I Samenvatting conclusies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I Samenvatting conclusies"

Transcriptie

1 Dienst uitvoering en toezicht Energie Aan De Minister van Economische Zaken T.a.v. de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus EC DEN HAAG Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 4 februari 2004 ME/EM/ /90.B154 2 Onderwerp Achterstanden dataoverdracht en facturering vrije klanten I Samenvatting conclusies Hieronder treft u mijn bevindingen aan uit het vervolgonderzoek achterstanden dataoverdracht en facturering vrije klanten (fase II). Eerst informeer ik u omtrent de belangrijkste conclusies die heb getrokken uit voormeld onderzoek. De belangrijkste conclusies kunnen als volgt worden samengevat: Hoewel er nog steeds achterstanden bij dataoverdracht en de facturering van vrije klanten zijn, is de belangrijkste conclusie dat er sinds het vorige onderzoek van DTe sprake is van een duidelijke verbetering. Gebaseerd op de reacties van de meeste marktpartijen zou verwacht mogen worden dat ook de resterende achterstanden op 1 maart 2004 zullen zijn weggewerkt. Uitdrukkelijk zij echter opgemerkt dat met name nieuwkomers op de markt géén indicatie geven dat de problemen op korte termijn zullen zijn opgelost. De resultaten van het onderzoek stellen DTe dan ook geenszins gerust en geven ons geen zekerheid dat de resterende achterstanden en factureringsperikelen op 1 maart aanstaande tot het verleden zullen behoren. Aangezien de nieuwe Meetcode eerst op 1 maart 2004 in werking treedt, zijn de daarin vastgelegde rechten en plichten ook dan pas afdwingbaar en kan DTe handhavend optreden. De nieuwe Meetcode stelt onder meer duidelijke regels aangaande de dataoverdracht tussen de verantwoordelijke partijen. In het licht van dit onderzoek zal de nieuwe Meetcode, die op 1 maart 2004 in werking treedt, een belangrijke rol vervullen bij het oplossen en voorkomen van de geconstateerde factureringsproblemen. Een aantal technische bepalingen van de Postbus Wijnhaven 24 T: [070] BH Den Haag 2511 GA Den Haag F: [070] Rabo

2 voorgestelde Meetcode zal pas na notificatie door de Europese Commissie kunnen worden vastgesteld. Streefdatum ter vaststelling van deze bepalingen is 1 juli Aangezien onderhavig onderzoek ziet op de achterstanden in de overdracht van verbruiksgegevens en de facturering van vrije klanten in fase II van het liberaliseringsproces kunnen er géén conclusies worden getrokken voor eventuele problemen ten tijde van de marktopening op 1 juli 2004 met betrekking tot de fase III klanten. II Inleiding Bij brief van 17 juni 2003 (kenmerk /38) heb ik u een rapportage gestuurd waarin ik u onder meer heb geïnformeerd over mijn bevindingen van het onderzoek dat ik heb uitgevoerd bij diverse partijen in verband met de achterstanden bij de dataoverdracht en facturering van vrije klanten (fase II van de liberalisering). In voormelde rapportage heb ik aangekondigd de ontwikkelingen in dit verband nauwlettend te volgen en in de loop van 2003 een vervolgonderzoek te houden. In deze brief informeer ik u over dat vervolgonderzoek. In het onderzoek zijn een zevental meetbedrijven betrokken, alle regionale netbeheerders (elektriciteit en gas) en acht leveranciers. Gelet op uw verzoek van 25 augustus 2003 heeft DTe ook gesprekken gevoerd met de landelijke netbeheerders voor elektriciteit en gas. Het vervolgonderzoek focust op de periode april tot oktober 2003 en sluit daarbij aan op de periode waarop het eerste onderzoek betrekking had. De bevindingen in deze rapportage zijn gebaseerd op de situatie per 1 oktober De opzet van deze rapportage is vrijwel identiek aan voormelde rapportage. De belangrijkste bevindingen van DTe naar aanleiding van de reacties van de diverse aan het onderzoek deelnemende partijen worden in hoofdstuk II weergegeven. In hoofdstuk III reageert DTe op de bevindingen en wordt ingegaan op de onlangs vastgestelde (nieuwe) Meetcode. In hoofdstuk IV tenslotte worden de conclusies naar aanleiding van dit factureringsonderzoek weergegeven. In een (vertrouwelijke) bijlage (1) zijn de reacties van partijen op de belangrijkste vragen samengevat. Ook de gehanteerde vragenlijsten zijn als bijlage (2) bijgevoegd. III Bevindingen Uit de binnengekomen reacties van de verschillende marktpartijen kunnen kort samengevat de volgende conclusies worden getrokken: Meetbedrijven Verzamelen meetgegevens door meetbedrijven Alle meetbedrijven geven aan dat er geen (structurele) problemen zijn bij het verzamelen van meet- en verbruiksgegevens. Wel geeft één meetbedrijf aan dat er nog steeds problemen zijn 2

3 met de interpretatie van meetgegevens (verkeerde omzetverhouding, onjuist geadministreerde kengegevens van de meter). Dit probleem zal voor eind 2003 zijn opgelost. De meeste meetbedrijven geven aan dat het verzamelen van meetgegevens nu (oktober 2003) beter verloopt dan in het voorjaar (april 2003). Aanleveren meetgegevens aan netbeheerders Alle meetbedrijven geven aan dat er geen (structurele) problemen zijn bij het aanleveren van de meetgegevens aan de netbeheerders. De meeste meetbedrijven geven aan dat het aanleveren van meetgegevens nu (oktober 2003) beter verloopt dan in het voorjaar (april 2003). Twee van de zeven meetbedrijven verstrekken vooruitlopend op de nieuwe Meetcode inmiddels ook maandtotalen ten behoeve van de facturering. Deze meetbedrijven geven echter aan dat netbeheerders deze gegevens vaak (nog) niet kunnen verwerken. Netbeheerders Verkrijgen meet- en verbruiksgegevens van de meetbedrijven Zeven van de zestien van de netbeheerders ontvingen per oktober 2003 de betreffende meetgegevens nog niet in alle gevallen op tijd. Ruim de helft van de netbeheerders geeft nu dus aan de meetgegevens tijdig te ontvangen. Ook de netbeheerders die nog een achterstand rapporteren constateren een (significante) verbetering in de aanlevering van meetgegevens door de meetbedrijven. Enkele netbeheerders geven aan dat het berichtenverkeer voor gegevens van aansluitingen zonder telemetriemeting nog definitief moet worden ingeregeld. Eén netbeheerder benadrukt expliciet dat, hoewel er in algemene zin een verbetering wordt geconstateerd, de problematiek pas na inwerkingtreding van de nieuwe Meetcode definitief zal worden opgelost. Aanleveren verbruiksgegevens aan leveranciers Zes van de zestien netbeheerders geven aan een achterstand te hebben bij het aanleveren van definitieve verbruiksgegevens. Oorzaak is vrijwel altijd het ontbreken van meet- en verbruiksgegevens van de betreffende afnemers. Wanneer er geen verbruiksgegevens zijn verstrekt, worden verbruiken vaak geschat. Enkele netbeheerders geven aan dat de verbruiksgegevens nu via het Energie Clearing House (ECH) worden verstrekt aan de leveranciers. Eén netbeheerder geeft expliciet aan nog niet in staat te zijn om verbruiksgegevens via het berichtenverkeer te verstrekken aan leveranciers. Een andere netbeheerder verstrekt de verbruiksgegevens nog steeds per kwartaal per aan de leveranciers (methode Taskforce). Enkele andere netbeheerders geven aan dat een deel van het berichtenverkeer nog ontwikkeld en ingevoerd moet worden. Deze problemen zullen naar verwachting eind 2003 / begin 2004 zijn opgelost. 3

