Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Voor nieuwe deelnemers van SPW

2 Inhoudsopgave Welkom 3 Wat is pensioen? 3 De pensioenregelingen van SPW 3 Uw pensioenregeling in het kort 4 Aanvullende mogelijkheid: De Anw-hiaatpensioenverzekering 5 Arbeidsongeschiktheid 5 Bijzondere gebeurtenissen 7 U gaat met pensioen 8 Hoe behoudt uw pensioen zijn waarde? 9 Wie is verantwoordelijk voor het pensioenfonds? 9 Contact met SPW 10 2

3 Welkom Welkom bij Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). Als medewerker van een woningcorporatie bouwt u automatisch pensioen op in de pensioenregeling voor de woningcorporaties. In deze brochure geven wij de inhoud van de pensioenregeling van SPW op een beknopte wijze weer. Voor meer informatie kunt u kijken op de website spw.nl. Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, neem dan contact op met de helpdesk van SPW op telefoonnummer Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot uur. Wat is pensioen? Pensioen is een inkomen voor de tijd dat u niet meer werkt op latere leeftijd of niet meer kunt werken wegens arbeidsongeschiktheid. In het algemeen zijn er drie manieren om pensioen op te bouwen: 1. AOW-uitkering van de overheid Voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont, is vanaf de AOW gerechtigde leeftijd een pensioen beschikbaar: de AOW (Algemene Ouderdomswet). De AOW-leeftijd gaat staps gewijs omhoog tot 67 jaar in De AOW wordt door de overheid uitgevoerd. Voor meer informatie kunt u terecht bij de SVB op svb.nl 2. Pensioen uit dienstverband Daarnaast bouwt u pensioen op tijdens uw dienstverband bij uw werkgever. Dit is het pensioen dat u bij SPW opbouwt. Pensioen uit dienstverband vormt een aanvulling op de AOW. 3. Individuele voorzieningen U kunt zelf ook sparen voor aanvullingen op de AOW en een eventueel pensioen. Dit is een eigen keuze. Een voorbeeld van een zelf gespaarde oudedagsvoorziening is een lijfrenteverzekering. Hiermee kunnen eventuele pensioentekorten worden ingevuld. Pensioen bij SPW U bouwt als werknemer met een dienstverband bij een aangesloten woning corporatie pensioen op bij SPW. U neemt verplicht deel aan de pensioenregeling, dat onderdeel uitmaakt van uw arbeidsvoorwaarden. Voor uzelf bouwt u ouderdomspensioen op. Wanneer u komt te overlijden is er een partnerpensioen en een wezenpensioen voor uw nabestaanden. Als u arbeids ongeschikt wordt, heeft SPW diverse aanvullende regelingen. Eerder opgebouwd pensioen Was u hiervoor niet werkzaam in de woondiensten branche? Dan kunt u het pensioen dat u bij uw vorige pensioenuitvoerder heeft opgebouwd, overdragen naar SPW. Dit heet waardeoverdracht. Op spw.nl/werknemers staat onder nieuwe baan welke stappen u kunt nemen om over te gaan tot mwaardeoverdracht. De pensioenregelingen van SPW Onder welke pensioenregeling valt u? Flexpensioenregeling SPW kent twee verschillende pensioenregelingen. Uw geboortedatum is bepalend voor uw deelname aan één Als van deelnemer regelingen. aan de flexpensioenregeling zijn de volgende pensioenen op u van toepassing: Bent u voor 1 januari 1950 geboren? Dan Ouderdomspensioen is het (vroeg)pensioenreglement (dit is flexibel SPW inzetbaar op u van en toepassing. wordt daarom ook wel flexpensioen genoemd) Partnerpensioen Bent Wezenpensioen u op of na 1 januari 1950 geboren? Dan is het flexpensioenreglement SPW op u van toepassing. Ouderdomspensioen Op Het de volgende ouderdomspensioen pagina kunt u gaat lezen standaard welke pensioenen in op de u kunt opbouwen eerste dag binnen van uw de maand pensioenregeling. waarin u 67 wordt. Deze uitkering vormt een aanvulling op de AOW en stopt wanneer u komt te overlijden. Het ouderdomspensioen biedt veel ruimte voor individuele wensen en keuzes. U kunt het namelijk ook gebruiken om eerder dan met de 67-jarige leeftijd te stoppen met werken (u gaat dan vervroegd met pensioen). Wanneer iemand precies kan stoppen met werken, is voor iedereen verschillend en hangt onder meer af van hoe lang u pensioen heeft opgebouwd. Vandaar dat SPW spreekt over flexpensioen. Partnerpensioen Als u komt te overlijden, krijgt uw partner een partnerpensioen. We spreken van een partner als u getrouwd bent, een geregistreerd partner schap bent aangegaan of als u een samenlevingsovereenkomst heeft (notarieel vastgelegd). Een kopie van uw samenlevings overeenkomst moet voor uw overlijden in het bezit zijn van SPW. Het partner pensioen eindigt als uw partner komt te overlijden. Wezenpensioen Heeft u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan hebben zij recht op wezen pensioen als u overlijdt. Studeren uw kinderen? Als dit een voltijdstudie is, krijgen ze (zolang ze studeren) een wezenpensioen tot het moment dat zij 27 jaar worden. 3

4 Hoeveel pensioen heeft u opgebouwd? Ieder jaar sturen wij u een overzicht van uw opgebouwde pensioen toe: het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In het UPO kunt u nalezen hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Ook als u niet meer bij een corporatie werkt, maar wel uw pensioenaanspraken bij SPW heeft laten staan. U ontvangt in het jaar van uittreden een UPO en vervolgens elke vijf jaar. Flexpensioenregeling Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen Hoe wordt uw ouderdomspensioen berekend? De hoogte van uw ouderdomspensioen is afhankelijk van uw salaris en het aantal jaren dat u werkzaam bent in de branche woningcorporaties. In de onderstaande formule lichten wij toe hoe de opbouw van uw ouderdomspensioen per jaar wordt berekend. De jaarlijkse opbouw van uw ouderdomspensioen wordt als volgt berekend: Uw pensioenregeling in het kort Pensioenovereenkomst Bij SPW bouwt u pensioen op via een uitkeringsovereenkomst. Dit betekent dat de hoogte van de pensioenuitkering bij ingang van het pensioen vaststaat. Soort pensioenregeling De pensioenregeling van SPW is een middelloonregeling. Dat wil zeggen dat elk jaar pensioen wordt opgebouwd over uw loon van dat jaar. De uitkering bij pensionering is zodoende gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon dat u tijdens uw loopbaan bij een werkgever in de branche woningcorporaties heeft opgebouwd. Uw pensioenuitkering is dus géén percentage van uw laatstverdiende loon. Premiebetaling Om straks met pensioen te kunnen, betaalt u nu samen met uw werkgever premie aan het pensioenfonds. Uw werkgever houdt uw deel van de pensioenpremie in op uw loon. Op uw loonstrook en jaaropgave ziet u hoeveel u precies betaalt. Actuele informatie over de hoogte van de premie bijdrage leest u op spw.nl. Pensioengrondslag (pensioengevend jaarloon tot maximaal ,- franchise) x parttimepercentage x opbouwpercentage De begrippen worden hieronder verder toegelicht. Pensioengrondslag De pensioengrondslag is het deel van het loon waarop de pensioenopbouw is gebaseerd: uw pensioengevend jaarloon (tot maximaal ,-) minus de franchise. De pensioengrondslag wordt ieder jaar op 1 januari (of op de datum van indiensttreding) vastgesteld. Als u parttime werkt dan wordt de pensioengrondslag ver menigvuldigd met uw parttimepercentage (het percentage dat u parttime werkt), omdat de grondslag op basis van een fulltime salaris wordt vastgesteld. De vastgestelde pensioen grondslag blijft het gehele jaar ongewijzigd, behalve als u bij een andere corporatie in dienst treedt met een ander jaarloon. Pensioengevend jaarloon Het pensioengevend loon is uw fulltime bruto maandsalaris per 1 januari, vermenigvuldigd met twaalf. Daarbij komt nog 8% vakantiegeld en eventuele persoonlijke toeslagen. 4 Het maximum loon waarover u in de basisregeling pensioen opbouwt is Is uw pensioengevend jaarloon hoger?

5 U bouwt geen ouderdoms- en nabestaandenpensioen op over uw loon boven dit bedrag. Met de nettopensioenregeling van SPW kunt u het tekort aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen opvangen. Kijk voor meer informatie op spw.nl/nettopensioen Franchise Over een deel van uw salaris bouwt u geen pensioen op. Dat komt omdat u naast uw pensioen, vanaf de AOW gerechtigde leeftijd, ook AOW gaat ontvangen. Dit deel noemen we de franchise. De hoogte van de franchise wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Opbouwpercentage Jaarlijks bouwt u een bepaald percentage over uw pensioengrondslag op aan pensioen. Het opbouwpercentage voor ouderdomspensioen is 1,875 % per jaar. Hoe wordt het partnerpensioen berekend? De opbouw van het partnerpensioen staat los van het ouderdomspensioen. U bouwt jaarlijks 1,313% van de pensioengrondslag op aan partnerpensioen. Overlijdt u als deelnemer voor uw pensioenrichtleeftijd van 67 jaar? Uw partner ontvangt een partnerpensioen dat zou zijn opgebouwd als u tot 67 jaar pensioen op had kunnen bouwen. Wanneer u de branche voor uw 67 ste heeft verlaten, ontvangt uw partner een partnerpensioen dat u tot uitdiensttreding heeft opgebouwd. Overlijdt u nadat u met pensioen bent gegaan? Uw partner ontvangt het tot pensioendatum opgebouwde partnerpensioen. Hoe wordt het wezenpensioen berekend? Het wezenpensioen bedraagt 20% van het te bereiken partnerpensioen. Aanvullende mogelijkheid: de Anw-hiaatpensioenverzekering Komt u te overlijden tijdens uw pensioenopbouw bij SPW? Of na uitdiensttreding, maar is uw pensioen bij SPW blijven staan? SPW keert een partnerpensioen uit aan uw partner en een wezenpensioen aan uw kinderen. Daarnaast krijgt uw partner wellicht nog een Anw-uitkering van de overheid. Anw-uitkering van de overheid De Sociale Verzekeringsbank keert vanuit de Algemene Nabestaandenwet (Anw) een nabestaandenuitkering (Anw uitkering) uit aan personen van wie de partner is overleden. Na uw overlijden komt uw partner slechts onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een Anw-uitkering en de hoogte van deze uitkering kan soms niet toereikend zijn. Daarom kunt u bij SPW vrijwillig een Anw-hiaatpensioenverzekering afsluiten. Anw-hiaatpensioenverzekering Met de Anw-hiaatpensioenverzekering kunt u voorkomen dat uw partner en eventuele kinderen door uw overlijden in financiële moeilijkheden komen. De verzekering zorgt voor extra inkomen en wordt afgestemd op uw situatie en wensen. U kunt bijvoorbeeld rekening houden met andere inkomsten van uw partner, zoals het partnerpensioen dat u bij SPW voor uw partner opbouwt. Uw partner ontvangt de Anw hiaatpensioenverzekering tot de AOW-leeftijd. U kunt de verzekering afsluiten tot een maximum jaarbedrag. Arbeidsongeschiktheid Wat gebeurt er als u ziek wordt? Tijdens de eerste twee jaar van langdurige ziekte betaalt uw werkgever uw loon door. Het eerste jaar krijgt u een volledig loon, het tweede jaar tot een maximum van 70% van uw loon (plus eventuele reïntegratieaanvullingen). Bent u langer dan twee jaar (104 weken) ziek, dan geldt voor u de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De WIA is de opvolger van de WAO en geldt voor iedereen die ziek is geworden op of na 1 januari 2004 en meer dan 35% arbeidsongeschikt is. Uitkeringsinstantie UWV stelt dan vast of u recht heeft op een WIA-uitkering. Voor meer informatie over WIA-uitkeringen kunt u terecht op uwv.nl. De arbeidsongeschiktheidspensioenen van SPW Als u een WIA-uitkering van de overheid ontvangt, krijgt u mogelijk van SPW een aanvulling op de uitkering. Dit moet u zelf aanvragen bij SPW. U kunt in aanmerking komen voor de volgende arbeidsongeschiktheidspensioenen: WIA-pluspensioen Het WIA-pluspensioen is een arbeidsongeschiktheidspensioen dat u kunt aanvragen als u minstens 35% arbeidsongeschikt bent en een uitkering op basis van de WIA ontvangt. Hoeveel u krijgt, hangt af van de mate van arbeids ongeschiktheid. Hierover leest u hieronder meer. De WIA-uitkering kan door inkomen uit arbeid tijdelijk worden verlaagd. SPW gaat voor de mate van arbeids ongeschiktheid uit van de praktische mate van arbeids ongeschiktheid die hoort bij de lagere uitkering. Als u 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt bent Dan krijgt u van SPW een aanvulling tot de 67-jarige leeftijd van 5% van het loon op 1 januari van het jaar waarin u ziek werd. Als u 35 tot 80 procent arbeidsongeschikt bent Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is de uitkering lager. Er gelden dan andere percentages: Wilt u meer informatie over de Anw-hiaatpensioen verzekering? Kijk dan op spw.nl/werknemer 5

6 Mate van arbeidsongeschiktheid WIA-pluspensioen = percentage van het laatstverdiende loon 35-45% 2% 45-55% 2,5% 55-65% 3% 65-80% 3,625% Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent Dan krijgt u geen WIA-uitkering en ook geen aanvulling van SPW. WGA-hiaatpensioen Als u in de WIA zit en gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, krijgt u een loongerelateerde WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) of ontvangt u direct een lage WGA-vervolg uitkering. Na afloop van de loongerelateerde uitkering kunt u op enig moment ook te maken krijgen met een lage WGA vervolguitkering. Bij aanvang van uw vervolguitkering heeft u dan tot de 67-jarige leeftijd recht op een aanvulling, het WGA-hiaatpensioen. WIA-excedentpensioen Ligt het laatstverdiende salaris voordat u ziek werd boven de SV-loongrens (in ,15)? Dan krijgt u over het meerdere geen WIA-uitkering. U ontvangt dan WIA-excedentpensioen van SPW. Het WIA-excedentpensioen bedraagt 70% van het loon boven de WIA-grens. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt de aanvulling naar rato berekend. Deze arbeidsongeschiktheidspensioenen ontvangt u tot uw pensioengerechtigde leeftijd, zolang u arbeidsongeschikt bent. Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, krijgt u geen WIA-uitkering en ook geen aanvulling van SPW. Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid In de periode dat u ziek bent en daarna, als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt, blijft u gewoon ouderdomspensioen en partnerpensioen opbouwen. SPW maakt onderscheid tussen de pensioenopbouw tijdens de eerste twee ziektejaren en de jaren daarna. Pensioenopbouw tijdens het eerste en tweede ziektejaar Tijdens het eerste ziektejaar krijgt u gewoon het loon dat u verdiende voor u ziek werd. Hierover bouwt u pensioen op. In het tweede ziektejaar ontvangt u maximaal 70% van uw laatstverdiende loon. De pensioenopbouw wordt aangepast aan het lagere loon, u bouwt minder pensioen op. Als u weer volledig gaat werken, vervalt deze beperking uiteraard. U en uw werkgever hoeven daar geen premie voor te betalen. SPW betaalt een deel van de premie, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. U moet zelf de definitieve beschikking over de mate van arbeidsongeschiktheid van het UWV naar SPW opsturen. Arbeidsongeschiktheid voor deelname bij SPW Vanaf 1 januari 2014 dekt SPW het arbeids ongeschiktheidsrisico voor deelnemers die op of na deze datum de eerste ziektedag hebben. Latere toenames van de mate van arbeidsongeschiktheid worden hierbij meegenomen. Was u voor deelname bij SPW al arbeidsongeschikt? SPW sluit de bestaande arbeidsongeschiktheid uit. Neem hiervoor contact op met uw vorige pensioenuitvoerder. Een verhoging van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt wel door SPW gedekt. Ook heeft u recht op premievrije deelname. Dit recht bestaat alleen over de toename van de (oorspronkelijke) mate van de arbeidsongeschiktheid. U bent zelf verantwoordelijk voor het melden van een verhoging van de mate van arbeidsongeschiktheid. Ook moet u aantonen dat over de verhoging geen dekking is bij uw (eventuele) vorige pensioenuitvoerder. Wilt u meer informatie over arbeidsongeschiktheid? Kijk dan op spw.nl/werknemer. 6 Pensioenopbouw na het tweede ziektejaar Ontvangt u na het tweede ziektejaar een WIA-uitkering, omdat u nog steeds (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent? Dan wordt uw pensioenopbouw voor een deel onder voorwaarden premievrij voortgezet. Daarmee bedoelen we dat de opbouw van uw pensioen voor een deel doorgaat.

7 Bijzondere gebeurtenissen De volgende gebeurtenissen kunnen van invloed zijn op uw pensioensituatie. Trouwen, samenwonen of het aangaan van een geregistreerd partnerschap Als u komt te overlijden, dan komt uw partner vanaf dat moment in aanmerking voor een partnerpensioen. Uw partner heeft recht op partnerpensioen als u gehuwd bent of bij een geregistreerd partnerschap. Als u ongehuwd samenwoont, dan moet dit zijn vastgelegd in een notariële samenlevingsovereenkomst en u dient op hetzelfde adres ingeschreven te staan in de Gemeentelijke Basisadministratie. U moet de samenlevingsovereenkomst naar SPW opsturen. Uw partner komt niet in aanmerking voor partnerpensioen als de relatie is ontstaan op of na de datum waarop uw ouderdomspensioen is ingegaan. Scheiden Als u gaat scheiden of als u uw officiële relatie beëindigt, heeft dit gevolgen voor uw pensioen. Gevolgen voor het ouderdomspensioen U kunt na uw scheiding een verzoek indienen om het ouderdomspensioen dat tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd, tussen u en uw ex-partner te verdelen. Dit wordt verevening genoemd. Het ouderdomspensioen kan niet verdeeld worden als er sprake is van een samenlevingsovereenkomst. U kunt ook gezamenlijk kiezen voor conversie. Bij conversie krijgt uw ex-partner een zelfstandig recht op ouderdomspensioen. Het bijzonder partnerpensioen wordt dan ook omgezet in een zelfstandig recht op ouderdomspensioen. Na uw overlijden ontvangt uw ex-partner dan geen bijzonder partnerpensioen. Het verzoek voor verdeling moet binnen twee jaar na de formele scheiding worden ingediend. Gebeurt dit niet binnen de voorgeschreven termijn, dan is het pensioenfonds niet meer verplicht mee te werken aan de verdeling. SPW keert het volledige pensioen dan aan u als deelnemer uit. U moet dan zelf de verdeling regelen met uw ex-partner. Als u overlijdt, dan vervalt het recht op verevend ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Uw ex-partner ontvangt dan een bijzonder partnerpensioen. Als uw ex-partner eerder overlijdt dan u, dan ontvangt u weer het volledige ouderdomspensioen. Gevolgen voor het partnerpensioen Na een scheiding heeft uw ex-partner recht op partner pensioen als u komt te overlijden. Dit wordt bijzonder partner pensioen genoemd. Er is alleen sprake van een recht op bijzonder partner pensioen als de relatie tussen een deelnemer en zijn of haar partner was bekrachtigd door middel van een huwelijk of (niet)geregistreerd partnerschap. Ex-partners hebben ook recht op bijzonder partnerpensioen als er sprake was van een samenlevings contract. De datum waarop beide partners in de Gemeentelijke basisadministratie niet meer op hetzelfde adres wonen wordt gezien als beëindiging van de relatie. Indien beide partners een andere datum overeen komen moet dit notarieel zijn vastgelegd. Afstand bijzonder partnerpensioen Uw ex-partner kan ook afstand doen van het bijzonder partnerpensioen. Dit kan door de afstand op te nemen in het echtscheidingsconvenant of een notariële akte. Ook kunt u het formulier: afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen van SPW aan ons opsturen. Deze moet door u beiden voorzien zijn van een gelegaliseerde handtekening. Dit kunt u doen bij uw gemeente. De keuze voor afstand van het bijzonder partnerpensioen is onherroepelijk. Het formulier kunt u downloaden op onze website spw.nl/downloads Uitdiensttreden Als u binnen de branche woningcorporaties zonder onderbreking van werkgever verandert, blijft u deelnemen aan de pensioenregeling van SPW. Als u de branche verlaat, bouwt u niet langer pensioen op bij SPW. U blijft dan wel recht behouden op het pensioen dat u tot dat moment bij SPW heeft opgebouwd. 7

8 Afkoop van uw pensioenaanspraken Afkopen betekent dat uw pensioenaanspraken worden vervangen door een éénmalig bedrag dat aan u wordt uit betaald. SPW heeft het recht om twee jaar nadat uw deelname bij SPW is geëindigd, het pensioen af te kopen. De voorwaarde is dat het gaat om pensioenaanspraken die lager zijn dan de wettelijke afkoopgrens*. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. Er vindt geen afkoop plaats als u gebruik maakt van waardeoverdracht: u neemt uw pensioen dan mee naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. * Voor de hoogte van de afkoopgrens kijkt u onder actuele cijfers op spw.nl/pensioenuitvoering Recht op waardeoverdracht Graag wijzen wij u op de mogelijkheid tot waardeoverdracht. Dit houdt in dat u uw opgebouwde pensioenaanspraken meeneemt naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Het voordeel is dat uw pensioen dan door één pensioenuitvoerder wordt beheerd: één aanspreekpunt, één pensioenoverzicht en straks ook één uitbetaling. Als u tot waardeoverdracht overgaat, dan moet u dit binnen zes maanden nadat u bij uw nieuwe werk gever bent begonnen en voordat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, aanvragen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Anders heeft de nieuwe pensioen uitvoerder het recht om niet meer mee te werken aan de waardeoverdracht. Vrijwillige voortzetting Als u uit dienst gaat en de branche verlaat, stopt de pensioenopbouw bij SPW. U behoudt wel het recht op het opgebouwde pensioen. U kunt uw pensioenopbouw na uw uitdiensttreding en het verlaten van de branche wel door laten gaan. Dit kan met behulp van zogenaamde vrijwillige voortzetting. Kinderen krijgen Het krijgen van een kind heeft geen invloed op uw pensioenopbouw. Werkloosheid Bij beëindiging van uw dienstverband in de branche woningcorporaties stopt de pensioenopbouw. U gaat met pensioen Als u met pensioen gaat, kunt u zelf diverse keuzes maken. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om eerder of in deeltijd met pensioen te gaan. Hieronder zetten wij de belangrijkste punten en keuzemogelijkheden voor u op een rij. U dient zelf uw pensioen aan te vragen U moet voor het aanvragen van een pensioenuitkering enkele formulieren invullen. Drie maanden voor uw pensioengerechtigde leeftijd krijgt u de benodigde formulieren automatisch toegestuurd. Als u eerder dan uw pensioengerechtigde leeftijd met pensioen wilt, betekent dit dat u de formulieren zelf moet aanvragen. U kunt de formulieren downloaden op spw.nl/downloads Ingangsdatum pensioen en duur uitkering De richtleeftijd om met pensioen te gaan is 67 jaar. Uw ouderdomspensioen zal ingaan op de eerste dag van de maand waarin u de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt. Het ouderdomspensioen eindigt op de laatste dag van de maand waarin u overlijdt. Eerder met pensioen (voor de 67-jarige leeftijd) De beoogde ingangsdatum van uw ouderdomspensioen is 67 jaar. Maar u kunt, binnen bepaalde grenzen, ook eerder met pensioen gaan. U vervroegt dan uw ouderdomspensioen. Eerder met pensioen gaan betekent dat de periode waarin u pensioen opbouwt korter is. Daarnaast ontvangt u de pensioenuitkering gedurende een langere periode. Deze twee factoren leiden ertoe dat uw pensioen lager uitvalt. Het arbeids contract bij uw werkgever moet direct voor pensionering beëindigd zijn. Tijdig overleg met uw werkgever over de gewenste pensioendatum is dus belangrijk. Tijdelijk een hogere of lagere pensioenuitkering De AOW-leeftijd gaat omhoog. Het is mogelijk om de latere ingang van de AOW op te vangen. U kunt dit doen door te kiezen voor een hogere uitkering vóórdat u AOW ontvangt, en een lagere uitkering nadat de AOW is ingegaan. Er kunnen ook andere redenen zijn waarom u liever eerst een hoger en daarna een lager pensioen wilt ontvangen. Of andersom. Als uw pensioen ingaat voor de AOW-ingangsdatum U bepaalt de hoogte van uw uitkering vanaf de ingangs datum van het ouderdomspensioen tot de AOW-ingangs datum en vanaf de AOW-ingangsdatum. Wanneer uw AOW later ingaat dan verwacht, kunt u dat op deze wijze zelf compenseren. 8 Het pensioen gaat in op of na de AOW-ingangsdatum U bepaalt de hoogte van uw pensioen uitkering vanaf de AOW-ingangsdatum. U mag daarna de hoogte van uw pensioen nog één keer wijzigen. Het uiterste wisselmoment is de 70-jarige leeftijd. De maximale verhouding tussen deze twee is 4:3. Voor 700 euro ouderdomspensioen komt dat bijvoorbeeld neer op een periode maximaal 800 euro en een periode 600 euro, of juist andersom. SPW maakt vooraf precies duidelijk hoeveel pensioen u krijgt. Voor zowel de duur als de hoogte van de uitkering geldt een maximum.

9 U kunt hierin tussen tijds geen wijzigingen meer aanbrengen. Als u gebruik maakt van deeltijdpensioen, dan kunt u geen gebruik maken van de hoog/laagconstructie. Uitruil Verhoging van het ouderdomspensioen ten koste van het partnerpensioen De mogelijkheid bestaat om het opgebouwde partnerpensioen voor een kwart, de helft of volledig uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Als u een partner heeft dan moet hij of zij altijd toestemming geven voor deze uitruil, omdat het recht op partnerpensioen voor dat deel komt te vervallen. Uw partner ontvangt dan (afhankelijk van de door u gemaakte keuze) na uw overlijden een lager partnerpensioen of helemaal geen partnerpensioen. Verhoging van het partnerpensioen ten koste van het ouderdomspensioen U heeft de mogelijkheid om op uw pensioendatum een gedeelte van uw ouderdomspensioen om te zetten in extra partnerpensioen. Door deze omzetting verhoogt u het partnerpensioen ten behoeve van uw partner. In deeltijd met pensioen Een mogelijkheid is om deeltijd met pensioen te gaan. U gaat bijvoorbeeld alvast twee dagen met pensioen en u blijft nog drie dagen werken. Over het deel dat u doorwerkt, blijft u gewoon pensioen opbouwen. Gedeeltelijke ingang is mogelijk voor 10% of een veelvoud van 10%. Het deeltijdpercentage kan maximaal twee keer wijzigen. Bij de laatste wijziging moet het ouderdomspensioen volledig ingaan. Als u gebruik maakt van deeltijdpensioen, dan kunt u geen gebruik maken van de hoog/laag-constructie. Persoonlijk gesprek De mogelijkheden en gevolgen van het variëren in hoogte of tijd van het ouderdomspensioen zijn sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Net als het wel of niet omzetten van partnerpensioen in ouderdomspensioen. Wilt u een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden? Neem dan contact op met de Helpdesk van SPW. De Pensioenplanner Wij bieden u op de website van SPW (spw.nl) de Pensioenplanner aan. Dit is een programma waarmee u zelf uw pensioen kunt berekenen en uw eigen toekomstige inkomens situatie in kaart kunt brengen. De pensioenplanner werkt met actuele gegevens uit onze administratie. U krijgt uw per soonlijke wachtwoord voor toegang tot de Pensioenplanner per post toegestuurd. Hoe behoudt uw pensioen zijn waarde? Uw pensioen behoudt zijn waarde door middel van indexatie. Indexatie is de verhoging van opgebouwde pensioen aanspraken van deelnemers en gewezen deelnemers (ex-deelnemers) en ingegane pensioenuitkeringen van uitkeringsgerechtigden. SPW indexeert als de omstandigheden dat toelaten. Dit houdt in dat er geen recht is op indexatie. Het is niet zeker of en in hoeverre er in de aankomende jaren indexatie zal plaatsvinden. Het bestuur neemt hierover jaarlijks een beslissing. Er is namelijk geen geld gereserveerd voor indexatie. Voor meer informatie over indexatie bij SPW verwijzen wij u naar onze website spw.nl. Wie is verantwoordelijk voor het pensioenfonds? Het bestuur van SPW Het bestuur van SPW is verantwoordelijk voor het pensioenfonds. De volgende vakbonden en werkgevers zijn vertegenwoordigd in het bestuur: Aedes vereniging van woningcorporaties FNV Bouw CNV Vakmensen De Unie Het verantwoordingsorgaan van SPW Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 12 leden: vertegenwoordigers van deelnemers (7), pensioengerechtigden (3) en werkgevers (2). Aedes, de vereniging van woningcorporaties, benoemde de twee vertegenwoordigers van werkgevers. Het bestuur van het fonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Daarnaast is het verantwoordingsorgaan bevoegd jaarlijks een oordeel te geven over een aantal zaken. welke dit zijn leest u bij over SPW op spw.nl 9

10 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke, externe deskundigen. Zij adviseren het bestuur gevraagd of ongevraagd over de beleids- en bestuursprocedures en de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd. Actuele informatie over het verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht kunt u vinden op spw.nl Contact met SPW Vragen stellen Voor vragen kunt u contact opnemen met de Helpdesk van SPW. U kunt onze medewerkers op werkdagen van 8.30 tot uur bereiken op telefoon nummer Informatie opvragen Deelnemers en gepensioneerden, maar ook gewezen deel nemers (ex-deelnemers) en partners van gewezen deelnemers hebben het recht om de volgende informatie bij SPW op te vragen: Het Flexpensioenreglement Het uitvoeringsreglement (in het uitvoeringsreglement zijn alle afspraken en procedures opgenomen die gelden tussen het pensioenfonds en uw werkgever in verband met uw deelname aan het pensioenfonds) Het reglement over de klachten- en geschillenprocedure Het jaarverslag en de jaarrekening Informatie over het beleggingsbeleid en de beleggings resultaten Informatie over het indexatiebeleid van SPW Informatie over de dekkingsgraad (de verhouding tussen het aanwezige vermogen en de pensioenverplichtingen) Een opgave van de hoogte van uw opgebouwde pensioenaanspraken* (u ontvangt jaarlijks het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) van SPW. Maar u kunt ook op een tussentijds moment een opgave van uw pensioen opvragen) Informatie over uw deelnemingsjaren* (het aantal jaren dat u deelneemt aan de pensioenregeling van SPW) * U kunt deze informatie bekijken op MijnSPW onder Mijn gegevens. Of opvragen via de Helpdesk van SPW. De informatie kunt u ook downloaden op spw.nl Doorgeven wijzigingen persoonsgegevens Het deelnemersbestand van SPW is gekoppeld aan de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Als u een adreswijziging doorgeeft aan uw gemeente of als u gaat trouwen of scheiden, betekent dit dat de wijziging automatisch in het bestand van SPW wordt aangepast. U hoeft dus geen aparte wijziging naar SPW te sturen. 10

11 Alle wijzigingen betreffende uw dienstverband (bijvoorbeeld een wijziging in uw salaris of het aantal werkuren) hoeft u niet zelf aan SPW door te geven. Deze wijzigingen krijgen wij door via uw werkgever. Andere belangrijke wijzigingen dient u wel zelf aan SPW door te geven. Het is belangrijk dat u ons zo snel mogelijk op de hoogte brengt van de volgende veranderingen in uw gegevens: wijzigingen in uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld een naamswijziging); als u een samenlevingscontract aangaat of beëindigt; als u gaat verhuizen naar het buitenland (ook als u een correspondentieadres heeft in Nederland). wijzigingen in de WIA- en WAO-uitkering van het UWV Contact Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Basisweg 10 Postbus EE Amsterdam Telefoon Website Klachten SPW probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn bij het uitvoeren van de pensioenregeling. Toch is het mogelijk dat u ontevreden bent of een klacht heeft over uw pensioensituatie of de dienstverlening van SPW. U kunt dan uw schriftelijk bezwaar bij SPW indienen. Indien gewenst kunt u het reglement over de klachten- en geschillenprocedure van SPW bij de Helpdesk opvragen. Helpdesk SPW De Helpdesk van SPW is op werkdagen van 8.30 tot uur bereikbaar op telefoonnummer

12 SPW Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Basisweg 10 Postbus EE Amsterdam Telefoon Website spw.nl SPW In deze brochure vindt u informatie over de pensioenen van SPW. U kunt aan deze brochure, of informatie op de website, geen rechten ontlenen. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan de statuten en reglementen van SPW en SVW.

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes Uw pensioenpakket De pensioenregeling in het kort De afspraken De voorwaarden De keuzes UW PENSIOENPAKKET 3 Deze brochure geeft informatie over de belangrijkste onderdelen van Pensioenregeling 2015. Pensioenregeling

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort Pensioenfonds DNB Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euronext Amsterdam Reglement 2012 ingegaan 1 januari 2012 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met

Nadere informatie

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld?

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? ALLES over uw pensioenregeling Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? Inhoudsopgave Eerder of later met pensioen? 5 Eerst meer daarna minder; eerst minder daarna meer? 6 Eerder

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950 LET OP: deze brochure is voor het laatst aangepast op 1 januari 2013. Bent u geboren voor 1950 en wilt u meer informatie over uw mogelijkheden over uw pensioen? Neem dan contact op met de Servicedesk.

Nadere informatie

Uw pensioen in het kort

Uw pensioen in het kort Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus 2011 1 Deze

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14

INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14 december 2007 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14 KEUZES BIJ PENSIONERING 15 WERKEN EN

Nadere informatie

( f l e x i b e l e r e g e l i n g, C A O C a r g i l l B. V. )

( f l e x i b e l e r e g e l i n g, C A O C a r g i l l B. V. ) P e n s i o e n r e g e l i n g i n h e t k o r t ( f l e x i b e l e r e g e l i n g, C A O C a r g i l l B. V. ) De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie