Openbaar bod tot omruiling van obligaties Kinepolis Group NV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar bod tot omruiling van obligaties Kinepolis Group NV"

Transcriptie

1 Obligatie Nieuwe obligatielening in EUR Openbaar bod tot omruiling van obligaties Kinepolis Group NV We zetten de voornaamste kenmerken voor u op een rij: Het betreft een onvoorwaardelijk openbaar bod tot omruiling in België door Kinepolis Group NV van alle uitstaande EUR , 4,75% vastrentende obligaties met vervaldatum 6 maart 2019 en uitgegeven op 6 maart 2012 door Kinepolis Group NV (ISIN: BE ) (de Bestaande ) in ruil voor 4% vastrentende obligaties met vervaldatum 9 juni 2023 uit te geven door Kinepolis Group NV op 9 juni 2015 (de Nieuwe ) (het Ruilbod ). U vindt meer informatie over de verschillen tussen de voorwaarden van de Bestaande en deze van de Nieuwe onder de rubriek Wezenlijke verschillen tussen de voorwaarden van de Bestaande en de Nieuwe hieronder. Met Coupures van EUR En een looptijd van 8 jaar. De uitgifteprijs is vastgesteld op 100% per Coupure, namelijk EUR per ingebrachte Bestaande Obligatie (theoretische waarde; aangezien het een ruilbod betreft, bestaat de tegenprestatie voor de Nieuwe uit de opgegeven waarde van de Bestaande die worden ingebracht in het Ruilbod, meer bepaald één Nieuwe Obligatie voor elke ingebrachte Bestaande Obligatie). Jaarlijks heeft u per Coupure recht op een coupon met een bruto interestvoet van 4%, namelijk EUR 40 per Coupure. Op de Eindvervaldag hebt u recht op een terugbetaling aan 100% van het belegde bedrag, namelijk EUR per Coupure, behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent. De Emittent heeft het recht om alle of een deel van de uitstaande Nieuwe vervroegd terug te betalen bij Controlewijziging en om fiscale redenen. U vindt hierover meer informatie onder Vervroegde terugbetaling op vraag van de Emittent. Het actuarieel rendement na roerende voorheffing bedraagt 1,655% (berekend vanuit economisch oogpunt op basis van onder andere de referentiemarktprijs van de Bestaande van 110% op 12 mei 2015) indien de Nieuwe tot op de Eindvervaldag worden aangehouden. U vindt hierover meer informatie onder Actuarieel rendement na roerende voorheffing. Een Plaatsingscommissie van 1,875% per Coupure zal worden gedragen door de Belegger. U vindt hierover meer informatie onder Plaatsingscommissie. Investeerders worden verzocht kennis te nemen van het gehele Prospectus, met inbegrip van de risicofactoren. De Nieuwe zijn schuldinstrumenten. Deelnemen aan het Ruilbod en beleggen in de Nieuwe brengt risico s met zich mee. Beleggers in de Nieuwe lenen geld aan de Emittent, die zich ertoe verbindt om op jaarbasis interest te betalen en op de Eindvervaldag 100% van het belegde bedrag (zonder Plaatsingscommissie), namelijk EUR per Coupure terug te betalen. In geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent bestaat er een risico dat de beleggers de aan hen verschuldigde bedragen niet terugkrijgen en dat zij het geheel of een deel van hun belegging verliezen. De Nieuwe zijn bestemd voor beleggers die in staat zijn om de interestvoeten te beoordelen in het licht van hun kennis en financiële ervaring. Elke beslissing om deel te nemen aan het Ruilbod en om te beleggen in de Nieuwe moet gebaseerd zijn op alle informatie die het Prospectus bevat, met inbegrip van het deel Risicofactoren op pagina 26 e.v. (en opgenomen in de samenvatting op pagina 17 e.v ) en meer in het algemeen risicofactoren die de mogelijkheid van de Emittent om haar verplichtingen uit hoofde van de Nieuwe na te komen zouden kunnen aantasten en risicofactoren die belangrijk zijn om de marktrisico s verbonden aan de Nieuwe te beoordelen. Inzonderheid wordt verwezen naar de risicofactoren Financieel risicobeheer, De mogelijkheden van de Vennootschap om haar schulden af te betalen zijn onder meer afhankelijk van haar mogelijkheid om inkomsten en dividenden te ontvangen van haar Dochter vennootschappen en Marktwaarde van de Nieuwe.

2 Informatie over Kinepolis Group NV en haar activiteiten * Kinepolis Group NV is de Belgische moedermaatschappij van een bioscoopgroep met activiteiten in zes Europese landen (verder Kinepolis ). Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Kinepolis telt op het jaareinde bioscoopcomplexen in België, Frankrijk, Spanje, Nederland, Zwitserland en Polen; goed voor 398 zalen en zitplaatsen medewerkers zetten zich elke dag in om miljoenen bioscoopbezoekers een onvergetelijke ervaring te bezorgen. Het aandeel van Kinepolis maakte zijn intrede op de beurs in 1998 en staat vandaag genoteerd op Euronext Brussel (ticker symbool: KIN). De belangrijkste activiteiten van Kinepolis bestaan uit: De exploitatie van bioscoopcomplexen, incl. events, Het beheer en ontwikkeling van het vastgoedpatrimonium, Het verdelen van bioscoopfilms (KFD), en De verkoop van schermreclame in bioscopen (Brightfish). Voor haar klanten, medewerkers, aandeelhouders, partners en omgeving wil Kinepolis duurzame waarde creëren. Het strategisch model van Kinepolis is gebaseerd op drie pijlers: Kinepolis wil de beste marketeer De beste cinema-operator En de beste beheerder van bioscoopvastgoed zijn. Expansie Innovatie Kinepolis zet trends en investeert voortdurend in innovatie en optimale klantenbeleving. Deze drang naar vernieuwing heeft de voorbije jaren geleid tot de digitalisering van de bioscoop, zetelreservatie, de nieuwste projectie- en geluidstechnieken, mobile ticketing, toonaangevende evenementen en vernieuwende marketingbenaderingen. Klantgericht Recent werden belangrijke stappen gezet in de expansiestrategie van Kinepolis. Nadat Kinepolis in 2014 de controle verwierf over twee extra bioscopen in Spanje en na de overname van de groep Wolff Bioscopen in Nederland, staan een aantal nieuwe investeringen op het programma, waaronder nieuwbouwprojecten in Nederland en Frankrijk. Kinepolis wil haar concept introduceren in nieuwe markten en bij nieuwe doelgroepen en zo bijdragen aan verdere waardecreatie voor al haar stakeholders. Kinepolis kreeg in ,7 miljoen bezoekers over de vloer, 8% meer dan het jaar voordien. De totale omzet nam toe met 6,8%. Als filmexpert speelt Kinepolis maximaal in op de voorkeuren van haar bezoekers. Door een gedegen kennis van haar bezoekers - daarbij gebruik makend van een innovatief relatiemarketingsysteem - en een aanbod op maat, wil Kinepolis de ultimate movie experience bieden. Kinepolis wil de klant in de toekomst nog meer betrekken en de klantenrelatie optimaliseren, onder meer via online en mobiele dienstverlening. * Informatie afkomstig van Emittent 2

3 Op 24 februari 2015 heeft Kinepolis een persbericht gepubliceerd over de resultaten van het jaar De geauditeerde kerncijfers (geconsolideerd) van Kinepolis Group NV (in duizenden EUR) onder IFRS: in duizenden EUR 31/12/ /12/2014 Opbrengsten Winst uit bedrijfsactiviteiten Recurrente EBITDA Recurrente EBIT Netto kasstromen uit bedrijfsactiviteiten Eigen vermogen Netto financiële schuld Balanstotaal EBIT = Resultaat uit operationele activiteiten (= Resultaat voor belastingen, netto financieel resultaat, aandeel in het resultaat uit entiteiten verwerkt volgens vermogensmutatiemethode) EBITDA = EBIT + afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. (Meer info op Risicocategorie volgens ING België NV De risicocategorie eigen aan ING België wordt bepaald aan de hand van een analyse van de verschillende factoren, waaronder het kredietrisico van de Emittent, het risico van de markt waarin de Emittent actief is en de algemene economische situatie. Deze analyse wordt verfijnd op basis van de specificiteiten van het Ruilbod zoals het maximum bedrag van de Nieuwe (en de samenhangende liquiditeit), de looptijd ervan en het risico op de munteenheid. Deze risicocategorie eigen aan ING is geen kredietrating van de Nieuwe noch van de Emittent. In totaal onderscheiden we 7 risicocategorieën, gaande van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze analyse houdt geen rekening met bepaalde belangrijke risicocategorieën, namelijk het marktrisico bij doorverkoop voor de Vervaldag van de. Het Ruilbod wordt ingedeeld in de risicocategorie: Beschikbaarheid van het Prospectus Het uitgifte- en noteringsprospectus (het Prospectus ) is opgesteld in het Nederlands, gedateerd op 12 mei 2015 en goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 12 mei Het Prospectus kan gratis verkregen worden in alle ING kantoren, op het telefoonnummer 02/ van het ING Contact Center of geraadpleegd worden op (Beleggen ). Daar kunt u ook een Franstalige vertaling vinden. De investeerder moet kennis nemen van het Prospectus en inzicht verkrijgen alvorens een investeringsbeslissing te nemen en meer in het bijzonder de risicofactoren opgenomen in het Prospectus er op naslaan. 3

4 Belangrijkste risico s van deze uitgifte 4 Deze Nieuwe zijn onderworpen aan risico s, verbonden aan de Emittent, alsook aan de risico s eigen aan de zoals het volatiliteitsrisico, het renterisico, het liquiditeitsrisico enz. Vooraleer in te schrijven wordt de potentiële belegger verzocht aandachtig alle risicofactoren door te nemen die vermeld staan in het Prospectus (pagina 26 en volgende) en de samenvatting (pagina 17 en volgende). Deze risicofactoren zijn in het bijzonder relevant voor een emissie met een lange looptijd van 8 jaar. Risico s eigen aan de Nieuwe en het Ruilbod De Nieuwe zijn niet-gewaarborgde verplichtingen van de Vennootschap die van geen enkele garantie genieten. Het recht van de houders van Nieuwe op betaling onder de Nieuwe is niet gewaarborgd. De Nieuwe zijn algemene, niet-gewaarborgde en niet-bevoorrechte obligaties. De Nieuwe zijn achtergesteld aan de gewaarborgde verbintenissen van de Vennootschap. Bovendien zijn de Nieuwe als niet-gewaarborgde verbintenissen structureel achtergesteld aan de schulden van de Dochtervennootschappen van de Vennootschap. Aangezien de Vennootschap haar activiteiten voornamelijk ontwikkelt via Dochtervennootschappen, zijn de terugbetalingsrechten van de houders van Nieuwe achtergesteld aan de andere schulden van de Dochtervennootschappen van de Vennootschap. De mogelijkheden van de Vennootschap om haar schulden af te betalen zijn onder meer afhankelijk van haar mogelijkheid om inkomsten en dividenden te ontvangen van haar Dochtervennootschappen. Het is mogelijk dat de Nieuwe geen geschikte belegging zijn voor elke belegger: Elke potentiële deelnemer aan het Ruilbod moet op basis van zijn eigen omstandigheden bepalen of de belegging voor hem geschikt is. Meer bepaald dient elke potentiële belegger over voldoende kennis en ervaring te beschikken om een zinvolle evaluatie uit te voeren van de Nieuwe, de verdiensten en de risico s van een deelname aan het Ruilbod en een belegging in de Nieuwe, en de informatie die in dit Prospectus of de toepasselijke bijlagen is vervat of opgenomen door verwijzing. De mogelijkheid bestaat dat de Vennootschap niet in staat is de Nieuwe terug te betalen: Het zou kunnen dat de Vennootschap de Nieuwe niet kan terugbetalen op hun vervaldag. De Vennootschap kan ook worden verplicht om alle of een deel van de Nieuwe terug te betalen in een geval van een Wanprestatie. Er is geen actieve handelsmarkt voor de Nieuwe : Er werd een aanvraag ingediend opdat de Nieuwe zouden worden toegelaten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel. De Nieuwe zijn echter nieuwe effecten die mogelijk niet in ruime mate beschikbaar zijn en waarvoor er momenteel geen actieve handelsmarkt bestaat. Onzekerheid over de markt voor de niet geruilde Bestaande. Hoewel de Bestaande die niet in het Ruilbod worden ingebracht of voor ruil worden aanvaard, genoteerd zullen blijven op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel, kan de handelsmarkt voor de Bestaande die na de voltooiing van het Ruilbod nog in omloop blijven, aanzienlijk beperkter zijn. Die resterende Bestaande kunnen een lagere prijs hebben dan vergelijkbare effecten met een grotere marktliquiditeit. Door de lagere marktwaarde en liquiditeit kan de handelsprijs van die resterende Bestaande ook volatieler worden. De Nieuwe kunnen vervroegd worden terugbetaald door de Vennootschap. Informatie over de omstandigheden waarin de Nieuwe Obligatie kunnen vervroegd terugbetaald worden zijn beschikbaar in de prospectus en samenvatting. Potentiële belangenconflicten: Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de Vennootschap betrokken is bij een algemene zakelijke relatie en/of bij specifieke transacties (inclusief, maar niet beperkt tot lang- of kortlopende financieringsfaciliteiten) met de Agent en/of de Dealer Managers (en in voorkomend geval hun respectieve gelieerde ondernemingen) en dat zij mogelijk belangenconflicten hebben die een ongunstig effect zouden kunnen hebben op de belangen van de houders van Nieuwe. De voorwaarden van dergelijke specifieke transacties zijn mogelijk gunstiger voor de Dealer Managers dan de voorwaarden van de Nieuwe. Risico s eigen aan de Emittent Algemene marktrisico s: Wijzigingen in algemene, globale of regionale economische omstandigheden of economische omstandigheden in gebieden waar de Kinepolis Groep actief is en die een impact kunnen hebben op het consumptiepatroon van de consumenten en de productie van nieuwe films, kunnen een negatieve invloed uitoefenen op de bedrijfsresultaten van de Kinepolis Groep. De Kinepolis Groep tracht zich hiertegen te wapenen door een doorgedreven interne efficiëntie en het van zeer nabij bewaken en opvolgen van de uitgaven en marges. Wijzigende economische omstandigheden kunnen ook de concurrentierisico s doen toenemen. Operationele risico s: Gezien de Kinepolis Groep zelf geen materiaal (film, etc.) produceert, is zij afhankelijk van de beschikbaarheid, diversiteit en de kwaliteit van films evenals van de mogelijkheid om dit materiaal te kunnen huren van verdelers. De Kinepolis Groep tracht zich hier, in de mate van het mogelijke, tegen te wapenen door goede lange termijn relaties te onderhouden met de belangrijke verdelers of producenten, door een zekere diversificatiepolitiek te voeren met betrekking tot haar programmatie en zelf een rol te spelen als distributeur in België. Seizoenseffecten: De operationele opbrengsten van de Kinepolis Groep kunnen variëren van periode tot periode gelet op het feit dat de producenten en distributeurs in volledige onafhankelijkheid van de bioscoop-exploitanten de timings van hun filmreleases bepalen evenals gelet op het feit dat traditioneel bepaalde periodes, zoals vakanties, een invloed kunnen hebben op bezoekersaantallen. Weerseffecten kunnen tevens een belangrijke rol spelen in de frequentie van het

