Torenstraat Wommelgem 03/ (tel) 03/ (fax) Sint-Johannaschool.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Torenstraat 30 2160 Wommelgem 03/353.78.28 (tel) 03/354.21.75 (fax) www.sint-johanna.be sint.johanna@skynet.be. Sint-Johannaschool."

Transcriptie

1 Torenstraat Wommelgem 03/ (tel) 03/ (fax) Sint-Johannaschool Schoolreglement

2 INHOUDSTAFEL 1. Onze school 1.1 Verwelkoming (p 1) 1.2 Visie op school. (p 2) 2. Reglementaire bepalingen 2.1 Inschrijven van leerlingen (p 3) 2.2 Afwezigheden (p 4) 2.3 Schoolverandering (p 6) 3. Leefregels 3.1 Aanwezigheid, verblijf op school, openingsuren, dagverloop (p 8) 3.2 Toegang tot de klaslokalen (p 9) 3.3 Voor- en naschoolse opvang (p 9) 3.4 Middagverblijf - middagpauze in de eetzaal (p 9) 3.5 Rijen (p 10) 3.6 Kledij en uiterlijk (p 10) 3.7 Omgangsvormen - houding en gedrag in en buiten de school (p 11) 3.8 Schoolmateriaal - eerbied voor milieu en materiaal (p 12) 3.9 De weg van huis naar school en terug (p 12) 3.10 Ongevallen en de schoolverzekering (p 12) 3.11 Veiligheid en gezondheid op school (p 13) 3.12 Contacten ouders - school (p 14) 3.13 Huistaken en lessen (p 14) 3.14 Zorg, zittenblijven, multidisciplinair overleg (p 15) 3.15 De schoolagenda (p 15) 3.16 Rapporten (p 16) 3.17 Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen (p 16) 3.18 Na- en buitenschoolse activiteiten (p 16) 3.19 Geld studietoelage (p 16) 3.20 Onderwijs aan huis (p 17) 3.21 Getuigschriften basisonderwijs (p 17) 3.22 Rookbeleid (p 18) 3.23 Gsm (p 18) 4. Afwijkend gedrag (p 19) 5. Ondertekening en afdwingbaarheid (p 21) 6. Bijlagen ( jaarlijks te vervangen) A Wie is wie? B Verlofdagen C Bijdrageregeling

3 1. Onze school 1.1. Verwelkoming Van harte welkom aan alle ouders die hun kinderen ook dit jaar naar onze school brengen. Wij willen alle ouders bedanken voor het vertrouwen dat zij in onze school stellen. Het schoolteam (directie en leerkrachten) wil zich ook dit jaar ten volle inzetten voor de opvoeding en het onderwijs van uw kinderen. Opvoeding en onderwijs steunen op samenwerking en wederzijds vertrouwen. Deze samenwerking en dit vertrouwen kunnen maar ontstaan als er duidelijke afspraken zijn over de wederzijdse rechten en verplichtingen. Daarom dit schoolreglement. Wij willen vastleggen waaraan elke partij die betrokken is bij de opvoeding van de kinderen zich moet houden. We hopen dat u en uw kind achter de visie van onze school staat en mee de afspraken naleeft

4 1.2. Visie op school. Onze school is een plaats waar geleerd wordt op alle gebieden. Onze benadering van de kinderen zal in de eerste plaats gebeuren via het leren. Onze school is een school, waar vanuit de christelijke principes geleerd en geleefd wordt. Veilig & warm klimaat 1) Een warme, hartelijke school, waar de kinderen zich thuis voelen. 2) Een school die zich ook kenmerkt door een duidelijke structuur, stiptheid en tucht, waar kinderen kunnen leren dat niet alles kan en waar de noodzakelijke regels en afspraken gerespecteerd worden door leerkrachten, ouders en kinderen. 3) Een open school, waar alle kinderen ongeacht hun overtuiging of huidkleur thuis zijn en waar gestreefd wordt naar openheid naar alle betrokkenen toe. 4) Een dynamische school die midden in de maatschappij staat en daarom met de kinderen deelneemt aan allerlei passende manifestaties op sportief, cultureel, sociaal gebied. Leren & ontwikkelen 5) Een goede basis verwerft voor zijn verdere leven. 6) Leren volgens zijn tempo en op zijn niveau, binnen de beperktheden van schoolsysteem. 7) Groeien in zelfstandigheid, dit wil zeggen dat het leert zelf zijn problemen en conflicten op te lossen, dat het leert leren, dat het leert zelf keuzen te maken. 8) Groeien in creativiteit van denken en doen. Relaties & omgang 9) De ander leren aanvaarden zoals hij (zij) is, zonder te (ver)oordelen. 10) Ten opzichte van de anderen beleefdheid, respect, verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid opbrengen. 11) Solidariteit en trouw opbrengen ten opzichte van mekaar (optreden als één groep, mekaar helpen en steunen) en ten opzichte van genomen beslissingen (trouw zijn aan wat je afgesproken hebt) 12) Kan groeien in waardebesef: het moet leren onderscheid maken tussen wat echt waardevol is en wat wordt aangepraat. Het leert zelf onderscheiden wat echt is en wat namaak, wat zinvol is en wat onzin is

5 2. Reglementaire bepalingen 2.1. Inschrijven van leerlingen Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind, zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, ) Ook het rijksregisternummer dient opgegeven te worden bij inschrijving (breng de SIS-kaart van uw kind mee). Kleuters mogen pas ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. De effectieve instapdata voor deze kinderen zijn : de eerste schooldag na de zomervakantie de eerste schooldag na de herfstvakantie de eerste schooldag na de kerstvakantie de eerste schooldag van februari de eerste schooldag na de krokusvakantie de eerste schooldag na de paasvakantie de eerste schooldag na O.H.Hemelvaart Hierbij vragen we ook dat uw kind zindelijk is vooraleer het naar school komt. Onder zindelijkheid verstaan we dat uw kindje ook thuis overdag geen pamper meer draagt. Een uitzondering kan gemaakt worden om medische redenen. Deze worden steeds vooraf besproken met de directie. Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdagen. Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven en dat een latere schoolverandering steeds gemeld zal worden. In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen of een achtste jaar in de lagere school doorbrengen, kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB-centrum. Voor inschrijvingen vanaf het schooljaar geldt onderstaande regeling: Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van 7 jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen: Het voorgaande scholjaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest; Voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, peilt. De Vlaamse regering legt de inhoud van die taalproef vast. Het CLB waarmee de school waar de betrokken leerling zich aanbiedt een beleidscontract heeft, is bevoegd die taalproef af te nemen; - 3 -

6 Beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs ingeschreven worden, op voorwaarde dat hij het voorafgaande schooljaar was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 185 halve dagen aanwezig was geweest. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar en die tijdens het voorafgaande schooljaar niet was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs, kan in het lager onderwijs worden ingeschreven op basis van een taalproef. De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten te volgen. Omwille van gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren Afwezigheden Bij afwezigheden geldt de volgende reglementering : Kleuteronderwijs. In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd worden door medische attesten. Uit veiligheidsoverwegingen vragen wij echter dat de ouders de kleuteronderwijzer en/of de directeur informeren omtrent de afwezigheid van hun kind. Let op: Kleuters die een jaartje langer in de kleuterschool blijven of op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, zijn leerplichtig (zie reglementering lagere school). Lager onderwijs. De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, eveneens leerplichtig. Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet. Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. Een inschrijving alleen is evenwel niet voldoende: uw kind moet élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden. Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw verplichtingen terzake zijn

7 Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: 1) Ziekte Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheerspecialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden). Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine, ) kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest die het ziektebeeld bevestigt volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders. Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende schooldagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist. U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bijv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk. 2) Van rechtswege gewettigde afwezigheden 2.1 Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind; 2.2 Het bijwonen van een familieraad; 2.3 De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer uw kind gehoord wordt in het kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank); 2.4 Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum); 2.5 Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het openbaar vervoer, overstroming,..) 2.6 Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking (de anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en protestantse godsdienst). De anglicaanse, katholieke en protestantse feestdagen vallen in de vakantieperiodes. Voor de islam gaat het om: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); voor de joodse godsdienst om het Joods nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (4 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); voor de orthodoxe godsdienst betreft het Kerstfeest (2 dagen) voor de jaren waarin het orthodox Kerstfeest niet samenvalt met het katholiek Kerstfeest, Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodoxe Pasen niet samenvalt met het katholieke Paasfeest. Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document (2.1 t.e.m. 2.5) of een door u geschreven verantwoording (2.6)

8 3) Afwezigheden mits toestemming van de directeur Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan uw kind afwezig zijn in volgende omstandigheden: 3.1 voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind. Het betreft hier niet de dag van de begrafenis (deze is nl. vervat onder 2.1), maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om uw kind een emotioneel evenwicht te laten terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten een begrafenis in het buitenland bij te wonen; 3.2 actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Uw kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar); 3.3 in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Het kan gaan om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid); 3.4 Vanaf het schooljaar is het wettelijk mogelijk dat leerlingen revalidatietherapie kunnen volgen tijdens de schooluren. Dit is enkel toegestaan na een ongeluk of ernstige ziekte en met een maximum van 100 minuten per week. Alle andere vormen van therapie zijn in principe niet toegestaan, maar zijn bespreekbaar. Wanneer na overleg met alle betrokken partijen, inclusief de therapeut, blijkt dat dit toch de beste oplossing is voor het kind, kan de school hiervoor toestemming geven. Dit geldt ook met een maximum van 100 minuten per week en enkel wanneer de school een overzicht krijgt van alle therapiemomenten. Ook hier moet u steeds zo vlug mogelijk een schriftelijk bewijs ter verantwoording van de afwezigheid aan de school bezorgen. Opgelet: Deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan. Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer). Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de schooldirectie daarop geen afwijking kan toestaan, is het onder geen enkele omstandigheid toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties uw kind van school weg te houden of het later te laten terugkeren. Ouders die dit toch doen, overtreden de leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden Schoolverandering Een kind kan steeds van school veranderen : - onmiddellijk indien het schoolbestuur van de oorspronkelijke school akkoord gaat. - zeven kalenderdagen nadat de ouders de schoolverandering schriftelijk hebben meegedeeld aan het schoolbestuur van de oorspronkelijke school, ingeval het schoolbestuur niet akkoord gaat

9 In dit geval kan het schoolbestuur van de oorspronkelijke school de inspectie verzoeken binnen deze zeven dagen aan de ouders een advies te formuleren in verband met de schoolverandering. In geval van betwisting geldt de datum van de poststempel of de datum van de overhandiging van de mededeling. Neem bij overweging van schoolverandering, steeds contact op met de directies van beide scholen

10 3. Leefregels In onze school gelden volgende leefregels : 3.1. Aanwezigheid, verblijf op school, openingsuren, dagverloop Voor de leerplichtige kinderen : De kinderen moeten in de school aanwezig zijn tijdens de lessen en schoolactiviteiten. Indien zij niet aanwezig kunnen zijn om een gewettigde reden, moet de school verwittigd worden. Afwezigheden omwille van een vroegtijdig vertrek op vakantie worden nooit goedgekeurd of toegestaan aan leerplichtige leerlingen. Elke afwezigheid die niet schriftelijk verantwoord is, is een onwettige afwezigheid en kan aan de inspectie overgemaakt worden. De kinderen zijn op tijd in de school aanwezig, ten laatste bij het belsignaal dat teken is om de rijen te vormen. Bij laattijdige aankomst noteert de leerkracht dit in de agenda. Indien een leerling regelmatig te laat komt, volgt een schriftelijke verwittiging van de directeur. Bij herhaling neemt de directeur contact op met de ouders om eventuele maatregelen te bespreken. Schooluren : De school begint s morgens om 8.25 u. We eindigen s middags om u. Na de middag beginnen we terug om u. en we stoppen om u. Tijdens de lessen en de verplichte buitenschoolse activiteiten (schoolreizen, uitstappen, theaterbezoek ) zijn de kinderen aanwezig. Dan staan zij onder toezicht van de leerkrachten. Tijdens de normale schooluren onttrekt geen enkel kind zich aan het toezicht. Enkel met toelating van de persoon die met het toezicht belast is, mag een leerling de groep verlaten. Indien een leerling om één of andere reden de school vroeger moet verlaten (doktersbezoek, ) wordt vooraf schriftelijk toestemming gevraagd door de ouders. In dat geval wordt het kind door de ouders afgehaald in de klas. De kinderen zijn verplicht om alle vakken en vakonderdelen te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren. Voor de kleuters : Daar kleuters niet leerplichtig zijn, is hun aanwezigheid op school niet vereist. Zij dienen dan ook geen doktersbewijs binnen te brengen bij lange afwezigheden. Wettelijk moeten zij zelfs de school niet verwittigen bij afwezigheid. Toch vragen wij de ouders om bij afwezigheid (en zeker bij lange afwezigheden) de school te verwittigen. Ook bij de kleuters vragen wij dat de kinderen op tijd op school zijn. Te laat komen stoort de activiteiten die reeds begonnen zijn en heeft als consequentie dat uw kind een deel van de instructie mist. Indien een kleuter regelmatig te laat komt, zullen de ouders uitgenodigd worden om dit met de directeur te bespreken

11 3.2. Toegang tot de klaslokalen Ouders hebben het recht om met de leerkracht van hun kind te praten wanneer zij dit nodig achten. Dit kan buiten de lesuren en na afspraak. De directeur kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht en ouder(s). Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder voorafgaandelijke toestemming van de directeur. Enkel wanneer er ernstig en dwingende redenen voorhanden zijn, kan aan de ouders de toestemming verleend worden om een onderhoud te hebben met de leerkracht tijdens de lesuren. Wanneer de directeur het nodig acht kan hij aan de ouders voorstellen het onderhoud op een ander moment te laten plaats vinden Voor- en naschoolse opvang Er is voorschoolse opvang voorzien vanaf 7.30 uur. De (betalende) opvang gebeurt in de speelzaal. Vanaf 8.10u wordt de bewaking gedaan door de leerkrachten. De middagpauze start om 12.05u en eindigt om 13.35u. Voor de kinderen die thuis gaan eten, gaan de poorten weer open om 13.20u. Stuur uw kind(eren) niet te vroeg naar school! Omwille van de veiligheid zullen kinderen die toch te vroeg arriveren wel binnengelaten worden, maar zal een volledige bijdrage voor middagtoezicht aangerekend worden. De lessen eindigen om 15.30u. Er wordt eveneens naschoolse opvang voorzien in de school tot 16.30u. Deze opvang gebeurt eveneens in de speelzaal, of bij mooi weer buiten op de speelplaats. Op woensdag is er geen naschoolse opvang in de school, de kinderen moeten afgehaald worden voor uur! Voor deze voor- en naschoolse opvang werd door de gemeente een remgeld vastgesteld van 0,70 euro per beurt. Vanaf het aanslagjaar 2006 zijn kosten voor de opvang van kinderen tussen 3 en 12 jaar buiten de schooluren fiscaal aftrekbaar. De ouders die hiervan gebruik maken zullen een attest krijgen. In Wommelgem is er tevens mogelijkheid om in te schrijven voor buitenschoolse kinderopvang. Deze dienst biedt ook opvang op woensdagnamiddag en schoolvrije dagen. Contactpersoon : Els Stoop (03/ ) B.K.O. t Evertje Domein Hulgenrode t Serclaesdreef Wommelgem 3.4. Middagverblijf - middagpauze in de eetzaal De school richt middagtoezicht in voor de kinderen waarvoor dit nodig is. Wij vragen u om de kinderen enkel te laten ineten als het niet anders kan

12 De kinderen gebruiken hun middagmaal in de refter van de school of thuis. De kinderen brengen zelf hun boterhammen mee. Een kind dat zijn/haar eten thuis vergeten is kan dit melden aan de leerkracht. In dat geval kan er naar huis getelefoneerd worden om het lunchpakket alsnog te brengen of kan er gedeeld worden met de andere kinderen. Het is in geen geval toegestaan om eten buiten de school te gaan kopen. De maaltijden in de school worden enkel genuttigd op de daartoe voorziene plaats(en). Tijdens de maaltijd zijn er tegen een geringe vergoeding dranken te verkrijgen : koffie, thee, melk of water. De kinderen brengen zelf geen drank mee. Van de kinderen verwachten wij goede tafelmanieren en beleefdheid tegenover de personen die het middagtoezicht verzorgen. In geval van blijvende problemen op dit gebied, kan de toegang tot de refter ontzegd worden. Dagelijks zijn enkele kinderen mee verantwoordelijk voor het opruimen van de tafels, samen met iemand van het onderhoudspersoneel Rijen Kinderen verlaten in principe nooit alleen de school. Ze worden steeds vergezeld door hun ouders, of ze gaan buiten in rij. Kleuters worden afgehaald in de klas. De school richt twee rijen in : de kleine rij volgt de Torenstraat naar het Kerkplein. Daar worden de kinderen indien nodig de A.Mortelmansstraat overgezet en wordt de rij ontbonden. De grote rij verlaat de school langs de bruine poort, gaat langs het rusthuis en via de Godshuisweg en het Kallement naar het Kerkplein. Daar volgt zij de Kaakstraat en steekt de Welkomstraat over. Indien nodig worden de leerlingen ook op dat punt de Sint- Damiaanstraat overgezet. Op dat ogenblik is de rij ontbonden. Fietsers gaan de school in en uit langs de bruine poorten in de Sint-Johannastraat. Enkel de fietsers die langs de Torenstraat naar huis moeten, sluiten aan bij de kleine rij om de school via de blauwe poort te verlaten. Ouders worden gevraagd om, bij het afhalen van hun kinderen, de school binnen te komen via de blauwe poort aan de kapel of via het bruine poortje vlakbij het afdak. We vragen met aandrang dat ouders bij het begin van de dag hun kinderen afzetten aan de schoolpoort en afscheid nemen voor het belsignaal. Ook aan ouders met de fiets die hun kinderen opwachten, vragen we om aan de poort hun kind(eren) op te wachten. De leerlingen van de lagere school die afgehaald worden, staan in de afhaalrij voor de speelzaal. De andere rijen worden gevormd onder het afdak. Als door onvoorziene omstandigheden de rijen al vertrokken zijn, beslist de directeur of diens afgevaardigde, hoe de kinderen naar huis gaan Kledij en uiterlijk De kinderen komen verzorgd naar school; kledij en schoeisel zijn aangepast aan het weer en aan de activiteiten op school. Make-up, nagellak, geverfd haar, slippers tatoeages en opzichtige of kostbare juwelen zijn verboden. De directie houdt zich het recht voor bepaalde verschijningsvormen wat betreft kledij, haartooi, niet te aanvaarden. Tijdens de donkere maanden (periode winteruur) vragen we omwille van de zichtbaarheid om uw kind met fluohesje naar school te sturen

