Openbaar bod tot omruiling van obligaties Kinepolis Group NV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar bod tot omruiling van obligaties Kinepolis Group NV"

Transcriptie

1 Obligatie Nieuwe obligatielening in EUR Openbaar bod tot omruiling van obligaties Kinepolis Group NV We zetten de voornaamste kenmerken voor u op een rij: Het betreft een onvoorwaardelijk openbaar bod tot omruiling in België door Kinepolis Group NV van alle uitstaande EUR , 4,75% vastrentende obligaties met vervaldatum 6 maart 2019 en uitgegeven op 6 maart 2012 door Kinepolis Group NV (ISIN: BE ) (de Bestaande ) in ruil voor 4% vastrentende obligaties met vervaldatum 9 juni 2023 uit te geven door Kinepolis Group NV op 9 juni 2015 (de Nieuwe ) (het Ruilbod ). U vindt meer informatie over de verschillen tussen de voorwaarden van de Bestaande en deze van de Nieuwe onder de rubriek Wezenlijke verschillen tussen de voorwaarden van de Bestaande en de Nieuwe hieronder. Met Coupures van EUR En een looptijd van 8 jaar. De uitgifteprijs is vastgesteld op 100% per Coupure, namelijk EUR per ingebrachte Bestaande Obligatie (theoretische waarde; aangezien het een ruilbod betreft, bestaat de tegenprestatie voor de Nieuwe uit de opgegeven waarde van de Bestaande die worden ingebracht in het Ruilbod, meer bepaald één Nieuwe Obligatie voor elke ingebrachte Bestaande Obligatie). Jaarlijks heeft u per Coupure recht op een coupon met een bruto interestvoet van 4%, namelijk EUR 40 per Coupure. Op de Eindvervaldag hebt u recht op een terugbetaling aan 100% van het belegde bedrag, namelijk EUR per Coupure, behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent. De Emittent heeft het recht om alle of een deel van de uitstaande Nieuwe vervroegd terug te betalen bij Controlewijziging en om fiscale redenen. U vindt hierover meer informatie onder Vervroegde terugbetaling op vraag van de Emittent. Het actuarieel rendement na roerende voorheffing bedraagt 1,655% (berekend vanuit economisch oogpunt op basis van onder andere de referentiemarktprijs van de Bestaande van 110% op 12 mei 2015) indien de Nieuwe tot op de Eindvervaldag worden aangehouden. U vindt hierover meer informatie onder Actuarieel rendement na roerende voorheffing. Een Plaatsingscommissie van 1,875% per Coupure zal worden gedragen door de Belegger. U vindt hierover meer informatie onder Plaatsingscommissie. Investeerders worden verzocht kennis te nemen van het gehele Prospectus, met inbegrip van de risicofactoren. De Nieuwe zijn schuldinstrumenten. Deelnemen aan het Ruilbod en beleggen in de Nieuwe brengt risico s met zich mee. Beleggers in de Nieuwe lenen geld aan de Emittent, die zich ertoe verbindt om op jaarbasis interest te betalen en op de Eindvervaldag 100% van het belegde bedrag (zonder Plaatsingscommissie), namelijk EUR per Coupure terug te betalen. In geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent bestaat er een risico dat de beleggers de aan hen verschuldigde bedragen niet terugkrijgen en dat zij het geheel of een deel van hun belegging verliezen. De Nieuwe zijn bestemd voor beleggers die in staat zijn om de interestvoeten te beoordelen in het licht van hun kennis en financiële ervaring. Elke beslissing om deel te nemen aan het Ruilbod en om te beleggen in de Nieuwe moet gebaseerd zijn op alle informatie die het Prospectus bevat, met inbegrip van het deel Risicofactoren op pagina 26 e.v. (en opgenomen in de samenvatting op pagina 17 e.v ) en meer in het algemeen risicofactoren die de mogelijkheid van de Emittent om haar verplichtingen uit hoofde van de Nieuwe na te komen zouden kunnen aantasten en risicofactoren die belangrijk zijn om de marktrisico s verbonden aan de Nieuwe te beoordelen. Inzonderheid wordt verwezen naar de risicofactoren Financieel risicobeheer, De mogelijkheden van de Vennootschap om haar schulden af te betalen zijn onder meer afhankelijk van haar mogelijkheid om inkomsten en dividenden te ontvangen van haar Dochter vennootschappen en Marktwaarde van de Nieuwe.

2 Informatie over Kinepolis Group NV en haar activiteiten * Kinepolis Group NV is de Belgische moedermaatschappij van een bioscoopgroep met activiteiten in zes Europese landen (verder Kinepolis ). Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Kinepolis telt op het jaareinde bioscoopcomplexen in België, Frankrijk, Spanje, Nederland, Zwitserland en Polen; goed voor 398 zalen en zitplaatsen medewerkers zetten zich elke dag in om miljoenen bioscoopbezoekers een onvergetelijke ervaring te bezorgen. Het aandeel van Kinepolis maakte zijn intrede op de beurs in 1998 en staat vandaag genoteerd op Euronext Brussel (ticker symbool: KIN). De belangrijkste activiteiten van Kinepolis bestaan uit: De exploitatie van bioscoopcomplexen, incl. events, Het beheer en ontwikkeling van het vastgoedpatrimonium, Het verdelen van bioscoopfilms (KFD), en De verkoop van schermreclame in bioscopen (Brightfish). Voor haar klanten, medewerkers, aandeelhouders, partners en omgeving wil Kinepolis duurzame waarde creëren. Het strategisch model van Kinepolis is gebaseerd op drie pijlers: Kinepolis wil de beste marketeer De beste cinema-operator En de beste beheerder van bioscoopvastgoed zijn. Expansie Innovatie Kinepolis zet trends en investeert voortdurend in innovatie en optimale klantenbeleving. Deze drang naar vernieuwing heeft de voorbije jaren geleid tot de digitalisering van de bioscoop, zetelreservatie, de nieuwste projectie- en geluidstechnieken, mobile ticketing, toonaangevende evenementen en vernieuwende marketingbenaderingen. Klantgericht Recent werden belangrijke stappen gezet in de expansiestrategie van Kinepolis. Nadat Kinepolis in 2014 de controle verwierf over twee extra bioscopen in Spanje en na de overname van de groep Wolff Bioscopen in Nederland, staan een aantal nieuwe investeringen op het programma, waaronder nieuwbouwprojecten in Nederland en Frankrijk. Kinepolis wil haar concept introduceren in nieuwe markten en bij nieuwe doelgroepen en zo bijdragen aan verdere waardecreatie voor al haar stakeholders. Kinepolis kreeg in ,7 miljoen bezoekers over de vloer, 8% meer dan het jaar voordien. De totale omzet nam toe met 6,8%. Als filmexpert speelt Kinepolis maximaal in op de voorkeuren van haar bezoekers. Door een gedegen kennis van haar bezoekers - daarbij gebruik makend van een innovatief relatiemarketingsysteem - en een aanbod op maat, wil Kinepolis de ultimate movie experience bieden. Kinepolis wil de klant in de toekomst nog meer betrekken en de klantenrelatie optimaliseren, onder meer via online en mobiele dienstverlening. * Informatie afkomstig van Emittent 2

3 Op 24 februari 2015 heeft Kinepolis een persbericht gepubliceerd over de resultaten van het jaar De geauditeerde kerncijfers (geconsolideerd) van Kinepolis Group NV (in duizenden EUR) onder IFRS: in duizenden EUR 31/12/ /12/2014 Opbrengsten Winst uit bedrijfsactiviteiten Recurrente EBITDA Recurrente EBIT Netto kasstromen uit bedrijfsactiviteiten Eigen vermogen Netto financiële schuld Balanstotaal EBIT = Resultaat uit operationele activiteiten (= Resultaat voor belastingen, netto financieel resultaat, aandeel in het resultaat uit entiteiten verwerkt volgens vermogensmutatiemethode) EBITDA = EBIT + afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. (Meer info op Risicocategorie volgens ING België NV De risicocategorie eigen aan ING België wordt bepaald aan de hand van een analyse van de verschillende factoren, waaronder het kredietrisico van de Emittent, het risico van de markt waarin de Emittent actief is en de algemene economische situatie. Deze analyse wordt verfijnd op basis van de specificiteiten van het Ruilbod zoals het maximum bedrag van de Nieuwe (en de samenhangende liquiditeit), de looptijd ervan en het risico op de munteenheid. Deze risicocategorie eigen aan ING is geen kredietrating van de Nieuwe noch van de Emittent. In totaal onderscheiden we 7 risicocategorieën, gaande van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze analyse houdt geen rekening met bepaalde belangrijke risicocategorieën, namelijk het marktrisico bij doorverkoop voor de Vervaldag van de. Het Ruilbod wordt ingedeeld in de risicocategorie: Beschikbaarheid van het Prospectus Het uitgifte- en noteringsprospectus (het Prospectus ) is opgesteld in het Nederlands, gedateerd op 12 mei 2015 en goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 12 mei Het Prospectus kan gratis verkregen worden in alle ING kantoren, op het telefoonnummer 02/ van het ING Contact Center of geraadpleegd worden op (Beleggen ). Daar kunt u ook een Franstalige vertaling vinden. De investeerder moet kennis nemen van het Prospectus en inzicht verkrijgen alvorens een investeringsbeslissing te nemen en meer in het bijzonder de risicofactoren opgenomen in het Prospectus er op naslaan. 3

4 Belangrijkste risico s van deze uitgifte 4 Deze Nieuwe zijn onderworpen aan risico s, verbonden aan de Emittent, alsook aan de risico s eigen aan de zoals het volatiliteitsrisico, het renterisico, het liquiditeitsrisico enz. Vooraleer in te schrijven wordt de potentiële belegger verzocht aandachtig alle risicofactoren door te nemen die vermeld staan in het Prospectus (pagina 26 en volgende) en de samenvatting (pagina 17 en volgende). Deze risicofactoren zijn in het bijzonder relevant voor een emissie met een lange looptijd van 8 jaar. Risico s eigen aan de Nieuwe en het Ruilbod De Nieuwe zijn niet-gewaarborgde verplichtingen van de Vennootschap die van geen enkele garantie genieten. Het recht van de houders van Nieuwe op betaling onder de Nieuwe is niet gewaarborgd. De Nieuwe zijn algemene, niet-gewaarborgde en niet-bevoorrechte obligaties. De Nieuwe zijn achtergesteld aan de gewaarborgde verbintenissen van de Vennootschap. Bovendien zijn de Nieuwe als niet-gewaarborgde verbintenissen structureel achtergesteld aan de schulden van de Dochtervennootschappen van de Vennootschap. Aangezien de Vennootschap haar activiteiten voornamelijk ontwikkelt via Dochtervennootschappen, zijn de terugbetalingsrechten van de houders van Nieuwe achtergesteld aan de andere schulden van de Dochtervennootschappen van de Vennootschap. De mogelijkheden van de Vennootschap om haar schulden af te betalen zijn onder meer afhankelijk van haar mogelijkheid om inkomsten en dividenden te ontvangen van haar Dochtervennootschappen. Het is mogelijk dat de Nieuwe geen geschikte belegging zijn voor elke belegger: Elke potentiële deelnemer aan het Ruilbod moet op basis van zijn eigen omstandigheden bepalen of de belegging voor hem geschikt is. Meer bepaald dient elke potentiële belegger over voldoende kennis en ervaring te beschikken om een zinvolle evaluatie uit te voeren van de Nieuwe, de verdiensten en de risico s van een deelname aan het Ruilbod en een belegging in de Nieuwe, en de informatie die in dit Prospectus of de toepasselijke bijlagen is vervat of opgenomen door verwijzing. De mogelijkheid bestaat dat de Vennootschap niet in staat is de Nieuwe terug te betalen: Het zou kunnen dat de Vennootschap de Nieuwe niet kan terugbetalen op hun vervaldag. De Vennootschap kan ook worden verplicht om alle of een deel van de Nieuwe terug te betalen in een geval van een Wanprestatie. Er is geen actieve handelsmarkt voor de Nieuwe : Er werd een aanvraag ingediend opdat de Nieuwe zouden worden toegelaten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel. De Nieuwe zijn echter nieuwe effecten die mogelijk niet in ruime mate beschikbaar zijn en waarvoor er momenteel geen actieve handelsmarkt bestaat. Onzekerheid over de markt voor de niet geruilde Bestaande. Hoewel de Bestaande die niet in het Ruilbod worden ingebracht of voor ruil worden aanvaard, genoteerd zullen blijven op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel, kan de handelsmarkt voor de Bestaande die na de voltooiing van het Ruilbod nog in omloop blijven, aanzienlijk beperkter zijn. Die resterende Bestaande kunnen een lagere prijs hebben dan vergelijkbare effecten met een grotere marktliquiditeit. Door de lagere marktwaarde en liquiditeit kan de handelsprijs van die resterende Bestaande ook volatieler worden. De Nieuwe kunnen vervroegd worden terugbetaald door de Vennootschap. Informatie over de omstandigheden waarin de Nieuwe Obligatie kunnen vervroegd terugbetaald worden zijn beschikbaar in de prospectus en samenvatting. Potentiële belangenconflicten: Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de Vennootschap betrokken is bij een algemene zakelijke relatie en/of bij specifieke transacties (inclusief, maar niet beperkt tot lang- of kortlopende financieringsfaciliteiten) met de Agent en/of de Dealer Managers (en in voorkomend geval hun respectieve gelieerde ondernemingen) en dat zij mogelijk belangenconflicten hebben die een ongunstig effect zouden kunnen hebben op de belangen van de houders van Nieuwe. De voorwaarden van dergelijke specifieke transacties zijn mogelijk gunstiger voor de Dealer Managers dan de voorwaarden van de Nieuwe. Risico s eigen aan de Emittent Algemene marktrisico s: Wijzigingen in algemene, globale of regionale economische omstandigheden of economische omstandigheden in gebieden waar de Kinepolis Groep actief is en die een impact kunnen hebben op het consumptiepatroon van de consumenten en de productie van nieuwe films, kunnen een negatieve invloed uitoefenen op de bedrijfsresultaten van de Kinepolis Groep. De Kinepolis Groep tracht zich hiertegen te wapenen door een doorgedreven interne efficiëntie en het van zeer nabij bewaken en opvolgen van de uitgaven en marges. Wijzigende economische omstandigheden kunnen ook de concurrentierisico s doen toenemen. Operationele risico s: Gezien de Kinepolis Groep zelf geen materiaal (film, etc.) produceert, is zij afhankelijk van de beschikbaarheid, diversiteit en de kwaliteit van films evenals van de mogelijkheid om dit materiaal te kunnen huren van verdelers. De Kinepolis Groep tracht zich hier, in de mate van het mogelijke, tegen te wapenen door goede lange termijn relaties te onderhouden met de belangrijke verdelers of producenten, door een zekere diversificatiepolitiek te voeren met betrekking tot haar programmatie en zelf een rol te spelen als distributeur in België. Seizoenseffecten: De operationele opbrengsten van de Kinepolis Groep kunnen variëren van periode tot periode gelet op het feit dat de producenten en distributeurs in volledige onafhankelijkheid van de bioscoop-exploitanten de timings van hun filmreleases bepalen evenals gelet op het feit dat traditioneel bepaalde periodes, zoals vakanties, een invloed kunnen hebben op bezoekersaantallen. Weerseffecten kunnen tevens een belangrijke rol spelen in de frequentie van het

5 Specificaties bioscoopbezoek. De Kinepolis Groep aanvaardt in grote mate dit risico gezien de kosten van een financiële indekkingspolitiek niet zouden opwegen tegen de opbrengsten ervan, maar tracht de gevolgen hiervan wel te milderen door, onder meer, haar kostenstructuur zo maximaal mogelijk te variabiliseren. Financieel risicobeheer: Door de uitoefening van haar bedrijfsactiviteit wordt de Kinepolis Groep in haar dagdagelijkse activiteit blootgesteld aan een aantal financiële risico s, zoals interestrisico, valutarisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico. Voor het beheer van deze financiële risico s kan gebruik worden gemaakt van afgeleide financiële producten afgesloten met derde partijen. Het gebruik van deze afgeleide financiële producten is onderworpen aan strikte interne procedures en regelgeving. Het is de politiek van de Kinepolis Groep om het gebruik van afgeleide financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden niet toe te laten. Technologische risico s: Cinema is in grote mate een sterk geïnformatiseerde en geautomatiseerde sector waarbij de juiste technologische keuzes en optimale functionering van projectiesystemen en andere ICT systemen cruciaal zijnom de klant een optimale service te kunnen bieden. De Kinepolis Groep tracht deze risico s te beheren door de nieuwste technologische ontwikkelingen op de voet te volgen, regelmatig de systeemarchitectuur te analyseren en waar nodig te optimaliseren, alsook door het implementeren van ICT best practices. Andere risico s: Dit betreft o.m. het verloop van sleutelpersoneel, de invloed van politieke beslissingen, regelgevende en gerechtelijke procedures (inclusief fiscale en administratieve controles en sancties). ISIN Code Emittent Ratings Doelstelling van het Ruilbod Rol ING Bank NV Belgian Branch Notering Secundaire markt Ruilbod BE Kinepolis Group NV, opgericht in België. De Emittent en de Nieuwe hebben geen kredietrating en de Emittent heeft niet de intentie een kredietrating aan te vragen voor zichzelf en/of de Nieuwe op een later moment. Het Ruilbod heeft tot doel de Bestaande die vervallen op 6 maart 2019 te herfinancieren door de uitgifte van de Nieuwe die vervallen op 9 juni Dealer Manager en Joint Bookrunner Er werd een aanvraag ingediend bij Euronext Brussel om de Nieuwe te noteren en toe te laten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel (www.euronext.com). De secundaire markt zal waarschijnlijk beperkt of weinig liquide zijn. Zoals hierboven gespecificeerd onder Belangrijke risico s van deze uitgifte, is er geen enkele waarborg dat er zich een actieve markt zal ontwikkelen voor de verhandeling van de Nieuwe. De Obligatiehouder kan zijn belegging in de Nieuwe voor de Eindvervaldag verkopen aan de prijs bepaald door ING Bank NV Belgian Branch die als tegenpartij kan optreden (en waarop beurstaks verschuldigd is) en moet dus rekening houden met een eventuele minwaarde. De minwaarde kan veroorzaakt worden door bepaalde parameters (zoals onder meer de evolutie van de marktrentes, de perceptie van de kredietwaardigheid van de Emittent en de volatiliteit op de markten). Algemeen kan men verwachten dat de marktprijs van de Nieuwe daalt in geval van een stijging van de intrestvoeten. Beleggers kunnen de prijs van de Nieuwe consulteren in hun effectenrekening of opvragen in elk ING-kantoor. ING Bank NV Belgian Branch verbindt er zich niet toe om de Nieuwe systematisch in te kopen. Het Ruilbod heeft betrekking op alle uitstaande Bestaande, wat resulteert in een maximum uitgiftebedrag voor de Nieuwe van EUR De beslissing om in te gaan op het Ruilbod behoort enkel toe aan de houders van de Bestaande. Voor elke ingebrachte Bestaande Obligatie ontvangt u één Nieuwe Obligatie. De ingebrachte Bestaande zullen worden geannuleerd. De interest die sinds 6 maart 2015 is aangegroeid op de Bestaande die worden ingebracht in het Ruilbod (EUR 12,33 per Bestaande Obligatie) zal worden betaald op de Leveringsdatum. De Emittent heeft niet het recht over te gaan tot een verplichte aflossing of uitkoop van de Bestaande. Door deelname aan het Ruilbod verlengen de houders van de Bestaande hun blootstelling aan de Emittent met 4 jaar. De voorwaarden van de Bestaande die niet ingeruild worden, blijven onveranderd en deze Bestaande blijven genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel tot hun eindvervaldag, namelijk 6 maart De secundaire markt van de Bestaande kan door de omruiling echter nog meer beperkt worden. Wezenlijke verschillen tussen de voorwaarden van de Bestaande en de Nieuwe Eindvervaldag Initiële looptijd Bruto vaste interest Jaarlijks bruto actuarieel rendement Bestaande 6 maart jaar 4,75% op jaarbasis, jaarlijks betaalbaar op 6 maart 4,433% per jaar berekend in functie van de uitgifteprijs, de betaling van interesten gedurende de looptijd van de Bestaande en de terugbetalingsprijs van de Bestaande en onder de veronderstelling dat de Bestaande aangehouden worden tot hun eindvervaldag. 5 Nieuwe 9 juni jaar 4% op jaarbasis, jaarlijks betaalbaar op 9 juni, desgevallend te verhogen ten gevolge van niet-goedkeuring of niet-neerlegging van de controlewijzigingsbesluiten (zie hieronder bij Voorwaardelijke Step-up en Stepdown van de interestvoet ) 2,600% per jaar berekend op basis van de referentiemarktprijs van de Bestaande van 110% op 12 mei 2015, een uitgifte van de Nieuwe op 12 mei 2015, de interest (zonder rekening te houden met enige verhoging ervan) en onder de veronderstelling dat de Nieuwe zullen worden aangehouden vanaf hun uitgifte tot de eindvervaldag wanneer ze aan 100% van hun nominale waarde zullen worden terugbetaald.

6 Statuut en vorm van de Nieuwe De gedematerialiseerde Nieuwe zijn directe, onvoorwaardelijke en niet-achtergestelde verbintenissen van de Emittent, zoals beschreven in het Prospectus. De Nieuwe worden niet gewaarborgd. De Nieuwe zijn enkel leverbaar op een effectenrekening, er is geen materiële levering mogelijk Coupures EUR Aanvaardingsperiode De aanvaardingsperiode loopt van 13 mei 2015 tot en met 1 juni 2015 (16:00 uur CET). Houders van Bestaande kunnen het Ruilbod aanvaarden en hun Bestaande omruilen tegen Nieuwe door het formulier dat in dit Prospectus is opgenomen als Bijlage 1 (het Aanvaardingsformulier ) voor 16:00 CET op de laatste dag van de Aanvaardingsperiode aan de Centralisatieagent of een andere financiële tussenpersoon (elk, een Financiële Tussenpersoon ) over te maken. Elke Financiële Tussenpersoon zal het aantal Bestaande dat via zijn instelling is ingebracht vóór 1 juni 2015 (16:00 uur CET) meedelen aan de Centralisatieagent. De Centralisatieagent zal vervolgens bij de sluiting van de Aanvaardingsperiode het totale aantal ingebrachte Bestaande vaststellen. Indien de houders van Bestaande ervoor opteren om hun Aanvaardingsformulier aan een Financiële Tussenpersoon anders dan de Centralisatieagent over te maken, dienen zij zich te informeren over de kosten en vergoedingen die deze Financiële Tussenpersonen zouden kunnen aanrekenen en die zij zullen moeten betalen. De houder van de Bestaande die reeds aanvaard heeft, kan zijn aanvaarding intrekken tot het einde van de aanvaardingsperiode. Omruildatum 9 juni 2015 Eindvervaldag Nieuwe 9 juni 2023 Documentatie De Nieuwe worden gedocumenteerd onder een Nederlandstalig prospectus dat goedgekeurd werd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten op 12 mei 2015 (het Prospectus ), overeenkomstig artikel 19, 3 van de wet van 1 april 2007 betreffende de openbare overnamebiedingen. Het Prospectus samen met de Franstalige vertaling ervang zullen beschikbaar zijn op de website van de Emittent (investors.kinepolis.com) en de website van ING (www.ing.be), alsook gratis verkrijgbaar bij uw ING-bankkantoor en via Houders van de Bestaande worden verzocht het Prospectus aandachtig te lezen en hun beslissing om in te gaan op het Ruilbod uitsluitend te baseren op de inhoud ervan en vooral op de inhoud van het hoofdstuk Risicofactoren en de memorie van antwoord opgenomen in bijlage aan het Prospectus. Opbrengst Nieuwe Uitgifteprijs 100% per Coupure, namelijk EUR per ingebrachte Bestaande Obligatie (theoretische waarde; aangezien het een ruilbod betreft, bestaat de tegenprestatie voor de Nieuwe uit de opgegeven waarde van de Bestaande die worden ingebracht in het Ruilbod). Terugbetaling Op de Eindvervaldag heeft de belegger recht op terugbetaling van 100% van het belegde bedrag, namelijk EUR per Coupure, behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent Interestbedrag Motivering interestbedrag Voorwaardelijke step-up en step-down van de interestvoet Coupon met vaste interestvoet van 4% bruto. De coupon van 4% bruto is de som van (i) 2.754% (de bruto interestvoet die van toepassing zou zijn indien de Nieuwe a pari op een stand-alone basis (met uitsluiting van enige toepasselijke distributievergoeding) werden uitgegeven), (ii) 1,410% (de overdracht en spreiding van de latente meerwaarde op de Bestaande over 8 jaar), en (iii) 0,100% (de aanmoedigingspremie om houders van Bestaande aan te moedigen om hun Bestaande in te brengen in het Ruilbod), verminderd met (iv) 0,264% (de plaatsingsvergoeding). U vindt hierover meer informatie in het hoofdstuk Voorwaarden van het Ruilbod van de Prospectus. Indien uiterlijk op 1 juni 2015 (i) de voorwaarde i.v.m. mogelijke vervroegde terugbetaling van de Nieuwe in geval van Controlewijziging niet goedgekeurd is door de algemene aandeelhoudersvergadering van de Emittent (de Controlewijziging Besluiten ) of (ii) de Controlewijziging Besluiten niet werden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, dan zal de interestvoet van de Nieuwe verhoogd worden met 0,50% per jaar (bruto) vanaf de interestperiode die start in 2015 tot de laatste dag van de interestperiode gedurende dewelke de voorwaarden beschreven in (i) en (ii) hierboven vervuld worden. De interestvoet wordt terug verminderd met 0,50% wanneer de desbetreffende voorwaarden voldaan zijn en dit met ingang van de interestperiode die aanvangt op de eerste Interestbetaaldatum volgend op de datum van neerlegging van de Controlewijziging Besluiten. Een Controlewijziging doet zich voor: (a) zolang de statuten van de Emittent bepalen dat de Huidige Referentie Aandeelhouder het recht heeft om de meerderheid van de bestuurders van de Emittent te benoemen, indien een of meerdere personen (andere dan de Huidige Referentie Aandeelhouder), al dan niet samen met een partij waarmee hij in onderling overleg handelt, (i) de eigendom verkrijgt over 50% of meer van de Gewone Aandelen of andere stemrechten van de Emittent, en (ii) het recht verwerft om de meerderheid van de bestuurders van de Emittent te benoemen; (b) wanneer, ten gevolge van een wijziging van de statuten van de Emittent, de Huidige Referentie Aandeelhouder niet langer het recht heeft om de meerderheid van de bestuurders van de Emittent te benoemen, indien een of meerdere personen (andere dan de Huidige Referentie Aandeelhouder), al dan niet samen met een partij waarmee hij in onderling overleg handelt, (i) de eigendom verkrijgt over 50% of meer van de Gewone Aandelen of andere stemrechten van de Emittent, of (ii) het recht verwerft om de meerderheid van de bestuurders van de Emittent te benoemen, waarbij, zowel in de situatie omschreven onder (a) als (b), de datum waarop de Controlewijziging wordt geacht te hebben plaatsgevonden (i) de datum is van de publicatie door de aanbieder van de resultaten van het relevante vrijwillige of verplichte aanbod (en voor alle duidelijkheid voorafgaand aan de heropening van het aanbod in overeenstemming 6

7 met artikel 42 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen) (indien een dergelijke publicatie vereist is) of (ii) op het ogenblik van eender andere wettelijke vereiste bekendmaking (indien toepasselijk) of (iii) indien er geen bekendmaking is, op het ogenblik van daadwerkelijke verwerving van de controle zoals hierboven omschreven. Huidige Referentie Aandeelhouder betekent de heer Joost Bert en/of Kinohold bis SA (of enige rechtsopvolger daarvan zolang de desbetreffende aandelen binnen dezelfde familiale structuur blijven). Interestbetaaldatum De coupon is betaalbaar op 9 juni van elk jaar tot en met de Eindvervaldag, en voor het eerst op 9 juni Actuarieel rendement na roerende voorheffing Vervroegde terugbetaling op vraag van de Obligatiehouders Vervroegde terugbetaling op vraag van de Emittent Vervroegde terugbetaling 1,655%. Dit rendement is berekend voor natuurlijke personen gedomicilieerd in België (rekening houdend met de afhouding van roerende voorheffing van 25%) vanuit econonomisch oogpunt op basis van een referentiemarktprijs van de Bestaande van 110% op 12 mei 2015, een uitgifte van de Nieuwe op de Omruildatum, de Interestbedragen (zonder rekening te houden met enige verhoging van de interestvoet) en in de veronderstelling dat de Nieuwe zullen worden aangehouden vanaf de Omruildatum tot de Eindvervaldag wanneer ze aan 100% per Coupure zullen worden terugbetaald. Dit geeft geen indicatie van enig rendement in de toekomst indien de Nieuwe niet tot de Eindvervaldag worden aangehouden. Vervroegde terugbetaling op vraag van de Obligatiehouders is mogelijk naar aanleiding van (i) een Controlewijziging en (ii) Wanpresatie. (i) Controlewijziging. De houders van Nieuwe hebben het recht een vervroegde terugbetaling van de Nieuwe te eisen wanneer een Controlewijziging zich voordoet. Ze kunnen dit doen door middel van een kennisgeving aan de Emittent met kopie aan de Agent, KBC Bank NV. (ii) Wanprestatie. De Nieuwe kunnen naar aanleiding van een Wanprestatie (zoals gedefinieerd in het Prospectus) van de Emittent vervroegd worden terugbetaald op vraag van de houders van de Nieuwe. Meer info hierover vindt u in het hoofdstuk Voorwaarden van de Nieuwe van het Prospectus. Vervroegde terugbetaling op vraag van de Emittent is mogelijk (i) naar aanleiding van een Controlewijziging en (ii) om fiscale redenen. (i) Controlewijziging. Indien als gevolg van een Controlewijziging minstens 85% van het uitgiftebedrag van de Nieuwe ter vervroegde terugbetaling is aangeboden, mag de Emittent beslissen om alle uitstaande Nieuwe vervroegd terug te betalen. (ii) Fiscale redenen. Indien de Emittent verplicht wordt om bijkomstige bedragen te betalen met betrekking tot de hoofdsom en interest onder de Nieuwe ten gevolge van een wijziging in de Belgische fiscaliteit die niet op redelijke wijze kan vermeden worden, mag de Emittent beslissen om alle uitstaande Nieuwe vervroegd terug te betalen. Bij een vervroegde terugbetaling hebben houders van Nieuwe steeds recht op minimum 100% per Coupure, namelijk EUR per Coupure, alsook de verworven onbetaalde interesten. De voorwaarden en de praktische modaliteiten betreffende de mogelijkheden tot vervroegde terugbetaling zijn beschreven onder Voorwaarden van de Nieuwe in het Prospectus. Kosten en Fiscaliteit Plaatsingscommissie Algemeen Fiscaal regime in belgië Informatie-uitwisseling Taks op beursverrichtingen 1,875% per Coupure, betaald aan de Dealer Manager door de Emittent en gedragen door de belegger. Aan de omruiling bij ING Bank NV Belgian Branch zijn er geen kosten verbonden voor de beleggers die hun Bestaande houden op een ING-effectenrekening. Beleggers die Bestaande houden bij een andere Financiële Tussenpersoon worden verzocht zich te informeren over de eventuele kosten. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. De algemene bepalingen zijn opgenomen in het Prospectus. De omruiling van Bestaande tegen Nieuwe zal niet onderworpen zijn aan de Belgische roerende voorheffing, noch aan de taks op beursverrichtingen. Meer info hierover vindt u in het hoofdstuk Voorwaarden van de Nieuwe van het Prospectus. De inkomsten, voortvloeiend uit de Nieuwe, die in België geïnd worden, zijn thans (d.i. op datum van de productfiche) onderhevig aan een roerende voorheffing van 25% op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten voortvloeiend uit de Nieuwe aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. Sommige beleggers komen evenwel onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling. De Nieuwe vallen onder het toepassingsgebied van de Europese Spaarrichtlijn 2003/48/EG. Op basis van deze richtlijn zal de Belgische uitbetalende instantie, die de inkomsten van de Nieuwe (zoals bepaald in de Europese Spaarrichtlijn) betaalt aan een natuurlijke persoon (uiteindelijke gerechtigde) woonachtig in een andere lidstaat (of van één van de afhankelijke en geassocieerde gebieden), over deze rentebetalingen rapporteren aan de Belgische overheid. De Belgische overheid zal vervolgens de informatie uitwisselen met de overheid van de woonstaat van de uiteindelijke gerechtigde. Taks op de beursverrichtingen bij aan- of verkoop op de secundaire markt, indien dergelijke verrichting in België wordt aangegaan of uitgevoerd: 0,09% met een maximumbedrag van EUR

8 Waarschuwing Deze brochure heeft een promotioneel karakter en is opgesteld en verspreid door ING België NV. Ze is dus geen aanbeveling om in te tekenen of een advies of aanbeveling om gelijk welke verrichting af te sluiten, en moet ook niet als dusdanig worden geïnterpreteerd. Hoewel ING België NV alle redelijke maatregelen heeft genomen om de juistheid van de informative in dit document te waarborgen, kan noch ING België NV, noch enige andere persoon die met haar verbonden is, de informatie die zij ontvangen heeft van onafhankelijke derden en in het bijzonder van de emittent, waarborgen (behoudens in geval van fout van ING). Bovendien wordt deze brochure door ING België NV ter beschikking gesteld aan alle of een deel van de cliënten en is ze niet gebaseerd op het onderzoek van de specifieke situatie van de cliënt. De cliënt moet zelf oordelen of het financiële instrument waarop deze brochure betrekking heeft, aan zijn situatie is aangepast. Deze brochure is enkel bestemd voor gebruik door de oorspronkelijke geadresseerde en mag niet worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven aan andere personen, noch geheel of gedeeltelijk worden gepubliceerd. De betrokken financiële instrumenten zullen niet worden geregistreerd volgens de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd ( Securities Act ), en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, noch aan Amerikaanse burgers, zelfs niet buiten de Verenigde Staten, noch aan houders van een Green Card. Om in te tekenen of voor meer informatie: bel naar surf naar afspraak in een ING-kantoor Deze brochure is opgesteld door ING België NV Bank Marnixlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW: BE BIC: BBRUBEBB IBAN: BE Verantwoordelijk uitgever: I. Ampe Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel Editing Team & Graphic Studio Marketing ING Belgium N 05/15 7

Kinepolis. FLASH INVEST Mei 2015. onvoorwaardelijk openbaar ruilbod

Kinepolis. FLASH INVEST Mei 2015. onvoorwaardelijk openbaar ruilbod Kinepolis onvoorwaardelijk openbaar ruilbod FLASH INVEST Mei 2015 Promotioneel document Onvoorwaardelijk Openbaar Ruilbod Van 13 mei (9 u.) tot 1 juni 2015 (16 u.) Eén bestaande obligatie tegen één nieuwe

Nadere informatie

Kinepolis Obligaties 4,75% 2019

Kinepolis Obligaties 4,75% 2019 Promotioneel document Nieuwe Obligatielening in EUR Kinepolis Obligaties 4,75% 209 7 jaar, recht op terugbetaling op de Vervaldatum aan 00% door de Emittent, behalve in geval van faillissement of wanbetaling

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert

Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert Promotioneel document Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert Het betreft een publiek aanbod in België en Luxemburg tot omruiling van EUR 150.000.000 6,75% vastrentende obligaties (BE0002167337)

Nadere informatie

Publiek Aanbod BEFIMMO Comm. VA

Publiek Aanbod BEFIMMO Comm. VA Publiek Aanbod BEFIMMO Comm. VA Befimmo Comm.VA, een vastgoedbevak (openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal), bijzonder gespecialiseerd in beleggingen in kantoorgebouwen, geeft nieuwe

Nadere informatie

Warehouses De Pauw Comm. VA Obligaties 2021

Warehouses De Pauw Comm. VA Obligaties 2021 Promotioneel document Nieuwe obligatielening in EUR Warehouses De Pauw Comm. VA Obligaties 2021 7 jaar 1 ; Recht op terugbetaling op de Vervaldag aan 100% door de Emittent, behalve in geval van faillissement

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Omega Pharma Obligaties 2017-2019

Omega Pharma Obligaties 2017-2019 Promotioneel Document Nieuwe obligatielening in EUR Omega Pharma Obligaties 2017-2019 Â 5 en 7 jaar; Â Recht op terugbetaling op de Vervaldatum aan 100% door de Emittent, behalve in geval van faillissement

Nadere informatie

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 Productfiche 28 december 2009 Omschrijving Deze Note betaalt elk kwartaal een vaste brutocoupon van 3% (op jaarbasis) voor jaar

Nadere informatie

Publiek Aanbod van obligaties door Vandemoortele NV

Publiek Aanbod van obligaties door Vandemoortele NV Obligatie Nieuwe obligatielening in EUR Publiek Aanbod van obligaties door Vandemoortele NV We zetten de voornaamste kenmerken voor u op een rij: Het betreft een publiek aanbod van obligaties in België;

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

KBC IFIMA N.V. (NL) Note in Australische dollar op 4 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet

KBC IFIMA N.V. (NL) Note in Australische dollar op 4 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet Note KBC IFIMA N.V. (NL) Note in Australische dollar op 4 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet KBC IFIMA N.V. geeft nieuwe Notes uit. We zetten de voornaamste voorwaarden voor u op een rij: Het

Nadere informatie

ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15

ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15 Productfiche 10 februari 2010 Omschrijving Deze Note betaalt elk jaar een vaste brutocoupon van 3% voor jaar 1 en jaar 2. De

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015 ING Structured Note Note gelinkt aan aandelen ING 5Y EUR Fix Coupon Airbag Note 09/2015 terugbetaling kapitaal gelinkt aan een Europese aandelenindex Productfiche 23 augustus 2010 Omschrijving Deze Note

Nadere informatie

ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16

ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16 Promotioneel Document 27 januari 2011 Omschrijving Deze Note betaalt elk kwartaal een brutocoupon gelijk aan de Euribor

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 Promotioneel Document Structured Notes-kapitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Commercieel Document - Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 Promotioneel Document Structured Notes-capitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

Arseus Obligaties 2017

Arseus Obligaties 2017 Promotioneel document Nieuwe obligatielening in EUR Â 5 jaar; Â Recht op terugbetaling op de Vervaldatum aan 100% door de Emittent, behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent en/of

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door KINEPOLIS GROUP NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) KINEPOLIS GROUP NV.

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door KINEPOLIS GROUP NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) KINEPOLIS GROUP NV. ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door KINEPOLIS GROUP NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) op EUR 75.000.000 uitstaande 4,75% vastrentende obligaties (ISIN: BE0002183490) met vervaldatum

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) op EUR 189.000.000 uitstaande 4,375% vastrentende obligaties (ISIN: XS0218652906) met vervaldatum

Nadere informatie

ING 5Y EUR Participation Note 11/2015

ING 5Y EUR Participation Note 11/2015 ING Structured Note Note gelinkt aan een aandelenindex ING 5Y EUR Participation Note 11/2015 gelinkt aan een emerging market aandelenindex Productfiche 25 oktober 2010 OMSCHRIJVING Deze 5Y EUR Participation

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie 1

Gereglementeerde informatie 1 Gereglementeerde informatie 1 Openbaar 2 bod tot inschrijving in het kader van een obligatielening op 5 jaar met een coupon van 5,375% bruto voor een bedrag van 40 miljoen 3. Terhulpen, 15 oktober 2012

Nadere informatie

Delhaize obligaties 4,250% 2011-2018

Delhaize obligaties 4,250% 2011-2018 Nieuwe obligatielening in Euro Delhaize obligaties 4,250% 2011-2018 7 jaar, recht op terugbetaling op de Vervaldatum aan 100% door de Emittent, behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

Note KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in Zuid-Afrikaanse rand op 3 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet

Note KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in Zuid-Afrikaanse rand op 3 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet KBC IFIMA S.A. geeft nieuwe s uit. KBC IFIMA S.A. (LUX) in Zuid-Afrikaanse rand op 3 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet We zetten de voornaamste voorwaarden voor u op een rij: Het betreft een

Nadere informatie

Bekaert obligaties 2016-2019

Bekaert obligaties 2016-2019 Bekaert obligaties 2016-2019 Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie pagina 2) Â 5 & 8 jaar, recht op terugbetaling op de Vervaldatum aan 100% door de Emittent, behalve in geval van faillissement of wanbetaling

Nadere informatie

KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in Noorse kroon op 5 jaar met vaste interestvoet

KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in Noorse kroon op 5 jaar met vaste interestvoet Note KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in Noorse kroon op 5 jaar met vaste interestvoet KBC IFIMA S.A. geeft nieuwe Notes uit. We zetten de voornaamste voorwaarden voor u op een rij: Het betreft een publiek aanbod

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up Mogelijke halfjaarlijkse coupon met progressieve rentevoet Looptijd van het product: 2,5 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Geen kapitaalbescherming Beschrijving 2.5Y USD Semi-Annual Step-Up is een beleggingsproduct

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Banks index (SX7E) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

Openbare uitgifte in EUR van obligaties met een looptijd van 5 jaar in België en het Groothertogdom Luxemburg

Openbare uitgifte in EUR van obligaties met een looptijd van 5 jaar in België en het Groothertogdom Luxemburg Risiconiveau Belfius Way Beleggersportret Obligaties op 5 jaar in EUR 0 1 2 3 4 5 6 Deze brochure werd opgesteld in het kader van de uitgifte van obligaties met een looptijd van 5 jaar en met een vaste

Nadere informatie

Publiek Aanbod van obligaties door Studio 100 NV

Publiek Aanbod van obligaties door Studio 100 NV Obligatie Nieuwe obligatielening in EUR Publiek Aanbod van obligaties door Studio 100 NV We zetten de voornaamste kenmerken voor u op een rij: Het betreft een publiek aanbod van obligaties in België; voor

Nadere informatie

KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in USD op 6 jaar met variabele interestvoet

KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in USD op 6 jaar met variabele interestvoet KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in USD op 6 jaar met variabele interestvoet KBC IFIMA S.A. geeft nieuwe Notes uit. We zetten de voornaamste voorwaarden voor u op een rij: Het betreft een publiek aanbod van Notes

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING. door NV BEKAERT SA

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING. door NV BEKAERT SA ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door NV BEKAERT SA op alle 150.000 obligaties die een vaste interest opleveren van 6,75% per jaar, uitgegeven zijn op 16 april 2009 en een vervaldag hebben op

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET)

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET) Brussel,11 juni 2013 Gereglementeerde informatie* (11 juni 2013) Informatiedocument * Onderstaande informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

Warehouses De Pauw Comm. VA geeft nieuwe obligaties uit in euro

Warehouses De Pauw Comm. VA geeft nieuwe obligaties uit in euro Warehouses De Pauw Comm. VA geeft nieuwe obligaties uit in euro FLASH INVEST Mei 2014 Promotioneel document Risico Obligatielening 7 jaar (behalve bij vervroegde terugbetaling) Recht op terugbetaling tegen

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Omschrijving. ING Bank NV (NL) 5Y EUR Collared Floater. Voordelen. Nadeel. Euribor 3 maand sinds november 2003

Omschrijving. ING Bank NV (NL) 5Y EUR Collared Floater. Voordelen. Nadeel. Euribor 3 maand sinds november 2003 ING Bank NV (NL) Trimestriële coupon Looptijd van het product: 5 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Kapitaalbescherming op de eindvervaldatum door de Emittent Omschrijving Note is een beleggingsproduct :

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Europe 600 Oil & Gas (SXEP) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico

Nadere informatie

Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 4,75 % Vastrentende Obligaties met vervaldatum 6 maart 2019 Uitgifteprijs: 101,875 % Rendement 4,433 % (bruto

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS van 8 januari 2008 met betrekking tot de uitgifte en het openbaar bod tot inschrijving van obligaties uitgegeven in het kader van een obligatielening van 100.000.000 5,30%

Nadere informatie

Obligaties met een looptijd van 5 en 7 jaar in EUR

Obligaties met een looptijd van 5 en 7 jaar in EUR Risciconiveau Belfius Way 0 1 2 3 4 5 6 Beleggersportret Openbare uitgifte in EUR van obligaties met een looptijd van 5 jaar en 7 jaar in België en in Luxemburg April 2012 Deze brochure werd opgesteld

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR RUILBOD. 5,125% vastrentende obligaties met vervaldatum 2 oktober 2023 voor een maximumbedrag van EUR 250.000.

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR RUILBOD. 5,125% vastrentende obligaties met vervaldatum 2 oktober 2023 voor een maximumbedrag van EUR 250.000. Prospectus van 3 september 2013 ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR RUILBOD door UCB NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) betreffende 250.000 5,75% vastrentende obligaties met vervaldatum 27 november 2014

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

3Y EUR Participation Invest Notes 04/18

3Y EUR Participation Invest Notes 04/18 Promotioneel Document INVEST NOTES ING Bank N.V. (NL) 3Y EUR Participation Invest Notes 04/18 De ING Bank N.V. (NL) (afgekort "ING ") richten zich tot beleggers die op zoek zijn naar een belegging: met

Nadere informatie

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note.

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. Inflatie-plus Note F. van Lanschot Bankiers NV (NL) Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. De Van Lanschot Inflatie-plus Note is een gestructureerd schuldinstrument

Nadere informatie

5Y EUR Participation Invest Notes 03/21

5Y EUR Participation Invest Notes 03/21 Promotioneel Document INVEST NOTES ING Bank N.V. (NL) 5Y EUR Participation Invest Notes 03/21 De ING Bank N.V. (NL) (afgekort "ING ") richten zich tot beleggers die op zoek zijn naar een belegging: met

Nadere informatie

7Y EUR Lookback Performance Notes 06/19

7Y EUR Lookback Performance Notes 06/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Lookback Performance Notes 06/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Lookback Performance Notes 06/19 (afgekort

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

ING Bank N.V. (NL) 4Y EUR Euro Stoxx 50 Autocallable Note

ING Bank N.V. (NL) 4Y EUR Euro Stoxx 50 Autocallable Note Potentieel brutorendement: 8,00% op jaarbasis Looptijd van het product: max. 4 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Terugbetaling kapitaal op vervaldatum niet door Emittent gewaarborgd Omschrijving is een

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie!

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Inhoud Inleiding 3 Onder welke vorm kunt u uw effecten aanhouden? 4 Welke vennootschappen moeten hun effecten

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

UCB Obligaties Nieuwe obligatielening in EUR. Belangrijke mededeling. Informatie over de Emittent UCB NV. Promotioneel document

UCB Obligaties Nieuwe obligatielening in EUR. Belangrijke mededeling. Informatie over de Emittent UCB NV. Promotioneel document Promotioneel document Nieuwe obligatielening in EUR UCB Obligaties 2020 Â 7 jaar 1 ; Â Recht op terugbetaling op de Vervaldag aan 100% door de Emittent, behalve in geval van faillissement of wanbetaling

Nadere informatie

Note KBC IFIMA S.A. (LUX) Gestructureerde Note in USD op 6 jaar met vaste en variabele interestvoet KBC IFIMA S.A. geeft nieuwe Notes uit.

Note KBC IFIMA S.A. (LUX) Gestructureerde Note in USD op 6 jaar met vaste en variabele interestvoet KBC IFIMA S.A. geeft nieuwe Notes uit. KBC IFIMA S.A. (LUX) Gestructureerde in USD op 6 jaar met vaste en variabele interestvoet KBC IFIMA S.A. geeft nieuwe s uit. We zetten de voornaamste voorwaarden voor u op een rij: Het betreft een publiek

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan de EUROSTOXX Select Dividend Price 30 (SD3E) index Classe de Risque 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande

Nadere informatie

Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V.

Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. (het Programma ) uitgegeven door AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN BELEGGEN Autocall Fortis-AXA-Suez PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN Inzetten op de stabiliteit of de stijging van Fortis-AXA-Suez Potentieel hoge coupon Een looptijd van 1 tot 4 jaar DE VOORDELEN VOOR

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0%

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0% Beleggen Best Strategy 2011 O o g s t s u c c e s m e t B e s t S t r at e g y 2 0 1 1 n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, obligaties en landbouwgrondstoffen

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

ING Europe Invest Autocall II

ING Europe Invest Autocall II Potentieel brutorendement: 4,00% op jaarbasis Looptijd van het product: max. 3,5 jaar Risicoprofiel: zie pagina 3 Terugbetaling kapitaal op Vervaldatum niet door Emittent gewaarborgd Risicoklasse eigen

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

1 Overwegingen voor de belegger

1 Overwegingen voor de belegger SAMENVATTING VAN DE VERRICHTINGSNOTA VAN 28 april 2010 EN VAN HET REGISTRATIEDOCUMENT VAN 20 april 2010 in verband met het openbaar aanbod tot inschrijving op obligaties in België (de Obligaties ) met

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

AANVULLING OP HET PROSPECTUS INZAKE HET VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN. Eventueel gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR

AANVULLING OP HET PROSPECTUS INZAKE HET VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN. Eventueel gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR AANVULLING OP HET PROSPECTUS INZAKE HET VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN Eventueel gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR BOREALIS AG een Aktiengesellschaft naar Oostenrijks recht

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 12 JUNI TOT EN MET 6 JULI :00 UUR (CET)

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 12 JUNI TOT EN MET 6 JULI :00 UUR (CET) Brussel,12 juni 2012 Gereglementeerde informatie* (12 juni 2012) Informatiedocument * Onderstaande informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november

Nadere informatie