Samenvatting concept beleidskader gebundelde krachten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting concept beleidskader gebundelde krachten"

Transcriptie

1 Samenvatting concept beleidskader gebundelde krachten 0

2 Besluitnota ten behoeve van het college van burgemeester en wethouders voor het bespreekstuk om te komen tot beleidskader Gebundelde krachten. Leeswijzer In deze notitie wordt een samenvatting gegeven van zowel het proces als de inhoud ten aanzien van de decentralisaties in Midden-Holland. Deze samenvatting kan wordt gebruikt bij het aanbieden van het beleidskader Gebundelde Krachten aan college en raden. Hiernaast zijn aan het eind van dit document de onderwerpen weergegeven waarover de portefeuillehouders op 26 juni 2013 een besluit dienen te nemen. 1.Inleiding Voor de komende jaren staan gemeenten voor een grote uitdaging. Een drietal decentralisaties/transitie vinden plaats binnen het sociale domein: - Delen van de AWBZ ( begeleiding en persoonlijke verzorging) vervallen, de WMO wordt getransformeerd; - Alle taken op het terrein van de jeugdzorg worden in één Jeugdwet vervat en komen onder de regie en planning van de gemeenten; - Er komt één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, waarin opgenomen de huidige WWB en WSW en de nieuwe instroom vanuit de WAJONG. Dit alles zal vanaf 1 januari 2015 binnen de gemeenten moeten worden uitgevoerd. Tegelijkertijd maakt de samenleving een verandering mee: de verzorgingsstaat, die na de Tweede Wereldoorlog is opgebouwd, wordt omgevormd tot participatiestaat. Burgers dragen vanuit hun eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid in eerste instantie bij aan het oplossen van de eigen problemen, die van hun naasten en/of die van hun omgeving. Het doel is dat iedereen zo mee doet aan de samenleving. Dit vraagt een verandering van de gemeenten, de burgers en de professionals die nu binnen het sociale domein werkzaam zijn. De gemeente in Midden-Holland hebben besloten om gezamenlijk op te trekken in de voorbereiding en vormgeving van de transitie en de transformatie die binnen het sociale domein moet gaan plaatsvinden. Na eerst een gezamenlijk visie op het sociale domein te hebben vastgesteld (januari 2013) worden nu in de voorliggende notitie nadere stappen aangegeven die nodig zijn om op 1 januari 2015 gereed te zijn voor de nieuwe en gewijzigde taken. Deze notitie is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de regionale stuurgroep decentralisaties sociaal domein. Het nemen van de volgende stappen zal in samenspraak en met inbreng van alle negen gemeenten in Midden-Holland verder gaan plaatsvinden. Voor die verdere stappen zijn een aantal besluiten van uw college noodzakelijk. Deze worden u hierbij voorgelegd. De uitwerking is afhankelijk van de nadere uitwerking van de betreffende wetten en het financieel kader waarbinnen de uitvoering moet plaatsvinden. Over deze beide punten heerst nog de nodige onzekerheid. Aangegeven is dat voor zowel de vernieuwde Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet op korte termijn conceptwetteksten beschikbaar komen en dat behandeling voor 1 januari 2014 in de Tweede en Eerste Kamer zal hebben plaatsgevonden. Zekerheid over deze termijnen bestaat nog steeds niet. De exacte bedragen waar gemeenten op kunnen rekenen en welke kosten gemeenten straks zullen moeten maken zijn nog niet (nauwelijks) bekend. De budgeten vanuit het Rijk zijn indicatief, een marktverkenning bij de aanbieders zal een indicatie geven van mogelijke kosten en inhoudelijke beleidsbepaling van het aanbod zal op gemeente(regio)-niveau nog verder moeten worden voorgelegd. 1

