Naar een Verenigde Staten van Europa

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar een Verenigde Staten van Europa"

Transcriptie

1 Essay over de toekomst van de Europese Unie Naar een Verenigde Staten van Europa door: Philippe Baert Retoricastudent Latijn-Moderne Talen

2 De Euro staat op de helling De Europese Unie staat op springen Naar een Verenigde Staten van Europa Alweer cruciale bijeenkomst regeringsleiders over toekomst Europa Wie de laatste maanden niet op Mars heeft geleefd is vaak tot vervelens toe - met dergelijke berichtgevingen geconfronteerd. Het is immers zo dat Europa genadeloos hard getroffen wordt door de financiële en economische crisis. Maar wat mogelijk nog grotere gevolgen heeft voor de 500 miljoen Europeanen is de politieke crisis waar de EU nu al maanden mee te kampen heeft, deze is de wijten aan drie factoren: In de eerste plaats is er een gebrek aan daadkracht, de Europese raad o.l.v. Merkozy komt telkens op de proppen met halfslachtige maatregelen die exact hetzelfde effect hebben als dweilen met de kraan open. Het gevolg is dat de kosten voor de belastingbetaler blijven oplopen en landen als Portugal en Griekenland alleen maar dieper wegzakken in het financiële en economische moeras. Ten tweede is het zo dat de belangrijkste beslissingen in de EU genomen worden door mensen die niet democratisch verkozen zijn of die maar een deel van de Europese bevolking vertegenwoordigen. Daarom kampt de EU met een democratisch deficit. Ten derde, - en dat is het gevolg van dit alles verliest het Europese project de steun van de burgers, wat nog eens versterkt wordt door de steeds luider klinkende populistische stemmen. Alvorens hier dieper op in te gaan zou ik het eerst graag hebben over de noodzakelijkheid van een verenigd Europa; de eerste grote reden hiervoor is dat we aan het begin van de 21 e eeuw evolueren naar een multipolaire wereld. De grote vraag die zich hierbij stelt is welke rol Europa hierin gaat spelen. Gaat het zich op mondiaal vlak nog verder laten wegdrukken door haar onderlinge verdeeldheid en anderen laten beslissen over haar lot of gaat het zich voor de eerste maal in de geschiedenis kunnen verenigen en één van die nieuwe machtsblokken worden? Zeker nu er zich uitdagingen van nooit eerder geziene grootte voordoen zoals de opwarming van de aarde, de globalisering, de bevolkingsexplosie in de groeilanden en de vergrijzing in de industrielanden, lijkt die invloed op mondiaal vlak noodzakelijker dan ooit. Daarom dat niet alleen nu, maar ook - en vooral - in de toekomst een sterk en eensgezind Europa zo belangrijk is voor elke Europeaan. Al is het maar om onze welvaart en die van onze nakomelingen veilig te kunnen stellen in een geglobaliseerde wereld, zo niet die welvaart nog te kunnen vergroten. Wie deze realiteit niet kan of wil inzien is niet alleen stekend blind maar speelt bovendien ook nog eens zeer gevaarlijke spelletjes. De tweede grote reden waarom een verenigd Europa van cruciaal belang is, is omdat dit het enige is dat een duurzame vrede op het Europese continent kan verwezenlijken. Vrede in Europa lijkt vandaag de dag misschien vanzelfsprekend maar is het niet; het oude continent is immers al sinds mensenheugenis gekenmerkt door verdeeldheid en is talloze malen verscheurd geweest door oorlog. 2

3 WO I en WOII hebben samen aan minstens 60 miljoen mensen het leven gekost. Om een dergelijke gruwel nooit meer te laten gebeuren beseften wijze mannen als Robert Schumann, Jean Monet, Konrad Adenhauer en Altiero Spinelli dat er een steeds hechter verbond tussen de Europese volkeren noodzakelijk was. Ze vonden dat economische samenwerking een eerste stap was in die richting. Daarom werd eerst de EGKS en later de EEG in het leven geroepen. Wat aanvankelijk met 6 leden begon, groeide op nauwelijks 50 jaar tijd uit tot de Europese Unie met 27 leden die we vandaag kennen. Er werd een eenheidsmarkt gecreëerd, alsook een gemeenschappelijke munt. Helaas werd aan die nog steeds onvoltooide 1 - monetaire unie geen economische en politieke unie gekoppeld waardoor het systeem wankel was. Dit werd met het uitbreken van de financiële crisis in 2008 pijnlijk duidelijk. Zoals ik reeds aankaartte lopen er binnen de EU verschillende zaken grondig fout. Om deze op te lossen moeten er dringend maatregelen en hervormingen genomen worden op korte én op lange termijn. Ik zal beginnen met wat er op korte termijn (de tijdspanne tussen 2012 en de volgende Europese verkiezingen in 2014) moet gebeuren; want het staat als een paal boven water dat er zo snel mogelijk doeltreffende maatregelen moeten genomen worden om de financiële én economische crisis te lijf te gaan. Eén van de belangrijkste maatregelen is het invoeren van euro-obligaties om de rente op staatsobligaties naar beneden te krijgen zodat landen in problemen terug op de markten kunnen gaan lenen. Bovendien zal dit het vertrouwen van de financiële markten in de gehele Eurozone herstellen. Een tweede maatregel is al het mogelijke ondernemen om opnieuw economische groei mogelijk te maken zodat er nieuwe jobs kunnen gecreëerd worden. De draconische besparingen die landen als Griekenland en Portugal hebben moeten doorvoeren hebben immers vooral geleid tot een daling van de koopkracht waardoor de economie nog meer inkromp, waarop een torenhoge werkloosheid en een sterke toename van de armoede volgden. In Griekenland 2 gaat het zelfs zo ver dat kinderen op school flauw vallen omdat hun ouders geen eten meer kunnen kopen. In Portugal, waar mensen zelfs bereid zijn om gedurende vijf uur in ijskoud water op kokkels te gaan vissen om te kunnen overleven, is de situatie al niet veel beter. Steeds meer hoog opgeleide Portugese jongeren emigreren naar Brazilië of Angola, met een heuse braindrain als gevolg. In Spanje is ondertussen de jeugdwerkloosheid gestegen naar 50%, de totale werkloosheid bedraagt er nu 22%! 1 Er zijn slechts 17 van de 27 lidstaten lid van de eurozone 2 Het zou echter al te makkelijk zijn om de schuld hiervoor uitsluitend bij de aanpak van de EU en het IMF te leggen, het is vooral de onbekwame, corrupte Griekse politieke klasse en de rijkere Grieken, die massaal belastingen hebben ontdoken, die hier de verantwoordelijkheid voor dragen. 3

4 Maar ook België kan de dans niet ontspringen, er is immers al 11,3 miljard euro bespaard maar ook dat zal niet volstaan. De regering Di Rupo moet op zoek naar 2 miljard extra en overweegt daarom een BTW-verhoging 3 of een indexsprong. Ondertussen sluiten bedrijven massaal hun deuren of verplaatsen ze hun productie naar elders, met als argument dat de loonkosten te snel stijgen. Het zit echter zo: lonen zijn gekoppeld aan de index. Als de index omhoog gaat, stijgen de lonen. De reden dat die index stijgt komt hoofdzakelijk door de snel stijgende energieprijzen. Het lijkt mij dan ook evident om in plaats van maatregelen te nemen die mensen hun koopkracht inperken, in eerste instantie iets te doen aan die stijgende energieprijzen. Dit kan door onder meer een strengere regulatie van de energiemarkt 4 maar ook door op Europees niveau hechter samen te werken om voordeliger gas en olie te kunnen aankopen. Tot op de dag van vandaag horen we Merkozy niets anders opperen dan dat er discipline nodig is binnen de Eurozone. Begrotingsdiscipline zou zelfs in elke grondwet worden ingeschreven. Discipline is inderdaad noodzakelijk om de Euro in stand te houden, maar ze vergeten wel dat er naast discipline ook nood is aan solidariteit. Ook zonder solidariteit kan je immers geen Eurozone in stand houden. Om het invoeren van de veelbesproken Euroobligaties bijvoorbeeld kan je niet zonder de discipline van de zwakkere landen nodig om intern orde op zaken te stellen en om hun begrotingstekorten binnen de perken te houden. Maar je hebt ook het solidariteitsgevoel van de sterkere lidstaten nodig om zelf iets duurder te willen gaan lenen. Die bereidheid tot solidariteit is er tot op de dag van vandaag veel te weinig geweest. De reden hiervoor is dat de 27 regeringsleiders o.l.v. Merkel elk hun eigen nationale belangen verdedigen en bang zijn om door hun eigen kiespubliek afgestraft te worden. Daarom dat er zo weinig bereikt wordt. Nochtans is er de Europese Commissie waarvan de leden wel heel de EU vertegenwoordigen. Deze zou, zeker omdat ze het recht op initiatief heeft, de noodzakelijke voortrekkersrol kunnen spelen. In praktijk doet de Commissie echter veel te weinig. Dit komt voor een groot stuk omdat ze gewrongen zit tussen de Europese Raad en het Europees Parlement. Bovendien stelt er zich een ander groot probleem met de Commissie en dat is dat de leden worden aangeduid door de regeringsleiders en dus niet democratisch verkozen worden, waardoor ze op dit moment de legitimering missen om echt hun stempel op het beleid te kunnen drukken. Dit brengt ons natuurlijk weer bij het democratisch deficit van de EU. Dit kan eenvoudig opgelost worden door tegen de eerstvolgende verkiezingen het ambt van Commissievoorzitter te combineren met dat van de voorzitter van de Europese Raad en deze hiervoor democratisch te laten verkiezen. Dit kan door een gelijkaardig systeem te installeren als in de VS waar binnen de politieke partijen voorverkiezingen worden georganiseerd. Op die manier kan elke politieke familie één kandidaat naar voren schuiven en kunnen de 500 miljoen Europeanen hun keuze maken voor een echte Europese President. 3 Naar Frans voorbeeld, Sarkozy verhoogde de TVA naar 21,2% en koppelde dit aan belastingverlaging op arbeid. 4 Hoewel bedrijven als Electrabel woekerwinsten maken met verouderde kerncentrales, slagen zij er toch in om jaar na jaar hun prijzen te verhogen. 4

5 Dit gekoppeld aan het gegeven om een klein deel van de parlementsleden te laten verkiezen via gezamenlijke lijsten 5, met de bedoeling om dat percentage geleidelijk aan uit te breiden bij elke verkiezingen. De mensen die het beste scoren op deze lijsten kan men dan benoemen tot Europees Commissaris zodanig dat zij wel de legitimering hebben die ze nu missen. Daarmee is het zogenaamde democratisch deficit opgelost en zal de EU veel transparanter bestuurd kunnen worden. Maar we zijn nog lang niet waar we moeten zijn. Want de bevoegdheden van de Commissie moeten hervormd worden tot een echte regering. Dit gekoppeld aan het terugdringen van de invloed van de Europese Raad en het omvormen van de unanimiteitsregel binnen deze laatste naar een meerderheidsregel moet de krachtige beslissingen die we nu missen in de toekomst mogelijk maken. Zo moet het mogelijk worden om bijvoorbeeld eindelijk een Europees patent in te voeren; dat wordt immers nog altijd geblokkeerd door o.a. Spanje. Nochtans kost elke dag dat dit er niet is ons een enorm verlies aan intellectuele eigendom en technologische kennis wat ons een groot concurrentieel nadeel bezorgt en bijgevolg een enorm gemiste kans aan jobs betekent. Samenvattend: economische groei en werkgelegenheid, enkel dat kan Europa uit de financiële crisis sleuren. Om dit te verwezenlijken moeten de overheden niet alleen besparingen doorvoeren, ze moeten ook structurele hervormingen en de nodige investeringen kunnen doen. Daarvoor is geld nodig, geld dat ze zullen moeten lenen van de financiële markten. Om dit te kunnen doen zullen de rentes moeten zakken. Die kunnen enkel zakken als de eurolanden samen gaan lenen, dit kan door zogenaamde euro-obligaties. Om die te kunnen invoeren is er niet alleen nood aan discipline van de zwakkere landen maar ook aan solidariteit van de sterkere landen. Om de noodzakelijke beslissingen te kunnen nemen die een duurzame oplossing bieden zullen de Europese instanties zelf moeten hervormd worden. Zodanig dat er naast een monetaire unie een echte economische en politieke unie kan ontstaan. Daarmee zouden de problemen op (relatief) korte termijn opgelost zijn maar op langere termijn is het nodig om staatkundige hervormingen door te voeren die ervoor zorgen dat Europa een echte federatie wordt. Waarom een federatie? Omdat de geschiedenis ons geleerd heeft dat losse unies niet werken terwijl landen met een federaal model juist wel succesvol zijn. Kijk maar naar de Verenigde Staten van Amerika, of dichter bij huis, de Bondsrepubliek Duitsland. Een federaal Europa houdt in dat een Europese regering een belangrijk aantal bevoegdheden overneemt van de regeringen van de lidstaten. Het zwaartepunt zal dus vooral bij Europa komen te liggen en ja dit zal de soevereiniteit van de afzonderlijke lidstaten sterk verminderen. Ik voel de nationalistische denkers al steigeren bij de gedachte van een dergelijke kunstmatige constructie tussen zoveel verschillende etnische groepen. Maar laat ons niet vergeten dat de huidige natiestaten waarin we vandaag leven eigenlijk ook kunstmatige constructies zijn tussen verschillende etnische groepen 6. Deze zijn opgezet 5 Elke politieke familie zou een lijst kunnen opstellen met een aantal kandidaten en deze lijsten zouden dan hetzelfde zijn voor elk van de 27 lidstaten 6 je kan zelfs niet spreken van DE Vlaming want die bestaat gewoonweg niet 5

6 in de 19 e eeuw omdat schaalvergroting toen nodig was om de problemen die zich toen stelden te kunnen oplossen. Wel om de problemen die zich vandaag stellen en zich in de toekomst zullen stellen 7 is er een nieuwe schaalvergroting nodig. Bovendien zijn er tussen de Europeanen voldoende bindingsmiddelen aanwezig om deze schaalvergroting mogelijk maken. Ze delen immers dezelfde belangen, hebben een gelijkaardige culturele achtergrond 8 en delen een systeem van sociale zekerheid dat uniek in zijn soort is. Ik ga niet ontkennen dat er ook grote onderlinge verschillen zijn maar ik denk dat dit ook positief kan zijn. Ik ben dan ook voorstander van de gedachte achter eenheid in verscheidenheid. Vergelijk een federaal Europa of Verenigde Staten van Europa, hoe je het ook wil noemen - met het België van na de laatste staathervorming. De federale regering doet datgene wat beter gezamenlijk kan aangepakt worden en zet de grote lijnen van het beleid uit. De deelstaatregeringen krijgen de ruimte om aan dat algemene beleid eigen accenten toe te voegen waardoor zij nog steeds een zekere vorm van autonomie hebben. Wat die bevoegdheden op federaal niveau juist moeten inhouden, daar zal nog veel over moeten gediscussieerd worden om tot een evenwicht te kunnen komen tussen zelfstandigheid en samenwerking. Daarom dat ik mij uitsluitend in volgend overzicht wil beperken tot een aantal algemene kernpunten zonder al te diep in detail te treden over de concrete invulling ervan : 1. Socio-economisch beleid Het is ondertussen wel duidelijk dat de huidige nationale regeringen de socio-economische problemen die zich nu, en in de toekomst zullen stellen, niet kunnen oplossen. Kijk maar hoe ze moeten buigen voor de wil van de financiële markten en de ratingbureaus. Een gezamenlijke Europese aanpak daarentegen, die kan deze problemen wél oplossen. Deze aanpak moet gericht zijn om volgende vijf doelstellingen te verwezenlijken: - het terugdringen van de sterk toegenomen sociale ongelijkheid binnen onze samenleving - een zo hoog mogelijke ontwikkeling van elke regio binnen Europa realiseren en het verder uitdiepen van de interne markt. - een einde maken aan de steeds maar toenemende delokalisatie en de handelsbalans met landen als China meer in evenwicht brengen. - het herstellen van het evenwicht tussen productie en consumptie door het stimuleren van ondernemen en het tegengaan van bureaucratie. - het tot stand brengen van een groene en duurzame economie, waarin handel niet alleen gericht is op winst maar ook op menselijke ontwikkeling. 7 zie inleiding 8 Die vooral te danken is aan de Oude Griekse en Romeinse beschaving 6

7 Om dit te kunnen verwezenlijken zijn er structurele hervormingen en investeringen nodig zoals bijvoorbeeld: - Het oprichten van een Europees supranationaal controlemechanisme zodat er strenger wordt toegezien op de financiële en bancaire sector. - Op mondiaal vlak het initiatief nemen om een internationale reglementering voor de hele financiële slagorde door te voeren, een reglementering waar ook de vele belastingparadijzen niet aan kunnen ontsnappen. - Een transparantere, eenvoudigere en duidelijkere reglementering voor bedrijven doorvoeren zodat het enerzijds makkelijker wordt om een bedrijf op te starten en anderzijds te verhinderen dat bepaalde grote bedrijven er in slagen om geen of nauwelijks belastingen te betalen. Dit kan door een overal geldende vennootschapsbelasting in te vullen. Die mag lager liggen dan de huidige, het komt er gewoon op aan dat deze effectief betaald wordt. - De belasting op arbeid verlagen en in de plaats meer indirecte belastingen heffen om zo zowel de export te stimuleren als ons sociaal model te vrijwaren. Het is immers zo dat indirecte belastingen niet rechtstreeks doorwegen op productiekosten en zij op gelijke wijze worden geheven op zowel geïmporteerde als op de lokaal geproduceerde goederen en diensten. - Investeringen in onderwijs en innovatie, wat hier ook onder valt is het tot stand brengen van een horizontale samenwerking tussen verschillende sectoren. Zo zal een intense samenwerking tussen de overheid, universiteiten, auto-industrie, chemische industrie en de energiesector zo goed als zeker leiden tot een doorbraak om een C0 2 arme auto te kunnen produceren. 2. Monetaire Unie De Eurozone bestaat voor het moment uit slechts 17 van de 27 lidstaten en is dus onvoltooid. Dit is tevens een van de grootste hindernissen die we zullen moeten overwinnen om tot een federaal Europa te komen, namelijk om elke lidstaat in de Eurozone te krijgen. 3. Eengemaakte Europese arbeidsmarkt De bedoeling hiervan is om ten eerste een einde te maken aan het feit dat de Europese landen nu tegen elkaar worden uitgespeeld door grote bedrijven, ten tweede om werkgelegenheid te scheppen en ten derde om elke Europeaan een rechtvaardig inkomen te verschaffen. 7

8 4. Eengemaakte Europese energiemarkt Het enige middel dat de energieprijzen kan drukken, in het bijzonder die van aardolie 9 en aardgas en de noodzakelijke overstap naar duurzame energiebronnen kan mogelijk maken is een hechte samenwerking op Europees niveau. De zogenaamde 20/20/20 doelstellingen van de EU 10 zijn eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg om het duurzaam gebruik van onze planeet tot stand te brengen. Om de klimaatsveranderingen een halt toe te roepen en onze planeet te redden is er maar een optie en dat is een echte groene economie (= zo weinig mogelijk uitstoot van CO 2 ) tot stand te brengen. Daarom moeten we volledig afstappen van fossiele brandstoffen. Dat is echter niet eenvoudig, vermits we maar liefst 68% van onze energie uit fossiele brandstoffen halen. Om een dergelijke aderlating te kunnen opvangen volstaat het dus niet om louter in te zetten op bijvoorbeeld zonnepanelen. De oplossing ligt bij een combinatie van verschillende duurzame energiebronnen die er samen moeten voor zorgen dat er een soort van Europees energienetwerk tot stand komt zodat er steeds voldoende en betaalbare energie voorhanden blijft. Om zo een Europees energienetwerk te creëren zijn massale investeringen, o.m. in onderwijs en innovatie nodig om de noodzakelijke wetenschappelijke en technologische kennis te verkrijgen én uit te breiden. Maar er zullen ook grootschalige projecten op touw moeten gezet worden. Zo kan men in het zonnige Zuid-Europa grote parken van zonnepanelen plaatsen, langs de winderige kusten langs de Noordzee en Atlantische Oceaan windmolenparken, en in reliëfrijke gebieden stuwdammen. Ook het ombouwen van oude steenkoolmijnen tot pompcentrales en generatoren op waterstof zijn interessante denkpistes die passen in dit kader. Hetzelfde geldt voor kernenergie op basis van kernfusie. Dat levert immers geen of nauwelijks nucleair afval op. Dit zou dus een uitstekend alternatief kunnen zijn voor de kernenergie die we nu winnen uit klassieke kerncentrales die werken op basis van kernsplijting en waaruit we nu 21% van onze energie uit opwekken. Om de hele omschakeling naar een groene economie te kunnen financieren en uitvoeren zal een hechte samenwerking tussen de verschillende overheden nodig zijn, alsook een intense samenwerking met de privésector. Het is de bedoeling dat al deze projecten leiden tot drie zaken, één een groene economie, twee goedkopere energie en drie een sterke toename van de tewerkstelling in gans Europa. 9 In 90 bedroeg de prijs voor een vat ruwe aardolie slechts $20, in 2008 was dat al $100. Met een alsmaar stijgende vraag zal ook de prijs alleen maar blijven toenemen. 10 Dit houdt in dat de uitstoot van broeikasgassen met 20 procent moet worden verminderd ten opzichte van 1990, de energie-efficiëntie moet met 20 procent zijn verhoogd en 20 procent van de energie op duurzame wijze moet worden opgewekt. 8

9 5. Buitenlands beleid Cruciaal om onze belangen op het mondiaal vlak te verdedigen (VN veiligheidsraad, G8, klimaatconferenties, ), om een sterke uitgangspositie te hebben tegenover onze handelspartners, en om enige invloed te hebben op onze buurlanden is een Europese minister van Buitenlandse Zaken 11 en een eengemaakte diplomatieke dienst noodzakelijk, wat uiteraard ook nog eens grote besparing zal betekenen. 6. Defensie en staatsveiligheid Ondanks het feit dat de 27 lidstaten gezamenlijk de helft uitgeven van het Amerikaanse defensiebudget, wat neerkomt op ongeveer 264 biljoen euro, slagen we er in om slechts 10% van de operaties te doen die de Amerikanen doen. Dat maakt dat we 5 keer minder effectief zijn als de Amerikanen. En dat is niet verwonderlijk, met 27 verschillende geheimeen veiligheidsdiensten, 27 verschillende commandocentra, 27 verschillende onderhoudsdiensten voor luchtmacht en marine, enz De krachten van deze 27 verschillende legers bundelen op het Europese niveau tot een compacter maar efficiënter geheel zal niet alleen zorgen dat we ons beter kunnen verdedigen 12 maar zal ons ook enorm veel geld besparen. 7. Migratiebeleid Elke lidstaat wordt momenteel overspoeld door politieke vluchtelingen en vooral economische migranten. Als gevolg van de wijzigende klimaatomstandigheden en vanwege de toegenomen verarming in bepaalde regio s zullen migraties alleen maar toenemen in de toekomst. Bovendien gaan we migranten nodig hebben om onze vergrijzing op te vangen. 8. Verkeersbeleid Een betere afstemming van de verschillende havens, luchthavens en wegennetten op elkaar moet leiden tot een sterk verbeterde mobiliteit. Waar ik ook aan denk is het invoeren van een Europese wegenbelasting die een einde moet maken aan de tolwegen en de bijbehorende vertragingen/files/ergernissen. 9. Justitie Om grensoverschrijdende criminaliteit, mensensmokkel en illegale migratie tegen te gaan is het noodzakelijk dat Europol wordt omgevormd tot een onderzoeksbureau genre de FBI en er tegelijk een hechtere samenwerking tot stand komt tussen deze eengemaakte Europese veiligheidsdienst, de verschillende politiediensten en magistraten. 11 Een hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid zoals we die nu hebben is ondanks, wat de plechtig klinkende titel doet vermoeden, in de praktijk ontoereikend. 12 Niet alleen in louter militair opzicht maar ook op vlak van staatsveiligheid, denk maar aan de dreiging van internetterroristen die er zelfs in slagen om de site van de FBI te hacken. 9

10 Tenslotte zou ik het nog even kort willen hebben over een ander gewichtig onderwerp i.v.m. de ontwikkeling van een Verenigde Staten van Europa als een nieuwe wereldspeler, namelijk de uitbreiding van de huidige Europese Unie. Ik denk dat de toetreding van nieuwe lidstaten eigenlijk pas aan de orde is als de EU intern haar zaken op orde heeft. Pas dan kan men doorgaan met verdere Europese integratie. De uitzondering hierop is Kroatië, dat in 2013 de 28 ste lidstaat wordt. Overigens zijn IJsland, Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije kandidaat lidstaten. De lijst met potentiële lidstaten is zelfs nog veel groter. De vraag die zich hierbij stelt is natuurlijk hoever Europese integratie mag gaan. Deze discussie mag echter niet vervallen in een godsdienstige twist, evenmin mag men andere subjectieve aspecten laten meespelen, zoals nu al te vaak gebeurt in de discussie omtrent de kandidatuur van Turkije. Ik pleit er dan ook voor om enkel rekening te houden met de objectieve regels, zoals die zijn vastgelegd in de Criteria van Kopenhagen : - over stabiele instellingen beschikken - de democratische principes respecteren - de mensenrechten respecteren - een functionerende markteconomie hebben die bestand is tegen de concurrentie van de interne markt - het acquis communautaire (= gemeenschapsrecht of recht v/d EU) overnemen en toepassen in eigen land - een Europees land zijn = gelegen zijn in het continent Europa Ik zou mijn betoog als volgt willen besluiten; om de belangen van elke Europeaan het beste te kunnen behartigen in deze eeuw van ongeziene uitdagingen, om ons toe te laten nog een belangrijke rol op het geopolitieke toneel te spelen nu de machtsverhoudingen zo drastisch gewijzigd zijn, is een federaal Europa een harde noodzaak, zo niet onze enige optie geworden. Daarom moeten we over onze nationale grenzen heen durven kijken. De huidige economische en politieke crisis heeft ons allen diepgeraakt, maar biedt ons tegelijk de uitgelezen en wellicht laatste kans om de cruciale stappen te zetten in de richting van een Verenigde Staten van Europa. De grootste vijanden die wie hiervoor zullen moeten overwinnen zijn gemakzuchtigheid en egoïsme. Daartegenover staan solidariteit en discipline, vrijheid en verantwoordelijkheid als onze grootste bondgenoten. Niet alleen om tot een eengemaakt Europa te komen, maar ook om een betere en eerlijkere samenleving voor elk individu te verwezenlijken. Philippe Baert 10

Financiële en Economische info

Financiële en Economische info Financiële en Economische info 27/11/2011 Aankopen Obligaties door ECB Met die onbeperkte inkopen zou de ECB de escalerende schuldencrisis, die volgens steeds meer economen de toekomst zelf van de eurozone

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

UW STOK ACHTER DE DEUR

UW STOK ACHTER DE DEUR VERKIEZINGSPROGRAMMA UW STOK ACHTER DE DEUR Vu: Gerolf Annemans, Madouplein 8/9, 1210 Brussel VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 Een verkenningstocht door het programma van het Vlaams Belang Inhoudstafel Voorwoord...3

Nadere informatie

Inleiding 3. 5. Wij zijn Europa Onze waardengemeenschap 23 Mee met de tijd 24 Onze stem in Europa 25. Verantwoording 26

Inleiding 3. 5. Wij zijn Europa Onze waardengemeenschap 23 Mee met de tijd 24 Onze stem in Europa 25. Verantwoording 26 V O O R E E N E U R O P A D A T W E R K T 28okt ober2013 / ont wer pver ki ez i ngs pr ogr amma Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uit de crisis Financiële sector gezond en dienstbaar maken 5 Een stabiele munt,

Nadere informatie

CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde.

CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde. CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde.be EUROPA IN BALANS? Didactisch pakket over het sociaal en

Nadere informatie

Vlaams Parlement, 8 mei 2014. Europa: waarde(n)vol, en dus de moeite waard

Vlaams Parlement, 8 mei 2014. Europa: waarde(n)vol, en dus de moeite waard Vlaams Parlement, 8 mei 2014 Europa: waarde(n)vol, en dus de moeite waard Koen LENAERTS * 1. INLEIDING Europa krijgt vaak kritiek. Deze richt zich vooral op het proces van besluitvorming binnen de Europese

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

D66. Verkiezingsprogramma D66 voor het Europese Parlement. Europa gaat om mensen!

D66. Verkiezingsprogramma D66 voor het Europese Parlement. Europa gaat om mensen! Verkiezingsprogramma voor het Europese Parlement Europa gaat om mensen! Europa gaat om mensen! Verkiezingsprogramma voor het Europese Parlement Verantwoording Het verkiezingsprogramma Europa gaat om mensen

Nadere informatie

Europa verdient beter. Concept Verkiezingsprogramma Europees Parlement 2014

Europa verdient beter. Concept Verkiezingsprogramma Europees Parlement 2014 Europa verdient beter Concept Verkiezingsprogramma Europees Parlement 2014 November 2013 1 Concept Verkiezingsprogramma Europees Parlement 2014 Op 25 november 2013 publiceerde D66 het concept verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Energie Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen Betrouwbare en betaalbare energie is tegenwoordig een van de grootste uitdagingen voor de EU: als we dat

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

Socialistisch Links. L inkse S ocialistische P artij. Teken de petitie Red de Solidariteit www.reddesolidariteit.be

Socialistisch Links. L inkse S ocialistische P artij. Teken de petitie Red de Solidariteit www.reddesolidariteit.be Socialistisch Links L inkse S ocialistische P artij maandblad van de nummer strijd 269 solidariteit 2007 1 socialisme steunprijs: november 2 België - Belgique PB 10011 1190 Brussel 19 BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor

Nadere informatie

Berichten uit Europa van de CDA-delegatie. daarin zijn terug te vinden. Dat staat in de tekst voor de slotonderhandelingen

Berichten uit Europa van de CDA-delegatie. daarin zijn terug te vinden. Dat staat in de tekst voor de slotonderhandelingen 14 juni 2003 EVP-ED Berichten uit Europa van de CDA-delegatie Verder in dit blad: Dubbelinterview Pieter van Geel en Ria Oomen over milieubeleid Dubbelinterview Maria van der Hoeven en Maria Martens over

Nadere informatie

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor Europa DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor Europa DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Energie Duurzame, veilige en betaalbare energie voor Europa Europa moet energie anders gaan produceren, transporteren en verbruiken. INHOUD Waarom een Europees energiebeleid?

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 04 Inleiding 28 Gezondheid 50 Vrijheid door recht 06 Nieuwe welvaart 08 Nieuwe groei 10 De kansen van een groene, duurzame economie 11 Oneindige

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 12 B 1. JS de straat op en de wijk in... 12 B 2. Lava:

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1)

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) S a m e n grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Samen grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Voorwoord In West-Europa neemt de vergrijzing toe.

Nadere informatie

EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014

EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014 EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Economie is prioriteit 3 Een Europa van meerdere snelheden en bestemmingen 4 Effectieve belangenbehartiging

Nadere informatie

Dubbel kiezersbedrog dus.

Dubbel kiezersbedrog dus. De regering Rutte van VVD en PvdA berust op kiezersbedrog. De VVD behaalde veel stemmen door belastingverlaging en behoud van de volledige hypotheekrente aftrek te beloven. Beide beloften zijn gebroken.

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang ONTWERP-CONGRESTEKSTEN 31 JANUARI - 1 & 2 FEBRUARI 2014, ANTWERPEN

Verandering Voor Vooruitgang ONTWERP-CONGRESTEKSTEN 31 JANUARI - 1 & 2 FEBRUARI 2014, ANTWERPEN Verandering Voor Vooruitgang ONTWERP-CONGRESTEKSTEN 31 JANUARI - 1 & 2 FEBRUARI 2014, ANTWERPEN Verandering voor Vooruitgang We betalen torenhoge federale belastingen, maar krijgen daarvoor geen efficiënte

Nadere informatie