Kinepolis. FLASH INVEST Mei onvoorwaardelijk openbaar ruilbod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kinepolis. FLASH INVEST Mei 2015. onvoorwaardelijk openbaar ruilbod"

Transcriptie

1 Kinepolis onvoorwaardelijk openbaar ruilbod FLASH INVEST Mei 2015 Promotioneel document Onvoorwaardelijk Openbaar Ruilbod Van 13 mei (9 u.) tot 1 juni 2015 (16 u.) Eén bestaande obligatie tegen één nieuwe Bod voorbehouden aan de houders van Kinepolisobligaties 4,75% met vervaldatum 6 maart 2019 (de bestaande obligaties ) Nieuwe obligatie 8 jaar, behalve bij vervroegde terugbetaling Terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde op de eindvervaldag Jaarlijkse coupon van 4% (bruto) Kinepolis Group NV (de Emittent of 'Kinepolis') is een internationale bioscoopuitbater en gaat over tot een onvoorwaardelijk openbaar ruilbod op obligaties. Het doel van het ruilbod is de herfinanciering van de bestaande obligaties die vervallen op 6 maart 2019 via de uitgifte van nieuwe obligaties met vervaldatum 9 juni Het ruilbod is aan geen enkele andere voorwaarde verbonden dan het bezit van bestaande obligaties. De nieuwe obligaties zijn schuldinstrumenten. Deelnemen aan het ruilbod en beleggen in de nieuwe obligaties brengt risico s met zich mee. Beleggers in de nieuwe obligaties lenen geld aan de Emittent, die zich ertoe verbindt om op jaarbasis interest te betalen en op de eindvervaldag 100,00% van het belegde bedrag (zonder plaatsingscommissie), namelijk EUR per coupure terug te betalen. In geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent bestaat er een risico dat de beleggers de aan hen verschuldigde bedragen niet terugkrijgen en dat zij het geheel of een deel van hun belegging verliezen. De nieuwe obligaties zijn bestemd voor beleggers die in staat zijn om de interestvoeten te beoordelen in het licht van hun kennis en financiële ervaring. Elke beslissing om deel te nemen aan het ruilbod en om te beleggen in de nieuwe obligaties moet gebaseerd zijn op alle informatie die het Prospectus bevat, met inbegrip van het deel Risicofactoren op pagina 28 e.v. (en opgenomen in de samenvatting op pagina 19 e.v.) en meer in het algemeen risicofactoren die de mogelijkheid van de Emittent om haar verplichtingen uit hoofde van de nieuwe obligaties na te komen zouden kunnen aantasten en risicofactoren die belangrijk zijn om de marktrisico s verbonden aan de nieuwe obligaties te beoordelen. Inzonderheid wordt verwezen naar de risicofactoren Financieel risicobeheer, De mogelijkheden van de Vennootschap om haar schulden af te betalen zijn onder meer afhankelijk van haar mogelijkheid om inkomsten en dividenden te ontvangen van haar Dochtervennootschappen en Marktwaarde van de nieuwe obligaties. Conservatief tot dynamisch Profiel Coupons onderworpen aan roerende voorheffing 1/9

2 Bestaande obligaties waarop het bod betrekking heeft (ISIN-code: BE ) Obligaties met een totale nominale waarde van 75 miljoen EUR, in coupures van EUR. Initieel uitgegeven op 6 maart 2012 en genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels. Eindvervaldatum voorzien op 6 maart 2019, oftewel een resterende tijd van ongeveer 4 jaar. Jaarlijkse coupon van 4,75% bruto. Voornaamste kenmerken van de nieuwe obligaties (ISIN-code: BE ) Datum van uitgifte en levering: 9 juni Nominale waarde per coupure: EUR. Notering op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels aangevraagd door Kinepolis. Finale vervaldatum voorzien op 9 juni 2023, oftewel een looptijd van 8 jaar (behalve in geval van vervroegde terugbetaling). Jaarlijkse coupon van 4% bruto. Het netto actuarieel rendement* (na inhouding 25% roerende voorheffing) is 1,655% (berekend vanuit economisch oogpunt voor natuurlijke personen gedomicilieerd in België op basis van onder andere de referentiemarktprijs van de bestaande obligaties van 110% op 12 mei 2015) indien de nieuwe obligaties tot op de eindvervaldag worden aangehouden en tegen 100% van de nominale waarde worden terugbetaald. Kinepolis zal een plaatsingsvergoeding van 1,875% per coupure betalen aan de Dealer Managers (zoals in het Prospectus gedefinieerd). Deze plaatsingsvergoeding, inbegrepen in de interestvoet, wordt doorgerekend aan de belegger. De voorwaarden en voornaamste risico s van dit omruilbod vindt u op p. 4 tot 6 en 8 tot 9 van deze brochure. De verschillen tussen de kenmerken van de bestaande en de nieuwe obligaties worden gedetailleerd weergegeven in het Prospectus. Op p. 4 van deze brochure staat een lijst met de wezenlijke verschillen. Voornaamste kenmerken van het bod Het openbaar ruilbod is open van 13 mei (9 u.) tot 1 juni 2015 (16 u.). Ruilverhouding: 1 voor 1. Voor één bestaande obligatie die ter omruiling wordt aangeboden, wordt één nieuwe obligatie in de plaats gegeven. De interesten, opgelopen sinds 6 maart 2015 op de bestaande obligaties aangeboden ter omruiling, oftewel 12,33 EUR (bruto) per aangeboden bestaande obligatie, zullen worden betaald op de datum van levering. De beslissing om deel te nemen aan het ruilbod ligt exclusief bij de houders van bestaande obligaties. De bestaande obligaties die niet worden ingebracht in het ruilbod zullen genoteerd blijven op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels tot hun vervaldatum. Kinepolis zal niet het recht hebben over te gaan tot een verplichte aflossing van de bestaande obligaties. Fiscaliteit: bij de ruil van bestaande obligaties tegen nieuwe obligaties zijn de obligatiehouders niet onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing (uitgezonderd met betrekking tot de aangegroeide rente) of aan de Belgische taks op de beursverrichtingen. * Rendement zonder rekening te houden met eventuele andere kosten, zoals bijvoorbeeld deze eigen aan het bewaren van de effecten op een effectenrekening en/of andere eventueel toepasselijke belastingstelsels. Bedrijfsprofiel Kinepolis Group Kinepolis Group NV is de Belgische moedermaatschappij van een bioscoopgroep met activiteiten in zes Europese landen. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Kinepolis telde op jaareinde bioscoopcomplexen in België, Frankrijk, Spanje, Nederland, Zwitserland en Polen; goed voor 398 zalen, zitplaatsen en 2100 medewerkers. Het aandeel van Kinepolis Group NV maakte zijn intrede op de beurs in 1998 en staat vandaag genoteerd op Euronext Brussel. Recent werden belangrijke stappen gezet in de expansiestrategie van Kinepolis. Nadat Kinepolis in 2014 de controle verwierf over twee extra bioscopen in Spanje en na de overname van de groep Wolff Bioscopen in Nederland, staan een aantal nieuwe investeringen op het programma, waaronder nieuwbouwprojecten in Nederland en Frankrijk. Kinepolis wil haar concept introduceren in nieuwe markten en bij nieuwe doelgroepen en zo bijdragen aan verdere waardecreatie voor al haar stakeholders. Kinepolis kreeg in ,7 miljoen bezoekers over de vloer, 8% meer dan het jaar voordien. De totale omzet nam toe met 6,8%. (Bron: Kinepolis) 2/9

3 Overzicht van de kerncijfers van Kinepolis Op 24 februari 2015 heeft Kinepolis een persbericht gepubliceerd over de resultaten van het jaar De geauditeerde kerncijfers (geconsolideerd) van Kinepolis Group NV (in duizenden EUR) onder IFRS: Opbrengsten Winst uit bedrijfsactiviteiten Recurrente EBITDA Recurrente EBIT Netto kasstromen uit bedrijfsactiviteiten Eigen vermogen Netto financiële schuld Balanstotaal EBIT = Resultaat uit operationele activiteiten (= Resultaat voor belastingen, netto financieel resultaat, aandeel in het resultaat uit entiteiten verwerkt volgens vermogensmutatiemethode) EBITDA = EBIT + afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen Meer info op Over de omruiling De voornaamste kenmerken van de omruiling worden opgesomd op p. 2 en worden uitvoeriger omschreven in het Prospectus (zoals gedefinieerd op p. 7 van deze brochure). Voor iedere ingebrachte bestaande obligatie wordt één nieuwe obligatie verstrekt. De beslissing om deel te nemen aan het ruilbod ligt louter bij de houders van bestaande obligaties. Diens aandacht wordt gevestigd op de noodzaak om de in het Prospectus beschreven termijnen en procedure om geldig in te schrijven op het ruilbod te respecteren. Een houder die niet wenst deel te nemen aan het ruilbod blijft houder van zijn obligatie (zonder enige wijziging aan de modaliteiten ervan) en verkrijgt geen nieuwe obligatie. Hetzelfde geldt voor houders die hun obligaties niet op geldige wijze hebben opgegeven voor omruiling (te respecteren termijnen en procedures). Het betreft een onvoorwaardelijk bod. Indien de Emittent beslist aanvullende informatie op het Prospectus te publiceren of de voorwaarden van het bod te herzien in het kader van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, kan de datum van levering, voorzien op 9 juni 2015, desalniettemin worden uitgesteld. Kinepolis, de bestaande en de nieuwe obligaties zijn niet het voorwerp van een kredietrating. Kinepolis en KBC Bank NV (de 'Centralisatieagent' of 'Agent') hebben voor het ruilbod een centralisatieagentuurovereenkomst gesloten, in het kader waarvan de Centralisatieagent heeft ingestemd om bepaalde taken uit te voeren in verband met het ruilbod. BNP Paribas Fortis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gestelde of nagelaten handelingen van de Centralisatieagent. Door de aanvaarding van het ruilbod, aanvaardt de houder van de bestaande obligatie houder te worden van een nieuwe obligatie onder de voorwaarden die op die nieuwe obligatie toepasselijk zijn. Meer specifiek aanvaardt hij: - de verschillen tussen de voorwaarden van de bestaande en van de nieuwe obligaties, - de relatief lange looptijd van 8 jaar van de nieuwe obligaties (behalve bij vervroegde terugbetaling zoals geregeld in de voorwaarden van de nieuwe obligaties), - de risico s die hieraan zijn verbonden, en - de prijs van de nieuwe obligaties waarvan de interestvoet bestaat uit 4 componenten die worden beschreven op p. 4 van deze brochure onder de rubriek rechtvaardiging van de prijs, gesteld door Kinepolis. Kosten en provisies verbonden aan de ruil Dit ruilbod brengt geen bijkomende kosten met zich mee voor de houders van de bestaande obligaties die hun effecten aanhouden bij BNP Paribas Fortis en die ze aanbieden bij BNP Paribas Fortis bij de ruil. Kinepolis zal een plaatsingsvergoeding van 1,875% per coupure betalen aan de Dealer Managers (o.a. BNP Paribas Fortis). Deze plaatsingsvergoeding, inbegrepen in de interestvoet, zal worden doorgerekend aan de beleggers. 3/9

4 Wezenlijke verschillen tussen de algemene voorwaarden van de bestaande obligaties en de algemene voorwaarden van de nieuwe obligaties Bestaande obligaties Nieuwe obligaties Eindvervaldag 6 maart juni 2023 Initiële looptijd 7 jaar 8 jaar Bruto vaste interest Jaarlijks bruto actuarieel rendement 4,75% op jaarbasis, jaarlijks betaalbaar op 6 maart. 4,433% per jaar berekend in functie van de uitgifteprijs, de betaling van interesten gedurende de looptijd van de bestaande obligaties en de terugbetalingsprijs van de bestaande obligaties en onder de veronderstelling dat de bestaande obligaties aangehouden worden tot hun eindvervaldag. 4% op jaarbasis, jaarlijks betaalbaar op 9 juni, desgevallend te verhogen ten gevolge van nietgoedkeuring of niet-neerlegging van de Controlewijziging Besluiten (zie p. 9). 2,6% per jaar berekend op basis van de referentiemarktprijs van de bestaande obligaties van 110% op 12 mei 2015, een uitgifte van de nieuwe obligaties op 9 juni 2015, de interest (zonder rekening te houden met enige verhoging ervan) en onder de veronderstelling dat de nieuwe obligaties zullen worden aangehouden tot de eindvervaldag wanneer ze aan 100% van hun nominale waarde zullen worden terugbetaald. Rechtvaardiging van de prijs gesteld door Kinepolis De interestvoet van de nieuwe obligaties is als volgt samengesteld: 1. de bruto interestvoet van 2,754% op de nieuwe obligaties indien die a pari en zonder distributievergoeding zouden zijn uitgegeven; 2. de overdracht van de latente meerwaarde van 1,410 % op de bestaande obligaties en uitsplitsing daarvan over 8 jaar; 3. de aanmoedigingspremie van 0,100% om houders van bestaande obligaties aan te moedigen om die in te brengen in het omruilbod, verminderd met 4. de plaatsingsvergoeding van 0,264%. U vindt hierover meer informatie in het hoofdstuk Voorwaarden van het Ruilbod van het Prospectus. Voornaamste risico s verbonden aan het ruilbod en de nieuwe obligaties Alvorens in te gaan op het ruilbod, leest de houder van bestaande obligaties best het Prospectus en meer in het bijzonder het deel Risicofactoren (p. 28 en volgende). Deze risicofactoren zijn in het bijzonder relevant voor een uitgifte met een lange looptijd van 8 jaar. De Emittent is van oordeel dat de hierna beschreven factoren de voornaamste risico's vertegenwoordigen, die elk een invloed kunnen hebben op de activiteiten of financiële toestand van de Kinepolis Groep, en derhalve op het vermogen van de Emittent om haar verplichtingen te vervullen in het kader van het ruilbod en de uitgifte van de nieuwe obligaties. Het onvermogen van de Emittent om de rente, hoofdsom of andere bedragen op of in verband met de nieuwe obligaties te betalen, kan het gevolg zijn van andere redenen die door de Emittent niet als belangrijke risico's worden beschouwd op basis van de informatie waarover zij momenteel beschikt, of die zij momenteel niet kan voorzien. De volgorde waarin de risicofactoren hierna worden opgesomd, houdt geen verband met de mate van waarschijnlijkheid dat zij zich zullen voordoen of met de potentiële omvang van hun gevolgen. 4/9

5 Risicofactoren die het vermogen van de Emittent om haar verplichtingen in het kader van, of in verband met, het ruilbod en de nieuwe obligaties na te komen, kunnen beïnvloeden: De beschikbaarheid en kwaliteit van aangeleverd materiaal: Gezien de Kinepolis Groep zelf geen materiaal (film, etc.) produceert, is zij afhankelijk van de beschikbaarheid, diversiteit en de kwaliteit van films evenals van de mogelijkheid om dit materiaal te kunnen huren van verdelers. Seizoenseffecten De operationele opbrengsten van de Kinepolis Groep kunnen variëren van periode tot periode gelet op het feit dat de producenten en distributeurs in volledige onafhankelijkheid van de bioscoopexploitanten de timing van hun filmreleases bepalen evenals gelet op het feit dat traditioneel bepaalde periodes, zoals vakanties, een invloed kunnen hebben op bezoekersaantallen. Weerseffecten en natuurrampen kunnen tevens een belangrijke rol spelen in de frequentie van het bioscoopbezoek. Concurrentie en economische omstandigheden De positie van de Kinepolis Groep als bioscoopexploitant is, net zoals elk product of dienst waarvoor substitutie bestaat, onderhevig aan concurrentie. Bovendien kunnen wijzigingen in algemene, globale of regionale economische omstandigheden of economische omstandigheden in gebieden waar de Kinepolis Groep actief is en die een impact kunnen hebben op het consumptiepatroon van de consumenten en de productie van nieuwe films, een negatieve invloed uitoefenen op de bedrijfsresultaten van de Kinepolis Groep. Wijzigende economische omstandigheden kunnen ook de concurrentierisico s doen toenemen. Politieke, regelgevende en mededingingsrechtelijke risico s en risico s verbonden aan groeiopportuniteiten Bijkomende of wijzigende wetgeving, inclusief fiscale wetgeving, zou ertoe kunnen leiden dat de Kinepolis Groep beperkt wordt in haar groei en/of uitbating of geconfronteerd wordt met bijkomende investeringen of kosten. Bovendien heeft de Belgische mededingingsautoriteit een aantal voorwaarden en beperkingen opgelegd aan de Kinepolis Groep, zoals de voorafgaande instemming van de Raad voor Mededinging voor de bouw van nieuwe bioscoopcomplexen of overnames van bioscoopcomplexen in België indien deze niet gepaard gaan met de afbouw van bestaande bioscoopcomplexen. Bovendien zijn er aan groeiopportuniteiten, hetzij door overnames hetzij door nieuwbouwprojecten, bepaalde inherente risico s verbonden. Financieel risicobeheer en operationele risico s Door de uitoefening van haar bedrijfsactiviteit wordt de Kinepolis Groep in haar dagdagelijkse activiteit blootgesteld aan een aantal financiële risico s, zoals interestrisico, valutarisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico. Aangezien de Emittent haar activiteiten voornamelijk ontwikkelt via dochtervennootschappen, zijn de terugbetalingsrechten van de houders van nieuwe obligaties achtergesteld aan de andere schulden van de dochtervennootschappen van de Emittent De Emittent is voornamelijk afhankelijk van de opbrengsten, cashflows, dividenden en andere bijdragen van haar dochtervennootschappen om haar verplichtingen ten aanzien van openstaande schulden na te komen. De dochtervennootschappen van de Emittent verstrekken geen garantie ten aanzien van de nieuwe obligaties en zijn niet gebonden door de verbintenissen onder de nieuwe obligaties. Bovendien zijn deze dochtervennootschappen er niet toe gehouden om dividend uit te keren aan de Emittent. De vorderingen die schuldeisers van de dochtervennootschappen hebben op de activa van dergelijke dochtervennootschappen hebben voorrang op de vorderingen die schuldeisers van de Emittent hebben aangezien deze laatste enkel een vordering hebben op de Emittent zelf. Bijgevolg zijn de houders van nieuwe obligaties structureel achtergesteld om in geval van insolventie voorrang te verlenen aan de schuldeisers van de dochtervennootschappen van de Emittent. De mogelijkheden van de Emittent om haar schulden af te betalen zijn onder meer afhankelijk van haar mogelijkheid om inkomsten en dividenden te ontvangen van haar dochtervennootschappen De voornaamste activa van de Emittent zijn directe en indirecte belangen in de dochtervennootschappen. De continue overdrachten van dividenden of andere inkomsten van dochtervennootschappen aan de Emittent kunnen in bepaalde gevallen worden beperkt door diverse krediet- of andere contractuele afspraken en/of fiscale belemmeringen, die dergelijke overdrachten kunnen beperken of dergelijke betalingen duur kunnen maken. Indien naar de toekomst toe dergelijke beperkingen toenemen of indien de Emittent op een andere manier de continue overdrachten van dividenden of andere inkomsten van dochtervennootschappen niet kan verzekeren dan zal haar mogelijkheid om haar schulden af te betalen worden beperkt. Risicofactoren die van wezenlijk belang zijn voor de beoordeling van de marktrisico s die met het ruilbod en de nieuwe obligaties gepaard gaan: De mogelijkheid bestaat dat de Emittent niet in staat is de nieuwe obligaties terug te betalen. Bovendien bevatten de voorwaarden van de nieuwe obligaties geen beperking op de uitgifte van verdere schuld De mogelijkheid van de Emittent om de nieuwe obligaties terug te betalen, zal afhankelijk zijn van haar financiële toestand (waaronder haar kasmiddelenpositie die voortvloeit uit haar mogelijkheid om inkomsten en dividenden van haar dochtervennootschappen te verkrijgen) ten tijde van het verzoek tot terugbetaling, en kan beperkt worden door de wet, door de voorwaarden van haar overige schulden en door de overeenkomsten die zij kan gesloten hebben op of vóór dergelijke datum, die haar bestaande of toekomstige schulden kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. Bovendien leggen de Voorwaarden van de nieuwe obligaties geen beperking op aan het bedrag van verdere niet-gewaarborgde schulden dat de Emittent kan aangaan. 5/9

6 De nieuwe obligaties zijn niet-gewaarborgde verplichtingen van de Emittent die van geen enkele garantie genieten. Het recht van de houders van nieuwe obligaties op betaling onder de nieuwe obligaties is niet gewaarborgd. De nieuwe obligaties zijn algemene, niet-gewaarborgde en niet-bevoorrechte obligaties. De nieuwe obligaties zijn achtergesteld aan de gewaarborgde verbintenissen van de Emittent. Bovendien zijn de nieuwe obligaties als niet-gewaarborgde verbintenissen structureel achtergesteld aan de schulden van de dochtervennootschappen van de Emittent. In geval van vereffening, ontbinding, reorganisatie, faillissement of een soortgelijke insolventieprocedure, al dan niet vrijwillig, die een invloed heeft op de Emittent, zullen de houders van gewaarborgde schulden recht hebben op betaling uit de activa die dienen tot zekerheid van dergelijke schulden vooraleer deze activa kunnen worden gebruikt voor betalingen onder de nieuwe obligaties en andere niet-gewaarborgde schulden. Er kunnen slechts een beperkt aantal activa beschikbaar zijn om betalingen uit te voeren met betrekking tot de nieuwe obligaties in geval zich een wanprestatie voordoet. Indien er niet genoeg zekerheden zijn om de gewaarborgde schulden van de Emittent na te komen dan zullen deze schuldeisers voor het overblijvende bedrag van de gewaarborgde schulden gelijk delen met alle achtergestelde en niet-gewaarborgde schulden (waaronder de nieuwe obligaties). Er is geen actieve handelsmarkt voor de nieuwe obligaties Het is mogelijk dat een dergelijke markt zich nooit ontwikkelt. Als er zich al een markt ontwikkelt, bestaat de mogelijkheid dat die illiquide is. Bijgevolg is het mogelijk dat beleggers hun nieuwe obligaties niet gemakkelijk kunnen verkopen, of tegen prijzen die een rendement opleveren dat niet vergelijkbaar is met soortgelijke beleggingen waarvoor zich een secundaire markt heeft ontwikkeld. Bovendien kan de marktwaarde van de nieuwe obligaties worden beïnvloed o.a. door de kredietwaardigheid van de Emittent en zullen beleggers die de nieuwe obligaties zouden willen verkopen voor hun Eindvervaldag dit moeten doen tegen de marktprijs, die lager zou kunnen zijn dan de nominale waarde van de nieuwe obligaties. Bovendien zal het aantal in omloop zijnde nieuwe obligaties afhankelijk zijn van het aantal deelnemers en het succes van het ruilbod. Onzekerheid over de markt voor de niet geruilde bestaande obligaties Hoewel de bestaande obligaties die niet in het ruilbod worden ingebracht of voor ruil worden aanvaard, genoteerd zullen blijven op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel, kan de handelsmarkt voor de bestaande obligaties die na de voltooiing van het ruilbod nog in omloop blijven, aanzienlijk beperkter zijn. Die resterende bestaande obligaties kunnen een lagere marktprijs hebben dan vergelijkbare effecten met een grotere marktliquiditeit. Door de lagere marktwaarde en liquiditeit kan de handelsprijs van die resterende bestaande obligaties ook volatieler worden. De nieuwe obligaties kunnen vervroegd worden terugbetaald, onder andere in geval van een Controlewijziging De nieuwe obligaties kunnen vervroegd worden terugbetaald ten gevolge van een wanprestatie of een Controlewijziging of omwille van fiscale redenen. In dergelijke omstandigheden is het mogelijk dat een deelnemer aan het ruilbod niet in staat is om eventuele betalingsopbrengsten te herinvesteren tegen een opbrengst die vergelijkbaar is met die van de nieuwe obligaties. Bovendien mag de Emittent te allen tijde nieuwe obligaties aankopen op de open markt of anders en aan welke prijs dan ook. Houders van nieuwe obligaties dienen zich echter bewust te zijn van het feit dat de voorwaarde die hen toestaat om vervroegde terugbetaling te eisen ten gevolge van een Controlewijziging enkel uitwerking zal hebben indien deze voorwaarde door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Emittent wordt goedgekeurd en deze goedkeuringsbesluiten worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel. Deze neerlegging dient plaats te vinden voorafgaand aan enige kennisgeving door de FSMA aan de Emittent van de neerlegging van een vrijwillig openbaar overnamebod ten aanzien van de aandeelhouders van de Emittent. Er is geen garantie dat dergelijke goedkeuring en neerlegging zal plaatsvinden. De waarde van de nieuwe obligaties kan worden beïnvloed door de kredietwaardigheid van de Emittent, alsook door een aantal andere factoren zoals marktrenterisico, inflatierisico en de wereldwijde toestand van de kredietmarkt. Belgische insolventiewetgeving kan een negatieve impact hebben op de verhaalbaarheid van de houders van nieuwe obligaties van de bedragen die betaalbaar zijn krachtens de nieuwe obligaties. De Emittent is opgericht en heeft haar maatschappelijke zetel in België en is aldus onderworpen aan de Belgische insolventiewetgeving en procedures. De toepassing van deze insolventiewetgeving kan een nadelige invloed hebben op de verhaalbaarheid door de houders van nieuwe obligaties van bedragen die verschuldigd zijn krachtens de nieuwe obligaties. Belasting Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat zij mogelijk belastingen of andere documentaire lasten of heffingen verschuldigd zijn, in overeenstemming met de wetten en de praktijken van het land waarnaar de nieuwe obligaties worden overgedragen of andere rechtsgebieden. Potentiële belangenconflicten De Emittent, de Agent en de Dealer Managers of enige daaraan verbonden vennootschappen kunnen worden betrokken bij transacties die een negatieve impact hebben op de belangen van de houders van de nieuwe obligaties. Meer bepaald is de Emittent of enige dochtervennootschap ervan toegetreden of kan het toetreden, in het kader van haar normale handelsrelatie met haar banken, tot bilaterale kredietfaciliteiten met de Agent en de Dealer Managers of enige daaraan verbonden vennootschappen en hebben zij garanties en andere zekerheden verstrekt, of zouden deze kunnen verstrekken, ten voordele van de Agent of de Dealer Managers enige daaraan verbonden vennootschappen. Sommige leningen en kredietfaciliteiten moeten worden terugbetaald vóór de Eindvervaldag. De houders van nieuwe obligaties moeten zich ervan bewust zijn dat geen enkele Dealer Manager noch de Agent of enig daaraan verbonden vennootschappen wanneer zij optreedt in de hoedanigheid van kredietgever van de Emittent of een daaraan verbonden vennootschap (in elke hoedanigheid ook), enige verplichting heeft ten opzichte van de houders van de nieuwe obligaties en in het bijzonder niet verplicht is om de belangen van de obligatiehouders te beschermen. 6/9

7 Voor welke belegger? Dit financieel instrument is meer bepaald bestemd voor ervaren beleggers met een conservatief tot dynamisch profiel. Wij raden u aan om enkel in dit product te beleggen indien u een goed inzicht hebt in de kenmerken daarvan en meer bepaald de risico s die eraan verbonden zijn. BNP Paribas Fortis zal moeten nagaan of u voldoende kennis en ervaring met dit product hebt. Indien dit product niet geschikt is voor u, moet de bank u hiervan op de hoogte stellen. Als de bank u in het kader van haar beleggingsadvies een product aanraadt, moet ze nagaan of dit product op grond van uw kennis van en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en financiële situatie geschikt is. Meer informatie over de verschillende risicoprofielen vindt u op > Uw beleggersprofiel. Alvorens op het ruilbod in te gaan, wordt elke belegger aangeraden kennis te nemen van de inhoud van het Prospectus, en meer bepaald van het gedeelte Risicofactoren, alsook van onze Informatiebrochure Financiële Instrumenten, beschikbaar in elk kantoor van BNP Paribas Fortis en op onze website > Nuttige info. Documentatie De nieuwe obligaties worden gedocumenteerd onder een Nederlandstalig prospectus dat goedgekeurd werd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten op 12 mei 2015 (het Prospectus ), overeenkomstig artikel 19, 3 van de wet van 1 april 2007 betreffende de openbare overnamebiedingen. Elke persoon in bezit van het Prospectus is ertoe gehouden kennis te nemen van het bestaan van de beperkingen aan het gebruik ervan en, desgevallend, zich eraan te houden. Hetzelfde geldt voor dit document, opgesteld door BNP Paribas Fortis, louter in het kader van het openbaar ruilbod in België. Als er verschillen zijn tussen de versies in het Nederlands en Frans van dit Prospectus, heeft de Nederlandstalige versie voorrang. Het Prospectus in het Nederlands en het Frans zijn gratis beschikbaar in elk kantoor van BNP Paribas Fortis, op eenvoudig verzoek via het nummer , op de website en op de website van de Emittent ( Aanvaarding van het ruilbod Dit document werd enkel opgesteld in het kader van een onvoorwaardelijk openbaar ruilbod in België. De beperkingen aan het gebruik van het Prospectus zijn opgenomen in het Prospectus, alsook de praktische modaliteiten en de termijnen om geldig op het ruilbod in te gaan. De aanvaardingsperiode loopt van 13 mei 2015 (9u) tot en met 1 juni 2015 (16u). De houder van de bestaande obligaties die reeds aanvaard heeft, kan zijn aanvaarding intrekken tot het einde van de aanvaardingsperiode. Aanvaarding van het ruilbod Houders van bestaande obligaties kunnen het ruilbod aanvaarden en hun bestaande obligaties omruilen tegen nieuwe obligaties door het aanvaardingsformulier in te dienen dat BNP Paribas Fortis hun heeft bezorgt. Voor een geldige aanvaarding van het ruilbod dienen zij de procedure en deadlines van BNP Paribas Fortis na te leven. Ze kunnen ook via PC Banking het ruilbod aanvaarden. Indien de houders van bestaande obligaties ervoor opteren om hun aanvaardingsformulier aan een financiële tussenpersoon anders dan de Centralisatieagent of de Dealer Managers (o.a. BNP Paribas Fortis) over te maken, dienen zij zich te informeren over de kosten en vergoedingen die deze financiële tussenpersonen zouden kunnen aanrekenen en die zij zullen moeten betalen. Deze financiële tussenpersonen zullen desgevallend in ieder geval de procedure omschreven in dit Prospectus moeten naleven. Daarenboven dient elke houder van bestaande obligaties die het ruilbod aanvaardt de betrokken procedures van zijn financiële tussenpersoon (desgevallend met inbegrip van enige instructies met betrekking tot blokkering vereist door dergelijke financiële tussenpersoon in verband met de bestaande obligaties die worden ingebracht) na te leven. 10/11 7/9

8 Belangrijkste kenmerken van de nieuwe obligaties Beschrijving Emittent: Kinepolis Group NV, naamloze vennootschap naar Belgisch recht Er bestaat geen rating voor de Emittent, de bestaande obligaties noch voor de nieuwe obligaties. De Emittent heeft momenteel niet de intentie om op een later moment een rating aan te vragen voor zichzelf en/of voor de nieuwe obligaties. Effecten: Nominale waarde: EUR. ISIN-code: BE Niet-achtergestelde gedematerialiseerde effecten, niet gegarandeerd en onderworpen aan het Belgische recht. Notering: Deze nieuwe obligaties zullen noteren op de gereglementeerde markt Euronext Brussels vanaf 9 juni 2015 (zie Voornaamste risico s op p. 4-6, en meer in het bijzonder het liquiditeitsrisico). De belangrijkste risico s verbonden aan deze obligaties staan beschreven op p De belegger wordt uitgenodigd het geheel van risicofactoren aandachtig te lezen in het Prospectus, en dan meer bepaald aandacht te schenken aan de risico's verbonden aan de Emittent en zijn specifieke activiteiten. Risico Looptijd Omruildatum / Uitgifte- en leveringsdatum: 9 juni Aanvaardingsperiode: De aanvaardingsperiode loopt van 13 mei 2015 (9u) tot en met 1 juni 2015 (16u). Uitgifteprijs: 100% per nominale waarde, namelijk EUR per ingebrachte bestaande obligatie (theoretische waarde; aangezien het een ruilbod betreft, bestaat de tegenprestatie voor de nieuwe obligaties uit de opgegeven waarde van de bestaande obligaties die worden ingebracht in het ruilbod). Eindvervaldag: 9 juni 2023, dit betekent een looptijd van 8 jaar, behalve in geval van vervroegde terugbetaling, zoals hieronder beschreven. Terugbetalingsprijs: recht op terugbetaling door de Emittent tegen 100% van de nominale waarde op de eindvervaldag, behalve bij faillissement of wanbetaling van de Emittent. Vervroegde terugbetaling op vraag van de obligatiehouders (tegen 100% van hun nominale waarde plus alle interest die vervallen is sinds de laatste interestbetalingsdatum) Controlewijziging zoals bepaald in het Prospectus: De houders van nieuwe obligaties hebben het recht een vervroegde terugbetaling van de nieuwe obligaties te eisen wanneer er een Controlewijziging zich voordoet. Ze kunnen dit doen door middel van een kennisgeving aan de Emittent met kopie aan de Agent. Wanprestatie: De nieuwe obligaties kunnen naar aanleiding van een wanprestatie van de Emittent vervroegd worden terugbetaald op vraag van de houders van de nieuwe obligaties. Meer info hierover vindt u in het hoofdstuk Voorwaarden van de Nieuwe Obligaties van het Prospectus. Vervroegde terugbetaling op vraag van de Emittent (tegen 100% van hun nominale waarde plus alle interest die vervallen is sinds de laatste interestbetalingsdatum) Controlewijziging: Indien als gevolg van een Controlewijziging minstens 85% van het uitgiftebedrag van de nieuwe obligaties ter vervroegde terugbetaling is aangeboden, mag de Emittent zelf beslissen om alle uitstaande nieuwe obligaties vervroegd terug te betalen. Fiscale Redenen: Indien de Emittent verplicht wordt om bijkomstige bedragen te betalen met betrekking tot de hoofdsom en interest onder de nieuwe obligaties ten gevolge van een wijziging in de Belgische fiscaliteit die niet op redelijke wijze kan vermeden worden, mag de Emittent beslissen om alle uitstaande nieuwe obligaties vervroegd terug te betalen. Een Controlewijziging zal geacht worden zich voor te doen: zolang de statuten van de Emittent bepalen dat de Huidige Referentie Aandeelhouder het recht heeft om de meerderheid van de bestuurders van de Emittent te benoemen, indien een of meerdere personen (andere dan de Huidige Referentie Aandeelhouder), al dan niet samen met een partij waarmee hij in onderling overleg handelt, - de eigendom verkrijgt over 50% of meer van de gewone aandelen of andere stemrechten van de Emittent, en - het recht verwerft om de meerderheid van de bestuurders van de Emittent te benoemen; wanneer, ten gevolge van een wijziging van de statuten van de Emittent, de Huidige Referentie Aandeelhouder niet langer het recht heeft om de meerderheid van de bestuurders van de Emittent te benoemen, indien een of meerdere personen (andere dan de Huidige Referentie Aandeelhouder), al dan niet samen met een partij waarmee hij in onderling overleg handelt, - de eigendom verkrijgt over 50% of meer van de gewone aandelen of andere stemrechten van de Emittent, of - het recht verwerft om de meerderheid van de bestuurders van de Emittent te benoemen, waarbij, zowel in de situatie omschreven onder (a) als (b), de datum waarop de Controlewijziging wordt geacht te hebben plaatsgevonden (i) de datum is van de publicatie door de aanbieder van de resultaten van het relevante vrijwillige of verplichte aanbod (en voor alle duidelijkheid voorafgaand aan de heropening van het aanbod in overeenstemming met artikel 42 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen) (indien een dergelijke publicatie vereist is) of (ii) op het ogenblik van eender andere wettelijke vereiste bekendmaking (indien toepasselijk) of (iii) indien er geen bekendmaking is, op het ogenblik van daadwerkelijke verwerving van de controle zoals hierboven omschreven. Huidige Referentie Aandeelhouder betekent de heer Joost Bert en/of Kinohold bis SA (of enige rechtsopvolger daarvan zolang de desbetreffende gewone aandelen binnen dezelfde familiale structuur blijven). 8/9

9 Rendement De belegger zal jaarlijks recht hebben op een coupon van 4% (bruto). De interesten zijn jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn, op 9 juni van elk jaar en voor het eerst op 9 juni Het netto actuarieel rendement, berekend vanuit een economische oogpunt voor natuurlijke personen gedomicilieerd in België (rekening houdend met de roerende voorheffing van 25%) voor de nieuwe obligaties bedraagt 1,655% (berekend op 12 mei 2015 op basis van een referentiemarktprijs van de bestaande obligaties van 110%), in de veronderstelling dat de nieuwe obligaties zullen aangehouden vanaf de omruildatum tot de eindvervaldag wanneer ze aan 100% van de nominale waarde zullen worden terugbetaald. Dit rendement houdt geen rekening met eventuele andere kosten, zoals bijvoorbeeld deze eigen aan het bewaren van de effecten op een effectenrekening en/of andere fiscale belastingstelsels die van toepassing kunnen zijn. Voorwaardelijke coupon Step-Up/Step-Down Indien uiterlijk op 1 juni 2016 de voorwaarde i.v.m. mogelijke vervroegde terugbetaling van de nieuwe obligaties in geval van Controlewijziging niet goedgekeurd is door de algemene aandeelhoudersvergadering van de Emittent (de Controlewijziging Besluiten ) of de Controlewijziging Besluiten niet werden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, dan zal de interestvoet van de nieuwe obligaties verhoogd worden met 0,50% per jaar (bruto) vanaf de interestperiode die start in 2016 tot de laatste dag van de interestperiode gedurende dewelke de voorwaarden beschreven hierboven vervuld worden. Meer info hierover vindt u in het hoofdstuk Voorwaarden van de Nieuwe Obligaties onder de hoofding Terugbetaling en aankoop. Financiële dienst: Gratis bij BNP Paribas Fortis in België. Bewaring op een Effectenrekening BNP Paribas Fortis: volgens het tarief dat van kracht is (zie onze brochure Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen beschikbaar in elk kantoor en op > Nuttige info). Kosten Fiscaliteit Belastingstelsel voor particuliere beleggers in België Op grond van de fiscale wetgeving van kracht op de datum van het Prospectus zijn inkomsten uit obligaties voor natuurlijke personen die onderworpen zijn aan de Belgische personenbelasting en die de obligaties aanhouden als een privébelegging, onderworpen aan 25% roerende voorheffing (RV). Deze roerende voorheffing is bevrijdend voor particuliere beleggers. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke latere wijzigingen. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over de fiscale regeling die op hen van toepassing is. Taks op beursverrichtingen (TOB) volgens de fiscale wetgeving van kracht op de datum van het Prospectus Geen TOB op de primaire markt (dit is gedurende de inschrijvingsperiode). 0,09% TOB bij de verkoop en aankoop op de secundaire markt (maximaal 650 EUR per verrichting). De documentatie over deze uitgifte werd beschreven op pagina 7. Documentatie Dit document is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door BNP Paribas Fortis NV. Het bevat geen beleggingsadvies en geen beleggingsonderzoek. Dit document is dus niet opgesteld conform de bepalingen met betrekking tot de bevordering van onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan het verbod tot handelen voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied. Hoewel BNP Paribas Fortis NV alle nodige maatregelen heeft genomen om de juistheid van de informatie in dit document te garanderen, kunnen noch BNP Paribas Fortis NV noch enige met haar verbonden persoon aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of kosten, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks, die voortvloeien uit dit document of enige investeringsbeslissing gebaseerd op dit document, tenzij dit document misleidende, onjuiste of, ten aanzien van het Prospectus, inconsistente informatie bevat Verantwoordelijke uitgever: A. Moenaert BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg Brussel RPR Brussel BTW BE /9

Openbaar bod tot omruiling van obligaties Kinepolis Group NV

Openbaar bod tot omruiling van obligaties Kinepolis Group NV Obligatie Nieuwe obligatielening in EUR Openbaar bod tot omruiling van obligaties Kinepolis Group NV We zetten de voornaamste kenmerken voor u op een rij: Het betreft een onvoorwaardelijk openbaar bod

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Warehouses De Pauw Comm. VA geeft nieuwe obligaties uit in euro

Warehouses De Pauw Comm. VA geeft nieuwe obligaties uit in euro Warehouses De Pauw Comm. VA geeft nieuwe obligaties uit in euro FLASH INVEST Mei 2014 Promotioneel document Risico Obligatielening 7 jaar (behalve bij vervroegde terugbetaling) Recht op terugbetaling tegen

Nadere informatie

Kinepolis Obligaties 4,75% 2019

Kinepolis Obligaties 4,75% 2019 Promotioneel document Nieuwe Obligatielening in EUR Kinepolis Obligaties 4,75% 209 7 jaar, recht op terugbetaling op de Vervaldatum aan 00% door de Emittent, behalve in geval van faillissement of wanbetaling

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

Vandemoortele NV geeft nieuwe obligaties uit in euro

Vandemoortele NV geeft nieuwe obligaties uit in euro Vandemoortele NV geeft nieuwe obligaties uit in euro FLASH INVEST Mei 2015 Promotioneel document Risico Obligatielening 7 jaar (behalve bij vervroegde terugbetaling) Recht op terugbetaling tegen 100% van

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert

Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert Promotioneel document Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert Het betreft een publiek aanbod in België en Luxemburg tot omruiling van EUR 150.000.000 6,75% vastrentende obligaties (BE0002167337)

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset SA (LU).

Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset SA (LU). SECURASSET SSET (LU) 3,50% FLF SUB 2015 Kapitaal voor 100% blootgesteld aan een obligatie van BNP Paribas Fortis Funding met een achtergestelde waarborg van Fortis Bank NV (vervaldatum 2015) Promotioneel

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

Autocallable Note Select Euro 2021

Autocallable Note Select Euro 2021 BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 De BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 (verkort BNPP BV Autocallable Note Select Euro 2021)

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 Promotioneel document Januari 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), Nederlandse dochteronderneming

Nadere informatie

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven?

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven? BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) RUNNER NOTE 2017/4 FLASH INVEST Maart 2015 Promotioneel document Afgeleid instrument 2 jaar en 1 maand Risico op kapitaalverlies Defensief tot agressief profiel Roerende

Nadere informatie

LIBOR USD FLOATER NOTE 2016/2

LIBOR USD FLOATER NOTE 2016/2 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) LIBOR USD FLOATER NOTE 2016/2 FLASH INVEST Februari 2012 Promotioneel document Gestructureerde obligatie 4 jaar Uitgifte in Amerikaanse dollar (USD) Wisselrisico Recht op

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020 Promotioneel document April 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), dochtermaatschappij

Nadere informatie

EURIBOR DUAL FLOATER NOTE 2016

EURIBOR DUAL FLOATER NOTE 2016 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) EURIBOR DUAL FLOATER NOTE 2016 FLASH INVEST Oktober 2011 Promotioneel document Gestructureerde obligatie 5 jaar Recht op terugbetaling tegen 100% op de eindvervaldag 20

Nadere informatie

Leasinvest Real Estate geeft nieuwe obligaties op 6 jaar uit in euro

Leasinvest Real Estate geeft nieuwe obligaties op 6 jaar uit in euro Leasinvest Real Estate geeft nieuwe obligaties op 6 jaar uit in euro FLASH INVEST September 2013 Promotioneel document Obligatielening 6 jaar Recht op terugbetaling tegen 100% van het belegde kapitaal

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022 FLASH INVEST Augustus 2015 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Kapitaal- Minimaal 2 jaar en maximaal 7 jaar Recht op

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door KINEPOLIS GROUP NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) KINEPOLIS GROUP NV.

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door KINEPOLIS GROUP NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) KINEPOLIS GROUP NV. ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door KINEPOLIS GROUP NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) op EUR 75.000.000 uitstaande 4,75% vastrentende obligaties (ISIN: BE0002183490) met vervaldatum

Nadere informatie

Publiek Aanbod van obligaties door Vandemoortele NV

Publiek Aanbod van obligaties door Vandemoortele NV Obligatie Nieuwe obligatielening in EUR Publiek Aanbod van obligaties door Vandemoortele NV We zetten de voornaamste kenmerken voor u op een rij: Het betreft een publiek aanbod van obligaties in België;

Nadere informatie

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van volmacht overeenkomstig de bepalingen van artikel 578 van het Wetboek van vennootschappen en wordt

Nadere informatie

Euribor Floater Note 2016

Euribor Floater Note 2016 Euribor Floater Note 2016 Promotioneel Document Juni 2011 Schuldinstrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas SA (A1/ AA / A+) Dit document werd opgesteld in het kader

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) op EUR 189.000.000 uitstaande 4,375% vastrentende obligaties (ISIN: XS0218652906) met vervaldatum

Nadere informatie

LIBOR USD FLOATER NOTE 2016

LIBOR USD FLOATER NOTE 2016 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) LIBOR USD FLOATER NOTE 2016 FLASH INVEST Januari 2012 Promotioneel document Gestructureerde obligatie 4 jaar Uitgifte in Amerikaanse dollar (USD) Wisselrisico Recht op terugbetaling

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

Warehouses De Pauw Comm. VA Obligaties 2021

Warehouses De Pauw Comm. VA Obligaties 2021 Promotioneel document Nieuwe obligatielening in EUR Warehouses De Pauw Comm. VA Obligaties 2021 7 jaar 1 ; Recht op terugbetaling op de Vervaldag aan 100% door de Emittent, behalve in geval van faillissement

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

Publiek Aanbod BEFIMMO Comm. VA

Publiek Aanbod BEFIMMO Comm. VA Publiek Aanbod BEFIMMO Comm. VA Befimmo Comm.VA, een vastgoedbevak (openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal), bijzonder gespecialiseerd in beleggingen in kantoorgebouwen, geeft nieuwe

Nadere informatie

NV Bekaert SA. FLASH INVEST September onvoorwaardelijk openbaar ruilbod

NV Bekaert SA. FLASH INVEST September onvoorwaardelijk openbaar ruilbod NV Bekaert SA onvoorwaardelijk openbaar ruilbod FLASH INVEST September 2013 Promotioneel document Onvoorwaardelijk Openbaar Ruilbod Van 23 september tot en met 7 oktober Eén oude obligatie tegen één nieuwe

Nadere informatie

EURIBOR FLOATER NOTE 2017

EURIBOR FLOATER NOTE 2017 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) EURIBOR FLOATER NOTE 2017 FLASH INVEST December 2011 Promotioneel document Gestructureerde obligatie 5 jaar Recht op terugbetaling tegen 100% op de eindvervaldag 20 variabele

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Omega Pharma Obligaties 2017-2019

Omega Pharma Obligaties 2017-2019 Promotioneel Document Nieuwe obligatielening in EUR Omega Pharma Obligaties 2017-2019 Â 5 en 7 jaar; Â Recht op terugbetaling op de Vervaldatum aan 100% door de Emittent, behalve in geval van faillissement

Nadere informatie

BNP PARIBAS (FR) USD CHINESE YUAN PARTICIPATION NOTE 2015

BNP PARIBAS (FR) USD CHINESE YUAN PARTICIPATION NOTE 2015 BNP PARIBAS (FR) USD CHINESE YUAN PARTICIPATION NOTE 2015 Promotioneel document Oktober 2012 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas SA (A2 / AA- / A+) Dit document werd opgesteld in het

Nadere informatie

Arseus Obligaties 2017

Arseus Obligaties 2017 Promotioneel document Nieuwe obligatielening in EUR Â 5 jaar; Â Recht op terugbetaling op de Vervaldatum aan 100% door de Emittent, behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent en/of

Nadere informatie

BNP PARIBAS (FR) USD CAPPED CALL NOTE LINKED TO GOLD 2018/2

BNP PARIBAS (FR) USD CAPPED CALL NOTE LINKED TO GOLD 2018/2 BNP PARIBAS (FR) USD CAPPED CALL NOTE LINKED TO GOLD 2018/2 Promotioneel document Oktober 2012 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas SA (A2 / AA- / A+) Dit document werd opgesteld in het

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF Buitengewone Algemene Vergadering te houden op vrijdag 31 juli 2009 om 16u30

STEMMING PER BRIEF Buitengewone Algemene Vergadering te houden op vrijdag 31 juli 2009 om 16u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout STEMMING PER BRIEF Buitengewone Algemene Vergadering te houden op vrijdag 31 juli

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Nadere informatie

UCB NV geeft nieuwe obligaties uit in euro

UCB NV geeft nieuwe obligaties uit in euro UCB NV geeft nieuwe obligaties uit in euro FLASH INVEST Maart 2013 Promotioneel document Obligatielening 7 jaar (behalve bij vervroegde terugbetaling) Recht op terugbetaling tegen 100% van het belegde

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) USD COUPON NOTE FLEXIBLE FUNDS 2020

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) USD COUPON NOTE FLEXIBLE FUNDS 2020 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) USD COUPON NOTE FLEXIBLE FUNDS 2020 Promotioneel document December 2014 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, dochteronderneming van BNP

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (LU)

BNP Paribas Fortis Funding (LU) BNP Paribas Fortis Funding (LU) Bullish Note DivDAX (Price) 2017 Promotioneel document September 2011 Schuldinstrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van Fortis Bank NV (A1 / AA /

Nadere informatie

USD SWITCH TO BOND NOTE 2021

USD SWITCH TO BOND NOTE 2021 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) USD SWITCH TO BOND NOTE 2021 Promotioneel document I November 2014 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, dochteronderneming van BNP Paribas

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS van 8 januari 2008 met betrekking tot de uitgifte en het openbaar bod tot inschrijving van obligaties uitgegeven in het kader van een obligatielening van 100.000.000 5,30%

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (LU) Bullish Note DivDAX (Price) 2017/2

BNP Paribas Fortis Funding (LU) Bullish Note DivDAX (Price) 2017/2 BNP Paribas Fortis Funding (LU) Bullish Note DivDAX (Price) 2017/2 Promotioneel document Oktober 2011 Schuldinstrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van Fortis Bank NV (A1 / AA /

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie 1

Gereglementeerde informatie 1 Gereglementeerde informatie 1 Openbaar 2 bod tot inschrijving in het kader van een obligatielening op 5 jaar met een coupon van 5,375% bruto voor een bedrag van 40 miljoen 3. Terhulpen, 15 oktober 2012

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

Etexco geeft nieuwe obligaties uit in euro

Etexco geeft nieuwe obligaties uit in euro Etexco geeft nieuwe obligaties uit in euro FLASH INVEST September 2012 Promotioneel document Obligatielening 4 jaar en 6 maanden Recht op terugbetaling tegen 100% (zonder kosten) van het belegde kapitaal

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

FLASH INVEST December 2013. La Lorraine Bakery Group NV geeft nieuwe obligaties uit in euro. Bedrijfsprofiel van La Lorraine Bakery Group NV

FLASH INVEST December 2013. La Lorraine Bakery Group NV geeft nieuwe obligaties uit in euro. Bedrijfsprofiel van La Lorraine Bakery Group NV La Lorraine Bakery Group NV geeft nieuwe obligaties uit in euro FLASH INVEST December 2013 Promotioneel document Obligatielening 7 jaar (behalve bij vervroegde terugbetaling) Recht op terugbetaling tegen

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Obligaties met een looptijd van 5 en 7 jaar in EUR

Obligaties met een looptijd van 5 en 7 jaar in EUR Risciconiveau Belfius Way 0 1 2 3 4 5 6 Beleggersportret Openbare uitgifte in EUR van obligaties met een looptijd van 5 jaar en 7 jaar in België en in Luxemburg April 2012 Deze brochure werd opgesteld

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 4,75 % Vastrentende Obligaties met vervaldatum 6 maart 2019 Uitgifteprijs: 101,875 % Rendement 4,433 % (bruto

Nadere informatie

KBC IFIMA N.V. (NL) Note in Australische dollar op 4 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet

KBC IFIMA N.V. (NL) Note in Australische dollar op 4 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet Note KBC IFIMA N.V. (NL) Note in Australische dollar op 4 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet KBC IFIMA N.V. geeft nieuwe Notes uit. We zetten de voornaamste voorwaarden voor u op een rij: Het

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2023

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2023 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2023 FLASH INVEST November 2015 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Kapitaal- Minimaal 2 jaar en maximaal 8 jaar Recht op

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE FLEXIBLE FUNDS 2022/5

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE FLEXIBLE FUNDS 2022/5 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE FLEXIBLE FUNDS 2022/5 Promotioneel document April 2014 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, dochteronderneming van BNP Paribas

Nadere informatie

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2022

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2022 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2022 FLASH INVEST Mei 2014 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Rendement 8 jaar Recht op volledige terugbetaling van het belegde

Nadere informatie

Studio 100 NV geeft nieuwe Obligaties op 7 jaar uit in euro

Studio 100 NV geeft nieuwe Obligaties op 7 jaar uit in euro Studio 100 NV geeft nieuwe Obligaties op 7 jaar uit in euro FlaSH INVEST Juni 2015 Promotioneel document Obligatielening 7 jaar Recht op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde (excl. kosten) op

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) USD COUPON NOTE FLEXIBLE FUNDS 2021

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) USD COUPON NOTE FLEXIBLE FUNDS 2021 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) USD COUPON NOTE FLEXIBLE FUNDS 2021 Promotioneel document Mei 2014 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, dochteronderneming van BNP Paribas

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

EUROPE AIRBAG + NOTE 2023/2

EUROPE AIRBAG + NOTE 2023/2 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) EUROPE AIRBAG + NOTE 2023/2 FLASH INVEST November 2016 Promotioneel document Afgeleid instrument 7 jaar Risico op kapitaalverlies Roerende voorheffing op de terugbetalingspremie

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

OPTI PERFORMANCE NOTE 2014

OPTI PERFORMANCE NOTE 2014 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) OPTI PERFORMANCE NOTE 2014 FLASH INVEST September Octobre 2011 2012 Promotioneel document Complex afgeleid instrument 2 jaar en 2 maanden Op de eindvervaldag is de terugbetaling

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap)

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 7 JUNI 2016 De raad van

Nadere informatie

Bullish Note Select Dividend 2017

Bullish Note Select Dividend 2017 Bullish Note Select Dividend 2017 Promotioneel document Mei 2011 Schuldinstrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van Fortis Bank NV (A1 / AA / A+) Dit document werd opgesteld in het

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR RUILBOD. 5,125% vastrentende obligaties met vervaldatum 2 oktober 2023 voor een maximumbedrag van EUR 250.000.

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR RUILBOD. 5,125% vastrentende obligaties met vervaldatum 2 oktober 2023 voor een maximumbedrag van EUR 250.000. Prospectus van 3 september 2013 ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR RUILBOD door UCB NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) betreffende 250.000 5,75% vastrentende obligaties met vervaldatum 27 november 2014

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

GREENYARD FOODS Naamloze Vennootschap met maatschappelijke zetel te 9042 Gent, Skaldenstraat 7c. (de Vennootschap)

GREENYARD FOODS Naamloze Vennootschap met maatschappelijke zetel te 9042 Gent, Skaldenstraat 7c. (de Vennootschap) GREENYARD FOODS Naamloze Vennootschap met maatschappelijke zetel te 9042 Gent, Skaldenstraat 7c (de Vennootschap) RPR Gent, afdeling Gent BTW BE-0402.777.157 --------------------------------- VOLMACHT

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) BULLISH NOTE BASKET OF FUNDS 2020

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) BULLISH NOTE BASKET OF FUNDS 2020 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) BULLISH NOTE BASKET OF FUNDS 2020 Promotioneel document Februari 2013 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING. door NV BEKAERT SA

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING. door NV BEKAERT SA ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door NV BEKAERT SA op alle 150.000 obligaties die een vaste interest opleveren van 6,75% per jaar, uitgegeven zijn op 16 april 2009 en een vervaldag hebben op

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918 Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0458.623.918

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND IN AANDELEN Brussel, 02.05.2012, 8:00 AM CET De Gewone Algemene Vergadering van 27.04.2012 heeft beslist voor boekjaar 2011 een bruto dividend van 6,50 per gewoon

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

FLASH INVEST Januari 2013

FLASH INVEST Januari 2013 NV geeft obligaties uit op 6 jaar in euro FLASH INVEST Januari 2013 Promotioneel document Obligatielening 6 jaar Recht op terugbetaling tegen 100% van het belegde kapitaal (exclusief kosten) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie