Aon s Global Health Supplement. Polisvoorwaarden Aon s Global Health Supplement. Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aon s Global Health Supplement. Polisvoorwaarden 2014. Aon s Global Health Supplement. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Postbus BA Rotterdam T + 31 (0) Aon s Global Health Supplement Polisvoorwaarden In hoofdstuk 1 worden de algemene voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op het Aon s Global Health Supplement dat is beschreven in hoofdstuk 2,3 en 4. Op het polisblad is aangetekend welke aanvullende verzekeringen voor verzekerde van toepassing zijn. Raadpleeg daarom eerst het polisblad om na te gaan welke hoofdstukken van deze voorwaarden van toepassing zijn op uw verzekering. Inhoudsopgave pag. Hoofdstuk 1 Algemene voorwaarden aanvullende verzekeringen 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Grondslag van de verzekering 6 Artikel 3 Aanmelding en inschrijving 6 Artikel 4 Ingangsdatum, duur en einde van uw aanvullende verzekering 6 Artikel 5 Verplichtingen van de verzekerde 7 Artikel 6 Onrechtmatige inschrijving 8 Artikel 7 Premie 8 Artikel 8 Automatische incasso 8 Artikel 9 Wijziging van premie en/ of voorwaarden 8 Artikel 10 Aanspraken en vergoedingen 8 Artikel 11 Aansprakelijkheid zorgverzekeraar 9 Artikel 12 Aansprakelijkheid van derden 9 Artikel 13 Geschillen 9 Artikel 15 Fraude 10 Hoofdstuk 2 Aon s Global Health Supplement 11 Artikel 1 Inleidende bepaling 11 Artikel 2 Dekking 11 Artikel 2 Alternatieve geneeswijzen, therapieën en geneesmiddelen 12 Artikel 3 Anticonceptiva voor verzekerden van 21 jaar en ouder 12 Artikel 4 Eigen bijdrage bevalling, verloskundige zorg, eigen bijdrage 13 Artikel 5 Bewakingsapparatuur ter voorkoming van wiegendood 13 Artikel 6 Bewegen in extra verwarmd water 13 Artikel 7 Brillenglazen, contactlenzen of ooglaseren 13 pag. Artikel 8 Circumcisie 14 Artikel 9 Farmaceutische zorg 14 Artikel 10 Fysiotherapie, oefentherapie en beweegprogramma s 14 Artikel 11 Gasthuis 15 Artikel 12 GeboorteTENS 15 Artikel 13 Geestelijke gezondheidszorg 15 Artikel 14 Herstel en Balans 15 Artikel 15 Herstellingsoord 16 Artikel 16 Huidverzorging 16 Artikel 17 Hulpmiddelen (eigen bijdrage) 16 Artikel 18 In vitro fertilisatie (IVF) 17 Artikel 19 Kraampakket 17 Artikel 20 Kraamzorg 17 Artikel 21 Lactatiekundige zorg 17 Artikel 22 Leefstijltrainingen 17 Artikel 23 Loophulpmiddelen 18 Artikel 24 Mantelzorgvervanging 18 Artikel 25 Melatonine 18 Artikel 26 Obesitasbehandeling 18 Artikel 27 Orthodontie 18 Artikel 28 Orthopedische geneeskunde 19 Artikel 29 Overgangsconsulent 19 Artikel 30 Patiëntenverenigingen 19 Artikel 31 Pedicurezorg 19 Artikel 32 Plakstrips mammaprothese 19 Artikel 33 Plastische chirurgie/ Cosmetische chirurgie 20 Artikel 34 Plaswekker 20 Artikel 35 Podotherapie, podo-kinesiologie en podo-orthesiologie 20 Aon s Global Health Supplement AON (V)-01

2 pag. Artikel 36 Preventieve cursussen 20 Artikel 37 Preventieve geneeskunde 21 Artikel 38 Preventieve onderzoeken 21 Artikel 39 Psoriasisbehandeling 21 Artikel 40 Ronald McDonaldhuis 21 Artikel 41 Sportmedisch onderzoek 21 Artikel 42 Sterilisatie 22 Artikel 43 Steunpessarium 22 Artikel 44 Steunzolen 22 Artikel 45 Stottertherapie 22 Artikel 46 Tandheelkundige zorg voor verzekerden tot 18 jaar 22 Artikel 47 Tandheelkundige zorg als gevolg van een ongeval voor verzekerden vanaf 18 jaar 22 pag. Artikel 48 Therapeutische kampen 23 Artikel 49 UVB-behandeling 23 Artikel 50 Transtherapie door neuromodulator (BioStim) en biofeedbackapparatuur (FemiScan) 23 Artikel 51 Vaccinaties en geneesmiddelen in verband met reis naar het buitenland 23 Artikel 52 Verblijfkosten 24 Artikel 53 Ziekenvervoer 24 Artikel 54 Bijzondere uitsluitingen 26 Hoofdstuk 3 Aanvullende verzekering Comfort Class 27 Hoofdstuk 4 Aanvullende verzekering tandartskosten 28 Belangrijk In het geval van ziekenhuisopname wereldwijd m.u.v. de Verenigde Staten, dient u vooraf contact op te nemen met: Aon Alarm Centre Tel: +31 (0) In het geval dat u een zorgverlener in de Verenigde Staten dient te bezoeken, dient u vooraf contact op te nemen met: GMMI (24 uur/ 7 dagen) Tel: (gratis binnen de V.S.) Fax: Billing address: GMMI 1300 Concord Terrace, Suite 300 Sunrise, Florida USA Houdt u tijdens het telefoongesprek de volgende informatie bij de hand: Naam van de patiënt Naam van de werkgever Polisnummer van de patiënt Contactgegevens van de patiënt Contactgegevens van het ziekenhuis Het niet voldoen aan de verplichting om vooraf de hier bovengenoemde Hulpverleningsorganisatie te contacteren, kan leiden tot (gedeeltelijke) afwijzing van de kosten. 2 Aon s Global Health Supplement 2014

3 Hoofdstuk 1 Algemene voorwaarden aanvullende verzekeringen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Aanvullende verzekering Het Aon s Global Health Supplement. 1.2 Ambulance Een voertuig, bedoeld voor vervoer van zieken en ongevalslachtoffers. 1.3 Aon Alarm Centre De Hulpverleningsorganisatie zoals aangewezen door Aon Hewitt, die medisch advies en assistentie verleent en repatriëring en evacuatie verzorgt 24 uur per dag, 7 dagen per week wereldwijd exclusief de Verenigde Staten. 1.4 Apotheekhoudende Onder apotheekhoudende wordt verstaan: (internet)apotheken, apotheekketens, ziekenhuisapotheken, poliklinische apotheken en apotheekhoudende huisartsen. 1.5 Arts Een door de bevoegde autoriteiten erkende arts. 1.6 AWBZ De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 1.7 Bedrijfsarts Een door de bevoegde autoriteiten erkende arts die optreedt namens de werkgever of de Arbodienst waarbij de werkgever is aangesloten. 1.8 Bovenlimietprijs GVS Het bedrag boven de maximale vergoeding voor een geneesmiddel 1.9 Dagverpleging Bedverpleging in een ziekenhuis korter dan 24 uur, voorzienbaar nodig om dezelfde dag onderzoek of behandeling door een medisch specialist of kaakchirurg te ondergaan Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) Een DBC beschrijft door middel van een DBC-prestatiecode, door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) vastgesteld, het afgesloten en gevalideerde traject van medisch specialistische en specialistische (tweedelijns) zorg. Dit omvat de zorgvraag, het zorgtype, de diagnose en de behandeling. Het DBC-traject vangt aan op het moment dat u zich meldt met uw zorgvraag en wordt afgesloten aan het eind van de behandeling, dan wel na 365 dagen Evacuatie en repatriëring Evacuatie betreft vervoer naar de dichtstbijzijnde medische faciliteit die geschikt is voor het verlenen van de benodigde zorg. Repatriëring betreft vervoer naar het thuisland Farmaceutische zorg Onder farmaceutische zorg wordt verstaan: de terhandstelling van de in deze verzekeringsovereenkomst aangewezen geneesmiddelen en dieetpreparaten, en/ of advies en begeleiding zoals apothekers die plegen te bieden ten behoeve van medicatiebeoordeling en verantwoord gebruik, een en ander rekening houdend met het door ons vastgestelde nadere reglement. De verzekeringsovereenkomst is gebaseerd op de Zorgverzekeringswet, het Besluit zorgverzekering en de daarbij behorende Regeling Zorgverzekering Fraude Fraude is het onder valse voorwendselen of op oneigenlijke grond en/ of wijze verkrijgen van een vergoeding van ons of een verzekeringsovereenkomst met ons Fysiotherapeut Een door de bevoegde autoriteiten erkende fysiotherapeut Gasthuis Faciliteit, deel uitmakend van een ziekenhuis, bestemd voor verblijf van kinderen en hun ouders gedurende de periode dat het kind in dat ziekenhuis een poliklinische behandeling ondergaat Gevolmachtigde Aevitae, aan wie door de zorgverzekeraar volmacht als bedoeld in artikel 1 sub o van de Wet Financiële dienstverlening (Wft) is verleend terzake van uitvoering van zorgverzekeringen. Aon s Global Health Supplement

4 1.17 Gezin Eén volwassene, danwel twee gehuwde of duurzaam samenwonende personen en de ongehuwde eigen, stief-, pleeg, of adoptiekinderen tot 30 jaar, waarvoor aanspraak bestaat op kinderbijslag, of uitkering uit hoofde van de Wet studiefinanciering 2000/ Wet tegemoetkoming studiekosten of op buitengewone lastenaftrek ingevolge belastingwetgeving GMMI Hulpverleningsorganisatie GMMI die medisch advies en assistentie verleent en repatriëring en evacuatie verzorgt 24 uur per dag, 7 dagen per week in de Verenigde Staten GVS GeneesmiddelensSysteem. Lijst van in Nederland geregistreerde geneesmiddelen, waaruit ook blijkt wat de maximale vergoeding is voor dat geneesmididel 1.20 Hulpverleningsorganisatie Organisatie, die door ons is gecontracteerd en die gespecialiseerd is in het verlenen van hulp bij ziekenhuisopnames e.d Hoofdverzekering De Zorgverzekeringsovereenkomst gebaseerd op de Zorgverzekeringswet, het Besluit zorgverzekering met de daarbij behorende Regeling zorgverzekering, met inbegrip van de daarbij behorende toelichting Huidtherapeut Een door de bevoegde autoriteiten erkende huidtherapeut Huisarts Een arts, die door de bevoegde instanties als huisarts is erkend, of als zodanig functioneert daar waar het begrip huisarts niet bekend is Kaakchirurg Een door de bevoegde autoriteiten erkende tandartsspecialist Kalenderjaar De periode loopt van 1 januari tot en met 31 december Kraamcentrum Een instelling, die verloskundige zorg en/ of kraamzorg aanbiedt en door de bevoegde autoriteiten is erkend Kraamzorg De zorg die verleend is door een gediplomeerd kraamverzorgende of een als zodanig werkende verpleegkundige Logopedist Een door de bevoegde autoriteiten erkende spraakleraar Manueel therapeut Een fysiotherapeut die zich gespecialiseerd heeft als manueel therapeut en door de bevoegde autoriteiten als zodanig is erkend Medisch adviseur De arts, die ons in medische aangelegenheden adviseert Medisch specialist Een door de bevoegde autoriteiten erkende arts, niet zijnde een tandarts, die zich heeft toegelegd op specialistische behandeling Medische noodzaak De noodzaak van verpleging, onderzoek of behandeling volgens algemeen erkende, medisch-wetenschappelijke overwegingen Mondhygiënist Een door de bevoegde autoriteiten erkende mondhygiënist Oedeemtherapeut Een door de bevoegde autoriteiten erkende Oedeemtherapeut Oefentherapeut Cesar/ oefentherapeut Mensendieck Een door de bevoegde autoriteiten erkende oefentherapeut Cesar/ oefentherapeut Mensendieck Ongeval Een plotselinge inwerking van geweld op het lichaam van verzekerde, van buiten af en buiten diens wil, waardoor medisch aantoonbaar lichamelijk letsel is veroorzaakt Opname Opname in een (psychiatrisch) ziekenhuis, psychiatrische afdeling van een ziekenhuis, revalidatie-instelling of herstellingsoord wanneer en zolang op medische gronden verpleging, onderzoek en behandeling uitsluitend in een ziekenhuis, revalidatie-instelling of herstellingsoord kunnen worden geboden. 4 Aon s Global Health Supplement 2014

5 1.38 Orthodontist Een door de bevoegde autoriteiten erkende tandarts of specialist voor kaakorthopedie Podotherapeut Een door de bevoegde autoriteiten erkende podotherapeut Polisblad De ziektekostenpolis (akte) waarin de tussen u (verzekeringnemer) en ons gesloten aanvullende verzekering is vastgelegd Psychiater/ zenuwarts Een door de bevoegde autoriteiten erkende psychiater/ zenuwarts Psycholoog Een door de bevoegde autoriteiten erkende psycholoog Revalidatie Onderzoek, advisering en behandeling van medisch specialistische, paramedische, gedragswetenschappelijk en revalidatietechnische aard. Deze zorg wordt verleend door een multidisciplinair team van deskundigen, onder leiding van een medisch specialist, verbonden aan een door de autoriteiten erkende instelling voor revalidatie Standplaats/ land van vestiging Het land waar de verzekerde het centrum van zijn werkzaamheden heeft gevestigd Tandarts Een door de bevoegde autoriteiten erkende tandarts Tandprotheticus Een door de bevoegde autoriteiten erkende tandprotheticus Thuisland Het geboorteland van verzekerde en/ of het land waar verzekerde het centrum van zijn levensbelangen heeft gevestigd en waar verzekerde na de periode van uitzending/ verblijf in het buitenland naar toe zal terugkeren Toestemming De door ons verleende schriftelijke toestemming U/uw De verzekerde personen. Deze staan genoemd op het bewijs van verzekering. Met u (verzekeringnemer) wordt bedoeld degene die de verzekering heeft afgesloten Verloskundige Een door de bevoegde autoriteiten erkende verloskundige Verzekerde Een ieder die als zodanig op de polis, het polisaanhangsel of op het bewijs van inschrijving is vermeld Verzekeringnemer Degene die de verzekeringsovereenkomst met ons is aangegaan Wij/ons De gevolmachtigde als omschreven in art (begripsomschrijvingen) 1.54 Wet BIG Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. In deze wet staan de deskundigheden en bevoegdheden van de zorgverleners omschreven. In de bijbehorende registers staan de namen van de zorgverleners die aan de wettelijke eisen voldoen Zelfstandig behandelcentrum Een instelling voor medisch specialistische zorg (MISZ), voor onderzoek en behandeling, dat als zodanig conform de bij of krachtens wet gestelde regels is toegelaten Ziekenhuis Een instelling voor medisch specialistische zorg (MISZ) voor verpleging, onderzoek en behandeling van zieken, die conform de bij of krachtens wet gestelde regels is toegelaten Ziekenhuisverpleging Opneming langer dan 24 uur in een ziekenhuis, wanneer en zolang op medische gronden verpleging, onderzoek en behandeling uitsluitend in een ziekenhuis kunnen worden geboden, terwijl onafgebroken behandeling door een medisch specialist of kaakchirurg noodzakelijk is Zorgverlener De zorgverlener of zorgverlenende instelling die zorg verleent. Aon s Global Health Supplement

6 1.59 Zorgverzekeraar De verzekeringsonderneming die als zodanig is toegelaten en verzekeringen in de zin van de Zorgverzekeringswet aanbiedt. Voor de uitvoering van de aanvullende verzekering is dat Achmea Zorgverzekeringen N.V. Achmea Zorgverzekeringen is bij de AFM geregistreerd onder nummer Artikel 2 Grondslag van de verzekering 2.1 Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier of het ingevulde internet aanvraagformulier op onze website en schriftelijke gegevens daarbij afzonderlijk verstrekt vormen met de bij een eventuele keuring door verzekerde verstrekte gegevens, de grondslag van de verzekeringsovereenkomst en maken daar deel van uit. De overeenkomst is vastgelegd op het polisblad. Dit polisblad wordt jaarlijks verstrekt aan verzekeringnemer. 2.2 Naast het polisblad wordt een zorgpas verstrekt. Bij het inroepen van hulp moet verzekerde het polisblad of de zorgpas tonen aan de zorgverlener. 2.3 De kosten van zorg op basis van deze aanvullende verzekering kunnen behoudens eigen bijdragen, (tenzij eigen bijdragen zijn verzekerd conform deze aanvullende verzekering) door u bij ons worden gedeclareerd, tenzij er rechtstreekse declaratie bij ons plaatsvindt door de zorgverlener. De kosten van zorg gedeclareerd door een gecontracteerd zorgverlener of hulpverleningsorganisatie zullen door ons rechtstreeks aan die zorgverlener of hulpverleningsorganisatie worden vergoed conform het met deze gecontracteerde zorgverlener of hulpverleningsorganisatie overeengekomen tarief en overeenkomstig de dekking van deze verzekering. 2.4 De aanspraak op zorg of vergoeding van de kosten van zorg als in deze aanvullende verzekering omschreven, wordt mede naar inhoud en omvang bepaald door de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten. 2.5 U heeft slechts recht op zorg voor zover u daarop naar inhoud en omvang redelijkerwijs bent aangewezen. Artikel 3 Aanmelding en inschrijving 3.1 Iedereen, die recht heeft op ons Keuze Zorg Plan, kan op eigen verzoek, een aanvullende verzekering aanvragen. U meldt zich aan voor de aanvullende verzekering door het insturen van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier of u meldt zich aan door het invullen van het internet aanvraagformulier op onze website (alleen mogelijk indien de aanvraag gelijktijdig geschiedt met de aanvraag voor het Keuze Zorg Plan). 3.2 Wij kunnen een verzoek tot inschrijving in de aanvullende verzekering weigeren wanneer: a U nog premie moet betalen voor een verzekering die eerder met de Maatschappij werd afgesloten. b U zich schuldig heeft gemaakt aan fraude zoals omschreven in het Keuze Zorg Plan. c De gezondheidstoestand hiertoe aanleiding geeft. 3.3 Het is voor kinderen jonger dan 18 jaar niet mogelijk een aanvullende verzekering af te sluiten die uitgebreider is dan de aanvullende verzekering van (één) van de bij de ons verzekerde ouders. Artikel 4 Ingangsdatum, duur en einde van uw aanvullende verzekering 4.1 INGANGSDATUM EN DUUR VAN DE AANVULLENDE VERZEKERING De verzekering gaat in op de datum die op het polisblad als ingangsdatum is vermeld U kunt een al bij ons lopende verzekering uitbreiden met een aanvullende verzekering. Uitbreiding vindt in principe alleen plaats per 1 januari en nadat wij hiermee schriftelijk akkoord zijn gegaan. Er kan een medische beoordeling plaatsvinden Geboorte Kinderen van verzekerden die geboren worden tijdens de duur van deze verzekering worden zonder medische selectie in de aanvullende verzekering opgenomen mits zij binnen 30 dagen na hun geboorte zijn aangemeld. 4.2 EINDE VAN UW AANVULLENDE VERZEKERING U kunt de aanvullende verzekering beëindigen door ervoor te zorgen dat de opzegging (schriftelijk of per ) uiterlijk 31 december bij ons binnen is. De aanvullende verzekering eindigt per 1 januari daaropvolgend. Een eenmaal gedane en geëffectueerde opzegging is onherroepelijk U heeft de mogelijkheid de aanvullende verzekering bij definitieve terugkeer in Nederland in verband met beëindiging van de detachering, binnen 60 dagen om te zetten in een Nederlandse aanvullende verzekering conform de op dat moment geldende tarieven en voorwaarden van ons. De omzetting c.q. opzegging van de aanvullende verzekering vindt niet plaats met terugwerkende kracht U heeft het recht de aanvullende verzekering tussentijds op te zeggen, met ingang van de dag van beëindiging van het oude dienstverband in verband met het aangaan van een nieuw dienstverband, indien de reden van de opzegging betreft een overstap van de ene collectieve verzekering in verband met het dienstverband naar de andere collectieve verzekering in verband met het dienstverband. U kunt de oude verzekering opzeggen tot 30 dagen nadat het nieuwe dienstverband is ingegaan. De opzegging vindt niet plaats met terugwerkende kracht en gaat in per de eerste van de maand. 6 Aon s Global Health Supplement 2014

7 4.2.4 De aanvullende verzekering wordt op een door ons te bepalen tijdstip beëindigd, wanneer de verschuldigde bedragen niet betaald zijn binnen de gestelde betalingstermijn van de tweede schriftelijke aanmaning. Wij beëindigen zowel de aanvullende van u als van de verzekerde(n), die op de aanvullende verzekering zijn meeverzekerd met onmiddellijke ingang: a Wanneer u niet tijdig voldoet aan een verzoek om inlichtingen (desgewenst schriftelijk), als die inlichtingen nodig zijn voor een goede uitvoering van de aanvullende verzekering; b Wanneer achteraf blijkt dat het aanvraagformulier onjuist of onvolledig is ingevuld, of omstandigheden zijn verzwegen die voor ons van belang kunnen zijn; c Bij aangetoonde fraude Deze aanvullende verzekering wordt automatisch non-selectief omgezet in een gelijkwaardige verzekering wanneer door een gewijzigde situatie verzekerde geen recht meer heeft op de hoofdverzekering. Het non-selectief toetreden kan alleen plaatsvinden per einddatum van de hoofdverzekering en indien aan de volgende punten is voldaan: a De aanmelding dient binnen 30 dagen na de beëindiging van het recht op de hoofdverzekering plaats te vinden. b U door een door ons erkende organisatie werkgever is/ wordt uitgezonden. c Er geen sprake is van een blijvende vestiging in het buitenland. d De verzekerde dient niet ouder dan 67 jaar te zijn. e De te beëindigen hoofdverzekering dient eveneens bij ons te zijn afgesloten. Artikel 5 Verplichtingen van de verzekerde U of verzekerde bent verplicht om: 5.1 a Wereldwijd m.u.v. de Verenigde Staten: behoudens overmacht, altijd voorafgaand aan een ziekenhuisopname in het buitenland of opname in een psychiatrische inrichting buiten Nederland, contact op te nemen of laten nemen met de Hulpverleningsorganisatie. Verenigde Staten: behoudens overmacht, altijd voorafgaand aan een bezoek aan een zorgverlener in de Verenigde Staten contact op te nemen of laten nemen met de Hulpverleningsorganisatie. b De behandelend arts of medisch specialist te vragen de reden van opname bekend te maken aan de arts van de Hulpverleningsorganisatie dan wel onze medisch adviseur, indien de medisch adviseur daar om vraagt. c Aan ons, haar medisch adviseur of hen die met de controle zijn belast medewerking te verlenen tot het verkrijgen van alle gewenste informatie, rekening houdend met privacyregelgeving. d Ons behulpzaam te zijn bij het zoeken van verhaal op een aansprakelijke derde. 5.2 In voor komende gevallen de originele nota s binnen twaalf maanden na afloop van het kalenderjaar, waarin de behandeling heeft plaatsgevonden bij ons in te dienen. Bepalend daarbij is de behandeldatum en/of de datum van de levering van de zorg en niet de datum waarop de nota is uitgeschreven. In het geval de nota betrekking heeft op een DBC die is aangevangen voor de einddatum van de aanvullende verzekering worden de hiermee verband houdende kosten geacht te zijn gemaakt in de periode waarin de aanvullende verzekering van toepassing is. In het geval u nota s later dan 12 maanden na afloop van het kalenderjaar bij ons indient, behouden wij het recht voor om een lagere vergoeding toe te kennen, dan waar u volgens de vergoeding recht op had. Op basis van artikel 942, van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek worden nota s die later dan 3 jaar na de behandeldatum en/of de datum van levering van de zorg, bij ons worden ingediend, niet in behandeling genomen. 5.3 De originele nota s moeten op zodanige wijze zijn gespecificeerd dat kan worden vastgesteld tot welke vergoeding wij gehouden zijn. Zij dienen te zijn voorzien van de datum van behandeling, namen en geboortedata van de patiënten, aard van de behandeling en de naam van de verwijzend arts (indien van toepassing). Wij behouden ons het recht voor een bewijs van betaling te verlangen. De vergoeding waar u recht op heeft, wordt in principe aan de verzekeringnemer uitbetaald, op het rekeningnummer wat bij ons bekend is. De vergoeding zal worden uitgekeerd in Euro s met inachtneming van de wisselkoers op de dag van de behandeling, tenzij hiervan om redenen van billijkheid afgeweken wordt. 5.4 U heeft een schadebeperkingsplicht. Wij en de Hulpverleningsorganisaties hebben het recht kostenbesparende alternatieven voor te stellen. U bent verplicht hieraan uw medewerking te verlenen binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid. 5.5 Indien de belangen van ons worden geschaad door het niet nakomen van bovengenoemde verplichtingen heeft u geen aanspraak op zorg dan wel behoeven wij geen kosten te vergoeden. 5.6 ELEKTRONISCH NOTAVERKEER EN OVERIGE RECHTSTREEKSE BETALINGEN Het door ons voorgeschoten en door u verschuldigde eigen risico of eigen bijdrage en/of de door ons voorgeschoten en door u verschuldigde niet verzekerde kosten worden verrekend met de eerstvolgende declaratie(s), ofwel dienen op ons eerste schriftelijke verzoek aan ons te worden terugbetaald. 5.7 U bent verplicht binnen een maand aan ons kennis te geven van alle gebeurtenissen die voor een juiste uitvoering van de aanvullende verzekering van betekenis kunnen zijn, zoals eindiging verzekeringsplicht, verhuizing, echtscheiding, geboorte, overlijden, e.d. Kennisgevingen aan u, gericht aan uw laatst bekende adres worden geacht u te hebben bereikt. Aon s Global Health Supplement

8 Artikel 6 Onrechtmatige inschrijving 6.1 Wanneer ten behoeve van u een verzekeringsovereenkomst tot stand komt op grond van de Zorgverzekeringswet en deze verzekering een aanvulling daarop is en later blijkt dat u geen verzekeringsplicht had, vervalt deze verzekeringsovereenkomst met terugwerkende kracht tot het moment waarop niet (langer) verzekeringsplicht bestaat. 6.2 Wij zullen de premie die u vanaf de dag dat de verzekeringsplicht niet (langer) bestond, verrekenen met de door u sindsdien voor uw rekening genoten zorg en het saldo aan u uitbetalen dan wel bij u in rekening brengen. Wij gaat hierbij uit van een 30-daagse maand. Artikel 7 Premie 7.1 HOOGTE VAN DE PREMIE De hoogte van de premie is afhankelijk van uw leeftijd. Wanneer de premie hoger wordt doordat u een leeftijdsgrens overschrijdt, wijzigt de premie per de eerste van de maand volgend op de maand waarin de overschrijding plaatsvindt Geen premie is verschuldigd door u tot de eerste dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin u de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. 7.2 HET BETALEN VAN DE PREMIE U (verzekeringnemer) bent verplicht de premie te betalen. U bent verplicht de premie vooruit te betalen. Wij brengen de ontvangen premie altijd eerst in mindering op de langst openstaande premievordering Het is u niet toegestaan om de te betalen premie te verrekenen met de van de door ons te vorderen aanspraak op zorg of vergoeding van de kosten van zorg Als de zorgverzekering tussentijds wordt beëindigd, wordt al betaalde premie naar rato terugbetaald. Wij gaan hierbij uit van een 30-daagse maand. Wij hebben de mogelijkheid de terug te betalen premie te verminderen met een bedrag voor administratiekosten. 7.3 NIET-TIJDIGE BETALING Wanneer u de premie niet tijdig betaalt, vervalt uw aanspraak op vergoedingen uit deze aanvullende verzekering vanaf de premievervaldag. U heeft pas weer recht op vergoeding van medische kosten op het moment dat de volledige achterstallige premie is betaald. Wij zijn alleen verplicht kosten te vergoeden die na betaling van de volledige achterstallige premie zijn gemaakt en die niet te verwachten waren U blijft verplicht achterstallige premie te betalen Wanneer u de premie niet tijdig betaalt, verhogen wij het door u verschuldigde bedrag met administratiekosten en rente Wanneer wij maatregelen voor incasso treffen, komen de kosten voor invordering van deze bedragen, inclusief gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten, voor uw rekening Wij behouden ons het recht voor de verzekering te beëindigen na het verstrijken van de betalingstermijn van de tweede aanmaning (ingebrekestelling). Als wij tot beëindiging over gaan ontvangt u een schriftelijke bevestiging hiervan. De betalingsplicht blijft bestaan. Artikel 8 Automatische incasso Betalingen van de premie, wettelijke eigen bijdragen, wettelijke eigen betalingen, eigen betalingen en eventuele overige vorderingen geschieden bij voorkeur per automatische incasso. Indien gekozen wordt voor een andere betaalwijze dan per automatische incasso kunnen wij administratiekosten in rekening brengen. Artikel 9 Wijziging van premie en/ of voorwaarden 9.1 Wij hebben het recht de voorwaarden en/ of de premie van de aanvullende verzekeringen en bloc dan wel groepsgewijs te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt op een door ons nader vast te stellen datum doorgevoerd. 9.2 Wanneer wij de premie verhogen of de vergoedingen uit de verzekeringsvoorwaarden beperken, gelden deze wijzigingen ook wanneer u al verzekerd was. 9.3 Wanneer u (verzekeringnemer) niet akkoord gaat met de verhoging van de premie of de beperking van de voorwaarden, moet dit schriftelijk aan ons kenbaar worden gemaakt binnen 30 dagen nadat de wijziging door ons bekend is gemaakt. Wij beëindigen uw verzekering dan op de dag waarop de wijziging ingaat. 9.4 U mag de wijziging niet weigeren wanneer: a De premieverhoging en/ of de beperkingen van de vergoedingen het gevolg zijn van wettelijke regelingen. b De premie hoger wordt door het overschrijden van een leeftijdsgrens of doordat u verhuist naar een andere regio. Artikel 10 Aanspraken en vergoedingen 10.1 AANSPRAKEN Per zorgaanspraak wordt de omvang van de vergoeding waarop u recht heeft en/ of de eigen betaling die u verschuldigd bent omschreven. 8 Aon s Global Health Supplement 2014

9 10.2 VERGOEDINGEN U heeft recht op vergoeding van gemaakte kosten vanuit de aanvullende verzekering, voor zover gemaakt tijdens de periode waarin deze aanvullende verzekering van kracht is. Bepalend daarbij is de behandeldatum en/ of de datum van de leverantie en niet de datum waarop de nota is uitgeschreven. Wanneer een behandeling in de vorm van een DBC-tarief wordt gedeclareerd, is het moment van aanvang van de behandeling bepalend UITSLUITINGEN U heeft geen aanspraak op c.q. wij vergoeden geen kosten die zijn veroorzaakt door of voortvloeien uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij, zoals bepaald in artikel 3:38 van de Wet of het financieel toezicht (Wft) De vergoeding van medische kosten als gevolg van terrorisme wordt beperkt tot de uitkering zoals omschreven in het clausuleblad terrorismedekking van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. Deze clausule en het bijbehorende Protocol maken deel uit van deze polis. Het van toepassing zijnde Protocol Afwikkeling Claims en het clausuleblad Terrorismedekking is te raadplegen op Wij vergoeden niet de kosten als gevolg van niet nagekomen afspraken Wij vergoeden niet de kosten als gevolg van behandelingen die zijn uitgevoerd door uzelf ten laste van uw verzekering. Voor een behandeling van uw partner, gezinslid en/of familielid in de eerste en tweede graad van u (verzekerde) dienen wij vooraf toestemming te geven, als u deze behandeling ook bij ons wilt declareren SAMENLOOP U kunt bij ons uitsluitend aanspraak maken op vergoedingen uit de aanvullende verzekering die niet of slechts gedeeltelijk via een wettelijke regeling worden verstrekt en die onder de dekking van de aanvullende verzekering vallen. Er volgt geen vergoeding vanuit de aanvullende verzekering ter compensatie van: a kosten die met het eigen risico van het Keuze Zorg Plan zijn verrekend, tenzij het verplicht of vrijwillig eigen risico vergoed wordt vanuit de aanvullende verzekering. b wettelijke eigen bijdragen en bedragen boven de wettelijke maximale vergoeding, tenzij daar expliciet een dekking in de aanvullende verzekering voor is opgenomen. Artikel 11 Aansprakelijkheid zorgverzekeraar Als een zorgverlener iets doet of nalaat waardoor u schade lijdt, zijn wij daarvoor niet aansprakelijk, ook niet als de zorg of hulp van die zorgverlener deel uitmaakt van de aanvullende verzekering. Artikel 12 Aansprakelijkheid van derden 12.1 Als een derde aansprakelijk is voor kosten die het gevolg zijn van ziekte, ongeval of letsel van verzekerde, moeten wij kosteloos alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn om verhaal te halen bij de veroorzaker. Het verhaalsrecht is gebaseerd op wettelijke regelingen. Dit geldt niet voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit een wettelijke verzekering, een publiekrechtelijke ziektekostenverzekering of een overeenkomst tussen u en een andere (rechts)persoon Als u wordt getroffen door een ziekte, ongeval of letsel waar een derde, als bedoeld in het eerste lid, bij betrokken is, dan moet hiervan zo spoedig mogelijk melding worden gemaakt bij ons en aangifte worden gedaan bij de politie U mag geen enkele regeling treffen die ons in onze rechten benadeelt. U mag pas een regeling treffen met een derde, of degene die namens die derde optreedt, als u daarvoor de schriftelijke toestemming van ons heeft. Artikel 13 Geschillen 13.1 OP DEZE OVEREENKOMST IS HET NEDERLANDS RECHT VAN TOEPASSING Wanneer u het niet eens bent met een door ons genomen beslissing of u bent ontevreden over de dienstverlening van ons dan kunt u uw klacht binnen zes maanden nadat de beslissing aan u is medegedeeld of de dienstverlening aan u is verleend voorleggen aan de Centrale Klachtencoördinatie. U kunt uw klacht per brief, , telefonisch, internet of per faxbericht voorleggen Na ontvangst wordt de klacht opgenomen in het klachtenregistratiesysteem van ons en ontvangt u hiervan een bevestiging. U ontvangt uiterlijk binnen drie weken een inhoudelijke reactie. Mocht meer tijd nodig zijn voor de afhandeling van de klacht, dan informeert de behandelaar of de Centrale Klachtencoördinatie verzekerde hierover. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing Wanneer u het niet eens bent met de afhandeling van de klacht dan heeft u de mogelijkheid bij ons een herbeoordeling aan te vragen. Het herbeoordelingsverzoek kan per brief, , telefonisch, internet of per faxbericht bij de Centrale Klachtencoördinatie ingediend worden. U ontvangt hiervan een bevestiging en uiterlijk binnen drie weken een inhoudelijke reactie. Mocht er meer tijd nodig zijn voor de herbeoordeling van de klacht, dan informeert de behandelaar of de Centrale Klachtencoördinatie verzekerde hierover In afwijking van het voorafgaande lid, of wanneer de herbeoordeling niet aan de verwachtingen van u voldoet, kunt u de klacht laten toetsen door de Stichting Klachten en Geschillen Zorg-verzekeringen, Postbus 291, 3700 AG ZEIST ( De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen kan het verzoek van u niet in behandeling nemen als een rechterlijke instantie de zaak al in behandeling heeft of daar al een uitspraak over heeft gedaan. Het staat u altijd vrij om naar de burgerlijk rechter te stappen, zelfs nadat de Geschillencommissie een bindend advies heeft uitgebracht. Aon s Global Health Supplement

10 13.7 Ongeacht het in de overige leden van dit artikel bepaalde hebben consumenten, zorgverleners en zorgverzekeraars te allen tijden het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit over door ons gehanteerde formulieren. Een dergelijk klacht heeft betrekking op formulieren die naar het oordeel van de klager overbodig of te ingewikkeld zijn. Uitspraak van de Nederlandse Zorgautoriteit strekt de zorgverlener, zorgverzekeraar en consument tot bindend advies. Voor meer informatie over hoe u bij ons een klacht indient, hoe wij hier vervolgens mee omgaan en over de procedure bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen verwijzen wij u naar de brochure Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen. Deze brochure kunt u bij ons opvragen. art.14 Persoonsgegevens 14.1 Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens worden binnen onze organisatie gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, om u te informeren over relevante producten en/of diensten, voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, voor statistische analyse, relatiebeheer en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op het gebruik van de persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. Voor zorgverzekeraars is daarnaast de Gedragscode Verwerking Persoons gegevens Zorgverzekeraars van kracht. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing Als u (verzekeringnemer) geen prijs stelt op informatie over producten en/of diensten, kunt u dit schriftelijk melden bij ons. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van de Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doel hiervan is risico s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Meer informatie vindt u op Vanaf het moment dat de aanvullende verzekering ingaat, mogen wij aan derden (zorgverleners, leveranciers e.d.) inlichtingen vragen en geven voor zover dit nodig is om de verplichtingen uit hoofde van de aanvullende verzekering te kunnen nakomen. Onder inlichtingen wordt in dit verband verstaan de adres- en polisgegevens van verzekerde. Als het om dringende reden noodzakelijk is dat zorgverleners of leveranciers geen inzage mogen hebben in de adresgegevens, dan kunt u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Artikel 15 Fraude 15.1 Fraude is het onder valse voorwendselen of op oneigenlijke grond en/of wijze verkrijgen van een aanspraak c.q. een vergoeding van ons Elk uit deze aanvullende verzekering voortvloeiend recht op aanspraak c.q. vergoeding vervalt wanneer de verzekeringnemer en/ of een verzekerde en/of een bij de aanspraak c.q. vergoeding belanghebbende een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven, vervalste of misleidende stukken heeft overlegd of een onware opgave heeft gedaan met betrekking tot een ingediende vordering of feiten heeft verzwegen die voor ons bij de beoordeling van een ingediende vordering van belang kunnen zijn. In een dergelijk geval vervalt elk recht op aanspraak c.q. vergoeding ten aanzien van de gehele vordering, ook voor hetgeen waarover geen onware opgave is gedaan en/of geen verkeerde voorstelling van zaken is gegeven.op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing MATERIËLE CONTROLE EN FRAUDE Wij verrichten onderzoek naar de rechtmatigheid (is de prestatie door de zorgverlener daadwerkelijk geleverd) en doelmatigheid (is de geleverde prestatie de meest aangewezen prestatie gezien de gezondheidstoestand van verzekerde) van ingediende declaraties overeenkomstig hetgeen daarover in het Keuze Zorg Plan is bepaald bij of krachtens de Zorg-verzekeringswet Fraude kan voorts tot gevolg hebben dat wij: a Aangifte doen bij de politie. b De verzekeringsovereenkomst(en) beëindigen. c Registratie doen in de tussen verzekeraars erkende signaliseringssystemen. d Uitgekeerde vergoeding(en) en gemaakte (onderzoeks)kosten terugvorderen. 10 Aon s Global Health Supplement 2014

11 Hoofdstuk 2 Aon s Global Health Supplement Artikel 1 Inleidende bepaling Het recht op vergoeding van de verzekerde aanspraken op grond van de hierboven genoemde aanvullende verzekering bestaat uitsluitend indien deze aanvullende verzekering op het polisblad is aangetekend en daarnaast voor u een hoofdverzekering van kracht is. Indien en voor zover door de verzekeringnemer of de verzekerde aanspraak op vergoeding van de verzekerde kosten of op vergoeding van verstrekkingen kan worden gemaakt krachtens de hoofdverzekering, gaat de aanspraak vanuit de hoofdverzekering voor op de aanspraak vanuit de aanvullende verzekering. De vergoeding wordt als volgt vastgesteld: Allereerst vindt vaststelling van de vergoeding plaats op basis van de hoofdverzekering. Daarna wordt voor het resterende deel een verdere vergoeding verleend volgens de van toepassing zijnde vergoedingsregelingen vermeld in de voorwaarden van deze aanvullende verzekering. De kosten die op grond van de hoofdverzekering als gevolg van toepassing van een eigen risico of een verschuldigde (eigen) bijdrage voor rekening blijven van u, worden niet vergoed op grond van deze aanvullende verzekering, tenzij anders vermeld. Artikel 2 Dekking A Dekkingsgebied De verzekering biedt een werelddekking. B Omvang van de dekking 1 Dekking in Nederland Wanneer voor de hierna in artikel 2 B, punt 3 (Aanvullende vergoedingen) genoemde behan-delingen een medische noodzaak bestaat, vergoeden wij, met inachtneming van de gestelde maxima, de kosten tot maximaal het op het moment van de levering van de zorg van toepassing zijnde (maximum)tarief op basis van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG). Indien en voorzover, op basis van de WMG, geen (maximum)tarief is vastgesteld, vindt vergoeding van de kosten plaats tot maximaal het in Nederland geldende marktconform bedrag. 2 Dekking buiten Nederland a Als aanvulling op de hoofdverzekering biedt deze aanvullende verzekering volledige vergoeding van de medisch noodzakelijke zorg wegens een ziekte, aandoening of een ongeval met inachtneming van het hieronder B bepaalde. Uitsluitend het gedeelte van het schadebedrag dat de vergoeding van medisch noodzakelijke zorg vanuit de hoofdverzekering te boven gaat, alsmede de zorg vermeld in artikel 2 B onder 3 (Aanvullende vergoedingen) en C (Bijzondere bepaling zorgvormen) van deze aanvullende verzekering, komt voor vergoeding in aanmerking. b Medisch noodzakelijke zorg in de Verenigde Staten van Amerika en Canada. De vergoeding van de kosten van medisch noodzakelijke zorg in de Verenigde Staten van Amerika en Canada blijft beperkt tot de eventuele vergoeding op basis van de hoofdverzekering en de zorg vermeld in artikel 2B onder 3 (Aanvullende vergoedingen) en C (Bijzondere bepaling zorgvormen) van deze aanvullende verzekering, tenzij: sprake is van een ongeval of onvoorzien ziektegeval tijdens verblijf in één van de genoemde landen voor vakantie of dienstreizen; sprake is van een evacuatie naar één van de genoemde landen in verband met een medische behandeling die in het land van vestiging medisch gezien niet mogelijk is en die niet kan worden uitgesteld en er op medische gronden geen alternatief voorhanden is; één van de genoemde landen uw standplaats of uw thuisland is en de voor deze landen geldende premie in rekening is gebracht. Uitsluitend het gedeelte van het schadebedrag dat de vergoeding van medisch noodzakelijke zorg vanuit de hoofdverzekering te boven gaat, alsmede de zorg vermeld in artikel 2 B onder 3 (Aanvullende vergoedingen) en C (Bijzondere bepaling zorgvormen) van deze aanvullende verzekering, komt voor vergoeding in aanmerking. c Hulp bij ziekenhuisopname buiten Nederland. Wanneer sprake is van een medisch noodzakelijke behandeling, waarvan de kosten worden gedekt door de hoofd- en/of aanvullende verzekering zal bij de selectie van een ziekenhuis het betreffende ziekenhuis worden beoordeeld naar de maatstaf van internationaal geaccepteerde kwaliteit van medische zorg. De Hulpverleningsorganisatie heeft de bevoegdheid om vast te stellen of een ziekenhuis aan deze kwaliteitseis voldoet. De medisch adviseur van de Hulpverleningsorganisatie zal de situatie objectief beoordelen en vervolgens het juiste ziekenhuis of inrichting selecteren. Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten van een opname in een standaard ziekenhuiskamer ingericht voor een opname van meer dan twee personen. De Hulpverleningsorganisatie zal de opname in het ziekenhuis organiseren en waar nodig, onder handelen over de kosten van dat ziekenhuis, de kosten van de behandelend artsen en alle bijkomende kosten. In noodsituaties zal de Hulpverleningsorganisatie actief zorgdragen voor adequate medische behandeling en de voortgang van de behandeling volgen. 3 Aanvullende vergoedingen Voor de in artikel 6,7.1,7.2,11,28,30,31,34,35,36,40,44,48.1,48.2 en 49 genoemde kosten geldt tezamen, met inachtneming van een eventueel per artikel geldend maximum, een maximale vergoeding van EUR 500,- per verzekerde per kalenderjaar. Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten van: 1 Adoptiekraamzorg of medische screening bij adoptie Nadat één of meerdere kinderen, die tijdens de looptijd van de aanvullende verzekering wettig zijn geadopteerd, bij ons zijn ingeschreven in het Keuze Zorg Plan, vergoeden wij de kosten van: adoptiekraamzorg door een kraamcentrum of medische screening (preventief onderzoek) bij een adoptiekind afkomstig uit het buitenland. Aon s Global Health Supplement

12 n Bij kraamzorg moet het adoptiekind op het moment van adoptie jonger zijn dan 12 maanden en niet reeds deel uitmaken van het gezin. De medische screening moet worden uitgevoerd door een kinderarts. De medische screening moet een verplicht onderdeel van het adoptieproces vormen. Uitsluiting Wij vergoeden niet de kosten van medische screening van het adoptiekind, nadat de adoptie heeft plaatsgevonden. Adoptiekraamzorg: maximaal 3 dagen gedurende 3 uur per dag op medische screening bij adoptie: maximaal EUR 300,- per adoptiekind. Artikel 2 Alternatieve geneeswijzen, therapieën en geneesmiddelen 2.1 ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN, THERAPIEËN Wij vergoeden de kosten van consulten van de volgende alternatieve genezers therapeuten: A Artsen Een arts-acupuncturist, homeopathisch arts, arts voor natuurgeneeswijzen, antroposofisch arts, arts-enzymtherapeut, Sickesz-arts, manueel arts of Moerman-arts. Onder arts wordt in het kader van dit artikel tevens verstaan een osteopaat. B Niet-artsen Acupuncturist, fysiotherapeut-acupuncturist, klassiek homeopaat, manueel therapeut, chiropractor, haptotherapeut of natuurgeneeskundig therapeut. A Voor de kosten van consulten van de hiervoor genoemde artsen tezamen wordt (mits sprake is van een in de beroepsgroep gebruikelijk consult) maximaal EUR 75,- per dag vergoed. B Voor deze zorgverleners tezamen wordt (mits sprake is van een in de beroepsgroep ge-bruikelijk consult) maximaal EUR 40,- per dag vergoed. Gezamenlijk maximum vergoeding Van de gezamenlijke kosten van de hiervoor onder A en B genoemde alternatieve genezers of therapeuten worden per kalenderjaar maximaal 20 consulten vergoed. n Bij een geneeskundig therapeut komen alleen de kosten van een natuurgeneeskundig consult voor vergoeding in aanmerking. De onder B genoemde genezers of therapeuten dienen lid te zijn van een voor hun discipline opgerichte landelijk erkende beroepsvereniging. Indien wij daarom verzoeken, dient u een schriftelijk bewijs van dit lidmaatschap aan ons te verstrekken. Het consult dient plaats te vinden in het kader van een medische behandeling. Of dit het geval is, wordt door ons beoordeeld. Het consult wordt gegeven op individuele basis. Uitsluitingen Wij vergoeden niet de kosten van behandelingen, onderzoeken en cursussen met een sociaal karakter of gericht op welbevinden en/ of preventie. Wij vergoeden niet de kosten van kuren en reizen. Wij vergoeden niet de kosten wanneer de alternatief genezer of therapeut tevens de huisarts is. Wij vergoeden niet de kosten verbandhoudend met alternatieve psychotherapie. 2.2 ALTERNATIEVE GENEESMIDDELEN Wij vergoeden de kosten van homeopathische en antroposofische geneesmiddelen. n De homeopathische en antroposofische geneesmiddelen moeten zijn voorgeschreven door een (huis)arts. De homeopathische en antroposofische geneesmiddelen moeten zijn geleverd door een apotheekhoudende. Artikel 3 Anticonceptiva voor verzekerden van 21 jaar en ouder Wij vergoeden aan vrouwelijke verzekerden de kosten van hormonale anticonceptiva en spiraaltjes (UD s). n Het anticonceptiemiddel moet zijn voorgeschreven door een huisarts of medisch specialist. Voor de anticonceptiepil is alleen bij de eerste aflevering een recept van de huisarts of medisch specialist noodzakelijk. Het anticonceptiemiddel moet worden afgeleverd door een apotheekhoudende. 12 Aon s Global Health Supplement 2014

13 Artikel 4 Eigen bijdrage bevalling, verloskundige zorg, eigen bijdrage 4.1 Wij vergoeden aan vrouwelijke verzekerden de kosten van de op basis van het Keuze Zorg Plan in rekening gebrachte wettelijke eigen bijdrage bij een poliklinische bevalling zonder medische indicatie geleid door een verloskundige of huisarts. van de wettelijke bijdrage 4.2 BEVALLING IN EEN GEBOORTECENTRUM Wij vergoeden aan vrouwelijke verzekerden de kosten van de op basis van het Keuze Zorg Plan in rekening gebrachte wettelijke eigen bijdrage bij een bevalling in een geboortecentrum geleid door een verloskundige of huisarts. van de wettelijke eigen bijdrage Artikel 5 Bewakingsapparatuur ter voorkoming van wiegendood 5.1 BEWAKINGSMONITOR Wij vergoeden de kosten van huur van een bewakingsmonitor voor maximaal 12 maanden. n U moet zijn doorverwezen door een kinderarts. Wij moeten vooraf toestemming hebben gegeven voor de kosten van huur van een bewakingsmonitor. 5.2 SENSORMATJE Wij vergoeden de volledige aanschafkosten van het senormatje van Nanny Care in eigendom. n U moet zijn doorverwezen door een arts. U kan hiervoor direct contact opnemen met Nanny Care. Artikel 6 Bewegen in extra verwarmd water Wij vergoeden voor verzekerden met reuma de kosten van oefentherapie in extra verwarmd water in een zwembad. n U moet eenmalig een medische indicatie van de huisarts of medisch specialist aan ons overleggen, waaruit blijkt dat oefentherapie in extra verwarmd water nodig is in verband met reuma. De oefentherapie moet in groepsverband en onder leiding van een fysiotherapeut of oefentherapeut plaatsvinden., met inachtneming van de gezamenlijke maximale kostenvergoeding per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 7 Brillenglazen, contactlenzen of ooglaseren 7.1 BRILLENGLAZEN EN CONTACTLENZEN Wij vergoeden de kosten van brillenglazen en contactlenzen met minimaal plus of min 4 dioptrie. De brillenglazen of contactlenzen moeten zijn geleverd door een opticien of optiekbedrijf Met inachtneming van de gezamenlijke maximale kostenvergoeding per verzekerde per kalenderjaar. A Brillenglazen of contactlenzen voor langdurig gebruik: eenmaal per 3 kalenderjaren 1 paar brillenglazen of 1 paar lenzen tot maximaal EUR 250,- of B Contactlenzen voor kortdurend gebruik: zoals dag-, week-, maand-, halfjaar en jaarlenzen, maximaal EUR 65,- per kalenderjaar. Kortingsregeling bij het CvZO, Eye Wish of Specsavers Naast bovenstaande vergoeding kunnen alle verzekerden op vertoon van hun zorgpas bij Eye Wish, Specsavers, het Collectief van Zelfstandige Opticiens (CvZO) gebruik maken van een kortingsregeling. Voor een overzicht van de kortingen kunt u contact opnemen met ons, of bij de opticiens opvragen. Aon s Global Health Supplement

14 7.2 OOGLASEREN De oogarts die de ooglaserbehandeling uitvoert moet als refractiechirurg geregistreerd staan bij het Nederlands Oogheelkundig Genootschap (NOG) of voldoen de betreffende kwaliteitseisen van NOG. De oogarts die de ooglaserbehandeling uitvoert moet als refractiechirurg geregistreerd staan bij het Nederlands Oogheelkundig Genootschap (NOG) of voldaan aan de betreffende kwaliteitseisen van NOG. Maximaal EUR 45,- per verzekerde per drie kalenderjaren. Ooglaseren bij Visionclinics Naast bovenstaande vergoeding kunnen alle verzekerden met een aanvullende verzekering op vertoon van hun zorgpas bij Visionclinics gebruik maken van een kortingsregeling. Een overzicht van de korting kunt u bij ons opvragen of bij Visionsclinics. Maximaal EUR 350,- per persoon per drie kalenderjaren. Artikel 8 Circumcisie Wij vergoeden de kosten van circumcisie (besnijdenis) van de man op religieuze gronden. De behandeling moet plaatsvinden bij een zorgverlener, in een zelfstandig behandelcentrum of een besnijdeniskliniek. Artikel 9 Farmaceutische zorg 9.1 EIGEN BIJDRAGE (BOVENLIMIETPRIJS GVS) Wij vergoeden de eigen bijdrage (bovenlimietprijs GVS) die verzekerde moet betalen voor farmaceutische zorg op grond van het Keuze Zorg Plan. 9.2 AANVULLENDE VERGOEDING Voor farmaceutische zorg geleverd in het buitenland door een niet door de Maatschappij gecontracteerde apotheek die wordt vergoed vanuit het Keuze Zorg Plan tot 80%, vindt een aanvullende vergoeding plaats tot. Artikel 10 Fysiotherapie, oefentherapie en beweegprogramma s 10.1 FYSIOTHERAPIE EN OEFENTHERAPIE Wij vergoeden de kosten van behandeling door een fysiotherapeut en/of door een oefentherapeut na verwijzing door een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Manuele lymfedrainage in verband met ernstig lymfoedeem mag ook worden uitgevoerd door een huidtherapeut. Voor verzekerden die op grond van het Keuze Zorg Plan recht hebben op fysiotherapie of oefentherapie geldt de vergoeding als aanvulling op de vergoeding uit die polis. Uitsluitingen Wij vergoeden niet de kosten van individuele of groepsbehandeling, die slechts ten doel hebben om de conditie door middel van training te bevorderen. Wij vergoeden niet de kosten van individuele behandeling, wanneer u in aanmerking komt voor beweegprogramma s zoals omschreven in artikel 10.2 en Indien sprake is van behandeling van een chronische aandoening wordt per verzekerde vergoed de eerste 20 zittingen met een maximum vergoeding van EUR 30,- per zitting. Indien sprake is van een niet chronische aandoening wordt vergoed: Maximaal 12 behandelingen per verzekerde per indicatie met een maximum vergoeding van EUR 30,- per zitting. Per indicatie kan 1 maal een verlenging worden aangevraagd van maximaal 12 behandelingen. Voor de vergoeding van deze kosten dient u vooraf toestemming aan ons te vragen door middel van een voortgangsrapport van de behandelaar. 14 Aon s Global Health Supplement 2014

15 10.2 BEWEEGPROGRAMMA S Wij vergoeden de kosten van beweegprogramma s door een fysiotherapeut en/of oefentherapeut. De vergoeding geldt voor verzekerden met obesitas (BMI >30), revaliderende mensen met voormalig hartfalen, patiënten met diabetes type 2 en patiënten met COPD in de stadia Gold 1 en 2 met een longwaarde van FEV1/VC>60%. U moet zijn doorverwezen door een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Maximaal EUR 350,- per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 11 Gasthuis Wij vergoeden het verblijf in een gasthuis van het behandeld ziekenhuis, in geval van een poliklinische behandeling van verzekerde. maximaal EUR 35,- per dag met inachtneming van de gezamenlijke maximale kostenvergoeding per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 12 GeboorteTENS Wij vergoeden de kosten van bruikleen van een GeboorteTENS voor pijnbestrijding tijdens de bevalling door een verloskundige of een als verloskundige actieve huisarts. n De aanvraag van de apparatuur dient door de verloskundige of als verloskundige actieve huisarts te worden ingediend bij de hulpmiddelenleverancier. De apparatuur moet worden geleverd door een hulpmiddelenleverancier en wordt tijdelijk aan verzekerde ter beschikking gesteld. Artikel 13 Geestelijke gezondheidszorg 13.1 EIGEN BIJDRAGE EERSTELIJNS PSYCHOLOGISCHE ZORG Wij vergoeden de wettelijke eigen bijdrage die u verschuldigd bent bij de vergoeding van eerstelijns psychologische zorg vanuit het Keuze Zorg Plan. Maximaal EUR 100,- per verzekerde per kalenderjaar 13.2 AANVULLENDE EERSTELIJNS PSYCHOLOGISCHE ZORG Wij vergoeden, als aanvulling op de vergoeding op grond van het Keuze Zorg Plan, de kosten van extra zittingen eerstelijns psychologische zorg. n Het moet gaan om acute, kortdurende hulp. U moet zijn doorverwezen door een huisarts of medisch specialist. Maximaal 6 zittingen per verzekerde per kalenderjaar In de gezamenlijke kosten vermeld onder 13.1 en 13.2 wordt maximaal EUR 2.000,- per verzekerde per kalenderjaar vergoed. Artikel 14 Herstel en Balans Wij vergoeden de kosten van deelname aan het Programma Herstel en Balans voor ex-kanker patiënten door instellingen onder licentie van de Stichting Herstel en Balans. U moet zijn doorverwezen door een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Maximaal EUR 1000,- per verzekerde per kalenderjaar. De eigen bijdrage bedraagt EUR 100,- indien de training elders plaatsvindt. Aon s Global Health Supplement

16 Artikel 15 Herstellingsoord Wij vergoeden de kosten van opname in een herstellingsoord voor somatische gezondheidszorg die door ons is erkend. Wij moeten u vooraf schriftelijk toestemming hebben gegeven. Uitsluiting Wij vergoeden niet de kosten van een behandeling in het kader van psychosomatische gezondheidszorg. Maximaal EUR 50,- per dag tot maximaal 28 dagen per kalenderjaar. Artikel 16 Huidverzorging Wij vergoeden de kosten van: Acné behandeling door een schoonheidsspecialist of huidtherapeut, inclusief de kosten van de daarbij gebruikte middelen; camouflagetherapie door een schoonheidsspecialist of huidtherapeut, inclusief de kosten van de daarbij gebruikte middelen; elektrische epilatie behandelingen door een schoonheidsspecialist of huidtherapeut; laserepilatie behandelingen door een huidtherapeut bij vrouwen waarbij sprake is van ernstig ontsierende gezichtsbeharing. n U moet zijn doorverwezen door een huisarts of medisch specialist. Vooraf dient door ons overeenstemming met de behandeld schoonheidsspecialist(e) te zijn bereikt over het in rekening te brengen tarief. Laserepilatie moet worden uitgevoerd door een huidtherapeut. Maximaal EUR 600,- per verzekerde per kalenderjaar Artikel 17 Hulpmiddelen (eigen bijdrage) Wij vergoeden de kosten van die hulpmiddelen die op grond van het (Avero) Achmea Reglement Hulpmiddelen voor vergoeding in aanmerking komen en voor zover het kosten betreft die de wettelijke maximale vergoeding als omschreven in het (Avero) Achmea Reglement Hulpmiddelen overschrijden, of als eigen bijdrage zijn vastgesteld. Toelichting voorwaarden van vergoeding De te vergoeden hulpmiddelen dienen voor de verzekerde noodzakelijk, doelmatig en niet onnodig kostbaar of onnodig gecompliceerd te zijn, een en ander ter beoordeling van ons EIGEN BIJDRAGE HOORSTELLEN Ter aanvulling op de wettelijke maximale vergoeding van een hoortoestel uit het Keuze Zorg Plan heeft u recht op een extra vergoeding. n U moet recht hebben op vergoeding vanuit het Keuze Zorg Plan. Maximaal EUR 250,- per verzekerd per kalenderjaar EIGEN BIJDRAGE PRUIKEN Ter aanvulling op de wettelijke maximale vergoeding van een pruik uit het Keuze Zorg Plan heeft u recht op een extra vergoeding. n U moet recht hebben op vergoeding vanuit het Keuze Zorg Plan. Maximaal EUR 100,- per verzekerde per kalenderjaar HOOFDBEDEKKING Wij vergoeden de kosten van hoofdbedekking bij (tijdelijk) haarverlies bij chemotherapie U moet in het bezit zijn van een medische indicatie van de huisarts of medisch specialist, waaruit blijkt dat u haarverlies heeft in verband met chemotherapie. Maximaal 75,- per verzekerde per kalenderjaar 16 Aon s Global Health Supplement 2014

17 17.4 EIGEN BIJDRAGE OVERIGE HULPMIDDELEN Ter aanvulling op de wettelijke maximale vergoedingen, dan wel als vergoeding van de wettelijke eigen bijdragen van hulpmiddelen uit het (Avéro) Achmea Reglement Hulpmiddelen heeft u recht op een extra vergoeding. n U moet recht hebben op vergoeding vanuit het Keuze Zorg Plan. Wij moeten u vooraf toestemming hebben gegeven. Uitsluiting Wij vergoeden niet de kosten van de wettelijke eigen bijdrage orthopedische schoenen en allergeenvrije schoenen. Maximaal EUR 250,- per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 18 In vitro fertilisatie (IVF) Wij vergoeden de kosten van IVF (In vitro fertilisatiebehandelingen) zoals beschreven in de hoofdverzekering in het artikel Aanspraken Keuze Zorg Plan, inclusief de vergoeding uit de hoofdverzekering, tot maximaal EUR 7.000,- per te realiseren zwangerschap. Artikel 19 Kraampakket Wij vergoeden de kosten van een medisch kraampakket ten behoeve van de vrouwelijke verzekerde, tot maximaal EUR 50,-. Artikel 20 Kraamzorg 20.1 EIGEN BIJDRAGE KRAAMZORG Wij vergoeden aan vrouwelijke verzekerden de kosten van de op basis van het Keuze Zorg Plan in rekening gebrachte wettelijke eigen bijdrage kraamzorg. (thuis of een geboortecentrum) 20.2 UITGESTELDE KRAAMZORG Wij vergoeden uitgestelde kraamzorg tot maximaal 15 uren ten behoeve van vrouwelijke verzekerden verleend door een kraamcentrum of door een zelfstandig werkend kraamverzorgende. Het kraamcentrum moet de uitgestelde kraamzorg medisch noodzakelijk vinden. Artikel 21 Lactatiekundige zorg Wij vergoeden aan vrouwelijke verzekerden met borstvoedingsproblemen de kosten van de hulp en advies door een lactatiekundige. De lactatiekundige moet aangesloten zijn bij een voor hun discipline opgerichte landelijk erkende beroepsvereniging of in dienst zijn van een kraamcentrum. 75% tot maximaal EUR 115, -- per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 22 Leefstijltrainingen Wij vergoeden maximaal één leefstijltraining per kalenderjaar. De volgende basistrainingen komen voor vergoeding in aanmerking: training voor hartpatiënten; training voor whiplashpatiënten; training voor mensen met burn out; training stressreductie. Er dient sprake te zijn van een verwijzing door een huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist of logopedist. Maximaal EUR 200,- per verzekerde per kalenderjaar. Aon s Global Health Supplement

18 Artikel 23 Loophulpmiddelen Wij vergoeden de volgende loophulpmiddelen: elleboogkrukken, loophulpen met 3 of 4 poten en looprekken. De leverancier bepaalt of het loophulpmiddel definitief uw eigendom wordt of dat het hulpmiddel in bruikleen wordt gegeven. Bij bruikleen bent u een kleine borgsom verschuldigd. Uitsluitingen Wij vergoeden niet de kosten die verband houden met het thuisbezorgen van een hulpmiddel. Wij vergoeden niet de kosten van normaal gebruik zoals bijvoorbeeld doppen bij krukken. Maximaal EUR 250,- per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 24 Mantelzorgvervanging Wij vergoeden aan verzekerden die gehandicapt of chronisch ziek zijn en die thuis mantelzorg ontvangen, de kosten van vervangende zorg bij afwezigheid van de mantelzorg. Wij dienen vooraf toestemming aan u te hebben verleend. Maximaal 21 dagen per verzekerde per kalenderjaar tot maximaal EUR 1.000,- per kalenderjaar. Artikel 25 Melatonine Wij vergoeden bij slaapproblemen ten gevolge van DSPS, ADHD en PDD-NOS de kosten van het geneesmiddel melatonine. n Wij moeten vooraf toestemming hebben gegeven. Bij klachten ten gevolge van DSPS moet de melatonine zijn voorgeschreven door een arts die verbonden is aan een slaapcentrum. Bij klachten ten gevolge van ADHD of PDD-NOS moet de melatonine zijn voorgeschreven door een (kinder)psychiater, kinderarts of (kinder)neuroloog. De melatonine moet geleverd worden door een apotheekhoudende. van de kosten tot maximaal EUR 150,- per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 26 Obesitasbehandeling Wij vergoeden de kosten van deelname aan het deeltijd dagbehandelingsprogramma voor obese patiënten in een Obesitas kliniek. Het programma is gericht op gedragsverandering door middel van een niet chirurgische, multidisciplinaire behandeling. n Er moet sprake zijn van obesitas graad 3. Daarvan is sprake als de Body Mass Index (BMI) gelijk aan of groter is dan 40. U moet het volledige programma voltooien. Wij dienen vooraf toestemming te hebben verleend. Maximaal EUR 1.000,- voor de gehele duur van deze aanvullende verzekering. Artikel 27 Orthodontie 27.1 ORTHODONTIE TOT 18 JAAR Wij vergoeden aan verzekerden tot 18 jaar de kosten van orthodontie (gebitsregulatie) uitgevoerd door een orthodontist of door een tandarts. Uitsluiting Wij vergoeden niet de kosten van reparatie of vervanging, in geval van verlies of schade aan bestaande orthodontische voorzieningen door eigen schuld of nalatigheid. Maximaal EUR 2.000,- per verzekerde voor de gehele duur van deze aanvullende verzekering. 18 Aon s Global Health Supplement 2014

19 27.2 ORTHODONTIE VANAF 18 JAAR Wij vergoeden aan verzekerden vanaf 18 jaar de kosten van orthodontie (gebitsregulatie) uitgevoerd door een orthodontist of door een tandarts. Uitsluiting Wij vergoeden niet de kosten van reparatie of vervanging, in geval van verlies of schade aan bestaande orthodontische voorzieningen door eigen schuld of nalatigheid. U dient ter beoordeling voorafgaand aan de behandeling het door de behandelend orthodontist of behandelend tandarts opgestelde behandelingsplan tezamen met een schedelprofielfoto in te dienen ter attentie van onze medisch adviseur. Behandelingen waarvoor conform de scorerichtlijnen van de Index for Orthodontic Treatment Need (IOTN) geen of een geringe behandelingsbehoefte (score 1 of 2) bestaat, komen niet voor vergoeding in aanmerking. De orthodontist of behandelend tandarts kan u hierover informatie verstrekken. 70% tot maximaal EUR 1.000,- per verzekerde voor de gehele duur van deze aanvullende verzekering. Artikel 28 Orthopedische geneeskunde Wij vergoeden de kosten van consulten van een orthopedisch geneeskundige. De consulten bestaan uit de diagnostiek en behandeling van aandoeningen van het bewegingsapparaat waarbij geen gebruik wordt gemaakt van operaties. n Er moet spraken zijn van een verwijzing door een huisarts. De orthopedisch geneeskundige moet zijn aangesloten bij een voor hun discipline opgerichte landelijk erkende beroepsvereniging. met inachtneming van de gezamenlijke maximale kostenvergoeding per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 29 Overgangsconsulent Wij vergoeden het consulttarief van een overgangsconsult. De overgangsconsulent moet zijn aangesloten bij een voor hun discipline opgerichte landelijk erkende beroepsvereniging. 75 % van het consulttarief tot maximaal EUR 115,- per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 30 Patiëntenverenigingen Wij vergoeden het lidmaatschap tot maximaal EUR 25,- per lidmaatschap met inachtneming van de gezamenlijke maximale kostenvergoeding per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 31 Pedicurezorg Wij vergoeden de kosten van voetverzorging door een pedicure voor verzekerden met reuma of diabetes. n De pedicure moet gecertificeerd zijn voor de behandeling van diabete en reumapatiënten. U moet eenmalig een medische indicatie van de huisarts, medisch specialist of diabetes verpleegkundige aan ons overleggen, waaruit blijkt dat voetverzorging nodig is in verband met diabetes of reuma. met inachtneming van de gezamenlijke maximale kostenvergoeding per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 32 Plakstrips mammaprothese Wij vergoeden de kosten van plakstrips voor de bevestiging van uitwendig te dragen mammaprothesen na borstamputatie. Aon s Global Health Supplement

20 Artikel 33 Plastische chirurgie/ Cosmetische chirurgie 33.1 PLASTISCHE CHIRURGIE (MET MEDISCHE INDICATIE) Wij vergoeden de kosten van plastische chirurgische correctie van bovenoogleden wanneer er sprake is van aantoonbare lichamelijke functiestoornissen PLASTISCHE CHIRURGIE (ZONDER MEDISCHE INDICATIE) Wij vergoeden de kosten van correctie van de oorstand waarbij de aanleiding voortvloeit uit de persoonlijke behoefte, noodzaak of omstandigheid. Artikel 34 Plaswekker Wij vergoeden de kosten van aanschaf of huur van een plaswekker. Tevens vergoeden wij het bijbehorend broekje. met inachtneming van de gezamenlijke maximale kostenvergoeding per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 35 Podotherapie, podo-kinesiologie en podo-orthesiologie Wij vergoeden de kosten van behandeling door een podotherapeut of podoloog. Tot de behandeling worden naast de consulten ook gerekend de kosten van het aanmeten, vervaardigen en afleveren van podotherapeutische of podologische zolen en orthesen. n De kosten van een podoloog worden alleen vergoed wanneer u bent doorverwezen door een arts. De behandelend podoloog moet zijn aangesloten bij een voor hun discipline opgerichte landelijke erkende beroepsvereniging. Uitsluiting Wij vergoeden niet de kosten van schoenen en schoenaanpassingen. met inachtneming van de gezamenlijke maximale kostenvergoeding per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 36 Preventieve cursussen Wij geven een tegemoetkoming van de kosten van de volgende preventieve cursussen: afvallen hartproblemen Vrij van alcohol -training eerste hulp bij kinderongevallen, of de internetcursus EHBO bij kinderen van Eerste Hulp in Huis Babymassage EHBO, georganiseerd door de plaatselijke EHBO-vereniging, of via de internetcursus van Eerste Hulp in Huis lymfoedeem - reumatoïde artritis, artrose of de ziekte van Bechterew diabetes type 2 basis reanimatiecursus slaaptherapie, georganiseerd door Somnio. Deze online slaapcursus biedt online professioneel advies en praktische oplossingen om beter te slapen. Verzekerde moet een bewijs van aanmelding en betaling aan de Maatschappij overleggen. 75% tot maximaal EUR 115,- per cursus per verzekerde per kalenderjaar met inachtneming van de gezamenlijke maximale kostenvergoeding per verzekerde per kalenderjaar. 20 Aon s Global Health Supplement 2014

Voorwaarden en vergoedingen Avéro Achmea aanvullende tandartsverzekeringen

Voorwaarden en vergoedingen Avéro Achmea aanvullende tandartsverzekeringen Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Voorwaarden en vergoedingen Avéro Achmea aanvullende tandartsverzekeringen Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com

Nadere informatie

Aon s Global Health Supplement. Polisvoorwaarden 2013

Aon s Global Health Supplement. Polisvoorwaarden 2013 Aon s Global Health Supplement Polisvoorwaarden 2013 Inhoudsopgave In hoofdstuk 1 worden de algemene voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op het Aon s Global Health Supplement dat is beschreven

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2016. Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten. Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten.

Polisvoorwaarden 2016. Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten. Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten. Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Polisvoorwaarden 2016 Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten www.aon.nl ipm@aon.nl Ingangsdatum 1 januari 2016 Inhoudsopgave pag. Algemene

Nadere informatie

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Tandartskosten

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Tandartskosten Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Tandartskosten www.aonhewitt.com ipm@aonhewitt.com Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aon s Global Health Supplement. Polisvoorwaarden Aon s Global Health Supplement. Inhoudsopgave

Aon s Global Health Supplement. Polisvoorwaarden Aon s Global Health Supplement. Inhoudsopgave Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Aon s Global Health Supplement Polisvoorwaarden 2015 www.aonhewitt.com ipm@aonhewitt.com In hoofdstuk 1 worden de algemene voorwaarden beschreven die

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2016

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2016 Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2016 ExtraTand Basis, ExtraTand, 1, 2, 3 en 4 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014. Aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014.

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014. Aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014. Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Voorwaarden en vergoedingen aanvullende tandartsverzekeringen Avéro Achmea 2014 www.aonhewitt.com ipm@aonhewitt.com Ingangsdatum 1 januari 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Ziekenhuis Extra Verzekering

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Ziekenhuis Extra Verzekering Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Ziekenhuis Extra Verzekering www.aonhewitt.com ipm@aonhewitt.com Ingangsdatum 1

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen Avéro Achmea aanvullende verzekeringen

Voorwaarden en vergoedingen Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Voorwaarden en vergoedingen Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com ExtraZorg

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Geld.nl - TandComfort 2014 Turien & Co./Avéro Achmea www.mijnonlinepolismap.nl Algemene voorwaarden aanvullende zorgverzekeringen Turien & Co. 1. HOE SLUIT U DE AANVULLENDE

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit Indien aanspraken bestaan op grond van de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de ONVZ Vrije Keuze Benfit een aanvullende

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2018 Avéro Achmea aanvullende tandartsverzekeringen

Polisvoorwaarden 2018 Avéro Achmea aanvullende tandartsverzekeringen Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 www.aon.nl ipm@aon.nl Polisvoorwaarden 2018 Avéro Achmea aanvullende tandartsverzekeringen Ingangsdatum 1 januari 2018 Inhoudsopgave pag. Algemene

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2013

Dekkingsoverzicht 2013 Dekkingsoverzicht 2013 Keuze Zorg Plan en aanvullende verzekering Aon s Global Health Supplement De vergoedingen van onze zorgverzekeringen Onze zorgverzekeringen bieden u bij ziekte de juiste zorg, zonder

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014 Wij zijn er voor ú De wijzigingen in de zorgverzekering Basisverzekering: Keuze Zorg Plan en Select Zorg Plan De basisverzekering is een verplichte

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking AEGON Compleet Internationaal 2010

Deel B Omvang Dekking AEGON Compleet Internationaal 2010 Deel B Omvang Dekking AEGON Compleet Internationaal 2010 De verzekeraar vergoedt - met inachtneming van het volgende - de in het woonland van verzekerde gemaakte medische kosten, vermeld in onderstaande

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2011

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2011 Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2011 Als er volgens de Basisfit Internationaal of andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de ONVZ Extrafit Internationaal

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2015 Keuze Zorg Plan en aanvullende verzekering Aon s Global Health Supplement

Dekkingsoverzicht 2015 Keuze Zorg Plan en aanvullende verzekering Aon s Global Health Supplement Dekkingsoverzicht 2015 en aanvullende verzekering De vergoedingen van onze zorgverzekeringen Onze zorgverzekeringen bieden u bij ziekte de juiste zorg, zonder financiële verrassingen achteraf. Maar ook

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014 Wij zijn er voor ú Inhoudsopgave Wij zijn er voor ú 3 Wijzigingen in de Basisverzekeringen Select Zorg Plan en Keuze Zorg Plan 4 Aanvullende verzekering

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2010

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2010 Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2010 De verzekeraar vergoedt - met inachtneming van het volgende - de in het woonland van verzekerde gemaakte medische kosten, vermeld in onderstaande

Nadere informatie

JOOiN Tand-ongevallen verzekering 2015

JOOiN Tand-ongevallen verzekering 2015 Artikel 1. Verzekerde zorg 1.1 Inhoud en omvang van de verzekerde zorg Uw tand-ongevallen verzekering geeft u recht op vergoeding van de kosten van tandzorg zoals omschreven in deze verzekeringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Slimme keuze Tandarts Verzekeringen Nedasco

Polisvoorwaarden Slimme keuze Tandarts Verzekeringen Nedasco Polisvoorwaarden Slimme keuze Tandarts Verzekeringen 2017 Nedasco Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl N1.0 Nedasco Slimme Keuze Aanvullende Tandartsverzekering 2017 1 Welkom

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen Avéro Achmea aanvullende verzekeringen

Voorwaarden en vergoedingen Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 n en vergoedingen Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014 Wij zijn er voor ú Inhoud Wijzigingen in de Basisverzekeringen Select Zorg Plan en Keuze Zorg Plan 3 Aanvullende verzekering Start 4 Aanvullende

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2016

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2016 Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2016 ExtraZorg Basis, Compact, BasisPlus, Plus, BasisExtra Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit Indien aanspraken bestaan op grond van de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de ONVZ Vrije Keuze Optifit een aanvullende

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking Allianz Vrije Keuze Optimaal

Deel B Omvang Dekking Allianz Vrije Keuze Optimaal Deel B Omvang Dekking Allianz Vrije Keuze Optimaal Indien aanspraken bestaan op grond van de Allianz Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de Allianz Vrije Keuze Optimaal

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Optifit Internationaal

Deel B Omvang Dekking ONVZ Optifit Internationaal Deel B Omvang Dekking ONVZ Optifit Internationaal De verzekeraar vergoedt - met inachtneming van het volgende - de in het woonland van verzekerde gemaakte medische kosten, vermeld in onderstaande artikelen

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering Wijzigingen zorgverzekering Nedasco Slimme Keuze 2016 De veranderingen in de vergoedingen en polisvoorwaarden

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014

Dekkingsoverzicht 2014 Dekkingsoverzicht 2014 Keuze Zorg Plan en aanvullende verzekering Aon s Global Health Supplement De vergoedingen van onze zorgverzekeringen Onze zorgverzekeringen bieden u bij ziekte de juiste zorg, zonder

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2012

Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2012 Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2012 Als er volgens de Basisfit Internationaal of andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de ONVZ Benfit Internationaal een

Nadere informatie

Voorwaarden Aanvullende verzekering

Voorwaarden Aanvullende verzekering Voorwaarden Aanvullende verzekering AVP2B Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 De maatschappij Maatschappij Voor Zorgverzekering Gouda N.V. 1.2 Verzekerde leder van de als zodanig in het polisblad vermelde

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 U heeft bij iq Life een overlijdensrisicoverzekering, eventueel aangevuld met een risicodekking Ernstig Ziek Worden en/of Ongeval afgesloten. Bij deze verzekering

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014 Wij zijn er voor ú Inhoud Wijzigingen in de Basisverzekeringen Select Zorg Plan en Keuze Zorg Plan 3 Aanvullende verzekering Start 4 Aanvullende

Nadere informatie

3 Polissen onderling vergelijken (Alleen verschillen):

3 Polissen onderling vergelijken (Alleen verschillen): 1/3 Fortis ASR Ziektekostenverzekering Flexibel 2/3 Fortis ASR Ziektekostenverzekering Flexibel 3/3 Fortis ASR Ziektekostenverzekering Flexibel + Aanvullend Instap + Aanvullend Basis + Aanvullend Uitgebreid

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2011

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2011 Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2011 Altijd zeker van goede Zorg Inhoudsopgave 3 Meer Zorg van Avéro Achmea Wijzigingen in 4 de basisverzekering 6 de aanvullende verzekering Start

Nadere informatie

Ziektekosten. Dekkingsoverzicht. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ziektekosten. Dekkingsoverzicht. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ziektekosten Dekkingsoverzicht De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Dekkingsoverzicht Ziektekostenen (2008) Preventie: Basis Aanvulling Budget Aanvulling Basis Aanvulling Uitgebreid Aanvulling Optimaal

Nadere informatie

AANVULLENDE VERZEKERINGEN

AANVULLENDE VERZEKERINGEN AANVULLENDE VERZEKERINGEN Avéro Achmea Postbus 57212 1040 BC Amsterdam Nederland www.averoachmea.nl INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk 1: Algemene voorwaarden aanvullende verzekeringen blz. 2 Hoofdstuk 2: Aanvullende

Nadere informatie

Aanvullende verzekering Goed Opgeleid Tand

Aanvullende verzekering Goed Opgeleid Tand Postbus 1717 3800 BS Amersfoort T 0900-369 1234 Polisvoorwaarden 2013 Aanvullende verzekering Goed Opgeleid Tand www.goedopgeleid.nl info@goedopgeleid.nl Inhoudsopgave pag. Algemene voorwaarden aanvullende

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2014 ExtraZorg Wereld, Smart, Top, Go, Large en Uitgebreid

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2014 ExtraZorg Wereld, Smart, Top, Go, Large en Uitgebreid Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2014 ExtraZorg Wereld, Smart, Top, Go, Large en Uitgebreid Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd in 2008 informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan de basisverzekering zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd in 2010 via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd in 2010 via uw werkgever. informatie voor de werknemer Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2010 via uw werkgever informatie voor de werknemer Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2011

Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2011 Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2011 Als er volgens de Basisfit Internationaal of andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de ONVZ Benfit Internationaal een

Nadere informatie

Overeenkomst PNO Ziektekosten Internationaal 2012

Overeenkomst PNO Ziektekosten Internationaal 2012 Overeenkomst PNO Ziektekosten Internationaal 2012 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) VERZEKERING(EN) Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Polisvoorwaarden: MV-99-100 Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Algemeen

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Avéro Achmea No Claim Tandartspolis 2015 Turien & Co./Avéro Achmea www.mijnonlinepolismap.nl Algemene voorwaarden aanvullende zorgverzekeringen Turien & Co. 1. Hoe sluit

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Uw vergoedingen voor 2014 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische en homeopathische middelen Astma Centrum Davos* Audiologisch centrum* Beademing*

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT AANVULLENDE ZORGVERZEKERING ANTROPOSANA 2016

VERGOEDINGENOVERZICHT AANVULLENDE ZORGVERZEKERING ANTROPOSANA 2016 VERGOEDINGENOVERZICHT AANVULLENDE ZORGVERZEKERING ANTROPOSANA 2016 VERGOEDINGENOVERZICHT AANVULLENDE VERZEKERINGEN ANTROPOSANA 2016 Acnebehandeling (1) (2) 100% maximaal 250,- per jaar 100% maximaal 250,-

Nadere informatie

Vergoedingen in 2016. AV-Compact

Vergoedingen in 2016. AV-Compact Vergoedingen in 2016 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis aanvullend verzekerd, mits er wordt

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2012

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2012 Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2012 Altijd zeker van goede Zorg Inhoudsopgave 3 Meer Zorg van Avéro Achmea Wijzigingen in 4 de basisverzekering (Keuze) Zorg Plan 6 de aanvullende

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief Zorgverzekering

Interpolis ZorgActief Zorgverzekering Interpolis ZorgActief Zorgverzekering Aanvraag 2015 Internet U kunt uw aanvraag ook via internet aan ons doorgeven. Kijkt u hiervoor op www.rabobank.nl. Uw aanvraag wordt dan sneller verwerkt. Verzekeringnemer

Nadere informatie

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016 Compact AV Vergoedingenoverzicht 2016 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De Compact AV kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis aanvullend

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso Uw vergoedingen voor 2014 AV Frieso Vergoedingenoverzicht Basisverzekering en aanvullende verzekering 2014 Omschrijving Abonnementskosten medische alarmering Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische

Nadere informatie

AANVULLENDE VERZEKERINGEN

AANVULLENDE VERZEKERINGEN AANVULLENDE VERZEKERINGEN Avéro Achmea Postbus 1717 3800 BS Amersfoort Nederland www.averoachmea.nl INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk 1: Algemene voorwaarden aanvullende verzekeringen blz. 2 Hoofdstuk 2: Aanvullende

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden Zorgverzekering Vrije Keuze Plan Internationaal Aanvullende verzekeringen in combinatie met de Garant Basis Internationaal.

Nationale-Nederlanden Zorgverzekering Vrije Keuze Plan Internationaal Aanvullende verzekeringen in combinatie met de Garant Basis Internationaal. Nationale-en Zorgverzekering Vrije Keuze Plan e verzekeringen in combinatie met de Garant Basis. Verzekerde kosten Garant Basis Garant Start* Garant* Garant Plus* Garant Top* Ziekenhuisopname Revalidatie

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht AV-Compact

Vergoedingenoverzicht AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2018 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2018 Een aantal vergoedingen is geactualiseerd. Er heeft een aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden ter verduidelijking. 2 Algemene

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering 2 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De AV-Compact kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot

Nadere informatie

Deel A Algemene bepalingen ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010

Deel A Algemene bepalingen ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 Deel A Algemene bepalingen ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE VERZEKERING Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel 3

Nadere informatie

Meeùs&jij Aanvullend Collectief (sector Logistiek)

Meeùs&jij Aanvullend Collectief (sector Logistiek) Meeùs&jij Aanvullend Collectief (sector Logistiek) Belangrijke telefoonnummers en adressen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw Meeùs&jij Aanvullend Collectief. Om het vinden van de juiste

Nadere informatie

Compact AV. Vergoedingenoverzicht 2018

Compact AV. Vergoedingenoverzicht 2018 Compact AV Vergoedingenoverzicht 2018 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2018 Een aantal vergoedingen is geactualiseerd. Er heeft een aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden ter verduidelijking.

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. 2014 De wijzigingen in uw zorgverzekering Wijzigingen in uw Basisverzekering Eigen risico artikel 2 Verplicht eigen

Nadere informatie

Voorwaarden Aanvullende verzekering 2013 YouCare.nu

Voorwaarden Aanvullende verzekering 2013 YouCare.nu Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 n Aanvullende verzekering 2013 YouCare.nu Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.youcare.nu info@aevitae.com Aanvullende Verzekeringen Ingangsdatum

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Brons, Zilver en Goud Geldig vanaf 1 januari 2012 Zorgverzekering en de Aanvullende Verzekeringen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2014 Aanvullende verzekering

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2014 Aanvullende verzekering AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2014 Aanvullende verzekering 2 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De AV-Compact kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot

Nadere informatie

Compact aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht

Compact aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Compact aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2015 Een aantal vergoedingen is verhoogd. Er heeft een

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2012

Dekkingsoverzicht 2012 Dekkingsoverzicht 2012 Basis ZO R G I N H E T Z I E K E N H U I S Specialistische en 100% - - - - MammaPrint - 100% 100% 100% 100% Plastische chirurgie (Basis)* 100% - - - - Plastische chirurgie (aanvullende

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

Wijzigingen in uw Basisverzekering

Wijzigingen in uw Basisverzekering De wijzigingen in uw zorgverzekering voor 2014 Wijzigingen in uw Basisverzekering Eigen risico artikel 2 Verplicht eigen risico lid 1 350 360 Vrijwillig eigen risico Bij een vrijwillig eigen risico van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN Voor alle bij de Univé-VGZ-IZA-Trias aangesloten verzekerden met een Basisverzekering al dan niet met een Aanvullende Verzekering.

Nadere informatie

Aanvullende verzekering 2012 YouCare.nu

Aanvullende verzekering 2012 YouCare.nu Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Voorwaarden www.aevitae.com info@aevitae.com Ingangsdatum 1 januari 2012 Inhoudsopgave pag. Voorwaarden en

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht AV-Compact

Vergoedingenoverzicht AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2017 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017 Een aantal vergoedingen is geactualiseerd. Er heeft een aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden ter verduidelijking. 2 Algemene

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014 Wij zijn er voor ú Basisverzekering: Keuze Zorg Plan en Select Zorg plan De basisverzekering is een verplichte verzekering voor iedereen in Nederland.

Nadere informatie

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017 Compact AV Vergoedingenoverzicht 2017 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017 Een aantal vergoedingen is geactualiseerd. Er heeft een aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden ter verduidelijking.

Nadere informatie

Servicemodule fysiotherapie en psychologie. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Servicemodule fysiotherapie en psychologie. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Servicemodule fysiotherapie en psychologie Polisvoorwaarden Inhoud van de polis 1 Begripsomschrijvingen 2 Prestatiewijze en dekking 3 Omvang van de dekking 4 Uitsluitingen 5 Servicemoduledesk 6 Algemeen

Nadere informatie

Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009

Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009 Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009 informatie voor de particulier Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos leven. Voor

Nadere informatie

RESTITUTIE REGLEMENT PER 1 JANUARI 2008 behorende bij de Zorg-op-maatpolis

RESTITUTIE REGLEMENT PER 1 JANUARI 2008 behorende bij de Zorg-op-maatpolis 1. Inleiding RESTITUTIE REGLEMENT PER 1 JANUARI 2008 behorende bij de Zorg-op-maatpolis 1. Dit reglement maakt onderdeel uit van de modelovereenkomst zorgverzekering op basis van zorg in natura, de Zorg-op-maatpolis,

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2015 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen

Dekkingsoverzicht 2015 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Dekkingsoverzicht 2015 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen Dit overzicht is een beknopte vatting van de vergoedingen. Aan dit overzicht kunt u geen rechten

Nadere informatie

TANDARTSVERZEKERING. Voorwaarden TA 051 INHOUDSOPGAVE

TANDARTSVERZEKERING. Voorwaarden TA 051 INHOUDSOPGAVE TANDARTSVERZEKERING Voorwaarden TA 051 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel

Nadere informatie

Avéro Achmea voorwaarden AV

Avéro Achmea voorwaarden AV Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2012 www.aevitae.com info@aevitae.com Ingangsdatum 1

Nadere informatie

Aanvraagformulier Avéro Achmea

Aanvraagformulier Avéro Achmea 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Kantoornaam Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres Huisnummer Postcode Woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE artikel onderwerp 1 begripsomschrijvingen 2 dekking 2.1 strekking van de verzekering 2.2 grondslag van de verzekering 2.3 dekkingsgebied 2.4 dekking

Nadere informatie

Compact aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht

Compact aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Compact aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Marcel Vermeule Holland = Gezondheid = 2 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling

Nadere informatie

Aanvulling Zorg Student. 2008 Vergoedingenoverzicht 2008/01/19

Aanvulling Zorg Student. 2008 Vergoedingenoverzicht 2008/01/19 Aanvulling Zorg Student 2008 Vergoedingenoverzicht 2008/01/19 Korting op brillen en contactlenzen Roelant Vlot 24 jaar Holland = Op vertoon van je verzekeringspas krijg je als verzekerde van Stad Holland

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket MIX Aanvullende Wij vergoeden de kosten tot maximaal

Nadere informatie

AANVULLENDE VERZEKERINGEN

AANVULLENDE VERZEKERINGEN AANVULLENDE VERZEKERINGEN Avéro Achmea Postbus 1717 3800 BS Amersfoort Nederland www.averoachmea.nl INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk 1: Algemene voorwaarden aanvullende verzekeringen blz. 2 Hoofdstuk 2: Aanvullende

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket

Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief Zorgverzekering

Interpolis ZorgActief Zorgverzekering Interpolis ZorgActief Zorgverzekering Aanvraag 2014 Internet U kunt uw aanvraag ook via internet aan ons doorgeven. Kijkt u hiervoor op www.rabobank.nl. Uw aanvraag wordt dan sneller verwerkt. Individueel

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2013

Voorwaarden en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2013 Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2013 www.aonhewitt.com ipm@aonhewitt.com Ingangsdatum 1 januari 2013 Inhoudsopgave pag. Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant Algemene Voorwaarden Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw verzekering. Daarnaast hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere

Nadere informatie

Jongeren aanvullende verzekering 2013 Vergoedingenoverzicht

Jongeren aanvullende verzekering 2013 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Jongeren aanvullende verzekering 2013 Vergoedingenoverzicht 100222-BIJ SH07-2013 Bianca Tuinder Gezondheid = Holland = 2 Algemene informatie De premie is

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Nedasco Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.mijnnedasco.

Polisvoorwaarden. Nedasco Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.mijnnedasco. Polisvoorwaarden Nedasco Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2014 ExtraZorg Budget, Fit, Compact en Europa ExtraTand 150, 1 en 2 Ga voor meer informatie over uw polis naar www.mijnnedasco.nl Belangrijke

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Nedasco Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015. Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.

Polisvoorwaarden. Nedasco Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015. Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco. Polisvoorwaarden Nedasco Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 ExtraZorg Budget ExtraZorg Goed ExtraZorg Beter ExtraZorg Europa ExtraTand Budget ExtraTand Goed ExtraTand Beter Ga voor meer informatie

Nadere informatie