Informatietechnologie (IT) DE LICHTENVOORDE. H. van Driel MBA, bestuurder E. Huitink, manager Bedrijfsbureau A.F. Klein Gunnewiek, netwerkbeheerder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatietechnologie (IT) DE LICHTENVOORDE. H. van Driel MBA, bestuurder E. Huitink, manager Bedrijfsbureau A.F. Klein Gunnewiek, netwerkbeheerder"

Transcriptie

1 Informatietechnologie (IT) DE LICHTENVOORDE Lichtenvoorde, februari 2014 H. van Driel MBA, bestuurder E. Huitink, manager Bedrijfsbureau A.F. Klein Gunnewiek, netwerkbeheerder

2 Status Beleidsnotitie Auteur Datum februari 2014 Datum vaststelling MT Datum vaststelling bestuurder Datum bespreking Centrale Verwantenraad Datum bespreking Cliëntenraad Datum bespreking Ondernemingsraad Datum bespreking Raad van Toezicht Datum evaluatie doelstelling Datum evaluatie beleid januari 2016 Effectbespreking van de totstandkoming van deze notitie IT H. van Driel, A.F. Klein Gunnewiek, G. Braakhekke 2

3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 4 2. Visie 5 3. Strategie Informatie Technologie 6 4. Communicatie en sturing 7 5. Architectuur Beveiliging Middelen 16 Bijlagen: Beschrijving applicaties C. Immens 17 Beschrijving applicaties D. te Paske 19 Beschrijving applicaties P. Stroeve 21 Beschrijving applicaties A. Temming 22 Beschrijving applicaties A. Klein Gunnewiek 23 3

4 1. Inleiding Het IT-beleid binnen De Lichtenvoorde heeft tot doel het regelen van een effectieve en efficiënte digitale gegevens(data)opslag en distributie, informatieverwerking en informatie-uitwisseling. Uitgangspunten voor het IT-beleid zijn het strategisch beleid, de vragen van de gebruikers en de wijze waarop de gebruikers toegang hebben tot de digitale gegevens en IT-apparatuur van De Lichtenvoorde. Het beleid is erop gericht om IT direct ondersteunend aan het proces van dienstverlening te laten zijn en daarnaast uitwisseling van procesinformatie tussen cliënt en medewerker en medewerkers onderling te faciliteren, te ondersteunen en te bevorderen. Beleid ten aanzien van IT dient altijd ten dienst van de strategische doelen te zijn. Afstemming van technologische ontwikkelingen en mogelijkheden met de hulpvragen en de ter beschikking staande financiële middelen is daarvoor een voorwaarde. Wie zijn de gebruikers? Medewerkers Management ten behoeve van planning en control Cliënten en (in mindere mate) verwanten Externe instanties die inzagerecht hebben in gegevens van cliënten of medewerkers Voor het gebruik door medewerkers maken we onderscheid tussen medewerkers in de primaire zorgverlening en medewerkers die administratief werkzaam zijn. De voorgaande notitie betreffende het IT-beleid dateert al weer van enkele jaren geleden. Het gebruik van IT is in de afgelopen 10 jaar erg veranderd. De gebruiksfrequentie heeft een grote vlucht genomen en het gebruik van mobiele apparatuur wordt steeds gevarieerder. , internet en ook sociale media zijn niet meer weg te denken. Het gebruik van digitale tablets, smartphones en andersoortige hardware en gespecialiseerde, toegepaste software ten dienste van het primaire proces doet zijn intrede. Er is sprake van vervaging tussen werk- en privétijd; medewerkers lezen thuis alvast de overdracht door en tijdens werktijd posten zij een berichtje op Facebook en checken de privé-mail. Ook cliënten maken steeds meer gebruik van digitale informatie en social media en vragen hierbij ondersteuning van begeleiders. Dit vraagt van de organisatie niet alleen een tolerante en ondersteunende houding ten opzichte van het gebruik van IT. De organisatie dient ook zorg te dragen voor een goede beveiliging van de IT-systemen en data/gegevens en dat door de toegepaste infrastructuur een ongehinderd en veilig gebruik is gewaarborgd. Ook dient een goede overlegstructuur tussen gebruikers en IT-gerelateerde zaken te worden vastgelegd met als doel feeling te houden met ontwikkelingen en mogelijkheden. Hiervoor is een platform ingericht. Deze notitie beoogt een compleet inzicht te geven in de wijze waarop De Lichtenvoorde kijkt naar het gebruik en de gebruikers van IT, welke regels hiervoor zijn vastgelegd, hoe de communicatie plaatsvindt, op welke wijze informatie naar buiten wordt gebracht en welke middelen hierbij worden gebruikt. Achtereenvolgens zullen de visie, strategie, de wijze van communicatie, de bestaande architectuur, het perspectief en de toegankelijkheid en beveiliging van de IT worden beschreven. 4

5 2. Visie Het gebruik van informatietechnologie binnen De Lichtenvoorde dient aan te sluiten op de ontwikkelingen in de samenleving. In een snel veranderende samenleving is het noodzakelijk om digitale gegevensverwerking, uitwisseling, distributie en opslag op een zo optimale en efficiënt mogelijke manier en in een goed beveiligde omgeving te laten plaatsvinden. Hiertoe moeten medewerkers in staat gesteld worden kennis van diverse systemen te hebben, in staat zijn met deze apparatuur te werken en geautoriseerd zijn voor toegang tot de voor hen van toepassing zijnde systemen. Tevens moeten zij kennis hebben van het gebruik van sociale media. Het belang van de gegevensverwerking en het primaire zorgproces staat hierbij voorop. Daarnaast wordt ingezet op empowerment van cliënten door hen te ondersteunen bij het gebruik maken van digitale mogelijkheden om de zelfregie te vergroten en het juiste gebruik van social media. Bij de inrichting van de (ethische) zorginhoudelijke en technische systemen wordt uitgegaan van de wens van de gebruikers en niet van het aanbod van mogelijkheden. Er dient transparantie te zijn over data die voor een ieder vrij toegankelijk is en data die met inachtneming van de privacywetgeving beschermd is en vertrouwelijk moet worden behandeld. Toegankelijkheid en veiligheid Focus op gewenste toegankelijkheid medewerkers in applicaties Willen we medewerkers overal (thuis) veilig toegang verschaffen? ontwikkelingen op IT-gebied; Cloud en BYOD ) inrichting van de infrastructuur ) Uitwerking ligt bij de applicatiebeheerders. veiligheid ) Veilig applicaties gebruiken in de organisatie Is het applicatieverkeer zichtbaar en inzichtelijk? Controle op het netwerkverkeer (meer dan toelaten of weigeren )? Is het ingericht om bedreigingen te voorkomen? Compromissen tussen prestaties en veiligheid vermijden? Zal het kosten verminderen? Uitvoering, prestatie en beveiliging " Waar komen toepassingen tot leven en hoe ingewikkeld is het om te beheren". kan de firewall doen wat het verondersteld wordt te doen bij de doorvoer van gegevens? goede werking van de veiligheidscontroles, risico's in netwerkverkeer beheren. Technische vereisten: Identificeer toepassingen ongeacht poort, protocol, ontwijkende tactiek of SSL Identificeer gebruikers, ongeacht IP-adres Realtime bescherming tegen bedreigingen die verborgen zijn in/tussen toepassingen Verfijnd inzicht en goed controlebeleid in functionaliteit en gebruik van een applicatie Inzet zonder prestatieverlies Wat moet een FireWall doen: 1. Omgaan met onbekend verkeer op basis van beleid 2. Beheersen van vermijders of ontwijkers in alle denkbare vormen. 3. Zorg voor functiecontrole van applicatie (wat behoort een programma te doen) 4. Scannen op virussen en malware in toepassingen die samenwerken en uitwisselen 5. Identificatie en beheersing van toepassingen die dezelfde verbinding gebruiken en op elke poort 6. Interne en externe gebruikers in staat stellen dezelfde toepassingen te gebruiken 5

6 3. Strategie InformatieTechnologie InformatieTechnologie beleid is afgeleid van het strategisch beleid van de organisatie. Indachtig het idee van Informations System Strategy Triangle ziet de strategische driehoek er bij De Lichtenvoorde als volgt uit. Business strategy behorend tot de beste care-instellingen, altijd toegankelijk voor de doelgroep, met trotse en zelfbewuste medewerkers; door realisatie van de volgende doelen: Geïntegreerd jeugdbeleid, toegepaste technologie voor meer cliëntregie en toenemende productiviteit, een veilige werkplek voor goed opgeleide medewerkers, toegankelijk en geïntegreerde webbased informatiesystemen Strategy triangle Organisational strategy De organisatiestructuur is vastgelegd in een structuurnota waarin taken en bevoegdheden en speciale portefeuilles zijn vastgelegd. De organisatie kent een platte structuur van zelfsturende teams en 2 managementniveaus. Er is voorzien in een open structuur naar externe stakeholders. De organisatie heeft als leerbedrijf een interne academie ingericht en alle medewerkers hebben toegang tot de informatiesystemen. Information strategy InformatieTechnologie wordt op verschillende manieren ingezet om de gestelde doelen te bereiken. De toepassing van technologie in het primaire proces heeft voornamelijk tot doel het vergroten van de eigen regie van de cliënt en het vergroten van de productiviteit van de begeleider of verzorger. De onderliggende IT wordt ontwikkeld door de leveranciers van de techniek en ingezet en gecontroleerd door projectontwikkelaars, woningcorporaties of OGbeheerders in het algemeen. Begeleiders en verzorgers dienen echter ook toegerust te zijn om deze systemen deels te bedienen en te controleren. Dat betekent ook dat medewerkers van de zorginstelling betrokken worden bij het initiëren van deze technologie en het beheren ervan. Planmatig worden de komende jaren alle woonzorgcentra van De Lichtenvoorde op geleide van de vraag van de cliënt voorzien van dergelijke technologie. In het secundaire proces betreft het IT die het gehele informatieproces rond zorg en dienstverlening ondersteunt. Er wordt gebruik gemaakt van een Elektronisch Patiënten (Cliënt)dossier en een kennis- en informatiesysteem waarin alle procedures, protocollen, beleidsdocumenten en invulformulieren voor medewerkers direct toegankelijk zijn. Het EPD zal nog moeten worden uitgebreid met een systeem voor behandelplannen en een cliëntvolgsysteem waar het kinderen en jongeren betreft. Onderzoek over de vraag of het EPD verbonden kan worden met het landelijk schakelpunt (Nictiz) is tijdelijk stilgelegd in verband met de politieke discussie. Om de informatievoorziening binnen teams en tussen teams en management te ondersteunen wordt een digitale agenda ontwikkeld. De agenda wordt gevormd door verschillende apps die voortkomen uit de bestaande informatiesystemen zoals ONS (ECD), itask (rapportages), SDB (personeelsinformatiesysteem), Harmony (roosteren) en Bomas (kassysteem). 6 In het tertiaire proces zal het bestaande ECD gekoppeld worden aan een nog te ontwikkelen personeelsplanningsysteem (PPS) en met het bestaande personeelsinformatiesysteem. Alle systemen voeden het reeds actieve datawarehouse en op deze wijze wordt een informatie- en kennissysteem voor management en staf verder ontwikkeld. Openbare transparante websites zullen worden ingezet om stakeholders te betrekken bij beleid en hen invloed daarop te geven.

7 4. Communicatie en sturing Vanuit het platform IT Er is een overlegstructuur ingevoerd voor het bespreken van de actuele stand van zaken, het volgen en bespreken van nieuwe ontwikkelingen, de gevolgen daarvan voor de al in gebruik zijnde systemen en de implementatie van nieuwe systemen in samenhang met de integrale planning. Het overleg vindt plaats in het platform IT. Punten van aandacht binnen het platform zijn: De rol van IT binnen het strategisch beleid Planmatige implementatie en onderhoud van systemen en afstemming tussen diensten en functionarissen. Signaleren van knelpunten Toegang tot (inhoud van) websites (wie heeft toegang tot welke informatie en wie bepaalt dat) Portefeuillehouders zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van notities en toetsen of deze correct op de website zijn geplaatst. Vragen van gebruikers bespreken (ruimte scheppen voor IT-gebruikers ) Autorisatie via rechten/ wachtwoorden/sms-authenticatie/token Vanuit het platform zullen voorstellen voor de aanschaf van nieuwe systemen worden voorbereid en aan het MT worden voorgelegd. Hierdoor wordt het IT-beleid zo actueel mogelijk gehouden. Overleg zal op regelmatige basis plaatsvinden en de deelnemers aan het platform zijn de functionarissen die applicaties beheren, de netwerkbeheerder en vertegenwoordiging van IT gebruikers. In het platform is gelegenheid voor een open communicatie over IT-vraagstukken. Bij het inzetten van trajecten wordt een planmatige manier van werken gehanteerd. Bij aanschaf van apparatuur moet rekening worden gehouden met toekomstig volume medewerkers. Bij de implementatie van nieuwe systemen gaan kritische processen voor op afgeleide processen Gericht op het platform IT Zowel de zelfsturende zorgteams als ook de overige afdelingen en functionarissen zetten IT als instrument voor een goede uitoefening van hun taken, regelmatig op de agenda. Zij communiceren over de uitkomsten van dit overleg met de teammanager of rechtstreeks met hun vertegenwoordiger in het platform IT. Medewerkers dragen er zorg voor dat zij op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen de IT en de aanwending ervan voor dienstverlening in de ruimste zin van het woord. Zij kunnen zelf initiatieven ontwikkelen in samenspraak met het platform IT. 7

8 Communicatiesystemen tussen IT en gebruikers, gebruikers onderling en IT en extern 8

9 9

10 10

11 Sturing en invloed Realisatie van de IT-doelstellingen hangt niet alleen af van rationele factoren zoals strategie, communicatie, budget, kennis en erkenning van het algemeen belang. Op dit proces wordt invloed uitgeoefend door verschillende actoren binnen de organisatie en externe (leveranciers), partners op het gebied van applicaties, hardwarebeheer en (cloud)diensten. Management Leverancier implementatie IT Gebruiker IT beheer Een transparante structuur van aansturing en overleg is noodzakelijk om de uitgeoefende invloed te richten op de doelstellingen. De manager van het bedrijfsbureau stuurt de verschillende IT medewerkers aan, geeft aanwijzingen aan applicatiebeheerders en vertegenwoordigt de portefeuille in het MT. De manager van het bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor beleidsvoorstellen en geeft uitvoering aan de verschillende projecten. De invloed op het ECD. In dit kader is nog van belang te wijzen op hetgeen nationaal en internationaal bekend is over het zogenaamde EPD of ECD. (Berg, Health Information Management, ) IT-professionals en orthopedagogen hebben als gebruikers een onevenredig grote invloed op dit proces en zorgmedewerkers in het primaire proces hebben weerstand tegen overmatige bureaucratie en automatisering van werkprocessen. Wil een organisatie succesvol zijn op het gebied van het ECD dan moet het management op het niveau van raad van bestuur zich onvoorwaardelijk conformeren en in dit proces voorgaan. 11

12 5. Architectuur Applicatiebeheer De diverse systemen kennen een aantal applicatiebeheerders die vanuit hun functie de daarbij behorende applicatie beheren. Er is binnen De Lichtenvoorde ook de mogelijkheid van een tijdelijk functionaris voor algemeen applicatiebeheerder. Deze functionaris beheert nieuwe applicaties en draagt zorg voor implementatie en begeleiding. Wanneer de nieuwe applicaties volledig zijn geïmplementeerd en geen problemen meer opleveren wordt het beheer overgedragen aan de functionaris die bij dat betreffende systeem betrokken is. Beschrijving systemen Beschrijving Tools Overzicht hardware Overzicht hulpmiddelen Beschrijving beveiliging netwerk (Firewalls, NEN-normen, beveiligingstechnieken) Beschrijving kwaliteit draadloos netwerk locaties Grafische beschrijving van het netwerk De server- en opslagsystemen bestaan uit diverse componenten van de merken HP, EMC en Cisco. De huidige servers zijn geen afzonderlijke hardware-apparaten maar virtueel (dus niet fysiek) opgebouwd, gebruik makend van VMware software en zijn redundant uitgevoerd. Dat betekent dat ze dubbel uitgevoerd zijn. Ze blijven doorwerken op andere apparatuur als één systeemapparaat uitvalt. Het netwerk binnen De Lichtenvoorde is verbonden door diverse componenten van de merken Cisco, HP, Meraki en Netgear. Voor beveiliging wordt er gebruik gemaakt van diverse merken Firewalls (L3/L7) en virus/url-filtering. Door middel van filtering worden gevaarlijke websites/virussen uit het netwerk van De Lichtenvoorde geweerd. Updates en vernieuwing van deze producten is grotendeels geautomatiseerd en wordt aangestuurd door de security markt (NEN-normen). De Lichtenvoorde bepaalt zelf een aantal categorieën waarop restricties zijn. De Lichtenvoorde biedt gebruikers de mogelijkheid te werken via de Remote Desktop. Dat is een techniek die hen toelaat op eigen beveiligde servers, zodat er geen gegevens naar de pc van de gebruiker gaan. Dit gaat middels software van read only Citrix XenApp servers + RES Workspace Manager. Ze hebben geen rechten om programma s te downloaden en/of te installeren. Op de fileserver - waar bestanden opgeslagen worden - is een virusscanner aanwezig. De wordt extern gefilterd op spam en virussen voordat deze op het netwerk aankomen. Deze worden daarna via een beveiligde verbinding afgeleverd op de mailserver van De Lichtenvoorde. Ook de uitgaande mail wordt gescand en gefilterd. Alle inkomende, uitgaande en interne mail wordt vastgelegd op een mail-archiver, een digitale postlijst. De vestigingen van De Lichtenvoorde zijn waar mogelijk verbonden met een directe verbinding - niet via internet - naar de hoofdvestiging. Deze verbinding wordt 24/7 gemonitord (digitaal bewaakt) en maakt melding van verbindingsproblemen via mail aan de beheerder en tijdens kantooruren ook telefonisch. In situaties waar geen rechtstreekse verbinding mogelijk is, werkt men via het openbare internet maar wel met een token. Alle verbindingen die via externe internetlijnen binnenkomen worden door middel van een SSL certificaat beveiligd. Dat is een protocol waarbij authenticatie, privacy en integriteit van de gebruiker vastgesteld wordt voordat deze toegang krijgt. 12

13 Met een aantal externe partijen zijn ook verbindingen via VPN op basis van IPsec. Dat is Virtual Private Network: een gesloten circuit van informatieoverdracht op vertrouwelijke basis tussen netwerken. IPsec is het protocol waarmee dat tot stand gebracht wordt. Dit wordt door De Lichtenvoorde gebruikt o.a. via T-Mobile ten behoeve van tablets voor ambulante diensten, ONS voor overdracht cliëntgegevens en Pink Roccade ten behoeve van financiële administratie. En binnenkort ook met Ortec voor de planning? Ook worden er VPN-verbindingen opgezet voor ipads en iphones, die eigendom zijn van De Lichtenvoorde en verbinding maken via het bewaakte Wi-Fi netwerk op vestigingen. Dit om op een veilige manier diverse websites/gegevens aan te kunnen bieden. ipads en iphones die in gebruik zijn bij de ambulante teams worden door middel van een MDM- (mobile device management) oplossing beveiligd. Op deze apparaten wordt er gebruik gemaakt van een PINcode voor toegang tot het apparaat. Daarnaast blijft de beveiliging op basis van naam/wachtwoord e.d. binnen diverse applicatiepakketten bestaan. De diverse back-upsystemen (reserve kopieën) bij De Lichtenvoorde maken gedurende de dag back-ups. Van de fileserver, mailserver en sql-server (veranderende data) wordt elk uur een back-up gemaakt. Rond de middag worden deze servers ook gekopieerd naar de uitwijkomgeving die elders in het land staat. Alle servers worden elke dag in de avonduren op een andere storage (opslagapparaat) volledig gebackuped. In het weekend worden de data-servers nogmaals volledig geback-uped naar de uitwijk en een aparte lokale storage unit. Het draadloze netwerk van De Lichtenvoorde is via een firewall gescheiden van het productienetwerk op de hoofdvestiging. Een Firewall is een systeem dat de middelen van een netwerk kan beschermen tegen misbruik van buitenaf. Op vestigingen wordt gebruik gemaakt van een aparte internetverbinding (glas, kabel, ADSL). Door het scheiden van de draadloze netwerken voor cliënten, personeel, planborden en apparatuur van De Lichtenvoorde is het niet mogelijk voor derden om verbinding te maken met data/netwerk/apparaten van De Lichtenvoorde. Tussen elk draadloos netwerk zit een Layer 3/7 firewall. Layer 3 is routeinformatie, foutdetectie en -correctie en 7 is de gebruikersapplicatie of -toepassing. Ook worden door middel van DNS websites geblokkeerd. De draadloze netwerken worden continu gemonitord en maken melding als ze geen bereik meer hebben of problemen. Pogingen tot aanmelding op de Wi-Fi netwerken en het verkeer na aanmelding worden vastgelegd. Deze worden elke maand in een overzicht verstuurd naar de beheerder. 13

14 6. Beveiliging Algemeen In de huidige tijd dient anders te worden omgegaan met de beveiliging van data en systemen dan voorheen. Tot voor kort werd alle informatie van De Lichtenvoorde opgeslagen op eigen servers (in eigen beheer) en onder citrix. Op deze wijze werd alle informatie beveiligd en slechts beperkt toegankelijk voor gebruikers en ontoegankelijk voor onbevoegden. De huidige mentaliteit van IT-gebruikers en de snelle ontwikkeling van technologie dwingt de organisatie haar beleid aan te passen. De organisatie maakt een keuze om bepaalde informatie (data) zodanig te beveiligen dat er geen onbevoegd en onbedoeld gebruik van kan worden gemaakt. Deze informatie wordt zo beveiligd dat naast gebruikersnaam en wachtwoord nog een toegangscode gebruikt moet worden om uiteindelijk in dat deel van het datawarehouse te komen dat voor deze betreffende gebruiker toegankelijk is. De derde toegangscode verloopt via een sms-systeem naar de mobiele telefoon van de gebruiker of betreft een extra password. Op deze wijze kan vanuit elk platform en op elk gewenst tijdstip toegang verkregen worden tot verschillende systemen. De beveiliging richt zich op de volgende gebieden Om te zorgen voor een goede toegankelijkheid tot de systemen en goede beveiliging van de informatie worden maatregelen getroffen ten aanzien van de toegang, de back-up, interactie, upgrading van en met: software databases externe netwerken servers bekabeling overige hardware door het toepassen van normering en de inschakeling van eigen medewerkers en derden of een van de volgende genormeerde controlestelsels: 14

15 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) (ISO 2000) of alleen voor software Application Service Library (ASL) en voor functioneel ontwerp Business Information Services (BISL) niveaus van beveiliging. Het hoogste niveau van beveiliging wordt toegepast bij het Elektronisch Cliëntdossier (ONS). Data zijn opgeslagen bij de Nedap en toegankelijk via gebruikersnaam, wachtwoord en SMS-verificatie en kan op deze wijze vanuit elk platform benaderd worden. (Deze toegankelijkheid wordt geleidelijk aan voor elke bevoegde gebruiker ingevoerd) Er zijn verschillende niveaus van bevoegdheden. Een zelfde niveau van beveiliging wordt toegepast op de personele- en salarissystemen waar informatie over medewerkers is opgeslagen. Alleen gebruikersnaam en ww voor de gebruikers als het gaat om inzage salarisstroken! Data zijn opgeslagen op de eigen servers alleen toegankelijk via het citrix-netwerk door enkele bevoegde gebruikers. Vanaf 2014 zal data zijn opgeslagen op externe servers bij SDB en door bevoegde gebruikers te benaderen zijn via gebruikersnaam, wachtwoord en SMS-verificatie. (extern ook sms bij SDB??) Er wordt wel toegang geboden aan individuele medewerker tot eigen portfolio, de salarisstrook en een systeem van E-learning. Toegang is dan geregeld via gebruikersnaam, wachtwoord en personeelsnummer. Het hoogste niveau van beveiliging wordt ook toegepast voor de betalingssystemen. Data zijn deels opgeslagen op eigen servers en deel bij de financiële instellingen en is alleen toegankelijk via het citrix-netwerk door enkele bevoegde gebruikers. Alleen gebruikers naam en ww! Het hoogste niveau van beveiliging via Citrix XenApp geldt ook voor het informatiesysteem van IProva. IProva beschrijft beleidsdocumenten, protocollen, formulieren en detail-processchema s. Deze zijn veelal ook toegankelijk via de websites, dus niet vertrouwelijk. IProva regelt echter ook via ITask de informatiestroom vanuit zorgteams en speciale auditors waar het calamiteiten, incidenten en cliëntzaken 15

16 aangaat. Deze informatie dient te worden beveiligd en ITask kan niet worden afgezonderd. Vandaar dat IProva in het geheel onder citrix beveiligd is. De website is gewoon te benaderen vanaf een pc/ipad! De Cockpit, het managementinformatiesysteem wordt net als Bomas, het financieel systeem beveiligd onder citrix. Toegang wordt verkregen via gebruikersnaam en wachtwoord. De website is gewoon te benaderen vanaf een pc/ipad! Het factuursysteem Procare is buiten citrix te benaderen via een gebruikersnaam aangevuld met een speciaal wachtwoord. Alleen naam en ww! Dat geldt nog niet voor Harmony en Webaccess, de roostersystemen. De informatie die gepresenteerd wordt op de websites en is niet vertrouwelijk en dus voor iedereen toegankelijk. Via de websites kan wel weer worden ingelogd op systemen maar dan geldt weer bestaande beveiliging. 7. Middelen Met een omzet van 30 miljoen per jaar bedraagt het IT-budget inclusief de kosten in het primaire proces ca dus 2 procent van de omzet. Dat is laag in vergelijking met het bedrijfsleven en de curatieve zorg waar hogere percentage normaal zijn. In de langdurige zorg is de relatie tussen zorgmedewerker en cliënt echter het belangrijkste aspect van het zorgproces (arbeidsintensief). 75 procent van de bedrijfskosten zijn personeelskosten. Vaak is er weerstand tegen IT en zorgtechnologie. Veelal ligt het percentage IT-kosten in deze sector daarom nog op 1,0 procent van de omzet. 16

17 Notitie Informatietechnologie Korte beschrijving applicaties Charley Immens Pakket Leverancier Applicatiebeheer Gebruikers Gerelateerd aan Korte beschrijving Bomas Pink Roccade Hoofd Administratie Administratie (7) Geniq, Procare, SDB Salaris, Rabo telebankieren, ABN telebankieren Het pakket wordt gebruikt voor de boekhouding van de Administratie. Maandelijks wordt na afsluiting van de periode een extractie uitgevoerd naar Geniq, waarmee de financiële managementinformatie wordt gegenereerd. Procare Pink Roccade Applicatiebeheerder Teams, Sectormanagers, Administratie (totaal 60 gebruikers) Bomas Het pakket wordt gebruikt voor de digitale doorloop van de inkoopfacturen. Dagelijks worden inkoopfacturen door middel van een scanningsproces ingelezen, vervolgens worden de facturen gecodeerd en op basis van deze codering digitaal verspreid door de organisatie ter fiattering. Van gefiatteerde facturen worden de boekingsregels dagelijks ingelezen in Bomas. SDB-Salaris (2014) Beaufort (2013) SDB-Groep Raet Salarisadministrateur Administratie (3) Bomas, SDB HRM, SDB Zelfservice, Harmony, Geniq Het pakket wordt gebruikt voor de uitvoering van de salarisadministratie. De maandelijkse uitbetaling van de variabele salarisonderdelen (ORT, extra uren etc.) worden maandelijks ingelezen d.m.v. een koppeling met Harmony. Vaste salaris-mutaties (DVB, team, banknummer etc.) kunnen in de loop van 2014 worden ingevoerd door de verantwoordelijke teammanager, clustermanager of de betreffende medewerker zelf. Dit gebeurt in de module SDB-Zelfservice. Uiteraard dienen deze mutaties nog wel geaccordeerd te worden in de module SDB- HRM. Deze mutaties worden naar accordering automatisch opgenomen in de module SDB-Salaris. Wekelijks worden extracties uitgevoerd naar Geniq, waarmee de personele managementinformatie wordt gegenereerd. Harmony Ortec Applicatiebheerder, Teams, SDB Salaris Het pakket wordt gebruikt voor het roosteren van alle 17

18 Medewerker Salarisadministratie Teammanagers, Sectormanagers, Administratie (totaal 70 gebruikers) medewerkers. In dit pakket worden vooraf diensten gepland. Vervolgens gebruikt de roostermaker het pakket om indien nodig de gewerkte diensten aan te passen naar de werkelijkheid. Na afloop van de werkmaand, worden de roosters door de verantwoordelijke teammanager verantwoord en door de bijbehorende sectormanager geaccordeerd. Harmony WebAccess Ortec Applicatiebeheerder Alle medewerkers Harmony Het pakket wordt gebruikt voor het muteren van de geroosterde diensten (vrije dag, langer gewerkt etc.). Dit gebeurt op dit moment alleen nog bij de ondersteunende diensten en het sectorbureau. Medewerkers van de teams hebben inzage in hun rooster, verlofuren etc. Teamplannen Eigen ontwerp Hoofd administratie Teams, Teammanagers, Sectormanagers (totaal 60 gebruikers) n.v.t. Het pakket wordt gebruikt voor het vastleggen en evalueren van ontwikkelwensen van de teams. DigiMV Min. VWS n.v.t. Administratie (1) n.v.t. Deze web-applicatie wordt gebruikt voor de jaarlijkse maatschappelijke verantwoording. Meerjarenbegroting AAG Hoofd administratie Administratie (1) n.v.t. Deze Excel-applicatie wordt gebruikt om vanuit de begroting eenvoudig een aantal jaren vooruit door te kunnen rekenen. Rabo Telebankieren Rabobank Hoofd administratie Administratie (2) Bomas Standaard software voor het beheer van de bankrekeningen ABN Telebankieren ABN Amro Hoofd administratie Administratie (2) Bomas Standaard software voor het beheer van de bankrekeningen 18

19 Notitie Informatietechnologie Korte beschrijving applicaties Dianne te Paske Pakket Leverancier Applicatiebeheer Gebruikers Gerelateerd aan Korte beschrijving ONS Nedap Registratie --> Ria Stortelder Functioneel --> Mariëlla Vermeer --> Dianne te Paske MTleden Teammanagers Teams Zorgloket Administratie Bureausecretariaat Externe gebruikers: artsen BZE, paramedici Hooge Weide Medewerkers van de zorgboerderijen De Lindeboom en Berkelhof 19 <-> Caren -> DBONS Diverse toepassingen: - VecoZo (CIZ) - Uzi-lezer - Vectis - applicatie zorgkantoor ivm wachtlijst Elektronisch cliëntdossier: Van intake tot einde zorg, incl. AW-berichten Zorgplan (profiel, doelen en acties), rapportage en documenten De gebruiker heeft afhankelijk van de functie en werkgebied, de autorisatie ingericht op rol(len) en locatie(s). DBONS Nedap Dianne te Paske Dianne te Paske <-ONS -> Geniq Tool voor het overhalen van de tabellen van ONS t.b.v. prestatiemonitor productie en operationele overzichten. Caren (Pilot) Nedap Mariëlla Vermeer en Dianne te Paske Contactpersonen <--> ONS Web-applicatie voor het uitwisselen van berichten tussen rapporteurs vanuit ONS en gebruikers van Caren Geniq (voorheen TWIN) Pink Roccade Presto Pink Roccade Dianne te Paske Dianne te Paske <- Bomas <- Beaufort <- DBONS -> Presto -> SQL Reporting Dianne te Paske Dianne te Paske <- Geniq -> Cockpit SQL Reporting Microsoft Dianne te Paske Dianne te Paske <-Geniq <-DBONS -> Cockpit Cockpit Microsoft Dianne te Paske MTleden Teammanagers Teams <- Presto <- SQL Reporting Datawarehouse: door middel van extracties worden gegevens vanuit de bronpakketten Bomas, Beaufort en ONS overgehaald naar een centrale databank. Aangevuld met diverse inrichtingstabellen zoals bv rekeningschema en organisatorische indeling(en). Deze tabellen zijn de bronbestanden voor de prestatiemonitor en operationele overzichten. Met behulp van Presto worden de prestatie-indicatoren (cliënten, personeel en financieel) gevuld vanuit de datawarehouse. Tool voor het presenteren van de Cockpit. De Cockpit bevat de prestatie-indicatoren en operationele overzichten Presentatie prestatie-indicatoren en operationele overzichten.

20 Relatiebeheer Windows- Office (Access) Dianne te Paske Zorgloket Receptie P&O Administratie Bureausecretariaat Secretariaten Willy Bollen I&C Vastleggen externe relaties, onderverdeeld in rubrieken. Getypeerd naar trefwoord. De relaties zijn gekoppeld aan de bestuurder, managers, P&O en/of De Lichtenvoorde. Samenhang diverse applicaties: Bomas Diverse toepassingen Beaufort Geniq DBONS ONS Presto Reporting Caren Cockpit 20

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Werken met en verwerken van gegevens.

Beleidsnotitie. Werken met en verwerken van gegevens. Beleidsnotitie Werken met en verwerken van gegevens. Status: Beleidsnotitie Gegevensverwerking Auteur T. Dries Datum September 2011 Datum vaststelling MT Datum vaststelling bestuurder Datum bespreking

Nadere informatie

Werken waar en wanneer u maar wilt!

Werken waar en wanneer u maar wilt! Werken waar en wanneer u maar wilt! Als ondernemer wilt u: Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven Bij alle gegevens kunnen als u bij de klant

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB)

Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB) BIJLAGE E.3 FUNCTIEPROFIELEN PERCEEL 3 Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB) Zorgt dat de SLA met Functioneel Beheer wordt opgesteld, waar gemaakt en onderhouden Zorgt voor up-to-date technische

Nadere informatie

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV ICT invulling nieuwe raad (v.a. 19 maart 2014) Uitgangspunt: ICT voor de nieuwe raad staat op 1 februari 2014, zodat de oplossingen

Nadere informatie

Van idee tot ICT Oplossingen

Van idee tot ICT Oplossingen Van idee tot ICT Oplossingen Het A utomatiseren B eheren C ontroleren van Informatie Systemen Historie Parnassia Groep Parnassia: fusie organisatie 1999 2 Psychiatrische ziekenhuizen Verslavingszorg Zuid

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Bedrijfszekerheid Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Altijd in bedrijf Onderwerpen Liveplan remote beheer Firmtel Telefonie Liveplan server backup LivePlan Remote Beheer

Nadere informatie

Platformen in praktijk

Platformen in praktijk Platformen in praktijk 30 mei 2012 Ruud Coppens Hoofd Informatisering & Automatisering Agenda Over SDW Uitgangspunten organisatie I&A Strategie & Dilemma s Urenregistratie MIC Meldingen KMS OVER SDW Organisatie

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

End to End Virtualisation

End to End Virtualisation End to End Virtualisation Virtualisatie in een Citrix wereld Edwin van den Broek Valid ICT Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde De DSM visie Applicaties transparant aan gebruikers aanbieden, ongeacht

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! NU GRATIS OFFICE 365 VOOR STICHTINGEN & NGO S met ANBI of SBBI status UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex geeft mij letterlijk

Nadere informatie

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket Uw personeels- en salarisadministratie zijn van groot belang voor uw bedrijf en uw personeel. Om er voor te zorgen

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

Managed CPE (Customer Premise Equipment)

Managed CPE (Customer Premise Equipment) Dienstbeschrijving CLOUD CONNECTED DIENSTVERLENING Managed CPE (Customer Premise Equipment) Classificatie: Extern Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voordelen Managed CPE... 4 3 Managed CPE oplossing...

Nadere informatie

Profiel Senna Peterse

Profiel Senna Peterse Profiel Senna Peterse ICT Helpdesk & Support medewerker Call-Dispatch 1 e en 2 e Lijns Helpdesk Remote Support Uitrol- medewerkster Enthousiaste en sociale klantgerichte collega en teamplayer Kwaliteitsgericht,

Nadere informatie

iprova Suite 4.7 Systeemeisen server

iprova Suite 4.7 Systeemeisen server iprova Suite 4.7 Systeemeisen server Hardware Dualcore Pentium IV 2 Ghz of beter met 4GB RAM; 100 Mbit netwerkverbinding of sneller; 1 GB vrije ruimte voor programmabestanden van iprova; min. 10 GB capaciteit

Nadere informatie

Beleidsnotitie Werken met en verwerken van gegevens.

Beleidsnotitie Werken met en verwerken van gegevens. Beleidsnotitie Werken met en verwerken van gegevens. De Wet Bescherming Persoonsgegevens, omgaan met datalekken Status: Beleidsnotitie Gegevensverwerking Auteur Henk van Driel Datum 20 juni 2016 Datum

Nadere informatie

iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting

iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting Let op Dit document bevat de systeemeisen voor versie 5.0 van de iprova Suite. Door nieuwe ontwikkelingen kunnen de systeemeisen voor iprova wijzigen. Controleer

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Business strategieën en de impact voor de IT FLEXIBILITEIT Snel handelen met wendbaarheid en flexibiliteit Voor 66% van de organisaties staat flexibiliteit

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk educatie- & zorgpakketten aanbieden Online communicatie via cliënt specifieke agenda, notificaties en email Direct

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Dienstbeschrijving Diensten Lancom Ons bedrijf in 1,5 minuut Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Welke Cloud? Typen Cloud

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

Analyse informatiebehoefte Coöperatie

Analyse informatiebehoefte Coöperatie Analyse informatiebehoefte Coöperatie Vraag Welke informatie bieden we aan? Duiding Extern (website) o Welke interactie is/komt er op basis van deze specifieke informatie? o Wie is inhoudelijk verantwoordelijk

Nadere informatie

Augustus 2012 gestart om de certificaten, Bisl, Prince 2, ITIL en IT- servicemanagement te behalen.

Augustus 2012 gestart om de certificaten, Bisl, Prince 2, ITIL en IT- servicemanagement te behalen. Riemke Oosterhof Nicolaas Beetsstraat 127 9721 RM Groningen Geboortedatum: 21-01-1978 Geboorteplaats: Delfzijl Email: riemke.oosterhof@gmail.com Telefoonnummer: 050-7508119 Mobielnummer: 06-10543868 Rijbewijs:

Nadere informatie

Evy. De Cloud oplossing van Drie-O

Evy. De Cloud oplossing van Drie-O Evy. De Cloud oplossing van Drie-O Productbeschrijving In deze productbeschrijving van Evy komen de volgende aspecten aan bod: - Evy modules - Onze Partner Previder - Back-Up - Security & Privacy - Duurzaamheid

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de praktijk

Het Nieuwe Werken in de praktijk Het Nieuwe Werken in de praktijk Business cases en ervaringen Jan van der Meij Geert Wirken 4 april 2012 Inhoud Wat is Het Nieuwe Werken? Bring Your Own Device Cloud Computing Business cases Afronding

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

iprova Suite Systeemeisen client

iprova Suite Systeemeisen client iprova Suite Systeemeisen client Hardware Aanbevolen configuratie: Pentium IV 1 Ghz of beter, min. 512 MB RAM, min. 200 MB vrije schijfruimte In alle gevallen moet worden voldaan aan de minimum systeemeisen

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

Vragenlijst ten behoeve van opstellen continuïteitsplan

Vragenlijst ten behoeve van opstellen continuïteitsplan Vragenlijst ten behoeve van opstellen continuïteitsplan Soorten risico s Data (digitaal of op papier) zijn voor langere tijd niet beschikbaar Applicaties (software) zijn voor langere tijd niet beschikbaar

Nadere informatie

Elektronisch Cliënten Dossier

Elektronisch Cliënten Dossier Elektronisch Cliënten Dossier ZorgPlus Systemen Sinds 1997 ontwikkelt en levert ZorgPlus Systemen oplossingen voor Elektronische Cliënten Dossiers ten behoeve van de care-sector. ZorgPlus Systemen levert

Nadere informatie

mpix VPN Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8

mpix VPN Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 mpix VPN Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 mpix VPN... 3 2 Productbeschrijving... 4 2.1 mpix en IP-VPN... 5 2.2 Kwaliteit... 7 2.3 Service

Nadere informatie

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend.

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend. Inleiding Dit document beschrijft in globale termen de ICT omgeving van OSGS en is bedoeld om inzicht te geven in de huidige situatie, zonder in technische details te treden. Dit document bevat de onderdelen

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche (Middel)grote bedrijven in de food branche - zoals voedingsmiddelenproducenten en organisaties

Nadere informatie

ComPromise Cross Info Event 7 november 2013

ComPromise Cross Info Event 7 november 2013 ComPromise Cross Info Event 7 november 2013 Kees Woortmeijer en Maurice de Wit Grip op ICT ICT de klok rond Passie voor ICT ICT met een glimlach Kennis van ICT Inhoud ComPromise Strategie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! 5 6 3 FICE F O S I O S G T N A & R G GEN N I U T N ST ICH R I status VO O f SBB NBI o met A UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex

Nadere informatie

CAD IN THE CLOUD & AUGMENTED REALITY. Gebruik de (reken)kracht van het Datacenter

CAD IN THE CLOUD & AUGMENTED REALITY. Gebruik de (reken)kracht van het Datacenter CAD IN THE CLOUD & AUGMENTED REALITY Gebruik de (reken)kracht van het Datacenter EVEN VOORSTELLEN Michiel van Bergen van der Grijp Business developer CSN Groep Opgegroeid in Rotterdam 48 jaar Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS

BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS oktober 2016 Auteur: Ronald Reerds Duwboot 20, 3991 CD Houten 088 001 8345 hello@blaud.com www.blaud.com BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE

Nadere informatie

Comvio One Time Authentic Password

Comvio One Time Authentic Password Comvio, uw servicegerichte partner in de eerstelijnszorg. Al meer dan 15 jaar leveren wij aan inmiddels meer dan 1000 praktijken door heel Nederland ICT producten en -diensten. Comvio beweegt mee met de

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Betere zorg door betere informatie. Quality In Care

Betere zorg door betere informatie. Quality In Care Betere zorg door betere informatie Quality In Care Inhoud 03 05 13 15 19 23 25 27 29 30 Samen met u Het Elektronisch Cliëntendossier: QIC QIC App inclusief Omaha classificatiesysteem QIC Mobile inclusief

Nadere informatie

case BEWEGING 3.0 Think.Pink Het advies van Pink Elephant was een echte eyeopener voor ons.

case BEWEGING 3.0 Think.Pink Het advies van Pink Elephant was een echte eyeopener voor ons. case BEWEGING 3.0 Het advies van Pink Elephant was een echte eyeopener voor ons. Think.Pink BEWEGING 3.0 Beweging 3.0 is een fusieorganisatie waarvan de bron tot bijna vier eeuwen is terug te volgen naar

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk zorgpakketten aanbieden Uw cliënten ondersteunen met online agenda, notificaties en herinneringen Direct online

Nadere informatie

Bring it Secure. Whitepaper

Bring it Secure. Whitepaper Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech.nl/cs Imtech Vandaag de dag moet security een standaard

Nadere informatie

Het veilig delen van informatie in de zorg

Het veilig delen van informatie in de zorg Het veilig delen van informatie in de zorg Presentatie Duurzaam informatiestelsel voor de zorg 26 juni 2017 Loek Hassing Edwin van Leeuwen Loek.hassing@oracle.com Mob +31 6 55248998 1 Topic: Het veilig

Nadere informatie

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit Remcoh Mobile Device beheer Remcoh legt uit White Paper Middels deze white paper informeert en adviseert Remcoh u over slim beheer van mobiele apparaten en toegang daarmee tot uw bedrijfsgegevens. Waarom

Nadere informatie

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V.

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V. Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 Over Open ICT De afgelopen jaren zijn de technische ontwikkelingen snel gegaan, de typemachine is vervangen door de tablet. De ontwikkelingssnelheid

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving Onderwerpen: Algemeen Projecten Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web Procesbeschrijving Algemeen PMO Pro is een systeem om al uw projectgerelateerde informatie

Nadere informatie

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK Eenvoudig informatie beheren en vinden Er is veel informatie over een onderwerp of klant. Het blijft echter lastig om de informatie te bundelen en gemakkelijk terug te vinden.

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Lex van Lent Juni 2009. Een nieuwe impuls naar elektronische informatiestromen

Lex van Lent Juni 2009. Een nieuwe impuls naar elektronische informatiestromen Agrotel Agroportal Lex van Lent Juni 2009 Een nieuwe impuls naar elektronische informatiestromen Introductie Agrotel: opgericht medio jaren 80. Vidioteks diensten Rabobank en GD wilden begin 2000 iets

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/13/159 ADVIES NR 13/66 VAN 2 JULI 2013 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS VOOR HET VERKRIJGEN

Nadere informatie

BE READY FOR WHAT S NEXT! Kaspersky Open Space Security

BE READY FOR WHAT S NEXT! Kaspersky Open Space Security BE READY FOR WHAT S NEXT! Open Space Security Internetaanvallen zijn reëel. Alleen vandaag al, heeft de Lab-technologie bijna 3 miljoen aanvallen voorkomen die waren gericht tegen onze wereldwijde klanten.

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials Door Gerard Bottemanne, GBNED 29-11-2012 ICT Financials Soort pakket Stand alone > Best of Breed Losstaand (beste) financieel administratiesysteem Attentiepunten: - Meer leveranciers (systeembeheer) -

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

SYNERGY HRM 3.0. Henke Willemsen Justus van Hoegee

SYNERGY HRM 3.0. Henke Willemsen Justus van Hoegee SYNERGY HRM 3.0 Henke Willemsen Justus van Hoegee Trends in HRM Strategische rol Robotics Talent Management Vermindering van back office Cloud computing HR Analytics E-Recruitment HR als Business Partner

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems Cocon in het kort: speciaal ontwikkeld voor glasvezel, helder overzicht netwerk, snel iedere gewenste informatie, automatische routering en budgettering, werken in heden en toekomst, projectmatig werken,

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

VPN LAN-to-LAN PPTP. Vigor 1000, 2130 en 2750 serie

VPN LAN-to-LAN PPTP. Vigor 1000, 2130 en 2750 serie VPN LAN-to-LAN PPTP Vigor 1000, 2130 en 2750 serie VPN LAN-to-LAN PPTP De DrayTek producten beschikken over een geïntegreerde VPN server. Hierdoor kan een VPN tunnel gemaakt worden naar uw netwerk, zonder

Nadere informatie

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer Kennismaking 1 Beheer Van project naar beheer Grootschalige Vernieuwing Applicatiebeheer

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur PGGM Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur Wat doet PGGM Uitvoeringsorganisatie collectieve pensioenregelingen voor de sector zorg en welzijn

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie