetbegrijpen datdezebibliotheekookveelcursusseninanderetalenbevatdievoordenederlandseonderwijsmarktnietrelevantzijn. AlsudoordelijstscrolltzultuverschillendeNederlandstaligecursussentegenkomenophetgebiedvanMicrosoftWord, Excel,Powerpoint,Outlook,OneNoteenmeer.Selecteerdecursussendievooruwleerlingenrelevantzijn,voegdezetoe enklikvervolgensopdeknop Continue. Ukeertterugnaarhethoofdscherm.Gebruikdeknop Save omhetleerplanopteslaan. 8

9 STAP6:LeerlingentoeganggeventotITAcademycursusmateriaal Nuuuwleerlingeninhetsysteemheefttoegevoegd,dezeingroepenhebtingedeeldeneenleerplanhebtsamengesteld bentuklaaromuwleerlingentoegangtegeventothetcursusmateriaal.ditgebeurtdoormiddelvanaccesscodes.klikop hetmenu item AccessCodes inhetmenuboveninhetscherm. Inhetschermwatnuverschijntkuntuhetaantalkeeraangevendatdecodegebruiktkanworden(alser50menseninuw klaszittenmoetditaantaldusminimaal50zijn).ukunttevensdegroep(ofklas)aangevenaanwiedecodesbeschikbaar gesteldmoetenworden.tevenskuntuinhetveld AccessCodeIdentifier eenkortetekstinvullenwaardoorudecode makkelijkkuntherkennenofterugvinden.zodraualleveldenhebtingevuldkliktuopdeknop GenerateCode waarnade codegegenereerdwordtenzichtbaarwordtinhetscherm. Ukuntdecodekopierenofnaaruzelfe mailenenvervolgensverspreidenonderdedeelnemers. 9

10 STAP7:Rapportagesgenereren MicrosoftITAcademybeschiktnaastcursusmateriaalookovereenvolgsysteemdatualsdocentinstaatstelttemonitoren hoedevoortgangenhetgebruikvandecursussenperindividueleleerlingverloopt. MicrosoftITAcademykan3soortenrapportagesgenereren,namelijk: CourseActivityReports Hierkuntuopbasisvanhetopgevenvandenaam,hete mailadresenhetcursusnummerbekijkenhoeverdeleerling gevorderdismethetcursusmateriaal,hoeveelprocentvandecursusreedsisdoorlopenenhoedeassessmentszijn verlopen.tevenswordtgetoondwanneerdeleerlingvoorheteerstenvoorhetlaatstisingelogdophet cursussysteem. AssessmentActivityReports Opbasisvannaam,hete mailadresenhetcursusnummerkuntuindetailinzienhoedeleerlingdetussentijdse toetsvragenenoefeningenheeftdoorlopen. LoginActivityReports Opbasisvannaamenhete mailadreskuntueenrapportgenererenwaarinukuntinzienhoelangeenleerlingin totaalingelogdisgeweest,hoevaak,wanneerendefrequentiedaarvan. Allerapportageswordengegenereerdalskommagescheiden.CSVbestand.WeradenuaanhetbestandteopeneninExcel enintestellendatexcelzelfdescheidingvandecellenvooruautomatiseertaangezienditdeleesbaarheidsterktengoede komt. 10

11 Thisdocumentisprovided as is.informationandviewsexpressedinthisdocument,includingurlandotherinternet Websitereferences,maychangewithoutnotice.Youbeartheriskofusingit. ThisdocumentdoesnotprovideyouwithanylegalrightstoanyintellectualpropertyinanyMicrosoftproduct.Youmay copyandusethisdocumentforyourinternal,referencepurposes. 2012Microsoft.Allrightsreserved.Microsoftandthetrademarkslistedathttp://www.microsoft. com/about/legal/en/us/intellectualproperty/trademarks/en US.aspxaretrade marksofthemicrosoftgroupofcompanies. Allothermarksarepropertyoftheirrespectiveowners. 11

IPFire: Firewall en primary domain controller

IPFire: Firewall en primary domain controller IPFire: Firewall en primary domain controller 1. IPFire firewall-proxy server 1.1. Installatie 1. Boot vanaf CD ENTER 2. English OK OK 3. I accept this license OK 4. Prepare harddisk [ ] partitioned[ ]

Nadere informatie

Klachtenbeheer (Intranet)

Klachtenbeheer (Intranet) Klachtenbeheer (Intranet) Versie:1 1/17 1 INLEIDING...3 2 NAVIGATIE VAN DE APPLICATIE...3 3 FRONT-END (OP DE WEBSITE)...4 3.1 Het online melden van klachten... 4 3.2 Mijn meldingen... 5 4 BACK-END...6

Nadere informatie

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Voorbereiden van vware virtueel machine: 1. Select linux Suse linux 2. Maak disksize 5Gb Denk er als je virtual machine wilt draaien op FAT32 vink

Nadere informatie

Introductie Sharepoint Portal Server 2003

Introductie Sharepoint Portal Server 2003 Introductie Sharepoint Portal Server 2003 1. INLEIDING... 4 2. SYSTEEMVEREISTEN... 4 2.1 Server... 4 2.2 Clients... 5 3. SHAREPOINT PORTAL SERVER VS WINDOWS SHAREPOINT SERVICES... 5 4. INSTALLATIE WINDOWS

Nadere informatie

Relevant zijn was nog nooit zo makkelijk

Relevant zijn was nog nooit zo makkelijk Hetgeheimvandebrandutility Relevantzijnwasnognooitzomakkelijk Erwordtvaakgeschrevendatmerkenconsumentenmindermoetenlastigvallenenmeermoeten aantrekken.ditkandoordeklantcentraaltestellenenmeerrelevantietecreƫren.hetklinkt

Nadere informatie

Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77. Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur

Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77. Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INTRODUCTIE... 3 2. FUNCTIETOESTEN VAN DE TELEFOONS... 3 Gebruik van handsfree bellen... 4 Gebruik van

Nadere informatie

Patton Smart-Link M-ATA-1

Patton Smart-Link M-ATA-1 Patton Smart-Link M-ATA-1 Deze unit kent twee manieren van werken op een Ethernet aansluiting: 1. DHCP client, de unit ontvangt een IP adres vanuit een in het netwerk aanwezige DHCP server. 2. Vast IP

Nadere informatie

Kennisnet Federatie Handleiding ADFS 2.0

Kennisnet Federatie Handleiding ADFS 2.0 Kennisnet Federatie Handleiding ADFS 2.0 voor aansluiting als identity provider Oorspronkelijke document gemaakt door SURFnet Aangepast door Bas Nedermeijer (Vasco) en Maurice G. Pasman (Kennisnet) Laatst

Nadere informatie

Hoe te werken met Word en SmarTeam?

Hoe te werken met Word en SmarTeam? Hoe te werken met Word en SmarTeam? Nikhef number: Item number: Date: 09/09/2010 Page: 1 of 17 23001-MT-00008 AA1330 Status: In Work Revision: A.4 Project: Bedrijf Intern Technical Departments Department:

Nadere informatie

VIDEO RECORDING Afstand beheren

VIDEO RECORDING Afstand beheren DIGITAL VIDEO RECORDER (DMR): Afstands toegang (adres gegeven door S & P) Internet Explorer Windows Chrome of Firefox computer Programma NIET AANBEVOLEN: met ActiveX (erratische werking) Apple computer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding EDUgroepen. Integrale handleiding voor eindgebruikers en eigenaren van sites op EDUgroepen

Gebruikershandleiding EDUgroepen. Integrale handleiding voor eindgebruikers en eigenaren van sites op EDUgroepen Gebruikershandleiding EDUgroepen Integrale handleiding voor eindgebruikers en eigenaren van sites op EDUgroepen Inleiding... 3 1. Over EDUgroepen *... 4 Aanmelden en registreren... 4 Aanmaken van teamsite...

Nadere informatie

Aanmelden voor een Flickr-account.

Aanmelden voor een Flickr-account. Aanmelden voor een Flickr-account. Het aanmelden voor een Flickr-account kost niets. Je hebt met zo n gratis account de mogelijkheid om elke maand voor 20MB aan nieuwe foto s toe te voegen. De totale omvang

Nadere informatie

Beschrijving voor het meten van Citrix-performance dmv een virtual user.

Beschrijving voor het meten van Citrix-performance dmv een virtual user. Beschrijving voor het meten van Citrix-performance dmv een virtual user. Met deze beschrijving is het mogelijk om de doorlooptijden van performancekenmerkende gebruikersacties op een Citrix-server continue

Nadere informatie

Mobility Tool+ Gids voor het Erasmus+ programma. Mobility Tool+ v. 1.3 Document versie 1.0 // 23.01.2015

Mobility Tool+ Gids voor het Erasmus+ programma. Mobility Tool+ v. 1.3 Document versie 1.0 // 23.01.2015 Mobility Tool+ Gids voor het Erasmus+ programma Mobility Tool+ v. 1.3 Document versie 1.0 // 23.01.2015 23-1-2015 1. Klik op de titel op naar het hoofdstuk te gaan. 1. ALGEMENE INLEIDING 3 1.1 Beschrijving

Nadere informatie

Aan de slag met Word 2007 Voor Word 2003 gebruikers

Aan de slag met Word 2007 Voor Word 2003 gebruikers Voor Word 2003 gebruikers Deze handleiding is gebaseerd op de handout Getting started with Word 2007 van de afdeling IT Services van The University of IOWA en met toestemming van de auteur aangepast voor

Nadere informatie

SharePoint 2010. Stappenplan. Joey Lemmens

SharePoint 2010. Stappenplan. Joey Lemmens SharePoint 2010 Stappenplan Joey Lemmens Inleiding In dit stappenplan wordt beschreven hoe je van niets naar een uitgebreide SharePointsite gaat. De nadruk ligt vooral op integratie met Microsoft Office

Nadere informatie

Wat is Mailworks? Hoe werkt het?

Wat is Mailworks? Hoe werkt het? Wat is Mailworks? Mailworks is een online programma dat het mogelijk maakt zelf snel en eenvoudig professionele nieuwsbrieven aan te maken en te versturen. U hoeft hiervoor over geen enkele technische

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

Netwerken deel 2: Home- en mediaserver

Netwerken deel 2: Home- en mediaserver Netwerken deel 2: Home- en mediaserver Prakticum: Freenas 8.0.1 door Auteur: zondag 17 februari 2013 Versie: U gaat akkoord met... Deze cursus wordt u aangeboden door de Vrienden van de SNT, vzw, in samenwerking

Nadere informatie

E-MAILS VERZENDEN MET AFDRUK SAMENVOEGEN

E-MAILS VERZENDEN MET AFDRUK SAMENVOEGEN E-MAILS VERZENDEN MET AFDRUK SAMENVOEGEN Met E-mail samenvoegen voor Word en Outlook kunt u o.a. een brochure of nieuwsbrief maken en deze per e-mail verzenden naar uw Outlook-lijst met contactpersonen

Nadere informatie

1. Voor het installeren wordt geadviseerd een backup te maken van uw database en bestanden.

1. Voor het installeren wordt geadviseerd een backup te maken van uw database en bestanden. NL: KiyOh.nl gebruikers kunnen met deze plug in automatisch klantbeoordelingen verzamelen, publiceren en delen in social media. Wanneer een klant een bestelling heeft gemaakt in uw Magento Shop, wordt

Nadere informatie

Quick Start Blackboard Eerste opzet Blackboard cursus

Quick Start Blackboard Eerste opzet Blackboard cursus Quick Start Blackboard Eerste opzet Blackboard cursus (TiU) gebruikt Blackboard Learn als digitale leeromgeving. In dit document staan de meest essentiƫle onderdelen van Blackboard kort uitgelegd. Neem

Nadere informatie

VERENIGING INNER WHEEL NEDERLAND Lid I.I.W. www.innerwheel.nl Het Inner Wheel moet in beweging blijven

VERENIGING INNER WHEEL NEDERLAND Lid I.I.W. www.innerwheel.nl Het Inner Wheel moet in beweging blijven Handleiding Mac Os X Open Mail Navigeer vervolgens naar Mail Voorkeuren Open het tabblad Handtekeningen Selecteer in de kolom het gewenste account en klik vervolgens op het plus-icon. Automatisch wordt

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Inhoudsopgave HANDLEIDING VRAGENLIJSTEN MAKEN MET SELECTSURVEY... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 H1 VRAGENLIJST MAKEN... 3 1. Inloggen... 3 2. Project

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g

H a n d l e i d i n g H a n d l e i d i n g Versie: 14 januari 2015 Licentie: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/ 2 Inhoud 1. Wat is RefWorks?... 4 2. Een account aanmaken... 5 Binnen de RUG... 5 Buiten de RUG...

Nadere informatie

DE NIEUWE MANIER VAN LICENTIES BESTELLEN VIA CLICK2LICENSE

DE NIEUWE MANIER VAN LICENTIES BESTELLEN VIA CLICK2LICENSE LICENTIES BESTELLEN VIA WWW.INGRAMMICRO.NL KAN OP TWEE MANIEREN ORDER WIZARD VIA CLICK2LICENSE Deze methode kan worden gebruikt indien de artikelnummers niet bekend zijn. EXPERT ENTRY Als de artikelnummers

Nadere informatie

EVRY ONLINE OP IPHONE EN IPAD

EVRY ONLINE OP IPHONE EN IPAD EVRY ONLINE OP IPHONE EN IPAD VOOR JE BEGINT Deze handleiding is geschreven voor de Iphone en Ipad en is getest met een Ipad met versie 7.0.4. Andere versies wijken mogelijk af van deze handleiding. Bij

Nadere informatie

Handleiding implementatie connect

Handleiding implementatie connect Handleiding implementatie connect Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 Beveiliging... 3 TRANSACTIE STARTEN... 5 URL s... 5 Betalingsverzoek... 5 Doorsturen... 6 TRANSACTIE VOLTOOIEN... 6 Notificatie...

Nadere informatie

Access. Accomplish. Share. Tips voor het gebruik van Office 365: tools voor email, web, en samenwerking

Access. Accomplish. Share. Tips voor het gebruik van Office 365: tools voor email, web, en samenwerking Access. Accomplish. Share. Tips voor het gebruik van Office 365: tools voor email, web, en samenwerking Werk samen, beter Stel uw team in op succes 2 Zie wie online is Communiceer snel met uw team Team

Nadere informatie