13 3.7. Omgangsvormen - houding en gedrag in en buiten de school De leerlingen gedragen zich steeds beleefd en vriendelijk tegenover elkaar, de leerkrachten, de directie en de bezoekers aan de school. Gebrek aan eerbied tegenover één van deze personen wordt opgevolgd door wie toezicht heeft over de leerlingen. In geval van blijvende slechte omgangsvormen wordt de directeur verwittigd, die dit gedrag sanctioneert. Indien dit nog niet helpt, worden de ouders op de hoogte gebracht. Alle personeelsleden hechten bijzondere aandacht aan het pesten op school. Dit betekent dat er op langdurige en herhaalde pestsituaties wordt gereageerd. De pester en de gepeste kunnen tijdelijk van dichtbij gevolgd worden. Als er herhaling wordt vastgesteld wordt dit aan de directeur gemeld, die dan gepaste maatregelen treft. Indien de ouders thuis vaststellen dat hun kind gepest wordt, worden zij vriendelijk verzocht de school hiervan op de hoogte te brengen. De kinderen verzorgen hun houding. Zij praten noch lopen in de gangen of op de trappen. Op het einde van de lessen, bij het verlaten van de klassen, vormen de leerlingen een rij en gaan rustig en in stilte onder begeleiding van een leerkracht naar de speelplaats. Het meebrengen en nuttigen van snoepgoed is op school niet toegelaten. Onder snoep verstaan wij chocolade, kauwgom, drop, bollen, chips Bij verjaardagen geven we de voorkeur aan een gezamenlijk feest en dan kan er bijvoorbeeld een cake, een stuk fruit of iets dergelijks worden gegeten. Indien de jarige echt iets wil schenken aan de klas, kan gedacht worden aan een geschenk voor heel de klas : een leesboek, een klassikaal spel. De school heeft naast haar onderwijsopdracht ook een opvoedingsopdracht. Deze laatste kan de school pas goed vervullen wanneer zij hierin volledig gesteund wordt door de ouders. Gebrek aan het nodige vertrouwen verstoort de relatie ouders - school. In voorkomend geval kan de school aan de ouders vragen om voor hun kinderen een andere school te zoeken. Indien het kind zich niet houdt aan het schoolreglement, zien directie en personeel zich verplicht om sancties te nemen. Deze zijn bedoeld om het kind te helpen zijn/haar gedrag te verbeteren en aan te passen, zodat een goede samenwerking met alle schoolbetrokkenen en medeleerlingen opnieuw mogelijk wordt. Tegen deze ordemaatregelen is geen beroep mogelijk. Wie bij herhaling weigert zijn best te doen, wie zich storend gedraagt of de gemaakte afspraken niet naleeft, kan worden onderworpen aan de volgende maatregelen: - een waarschuwing, een straf of tijdelijk uit de groep verwijderd worden. Wie uit de les verwijderd wordt, meldt zich onmiddellijk bij de directeur. - contact met de ouders voor een bijsturinggesprek. - schorsing van deelname aan een buitenschoolse activiteit, maar aanwezig blijven op school. - uitsluiting uit de school. Sancties worden zeker genomen bij : - ongewettigd verlaten van de school. - ongewettigde afwezigheid tijdens de lessen of schoolactiviteiten. - ernstige beschadiging van materiaal of diefstal

14 - het storen van gemeenschappelijke vieringen en activiteiten. - opzettelijk pijn doen Deze opsommingen zijn niet gradueel noch limitatief Schoolmateriaal - eerbied voor milieu en materiaal Al het materiaal dat leerlingen nodig hebben om de eindtermen te behalen, wordt gratis aangeboden op school. Alle andere kosten, zoals turnmateriaal, uitstappen, middagtoezicht, voor- en naschoolse opvang, drank, sportdagen, boekentas, pennenzak, zijn NIET GRATIS. We houden ons hierbij aan de wettelijke bepalingen rond de scherpe- en minder scherpe maximumfacturen (meer info op onze website bij veelgestelde vragen). De leerlingen moeten het materiaal dat de school hen verstrekt met zorg behandelen. Indien handboeken of ander materiaal beschadigd wordt, kan aan de ouders schadevergoeding gevraagd worden De weg van huis naar school en terug Formeel gezien houdt de verantwoordelijkheid van de school op zodra het kind de schoolpoort verlaat of, bij kinderen die met de rij meegaan, op het ogenblik dat de rij ontbonden wordt. Toch vragen wij aan de kinderen dat zij zich op weg van school naar huis en omgekeerd, netjes gedragen. Pesten, vechten, roekeloos (rij)gedrag kunnen aanleiding geven tot sancties. Indien er op weg van thuis naar school of omgekeerd iets gebeurt dat lichamelijk letsel veroorzaakt bij een leerling (valpartij, verkeersongeval ) moet de directeur onmiddellijk verwittigd worden, daar dergelijke ongevallen gedekt worden door de schoolverzekering. (zie verder) Ongevallen en de schoolverzekering De school is verzekerd voor ongevallen die gebeuren tijdens de lessen, tijdens de activiteiten (ook buiten de school) die door de school ingericht worden, op weg van school naar huis en omgekeerd, indien het ongeval zich voordoet binnen het normale tijdsbestek op de kortste en/of veiligste weg. De verzekering betaalt de lichamelijke schade terug die werd opgelopen. Materiële schade (kleding, bril, fiets ) wordt niet terugbetaald. Indien dit zich voordoet, worden de ouders van beide partijen op de hoogte gebracht. Procedure : Indien het ongeval op school gebeurt, wordt zo snel mogelijk medische tussenkomst geregeld. Concreet betekent dit, dat ofwel de dienst 100 wordt opgeroepen, ofwel dat iemand met het kind naar de dienst spoedgevallen van het Monica-ziekenhuis te Deurne rijdt. De school verwittigt zo spoedig mogelijk één van de ouders. Indien het ongeval gebeurt op weg van huis naar school of omgekeerd, gaan de ouders zelf zo vlug mogelijk naar de dokter en verwittigen de school zodra dit mogelijk is

15 De ouders betalen alle onkosten (doktersonderzoek, medicijnen, verband, ). Zij zorgen ervoor dat ze de nodige kwijtingen voor de betaalde bedragen ontvangen. De school stelt ondertussen een ongevallendossier op. Als alle rekeningen binnen zijn, gaan de ouders naar hun mutualiteit, die de normale terugbetaling verricht. De ouders laten op dat ogenblik een formulier invullen (te verkrijgen op de school), waarop de bedragen vermeld worden die niet terugbetaald worden. De ouders bezorgen dit ingevulde formulier aan de school, die het nodige zal doen opdat de schoolverzekering dit verschil zal uitbetalen. Nogmaals : de schoolverzekering dekt enkel persoonlijk lichamelijk letsel, maar geen materiële schade aan bijvoorbeeld kledij, brillen, fietsen,. Daarom raden wij de ouders aan om een familiale verzekering af te sluiten Veiligheid en gezondheid op school Kinderen die ziek zijn horen niet thuis op school. Gelieve dus zieke kinderen niet naar school te sturen. Wanneer een kind ziek wordt gedurende de dag, worden de ouders en/of de schoolarts door de school opgeroepen. Wanneer een kind aan een besmettelijke ziekte lijdt, verwittigen de ouders zo vlug mogelijk de school. Bij sommige ziekten kan de schoolarts contact opnemen met de behandelende geneesheer. De school is aangesloten bij de door de Vlaamse regering erkende equipe voor medisch schooltoezicht onder leiding van dr. Ann Deleeck. Het gezondheidscentrum is gevestigd in de Kerkhofstraat 29 te Wijnegem. Het medisch schooltoezicht is wettelijk verplicht. De ouders hebben echter het recht zich te verzetten tegen vermelde equipe. In dit geval dienen zij echter, binnen de tien dagen, met een aangetekende brief hun verzet mee te delen aan de bovengenoemde equipe voor medisch schooltoezicht. Zij moeten vervolgens binnen de negentig dagen een andere schoolarts kiezen die verbonden is aan een door de Vlaamse regering erkende equipe voor medisch schooltoezicht. In overeenstemming met het besluit van de Vlaamse executieve van wordt het algemeen medisch onderzoek van onze kinderen verricht in de tweede kleuterklas en in het vijfde leerjaar. In de eerste kleuterklas en in het eerste en derde leerjaar gebeuren deelonderzoeken van o.a. het zicht en het gehoor. Voor elk onderzoek worden de ouders verwittigd. Tegelijk krijgen zij een vragenlijst die verschilt al naargelang het kind voor het eerst naar het centrum komt of niet. Het is belangrijk dat deze vragenlijsten zo nauwkeurig mogelijk ingevuld worden. Een algemeen onderzoek van een kind omvat : - lengte- en gewichtmeting - urineonderzoek - testen van de zintuiglijke functies : gehoor, gezichtsscherpte, dieptezicht, kleurenzicht. - nagaan van de vaccinatietoestand - opsporen van luizen en/of neten in de hoofdharen - beluisteren van hart en longen - onderzoek van neus, keel, oren en tanden

16 - opsporen van eventuele klierzwellingen - inspectie van het beenderstelsel (voeten, knieën, rug, heup ) - (bij jongens) de indaling van de teelballen en eventuele vernauwing van de voorhuid van de penis nakijken. - inschatten van spraakontwikkeling, taalontwikkeling en motorische ontwikkeling. Na het onderzoek schrijft de schoolarts, indien nodig, aan de ouders een briefje met zijn bevindingen. Hierop kan een verwijzing staan naar huisarts, oogarts of tandarts. De ouders laten het antwoordstrookje invullen en bezorgen het terug aan het centrum voor medisch schooltoezicht. Naast de klassen die verplicht moeten gezien worden, kan een leerling ook opgeroepen worden voor een controleonderzoek. Die leerling kan in een niet-verplichte klas zitten. Dit onderzoek kan gebeuren op initiatief van de schoolarts, op basis van de bevindingen van een vorig onderzoek, op vraag van de ouders of op vraag van de school. Nogmaals : het medisch onderzoek door de schoolarts is een verplicht onderzoek dat niet kan geweigerd worden. Het kan ook niet vervangen worden door een attest van medisch onderzoek door de huisarts Contacten ouders - school Ouders hebben het recht op informatie over hun kinderen. Daarvoor heeft de school een aantal hulpmiddelen : oudercontactavonden, rapporten, nieuwsbrief, nota in de agenda, opendeurdag(en), website,. Indien dit niet voldoende is, kunnen de ouders steeds een gesprek met de leerkracht hebben. Deze gesprekken gebeuren echter steeds voor of na de lesuren en na afspraak. De directeur kan steeds aanwezig zijn bij een gesprek tussen ouders en leerkrachten. Ook een leerkracht of de directeur kan het nodig vinden om een afspraak te maken om iets met de ouders te bespreken. We verwachten van de ouders dat zij op deze uitnodiging ingaan. Indien er ouders zijn die systematisch elk contact mijden, kan aan deze mensen gevraagd worden om eventueel een andere school te zoeken voor hun kind. Belangrijke data worden in bijlage bij het begin van elk schooljaar meegedeeld. Via de nieuwsbrief en website wordt u maandelijks op de hoogte gebracht van alle klasactiviteiten. Bij ondertekening van dit schoolreglement gaat u automatisch akkoord met het publiceren van foto s van deze activiteiten op de website van de school (www.sint-johanna.be). Kinderen worden nooit alleen gefotografeerd, het gaat om sfeerbeelden met de bedoeling ouders te informeren Huistaken en lessen Aan de kinderen van de lagere school worden regelmatig huistaken en lessen opgegeven. Het aantal malen per week en de hoeveelheid neemt toe naarmate de kinderen ouder worden. Lessen en taken worden ingeschreven in de schoolagenda. Van de kinderen wordt verwacht dat deze taken steeds gemaakt worden en dat de lessen regelmatig geleerd worden. Indien het kind uitzonderlijk niet in staat is deze taak uit te voeren, wordt de klastitularis hiervan steeds op de hoogte gebracht. Naargelang de

17 opgegeven les of taak, wordt het kind hiervan vrijgesteld of wordt de taak of les verschoven naar een ander moment. De leerkracht heeft steeds het recht lessen te overhoren. Hij controleert of alle taken gemaakt worden. Dit kan worden weergegeven door een paraaf, een quotering of een schriftelijke appreciatie. Regelmatig worden toetsen afgenomen over een groter geheel van de leerstof. Het resultaat ervan wordt weergegeven op het rapport. Van de ouders wordt verwacht dat zij elk rapport bekijken, eventueel bespreken met hun kind en het ondertekend terugbezorgen Zorg, zittenblijven, multidisciplinair overleg Onze school probeert de vorderingen van de kinderen zo nauwkeurig mogelijk op te volgen. Daartoe hanteert de school een kindvolgsysteem. Dit bestaat uit een reeks proeven die op vaste tijdstippen worden afgenomen. De resultaten hiervan worden samen met de observaties van de leerkracht over betrokkenheid en welbevinden van de leerling en de eventuele rapportcijfers besproken op het multidisciplinair overleg. Dit multidisciplinair overleg gebeurt door de klastitularis, de CLB-adviseur, de zorgcoördinator, eventueel de taakleerkracht of GOK-leerkracht en de directeur. Indien er problemen zijn of vermoed worden, of indien er vragen zijn over een leerling worden de ouders op de hoogte gebracht door één van de leden van het multidisciplinair team. De school beschikt over verschillende mogelijkheden om leerlingen met leermoeilijkheden te helpen : extra hulp in de klas, speciale oefeningen tijdens de momenten van differentiatie binnen de klas, hulp door de GOK-leerkracht of taakleerkracht. Soms is dit echter niet voldoende. Dan kan er doorverwezen worden naar externe hulp (logopedie, psychomotoriek, kinderpsycholoog ). Dit kan niet verplicht worden. De school beslist welke leerling naar een volgend leerjaar gaat of blijft zitten. Het decreet basisonderwijs geeft maar op twee ogenblikken het laatste woord aan de ouders. Bij de overgang van kleuter naar lager onderwijs kunnen ouders kiezen of dat gebeurt op 5, 6 of 7 jaar. Ze moeten het advies van het CLB en de school wel aanhoren maar het is niet bindend. Ouders mogen ook beslissen of de leerling nog een achtste jaar lager onderwijs volgt. Over de andere overgangen (bijvoorbeeld van tweede naar derde leerjaar) spreekt de regelgeving niet. Dat betekent dat de school beslist. Indien de moeilijkheden zo groot zijn dat het verder verblijven op onze school niet meer in het voordeel is van het kind, kan aan de ouders geadviseerd worden om een andere school voor gewoon of voor buitengewoon onderwijs voor hun kind te zoeken. Aan nieuwe leerlingen die in de school instappen buiten het eerste leerjaar kan het rapport van vorige school opgevraagd worden. In geval van twijfel kunnen bijkomende proeven afgenomen worden De schoolagenda Een van de vormen van communicatie tussen de ouders en de lagere school is de schoolagenda van de leerlingen. In de lagere school hebben de leerlingen een agenda die in principe dagelijks ingevuld wordt. De lessen en huistaken worden in de agenda ingeschreven evenals mededelingen (vrijaf, zwemmen, uitstappen ) en eventuele vragen of opmerkingen van de leerkracht. De ouders moeten de agenda dagelijks nakijken en wekelijks ondertekenen. Indien de ouders een vraag of een mededeling voor de leerkracht hebben kan

18 deze ook in de agenda ingeschreven worden. Afwezigheden worden niet in de agenda geschreven, maar worden op een los briefje gemeld Rapporten. Eén van de contactmiddelen tussen school en ouders is het rapport. De cijfers die uw kind krijgt, zijn het resultaat van toetsen, overhoringen en andere opdrachten. Hoe uw kind zich gedraagt en inzet in de school vatten we samen in de sociale en emotionele vaardigheden. Rapporten worden 5 maal per jaar meegegeven met de kinderen. De juiste data staan vermeld op de toelichting bij het eerste rapport. De ouders lezen het rapport, bespreken het met hun kinderen en geven het ondertekend mee terug Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen In onze school wordt het zwemmen georganiseerd voor het 1 e, 2 e en 3 e leerjaar. Omdat dit een eindterm is die behaald moet worden door zoveel mogelijk leerlingen, zal de inkom en het vervoer van en naar het zwembad niet aangerekend worden aan de ouders. Dit wil ook zeggen dat de leerlingen verplicht zijn aan deze activiteiten mee te doen. Indien er medische redenen zijn om de leerlingen niet te laten meeturnen of zwemmen, worden deze steeds door een doktersbewijs gestaafd. Het is in geen geval toegelaten de leerlingen op een zwemdag thuis te laten Na- en buitenschoolse activiteiten Schoolreizen, culturele uitstappen, sportactiviteiten en dergelijke die geheel of voor het grootste gedeelte onder de normale schooluren vallen, zijn verplichte activiteiten. Indien er een medische reden is om niet deel te nemen aan dergelijke activiteit wordt een doktersgetuigschrift gevraagd. Indien er een andere reden zou zijn, kan met de directeur afgesproken worden wat er moet gebeuren. In geen geval wordt een dag vrijaf toegekend. Indien een activiteit volledig buiten de normale schooluren valt, is de deelname van de kinderen niet verplicht. In beide gevallen wordt van de leerlingen tijdens deze uitstappen een verzorgde houding verwacht. Indien blijkt dat een kind zich regelmatig slecht gedraagt tijdens uitstappen, kan dit kind door de school tijdens zulke uitstappen in een andere klas gezet worden, waar het zinvolle opdrachten krijgt gedurende de tijd dat zijn klas op uitstap is Geld - studietoelage De school kan een bijdrage vragen voor : Middagtoezicht ( 0,80 per beurt). Voor- en naschoolse opvang in de school ( 0,70 per beurt) Uitstappen en educatieve activiteiten op school. (max 20,00 per jaar voor kleuters en 60,00 per jaar voor lagere school. Bij het begin van elk schooljaar wordt een gedetailleerd overzicht van de geplande uitstappen in bijlage meegegeven. Bij wettige afwezigheden kunnen ouders een

19 vermindering van de bijdrage aanvragen, indien de maximumbijdrage op het einde van het schooljaar niet bereikt wordt. Vrijblijvend kunnen de ouders overgaan tot de aankoop van tijdschriften, nieuwjaarsbrieven, en van drankjes in de kleuterschool Voor deelname aan extra-murosactiviteiten bedraagt de maximumfactuur 360,00 voor gans de lagere schoolloopbaan. Elke maand wordt er een rekening opgemaakt en met de leerlingen meegegeven. De bijdrage voor de maximumfactuur wordt in 2 of 3betalingsschijven aangerekend (KS : oktfeb en LS : okt-jan-april). Indien zich een aanbod of noodzaak tot sponsoring voordoet, wordt het onderzocht en besproken door het schoolbestuur. Vanaf schooljaar wordt de doelgroep voor schooltoelagen uitgebreid met leerlingen van het kleuter- en lager onderwijs. Meer info en aanvraagformulieren : of via het schoolsecretariaat Onderwijs aan huis Leerlingen vanaf 5 jaar (d.w.z. leerlingen die 5 jaar of ouder geworden zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar) hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis (kleuter- of lager onderwijs: 4 lestijden per week) indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld: 1. De leerling is meer dan 21 kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval; 2. De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool. Deze aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen. 3. De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van de betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 km Getuigschriften basisonderwijs Het schoolbestuur kan op voordracht en na beslissing van de klassenraad een getuigschrift basisonderwijs uitreiken aan de regelmatige leerling uit het gewoon lager onderwijs. De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate de doelen die in het leerplan zijn opgenomen, heeft bereikt om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen. Hierbij gaat de klassenraad uit van een norm van 55%, minimum te behalen door de (regelmatige) leerling voor elke van volgende vakken: Nederlands, wiskunde, Frans, WO. Een regelmatige leerling die op het einde van zijn lagere schoolloopbaan, na het doorlopen van een intensief begeleidingsproces eigen aan de school, in het 6 e leerjaar onder de 55%- norm blijft voor één of meer van de hierboven vermelde vakken, wordt door de klassenraad besproken. Deze leerling kan nog in aanmerking komen voor deliberatie indien de klassenraad dit opportuun en zinvol acht. De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. Het is uitzonderlijk dat deze beslissing door de ouders wordt aangevochten. In voorkomend geval wenden de ouders zich binnen de zeven kalenderdagen tot de directeur die de klassenraad binnen drie werkdagen opnieuw bijeenroept. De betwiste

20 beslissing wordt opnieuw overwogen. De ouders worden schriftelijk verwittigd van het resultaat van deze bijeenkomst. Als de betwisting blijft bestaan kunnen de ouders aangetekend beroep instellen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een verklaring met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs, afgeleverd door de directie Rookbeleid. Vanaf 1 september 2008 geldt binnen in de gebouwen van alle Vlaamse scholen en clb's een totaal rookverbod voor leerlingen, personeel en ouders, 24u/24u en 7d/7d. Voor de open ruimtes op school en bij één- of meerdaagse uitstappen is het rookverbod minder absoluut. Het is verboden te roken in de open plaatsen van de instelling op weekdagen tussen 6.30 uur 's morgens en uur 's avonds. Het is verboden te roken tijdens extra-murosactiviteiten tussen 6.30 uur 's morgens en uur 's avonds. Deze maatregel geldt ook voor andere genotsmiddelen Gsm De leerlingen mogen geen gsm meebrengen naar school. Enkel in uitzonderlijke gevallen, na overleg met ouders en directie, kan dit toegestaan worden

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is Geachte ouders, Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt. Wij zullen alles in

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA. is een aanvulling en verduidelijking van schoolreglement en info brochure ALGEMENE BEPALINGEN EN ORGANISATORISCHE AFSPRAKEN

AFSPRAKENNOTA. is een aanvulling en verduidelijking van schoolreglement en info brochure ALGEMENE BEPALINGEN EN ORGANISATORISCHE AFSPRAKEN AFSPRAKENNOTA is een aanvulling en verduidelijking van schoolreglement en info brochure ALGEMENE BEPALINGEN EN ORGANISATORISCHE AFSPRAKEN Schooltijd 08.25 uur tot 12.00 uur (poort open om 08.00 uur) 13.30

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL

SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL INHOUDSOPGAVE 1 Opvoedingsproject... 2 2 Adviserende Raden... 3 2.1 Comité preventie en bescherming werknemers (CPBW)... 3 2.2 LOC... 3 2.3 Schoolraad... 4

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren SCHOOLBROCHURE Leefschool Groene Poortje De kleine school waar grote dingen gebeuren 1 Inhoudstafel SCHOOLBROCHURE Voorwoord I. PEDAGOGISCH PROJECT ONZE SCHOOL ALS LEEFSCHOOL 1. verantwoordelijkheid 2.

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur;

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur; SCHOOLREGLEMENT basisonderwijs TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1- Rechtsgrond en definities Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende

Nadere informatie

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE SCHOOLREGLEMENT

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE SCHOOLREGLEMENT SINT-LODEWIJKSCOLLEGE VRIJE GEMENGDE KLEUTER- EN LAGERE SCHOOL SPOORWEGSTRAAT 250 8200 SINT-MICHIELS Tel.: 050/394593 Fax.: 050/394232 E-mail: directeur@sintlodewijkscollegespoorwegstraat.be Website: sintlodewijkscollegespoorwegstraat.be

Nadere informatie

Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be

Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be Pagina 1 van 47 INHOUDSTABEL Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt.

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt. Basisschool De Dommelbrug Grotstraat 5 Meeuwerbaan 113 3990 PEER 3990 PEER 011/79 13 78 011/79 46 00 Welkom in onze school Beste ouders, Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM Slabbaardstraat Noord 90 Tel. 051 30 63 08 Schoolstraat 1/2 Tel. 051 31 26 63 8870 Izegem Fax 051 31 63 18 Website: www.zonnebloemschool.be E-mail: info@zonnebloemschool.be OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT

Nadere informatie

S C H O O L R E G L E M E N T

S C H O O L R E G L E M E N T vzw KSO Tielt-Ruiselede Katholieke secundaire scholengemeenschap Molenland STEENSTRAAT 42 8700 TIELT Tel 051 42 75 10 Fax 051 40 83 32 E-mail: str.tielt@molenland.be S C H O O L R E G L E M E N T Schooljaar

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 Schoolreglement 2014 2015 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT 2014 2015 HOTELSCHOOL GENT 1 Beste leerling Geachte ouder Hartelijk welkom in Hotelschool Gent! In Hotelschool Gent worden leerlingen opgeleid in de studierichtingen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement Voor het gewoon voltijds secundair onderwijs heeft de Vlaamse regering op 13 maart 1991 de rechtspositie van de leerling vastgelegd. Het schoolbestuur kreeg de opdracht om, in overleg met haar schoolraad,

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schoolreglement voor het basisonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs - pag 1 van 35 Inhoudstafel TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK I. RECHTSGROND,

Nadere informatie

Schooljaar 2013-2014

Schooljaar 2013-2014 Zijn wie je bent en zoals je bent met fouten en gebreken om te worden die je in aanleg bent maar zoals je je nog niet kunt vertonen en je mag het worden op jouw wijze en in jouw uur. (naar A.A. Terruwe)

Nadere informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool t MOLENHOLLEKE Molenstraat 8 3550 Heusden-Zolder Tel. 011-536854 e-mail: info@molenholleke.be Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool

Nadere informatie

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09 31 1. Contacten Schoolbestuur Schoolstructuur VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97 Adres: G V Kleuterschool De Toverfluit Brugstraat 16 3550 Heusden-Zolder Telefoon:

Nadere informatie

Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken.

Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken. Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken. Beste kinderen, geachte ouders, In naam van de schoolgemeenschap Sint-Joris heet ik u van harte welkom in onze basisschool. Ik hoop dat u er zich meteen thuis

Nadere informatie

Wij zijn blij dat u voor de Vrije Kleuterschool van Kaulille hebt gekozen en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

Wij zijn blij dat u voor de Vrije Kleuterschool van Kaulille hebt gekozen en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Schoolreglement 1 Beste ouders, Welkom in onze school! Wij zijn blij dat u voor de Vrije Kleuterschool van Kaulille hebt gekozen en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Het schoolteam zal alles

Nadere informatie

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO Breedstraat 152, 9100 Sint-Niklaas, 03/777.07.06 fax 03 766 40 21 E-mail : vts@vtssn.be URL : htpp://www.vtssn.be Reglement 1 september 2011 2 vzw Vrije Technische

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016

Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016 vzw Schoolbestuur Ave-Mariabasisschool Dorp 48 1602 Vlezenbeek Tel. 02/569.07.24 Fax. 02/569.69.62 E-mail: amb.vlezenbeek@telenet.be Website: www.ambvlezenbeek.be

Nadere informatie

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen!

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Beste ouder(s), Wij zijn verheugd en danken u omdat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon/dochter uw volste vertrouwen schenkt aan

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... SCHOOLREGLEMENT 2012-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 13 1 Pedagogisch project...

Nadere informatie

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015. Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs - pag 1 van 22 Inhoudstafel reglement TITEL I ALGEMENE

Nadere informatie