5 Specificaties bioscoopbezoek. De Kinepolis Groep aanvaardt in grote mate dit risico gezien de kosten van een financiële indekkingspolitiek niet zouden opwegen tegen de opbrengsten ervan, maar tracht de gevolgen hiervan wel te milderen door, onder meer, haar kostenstructuur zo maximaal mogelijk te variabiliseren. Financieel risicobeheer: Door de uitoefening van haar bedrijfsactiviteit wordt de Kinepolis Groep in haar dagdagelijkse activiteit blootgesteld aan een aantal financiële risico s, zoals interestrisico, valutarisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico. Voor het beheer van deze financiële risico s kan gebruik worden gemaakt van afgeleide financiële producten afgesloten met derde partijen. Het gebruik van deze afgeleide financiële producten is onderworpen aan strikte interne procedures en regelgeving. Het is de politiek van de Kinepolis Groep om het gebruik van afgeleide financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden niet toe te laten. Technologische risico s: Cinema is in grote mate een sterk geïnformatiseerde en geautomatiseerde sector waarbij de juiste technologische keuzes en optimale functionering van projectiesystemen en andere ICT systemen cruciaal zijnom de klant een optimale service te kunnen bieden. De Kinepolis Groep tracht deze risico s te beheren door de nieuwste technologische ontwikkelingen op de voet te volgen, regelmatig de systeemarchitectuur te analyseren en waar nodig te optimaliseren, alsook door het implementeren van ICT best practices. Andere risico s: Dit betreft o.m. het verloop van sleutelpersoneel, de invloed van politieke beslissingen, regelgevende en gerechtelijke procedures (inclusief fiscale en administratieve controles en sancties). ISIN Code Emittent Ratings Doelstelling van het Ruilbod Rol ING Bank NV Belgian Branch Notering Secundaire markt Ruilbod BE Kinepolis Group NV, opgericht in België. De Emittent en de Nieuwe hebben geen kredietrating en de Emittent heeft niet de intentie een kredietrating aan te vragen voor zichzelf en/of de Nieuwe op een later moment. Het Ruilbod heeft tot doel de Bestaande die vervallen op 6 maart 2019 te herfinancieren door de uitgifte van de Nieuwe die vervallen op 9 juni Dealer Manager en Joint Bookrunner Er werd een aanvraag ingediend bij Euronext Brussel om de Nieuwe te noteren en toe te laten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel (www.euronext.com). De secundaire markt zal waarschijnlijk beperkt of weinig liquide zijn. Zoals hierboven gespecificeerd onder Belangrijke risico s van deze uitgifte, is er geen enkele waarborg dat er zich een actieve markt zal ontwikkelen voor de verhandeling van de Nieuwe. De Obligatiehouder kan zijn belegging in de Nieuwe voor de Eindvervaldag verkopen aan de prijs bepaald door ING Bank NV Belgian Branch die als tegenpartij kan optreden (en waarop beurstaks verschuldigd is) en moet dus rekening houden met een eventuele minwaarde. De minwaarde kan veroorzaakt worden door bepaalde parameters (zoals onder meer de evolutie van de marktrentes, de perceptie van de kredietwaardigheid van de Emittent en de volatiliteit op de markten). Algemeen kan men verwachten dat de marktprijs van de Nieuwe daalt in geval van een stijging van de intrestvoeten. Beleggers kunnen de prijs van de Nieuwe consulteren in hun effectenrekening of opvragen in elk ING-kantoor. ING Bank NV Belgian Branch verbindt er zich niet toe om de Nieuwe systematisch in te kopen. Het Ruilbod heeft betrekking op alle uitstaande Bestaande, wat resulteert in een maximum uitgiftebedrag voor de Nieuwe van EUR De beslissing om in te gaan op het Ruilbod behoort enkel toe aan de houders van de Bestaande. Voor elke ingebrachte Bestaande Obligatie ontvangt u één Nieuwe Obligatie. De ingebrachte Bestaande zullen worden geannuleerd. De interest die sinds 6 maart 2015 is aangegroeid op de Bestaande die worden ingebracht in het Ruilbod (EUR 12,33 per Bestaande Obligatie) zal worden betaald op de Leveringsdatum. De Emittent heeft niet het recht over te gaan tot een verplichte aflossing of uitkoop van de Bestaande. Door deelname aan het Ruilbod verlengen de houders van de Bestaande hun blootstelling aan de Emittent met 4 jaar. De voorwaarden van de Bestaande die niet ingeruild worden, blijven onveranderd en deze Bestaande blijven genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel tot hun eindvervaldag, namelijk 6 maart De secundaire markt van de Bestaande kan door de omruiling echter nog meer beperkt worden. Wezenlijke verschillen tussen de voorwaarden van de Bestaande en de Nieuwe Eindvervaldag Initiële looptijd Bruto vaste interest Jaarlijks bruto actuarieel rendement Bestaande 6 maart jaar 4,75% op jaarbasis, jaarlijks betaalbaar op 6 maart 4,433% per jaar berekend in functie van de uitgifteprijs, de betaling van interesten gedurende de looptijd van de Bestaande en de terugbetalingsprijs van de Bestaande en onder de veronderstelling dat de Bestaande aangehouden worden tot hun eindvervaldag. 5 Nieuwe 9 juni jaar 4% op jaarbasis, jaarlijks betaalbaar op 9 juni, desgevallend te verhogen ten gevolge van niet-goedkeuring of niet-neerlegging van de controlewijzigingsbesluiten (zie hieronder bij Voorwaardelijke Step-up en Stepdown van de interestvoet ) 2,600% per jaar berekend op basis van de referentiemarktprijs van de Bestaande van 110% op 12 mei 2015, een uitgifte van de Nieuwe op 12 mei 2015, de interest (zonder rekening te houden met enige verhoging ervan) en onder de veronderstelling dat de Nieuwe zullen worden aangehouden vanaf hun uitgifte tot de eindvervaldag wanneer ze aan 100% van hun nominale waarde zullen worden terugbetaald.

6 Statuut en vorm van de Nieuwe De gedematerialiseerde Nieuwe zijn directe, onvoorwaardelijke en niet-achtergestelde verbintenissen van de Emittent, zoals beschreven in het Prospectus. De Nieuwe worden niet gewaarborgd. De Nieuwe zijn enkel leverbaar op een effectenrekening, er is geen materiële levering mogelijk Coupures EUR Aanvaardingsperiode De aanvaardingsperiode loopt van 13 mei 2015 tot en met 1 juni 2015 (16:00 uur CET). Houders van Bestaande kunnen het Ruilbod aanvaarden en hun Bestaande omruilen tegen Nieuwe door het formulier dat in dit Prospectus is opgenomen als Bijlage 1 (het Aanvaardingsformulier ) voor 16:00 CET op de laatste dag van de Aanvaardingsperiode aan de Centralisatieagent of een andere financiële tussenpersoon (elk, een Financiële Tussenpersoon ) over te maken. Elke Financiële Tussenpersoon zal het aantal Bestaande dat via zijn instelling is ingebracht vóór 1 juni 2015 (16:00 uur CET) meedelen aan de Centralisatieagent. De Centralisatieagent zal vervolgens bij de sluiting van de Aanvaardingsperiode het totale aantal ingebrachte Bestaande vaststellen. Indien de houders van Bestaande ervoor opteren om hun Aanvaardingsformulier aan een Financiële Tussenpersoon anders dan de Centralisatieagent over te maken, dienen zij zich te informeren over de kosten en vergoedingen die deze Financiële Tussenpersonen zouden kunnen aanrekenen en die zij zullen moeten betalen. De houder van de Bestaande die reeds aanvaard heeft, kan zijn aanvaarding intrekken tot het einde van de aanvaardingsperiode. Omruildatum 9 juni 2015 Eindvervaldag Nieuwe 9 juni 2023 Documentatie De Nieuwe worden gedocumenteerd onder een Nederlandstalig prospectus dat goedgekeurd werd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten op 12 mei 2015 (het Prospectus ), overeenkomstig artikel 19, 3 van de wet van 1 april 2007 betreffende de openbare overnamebiedingen. Het Prospectus samen met de Franstalige vertaling ervang zullen beschikbaar zijn op de website van de Emittent (investors.kinepolis.com) en de website van ING (www.ing.be), alsook gratis verkrijgbaar bij uw ING-bankkantoor en via Houders van de Bestaande worden verzocht het Prospectus aandachtig te lezen en hun beslissing om in te gaan op het Ruilbod uitsluitend te baseren op de inhoud ervan en vooral op de inhoud van het hoofdstuk Risicofactoren en de memorie van antwoord opgenomen in bijlage aan het Prospectus. Opbrengst Nieuwe Uitgifteprijs 100% per Coupure, namelijk EUR per ingebrachte Bestaande Obligatie (theoretische waarde; aangezien het een ruilbod betreft, bestaat de tegenprestatie voor de Nieuwe uit de opgegeven waarde van de Bestaande die worden ingebracht in het Ruilbod). Terugbetaling Op de Eindvervaldag heeft de belegger recht op terugbetaling van 100% van het belegde bedrag, namelijk EUR per Coupure, behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent Interestbedrag Motivering interestbedrag Voorwaardelijke step-up en step-down van de interestvoet Coupon met vaste interestvoet van 4% bruto. De coupon van 4% bruto is de som van (i) 2.754% (de bruto interestvoet die van toepassing zou zijn indien de Nieuwe a pari op een stand-alone basis (met uitsluiting van enige toepasselijke distributievergoeding) werden uitgegeven), (ii) 1,410% (de overdracht en spreiding van de latente meerwaarde op de Bestaande over 8 jaar), en (iii) 0,100% (de aanmoedigingspremie om houders van Bestaande aan te moedigen om hun Bestaande in te brengen in het Ruilbod), verminderd met (iv) 0,264% (de plaatsingsvergoeding). U vindt hierover meer informatie in het hoofdstuk Voorwaarden van het Ruilbod van de Prospectus. Indien uiterlijk op 1 juni 2015 (i) de voorwaarde i.v.m. mogelijke vervroegde terugbetaling van de Nieuwe in geval van Controlewijziging niet goedgekeurd is door de algemene aandeelhoudersvergadering van de Emittent (de Controlewijziging Besluiten ) of (ii) de Controlewijziging Besluiten niet werden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, dan zal de interestvoet van de Nieuwe verhoogd worden met 0,50% per jaar (bruto) vanaf de interestperiode die start in 2015 tot de laatste dag van de interestperiode gedurende dewelke de voorwaarden beschreven in (i) en (ii) hierboven vervuld worden. De interestvoet wordt terug verminderd met 0,50% wanneer de desbetreffende voorwaarden voldaan zijn en dit met ingang van de interestperiode die aanvangt op de eerste Interestbetaaldatum volgend op de datum van neerlegging van de Controlewijziging Besluiten. Een Controlewijziging doet zich voor: (a) zolang de statuten van de Emittent bepalen dat de Huidige Referentie Aandeelhouder het recht heeft om de meerderheid van de bestuurders van de Emittent te benoemen, indien een of meerdere personen (andere dan de Huidige Referentie Aandeelhouder), al dan niet samen met een partij waarmee hij in onderling overleg handelt, (i) de eigendom verkrijgt over 50% of meer van de Gewone Aandelen of andere stemrechten van de Emittent, en (ii) het recht verwerft om de meerderheid van de bestuurders van de Emittent te benoemen; (b) wanneer, ten gevolge van een wijziging van de statuten van de Emittent, de Huidige Referentie Aandeelhouder niet langer het recht heeft om de meerderheid van de bestuurders van de Emittent te benoemen, indien een of meerdere personen (andere dan de Huidige Referentie Aandeelhouder), al dan niet samen met een partij waarmee hij in onderling overleg handelt, (i) de eigendom verkrijgt over 50% of meer van de Gewone Aandelen of andere stemrechten van de Emittent, of (ii) het recht verwerft om de meerderheid van de bestuurders van de Emittent te benoemen, waarbij, zowel in de situatie omschreven onder (a) als (b), de datum waarop de Controlewijziging wordt geacht te hebben plaatsgevonden (i) de datum is van de publicatie door de aanbieder van de resultaten van het relevante vrijwillige of verplichte aanbod (en voor alle duidelijkheid voorafgaand aan de heropening van het aanbod in overeenstemming 6

7 met artikel 42 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen) (indien een dergelijke publicatie vereist is) of (ii) op het ogenblik van eender andere wettelijke vereiste bekendmaking (indien toepasselijk) of (iii) indien er geen bekendmaking is, op het ogenblik van daadwerkelijke verwerving van de controle zoals hierboven omschreven. Huidige Referentie Aandeelhouder betekent de heer Joost Bert en/of Kinohold bis SA (of enige rechtsopvolger daarvan zolang de desbetreffende aandelen binnen dezelfde familiale structuur blijven). Interestbetaaldatum De coupon is betaalbaar op 9 juni van elk jaar tot en met de Eindvervaldag, en voor het eerst op 9 juni Actuarieel rendement na roerende voorheffing Vervroegde terugbetaling op vraag van de Obligatiehouders Vervroegde terugbetaling op vraag van de Emittent Vervroegde terugbetaling 1,655%. Dit rendement is berekend voor natuurlijke personen gedomicilieerd in België (rekening houdend met de afhouding van roerende voorheffing van 25%) vanuit econonomisch oogpunt op basis van een referentiemarktprijs van de Bestaande van 110% op 12 mei 2015, een uitgifte van de Nieuwe op de Omruildatum, de Interestbedragen (zonder rekening te houden met enige verhoging van de interestvoet) en in de veronderstelling dat de Nieuwe zullen worden aangehouden vanaf de Omruildatum tot de Eindvervaldag wanneer ze aan 100% per Coupure zullen worden terugbetaald. Dit geeft geen indicatie van enig rendement in de toekomst indien de Nieuwe niet tot de Eindvervaldag worden aangehouden. Vervroegde terugbetaling op vraag van de Obligatiehouders is mogelijk naar aanleiding van (i) een Controlewijziging en (ii) Wanpresatie. (i) Controlewijziging. De houders van Nieuwe hebben het recht een vervroegde terugbetaling van de Nieuwe te eisen wanneer een Controlewijziging zich voordoet. Ze kunnen dit doen door middel van een kennisgeving aan de Emittent met kopie aan de Agent, KBC Bank NV. (ii) Wanprestatie. De Nieuwe kunnen naar aanleiding van een Wanprestatie (zoals gedefinieerd in het Prospectus) van de Emittent vervroegd worden terugbetaald op vraag van de houders van de Nieuwe. Meer info hierover vindt u in het hoofdstuk Voorwaarden van de Nieuwe van het Prospectus. Vervroegde terugbetaling op vraag van de Emittent is mogelijk (i) naar aanleiding van een Controlewijziging en (ii) om fiscale redenen. (i) Controlewijziging. Indien als gevolg van een Controlewijziging minstens 85% van het uitgiftebedrag van de Nieuwe ter vervroegde terugbetaling is aangeboden, mag de Emittent beslissen om alle uitstaande Nieuwe vervroegd terug te betalen. (ii) Fiscale redenen. Indien de Emittent verplicht wordt om bijkomstige bedragen te betalen met betrekking tot de hoofdsom en interest onder de Nieuwe ten gevolge van een wijziging in de Belgische fiscaliteit die niet op redelijke wijze kan vermeden worden, mag de Emittent beslissen om alle uitstaande Nieuwe vervroegd terug te betalen. Bij een vervroegde terugbetaling hebben houders van Nieuwe steeds recht op minimum 100% per Coupure, namelijk EUR per Coupure, alsook de verworven onbetaalde interesten. De voorwaarden en de praktische modaliteiten betreffende de mogelijkheden tot vervroegde terugbetaling zijn beschreven onder Voorwaarden van de Nieuwe in het Prospectus. Kosten en Fiscaliteit Plaatsingscommissie Algemeen Fiscaal regime in belgië Informatie-uitwisseling Taks op beursverrichtingen 1,875% per Coupure, betaald aan de Dealer Manager door de Emittent en gedragen door de belegger. Aan de omruiling bij ING Bank NV Belgian Branch zijn er geen kosten verbonden voor de beleggers die hun Bestaande houden op een ING-effectenrekening. Beleggers die Bestaande houden bij een andere Financiële Tussenpersoon worden verzocht zich te informeren over de eventuele kosten. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. De algemene bepalingen zijn opgenomen in het Prospectus. De omruiling van Bestaande tegen Nieuwe zal niet onderworpen zijn aan de Belgische roerende voorheffing, noch aan de taks op beursverrichtingen. Meer info hierover vindt u in het hoofdstuk Voorwaarden van de Nieuwe van het Prospectus. De inkomsten, voortvloeiend uit de Nieuwe, die in België geïnd worden, zijn thans (d.i. op datum van de productfiche) onderhevig aan een roerende voorheffing van 25% op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten voortvloeiend uit de Nieuwe aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. Sommige beleggers komen evenwel onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling. De Nieuwe vallen onder het toepassingsgebied van de Europese Spaarrichtlijn 2003/48/EG. Op basis van deze richtlijn zal de Belgische uitbetalende instantie, die de inkomsten van de Nieuwe (zoals bepaald in de Europese Spaarrichtlijn) betaalt aan een natuurlijke persoon (uiteindelijke gerechtigde) woonachtig in een andere lidstaat (of van één van de afhankelijke en geassocieerde gebieden), over deze rentebetalingen rapporteren aan de Belgische overheid. De Belgische overheid zal vervolgens de informatie uitwisselen met de overheid van de woonstaat van de uiteindelijke gerechtigde. Taks op de beursverrichtingen bij aan- of verkoop op de secundaire markt, indien dergelijke verrichting in België wordt aangegaan of uitgevoerd: 0,09% met een maximumbedrag van EUR

8 Waarschuwing Deze brochure heeft een promotioneel karakter en is opgesteld en verspreid door ING België NV. Ze is dus geen aanbeveling om in te tekenen of een advies of aanbeveling om gelijk welke verrichting af te sluiten, en moet ook niet als dusdanig worden geïnterpreteerd. Hoewel ING België NV alle redelijke maatregelen heeft genomen om de juistheid van de informative in dit document te waarborgen, kan noch ING België NV, noch enige andere persoon die met haar verbonden is, de informatie die zij ontvangen heeft van onafhankelijke derden en in het bijzonder van de emittent, waarborgen (behoudens in geval van fout van ING). Bovendien wordt deze brochure door ING België NV ter beschikking gesteld aan alle of een deel van de cliënten en is ze niet gebaseerd op het onderzoek van de specifieke situatie van de cliënt. De cliënt moet zelf oordelen of het financiële instrument waarop deze brochure betrekking heeft, aan zijn situatie is aangepast. Deze brochure is enkel bestemd voor gebruik door de oorspronkelijke geadresseerde en mag niet worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven aan andere personen, noch geheel of gedeeltelijk worden gepubliceerd. De betrokken financiële instrumenten zullen niet worden geregistreerd volgens de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd ( Securities Act ), en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, noch aan Amerikaanse burgers, zelfs niet buiten de Verenigde Staten, noch aan houders van een Green Card. Om in te tekenen of voor meer informatie: bel naar surf naar afspraak in een ING-kantoor Deze brochure is opgesteld door ING België NV Bank Marnixlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW: BE BIC: BBRUBEBB IBAN: BE Verantwoordelijk uitgever: I. Ampe Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel Editing Team & Graphic Studio Marketing ING Belgium N 05/15 7

Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert

Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert Promotioneel document Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert Het betreft een publiek aanbod in België en Luxemburg tot omruiling van EUR 150.000.000 6,75% vastrentende obligaties (BE0002167337)

Nadere informatie

Publiek Aanbod van obligaties door Vandemoortele NV

Publiek Aanbod van obligaties door Vandemoortele NV Obligatie Nieuwe obligatielening in EUR Publiek Aanbod van obligaties door Vandemoortele NV We zetten de voornaamste kenmerken voor u op een rij: Het betreft een publiek aanbod van obligaties in België;

Nadere informatie

Warehouses De Pauw Comm. VA Obligaties 2021

Warehouses De Pauw Comm. VA Obligaties 2021 Promotioneel document Nieuwe obligatielening in EUR Warehouses De Pauw Comm. VA Obligaties 2021 7 jaar 1 ; Recht op terugbetaling op de Vervaldag aan 100% door de Emittent, behalve in geval van faillissement

Nadere informatie

Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 4,75 % Vastrentende Obligaties met vervaldatum 6 maart 2019 Uitgifteprijs: 101,875 % Rendement 4,433 % (bruto

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) op EUR 189.000.000 uitstaande 4,375% vastrentende obligaties (ISIN: XS0218652906) met vervaldatum

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Obligatie VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen die

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door KINEPOLIS GROUP NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) KINEPOLIS GROUP NV.

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door KINEPOLIS GROUP NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) KINEPOLIS GROUP NV. ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door KINEPOLIS GROUP NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) op EUR 75.000.000 uitstaande 4,75% vastrentende obligaties (ISIN: BE0002183490) met vervaldatum

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING. door NV BEKAERT SA

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING. door NV BEKAERT SA ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door NV BEKAERT SA op alle 150.000 obligaties die een vaste interest opleveren van 6,75% per jaar, uitgegeven zijn op 16 april 2009 en een vervaldag hebben op

Nadere informatie

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000.

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000. Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 451 (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister te

Nadere informatie

KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in USD op 6 jaar met variabele interestvoet

KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in USD op 6 jaar met variabele interestvoet KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in USD op 6 jaar met variabele interestvoet KBC IFIMA S.A. geeft nieuwe Notes uit. We zetten de voornaamste voorwaarden voor u op een rij: Het betreft een publiek aanbod van Notes

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

VANDEMOORTELE NV. naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van

VANDEMOORTELE NV. naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van VANDEMOORTELE NV naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van 3,060% vastrentende obligaties met een nominale waarde per eenheid van EUR 1.000 met vervaldatum

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Openbaar Aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen

Openbaar Aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen Promotioneel document www.mithra.com Beursintroductie Mithra SA Openbaar Aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen Openbaar Aanbod tot inschrijving in het kader van een beursintroductie (het Openbaar

Nadere informatie

Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Openbaar bod tot inschrijving in België van een obligatielening voor een totaal bedrag

Nadere informatie

Pinguin NV. (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 5,00 % vastrentende obligaties met vervaldatum 5 juli 2019

Pinguin NV. (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 5,00 % vastrentende obligaties met vervaldatum 5 juli 2019 Pinguin NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 5,00 % vastrentende obligaties met vervaldatum 5 juli 2019 Bruto actuarieel rendement op uitgifteprijs: 4,635% Netto

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie 1

Gereglementeerde informatie 1 Gereglementeerde informatie 1 Openbaar 2 bod tot inschrijving in het kader van een obligatielening op 5 jaar met een coupon van 5,375% bruto voor een bedrag van 40 miljoen 3. Terhulpen, 15 oktober 2012

Nadere informatie

SAMENVATTING. De totale jaarlijkse capaciteit van de smelterijen van Nyrstar bedraagt meer dan 1,1 miljoen ton zink en 235.000 ton lood.

SAMENVATTING. De totale jaarlijkse capaciteit van de smelterijen van Nyrstar bedraagt meer dan 1,1 miljoen ton zink en 235.000 ton lood. SAMENVATTING Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het prospectus voor notering en aanbieding van 23 maart 2010 (het "Prospectus") en elke beslissing om te beleggen in de 5,5% vastrentende

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die gedefinieerd worden in Voorwaarden van de Obligaties zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die gedefinieerd worden in Voorwaarden van de Obligaties zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 23 april 2012 (het Prospectus) en iedere beslissing om te beleggen in de 4,50 % vastrentende

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die gedefinieerd worden in Voorwaarden van de Obligaties zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die gedefinieerd worden in Voorwaarden van de Obligaties zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 23 april 2012 (het Prospectus) en iedere beslissing om te beleggen in de 4,50 % vastrentende

Nadere informatie

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN OBLIGATIELENING VAN DE CRONOS GROEP. Veldkant 33A 2550 Kontich RPR Antwerpen 0467.132.

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN OBLIGATIELENING VAN DE CRONOS GROEP. Veldkant 33A 2550 Kontich RPR Antwerpen 0467.132. OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN OBLIGATIELENING VAN DE CRONOS GROEP Veldkant 33A 2550 Kontich RPR Antwerpen 0467.132.994 Inschrijvingsperiode van 24 november 2014 tot en met 28 november

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER CONNECT GROUP naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Geleenlaan 5 3600 Genk Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Tongeren) (de Vennootschap of Emittent ) INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht

CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht Openbare aanbieding tot inschrijving in België van obligaties op naam voor een totaal bedrag van maximaal

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000-

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000- TIVANO SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, dochtervennootschap van de Eneco Wind Groep Openbaar aanbod van obligaties met een vaste interestvoet per 3 jaar (3/6/9) met recht tot vervroegde terugbetaling

Nadere informatie

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN DOORLOPENDE OBLIGATIELENING VAN TERRA² NV

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN DOORLOPENDE OBLIGATIELENING VAN TERRA² NV OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN DOORLOPENDE OBLIGATIELENING VAN TERRA² NV Wilgenlaan 39 8610 Kortemark RPR (Veurne) 0445.949.778 Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht www.terra2.be

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS Deze samenvatting van het prospectus bevat de verplichte informatie die is voorgesteld in de vorm van Elementen waarvan de mededeling wordt vereist door bijlage XXII van

Nadere informatie

DREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING afgekort D.E.M.E.

DREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING afgekort D.E.M.E. DREDGNG, ENVRONMENTAL & MARNE ENGNEERNG afgekort D.E.M.E. (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 4,145% vastrentende obligaties met vervaldatum 14 februari 2019 Bruto

Nadere informatie