Aon s Global Health Supplement. Polisvoorwaarden 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aon s Global Health Supplement. Polisvoorwaarden 2013"

Transcriptie

1 Aon s Global Health Supplement Polisvoorwaarden 2013

2 Inhoudsopgave In hoofdstuk 1 worden de algemene voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op het Aon s Global Health Supplement dat is beschreven in hoofdstuk 2,3 en 4. Op het polisblad is aangetekend welke aanvullende verzekeringen voor verzekerde van toepassing zijn. Raadpleeg daarom eerst het polisblad om na te gaan welke hoofdstukken van deze voorwaarden van toepassing zijn op uw verzekering. Blz Belangrijke mededeling hulpverleningsorganisaties 2 Hoofdstuk 1 Algemene voorwaarden aanvullende verzekeringen Art. 1 Begripsomschrijvingen 3 Art. 2 Grondslag van de verzekering 8 Art. 3 Aanmelding en inschrijving 8 Art. 4 Ingangsdatum, duur en einde van uw aanvullende verzekering 8 Art. 5 Verplichtingen van de verzekerde 9 Art. 6 Onrechtmatige inschrijving 10 Art. 7 Premie 11 Art. 8 Automatische incasso 11 Art. 9 Wijziging van premie en/of voorwaarden 12 Art. 10 Aanspraken en vergoedingen 12 Art. 11 Aansprakelijkheid zorgverzekeraar 13 Art. 12 Aansprakelijkheid van derden 13 Art. 13 Geschillen 13 Art. 14 Persoonsgegevens 14 Art. 15 Fraude 14 Hoofdstuk 2 Aanvullende verzekeringen Aon s Global Health Supplement Art. 1 Inleidende bepaling 15 Art. 2 Dekking 15 A. Dekkingsgebied 15 B. Omvang van de dekking 15 C. Bijzondere bepaling zorgvormen 33 D. Repatriëring en evacuatie 33 Art. 3 Bijzondere uitsluitingen 35 Hoofdstuk 3 Aanvullende verzekering Comfort Class 36 Hoofdstuk 4 Aanvullende verzekering tandartskosten 37 Art. 1 Aanvullende verzekering T Start, T Extra of T Royaal 1

3 Belangrijk In het geval van ziekenhuisopname wereldwijd m.u.v. de Verenigde Staten, dient u vooraf contact op te nemen met: Aon Alarm Centre Tel: +31 (0) In het geval dat u een zorgverlener in de Verenigde Staten dient te bezoeken, dient u vooraf contact op te nemen met: GMMI (24 uur/ 7 dagen) Tel: (gratis binnen de V.S.) Fax: Billing address: GMMI 1300 Concord Terrace, Suite 300 Sunrise, Florida USA Houdt u tijdens het telefoongesprek de volgende informatie bij de hand: Naam van de patiënt Naam van de werkgever Polisnummer van de patiënt Contactgegevens van de patiënt Contactgegevens van het ziekenhuis Het niet voldoen aan de verplichting om vooraf de hier bovengenoemde Hulpverleningsorganisatie te contacteren, kan leiden tot (gedeeltelijke) afwijzing van de kosten. 2

4 Hoofdstuk 1 Algemene voorwaarden aanvullende verzekeringen Art.1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Aanvullende verzekering Het Aon s Global Health Supplement. 1.2 Ambulance Een voertuig, bedoeld voor vervoer van zieken en ongevalslachtoffers. 1.3 Aon Alarm Centre De Hulpverleningsorganisatie zoals aangewezen door Aon Hewitt, die medisch advies en assistentie verleent en repatriëring en evacuatie verzorgt 24 uur per dag, 7 dagen per week wereldwijd exclusief de Verenigde Staten. 1.4 Apotheekhoudende Onder apotheekhoudende wordt verstaan: (internet)apotheken, apotheekketens, ziekenhuisapotheken, poliklinische apotheken en apotheekhoudende huisartsen. 1.5 Arts Een door de bevoegde autoriteiten erkende arts. 1.6 AWBZ De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 1.7 Bedrijfsarts Een door de bevoegde autoriteiten erkende arts die optreedt namens de werkgever of de Arbodienst waarbij de werkgever is aangesloten. 1.8 Bovenlimietprijs GVS Het bedrag boven de maximale vergoeding voor een geneesmiddel 1.9 Dagverpleging Bedverpleging in een ziekenhuis korter dan 24 uur, voorzienbaar nodig om dezelfde dag onderzoek of behandeling door een medisch specialist of kaakchirurg te ondergaan Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) Een DBC beschrijft door middel van een DBC-prestatiecode, door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) vastgesteld, het afgesloten en gevalideerde traject van medisch specialistische en specialistische (tweedelijns) zorg. Dit omvat de zorgvraag, het zorgtype, de diagnose en de behandeling. Het DBC-traject vangt aan op het moment dat u zich meldt met uw zorgvraag en wordt afgesloten aan het eind van de behandeling, dan wel na 365 dagen Evacuatie en repatriëring Evacuatie betreft vervoer naar de dichtstbijzijnde medische faciliteit die geschikt is voor het verlenen van de benodigde zorg. Repatriëring betreft vervoer naar het thuisland. 3

5 1.12 Farmaceutische zorg Onder farmaceutische zorg wordt verstaan: - de terhandstelling van de in deze verzekeringsovereenkomst aangewezen geneesmiddelen en dieetpreparaten, en/ of - advies en begeleiding zoals apothekers die plegen te bieden ten behoeve van medicatiebeoordeling en verantwoord gebruik, een en ander rekening houdend met het door ons vastgestelde nadere reglement. De verzekeringsovereenkomst is gebaseerd op de Zorgverzekeringswet, het Besluit zorgverzekering en de daarbij behorende Regeling Zorgverzekering Fraude Fraude is het onder valse voorwendselen of op oneigenlijke grond en/ of wijze verkrijgen van een vergoeding van ons of een verzekeringsovereenkomst met ons Fysiotherapeut Een door de bevoegde autoriteiten erkende fysiotherapeut Gasthuis Faciliteit, deel uitmakend van een ziekenhuis, bestemd voor verblijf van kinderen en hun ouders gedurende de periode dat het kind in dat ziekenhuis een poliklinische behandeling ondergaat Gevolmachtigde Aevitae, aan wie door de zorgverzekeraar volmacht als bedoeld in artikel 1 sub o van de Wet Financiële dienstverlening (Wft) is verleend terzake van uitvoering van zorgverzekeringen Gezin Eén volwassene, danwel twee gehuwde of duurzaam samenwonende personen en de ongehuwde eigen, stief-, pleeg, of adoptiekinderen tot 30 jaar, waarvoor aanspraak bestaat op kinderbijslag, of uitkering uit hoofde van de Wet studiefinanciering 2000/ Wet tegemoetkoming studiekosten of op buitengewone lastenaftrek ingevolge belastingwetgeving GMMI Hulpverleningsorganisatie GMMI die medisch advies en assistentie verleent en repatriëring en evacuatie verzorgt 24 uur per dag, 7 dagen per week in de Verenigde Staten GVS GeneesmiddelensSysteem. Lijst van in Nederland geregistreerde geneesmiddelen, waaruit ook blijkt wat de maximale vergoeding is voor dat geneesmididel 1.20 Hulpverleningsorganisatie Organisatie, die door ons is gecontracteerd en die gespecialiseerd is in het verlenen van hulp bij ziekenhuisopnames e.d Hoofdverzekering De Zorgverzekeringsovereenkomst gebaseerd op de Zorgverzekeringswet, het Besluit zorgverzekering met de daarbij behorende Regeling zorgverzekering, met inbegrip van de daarbij behorende toelichting Huidtherapeut Een door de bevoegde autoriteiten erkende huidtherapeut Huisarts Een arts, die door de bevoegde instanties als huisarts is erkend, of als zodanig functioneert daar 4

6 waar het begrip huisarts niet bekend is Kaakchirurg Een door de bevoegde autoriteiten erkende tandartsspecialist Kalenderjaar De periode loopt van 1 januari tot en met 31 december Kraamcentrum Een instelling, die verloskundige zorg en/ of kraamzorg aanbiedt en door de bevoegde autoriteiten is erkend Kraamzorg De zorg die verleend is door een gediplomeerd kraamverzorgende of een als zodanig werkende verpleegkundige Logopedist Een door de bevoegde autoriteiten erkende spraakleraar Manueel therapeut Een fysiotherapeut die zich gespecialiseerd heeft als manueel therapeut en door de bevoegde autoriteiten als zodanig is erkend Medisch adviseur De arts, die ons in medische aangelegenheden adviseert Medisch specialist Een door de bevoegde autoriteiten erkende arts, niet zijnde een tandarts, die zich heeft toegelegd op specialistische behandeling Medische noodzaak De noodzaak van verpleging, onderzoek of behandeling volgens algemeen erkende, medischwetenschappelijke overwegingen Mondhygiënist Een door de bevoegde autoriteiten erkende mondhygiënist Oedeemtherapeut Een door de bevoegde autoriteiten erkende Oedeemtherapeut Oefentherapeut Cesar/ oefentherapeut Mensendieck Een door de bevoegde autoriteiten erkende oefentherapeut Cesar/ oefentherapeut Mensendieck Ongeval Een plotselinge inwerking van geweld op het lichaam van verzekerde, van buiten af en buiten diens wil, waardoor medisch aantoonbaar lichamelijk letsel is veroorzaakt Opname Opname in een (psychiatrisch) ziekenhuis, psychiatrische afdeling van een ziekenhuis, revalidatieinstelling of herstellingsoord wanneer en zolang op medische gronden verpleging, onderzoek en 5

7 behandeling uitsluitend in een ziekenhuis, revalidatie-instelling of herstellingsoord kunnen worden geboden Orthodontist Een door de bevoegde autoriteiten erkende tandarts of specialist voor kaakorthopedie Podotherapeut Een door de bevoegde autoriteiten erkende podotherapeut Polisblad De ziektekostenpolis (akte) waarin de tussen u (verzekeringnemer) en ons gesloten aanvullende verzekering is vastgelegd Psychiater/ zenuwarts Een door de bevoegde autoriteiten erkende psychiater/ zenuwarts Psycholoog Een door de bevoegde autoriteiten erkende psycholoog Revalidatie Onderzoek, advisering en behandeling van medisch specialistische, paramedische, gedragswetenschappelijk en revalidatietechnische aard. Deze zorg wordt verleend door een multidisciplinair team van deskundigen, onder leiding van een medisch specialist, verbonden aan een door de autoriteiten erkende instelling voor revalidatie Standplaats/ land van vestiging Het land waar de verzekerde het centrum van zijn werkzaamheden heeft gevestigd Tandarts Een door de bevoegde autoriteiten erkende tandarts Tandprotheticus Een door de bevoegde autoriteiten erkende tandprotheticus Thuisland Het geboorteland van verzekerde en/ of het land waar verzekerde het centrum van zijn levensbelangen heeft gevestigd en waar verzekerde na de periode van uitzending/ verblijf in het buitenland naar toe zal terugkeren Toestemming De door ons verleende schriftelijke toestemming U/uw De verzekerde personen. Deze staan genoemd op het bewijs van verzekering. Met u (verzekeringnemer) wordt bedoeld degene die de verzekering heeft afgesloten Verloskundige Een door de bevoegde autoriteiten erkende verloskundige. 6

8 1.51 Verzekerde Een ieder die als zodanig op de polis, het polisaanhangsel of op het bewijs van inschrijving is vermeld Verzekeringnemer Degene die de verzekeringsovereenkomst met ons is aangegaan Wij/ons De gevolmachtigde als omschreven in art (begripsomschrijvingen) 1.54 Wet BIG Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. In deze wet staan de deskundigheden en bevoegdheden van de zorgverleners omschreven. In de bijbehorende registers staan de namen van de zorgverleners die aan de wettelijke eisen voldoen Zelfstandig behandelcentrum Een instelling voor medisch specialistische zorg (MISZ), voor onderzoek en behandeling, dat als zodanig conform de bij of krachtens wet gestelde regels is toegelaten Ziekenhuis Een instelling voor medisch specialistische zorg (MISZ) voor verpleging, onderzoek en behandeling van zieken, die conform de bij of krachtens wet gestelde regels is toegelaten Ziekenhuisverpleging Opneming langer dan 24 uur in een ziekenhuis, wanneer en zolang op medische gronden verpleging, onderzoek en behandeling uitsluitend in een ziekenhuis kunnen worden geboden, terwijl onafgebroken behandeling door een medisch specialist of kaakchirurg noodzakelijk is Zorgverlener De zorgverlener of zorgverlenende instelling die zorg verleent Zorgverzekeraar De verzekeringsonderneming die als zodanig is toegelaten en verzekeringen in de zin van de Zorgverzekeringswet aanbiedt. Voor de uitvoering van de aanvullende verzekering is dat Achmea Zorgverzekeringen N.V. Achmea Zorgverzekeringen is bij de AFM geregistreerd onder nummer Art.2 Grondslag van de verzekering 2.1 Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier of het ingevulde internet aanvraagformulier op onze website en schriftelijke gegevens daarbij afzonderlijk verstrekt vormen met de bij een eventuele keuring door verzekerde verstrekte gegevens, de grondslag van de verzekeringsovereenkomst en maken daar deel van uit. De overeenkomst is vastgelegd op het polisblad. Dit polisblad wordt jaarlijks verstrekt aan verzekeringnemer. 2.2 Naast het polisblad wordt een zorgpas verstrekt. Bij het inroepen van hulp moet verzekerde het polisblad of de zorgpas tonen aan de zorgverlener. 2.3 De kosten van zorg op basis van deze aanvullende verzekering kunnen behoudens eigen bijdragen, (tenzij eigen bijdragen zijn verzekerd conform deze aanvullende verzekering) door u bij ons worden gedeclareerd, tenzij er rechtstreekse declaratie bij ons plaatsvindt door de 7

9 zorgverlener. De kosten van zorg gedeclareerd door een gecontracteerd zorgverlener of hulpverleningsorganisatie zullen door ons rechtstreeks aan die zorgverlener of hulpverleningsorganisatie worden vergoed conform het met deze gecontracteerde zorgverlener of hulpverleningsorganisatie overeengekomen tarief en overeenkomstig de dekking van deze verzekering. 2.4 De aanspraak op zorg of vergoeding van de kosten van zorg als in deze aanvullende verzekering omschreven, wordt mede naar inhoud en omvang bepaald door de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten. 2.5 U heeft slechts recht op zorg voor zover u daarop naar inhoud en omvang redelijkerwijs bent aangewezen. Art.3 Aanmelding en inschrijving 3.1 Iedereen, die recht heeft op ons Keuze Zorg Plan, kan op eigen verzoek, een aanvullende verzekering aanvragen. U meldt zich aan voor de aanvullende verzekering door het insturen van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier of u meldt zich aan door het invullen van het internet aanvraagformulier op onze website (alleen mogelijk indien de aanvraag gelijktijdig geschiedt met de aanvraag voor het Keuze Zorg Plan). 3.2 Wij kunnen een verzoek tot inschrijving in de aanvullende verzekering weigeren wanneer: a. U nog premie moet betalen voor een verzekering die eerder met de Maatschappij werd afgesloten. b. U zich schuldig heeft gemaakt aan fraude zoals omschreven in het Keuze Zorg Plan. c. De gezondheidstoestand hiertoe aanleiding geeft. 3.3 Het is voor kinderen jonger dan 18 jaar niet mogelijk een aanvullende verzekering af te sluiten die uitgebreider is dan de aanvullende verzekering van (één) van de bij de ons verzekerde ouders. Art.4 Ingangsdatum, duur en einde van uw aanvullende verzekering 4.1 Ingangsdatum en duur van de aanvullende verzekering De verzekering gaat in op de datum die op het polisblad als ingangsdatum is vermeld U kunt een al bij ons lopende verzekering uitbreiden met een aanvullende verzekering. Uitbreiding vindt in principe alleen plaats per 1 januari en nadat wij hiermee schriftelijk akkoord zijn gegaan. Er kan een medische beoordeling plaatsvinden Geboorte Kinderen van verzekerden die geboren worden tijdens de duur van deze verzekering worden zonder medische selectie in de aanvullende verzekering opgenomen mits zij binnen 30 dagen na hun geboorte zijn aangemeld. 4.2 Einde van uw aanvullende verzekering U kunt de aanvullende verzekering beëindigen door ervoor te zorgen dat de opzegging (schriftelijk of per ) uiterlijk 31 december bij ons binnen is. De aanvullende verzekering eindigt per 1 januari daaropvolgend. Een eenmaal gedane en geëffectueerde opzegging is onherroepelijk U heeft de mogelijkheid de aanvullende verzekering bij definitieve terugkeer in Nederland in verband met beëindiging van de detachering, binnen 60 dagen om te zetten in een Nederlandse aanvullende verzekering conform de op dat moment geldende tarieven en voorwaarden van ons. 8

10 De omzetting c.q. opzegging van de aanvullende verzekering vindt niet plaats met terugwerkende kracht U heeft het recht de aanvullende verzekering tussentijds op te zeggen, met ingang van de dag van beëindiging van het oude dienstverband in verband met het aangaan van een nieuw dienstverband, indien de reden van de opzegging betreft een overstap van de ene collectieve verzekering in verband met het dienstverband naar de andere collectieve verzekering in verband met het dienstverband. U kunt de oude verzekering opzeggen tot 30 dagen nadat het nieuwe dienstverband is ingegaan. De opzegging vindt niet plaats met terugwerkende kracht en gaat in per de eerste van de maand De aanvullende verzekering wordt op een door ons te bepalen tijdstip beëindigd, wanneer de verschuldigde bedragen niet betaald zijn binnen de gestelde betalingstermijn van de tweede schriftelijke aanmaning. Wij beëindigen zowel de aanvullende van u als van de verzekerde(n), die op de aanvullende verzekering zijn meeverzekerd met onmiddellijke ingang: a. Wanneer u niet tijdig voldoet aan een verzoek om inlichtingen (desgewenst schriftelijk), als die inlichtingen nodig zijn voor een goede uitvoering van de aanvullende verzekering; b. Wanneer achteraf blijkt dat het aanvraagformulier onjuist of onvolledig is ingevuld, of omstandigheden zijn verzwegen die voor ons van belang kunnen zijn; c. Bij aangetoonde fraude Deze aanvullende verzekering wordt automatisch non-selectief omgezet in een gelijkwaardige verzekering wanneer door een gewijzigde situatie verzekerde geen recht meer heeft op de hoofdverzekering. Het non-selectief toetreden kan alleen plaatsvinden per einddatum van de hoofdverzekering en indien aan de volgende punten is voldaan: a. De aanmelding dient binnen 30 dagen na de beëindiging van het recht op de hoofdverzekering plaats te vinden. b. U door een door ons erkende organisatie werkgever is/ wordt uitgezonden. c. Er geen sprake is van een blijvende vestiging in het buitenland. d. De verzekerde dient niet ouder dan 67 jaar te zijn. e. De te beëindigen hoofdverzekering dient eveneens bij ons te zijn afgesloten. Art 5. Verplichtingen van de verzekerde U of verzekerde bent verplicht om: 5.1 a Wereldwijd m.u.v. de Verenigde Staten: behoudens overmacht, altijd voorafgaand aan een ziekenhuisopname in het buitenland of opname in een psychiatrische inrichting buiten Nederland, contact op te nemen of laten nemen met de Hulpverleningsorganisatie. Verenigde Staten: behoudens overmacht, altijd voorafgaand aan een bezoek aan een zorgverlener in de Verenigde Staten contact op te nemen of laten nemen met de Hulpverleningsorganisatie. b De behandelend arts of medisch specialist te vragen de reden van opname bekend te maken aan de arts van de Hulpverleningsorganisatie dan wel onze medisch adviseur, indien de medisch adviseur daar om vraagt. c Aan ons, haar medisch adviseur of hen die met de controle zijn belast medewerking te verlenen tot het verkrijgen van alle gewenste informatie, rekening houdend met privacyregelgeving. d..ons behulpzaam te zijn bij het zoeken van verhaal op een aansprakelijke derde. 5.2 In voor komende gevallen de originele nota s binnen twaalf maanden na afloop van het kalenderjaar, waarin de behandeling heeft plaatsgevonden bij ons in te dienen. Bepalend daarbij is de behandeldatum en/of de datum van de levering van de zorg en niet de datum waarop de nota is uitgeschreven. In het geval de nota betrekking heeft op een DBC die is aangevangen voor de einddatum van de aanvullende verzekering worden de hiermee verband houdende kosten geacht 9

11 te zijn gemaakt in de periode waarin de aanvullende verzekering van toepassing is. In het geval u nota s later dan 12 maanden na afloop van het kalenderjaar bij ons indient, behouden wij het recht voor om een lagere vergoeding toe te kennen, dan waar u volgens de vergoeding recht op had. Op basis van artikel 942, van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek worden nota s die later dan 3 jaar na de behandeldatum en/of de datum van levering van de zorg, bij ons worden ingediend, niet in behandeling genomen. 5.3 De originele nota s moeten op zodanige wijze zijn gespecificeerd dat kan worden vastgesteld tot welke vergoeding wij gehouden zijn. Zij dienen te zijn voorzien van de datum van behandeling, namen en geboortedata van de patiënten, aard van de behandeling en de naam van de verwijzend arts (indien van toepassing). Wij behouden ons het recht voor een bewijs van betaling te verlangen. De vergoeding waar u recht op heeft, wordt in principe aan de verzekeringnemer uitbetaald, op het rekeningnummer wat bij ons bekend is. De vergoeding zal worden uitgekeerd in Euro s met inachtneming van de wisselkoers op de dag van de behandeling, tenzij hiervan om redenen van billijkheid afgeweken wordt. 5.4 U heeft een schadebeperkingsplicht. Wij en de Hulpverleningsorganisaties hebben het recht kostenbesparende alternatieven voor te stellen. U bent verplicht hieraan uw medewerking te verlenen binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid. 5.5 Indien de belangen van ons worden geschaad door het niet nakomen van bovengenoemde verplichtingen heeft u geen aanspraak op zorg dan wel behoeven wij geen kosten te vergoeden. 5.6 Elektronisch notaverkeer en overige rechtstreekse betalingen Het door ons voorgeschoten en door u verschuldigde eigen risico of eigen bijdrage en/of de door ons voorgeschoten en door u verschuldigde niet verzekerde kosten worden verrekend met de eerstvolgende declaratie(s), ofwel dienen op ons eerste schriftelijke verzoek aan ons te worden terugbetaald. 5.7 U bent verplicht binnen een maand aan ons kennis te geven van alle gebeurtenissen die voor een juiste uitvoering van de aanvullende verzekering van betekenis kunnen zijn, zoals eindiging verzekeringsplicht, verhuizing, echtscheiding, geboorte, overlijden, e.d. Kennisgevingen aan u, gericht aan uw laatst bekende adres worden geacht u te hebben bereikt. Art.6 Onrechtmatige inschrijving 6.1 Wanneer ten behoeve van u een verzekeringsovereenkomst tot stand komt op grond van de Zorgverzekeringswet en deze verzekering een aanvulling daarop is en later blijkt dat u geen verzekeringsplicht had, vervalt deze verzekeringsovereenkomst met terugwerkende kracht tot het moment waarop niet (langer) verzekeringsplicht bestaat. 6.2 Wij zullen de premie die u vanaf de dag dat de verzekeringsplicht niet (langer) bestond, verrekenen met de door u sindsdien voor uw rekening genoten zorg en het saldo aan u uitbetalen dan wel bij u in rekening brengen. Wij gaat hierbij uit van een 30-daagse maand. Art.7 Premie 7.1 Hoogte van de premie De hoogte van de premie is afhankelijk van uw leeftijd. Wanneer de premie hoger wordt doordat u een leeftijdsgrens overschrijdt, wijzigt de premie per de eerste van de maand volgend op de maand waarin de overschrijding plaatsvindt Geen premie is verschuldigd door u tot de eerste dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin u de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. 10

12 7.2 Het betalen van de premie U (verzekeringnemer) bent verplicht de premie te betalen. U bent verplicht de premie vooruit te betalen. Wij brengen de ontvangen premie altijd eerst in mindering op de langst openstaande premievordering Het is u niet toegestaan om de te betalen premie te verrekenen met de van de door ons te vorderen aanspraak op zorg of vergoeding van de kosten van zorg Als de zorgverzekering tussentijds wordt beëindigd, wordt al betaalde premie naar rato terugbetaald. Wij gaan hierbij uit van een 30-daagse maand. Wij hebben de mogelijkheid de terug te betalen premie te verminderen met een bedrag voor administratiekosten. 7.3 Niet-tijdige betaling Wanneer u de premie niet tijdig betaalt, vervalt uw aanspraak op vergoedingen uit deze aanvullende verzekering vanaf de premievervaldag. U heeft pas weer recht op vergoeding van medische kosten op het moment dat de volledige achterstallige premie is betaald. Wij zijn alleen verplicht kosten te vergoeden die na betaling van de volledige achterstallige premie zijn gemaakt en die niet te verwachten waren U blijft verplicht achterstallige premie te betalen Wanneer u de premie niet tijdig betaalt, verhogen wij het door u verschuldigde bedrag met administratiekosten en rente Wanneer wij maatregelen voor incasso treffen, komen de kosten voor invordering van deze bedragen, inclusief gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten, voor uw rekening Wij behouden ons het recht voor de verzekering te beëindigen na het verstrijken van de betalingstermijn van de tweede aanmaning (ingebrekestelling). Als wij tot beëindiging over gaan ontvangt u een schriftelijke bevestiging hiervan. De betalingsplicht blijft bestaan. Art.8 Art.9 Automatische incasso Betalingen van de premie, wettelijke eigen bijdragen, wettelijke eigen betalingen, eigen betalingen en eventuele overige vorderingen geschieden bij voorkeur per automatische incasso. Indien gekozen wordt voor een andere betaalwijze dan per automatische incasso kunnen wij administratiekosten in rekening brengen. Wijziging van premie en/ of voorwaarden 9.1 Wij hebben het recht de voorwaarden en/ of de premie van de aanvullende verzekeringen en bloc dan wel groepsgewijs te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt op een door ons nader vast te stellen datum doorgevoerd. 9.2 Wanneer wij de premie verhogen of de vergoedingen uit de verzekeringsvoorwaarden beperken, gelden deze wijzigingen ook wanneer u al verzekerd was. 9.3 Wanneer u (verzekeringnemer) niet akkoord gaat met de verhoging van de premie of de beperking van de voorwaarden, moet dit schriftelijk aan ons kenbaar worden gemaakt binnen 30 dagen nadat de wijziging door ons bekend is gemaakt. Wij beëindigen uw verzekering dan op de dag waarop de wijziging ingaat. 9.4 U mag de wijziging niet weigeren wanneer: a. De premieverhoging en/ of de beperkingen van de vergoedingen het gevolg zijn van wettelijke 11

13 regelingen. b. De premie hoger wordt door het overschrijden van een leeftijdsgrens of doordat u verhuist naar een andere regio. Art 10 Aanspraken en vergoedingen 10.1 Aanspraken Per zorgaanspraak wordt de omvang van de vergoeding waarop u recht heeft en/ of de eigen betaling die u verschuldigd bent omschreven en U heeft recht op vergoeding van gemaakte kosten vanuit de aanvullende verzekering, voor zover gemaakt tijdens de periode waarin deze aanvullende verzekering van kracht is. Bepalend daarbij is de behandeldatum en/ of de datum van de leverantie en niet de datum waarop de nota is uitgeschreven. Wanneer een behandeling in de vorm van een DBC-tarief wordt gedeclareerd, is het moment van aanvang van de behandeling bepalend Uitsluitingen U heeft geen aanspraak op c.q. wij vergoeden geen kosten die zijn veroorzaakt door of voortvloeien uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij, zoals bepaald in artikel 3:38 van de Wet of het financieel toezicht (Wft) De vergoeding van medische kosten als gevolg van terrorisme wordt beperkt tot de uitkering zoals omschreven in het clausuleblad terrorismedekking van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. Deze clausule en het bijbehorende Protocol maken deel uit van deze polis. Het van toepassing zijnde Protocol Afwikkeling Claims en het clausuleblad Terrorismedekking is te raadplegen op Wij vergoeden niet de kosten als gevolg van niet nagekomen afspraken Wij vergoeden niet de kosten als gevolg van behandelingen die zijn uitgevoerd door uzelf ten laste van uw verzekering. Voor een behandeling van uw partner, gezinslid en/of familielid in de eerste en tweede graad van u (verzekerde) dienen wij vooraf toestemming te geven, als u deze behandeling ook bij ons wilt declareren Samenloop U kunt bij ons uitsluitend aanspraak maken op vergoedingen uit de aanvullende verzekering die niet of slechts gedeeltelijk via een wettelijke regeling worden verstrekt en die onder de dekking van de aanvullende verzekering vallen. Er volgt geen vergoeding vanuit de aanvullende verzekering ter compensatie van: a. kosten die met het eigen risico van het Keuze Zorg Plan zijn verrekend, tenzij het verplicht of vrijwillig eigen risico vergoed wordt vanuit de aanvullende verzekering. b wettelijke eigen bijdragen en bedragen boven de wettelijke maximale vergoeding, tenzij daar expliciet een dekking in de aanvullende verzekering voor is opgenomen. Art.11 Aansprakelijkheid zorgverzekeraar Als een zorgverlener iets doet of nalaat waardoor u schade lijdt, zijn wij daarvoor niet aansprakelijk, ook niet als de zorg of hulp van die zorgverlener deel uitmaakt van de aanvullende verzekering. 12

14 Art.12 Aansprakelijkheid van derden 12.1 Als een derde aansprakelijk is voor kosten die het gevolg zijn van ziekte, ongeval of letsel van verzekerde, moeten wij kosteloos alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn om verhaal te halen bij de veroorzaker. Het verhaalsrecht is gebaseerd op wettelijke regelingen. Dit geldt niet voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit een wettelijke verzekering, een publiekrechtelijke ziektekostenverzekering of een overeenkomst tussen u en een andere (rechts)persoon Als u wordt getroffen door een ziekte, ongeval of letsel waar een derde, als bedoeld in het eerste lid, bij betrokken is, dan moet hiervan zo spoedig mogelijk melding worden gemaakt bij ons en aangifte worden gedaan bij de politie U mag geen enkele regeling treffen die ons in onze rechten benadeelt. U mag pas een regeling treffen met een derde, of degene die namens die derde optreedt, als u daarvoor de schriftelijke toestemming van ons heeft. Art.13 Geschillen 13.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing Wanneer u het niet eens bent met een door ons genomen beslissing of u bent ontevreden over de dienstverlening van ons dan kunt u uw klacht binnen zes maanden nadat de beslissing aan u is medegedeeld of de dienstverlening aan u is verleend voorleggen aan de Centrale Klachtencoördinatie. U kunt uw klacht per brief, , telefonisch, internet of per faxbericht voorleggen Na ontvangst wordt de klacht opgenomen in het klachtenregistratiesysteem van ons en ontvangt u hiervan een bevestiging. U ontvangt uiterlijk binnen drie weken een inhoudelijke reactie. Mocht meer tijd nodig zijn voor de afhandeling van de klacht, dan informeert de behandelaar of de Centrale Klachtencoördinatie verzekerde hierover. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing Wanneer u het niet eens bent met de afhandeling van de klacht dan heeft u de mogelijkheid bij ons een herbeoordeling aan te vragen. Het herbeoordelingsverzoek kan per brief, , telefonisch, internet of per faxbericht bij de Centrale Klachtencoördinatie ingediend worden. U ontvangt hiervan een bevestiging en uiterlijk binnen drie weken een inhoudelijke reactie. Mocht er meer tijd nodig zijn voor de herbeoordeling van de klacht, dan informeert de behandelaar of de Centrale Klachtencoördinatie verzekerde hierover In afwijking van het voorafgaande lid, of wanneer de herbeoordeling niet aan de verwachtingen van u voldoet, kunt u de klacht laten toetsen door de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen, Postbus 291, 3700 AG ZEIST (www.skgz.nl) De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen kan het verzoek van u niet in behandeling nemen als een rechterlijke instantie de zaak al in behandeling heeft of daar al een uitspraak over heeft gedaan. Het staat u altijd vrij om naar de burgerlijk rechter te stappen, zelfs nadat de Geschillencommissie een bindend advies heeft uitgebracht Ongeacht het in de overige leden van dit artikel bepaalde hebben consumenten, zorgverleners en zorgverzekeraars te allen tijden het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit over door ons gehanteerde formulieren. Een dergelijk klacht heeft betrekking op formulieren die naar het oordeel van de klager overbodig of te ingewikkeld zijn. Uitspraak van de Nederlandse Zorgautoriteit strekt de zorgverlener, zorgverzekeraar en consument tot bindend advies. 13

AANVULLENDE VERZEKERINGEN

AANVULLENDE VERZEKERINGEN AANVULLENDE VERZEKERINGEN juist voor jou Avéro Achmea Postbus 1717 3800 BS Amersfoort Nederland www.averoachmea.nl INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk 1: Algemene voorwaarden aanvullende verzekeringen blz. 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Collectief

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Collectief Beter Af Polis, aanspraken en vergoedingen Collectief Ingangsdatum 1 januari 2008 Voor u ligt het boekje voorwaarden en aanspraken (vergoedingen) Beter Af Polis. In dit boekje zijn de voorwaarden en aanspraken

Nadere informatie

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Beter Af Polis, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2009 Voor u ligt het boekje voorwaarden en aanspraken (vergoedingen) Beter Af Polis. In dit boekje zijn de voorwaarden en aanspraken gedetailleerd

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2014 Fitland

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2014 Fitland Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2014 Fitland Turien & Co./Avéro Achmea www.mijnonlinepolismap.nl Inhoudsopgave Algemene voorwaarden aanvullende zorgverzekeringen Turien & Co. 4 1. Aanmelding 4 2.

Nadere informatie

expatriate Health Insurance

expatriate Health Insurance expatriate Health Insurance VOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN INDIVIDUELE VERZEKERING 2014 Over deze voorwaarden Dit zijn de polisvoorwaarden van uw expatriate Health Insurance (XHI). XHI biedt drie volwaardige

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen Keuze Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2012

Voorwaarden en vergoedingen Keuze Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2012 en vergoedingen Keuze Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2012 ingangsdatum 1 januari 2012 Voor u ligt het boekje voorwaarden en vergoedingen Keuze Zorg Plan en de aanvullende verzekeringen.

Nadere informatie

LIC Health Plan. Polisvoorwaarden 2010

LIC Health Plan. Polisvoorwaarden 2010 LIC Health Plan Polisvoorwaarden 2010 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN NB Afhankelijk van de door u gekozen dekking is het mogelijk dat u in dit artikel begrippen aantreft die in de polisvoorwaarden niet

Nadere informatie

expatriate Health Insurance

expatriate Health Insurance expatriate Health Insurance VOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN INDIVIDUELE VERZEKERING 2015 Over deze voorwaarden Dit zijn de polisvoorwaarden van uw expatriate Health Insurance (XHI). XHI biedt twee volwaardige

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2013

Voorwaarden en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2013 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Ingangsdatum 1

Nadere informatie

AANVULLENDE VERZEKERINGEN

AANVULLENDE VERZEKERINGEN AANVULLENDE VERZEKERINGEN Avéro Achmea Postbus 57212 1040 BC Amsterdam www.averoachmea.nl INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk 1: Algemene voorwaarden aanvullende verzekeringen blz. 2 Hoofdstuk 2: Aanvullende verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2012

Voorwaarden en vergoedingen Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2012 en vergoedingen Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2012 ingangsdatum 1 januari 2012 Voor u ligt het boekje voorwaarden en aanspraken (vergoedingen) Zorg Plan en de aanvullende verzekeringen.

Nadere informatie

Zorg Plan. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Zorg Plan. Inhoudsopgave. Ingangsdatum 1 januari 2013

Zorg Plan. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Zorg Plan. Inhoudsopgave. Ingangsdatum 1 januari 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33, aanspraken en vergoedingen Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.youcare.nu info@aevitae.com Ingangsdatum 1 januari 2013 Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

Select Zorg Plan Natura basisverzekering Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen

Select Zorg Plan Natura basisverzekering Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Postbus 1717 3800 BS Amersfoort T 0900-369 1234 Select Zorg Plan Natura basisverzekering, aanspraken en vergoedingen www.goedopgeleid.nl info@goedopgeleid.nl Ingangsdatum 1 januari 2013 Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014 Aevitae Aanvullende Verzekering

Polisvoorwaarden 2014 Aevitae Aanvullende Verzekering Polisvoorwaarden 2014 Aevitae Aanvullende Verzekering Aevitae Supervip Pakket Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com

Nadere informatie

Deel A Algemene bepalingen ONVZ Zorgverzekeraar

Deel A Algemene bepalingen ONVZ Zorgverzekeraar Deel A Algemene bepalingen ONVZ Zorgverzekeraar INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) (ZORG)VERZEKERING Artikel 2 VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel 3 OVERIGE

Nadere informatie

Aanvulling Budget. Polisvoorwaarden. Verzekeringsvoorwaarden. Inhoud van de polis. 1 Begripsomschrijvingen. 1 Begripsomschrijvingen

Aanvulling Budget. Polisvoorwaarden. Verzekeringsvoorwaarden. Inhoud van de polis. 1 Begripsomschrijvingen. 1 Begripsomschrijvingen Aanvulling Budget Polisvoorwaarden Inhoud van de polis 1 Begripsomschrijvingen 2 Prestatiewijze en dekking 3 Omvang van de dekking Acnebehandeling 3.1 Alternatieve geneeswijzen 3.2 Besnijdenis 3.3 Buitenland

Nadere informatie

Voogd & Voogd zorgverz ekering Polisvoorwaarden 2014

Voogd & Voogd zorgverz ekering Polisvoorwaarden 2014 Voogd & Voogd zorgverzekering Polisvoorwaarden 2014 Budget ZorgVoordeelPolis BudgetPlus ZorgVoordeelPolis Comfort ZorgVoordeelPolis Royaal ZorgVoordeelPolis Compleet ZorgVoordeelPolis Postbus 2705 6401

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2015. Aevitae Aanvullende Verzekeringen. Aevitae Aanvullende Verzekeringen. Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden 2015. Aevitae Aanvullende Verzekeringen. Aevitae Aanvullende Verzekeringen. Inhoudsopgave Polisvoorwaarden 2015 Aevitae Plus Pakket, Aevitae Top Pakket, Aevitae Vip Pakket, Aevitae Klasse Pakket Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com

Nadere informatie

De voordelen van Zilveren Kruis: 7,5% korting op de basisverzekering 10% korting op de aanvullende verzekering 10% korting op de tandartsverzekering

De voordelen van Zilveren Kruis: 7,5% korting op de basisverzekering 10% korting op de aanvullende verzekering 10% korting op de tandartsverzekering De collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis Bio Science Park en Zilveren Kruis hebben goede afspraken gemaakt over de collectieve zorgverzekering. Dit contract geldt voor alle leden van Bio Science

Nadere informatie

Nedasco Vrije Keuze Polis

Nedasco Vrije Keuze Polis BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 (Zorg)verzekeraar Zorgverzekeraar: Nedasco Assuradeuren BV., uitvoerder van de zorgverzekering. Verzekeraar: Nedasco Assuradeuren BV., uitvoerder van de aanvullende verzekering.

Nadere informatie

ZORGPLAN VOORWAARDEN ZORGVERZEKERING

ZORGPLAN VOORWAARDEN ZORGVERZEKERING ZORGPLAN VOORWAARDEN ZORGVERZEKERING Model: NRC. 1 Avéro Achmea Postbus 57212 1040 BC Amsterdam www.averoachmea.nl INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Algemene voorwaarden blz. 1 Hoofdstuk 2: Dekking zorgverzekering

Nadere informatie

IAK Aanvullende Zorgverzekeringen

IAK Aanvullende Zorgverzekeringen IAK Aanvullende Zorgverzekeringen Verzekeringsvoorwaarden 2015 Jong Welkom bij IAK In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Aanvullende Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste informatie

Nadere informatie

FBTO Internet zorgverzekering. Ik kan snel vinden wat ik zoek.

FBTO Internet zorgverzekering. Ik kan snel vinden wat ik zoek. FBTO Internet zorgverzekering voorwaarden aanvullende modules Ik kan snel vinden wat ik zoek. contact P.3 Hoe te handelen P.4 Algemene voorwaarden P.9 Productvoorwaarden aanvullende zorgverzekering P.23

Nadere informatie

Deel A - 1 Algemene bepalingen AEGON Zorgverzekering

Deel A - 1 Algemene bepalingen AEGON Zorgverzekering Deel A - 1 Algemene bepalingen AEGON Zorgverzekering INHOUDSOPGAVE - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 - GRONDSLAG VAN DE ZORGVERZEKERING Artikel 2 - VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel 3 - OVERIGE

Nadere informatie

IAK Uniek Aanvullende Zorgverzekeringen

IAK Uniek Aanvullende Zorgverzekeringen IAK Uniek Aanvullende Zorgverzekeringen Verzekeringsvoorwaarden 2014 Compleet Comfort Comfort Plus Welkom bij IAK Verzekeringen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Aanvullende Zorgverzekering.

Nadere informatie

IAK Aanvullende Zorgverzekeringen

IAK Aanvullende Zorgverzekeringen IAK Aanvullende Zorgverzekeringen Verzekeringsvoorwaarden 2013 Jong Welkom bij IAK Verzekeringen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Aanvullende Zorgverzekering. Om het vinden van

Nadere informatie

IAK Uniek Aanvullende Zorgverzekeringenen

IAK Uniek Aanvullende Zorgverzekeringenen IAK Uniek Aanvullende Zorgverzekeringenen Verzekeringsvoorwaarden 2014 Compact Compleet Extra Compleet Welkom bij IAK Verzekeringen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Aanvullende

Nadere informatie

Voorwaarden Aanvullende en tandartsverzekering 2014

Voorwaarden Aanvullende en tandartsverzekering 2014 Voorwaarden Aanvullende en tandartsverzekering 2014 Zorgartikelen 2014 0 1 INHOUDSOPGAVE I ALGEMENE VOORWAARDEN AANVULLENDE VERZEKERINGEN 2 Artikel 1 Begripsomschrijving 2 Artikel 2 Aanmelding en inschrijving

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN BASISVERZEKERING 2012

POLISVOORWAARDEN BASISVERZEKERING 2012 POLISVOORWAARDEN BASISVERZEKERING 2012 Deze zorgverzekering is onder voorbehoud van goedkeuring van de NZa. De inhoud van de basisvoorwaarden is wettelijk bepaald. Vandaar dat de schrijfstijl nogal afwijkt

Nadere informatie

Aevitae Beperkt Aanvullende Verzekering 2015 Aevitae Uitgebreid Aanvullende Verzekering 2015 Aevitae Plus Aanvullende Verzekering 2015

Aevitae Beperkt Aanvullende Verzekering 2015 Aevitae Uitgebreid Aanvullende Verzekering 2015 Aevitae Plus Aanvullende Verzekering 2015 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Aevitae Beperkt Aanvullende Verzekering 2015 Aevitae Uitgebreid Aanvullende Verzekering 2015 Aevitae Plus Aanvullende Verzekering 2015 Postbus 2296 5600 CG

Nadere informatie