4 Leveranciers Verkrijgen verbruiksgegevens van netbeheerders Alle leveranciers geven aan dat er achterstanden zijn bij het aanleveren van verbruiksgegevens door de netbeheerder aan de leverancier. Gegevens worden vaak niet tijdig, niet in het juiste format en / of niet juist aangeleverd. Een groot deel van de netbeheerders zou nog steeds geen data kunnen versturen volgens de afgesproken methode (UTILTS berichtenverkeer). Vaak worden gegevens wel op een andere wijze - bijvoorbeeld via de in een Excelbestand - aangeleverd. Alle leveranciers constateren een verbetering in de aanlevering van verbruiksgegevens door de netbeheerders. Met name de tijdigheid van de aanlevering is verbeterd. Een aantal leveranciers geeft echter aan dat met name de kwaliteit van de aangeleverde meetgegevens nog steeds een bron van zorg is. Factureren van afnemers Alle leveranciers hebben een achterstand bij het factureren van afnemers (definitieve facturen) door een gebrek aan verbruiksgegevens en administratieve problemen bij de netbeheerder. IV Reactie DTe op bevindingen Achterstanden Voor zover de geënquêteerde bedrijven al aangeven nog problemen te ondervinden, constateren vrijwel al deze bedrijven - zowel meetbedrijven, netbeheerders als leveranciers - ten opzichte van het vorige onderzoek een (aanmerkelijke) verbetering in de aanlevering van meetdata. Met name de netbeheerders constateren een duidelijke verbetering ten opzichte van de situatie in het voorjaar van Structureel overleg, het instellen van projectgroepen, het maken van afspraken, het stroomlijnen van interne processen/(geautomatiseerde)systemen, de inzet van extra personeel en de inzet van juridische middelen (aansprakelijkstelling) worden onder meer genoemd als redenen die aan deze verbetering (mede) hebben bijgedragen. Wel geven alle leveranciers nog steeds aan dat er achterstanden zijn bij het aanleveren van verbruiksgegevens door de netbeheerders. Met name de netbeheerders en de met een netbeheerder in een groep verbonden leveringsbedrijven verwachten dat de (structurele) problemen bij het verstrekken van meetgegevens voor 1 maart 2004 zullen zijn opgelost. Verschil perceptie netbeheerders - leveranciers Opvallend is dat slechts 1/3 van de netbeheerders aangeeft een achterstand te hebben bij het aanleveren van verbruiksgegevens aan leveranciers, terwijl alle leveranciers aangeven dat er achterstanden zijn bij het verstrekken van de verbruiksgegevens door de netbeheerders. 4

5 Een mogelijke oorzaak voor dit verschil kan zijn gelegen in het feit dat leveranciers ook spreken van een achterstand in de verstrekking van meetgegevens, wanneer de gegevens niet in het juist format worden verstrekt. De netbeheerder geeft in dat geval aan dat hij de verbruiksgegevens tijdig heeft verstrekt, maar de betreffende leverancier heeft grote problemen met het tijdig verwerken van deze in een afwijkend format aangeleverde gegevens. Verschil perceptie leveranciers onderling Verder valt op dat leveranciers die onderdeel uitmaken van een traditioneel energiebedrijf positiever zijn over een tijdige oplossing van de problemen bij de aanlevering van verbruiksgegevens door de netbeheerders dan nieuwkomers op de Nederlandse markt. Alle traditionele leveranciers spreken de verwachting uit dat de problemen met de aanlevering van meetgegevens voor 1 maart 2004 zullen zijn opgelost. Nieuwkomers geven aan niet te weten wanneer de problemen met de aanlevering van meetgegevens zullen zijn opgelost. Met name de kwaliteit van de aangeleverde gegevens blijft een bron van zorg. Oorzaken factureringsproblemen Afgaande op de reacties van de leveranciers kunnen er een viertal oorzaken worden onderscheiden voor de achterstanden van de aanlevering van verbruiksgegevens door de netbeheerders en daarmee de facturering van vrije afnemers: 1. De kwaliteit van de (basis)administratie. 2. De kwaliteit van de aangeleverde verbruiksgegevens 3. De wijze waarop de verbruiksgegevens worden aangeleverd (format), en 4. De snelheid van aanlevering van verbruiksgegevens (tijdigheid) 1. Kwaliteit van de (basis)administratie Een aantal leveranciers geeft aan dat de aansluitregisters van de netbeheerders vaak nog niet geheel zijn gesynchroniseerd. Hierdoor zijn er afwijkingen tussen het aansluitingenregister van de netbeheerder en het klanten-(of contracten)register van de leverancier. De netbeheerders registreren wie de leverancier is van welke aansluiting. Op basis hiervan verstrekken de netbeheerders de verbruiksgegevens aan de leveranciers. Leveranciers geven aan regelmatig contact te hebben met de netbeheerders over door hen geconstateerde afwijkingen in de geregistreerde gegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een leverancier geen gebruiksgegevens heeft ontvangen van één of meer van haar aansluitingen of juist wel verbruiksgegevens heeft ontvangen van een aansluiting die niet van haar is. Een grote leverancier noemt het ook niet correct en tijdig switchen door de netbeheerders als een van de oorzaken van dit probleem. Het herstellen van de hierdoor foutief opgemaakte facturen en het oplossen van blokkades voor facturering vertraagt volgens deze leverancier het proces. Een andere leverancier geeft in dit verband aan dat bij het proces Einde Levering (als gevolg van 5

6 bijvoorbeeld wanbetaling door de klant) verzoeken van de leverancier aan de netbeheerder vaak niet tijdig en vaak onjuist door de netbeheerder worden verwerkt. 2. Kwaliteit van de aangeleverde verbruiksgegevens Veel leveranciers melden dat de aangeleverde verbruiken vaak niet juist zijn. Het gaat dan dus om de kwaliteit van de gegevens. De verbruiken kloppen gewoon niet of zijn onvolledig. Zo geeft één leverancier aan dat 20% van de door haar ontvangen verbruiksgegevens onjuist zijn. In hoofdstuk 3 van de nieuwe Meetcode is vastgelegd dat dataverzameling, datavalidatie, dataoverdracht aan de netbeheerder en de dataopslag en beveiliging de verantwoordelijkheid is van het meetbedrijf (de erkende meetverantwoordelijke). Onder de oude Meetcode was lang onzeker wie verantwoordelijk was voor de dataverzameling en de dataoverdracht. Pas met de uitspraak van het CBb van 5 november 2003 (no. AWB 01/412) is het recht van datacollectie door derde meetbedrijven onomstoten komen vast te staan. Met de nieuwe Meetcode zijn de rechten en plichten van de verschillende deelnemers op de markt duidelijk geformuleerd en wordt vastgelegd wie wat van wie mag verwachten en binnen welke termijn. Vanaf 1 maart 2004 kunnen deze verplichtingen waar nodig worden gehandhaafd door DTe. 3. De wijze waarop de verbruiksgegevens worden aangeleverd (format) Volgens enkele leveranciers is het grootste probleem bij het verwerken van de achterstanden bij de facturering het binnenhalen van de maandverbruiken. Een groot deel van de netbeheerders zou de data nog steeds niet volgens de afgesproken methode, UTILTS berichtenverkeer, versturen. Het binnenhalen van de data gebeurt dan noodgedwongen via Excel format, waardoor deze data elke maand handmatig moet worden verwerkt. Daarnaast blijft het een probleem dat de verbruiken niet tijdig worden aangeleverd en dat de aangeleverde verbruiken vaak onjuist zijn. Ook de meeste andere leveranciers noemen het aanleveren van verbruiksgegevens door de netbeheerders in verschillend format als een probleem. In de huidige Meetcode is de aanlevering van de verbruiksgegevens door de netbeheerder aan de leverancier niet geregeld en dus ook niet de wijze waarop dit moet gebeuren. Uit de reacties van de verschillende marktpartijen kan wel worden opgemaakt dat ondertussen in de sector overeenstemming is bereikt over een standaardisatie van het berichtenverkeer. In dit verband wordt het UTILTS-berichtenverkeer genoemd. Uit de reacties van netbeheerders en leveranciers blijkt echter dat een aantal netbeheerders (nog) niet in staat is om gegevens via dit standaardberichtenverkeer te versturen. Ook in de onlangs vastgestelde nieuwe Meetcode is nog geen standaard voor het berichtenverkeer opgenomen. Dit was wel voorgesteld door de gezamenlijke netbeheerders, maar het voorstel bevat op dit punt een aantal bepalingen die technische voorschriften inhouden die nog niet eerder waren genotificeerd. De directeur DTe heeft de voorgestelde regeling daarom ter 6

7 notificatie aangeboden aan de Europese Commissie. De betreffende artikelen zullen later dit jaar worden vastgesteld. 4. De snelheid van de aanlevering van verbruiksgegevens (tijdigheid) Een deel van de verbruiksgegevens wordt door de leveranciers nog steeds niet tijdig ontvangen. Gegevens worden vaak niet tijdig aangeleverd en een maand na afsluiting van een verbruiksmaand is nog steeds een groot deel van de verbruiken niet ontvangen. Het beeld verschilt sterk per netbeheerder en varieert ook per leverancier. Wel constateren de meeste leveranciers een verbetering in de snelheid waarmee deze gegevens worden aangeleverd. Vrije klanten (fase II) worden in beginsel maandelijks gefactureerd door hun leverancier. De aanlevering van verbruiksgegevens door de netbeheerder aan de leverancier is niet geregeld in de huidige Meetcode. Alleen de aanlevering van de kwh - meterstanden ten behoeve van de programmaverantwoordelijke en de afnemers zelf is hierin geregeld. In de nieuwe Meetcode is een zelfstandig recht op aanlevering van verbruiksgegevens door de netbeheerder aan de leverancier en de termijn voor de aanlevering van deze gegevens geregeld. De betreffende bepalingen treden per 1 maart 2004 in werking. Nieuwe Meetcode Inhoud Meetcode op hoofdlijnen Bij besluit van 18 december 2003 is door de directeur DTe de (nieuwe) Meetcode vastgesteld. De Meetcode bevat de voorwaarden met betrekking tot het ontwerpen en beheren van meetinrichtingen alsmede het meten van gegevens betreffende het transport en de levering van elektriciteit en de uitwisseling van meetgegevens en administratieve gegevens van meetinrichtingen. In de Meetcode worden de begrippen meetverantwoordelijkheid en meetverantwoordelijke geïntroduceerd (hoofdstuk 1). De meetverantwoordelijke draagt meetverantwoordelijkheid hetgeen kort gezegd inhoudt dat eerstgenoemde zorgt draagt voor het aanwezig zijn van een geschikte meetinrichting en het correct en tijdig (doen) vaststellen en (doen) doorgeven van meetgegevens en administratieve gegevens van de meetinrichting. Normaal gesproken is de meetverantwoordelijke een meetbedrijf, al dan niet onderdeel uitmakend van een energieholding, die de meetverantwoordelijkheid 1 krijgt overgedragen van een aangeslotene of, in geval van een bestaande meetinrichting in eigendom of beheer van een netbeheerder, van de netbeheerder. Een meetverantwoordelijke dient als zodanig te zijn erkend door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet (TenneT). TenneT toetst of aan de bij de Meetcode gestelde voorwaarden is voldaan. In de Meetcode (hoofdstuk 3) worden een aantal taken toebedeeld aan de meetverantwoordelijke zoals taken betreffende dataverzameling, 1 Die ligt in laatste instantie bij de aangeslotene. 7

8 datavalidatie, dataoverdracht aan de netbeheerder, dataopslag, beveiliging en archivering. Voorts is er een apart hoofdstuk (hoofdstuk 4) waarin wordt ingegaan op de dataverwerking door de netbeheerder. In hoofdstuk 5 ten slotte zijn nog een aantal bijzondere bepalingen opgenomen over verwisseling of wijziging van de meetinrichting en het switchen van erkende meetverantwoordelijke. In algemene zin kan gezegd worden dat de (nieuwe) Meetcode duidelijkheid verschaft over wie (aangeslotene, meetbedrijf of netbeheerder) op welk moment verantwoordelijkheid draagt voor het verzamelen en verstrekken van verbruiks- en meetdata. Tevens zijn er in dat verband duidelijke termijnen gesteld. Inwerkingtreding De Meetcode zal - behoudens artikel en de nieuwe definitie van kwmax in de begrippenlijst - eerst op 1 maart 2004 in werking treden. 2 Vanaf die dag zijn de in de Meetcode vastgelegde rechten en plichten ook afdwingbaar hetgeen gelet op de marktopening per 1 juli 2004 van groot belang is. Wel zijn een aantal technische voorschriften, zoals die zijn voorgesteld door de gezamenlijke netbeheerders, nog niet vastgesteld door de directeur DTe aangezien - conform de wettelijke verplichtingen - deze voorschriften ter notificatie aan de Europese Commissie zijn aangeboden. In dit kader zijn met name de voorschriften omtrent het standaard aanleveren van verbruiksgegevens (het format)relevant. Wanneer de notificatieprocedure is afgerond, zal de directeur DTe bij een aanvullend besluit deze resterende voorschriften vaststellen. DTe streeft er naar om deze bepalingen uiterlijk op 1 juli 2004 vast te stellen. Of deze datum ook daadwerkelijk wordt gehaald, is met name afhankelijk van de tijd die de Europese Commissie nodig heeft voor de notificatieprocedure. De Meetcode in het kader van dit onderzoek In het licht van onderhavig vervolgonderzoek en de daarin gesignaleerde knelpunten voor wat betreft dataoverdracht en de daarmee samenhangende factureringsproblematiek zijn met name onderstaande onderdelen uit Meetcode relevant: 1. Dataoverdracht aan de netbeheerder 2. Dataoverdracht door de netbeheerder 3. De wijze waarop de verbruiksgegevens worden aangeleverd (fromat) 4. Kwaliteit van de aangeleverde verbruiksgegevens 1. Dataoverdracht aan de netbeheerder In hoofdstuk 3 van de Meetcode zijn (nieuwe) regels gesteld die het meetbedrijf, de erkende meetverantwoordelijke, verplichten meetdata aan de netbeheerder te verstrekken en dat te doen 2 Daar artikel en de definitie van kwmax direct verband houden verband met de Tarievencode die per 1 januari 2004 in werking is getreden, is ervoor gekozen om deze bepalingen uit de Meetcode ook op 1 januari 2004 in werking te laten treden. 8

9 binnen een bepaalde termijn (paragraaf en van de Meetcode). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen op afstand uitleesbare meetinrichtingen en overige meetinrichtingen. 2. Dataoverdracht door de netbeheerder De netbeheerder is op grond van artikel 4.5.1, en van de Meetcode verplicht, tenzij anders is overeengekomen, om afhankelijk van de grootte van de netaansluiting jaarlijks dan wel maandelijks aan de leverancier de laatste en voorlaatste tellerstand(en), alsmede het tussenliggend verbruik, door te geven. Voormelde dataoverdracht dient, afhankelijk van de grootte van de netaansluiting, plaats te vinden uiterlijk op de vijftiende werkdag van de maand genoemd in het aansluitingenregister dan wel uiterlijk op de vijftiende werkdag van de maand na de maand waarop de data betrekking hebben. Hiermee is tussen netbeheerder en leverancier thans expliciet vastgelegd wie voor het verstrekken van de verbruiksgegevens verantwoordelijk is. Voorts is een harde termijn gesteld waarbinnen deze gegevens in het bezit van de leverancier dienen te zijn. 3. De wijze waarop de verbruiksgegevens worden aangeleverd (format) In het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders is voorgesteld om de te verstrekken data aan te leveren in een standaard format. De betreffende bepaling is, evenals een aantal andere technische voorschriften, ter notificatie aan de Europese Commissie aangeboden. De te notificeren bepalingen kunnen pas worden vastgesteld door de directeur DTe indien de notificatieprocedure is afgerond. Zoals gezegd streeft DTe hierbij naar 1 juli Kwaliteit van de aangeleverde verbruiksgegevens Een meetbedrijf dient een erkenning als meetverantwoordelijke te verkrijgen alvorens hij als zodanig mag opereren (paragraaf 1.2 van de Meetcode). De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zal zich dienen te vergewissen of het desbetreffende meetbedrijf zijn verplichtingen op grond van de Meetcode kan nakomen. In hoofdstuk 2 van de Meetcode worden (nauwkeurigheids)eisen gesteld aan de meetinrichtingen. Er bestaat de plicht de meetinrichting te verzegelen en te onderhouden en er gelden gedetailleerde regels voor wat betreft de te registeren gegevens per meetinrichting (paragraaf 2.3). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende typen meetinrichtingen. In hoofdstuk 3 zijn regels gesteld in verband met de datacollectie, en is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor datavalidatie (paragraaf 3.1.2). Voormelde regels zullen de kwaliteit van de verbruiksgegevens in belangrijke mate kunnen waarborgen. Gas Ten aanzien van de overdracht van meetdata en de facturering van vrije gasafnemers wordt opgemerkt dat het aantal vrije gasafnemers in vergelijking met de vrije klanten elektriciteit thans 9

10 nog zeer gering is. Bij de fase II afnemers (> 1 miljoen m 3 ) doen zich gelet op de binnengekomen reacties daarom ook niet of nauwelijks problemen voor 3. Systeembeheer DTe heeft ook bij de twee landelijke netbeheerders -TenneT en Gastransport Services - geïnformeerd naar de kwaliteit en tijdigheid van meetgegevens die deze netbeheerders ontvangen. Opgemerkt zij dat het, tegen de achtergrond van onderhavig onderzoek, gaat om dataoverdracht van een geheel andere orde. Het betreft de uitwisseling van meetgegevens in het kader van de systeemdiensten waarbij het voornamelijk gaat om de dataoverdracht tussen regionale netbeheerders en de landelijke netbeheerders ten behoeve van de onbalans. Dit staat los van de factureringsproblematiek die in dit vervolgonderzoek centraal staat. Gastransport Services heeft aangegeven dat er in met name in het verleden wel problemen zijn geweest. Met de invoering van een nieuw geautomatiseerd systeem en het maken van duidelijke afspraken met de regionale netbeheerders zullen deze problemen naar verwachting afnemen. TenneT heeft aangegeven - op enkele incidenten na - geen structurele moeilijkheden te ondervinden in het licht van de gegevensverstrekking op grond van paragraaf 3.7 van de Systeemcode. V Conclusies DTe Achterstanden Uit het vervolgonderzoek naar de achterstanden bij de overdracht van meetgegevens en de facturering van vrije afnemers blijkt dat de situatie per 1 oktober 2003 is verbeterd ten opzichte van 1 april Met name de netbeheerders geven aan dat de situatie ten opzichte van het voorjaar 2003 substantieel is verbeterd. Toch geven alle leveranciers desgevraagd aan dat er nog steeds achterstanden zijn bij de aanlevering van verbruiksgegevens. Door het gebrek aan verbruiksgegevens en administratieve problemen bij de netbeheerders hebben alle leveranciers een achterstand bij het factureren van hun afnemers (definitieve facturen). De meeste deelnemers aan het onderzoek spreken de verwachting uit dat eventuele problemen op korte termijn zullen worden opgelost. Daarbij wordt vaak de datum van 1 maart 2004 genoemd. Op 1 maart 2004 treden de belangrijkste bepalingen van de nieuwe Meetcode in werking. Daarnaast hebben de grote energiebedrijven (Nuon, Essent en ENECO) en EnergieNed met de Minister van Economische Zaken afgesproken dat de huidige problemen met de facturering van vrije afnemers (fase II) per 1 maart 2004 zullen zijn opgelost. Opvallend is dat met name nieuwkomers op de markt geen indicatie hebben dat de problemen op korte termijn zullen zijn opgelost. De resultaten van het onderzoek stellen DTe dan ook geenszins gerust en geven ons 3 Opgemerkt moet worden dat de reacties van mono gasbedrijven summier waren en dat de gemende bedrijven (gas en elektriciteit) weinig specifieke opmerkingen over gas hebben gemaakt. 10

11 geen zekerheid dat de resterende achterstanden en factureringsperikelen op 1 maart aanstaande tot het verleden zullen behoren. Gelet op het bovenstaande kan het onderhavige vervolgonderzoek worden gezien als een tussenrapportage. Cruciaal is de situatie per 1 maart Ondertussen heeft de Minister van Economische Zaken aangekondigd een onderzoek te doen naar de situatie per 1 maart In dit onderzoek zal met name gekeken worden naar de tevredenheid van de vrije afnemers over de dienstverlening per 1 maart 2004 door netbeheerders en leveranciers. Hierover worden mogelijk concrete afspraken gemaakt tussen de energiebedrijven en belangenorganisaties van zakelijke afnemers is geen 2004 Het onderzoek van DTe heeft betrekking op de achterstanden in de overdracht van verbruiksgegevens en de facturering van vrije klanten (fase II). Uit het onderzoek kunnen daarom ook geen conclusies worden getrokken voor eventuele problemen op de kleinverbruikersmarkt. Wel spreekt DTe ook in het kader van dit vervolgonderzoek de verwachting uit dat de problematiek, zoals die is ontstaan bij de liberalisering van de grootzakelijke markt niet in deze mate zal optreden bij de liberalisering van de markt voor kleinverbruikers. Voor kleinverbruikers is, in tegenstelling tot afnemers die behoren tot de 2 de fase, geen dagelijks berichtenverkeer noodzakelijk. Een ander groot verschil is dat grootzakelijke afnemers maandelijks worden afgerekend, terwijl de facturering van kleinverbruikers plaatsvindt op basis van maandelijkse voorschotten in combinatie met één jaarlijkse eindafrekening. De meter van een kleinverbruiker hoeft maar één keer per jaar te worden opgenomen, terwijl grootzakelijke afnemers (moeten) beschikken over een meter die elke vijf minuten de meterstand opneemt. De uitwisseling van meetinformatie voor het grootzakelijke segment is daarmee van een andere orde dan de uitwisseling van meetinformatie voor kleinverbruikers. Overigens bereiken DTe wel signalen dat zich met name bij fase III mogelijk problemen kunnen voordoen bij verhuizingen van afnemers. Verhuizingen zouden niet altijd tijdig worden doorgegeven aan de betreffende leverancier of netbeheerder. De kwaliteit van de basisadministratie is ook tijdens dit onderzoek al genoemd als een van de oorzaken van de factureringsproblemen in fase II. Gelet op de grote aantallen afnemers in fase III is een accurate naleving van de switch- en verhuisprocedure door alle marktpartijen en het actueel houden van het aansluitingenregister door de netbeheerders cruciaal. De nieuwe Meetcode Onder de oude meetcode was lang onzeker wie verantwoordelijk was voor de verzameling en overdracht van meetgegevens. Pas met de uitspraak van het CBb van 5 november 2003 (no. AWB 01/412) is het recht van datacollectie door derde meetbedrijven onomstoten komen vast te staan. Met de nieuwe Meetcode zijn de rechten en plichten van de verschillende spelers op de markt duidelijk geformuleerd en is vastgelegd wie wat van wie mag verwachten binnen welke termijn. 11

12 De nieuwe Meetcode is bij besluit van 18 december 2003 vastgesteld en zal op een enkele bepaling na op 1 maart 2004 inwerking treden. De dataoverdracht door de meetverantwoordelijke aan de netbeheerder en de dataoverdracht door de netbeheerder aan de leverancier is daarmee vanaf 1 maart 2004 formeel geregeld en kan vanaf dan ook door DTe worden gehandhaafd. Wel is een aantal technische voorschriften, zoals die zijn voorgesteld door de gezamenlijke netbeheerders nog niet vastgesteld, omdat deze voorschriften ter notificatie aan de Europese Commissie moesten worden aangeboden. In dit kader zijn met name de voorschriften omtrent het standaard aanleveren van verbruiksgegevens relevant. Deze voorschriften kunnen pas worden vastgesteld als de notificatieprocedure is afgerond. DTe streeft er naar deze bepalingen voor 1 juli 2004 vast te stellen. Vanaf dan zullen ook deze voorschriften formeel afdwingbaar zijn. DTe roept marktpartijen op, om vooruitlopend op deze vaststelling, nu al verbruiksgegevens uit te wisselen conform de in de sector overeengekomen standaard (UTILTS - berichtenverkeer). Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Ik ben echter altijd bereid om een en ander in een gesprek of op een andere wijze nader toe te lichten. Hoogachtend, Ir. G.J.L. Zijl De directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie W.g. 4 februari 2004 Bijlagen (deels vertrouwelijk, niet openbaar): 1 Samenvatting van de reacties van partijen op de belangrijkste vragen; 2 Vragenlijsten 12

Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel

Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel ssv Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel Datum 8 november 2012 Status Concept 'Concept I Regeling van de Minister

Nadere informatie

In artikel 8 vervallen, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b in een punt, de onderdelen c en d.

In artikel 8 vervallen, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b in een punt, de onderdelen c en d. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 8 februari 2013, nr. WJZ/ 12357329, tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel De Minister van Economische Zaken;

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 95c, derde lid, E-wet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 95c, derde lid, E-wet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 95c, derde lid, E-wet. Nummer 102252-1 Betreft zaak: Beleidsregel

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_13-4 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_11-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_9-9 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Consultatiedocument Redelijke Terugleververgoedingen Vergunninghouders Elektriciteit

Consultatiedocument Redelijke Terugleververgoedingen Vergunninghouders Elektriciteit Consultatiedocument Redelijke Terugleververgoedingen Vergunninghouders Elektriciteit Den Haag, augustus 2005 Directie Toezicht Energie PAGINA 1 VAN 9 PROJECTNAAM: REDELIJKE TERUGLEVERVERGOEDING (RTV) PROJECTNUMMER:

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101759_10-6 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_12-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_6-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie

Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_5-12 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader

BESLUIT. I. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101698-12 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan. DELTA Comfort B.V.

BESLUIT. I. Juridisch kader. Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan. DELTA Comfort B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101689-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

Namens onze cliënt Media Park Enterprise B.V. (hierna MPE), berichten wij u als volgt:

Namens onze cliënt Media Park Enterprise B.V. (hierna MPE), berichten wij u als volgt: Autoriteit Consument en Markt Directie Energie Postbus 16326 2500 BH Den Haag Almere, 25 februari 2014 Betreft : Zienswijze Media Park Enterprise B.V. m.b.t. Ontwerpbesluit Ontheffingaanvraag elektriciteitsnet

Nadere informatie

Meetcode Elektriciteit

Meetcode Elektriciteit bijlage 2 bij voorstel N 2011-321 bijlage 3 bij voorstel N 2011-509 bijlage 2 bij voorstel N 2011-523 Meetcode Elektriciteit Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_19-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 982 Liberalisering energiemarkten Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Pagina. Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan LH AMERSFOORT

Pagina. Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan LH AMERSFOORT Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan 8 3818 LH AMERSFOORT Den Haag, 25 januari 2017 Aantal bijlage(n): 1 Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Inhoud van het wetsvoorstel

Inhoud van het wetsvoorstel POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN De Minister van Economische Zaken

Nadere informatie

Onderzoek administratieve processen

Onderzoek administratieve processen Onderzoek administratieve processen Den Haag, 17 maart 2005 Dienst uitvoering en toezicht Energie Pagina 1 van 41 Inhoudsopgave 1 Conclusies en samenvatting...3 1.1 Aanleiding en achtergrond...3 1.2 Conclusies

Nadere informatie

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet...) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten 1. Toepassing Deze Productvoorwaarden zijn een aanvulling op de Leveringsovereenkomst voor Elektriciteit en/of Gas aan consumenten en de daarop geldende

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101647/ Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) Nr. 95 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 april 2000 Het voorstel van wet

Nadere informatie

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de minister van Economische Zaken,

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT

1 Juridisch kader BESLUIT Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 102461/3.BT827 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 53, 95cb, zesde lid, van de Elektriciteitswet, artikel 21 en 44b, zesde lid, van de Gaswet;

Gelet op de artikelen 53, 95cb, zesde lid, van de Elektriciteitswet, artikel 21 en 44b, zesde lid, van de Gaswet; De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Gelet op de artikelen 53, 95cb, zesde lid, van de Elektriciteitswet, artikel 21 en 44b, zesde lid, van de Gaswet; Besluit: 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Aard en omvang van problematiek rondom administratieve processen

Aard en omvang van problematiek rondom administratieve processen Onderzoek Administratieve processen Aard en omvang van problematiek rondom administratieve processen Resultaten deelonderzoek TNS NIPO DTe Den Haag, Februari 2005 1 Appendix Onderzoeksopzet Onderzoeksgroep

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overeenstemming met de Consumentenbond

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102557_1/6 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101855-11 Betreft: Besluit op de aanvragen van Elsta B.V. & Co en Delta Netwerk bedrijf B.V. om een bindende aanwijzing te geven als bedoeld in artikel

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102467_1-11 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102491_1/12 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

DTe richtlijn factureren voor consumenten 2004

DTe richtlijn factureren voor consumenten 2004 DTe richtlijn factureren voor consumenten 2004 Den Haag, juli 2004 Dienst uitvoering en toezicht Energie PAGINA 1 VAN 8 PROJECTNAAM: DUIDELIJKE NOTA S (DUIN) PROJECTNUMMER: 300039 DIENST UITVOERING EN

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102556_1/8. Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid Elektriciteitswet

Nadere informatie

Incasso- en afsluitbeleid

Incasso- en afsluitbeleid 1 Algemeen Het incasso- en afsluitbeleid van MAIN Energie voor kleinverbruikers is gebaseerd op de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas van 27 juni 2011. Het beleid is

Nadere informatie

Meetcode Elektriciteit 1

Meetcode Elektriciteit 1 Meetcode Elektriciteit 1 Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, lid 1, sub b van de Elektriciteitswet 1998 Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31,

Nadere informatie

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 In het laatste kwartaal van 2011 hebben gemeenten, provincies en waterschappen een brief ontvangen van hun netbeheerder betreffende artikel 1, tweede lid,

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 8 september 2003 ME/EM/3051226 1 Onderwerp Besluit tot verlenging termijn beschermde afnemer Gaswet en Elektriciteitswet 1998 E-en G-wet.mbo Besluit van, tot verlenging

Nadere informatie

Inleiding. Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Inleiding. Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 41c, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998. Nummer: 102370_11/8

Nadere informatie

Rapportage Kwaliteit Meetbedrijven

Rapportage Kwaliteit Meetbedrijven AUTEUR R. Kok VERSIE V2 VERSIE STATUS Definitief PAGINA 1 van 5 Rapportage Kwaliteit Meetbedrijven Rapportage maand februari 2016 PAGINA 2 van 5 Deze rapportage wordt gepubliceerd door TenneT TSO B.V.

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 11 november 2014, 2014-0000607450, heeft de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

Autoriteit Consument e. Markt

Autoriteit Consument e. Markt Consument e. Markt Ons kenmerk: ACM/DC/2016/200281 Zaaknummer: 15.0833.53 Datum: 11 januari 2016 tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van

Nadere informatie

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.dnwg.

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.dnwg. Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting www.dnwg.nl Wanneer wordt u aangemerkt als grootverbruiker? U valt in

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 374 Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteitsen

Nadere informatie

Meetcode Elektriciteit

Meetcode Elektriciteit Meetcode Elektriciteit Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, lid 1, sub b van de Elektriciteitswet 1998 Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. DGBK/RvIG Rijksdienst voor Identiteitsgegevens In het verzoek van 13 mei 2015, 2015-0000367950, heeft de minister van Financiën ten behoeve van Dienst Uitvoering Onderwijs verzocht om autorisatie voor

Nadere informatie

Factureringsonderzoek Energiebedrijven

Factureringsonderzoek Energiebedrijven Lloyd s Register Nederland BV Management Consultants Weena-zuid 170, 3012 NC Rotterdam Postbus 701, 3000 AS Rotterdam Tel: +31 (0)10 2018449 Fax: +31 (0)10 4045513 E-mail: paul.bokdam@lr.org www.lr.org

Nadere informatie

Akkoordverklaring minimumeisen perceel 1 elektriciteit

Akkoordverklaring minimumeisen perceel 1 elektriciteit Bijlage 4A Akkoordverklaring minimumeisen perceel 1 elektriciteit Perceelnr Omschrijving 1 Levering van elektriciteit een inschrijving in het PV-register van TenneT, waaruit blijkt dat de inschrijver beschikt

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT

1 Juridisch kader BESLUIT Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 43, eerste lid, van de Gaswet l Nummer 102552_2 / 7 Betreft zaak:

Nadere informatie

Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt

Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V.

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_9-5 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid van

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Minister van Economische Zaken als bedoeld in artikel 95d van de

BESLUIT. Besluit van de Minister van Economische Zaken als bedoeld in artikel 95d van de Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 10548_1/7.BT898 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel

Nadere informatie

Meetvoorwaarden Gas RNB

Meetvoorwaarden Gas RNB Meetvoorwaarden Gas RNB Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van een onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel

Nadere informatie

BESLUIT OPENBAAR. aanvraag voor een vergunning ingediend, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: aanvraag).

BESLUIT OPENBAAR. aanvraag voor een vergunning ingediend, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: aanvraag). BESLUIT OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DC/2015/206511 Betreft zaak 15.0597.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0

Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0 Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0 (Terug) leveringsprijzen elektriciteit Wij brengen u de leveringsprijs in rekening voor door Gazprom Energy aan u geleverde volumes en betalen u een

Nadere informatie

I. Aanvraag en procedure

I. Aanvraag en procedure Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102570_2/3 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie De ondergetekenden: Stichting Bedrijventerreinen Ede, gevestigd te Ede, verder te noemen: SBE, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door R.

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet. Nummer 102365_2/8 Betreft zaak:

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102467_2-3 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

BESLUIT OPENBAAR. 3. Op 8 juni 2015 heeft ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan Vrij Op Naam B.V..

BESLUIT OPENBAAR. 3. Op 8 juni 2015 heeft ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan Vrij Op Naam B.V.. BESLUIT OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DC/2015/206510 Betreft zaak 15.0597.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie t.a.v. de heer ir. G.J.L. Zijl Postbus BH DEN HAAG. Hoogeveen, 12 februari 2003

Dienst uitvoering en toezicht Energie t.a.v. de heer ir. G.J.L. Zijl Postbus BH DEN HAAG. Hoogeveen, 12 februari 2003 Dienst uitvoering en toezicht Energie t.a.v. de heer ir. G.J.L. Zijl Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Hoogeveen, 12 februari 2003 Onze ref. : DN/SV/ES/ Uw kenmerk : Projectnummer 101496 Inzake Consultatienotitie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13672 27 mei 2013 Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE TUSSENRAPPORTAGE LIEGEN DE GASMETERS?

BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE TUSSENRAPPORTAGE LIEGEN DE GASMETERS? BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE TUSSENRAPPORTAGE LIEGEN DE GASMETERS? Bijlage 1 Informatieverzoek aan vergunninghouders Geachte heer/mevrouw, De Tweede Kamer heeft op 3 april jl. met de Minister van Economische

Nadere informatie

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit ADVIES Advies van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, als bedoeld in artikel 20e, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998. Zaaknummer: 104152/15

Nadere informatie

Met deze brief willen wij onze ervaringen van de eerste maanden met uw organisatie delen en enkele van onze zorgen aan u kenbaar maken.

Met deze brief willen wij onze ervaringen van de eerste maanden met uw organisatie delen en enkele van onze zorgen aan u kenbaar maken. Sociale Verzekeringsbank T.a.v. dhr. Van de Louw (Raad van Bestuur) Postbus 1100 1180 BH Amstelveen Serviceorganisatie Jeugd ZHZ Postadres Postbus 388 3300 AJ Dordrecht T 078 770 2352 E contact@jeugdzhz.nl

Nadere informatie

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.enduris.

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.enduris. Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting www.enduris.nl Wanneer wordt u aangemerkt als grootverbruiker? U valt

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 207 Besluit van 8 mei 2003, houdende regels voor de vergunning voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers (Besluit vergunning levering

Nadere informatie

oelfier.den.haselaar@edsn.nl / jjanssen@netbeheernederland.nl

oelfier.den.haselaar@edsn.nl / jjanssen@netbeheernederland.nl Vereniging NEDU Baarnsche Dijk 4 D 3741 LR Baarn Raad van Bestuur van de NMa de heer mr. C.A. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Telefoon 035-548 01 80 Fax 035-548 01 84 secretariaat@edsn.nl www.edsn.nl

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Elektriciteit1

Samenwerkingsregeling Elektriciteit1 Samenwerkingsregeling Elektriciteit1 Regeling van samenwerking als bedoeld in artikel 31, lid 1, sub e van de Elektriciteitswet 1998 Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van de samenwerkingsregeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 374 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt Nr. 34 1 BRIEF VAN

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds In artikel wordt dagelijks vervangen door: minimaal maandelijks.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds In artikel wordt dagelijks vervangen door: minimaal maandelijks. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3700 20 januari 2017 Besluit van de utoriteit Consument en Markt van 22 december 2016, kenmerk CM/DE/2016/207598 tot wijziging

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt BESLUIT Ons kenmerk: ACM/DC/2015/200448 Betreft 14.1262.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet

Nadere informatie

Beleidsregel Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders

Beleidsregel Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders Beleidsregel Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders Den Haag, maart 2005 Dienst uitvoering en toezicht Energie Pagina 1 van 11 PROJECTNAAM: REDELIJKE OPZEGVERGOEDINGEN (ROVER) PROJECTNUMMER: 101948-30

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST OV-CHIPKAART GEGEVENS in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens

BEWERKERSOVEREENKOMST OV-CHIPKAART GEGEVENS in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens BEWERKERSOVEREENKOMST OV-CHIPKAART GEGEVENS in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens De ondergetekenden: 1. Naam OV-vervoerder., gevestigd en kantoorhoudende te te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. Vaste commissie voor EL&I Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Geachte Tweede Kamerleden,

Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. Vaste commissie voor EL&I Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Geachte Tweede Kamerleden, Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. Vaste commissie voor EL&I Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum 0 Contactpersoon Doorkiesnummer Mailadres 1/5 Geachte Tweede Kamerleden, U heeft op 5 december de

Nadere informatie

Betreft Beantwoording kamervragen Samsom en Spekman inzake afsluiten gas en stroom in de winter

Betreft Beantwoording kamervragen Samsom en Spekman inzake afsluiten gas en stroom in de winter > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Bezuidenhoutseweg 20 Postbus 20101 2500 EC Den Haag T 070-3798911 (algemeen)

Nadere informatie

Toelichting voor consumenten op de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas.

Toelichting voor consumenten op de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas. Toelichting voor consumenten op de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas. Deze toelichting dient als een praktische uitleg van de Algemene Voorwaarden voor consumenten.

Nadere informatie

Geachte leden van de Raad,

Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Molenstraat 50 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 12 juni 2015 1500069978 Mw. N. Keus UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, hierna te noemen: het CBP

het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, hierna te noemen: het CBP Samenwerkingsovereenkomst tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het College bescherming persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de zelfevaluatie BRP door gemeenten

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden 2006

Aanvullende voorwaarden 2006 ENERGIE Aanvullende voorwaarden 2006 Voor levering van elektriciteit, gas en warmte door DELTA Comfort B.V. aan de zakelijke kleinverbruiker www.delta.nl 1 Algemeen 1.1. Deze Aanvullende Voorwaarden zijn

Nadere informatie

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres Gaat u binnenkort verhuizen? Denk er dan aan om uw elektriciteits- en aardgasleverancier hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Via de onderstaande werkwijze kunt u bij uw verhuizing de elektriciteits-

Nadere informatie

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR70878_1 25 november 2015 E-mail protocol Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Samenwerkingscode elektriciteit

Samenwerkingscode elektriciteit Samenwerkingscode elektriciteit Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel e van de Elektriciteitswet 1998 Met in procedure zijnde wijzigingsvoorstellen. Zwart tekst is vigerende door

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 130 Wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteitsen

Nadere informatie

Pagina BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer:

Pagina BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2015/405554 Zaaknummer: 15.0731.52 BESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998, betreffende de verkorting van de sluitingstijd

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Artikel 1

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Artikel 1 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBW/RvIG Datum In het verzoek van 6 juni 2017, 2017-0000282973, heeft de Minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Nadere informatie

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden 1. Energielevering Op deze overeenkomst zijn de bijgevoegde Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan consumenten en kleinverbruikers en de Algemene

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Aanvraagformulier voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Versie van 13 januari 2015 1 Inleiding De Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet)

Nadere informatie

5a.6 Gaskwaliteitsmeting ten behoeve van uitvoering B5.6.9 Allocatievoorwaarden Gas

5a.6 Gaskwaliteitsmeting ten behoeve van uitvoering B5.6.9 Allocatievoorwaarden Gas Ontwerpbesluit van de Autoriteit Consument en Markt van 12 oktober 2016, kenmerk ACM/DE/2016/205832, tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b en artikel 22, eerste lid, van de Gaswet,

Nadere informatie

B ES LU IT. op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet aan ENECO Energie Retail B.V.

B ES LU IT. op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet aan ENECO Energie Retail B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie dtt: B ES LU IT Nummer: 101698-10 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste

Nadere informatie

Werkbeschrijving EPA/SDS Energiemonitor

Werkbeschrijving EPA/SDS Energiemonitor Werkbeschrijving EPA/SDS Energiemonitor Samenvatting: Bij een op afstand uitleesbare (slimme) meter 1. Vul de machtiging en profielformulier in 3. U krijgt binnen enkele dagen uw inloggegevens 4. Data

Nadere informatie

Meetcode Elektriciteit 1

Meetcode Elektriciteit 1 Meetcode Elektriciteit 1 Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, lid 1, sub b van de Elektriciteitswet 1998 Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31,

Nadere informatie

Onderzoek Administratieve processen energiesector

Onderzoek Administratieve processen energiesector Deloitte Accountants B.V. Enterprise Risk Services Stationsplein 6 2275 AZ Voorburg Postbus 90721 2509 LS Den Haag Tel: 070 3372000 Fax: 070 3372870 www.deloitte.nl Onderzoek Administratieve processen

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik Versie 6.0 22 februari 2014 Versiebeheer Versie Naam Datum Status

Nadere informatie

Rapportage Naheffingen Elektriciteit en Gas Essent Retail B.V.

Rapportage Naheffingen Elektriciteit en Gas Essent Retail B.V. Rapportage Naheffingen Elektriciteit en Gas Essent Retail B.V. naar aanleiding van klachten verzameld door de Socialistische Partij, afdeling Oss Dienst uitvoering en toezicht Energie - 1 / 14 - Datum:

Nadere informatie

Pagina. Netbeheer Nederland T.a.v. De heer A. Jurjus Postbus LP 'S-GRAVENHAGE. Den Haag, 6 augustus 2014

Pagina. Netbeheer Nederland T.a.v. De heer A. Jurjus Postbus LP 'S-GRAVENHAGE. Den Haag, 6 augustus 2014 Pagina 1/6 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Netbeheer Nederland T.a.v. De heer A. Jurjus Postbus

Nadere informatie