Samenvatting workshop W: levensbreed en levenslang in de Wmo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting workshop W: levensbreed en levenslang in de Wmo"

Transcriptie

1 Samenvatting workshop W: levensbreed en levenslang in de Wmo In deze workshop wordt op een interactieve manier gekeken naar de kansen voor de gehandicaptenzorg in de Wmo. De gehandicaptenzorg onderscheidt zich van andere sectoren doordat mensen vaak geboren worden met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Als kwetsbare burgers in de Wmo zullen ze daarom ook levensbreed en levenslang een beroep doen op zorg en ondersteuning. Tijdens de workshop wordt de gehandicaptenzorg in beeld gebracht, maar wordt ook gekeken waar en hoe gemeenten een rol kunnen spelen om mensen met een beperking in hun kracht te zetten en te ondersteunen.

2 Levenslang en levensbreed in de Wmo Actualiteiten AWBZ & Wmo 28 maart 2013 Monique van der Meulen

3 Grote diversiteit aan cliënten

4 Gehandicaptenzorg in cijfers Aantal cliënten: bijna Waarvan: 73% verstandelijke beperking (VG, LVG jeugd, SGLVG) 23% lichamelijke beperking 4% zintuiglijke beperking Aandeel AWBZ budget: ongeveer 26% Kosten: bijna 6,5 miljard

5 Gehandicaptenzorg in budget Budget per domein (in mln) Zvw; 57 Jeugdzorg, 297 Wmo; AWBZ, 6, AWBZ; bezuiniging;

6 Gehandicaptenzorg in aantallen cliënten Jeugdwet Wmo AWBZ

7 Een cliëntportret

8 De Wmo

9 Levensbreed Wonen Werk, school, daginvulling Inkomen, financiën Vrije tijd Mobiliteit Gezin, kinderen, opvoeden Familie, vrienden, netwerk Participatie Vrijwilligerswerk

10 Levenslang Een beperking gaat niet over Eigen kracht, eigen netwerk Ontwikkeling, training en ondersteuning Laagdrempelig, eenvoudig, veilig

11 Contactgegevens

12 Gehandicaptenzorg in de Wmo: levenslang en levensbreed De gehandicaptenzorg kenmerkt zich door een grote diversiteit aan cliënten. In 2011 maakten bijna cliënten gebruik van AWBZ gefinancierde gehandicaptenzorg, ongeveer 26% van het totaal aantal cliënten in de AWBZ. Verstandelijke beperking Bijna driekwart van de cliënten (ruim ) in de gehandicaptenzorg heeft een verstandelijke beperking. Naast een onderscheid in jeugd en volwassenen is er ook een onderscheid tussen cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVG) en met een matig of ernstige verstandelijke beperking. Henk, werkende man met het syndroom van Down Henk (30 jaar) heeft onderwijs gevolgd op een cluster 3 school in het voortgezet speciaal onderwijs. De school zag hem als een typische klant voor een activiteitencentrum dat vrijblijvende activiteiten biedt. Henk heeft daarom een paar jaar dagbesteding gevolgd bij een activiteitencentrum in de gehandicaptenzorg. Maar hij wil meer en wordt daarom aangemeld voor een begeleide werkplek waar hij zijn duidelijke voorkeur voor huishoudelijke en kantinetaken verder kan ontwikkelen. Hier leert Henk zelfstandiger te werken, op tijd te komen, samen te werken en zich aan afspraken te houden. Maar hij leert ook soep, gekookte eieren, ovenbroodjes en tosti s te maken, een vaatwasser bedienen en behaalt het HACCP-certificaat. Met zijn vader oefent Henk in het zelfstandig reizen met openbaar vervoer. De volgende stap is een individuele stageplek met begeleiding. Henk wil graag in een echt horecabedrijf werken en werkkleding dragen, het liefste wil hij in de keuken werken als kok. Belangrijke aandachtspunten in de begeleiding zijn o.a. omgaan met werkdruk en assertiviteit. Intussen werkt Henk op een nieuwe begeleide werkplek, in een reguliere en professionele werkomgeving: de personeelskantine van een ministerie. Het werk bevalt hem uitstekend en als de drukte in zijn hoofd te veel wordt, kan Henk direct terecht bij de begeleider van het onderdeel Werken met Begeleiding van de gehandicaptenzorginstelling. De groep met een licht verstandelijke beperking heeft een IQ tussen de 50 en 70 (naar schatting 43% van de VG-cliënten), of tussen de 70 en 85 als er sprake is van bijkomende problematiek (19% van de VG-cliënten). De term licht verstandelijke beperking is misleidend. De zorg die deze groep ontvangt is namelijk verre van licht te noemen. Bij deze cliënten is de verstandelijke beperking vaak niet zichtbaar, waardoor ze snel worden overvraagd door hun omgeving. De groep met een IQ tussen de 70 en 85 doet alleen een beroep op AWBZ-zorg als er sprake is van bijkomende gedragsproblematiek, problemen in sociale redzaamheid en vaak ook psychiatrische problematiek. Deze cliënten zitten niet in de GGZ omdat de verstandelijke beperking een andere benadering van de zorg vergt.

13 Zintuiglijke beperking Naast de verstandelijke beperking kent de gehandicaptenzorg cliënten met een zintuiglijke beperking (4%), die doof, blind, ernstige spraak-/taalmoeilijkheden hebben en doofblind zijn. Ook hier geldt dat alleen doof of blind zijn niet zorgt voor een beroep op de AWBZ maar dat er vaak sprake is van bijkomende problematiek (lichamelijk of verstandelijk) Lichamelijke beperking Merith, niet aangeboren hersenletsel Voor het ongeluk was Merith een actieve vrouw met een coördinerende functie in het ziekenhuis. Na haar ongeluk, na een lang revalidatieproces, heeft zij zelf ondersteuning nodig om haar leven te kunnen leiden. Zijzelf en haar leven voor en na het letsel is een wereld van verschil. Hier mee omgaan is zowel voor Merith als haar omgeving een grote uitdaging. Merith bezoekt een paar keer per week een activiteitencentrum. Hier kan ze zichzelf zijn en begrijpen ze haar. Het geeft haar de structuur die zij zo nodig heeft. Daarnaast heeft zij begeleiding thuis. Die helpt haar grip op haar leven te houden en haar huishouden te voeren. Als je Merith vraagt naar haar beperkingen, antwoordt zij dat zij alleen wat moeilijk loopt. Maar de werkelijkheid is anders. Haar agenda is haar houvast om goed te kunnen functioneren. Het structureert haar leven en is haar geheugen. s Avonds schrijft zij haar belevenissen van de dag in een schrift zodat zij en anderen na kunnen lezen hoe haar dagen zich aaneenrijgen. Met dit papieren geheugen compenseert ze een deel van wat haar hoofd niet meer kan. Tot slot kent de gehandicaptenzorg cliënten met een lichamelijke beperking (23%). Dit kan het gevolg zijn van (progressief) aangeboren ziekten, maar ook niet-aangeboren hersenletsel. Bij deze laatste groep kunnen de cognitieve stoornissen meer beperkingen opleveren dan de lichamelijke beperking. Levenslang en levensbreed Naast een onderscheid in sectoren kenmerkt de gehandicaptenzorg zich door een grote variatie in leeftijd. De zorg is vaak levenslang en levensbreed. Er is sprake van een kwetsbare groep met blijvende functiestoornissen. Er is nogal eens sprake van comorbiditeit en dubbele of meervoudige problematiek. Dit vraagt om uitgebreide kennis, niet alleen van de gehandicaptenzorg, maar ook van de veel voorkomende ziektebeelden.

14 Lieke, meisje met een ernstig meervoudige beperking Lieke (12 jaar) heeft een ernstige verstandelijke beperking (ze functioneert op het niveau van iemand van een jaar), kan niet zelfstandig bewegen, is spastisch, heeft epileptische aanvallen en kan niet communiceren. Ze gaat 9 dagdelen in de week naar een gespecialiseerd kinderdienstencentrum (KDC). Naast persoonlijke verzorging en verpleging krijgt ze hier behandeling in groepsverband en begeleiding. De ontwikkeldoelen liggen vooral op zintuiglijke ervaringen (bijvoorbeeld in de snoezelruimte, het reageren op een poppetje van de teletubbies dat licht geeft en muziek maakt). Ze heeft haar eigen stoel om in te zitten en een aparte stoel om haar in de sta-stand te brengen, zodat haar lichaam niet vergroeit en ze wisselende houdingen aan kan nemen. Daarnaast kan ze rusten in bed, in bad of in de aparte snoezelruimte. Lieke woont nog thuis, maar krijgt daar aanvullende ondersteuning (persoonlijke verzorging en verpleging). Daarnaast gaat ze regelmatig logeren in de bij haar vertrouwde instelling, waar haar intensieve zorg gecontinueerd wordt. Ze is erg gehecht aan haar vaste begeleiders en gevoelig voor prikkels en verandering. Haar ouders houden het alleen vol door het intensieve pakket aan zorg. Als hier iets in verandert, geven ze aan het niet meer te kunnen volhouden om Lieke thuis te laten wonen. Lieke zal dan in een instelling moeten gaan wonen. In het zorgaanbod ligt de nadruk op het zo zelfstandig mogelijk (laten) functioneren waar kan en waar nodig met hulp. De begeleiding kenmerkt zich door de nadruk op zelfredzaamheid. We nemen niet over, maar ondersteunen cliënten om het zo zelfstandig mogelijk te doen. We proberen aan te sluiten bij een normale dagstructuur. Onze cliënten hebben geen hobby maar gaan naar hun werk. Het doel is niet participatie of het bevorderen van sociale activiteiten maar er is sprake van zorg. Ook in het speciaal onderwijs vindt begeleiding vanuit de AWBZ plaats. Sociaal gemeentelijk domein De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) vindt het belangrijk dat mensen met een beperking zoveel mogelijk deelnemen aan de samenleving en daarbij hun eigen keuzes maken. In de praktijk betekent dit: zelfstandig zijn waar het kan, professionele ondersteuning krijgen waar het nodig is. Dat gemeenten dichter bij de burger staan en in hun ondersteuning beter kunnen inspelen op individuele behoeften en mogelijkheden zorgt voor vernieuwing. Het gezamenlijk oppakken van de verschillende decentralisaties door gemeenten binnen één sociaal domein biedt de meeste kansen voor mensen met een beperking. Omdat de beperking niet weggaat en zichtbaar is in alle leefdomeinen, is een integraal arrangement om mensen zo veel mogelijk te laten participeren het meest effectief en doelmatig. Doel is immers dat de mensen om wie het gaat, zich veel meer onderdeel van de samenleving gaan voelen en ook een bijdrage leveren aan die samenleving. Een passende daginvulling op maat is een randvoorwaarde om die bijdrage te kunnen leveren, net zo essentieel als een baan voor de werkende burger. Voor kinderen en jongeren geldt dit ook voor passende opvang op de zaterdag of naschoolse ondersteuning. Naast meerwaarde voor de kwetsbare burger, is een passende daginvullng ook een randvoorwaarde voor mantelzorgers om een dierbare thuis te kunnen laten wonen. Behoud van die daginvulling hangt daarmee onafscheidelijk samen met het succes van ondersteuning in het sociaal domein.

15 De VGN omarmt de Participatiewet, inclusief de genoemde quotumregeling waar bedrijven op termijn 5% werknemers met een beperking in dienst moeten hebben. We zijn hierbij voorstander van een quotum van 5% van het personeelsbestand. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan de daadwerkelijke participatie (en onderdeel voelen van de maatschappij) van mensen met een beperking waar al zo lang naar wordt gestreefd. Ook hier is de samenhang binnen de gemeente tussen passend onderwijs, het aanbieden van werk-leertrajecten (waar mensen ook daadwerkelijk leren werken) en de ondersteuning binnen de werkomgeving of arbeidsmatige dagbesteding een belangrijke randvoorwaarde. Als deze cyclus zorgvuldig wordt doorlopen, kan het beroep op zwaardere zorg binnen de landelijke voorziening worden uitgesteld of beperkt. De stelselwijzigingen in cijfers In de AWBZ gehandicaptenzorg gaat bijna 6,5 miljard om. Hiervan blijft 3,2 miljard in de kern ABWZ. Op basis van het regeerakkoord Rutte II gaat ruim 2 miljard uiteindelijk naar de gemeente. Het gaat dan om de extramurale functies begeleiding, extramurale dagbesteding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf/logeren. Deze functies worden overgeheveld naar de Wmo. Daarnaast vindt er extramuralisering plaats van de zorgzwaartepakketten 1 t/m 4. Mensen die nu op basis van een zorgzwaartepakket wonen en zorg ontvangen bij een zorgaanbieder, moeten dan zelf een woning huren en voor hun zorg en ondersteuning een beroep doen op de gemeente (Wmo). Ook de jeugd wordt grotendeels overgeheveld naar de gemeentelijke jeugdwet. Mogelijk wordt hierbij een uitzondering gemaakt voor kinderen/jongeren die levenslang aangewezen zullen zijn op verblijfszorg zoals in de kern AWBZ wordt geformuleerd. In onderstaande grafieken is een beeld geschetst van de verschuivingen in geld en aantallen cliënten over de verschillende regelingen. Opgemerkt dient te worden dat de grafieken een beeld geven en niet exact zijn. Zo is voor individuele begeleiding en dagbesteding het aantal cliënten dat daar gebruik van maakt opgeteld, terwijl deze prestaties vaak bij dezelfde cliënt voorkomen.

16 Figuur 1. Verdeling van huidige AWBZ budget GZ naar andere domeinen (in mln) Budget per domein (in mln) AWBZ, 6,466 Zvw; 57 Jeugdzorg, 297 Wmo; AWBZ; bezuiniging; Figuur 2. Verdeling van huidige AWBZ cliënten GZ naar andere domeinen (in aantallen) Jeugdwet Wmo AWBZ Wijzigingen in de maatregelen van het regeerakkoord met betrekking tot de over te hevelen zorg, de extramuralisering en de afbakening van de jeugdwet hebben uiteraard consequenties voor het beeld.

STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Heeft u opmerkingen of vragen naar aanleiding van dit rapport? Mail dan naar wmo@gg-v.nl INHOUD 1 STARTFOTO, MENSEN MET VERSTANDELIJKE BEPERKING.. 3 2 STARTFOTO, MENSEN

Nadere informatie

Randvoorwaarden zorg thuis

Randvoorwaarden zorg thuis Randvoorwaarden zorg thuis Een onderzoek naar de voorwaarden waaronder cliënten met ZZP VV4 of VG3 thuis zorg kunnen ontvangen Enschede, 21 november 2013 NV/13/1796/ztvg ir. Nienke van Vliet dr. Patrick

Nadere informatie

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Zag je het maar Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Dit is een folder van het netwerk Gewoon meedoen. Het netwerk bestaat uit elf (branche)- organisaties die samenwerken en eraan

Nadere informatie

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te onder steunen bij hun nieuwe taken op dit gebied.

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling Mantelzorg-ondersteuning Sociaal netwerk Daginvulling Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Kortdurend verblijf Thuissituatie Opvoed- en opgroeisituatie (ouder) Zintuigspecifiek Huisvesting Financiële situatie

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Net als ieder ander, meetellen en meedoen in onze gemeente! SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Praktische handreiking In deze handreiking

Nadere informatie

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel www.nji.nl Het Nederlands Jeugdinstituut is het expertise centrum voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Wij werken samen met gemeenten op basis van wetenschappelijke

Nadere informatie

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente Hervorming van en : de vertaling van de transities binnen de gemeente naar VILANs klik hier! NOTA Cak premie van brutoloon eigen bijdrage WMO eigen bijdrage Wlz polis + eigen risico ouderbijdrage wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 14RV0010-BIJLAGE 3 Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 1 decentralisatie met 4 eigenschappen januari 2014 1 Samenhang decentralisaties Een transformatie van

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Factsheet Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra

Factsheet Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra Factsheet Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra Inhoudsopgave LVB een laag IQ? 3 LVB-problematiek in cijfers 3 Kenmerken van een LVB 4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Verbinden & Vernieuwen

Verbinden & Vernieuwen Verbinden & Vernieuwen Samen op weg naar een toekomstbestendig sociaal-maatschappelijk domein 2 Visienota herontwerp sociaal maatschappelijk domein Gemeente Katwijk, Afdeling Samenleving Mei 2013 Voorwoord

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Sector Gehandicaptenzorg

Zorginkoopbeleid Sector Gehandicaptenzorg Zorginkoopbeleid Sector Gehandicaptenzorg Ten behoeve van het Zorginkoopdocument 2013 1 Publicatiedatum: 1 maart 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1 Zorginkoopbeleid AWBZ... 4 1.1 Zorginkoop vanuit eigen

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Elke dag goed besteed. Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg

Onderzoeksrapport. Elke dag goed besteed. Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg Onderzoeksrapport Elke dag goed besteed Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg Onderzoeksrapport Elke dag goed besteed Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg januari 2008 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS en de VNG Den Haag,

Nadere informatie

Amsterdam samen gezonder

Amsterdam samen gezonder Amsterdam samen gezonder Vastberaden samen de gezondheid van Amsterdammers verbeteren Convenant tussen: Gemeente Amsterdam Stadsregio Amsterdam Achmea 2011-2015 Introductie In het najaar van 2011 loopt

Nadere informatie