Pensioenreglement De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenreglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland"

Transcriptie

1 Pensioenreglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland 1

2 Inhoudsopgave BEGRIPPENLIJST... 4 WETGEVING Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING Artikel 1 Deelnemers Artikel 2 Start en einde deelneming Artikel 3 Informatieverstrekking Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN Artikel 4 Pensioenaanspraken in deze regeling Artikel 5 De basis voor de pensioenopbouw Hoofdstuk 3. DE SOORTEN PENSIOEN BINNEN DE REGELING Artikel 6 Ouderdomspensioen Artikel 7 Partnerpensioen Artikel 8 Tijdelijk Partnerpensioen Artikel 9 Bijzonder Partnerpensioen Artikel 10 Wezenpensioen Artikel 11 Bijzondere bepalingen ten aanzien van het (Tijdelijk) Partnerpensioen, Bijzonder Partnerpensioen en Wezenpensioen Artikel 12 Arbeidsongeschiktheidspensioen Hoofdstuk 4. GEBEURTENISSEN DIE INVLOED HEBBEN OP DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN Artikel 13 Inbreng van waarde bij start deelneming Artikel 14 Beëindiging van deelneming aan de Pensioenregeling Artikel 15 Wijziging betreffende dit pensioenreglement Artikel 16 Voortzetting pensioenopbouw bij Arbeidsongeschiktheid Artikel 17 Scheiding Hoofdstuk 5. KEUZEMOGELIJKHEDEN BIJ PENSIONERING Artikel 18 Keuzemogelijkheden bij pensionering Artikel 19 Vervroegen van het volledige Ouderdomspensioen Artikel 20 Vervroegen van een gedeelte van het Ouderdomspensioen Artikel 21 Uitruilen van Partnerpensioen in Ouderdomspensioen Artikel 22 Uitruilen van Ouderdomspensioen in Partnerpensioen Artikel 23 Hoog-Laagregeling

3 Artikel 24 Uitruilen Ouderdomspensioen in tijdelijk Ouderdomspensioen (tbv AOW overbrugging) Hoofdstuk 6. MET PENSIOEN Artikel 25 Pensioenuitkering Hoofdstuk 7. TOESLAGBELEID Artikel 26 Toeslagbeleid voor (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden, gewezen partners en ex-partners Artikel 27 Korting Artikel 28 Wijziging toeslagbeleid Hoofdstuk 8. FINANCIERING VAN DE PENSIOENREGELING Artikel 29 Financiering van de Pensioenregeling Hoofdstuk 9. OVERGANGSBEPALINGEN Artikel 30 Omzetten opgebouwde aanspraken van deelnemers van pensioenreglement III Artikel 31 Omzetten opgebouwde aanspraken van gewezen deelnemers, gewezen partners en ex-partners naar aanspraken op 67 jaar Artikel 32 Voorwaardelijk additioneel Ouderdomspensioen (Franchise reparatie) Artikel 33 Overgang van eindloon naar middelloon Artikel 34 Toepasbaarheid van dit reglement op pensioenrechten en aanspraken op Partnerpensioen van pensioengerechtigden Hoofdstuk 10. ONVOORZIENE GEVALLEN Artikel 35 Wanneer kan de Pensioenovereenkomst gewijzigd worden? Artikel 36 Wanneer heeft de Werkgever recht de premiebetaling te verlagen of te beëindigen? Artikel 37 Welke voorwaarden gelden voor wijziging van de Pensioenovereenkomst? Artikel 38 Kunnen bestaande pensioenaanspraken en -rechten worden gekort? Artikel 39 Afkoop, vervreemding en beslag Artikel 40 Klachten en geschillen Artikel 41 Bijzondere gevallen en hardheid Artikel 42 Inwerkingtreding en wijziging van het reglement Bijlage 1. RUIL- EN AFKOOPVOETEN Bijlage 2. JAARLIJKS TE WIJZIGEN BEDRAGEN Bijlage 3. NADERE UITWERKING TOESLAGDEPOT (INCLUSIEF BETAALSCHEMA)

4 Waar een mannelijk begrip gebruikt wordt kan ook het vrouwelijke equivalent gelezen worden. BEGRIPPENLIJST In dit reglement wordt verstaan onder: Aangesloten Onderneming Kuwait Petroleum (Nederland) B.V., Kuwait Petroleum Europoort B.V., Kuwait Petroleum Research & Technology B.V., Kuwait Petroleum Europe B.V., IDS Europe B.V. of zodanige andere bestaande of nog op te richten KPC-vennootschappen met zetel in Nederland die een Uitvoeringsovereenkomst met De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland (hierna te noemen de Stichting ) aangaan en de Statuten en de pensioenreglementen van de Stichting van toepassing verklaren en die in een groep verbonden zijn zoals bedoeld in artikel 24b van het Burgerlijk Wetboek. Kuwait Petroleum Europe B.V. treedt op als gemachtigde van de Aangesloten Ondernemingen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.4 van de Uitvoeringsovereenkomst. Aanspraakgerechtigde Persoon die begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen. Afkoop Omzetting van de Pensioenaanspraak of het Pensioenrecht in een geldsom (de afkoopsom). Met de uitbetaling van die geldsom koopt de Stichting de verplichting tot het doen van pensioenuitkeringen af. Algemene loonindex Q8 De gewogen gemiddelde algemene loonsverhoging (general increase) bij de Werkgever van 1 januari van het voorgaande kalenderjaar tot en met 31 december van dat voorgaande kalenderjaar. AOW Uitkering die iedere Nederlandse ingezetene vanaf de dag waarop hij uitkeringsgerechtigd wordt, maandelijks op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW) ontvangt. Arbeidsongeschiktheidspensioen Een geldelijke, vastgestelde uitkering wegens Arbeidsongeschiktheid van de Werknemer of gewezen Werknemer, waarop recht bestaat na afloop van de periode bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Ziektewet of, indien de werknemer of gewezen Werknemer Ziektewetuitkering ontvangt, na afloop van de periode bedoeld in artikel 29, vijfde en negende lid, van de Ziektewet. Arbeidsongeschikt Voor 35% of meer arbeidsongeschikt zijn in de zin van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA voor zover ontstaan tijdens het dienstverband met de Werkgever. Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst met een van de Aangesloten Ondernemingen. Basisregistratie Personen De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft en van zogenoemde niet-ingezetenen. De gemeente verzamelt, registreert en onderhoudt de gegevens van ingezetenen in de BRP. 4

5 Beleidsdekkingsgraad De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde Dekkingsgraad van de 12 maanden voorafgaand aan het moment van vaststelling. Bestuur Het Bestuur van de Stichting. Bijzonder Partnerpensioen De aanspraak op partnerpensioen die op grond van artikel 57, eerste, tweede of derde lid van de Pensioenwet, verkregen wordt door de Gewezen Partner. Collectieve Actuariële Gelijkwaardigheid Van Collectieve Actuariële Gelijkwaardigheid is sprake als bij elke vorm van omzetting van pensioenrechten in een andere vorm van (pensioen)rechten, zoals uitruil, vervroeging e.d., de ruilvoet op collectief niveau, dus binnen het gehele deelnemersbestand, leidt tot een gelijke waarde van de pensioenaanspraken die worden uitgeruild of vervroegd en van de pensioenaanspraken die daarvoor worden teruggekregen. Conversie Conversie is het bij scheiding omzetten van Bijzonder Partnerpensioen en verevend Ouderdomspensioen in een eigen aanspraak vanaf de eigen reglementaire pensioenleeftijd op Ouderdomspensioen ten behoeve van de Gewezen Partner resp. Ex-partner. De Stichting De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Deelnemer De Werknemer of gewezen Werknemer die op grond van een pensioenovereenkomst met een Aangesloten Onderneming en krachtens de Pensioenregeling pensioenaanspraken verwerft jegens de Stichting. Deeltijdfactor De Deeltijdfactor is het in de arbeidsovereenkomst overeen gekomen aantal arbeidsuren gedeeld door het aantal uren dat bij de Werkgever geldt voor werknemers met een voltijd dienstverband. De Deeltijdfactor is maximaal 1. Dekkingsgraad De Dekkingsgraad drukt de verhouding uit tussen het vermogen van het fonds en de pensioenverplichtingen. Expat Een Werknemer die namens zijn Werkgever bij een in het buitenland actief zijnd zusterbedrijf te werk wordt gesteld, terwijl de Pensioenovereenkomst met zijn Werkgever van kracht blijft. Ex-partner De persoon die als ongehuwd samenwonende Partner van de (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde was aan te merken en waarvan de gezamenlijke huishouding (die in een notarieel bekrachtigd samenlevingscontract was vastgelegd, waarin tevens - enige - vermogensrechtelijke aangelegenheden waren opgenomen of met wie de gezamenlijke huishouding reeds vijf jaren of langer bestond) is beëindigd anders dan door omzetting van het partnerschap in een geregistreerd partnerschap of een huwelijk of door de dood of vermissing. Franchise Het deel van het pensioengevend salaris waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt, wordt Franchise genoemd. 5

6 Gemaximeerde Salarissom De som van het pensioengevend salaris van de deelnemers, waarbij per deelnemer het pensioengevend salaris is gemaximeerd op het fiscaal maximum waarover pensioenopbouw volgens Pensioenreglement 2015 plaatsvindt (per 1 januari 2015 vastgesteld op per deelnemer, gebaseerd op Deeltijdfactor 1). Gepensioneerde De pensioengerechtigde waarvoor de uitkering van het Ouderdomspensioen is ingegaan. Geregistreerde Partner De man of vrouw die als Partner van de (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde is geregistreerd in de registers van de Basisregistratie Personen op grond van artikel 1:80a BW. Gewezen Deelnemer Persoon van wie de deelneming aan de Pensioenregeling is beëindigd wegens beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de Werkgever en die na beëindiging van de deelneming aanspraken op pensioen behoudt tegenover de Stichting, maar nog geen Gepensioneerde is. Gewezen Partner 1. De persoon van wie het huwelijk met de (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde is beëindigd door echtscheiding of door ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed; 2. De persoon van wie het geregistreerde partnerschap met de (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde is beëindigd anders dan door overlijden of vermissing of een aansluitend huwelijk tussen dezelfde partners; 3. In geval van pensioenverevening op grond van artikel 17.2, in aanvulling op het onder 1. en 2. bepaalde: de persoon die gescheiden is van tafel en bed van de (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde. Hoog-Laag regeling Mogelijkheid om te kiezen voor een Ouderdomspensioen dat gedurende maximaal tien jaar hoger is dan de daaropvolgende periode. De lage uitkering bedraagt 75 procent van de hoge uitkering. IVA Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten als bedoeld in de WIA. Kinderen De kinderen jonger dan 18 jaar van de (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde die tot deze (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde in familierechtelijke betrekking staan dan wel zijn komen te staan gedurende het deelnemerschap, alsmede de stiefen pleegkinderen jonger dan 18 jaar van de (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde. Onder stief- en pleegkinderen worden verstaan de stief- en pleegkinderen die zowel bij het einde van zijn deelnemerschap als ten tijde van zijn overlijden als zijn eigen kinderen worden onderhouden en opgevoed; kinderen ouder dan 17 jaar, maar jonger dan 27 jaar die voldoen aan de voorwaarden gesteld voor toekenning van studiefinanciering ingevolge de Wet Studiefinanciering 2000, respectievelijk voor toekenning van een uitkering krachtens de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten of de Algemene Kinderbijslagwet, worden gelijkgesteld met kinderen als bedoeld in de eerste volzin. Middelloonregeling De jaarlijks door de Werkgevers te betalen pensioenpremie wordt jaarlijks direct gebruikt voor de inkoop van pensioenaanspraken, waarbij maximaal de inkoop van de streefopbouw zoals vastgelegd in Pensioenreglement 2015 wordt ingekocht. De 6

7 hoogte van de jaarlijkse pensioenopbouw is dan ook afhankelijk van de pensioenpremie. De pensioentoezegging van de Werkgevers aan de werknemers bestaat uit het betalen van een vastgesteld deel van de jaarlijkse pensioenpremie volgens een vooraf vastgestelde methodiek. Ouderdomspensioen De uitkering die aan de Deelnemer in maandelijks termijnen wordt uitgekeerd vanaf de Pensioendatum tot zijn overlijden. Partner 1. de persoon met wie de (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde voor de Pensioendatum is gehuwd; 2. de ongehuwde persoon met wie de (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde voor de Pensioendatum een bij de Basisregistratie personen geregistreerd partnerschap is aangegaan op grond van artikel 1:80a BW. 3. de bij het Bestuur aangemelde ongehuwde persoon, niet zijnde een Geregistreerde Partner of een bloed- of aanverwant in de rechte lijn, met wie de ongehuwde (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde tenminste een half jaar een gezamenlijke huishouding voert, die in een notarieel bekrachtigd samenlevingscontract is vastgelegd, waarin tevens (enige) vermogensrechtelijke aangelegenheden zijn opgenomen of met wie de gezamenlijke huishouding reeds vijf jaren of langer bestaat. Vóór de Pensioendatum moet aan genoemde voorwaarden worden voldaan. Partnerpensioen De uitkering aan de Partner van de (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde die in maandelijkse termijnen wordt uitgekeerd na het overlijden van de (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde. Pensioenaangroei Onder Pensioenaangroei wordt verstaan de op een kalenderjaar betrekking hebbende toename van de pensioenaanspraken Pensioenaanspraak De aanspraak op een nog niet ingegaan pensioen. Pensioendatum De dag waarop de (Gewezen) Deelnemer daadwerkelijk met pensioen gaat. Pensioengerechtigde Een persoon voor wie op grond van een Pensioenovereenkomst en krachtens het pensioenreglement het pensioen is ingegaan. Pensioengrondslag Het gemaximeerde pensioengevend salaris verminderd met de Franchise. Pensioenrecht Het pensioen dat is ingegaan, uitgezonderd voorwaardelijke toeslagverlening. Pensioenregeling De regeling die door de Stichting op grond van de geldende Pensioenovereenkomst met inachtneming van de bepalingen van de Uitvoeringsovereenkomst en de Pensioenwet- en regelgeving wordt uitgevoerd. Pensioenreglement 2015 Het door de Stichting opgestelde pensioenreglement zoals dat van kracht werd op 1 januari Pensioenovereenkomst Hetgeen tussen de Werkgever en een Werknemer is overeengekomen betreffende pensioen. 7

8 Pensioenwet De Pensioenwet en de daarmee verband houdende wet- en regelgeving. Ploegentoeslag of Semi-continu-toeslag De toeslag, toegekend als een percentage van 12 maandsalarissen, die door een Werkgever wordt betaald aan een Werknemer voor onregelmatige diensten en die onderdeel uitmaakt van het gemaximeerde pensioengevend salaris. Premie De in geld uitgedrukte, periodiek volgens een vastgestelde methodiek berekende financiële bijdrage van de Werkgever en werknemers die verschuldigd is aan de Stichting en die bestemd is voor de verzekering van pensioen en de daaraan verbonden kosten. Reglementaire Pensioendatum De eerste dag van de kalendermaand samenvallend met of volgende op de 67e verjaardag van de Deelnemer of Gewezen Deelnemer. Resterende Verdiencapaciteit Het in een percentage uitgedrukte bedrag dat de deelnemer die recht heeft op een uitkering op grond van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen nog met arbeid kan verdienen. Deze verdiencapaciteit wordt vastgesteld door het UWV. Restverdiencapaciteit Het verschil tussen 100% en de door het UWV vastgestelde mate van Arbeidsongeschiktheid. Statuten De Statuten van de Stichting. Stijging van het Consumentenprijsindexcijfer De procentuele toename van het Consumentenprijsindexcijfer van oktober van het lopend jaar ten opzichte van het cijfer van de maand oktober van het daaraan voorafgaande jaar. Hierbij wordt uitgegaan van het Consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens afgeleid, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tijdelijk Ouderdomspensioen Een tijdelijke verhoging van het Ouderdomspensioen ter compensatie van de in de loonheffing verschuldigde premies voor de Sociale Verzekeringen zodat de in de loonheffing verschuldigde AOW-premie volledig wordt gecompenseerd. Tijdelijk Partnerpensioen Een tijdelijke verhoging van het Partnerpensioen ter compensatie van de in de loonheffing verschuldigde premies voor de Sociale Verzekeringen zodat de in de loonheffing verschuldigde AOW-premie volledig wordt gecompenseerd. Uitvoeringsovereenkomst De overeenkomst tussen de Werkgever en de Stichting over de uitvoering van een of meer pensioenovereenkomsten, zijnde deze Uitvoeringsovereenkomst inclusief bijlagen, geldend vanaf 1 januari 2015, die in de plaats treedt van alle eerdere uitvoeringsovereenkomsten of financieringsovereenkomsten tussen de Werkgever en de Stichting. Verevening Verevening bij scheiding is het recht dat de Gewezen Partner van de (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde heeft conform de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding en met inachtneming van het verdere bepaalde in dit reglement op uitbetaling van de helft van het Ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd tenzij dit rechtsgeldig bij huwelijkse voorwaarden of in een echtscheidingsconvenant uitdrukkelijk is uitgesloten of anders bepaald. 8

9 Waardeoverdracht Iedere handeling waarbij de waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken of pensioenrechten wordt aangewend ten behoeve van: 1. andere pensioenaanspraken of pensioenrechten bij dezelfde of een andere pensioenuitvoerder 2. dezelfde pensioenaanspraken of pensioenrechten bij een andere pensioenuitvoerder één en ander conform de bepalingen van de Pensioenwet. WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Werkgever Een van de bij dit pensioenreglement en de bijbehorende Uitvoeringsovereenkomst betrokken Ondernemingen.Onderneming Werkgevers Alle bij dit pensioenreglement en de bijbehorende Uitvoeringsovereenkomst betrokken Ondernemingen gezamenlijk, waarbij Kuwait Petroleum Europe B.V. treedt op als gemachtigde van de Werkgevers, met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.4 van de uitvoeringsovereenkomst. Werknemer Degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is van de werkgever en op grond van deze arbeidsovereenkomst deelneemt aaan de Pensioenregeling. Wettelijk Afkoopbedrag Het in artikel 66 lid 1 van de Pensioenwet bepaalde bedrag. Dit bedrag is opgenomen in Bijlage 2. Wezenpensioen De uitkering die de Kinderen van de (Gewezen) Deelnemer of de Gepensioneerde in maandelijkse termijnen ontvangen na het overlijden van deze (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde. WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. WIA-loongrens Het maximale loon waarover WIA uitkering verkregen kan worden. Begrippen worden in de tekst van het reglement met hoofdletters aangegeven. 9

10 WETGEVING In dit reglement wordt verwezen naar de volgende wetten: Burgerlijk Wetboek Pensioenwet Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Algemene Kinderbijslagwet Wet Studiefinanciering 2000 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Wet op de loonbelasting 1964 Algemene Ouderdomswet Ziektewet Voor de bepaling van de wet die geen dwingend karakter heeft, heeft het bepaalde in dit reglement voorrang. 10

11 Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING Artikel 1 Deelnemers 1.1a Wie is Deelnemer in de zin van deze Pensioenregeling? Deelnemer aan deze Pensioenregeling is de Werknemer die: a. op of na 1 januari 2015 een arbeidsovereenkomst inclusief een Pensioenovereenkomst met een van de Aangesloten Ondernemingen is aangegaan, of; b. op 31 december 2014 Deelnemer was aan pensioenreglement III van de Stichting en op 1 januari 2015 een arbeidsovereenkomst heeft met een van de Aangesloten Ondernemingen, of; c. op 31 december 2014 als volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikte persoon Deelnemer was aan pensioenreglement III van de Stichting. Deelnemerschap is gebaseerd op collectiviteit van alle medewerkers, gewezen Deelnemers en expats van de Aangesloten Ondernemingen alsmede van pensioengerechtigden, gewezen partners en ex-partners. Als een Onderneming wenst aan te sluiten bij de Stichting vangt het deelnemerschap van de werknemers van die Onderneming pas aan op het tijdstip waarop die Onderneming als Aangesloten Onderneming is toegelaten. 1.1b Op 1 januari 2015 ben ik reeds gewezen deelnemer, aanspraakgerechtigde of pensioengerechtigde. Is deze pensioenregeling dan wel op mij van toepassing? Ja, dit reglement is van toepassing, maar niet geheel. Alle bepalingen over de opbouw van pensioen zijn niet van toepassing, aangezien geen pensioen meer wordt opgebouwd. De andere bepalingen zijn wel van toepassing. De opgebouwde pensioenaanspraken en rechten zijn per 1 januari 2015 omgezet naar pensioenaanspraken en rechten volgens deze Pensioenregeling. Daardoor gaat het Ouderdomspensioen voor nog niet ingegane pensioenen vanaf 1 januari 2015 standaard in op de 67-jarige leeftijd. De hoogte van het Partnerpensioen is niet gewijzigd door deze omzetting. Op de website van de stichting staat een leeswijzer, waarin u kunt lezen welke bepalingen uit deze Pensioenregeling van toepassing zijn. Bij een mogelijke tegenstrijdigheid tussen de leeswijzer en deze Pensioenregeling, gaat het bepaalde in deze Pensioenregeling voor. 1.2 Wat is de verplichting van de (Gewezen) Deelnemer en de Pensioengerechtigde? De (Gewezen) Deelnemer en de Pensioengerechtigde zijn verplicht om mee te werken aan het tijdig verstrekken van alle informatie die nodig is voor de uitvoering van dit reglement. De Deelnemer verstrekt deze informatie aan de werkgever en de Stichting; de gewezen Deelnemer en de Pensioengerechtigde verstrekken deze informatie aan de Stichting. De administrateur van de Stichting zal, indien mogelijk, de informatie vanuit de Basisregistratie Personen verkrijgen. Overige informatie (bijv. samenwonen) zal door de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden verstrekt moeten worden aan de werkgever, respectievelijk de Stichting. 1.3 Wat gebeurt er als de (Gewezen) Deelnemer of de Pensioengerechtigde zijn verplichting niet nakomt? Als de (Gewezen) Deelnemer of de Pensioengerechtigde zijn verplichting niet nakomt, kan dit gevolgen hebben voor de pensioenaanspraken en -rechten die de 11

12 (Gewezen) Deelnemer en/of diens (gewezen) Partner of Expartner of wezen aan dit reglement kunnen ontlenen. Het fonds is bevoegd om de aanspraken en rechten vast te stellen op de bij hen bekende gegevens. Dit kan niet aan het fonds worden tegen geworpen. 1.4 Wat gebeurt er wanneer een Deelnemer uitgezonden (Expat) wordt? Als Expat blijft men Deelnemer aan de regeling gedurende de duur van de uitzending naar het buitenland. Artikel 2 Start en einde deelneming 2.1 Wanneer start de deelneming aan de Pensioenregeling? De deelneming aan de Pensioenregeling begint zodra de Werknemer aan de in artikel 1.1 gestelde voorwaarden voldoet, maar niet eerder dan de dag waarop de Werknemer 18 jaar wordt en niet eerder dan op 1 januari Als de Werknemer niet op de eerste dag van de maand in dienst komt, begint de pensioenopbouw op de eerste dag van de volgende maand. De Werknemer is vanaf zijn 18 e verjaardag wel verzekerd in geval van overlijden en Arbeidsongeschiktheid. 2.2 Wanneer eindigt de deelneming aan de Pensioenregeling? De deelneming aan de Pensioenregeling eindigt: op de dag van het overlijden van de Deelnemer of op de Reglementaire Pensioendatum of de eerdere datum waarop het Ouderdomspensioen volledig ingaat of op de dag waarop de arbeidsovereenkomst met de werkgever wordt beëindigd voordat de Reglementaire Pensioendatum is bereikt, tenzij deze direct wordt gevolgd door een arbeidsovereenkomst bij een andere Aangesloten Onderneming of op de dag dat de Aangesloten Onderneming waarmee de Deelnemer een arbeidsovereenkomst heeft, ophoudt een Aangesloten Onderneming te zijn. Artikel 3 Informatieverstrekking 3.1 Welke informatie ontvangt de (Gewezen) Deelnemer of Pensioengerechtigde? a) De Stichting zal aan iedere Deelnemer bij de aanvang van zijn deelnemerschap verwijzen naar haar website waarop onder meer de Statuten, het huishoudelijk reglement, en het pensioenreglement gepubliceerd zijn. b) De (Gewezen) Deelnemer of Pensioengerechtigde heeft de mogelijkheid om de Statuten van de Stichting en het actuele pensioenreglement in te zien via de website of op te vragen bij de Stichting. Een voorheen geldend pensioenreglement kan door een belanghebbende worden opgevraagd bij de Stichting. c) De Deelnemer wordt binnen 3 maanden schriftelijk op de hoogte gesteld indien het pensioenreglement is gewijzigd. d) De Stichting verstrekt na aanvang van de deelneming aan deze Pensioenregeling zoals bedoeld in artikel 1.1a een startbrief in 12

13 overeenstemming met de termijn en vorm als bepaald bij of krachtens de Pensioenwet. e) Nadat de (Gewezen) Deelnemer de partner, met wie hij samenwoont, bij de Stichting heeft aangemeld en als aan de in de definitie van Partner (zie Begrippenlijst) beschreven voorwaarden is voldaan, verstrekt de Stichting de Deelnemer een bevestiging van de aanmelding van de Partner. f) De deelnemer ontvangt jaarlijks een opgave van de verworven voorwaardelijke pensioenaanspraken, informatie over voorwaardelijke toeslagverlening en een opgave van de aan het voorafgaande kalenderjaar toe te rekenen aangroei van pensioenaanspraken. Deze informatie wordt verstrekt in de vorm van een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). g) De Stichting verstrekt de gewezen Deelnemer bij het einde van het deelnemerschap en vervolgens, in lijn met wet- en regelgeving, een overzicht van zijn opgebouwde voorwaardelijke aanspraken en informatie over de voorwaardelijke toeslagverlening. Daarnaast verstrekt de Stichting bij het einde van het deelnemerschap informatie over het recht op Waardeoverdracht, een eventuele afkoopmogelijkheid, de gevolgen voor het Partner- en Wezenpensioen en de gevolgen van Arbeidsongeschiktheid. h) De Stichting verstrekt aan degene die Gewezen Partner wordt op dat moment en vervolgens in lijn met wet- en regelgeving een overzicht van de opgebouwde voorwaardelijke aanspraak op Bijzonder Partnerpensioen en informatie over de voorwaardelijke toeslagverlening. Daarnaast verstrekt de Stichting bij echtscheiding en bij de beëindiging van het partnerschap informatie over een eventuele afkoopmogelijkheid en mogelijkheid tot Verevening en Conversie en de voorwaarden waaronder dit kan geschieden. i) De Stichting verstrekt aan een Pensioengerechtigde bij ingang van het pensioen en vervolgens jaarlijks een overzicht van de voorwaardelijke opgebouwde aanspraken en informatie over de voorwaardelijke toeslagverlening. Daarnaast verstrekt de Stichting bij ingang van het pensioen informatie over een eventuele afkoopmogelijkheid conform de Pensioenwet. j) De Stichting verstrekt aan een gewezen Deelnemer, Pensioengerechtigde of Gewezen Partner, die aanspraak heeft op Bijzonder Partnerpensioen, binnen 3 maanden na wijziging van het toeslagbeleid informatie over die wijziging. k) Op verzoek van de (Gewezen) Deelnemer verstrekt de Stichting binnen drie maanden een opgave van de hoogte van de opgebouwde voorwaardelijke pensioenaanspraken. De Stichting kan hiervoor een vergoeding vragen. l) De Stichting verstrekt aan de Deelnemer of gewezen Deelnemer 6 maanden voor de Pensioendatum (of binnen 4 maanden na het ontvangen van de aanvraag voor vervroegde pensionering) een pensioenmededeling met de voorwaardelijke hoogte van de pensioenaanspraken voor herschikking op de 13

14 gekozen Pensioendatum. Tevens verstrekt de Stichting de Deelnemer of gewezen Deelnemer een keuzeformulier, waarop de Deelnemer of gewezen Deelnemer zijn keuze kan aangeven ten aanzien van herschikking van zijn pensioenaanspraken, zoals in Hoofdstuk 5 (Keuzemogelijkheden bij Pensionering) omschreven. Dit keuzeformulier dient binnen 2 maanden geretourneerd te worden. De Partner dient dit formulier mede te ondertekenen om zijn goedkeuring van de voorgestelde herschikking m.b.t. Partnerpensioen aan te geven. m) De Stichting verstrekt aan belanghebbenden tijdig alle informatie die de Stichting op grond van wet- en regelgeving verplicht is te verstrekken. n) De Stichting verstrekt aan de (Gewezen) Deelnemer, de Gewezen Partner, Ex-partner en de Pensioengerechtigde op verzoek en via de website: het voor hem geldende pensioenreglement; het jaarverslag en de jaarrekening van de Stichting; de Uitvoeringsovereenkomst; de voor hem relevante informatie over beleggingen; een verklaring inzake de beleggingsbeginselen als bedoeld in artikel 145 van de Pensioenwet; het eventuele herstelplan als bedoeld in artikel 138 van de Pensioenwet; informatie over de hoogte van de Dekkingsgraad en Beleidsdekkingsgraad; andere informatie die op grond van artikel 9 van het Besluit Uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling dient te worden worden verstrekt. o) De Stichting verstrekt de informatie als bedoeld in dit artikel met inachtneming van de regels die daartoe bij en krachtens de Pensioenwet zijn gesteld. 3.2 Welke informatie ontvangt de Stichting betreffende de (Gewezen) Deelnemer of Pensioengerechtigde of van partners respectievelijk wezen? a) De Deelnemer meldt de Partner, met wie hij ongehuwd en zonder geregistreerd partnerschap samenwoont, aan bij de Stichting. De definitie van Partner is beschreven in de Begrippenlijst. b) Bij ingang van een Partnerpensioen is het Bestuur bevoegd de navolgende informatie op te vragen, d.m.v. een uittreksel uit de Basisregistratie Personen, waaruit blijkt: a) het bewijs van het overlijden van de betrokken (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde. Dit kan ook middels een ander gelegaliseerd document geschieden; b) de leeftijd van de betrokken nabestaande; c) dat de (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde gehuwd is of een geregistreerd partnerschap heeft en of de partners (zie definitie Partner in de Begrippenlijst) op hetzelfde adres staan ingeschreven. 14

15 Deelnemers, die niet in Nederland wonen, dienen deze informatie schriftelijk te verstrekken gebruik makend van de procedures en formulieren van de overheidsinstanties van het betreffende land. De administrateur van de Stichting zal, indien mogelijk, de informatie vanuit de Basisregistratie Personen verkrijgen. Overige informatie (bijv. samenwonen) zal door de Partner van de overleden (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde verstrekt dienen te worden aan de Stichting. c) Bij ingang van een Wezenpensioen is het Bestuur bevoegd de navolgende informatie op te vragen, d.m.v. een uittreksel uit de Basisregistratie Personen, waaruit blijkt: a) het bewijs van het overlijden van de betrokken (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde. Dit kan ook middels een ander gelegaliseerd document geschieden; b) de leeftijd van de betrokken wees; c) dat de wees voldoet aan het bepaalde onder Kinderen in de Begrippenlijst. De administrateur van de Stichting zal, indien mogelijk, de informatie vanuit de Basisregistratie Personen verkrijgen. Overige informatie zal door de wees (of diens wettelijk vertegenwoordiger) van de (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde verstrekt moeten worden aan de Stichting. d) Een Deelnemer dient het verzoek tot (gedeeltelijk) vervroegen van de Pensioendatum ten minste 6 maanden voor het bereiken van de gewenste Pensioendatum aan de Stichting en de betreffende Aangesloten Onderneming kenbaar te maken. e) Een gewezen Deelnemer dient het verzoek tot (gedeeltelijk) vervroegen van de Pensioendatum ten minste 6 maanden voor het bereiken van de gewenste Pensioendatum aan de Stichting kenbaar te maken. f) Wordt gekozen voor het geheel of gedeeltelijk afstand doen van het Partnerpensioen, bijvoorbeeld bij echtscheiding of beëindiging van het partnerschap dan dient deze keuze te worden vastgelegd in een notariële akte waaruit blijkt dat de Partner instemt met het geheel of gedeeltelijk afzien van het Partnerpensioen. g) Wordt gekozen voor uitruil van het Partnerpensioen in Ouderdomspensioen en heeft de (Gewezen) Deelnemer een Partner, dan dient deze keuze te worden vastgelegd in een notariële akte, echtscheidingconvenant of een gezamelijk overeengekomen overeenkomst, door beide partijen getekend (waarbij de handtekeningen geverifieerd worden), waaruit blijkt dat de Partner instemt met het geheel of gedeeltelijk afzien van het Partnerpensioen. h) Pensioengerechtigden, die in het buitenland wonen, dienen jaarlijks bewijs van leven in te dienen. Indien dit wordt nagelaten, zal de Stichting de pensioenuitkering stopzetten. 15

16 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN Artikel 4 Pensioenaanspraken in deze regeling Met inachtneming van de bepalingen van het pensioenreglement geeft het deelnemerschap voorwaardelijk aanspraak op: a) Ouderdomspensioen ten behoeve van de Deelnemer of gewezen Deelnemer; b) Partnerpensioen ten behoeve van de Partner van de Deelnemer of gewezen Deelnemer of Gepensioneerde; c) Tijdelijk Partnerpensioen ten behoeve van de Partner van de Deelnemer dan wel van de in artikel 8.3 genoemde Gepensioneerde; d) Bijzonder Partnerpensioen ten behoeve van de Gewezen Partner van de Deelnemer of gewezen Deelnemer of Gepensioneerde; e) Wezenpensioen ten behoeve van de Kinderen van de Deelnemer of gewezen Deelnemer of Gepensioneerde; f) Arbeidsongeschiktheidspensioen van de Deelnemer. Artikel 5 De basis voor de pensioenopbouw 5.1 Wat is het karakter van deze Pensioenregeling? Deze Pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet en is vormgegeven in een voorwaardelijke middelloonregeling met voorwaardelijke toeslagverlening. De toezegging van de werkgever bestaat uitsluitend uit het betalen van de afgesproken pensioenpremie, zoals vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst. Bijstortingen door de Aangesloten Ondernemingen in welke vorm dan ook vinden niet plaats. Ook zullen er geen terugstortingen of premiekortingen of premieholidays vanuit de Stichting naar de werkgever plaatsvinden in welke vorm dan ook. Op reeds opgebouwde aanspraken van Deelnemers kan toeslagverlening respectievelijk korting plaatsvinden volgens Hoofdstuk Wat is de basis voor de pensioenopbouw? De basis voor de pensioenopbouw is de Pensioengrondslag. De Pensioengrondslag is gelijk aan het gemaximeerde pensioengevend salaris van de Deelnemer verminderd met de Franchise. 5.3 Wat is het pensioengevend salaris? Het pensioengevend salaris in enig jaar is gelijk aan de som van de 12 bruto basismaandsalarissen, vermeerderd met de genoten bruto Ploegentoeslag of Semicontinu-toeslag en vermeerderd met de bruto dertiende en bruto veertiende maand indien en voor zover het wettelijk toegestane maximum pensioengevend salaris niet wordt overschreden. Andere toeslagen, gratificaties, vergoedingen wegens overwerk of voordelen van welke aard dan ook maken geen onderdeel uit van het pensioengevend salaris. 5.4 Wat is het pensioengevend salaris tijdens ziekte? Tijdens ziekte van de Deelnemer zal gedurende de periode waarin de werkgever enige loonbetaling aan de Deelnemer doet, als pensioengevend salaris gelden het maximum pensioengevend salaris dat van toepassing zou zijn geweest als de Deelnemer niet ziek zou zijn geweest. 16

17 5.5 Wat is de Franchise? Het deel van het pensioengevend salaris waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt, wordt Franchise genoemd. 5.6 Hoe hoog is de Franchise? De Stichting stelt de Franchise jaarlijks vast op de wettelijk minimum te hanteren Franchise voor middelloonregelingen. Per 1 januari 2015 is de Franchise ,= per jaar. 5.7 Wanneer wordt de Pensioengrondslag vastgesteld? De Pensioengrondslag wordt vastgesteld bij opname in de Pensioenregeling en vervolgens jaarlijks per 1 januari. Bij tussentijdse salariswijzigingen wordt de Pensioengrondslag opnieuw vastgesteld met effect per de datum van de wijziging. 5.8 Hoe wordt omgegaan met deeltijd dienstverband? Voor de vaststelling van de Pensioengrondslag van de Deelnemer met een deeltijd dienstverband wordt het gemaximeerde pensioengevend salaris alsook de franchise met de Deeltijdfactor verrekend. Indien het deeltijd dienstverband gedurende het kalenderjaar verandering ondergaat, wordt de gewijzigde Deeltijdfactor gehanteerd voor de toekomstige pensioenopbouw vanaf dat moment. 5.9 Hoe wordt omgegaan met een beginnend of eindigend dienstverband tijdens het kalenderjaar? Voor de vaststelling van de Pensioengrondslag van de Deelnemer die gedurende het kalenderjaar in dienst treedt of zijn dienstverband beëindigt met een van de werkgevers, wordt de Pensioengrondslag berekend naar rato van het aantal maanden dat is gewerkt in het desbetreffend jaar. 17

18 Hoofdstuk 3. DE SOORTEN PENSIOEN BINNEN DE REGELING Artikel 6 Ouderdomspensioen 6.1 Wat is het Ouderdomspensioen? Het Ouderdomspensioen is de levenslange uitkering die de (Gewezen) Deelnemer met in achtneming van de bepalingen van dit reglement ontvangt vanaf de Pensioendatum. 6.2 Hoe wordt het Ouderdomspensioen opgebouwd? De Deelnemer bouwt vanaf 1 januari 2015 of de latere datum van aanvang van de deelneming over ieder deelnemingsjaar ouderdomspensioenaanspraken op. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 bedraagt het per jaar op te bouwen Ouderdomspensioen 1,875% van de Pensioengrondslag, indien de betaalde jaarpremie daarvoor toereikend is. Mocht in enig jaar de werkelijk ontvangen premie lager zijn dan de premie benodigd voor de opbouw van pensioenaanspraken in dat jaar, dan zal de jaarlijkse pensioenopbouw in dat jaar evenredig worden verminderd. De opbouw van het pensioen is dus voorwaardelijk. 6.3 Hoe hoog is het Ouderdomspensioen? De hoogte van het Ouderdomspensioen wordt bepaald door optelling van de gedurende de periode van deelneming jaarlijks op basis van artikel 6.2 toegekende ouderdomspensioenaanspraken, vermeerderd met de voorwaardelijke toeslagen die zijn verleend op grond van Hoofdstuk 7 en verminderd met eventuele kortingen. 6.4 Hoe wordt omgegaan met de bestaande pensioenaanspraken onder pensioenreglement III? De tot en met 31 december 2014 opgebouwde pensioenaanspraken ingaande op pensioenleeftijd 65 jaar onder pensioenreglement III worden omgezet naar pensioenaanspraken ingaande op pensioenleeftijd 67 jaar volgens het bepaalde in artikel 30. Deze aanspraken kunnen worden vermeerderd met de voorwaardelijke toeslagen die zijn verleend op grond van Hoofdstuk 7 en verminderd met eventuele kortingen. 6.5 Wanneer begint en wanneer eindigt het Ouderdomspensioen? Het Ouderdomspensioen gaat in beginsel in op de Reglementaire Pensioendatum. Het Ouderdomspensioen kan eerder ingaan als gevolg van de volgens artikel 19 of artikel 20 gemaakte keuze en wordt in dat geval aangepast conform die artikelen. Het Ouderdomspensioen wordt uitgekeerd tot en met de laatste dag van de maand waarin de Gepensioneerde overlijdt. 6.6 Kan het Ouderdomspensioen bij ingang worden afgekocht? Als het jaarlijkse Ouderdomspensioen op de ingangsdatum lager is dan het Wettelijk Afkoopbedrag, heeft de Stichting het recht dit Ouderdomspensioen af te kopen. Het Wettelijk Afkoopbedrag is opgenomen in Bijlage 2. De Stichting informeert de (Gewezen) Deelnemer hierover binnen zes maanden na de ingangsdatum en gaat binnen die termijn over tot uitbetaling van de afkoopwaarde. De Stichting kan na de voorgenoemde termijn het Ouderdomspensioen afkopen indien: a) de (Gewezen) Deelnemer daarmee instemt en 18

19 b) indien de hoogte van het Ouderdomspensioen op jaarbasis per 1 januari van dat jaar lager is dan het Wettelijk Afkoopbedrag (zie Bijlage 2). 6.7 Hoe wordt de geldsom voor de Afkoop berekend? Bij Afkoop van pensioen wordt het recht op Ouderdomspensioen omgezet in een geldsom (de afkoopsom). Met de uitbetaling van die geldsom koopt de Stichting de verplichting tot het doen van alle pensioenuitkeringen definitief af (dus er vindt in de toekomst ook geen uitkering van Partner- of Wezenpensioen meer plaats). De afkoopsom wordt uitbetaald onder inhouding van verschuldigde belastingen en wettelijke heffingen. Voor de bepaling van de hoogte van de afkoopsom wordt door het Bestuur een afkoopvoet vastgesteld. In Bijlage 1 van dit pensioenreglement is in onderdeel 1 de geldigheidsduur en in onderdeel 3 de afkoopvoet te vinden. Artikel 7 Partnerpensioen 7.1 Wat is het Partnerpensioen? Het Partnerpensioen is een uitkering aan de Partner van de (Gewezen) Deelnemer of de Gepensioneerde, die wordt uitgekeerd na het overlijden van de (Gewezen) Deelnemer of de Gepensioneerde. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder Deelnemer mede verstaan de gewezen Werknemer die recht heeft op pensioenopbouw bij Arbeidsongeschiktheid zoals bedoeld in artikel16. Het Partnerpensioen wordt gedurende de deelname opgebouwd en is een percentage van de jaarlijks opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken. Evenals bij de opbouw van het Ouderdomspensioen geldt dat de opbouw van het Partnerpensioen voorwaardelijk is. 7.2 Wie heeft recht op Partnerpensioen? De persoon die, in overeenstemming met de definitie van Partner (zie de Begrippenlijst), als Partner bij de Stichting bekend is. 7.3 Wanneer is er geen recht op Partnerpensioen? Er is geen recht op Partnerpensioen als het huwelijk is gesloten, of het geregistreerd partnerschap is aangegaan of de samenwoonrelatie pas heeft voldaan aan de daaraan in artikel 3.2a gestelde voorwaarden op of na de Reglementaire Pensioendatum of de eerdere datum waarop het Ouderdomspensioen volledig is ingegaan. 7.4 Wanneer begint en wanneer eindigt het Partnerpensioen? Het Partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de (Gewezen) Deelnemer of de Gepensioneerde overlijdt. Het wordt uitgekeerd tot en met de laatste dag van de maand waarin de gerechtigde tot Partnerpensioen overlijdt. 7.5 Hoe hoog is het Partnerpensioen? Afgezien van door de (Gewezen) Deelnemer gemaakte keuzes, kan door omzetting van ouderdomspensioenrechten uit vorige reglementen (zie artikel 6.4) de verhouding tussen het Ouderdomspensioen en het Partnerpensioen afwijken van de standaardverhouding 100 :

20 7.5a Bij overlijden van de Deelnemer Bij overlijden van de Deelnemer is het Partnerpensioen gelijk aan de optelsom van: 70% van het Ouderdomspensioen dat de Deelnemer heeft opgebouwd vanaf 1 januari 2015 tot de overlijdensdatum; 70% van het Ouderdomspensioen dat de Deelnemer zou hebben kunnen opbouwen vanaf de overlijdensdatum, indien hij tot aan de Reglementaire Pensioendatum Deelnemer zou zijn gebleven. Daarbij wordt uitgegaan van de laatstelijk voor het overlijden vastgestelde Pensioengrondslag en het op het moment van overlijden geldende deeltijdpercentage; de eventuele partnerpensioenaanspraken die opgebouwd zijn onder een voorgaand reglement. Het opnemen van onbetaald verlof tot een maximum van 18 maanden door de Deelnemer tijdens de deelneming is niet van invloed op de dekking uit hoofde van het Partnerpensioen. 7.5b Bij overlijden van de gewezen Deelnemer Bij overlijden van de gewezen Deelnemer is het Partnerpensioen gelijk aan het Partnerpensioen dat is vastgesteld per de datum van beëindiging van de deelneming, vermeerderd met de daarop conform Hoofdstuk 7 verleende voorwaardelijke toeslagen en verminderd met de eventuele kortingen. Het Partnerpensioen dat op de datum van beëindiging van de deelneming wordt vastgesteld, bestaat uit de optelsom van: 70% van de ouderdomspensioenaanspraken die zijn opgebouwd vanaf 1 januari 2015 tot de datum waarop de deelneming is beëindigd en; de eventuele partnerpensioenaanspraken die opgebouwd zijn onder een voorgaand reglement. 7.5c Bij overlijden van de gewezen Werknemer die premievrijstelling wegens Arbeidsongeschiktheid genoot Bij overlijden van deze categorie gewezen werknemers wordt het Partnerpensioen vastgesteld in de veronderstelling dat de gewezen Werknemer tot de Reglementaire Pensioendatum premievrijstelling zou hebben genoten onder ongewijzigde omstandigheden. Het Partnerpensioen dat op de datum van beëindiging van de deelneming wordt vastgesteld, bestaat uit de optelsom van: 70% van het Ouderdomspensioen dat is opgebouwd vanaf 1 januari 2015 tot de datum waarop de deelneming is beëindigd en; 70% van het Ouderdomspensioen dat deze gewezen Deelnemer zou hebben kunnen opbouwen vanaf de overlijdensdatum, indien hij tot aan de Reglementaire Pensioendatum Deelnemer zou zijn gebleven. Daarbij wordt uitgegaan van de laatstelijk voor het overlijden vastgestelde Pensioengrondslag en; de eventuele partnerpensioenaanspraken die opgebouwd zijn onder een voorgaand reglement. 20

Pensioenreglement 2015

Pensioenreglement 2015 Pensioenreglement 2015 1 februari 2016 Pagina 1 van 69 Inhoudsopgave BEGRIPPENLIJST...4 WETGEVING... 11 Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING... 12 Artikel 1 Deelnemers...12 Artikel 2 Start en

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT C. Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari pagina 1 van 50

PENSIOENREGLEMENT C. Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari pagina 1 van 50 PENSIOENREGLEMENT C Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari 2014. pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Postbus 2290 Nl-3430 DL Nieuwegein www.pfecolab.nl TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Stichting Pensioenfonds Ecolab Wat heeft u aan het Uniform pensioenoverzicht? Het Uniform

Nadere informatie

Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis

Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis,

Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis, Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis, Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Beambtenfonds voor het mijnbedrijf. 45283 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1.

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg. 45284 Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2008

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2008 PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds Avery Dennison 1 januari 2008 Versie 1.0 definitief 17-11-2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers 4 Artikel 2

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting Pensioenfonds BP Versie 1.0 Pensioenreglement 2015 van Stichting Pensioenfonds BP per 1 januari 2015 V1.0 pagina 1 van 60 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen

PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N 2 0 1 3 te Nijmegen 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 5 Artikel 1 Deelnemers 5 Artikel 2 Start en einde deelname 6 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW

Nadere informatie

P E N S I O E N R E G L E M E N T M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen

P E N S I O E N R E G L E M E N T M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen P E N S I O E N R E G L E M E N T M I D D E L L O O N 2 0 0 8 Stichting Pensioenfonds GITP te Nijmegen Versie 4, inclusief notas van wijziging PTP.08.01 en PTP.08.02 en wijziging 2013 Pensioenreglement

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A versie 7.0 d.d. 01-01-2014 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In het reglement zijn naast de begripsomschrijvingen van de statuten, waarvan sommigen hieronder ook

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement VI - 1 januari 2015 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Einde deelnemerschap

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds Avery Dennison 1 januari 2015 Versie definitief INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers 4 Artikel 2 Start en einde

Nadere informatie

REXEL NEDERLAND REGELING 2014

REXEL NEDERLAND REGELING 2014 REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2015

HAGEMEYER REGELING 2015 HAGEMEYER REGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND. Pensioenreglement voor de Eindloonregeling

STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND. Pensioenreglement voor de Eindloonregeling 1 januari 2015 STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND Pensioenreglement voor de Eindloonregeling Inhoudsopgave artikel 1 artikel 2 artikel 3 artikel 4 artikel 5 artikel 6 artikel 7 artikel 8 artikel

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2013

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT 2013 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2013 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2013 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam 1 Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam d.d. 23 september 2004 Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Deelnemers...2 Artikel 3. Aard van de pensioenaanspraken...3 Artikel 4.

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2014

HAGEMEYER REGELING 2014 HAGEMEYER REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35 64 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29 6b.30 6b.31 6b.32 6b.33 6b.34 6b.35 Deelnemers 66 Premies 66 Ouderdomspensioen 67 Vervroegd pensioen 67 Uitruil ouderdomspensioen in

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement V - 16 november 2010 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS CHEMOURS NEDERLAND

STICHTING PENSIOENFONDS CHEMOURS NEDERLAND 1 januari 2016, versie 1 maart 2016 STICHTING PENSIOENFONDS CHEMOURS NEDERLAND Pensioenreglement van de Middelloonregeling voor de werknemers van Chemours Netherlands B.V. Inhoudsopgave Pensioenreglement

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie PENSIOENREGLEMENT 2006 Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN... 4 INTRODUCTIE... 4 ARTIKEL 1 - ALGEMEEN...

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015.3 Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV

Pensioenreglement 2015.3 Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV Pensioenreglement 2015.3 Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV Vastgesteld door het bestuur op 2 september 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding..3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...4 Artikel 2 Deelnemerschap...7

Nadere informatie

Pensioenreglement III Abbott. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. Vroegpensioenreglement 01-01-2008

Pensioenreglement III Abbott. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. Vroegpensioenreglement 01-01-2008 Pensioenreglement III Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Vroegpensioenreglement 01-01-2008 PENSIOEN ASSET MANAGEMENT GOVERNANCE ALGEMEEN... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Mentor Medical Systems B.V. Crucell Holland B.V. Versie

Nadere informatie

Pensioenreglement 2004 Stichting Pensioenfonds Interpolis

Pensioenreglement 2004 Stichting Pensioenfonds Interpolis Pensioenreglement 2004 Stichting Pensioenfonds Interpolis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Stichting Pensioenfonds ANWB Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Behorende bij het Pensioenreglement van de ANWB B.V. Datum: 1 januari 2016 INLEIDING Partnerpensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2016

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2016 PENSIOENREGLEMENT 2016 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2016 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2016 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Stichting Pensioenfonds ANWB Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Behorende bij het Pensioenreglement van Unigarant N.V. Datum: 1 januari 2016 INLEIDING Partnerpensioen

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Best. PF Aviko 041.2011. Pensioenreglement van de. Stichting Pensioenfonds Aviko

Best. PF Aviko 041.2011. Pensioenreglement van de. Stichting Pensioenfonds Aviko Best. PF Aviko 041.2011 Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Aviko Versie 9 juni 2011 Inhoudsopgave I. Basispensioenregeling 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 Artikel 2 Deelnemerschap...

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2013 Uitkeringsovereenkomst In deze toelichting vindt u meer informatie over uw uniform pensioenoverzicht en uw pensioenregeling. Ook leggen we de gebruikte begrippen

Nadere informatie

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte Reglement ANW-hiaatverzekering van Pensioenfonds Deloitte Versie: April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 ANW-hiaatverzekering 5 Artikel 3 Deelnemerschap 5 Artikel 4 Aanmelding

Nadere informatie

REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE

REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE 1 januari 2017 Inhoud ARTIKEL 1 Vrijwillige individuele Anw-pensioenregeling... 3 ARTIKEL 2 Inleidende bepalingen... 3 ARTIKEL 3 Aanvang en einde van de dekking...

Nadere informatie

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-20013 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006 en geboren zijn vóór 01-01-1950 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Pensioenregeling uta-werknemers 7b 7.19 Deelnemers 70 7.20 Premies 70 7.21 Ouderdomspensioen 71 7.22 Vervroegd

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Pensioenreglement 2014: middelloonregeling. Stichting Notarieel Pensioenfonds

Pensioenreglement 2014: middelloonregeling. Stichting Notarieel Pensioenfonds Pensioenreglement 2014: middelloonregeling Stichting Notarieel Pensioenfonds 'f VOORWOORD Per 1 januari 2014 kent Stichting Notarieel Pensioenfonds voor notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen

Nadere informatie

Pensioenreglement voor notarissen, kandidaat-notarissen en toegevoegd notarissen van. Stichting Pensioenfonds Notariaat

Pensioenreglement voor notarissen, kandidaat-notarissen en toegevoegd notarissen van. Stichting Pensioenfonds Notariaat Pensioenreglement voor notarissen, kandidaat-notarissen en toegevoegd notarissen van Stichting Pensioenfonds Notariaat INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 4 Artikel 2. Karakter van de pensioenregeling...

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Stichting pensioenfonds NIBC

Stichting pensioenfonds NIBC Stichting pensioenfonds NIBC Pensioenreglement 2014 Geldig voor Werknemers die: in dienst zijn getreden op of na 1 januari 2014; op 31 december 2013 Deelnemer waren aan Pensioenreglement 2007 en geboren

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2014 Versie 2014

PENSIOENREGLEMENT 2014 Versie 2014 PENSIOENREGLEMENT 2014 Versie 2014 Dit pensioenreglement is vastgesteld op 23 september 2014 en zal per 1 januari 2014 in werking treden. Dit reglement vervangt conform artikel 27 Pensioenreglement 2006

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Pensioenreglement Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Inhoudsopgave ALGEMEEN...3 Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen...3 Deelneming...5

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen van Stichting Pensioenfonds Haskoning te Nijmegen Aangepast per 1-1-2012 Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 Artikel 1 - Definities In deze pensioenregeling

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1E 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk Website: www.bpfavh.nl

Nadere informatie