3 2. Naar een nieuwe inrichting van de sociale infrastructuur Enkele opmerkingen vooraf: 1. De maakbaarheid van het sociaal domein is beperkt. De gemeente is één van de partijen om samen met publieke en private partners doelen te realiseren. 2. Deze schets is geen blauwdruk die volledig is uitgedacht en voor alle gemeenten in de regio Midden Holland precies gelijk is. Met deze schets geven we een vertaling van onze visie. Vanuit het uitgangspunt dat de inrichting van de sociale infrastructuur is afgestemd op een goede analyse van de problematiek en het potentieel van een bepaald gebied of wijk en dat we streven naar oplossingen dichtbij(huis) is er uiteraard ruimte voor lokale ervaringen (pilots) en accenten en ruimte voor het gesprek met de huidige aanbieders en de inwoners bij de ontwikkeling van een ontwerp dat gereed moet zijn bij de start van de nieuwe taken binnen de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet in Het speelveld is niet leeg. Er gebeurt al veel. In onze gesprekken met aanbieders en cliënten ervaren we veel enthousiasme en initiatief voor innovatie en verbetering. We doen ervaring op met pilots binnen onze regionale leeromgeving. We zullen vasthouden aan wat al goed gaat en veranderen waar het nodig is. 4. Veranderen kost tijd. De ervaringen van diverse pilots en projecten in onze regio en elders rond meer integrale en ontzorgde vorm van hulp en ondersteuning leren ons dat de vernieuwing die wij wensen gepaard gaat met een forse cultuuromslag bij zowel de burgers, de zorg- en hulpverleners en de gemeente (bestuurders en medewerkers). De voorgestane transformatie zal dan ook tijd vergen. Bij het ontwerp van de sociale infrastructuur zullen we hier rekening mee houden: we richten ons op een ontwerp dat klaarstaat in 2015, maar we bieden ook ruimte voor doorontwikkelingen en verwerken van (pilot) ervaringen die in de jaren na 2015 tot een meer definitieve vorm zullen leiden. Bij de opbouw van de nieuwe sociale infrastructuur werken we vanuit onze visie op het sociaal domein en de visie op jeugdhulp. Dit levert de volgende uitgangspunten op voor de inrichting: De inwoners staan centraal. Het sociaal domein is één geheel: Inwoners kunnen niet in gescheiden hokjes worden gestopt: Oplossingen zijn maatwerk vanuit een integrale benadering van de vraag en verbinding - voor zover nodig -tussen de verschillende leefgebieden. Zoveel mogelijk wordt rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren van inwoners en willen hen keuzevrijheid geven, onverlet de wettelijke verplichtingen die burgers hebben op het terrein van werk en inkomen. Op cliëntniveau betekent dit dat niet over maar met de cliënt wordt gesproken. Iedereen kan meedoen: gestreefd wordt naar een samenleving die zo is ingericht dat binnen de budgettaire kaders - iedereen met of zonder beperking naar vermogen overal aan mee kan doen in plaats van dat er allerlei aparte voorzieningen worden getroffen. Dit wordt ook wel een inclusieve samenleving genoemd. Gekeken wordt naar wat inwoners wel kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen. Sturen op resultaat: niet de producten, aanbod of organisaties staan centraal, maar de participatie van de inwoner. Eigen kracht is de basis 1 cliënt/gezin 1 aanpak 1 regisseur: Dit is de kerngedachte bij de huidige decentralisaties. Verschillende domeinen van professionals, sociale netwerken en informele aanbieders werken samen indien sprake is van multi-problematiek. Bij het ondersteuningsplan voor het huishouden betekent dit dat waar nodig een arrangement wordt gemaakt dat eigen kracht, inzet van het sociaal netwerk, informele en formele hulp combineert. Investeren in preventie: versterken van de 0 e lijn en 1 e lijn en terugdringen 2 e lijns-hulp, vooral door te investeren in oplossingen dichtbij, het aanboren van eigen kracht en preventieve maatregelen. 2

4 Optimaal gebruik van de mogelijkheden die de technologie (o.a. ICT systemen en sociale media) ons biedt. Uitgaan van zgn. wrapped around care : in plaats van door te verwijzen, roepen we specialistische hulp erbij om mee te kijken, te adviseren of even mee te ondersteunen. A: De dagelijkse leefomgeving 1 Mensen met een vraag benutten allereerst hun eigen netwerk van familie, vrienden, de buren, collega s etc. Daarnaast verkeren in hun directe omgeving vrijwilligers en professionals als de sporttrainer, de onderwijzer, de medewerker van de woningbouwcorporatie. Dit geheel samen noemen we de dagelijkse leefomgeving. B. Informatie en adviesburgers met een hulpvraag waarvoor zij niet of onvoldoende oplossingen kunnen vinden in hun dagelijkse leefomgeving moeten laagdrempelig toegang hebben tot informatie en advies ( persoonlijk, telefonisch of digitaal). C. Vrij toegankelijke algemene voorzieningen Als iemand het op de één of andere manier niet helemaal zelf redt, kan hij gebruik maken, soms met een lichte toets en/of simpele aanvraagprocedure, van de algemene voorzieningen. Deze voorzieningen zijn gericht op (lichte) hulp en ondersteuning bij participatie en zelfredzaamheid. D. Sociaal team: Het sociaal team is gericht op een integrale vraagbenadering, maakt samen met de burger een (ondersteunings)plan en biedt (kortdurende) ondersteuning. Het sociaal team draagt zorg voor regie op het plan en werkt volgens het principe: één huishouden; één plan; één regisseur. E. Niet vrij toegankelijke individuele voorzieningen: Soms zijn de problemen zo complex, intensief en/of langdurig dat een specialistisch aanbod nodig. Vaak is dit onderdeel van een arrangement (pakket van ondersteunende maatregelen, waaronder eigen kracht, informele zorg, algemene voorzieningen en langdurende en/of specialistische voorzieningen). Omdat er vaak sprake is van dure voorzieningen, zijn deze niet vrij toegankelijk. 1 1 De kleuren verwijzen naar: Rood = individuele, specialistische voorzieningen (niet vrij toegankelijk); Groen = algemene voorzieningen (vrij toegankelijk); Paars = dagelijks leefomgeving; Geel = informatie en advies; Blauw = beoordeling over toegang tot individuele, specialistische voorzieningen 3

5 3. Jeugd Het hierna volgende schema vormt de basis voor de inrichting van de jeugdhulp de komende jaren. Dit schema schets de wenselijke situatie op langere termijn. De komende jaren wordt toegegroeid naar deze situatie. In overleg met de betrokken organisaties wordt een stappenplan opgesteld. Binnen dit ontwerp zijn de huidige spelers binnen het brede veld van de jeugdhulp verweven voor hun functionaliteiten. In de onderstaande tabel 2 is de huidige situatie opgenomen en de beoogde situatie uit het voorgaande schema. Huidige stelsel Schets toekomst (1) Jeugdzorg instellingen Specialisten / individuele voorzieningen Jeugdhulp instellingen Specialisten / deels individuele voorzieningen 5 Deels via CJG in te roepen JeugdGGZ instellingen Specialisten/ individuele voorzieningen, JeugdLVB instellingen Specialisten/ individuele voorzieningen, onder gebracht bij AWBZ Bureau Jeugdzorg Jeugd GGZ instellingen specialisten/ deels Individuele voorzieningen 5 Deels in te roepen via CJG (jeugd- en gezinswerker) 2a Jeugd LVB instellingen specialisten/ deels Individuele voorzieningen 5 Deels in te roepen via het CJG (jeugd- en gezinswerker) 2a 2 De kleuren verwijzen naar: Rood = individuele, specialistische voorzieningen (niet vrij toegankelijk); Groen = algemene voorzieningen (vrij toegankelijk); Paars = dagelijks leefomgeving; Geel = informatie en advies; Blauw = beoordeling over toegang tot individuele, specialistische voorzieningen 4

6 1. Indicatie en coördinatie Deels invullen binnen het CJG (jeugd- en gezinswerker) 2a Deels in onafhankelijk diagnostisch team 3 2. Jeugdbescherming Jeugdbescherming 6 3. Jeugdreclassering Jeugdreclassering 6 4. AMK AMHK = samenvoeging van het AMK en het Steunpunt Huiselijk Geweld 4 5. Kindertelefoon (landelijk) Blijft bestaan op landelijk niveau, voorstel VNG afwachten, algemene voorziening 2 Huisartsen 1. verwijzen naar jeugd GGZ Verwijzen naar brede jeugdhulp en zijn onderdeel van algemene voorzieningen 2 CJG CJG 2 Dagelijkse leefomgeving Dagelijkse leefomgeving 1 5

7 4. Participatie Verbinding binnen de drie transities Binnen het (te verwachten) wettelijk kader van de nieuwe Wmo heeft de gemeente tot taak de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van mensen met een beperking te bevorderen. De doelstelling van de Participatiewet is om dit mogelijk te maken door deelname aan het arbeidsproces, of, indien dit niet lukt en er geen andere mogelijkheden zijn, door inkomen te verstrekken..in tegenstelling tot de Wmo, waarin er redelijk veel beleidsvrijheid bestaat, kent de WWB en waarschijnlijk ook de toekomstige participatiewet zeer gedetailleerde regelgeving en strikte aanwijzingen voor de uitvoering ervan. Binnen dit spanningsveld is het maken van verbindingen geen sinecure. Doch mogelijke koppelingen liggen op de volgende vlakken: a. Verbindingen op het terrein van de infrastructuur: De relatie tussen arbeidsmatige dagbesteding vanuit de AWBZ/Wmo en de sociale werkvoorziening (WSW). Het streven is er op gericht om overlap in de infrastructuur van deze nu nog verschillend aangeboden voorzieningen weg te halen en te komen tot één infrastructuur waarin deze vormen van arbeid een plek hebben. Gekeken wordt open naar de mogelijkheden: er is geen expliciete voorrangspositie voor het SW-bedrijf in deze. b. Verbindingen binnen de doelgroep: Daar waar burgers voor hun werk en inkomen afhankelijk zijn van de Participatiewet en andere hulpvragen hebben wordt gezorgd voor een verbinding bij multiproblematiek. Mogelijk gaat het hier om een beperkte groep 3 maar het is wel van belang om dan de verschillende voorzieningen op elkaar te laten aansluiten. Samenwerking met een sociaal team en de uitvoerders van de Participatiewet is een vereiste voor deze doelgroep. Ook is de verbinding van belang voor burgers die door een sociaal team worden gesignaleerd en problemen ondervinden met werk en/of inkomen. De decentralisatie maken het mogelijk deze verbindingen effectiever vorm te geven. Kwetsbare burgers zijn ook kwetsbaar wat hun uitgaven betreft, het voorkomen van schuldenproblematiek is daarom een belangrijk aandachtspunt. Het voorkomen van schuldenproblematiek is al een onderdeel van de begeleiding vanuit de AWBZ en de WSW en de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening. Combineren van deze activiteiten ligt in de rede. Veel kinderen die nu op school zitten in het speciaal onderwijs vinden niet op eigen kracht een plek op de arbeidsmarkt. Velen worden nu aangemeld voor de WAJONG. Straks vallen zij onder het regiem van de Participatiewet. De begeleiding die nu door het UWV aan deze groep wordt gegeven ligt straks bij de gemeenten. Op vroegtijdig tijdstip economische onafhankelijkheid bij deze groep onder de aandacht brengen en hen daarvoor de instrumenten geven kan de instroom mogelijk beperken. Overigens komt het ook binnen de huidige jeugdzorg voor dat jongeren vanuit de jeugdzorg doorstromen naar de WAJONG. Dus ook bij de jeugdhulp zal op economische onafhankelijkheid bij de jeugdigen moeten worden getraind. c. Verbinding bij opdrachtgeversschap: Binnen gemeenten is Social Return opgenomen in de inkoopvoorwaarden. Dit zal straks meer gekoppeld moeten worden bij de uitvoering van de Participatiewet maar ook bij mogelijke opdrachten die worden verstrekt in het kader van de decentralisaties. Daarnaast is het van belang om de positie van werknemers bij de aanbieders mee te nemen in de overwegingen rondom opdrachtgeverschap. In de schets van de nieuwe sociale infrastructuur wordt uitgegaan van een integrale benadering van kwetsbare huishoudens. Binnen die integrale benadering van dit beleidskader wordt één ondersteuningsplan gemaakt dat ( indien nodig uiteraard) op alle levensdomeinen van het betreffende huishouden is gericht. Dit betreft dus ook de werk- en inkomenssituatie en eventuele schuldenproblematiek. Met deze benadering wordt gezorgddat een goede prioritering mogelijk is bij 3 Gemeente Rotterdam heeft onderzoek gedaan naar de mate van multiproblematiek bij WWB cliënten en ziet 10% van de doelgroep terugkomen bij hulpverleners. 6

8 het aanpakken van problemen. Met één regisseur wordt ervoor gezorgd dat de diverse ondersteuningsmaatregelen in samenhang zijn en werken aan hetzelfde doel. Verbinding met het sociaal team en het CJG is daarbij vanzelfsprekend. Op dit moment neemt werk en inkomen al deel aan het veiligheidsoverleg, voorkomen van huisuitzettingen e.d. 7

9 5. AWBZ/Wmo Met het hervormen van de langdurige ondersteuning en zorg streeft het kabinet ernaar een situatie te creëren waarin mensen in eerste instantie zelf en met hun sociale omgeving een oplossing proberen te vinden voor hun behoefte aan ondersteuning, in tweede instantie een beroep kunnen doen op ondersteuning van uit de Wmo en/of zorg via de zorgverzekeraar (Zvw) en tot slot in aanmerking kunnen komen voor zorg via de kern-awbz. Om deze omslag te kunnen maken worden onderdelen uit de huidige AWBZ ondergebracht bij de Wmo of de Zvw. In het kader van de Jeugdwet krijgen gemeenten ook te maken met een aantal die tot dusver onder de AWBZ vallen. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wmo. De grenzen tussen de Wmo, Zvw, Jeugdzorg en de kern-awbz worden scherp getrokken. Tegelijkertijd is afstemming en samenhang nodig. Het is dan ook van belang bij deze afstemming en samenhang stil te staan. Wmo: Ondersteuning van burgers gericht op het voeren van regie, uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en ontmoeten van anderen. Zvw: zorg gericht op genezing of behoud van lichamelijke en geestelijke functies zoals verpleging Kern-AWBZ: de meest kwetsbare mensen die niet thuis kunnen blijven wonen. Samenhang Wmo, Zvw en Kern-AWBZ De grenzen tussen de Wmo, Zvw, Jeugdzorg en de kern-awbz worden scherp getrokken. Tegelijkertijd is afstemming en samenhang nodig. In de nieuwe Zvw worden de aanspraak thuisverpleging en de wijkverpleegkundige zorg gepositioneerd. De aanspraak thuisverpleging omvat naast verpleging ook de verzorgende activiteiten als deze onlosmakelijk met de verpleging vervlochten zijn. Indien cliënten alleen persoonlijke verzorging nodig hebben kunnenzij een beroep doen op de hervormde Wmo. Hier ligt duidelijk een samenhang. De samenhang tussen de Wmo en de Zvw zit bovendien in het feit dat de wijkverpleegkundige de verplegende handelingen gaat combineren met taken op sociaal gebied zoals het verbeteren van de samenhang tussen preventie, zorg, welzijn en wonen. De inzet van wijkverpleegkundige zorg kan alleen succesvol worden indien zorgverzekeraar en gemeente afspraken maken. Gemeenten worden hiertoe financieel in staat gesteld door te investeren in sociale teams. Arrangementen voor integrale zorg en ondersteuning moeten in samenhang op het lokale niveau worden geboden. Dat kan alleen indien gemeenten en verzekeraars nauw samenwerken. De vorm, inhoud en borging van de samenwerking staat nog niet vast. 8

10 6. De sturing van het stelsel Sturen op resultaat is uitgangspunt. Resultaatsturing betekent ook bekostigen op resultaat. De bekostiging wordt deels afhankelijk gesteld van prestaties en deels van resultaten. De verhouding wordt in de komende periode stapsgewijs uitgewerkt, mede in overleg met de aanbieders. Sturen door de klant Uitgaan van eigen kracht betekent ook dat mensen zelf regie moeten kunnen houden op hun eigen leven en de oplossingen van hun problemen. Met een goede (digitale) informatievoorziening worden zij in staat gesteld om die oplossingen te zoeken. Mocht het eigen netwerk of de algemene voorzieningen niet tot een afdoende oplossing leiden dan ontstaat de mogelijkheid voor een individuele voorziening. Er zijn verschillende mogelijkheden om bij individuele voorzieningen de regie van de klant vorm te geven. Zo is het persoonsgebonden (of persoonsvolgend) budget waarbij de klant zelf de gewenste hulp en ondersteuning inkoopt (met eigen budget of via trekkingsrecht). Een andere manier is de zorg in natura zo te contracteren dat de klant ruime keuze heeft (dynamisch selectiemodel waar ook kleine aanbieders een plek krijgen). Bij de keuze van de beste aanbieder ligt de regie bij de klant binnen de financiële kaders. Overigens is het van belang hier te benadrukken dat met de door ons voorgestane verschuiving van individuele naar algemene en basisvoorzieningen de keuze voor PGB per definitie wordt beperkt; een PGB is altijd gekoppeld aan een individuele voorziening. Een verdere inventarisatie van de mogelijkheden van regionale inkoop van individuele arrangementen in de WMO en de Jeugdhulp binnen de jeugdwet zal gaan plaatsvinden. Op welke schaal en voor welke producten dat precies zal gaan gebeuren zal verder worden onderzocht. Nadrukkelijk zal ruimte gelaten worden voor de inzet van lokale aanbieders. De diensten als AMHK en JB en JR, Jeugdzorg plus en specialistische jeugdzorginstellingen vragen een afwijkende schaal van inkoop. Samenwerking met de regio Zuid-Holland-Noord ligt daarbij in de rede, waarmee wordt aangesloten bij het gebied van de GGD en de veiligheidsregio. Het vervolg: Stappen zullen de komende periode moeten worden genomen in: - Verder verkennen van de verschillende marktpartijen en daarmee in gesprek te gaan over de situatie en het aanbod na 1 januari 2015; - De manier van inkoop van het aanbod; - Het opstellen van transitiearrangementen voor de Jeugdhulp en, naar waarschijnlijkheid, de Wmo. In deze arrangementen moeten o.a. uitspraken worden gedaan over de continuiteit van zorg voor clienten die voor de transitiedatum al zorg ontvangen. Dit moet voor de jeugdhulp voor 31 oktober 2013 zijn aangegeven; - De verdere samenwerking binnen de regio Midden-Holland en voor bepaalde onderdelen binnen de jeugdhulp met de regio Zuid-Holland-Noord; - De exacte uitwerking in de vormgeving van de voorzieningen (de piramide) en de mate van vrije en niet vrije toegankelijkheid en de toeleiding daartoe; - Mogelijkheden voor het verder ontwikkelen en vormgeven van sociale teams, onafhankelijke diagnostische teams binnen de jeugdhulp en de toe- en doorgeleiding binnen de Participatiewet ; - Verder ontwikkelen van ICT-toepassingen binnen de functie informatie en advies. Deze verdere uitwerking zal worden opgepakt en in december 2013 zullen nadere voorstellen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Dit alles is wel afhankelijk van de aanwezigheid van voldoende informatie met betrekking tot de wetgeving en de financiële kaders waarbinnen dit alles moet worden uitgevoerd. 9

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Decentralisaties Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Jeugdzorg

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 De drie transities op de terreinen jeugdzorg, AWBZ/WMo en Participatiewet uit het Regeerakkoord Rutte II zorgen er voor dat de taken op het sociaal domein

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Bespreekstuk om te komen tot beleidskader Gebundelde krachten

Bespreekstuk om te komen tot beleidskader Gebundelde krachten Bespreekstuk om te komen tot beleidskader Gebundelde krachten 27 juni 2013, concept Beleidsnota 3 Decentralisaties Midden-Holland Gebundelde krachten Pagina 2 Leeswijzer Gemeenten staan voor een grote

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN 24-uurs Fysiz, De Spreeuwelse Heide, Westelbeers Even voorstellen 2 Directeur/eigenaar, Zaltbommel Projectleider gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Beleidsplannen Sociaal Domein

Beleidsplannen Sociaal Domein Beleidsplannen Sociaal Domein Concept Beleidsplan Jeugdhulp Concept Beleidsplan Wmo/AWBZ Concept Beleidsuitgangspunten Participatiewet Concept Beleidsplan de Verbinding Concept-Beleidsplan Jeugdhulp Toekomst

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

De raakvlakken in de drie decentralisaties

De raakvlakken in de drie decentralisaties De raakvlakken in de drie decentralisaties 27 maart 2014 LCR Congres 10-04-14 Programma Welkom en voorstellen Korte inleiding decentralisaties Introductie Monica, Maarten en Tess Aan de slag met participatiewiel

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Sociaal domein transitie en transformatie bij praten

Sociaal domein transitie en transformatie bij praten Sociaal domein transitie en transformatie bij praten Informatiecommissie 21 november 2013 Waar gaan we het over hebben? Over wie hebben we het eigenlijk? Wat zijn de veranderopgaven? Zitten we op koers?

Nadere informatie

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Inleiding De samenleving verandert De vraag naar ondersteuning verandert Nederland verandert (moet veranderen) De financiering

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Transitie jeugdzorg inkoop Registratienummer: 00523307 Datum: 25 juni 2014 Portefeuillehouder: M. Schlösser Steller: E. Meulman Nummer: RIB-MS-1407 1. Inleiding Per 1-1-2015

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Decentralisatie AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg Bijeenkomst inwoners 12 november 2014 Tamara van de Wijdeven Nieuwe taken gemeente: AWBZ/Wmo Decentralisatie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Transities Jeugd en Wmo 18 september 2014 Even voorstellen Marieke Dawson sr. beleidsmedewerker Jeugd en Wmo 1 In deze presentatie Wettelijk kader: wat verandert er? Wat heeft de

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Sturen op de transformatie van het sociale domein Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Inhoud Landelijke kaders Opgave Uitgangspunten Proces Jeugdwet Aangenomen door de TK en EK O&O, Jeugdwelzijn,

Nadere informatie

Visie gemeenten Midden-Holland op sociaal domein

Visie gemeenten Midden-Holland op sociaal domein Inleiding In onderliggend document is de visie omschreven van de Midden-Holland gemeenten 1 op het sociale domein. De directe aanleiding voor het opstellen van dit document is de op handen zijnde decentralisatie

Nadere informatie

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Beleid Jeugdhulp De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Agenda Wie ben ik? - Sandra Raaijmakers, beleidsmedewerker jeugdzorg Wat is mijn doel voor de avond? - Informeren over stand

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Sociaal Domein en Toegang

Sociaal Domein en Toegang Sociaal Domein en Toegang in Hof van Twente Gemeente Hof van Twente December 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Sociaal Domein 4 3. Toegang 6 3.1 Toegang in Hof van Twente 6 4. Regisseursmodel 7 4.1

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Stand van zaken beleidskeuzes sociaal domein. Transities & Transformatie Commissie Samenleving 7 oktober 2013

Stand van zaken beleidskeuzes sociaal domein. Transities & Transformatie Commissie Samenleving 7 oktober 2013 Stand van zaken beleidskeuzes sociaal domein Transities & Transformatie Commissie Samenleving 7 oktober 2013 Toelichting stand van zaken beleidskeuzes Januari besluitvorming beleidskeuzenota Stand van

Nadere informatie

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1)

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1) Presentatie raad Wmo beleidsnota 2013-2016 Inleiding Ik presenteer u de Wmo beleidsnota voor de periode 2013-2016. De nota is in een turbulente tijd tot stand gekomen. Landelijk wijzigt het beleid bijna

Nadere informatie

Toelichting stand van zaken decentralisaties sociaal domein. Commissie sociaal domein 9 september 2014

Toelichting stand van zaken decentralisaties sociaal domein. Commissie sociaal domein 9 september 2014 Toelichting stand van zaken decentralisaties sociaal domein Commissie sociaal domein 9 september 2014 Doelstelling bijeenkomst: informeren over inhoud decentralisaties sociaal domein stand van zaken van

Nadere informatie

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen Kompassie met elkaar Wmo 2015 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen In deze presentatie 1. Hoe is het nu geregeld? 2. Hoe is het straks geregeld? De nieuwe Wmo 2015 Participatiewet Jeugdwet

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 De Wmo 2015 Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 Programma Gemeenten en zorg Waarom decentraliseren? Samenwerken in de wijk Van transitie naar transformatie Het sociale domein Democratische

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Kadernota decentralisaties sociaal domein. Van transitie naar transformatie

Kadernota decentralisaties sociaal domein. Van transitie naar transformatie Kadernota decentralisaties sociaal domein Van transitie naar transformatie Juni 2014 PAGINA 2 VAN 12 1. Inleiding In het sociale domein voltrekt zich in hoog tempo een aantal fundamentele veranderingen.

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom!

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom! Actualiteitencongres Awbz naar Wmo Niet stilstaan maar doorpakken Denk andersom! Samen op weg naar Wmo 2015! Agenda Samen op weg naar 2015! 1. Gemeente Almere: beleidskader & praktijkexperimenten 2. Stipter:

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : B.J.N Fintelman : Beleid en Projecten : J.R.A. (Nelly) Wijnker Voorstel aan de raad Onderwerp : Beleidsplan

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c Agenda nr.7c Onderwerp: Soort: Opsteller: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Informatieve notitie betreffende de inkoop jeugdhulp Informatieve notitie E.J.M. Toonen-van den Berg T.C.W. Maas SOM/2014/003961

Nadere informatie

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld Beschermd Werk in de gemeente Barneveld 1. Inleiding In het beleidskader voor de 3 decentralisaties staat weergegeven wat de visie van de gemeente Barneveld is op de 3 decentralisaties en welke uitgangspunten

Nadere informatie

Op Eigen Kracht 3 decentralisaties

Op Eigen Kracht 3 decentralisaties Op Eigen Kracht 3 decentralisaties 10-2-2014 Wat komt ter sprake? -> Waarover gaan de 3 decentralisaties ook alweer? -> Film -> Wat is er in de tussentijd gebeurd? -> 3 decentralisaties 3 rode draden ->

Nadere informatie

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het "Transitiearrangement Regio Fryslân"

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het Transitiearrangement Regio Fryslân Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 11 december 2013 Commissievergadering : 3 december 2013 Agendapunt : 10 Nummer : 2013/097 Datum voorstel

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

De decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat vooral vorm krijgen via de sociale wijkteams en dorpsdagvoorziening.

De decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat vooral vorm krijgen via de sociale wijkteams en dorpsdagvoorziening. Raadsinformatiebrief Onderwerp: Drie decentralisaties Informatie voor de raad, ter kennisgeving. Burgemeester en wethouders van Bergen, De secretaris, De burgemeester, Datum, oktober 2013. Samenvatting

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Transformatie Jeugdzorg

Transformatie Jeugdzorg Transformatie Jeugdzorg Inhoud presentatie 1. Opdracht gemeente en besluitvorming 2. Zorgstructuur jeugd Oosterhout 3. Terugblik 2015 4. Doelen en aandachtsgebieden 2016 e.v. 5. Vragen Nieuw jeugdzorgstelsel

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

Presentatie Beleidskader sturing, bekostiging en inkoop transities Jeugdzorg en AWBZ/Wmo

Presentatie Beleidskader sturing, bekostiging en inkoop transities Jeugdzorg en AWBZ/Wmo Presentatie Beleidskader sturing, bekostiging en inkoop transities Jeugdzorg en Presentatie gezamenlijke raadscommissies gemeente Neerijnen 9 april 2014 1 Inhoud presentatie 1. Korte uitleg decentralisaties

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. HET WETTELIJK LANDSCHAP ANNO 2016 WET PASSEND ONDERWIJS Regelt dat zoveel mogelijk kinderen binnen regulier onderwijs een startkwalificatie halen. Legt zorgplicht bij scholen om voor iedere leerling een

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Functioneel ontwerp transitie jeugdzorg regio Midden-Brabant

Raadsvoorstel. Onderwerp Functioneel ontwerp transitie jeugdzorg regio Midden-Brabant Raadsvoorstel Agendapunt: 05 Onderwerp Functioneel ontwerp transitie jeugdzorg regio Midden-Brabant Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 9 april 2013 18 juni 2013 Functioneel ontwerp

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

ZO LOKAAL MOGELIJK. Transities sociaal domein per 2015

ZO LOKAAL MOGELIJK. Transities sociaal domein per 2015 ZO LOKAAL MOGELIJK Transities sociaal domein per 2015 Indeling presentatie Laatste stand van zaken transities door Rianne Oomen Aanvullingen op het Wmo-beleidsplan door Stella Terlouw Beleidsplan Jeugdhulp

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het sociale domein

Ontwikkelingen in het sociale domein Ontwikkelingen in het sociale domein Wat zijn de gevolgen van de decentralisaties September 2013 Welkom De 3 decentralistatie in het sociale domein AWBZ naar Wmo Participatiewet Jeugdwet De 3 decentralistatie

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Programma. Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni Aanleiding - decentraliseren. Doel van deze bijeenkomst

Programma. Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni Aanleiding - decentraliseren. Doel van deze bijeenkomst Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni 2014 Programma 19.30 Welkom, opening 19.45 Presentatie over de EHZ samenwerking 20.15 Workshops (2 ronden van elk een half uur) Doel van deze

Nadere informatie

in te stemmen met het Beleidsplan Zorg voor Jeugd Achtkarspelen

in te stemmen met het Beleidsplan Zorg voor Jeugd Achtkarspelen Riedsútstel Ried : 28 augustus 2014 Status : Informerend / Vergaderstuk Agindapunt : niet invullen Portefúljehâlder : G. Postma Amtner : mw. C. Zondag Taheakke : Beleidsplan Zorg voor Jeugd Achtkarspelen

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces 14 april 2014 Waar staan we? Door de Raad vastgesteld beleid: Meedoen naar Vermogen Nota Visie & uitgangspunten Transitie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-014 Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Gevraagde beslissing De Transitienota

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Gemeente

Hoofdstuk 2. Gemeente Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 2. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA 2012 voor het thema zorg.

De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA 2012 voor het thema zorg. Februari 2013 Bruggen slaan De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA 2012 voor het thema zorg. Door: E. E. IJszenga, MSc. Programmamedewerker Zorg voor de Toekomst Noord- en Oost-Groningen. e.ijszenga@hotmail.nl

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur Transitie Jeugdzorg Door José Vianen; Adviseur relevante thema s 1. Transitie jeugdzorg 2. Wat beogen we? 3. Kansen van de transitie 4. Concept wettekst 5. Richtlijnen en planning 1 Aanleiding van de transitie:

Nadere informatie

Decentralisaties als kans en noodzaak voor de publieke gezondheid. Bijeenkomst Publieke Gezondheid & het Sociale Domein

Decentralisaties als kans en noodzaak voor de publieke gezondheid. Bijeenkomst Publieke Gezondheid & het Sociale Domein Bijeenkomst Publieke Gezondheid & het Sociale Domein 10 september 2015 Decentralisaties als kans en noodzaak voor de publieke gezondheid Onno de Zwart Directeur Welzijn, Zorg & Jeugdhulp 1 De decentralisaties

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging Beleidsregel Wmo-arrangement GGZ Valleiregie De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, zaaknummer ; gelet op artikel. van de.. [naam regelgeving]; besluit vast te

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. Pag 1 INDIENING Vragensteller: Ida Sabelis, Co Leuven, GroenLinks Onderwerp: Decentralisatie

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein.

Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein. RIS.6468 Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein. Beleid voor de invoering van de drie decentralisaties in Emmen. Januari 2014. 2 1. Inleiding. Op 1 januari 2015 worden de nieuwe

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Beleidsplan 3 Decentralisaties

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Beleidsplan 3 Decentralisaties Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 2 december 2013 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ingekomen d.d. Adviesnr. 87147 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie